Akta Perpustakaan Negara 1972

doe.gov.my

Akta Perpustakaan Negara 1972

UNDANG-UNDANGMALAYSIACETAKAN SEMULAAkta 80AKTA PERPUSTAKAANNEGARA 1972Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006DITERBITKAN OLEHPESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIADI BAWAH KUASA AKTA PENYEMAKAN UNDANG-UNDANG 1968SECARA USAHA SAMA DENGANPERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BHD2006


2 Undang-Undang Malaysia AKTA 80AKTA PERPUSTAKAAN NEGARA 1972Tarikh Perkenan Diraja … … … … 5 Julai 1972Tarikh penyiaran dalam Warta … … … 13 Julai 1972CETAKAN SEMULA YANG TERDAHULUCetakan Semula Yang Pertama … … … … 1994Cetakan Semula Yang Kedua … … … … 1999


Perpustakaan Negara 3UNDANG-UNDANG MALAYSIAAkta 80AKTA PERPUSTAKAAN NEGARA 1972SUSUNAN SEKSYENBAHAGIAN IPERMULAANSeksyen1. Tajuk ringkas dan pemakaian2. TafsiranBAHAGIAN IIPENUBUHAN DAN PENGURUSANPERPUSTAKAAN NEGARA3. Penubuhan Perpustakaan Negara4. Pengurusan dan pengawasan Perpustakaan Negara oleh Ketua Pengarahdan kuasa Ketua PengarahBAHAGIAN IIIPENUBUHAN LEMBAGA PENASIHAT5. Penubuhan Lembaga Penasihat6. Mesyuarat LembagaBAHAGIAN IVKUMPULAN WANG PERPUSTAKAAN NEGARA7. Penubuhan Kumpulan Wang Perpustakaan Negara8. Wang yang dikehendaki dimasukkan ke dalam Kumpulan Wang itu


4 Undang-Undang Malaysia AKTA 80Seksyen9. Penggunaan wang Kumpulan Wang10. Anggaran11. Akaun dan auditBAHAGIAN VPELBAGAI12. Perjanjian mengenai perkhidmatan perpustakaan13. Pemindahan sumber perpustakaan14. Peraturan-peraturan15. Laporan Tahunan


Perpustakaan Negara 5UNDANG-UNDANG MALAYSIAAkta 80AKTA PERPUSTAKAAN NEGARA 1972Suatu Akta bagi membuat peruntukan berkenaan dengan penubuhanPerpustakaan Negara dan berkenaan dengan perkara yang berkaitandengannya.[Semenanjung Malaysia—1 September 1972,P.U.(B) 348/1972]MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh SeriPaduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat danpersetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidangdalam Parlimen, dan dengan kuasa daripadanya, seperti yangberikut:Tajuk ringkas dan pemakaianBAHAGIAN IPERMULAAN1. (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Perpustakaan Negara 1972.(2) Akta ini hendaklah terpakai hanya bagi Semenanjung Malaysiasahaja.Tafsiran2. Dalam Akta ini, melainkan jika konteksnya menghendaki maknayang lain—“bangunan Perpustakaan” ertinya mana-mana bangunan atau premisyang menjadi sebahagian daripada Perpustakaan atau yang digunakanolehnya dan mana-mana bangunan atau premis yang dipajak ataudisewa buat sementara atau selainnya oleh Kerajaan Persekutuanatau Kerajaan sesuatu Negeri bagi maksud Perpustakaan dantermasuklah mana-mana kenderaan atau vesel yang digunakan dalammana-mana perpustakaan bergerak yang menjadi sebahagian daripadaPerpustakaan;


6 Undang-Undang Malaysia AKTA 80“Ketua Pengarah” ertinya Ketua Pengarah Perpustakaan Negarayang dilantik di bawah subseksyen 4(1);“koleksi” ertinya sumber perpustakaan yang dikumpulkan dandiselenggarakan di dalam Perpustakaan;“Kumpulan Wang” ertinya Kumpulan Wang Perpustakaan Negarayang ditubuhkan menurut subseksyen 7(1);“Lembaga” ertinya Lembaga Penasihat yang ditubuhkan menurutseksyen 5;“Menteri” ertinya Menteri yang ditugaskan dengan tanggungjawabbagi perpustakaan;“Pengerusi” ertinya Pengerusi Lembaga Penasihat yang dilantikdi bawah perenggan 5(2)(a);“Perpustakaan” ertinya Perpustakaan Negara yang ditubuhkanmenurut seksyen 3;“sumber perpustakaan” ertinya apa-apa bentuk perkara bertulis,bercetak atau grafik yang di atas atau di dalamnya maklumat ditulis,direkodkan, disimpan, dipamerkan atau dikeluarkan semula, termasukmanuskrip, naskhah taip, buku, akhbar, majalah berkala, risalah,peta, mikroform, kertas muzik, fotograf, filem sinematografi, piringhitam, rakaman video dan audio dan rakaman lain pada kertas,filem atau bahan lain dan salinannya;“tarikh yang ditetapkan” ertinya tarikh Akta ini mula berkuatkuasa.BAHAGIAN IIPENUBUHAN DAN PENGURUSAN PERPUSTAKAAN NEGARAPenubuhan Perpustakaan Negara3. Suatu Perpustakaan Negara Malaysia (kemudian daripada inidisebutkan sebagai “Perpustakaan”) ditubuhkan dengan maksuddan tujuan seperti yang berikut:(a) menyediakan bagi penggunaan generasi masa kini danmasa depan suatu koleksi sumber perpustakaan di peringkatkebangsaan;


Perpustakaan Negara 7(b) memudahkan capaian seluruh Negara sumber perpustakaanyang terdapat di dalam dan di luar negeri; dan(c) mengadakan kepemimpinan dalam perkara yang berkaitandengan perpustakaan.Pengurusan dan pengawasan Perpustakaan Negara oleh KetuaPengarah dan kuasa Ketua Pengarah4. (1) Perpustakaan hendaklah diuruskan dan dikawal oleh KetuaPengarah yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong.(2) Ketua Pengarah hendaklah mempunyai fungsi yang berikut:(a) menasihati Menteri tentang polisi Negara bagi segalaperkara yang berkenaan dengan perpustakaan dan segalaperkara lain yang berhubungan dengan perpustakaan;(b) memberikan nasihat dan membantu dalam perancangandan perkembangan perpustakaan di peringkat kebangsaan;(c) memperoleh dan menyelenggarakan suatu koleksi sumberperpustakaan yang lengkap di peringkat kebangsaan yangmencerminkan warisan intelektual, kesusasteraan dankebudayaan Negara dan juga suatu koleksi representatifdi peringkat kebangsaan yang mencerminkan pengetahuandan kebijaksanaan manusia yang terkumpul;(d) menubuhkan di dalam Perpustakaan—(i) Pusat Penyerahan Negara untuk simpanan danpemuliharaan sumber perpustakaan yang diterima;(ii) Pusat Bibliografi Negara untuk penyelenggaraanrangkaian bibliografi kebangsaan, pangkalan databibliografi kebangsaan dan penyediaan perkhidmatanbibliografi dan dokumentasi kebangsaan;(iii) Pusat Kebangsaan bagi manuskrip Melayu untukpemerolehan, pendokumentasian dan penggunaanmanuskrip Melayu;(e) menyediakan perkhidmatan rujukan, maklumat, perujukan,reprografi dan peminjaman;


8 Undang-Undang Malaysia AKTA 80(f) menyediakan kemudahan di dalam Perpustakaan untukmembolehkannya berfungsi sebagai—(i) titik tumpuan Negara bagi sistem maklumat Negara;(ii) pusat kebangsaan bagi peminjaman dan pertukaransumber perpustakaan untuk menggalakkanketersediaan terbitan di peringkat kebangsaan dansejagat;(g) menggalakkan dan menyelaraskan perkembangan danpenggunaan sumber perpustakaan di Negara ini;(h) menggalakkan dan memudahkan penubuhan sistemperpustakaan awam seluruh negara selaras dengan piawaikebangsaan bagi mengadakannya;(i) menggalakkan penubuhan suatu rangkaian perpustakaankhusus selaras dengan piawai kebangsaan bagimengadakannya;(j) menggalakkan dan memudahkan kerjasama kebangsaandan antarabangsa dan perkongsian sumber di antaraperpustakaan;(k) mengusahakan dan memudahkan penyelidikan dalamperkara mengenai perpustakaan;(l) menyediakan latihan untuk meningkatkan profesionalismedalam perkara perpustakaan;(m) menggalakkan dan memudahkan penanaman sifat gemarmembaca;(n) bekerjasama dengan agensi yang berkaitan untukmenggalakkan dan meningkatkan penggunaan danperkembangan Bahasa Malaysia;(o) bekerjasama dengan badan ikhtisas dan badan lain diperingkat kebangsaan dan antarabangsa bagi perkembanganperpustakaan;(p) meminjamkan, menjual atau secara lain melupuskan sumberperpustakaan yang menjadi sebahagian daripadaPerpustakaan;(q) melakukan apa-apa perkara lain sebagaimana yangdifikirkan perlu untuk melaksanakan tujuan yang disebutdalam seksyen 3.


Perpustakaan Negara 9(3) Pegawai sedemikian sebagaimana yang perlu atau didapatisuai manfaat bagi maksud Akta ini hendaklah dilantik dari semasake semasa.BAHAGIAN IIIPENUBUHAN LEMBAGA PENASIHATPenubuhan Lembaga Penasihat5. (1) Menteri hendaklah menubuhkan suatu Lembaga Penasihat(kemudian daripada ini disebutkan sebagai “Lembaga”) bagi maksudmenasihati Ketua Pengarah mengenai kemajuan Perpustakaan.(2) Lembaga hendaklah terdiri daripada anggota yang berikut:(a) seorang Pengerusi yang hendaklah dilantik oleh Menteri;(b) Ketua Pengarah;(c) seorang wakil Kementerian yang pada masa itubertanggungjawab bagi Perpustakaan; dan(d) tidak kurang daripada empat dan tidak lebih daripadatujuh orang anggota lain yang dilantik oleh Menteri.(3) Ketua Pengarah boleh melantik seseorang daripadakakitangannya untuk bertindak sebagai Setiausaha Lembaga yanghendaklah menyimpan suatu rekod yang sepatutnya mengenai segalaminit mesyuarat Lembaga.(4) Pengerusi dan setiap anggota Lembaga yang dilantik di bawahperenggan (2)(d), melainkan jika pelantikannya dibatalkan terlebihdahulu, hendaklah memegang jawatan selama tempoh tiga tahundan boleh dilantik semula.(5) Pengerusi dan mana-mana anggota Lembaga yang dilantikdi bawah perenggan (2)(d) boleh meletakkan jawatannya denganmemberikan notis bertulis kepada Menteri.(5A) Menteri boleh, pada bila-bila masa, membatalkan pelantikanPengerusi atau mana-mana anggota Lembaga yang dilantik di bawahperenggan (2)(d).(6) Semua anggota Lembaga hendaklah disifatkan sebagaipekhidmat awam mengikut pengertian Kanun Keseksaan [Akta 574].


10 Undang-Undang Malaysia AKTA 80Mesyuarat Lembaga6. (1) Lembaga hendaklah mengadakan mesyuarat sekurangkurangnyasekali setahun pada bila-bila masa dan di mana-manatempat sebagaimana yang ditentukan oleh Pengerusi.(2) Pengerusi dan empat orang anggota Lembaga hendaklahmembentuk suatu kuorum.(3) Lembaga boleh membuat kaedah-kaedahnya sendiri yangmenentukan tatacara mesyuarat Lembaga dan perkara lain yangberkaitan dengannya.BAHAGIAN IVKUMPULAN WANG PERPUSTAKAAN NEGARAPenubuhan Kumpulan Wang Perpustakaan Negara7. (1) Bagi maksud kemajuan perpustakaan, kumpulan wang yangberikut ditubuhkan dan dimasukkan ke dalam Jadual Kedua kepadaAkta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], iaitu:“Kumpulan Wang Perpustakaan Negara”,(kemudian daripada ini disebutkan sebagai “Kumpulan Wang itu”).(2) Kumpulan Wang itu hendaklah dikawal dan dikendalikanoleh Ketua Pengarah mengikut peruntukan Bahagian ini.Wang yang dikehendaki dimasukkan ke dalam Kumpulan Wangitu8. (1) Walau apa pun peruntukan Akta Tatacara Kewangan 1957,dan Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 [Akta 406], hendaklahdimasukkan dari semasa ke semasa ke dalam Kumpulan Wangitu—(a) apa-apa jumlah wang yang diuntukkan oleh Parlimendaripada Kumpulan Wang Pembangunan atau selainnyabagi maksud kemajuan perpustakaan;


Perpustakaan Negara 11(b) wang yang diterima dengan cara derma atau pemberianwasiat bagi maksud Perpustakaan(c) bunga yang diterima daripada pelaburan wang yang adadalam kredit Kumpulan wang itu;(d) mana-mana wang lain yang diterima oleh Kerajaan dalamsesuatu hal keadaan yang difikirkan sesuai oleh MenteriKewangan untuk dimasukkan ke dalam Kumpulan wangitu:Dengan syarat bahawa mana-mana baki wang yang diterimaoleh Kerajaan bagi maksud Perpustakaan sebelum tarikh yangditetapkan, yang sepatutnya telah dimasukkan ke dalam KumpulanWang itu di bawah subseksyen ini jika wang itu telah diterimapada atau selepas tarikh yang ditetapkan, hendaklah dimasuk kirake dalam Kumpulan Wang itu.(2) Wang yang disebut dalam perenggan (1)(a) hendaklahdimasukkan ke dalam Kumpulan Wang itu mengikut apa-apa jumlahwang dan pada bila-bila masa sebagaimana yang diarahkan olehMenteri Kewangan.Penggunaan wang Kumpulan Wang9. (1) Walau apa pun peruntukan Akta Kumpulan WangPembangunan 1966, wang yang ada dalam kredit Kumpulan Wangitu boleh digunakan oleh Ketua Pengarah bagi maksud yang berikut:(a) bayaran bagi harga tapak bina, pembinaan danpenyambungan bangunan, dan kelengkapan untukPerpustakaan;(b) bayaran bagi perbelanjaan perundingan untuk kemajuanperpustakaan;(c) bayaran bagi harga sumber dan perkhidmatan perpustakaanyang diperoleh bagi maksud kemajuan perpustakaan;(d) apa-apa bayaran lain bagi maksud kemajuan perpustakaan.(2) Wang yang ada dalam kredit Kumpulan Wang itu bolehdilaburkan mengikut perenggan 8(3)(a) Akta Tatacara Kewangan1957.


12 Undang-Undang Malaysia AKTA 80Anggaran10. Pada setiap tahun, dalam tempoh sebagaimana yang ditetapkanoleh Perbendaharaan, Ketua Pengarah hendaklah mengemukakankepada Perbendaharaan melalui Menteri suatu penyata yangmenunjukkan anggaran penerimaan dan pembayaran KumpulanWang itu berkenaan dengan tahun yang berikutnya. Bagi menyokongpenyata itu Ketua Pengarah hendaklah mengemukakan butiranrancangan kemajuan yang dicadangkan hendak dijalankan olehnyapada tahun yang berikutnya itu.Akaun dan audit11. (1) Ketua Pengarah hendaklah menyebabkan supaya akaunyang sepatutnya disimpan dan disenggarakan berkenaan denganKumpulan Wang itu.(2) Selepas sahaja akaun itu diaudit Ketua Pengarah hendaklahmengemukakan kepada Menteri dan Menteri Kewangan penyataakaun yang telah diaudit itu bersama dengan apa-apa pandanganmengenainya.(3) Menteri hendaklah menyebabkan supaya penyata akaun yangtelah diaudit itu bersama dengan pandangan, jika ada, dibentangkandalam kedua-dua Majlis Parlimen.BAHAGIAN VPELBAGAIPerjanjian mengenai perkhidmatan perpustakaan12. Ketua Pengarah boleh, atas terma dan syarat yang diluluskanoleh Menteri, bekerjasama atau membuat perjanjian dengan pihakberkuasa atau orang sama ada di Malaysia atau di tempat lainberkenaan dengan hal ehwal perpustakaan.


Pemindahan sumber perpustakaanPerpustakaan Negara 1313. Menteri boleh mengarahkan supaya apa-apa sumberperpustakaan yang ada dalam jagaan atau simpanan mana-manajabatan atau agensi Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan sesuatuNegeri dipindahkan dari jabatan atau agensi itu ke Perpustakaan:Dengan syarat bahawa tiada apa-apa sumber perpustakaan ituboleh dipindahkan dari sesuatu jabatan atau agensi sesuatu KerajaanNegeri ke Perpustakaan tanpa persetujuan terlebih dahulu daripadaPihak Berkuasa Negeri itu.Peraturan-peraturan14. Menteri boleh membuat peraturan-peraturan yang tidakberlawanan dengan Akta ini berkenaan dengan penyempurnaanyang sepatutnya fungsi Ketua Pengarah dan berkenaan denganpengurusan dan pengawalan Perpustakaan dan bangunan perpustakaandan, khususnya, tanpa menyentuh keluasan yang tersebut di atas,peraturan-peraturan itu boleh mengadakan peruntukan berkenaandengan—(a) pengurusan dan pengawasan am Perpustakaan;(b) pengekalan ketenteraman dan pencegahan kacau ganggudalam bangunan perpustakaan dan kawasannya;(c) menahan masuk atau mengeluarkan dari Perpustakaanatau bangunan Perpustakaan orang yang didapati telahmelakukan apa-apa kesalahan di bawah Akta ini atauperaturan-peraturan yang dibuat di bawahnya;(d) jumlah denda yang boleh dikenakan oleh Ketua Pengarahkerana kerosakan, kehilangan atau kelewatanmengembalikan sumber perpustakaan yang dipinjamkandan berkenaan dengan mengetepikan atau memulangkanbalik denda itu; dan(e) fi yang akan dikenakan oleh Ketua Pengarah keranamemberikan perkhidmatan maklumat atau kerana membuatdan memperakui salinan mengenai mana-mana sumberperpustakaan dan berkenaan dengan pengecualian daripadamenjelaskan sepenuhnya atau sebahagian daripada fi itu.


14 Undang-Undang Malaysia AKTA 80Laporan tahunan15. (1) Ketua Pengarah hendaklah dengan seberapa segera yangboleh pada penghujung setiap tahun menyediakan atau menyebabkansupaya disediakan dan dihantar kepada Menteri suatu laporan tahunanberkenaan dengan kemajuan dan aktiviti Perpustakaan.(2) Menteri hendaklah menyebabkan supaya suatu salinan setiaplaporan itu dibentangkan dalam kedua-dua Majlis Parlimen.


Perpustakaan Negara 15UNDANG-UNDANG MALAYSIAAkta 80AKTA PERPUSTAKAAN NEGARA 1972SENARAI PINDAANUndang-undang Tajuk ringkas Berkuat kuasayang memindadariAkta A667 Akta Perpustakaan Negara (Pindaan) 15-04-19871987


16 Undang-Undang Malaysia AKTA 80UNDANG-UNDANG MALAYSIAAkta 80AKTA PERPUSTAKAAN NEGARA 1972SENARAI SEKSYEN YANG DIPINDASeksyen Kuasa meminda Berkuat kuasadari2 Akta A667 15-04-19873 Akta A667 15-04-19874 Akta A667 15-04-19875 Akta A667 15-04-19875A Akta A667 15-04-19876 Akta A667 15-04-19879 Akta A667 15-04-198713 Akta A667 15-04-198714 Akta A667 15-04-1987

More magazines by this user
Similar magazines