Buku Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik - Tenaga ...

tnb.com.my
  • No tags were found...

Buku Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik - Tenaga ...

Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang ElektrikiKATA-KATA ALUANPENGHARGAANObjektif Buku Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik (JenisBangunan) Bahagian Pembahagian, TNB ini adalah untuk memperkenalkanpiawai terbaru rekabentuk pencawang elektrik (jenis bangunan) diBahagian Pembahagian, TNB.Rekabentuk piawai pencawang elektrik ini penting dalam penyeragamanrekabentuk pencawang elektriktik (jenis bangunan) untuk kerja pembinaanserta senggaraan pencawang elektrik bangunan pencawang elektrik.Adalah diharapkan dengan adanya Buku Panduan ini, kerja-kerja di tapak dapat dijalankandengan lancar. Bekalan elektrik kepada pengguna TNB dapat disambung pada masa yangdijanjikan.Hj. Ismail bin Mohd DinPengurus Besar KananJabatan Pengurusan AsetBahagian Pembahagian TNBSekalung tahniah diucapkan kepada pihak pengurusan Bahagian Pembahagian, Tenaga NasionalBerhad di atas kejayaan menerbitkan Buku Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik (JenisBangunan) ini. Ribuan terima kasih kepada Hj. Ismail Mohd Din, Pengurus Besar Kanan, JabatanPengurusan Aset di atas sokongan beliau terhadap usaha penerbitan edisi semakan Buku Panduanini.Kami juga ingin merakamkan penghargaan yang tidak terhingga di atas segala usaha ahli kumpulankerja Buku Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik (Jenis Bangunan), yang terdiri daripadaEncik Ideris Shamsudin, Ir. Tan Siew Hwa, and Encik Kok Sheng Kheun. Tidak lupa juga buat EncikAnuar Hanafiah dan Ir. Lau Chee Chong di atas bimbingan dan maklumbalas sepanjang penyediaandan penulisan Buku Panduan ini. Terima kasih khas kepada Prof. Madya Dr. Au Mau Teng dan Dr.Noor Miza Muhamad Razali di atas kerja keras mereka menyunting buku panduan ini.Akhir kata, ucapan penghargaan dan setinggi-tinggi terima kasih diberikan kepada semua yangterlibat, samada secara langsung atau tidak langsung, atas sumbangan idea dan bahan-bahansehingga Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik ini dapat disiapkan dengan jayanya.Terima kasih.Dr. Abu Hanifah bin AzitKetua JuruteraPerancangan dan Pembangunan SistemJabatan Pengurusan AsetBahagian Pembahagian TNBBahagian Pembahagian | TNB


Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik38. Cat Bangunan Pencawang Elektrik TNB BahagianPembahagianKesemua bangunan pencawang elektrik Bahagian Pembahagian TNB perlu dicatkan dengan warnabersesuaian dengan warna pembangunan sekelilingnya. Bahagian dinding bangunan yangberhadapan dengan laluan jalan utama perlu dicatkan dengan maklumat TNB CareLine.Lantai di dalam bangunan pencawang elektrik perlu dirata dan dilicinkan serta disediakan cat 2 tin 5litre Epoxy Green Paint.• Agen pemadaman mestilah mesra alam sepertimana yang tersenarai dalam Kyoto Potocol,Montreal Protocol dan EPA SNAP List / EPEE (European Patnership for Energy andEnvironment).• Agen pemadaman mestilah sesuai untuk kegunaan kawasan berpenghuni.• Mestilah berupaya memadam kebakaran Kelas Api A, B, C dan E.• Jaminan 5 tahun daripada tarikh pemasangan diberi oleh pembekal merangkumi perkaraperkaradiatas dan jika belaku discaj secara kemalangan, jaminan tersebut perlu meliputikesanggupan pengeluar membersih, mengganti sistem dan sebarang aset TNB yang rosak.9. Keperluan Rawatan Slab BumbungArkitek perlu merekabentuk semua bumbung pencawang elektrik / stesen suis utama (11kV)(kaedah flat-roof dan juga gable roof) supaya ia tidak menakung air dalam segala situasi dan satulapisan bituminuous pada slab bumbung konkrit kalis air perlu dilaksanakan.Bagi pencawang elektrik /stesen suis (11kV) jenis bersambung (attached), sekiranya terdapat paipmelintasi bahagian atas Pencawang, 2 lapisan slab bumbung konkrit kalis air perlu dibina, dimanalapisan pertama (yang paling dekat dengan pencawang elektrik) perlu direkabentuk supayabumbung tersebut tidak menakung air dalam segala situasi dan mempunyai lapisan bituminuoussebagai bahan kalis air.Sistem pemadam kebakaran yang dipasang di premis-premis TNB mestilah diakui sebagai memenuhiStandard Antarabangsa seperti berikut:Sistem pemadam (suppression)MS ISO 14520 - Gases Fire Extinguishing SystemNFPA 2001 - Clean Agent Fire Extinguishing SystemNFPA 2010 - Aerosol SystemSistem penggeraan dan pengesananISO 7240 - Fire Detection and Alarm SystemNFPA 72 - Standards for Protective Signalling10. Keperluan Sistem Pemadam KebakaranPencawang Elektrik Bersambung (attached) memerlukan pemasangan sistem pemadam kebakaranoleh pengguna yang memenuhi criteria-kriteria berikut:• Sistem pemadam kebakaran lengkap merangkumi system pemadaman (suppression system),pengesanan dan penggeraan.EN 54 - Standardization for All Component Parts of a Fire SystemSegala kerja-kerja senggaraan mestilah dibuat oleh pengguna atau pemilik bangunan berdasarkanstandard NFPA: 2001 and ISO14520.Kipas sedut asap (exhaust fan) 12” minima (with flap) beserta kawalan thermostat dan interlock jugaperlu dipasang di pencawang elektrik /stesen suis 11kV jenis bersambung (attached).• Mestilah menggunakan bahan dan komponen yang telah diuji dan mendapat kelulusan daribadan pengujian antarabangsa atau tempatan yang diiktiraf (UL, FM, LPCB atau yangseumpamanya)• Agen pemadam kebakaran perlu mendapat perakuan dari Bomba untuk penggunaanlimpahan menyeluruh (total flooding).• Perlu direkabentuk, diuji dan dipasang supaya sesuai dengan binaan bangunan danpencawang.• Agen pemadaman (extinguishing agent) perlu tidak mengotorkan atau meninggalkan kesanatau mengakibatkan pengaratan kepada perkakasan elektrikal dan elektronik.Bahagian Pembahagian | TNB


3003050FEEDER PILLAR2195Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik5Lampiran A1: P/E 11/0.4kV Bersendirian 1 Ruang (VCB)TRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOMTRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOMTRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOMLampiran A1:P/E 11/0.4kV Bersendirian1 Ruang (VCB)Bahagian Pembahagian | TNB


30030502910Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik7Lampiran A3: P/E 11/0.4kV Bersendirian 1 Ruang Dengan Bilik Jangka (VCB)TRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOMTRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOMMETER ROOMTRANSFORMERROOMTRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOMLampiran A3:P/E 11/0.4kV Bersendirian1 Ruang dengan Bilik Jangka (VCB)Bahagian Pembahagian | TNB


3701315FEEDER PILLAR50115600250100508 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang ElektrikLampiran A4: P/E 11/0.4kV Bersendirian 2 Ruang Dengan Bilik Jangka (VCB)TRANSFORMERROOMTRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOMTRANSFORMERROOMTRANSFORMERROOMMETER ROOMTRANSFORMERROOMTRANSFORMERROOMTRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOM150 350Lampiran A4:P/E 11/0.4kV Bersendirian2 Ruang dengan Bilik Jangka (VCB)Bahagian Pembahagian | TNB


Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik50100FEEDER PILLAR9Lampiran B1: P/E 11/0.4kV Bersambung 1 Ruang (VCB)TRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOMTRANSFORMERROOMTRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOMTRANSFORMERROOMFEEDER PILLARFEEDER PILLARLampiran B1:P/E 11/0.4kV Bersambung 1 Ruang (VCB)50 115 600 250Bahagian Pembahagian | TNB


Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik11Lampiran B3: P/E 11/0.4kV Bersambung 1 Ruang Dengan Bilik Jangka (VCB)TRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOMTRANSFORMERROOMMETER ROOMTRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOMMETER ROOMTRANSFORMERROOMLampiran B3:P/E 11/0.4kV Bersambung 1 Ruangdengan Bilik Jangka (VCB)Bahagian Pembahagian | TNB


400300300305050115Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik13Lampiran C1: P/E 11/0.4kV Bersendirian 1 Ruang (RMU)TRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOMTRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOM600 25050 100FEEDER PILLARTRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOMLampiran C1:P/E 11/0.4kV Bersendirian1 Ruang (RMU)Bahagian Pembahagian | TNB


4003003050FEEDER PILLARFEEDER PILLAR14 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang ElektrikLampiran C2: P/E 11/0.4kV Bersendirian 2 Ruang (RMU)TRANSFORMERROOMTRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOMTRANSFORMERROOMTRANSFORMERROOMTRANSFORMERROOMTRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOM150 350Lampiran C2:P/E 11/0.4kV Bersendirian2 Ruang (RMU)Bahagian Pembahagian | TNB


30030505011560025050100Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik15Lampiran C3: P/E 11/0.4kV Bersendirian 1 Ruang Dengan Bilik Jangka (RMU)TRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOMTRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOMMETER ROOMTRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOMTRANSFORMERROOMLampiran C3:P/E 11/0.4kV Bersendirian1 Ruang dengan Bilik Jangka (RMU)Bahagian Pembahagian | TNB


1315FEEDER PILLAR501156002505010016 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang ElektrikLampiran C4: P/E 11/0.4kV Bersendirian 2 Ruang Dengan Bilik Jangka (RMU)TRANSFORMERROOMTRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOMTRANSFORMERROOMTRANSFORMERROOMMETER ROOMTRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOMTRANSFORMERROOMTRANSFORMERROOM150 350Lampiran C4:P/E 11/0.4kV Bersendirian2 Ruang dengan Bilik Jangka (RMU)Bahagian Pembahagian | TNB


Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik50100FEEDER PILLAR17Lampiran D1: P/E 11/0.4kV Bersambung 1 Ruang (RMU)TRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOMTRANSFORMERROOMTRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOMTRANSFORMERROOMFEEDER PILLARFEEDER PILLARLampiran D1:P/E 11/0.4kV Bersambung 1 Ruang (RMU)50 115 600 250Bahagian Pembahagian | TNB


50100FEEDER PILLAR FEEDER PILLAR501156002501502001800 125018 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang ElektrikLampiran D2: P/E 11/0.4kV Bersambung 2 Ruang (RMU)TRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOMTRANSFORMERROOMTRANSFORMERROOMTRANSFORMERROOMTRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOMTRANSFORMERROOM45020023035015090015080FEEDER PILLARFEEDER PILLAR150230500 500FEEDER PILLARFEEDER PILLARLampiran D2:P/E 11/0.4kV Bersambung 2 Ruang (RMU)50 115 600 250230 1500 230 230 1500 23040Bahagian Pembahagian | TNB


Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik19Lampiran D3: P/E 11/0.4kV Bersambung 1 Ruang Dengan Bilik Jangka (RMU)TRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOMTRANSFORMERROOMMETER ROOMTRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOMMETER ROOMTRANSFORMERROOMLampiran D3:P/E 11/0.4kV Bersambung 1 Ruangdengan Bilik Jangka (RMU)Bahagian Pembahagian | TNB


300501003050FEEDER PILLAR501156002501502001800125020 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang ElektrikLampiran D4: P/E 11/0.4kV Bersambung 2 Ruang Dengan Bilik Jangka (RMU)TRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOMTRANSFORMERROOMTRANSFORMERROOMMETER ROOMTRANSFORMERROOMTRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOMMETER ROOMTRANSFORMERROOM45015020023035090015080FEEDER PILLAR230150FEEDER PILLARLampiran D4:P/E 11/0.4kV Bersambung 2 Ruangdengan Bilik Jangka (RMU)50 115 600 250Bahagian Pembahagian | TNB


Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik21Lampiran E1: Stesen Suis Utama 11kV BersendirianSWITCHGEAR ROOMBATTERY ROOMLampiran E1:Stesen Suis Utama 11kV BersendirianBahagian Pembahagian | TNB


FEEDER PILLAR3003050279522 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang ElektrikLampiran E2: Stesen Suis Utama 11kV Bersendirian Dengan 1 Bilik AlatubahSWITCHGEAR ROOMTRANSFORMERROOMBATTERY ROOMTRANSFORMERROOMSWITCHGEAR ROOM350Lampiran E2:Stesen Suis Utama 11kVBersendirian dengan 1 Bilik AlatubahBahagian Pembahagian | TNB


4003003050404FEEDER PILLARFEEDER PILLAR131450600115250150Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik23Lampiran E3: Stesen Suis Utama 11kV Bersendirian Dengan 2 Bilik AlatubahTRANSFORMERROOMSWITCHGEAR ROOMTRANSFORMERROOMBATTERY ROOMTRANSFORMERROOMTRANSFORMERROOMSWITCHGEAR ROOM150 350350Lampiran E3:Stesen Suis Utama 11kVBersendirian dengan 2 Bilik AlatubahBahagian Pembahagian | TNB


95024 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang ElektrikLampiran E4: Stesen Suis Utama 11kV BersambungSWITCHGEAR ROOMSWITCHGEAR ROOMBATTERY ROOMLampiran E4:Stesen Suis Utama11kV BersambungBahagian Pembahagian | TNB


50100950FEEDER PILLAR115506002501502001800 12503003050Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik25Lampiran E5: Stesen Suis Utama 11kV Bersambung Dengan 1 Bilik AlatubahTRANSFORMERROOMSWITCHGEAR ROOMTRANSFORMERROOMBATTERYROOMTRANSFORMERROOMSWITCHGEAR ROOMBATTERYROOM45015020023035090015080FEEDER PILLAR230150Lampiran E5:Stesen Suis Utama11kVBersambung dengan 1 Bilik Alatubah50 115 600 250230 1500 230Bahagian Pembahagian | TNB


50100950FEEDER PILLAR501156002501502001800 1250300305026 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang ElektrikTRANSFORMERROOMSWITCHGEAR ROOMTRANSFORMERROOMBATTERYROOMTRANSFORMERROOMSWITCHGEAR ROOMBATTERYROOM45015020023035090015080FEEDER PILLAR230150Lampiran E5a:Stesen Suis Utama11kVBersambung dengan 1 Bilik Alatubah (Option)50 115 600 250230 1500 230Bahagian Pembahagian | TNB


300501009503050FEEDER PILLARFEEDER PILLAR1155060012002501502001800 12503003050Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik27Lampiran E6: Stesen Suis Utama 11kV Bersambung Dengan 2 Bilik AlatubahTRANSFORMERROOMSWITCHGEAR ROOMTRANSFORMERROOMTRANSFORMERROOMBATTERYROOMTRANSFORMERROOMTRANSFORMERROOMSWITCHGEAR ROOMBATTERYROOM45015020023035090015080FEEDER PILLARFEEDER PILLAR2301501200Lampiran E6:Stesen Suis Utama11kVBersambung dengan 2 Bilik Alatubah50 115 600 250230 1500 230230 1500 23040Bahagian Pembahagian | TNB


300501009503050FEEDER PILLARFEEDER PILLAR1155060012002501502001800 1250300305028 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang ElektrikTRANSFORMERROOMSWITCHGEAR ROOMTRANSFORMERROOMTRANSFORMERROOMBATTERYROOMTRANSFORMERROOMTRANSFORMERROOMSWITCHGEAR ROOMBATTERYROOM45015020023035090015080FEEDER PILLARFEEDER PILLAR2301501200Lampiran E6a:Stesen Suis Utama11kVBersambung dengan 2 Bilik Alatubah (Option)50 115 600 250230 1500 230230 1500 23040Bahagian Pembahagian | TNB


1003470Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik29Lampiran F: Rekabentuk & Keperluan Bilik Jangka19101001642100Bahagian Pembahagian | TNB


287321341469142430 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik142241421883Saiz minima bilik jangka adalah 2m x 2m. Bilik jangka perlu mempunyai pintu masuk yang berasingan daripada pintu bilikalatubah dan perkakasuis. Laluan ke pintu masuk tersebut tidak boleh dihalang.Dinding di antara bilik alatubah dengan bilik jangka berketinggian 2300mm (7 kaki). Manakala jeriji (galvanised zinc grill-orangein colour) perlu dipasang di bahagian atas dinding tersebut sehingga ke siling oleh pemaju / pengguna.Bahagian Pembahagian | TNB


Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik31Lampiran G: Perentangan Kabel Servis dan Pemasangan Metering CT Untuk Pengguna Voltan Rendah PukalBagi pengguna voltan rendah pukal, alatubah arus jangka Metering CT dipasang pada kabel voltanrendah serbis (PVC PVC 1 Teras 500mmp) yang disambung pada bahagian sekundar alatubah.Transformer LV Cable Support Bracket dipasang untuk menyokong kabel voltan rendah dan metering CTdi atas.TNB akan merentang kabel serbis dalam concrete trench kepada pengguna sekiranya jarak bilik MSBadalah tidak melebihi 30m daripada pencawang elektrik TNB.Earthing Copper tape (extended from Transformer Star-Point Connection) perlu direntang dalamconcrete trench tersebut (di bawah kabel servis pada bahagian dasar trench) untuk mewujudkan faultcurrent return path kabel servis. Selepas kabel servis direntang, concrete trench perlu diisi penuhdengan pasir.Sekiranya kabel serbis adalah melebihi 30m, kabel serbis kepada pengguna perlu direntang dandiselenggara oleh pemilik / pemaju dengan mengambil kira syarat-syarat berikut:• Susutan voltan (Volt-drop)• Kehilangan tenaga (Losses)• Perlindungan fizikal kabel PVC/PVC supaya kerosakan kabel servis tidak mudah berlakuSemua lukisan & pengiraan teknikal perlu mendapatkan kelulusan Professional Engineer dan dimajukankepada pihak TNB.Pemilik / pemaju perlu melaksanakan ujian penebatan, ujian keterusan (continuity test) dan ujian fasasebelum tamatan kabel dibuat oleh pihak TNB. Sesalinan laporan ujian-ujian di atas perlu dimajukepada pihak TNB.Saiz kabel servis yang boleh dipasang oleh pemilik / pemaju adalah bergantung kepada beban maksimapengguna dan had kepada jenis kabel berikut:• Kabel VR 500mmp 1 teras Aluminium, PVC/PVC• Kabel VR 500mmp 1 teras Copper, PVC/PVCBilangan kabel maksima yang boleh dipasang pada setiap fasa adalah 2 nos sahaja.Metering CT akan memberi bacaan arus kepada jangka pengguna (kWh meter) melalui 2.5mmp 12-core(copper) multiple core cables.Bacaan voltan kepada jangka diambil daripada LV busbar bushing pada transformer tail melalui 2.5mmp12-core (copper) multiple core cables.Multiple core cables ini direntang pada cable tray yang disambung dari bilik alatubah ke bilik jangka.Transformer MV Cable Support Bracket juga perlu dipasang pada bahagian primary alatubah untukmenyokong kabel 11kV.Multiple core cables dan galvanized mild steel cable tray (300mm lebar) perlu disediakan oleh pemilik /pemaju.Bahagian Pembahagian | TNB


32 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik(a)(b)Gambarajah: Cara Pemasangan CT untuk Pengguna Voltan Rendah PukalBahagian Pembahagian | TNB


Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik33Bahagian Pembahagian | TNB


34 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang ElektrikLampiran H: Transformer GuardBahagian Pembahagian | TNB


Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik35Lampiran I: Rekabentuk Piawai Papan Tanda PencawangBahagian Pembahagian | TNB


36 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang ElektrikBerdasar kepada Peraturan-Peraturan Elekrtik : Peraturan 381. Notis " DILARANG MASUK " hendaklah diletakkan diluar tempat yang mengandungi kelengkapan elektrik jika gangguan tanpa kebenaran padakelengkapan itu adalah dijangkakan dan jika gangguan sedemikian adalah membahayakan.2. Notis hendaklah daripada bahan yang sesuai, 350mm lebar dan 240mm tinggi dengan huruf berwarna hitam di atas latar belakang berwarna putih,dan perkataan " DILARANG MASUK " hendaklah di tulis dengan besar ditengah-tengah, dengan tulisan berukuran 290mm panjang dan 30mm tinggidan jarak hurufnya ialah 6mm.3. Notis " BAHAYA " hendaklah diletakkan di tempat yang mudah dilihat berdekatan dengan papansuis4. Notis " BAHAYA " hendaklah daripada bahan yang sesuai, berukuran 240mm lebar dan 350mm tinggi dengan huruf berwarna "MERAH" di atas latarbelakang berwarna putih, dan di atasnya hendaklah mempunyai tiga (3) halilintar biasa yang setiapnya berukuran 80mm tinggi dan 6mm lebar padabahagian yang paling lebar, dan dibawahnya perkataan " BAHAYA " hendaklah ditulis dengan huruf besar, dengan tulisan 190mm panjang dan28mm tinggi dan jaraknya ialah 6mm.5. Notis-notis hendaklah mudah dibaca dan ditempatkan di tempat yang mudah dilihat.Bahagian Pembahagian | TNB


Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik37Lampiran J: Rekabentuk Piawai Penanda Alat Pemadam ApiBahagian Pembahagian | TNB


FEEDER PILLAR38 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang ElektrikLampiran K: Keperluan Lampu & Soket Elektrik Dalam Pencawang ElektrikMETER ROOMSWITCHGEARROOMTRANSFORMERROOMTRANSFORMERROOMBahagian Pembahagian | TNB


Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik39METER ROOMTRANSFORMERROOMTRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOMBahagian Pembahagian | TNB


FEEDER PILLARFEEDER PILLAR40 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang ElektrikBATTERY ROOMTRANSFORMERROOMTRANSFORMERROOMSWITCHGEAR ROOMBahagian Pembahagian | TNB


Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik41Lampiran L: Butiran Pepasangan PembumianTEST J OINTDETAIL OF ELECTRODE PITBahagian Pembahagian | TNB


42 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang ElektrikMETER ROOMTRANSFORMERROOMTRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOMDETAIL OF EARTH POINTDETAIL OF ELECTRODE PITBahagian Pembahagian | TNB


FEEDER PILLARFEEDER PILLARPanduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik43TRANSFORMERROOMTRANSFORMERROOMSWITCHGEARROOMDETAIL OF EARTH POINTDETAIL OF ELECTRODE PITBahagian Pembahagian | TNB


44 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang ElektrikLampiran M: Pelan Elevation Pencawang ElektrikDOOR HASP DETAILBahagian Pembahagian | TNB


Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik45Gambarajah: Contoh Tingkap Batu Angin (Ventilated Cement Blocks)Bahagian Pembahagian | TNB


809001200150802205035010050505011550600115115600250700250150150200200180046 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang ElektrikLampiran N: Rekabentuk Manhole & Plinth Untuk Feeder Pillar45023035020015090015080150230 1800 23023010150900945501008030012001800Bahagian Pembahagian | TNB


801509009001502001502305050115506001151156002507002501501502002001800Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik4745023035020015090015080150115230150023050345 501500 1053001200150080150080150 150Bahagian Pembahagian | TNB


115 50 15085048 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang ElektrikLampiran O: Electrical Manhole Untuk Kabel HV (11kV)1200 150 8015080150115 50 15085080 150150 802301200 23080150750300750150 8080 10501050 8030010502301800 230Straight Manhole for MV CableBahagian Pembahagian | TNB


115 50 150850Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik491800 150 8015080150115 50 15085080 150150 802301800 23080150750300750150 8080 10501050 8030010502301800 230Corner Manhole for MV CableBahagian Pembahagian | TNB


50 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik1650 300 80115 50 1508501503008050115165085015080 150150 8023018001800 2308030080150750300750150 8010501050105080T- Manhole for MV Cable2301800 230Bahagian Pembahagian | TNB


Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik51Gambarajah: Contoh Manhole Slab dengan Angle Iron FrameBahagian Pembahagian | TNB


52 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang ElektrikLampiran P: Garispanduan Rekabentuk Bangunan & Ciri- ciri Tanah UntukStesen Suis Utama 33kV & Pencawang Pembahagian Utama 33/11kVBersendirian (Stand Alone)1. Jenis rekabentuk PPU/SSU bersendirian (stand alone) yang digunapakai ialah 1 ½ tingkatdengan cable cellar.2. Ciri-ciri rekabentuk bangunan PPU/SSU bersendirian (stand alone) adalah seperti berikut:Jadual: Ciri-ciri Rekabentuk PPU/SSU dan Keperluan Saiz Bangunan dan TanahBangunan PPU1 ½ tingkat dengan cable cellarMenempatkan bilik-bilik perkakassuis, kawalan dan bateri di tingkat 1Kabel ditempatkan di cable cellar(tingkat bawah)Menempatkan ruang alatubahSaiz bangunan: 24.5m x 26mSaiz tanah yang mencukupi iaitusekurang-kurangnya 45m x 45mBangunan SSU1 ½ tingkat dengan cable cellarMenempatkan bilik-bilik perkakassuis, kawalan dan bateri di tingkat1Kabel ditempatkan di cable cellar(tingkat bawah)Saiz bangunan: 14m x 14mSaiz tanah yang mencukupi iaitusekurang-kurangnya 30m x 30m3. Lukisan-lukisan rekabentuk PPU/SSU yang berkaitan adalah disertakan di Lampiran P (a) dan(b).4. Secara dasarnya, ciri-ciri tanah yang sesuai untuk pembangunan projek PPU adalah tanahyang rata dengan saiz dan aras ketinggian yang mencukupi dan berdekatan dengan puncabekalan/beban.5. Berikut adalah senarai terperinci ciri-ciri tanah yang sesuai bagi pembangunan projekprojekPPU:a. Permukaan tanah yang tersedia rata dan bukan laluan sungai, berlembah, berbukitbukaudan berpaya;b. Saiz keluasan tapak tersebut perlulah mencukupi untuk pembinaan PPU/SSU.Keluasan tapak PPU/SSU tersebut juga perlu mengambil kira anjak-undur bangunandaripada jalan, rezab taliair, sungai, zon penampan (buffer zone) di tepi kawasanpembangunan, lereng bukit dan jarak dari sempadan lot;c. Tapak tersebut perlu mempunyai ketinggian yang mencukupi iaitu di aras banjir(flood level) untuk membolehkan saliran air (water drainage) yang baik danmengelakkan dari bangunan PPU ditenggelami air sekiranya berlaku banjir;d. Lokasi tapak yang berdekatan dengan pusat beban dan punca bekalan;e. Lokasi tapak yang dicadangkan berrhampiran dengan sumber bekalan air dan paipsambungan kumbahan;f. Bukan kawasan tapak pelulusan sampah;g. Bukan kawasan yang mempunyai aras air tanah yang tinggi (high ground waterlevel);h. Bukan kawasan tambakan tanah (reclaimed land);i. Bukan kawasan yang mempunyai rintangan tanah yang tinggi (high resistivity);j. Bukan berhampiran dengan loji rawatan sisa kumbahan;k. Tanah tersebut juga perlu jauh dari kawasan berdebu seperti kilang simen dankilang besi untuk mengelakkan kesan negatif kepada prestasi sistem perkakasanvoltan tinggi TNB;l. Tiada sebarang jenis pembangunan lain di sebelah bawah (stratum) dan atas tapakyang dicadangkan untuk pembangunan projek PPU;m. Mempunyai laluan masuk yang bersesuaian ke tapak untuk kerja-kerja pembinaanprojek dan seterusnya menjadi laluan masuk utama ke PPU/SSU;n. Kerja-kerja pembersihan telah dilaksanakan oleh pihak berkaitan;o. Tiada risiko halangan serta bantahan mengenai pembangunan PPU/SSU berkaitandaripada penduduk setempat dan pihak berkepentingan lain; danp. Kawasan perlu di pagar keliling dengan chainlink fencing dan dipasang papan tanda`Kawasan Rezab’ TNB; danq. Faktor-faktor lain yang berkaitan secara khusus untuk sesuatu projek PPU bagimemenuhi keperluan-keperluan lain.6. Dalam keadaan tertentu di mana terdapat keluasan tapak PPU adalah terhad atau sasaransiap pembinaan yang lebih cepat, maka rekabentuk tidak piawai boleh dipertimbangkansetelah dirujuk ke Unit Perkhidmatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Perancangan danPembangunan Aset agar kajian yang bersesuaian dapat dilaksanakan.Bahagian Pembahagian | TNB


Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik53Lampiran P (a): Stesen Suis Utama 33kVBBSECTION B-BSECTION A-ATYPICAL 1 1/2 STOREY SSU 33 kV STANDARD BUILDINGBahagian Pembahagian | TNB


54 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang ElektrikLampiran P (b): Pencawang Pembahagian Utama 33/11kVBahagian Pembahagian | TNB


Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik55Bahagian Pembahagian | TNB


56 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang ElektrikBahagian Pembahagian | TNB


Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik57Bahagian Pembahagian | TNB


58 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang ElektrikBahagian Pembahagian | TNB

More magazines by this user
Similar magazines