06.08.2016 Views

bukukonvopress

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1


SENARAI<br />

KANDUNGAN<br />

02<br />

04<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

10<br />

11-12<br />

13<br />

14-15<br />

16-67<br />

68<br />

69<br />

KATA ALU-ALUAN MENTERI PENDIDIKAN<br />

DARI PENA YANG BERBAHAGIA KPPM<br />

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN, VISI DAN MISI BPTV<br />

MAJLIS KONVOKESYEN KV KPM KALI PERTAMA<br />

JUBAH<br />

COKMAR<br />

MAJLIS SENAT KV KPM<br />

SENARAI KOLEJ VOKASIONAL RINTIS DAN SENARAI PROGRAM<br />

AHLI MAJLIS SENAT KV KPM 2016<br />

ATURCARA MAJLIS DAN SENARAI TETAMU KEHORMAT<br />

PENERIMA ANUGERAH DIPLOMA (MENGIKUT SIDANG)<br />

PENGHARGAAN<br />

AUTOGRAF


KATA ALU-ALUAN<br />

MENTERI PENDIDIKAN<br />

MALAYSIA<br />

Bismillahirrahmannirrahim<br />

Assalamualaikum W.B.T. dan Salam Sejahtera<br />

Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10) bagi tempoh<br />

2011 hingga 2015 memperlihatkan satu perubahan<br />

ketara dalam Sistem Pendidikan Teknikal dan Latihan<br />

Vokasional (TVET). Melalui RMK-10, kerajaan telah<br />

menggariskan dasar untuk mengarusperdanakan<br />

TVET sebagai salah satu cara untuk memastikan<br />

Malaysia muncul sebagai sebuah negara maju dan<br />

berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Menyahut<br />

saranan tersebut, Kementerian Pendidikan Malaysia<br />

(KPM) dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia<br />

(PPPM) 2013-2025 telah mengariskan kepentingan<br />

untuk membangunkan potensi pelajar yang pelbagai<br />

minat dan kebolehan melalui peningkatan 20%<br />

enrolmen pelajar dalam sistem pendidikan vokasional<br />

yang sekaligus memastikan sistem pendidikan ini tidak<br />

tercicir daripada arus perdana.<br />

Kini, PPPM 2013-2025 telahpun memasuki Gelombang<br />

Kedua (2016-2020) dan kualiti modal insan TVET<br />

berkemahiran tinggi amat ditekankan terutamanya bagi<br />

mengisi kekosongan sumber manusia berkemahiran<br />

02


tinggi di sektor-sektor industri di Malaysia. Melalui<br />

Pelan Transformasi Pendidikan Vokasional (PTPV)<br />

pengukuhan latihan untuk graduan berkemahiran<br />

telah dilaksanakan sepenuhnya di lima belas(15)<br />

Kolej Vokasional yang dipilih sebagai KV Rintis<br />

dengan kerjasama pihak-pihak industri dan agensi<br />

yang berkaitan. Antara komitmen KPM melalui PTPV<br />

tersebut termasuklah memastikan plejara-pelajar yang<br />

menamatkan pengajian menerima anugerah Diploma<br />

dan 80% daripadanya mula memasuki pasaranpasaran<br />

pekerjaan dengan kompetensi kemahiran<br />

yang diiktiraf oleh pihak industri.<br />

Saya yakin dan percaya segala jerih perih dan<br />

komitmen tuan puan mengharungi gelombang PTPV<br />

kini telah membuahkan hasil melalui penghargaan dan<br />

pengiktirafan yang diterima dalam Majlis Konvokesyen<br />

ini. Saya juga meletakkan keyakinan yang tinggi kepada<br />

seluruh institusi KV melalui kelahiran graduan yang<br />

bekemahiran tinggi dan mempunyai ketrampilan diri.<br />

Selain itu, perubahan gaya pengurusan akan turut sama<br />

mengangkat martabat KV sebagai sebuah institusi<br />

pilihan utama yang berkualiti melalui perkongsian<br />

hala tuju, model minda dan kualiti pembelajaran dan<br />

latihan yang terkini.<br />

Akhir kata, saya dengan hati yang tulus ikhlas<br />

mengucapkan syabas dan tahniah kepada 2269<br />

graduan Majlis Konvokesyen Kolej Vokasional<br />

Kementerian Pendidikan Malaysia Kali Pertama. Terima<br />

kasih juga diucapkan kepada Bahagian Pendidikan<br />

Teknik dan Vokasional atas kesudian mengundang<br />

saya pada majlis ini. Semoga kerjasama antara semua<br />

pihak yang terlibat dalam TVET akan terus diperkukuh<br />

seterusnya meletakkan kedua-duanya pada tahap<br />

yang terbaik antara yang terbaik.<br />

Selamat Maju Jaya.<br />

PENDIDIKAN ITU<br />

KEGEMBIRAAN, KEBAJIKAN “DAN KETERBUKAAN<br />

DATO’ SERI MAHDZIR BIN KHALID<br />

“<br />

03


DARI PENA YANG BERBAHAGIA<br />

KETUA PENGARAH<br />

PELAJARAN MALAYSIA<br />

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ,<br />

Salam Sejahtera, Salam 1Malaysia dan Salam Sehati<br />

Sejiwa.<br />

Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan syabas dan<br />

tahniah saya kalungkan kepada semua graduan 15<br />

Kolej Vokasional Rintis yang menamatkan pengajian<br />

pada tahun 2016. Tidak ketinggalan, penghargaan<br />

juga diucapkan kepada Bahagian Pendidikan Teknik<br />

dan Vokasional (BPTV) atas kejayaan menganjurkan<br />

Majlis Konvokesyen Kolej Vokasional Kali Pertama<br />

untuk para graduan tahun 2016.<br />

Sesungguhnya, tahun 2016 hingga 2020 merupakan<br />

Gelombang Kedua yang menekan Peningkatan<br />

Inisiatif selepas berakhirnya perlaksanaan<br />

pengukuhan pendidikan vokasional sebagaimana<br />

yang ditetapkan dalam Pelan Pembangunan<br />

Pendidikan Malaysia (PPPM). Dalam fasa ini,<br />

tumpuan keberhasilan Pelan Transformasi Pendidikan<br />

Vokasional (PTPV) adalah penekanan kualiti<br />

bagi mencapai matlamat 80% pelajar berupaya<br />

memasuki sektor pekerjaan dan 20% pula berupaya<br />

menyambung pengajian di peringkat yang lebih<br />

04


tinggi. Hal ini termasuklah usaha-usaha yang telah<br />

dijalankan oleh semua pihak dalam memastikan<br />

penarafan dan pengiktirafan Sijil dan Diploma,<br />

persijilan tambahan daripada pihak agensi luar yang<br />

berkaitan dengan bidang-bidang kemahiran yang<br />

mengiktiraf kualiti dan ketrampilan pelajar-pelajar<br />

yang bakal memasuki pasaran-pasaran pekerjaan<br />

dengan kemahiran tinggi dan tepat.<br />

Saya mengambil kesempatan ini juga mengucapkan<br />

tahniah kepada seluruh pengurusan dan warga<br />

kerja BPTV dan Kolej Vokasional KPM kerana telah<br />

menunjukkan komitmen dan daya juang yang tinggi<br />

dalam menjayakan PTPV. Cabaran mendatang, saya<br />

menyeru agar semua Kolej Vokasional meneruskan<br />

kelestarian kepimpinan yang unggul bagi mematikan<br />

hasrat dan matlamat pendidikan vokasional terus di<br />

mercu kejayaan. Saya percaya kejayaan yang dicapai<br />

ini mampu meningkatkan persepsi positif terhadap<br />

kolej vokasional sekali gus menjadikan institusi ini<br />

sebagai institusi pilihan pertama pada masa-masa<br />

hadapan.<br />

Harapan saya agar semua graduan Kolej Vokasional<br />

akan terus menunjukkan kecemerlangan dan berjaya<br />

dalam bidang-bidang kemahiran yang diceburi.<br />

Para graduan diseru agar teruslah menyumbangkan<br />

idea, jasa dan tenaga dengan menjadi alumni<br />

Kolej Vokasional secara aktif bagi memastikan<br />

kelangsungan yang cemerlang bagi bangsa dan<br />

generasi muda Malaysia dalam bidang kemahiran<br />

pada masa yang akan datang. Sekali lagi saya<br />

ucapkan syabas dan tahniah kepada para graduan<br />

atas kejayaan yang diraih.<br />

Sekian, terima kasih.<br />

TAN SRI DR. KHAIR BIN MOHAMAD YUSOF<br />

05


FALSAFAH PENDIDIKAN<br />

KEBANGSAAN<br />

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan<br />

ke arah memperkembangkan lagi potensi individu<br />

secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan<br />

insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,<br />

rohani,emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan<br />

dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah<br />

bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu<br />

pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,<br />

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai<br />

kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap<br />

keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan<br />

negara.<br />

VISI<br />

“<br />

MISI<br />

“<br />

“<br />

Peneraju Pendidikan Teknik dan<br />

Vokasional Yang Unggul<br />

Memperkasakan Pendidikan Teknik<br />

dan Vokasional melalui Pelaksanaan<br />

Program Berkualiti<br />

“<br />

06


MAJLIS KONVOKESYEN<br />

KOLEJ VOKASIONAL<br />

KALI PERTAMA 2016<br />

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melalui<br />

Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV)<br />

melaksanakan Transformasi Pendidikan Vokasional<br />

(TPV) mulai tahun 2012 bagi mengangkat martabat<br />

pendidikan vokasional sebagai aliran perdana.<br />

Transformasi ini adalah untuk merealisasikan hasrat<br />

kerajaan dalam memenuhi keperluan tenaga mahir<br />

negara bagi mencapai hasrat dan aspirasi negara<br />

sebagai sebuah negara maju berpendapatan tinggi<br />

menjelang tahun 2020. Bagi memastikan modal<br />

insan yang dijana dalam bidang ini mempunyai tahap<br />

kemahiran yang tinggi dan memenuhi kehendak<br />

industri, maka kualiti pendidikan vokasional<br />

perlu dipertingkatkan dan disesuaikan dengan<br />

perkembangan dan kehendak semasa<br />

kepada pelajar yang berjaya menamatkan pengajian<br />

dengan jayanya maka Majlis Konvokesyen Kolej<br />

Vokasional kali pertama 2016, diadakan khususnya<br />

untuk meraikan kumpulan pertama pelajar yang<br />

menamatkan pengajian peringkat Diploma.<br />

Sehubungan dengan itu, Bahagian Pendidikan Teknik<br />

dan Vokasional (BPTV) telah mengambil inisiatif secara<br />

proaktif untuk menganjurkan majlis tersebut dengan<br />

penuh istiadat sebagai menghargai pencapaian pelajar,<br />

tenaga pengajar, ibu bapa, warga BPTV dan semua<br />

pihak yang bersama-sama terlibat dalam menjayakan<br />

pelaksanaan TPV ini.<br />

Majlis Konvokesyen Kolej Vokasional 2016 juga<br />

merupakan majlis yang berprestij sebagai menunjukkan<br />

identiti unggul Kolej Vokasional, Kementerian<br />

Pendidikan Malaysia. Identiti unggul ini diperlihatkan<br />

melalui pemakaian jubah rasmi khas untuk graduan<br />

dan cokmar.<br />

Serentak dengan itu, sebanyak 15 Kolej Vokasional<br />

telah dipilih sebagai rintis untuk melaksanakan<br />

sebanyak 16 program yang melibatkan lima bidang<br />

vokasional. Sebagai pengiktirafan dan penghargaan<br />

07


JUBAH KONVOKESYEN<br />

KOLEJ VOKASIONAL<br />

Jubah rasmi yang akan diguna pakai oleh graduan<br />

buat pertama kalinya merupakan hasil rekaan pelajar<br />

Nurul Amalia binti Mohamad daripada KV ERT<br />

Setapak. Pada pandangan pertama rekaan Jubah<br />

Konvokesyen ini kelihatan sangat ringkas akan tetapi<br />

penekanan yang ditekankan adalah berkonsepkan<br />

PROFESIONAL. Bagi garisan menegak yang bewarna<br />

jingga dan biru melambangkan pelajar berkemahiran<br />

daripada Kolej Vokasional seluruh Malaysia. Gabungan<br />

kedua dua warna ini jelas menunjukkan warna rasmi<br />

industri dan dijadikan warna utama BPTV. Gabungan<br />

“hoody’ di bahagian belakang jubah memberi<br />

bentuk yang eksklusif dan lebih elegan terutama<br />

sekali dengan warna dasar pakaian adalah warna<br />

hitam yang melambangkan berani dan profesional.<br />

Kesimpulannya, rekaan ini lebih menekankan dan<br />

melambangkan pelajar KV yang akan bergraduasi<br />

dengan kemahiran yang profesional<br />

08


COKMAR<br />

KOLEJ VOKASIONAL<br />

Cokmar yang merupakan salah satu alat senjata<br />

pada asalnya telah diubah fungsi dan bentuknya yang<br />

bersesuaian menjadi simbol kebesaran dan kuasa<br />

dalam sesuatu istiadat konvokesyen. Cokmar Kolej<br />

Vokasional telah dihasilkan pada tahun 2016 dan<br />

mula digunakan buat pertama kalinya pada Majlis<br />

Konvokesyen Kolej Vokasional Kali Pertama Tahun<br />

2016. Cokmar Kolej Vokasional diilhamkan melalui<br />

rekabentuk hasil gabungan unsur-unsur seperti yang<br />

terkandung dalam Transformasi Pendidikan Vokasional<br />

yang diterjemahkan melalui seni ukiran halus pada<br />

cokmar.<br />

KONSEP<br />

REKA BENTUK<br />

Cokmar Kolej Vokasional secara keseluruhan direka<br />

bentuk dengan menggabungkan kepelbagaian aspek<br />

vokasional sebagai simbol utama Kolej Vokasional.<br />

Kayu Jati digunakan sebagai asas kepada batang<br />

cokmar ini adalah menunjukkan teras yang utuh dan<br />

berdaya saing dalam memacu kemajuan negara.<br />

Sepanjang 48 inci, Cokmar ini dihiasi dengan ukiran<br />

halus bunga bakawali melambangkan Transformasi<br />

Pendidikan Vokasional merupakan usaha merekayasa<br />

kurikulum, Institusi, pengajaran dan pembelajaran,<br />

pentaksiran, tadbir urus dan sumber manusia<br />

sehingga terbina sistem pendidikan vokasional baharu.<br />

Bahagian atas cokmar berbentuk pucuk rebung<br />

adalah merujuk kepada pendekatan merekayasa<br />

09


system dan kompenannya yang sedia ada, inisiatif<br />

transformasi adalah untuk mencari pendekatan<br />

terbaharu dalam menangani cabaran dan perubahan<br />

seterusnya meneroka peluang dan merintis kolaborasi<br />

dengan memanfaatkan sumber dan kekuatan yang<br />

sedia adat ke arah melahirkan sumber manusia yang<br />

berkemahiran dalam merealisasikan hasrat mencapai<br />

negara maju. Reka bentuk cokmar yang terbahagi<br />

kepada empat bahagian utama memperlihatkan<br />

fokus 4 hasrat ke arah menuju ekonomi pendapatan<br />

tinggi iaitu pekerja mahir bertauliah dan berwatak<br />

profesional, modal insan berjati diri, usahawan berdaya<br />

saing dan pelajar sepanjang hayat. Ciri-ciri cokmar ini<br />

menjurus kepada keberhasilan usaha Transformasi<br />

Pendidikan Vokasional Era 2020 yang berupaya<br />

memberi sumbangan yang signifikan kepada agenda<br />

Kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai Negara<br />

berpendapatan tinggi.<br />

MAJLIS SENAT<br />

KOLEJ VOKASIONAL KPM<br />

Majlis Senat Kolej Vokasional telah ditubuhkan<br />

dan diwartakan berkuatkuasa 30 Jun 2016. Majlis<br />

ini menjadi satu badan akademik tertinggi bagi<br />

Kolej Vokasional. Antara fungsi utama badan ini<br />

ialah untuk menganugerahkan sijil atau diploma<br />

yang mengiktiraf pelajar yang berjaya menamatkan<br />

program kolej vokasional dengan memenuhi syarat<br />

yang ditentukan oleh Senat. Keanggotan Senat yang<br />

dilantik terdiri daripada 29 orang anggota melibatkan<br />

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Timbalan Ketua<br />

Pengarah Pelajaran Malaysia yang bertanggungjawab<br />

bagi pendidikan teknikal dan vokasional, Pengarah<br />

Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, Pengarah<br />

Peperiksaan, Pengarah Bahagian Pembangunan<br />

Kurikulum, semua Timbalan Pengarah BPTV, dan tidak<br />

lebih dua puluh pengarah Kolej Vokasional yang dilantik<br />

Pengerusi. Mesyuarat kali Pertama Majlis Senat Kolej<br />

Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia pada 26<br />

Julai 2016, telah memperakukan seramai 2269 orang<br />

pelajar daripada 15 Kolej Vokasional rintis yang layak<br />

untuk dianugerahkan Diploma.<br />

10


SENARAI KOLEJ<br />

VOKASIONAL RINTIS<br />

KOLEJ VOKASIONAL ARAU<br />

KOLEJ VOKASIONAL BALIK PULAU<br />

KOLEJ VOKASIONAL BEAUFORT<br />

KOLEJ VOKASIONAL PENGKALAN CHEPA<br />

KOLEJ VOKASIONAL SERI MANJUNG<br />

KOLEJ VOKASIONAL SHAH ALAM<br />

KOLEJ VOKASIONAL SUNGAI PETANI 1<br />

KOLEJ VOKASIONAL WAKAF TEMBESU<br />

KOLEJ VOKASIONAL DATO’ LELA MAHARAJA<br />

KOLEJ VOKASIONAL DATUK SERI MOHD ZIN<br />

KOLEJ VOKASIONAL ERT SETAPAK<br />

KOLEJ VOKASIONAL KLUANG<br />

KOLEJ VOKASIONAL KUCHING<br />

KOLEJ VOKASIONAL LABUAN<br />

KOLEJ VOKASIONAL MUADZAM SHAH<br />

11


SENARAI<br />

PROGRAM VOKASIONAL<br />

DIPLOMA TEKNOLOGI ELEKTRIK<br />

DIPLOMA TEKNOLOGI ELEKTRONIK<br />

DIPLOMA TEKNOLOGI PEMESINAN INDUSTRI<br />

DIPLOMA TEKNOLOGI KIMPALAN<br />

DIPLOMA TEKNOLOGI AUTOMOTIF<br />

DIPLOMA AGROINDUSTRI TANAMAN<br />

DIPLOMA AGROINDUSTRI TERNAKAN<br />

POLTRI<br />

DIPLOMA AGROINDUSTRI TERNAKAN<br />

RUMINAN<br />

DIPLOMA TEKNOLOGI MEKANISASI AGRO<br />

DIPLOMA HORTIKULTUR<br />

DIPLOMA SENIBINA LANDSKAP<br />

DIPLOMA TEKNOLOGI PENYEJUKAN DAN<br />

PENYAMANAN UDARA<br />

DIPLOMA TEKNOLOGI PEMBINAAN<br />

DIPLOMA SENI KULINARI<br />

DIPLOMA SENI REKA FESYEN<br />

DIPLOMA KOSMETOLOGI<br />

12


AHLI MAJLIS SENAT KV<br />

KPM 2016<br />

Pengerusi<br />

Y. Bhg Tan Sri Dr Khair Bin Mohamad Yusof<br />

Timbalan Pengerusi<br />

Y. Bhg Dato Haji Ahmad Tajudin Bin Jab<br />

Setiausaha<br />

Zainuren Bin Hj Mohd Nor<br />

Ahli Senat<br />

Y. Bhg. Datin Nawal Binti Saleh<br />

Dr Sariah Binti Abdul Jalil<br />

Hjh Karteni Bt Osman<br />

Fauzi Bin Abdullah<br />

Hjh Latifah Binti Mohd Isa<br />

Haji Mohamad Bin Samad<br />

Haji Hashim Bin Puteh (KV Kuantan)<br />

Haji Mohd Ghazaly Bin Haroun ( KV Gombak)<br />

Norhana Binti Mustapha (KV Sepang)<br />

Nor Bashah Bin Abu Bakar (KV Pertanian Chenor)<br />

Hamid Bin Jumhari ( KV Gerik)<br />

Norhayati Bin Abdul Rahman( KV Kluang)<br />

Haji Alwi Bin Mohd Ali (KV Tanah Merah )<br />

Che Noorliati Binti Said (KV Sungai Petani 1)<br />

Mokhtar Bin Ibrahim ( KV Likas)<br />

Ng Fook Yin ( KV Kuching)<br />

Haji Mokhtar Bin Zakaria (KV Tengku Ampuan Afzan)<br />

Kamarulzaman Bin Nayan (KV Nibong Tebal)<br />

Azmi Bin Ismail ( KV Muadzam Shah)<br />

Rohani Bt Busah (KV ERT Azizah)<br />

Haji Abdul Rahman Bin Hassan ( KV Wakaf Tembusu)<br />

Ridhwan Bin Zalay (KV Alor Setar)<br />

Haji Marzuki Bin Kemi ( KV Datuk Seri Mohd Zain)<br />

Nor Asikin Binti Md Shazilli (KV Ampangan)<br />

Haji Shamsuddin Bin Said ( KV Sultan Abdul Samad)<br />

Haji Mohd Nazri Bin Nor (KV Pasir Mas)<br />

13


ATUR CARA MAJLIS<br />

SIDANG<br />

SESI PAGI<br />

SENARAI TETAMU KEHORMAT<br />

MENGIKUT SIDANG<br />

SIDANG 1<br />

Y.Bhg Tan Sri Dr Khair B. Mohammad Yusof<br />

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia<br />

SIDANG 3<br />

YB Dato’ P. Kamalanathan A/L P. Panchanathan<br />

Timbalan Menteri Pendidikan<br />

SIDANG 5<br />

Y.B. Dato’ Seri Mahdzir Bin Khalid<br />

Menteri Pendidikan<br />

7.00 pagi<br />

Pengesahan Kehadiran<br />

Tetamu dan Ibu Bapa Mengambil Tempat<br />

Perarakan Masuk Graduan<br />

Ketibaan Tetamu Jemputan<br />

Perarakan Ahli Akademik<br />

Perarakan Senat<br />

Perarakan Tetamu Jemputan<br />

Negaraku<br />

Bacaan Doa<br />

Ucapan Perasmian Pembukaan Majlis<br />

Konvokesyen<br />

Pengistiharan Majlis Konvokesyen oleh Penghulu<br />

Istiadat<br />

Penganugerahan Diploma<br />

Selingan - Persembahan Pelajar KV<br />

Sambungan Penganugerahan Diploma<br />

Pengisytiharan Penangguhan Majlis Konvokesyen<br />

oleh Penghulu Istiadat<br />

Perarakan Keluar Tetamu Jemputan diikuti Majlis<br />

Senat KV<br />

Perarakan Keluar Ahli Akademik diikuti para<br />

Graduan<br />

Majlis Bersurai<br />

14


ATUR CARA MAJLIS<br />

SIDANG<br />

SESI PETANG<br />

SENARAI TETAMU KEHORMAT<br />

MENGIKUT SIDANG<br />

SIDANG 2<br />

YBhg. Tan Sri Dr. Madinah Bt Mohamad<br />

Ketua Setiausaha KPM<br />

SIDANG 4<br />

YB Senator Tuan Chong Sin Woon<br />

Timbalan Menteri Pendidikan<br />

2.00 ptg<br />

Pengesahan Kehadiran<br />

Tetamu dan Ibu Bapa Mengambil Tempat<br />

Perarakan Masuk Graduan<br />

Ketibaan Tetamu Jemputan<br />

Perarakan Ahli Akademik<br />

Perarakan Senat<br />

Perarakan Tetamu Jemputan<br />

Negaraku<br />

Bacaan Doa<br />

Ucapan Perasmian Pembukaan Majlis<br />

Konvokesyen<br />

Pengistiharan Majlis Konvokesyen oleh Penghulu<br />

Istiadat<br />

Penganugerahan Diploma<br />

Selingan - Persembahan Pelajar KV<br />

Sambungan Penganugerahan Diploma<br />

Pengisytiharan Penangguhan Majlis Konvokesyen<br />

oleh Penghulu Istiadat<br />

Perarakan Keluar Tetamu Jemputan diikuti Majlis<br />

Senat KV<br />

Perarakan Keluar Ahli Akademik diikuti para<br />

Graduan<br />

Majlis Bersurai<br />

15


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

AUTOMOTIF<br />

1 *MOHAMAD KHALID BIN MUSTAPA KV PENGKALAN CHEPA<br />

2 MOHAMAD SABRI BIN AB RASHID KV PENGKALAN CHEPA<br />

3 MUHAMMAD AIDIEL BIN JOHARI KV PENGKALAN CHEPA<br />

4 AHMAD HANIS BIN AHAMAD ADNAN KV PENGKALAN CHEPA<br />

5 MUHAMMAD AIMAN BIN IBRAHIM KV PENGKALAN CHEPA<br />

6 FAHEEM AZADI BIN AZAMAN KV LABUAN<br />

7 WAN MUHAMAD FAIZ AFZAN BIN WAN KV PENGKALAN CHEPA<br />

AZUHAR<br />

8 WAN MUHAMMAD AFIFI BIN WAN KV PENGKALAN CHEPA<br />

OTHMAN<br />

9 SHELDON CHAN WEI HONG KV LABUAN<br />

10 AFIQ AIMAN BIN ZAID KV PENGKALAN CHEPA<br />

11 MOHAMAD ASRAF ADRI BIN ESRAN KV PENGKALAN CHEPA<br />

12 MOHD KHAIRI BIN MIASAN KV BEAUFORT<br />

13 MOHD AFIQ FIKRI BIN JUNOH KV PENGKALAN CHEPA<br />

14 AFFENDI BIN SIMILI IBRAHIM KV KUCHING<br />

15 MUHAMMAD SYAHMI ASYRAF BIN KV WAKAF TEMBESU<br />

ZAKARIA<br />

16 MUHAMAD RUSYAIDI BIN RASIP KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

17 MUHAMMAD AMERUL NAZMI BIN AZMAN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

18 BONIFACE BIN RUDOL KV LABUAN<br />

19 MOHAMAD FAIZ BIN MOHD SAM KV KLUANG<br />

20 MUHAMMAD IZZAT BIN ISMAIL KV LABUAN<br />

21 MUHAMMAD HAZAMMUDIN BIN MOHED KV KLUANG<br />

22 MUHAMMAD AZAMUDDIN BIN MOHD KV ARAU<br />

NIJAM<br />

23 AZIB AZIMAN BIN BUANG KV KUCHING<br />

24 MUHAMMAD HARRY BIN RAYA KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

25 MOHAMAD NAZIRUL HAZIQ BIN MAD KV KLUANG<br />

KHAN<br />

26 MUHAMAD KHAIRUL AZUAN AMIRUDDIN KV PENGKALAN CHEPA<br />

BIN MOHD ZAKI<br />

27 GERALD PETER KV LABUAN<br />

28 MUHAMMAD ALLIFF BIN MOHD AZLIN KV KLUANG<br />

29 MUHAMMAD FIRDAUS BIN ABU BAKAR KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

30 MUHAMMAD NUR HAZIM BIN MOHD KV WAKAF TEMBESU<br />

HARIJASMANI<br />

31 IZZATI NURSYAZWANI BINTI AZAHANI KV LABUAN<br />

32 MUHAMMAD FAHMI BIN SALIM KV KLUANG<br />

33 MUHAMMAD ADRAZIN BIN YUSOF KV PENGKALAN CHEPA<br />

34 HASNI BINTI YUSOFF @ AWANG HAMID KV LABUAN<br />

35 MAZUAN BIN MAZLAN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

36 MOHAMAD AMIRUL B. SAHLAN KV KLUANG<br />

37 MUHAMAD SYAHMI AFNAN BIN MAZLAN KV PENGKALAN CHEPA<br />

38 NOREMYLIZA BINTI SUBOH @ ACHIM KV LABUAN<br />

39 WAN NUR ASHIKIN BINTI WAN MOHD KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

ZAKRI<br />

40 AIMAN FARHAN BIN MISRAN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

41 AZMER SHAZWAN BIN NOOR YAKOB KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

42 MUAMMIR ALIF EMRAN BIN ABDULLAH KV WAKAF TEMBESU<br />

43 AHMAD SULHI AFFANDI BIN SAIFUL KV WAKAF TEMBESU<br />

MAZLAN<br />

44 MOHD SYAFIQ BIN MOHMAD KHIROL KV KLUANG<br />

AZMI<br />

45 MUHAMAD ZULHILMI BIN ZULKARNAIN KV ARAU<br />

46 NIK MUHAMMAD NAZIF BIN NIK HASSAN KV PENGKALAN CHEPA<br />

47 ABDUL 'ALIMUL HAKIM BIN ABDULLAH KV WAKAF TEMBESU<br />

48 ISMIEORDI BIN ZAINI KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

16


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

AUTOMOTIF<br />

49 IMAN DZUL ISKANDAR BIN YAHYA KV LABUAN<br />

APANDI<br />

50 MUHAMMAD FARIS ASYRAF BIN MAT KV WAKAF TEMBESU<br />

NAPI<br />

51 MUHAMMAD SYARAFAN BIN SUDIN KV PENGKALAN CHEPA<br />

52 MUHAMAD ROHAIZAD BIN RUSTAM KV PENGKALAN CHEPA<br />

53 MOHAMAD ASYRAF BIN AB RASUL KV PENGKALAN CHEPA<br />

54 AHMAD SYARIFUDDIN BIN MOHD ROSLI KV WAKAF TEMBESU<br />

55 MOHAMAD NUR IKHWAN BIN IDRIS KV WAKAF TEMBESU<br />

56 ABDUL SHAHIR BIN MOHD SABRI KV WAKAF TEMBESU<br />

57 AHMAD ANIQ FURAIRAH BIN ABDUL KV WAKAF TEMBESU<br />

JALAL<br />

58 MUHAMMAD HAFFIZI BIN MAMAT RUSLI KV WAKAF TEMBESU<br />

59 SYARIFUDDIN BIN SUHAIMI KV WAKAF TEMBESU<br />

60 MUHAMMAD AFIFI BIN MD LAZI KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

61 MOHAMAD SHAFIQ BIN IBRAHIM KV PENGKALAN CHEPA<br />

62 MOHAMAD FARIZUL BIN YAHYA KV LABUAN<br />

63 MUHAMMAD AFZAN BIN ZAIDI KV KLUANG<br />

64 MOHD HAFIZZY BIN MUSLEY KV LABUAN<br />

65 MUHAMMAD FAHMI KHALILI B. SAIFUL KV KLUANG<br />

AZNI<br />

66 MUHAMMAD SAFWAN BIN ISA KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

67 MUHAMMAD ARIF FIKRI BIN ALIAS KV KLUANG<br />

68 MUHAMAD FADHIL BIN MOHD SAUTI KV WAKAF TEMBESU<br />

69 MUHAMMAD FITHRI BIN MD.JANI KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

70 AHMAD FATHI SOLIHIN BIN RAHIM KV WAKAF TEMBESU<br />

71 FABIAN ANAK AUGUSTINE JOSE KV KUCHING<br />

72 MOHAMAD SYAZWAN AZRAI BIN RODZI KV PENGKALAN CHEPA<br />

73 SYED SYAHIRAN BIN SYED SAMSOR KV PENGKALAN CHEPA<br />

74 MUHAMMAD ARIF FAWWAZ BIN ALIAS KV KLUANG<br />

75 MOHAMAD HAMDAN BIN HARON KV WAKAF TEMBESU<br />

76 MUHAMMAD AZWAN HERZANI BIN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

JAHANI<br />

77 MOHD TABRANI BIN TAJUDIN KV KUCHING<br />

78 YOGATHEVAN A/L JAGANDHAREN KV ARAU<br />

79 WAN MUHAMAD NAJMI ZULFAQAR BIN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

WAN SALMIZI<br />

80 MUHAMMAD MIRZA IRFAN BIN MOHD KV WAKAF TEMBESU<br />

AZMI<br />

81 CHE MUHAMMAD AFI ARMAN BIN CHE KV WAKAF TEMBESU<br />

HASSAN<br />

82 MOHAMMAD HAZMI HARIZ BIN MOHD KV PENGKALAN CHEPA<br />

ASERI<br />

83 MUHAMMAD ARIF BIN MD BRAHIM KV KLUANG<br />

84 ABDUL HAKEEM BIN ABD MALEK KV WAKAF TEMBESU<br />

85 SUKRI HERY KURNIAWAN BIN HARON KV KLUANG<br />

86 AFIZ FIRDAUDIN BIN OTHMAN KV WAKAF TEMBESU<br />

87 QISTINA BINTI TASNIM TAN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

88 RONNY VOO CHUNG VUI KV BEAUFORT<br />

89 AINUL ZUHAIR BIN SHAARI KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

90 BENJAMIN BREMAN ANAK GAMIN KV KUCHING<br />

91 MUHAMMAD IMRAN BIN HALID KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

92 ABDUL RAZAK BIN RAMLAN KV KLUANG<br />

93 ARFIK SOLEHIN BIN HIPNI KV KUCHING<br />

94 MUHAMMAD ADIB B. MOHAMAD AMRAN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

95 ELEAZAR BIN BUKANG KV LABUAN<br />

96 UBAIDILAH BIN IBRAHIM KV WAKAF TEMBESU<br />

17


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

AUTOMOTIF<br />

97 MOHAMAD SHAMIR AZIEZIE BIN ABDUL KV WAKAF TEMBESU<br />

AZIZ<br />

98 MUHAMMAD ZULHILMI BIN RAMLI KV WAKAF TEMBESU<br />

99 AHMAD HARIZ BIN AHMAD YUSRI KV WAKAF TEMBESU<br />

100 MOHD FARMIEZIE BIN MORNI KV KUCHING<br />

101 MUHAMMAD HAMIZAN BIN SULAIMAN KV KLUANG<br />

102 AHMAD KHAIRIN BIN AHMAD FAHRAWIS KV KLUANG<br />

103 FAID FAQLIS BIN HISHAMMUDIN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

104 MOHAMMAD FAIZ EQHWAN BIN<br />

KV PENGKALAN CHEPA<br />

YUSRIHAN<br />

105 MUHAMMAD ALIFF NAIM BIN ROBI KV WAKAF TEMBESU<br />

106 MOHAMAD ASHRAF BIN USRI KV PENGKALAN CHEPA<br />

107 MUHAMMAD DHIYAULHAQ BIN KAMIN KV KLUANG<br />

108 ELESTER TILLMAN ANAK DAVID KV KUCHING<br />

109 MOHAMAD IQBAL DANIEL BIN MOHD ZIN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

110 MOHD RUSHDI BIN ABDUL RAZAK KV KUCHING<br />

111 MOHD EMEROL AZUAN BIN MOHD JAMIL KV BEAUFORT<br />

112 MUHAMMAD SYAHZWAN B. MOHAMAD KV KLUANG<br />

SAIRI<br />

113 MUHAMMAD AMIR AKMAL BIN MOHD KV KLUANG<br />

SALASA<br />

114 MOHAMAD SYAH AL HAZEEM BIN KV PENGKALAN CHEPA<br />

MOHAMMAD<br />

115 HAMIZAN BIN HASHIM KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

116 MOHD AZAM MURAD BIN ABDULLAH KV KUCHING<br />

117 SAMUEL LIM SOON CHIEW KV KUCHING<br />

118 MUHAMMAD SYUKRI BIN ZAHER KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

119 MOHAMMAD HAIRIL BIN ABD RAHMAN KV KLUANG<br />

120 TOMMY WONG KV LABUAN<br />

121 MUHAMMAD ALIF FADHLI BIN ABDUL KV KLUANG<br />

RAHMAN<br />

122 MUHAMMAD IQMAL HAQEEM B. MAZLAN KV KLUANG<br />

123 AHADIAT BIN ALIM KV KLUANG<br />

124 KELVIN KALANG ANAK GURA KV KUCHING<br />

125 MUHAMAD FAUZAN BIN A. GHANI KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

126 ALVIN BIN AHMAT KV KUCHING<br />

127 MUHAMMAD FIKKRI BIN AZRAN KV KLUANG<br />

128 MUHAMAD ADLI BIN JAMALUDIN KV KLUANG<br />

129 MOHAMAD JAZRIL FIZUAN BIN ABD AZIZ KV WAKAF TEMBESU<br />

130 MOHD SHAZWAN BIN JUHARI KV WAKAF TEMBESU<br />

131 MUHD RAMZI BIN RAMZAN KV BEAUFORT<br />

132 MUHAMMAD FAIZAL IKMAL BIN<br />

KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

SUHARSONO<br />

133 AHMAD FAKHRUL RADZI B. ISA KV KLUANG<br />

134 NUR MUHAMMAD BIN P OTHMAN KV KLUANG<br />

135 MOHD AZAMIN FAKHRI BIN AZMI KV ARAU<br />

136 NUR AFIQ BIN ZAKARIA KV KLUANG<br />

137 MOHAMAD HARIZ IZZUDIN BIN AHMAD KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

RIDZA<br />

138 AZYAN JAMILAH BINTI PAIDI KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

139 MOHAMAD NOOR ARMIZI BIN SAMSUDIN KV KLUANG<br />

140 JOVIE JIMMYE KV BEAUFORT<br />

141 MUHAMMAD HAKEEM BIN AZHAR KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

142 PETRUS NASARUN KV BEAUFORT<br />

143 ALVIN THIAN LIK HAO KV KUCHING<br />

144 MUHAMMAD FIKRI BIN HUSIN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

145 MUHAMMAD YUSRI BIN RASHIDI KV ARAU<br />

146 MUHAMMAD HAIRULHAKIM SHAH BIN<br />

NORMAN SHAH<br />

KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

18


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

AUTOMOTIF<br />

147 MUHAMAD KHOHAR BIN MAZLAN KV WAKAF TEMBESU<br />

148 MUHD FAHMI FARKHRUL RAZI BIN SALIM KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

149 MUHAMMAD SYAFIQ BIN AZMI KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

150 MUHAMMAD HANIF BIN MANTERIDINI KV ARAU<br />

151 TERRY BANGAU BIN USOP KV BEAUFORT<br />

152 MOHAMMAD RODZUAN BIN MOHD ZAIN KV ARAU<br />

153 MOHD FAEZULL BIN HASSAN KV LABUAN<br />

154 SHAHRUL AZWAN BIN JAMES @ MOHD KV BEAUFORT<br />

ZULAZMI<br />

155 MOHD SYAUFIQ BIN MUHAMAD RASHIDI KV ARAU<br />

156 MOHD HAZRIL BIN MUSAH @ MUSA KV LABUAN<br />

157 AHMAD BIN BAHARI KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

158 HISYAMUDDIN BIN YAHYA @ ATAN KV LABUAN<br />

159 ASHAMARUL BIN POLIUS KV BEAUFORT<br />

160 MOHAMAD ASHRAF BIN AHMAD KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

161 ERIK YEO FOOK SHIN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

162 ZULHILMI IWAN BIN SULAIMAN KV LABUAN<br />

163 MUHAMMAD SYAHIIR FAHMI BIN YAHAYA KV KLUANG<br />

164 MOHD ARIFF BIN ROBION KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

165 MUHAMMAD SHAHRUL AZWAN BIN KV ARAU<br />

SABRI<br />

166 MUHAMMAD AFIF BIN NASARUDIN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

167 MOHD HAFIZUDDIN BIN SUHAIMI KV BEAUFORT<br />

168 MOHD NIZAM BIN ABDUL RIZAM KV BEAUFORT<br />

169 MUHAMMAD SYAZWAN BIN ABDUL KV KLUANG<br />

KARIM<br />

170 MUHAMMAD AL'IQRAM BIN EDY MOHD<br />

AL'ASHA'ARI<br />

KV KLUANG<br />

171 SHAKRIEN BIN SAIBUN KV BEAUFORT<br />

172 CHEW SHE YONG KV BEAUFORT<br />

173 MUHAMMAD SHAFEQ IKMAL BIN SHUIB KV ARAU<br />

174 MUHAMAD TAUFIK BIN OTHMAN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

175 FREEJOYCE ANTUNMIMGU @<br />

KV BEAUFORT<br />

ANTUNMINGGU<br />

176 MOHAMAD IKHMAL HAKIMI BIN SAAIDAN KV ARAU<br />

177 ABDUL WAFI' BIN LOUIS @ YAMIL KV LABUAN<br />

178 MOHD IZWAN BIN AZIZUL AZNI KV KLUANG<br />

179 MUHAMMAD AFIQ SHAZWAN BIN PUASA KV BEAUFORT<br />

180 MOHD. HAIKAL BIN HASIMAHROP KV BEAUFORT<br />

181 MOHD ZULFAKAR BIN ALIAS KV LABUAN<br />

182 MUHD MIRZA SYAZWAN BIN MISRI KV KLUANG<br />

183 AG. MUHD ZULQARNAIN B KAHARUDDIN KV BEAUFORT<br />

184 AMIRUL AKMAL BIN BAHARUDDIN KV KLUANG<br />

185 MOHD HAMIZAN BIN ABDUL RAHMAN KV BEAUFORT<br />

186 MUHAMMAD NAJIB BIN MOHD HASRAN KV KLUANG<br />

187 ROBERT SAKAI MADING KV BEAUFORT<br />

188 MUHAMMAD HAZIQ AIMAN BIN AHMAD KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

AKHIAL<br />

189 MOHAMMAD HELMY HAZIQ BIN<br />

KV KLUANG<br />

MOHAMMAD NAGUIB<br />

190 MOHD. NAZMI BIN NAWANG KV BEAUFORT<br />

191 MOHAMMAD AIDI OSMERA BIN<br />

KV BEAUFORT<br />

SAPDOLLAH<br />

192 MUHAMMAD SYAHRIL BIN ZAINI KV ARAU<br />

193 AHMAD HILMI BIN A HAMID KV KLUANG<br />

194 IZZAT DANIEL BIN ABDULLAH KV KLUANG<br />

195 AHMAD FITRI BIN MD TUKIRIN KV KLUANG<br />

196 ADAM BAKHTIAR BIN ZULKIFLI KV PENGKALAN CHEPA<br />

197 MD TAUFIQ BIN MH ANSAR KV BEAUFORT<br />

19


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

AUTOMOTIF<br />

198 CALDERAZZO JOSTALIUS KV BEAUFORT<br />

199 MOHD ZULALIF BIN ISA @ ABAS KV LABUAN<br />

200 'AUF BAZIL B MOHD. FAUDZI KV KLUANG<br />

201 CLARENCE ANAK MACKURIAN KV BEAUFORT<br />

202 MUHAMMAD IKRAM BIN MD TALIB KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

203 GREGORY DAVID RAYNER KV LABUAN<br />

204 SYAMIM IZZAT BIN KAMAL KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

205 ANDI-ARDI BIN MOHD. ABDUL KV BEAUFORT<br />

206 MOHAMMAD ARIF REDZUAN ALI USIN KV BEAUFORT<br />

207 MOHD SHAHFIQ BIN KASSIM KV BEAUFORT<br />

208 MOHD IZZWAN BIN MOHD NAZERI KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

209 MOHAMAD AMIRUL HALIM BIN MOHD KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

ZANOM<br />

210 SYED AHMAD DANISH BIN SYED ZAMRY KV ARAU<br />

211 MUHD ZULKARNAIN BIN ALIMAN KV BEAUFORT<br />

212 ABDUL RAZIQ BIN RAZALAN KV BEAUFORT<br />

213 MAIK BIN LOUIS KV BEAUFORT<br />

214 MUHAMMAD NUR HAKIM BIN ALI KV ARAU<br />

215 MOHAMAD SYAMIL BIN ABDUL RASID KV KLUANG<br />

216 ANAS TARMIZI BIN ZAKARIA KV PENGKALAN CHEPA<br />

217 AHMAD FAIZ BIN AHMAD AZRUL KV PENGKALAN CHEPA<br />

218 TENNY UMONG KV BEAUFORT<br />

219 MUHAMMAD AZHAR BIN MAT SAAD KV ARAU<br />

220 ELLYMEATSONS MASIR KV BEAUFORT<br />

221 MOHAMAD NAJIB BIN MOHD YUNOS KV KLUANG<br />

222 MOHD. SYAHMAVE BIN JAFFARY KV BEAUFORT<br />

223 MOHAMAD NABIL BIN MOHAMAD KV ARAU<br />

NORDIN<br />

224 MOHD AFIQHISYAMUDDIN BIN AHMAD KV BEAUFORT<br />

225 ZULFADHLI BIN RHYMIE KV LABUAN<br />

226 KARTIKA BT JAMAL KV BEAUFORT<br />

227 MUHAMMAD ATHIFI BIN AZIS KV KLUANG<br />

228 SARINAH BINTI HASSAN KV BEAUFORT<br />

229 ALIF FAISAL BIN AHMAD KV PENGKALAN CHEPA<br />

230 MOHD SYAFIQ BIN MOHD ZAHIR KV ARAU<br />

231 NARESH KUMAR A/L BATHUMALAI KV KLUANG<br />

232 HAFIY NASRULLAH BIN ZULKIFLEE KV BEAUFORT<br />

233 MOHD NAZZRUL BIN ROSLAN KV BEAUFORT<br />

234 ADRIAN MARCELLUS KV BEAUFORT<br />

235 NASRUL BIN SUHAILI KV KUCHING<br />

236 MOHD. AZMIE BIN PUASA KV BEAUFORT<br />

237 KAVIARASU A/L SUBRAMANIAM KV KLUANG<br />

238 JUSSHERAH DURANI KV BEAUFORT<br />

239 MOHAMMAD FAIZAL BIN AHMAD YUSOFF KV ARAU<br />

240 AHMAD SYUKREY BIN AHMAD ABDULLAH KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

241 FATIN ADELLA BINTI JOUMAT KV BEAUFORT<br />

242 SYED MUHAMMAD NABIL BIN SYED AMIR KV ARAU<br />

HAMZAH<br />

243 MOHAMMAD ASYRAF BIN ROSLI KV ARAU<br />

244 MUHAMMAD ASYRAF BIN MD JAMEL KV ARAU<br />

KHIR<br />

245 NAJWAN NAFIS BIN ABDUL AMIT KV BEAUFORT<br />

246 MUHAMMAD NAZRI BIN JOHN KV BEAUFORT<br />

247 MOHAMAD SHAFIK BIN IBRAHIM KV ARAU<br />

248 AKHMAR RIDZAL BIN RIDZUAN KV KLUANG<br />

249 MOHD MUHAIMIN BIN MAT DAUD KV BEAUFORT<br />

20


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

AUTOMOTIF<br />

250 AMIRUDDIN SHAH BIN MOHD HANAFI KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

251 MUHAMMAD IZZ HILMI BIN ZAHA KV PENGKALAN CHEPA<br />

252 MUHAMMAD SYAFAWI BIN YUSOF KV ARAU<br />

253 MUHAMAD ASHRAFF HA'N BIN<br />

KV ARAU<br />

MUHAMAD HA'N<br />

254 MOHAMMAD FARIS BIN JAFFAR KV BEAUFORT<br />

255 MUHAMMAD HARITH BIN MAZLAN KV PENGKALAN CHEPA<br />

256 MOHD SHAHFEEQ BIN MALLI KV BEAUFORT<br />

257 MOHAMMAD TAUFIQ BIN USMAN KV LABUAN<br />

258 MOHD AZREE BIN ATAHA KV LABUAN<br />

*Pelajar terbaik program<br />

21


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

KIMPALAN<br />

1 *MOHAMAD REDZUAN BIN AMRAN KV KLUANG<br />

2 MUHAMAD AMAL IMAN BIN MOHD HAMSIN KV KLUANG<br />

3 MOHAMAD AMMAR BIN IKHZAN KV KLUANG<br />

4 MUHAMMAD AKHBAR BIN RAHIM KV LABUAN<br />

5 MUHAMMAD SYARIFUDDIN BIN SA'AT KV KLUANG<br />

6 MOHD KHAIRIE BIN MOHD SOPI KV KLUANG<br />

7 MUHAMMAD NAZMI BIN MD APANDI KV KLUANG<br />

8 UMAR AL-KHATTAB BIN ILIASH MIAH KV SHAH ALAM<br />

9 MOHAMAD SAFIUDDIN BIN SHARIFUDDIN KV SUNGAI PETANI 1<br />

10 MASTURA BINTI ISMAIL KV SUNGAI PETANI 1<br />

11 MOHAMAD FIRDAOUZ BIN JEMY KV KLUANG<br />

12 ZUL AZIM BIN ZULKIPLI KV SUNGAI PETANI 1<br />

13 SITI NUR SYAMIZA AZUA BINTI AHMAD KV WAKAF TEMBESU<br />

14 HASBULLAH HAZIM BIN HASHIM KV KLUANG<br />

15 AHMAD SYAUQI BIN RAZAK KV WAKAF TEMBESU<br />

16 MOHAMAD SYUKRINAIM BIN ALIAS KV WAKAF TEMBESU<br />

17 MUHAMAD NUR HAKIM BIN ZAINUDIN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

18 IMRAN BIN AMIR KV LABUAN<br />

19 MUHAMAD AMIRUL AIMAN BIN ABDUL GHANI KV SHAH ALAM<br />

20 MUHAMMAD UAZNI BIN MD. ZAILANI KV KLUANG<br />

21 NOR MUHAMMAD HIDAYAT BIN<br />

KV KLUANG<br />

DZULKARNAIN<br />

22 MUHAMMAD MUSLIM HAIRIE BIN ZAHARI KV WAKAF TEMBESU<br />

23 NAJMUDDIN BIN MOHD YUSOFF KV SHAH ALAM<br />

24 SYED AHMAD FIRHAN BIN SYED MUHSIN KV WAKAF TEMBESU<br />

25 MUHAMMAD HELMI BIN HANAFI KV SHAH ALAM<br />

26 TENGKU MOHAMAD ASYRAF BIN TENGKU KV WAKAF TEMBESU<br />

ROSLAN<br />

27 MUHAMAD AFIQ ASYRAF BIN AZMAN KV KLUANG<br />

28 MOHD HAMIZAN BIN ZAKARIA KV WAKAF TEMBESU<br />

29 MUHAMMAD HAKIM B SAMSUDIN KV KLUANG<br />

30 MUHAMAD BADRUL AMIN BIN ABDULLAH KV WAKAF TEMBESU<br />

31 NURUL FATIN ATIKAH BINTI MOHD ZULJABAR KV SUNGAI PETANI 1<br />

32 MUHAMMAD AFIQ SAFWAN B. MD YASIN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

33 MUHAMMAD FAKHRUL AMIR BIN HAMDAN KV SHAH ALAM<br />

34 MUHAMAD IKHMAL BIN YUSOFF KV SUNGAI PETANI 1<br />

35 MOHAMAD KHAMARULAMIR BIN MOHD KV WAKAF TEMBESU<br />

HANAPIAH<br />

36 MOHAMAD AFIQ BIN MOHAMAD AZAM KV SUNGAI PETANI 1<br />

37 MUHAMMAD AMAR GADDAFI BIN MOHD ZAIN KV SHAH ALAM<br />

38 MOHD SHAHRIL NAZURULLAH BIN OTHMAN KV WAKAF TEMBESU<br />

39 MUHAMMAD NABIL ARIF BIN ZAKARIA KV ARAU<br />

40 MUHD FAIQ BIN JAMAL KV LABUAN<br />

41 MUHAMMAD HANAFI BIN AZIZ KV SHAH ALAM<br />

42 AZIM HAZIQ BIN OMAR KV SHAH ALAM<br />

43 WAN MUHAMMAD DZULFAKAR KHABIR BIN KV WAKAF TEMBESU<br />

WAN MANAN<br />

44 MOHAMMAD AMIRRUDDIN BIN YUSOF KV WAKAF TEMBESU<br />

45 AHMAD DANISH BIN AHMAD DZUBIR KV SHAH ALAM<br />

46 MUHAMAD NAIM BIN MUHAMAD BASRI KV SUNGAI PETANI 1<br />

47 MOHD ALLIFEIRDEUS BIN AHMAD KASIM KV LABUAN<br />

48 MUHAMMAD AIZAD B. OMAR KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

49 SHAFIEE BIN SALAM KV LABUAN<br />

50 MOHD SHAFIQ BIN MOHD SAID KV SUNGAI PETANI 1<br />

51 MOHD AZZEM SYAZWAN BIN ABDUL AZIZ KV SUNGAI PETANI 1<br />

52 MUHAMMAD HANIF BIN BAHALUDIN KV SHAH ALAM<br />

53 MOHAMAD ZUL HELME BIN AZLI KV KLUANG<br />

22


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

KIMPALAN<br />

54 MOHAMMED ENAAMUL HASSAN BIN<br />

KV KLUANG<br />

IBRAHIM<br />

55 MUHAMMAD AIMAN BIN ZAINI KV SHAH ALAM<br />

56 ZULHELMI B. ZIKIR KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

57 MUHAMAD MUNIR MUHSIN BIN MAT SAAD KV SUNGAI PETANI 1<br />

58 MUHAMMAD AZMAN BIN ABDUL RAZAK KV KLUANG<br />

59 MOHAMMAD SYAABAN BIN YAHYA KV WAKAF TEMBESU<br />

60 MUHAMMAD NOR ZAKWAN BIN ABDUL RAZIF KV SHAH ALAM<br />

61 JAMALDIN MOHD SIM CHING HO KV LABUAN<br />

62 MUHAMMAD NUR AMIRUL BIN MOHD KV SHAH ALAM<br />

ZAHARUDIN<br />

63 MUHAMAD SYAFIQ BIN AZHAR KV SUNGAI PETANI 1<br />

64 MOHAMMAD ROHAIZAT BIN ABU HASSAN KV ARAU<br />

65 MOHAMAD SAIFULDIN BIN MOHAMAD KV WAKAF TEMBESU<br />

JOHARI<br />

66 ALIF AIMAN BIN ABDUL MUFTALIB KV SUNGAI PETANI 1<br />

67 MD YUSSOF BIN MOHAMMAD KV SUNGAI PETANI 1<br />

68 AHMAD FAISAL BIN MOHD SANUSI KV WAKAF TEMBESU<br />

69 MUHAMMAD YUSUF BIN HABIBUL RAZIF KV SHAH ALAM<br />

70 MUHAMMAD SHAHID BIN MOHAMED YUSOF KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

71 MOHAMAD MUSTAQIM BIN MOHAMAD KV SHAH ALAM<br />

ZAWER<br />

72 MUHAMMAD AMIRUL AKMAR BIN ABDUL KV SUNGAI PETANI 1<br />

RAHMAN<br />

73 AMIRUL SHAFIQ BIN MD SUKRI KV SUNGAI PETANI 1<br />

74 AHMAD FUAD BIN RAZALI KV WAKAF TEMBESU<br />

75 SITI SARAH BINTI MOHD SAMSURI KV SUNGAI PETANI 1<br />

76 MUHAMAD AZZARUDIN BIN MAT GHANI KV WAKAF TEMBESU<br />

77 MUHAMMAD FIRDAUS BIN ABDUL WAHAB KV SHAH ALAM<br />

78 MUHAMMAD ALIF DANIEL BIN RUSLI KV WAKAF TEMBESU<br />

79 MOHAMAD FIRDAUS HAKIMI BIN AB. AZIZ KV PENGKALAN CHEPA<br />

80 NAZRUL DANIAL BIN ZAMAN HURI KV SHAH ALAM<br />

81 RABIATUL ADAWIYAH BINTI SAPARI KV LABUAN<br />

82 MUHAMMAD ASYRAF BIN ABD KHALID KV SUNGAI PETANI 1<br />

83 MOHAMMAD ARIF BIN MOHD ISMAIL KV SHAH ALAM<br />

84 MUHAMMAD QAYYUM AFIQ BIN MOHAMAD KV SHAH ALAM<br />

RAMAN<br />

85 MUHAMMAD HAFIZUL B. SAMSUL BAHARI KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

86 MUHAMMAD ZAHID BIN MOHD ZOKRI KV SUNGAI PETANI 1<br />

87 MUHAMMAD KHAIRULHAZWAN BIN KUNAL KV LABUAN<br />

88 MUHAMMAD SYAKIR BIN SA'AD KV WAKAF TEMBESU<br />

89 MOHAMAD AMIRRUDIN BIN DANIAL KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

90 ABDULLAH HELMY BIN AZNI KV SHAH ALAM<br />

91 MOHD AL HAFIZ BIN ABDULLAH KV ARAU<br />

92 MUHAMMAD SYAKIR BIN MUHAMAD ISA KV KLUANG<br />

93 NURLAILI BINTI ROSLI KV SUNGAI PETANI 1<br />

94 WAN AIMAN FAHMIE BIN WAN AMIR KV PENGKALAN CHEPA<br />

95 MUHAMMAD DANIAL SYAFIQ ZAINUDDIN KV WAKAF TEMBESU<br />

96 MUHAMMAD ASHAARI BIN AMRI KV SHAH ALAM<br />

97 KHAIRUL ANNUAR BIN HAFIZAN KV SHAH ALAM<br />

98 AHMAD FARID IKBAL BIN ARZEMI KV SHAH ALAM<br />

99 MUHAMMAD SYAHRIL SAYYIDI B. IBRAHIM KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

100 MOHAMMAD SYAHMI BIN YUSOFF KV PENGKALAN CHEPA<br />

101 JAMALUDIN BIN YA'AKOB KV SUNGAI PETANI 1<br />

102 MOHAMAD ISKANDAR BIN MAT JAAFAR KV PENGKALAN CHEPA<br />

103 DANISH AKIF BIN SALLEHUDDIN KV SHAH ALAM<br />

104 MUHAMMAD FAKHRUL AFIQ BIN MOHAMED<br />

BAHARUM<br />

KV SHAH ALAM<br />

23


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

KIMPALAN<br />

105 MUHAMAD SYAMSUL BAHARIN BIN MOHD KV PENGKALAN CHEPA<br />

ARIFIN<br />

106 MUHAMMAD AMIRUL NAJMI BIN ZAMRI KV SUNGAI PETANI 1<br />

107 MUHAMMAD HAZIQ BIN MOHD RAFEE KV SHAH ALAM<br />

108 MOHD ZAIHAFIZ BIN MOHD ZAINI KV SUNGAI PETANI 1<br />

109 NAZREEN IKMAL BIN HARIS KV SHAH ALAM<br />

110 MOHD KHAIRUL MUZAMMIR BIN GHOZALI KV SUNGAI PETANI 1<br />

111 ABDUL AZIZ BIN MAZLAN KV PENGKALAN CHEPA<br />

112 AMIN SYAFIQ BIN AZENAM KV PENGKALAN CHEPA<br />

113 MUHAMMAD KHAIRUL MUZAFFAR BIN KV KLUANG<br />

MOHAMMAD HUZIR<br />

114 YOGESWARRAN A/L HARJUNAN KV SUNGAI PETANI 1<br />

115 MUHAMAD AYUB BIN ABD KAHAR KV SHAH ALAM<br />

116 MOHAMAD HAFIZAN BIN SHATRI KV SUNGAI PETANI 1<br />

117 ABDUL RAUF BIN ABDUL RAHIM KV LABUAN<br />

118 WAN JAZMI AMIRIN BIN WAN HAZLAN KV PENGKALAN CHEPA<br />

119 HALMI BIN MOHD HAZRY ABDULLAH KV LABUAN<br />

120 MUHAMAD MIFZAL BIN RUSLI KV SHAH ALAM<br />

121 NOR AFIQ BIN NOR IZMIN KV SHAH ALAM<br />

122 MUHAMAD NUR AKMAL BIN RAHMAT KV ARAU<br />

123 LUKMAN HAKIM BIN MOHD ADANAN KV SHAH ALAM<br />

124 MIOR AMIN BIN MIOR BAHAROM KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

125 IZUAN HASIF BIN AHMAD SHAHDAN KV SHAH ALAM<br />

126 NUURADIZA BINTI BASRI KV SHAH ALAM<br />

127 ZUHAIRI BIN MOHAMED RODI KV SHAH ALAM<br />

128 MUHAMMAD ISHAM SAFUAN BIN ISMAIL KV SHAH ALAM<br />

129 MUHAMMAD SYAZWAN BIN SABARUDIN KV SHAH ALAM<br />

130 NABIL FAHMI BIN ROSLE KV SHAH ALAM<br />

131 AHMAD LUKMAN HAKIM BIN MUHAMAD KV SUNGAI PETANI 1<br />

GHAZALE<br />

132 HAZROL AZLAN BIN BADROL ISHAM KV SHAH ALAM<br />

133 MUHAMAD YUSRI BIN MAT ISA KV SUNGAI PETANI 1<br />

134 MUHAMMAD AIMAN BIN DAHLAN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

135 MOHAMMAD HAZARUL BIN CHE AYUB KV PENGKALAN CHEPA<br />

136 FAREEZ AL HAZMIE BIN ABDUL MURIB KV LABUAN<br />

137 MUHAMMAD FAIZAL B. HERWAN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

138 MUHAMMAD SHAHRUL AFFENDY BIN MAT KV SUNGAI PETANI 1<br />

RASHID<br />

139 NURUL NATASYA BINTI KATCHUN KV LABUAN<br />

140 MUHAMMAD SYAHMI BIN SHAMSURI KV SHAH ALAM<br />

141 MUHAMMAD AMIRUL FAHMI BIN MOHD KV SHAH ALAM<br />

ROSNA<br />

142 ASFA AZUA BINTI MOHAMAD ZAKI KV SHAH ALAM<br />

143 MUHAMAD ANAS AFIF BIN MOHAMAD NGIZI KV SHAH ALAM<br />

144 MOHAMAD FAHARUL FAIEZRAN BIN<br />

KV SHAH ALAM<br />

MOHAMAD AZIZ<br />

145 MUHAMAD HAKIMI BIN ROSLI KV WAKAF TEMBESU<br />

146 ARIFF HAIQAL BIN MOHD NGASRI KV SHAH ALAM<br />

147 FARIS AKMAL BIN MOHD ASRI KV SHAH ALAM<br />

148 MUHAMMAD AZIEF IKMAL BIN KAMARRUDIN KV SHAH ALAM<br />

149 MUHAMAD TAUFIK AIZAD BIN KHALIL KV SHAH ALAM<br />

150 MOHAMAD HAIQAL B. HAMDAN KV KLUANG<br />

151 MOHAMAD HAZIQ BIN MOHAMAD YUSOF KV SUNGAI PETANI 1<br />

152 MOHAMAD FIRDAUS BIN ROSLAN KV SUNGAI PETANI 1<br />

153 MUHAMMAD SHAFIQ B. SIRUN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

154 MUHAMMAD NUR FAUZAN BIN S MOHAMAD KV SHAH ALAM<br />

AZMI<br />

155 AHMAD NAUFAL BIN ZULKAFLI KV SHAH ALAM<br />

24


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

KIMPALAN<br />

156 WAN MOHD HILMI BIN WAN JOHARI KV SUNGAI PETANI 1<br />

157 SITI NORHIDAYAH BINTI MOHD SALIM KV SHAH ALAM<br />

158 MUHAMMAD AMIRUL AZRI BIN MOHD ZAILAN KV SHAH ALAM<br />

159 MUHAMMAD ALHAFIZ BIN MOHAMMAD KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

KHAIRULLAH<br />

160 WAN MUHAMMAD FIRDAUS BIN A HALIM KV SHAH ALAM<br />

HELMY<br />

161 MUHAMMAD ZAID BIN RAMLAN KV SHAH ALAM<br />

162 MUHAMMAD ZIKRULLAH BIN HAZAIRUDIN KV SHAH ALAM<br />

163 MOHD FIRDAUS BIN NASREE KV SUNGAI PETANI 1<br />

164 MUHAMMAD SHAFIQ NAJMI BIN ZUL KV WAKAF TEMBESU<br />

165 ANIQ ASHYRAF BIN NASARUDDIN KV SHAH ALAM<br />

166 MUHAMMAD ALIFF FADLEY BIN ARBAEE KV SHAH ALAM<br />

167 MOHD SHAHRIMAN BIN IBRAHIM KV SUNGAI PETANI 1<br />

168 MOHAMMAD FAIZ BIN MOHD HATA KV SHAH ALAM<br />

169 MUHAMMAD SYAFIQ BIN ROSYADI KV SHAH ALAM<br />

170 NUR ZAHIN BIN MOHD TARMUDI KV SHAH ALAM<br />

171 MOHD IKMAL BIN MOHD ISA KV ARAU<br />

172 MOHAMAD FAIZ BIN MOHAMAD SHAFARIN KV SUNGAI PETANI 1<br />

173 MUHAMMAD ARIF BIN ZAHARI KV SUNGAI PETANI 1<br />

174 MOHD FADHIL BIN ABDULLAH KV SHAH ALAM<br />

175 MUHAMMAD FARIS BIN BAHARUDDIN KV PENGKALAN CHEPA<br />

176 MOHD HAZZUAN BIN MOHAMMAD SAFFAR KV SUNGAI PETANI 1<br />

177 MUHAMMAD EZWAN BIN MOHD KAMAL KV PENGKALAN CHEPA<br />

178 MUHAMMAD SHAHFIZULFIRDAUS BIN ROSLI KV SHAH ALAM<br />

179 MUHAMMAD HAFIZ BIN ISMAIL KV SHAH ALAM<br />

180 MOHAMAD MUIZ NOR BIN MOHD RAFEK KV SHAH ALAM<br />

181 WAN MUHAMMAD FIKRI BIN WAN AZIZ KV PENGKALAN CHEPA<br />

182 MOHAMAD AIMAN BIN MOHAMAD FAZIL KV SUNGAI PETANI 1<br />

183 MUHAMMAD SHAHRIZAL BIN TAJUDEN KV SHAH ALAM<br />

184 ALI IMRAN BIN MOHD AZALI KV SHAH ALAM<br />

185 MUHAMMAD HYFFNY YUSRIE BIN<br />

KV SHAH ALAM<br />

MUHAMMAD<br />

186 MUHAMMAD ZHOARFAN BIN ZAKARIA KV SUNGAI PETANI 1<br />

187 MOHAMAD ZULHAIRIE BIN MOHAMAD KV PENGKALAN CHEPA<br />

HASNAN<br />

188 ISMA AFIQ BIN ISMAM KV SHAH ALAM<br />

189 MUHAMMAD ADIB BIN AHMAD YUSOF KV SUNGAI PETANI 1<br />

190 MOHAMAD DANIAL HARITH B. ABU BAKAR KV KLUANG<br />

191 IRFAN HAFIZ BIN KAMARIZAN KV SHAH ALAM<br />

192 MOHAMAD SHAFUAN BIN SHAHRUDIN KV SUNGAI PETANI 1<br />

193 MUHAMMAD BADLISYAH BIN MOHAMAD KV PENGKALAN CHEPA<br />

194 MUHAMMAD FIKRI BIN MOHD REJAB KV SUNGAI PETANI 1<br />

195 MUHAMAD HISYAM BIN KHOREI KV SUNGAI PETANI 1<br />

196 MUHAMMAD BIN ABDULLAH KV PENGKALAN CHEPA<br />

197 MOHAMMAD FARISHA FARHAN BIN RUSLAN KV SUNGAI PETANI 1<br />

198 MOHAMMAD ADAM BIN ROSLAN KV SUNGAI PETANI 1<br />

199 MUHAMAD SHAHRUL NIZAM BIN MAKHTAR KV PENGKALAN CHEPA<br />

200 FARIS DANIEL BIN MATZUKI KV SHAH ALAM<br />

201 AKMAL ASNAWI BIN TUKIRAN KV SHAH ALAM<br />

202 MUHAMMAD AMIRUL BIN RAHMAD KV SHAH ALAM<br />

203 WAN MOHD ZARIL AMIRUL BIN WAN MOHD KV PENGKALAN CHEPA<br />

ZAHARI<br />

204 SHAHARUDIN BIN ABDULLAH KV SUNGAI PETANI 1<br />

205 CHE MUHAMMAD AMIRUL BIN CHE ZULKIFLI KV PENGKALAN CHEPA<br />

206 ABDULLAH EHSAN BIN ABDUL RAHMAN KV SUNGAI PETANI 1<br />

207 MUHAMMAD ADIB BIN MOHD NASIR KV SHAH ALAM<br />

25


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

KIMPALAN<br />

208 MUHAMMAD SYAKIR BIN MOHD TERMIZI KV SUNGAI PETANI 1<br />

209 MOHAMAD HELMI BIN ABDUL HALIM KV ARAU<br />

210 MOHD AL 'SHAFIQRI ABNIKA BIN ABU BAKAR KV LABUAN<br />

211 MUHAMMAD FARID BIN SUHAIMI KV PENGKALAN CHEPA<br />

212 MOHAMMAD NUR AMEIR IZUDDIN BIN MAT KV PENGKALAN CHEPA<br />

DERIS<br />

213 MUHAMMAD NUR HIDAYAT BIN MAZLAN KV SHAH ALAM<br />

214 AHMAD NAZIRUL AIMAN BIN AZIZ KV PENGKALAN CHEPA<br />

215 YUSSLIHAN BIN MAT YUSUP KV SHAH ALAM<br />

216 MOHAMAD NAQID NAQIUDDIN BIN ABD ARIF KV PENGKALAN CHEPA<br />

217 HAZWAN ALIF BIN HAILUDDIN KV SHAH ALAM<br />

218 MOHD NURSYHADEKIN BIN RAMDAN KV LABUAN<br />

219 MOHAMAD AZAM BIN MAZLAN KV PENGKALAN CHEPA<br />

220 SYED UMAR BIN SYED AHMAD KV PENGKALAN CHEPA<br />

221 IZZAT ILMAN BIN MOHD DON KV SHAH ALAM<br />

222 MUHAMAD TAUFIQ BIN AB HALIM KV PENGKALAN CHEPA<br />

223 ZULKARNAIN BIN ZULKEFLI KV PENGKALAN CHEPA<br />

*Pelajar terbaik program<br />

26


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

PEMBINAAN<br />

1 *NORAZIRA BINTI YUSOF @ YUSSOF KV LABUAN<br />

2 SITI ASSYIKIN BINTI CHUCHU KV LABUAN<br />

3 MUHAMMAD LUQMAN BIN MOHAMMAD KV PENGKALAN CHEPA<br />

ASRI<br />

4 NURUL FATIN AYUNNI BINTI MOHD KV MUADZAM SHAH<br />

GELANI<br />

5 MUHAMMAD NAIM BIN MUHAMAD BASIR KV MUADZAM SHAH<br />

6 SITI NAJIHAH NADZIRAH BINTI MD KV LABUAN<br />

SABERI<br />

7 MUHAMMAD AIMAN BIN MOHAMAD ADIP KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

8 NURULAQMAR BINTI ZAMRIN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

9 ILI NADIA ARRAZAN BINTI MOHD RAZIP KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

10 NURALEYANA BINTI JOPREE KV LABUAN<br />

11 NURUL FATHAH BINTI HUSSIN KV MUADZAM SHAH<br />

12 TENGKU NUR ATIRAH NAJWA BINTI KV WAKAF TEMBESU<br />

TENGKU HAMIDI<br />

13 MOHD ASDI KV LABUAN<br />

14 NUR FARAHANI BINTI HAMIRUDIN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

15 MUHAMMAD SAFWAN BIN LAHAM KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

16 MOHAMAD ZULKARNEAN BIN ZULKIFFLI KV MUADZAM SHAH<br />

17 FATIN ALIAA BINTI ABD AZIZ KV WAKAF TEMBESU<br />

18 MOHD IZZUL FIKRI BIN ZAINAL KV LABUAN<br />

19 ROSMALIEANI BINTI ZAIDI KV MUADZAM SHAH<br />

20 SHARIFAH NABIHATUL AIN BINTI SY KV MUADZAM SHAH<br />

BAHARUDDIN<br />

21 SHARIFAH NUR AMIRA BINTI S NOR KV MUADZAM SHAH<br />

AZAN<br />

22 NURAIN BINTI MUHAMAD RUZLAN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

23 NURUL NADHIRAH FARHAH BINTI ARZALI KV MUADZAM SHAH<br />

24 SITI NASUHA BINTI MOHAMAD BORHAN KV MUADZAM SHAH<br />

25 MOHAMMAD AMIRUL FADLI BIN ALI KV LABUAN<br />

26 ARINA BINTI SAMSUDIN KV PENGKALAN CHEPA<br />

27 MUHAMMAD ALIF BIN ABDUL RAHMAN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

28 NURUL HUDA BINTI MOHD ISA KV MUADZAM SHAH<br />

29 EMIZA A/P MOI FING KV MUADZAM SHAH<br />

30 SHARIFAH AIRIN AMILIA BINTI SYED KV WAKAF TEMBESU<br />

FADZIL<br />

31 MUHAMMAD ZIKRI BIN ZAMRI KV ARAU<br />

32 CHRIS DAYREL OCTOBIUS KV LABUAN<br />

33 NUR FATINI BINTI ZULKIFLI KV WAKAF TEMBESU<br />

34 AHMAD FAUZAN NAJWAN BIN NORDIN KV WAKAF TEMBESU<br />

35 NUR EMYLIA BINTI TOBRANI KV ARAU<br />

36 NURUL BINTI MOHD HATTA KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

37 NURUL FATIHAH BINTI CHE IBRAHIM KV WAKAF TEMBESU<br />

38 MUHAMMAD IQBAL BIN MOHD AMRAN KV WAKAF TEMBESU<br />

39 MUNSYI BIN JAAFAR KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

40 SYED MUHAMMAD SYAHIR BIN SYED KV MUADZAM SHAH<br />

ABU BAKAR<br />

41 ZUNNUR SHAMIMI BINTI ZAILAN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

42 NURHIKMAH YASMIN BINTI RUSLI KV WAKAF TEMBESU<br />

43 MOHD HUSSAINI BIN HUSSIN KV MUADZAM SHAH<br />

44 NUR FATHIERAH BINTI ABDULLAH KV WAKAF TEMBESU<br />

45 MOHAMAD SAIFUL ADHA BIN YUSRY KV MUADZAM SHAH<br />

46 NORAINI BINTI MOHAMAD YASIN KV MUADZAM SHAH<br />

47 NURINI SAMHANASYAIRAH BINTI KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

SUHAIMI<br />

48 MUHAMMAD IZZUDDIN BIN ROSLI KV MUADZAM SHAH<br />

49 MARIANA BINTI SANI KV WAKAF TEMBESU<br />

50 NORSAIDAH BINTI ADNAN KV WAKAF TEMBESU<br />

27


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

PEMBINAAN<br />

51 NUR UMAIRAH BINTI MD ZAN KV KLUANG<br />

52 SITI NOR AFNI BINTI RUSLAN KV MUADZAM SHAH<br />

53 SYARIFAH NUR AZMINA BINTI SYED KV MUADZAM SHAH<br />

ABDUL MALEK<br />

54 HAMZIRUL HAZIQ BIN JA'AFAR KV MUADZAM SHAH<br />

55 NURUL NADHIRAH BINTI ROHIME KV MUADZAM SHAH<br />

56 FAIZAL SHAH PUTRA BIN HASANUDIN KV MUADZAM SHAH<br />

57 MUHAMMAD ZAMIR BIN ZAMRI KV ARAU<br />

58 SITI ZURAIKA SUHADA BINTI RASHID KV KLUANG<br />

59 TENGKU FARAH NOR AQILLAH BINTI KV WAKAF TEMBESU<br />

TENGKU ABDILLAH<br />

60 SITI ATEKA BINTI AHMAD KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

61 AHMAD FARIS BIN AHMAD ZAHARI KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

62 NUR ZAFIRAH BINTI ADAM KV MUADZAM SHAH<br />

63 NUR FARAH FAZLINA BINTI JOHARI KV WAKAF TEMBESU<br />

64 NURUL FARZANA BINTI SUHAILEE KV KLUANG<br />

65 MOHD HAZIQ AZRIAWIL BIN TAWIL KV LABUAN<br />

66 MUHAMAD FAKRUL SYAFIQ BIN NURUL KV WAKAF TEMBESU<br />

MUJAHIDIN<br />

67 SITI MARYAM BINTI KHUDZIR KV KLUANG<br />

68 MOHD HIDAYAT BIN ABDULLAH KV MUADZAM SHAH<br />

69 SOLEHAH BINTI OSMAN KV ARAU<br />

70 MUHAMMAD ZAIRUL AMREEY BIN KV MUADZAM SHAH<br />

ZAILANI<br />

71 SITI NUR AZMINA BINTI MOHD SHARIFF KV WAKAF TEMBESU<br />

72 NUR FAIZAHTUL NADIA MAHMUD KV LABUAN<br />

73 MUHAMMAD QAYYUM BIN MOHD<br />

SHAIMI<br />

KV MUADZAM SHAH<br />

74 MUHAMMAD HISYAMUDDIN BIN MAT KV WAKAF TEMBESU<br />

FIAH<br />

75 SITI NOORAMISAH SUHADAH BT KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

HAMDAN<br />

76 NUUR AIN BINTI MOHD ASRI KV MUADZAM SHAH<br />

77 MUHAMMAD HAZIQ NA'IMULLAH BIN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

ZAINAL ABIDIN<br />

78 NURNAJIHA BINTI ABDULLAH KV MUADZAM SHAH<br />

79 MASLINAH BINTI LIMAN @ LAMIN KV LABUAN<br />

80 NUR FARHANA BINTI MAT RIFFIN KV MUADZAM SHAH<br />

81 ALYAA NAJIHAH BINTI ROSLAN KV ARAU<br />

82 NAJIHAH BINTI MOHD ARSAD KV MUADZAM SHAH<br />

83 IDA KHARUNNISAH BINTI KAMARUDIN KV MUADZAM SHAH<br />

84 NUR FATIN HANIFAH BINTI MOHD RAIS KV PENGKALAN CHEPA<br />

85 SYARIFAH NUR AFRINA BINTI SYED KV MUADZAM SHAH<br />

ABDUL MALEK<br />

86 NUR AZIMAH BINTI MOKHTAR KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

87 SYAFIQ BIN SAAD KV ARAU<br />

88 HARON BIN YUSOF KV MUADZAM SHAH<br />

89 NURUL AINA SYAHIRA BINTI JASMAINI KV MUADZAM SHAH<br />

90 FATIN YUSHANA BINTI MOHD YUSRI KV MUADZAM SHAH<br />

91 NIK MUHAMAD E'ZZUDDIN BIN FAUZI KV WAKAF TEMBESU<br />

92 RUSYDA'ELYA BINTI MD ISHAK KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

93 ABRAR NAEIMI BIN BAKARI KV MUADZAM SHAH<br />

94 MOHD SHARIFFUDDIN BIN SABRI KV ARAU<br />

95 MUHAMMAD NAQUIYUDDIN BIN NADZRI KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

96 NURAIN BINTI ABDULLAH KV MUADZAM SHAH<br />

97 SITI NABILAH BINTI KHAIRI KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

98 ANIS ALINA BINTI ALIAS KV WAKAF TEMBESU<br />

99 CHE WAN ZAIEAMY BIN CHE WAN MAT<br />

NIZAM<br />

KV WAKAF TEMBESU<br />

28


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

PEMBINAAN<br />

100 AIN NOR ATIQAH BINTI ABDULL LATIF KV MUADZAM SHAH<br />

101 MOHAMAD SYAFIQ SYAZWAN BIN KV WAKAF TEMBESU<br />

MASHUD<br />

102 FADHLI ARIF BIN CHE SOH KV PENGKALAN CHEPA<br />

103 AHMAD LUQMAN BIN AZIZI KV WAKAF TEMBESU<br />

104 SITI ROZIE IZATY BINTI ROSLI KV MUADZAM SHAH<br />

105 NUR FAIZAH BINTI NAZARI KV PENGKALAN CHEPA<br />

106 SUFI ADILAH BINTI ABDULLAH KV KLUANG<br />

107 NUR FAIZAH BINTI MOHD SARI KV MUADZAM SHAH<br />

108 MUHAMMAD AMIRUL HAFIZ B.<br />

KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

MUSTAFFA<br />

109 MUHAMAD IZZUDIN BIN MD AZLI KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

110 ABDUL QAHHAR BIN MOHAMAD KV MUADZAM SHAH<br />

111 NUR SYUHADA SYAHIRAH BINTI MAT ZI KV PENGKALAN CHEPA<br />

112 MUHAMAD IZWAN FAREQ BIN ZULKEFLI KV WAKAF TEMBESU<br />

113 MUHAMMAD ZULHILMI BIN SAWAL KV LABUAN<br />

114 MUHAMMAD ISKANDAR BIN YUSOFF KV MUADZAM SHAH<br />

115 MOHD NORFIRDAUS HAKIMIE BIN KV MUADZAM SHAH<br />

ZAKARIA<br />

116 NUR FARHANA NAJIHA BINTI MOHAMED KV MUADZAM SHAH<br />

YUNUS<br />

117 NADA NADIRAH BINTI MUHAMAT KV PENGKALAN CHEPA<br />

118 MUHAMMAD HAZIQ AZFAR BIN AZAINI KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

119 AMEER ADLI HUSNI BIN BUSTAMIH KV LABUAN<br />

120 NUR ASSYAQIRIN BT MOHD RAFI KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

121 HAFIZ BIN SHAHUDIN KV MUADZAM SHAH<br />

122 NINA CARLINA BINTI SARINO KV MUADZAM SHAH<br />

123 ELLY MARZIATI A/P JABAR KV MUADZAM SHAH<br />

124 MUHAMMAD FAIZ BIN M. RADHAZLI KV MUADZAM SHAH<br />

125 NADA BINTI RAMLI KV WAKAF TEMBESU<br />

126 IZ'AAN FIRDAUS BIN MOHD SUFIAN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

CHIN<br />

127 CUTROHANA BINTI AHMAD MUZAHAR KV PENGKALAN CHEPA<br />

128 MUHAMMAD ASLAM BIN HAZBULLAH KV WAKAF TEMBESU<br />

129 BASYIRUDDIN BIN AZIZ KV WAKAF TEMBESU<br />

130 SHAHRUL AMEERUL BIN ZURAIDY KV KLUANG<br />

131 MOHAMMAD HAZIM BIN BAHARUDDIN KV MUADZAM SHAH<br />

132 MUHAMMAD NASRUL BIN TAIB KV MUADZAM SHAH<br />

133 MUHAMAD FARID BIN OSLEE RIZAL KV MUADZAM SHAH<br />

134 NUR AISYAH BINTI AHMAD SHUKRI KV WAKAF TEMBESU<br />

135 NUR SHAKIRRAH NADIA BINTI JAFRI KV MUADZAM SHAH<br />

136 NURUL ADRIANA BINTI ZANUDIN KV MUADZAM SHAH<br />

137 NOR HAZWANI BINTI MT ISA KV ARAU<br />

138 ABD RAZID BIN SALIM KV LABUAN<br />

139 MOHAMAD KHUZAIRI BIN AZMI KV MUADZAM SHAH<br />

140 FARAHAZYAN HANISAH BINTI JOHAN KV MUADZAM SHAH<br />

141 NUR SYAFIQAH IZZATI BINTI ABU YAZID KV MUADZAM SHAH<br />

142 SITI NUR SYAFRAH 'EFANI BINTI BAKRI KV PENGKALAN CHEPA<br />

143 NUR ZAHIDAH BINTI ZABRI KV MUADZAM SHAH<br />

144 MOHAMAD KHAIRULAMIRIN BIN AHMAD KV KLUANG<br />

ZAKARIA<br />

145 NUR AFIKAH BINTI AS'ARI KV KLUANG<br />

146 MOHAMAD SHAHRUL IQWAN BIN ABU KV MUADZAM SHAH<br />

TALIB<br />

147 MUHAMMAD SHAHIR BIN SHAMSUDIN KV MUADZAM SHAH<br />

148 ROSALINA BINTI ALI KV LABUAN<br />

149 NUR FARAH ATIQAH BINTI JAMALUDIN KV MUADZAM SHAH<br />

150 MOHD AMYROL HISYAM BIN MUNIB KV ARAU<br />

151 NORAZIRAH BINTI AHMAD HEDZIR KV MUADZAM SHAH<br />

29


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

PEMBINAAN<br />

152 MOHAMMAD ARIFF ASHRAF BIN AHMAD KV MUADZAM SHAH<br />

ISHAK<br />

153 MOHAMAD SYAHRIL BIN MAT YUSOF KV WAKAF TEMBESU<br />

154 NOR AYUNI BINTI ZAKARIA KV WAKAF TEMBESU<br />

155 NORHAMIZAH BINTI ISMAIL KV MUADZAM SHAH<br />

156 SITI ZURAIDA BINTI JOHARI KV MUADZAM SHAH<br />

157 NORSHAHIRA A/P NOR ADNAN KV MUADZAM SHAH<br />

158 AHMAD FARHAN BIN TALIB KV WAKAF TEMBESU<br />

159 IBRAHIM BIN MOHMAD YUSSOFF KV ARAU<br />

160 NOOR HAMIDAH BINTI MOHD MUKHTAR KV MUADZAM SHAH<br />

161 MOHD AIMAN SAFRI BIN MOHAMAD KV MUADZAM SHAH<br />

HIZAM<br />

162 MOHAMAD HAFIZ BIN AZHAR RADIN KV MUADZAM SHAH<br />

163 NUR IZZATUL AINA BINTI MOHD SANUSI KV MUADZAM SHAH<br />

164 MIRZA AFIQAH BINTI MD ISA KV KLUANG<br />

165 MOHAMAD HAFIZ BIN MAT ALIM KV PENGKALAN CHEPA<br />

166 NURUL AZWA BINTI ZALILAH KV MUADZAM SHAH<br />

167 NAJWA ASYIKIN BINTI RAMZAN KV MUADZAM SHAH<br />

168 MUHAMAD SYAFIQ BIN MUHAMMAD KV MUADZAM SHAH<br />

SALEH<br />

169 MUHAMMAD ADLI BIN ABD KARIM KV MUADZAM SHAH<br />

170 MOHAMAD AMIRUL BIN SAINI KV MUADZAM SHAH<br />

171 RABIATUL ADAWIYAH BINTI HAMZAH KV KLUANG<br />

172 MUHAMMAD ARIF SYAZANI BIN<br />

KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

SHAHARUDIN<br />

173 NURAIN NABILA BINTI MD YUSOFF KV MUADZAM SHAH<br />

174 NUR SUHADAH BT M. TAJUDIN KV KLUANG<br />

175 MUHAMAD ROHIM BIN ZOH OMAR KV ARAU<br />

176 MUHAMMAD FAZRY IZANY BIN ABD KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

LATIF<br />

177 MUHAMMAD NAZHAN AMIR BIN AHMAD KV MUADZAM SHAH<br />

178 NURASHIKIN BINTI ABDUL KADIR KV KLUANG<br />

179 MUHAMMAD SYAFIQ BIN MOHD JAIS KV MUADZAM SHAH<br />

180 SITI SALBIAH BINTI GHAZALI KV PENGKALAN CHEPA<br />

181 MUHAMMAD RADHI BIN MOHAMED KV MUADZAM SHAH<br />

RAHMAN<br />

182 AHMIL NUR HASLAM BIN MUSTAFA KV MUADZAM SHAH<br />

KAMAL<br />

183 MOHD IQBALHAKIM BIN CHE OMAR KV MUADZAM SHAH<br />

184 MOHD SHAHIRAN BIN MOHD SANUSI KV MUADZAM SHAH<br />

185 NUR KHALISAH BINTI EDI KV KLUANG<br />

186 NURSYARIZAH BTE AMID KV KLUANG<br />

187 CHE NORSYAZREEN BINTI CHE RAZAK KV PENGKALAN CHEPA<br />

188 NUR SHAHIDA BINTI MOHD NASIR KV KLUANG<br />

189 SITI NOOR SUHAILA BINTI ISMAIL KV PENGKALAN CHEPA<br />

190 NURUL KAMILAH BINTI MOHD JOHARI KV MUADZAM SHAH<br />

191 NOR NATASHA BINTI SA'AI KV PENGKALAN CHEPA<br />

192 KONG ZHE MIN KV KLUANG<br />

193 PUTRI NUR ATIQAH BINTI AHMAD KV KLUANG<br />

SEBERI<br />

194 MUHAMMAD HAIKAL HAFIQ BIN ABU KV KLUANG<br />

BAKAR<br />

195 MUHAMMAD SYAZWAN BIN MUHAMAD KV MUADZAM SHAH<br />

SALLEH<br />

196 SITI HAJJAR BINTI ISMAIL KV KLUANG<br />

197 SITI NURATIQAH BINTI AZHAR KV MUADZAM SHAH<br />

198 MUHAMMAD FAIZ HAKIMI BIN SILAWATI KV MUADZAM SHAH<br />

199 MOHAMMAD AMZAR AFIF BIN AZMI KV PENGKALAN CHEPA<br />

200 NAZARUL AKMAL BIN ROZAIMI KV ARAU<br />

201 AISAH BINTI ABDULLAH KV MUADZAM SHAH<br />

30


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

PEMBINAAN<br />

202 MUHAMMAD ASRAF IKHWAN BIN MOHD KV PENGKALAN CHEPA<br />

AMRI<br />

203 MUHAMMAD AFIQ SAZWAN BIN AZMAN KV PENGKALAN CHEPA<br />

204 MUHAMMAD ASRAF HAMZAH BIN MOHD KV MUADZAM SHAH<br />

FODZI<br />

205 MOHD YUSRI BIN NORDIN KV MUADZAM SHAH<br />

206 SHARIFAH NUR SAFURAA BINTI SYED KV MUADZAM SHAH<br />

AHMAD<br />

207 SYANELYA FITRIAH BINTI SYAHREL EZAD KV MUADZAM SHAH<br />

208 WAN MOHAMMAD AFIQ BIN WAN KV PENGKALAN CHEPA<br />

SHAHRUL AZUAN<br />

209 HUSAINI BIN ABDUL HALIM KV MUADZAM SHAH<br />

210 MOHAMMAD AFIF ASYRAF BIN<br />

KV PENGKALAN CHEPA<br />

DZULFIQHAR<br />

211 MUHAMMAD SHAFIZ BIN SAHARUDIN KV KLUANG<br />

212 NORHASANAH BINTI MOHD SUKRI KV MUADZAM SHAH<br />

213 MUHAMMAD HARITH AZRI BIN KAMAL KV MUADZAM SHAH<br />

214 NAWAL BINTI MOHD FADZIL KV PENGKALAN CHEPA<br />

215 MUHAMAD SYAQIR AIMAN BIN<br />

KV MUADZAM SHAH<br />

SAIFULBAHARY<br />

216 NUR AZILA BINTI ROSLI KV ARAU<br />

217 SITI AISHAH BINTI ADAM KV MUADZAM SHAH<br />

218 NUR KHAIRIYAH BINTI JAAFAR KV KLUANG<br />

219 MUHAMMAD SHOLIHIM BIN ABDUL KV MUADZAM SHAH<br />

WAHAB<br />

220 NUR AJANAH BINTI SABRI KV ARAU<br />

221 SITI NAJWA BINTI YUZAIMI KV ARAU<br />

222 MUHAMMAD SYARAFUDDIN BIN FIKHRI KV KLUANG<br />

223 MOHD ARIF BIN ABDUL WAHIDI KV MUADZAM SHAH<br />

224 AZHANA NASFATIE BINTI AZHAR KV ARAU<br />

225 MOHAMAD SYARAFUDDIN BIN SUHAIMI KV MUADZAM SHAH<br />

226 NURUL SHAHIDA BINTI ABU BAKAR KV MUADZAM SHAH<br />

227 MUHAMAD AZIZI BIN HASRIN KV KLUANG<br />

228 MOHAMAD FITRI ASHRAF B. MAHRIDZ KV KLUANG<br />

229 MUHAMMAD ARIF BIN MOHD AZMI KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

230 JAUHARAH BINTI AHMAD KV ARAU<br />

231 NIK MUHAMAD ERMAN HAKIM BIN KV PENGKALAN CHEPA<br />

KAMARULZAMAN<br />

232 MUHAMMAD AIZUDDIN BIN ROSMAN KV MUADZAM SHAH<br />

233 MUHAMMAD SHAHIR SHAFY BIN JOHARI KV MUADZAM SHAH<br />

234 ABDUL IZZUL HAZIQ BIN HAJI AB RASID KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

235 KHAIRE BIN RAFIDIN KV KLUANG<br />

236 MOHAMAD AZNAN BIN SAEIN KV MUADZAM SHAH<br />

237 MUHAMMAD FIKRI BIN ABDULLAH KV MUADZAM SHAH<br />

238 NAJIHAH ADIBAH BINTI GHAZALI KV MUADZAM SHAH<br />

239 MUHAMMAD IMTIAZ BIN ABDUL RAHANI KV MUADZAM SHAH<br />

240 SITI NORAHFARINA BINTI AHMAD KV ARAU<br />

241 NUR NASUHA IZZATI BINTI NAZRI KV ARAU<br />

242 NUR FARISHA IRWANIE BINTI ABD KV MUADZAM SHAH<br />

GHAFAR<br />

243 IBNU SYAFIL BIN ZAINAL KV MUADZAM SHAH<br />

244 AMIN AMIRUL BIN NORKHAIRUNIZAM KV MUADZAM SHAH<br />

245 MOHAMAD AZROL AMRI BIN BORHAN KV MUADZAM SHAH<br />

246 KU MUHAMMAD KAMIL BIN KU AHMAD<br />

YAZI<br />

KV ARAU<br />

* Pelajar Terbaik Program<br />

31


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

PEMESINAN INDUSTRI<br />

1 *ENALISIA ANAK PINY KV KUCHING<br />

2 ADRICK CHAI BING SHUN KV KUCHING<br />

3 HALIMAH BINTI OSMAN TAN KV SUNGAI PETANI 1<br />

4 MUHAMAD ALIF MUHSIN BIN ROMLI KV SUNGAI PETANI 1<br />

5 FADLIYANA HANIM BINTI RAMZAN KV SUNGAI PETANI 1<br />

6 MOHAMAD ANDZAR BIN JAMIL KV ARAU<br />

7 AHMAD FITRI B. SHAMSUDDIN KV KLUANG<br />

8 HANIS FARHANA BINTI AZMI KV SUNGAI PETANI 1<br />

9 KHAIRUL HAKIMIE BIN ZUNAIDI KV WAKAF TEMBESU<br />

10 UMMI KALSOM MAHIRAH BINTI RADZI KV SUNGAI PETANI 1<br />

11 MOHAMMAD IKMAL BIN MARDI KV SUNGAI PETANI 1<br />

12 MC DEREL DEZEL NORIS KV LABUAN<br />

13 ALLANIS ACHIGAL ANAK OTHRAM KV KUCHING<br />

14 MOHAMAD KHIR BIN ABDIAN@NORDIN KV SHAH ALAM<br />

15 ALIFF AMIRUL BIN LUKMAN KV KLUANG<br />

16 NOR HAZWANI BINTI MOHAMAD ZASRI KV SUNGAI PETANI 1<br />

17 KEYRON LIAU KV LABUAN<br />

18 JOSCICA SIYAH ANAK ADOT KV KUCHING<br />

19 MUHAMAD MUJAHID BIN MOHD AMIR KV SHAH ALAM<br />

20 MOHD AZRI BIN MOHD ASRI KV ARAU<br />

21 MUHAMMAD ZULHILMI BIN ZULKARNAIL KV WAKAF TEMBESU<br />

22 LOKMAN BIN ABDUL KARIM KV SHAH ALAM<br />

23 NURUL AWATIF BINTI HASBULLAH KV SUNGAI PETANI 1<br />

24 WAN MUHAMMAD SYAZMIN BIN WAN KV SUNGAI PETANI 1<br />

ZAILAN<br />

25 NOR UZUWATUL SHAHADA BINTI<br />

NORDIN<br />

KV SUNGAI PETANI 1<br />

26 DANNY SINDAM KV LABUAN<br />

27 NUR KAMALIA EYRA BINTI MOHAMAD KV SUNGAI PETANI 1<br />

AZHARI<br />

28 MUHAMMAD ABDILLAH BIN SAIM KV KLUANG<br />

29 NOR SYAFIQAH BINTI YUSOF KV SUNGAI PETANI 1<br />

30 ILLYASAQ RUSHDI BIN ROSLAN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

31 NUR EZZATY SURIA BINTI MOHAMMAD KV SHAH ALAM<br />

JAZLAND<br />

32 NOR HAZMIRA AZWA BT MANAN KV KLUANG<br />

33 ABDUL SYAFEEQ BIN NOH KV KUCHING<br />

34 NUR FARISHA ADILLA BINTI AZMAN KV SHAH ALAM<br />

35 NURSYAMIMI BINTI JAMALUDDIN KV SUNGAI PETANI 1<br />

36 SITI SALFIAH BINTI MAHMUD KV KLUANG<br />

37 NUR SHAHIRA BINTI M. SHAIFUDDIN KV SHAH ALAM<br />

38 SALMAN HARITH BIN SABRI KV SUNGAI PETANI 1<br />

39 MOHAMAD MUZAIMIL BIN AHMAD KV ARAU<br />

40 NUR FATIN NABILAH BINTI ZULKEFLI KV SHAH ALAM<br />

41 SITI NURFATIHAH BINTI MOHAMAD KV SHAH ALAM<br />

SALLEH<br />

42 ISHAK BIN MOHD ALI KV LABUAN<br />

43 NAZRUL NAIM BIN NAZMI KV SHAH ALAM<br />

44 SAIFUL NOOR AZRIL BIN AZLAN NOOR KV SUNGAI PETANI 1<br />

45 MOHD FAIZ BIN MOHD SOHAIMI KV PENGKALAN CHEPA<br />

46 MUHAMMAD IZZUL FITRI BIN ZULKIFLI KV SUNGAI PETANI 1<br />

47 MUHAMAD HARIZ BIN MD AKHIR KV SUNGAI PETANI 1<br />

48 TENGKU NOORHANIF BINTI TENGKU KV PENGKALAN CHEPA<br />

AAZMAN<br />

49 MUHAMMAD ZULHAIRI BIN SHAARI KV SUNGAI PETANI 1<br />

50 MOHD FADZLAN BIN MHD NADZIM KV SUNGAI PETANI 1<br />

51 MUHAMMAD SYAFIQ FIKRI BIN MOHD<br />

SAFRI<br />

KV WAKAF TEMBESU<br />

32


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

PEMESINAN INDUSTRI<br />

52 FARAH NAJUWA BINTI NGATEMIN KV SHAH ALAM<br />

53 MUHAMMAD KHAIRUL 'ARIFFIN BIN KV SUNGAI PETANI 1<br />

MOHD ZAMRI<br />

54 MOHD AMIRUL ADLI BIN ZAKARIA KV LABUAN<br />

55 MUHAMMAD AZWAR BIN AYOB KV ARAU<br />

56 NUR AZMINA FARAHIN BINTI ZAKARIA KV SHAH ALAM<br />

57 AMIRUL HAZIM BIN ABD MANAF KV SUNGAI PETANI 1<br />

58 KHAIRUL ANUAR BIN ABDUL JALIL KV SUNGAI PETANI 1<br />

59 SYAQIRAH BINTI SAMSUL JAWAWI KV SHAH ALAM<br />

60 MOHAMAD HAFIZ BIN NOOR AZLI KV SUNGAI PETANI 1<br />

61 TUAN MUHAMAD AMIROL SHAH BIN KV KLUANG<br />

TUAN OMAR<br />

62 MOHD AKMAL BIN ABD NASIR KV SUNGAI PETANI 1<br />

63 AININ SOFIA BINTI ABDUL MUTALIB KV SHAH ALAM<br />

64 ADI YUSRIN BIN YUSOF ZAKY KV ARAU<br />

65 MOHD ZAKUAN BIN TALIB KV SUNGAI PETANI 1<br />

66 NOR IZZAT BIN NORDIN KV KLUANG<br />

67 MUHAMMAD LUQMAN HAKIM BIN KV SHAH ALAM<br />

NORAZHA<br />

68 MOHAMMAD KUZAINUDDIN BIN MOHD KV KLUANG<br />

ZAHARI<br />

69 MOHAMAD SYAZWAN BIN SOOID KV ARAU<br />

70 MUHAMAD NUR ADLI BIN JUMAAT KV KLUANG<br />

71 MUHAMAD ASRAF BIN MOHD NOOR KV PENGKALAN CHEPA<br />

72 SYAZANA ATIQAH BINTI YAHAYA KV SUNGAI PETANI 1<br />

73 MUHAMMAD ARIF FIKRI BIN ABDUL<br />

JALAL<br />

KV SHAH ALAM<br />

74 ZULGHUFRAN BIN HUSSIN KV ARAU<br />

75 MOHAMMAD ZULHELMEE BIN ZAKARIA KV ARAU<br />

76 MOHAMAD NAIM FIRDAUS BIN HAMBALI KV KLUANG<br />

77 MUHAMAD NAWAWI BIN AMIRRUDDIN KV SUNGAI PETANI 1<br />

78 NUR SYAZANA BINTI AZALI KV KLUANG<br />

79 GILBERD LIEW KV LABUAN<br />

80 MUHAMMAD AMMAR HAFIFI BIN KV SUNGAI PETANI 1<br />

HAZAMI<br />

81 MUHD AZFARSYAZWAN BIN BADRUL- KV KUCHING<br />

HISHAM<br />

82 HAZIQ BIN HALID KV KLUANG<br />

83 MUHAMMAD NAJMI BIN OTHMAN KV ARAU<br />

84 MOHAMAD HAFIZ BIN MOHAMAD ZABIDI KV SUNGAI PETANI 1<br />

85 FATIN NUR HIDAYAH BINTI ZAFRIZAN KV SHAH ALAM<br />

86 MUHAMMAD DANIAL BIN DAMANHURI KV SHAH ALAM<br />

87 MUHAMMAD ILHAM SYAMIR BIN ISMAIL KV WAKAF TEMBESU<br />

88 MUHAMMAD IRWAN BIN AB AZIB KV ARAU<br />

89 WAN MUHAMMAD AMIR IMRAN BIN KV WAKAF TEMBESU<br />

WAN RASID<br />

90 NURUL AMIRAH BINTI JAMALUDDIN KV ARAU<br />

91 PUTERI NABILA BINTI AZAMAN KV WAKAF TEMBESU<br />

92 MOHD SAIFUL BAKRI BIN DERANI KV SUNGAI PETANI 1<br />

93 MUHAMMAD ASYRAFHADI BIN MAT ALI KV WAKAF TEMBESU<br />

94 ALI AKHBAR BIN SAPRI KV LABUAN<br />

95 MOHD. NASRUL ASYRAF BIN MOHD. KV KLUANG<br />

IZAN<br />

96 AG MOHD RIDWAN BIN AG AHMAD @ KV LABUAN<br />

AG ASMAT<br />

97 MOHD 'AZIM AZRI BIN YASRAN KV SUNGAI PETANI 1<br />

98 BOB ISAAC CHAI CHUAN HUI KV KUCHING<br />

99 NOR AMIR FIRDAUS BIN NOR AZMI KV SHAH ALAM<br />

33


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

PEMESINAN INDUSTRI<br />

100 RAJA NASHRIQ BIN RAJA BADRISHAH KV SHAH ALAM<br />

101 NURUL HAFIZAH BTE ZAINAL KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

102 MARVIENNA STACEY ANAK TIMOTHY KV KUCHING<br />

IGOH<br />

103 MOHAMAD RAMDHAN BIN MOHAMAD KV SUNGAI PETANI 1<br />

RAZALE<br />

104 MUHAMAD NOR HAFIZUL BIN MOHD KV SHAH ALAM<br />

YUSOFF@MAHMOOD<br />

105 NAZIRUL AKIF BIN SHAHROM KV KLUANG<br />

106 MOHAMAD FAIZAL BIN ABDULLAH KV SHAH ALAM<br />

107 SYARIPAH BINTI MOHD ALI KV KLUANG<br />

108 MOHAMAD HAFIZUDDIN BIN MOHAMAD KV WAKAF TEMBESU<br />

HUSSIN<br />

109 ALIF AIMAN BIN SHAHRUDIN KV SHAH ALAM<br />

110 AIMAN BIN ASHAARI KV SHAH ALAM<br />

111 NURHAFIZ IKMAL BIN MUSTAPA KAMAL KV ARAU<br />

112 VIDVAN CHANDRA A/L DINESH KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

113 MOHD ALIF BIN MANSOR KV SUNGAI PETANI 1<br />

114 MUHAMMAD AMIR BIN MOSMAN KV SHAH ALAM<br />

115 NURSYAZWANI BINTI HAMIDIN KV SHAH ALAM<br />

116 MUHAMMAD NURAIMAN BIN MAZLAN KV PENGKALAN CHEPA<br />

117 MOHAMED BENJAMIN SHAH BIN MO- KV SUNGAI PETANI 1<br />

HAMAD AMIN<br />

118 MOHAMAD SHAH MIZAM BIN HUSSEIN KV LABUAN<br />

119 AHMAD SHAIFUL BIN CHE ANUAR KV SUNGAI PETANI 1<br />

120 NURUL NABILA BINTI MOHD SAIRI KV SHAH ALAM<br />

121 MUHAMMAD AZMI BIN AYOB KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

122 ANAS BIN AMRAN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

123 MUHAMMAD ANAS BIN HAMIRUDDIN KV SHAH ALAM<br />

124 MUHAMMAD RIDHWAN BIN MOHD KV WAKAF TEMBESU<br />

ROSLI<br />

125 MOHAMAD NAJIB BIN MOHAMAD AZMI KV KLUANG<br />

126 TEY CHEE HOW KV KLUANG<br />

127 MUHAMMAD AMIN BIN RUSLI KV SHAH ALAM<br />

128 MOHD AYYUB RAHIMI BIN MOHD ZUKI KV WAKAF TEMBESU<br />

129 NOR AZIZI BIN MAHAMUD KV ARAU<br />

130 MUHAMMAD FAIZ FATHI BIN MOHD KV WAKAF TEMBESU<br />

SARIF<br />

131 MUHAMMAD AMIRUL IZZUWAN BIN KV SUNGAI PETANI 1<br />

NOR AZMAN<br />

132 FARAH LIYANA BT MAZLAN KV KLUANG<br />

133 MUHAMMAD FAREED BIN ZAINURI KV SHAH ALAM<br />

134 FATHURRAHMAN BIN BADRUL ASHIR KV SHAH ALAM<br />

135 NIK MUHAMMAD FARID DANIAL BIN NIK KV PENGKALAN CHEPA<br />

AB WAHAB<br />

136 MOHD FAIZUL AFIQ BIN MOHD ARIPEN KV WAKAF TEMBESU<br />

137 MUHAMMAD ANAS BIN ABDUL RAHMAN KV PENGKALAN CHEPA<br />

138 MUHAMMAD ZULHELMI BIN JAMALUDIN KV KLUANG<br />

139 FAROUQ BIN ABD MULUK KV SHAH ALAM<br />

140 DESMOND PITURUS AJUNI KV LABUAN<br />

141 WINNDY SENNDY BINTI TARIUS KV KUCHING<br />

142 KUMARATHEVAN A/L NAGARAJAH KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

143 MOHAMAD ILHAM BIN BASIR KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

144 JASON SEO TECK HOCK KV LABUAN<br />

145 NAZIRUL HANIF BIN AZHAR KV SHAH ALAM<br />

146 NIK MUHAMMAD HAIKAL BIN TUAN KV KLUANG<br />

ROZAINEE<br />

147 MUHAMMAD FARIS BIN AZHAN KV PENGKALAN CHEPA<br />

148 AZFAR FIDAIY BIN ALI KV WAKAF TEMBESU<br />

34


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

PEMESINAN INDUSTRI<br />

149 MOHAMAD ZAMIRUL FITRI BIN AJI KV LABUAN<br />

150 MOHD FARIS SHAZWAN BIN MOHD KV SUNGAI PETANI 1<br />

SAZALI<br />

151 MUHAMMAD AFIFUDDIN BIN HUSSIN KV WAKAF TEMBESU<br />

152 MOHAMMAD THAQIF ASYRAF BIN KV WAKAF TEMBESU<br />

KAMARUDIN<br />

153 IRFAN DANIAL BIN AZHAR KV SHAH ALAM<br />

154 MOHAMAD FARIZAL BIN SHUHAIMI KV SUNGAI PETANI 1<br />

155 MUNZIR AD'DIN BIN RAMLEE KV WAKAF TEMBESU<br />

156 NOR AIMAN SYAKIRUN BIN NOR KV SHAH ALAM<br />

AZANAN<br />

157 MUHAMMAD AMIR BIN MOHD ROKI KV PENGKALAN CHEPA<br />

158 MUHAMMAD HARITH BIN ABDUL RAHIM KV SHAH ALAM<br />

159 YASSER AASHIQ SHAH BIN ABD RASHID KV SHAH ALAM<br />

160 MOHD HAKIM BIN JOBLI KV ARAU<br />

161 NOOR SAIFUDDIN BIN MOHD NOOR KV ARAU<br />

162 AMIR FARIS BIN ZAKARIA KV PENGKALAN CHEPA<br />

163 MUHAMMAD DANIAL ASYRAAF BIN ABU KV ARAU<br />

BAKAR<br />

164 MUHAMAD FITRI BIN ABDULLAH KV KLUANG<br />

165 MUHAMAD HADI BIN ABDUL YANI KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

166 MOHD FIRDAUS BIN MOHD TARMIZI KV SHAH ALAM<br />

167 ARIFF ISKANDAR BIN QUAIRULANUAR KV SUNGAI PETANI 1<br />

168 SYED LUQMANULHAKIM BIN SYED KV PENGKALAN CHEPA<br />

AHMAD<br />

169 MUHAMMAD HANAFI BIN MOHD ASRI KV SHAH ALAM<br />

170 MOHD DZUL FAIZ BIN ROSLI KV SUNGAI PETANI 1<br />

171 AINA SAQINA BINTI HAMDAN KV SHAH ALAM<br />

172 AHMAD HAMIZAN BIN JETAN KV LABUAN<br />

173 SHAHRUL AIZAT BIN SALLEHUDDIN KV SHAH ALAM<br />

174 ESZRAFEEL HIDAYAT BIN MOHAMAD KV KUCHING<br />

FAUDZAN<br />

175 WAN AMIRUL IZZAT BIN WAN ISMAIL KV PENGKALAN CHEPA<br />

176 AMIRUL SYAZWAN BIN AZRUL KV WAKAF TEMBESU<br />

177 MUHAMMAD FAIZ BIN ANUAR KV WAKAF TEMBESU<br />

178 CHE MUHAMAD SYUKREI BIN CHE KV PENGKALAN CHEPA<br />

ROSLI<br />

179 MOHD HAKIMI BIN ABDUL RAZAK KV SUNGAI PETANI 1<br />

180 IQMAL BIN AZHARUDDIN KV SHAH ALAM<br />

181 MUHAMMAD KHAIRUL EFENDY BIN MD KV SHAH ALAM<br />

FAKHARUZI<br />

182 KHAIRUL SYAZWAN BIN KADAR KV SUNGAI PETANI 1<br />

183 MOHD SHAHRIL FAHMI BIN MOHAMAD KV WAKAF TEMBESU<br />

TAZUL ARIFFIN<br />

184 MUHAMMAD AFIQ BIN OTHMAN KV SHAH ALAM<br />

185 NUR NABILAH BINTI NGADIMON KV SHAH ALAM<br />

186 SITI AISHAH BINTI MOHD ANUAR KV SHAH ALAM<br />

187 MOHAMAD FITRI BIN MOHAMAD ZUKI KV SUNGAI PETANI 1<br />

188 MUHAMMAD ADIB BIN MOHD ISA KV SHAH ALAM<br />

189 MUHAMMAD AIDIL NASHRUFFI BIN KV SHAH ALAM<br />

ADRUS<br />

190 MUHAMMAD ZAKIYUDDIN BIN ZAMRI KV SUNGAI PETANI 1<br />

191 ZULHILMI DINIE BIN ZULKIFLI KV SHAH ALAM<br />

192 ALESANDRIO ANAK MIDUS KV KUCHING<br />

193 MUHAMAD DANNYAL BIN BADRUL KV SUNGAI PETANI 1<br />

HISHAM<br />

194 MUHAMMAD AFIQ BIN AZEMAN KV SHAH ALAM<br />

195 AHMAD HAZWAN BIN HASMAWIE KV LABUAN<br />

196 NADZIL BIN HAMDAN KV KUCHING<br />

197 MOHD ZUL ANIS BIN JAMALUDDIN KV SUNGAI PETANI 1<br />

35


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

PEMESINAN INDUSTRI<br />

198 MOHD FAKRUL FAIZ BIN ABDUL WAHAB KV SUNGAI PETANI 1<br />

199 MUHAMAD NOR HAKIM BIN JAMALUDIN KV SHAH ALAM<br />

200 AHMAD RAFIE BIN SAMSURI KV SHAH ALAM<br />

201 FADZLI MOHAMMAD YAMAN BIN ROSLI KV SHAH ALAM<br />

202 MUHAMMAD AZIZI RAHIM BIN ABDUL- KV WAKAF TEMBESU<br />

LAH<br />

203 DINIY AISYAH BINTI ZAIDI KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

204 MOHAMAD FAEIZUL BIN MOHAMAD KV SUNGAI PETANI 1<br />

ASRI YUDEN<br />

205 MUHAMMAD SYAFIQ BIN ROSLAN KV SHAH ALAM<br />

206 MUHAMAD HAFIZ BIN AHMAD KV SUNGAI PETANI 1<br />

207 MUHAMMAD RADHI BIN ABDULLAH KV SHAH ALAM<br />

208 MUHAMAD FARIS FIRDAUS BIN MOHD KV PENGKALAN CHEPA<br />

NABEL<br />

209 AMIERUL HAZEEM BIN ZAKIRA KV SHAH ALAM<br />

210 MOHD AFIQ AL-HAFIZ BIN ALLHADI KV KUCHING<br />

211 NUR QAMARINA BINTI RAHIM KV SHAH ALAM<br />

212 NOR AISYAH BINTI AMIRUDDIN ROSLAN KV PENGKALAN CHEPA<br />

213 AHMAD SIDDIQUE BIN ROSLAN KV SHAH ALAM<br />

214 MUHAMMAD HAKIM BIN SHUHIMI KV SHAH ALAM<br />

215 MUHAMMAD SOLEHIN BIN RUSLI KV SHAH ALAM<br />

216 MOHD. YUSRI BIN MD. FAUZI KV LABUAN<br />

217 ABDUL MUHAIMIN BIN MD SABRI KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

218 MUHAMMAD SYAHIRUL ADLAN BIN KV PENGKALAN CHEPA<br />

AB AZIZ<br />

219 MUHAMMAD RIDZUAN BIN ABD SALAM KV SHAH ALAM<br />

220 MOHD SHAHRIZAN BIN AHMAD NASIR KV SUNGAI PETANI 1<br />

221 NIK MUHAMAD KASYIDI BIN NIK MOHD KV PENGKALAN CHEPA<br />

YUSOFF<br />

222 MUHAMMAD FAIZ BIN SHAMSUL KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

223 SAIEDUN BIN MOHD JOHAR KV SHAH ALAM<br />

224 FAHMI NUR AIMAN BIN AHMAD TAJUDIN KV SUNGAI PETANI 1<br />

225 MOHAMAD FADZLI BIN FADZIL KV KLUANG<br />

226 JOSHUA TIN JU YI KV SHAH ALAM<br />

227 MUHAMAD ASYRAF BIN YAHAYA KV WAKAF TEMBESU<br />

228 ARUNRAAJ A/L PONNUSAMY KV SHAH ALAM<br />

229 MUHAMMAD AMIRUL ADLI BIN SOBRI KV SUNGAI PETANI 1<br />

230 AFIQA FARIHA BINTI ABDULLAH KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

231 MUHAMMAD IZZAT BIN ZAABAR KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

232 LOW KONG YI KV KLUANG<br />

233 MUHAMMAD AIZAD BIN MUHAMMAD KV SHAH ALAM<br />

SHAFIQ<br />

234 HISYAM BIN JAMAL KV WAKAF TEMBESU<br />

235 MUHAMMAD SHAFIQ BIN NOR AZMAN KV SHAH ALAM<br />

236 AMIRUL MUKMIN BIN ABDUL HAMID KV SHAH ALAM<br />

237 MOHAMAD HAZIM IQBAL BIN AZMI KV PENGKALAN CHEPA<br />

238 ZULHAFIZ ZOHRIF BIN AMRAN KV PENGKALAN CHEPA<br />

239 MUHAMMAD AFFIQ BIN ZAINAL ABIDIN KV SHAH ALAM<br />

240 MUHAMMAD SYAFIQ BIN WAHAB KV SHAH ALAM<br />

241 ASRI BIN ROSLI KV PENGKALAN CHEPA<br />

242 MOHAMMAD AMIRUL IDHAM BIN SAKYA KV SUNGAI PETANI 1<br />

243 DINAGAR A/L ILANKOVAN KV SHAH ALAM<br />

244 DARIEN JEREMIAH LABAN KV LABUAN<br />

245 MOHAMAD FADHLI BIN JAYA KV LABUAN<br />

246 ASRIADY BIN ABDUL RAHMAN KV SHAH ALAM<br />

247 MUHAMMAD NAIM BIN RUSLI KV SHAH ALAM<br />

248 NIK AHMAD FARIS HAZMAN BIN NIK<br />

WEL<br />

KV PENGKALAN CHEPA<br />

36


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

PEMESINAN INDUSTRI<br />

249 MUHAMMAD HARRIS DANIEL BIN ABD KV SHAH ALAM<br />

HAMID<br />

250 MOHD FAKHRULFITRI BIN SHAMSINOR KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

251 AHMAD FAEZ BIN MOHD ZAMRI KV PENGKALAN CHEPA<br />

252 ZALBUKHARI BIN ZAID KV PENGKALAN CHEPA<br />

253 MUHAMAD HABRI BIN AHMAD HIJAZU KV SHAH ALAM<br />

254 ABDUL FATAH BIN AHMAD SUKERI KV PENGKALAN CHEPA<br />

255 ABDUL SYIMIR BIN ABDUL RAHMAN KV KUCHING<br />

256 MUHAMMAD AQIL BIN SAMSUDIN KV SHAH ALAM<br />

257 MUHAMMAD AZRAF BIN NOR HAZLAN KV SHAH ALAM<br />

258 MOHD NOR HAKIM BIN MOHD NOOR- KV SUNGAI PETANI 1<br />

RIZAM<br />

259 MOHAMAD NAZRUL BIN MASNAN KV SHAH ALAM<br />

260 MUHAMMAD IZMIE BIN SUHAIMI KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

261 ABDUL RAHMAN BIN MUHAMAD RADZI KV SUNGAI PETANI 1<br />

262 ILY RAFAA BINTI ABDULLAH KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

263 MUHAMMAD ZIQRAN BIN ZAN ZAMRI KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

264 MUHAMMAD HAKIM BIN JANGGI KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

265 MUHAMMAD BARIQ HUSSAINI BIN KV SUNGAI PETANI 1<br />

KHAZALI<br />

266 MUHAMMAD HASSANIZUL BIN HASSAN KV SUNGAI PETANI 1<br />

267 FANG CHI YEE KV SHAH ALAM<br />

268 SULAIMAN BIN ISHAK KV WAKAF TEMBESU<br />

269 AMIRUL NAZMI BIN KHUSAINI KV SHAH ALAM<br />

270 MOHAMMAD HARITH BIN SHAHIMI KV PENGKALAN CHEPA<br />

271 MOHD AIRIEL ZAFRI BIN MD FAUDZI KV SUNGAI PETANI 1<br />

272 MUHAMMAD ARIF BIN MAT JUSOH @ KV PENGKALAN CHEPA<br />

YUSOFF<br />

273 MUHAMMAD SYAZWAN BIN ASZMI KV SHAH ALAM<br />

274 ALIF NAJMI BIN RAMZAN KV WAKAF TEMBESU<br />

275 ZARIQ AZRAF BIN ABD KHALIL KV SHAH ALAM<br />

276 MUHAMAD ALIFF ASYRAFF BIN ABD KV SHAH ALAM<br />

RAHMAN<br />

277 MUHAMMAD FIKRI BIN ABDULLAH KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

278 EZZLAN BIN MAT JIDI KV LABUAN<br />

279 ABDUL HAYYI BIN BAHARIN KV PENGKALAN CHEPA<br />

280 NURFITRI BIN ISMAIL KV PENGKALAN CHEPA<br />

281 MOHAMAD AMIRUL SHAFIQ BIN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

ROSLAN<br />

282 MOHAMAD ADZROL SYAFIQ ISKANDAR KV WAKAF TEMBESU<br />

SHAH BIN KAMAROLADZHA<br />

283 MUHAMMAD FIRDHAUS HAKIM BIN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

ROSNI SHAM<br />

284 QAMARINA BINTI MUHAMAD IDRIS KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

285 AMIRUDDIN SALEEM BIN SHARUDIN KV SUNGAI PETANI 1<br />

286 SHAHRUL FAHMI BIN MUDZAFAR SHAH KV SHAH ALAM<br />

287 MUHAMMAD SHAMSURI BIN AHMAD KV SUNGAI PETANI 1<br />

288 WAN HAMDIN ZARIFF BIN WAN KA- KV PENGKALAN CHEPA<br />

MARUDIN<br />

289 MUHAMMAD ZHARIF BIN ISMAIL KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

290 MUHAMMAD SYAFIQ BIN MOHD NIZAM KV SHAH ALAM<br />

291 MUHAMMAD ZIQRIN BIN ZAN ZAMRI KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

292 NOR AIMAN FITRI BIN OSMAN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

293 ZAINUL ARIFFIN BIN MOHD RASHID KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

294 MUHAMMAD FAIEZ BIN MARZUKI KV PENGKALAN CHEPA<br />

295 MUHAMMAD SYARIFUDIN BIN SAZALI KV SHAH ALAM<br />

296 MUSYRIF AIZAT BIN AZMI KV SHAH ALAM<br />

37


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

PEMESINAN INDUSTRI<br />

297 AHMAD RIDZUAN BIN OTHMAN BASHAH KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

298 NOOR HAYATI BINTI ABD RAHIM KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

299 MUHAMAD AMIRUL SYAFIQ BIN RAHMAT KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

300 MUHAMMAD AMZAR BIN WAHAB KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

301 MUHAMMAD AMIRUL BIN JAAMAT KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

302 ADWA AZIRUL IKHWAN BIN SHAMSUDIN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

303 MUHAMMAD KAMIL BIN AHMAD KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

HUZAINI<br />

304 MOHD HAFIZ SAFIUDDIN BIN HILMI KV SUNGAI PETANI 1<br />

305 MUHAMMAD AKRAMNIZAM BIN ABDUL KV PENGKALAN CHEPA<br />

RAHMAN<br />

306 AINUL SAFWAN BIN HUSSIN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

307 MOHAMAD SYAFIQ AIMAN BIN MOHD KV SUNGAI PETANI 1<br />

ELIES<br />

308 FAZRUL HAZRIQ BIN AZHARI KV SHAH ALAM<br />

309 MUHAMMAD NADHIRUL AFIF BIN KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

RUSLAN<br />

310 MOHAMAD FAIZNAN SHAMI BIN KV SHAH ALAM<br />

TUKIMIN<br />

311 AMER REZA BIN YUNOS KV SHAH ALAM<br />

312 MUHAMMAD ALIF BIN ZULKIFLEE KV SHAH ALAM<br />

313 YOGAESWARAN A/L THAVANDARAM KV SHAH ALAM<br />

314 ABDUL AZMI BIN ABDUL MUTALIB KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

315 MUHAMMAD NASRULLAH BIN SAM- KV SHAH ALAM<br />

SUDIN<br />

316 EZMI HAIQAL BIN MOHD AZMAN KV SHAH ALAM<br />

317 MUHAMMAD EFFIEZUL IQMAL BIN<br />

MOHD HASSAN<br />

KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

318 AHMAD FIRDAUS BIN ABD RAHMAN KV SHAH ALAM<br />

319 ABDUL HAKIM BIN HANAFIAH KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

320 MOHAMAD FADZRIL FITRI BIN FAUZI KV PENGKALAN CHEPA<br />

321 AMALUDDIN BIN ABD RAHIM KV SHAH ALAM<br />

322 MUHAMMAD AL-AZIM BIN ABDULLAH KV SHAH ALAM<br />

THANI<br />

323 MUHAMMAD HAZIQ HARIF BIN SOHARI KV SHAH ALAM<br />

324 SITI MASTURA BINTI ABDUL MALEK KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

325 MUHAMMAD NASRUL HAZIQ BIN BASAR KV SHAH ALAM<br />

326 MOHAMMAD SHAMARIL BIN PAUZI@ KV KUCHING<br />

JEMAN<br />

327 MOHD ASHRIQ BIN AZMI KV DATUK SERI MOHD ZIN<br />

328 EMY ASSYAKIRIN BIN AZIMI KV SHAH ALAM<br />

*Pelajar terbaik program<br />

38


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

PENYEJUKAN DAN<br />

PENYAMANAN UDARA<br />

1 *MOHAMAD FARHAN BIN ABDULLAH KV KLUANG<br />

2 NURAZRATUL AZWA BTE MESNI KV KLUANG<br />

3 MOHAMAD ARSHAD BIN IBRAHIM KV KLUANG<br />

4 NURSYAHIDA BINTI SABARUDDIN KV KLUANG<br />

5 NOR FATIHAH BINTI MOHD NASIR KV KLUANG<br />

6 MUHAMMAD AMIRUL BIN ABD WAHAB KV KLUANG<br />

7 MOHAMAD AMEEN BIN JOHARI KV KLUANG<br />

8 MUHAMAD KHAIRYL HAFIZZUDDIN BIN TULIMAN KV KLUANG<br />

9 MOHAMMAD AJIRUDIN BIN ABDUL RAHIM KV KLUANG<br />

10 MUHAMMAD SYAZWAN BIN SUHAIMY KV KLUANG<br />

11 MUHAMAD SYEIKH ARIFFIN BIN ZAINUDDIN KV KLUANG<br />

12 MOHAMAD IKMAR BIN MD NOON KV ARAU<br />

13 ABDUL HAKIM BIN MOHD KHIR KV KLUANG<br />

14 NURUL NATASYADISSA BT AZMI RANI KV KLUANG<br />

15 MOHD SYAFIQ BIN MOHD SHUKRI KV ARAU<br />

16 MUHAMMAD SHAHRULNIZAM BIN ZAINURIN KV ARAU<br />

17 AHMAD SYAHMIYUDDIN BIN AHMAD NIZAM KV KLUANG<br />

18 MOHAMAD ZUHAIRI IKMAL BIN ZULKIFFLI KV KLUANG<br />

19 MUHAMMAD AMAR IDDIN BIN HAIRUDIN KV KLUANG<br />

20 MUHAMMAD AMIRUL SYAFIQ BIN SHAHRIZAL KV KLUANG<br />

21 NUR ALIYAH NADHIRAH BINTI MOHAMAD KV WAKAF TEMBESU<br />

22 FAZLI YUZAINI BIN ZAINAL ABIDEEN KV KLUANG<br />

23 AHMAD UMAR BIN ABDUL RAHMAN KV KLUANG<br />

24 ERIC CHIN VUI MING KV BEAUFORT<br />

25 MOHAMAD RUHAIZAL BIN MOHD SALEHUDDIN KV KLUANG<br />

26 AZRI AMIR BIN TAJUDIN KV ARAU<br />

27 NUR HANISAH BINTI MOHD IZSHAHAN KV ARAU<br />

28 MUHAMMAD ARIQ IKHWAN BIN AZMI KV WAKAF TEMBESU<br />

29 MUHAMMAD FAIZ BIN OSMAN KV WAKAF TEMBESU<br />

30 NUR MOHD SYUKUR BIN CHE YA KV ARAU<br />

31 MUHAMMAD ARIFFUDDIN BIN KHAIRUDDIN KV WAKAF TEMBESU<br />

32 MUHAMMAD AIZAT BIN MD BUANG KV KLUANG<br />

33 PUTERI NURADILAH FATIHAH BINTI SHARIFUD- KV WAKAF TEMBESU<br />

DIN<br />

34 MUHAMAD HAFIZUDIN BIN ZULKIPLI KV WAKAF TEMBESU<br />

35 NUR ALYA FARHANA BINTI MOHD SABRI KV WAKAF TEMBESU<br />

36 WAN MOHAMAD NUR AL-FIKRI BIN W.HEND- KV WAKAF TEMBESU<br />

RYYADI<br />

37 HANIF MUHSIN BIN MOHAMAD KV WAKAF TEMBESU<br />

38 MOHAMAD NUR LOKMAN BIN ROSLEE KV KLUANG<br />

39 SITI AISYAH BINTI MOHD KAMALRUDIN KV WAKAF TEMBESU<br />

40 MUHAMMAD IZZUAN BIN ISMAIL KV ARAU<br />

41 MUHAMAD AKMAL BIN ROSLI KV ARAU<br />

42 MUHAMAD ALIF EZWAN BIN MOHD NAWI KV WAKAF TEMBESU<br />

43 MOHAMAD HANIF BIN JAMALI KV KLUANG<br />

44 WAN NUR MALINA BINTI WAN FAUZI KV WAKAF TEMBESU<br />

45 MUHAMMAD FIRDAUS BIN ZULKURNAINI KV WAKAF TEMBESU<br />

46 WAN NUR A'FIFAH BINTI WAN FAUZI KV WAKAF TEMBESU<br />

47 MUHAMAD MIZAN BIN ABDUL WAHAB KV WAKAF TEMBESU<br />

48 MUHAMMAD ARIFF BIN MARZUKI KV WAKAF TEMBESU<br />

49 MOHAMAD A' ZUDDIN BIN AHMAD KV ARAU<br />

50 NUR AIN BINTI TAHA KV BEAUFORT<br />

51 MOHD AFIQ BIN AHMAD YAZI KV ARAU<br />

52 AFIQ AZZFAR BIN ZAMREE KV KLUANG<br />

53 MOHAMAD SYAFIQ AIMAN BIN MOHD NOR KV WAKAF TEMBESU<br />

39


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

PENYEJUKAN DAN<br />

PENYAMANAN UDARA<br />

54 MUHAMMAD ARIF HIDAYAT BIN YAHYA KV ARAU<br />

55 MOHD FIRDAUS BIN RASHID KV ARAU<br />

56 MUHAMMAD AIMAN BIN ROSLEE KV WAKAF TEMBESU<br />

57 MUHAMMAD ZAFIQ NAJMI BIN ZULKIFLI KV KLUANG<br />

58 AHMAD KHAIRIE BIN MOHD SHARIFUDDIN KV WAKAF TEMBESU<br />

59 SITI AMALINA BINTI ABU BAKAR CHAI KV WAKAF TEMBESU<br />

60 MOHAMAD FAIZ BIN ZAKARIA KV WAKAF TEMBESU<br />

61 ERNADERYINNA DENSON KV BEAUFORT<br />

62 MOHAMMAD ALIF AZIZI BIN BAHAROM KV ARAU<br />

63 MUHAMAD FARHAN BIN GHAZALI KV WAKAF TEMBESU<br />

64 MUHAMAD IKMAL BIN ABDUL RASHID KV WAKAF TEMBESU<br />

65 NORALINAH BINTI ABDULLAH KV BEAUFORT<br />

66 NILEE HARTINI BINTI ROSLEE KV BEAUFORT<br />

67 MOHD FAHLUL AMRI BIN ALIAS KV WAKAF TEMBESU<br />

68 MUHAMMAD HIJAN BIN ABDUL NASSIR KV ARAU<br />

69 MUHAMAD HAZIEQ BIN AZHAR KV KLUANG<br />

70 SITI MARIAM BINTI ABD WAHAP KV BEAUFORT<br />

71 JERMMY NGILO BALANG KV BEAUFORT<br />

72 KHAIRUL NAZMI BIN JEFRI KV BEAUFORT<br />

73 MOHAMAD ZAKIYUL LATIF BIN MOHAMAD ABID KV ARAU<br />

74 NOOR AFIQAH BINTI TASIM KV BEAUFORT<br />

75 AIMAN BIN ZULKIFLI KV BEAUFORT<br />

76 MUHAMAD SHAFIY BIN MUSTAFFA KV WAKAF TEMBESU<br />

77 ZULIZWAN HAZIZI BIN LAGOR @ HAMDAN KV BEAUFORT<br />

78 MOHAMAD BADRUL AMIN BIN MOHAMAD HILMI KV WAKAF TEMBESU<br />

79 MOHD SYAHMI BIN MOHAMAD KV WAKAF TEMBESU<br />

80 SUHANA BINTI SARIMAN KV BEAUFORT<br />

81 MOHD NOR AKMAL BIN JUNAIDI KV BEAUFORT<br />

82 JONETHON BIN JEMIS KV BEAUFORT<br />

83 FRANK VEROY JERRY KV BEAUFORT<br />

84 MAUREN BINTI SEMUIL KV BEAUFORT<br />

85 SUMARNI BINTI ARIFIN KV BEAUFORT<br />

86 WISMEN SINGA KV BEAUFORT<br />

87 JOELERIAN JUSTINE KV BEAUFORT<br />

88 MOHAMAD MAZZIRUL NAJMI BIN MOHAMAD KV ARAU<br />

ROHIM<br />

89 JASON JOENETHAN JUSLIN KV BEAUFORT<br />

90 SARINAH BINTI HERMAN KV BEAUFORT<br />

91 MUHAMAD AKMAL HAKIM BIN MUHAMAD ZUKI KV ARAU<br />

92 KURNIAWAN BIN A. BUANG KV BEAUFORT<br />

93 MUHAMAD ILHAM BIN ZAKARIA KV KLUANG<br />

94 MOHAMMAD NAZRIN BIN MAJID KV BEAUFORT<br />

95 KHATIZAH BINTI NAYAH KV BEAUFORT<br />

96 NELLYEVANI GLORIA PANGAS @ SIMON KV BEAUFORT<br />

97 MOHAMMAD IQRAM BIN ABDUL AZIZ KV BEAUFORT<br />

98 MUHAMMAD AFIQ BIN JAMAIN KV BEAUFORT<br />

*Pelajar terbaik program<br />

40


DIPLOMA<br />

AGROINDUSTRI TANAMAN<br />

1 *SITI NOR FADILAH BINTI MOHD RAMLAN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

2 NOR AISYAH BINTI JALIL KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

3 ZAIDATUL AINI BINTI RAZALI KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

4 ALIFAH ILYANA BINTI AHMAD ZAID KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

5 WAN NURAQILAH NAJWA BINTI WAN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

MAHZAN<br />

6 NORAMIRAH BINTI LATIB KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

7 NUR SYAMILAH IZZATI BINTI ROSLAN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

8 NUR ANNISA BINTI BASIRON KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

9 SITI AQILAH BINTI MOHAMED GHAZALI KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

10 ELMIERA BINTI SHAMSUDIN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

11 NURADILAH BINTI HASHIM KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

12 NUR FARAH HADIRAH BINTI KASIM KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

13 NUR SHAHIRA BINTI ASMUN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

14 EZZA SYAHEERA BINTI RUSLI KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

15 NURUL SHAKILA BINTI HAFIFI KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

16 AINUN NATAYSA BINTI ZANIL KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

17 MUHAMMAD HAZIM BIN YUSRIN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

18 MUHAMMAD HAZIQ BIN POZI KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

19 ARDIANA SHAREENA BINTI SHUHAIRY KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

20 FITRI LIYANA BINTI ZAMIRWAN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

21 NUR AIFAA BINTI ROHAIZAT KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

22 NUR AMIRAH SYAHIRAH BINTI AMIRRUDDIN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

23 NURHAYATI BINTI DANIAL AZHARI KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

24 MUHAMMAD FARID BIN SAM ALIDIN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

25 MUHAMAD ALIF ASYRAF BIN ADAM KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

26 MUHAMMAD WAFIE BIN ZAINAL ABIDIN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

27 AMIRUL RASIDIN BIN ZAIRUDIN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

28 INTAN AMIRA BINTI MOHAMAD RADZI KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

29 MUHAMMAD RUZAINY BIN RUSLY KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

30 MUHAMMAD ZAID ABIDIN BIN ZAINAL- KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

ABIDIN<br />

31 FAKHRUL NAIM BIN ABD RAZAK KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

32 MUHAMMAD FARHAN BIN ZAINUDIN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

33 MOHD IQBAL FALANI BIN DAHALAN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

34 MOHD AZHARI BIN ABD JALIL KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

35 MUHAMMAD NAZRULHADIE BIN MOHD KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

NORNIZAM<br />

36 MUHAMMAD AMIR FARHAN BIN JAAFAR KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

*Pelajar terbaik program<br />

41


DIPLOMA<br />

AGROINDUSTRI TERNAKAN<br />

RUMINAN<br />

1 *MOHD AZFAR BIN IZHAM KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

2 NOR SAKINAH BINTI MOKHTAR KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

3 NURUL FATIHAH BINTI MOHD NASIR KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

4 MOHD MUSTAKIM BIN MUSTAM KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

5 ADWA FARZANA BINTI AHMAD JAMAIDI KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

6 PUTERI NORSAKINAH AMIRA BINTI BAHA- KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

RUDDIN<br />

7 AHMAD AKMAL IZZAT BIN MOHAMAD KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

RAFAII<br />

8 NURUL AMIRA BINTI ABDUL HAMID KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

9 MOHAMMAD KHALILBARI BIN MOHAMMAD KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

SSUNAIBARI<br />

10 MUHAMMAD NUR ALIF HAKIMI BIN AHMAD KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

FUDZI<br />

11 MUHAMAD HAKIM BIN EFENDY KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

12 NUR AQILAH BINTI HAPIZ KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

13 MUHAMMAD NOR ARIF BIN MOHD TALIB KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

14 MOHAMAD NAZRIN IZHAM BIN HAMZAH KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

15 MUHAMMAD AMIRUL BIN RADUAN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

16 AKMAL SHAFIQ BIN ABD RASID KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

17 NUR SYAFIQAH BINTI ZULKERNEIAN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

18 ABDUL HAKIM BIN RIDZWAN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

19 MOHAMAD EZRI BIN ZAMRUD KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

20 ZAHIN ZULHAFIEZ BIN ZAINAL KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

21 MOHAMMAD FIRDAUS BIN OSMAN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

22 MUHAMMAD NUR SYAFIQ BIN ABDULLAH KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

23 MUHAMMAD AZRAAE BIN MOHD ZAINI KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

24 AMIRUL ZAKI BIN MHD RADZI KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

25 NAZIRUL HAKIM BIN AZIZ KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

*Pelajar terbaik program<br />

42


DIPLOMA<br />

AGROINDUSTRI TERNAKAN<br />

POLTRI<br />

1 *NUR ASMIRA ASMIE BINTI AHMAD SABRI KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

2 UMIYULL MIKHIYAEL BINTI MOHAMAD KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

ZULKIPLI<br />

3 MUHAMMAD HAKIMI BIN ROSLI KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

4 NUR AZ-ZAHRA BINTI YUSOFF ZALMAN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

5 MOHD DZULAMERUL BIN ABDUL MANAP KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

6 MUHAMMAD 'AFIFI BIN HAIRULAZAM KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

7 ARIFAH BINTI SHAHROM KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

8 FARA DIYANA BINTI ABD RANI KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

9 NOR ADILA BINTI OMAR KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

10 FAHMI BIN ASRI KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

11 MUHAMMAD HABIBULLAH BIN HARON KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

12 NURUL AIN AFIFAH BINTI JOHARI KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

13 MUHAMMAD NAJIB BIN MADON KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

14 KALAIRANI A/P RAVI KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

15 NURUL ATIQAH BINTI MUHAMADDAN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

16 NASHRULHADI BIN HARIS KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

17 AL SHARINA NAZREEN BINTI MAT NASIB KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

18 MOHAMMAD SABRI BIN KAMARUDIN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

19 MOHAMMAD HAZZRUL AZIM BIN DAHALIN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

20 MUHAMMAD AMIRUL HAQIM BIN MOHD<br />

SHAHRIN<br />

KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

*Pelajar terbaik program<br />

43


DIPLOMA<br />

SENIBINA LANDSKAP<br />

1 *NUR ASILAH BINTI HAMIDI KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

2 NURELIA MASTURINA BINTI AZMAN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

3 SITI MARHAIN BINTI FEROZ KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

4 NUR AMIRAH BINTI HAZLAN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

5 NUR AMELIANA BINTI RAMDZAN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

6 ERRA NURAFIQAH BINTI ROSLI KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

7 AZIMAH BINTI HASSAN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

8 AN-NUR AFIFAH BINTI ZAMRI ARIFFIN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

9 MUHAMMAD NABIL FIQRIE BIN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

ABDUL RAHEEM<br />

10 SITI NUR AZURA BINTI RAMANI KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

11 SHAFIQ FAIZAL BIN JASNI KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

12 NUR AIN SYAFFIQA BINTI TUZALAN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

13 PUTRI SARAH ANISSA BINTI<br />

KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

MOHAMAD SAM<br />

14 MUHAMAD MUNIR BIN CHE ANI KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

15 NUR IMANINA BINTI NAJMI KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

16 FARAH NUR ANIQAH BINTI IDRUS KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

17 MOHD ADIB BIN ZAHARI KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

18 ALIAH SHAHIRAH BINTI MAHAMUDIN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

19 WAN HIBATUL HAKIMI BIN HABIB KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

20 SYKHRIN ZAMIA BINTI<br />

KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

SHAMSUNIZAM<br />

21 ABDUL WAQASH BIN MARZUKI KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

22 MOHD HAFIZ BIN ITHNIN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

23 AHMAD NASRULHAQ BIN SUHAIMI KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

24 KHALIF AKBAR BIN CHE AZMAN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

25 AFIQ BIN SAMSUL KAMAL KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

*Pelajar terbaik program<br />

44


DIPLOMA<br />

HORTIKULTUR<br />

1 *NUR AMANINA BINTI MAZIDUN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

2 AISHAH BINTI ABD RASHID KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

3 NURSYAFIQAH BINTI MISKAM KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

4 FARA ZULAIKA BINTI AMI HAMZAH KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

5 NADZIRAH IZZAH BINTI MALZA KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

6 NUR ATIQAH BINTI MOHD ISKANDAR KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

7 INTAN ASHYDATUL HUSNA BINTI KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

NOOR AZLY<br />

8 HANIS NURSYAHIRA BINTI RASUL KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

9 NOOR SYAMIRA ATHIRA BINTI RUSLI KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

10 NUR KHALIFAH BINTI MOHD BAHARIN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

11 NOOR LIYANA BINTI ABDULLAH KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

12 NUR FARAH ASYIKIN BINTI KAMIL KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

13 NOR SYAFIQAH BINTI MOHD ZAMRI KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

14 FATIN SYAZWINA BINTI ABDUL TALIB KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

15 AKMAL AMIERUL AZIM BIN AHMAD KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

FUAD<br />

16 NUR FATIN AQILAH BINTI HASAN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

17 ANA NABILAH BINTI ZUHAIDI KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

18 NUR AIREEN BINTI REEZAL KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

19 MUHAMMAD FAREED AIDID BIN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

ROSMAN<br />

20 AINA ATHIRAH BINTI KHALID KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

21 MUHAMMAD AZRI BIN HAMIR KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

22 MUHAMMAD NUR FAIZZY BIN ISHAK KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

23 MOHAMMAD SYUKRI BIN HAINOR KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

24 SHAHRUL NIZAM BIN MOHAMMAD KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

25 AMIRUL AFIQ BIN AMIR HASLAND KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

*Pelajar terbaik program<br />

45


DIPLOMA<br />

MEKANISASI AGRO<br />

1 *AHMAD RAZIN BIN RAZALI KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

2 IZIEIZZUDEN B ABD. RAHMAN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

3 MOHAMMAD MUSAWWIR NATHIR BIN ROSLI KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

4 MOHD NAZMI BIN ROSLAN KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

5 MOHAMAD AQIL WAFFIUDEN BIN AZHAR KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

6 MUHAMAD KHAIRIL AZHAR BIN ABDULLAH KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

SEDEK<br />

7 MUHAMMAD DANIAL BIN AHMADNOR KV DATO' LELA MAHARAJA<br />

*Pelajar terbaik program<br />

46


DIPLOMA<br />

SENI REKA FESYEN<br />

1 *RUBIAH BINTI HASNUR RAFIQ KV ERT SETAPAK<br />

2 NURUL AMALIA BINTI MOHAMMAD NORHAN KV ERT SETAPAK<br />

3 NURUL FATIN SYAHIRAH BINTI HAMDAN KV ERT SETAPAK<br />

4 NUR ANNISA' BINTI MOHD ISAM AZLI KV ERT SETAPAK<br />

5 NABILAH BINTI ABDUL AZIZ KV ERT SETAPAK<br />

6 SITI NURNADHIRAH BINTI HARUN KV ERT SETAPAK<br />

7 WAN NOR MASHITOH BINTI WAN RAJABUL KV ERT SETAPAK<br />

ME'ARAJUDDIN<br />

8 WAN JEMILIANA BINTI WAN MOHD ANUAR KV ERT SETAPAK<br />

9 NURUL NABILAH ATIQAH BINTI BASIR ALBAN KV ERT SETAPAK<br />

10 NURAYUNIE HUSNA BINTI YAHYA KV ERT SETAPAK<br />

11 NUR ZULAIKHA BINTI BAHARUDDIN KV ERT SETAPAK<br />

12 AYUNI UMIRA BT BASIRUN KV ERT SETAPAK<br />

13 SYASYA IZATI BINTI FADZIL KV ERT SETAPAK<br />

14 SITI NUR AISHAH BINTI MOHD AZAM SHAH KV ERT SETAPAK<br />

15 NUR NABILAH BINTI ZAMRI KV ERT SETAPAK<br />

16 NURUL AIN IZZATI BINTI HAIRULAZIZ KV ERT SETAPAK<br />

17 ZAYYANAH BINTI ZAKARIA KV ERT SETAPAK<br />

18 NUR AMIRAH BINTI ZAHARI KV ERT SETAPAK<br />

19 NURUL ZAHIRAH BINTI KAMARUDIN KV ERT SETAPAK<br />

20 LIYANA MAZNI BINTI MOHD OMAR KV ERT SETAPAK<br />

21 NORSHAHIDA EMYLYA BINTI HASNIR KV ERT SETAPAK<br />

22 NUREZYANEY BINTI AB JALIL KV ERT SETAPAK<br />

23 NUR HAIFA FAREENA BINTI MOHAMAD YUSOF KV ERT SETAPAK<br />

24 AISYAH BINTI LUTFI KV ERT SETAPAK<br />

25 HAZWANY ERRA AMEERA BINTI HAMDAN KV ERT SETAPAK<br />

26 QISTINA BINTI TAJUL AZUAN KV ERT SETAPAK<br />

27 SARAH NABILA POEDJO WITJAKSONO KV ERT SETAPAK<br />

28 NUR ANISAH MASTURA BINTI KAHARUDDIN KV ERT SETAPAK<br />

29 NUR AISHAH BINTI ROSLI KV ERT SETAPAK<br />

30 MAISARAH AFIQAH BINTI MAZLAN KV ERT SETAPAK<br />

31 NORASHIKIN BINTI CHE DI KV ERT SETAPAK<br />

32 HANIS WAHIDAH BINTI OMAR KV ERT SETAPAK<br />

33 ZAHARATUL AINI BINTI MOHD FADZLI KV ERT SETAPAK<br />

34 SYAKILA BINTI SAPAWI KV ERT SETAPAK<br />

35 NORHIZIYANA BINTI MOHAMAD KHANI KV ERT SETAPAK<br />

36 NURUL SYAMIMI BINTI AHMAD ZAKI KV ERT SETAPAK<br />

37 NORSYAKIRA BINTI SAID KV ERT SETAPAK<br />

38 ZUNITA AMEERA BINTI MOHD JAMALUDDIN KV ERT SETAPAK<br />

39 SITI NOOR ATIQAH BINTI ZAHARI KV ERT SETAPAK<br />

40 NATASHA LIYANA BINTI EDDY YAZID KV ERT SETAPAK<br />

41 INTAN MARDIANA BINTI ABDUL RAZAK KV ERT SETAPAK<br />

42 NURUL NADIA AMIRA BINTI MOHD JAZWARI KV ERT SETAPAK<br />

43 NUR HAZIMAH BINTI BAHRIN KV ERT SETAPAK<br />

44 FARISAH NURDAYANA BINTI MOHD FAIZAL KV ERT SETAPAK<br />

45 NUR SHAFIQA AMIERA BINTI MOHD LIZAN KV ERT SETAPAK<br />

46 PUTERI NUR ALIAH BINTI RUZAILEE KV ERT SETAPAK<br />

47 NAJWA WAJIHAH BINTI MOHD ROSLIN KV ERT SETAPAK<br />

48 IZZATI BINTI ABDUL TALIB KV ERT SETAPAK<br />

49 AMIRATUL NAJIHAH BINTI REZUAN KV ERT SETAPAK<br />

50 ATIKAH NASUHA BINTI MOHD RASIDI KV ERT SETAPAK<br />

*Pelajar terbaik program<br />

47


DIPLOMA<br />

KOSMETOLOGI<br />

1 *FARISHA EIZA IZZATI BINTI MD ZAMRI KV ERT SETAPAK<br />

2 YASIRAH BINTI MD YUSOFF KV ERT SETAPAK<br />

3 NURUL NAJIHAH RADHIAH BINTI ARIPIN KV ERT SETAPAK<br />

4 NURFARAHIN BINTI JIFRI KV ERT SETAPAK<br />

5 NUR FATIN SHAHIRA BINTI DZULFIKRI KV ERT SETAPAK<br />

6 NUR TASSYA AFFEQAH BINTI ASRI KV ERT SETAPAK<br />

7 NOOR ASHIELA BINTI MOHAMAD IBRAHIM KV ERT SETAPAK<br />

8 INTAN NABILAH BINTI ILHAM KV ERT SETAPAK<br />

9 LYNA NURHASYA BINTI BOYAMIN KV ERT SETAPAK<br />

10 FARAH AMIRA BINTI MOHD KHALID KV ERT SETAPAK<br />

11 ZAZRINA BINTI ZAINUDIN KV ERT SETAPAK<br />

12 NUR SYAZWANI AQILAH BINTI MOHD SUKRI KV ERT SETAPAK<br />

13 UMI HAYATI BINTI RAMLI KV ERT SETAPAK<br />

14 NUR AISYAH ALEESYA BINTI HAZAN KV ERT SETAPAK<br />

15 HASEINA BINTI SHAHRUL BAHRIN KV ERT SETAPAK<br />

16 WAN NUR SYAHIRAH BINTI WAN ABD KV ERT SETAPAK<br />

MANAN<br />

17 NOOR SHAZREEN BINTI FAUZI KV ERT SETAPAK<br />

18 NOR AINA AFRINA BINTI MOHD MASRI KV ERT SETAPAK<br />

19 NURUL WAFAA' BINTI AHMAD NASPU KV ERT SETAPAK<br />

20 SITI KHATIJAH BINTI MOHD AB HALIM KV ERT SETAPAK<br />

21 NOOR SHAHIRAH BINTI MOHD NOOR KV ERT SETAPAK<br />

SALIM<br />

22 NURUL DAYANA SYAFIQAH BINTI NOR KV ERT SETAPAK<br />

AZLAN<br />

23 AIN AMALEENA BINTI ABDUL HALIM KV ERT SETAPAK<br />

24 NURUL AISYAH FAQIEHAH BINTI MOHAM-<br />

MAD AFZAL<br />

KV ERT SETAPAK<br />

25 NUR AMIRAH BINTI KAMARUDIN KV ERT SETAPAK<br />

26 HANIS NADHIRAH BINTI ROSLI KV ERT SETAPAK<br />

27 SITI HAJJAR BINTI ROSMAT KV ERT SETAPAK<br />

28 NUR AINNA BINTI AHMAD KV ERT SETAPAK<br />

29 NURFATINI BINTI HAMZI KV ERT SETAPAK<br />

*Pelajar terbaik program<br />

48


DIPLOMA<br />

SENI KULINARI<br />

1 *ULYSSES ONG ZEN YU KV KUCHING<br />

2 SITI AMINAH BINTI YAHYA KV KUCHING<br />

3 NURUL AFIFAH BINTI MOHAMMAD KHAIDIR KV KUCHING<br />

4 NUR SALSABILAH BINTI MOHD SALLEH KV ERT SETAPAK<br />

5 NURMUNIRAH BINTI AZIZAN KV ERT SETAPAK<br />

6 NUR SABRINA AINUL HAYAT BINTI ADIHIDAYAT KV KUCHING<br />

7 FATIN NAJIHAH BINTI ISKANDAR ZULKARNAIN KV ERT SETAPAK<br />

8 DAYANG IRNA SHARMINI BINTI ABANG HIPNI KV KUCHING<br />

9 NUR AMMIRAH BALQISH BINTI SHARIFF KV KUCHING<br />

10 SITI NUR SYAHADAH BINTI AHMAD NAZARRI KV ERT SETAPAK<br />

11 NUR FARHANAH BINTI RAZALI KV ERT SETAPAK<br />

12 NURUL ATIKAH BINTI MAZLAN KV ERT SETAPAK<br />

13 NUR IZUANA ATIKAH BINTI MOHD RIDZUAN KV ERT SETAPAK<br />

14 NURUL NABILAH BINTI NOORDIN KV ERT SETAPAK<br />

15 SHAZWANI BINTI MOHAMAD YUNIT KV ERT SETAPAK<br />

16 SITI NURLISA BINTI MURAD KV ERT SETAPAK<br />

17 AIMI SYAZWANI BINTI HAMIDI KV KUCHING<br />

18 HANIZAWANI BINTI HANIFF KV ERT SETAPAK<br />

19 AINA RUSYAIDA BINTI HASSNAN KV ERT SETAPAK<br />

20 AHMAD AFIQ ZAHIN BIN YUSOF KV KUCHING<br />

21 NURUL AMELIA BINTI ROSLEY KV ERT SETAPAK<br />

22 ANISAH BINTI AMRAN KV ERT SETAPAK<br />

23 AMIRA SYAHIRAH BINTI ANUAR KV ERT SETAPAK<br />

24 NURUL FARHANA HARNANI BINTI MOHD NOR KV ERT SETAPAK<br />

AZMI<br />

25 NUR FARRANIZA BINTI RAMZI KV KUCHING<br />

26 NUR ADLINA FATEHAH BINTI ROSLI KV ERT SETAPAK<br />

27 NUR RASYIDAH BINTI SAFRI KV ERT SETAPAK<br />

28 NUR SUHAILAH BINTI JAMIL KV KUCHING<br />

29 INTAN ATIQAH BINTI ILHAM KV ERT SETAPAK<br />

30 SITI SYAHIRA BINTI AH. SAIFUDDIN KV ERT SETAPAK<br />

31 DANIELLY RACHEL ANAK DUKE KV KUCHING<br />

32 NUR ANI AWADAH BINTI MOHAD SHAH KV ERT SETAPAK<br />

33 NOR SHAZLINA BINTI AMAD TAJUDIN KV ERT SETAPAK<br />

34 PATRICIA HII SIEW MING KV KUCHING<br />

35 ERRA FATIHA BINTI ROSLAN KV ERT SETAPAK<br />

36 NOR HAZRINA BINTI HASIM KV ERT SETAPAK<br />

37 NURSALEHA BINTI AB. RAHIM KV ERT SETAPAK<br />

38 NURHANI BINTI NOORAZLAN KV ERT SETAPAK<br />

39 NUR SHAFEEQA BINTI ABU HASSAN KV ERT SETAPAK<br />

40 NUR AMIRA BINTI HALIL KV ERT SETAPAK<br />

41 ALICIA ANAK MARTIN KV KUCHING<br />

42 FATIN NURSYAWAL BINTI DOLHAN KV KUCHING<br />

43 NURAINA AQILA BINTI YUNUS KV ERT SETAPAK<br />

44 NURUL INTAN PUTRI BINTI MOHD DAUD KV ERT SETAPAK<br />

45 NUR UMMIRAH HANA BINTI SHAMSHUDIN KV KUCHING<br />

46 NURAISHAH BINTI AMIR SHAH KV ERT SETAPAK<br />

47 KHAIRIL IDZHAM BIN ABDUL RAHMAN KV ERT SETAPAK<br />

48 NORFILZAH BINTI ABDUL RAZAK KV ERT SETAPAK<br />

49 NURUL ASYIQIN BINTI JURI KV ERT SETAPAK<br />

50 MUHAMMAD NORAZI NAZMEEL BIN MOHD KV ERT SETAPAK<br />

YAZID<br />

51 NUR FARIZ AFFENDY BIN MOHD FADZLI KV ERT SETAPAK<br />

52 NURUL AINA SYAHIDIA BINTI MOHAMMAD KV ERT SETAPAK<br />

IZAHAR<br />

53 MASYITAH BINTI ABDUL RASHED KV ERT SETAPAK<br />

54 SOLEHAH HUSNA BINTI AWANG ALI KV ERT SETAPAK<br />

49


DIPLOMA<br />

SENI KULINARI<br />

55 BAIZATUL AFIFA BINTI AMINUDDIN KV ERT SETAPAK<br />

56 MAS AIZEERA BINTI MAHDAN KV ERT SETAPAK<br />

57 NUR NADHIRAH BINTI NAZARUDDIN KV ERT SETAPAK<br />

58 NIK ADRIANA NASUHA BINTI NIK ABDULLAH KV ERT SETAPAK<br />

59 ASHRAFF IDRIS BIN ATA @ HATTA KV KUCHING<br />

60 NOOR AZWAN BIN NOOR AZMAN KV ERT SETAPAK<br />

61 NUR ATIQAH BINTI SHARKAWI KV KUCHING<br />

62 BALQIS BINTI MOHD ZAIN KV ERT SETAPAK<br />

63 NUR' AQILAH BINTI MOHD MATARIDI KV ERT SETAPAK<br />

64 MUHAMMAD SYAFIQ AMZAR BIN ZAHID KV ERT SETAPAK<br />

65 SITI AISHAH BINTI BUSTAMAM KV ERT SETAPAK<br />

66 MUHAMMAD ARIF BIN TARMIZI KV ERT SETAPAK<br />

67 SITI KHADIJAH BINTI MUHAMAD BADRI KV ERT SETAPAK<br />

68 MUHAMAD RUESDIE BIN SARBINI KV KUCHING<br />

69 NOR ZAKIRAH BINTI ZANUDDIN KV ERT SETAPAK<br />

70 ZAKIAH BINTI BUJANG KV ERT SETAPAK<br />

71 MUZAHAR BIN MUNTAK KV ERT SETAPAK<br />

72 NOR BARIYAH BINTI MOHD SALEHUDDIN KV ERT SETAPAK<br />

73 IBRAHIM BIN ISMAIL KV ERT SETAPAK<br />

74 MUHAMMAD SHAFIQ BIN SIDEK KV ERT SETAPAK<br />

*Pelajar terbaik program<br />

50


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

ELEKTRONIK<br />

1 *SALLINNA BINTI ROSLI KV BALIK PULAU<br />

2 HALIFI NAILI BIN HASHIM KV SERI MANJUNG<br />

3 TENGKU SITI SYAFIQAH BINTI T ABD RAZAK KV BALIK PULAU<br />

4 MUHAMAD AZIM SYAFIQ BIN MOHAMAD NOOR KV BALIK PULAU<br />

5 MANIVANNAN A/L MURUGAIAH KV KLUANG<br />

6 NURDIANA BINTI BAHRUMSHA KV BALIK PULAU<br />

7 DAYANG SYARAFANA BINTI SHAYUTHI KV BALIK PULAU<br />

8 HUSNA THURAYA BINTI SUDIN KV WAKAF TEMBESU<br />

9 LIYANA BINTI KHAIRI NG KV SERI MANJUNG<br />

10 VASAN WEI-SHENG A/L M. SARAVANAN KV SERI MANJUNG<br />

11 FATIN NUR LIYANA BINTI CHE HAT KV BALIK PULAU<br />

12 SITI SYAFIQAH BINTI ABD WAHAB KV KLUANG<br />

13 NURSHAFIQAH SHAHIRAH BINTI YUNUS KV BALIK PULAU<br />

14 NURAMIRAH BINTI YUSRI KV KLUANG<br />

15 NUR SYAZANA BINTI AZMI KV BALIK PULAU<br />

16 WAN SYASYA IZZATY BINTI SANUSI KV BALIK PULAU<br />

17 AMIRAH BINTI ABD RAZAK KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

18 FARAH HUSNA BINTI SHAFE'E KV BALIK PULAU<br />

19 RAJA NURFAZLI BIN RAJA NORIZANSA KV BALIK PULAU<br />

20 WADATUL IZZATI BINTI SAAFI KV BALIK PULAU<br />

21 REGINE TAN CHIU YI KV LABUAN<br />

22 NUR SYAZWANI BINTI NAJEEB KV BALIK PULAU<br />

23 NAJATUL DIANA BINTI ZAINAL HISHAM KV SERI MANJUNG<br />

24 RAJA ISKANDAR ZULQARNAIN BIN RAJA NOR KV BALIK PULAU<br />

AHMAD SHAM<br />

25 WAN AHMAD AMIRUDDIN BIN WAN MOHD KV WAKAF TEMBESU<br />

26 MIMIE NUR 'ATIEKAH BINTI MOHD KAMAL KV WAKAF TEMBESU<br />

27 SITI SOLEHAH BINTI MOHD DARUS KV BALIK PULAU<br />

28 NURUL FARAH NAJIHAH BINTI HAIRUR AZMI KV BALIK PULAU<br />

29 HANIF IZZUDDIN BIN AHMAD KV SERI MANJUNG<br />

30 NURUL FATIN NADHIRAH BINTI MOHD @ RUSDI KV WAKAF TEMBESU<br />

31 NUR AMIRA BINTI MOHD ANUAWAR KV BALIK PULAU<br />

32 MUHAMMAD HALIFI BIN MUSA KV BALIK PULAU<br />

33 NUR HAMIZAH HANIS BT ILHAM KV KLUANG<br />

34 HANIEFF IQWAN BIN MOHD APAIDI KV PENGKALAN CHEPA<br />

35 MUHAMMAD SAMIZAM BIN NORDIN KV PENGKALAN CHEPA<br />

36 NUR HASLINDA BINTI HASRA KV ARAU<br />

37 AHMAD FUAD BIN OSMAN KV KLUANG<br />

38 AHMAD ARIF ALIFI BIN ZAWAWI KV PENGKALAN CHEPA<br />

39 MOHD FAIZ BIN ABDUL KV BALIK PULAU<br />

40 PUTERI NURFARAH HANIM BINTI MUHD ZAIDI KV WAKAF TEMBESU<br />

41 HARITH BIN MOHD HANAFI KV KLUANG<br />

42 NURUL NABILAH BINTI RAMLI KV KLUANG<br />

43 AFIFAH MURNIRAH BINTI ARIF KV ARAU<br />

44 MOHAMAD SYAFIQ BIN MOHD NASRI KV BALIK PULAU<br />

45 NURSYAZANA BINTI MOHD ADMAN KV BALIK PULAU<br />

46 PETRUS PAKER ANAK GELIAP KV KUCHING<br />

47 WAN AMEERUL ASYRAF BIN WAN AZMAR KV WAKAF TEMBESU<br />

48 NOOR SYAZWANI BINTI NORIZAM KV SERI MANJUNG<br />

49 LIM JUN THENG KV KLUANG<br />

50 NUR AFIQAH BINTI AHMAD YAZI KV ARAU<br />

51 ROSALWANNE BINTI ROSLAN KV BEAUFORT<br />

52 NORHAFIKA BINTI JAAFAR KV BALIK PULAU<br />

53 NURHIDAYAH BINTI SANI KV KLUANG<br />

54 SAIFUL NAJMI BIN SHAMZUL KV KLUANG<br />

51


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

ELEKTRONIK<br />

55 VASZRI GLARY SANGGIR ANAK NYANDANG KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

56 MAZNA BINTI RAIS KV BEAUFORT<br />

57 MUHAMMAD HAZIQ FIKRI BIN HAMDAN KV SERI MANJUNG<br />

58 AHMAD HAZIMAN BIN OZAIDI KV PENGKALAN CHEPA<br />

59 NORFARAHANA BINTI HASSAN @ MATYASIN KV BEAUFORT<br />

60 MUHAMMAD AZAMI BIN ZAINORRIN KV ARAU<br />

61 AHMAD ZAKI BIN ABDULLAH KV ARAU<br />

62 NAJIHAH BINTI CHE ALHADI KV WAKAF TEMBESU<br />

63 MUHAMMAD IZZAT IZHAR BIN MOHAMAD KV SERI MANJUNG<br />

SHUKERI<br />

64 MUHAMMAD HAFIZUDDIN BIN SOBRI KV ARAU<br />

65 AHMAD ADIB BIN ABDULLAH KV PENGKALAN CHEPA<br />

66 ISHAK KHAIRUL AZFAR BIN ATAN KV SERI MANJUNG<br />

67 SITI SULAIHA BINTI ABDUL GHANI KV ARAU<br />

68 NURUL SYAFIQAH BINTI MIOR SABRI KV SERI MANJUNG<br />

69 DANIAL BIN IDRIS KV ARAU<br />

70 MUHAMMAD AL-AMIN BIN SALLEH KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

71 HANANI BINTI SAIFUDDIN KV WAKAF TEMBESU<br />

72 FARRAH NOR AMIRA BINTI SEHRAN KV BEAUFORT<br />

73 MOHD ARSHAD AL-FAHMI BIN MOHD. RAMLI KV LABUAN<br />

74 NUR ANNISA IZZATI BINTI JASNI KV BALIK PULAU<br />

75 ODDEY XANDRIA ANAK WILLIAM MORFOR KV KUCHING<br />

76 MUHAMMAD SYAZWAN BIN MESUAN KV SERI MANJUNG<br />

77 JULIAN VENASSA ANAK MICHAEL KV LABUAN<br />

78 NOR NABILAH FATIN BINTI ZAIDI KV WAKAF TEMBESU<br />

79 MUHAMMAD AZIM BIN ZAINUDIN KV SERI MANJUNG<br />

80 ADIB MUKMIN BIN ZAKARIA KV ARAU<br />

81 MUHAMMAD AZIM BIN AMINORDIN KV WAKAF TEMBESU<br />

82 BIBI ARLIANA BINTI WASLI KV BEAUFORT<br />

83 MOHAMAD HARIF BIN ABDUL SHUKOR KV BALIK PULAU<br />

84 ERNA ELLYANA BINTI MUHAMMAD SHUKRI KV PENGKALAN CHEPA<br />

85 MUHAMMAD AZFAR BIN KHAIRUL ANUAR KV PENGKALAN CHEPA<br />

86 MOHD ASAD BIN ZAIMI KV BEAUFORT<br />

87 NOORFAZIRAH BINTI ZAHRUDIN KV SERI MANJUNG<br />

88 ANWAR BIN ROSSLI KV SERI MANJUNG<br />

89 NURUL ATHIRAH QURRATU'AINI BINTI AZMAN KV WAKAF TEMBESU<br />

90 NIK MASTURINA AISYAH BINTI WAN HASSAN KV PENGKALAN CHEPA<br />

91 MUHAMMAD ISHRAF BIN YAHAYA KV ARAU<br />

92 NOR ROSZA ZAHIDAH BINTI ROSLAN KV BALIK PULAU<br />

93 MUHAMMAD SULAIMAN BIN MOHD AYUB KV KLUANG<br />

94 SITI NORHAZWANI BINTI MOHAMED KAMARUL- KV BALIK PULAU<br />

ZAMAN<br />

95 MOHD SYAFIEUDDIN BIN SATAR KV KUCHING<br />

96 WAN AMIRUL ATIQ BIN WAN YAZIZ KV WAKAF TEMBESU<br />

97 DAYANG NORA BINTI AWANG ANAK KV BEAUFORT<br />

98 MUHAMMAD HANIF BIN MAT YAZIZ KV WAKAF TEMBESU<br />

99 KHALIDAH BINTI HAFIZAL PUTRA KV ARAU<br />

100 MOHD NOOR FAREEZ BIN NOOR YAZI KV ARAU<br />

101 AMEER AZFAR BIN RAHIM KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

102 MOHAMAD ASYRAF BIN AHMAD THARMIZI KV BALIK PULAU<br />

103 NURUL AINA NAJIHA BINTI MOHD ZAMREE KV BALIK PULAU<br />

104 MUHAMMAD ZAMIRUL FAHMI BIN MD ZAMRI KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

105 AZIZOL AZMI BIN OTHMAN KV WAKAF TEMBESU<br />

106 NOR ARIESA BINTI JAILANI KV SERI MANJUNG<br />

52


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

ELEKTRONIK<br />

107 AHMAD SYAHMI BIN ZAM @ ZAKARIA KV WAKAF TEMBESU<br />

108 NUR FARHANA NABILA BINTI MD ARSHAD KV ARAU<br />

109 NUR ELIZA BT MOHD AZIZ KV KLUANG<br />

110 PUTERI NOORHAZUANA BINTI NORIZAN KV LABUAN<br />

111 MOHAMAD AMIRUAMIN BIN AWANG KV PENGKALAN CHEPA<br />

112 BBROMAH BINTI YARIP @ MICHAEL KV BEAUFORT<br />

113 AHMAD IQBAL BIN MOHAMED KV WAKAF TEMBESU<br />

114 IZZUL NUBLI BIN ZAINUDDIN KV SERI MANJUNG<br />

115 MOHAMMAD NOOR AL-HAFIZ BIN MOHD NOOR KV SERI MANJUNG<br />

ALI<br />

116 AIMAN RAIS BIN MOHD ISA KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

117 KHAIRUL HAZRIN BIN KAMARUDIN KV WAKAF TEMBESU<br />

118 NUR HAFIZAH BINTI ZAINAL ABIDIN KV SERI MANJUNG<br />

119 AINAA SAFFA BINTI SAUFI KV KUCHING<br />

120 MUHAMMAD KAMARUL ASYRAF BIN MOHD KV BALIK PULAU<br />

ZAIN<br />

121 LIYANA BINTI MUHAYUDDIN KV SERI MANJUNG<br />

122 SITI ATIRA AKMA BINTI RASID KV WAKAF TEMBESU<br />

123 SHAFIRRA BINTI MOHD SANI KV PENGKALAN CHEPA<br />

124 MUHAMMAD YUSRI BIN HASNI KV BALIK PULAU<br />

125 MUHAMMAD SYAFIQ HASBULLAH BIN AMIZI KV WAKAF TEMBESU<br />

126 MUHAMMAD AIMAN BIN AZLI KV BALIK PULAU<br />

127 MUHAMMAD IZZAT FARHAN BIN ZAINI KV BALIK PULAU<br />

128 MOHAMAD IZHAM BIN HISHAMUDDIN KV SERI MANJUNG<br />

129 MUHAMMAD AMIRUL HAKIMI BIN ZUKRY KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

130 IMMAN ASHRAF BIN MOHD HARUMAN KV KLUANG<br />

131 MUHAMMAD AZIM BIN MOHAMAD JEFRI KV KUCHING<br />

132 MUHAMAD SYAFIQ BIN ISA KV SERI MANJUNG<br />

133 AMIRAH NADHIRAH BINTI RAZALI KV KLUANG<br />

134 MUHAMMAD NABIL SAFUAN BIN SALLEHUDDIN KV BALIK PULAU<br />

135 NOR AMIRA BINTI ABDUL LATIB KV ARAU<br />

136 NUR AFIFAH BINTI YUSRI KV KLUANG<br />

137 NUR KHAIRANI HAMIZAH BINTI HAMIZOOL KV BALIK PULAU<br />

138 MUHAMAD AMIRUDDIN B ABD RAHMAN KV KLUANG<br />

139 LOQMAN FAIZ BIN ABD SAMAT KV SERI MANJUNG<br />

140 MUHAMAD FITRI BIN MD REDZUKI KV SERI MANJUNG<br />

141 TUAN FAZRIE AMIRUL BIN T MUHAMAD KV WAKAF TEMBESU<br />

142 MARLIA BINTI MOHAMED KV SERI MANJUNG<br />

143 ARIF FAIZAL BIN SHAHIZAM KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

144 AZFAR IDHAM BIN AZIZAN KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

145 MUHAMMAD BASIR BIN ABD RAZAK KV WAKAF TEMBESU<br />

146 CHRISCILIA RENTA ANAK CHRISTOPHER KV KUCHING<br />

NYENGGANG<br />

147 KHAIRULNIZAM BIN MD YUSOFF KV SERI MANJUNG<br />

148 SITI ZARIFAH BINTI MOHD AZIZI KV SERI MANJUNG<br />

149 MUHD TAQIUDDIN AQIL BIN ABDUL HALIM KV LABUAN<br />

150 ZARIF BIN ZULKURNANIN KV BEAUFORT<br />

151 MUHAMMAD ZHARIF BIN MURTADZA KV BALIK PULAU<br />

152 NADIYAH BINTI ZAIROL HISHAM KV SERI MANJUNG<br />

153 FAKHRUR SHAH BIN SAIMUN KV BEAUFORT<br />

154 NADIAH BINTI ZULKEFLI KV BEAUFORT<br />

155 MUHAMMAD AFIQ BIN AHMAD KAMAL KV SERI MANJUNG<br />

156 LUQMAN HAKIM BIN MHD NOOR KV SERI MANJUNG<br />

157 MOHAMAD AIZAT SAFWAN BIN ISMAIL KV PENGKALAN CHEPA<br />

158 FATIN SHARMIEN HANNANI BINTI MOHD AMIN KV SERI MANJUNG<br />

53


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

ELEKTRONIK<br />

159 MOHAMAD SHAHMIN HAKIMI BIN MOHD SABRI KV WAKAF TEMBESU<br />

160 MUHAMMAD AL-IMAN BIN MOHD ASRI KV SERI MANJUNG<br />

161 AMALLIA BINTI MOHD DESA KV SERI MANJUNG<br />

162 MUHAMMAD HAKIM NURHAYAT BIN AZMAN KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

163 NURUL SYUHADAH BINTI LOTFIAMIR KV SERI MANJUNG<br />

164 MOHD AIROL ALMEY BIN ASMUD KV BEAUFORT<br />

165 NUR FARAHIN BINTI RAISUN KV BEAUFORT<br />

166 KHAIRUNNISA BINTI ZOL KV SERI MANJUNG<br />

167 NURUL AFIQAH BINTI MOHD BASRI KV SERI MANJUNG<br />

168 PUTERI NURSYAHIRAH BINTI AHMAD SHOKRI KV ARAU<br />

169 MUHAMMAD FAZDLI BIN AHMAD KV WAKAF TEMBESU<br />

170 NUR’AFINA NADHIRAH BINTI HARUN KV LABUAN<br />

171 NUR AFIFA BINTI AZHAR KV ARAU<br />

172 QURRATUL SYAUQINA BINTI YUSRI KV ARAU<br />

173 NOR SHAFIEQA BINTI HASROL ZAFIAN KV BALIK PULAU<br />

174 MUHAMMAD FARIDUDIN BIN MOHD FITRI KV SERI MANJUNG<br />

175 NURUL FATHIHAH BINTI MUHAMAD KAHARUDIN KV BALIK PULAU<br />

IHSAN<br />

176 NOOR IZZATI BINTI JAMALUDIN KV ARAU<br />

177 IZZATIE ARISA BINTI ADI LODFI KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

178 MUHAMAD SHAHIR ARIFI BIN SHAMSUL KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

179 NURSHAZILLA BINTI SAIDIN KV SERI MANJUNG<br />

180 MUHAMAD RUSYDI BIN RASIP KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

181 NOR SYAZWANI IZYAN BINTI ZUHAIMI KV SERI MANJUNG<br />

182 MUHAMMAD NOOR FILZANY BIN JAMALUDIN KV SERI MANJUNG<br />

183 MOHAMAD FAUZAN AIMAN BIN MOHAMAD KV WAKAF TEMBESU<br />

ZAMRI<br />

184 MUHAMAD ADAM BIN MANSOR KV SERI MANJUNG<br />

185 SITI RAHMAH BINTI MOHD NASIR KV BALIK PULAU<br />

186 MOHAMMAD TAJUL AKHMAL BIN IBRAHIM KV PENGKALAN CHEPA<br />

187 MOHAMAD NAQUIB BIN MOHAMAD BASRI KV PENGKALAN CHEPA<br />

188 ZHULAIKHA BINTI ZAINI KV KUCHING<br />

189 LUCATUZ JARAU AK LUIS KV KUCHING<br />

190 NUR ATIKAH BINTI JAMAL KV BALIK PULAU<br />

191 NUR SHAHIRAH BINTI MOHD HEALMY KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

192 FATIN AMANINA RUSLI KV SERI MANJUNG<br />

193 MOHAMAD ISYRAF BIN MOHD FUAD KV KLUANG<br />

194 SYAMIM BIN AZMAN KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

195 HANIS NAJIHAH BINTI SABRI KV SERI MANJUNG<br />

196 NINA REHANA BINTI MUSA KV KLUANG<br />

197 MASSURA BINTI ABD. HALIM KV ARAU<br />

198 MOHAMED AMIR BIN MOHAMED KV PENGKALAN CHEPA<br />

199 MUHAMMAD KHAIRUL AKMAL BIN ANUAR KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

200 IKHWAN BIN ABDULLAH KV BALIK PULAU<br />

201 MUHAMMAD AFUZA BIN ALIAS KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

202 FEDRICK EDWIN BIN WILLIAM ENSOR KV LABUAN<br />

203 ANEESA AZAWANI BINTI SIDEK GREEN KV LABUAN<br />

204 DAYANA BINTI YUSOF KV BEAUFORT<br />

205 MOHAMMAD BADRUL AKMAL BIN AZMI KV SERI MANJUNG<br />

206 NURAIZAN BINTI NAZARUDIN KV SERI MANJUNG<br />

207 SHALINEE NAIR A/P SUGUMAR KV SERI MANJUNG<br />

54


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

ELEKTRONIK<br />

208 MOHAMAD AFIQ BIN MOHD SALLEH KV SERI MANJUNG<br />

209 MUHAMMAD IMRAN AMAL BIN SHA`ARANI KV SERI MANJUNG<br />

210 ARIF MUHAIMIN BIN MAZLAN KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

211 NUR AIZAT DANIAL BIN BASRI KV PENGKALAN CHEPA<br />

212 SALMAN BIN MOHAMAD ZAKI KV WAKAF TEMBESU<br />

213 AWGKU ABDUL FAREEZ BIN AWANG ZAIDI KV KUCHING<br />

214 MOHD LUKMAN NORHAKIM BIN ADNAN KV PENGKALAN CHEPA<br />

215 MUHAMMAD HAFIZ BIN AMRAN KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

216 MOHD NOR SHAFIQ BIN ZULKEPLI KV ARAU<br />

217 AHMAD AFIZZUDEEN BIN MOHAMMAD @ MAT KV PENGKALAN CHEPA<br />

DAUD<br />

218 NUR HASLEENA BINTI DARUS KV ARAU<br />

219 NUR SYAMILAH BINTI RUSLAN KV SERI MANJUNG<br />

220 MUHAMMAD ZAKARIA BIN RAMLI KV SERI MANJUNG<br />

221 KRIYASHINI A/P SUBRAMANIAM KV SERI MANJUNG<br />

222 NOR AZRIN BINTI RUZAIDI KV SERI MANJUNG<br />

223 NURUL AISYAH BINTI NOOR AZLI KV SERI MANJUNG<br />

224 MUHAMMAD SYAHMI BIN AMIS NOOR KV BALIK PULAU<br />

225 NOR ADLINA BINTI FAHROLROZI KV SERI MANJUNG<br />

226 MUHAMMED NAZRIN BIN BOLHASSAN KV KUCHING<br />

227 FERO FANDI BIN FREDERICK KV BEAUFORT<br />

228 MUHAMMAD FAIZ BIN FAWA'ID KV SERI MANJUNG<br />

229 JOHN AK KELEMAN KV KUCHING<br />

230 AHMAD QAYYIM BIN NIZAM KV SERI MANJUNG<br />

231 ABDUL AMIRUL AKMAL BIN ISMAIL KV BALIK PULAU<br />

232 KHAIRUL NUR ARIEF BIN KHAIRUDIN KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

233 SYAMIMIE MIZA BINTI SUHAIMI KV PENGKALAN CHEPA<br />

234 MUHAMAD RIDUAN SAPIQ BIN TALIB KV BALIK PULAU<br />

235 MUHAMAD ZULHAIZAT BIN AZIZAN KV SERI MANJUNG<br />

236 MUHAMMAD HANAFI BIN JUMAIN KV SERI MANJUNG<br />

237 MUHAMMAD HAFIZ BIN OSMAN KV KLUANG<br />

238 MOHAMMAD SYAMIM BIN KHAIRUDDIN KV SERI MANJUNG<br />

239 MIMI NURSHAZIRA BINTI RAFIDI KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

240 MOHD SYAZWAN BIN SYAMADI KV LABUAN<br />

241 MOHAMAD DANIEL FIRDAUS BIN RAHIM KV KLUANG<br />

242 MOHAMAD IRFAN BIN MOHAMAD REJAB KV BALIK PULAU<br />

243 QAMARUL SAFWAN BIN MOHAMAD KV SERI MANJUNG<br />

244 MOHD ASRAF BIN MOHAMAD MEDIHI KV KUCHING<br />

245 EDIH BIN EMPO KV BEAUFORT<br />

246 DANIEL AMBROSIUS KV LABUAN<br />

247 MUHAMMAD FAUZAN AZIM BIN OTHMAN KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

248 SHAHRUL ANUAR BIN AZIZ KV SERI MANJUNG<br />

249 MUHAMMAD ASHRAN FARHAN BIN MOHD KV SERI MANJUNG<br />

KHALID<br />

250 SYUAIBATTUL RABIATUL ADDAWIYAH BINTI KV SERI MANJUNG<br />

JAAFAR SIDEK<br />

251 MUHAMMAD AFIF AIMAN BIN RUSLI KV ARAU<br />

252 MUHAMMAD HAFIZUDDIN BIN AZLIN KV WAKAF TEMBESU<br />

253 MOHAMAD YUSERI BIN ABDUL RANI KV SERI MANJUNG<br />

254 MOHAMAD SYAIFUL IZUAN AHMAD KV BALIK PULAU<br />

255 NUR ADZIAHTUL SHAMIRA BINTI ROSEMAZLI KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

256 AHMAD NASSUHA BIN AZIZAN KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

55


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

ELEKTRONIK<br />

257 MUHAMMAD SYAFIQ BIN MISBAH KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

258 NUR DIYANA BINTI SAZALI KV BALIK PULAU<br />

259 NUR RASHIDAH AIDA BINTI ABDUL GHANI KV SERI MANJUNG<br />

260 MOHAMAD AMIRUL AZAHAR BIN MUSTAFA KV SERI MANJUNG<br />

261 NURSYAHIRAH BINTI ABDULLAH KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

262 MOHD FARHAN AQIL BIN AHMAD NAZARI KV SERI MANJUNG<br />

263 MUHAMMAD ZARIQ BIN HAMDAN KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

264 MUHAMMAD IZHAM FITREE BIN NOR HISHAM KV BALIK PULAU<br />

265 NORSHAHIRA BINTI BASRI KV SERI MANJUNG<br />

266 MUHAMMAD AIMAN SYAFIQ BIN AGUS SALEH KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

267 MOHD FAZIHAN BIN MAT ZUKI KV LABUAN<br />

268 SUSHAM SIPAUN KV BEAUFORT<br />

269 NURUL ARTIKAH BINTI ANUAR KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

270 AMINUDDIN BIN EDRUS KV ARAU<br />

271 ADAM CHANG CHING SENG KV BEAUFORT<br />

272 MUHAMMAD KHAIRUL ANUAR BIN MOHD ASRI KV BALIK PULAU<br />

273 NOORZAFFUAN ZHAFFIRAN BIN MAZLAN KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

274 NUR HANNAH AQILAH BINTI ROMZI KV WAKAF TEMBESU<br />

275 MOHAMMAD FITRI BIN ABDULLAH KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

276 MOHAMAD ASYRAF BIN MUSTAFA KV SERI MANJUNG<br />

277 MUHAMAD ZULKARNAIN BIN JAMALI KV LABUAN<br />

278 MOHD ZAIM AMRY BIN ARBAAI KV LABUAN<br />

279 NURUL FAZIRAH BINTI MOHAMAD GHAZALI KV SERI MANJUNG<br />

280 NUR'LISHA RINA BINTI MOHD ARIFFIN BONG KV KUCHING<br />

281 NURUL SHAHIRA BINTI RUZALAN KV WAKAF TEMBESU<br />

282 MUHAMMAD SYAMIL BIN SUHAIMI KV PENGKALAN CHEPA<br />

283 MUHAMMAD ARIF BIN SHAFIE KV LABUAN<br />

284 MUHAMMAD ALIF ASYRAF BIN RAMLI KV SERI MANJUNG<br />

285 MUHAMMAD FITRI BIN ABDUL TALIB KV KLUANG<br />

286 MOHD SAIFUL FAIZ BIN FUADDIN KV ARAU<br />

287 MUHAMMAD HAIRE AZREE BIN MD REDZUAN KV SERI MANJUNG<br />

288 RYAN LEON LIM BIN ROSLAN LIM KV BEAUFORT<br />

289 UMMI HUSNA BINTI SHAM KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

290 DG NUR KHAIRUNNISE BINTI AG SINJIN @ AG KV LABUAN<br />

SINJAN<br />

291 MUHAMMAD SHAFIQ NUR ALIF BIN SHARUDDIN KV SERI MANJUNG<br />

292 JEREMY JEOFREY KV BEAUFORT<br />

293 AFIQ AKRAM JR BIN ROMAINOR KV SERI MANJUNG<br />

294 MUHAMMAD ZIKRI BIN ABDUL HADI KV BALIK PULAU<br />

295 AMIRUL AZWAN BIN KUZAIRI KV SERI MANJUNG<br />

296 MOHD IRFAN BIN MUSTAFA KAMA KV PENGKALAN CHEPA<br />

297 MUHAMMAD AIMAN AKMAL BIN SUANIT KV SERI MANJUNG<br />

298 DANIAL HAMIZAN BIN JUNAIDI KV KUCHING<br />

299 VERONIETHA LIEW KV BEAUFORT<br />

300 MOHAMAD FAIZ RIZAL BIN MOHD BAKARI KV BALIK PULAU<br />

301 MUHAMMAD FAIZAL BIN ZAINAL ARIFF KV SERI MANJUNG<br />

302 NOR ATIKA BINTI ROSELY KV SERI MANJUNG<br />

303 NURFIRZANAH BINTI SALIM KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

304 MD AZIRUL EZUAN BIN SAMAT KV BEAUFORT<br />

56


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

ELEKTRONIK<br />

305 MUHAMMAD AKMAL FIKRI BIN HUSAINIAMER KV SERI MANJUNG<br />

306 ANAOD NAIR A/L GOPALAKRISHNAN KV SERI MANJUNG<br />

307 NORAMIRUL NADZREN BIN NOR SHAM KV SERI MANJUNG<br />

308 MUKHRIS FARIS SHAH BIN DILBAR SHAH KV SERI MANJUNG<br />

309 AHMAD FIRDAUS BIN ABDUL AZIZ KV SERI MANJUNG<br />

310 MUHAMAD MUHIBBUDDIN BIN AHMAD SHUKRI KV PENGKALAN CHEPA<br />

311 MUHAMMAD NASIH'ULWAN BIN MOHD ISA KV BALIK PULAU<br />

312 AHMAD SHAZWAN BIN SAIFUL BAHARIN KV SERI MANJUNG<br />

313 MOHD NUR SYAFIQ BIN MOHD ALI KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

314 NURUL JANAH BINTI AHMAD ROSLAN KV SERI MANJUNG<br />

315 MEOR ZULFITRI BIN ABDUL JALIL KV BALIK PULAU<br />

316 ALVEY CLAEVLINSON ANAK VICTOR KV LABUAN<br />

317 WEBSTER WILLIAM GULIMIT KV BEAUFORT<br />

318 MUHAMMAD KHAIRUL ANUAR BIN MUSTAPA KV SERI MANJUNG<br />

319 MUHAMMAD AMIRUL HASAN BIN AZMAN KV SERI MANJUNG<br />

320 MOHD NOORISYHAM BIN MOHD FAUZI KV LABUAN<br />

321 ANIS AMIR BIN YAHAYA KV SERI MANJUNG<br />

322 MOHAMAD ZAKRI BIN SENIN KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

323 SYED ADIB AIEZAT BIN ABDUL FATAH KV PENGKALAN CHEPA<br />

324 JASON PARU DARING KV BEAUFORT<br />

325 MUHAMMAD NAZIRUL SYAFIQ BIN MOHD NAJIB KV SERI MANJUNG<br />

326 MOHAMMAD NUR FADLI BIN SAHARI KV KUCHING<br />

327 NURUL AIN BINTI BAHARIN KV SERI MANJUNG<br />

328 DZAHIRUDDIN HAKIM BIN ZAINAL ABIDIN KV SERI MANJUNG<br />

329 MUHAMMAD ASYRAF BIN RUSLAN KV SERI MANJUNG<br />

330 HAFIZATUL HUSNA BINTI HUSSAIN KV SERI MANJUNG<br />

331 MOHAMAD FAIZAL BIN A'ABAS KV KLUANG<br />

332 MUHAMMAD SYAFIQ BIN SHA'ARI KV SERI MANJUNG<br />

333 LUQMAN HAKIM BIN HARUN KV SERI MANJUNG<br />

334 MUHAMMAD ALIF SYAZWAN BIN ZULKIPLI KV PENGKALAN CHEPA<br />

335 MOHAMAD HAIRIE BIN MAHAMAD NOOR KV SERI MANJUNG<br />

336 NOOR SHAHIRA NAJIHA BINTI NORSAH AZRI KV SERI MANJUNG<br />

337 NUR AHDA BINTI MOHD SHARIF KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

338 NURUL' ATIKAH BINTI MOHAMED SALLEH KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

339 SITI NAZIHAH BINTI AWANG SANI KV LABUAN<br />

340 MUHAMMAD SYAFIQ BIN ZAHARUZAMAN KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

341 MOHD HAFIEZZUL IKMAL BIN NOR KAMAR KV KUCHING<br />

342 NABIL BIN NAZIMUDDIN KV SERI MANJUNG<br />

343 FARIZUL HELMI BIN FAZIL KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

344 SITI FADZILAH BINTI RAZLAN KV SERI MANJUNG<br />

345 MUHAMMAD ZAMIR MIFZAL BIN ISMAIL KV SERI MANJUNG<br />

346 MOHAMAD RIDZUAN BIN ROSLI KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

347 MOHD AFSHAM BIN MOHD AZMAN KV LABUAN<br />

348 MUHAMMAD SHAHFIZUL ZAFRIL BIN MUHAM- KV SERI MANJUNG<br />

MAD ZIN<br />

349 MOHAMAD NASRUL BIN NASHARUDIN KV SERI MANJUNG<br />

350 MOHAMAD ROZAIN BIN RASHID KV LABUAN<br />

351 MUHAMMAD RIDHWAN BIN PAUZI KV BALIK PULAU<br />

352 MUHAMMAD SAYUTI BIN CHE YAHAYA KV BALIK PULAU<br />

353 MOHAMAD SHARUL NIZAMUDIN BIN ZAINUDIN KV KLUANG<br />

354 DANIEL MABUL KV BEAUFORT<br />

355 MUHAMMAD AMIR HAKIM BIN HAMIDI KV SERI MANJUNG<br />

57


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

ELEKTRONIK<br />

356 JACQUE LAVERNE SUIKING KV BEAUFORT<br />

357 MOHD SYUKRI BIN MANSOR KV BALIK PULAU<br />

358 MD ROZAINEE BIN MOHD BAKAR KV LABUAN<br />

359 AMIR SYUKRI BIN MOHAMAD RAFI KV KLUANG<br />

360 KAMAL AZRI BIN MOHAMAD FAUZI KV SERI MANJUNG<br />

361 ZULFAHMIE BIN RHYMIE KV LABUAN<br />

362 MUHAMMAD HANIF BIN HARIYANTO KV SERI MANJUNG<br />

363 MUHAMMAD SYAMIL ALIF BIN ABD. MUTALIB KV SERI MANJUNG<br />

364 MUHAMMAD SHAZRUL SYAFIQ BIN ZULKAR- KV SERI MANJUNG<br />

NAIN<br />

365 AHMED FIKRI AZHAR BIN JOBLEE KV KUCHING<br />

366 MUHAMMAD SAFUAN BIN KAMARULZAMAN KV SERI MANJUNG<br />

367 MUHAMMAD SYAFIQ IMRAN B. AB. RAHMAN KV KLUANG<br />

368 MUHAMMAD KHAIRULANAM BIN AHMAD ZAINI KV SERI MANJUNG<br />

369 NUR FAE'ZATUL ZAFIRAH BINTI SABTU @ NOOR KV LABUAN<br />

MAZIZ<br />

370 ROSMAN BIN JAAPAR KV SERI MANJUNG<br />

371 NUR RAMZIYAH BINTI IBRAHIM KV LABUAN<br />

372 CHRISTENSEN GINSIN KV LABUAN<br />

373 ABU HANIFAH BIN AHMAD FAUZI KV SERI MANJUNG<br />

374 NOR SYAQIRIN BINTI RAMLI KV SERI MANJUNG<br />

375 MUHAMAD SYAFIQ BIN MOHD NOOR KV SERI MANJUNG<br />

376 HILMI AKMA BIN HAMZAH KV SERI MANJUNG<br />

377 MOHAMMAD NURSYAZWAN BIN MOHAMAD KV BALIK PULAU<br />

SUHAIMI<br />

378 AHMAD SHAZWI BIN MOHAMMAD TAIB KV BEAUFORT<br />

379 JEYASILAN A/L MUNIANDY KV SERI MANJUNG<br />

380 MUHAMMAD ARIF HAKIM BIN ROSLI KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

381 ANWAR BIN AMIN KV KUCHING<br />

382 MUHAMMAD NASHRIQ FARHAN BIN ALIAS KV SERI MANJUNG<br />

383 MUHAMMAD AZRUL IMAN BIN KHAIRUL KV SERI MANJUNG<br />

'AZUDDIN<br />

384 SHAUQIEE BIN SHUTIGKNO KV KUCHING<br />

385 AMINUL KHAIR BIN MOHD ZUBIR KV SERI MANJUNG<br />

386 ABANG MOHAMAD HADHARY BIN ABG MOHA- KV KUCHING<br />

MAD ADAWI<br />

387 MOHD AMIRUL SYAFIQ BIN AZHAR KV BALIK PULAU<br />

388 MUHAMMAD SALEHIN BIN ABD GHANI KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

389 AL-AMIN BIN KHAIRI KV SERI MANJUNG<br />

390 MUHAMMAD DIN ASYRAF BIN ARSHAD KV SERI MANJUNG<br />

391 ABDUL AZZIZ BIN SHAHRUL RIDZUAN KV KLUANG<br />

392 RAJA MOHAMAD SHAFIE BIN RAJA AMI KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

393 MITCHELL BROWN ANAK SABANG KV KUCHING<br />

394 AHMAD AMIN BIN A. AZIZ KV SERI MANJUNG<br />

395 MUHAMMAD AMMAR BIN ZULKIFLEE KV BALIK PULAU<br />

396 MUHAMMAD PUTERA BIN ABD HALIM KV SERI MANJUNG<br />

397 MOHAMAD ASYRAF BIN SHAHRIN NIZAM KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

398 MUHAMMAD AKRAM BIN RAMAN KV SERI MANJUNG<br />

399 MUHAMMAD NAJID BIN ATAN KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

400 ABDUL HALIM BIN ABDUL JABBAR KV SERI MANJUNG<br />

401 AHMAD AIMRAN BIN AZHAR KV SERI MANJUNG<br />

402 SYED IKHSAN FARHAN BIN SYED ABU HASSAN KV SERI MANJUNG<br />

*Pelajar terbaik program<br />

58


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

ELEKTRIK<br />

1 *AMIRAH BINTI OMAR HAN KV ARAU<br />

2 RUHAISYIFA BINTI ROSDING KV ARAU<br />

3 MUHD SHAQUL IKMAL BIN ISMAIL KV ARAU<br />

4 AZRUL BIN ABDUL RAHIM KV ARAU<br />

5 NURUL IZZATI BINTI CHE MARDZUKI KV ARAU<br />

6 NAZLEENA BINTI MOHD YUSOF KV ARAU<br />

7 MUHAMAD AFIF BIN JAFRI KV ARAU<br />

8 MUHAMAD AMIRUL BIN JAFRI KV ARAU<br />

9 ALIEFF EIZLAN BIN A. ZAKARIA KV ARAU<br />

10 MUHAMAD FITRI BIN AHMAD BAKRI KV ARAU<br />

11 MUHAMAD FAIZI BIN KHALID KV ARAU<br />

12 AMIN KHALILI BIN AZAMAN KV ARAU<br />

13 AMIRA BINTI AHMAD KV ARAU<br />

14 MOHD SHAHAFIZ BIN MOHD ISHAK KV ARAU<br />

15 MUHAMMAD FAREED BIN MD.FADLI KV ARAU<br />

16 MUHD ZUHRI HAZIEM BIN ABDUL HALIM KV ARAU<br />

17 MOHD NADZMI BIN AZIZ KV ARAU<br />

18 SAIFUL AZRIL BIN SAIFOL RIZAL KV ARAU<br />

19 SITI HAJAR BINTI AZUDIN KV ARAU<br />

20 IZUWAN BIN SHAARI KV ARAU<br />

21 MOHD NAIM BIN ABDUL GHANI KV ARAU<br />

22 WAN NUR'AIMAN FARHAN BIN WAN RUSMADI KV ARAU<br />

23 NUR AFIQ BIN NASHARUDIN KV ARAU<br />

24 IGNEISHES A/L LAWRENCE KV ARAU<br />

25 MOHAMMAD ZULFAKARUDDIN BIN ABDUL LATIF KV ARAU<br />

26 NOREZATI BINTI KAMIL KV ARAU<br />

27 NOR FIKHRI BIN JASSNI KV ARAU<br />

28 MUHAMAD RIDHAUDDIN BIN ABDUL RAHMAT KV BALIK PULAU<br />

29 NURUL AMIRAH BINTI MOHD RODZI KV BALIK PULAU<br />

30 MOHD FIKRI BIN ABDUL GANI KV BALIK PULAU<br />

31 NOOR FATIN FARHANA BINTI MOHD SABRI KV BALIK PULAU<br />

32 NURNAJIHAH BINTI RAMLI KV BALIK PULAU<br />

33 SITI AIDA SYAFIENAZ BINTI RAHMAT KV BALIK PULAU<br />

34 ZULFAHMI BIN MANSOR KV BALIK PULAU<br />

35 NADIA FAZILA BINTI ROMDZI KV BALIK PULAU<br />

36 MUHAMMAD FARHAN SYAHMI BIN ELMIE KV BALIK PULAU<br />

37 MUHAMMAD SYAFIQ BIN ADZHAR KV BALIK PULAU<br />

38 MOHAMAD IZZAT BIN IDRIS KV BALIK PULAU<br />

39 NUR 'AFINA BINTI ISMAIL KV BALIK PULAU<br />

40 IKMA SYAMILAH BINTI FAUZI KV BALIK PULAU<br />

41 MUHAMMAD ZAFRI BIN FAIZAL NIZAM KV BALIK PULAU<br />

42 NURUL NAJWA BINTI ROSLAN KV BALIK PULAU<br />

43 MOHAMAD HELMI BIN MOHAMAD HUDDIN KV BALIK PULAU<br />

44 MUHAMMAD NUR AFIQ BIN NASIR KV BALIK PULAU<br />

45 KHAIRUZ FAIZ BIN SAHADAN KV BALIK PULAU<br />

46 ABDUL RAHMAN SALIHIN BIN SALIM KV BALIK PULAU<br />

47 IFFA FARIZA AZUANI BINTI ZULKEFLI KV BALIK PULAU<br />

48 MUHAMMAD RAHIMI BIN NORZAMRI KV BALIK PULAU<br />

49 MUHAMMAD AZIM SHAKIRIN BIN MOHD TARMIZI KV BALIK PULAU<br />

50 MUHAMMAD IKRAM BIN AZNAN KV BALIK PULAU<br />

51 MOHAMAD HAFIZ BIN MOHAMAD NADZIM KV BALIK PULAU<br />

52 NUR AMANINA BINTI MOHD NAEEM KV BALIK PULAU<br />

53 LOKMAN HAKIMI BIN MUHAMMAD ROSLI KV BALIK PULAU<br />

54 MOHAMAD ASRUL RIDZUAN BIN ASIKIM KV BALIK PULAU<br />

55 MUHAMMAD FATIHIN LUQMAN BIN MOHAMMAD<br />

NAZLI<br />

KV BALIK PULAU<br />

59


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

ELEKTRIK<br />

56 KHALIZA BINTI KAMARUDIN KV BALIK PULAU<br />

57 KHAIRIL SYAZWAN BIN KHALID KV BALIK PULAU<br />

58 MUHAMMAD ASYRAF BIN ADNAN KV BALIK PULAU<br />

59 NUR FARHANA AMIRAH BINTI SHAHARAN KV BALIK PULAU<br />

60 MOHAMAD NAZREE BIN MOHD RIDZUAN YAP KV BALIK PULAU<br />

61 AHMAD SYAFIQ BIN MOHD SUKRI KV BALIK PULAU<br />

62 MUHAMMAD AMIRUL SOLIHIN BIN ABDUL RAZAK KV BALIK PULAU<br />

63 MUHAMMAD FARIS AIZAT BIN MOHD NOR KV BALIK PULAU<br />

64 MOHAMMAD SYAKIR HIDAYAT BIN ABU AMIN KV BALIK PULAU<br />

65 MUHAMMAD AMMAR BIN HAYAZI KV BALIK PULAU<br />

66 MOHAMAD FAKHRI BIN FADZIL KV BALIK PULAU<br />

67 NOR MASTURA BINTI ABOO BAKAR MERICAN KV BALIK PULAU<br />

68 MUHAMMAD IDRIS BIN MUKTAR KV BALIK PULAU<br />

69 MUHAMMAD KHUZAIRI BIN AZLAN KV BALIK PULAU<br />

70 MUHAMMAD AMIR BIN DZAMZURY KV BALIK PULAU<br />

71 HAFIZ BIN MUHAMMAD YAMIN KV BALIK PULAU<br />

72 MUHAMMAD AZRUL HAFIZ BIN ISAHAR KV BALIK PULAU<br />

73 SHAKIR ZUFAYRI BIN AMINUDDIN KV BALIK PULAU<br />

74 AMMAR ILMAAN BIN KHOZARI KV BALIK PULAU<br />

75 MOHAMAD AZIZI BIN DAUD KV BALIK PULAU<br />

76 MUHAMMAD ASYRAF BIN AZLAN KV BALIK PULAU<br />

77 MUHAMAD IDHAM BIN KAMAL KV BALIK PULAU<br />

78 MOHAMAD REDZUAN BIN ABD NASIR KV BALIK PULAU<br />

79 AHMAD FATHI BIN SERI LANANG KV BALIK PULAU<br />

80 MUHAMMAD NUZUL AMIN BIN MOHAMED FITRI KV BALIK PULAU<br />

81 MOHD SHAHARUL EMMERUL BIN MOHAMAD KV BALIK PULAU<br />

TAL'AT<br />

82 FAIZ BIN ZAINI KV BALIK PULAU<br />

83 MOHAMAD AZKI HAFIZI BIN MOHD SOBRI KV BALIK PULAU<br />

84 MUHAMAD SYAHIR BIN MAT SAID KV BALIK PULAU<br />

85 MUHAMMAD AZZUDIN BIN AHMAD AZAM KV BALIK PULAU<br />

86 MOHAMED DANISH FARHAN BIN MOHAMED KV BALIK PULAU<br />

ANUAR<br />

87 MOHAMMAD BADRUL NAIM BIN NOORIZAN KV BALIK PULAU<br />

88 MUHAMMAD FARIS BIN JAMAIL KV BALIK PULAU<br />

89 MUHAMMAD SYAHIR SHAFIR BIN SAIPUL KV BALIK PULAU<br />

90 MOHAMAD HAZIM NAIM BIN MOHD TAJUDDIN KV BALIK PULAU<br />

91 MOHAMAD FAIS BIN BAKRI KV BALIK PULAU<br />

92 AKMAL IMAN BIN OMAR BAKHI KV BALIK PULAU<br />

93 MOHAMAD NUR SALAM BIN JAMALUDIN KV BALIK PULAU<br />

94 MUAMMAR QAYYUM BIN ISMAIL KV BALIK PULAU<br />

95 MUHAMMAD SYAZWAN BIN MANSOR KV BALIK PULAU<br />

96 MD HARIZ IZZUDDIN BIN MOHD TALIPIN KV BEAUFORT<br />

97 MOHAMMAD AKMAL RUZAINI BIN MOHAMMAD KV BEAUFORT<br />

AIZAM<br />

98 MOHD NURSHAFIQ BIN ARIFFIN KV BEAUFORT<br />

99 MUHAMMAD RAFI'UDDIN BIN ADI KV BEAUFORT<br />

100 MOHD SYAZWAN FARID BIN MOHD MERZUAN KV BEAUFORT<br />

101 NUR SYAFIQAH BINTI LAWRENCE KV BEAUFORT<br />

102 SHAJIRE BIN RAMAN KV BEAUFORT<br />

103 DANIELLA THERESA CLEDGE KV BEAUFORT<br />

104 MUHAMAD NUR AZFAR BIN NOOR AZAM KV BEAUFORT<br />

105 AMINULLAH BIN ISMAN KV BEAUFORT<br />

106 NORFADZILAH BINTI SAILIN KV BEAUFORT<br />

107 MOHAMAD SYAFIQ BIN MATYASIN KV BEAUFORT<br />

108 MOHD NURIRFAN BIN JAMIR KV BEAUFORT<br />

60


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

ELEKTRIK<br />

109 ABDUL ARIF BIN JALIR KV BEAUFORT<br />

110 MOHD. AZIM BIN MD PUTING KV BEAUFORT<br />

111 GREYGOREY ELVIS SEBI KV BEAUFORT<br />

112 MOHD SHUKRY BIN BAHRIN KV BEAUFORT<br />

113 MOHAMMAD SHAHRUL BIN ABDUL KV BEAUFORT<br />

114 STEVEN SINAU KV BEAUFORT<br />

115 MOHD FARID ALIFF BIN MOHD ZAINIH KV BEAUFORT<br />

116 MOHAMMAD HELMY BIN WAHAB KV BEAUFORT<br />

117 JICKSIN BIN JUKSIN KV BEAUFORT<br />

118 NURUL SHARINA BINTI ZULKIFLE KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

119 NUR SYAZANA BT JAAFAR KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

120 NADIA NAZIRA BT JAINI KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

121 MUHAMMAD IRFAN B IBRAHIM KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

122 MUHAMMAD AKMAL B KAMARUDDIN KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

123 ZAHIRA AZIRA BTE ZAHARIN KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

124 MUHAMMAD ISKANDAR BIN AFFENDI KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

125 ZAIRY ZECKRY B REDZUAN KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

126 NOR NAJMI B AHMAD KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

127 NOR HAFIZAH ABD MAJID KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

128 MUHAMMAD BADRUL ANAS BIN MOHD RADZI KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

129 MUHAMAD FAHMI IKMAL B SUHIB KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

130 WAN MOHAMAD SYAFIQ BIN WAN JAFRI KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

131 TAZUL ASHRAF B TAZUL ADZHAR KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

132 MUHAMMAD FAHMI B IBRAHIM KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

133 MUHAMMAD NORHAZIM BIN HAFFIZAN KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

134 MUHAMMAD AIDIL YAZIQ B ABD TALIB KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

135 MUHAMMAD SHAHRUL RIZMAN BIN HARNISHAM KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

136 MUHAMMAD FARHAN B MOHAMAD FAIZAL KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

137 NURUL ZAINI BTE ABU BAKAR KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

138 MUHAMMAD NAJIB BIN BADARDIN KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

139 NUR NADIAH NAFISAH ZAIDI KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

140 ZULHILMI B MOHD SAHARUDIN KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

141 MUHAMMAD ALIFF BIN ABDUL HALIM KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

142 NOOR SHAFIQAH ATHIRAH MOHAMAD FAZIL KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

143 MOHD SYAFIQ BIN ARIFFIN KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

144 MUHD FAREEZ TAHER KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

61


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

ELEKTRIK<br />

145 NOR SYAHIRAN BIN SELAMAT KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

146 NUR RUSYDI BIN AB RASHID KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

147 MUHAMMAD SHAFIRDAUS B ABDULLAH KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

148 FARHAN IKMAL BIN SHUHAIMI KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

149 ASVINNY A/P TAMASELVAM KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

150 ROSALINA BT ROSLAN KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

151 AMIRUL AFIQ BIN ABDUL MAJID KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

152 MUHAMMAD FAIZ RIDHWAN B ROSLI KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

153 MOHAMMAD FIKRI B JAAFAR KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

154 SITI NURHADIRAH BINTI MAZLAN KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

155 NORHAFIZA BINTI ABDUL MANAN KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

156 MUHAMMAD NAJMI BIN AMRAN KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

157 KHALAF TAQIF HAZWANI BIN HAMZAH KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

158 MUHAMMAD GHAZALI B RAZANI KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

159 MOHAMMAD ZULFADHLI B MARZUKE KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

160 MUHAMMAD FIRAS B FAISAL KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

161 ABDUL RAHMAN BIN AHMAD MUSTAZA KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

162 UMAR B MOHD FARID KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

163 MUHAMMAD AMER HAFIZ B ZAMSARI KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

164 MUHAMMAD FAZLEY ALIAS B ABDULLAH KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

165 MUHAMMAD NAJMUDDIN BIN AMRAN KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

166 AHMAD NAZRUL BIN ARIFFIN KV DATUK SERI MOHD<br />

ZIN<br />

167 MUHAMMAD IRFAN ARIF BIN HASNI KV KLUANG<br />

168 MOHD AFIQ BIN MOHD. MUSTAJAB KV KLUANG<br />

169 MOHAMAD HAFIEZUDDIN BIN MOHD SABARI KV KLUANG<br />

170 MUHAMMAD FAIZ BIN MD YUSOF KV KLUANG<br />

171 NURUL ADILAH BINTI ROSLI KV KLUANG<br />

172 JUHAIRI HILMI BIN JAMALLUDIN KV KLUANG<br />

173 NURUL SYAFIQAH BINTI SHARULNIZAN KV KLUANG<br />

174 MOHAMMAD ZULFADLI BIN MOHD ALI KV KLUANG<br />

175 NURUL SYAFIKA BINTI ABDUL RAHIM KV KLUANG<br />

176 AZAIM DANIEL BIN AZAHAR KV KLUANG<br />

177 NURUL ATIKAH BINTI MD AMIN KV KLUANG<br />

178 MOHAMMAD ZAIRY ADZWAN BIN MOHD KHAIRI KV KLUANG<br />

179 MUHAMAD ASYRAF BIN SAHAIAN KV KLUANG<br />

180 MUHAMMAD NAZIM BIN KAMIN KV KLUANG<br />

181 MUHAMMAD ASYRAF BIN KADAR KV KLUANG<br />

182 ANIQ FALIQ BIN SAHARUDIN KV KLUANG<br />

183 MOHAMAD SYAZWAN BIN ROHAIJAT KV KLUANG<br />

184 NOORAIN AKBAR KV KLUANG<br />

62


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

ELEKTRIK<br />

185 MUHAMMAD ARIF BIN ARSHAD KV KLUANG<br />

186 MUHAMMAD NUR HAMIZAN BIN SUHAIMI KV KLUANG<br />

187 UMMI SYAHIDAH BT NORAZLAN KV KLUANG<br />

188 MOHAMAD SYAHMI BIN MOHAMAD NASIR KV KLUANG<br />

189 MUHAMAD SOFI B ZAINUDIN KV KLUANG<br />

190 MOHAMMAD HAFIZUDDIN BIN MD HIDHAFI KV KLUANG<br />

191 NUR HANIS BINTI MOHD AMIN KV KLUANG<br />

192 UNGKU PUTERI NURSYAHIDAH BT UNGKU KV KLUANG<br />

SHARIN<br />

193 NURNITASHA BINTI PARNI KV KLUANG<br />

194 MUQRI BIN MOHTAR KV KLUANG<br />

195 MUHAMMAD THAQIF BIN MOHD HISHAM KV KLUANG<br />

196 ALESTER ALEXEUS ANAK GOM KV KUCHING<br />

197 AHMAD FIRDAUS BIN OTHMAN KV KUCHING<br />

198 NURUL IMRAN FAUZAN BIN RAHMAN KV KUCHING<br />

199 RON GOLDFIELD ANAK LEESTON POWER KV KUCHING<br />

200 MUHAMMAD HAZIQ EFZAR BIN MOHAMAD KV KUCHING<br />

EFFENDI<br />

201 AMEER AIIZUDDIN BIN MOHD JAMADIL KV KUCHING<br />

202 RAYDEL ANAK RANYING KV KUCHING<br />

203 TERRENCE JIM ANAK TAMBI KV KUCHING<br />

204 IQBAL BIN EDHAM KV KUCHING<br />

205 HAIRIEZAL BIN MORSHIDI @ MURSHIDI KV KUCHING<br />

206 MUHAMMAD ADAM BIN RAZAMAN KV KUCHING<br />

207 MUHAMMAD ALIFF BIN JULAIHI KV KUCHING<br />

208 CARLS ISAAC ANAK BENGKIL KV KUCHING<br />

209 MUHAMMAD SHAZWAN BIN AHMAD KV KUCHING<br />

210 MUHAMMAD YUSRI BIN YUSUP KV KUCHING<br />

211 ABDUL RAZAQ AL MUBARAQAH BIN PUTIT KV KUCHING<br />

212 IGNATIUS MAI ANAK DANIEL KV KUCHING<br />

213 ASRIMIN BIN TAIB KV KUCHING<br />

214 MUHAMMAD FIRDAUS BIN ALIAS KV KUCHING<br />

215 AARON RAIT ENTEBANG KV KUCHING<br />

216 MOHD FADDARUS HAMDAN KV KUCHING<br />

217 AWANGKU NUR EHISHAMUDDIN BIN AWANG KV KUCHING<br />

SUHAILI<br />

218 INTAN PUTRI ELIDA BINTI MOHAMED KV KUCHING<br />

219 FAISAL ARIFFIN KV KUCHING<br />

220 MOHAMAD AIZUDDIN BIN HAIRANI KV KUCHING<br />

221 JESSICA ALICE ETUS KV LABUAN<br />

222 FOO TIEN CHEN KV LABUAN<br />

223 MOHAMAD FAIZAL LUQMAN BIN MAZRI KV LABUAN<br />

224 SIERRALYN JOHN KV LABUAN<br />

225 SYASYA KAMILIA BINTI ZAINUDDIN KV LABUAN<br />

226 MOHD ADDYSHAM BIN NORDIN KV LABUAN<br />

227 MUHAMMAD TAUFIQ BIN TASLIM KV LABUAN<br />

228 AMHARI WAZIR BIN ANDARI KV LABUAN<br />

229 ZUREEN BIN ALI KV LABUAN<br />

230 FATMAH BINTI MANAF KV LABUAN<br />

231 BRANDON FRANCIS LEE KV LABUAN<br />

232 ROSILAH HENDRY KV LABUAN<br />

233 CHESTER JOHN CLEMENT KV LABUAN<br />

234 WILLIAM ANTHONY KV LABUAN<br />

235 MD WHELLAEN HADDIE BIN HAMID @ WAHAB KV LABUAN<br />

236 MUHAMMAD AIMAN BIN AWANG DAMIT KV LABUAN<br />

237 MOHD IZZWAN BIN TAMIN KV LABUAN<br />

238 RACHEL DARICK KV LABUAN<br />

63


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

ELEKTRIK<br />

239 NURSYAFIQ BIN SUHAILI KV LABUAN<br />

240 MOHD HANIFF BIN LADIM KV LABUAN<br />

241 ABDUL HAFIZ BIN HASSAN KV LABUAN<br />

242 NOOR AZLINAH BINTI KAHAR KV LABUAN<br />

243 FARIS HAMDI BIN MATASAN KV LABUAN<br />

244 MOHD SAIFUL BIN AHMAD KV LABUAN<br />

245 MUHAMMAD ATIQ BIN HJ. ZAKIMAN KV PENGKALAN CHEPA<br />

246 NUR FATIHAH BINTI MOHD. HISHAM KV PENGKALAN CHEPA<br />

247 MOHAMAD MAWADIE BIN MOHD ZIN KV PENGKALAN CHEPA<br />

248 MOHAMAD IZZAT AL-HAKIMY BIN SAMSURY KV PENGKALAN CHEPA<br />

249 DHIYA IYLIA BINTI ABDUL SOTA KV PENGKALAN CHEPA<br />

250 MUHAMMAD HAZMI BIN HASAN KV PENGKALAN CHEPA<br />

251 NUR AQILAH BINTI MOHD. AZAHAM KV PENGKALAN CHEPA<br />

252 MUHAMMAD FARIS IMADI BIN MAHADI KV PENGKALAN CHEPA<br />

253 IRFAN SHAFIQ BIN HASNI KV PENGKALAN CHEPA<br />

254 MUHAMMAD AFANDI BIN ABDUL AZIZ KV PENGKALAN CHEPA<br />

255 AHMAD FAUZAN BIN SHAFIE KV PENGKALAN CHEPA<br />

256 MUHAMMAD FAHMI BIN ABD. RAHIM KV PENGKALAN CHEPA<br />

257 NABIHAH BINTI ZULLKEFLI KV PENGKALAN CHEPA<br />

258 MOHD. AFHAN AIMAMUDIN BIN MARZUKI KV PENGKALAN CHEPA<br />

259 NAZREEN IKMAL BIN NORHISAM KV PENGKALAN CHEPA<br />

260 MOHAMAD AZIMAN BIN AB. RAHMAN KV PENGKALAN CHEPA<br />

261 NIK MUHAMMAD ARIFF BIN ABDULLAH KV PENGKALAN CHEPA<br />

262 MOHAMED IKHRAM ALIFF BIN RAZALI KV PENGKALAN CHEPA<br />

263 MUHAMMAD MUZAKKIR BIN MUSTAPHA KV PENGKALAN CHEPA<br />

264 MOHAMMAD NUR MUHAIMIN BIN RUSLAN KV PENGKALAN CHEPA<br />

265 MUHAMAD NAAM ATIF BIN AHMAD TERMIZI KV PENGKALAN CHEPA<br />

266 MOHAMAD AMEIR ERFFAN BIN MOHAMAD KV PENGKALAN CHEPA<br />

AZAHARI<br />

267 AHMAD AL SYAKIR BIN CHE AHMAD KHALIS KV PENGKALAN CHEPA<br />

268 MUHAMMAD EIRFAN BIN RUSLI KV PENGKALAN CHEPA<br />

269 MUHAMMAD SYAMIN BIN ABD. MAJID KV SERI MANJUNG<br />

270 MUHAMMAD FAIZ HAFIZ BIN AHMADI KV SERI MANJUNG<br />

271 MAS ARYANI YASMIN BINTI ZULKIFLI KV SERI MANJUNG<br />

272 MUHAMMAD SAIFUL IKHMAL BIN AB MANAP KV SERI MANJUNG<br />

273 MOHAMAD ZIKRUL BIN SALLEH KV SERI MANJUNG<br />

274 AINUL AISYAH BINTI ANUAR KV SERI MANJUNG<br />

275 FARRA NATASYA SYAHIRA BINTI ABD RAHMAN KV SERI MANJUNG<br />

SARAVANAN<br />

276 MUHAMMAD AMINUDIN BIN ROSLI KV SERI MANJUNG<br />

277 AMIRUL ASYRAF BIN MOHD AZRI KV SERI MANJUNG<br />

278 MUHAMMAD AKMAL ZAHRAN BIN MOHD RIZAN KV SERI MANJUNG<br />

279 MOHAMAD AMIR ASYRAN BIN MOHAMAD KV SERI MANJUNG<br />

280 SITI KHADIJAH BINTI ABD MAJID KV SERI MANJUNG<br />

281 MOHAMMAD SYAHIR BIN AHMAD SUKRI KV SERI MANJUNG<br />

282 MUHAMMAD NUR FARIZ BIN NOR AZAMI KV SERI MANJUNG<br />

283 FARAH NABILAH BINTI NOR HISAM KV SERI MANJUNG<br />

284 NADIRAH HAFIZAH BINTI DAUD KV SERI MANJUNG<br />

285 NABILAH HUDA BINTI DARDAK KV SERI MANJUNG<br />

286 RASYIDAH BINTI NADZRI KV SERI MANJUNG<br />

287 NUR 'IZZATI NABIHAH BINTI IDRIS KV SERI MANJUNG<br />

288 MUHAMMAD SYAHMI BIN WIRA KV SERI MANJUNG<br />

289 NUR ALISSA BINTI MD. SAIPULAZLANI KV SERI MANJUNG<br />

290 HARRIS DZULKARNAIN BIN AHMAD SHAFRUL KV SERI MANJUNG<br />

291 MOHD SYAZWAN BIN SALIM KV SERI MANJUNG<br />

292 MUHAMMAD HAFZEAL HAFNI BIN MUSA KV SERI MANJUNG<br />

64


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

ELEKTRIK<br />

293 MUHAMMAD SAIFUL SUFYAN BIN ROSLAN KV SERI MANJUNG<br />

294 INTAN SYARINAH BINTI NASIR RUDIN KV SERI MANJUNG<br />

295 MOHAMAD SAHIRMAN BIN ROSLAN KV SERI MANJUNG<br />

296 HAIQAL FIRDAUS BIN ZAINUL MASRI KV SERI MANJUNG<br />

297 MEGAT MUHAMMAD FIQRIE BIN MEGAT MUHAM- KV SERI MANJUNG<br />

MAD RUSDI<br />

298 NUR SYAHIRAH BINTI ZAHARI KV SERI MANJUNG<br />

299 MUHAMMAD ZULHUSNI BIN AMINUDDIN KV SERI MANJUNG<br />

300 ALIA ASMI BINTI RAMLI KV SERI MANJUNG<br />

301 MUHAMMAD HAKIMI BIN SHAHIPURULLAH KV SERI MANJUNG<br />

302 MOHAMAD HAFIZUL HISYAM BIN MOHAMED KV SERI MANJUNG<br />

HIDZIR<br />

303 AMYRUL ADIP BIN JAMALUDDIN KV SERI MANJUNG<br />

304 PUTERI NUR FAIEQAH BINTI ABDUL RAZAK KV SERI MANJUNG<br />

305 AZMIER BIN ABDUL RAHMAN KV SERI MANJUNG<br />

306 NURIZZATI SAPURA BINTI LAILI KV SERI MANJUNG<br />

307 MUHAMMAD HAFIZ BIN SABARUDDIN KV SERI MANJUNG<br />

308 NURUL SYAFIQAH BINTI SAARI KV SERI MANJUNG<br />

309 MOHAMAD AKMAL BIN AWALUDIN KV SERI MANJUNG<br />

310 MUHAMMAD AMIN BIN ZAMZURI KV SERI MANJUNG<br />

311 MUHAMMAD ASYRAF BIN AZMI KV SERI MANJUNG<br />

312 MUHAMMAD FAIZ BIN AHMAD KV SERI MANJUNG<br />

313 MIOR MUHAMAD NAAIM BIN MIOR AHMAD AZLAN KV SERI MANJUNG<br />

314 ALIF HAZIQ BIN MOHD NOOR KV SERI MANJUNG<br />

315 ASLAM HUSAINI BIN GHAZALI KV SERI MANJUNG<br />

316 KAMARRUL AKMAL BIN ZAINOL KV SERI MANJUNG<br />

317 MUHAMMAD ZUHAIRI BIN OSMAN KV SERI MANJUNG<br />

318 MOHD MIRZA ARIF BIN MOHD ZAKI KV SERI MANJUNG<br />

319 NOOR ALIA SYUHAILA BINTI NOOR RAHIM KV SERI MANJUNG<br />

320 AHMAD SALIHIN BIN ADAM KV SERI MANJUNG<br />

321 NUR ARIF BIN HAZIAN KV SERI MANJUNG<br />

322 MUHAMMAD KHAIRUL AKHTAR BIN A. HALIM KV SERI MANJUNG<br />

323 MUHAMMAD SHAHRIL BIN MD DAUD KV SERI MANJUNG<br />

324 MUHAMAD QAYYUM SAFWAN B OMAR KV SERI MANJUNG<br />

325 MOHAMAD IZRIL FITRI BIN MOHAMAD ISA KV SERI MANJUNG<br />

326 MOHAMAD IZRI RAHMAN BIN MOHD YUSOFF KV SERI MANJUNG<br />

327 MOHAMAD JUFAIZE BIN JUHARMAN KV SERI MANJUNG<br />

328 MUHAMMAD FARIS IZLAN BIN RUSLAN KV SERI MANJUNG<br />

329 SYED MUHAMMAD AKRAM BIN SYED MOHD KV SERI MANJUNG<br />

DAMIRI<br />

330 FADHLI DZIL IKRAM BIN MOHD ASRY KV SERI MANJUNG<br />

331 MUHAMMAD AMSYAR BIN BAHARUDIN KV SERI MANJUNG<br />

332 MUHAMMAD ROSDI BIN SALAHUDIN KV SERI MANJUNG<br />

333 AHMAD AZZIM HELMI BIN KAMAL KV SERI MANJUNG<br />

334 BADRUL AMIN BIN MOHD NADZRI KV SERI MANJUNG<br />

335 MUHAMMAD ASYRAF BIN ZAINAL OTHMAN KV SERI MANJUNG<br />

336 MUHAMAD FARID BIN SURIANI KV SERI MANJUNG<br />

337 MOHAMAD AFIQ BIN ABDUL RASHID KV SERI MANJUNG<br />

338 MUHAMMAD IZZAT BIN MUHAMMAD ISNAN KV SERI MANJUNG<br />

339 SAIFUDIN BIN SHOKRI KV SERI MANJUNG<br />

340 MUHAMMAD ASRAF BIN MOHD GHARIB KV SERI MANJUNG<br />

341 MUHAMAD SHAMSUL BIN ABD RASHID KV SERI MANJUNG<br />

342 MOHAMAD RAIFFUDIN BIN MOHAMED NASIR KV SERI MANJUNG<br />

343 SITI ZAWIYAH BINTI MOHD ZAKI KV SERI MANJUNG<br />

344 MOHAMED AZFAR SYAHMI BIN MOHD SERABANI KV SERI MANJUNG<br />

345 YONG SORAYA BINTI AHMAD ISMAIL KV SERI MANJUNG<br />

65


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

ELEKTRIK<br />

346 AZWAN BIN ARIFFIN KV SERI MANJUNG<br />

347 MOHAMAD SHAFIQ BIN ZORKAFLI KV SERI MANJUNG<br />

348 MUHAMMAD ZUHAILI BIN AHMAD NIZAM KV SERI MANJUNG<br />

349 MUHAMMAD NAZRIN SHAH BIN A'KLA KV SERI MANJUNG<br />

350 MOHAMAD SYAFIQ BIN AHMAD SOKRI KV SERI MANJUNG<br />

351 MOHAMMAD AIMAN IZZUDDIN BIN MOHD KV SERI MANJUNG<br />

TARMIZI<br />

352 MUHAMAD ISYRAF BIN AZMI KV SERI MANJUNG<br />

353 MUHAMMAD FAIZ BIN MOHD AZMI KV SERI MANJUNG<br />

354 ADILA BINTI EZHAR KV SERI MANJUNG<br />

355 MUHAMMAD IRFAN BIN MD AKHIR KV SERI MANJUNG<br />

356 RAJA SYAZWAN SHAH BIN RAJA AZHY ZUHAIMY KV SERI MANJUNG<br />

SHAH<br />

357 MOHAMAD SYAHIR BIN ZAKARIA KV SERI MANJUNG<br />

358 NIK NASHARUDIN BIN TAJUDIN KV SERI MANJUNG<br />

359 AYZIN HAZNIF BIN ZAINAL ABIDDIN KV SERI MANJUNG<br />

360 MUHAMMAD ASYRIL BIN AZIZI KV SERI MANJUNG<br />

361 MUHAMMAD ZAKWAN HAFIZ BIN ABU HASSAN KV SERI MANJUNG<br />

362 ABDUL MALEK HAIKAL BIN ISHAK KV SERI MANJUNG<br />

363 MOHAMAD NOR IZHAM BIN IBRAHIM KV SERI MANJUNG<br />

364 MOHD FAIZ IZZUDDIN BIN ABDUL RAHMAN KV SERI MANJUNG<br />

365 AHMAD TIRMIZI BIN ABDUL AZIZ KV SERI MANJUNG<br />

366 ZULHANIS BIN HAMZAH KV SERI MANJUNG<br />

367 ALI FIRDAUS BIN AZZAHARI KV SERI MANJUNG<br />

368 MUHAMMAD NOR ISKANDAR BIN AZHAR KV SERI MANJUNG<br />

369 MUHAMMAD DAUD BIN ISMAIL KV SERI MANJUNG<br />

370 AHMAD AIMAN YUSRI BIN MOHAMAD YUSOFF KV SERI MANJUNG<br />

371 MUHAMMAD NAZIHAN BIN ABDUL AZIZ KV SERI MANJUNG<br />

372 MUHAMMAD FARIS BIN MOHD ZAMHRI KV SERI MANJUNG<br />

373 MOHD SYAZWAN BIN MOHAMMAD AZHAN KV SERI MANJUNG<br />

374 MUHAMMAD SYAZWAN BIN SAZLAY KV SERI MANJUNG<br />

375 MOHAMMAD HAFIZ BIN AHMAD PUAD KV SERI MANJUNG<br />

376 MUHAMMAD AZHAR BIN SAAD KV SERI MANJUNG<br />

377 ABDUL HAADI BIN RAHMAT ALI KV SERI MANJUNG<br />

378 AHMAD DANIAL BIN JAMALUDDIN KV SERI MANJUNG<br />

379 AHMAD AZAMUDIN BIN SHAMSUL ALNUAR KV SERI MANJUNG<br />

380 MUHAMMAD SYAHIR BIN MOHD MUHAUYIDIN KV SERI MANJUNG<br />

381 MUHAMMAD FAIZ IMAN BIN NOR SHAHIDAN KV SERI MANJUNG<br />

382 WAN ABDUL HAKIM BIN MUSA KV SERI MANJUNG<br />

383 MUHAMMAD NAJIB BIN RUSLI KV SERI MANJUNG<br />

384 MUHAMMAD NUR AZMIRUL FAZLIE BIN MOHD KV SERI MANJUNG<br />

NOOR<br />

385 AMIR ARIEF BIN IBRAHIM KV SERI MANJUNG<br />

386 HIFZAN HILMAN BIN AHMAD ASMADI KV SERI MANJUNG<br />

387 MUHAMAD AKMAL BIN MOHAMED SALIM KV SERI MANJUNG<br />

388 AHMAD SELIMI SUDIN KV SERI MANJUNG<br />

389 MUHAMAD ZHAFIR IKHWAN BIN IBRAHIM KV SERI MANJUNG<br />

390 MUHAMMAD SHAQIR BIN SOHAINI KV SERI MANJUNG<br />

391 MUHAMAD IMRAN BIN MOHD DZAHIR KV SERI MANJUNG<br />

392 MUHAMAD FARHAN BIN ISHAK KV SERI MANJUNG<br />

393 MUHAMMAD AIMAN ZIKRI BIN SAAD KV SERI MANJUNG<br />

394 AHMAD SYAHMI AFIQ BIN AHMAD SAYUTI KV SERI MANJUNG<br />

395 ARIFF SAIFUDDIN BIN AMIR KV SERI MANJUNG<br />

396 MUHAMMAD NAIM BIN MOHD NAZRI KV SERI MANJUNG<br />

397 WAN AYUB BIN WAN JASLI KV WAKAF TEMBESU<br />

398 MUHAMMAD SHUKRI BIN AHMAD ZAKI KV WAKAF TEMBESU<br />

399 AHMAD DANIAL NAJMI BIN SAYUTI KV WAKAF TEMBESU<br />

66


DIPLOMA TEKNOLOGI<br />

ELEKTRIK<br />

400 MUHAMAD AFIQ BIN MOHD AGUS KV WAKAF TEMBESU<br />

401 MOHD AMIRUL FIRDAUS BIN ZAINUDIN KV WAKAF TEMBESU<br />

402 ABU BAKAR SYAKRAN BIN SABU @ RAMLI KV WAKAF TEMBESU<br />

403 MOHAMAD HANIS BIN ZAKARIA KV WAKAF TEMBESU<br />

404 MUHAMMAD HAZIQ BIN SHARIF AKBAR KV WAKAF TEMBESU<br />

405 WAN MOHD AMRI BIN WAN A. LATIF KV WAKAF TEMBESU<br />

406 AZMIN KAMIL BIN AHMAD RIDZUANULLAH KV WAKAF TEMBESU<br />

407 MOHAMAD NORHAKIMI BIN AHMAD ROSDAN KV WAKAF TEMBESU<br />

408 WAN MUHAMMAD FIRDAUS BIN AZMI KV WAKAF TEMBESU<br />

409 MUHAMMAD NURAZRI BIN AB LATIF KV WAKAF TEMBESU<br />

410 MUHAMMAD NUR HAKIM BIN MAHADI KV WAKAF TEMBESU<br />

411 SITI KHATIJAH BINTI MAT JUSOH KV WAKAF TEMBESU<br />

412 AHMAD NURUDDIN LUKHMANUL HAKIM BIN KV WAKAF TEMBESU<br />

MOHD ROZMI<br />

413 MOHAMMAD NABIL ZAMIR BIN MOHD RAZALI KV WAKAF TEMBESU<br />

414 AMIRUL SYAFIQ BIN ABDOL KV WAKAF TEMBESU<br />

415 WAN AMEERUL ARSYAD BIN WAN AZMAR KV WAKAF TEMBESU<br />

416 NUR SYAHIRAH BINTI RAMLI KV WAKAF TEMBESU<br />

417 NIK MOHD IQBAL BIN MAZLAN KV WAKAF TEMBESU<br />

418 MUHAMAD LUKMAN BIN ADNAN KV WAKAF TEMBESU<br />

419 MUHAMMAD HARISZAL FIKRI BIN MOHD FAUDZIE KV WAKAF TEMBESU<br />

420 MUHAMMAD ZULHAZMI BIN CHE RAZALI KV WAKAF TEMBESU<br />

421 MUHAMMAD AMIRUL AFIQ BIN GHAZI KV WAKAF TEMBESU<br />

422 NURRUL RUZAANA BINTI RIJAL KV WAKAF TEMBESU<br />

423 MUHAMMAD FADHIL BIN ZAKARIA KV WAKAF TEMBESU<br />

*Pelajar terbaik program<br />

67


kepada<br />

JAWATANKUASA INDUK BPTV<br />

JAWATANKUASA PELAKSANA KOLEJ VOKASIONAL<br />

MAJLIS PENGETUA DAN PENGARAH KOLEJ VOKASIONAL DAN TEKNIK KEBANGSAAN<br />

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA<br />

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN<br />

LEMBAGA PEPERIKSAAN<br />

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM<br />

PENGARAH-PENGARAH KOLEJ VOKASIONAL<br />

PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH TEKNIK<br />

DAN SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT SECARA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG DALAM MENJAYAKAN<br />

MAJLIS KONVOKESYEN INI<br />

68


Autograf

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!