HIBAH DALAM UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN HARTA ISLAM ...

zulkiflihasan.files.wordpress.com
  • No tags were found...

HIBAH DALAM UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN HARTA ISLAM ...

Latarbelakang RM38 billion harta orang Islam diMalaysia tidak dituntut. RM1.8 billion tidak dituntut diPendaftar Wang Tidak Dituntut RM70 juta wang di KWSP, LUTH,Koperasi dan PNB tidak diselesaikanoleh waris.


Hibah Bahasa: : Dari perkataan habubah-mengalihkan atau memberikan. Istilah: pemberian semasa hidupsesuatu harta alih atau tidak alihkepada penerima hibah secararela hati di atas dasar kasihsayang dan kemanusiaan tanpamengharapkan balasan


Hibah dan Undg2 Kontrak Sivil Ianya ada persamaan dan kelainandengan kontrak tanpa balasan ataukerana kasih sayang iaitu s26(a)Akta Kontrak:- 3 syarat:- 1. Secara bertulis 2. Didaftarkan sekiranya perlu 3. Hubungan rapat dengan pemberi.


Hibah 1. Hadiah tidak memerlukan ijabqabul manakala Hibah perlu ada. 2. pemberian semasa hidup-bezakan dengan wakaf atau wasiat 3. Pindahk milik sesuatu harta alihatau tidak alih- hibah tak padasewaan atau jaminan 4. secara rela hati dan dasar kasihsayang dan kemanusiaan- beza dgnzakat dsbnya 5. tanpa mengharapkan balasan-beza dengan jual beli


Dalil Pengharusan Hibah Hadith : berikanlah hibah, nescayakamu dikasihi Hadith: Apabila Aisyah inginmemberi sesuatu kepada jirannya.Rasulullah bersabda: berikanlahkepada mereka yg terdekat dahulu.


HIBAH1. Akad yang mengandungipemberian milik oleh seseorangterhadap hartanya kpdseseorang yang lain pd masahidupnya tanpa balasan (iwad)2. hibah berbeza dgn hadiah ataugift.3. Hibah berbeza dgn wasiat.4. Hibah berbeza dgn sedekah sertaariyah.


Tujuan dan Konsep Hibah Memupuk kasih sayang. RasulullahSAW bersabda bertukar-tukarhadiahsupaya dpt meningkatkan kasihsayang. Menolong org susah ataumemerlukan Mendapat ganjaran Allah swt.


Rukun Hibah1. Ijab dan Qabul dgn perkataan ygmembawa erti beri hak milik tanpabalasan.Maliki dan Shafie- qabul penentusahnya hibahHanafi-ijabijab penentu sahnya hibah.2. Pemberi- memiliki barang danbebas gunakan.


Rukun Hibah 3. Penerima- a. Baligh dan berakal. Jumhur beri semua harta kpdseseorang adalah makruh. 4. Barang atau harta hibah- Mesti wujud pd masa aqad dan halal.


AL-QabdaHanbali dan Maliki- penerimaanbarang (alqabd) tidak di syaratkandlm suatu hibah malah memadai dgnakad semata2.Abu Hanifah dan Syafie penerimaanbrg syarat sah hibah.Al-Qabdatidak jadi syarat jika:-Pemberi hibah dan penerima tinggalserumah.Suami hibah pd isteri.Ayah atau ibu pd anak.Apabila harta hibah dlm peganganpenerima hibah.


Hibah Bersyarat Umumnya tidak sah. Jika syarat itublh dipenuhi dan tidak ada ghararianya sah. Cnth hibah rumah dgn syarat bayarbill elektrik.


Syarat Barang Hibah Benar2 wujud. Blh dijadikan hakmilik Ada nilai di sisi syarak Harta hibah tidak bersambung dgndgn harta pemberi hibah yg tidk blhdipisahkan.


Syarat Pemberi Hibah Baligh, aqil, merdeka, pemilik harta. Tidak boleh bnyk berhutang Tidak dibwh paksaan, ugutan,penipuan atau pengaruh undueinfluence. Tidak blh bwh pengaruh mard almaut.


Hibah Tdk Blh Ditarik Balik Jumhur- haram menarik balik hibahsekalipun antara suami, isteri. Kecuali Bapa kpd anaknya. Blh batalkan hibah jika Mahkamahmemerintahkan.


Kesan Hibah1. Harta yang telah dihibah akanterkeluar dari harta pusaka2. Harta yang telah dihibah tidakboleh dituntut oleh waris yang lain.3. Perwarisan harta dapat dibuatdengan pantas.


Ruang lingkup Undang-undangTidak ada peruntukan secara jelas.S 49 (3) EPUIS Melaka: dalam bidangkuasa mal mah tinggi mendengar danmemutuskan semua tindakan danprosiding jika org Islam berhubungandengan “alangsemasa hidup ataupenyelesaian tanpa balasan”.Jika ada lacuna blh rujuk hukum syarak.Tidak ada tatacara atau prosedur hibah didalam enakmen.


Kanun Tanah Negara Kanun Tanah Negara membenarkanamalan hibah-s 215 Transfer of land for noconsideration.- Ada kesan duti hasil. Polisi kerajaan beri 50% diskaunbagi setiap pemindahan hakmiliksecara hibah.


Kes-KesHibah Sblm PindaanArtikel 121 1A Kiah Lwn Som 1953 MLJ 82- Seorg tlh beri rumah papan kpdcucu perempuannya dihdpn saksi.Pemberi hibah mati dan perayu tlhmengambil alih rumah tersebut. Mah tinggi sivil-pemberianitu adlhlengkap dan sah.


Roberts lwn Umi Kalthum 1966 mlj 163 Pemberian mesti ada tiga unsur:- 1. Jelas dan nyata menzahirkan. 2. penerima menerima pemberian itusecara nyata atau tersirat 3. penerima telah mengambil alihpemilikan apa yg tlh diberi dengannyata atau pengertian. Mah isytihar hibah tidak sah krngagal buktikan unsur ketiga. Lihatjuga kes Tengku HJ Jaafar dan Seorglg lwn Kerjaan Pahang 1987 2 mlj 74


Kes-KesHibah Slps PindaanArtikel 121 1A Abu Talib @ Musa Muda Lwn CheAlias Che Muda JH XXII 1427H Pt tuntut pemberian ½ tanah diTganu oleh ibu tiri yg diberi 30 thndulu. . DT anak sulung tidak berpuashati. Mah tinggi syariah- sahkanpemberian berdasarkan saksi dantindakan Pt membaiki rumahtersebut.


Norizah Mansor JH XVII/I 1425H Jamaliah ibu angkat Pt membuatsurat akuan ingin beri sebhgn tanahkpd Pt. Tanah tersbut tlh dijual danPt diwakilkan mengambil sbnyk 10%wang jualan tersebut. . Pt tidak dptdapat ambil baki wang jualan krnstatus hibah atau pusaka. Mah Tinggi Syariah- Sahkan hibahdgn surat akuan pemberi.


Wan Mahmud Wan Abd Rahmanlwn Aminah Hj Taib JH 18/11 1425. Suami isteri (takdezuriat) hibah ½lot tanah kpd Pt. Pt sedari tiadanama beliau dlm geran tanah danmohon mahkamah sahkan hibah ttpditentang oleh adik beradik pemberi. Mah- Sahkan hibah melalui saksi,lengkap rukun hibah dan qarinah.


Kelebihan Hibah 1. Pembahagian harta pusaka danwasiat ambil masa lama utkdiselesaikan krn terikat dgn undg2Probet dan faraid. Hibah ambil 1-3 bulan dan tidakterikat dgn faraid. Ini kerana dokumen hibahmenyokong dan menjadi bukti kukuhsesuatu hibah.


Kelebihan Hibah 2. Mengukuhkan Silaturrahim dankekeluargaan- Cnth- Anak perempuan tunggal Cnth- hibah kpd anak mualaf 3. Harta hibah akan dikeluarkan dariharta pusaka dan akan mengelakkanpertikaian sesama waris.


Hibah Mard al-Maut penyakit membawa maut yangberhubungan dengannya syarat-syarat berikut telah dipenuhi- (a)penyakititu mestilahmenyebabkan kematian si mati ; (b)penyakititu mestilahmenyebabkan kebimbangankematian dalam minda si mati dan (c)mestilahterdapat beberapa tandaluaran suatu penyakit yang serius.


Majallah al-Ahkamal-Adliyah Sakit kebanyakannya menyebabkankematian di mana sakit itu blhmelemahkan org skt (lelaki) drpdmelihat kepentingan luar rumahnyadan melemahkan pesakit(perempuan) drpd melihatkepentingan dalam rumahnya danpesakit itu mati dlm keadaandemikian sblm berlalu masa satutahun sama ada terlantar atas tilamatau sebaliknya.


Samb…Sekiranya skt berterusan dan berlalu satuthn maka hkmnya sama spt org sihat.Jika penyakit bertambah teruk dankeadaan tdk berubah dan mati makakeadaan sakit itu dianggap mard al maut.3 ciri2- penyakit sbb kematian, brlaku dlmmasa 1 tahun, sakit blh melupakan danmelalaikan pesakit drpd kepentinganbersifat keduniaan.Maliki dan Shafie- Sakit nak bersalintermasuk dlm mard al maut.


Samb… Pemberian yang dibuat seseorangketika sakit tenat yg blh bawa mati(donatismortis causa). Jika pemberi hibah menemui ajalberikutan lafaz hibah itu makapemberian itu jadi wasiat dan terikat dgnhkm wasiat iaitu tdk lbh 1/3 dan tidk blhpd waris. Jika pemberi hibah hidup maka ia jadihibah dan tertakluk dgn hukum dansyarat hibah.


Hukum Hibah Mard al Maut Pemberi hibah tiada waris hibahsemua harta masa mard al maut danpemberian itu diterima maka hibahitu sah. Suami hibah semua harta kpd isteriatau sblknya pd masa mard al mautdan hibah itu diterima sdgkan tiadawaris maka hibah sah.


Samb…. Pemberi hibah hibah semua harta kpdslh seorang ahli waris masa mard almaut dan slps kematiannya waris tidaksetuju maka hibah tidak sah. Pemberi hibah bnyk hutang hibahkabharta kpd waris dan diterima makahibah tidak sah. Harta hibah blhdibahagikan kpd pemiutang.


Isu: Harta bkn milik penuh? Secara prinsipnya, semua jenis hartayang merupakan MILIK SEMPURNApemiliknya boleh dihibahkan. Harta milik tidak sempurna blhdihibahkan dgn syarat:- Ada takaful MRTA- Izin drpd pemilik bersama.


Prosedur hibah 1. Pemberi hibah kenalpastipenerima hibah 2. Pastikan harta hibah miliksepenuhnya dan bebas hutang 3. Maklumkan kpd penerima hibah 4. Sediakan dokumen berkaitan spt a. ic b. geran c. sijil saham d. suratikatan amanah e. dokumenpengisytiharan hibah


Prosedur hibah 5. Dokumen hibah perlu mendapatpengesahan mahkamah syariahdengan kehadiran dua orang saksi. surat ikatan amanah dan dokumenpengisytiharan hibah amat pentingkrn surat ikatan akan digunakan sbgbukti di mahkamah sivil dandokumen pengisytiharan utkmahkamah syariah.


Dokumen Hibah? 1. Dokumen pengisytiharan hibah 2. surat ikatan amanah dan 3. Jika libatkan tanah: : Form 14A NLC. hakmilik rumah itu akan sentiasa menjadimilik pemberi hibah selagi hidup. Jikapenerima hibah meninggal dunia, hibahitu akan terbatal dan rumah masih kekalmilik pemberi hibah.Hibah akan didaftarkan di Pejabat Tanahjika harta tak alih.


Isu Bidang kuasa Mahkamah Mah Syariah mengesahkanpemberian hibah Melibatkan orang Islam sahaja. Tiada isu jika melibatkan kedua-duapihak adalah orang Islam. Timbul isu jika melibatkan satu pihakIslam dan satu lagi bukan Islam.


MAIWP lwn Lim Eng Seng 2002 2MLJ 572Simati ialah suami dt Ali Cheow Abdullahyg Islam 1973 dan meninggal 1998. Suratkuasa mentadbir tlh dikeluarkan kpd Dt.Pt tuntut mahkamah batalkan surat kuasamentadbir Dt dan melantik Pt pentadbirbaru.Mah- Batalkan surat kuasa mentadbir danbenarkan tuntutan Pt.Walaupun kes ini tidak melibatkan hibahnamun ianya dapat dilihat bahawaterdapat permasalahan apabila ianyamelibatkan pihak bukan Islam


Kesimpulan Perlu ada undg2 khusus untuk hibahyg merangkumi prinsip umum,pengecualian hibah, syarat bertulis,budibicara mahkamah sahkan hibah,termasuk prosedur hibah yanglengkap. Bidang kuasa yg jelas apabilamelibatkan org bukan Islam.


Thank YouZulkifli Bin HasanLecturer Faculty of Syariah & LawE-mail:zul361977@yahoo.com.Tel. No: 06-79888541H/Phone No: 019-6698514

More magazines by this user
Similar magazines