18.12.2017 Views

buku_pengurusan_kokurikulum_2017_-_Copy_1_

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KATA-KATA ALUAN<br />

GURU BESAR<br />

SEKOLAH KEBANGSAAN CYBERJAYA<br />

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh<br />

Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah s.w.t kerana dengan<br />

limpah dan kurnianya maka terhasillah Buku Pengurusan Kokurikulum<br />

bagi tahun <strong>2017</strong>. Buku ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan<br />

kepada guru-guru di sekolah ini untuk melaksanakan program<br />

<strong>kokurikulum</strong> di sekolah. Seterusnya matlamat program <strong>kokurikulum</strong> yang<br />

dirancang pada tahun ini dapat dicapai pada tahap cemerlang.<br />

Sebagai seorang pendidik sudah sewajarnya mempunyai<br />

tanggungjawab yang begitu besar untuk memastikan anak didik kita<br />

berada dilandasan yang betul. Kita harus bersikap positif dan ikhlas<br />

dalam melaksanakan apa jua tugasan yang telah diamanahkan kepada<br />

kita. Visi dan misi sesebuah sekolah akan menjadi kenyataan sekiranya<br />

setiap warga sekolah dapat memberikan komitmen yang tinggi terhadap<br />

tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Justeru itu, <strong>buku</strong><br />

Program Kokurikulum sekolah ini adalah sesuai dijadikan sebagai<br />

panduan dan rujukan utama untuk membantu menghasilkan<br />

kecemerlangan dan perkhidmatan pendidikan yang berkualiti di sekolah<br />

ini.<br />

Akhir kata tahniah, kerana daya usaha tuan-tuan melahirkan<br />

dokumen <strong>pengurusan</strong> lebih cemerlang. Semoga visi menjadikan SK<br />

Cyberjaya menjadi kenyataan.Segala usaha dan kerjasama yang<br />

diberikan diucapkan ribuan terima kasih semoga akan diberkati Allah<br />

s.w.t. jua.<br />

Selamat Maju Jaya<br />

Mohd Zahari bin Mohd Noor


Guru Besar<br />

Sekolah Kebangsaan Cyberjaya<br />

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh<br />

Perancangan sesuatu program adalah salah satu daripada elemen<br />

kejayaan program tersebut.Tanpa perancangan yang teliti program<br />

tersebut mungkin tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Oleh itu<br />

perancangan perlu dibuat dengan sempurna, sama ada perancangan<br />

jangka pendek atau jangka panjang agar semua yang terlibat rasa<br />

kepuasannya.<br />

Dalam dunia siber yang penuh cabaran ini, bidang <strong>pengurusan</strong> juga<br />

tidak dapat lari daripada menuntut ke arah sistem <strong>pengurusan</strong> lebih<br />

berkesan dan sistematik. Oleh yang demikian perlulah satu perancangan<br />

yang didokumentasi agar memudahkan pihak yang berkaitan<br />

menjalankan urusan lebih sempurna. Dengan lahirnya <strong>buku</strong> ini<br />

diharapkan pihak <strong>pengurusan</strong> dan guru-guru dapat merancang<br />

<strong>pengurusan</strong> <strong>kokurikulum</strong> lebih baik dan sistematik dari semasa ke<br />

semasa berdasarkan penjadualan tugasan , takwim serta lain-lain<br />

dokumentasi berkaitan. Seterusnya matlamat program <strong>kokurikulum</strong> yang<br />

dirancang pada tahun ini dapat dicapai pada tahap cemerlang.<br />

Sebagai seorang pendidik sudah sewajarnya mempunyai<br />

tanggungjawab yang begitu besar untuk memastikan anak didik kita<br />

berada dilandasan yang betul. Kita harus bersikap positif dan ikhlas<br />

dalam melaksanakan apa jua tugasan yang telah diamanahkan kepada<br />

kita. Visi dan misi sesebuah sekolah akan menjadi kenyataan sekiranya<br />

setiap warga sekolah dapat memberikan komitmen yang tinggi terhadap<br />

tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Justeru itu, <strong>buku</strong><br />

Program Kokurikulum sekolah ini adalah sesuai dijadikan sebagai<br />

panduan dan rujukan utama untuk membantu menghasilkan<br />

kecemerlangan dan perkhidmatan pendidikan yang berkualiti di sekolah<br />

ini.<br />

Oleh itu saya berharap, semua guru mampu keberjasama demi<br />

memastikan segala perancangan dapat dilaksanakan dengan baik.<br />

Segala permasalahan diharap dapat diselesaikan secara berhemah<br />

tanpa ada pihak yang terguris. Akhir kata saya mengharapkan guru-guru<br />

lebih komited dan berdaya saing demi memastikan kemenjadian murid


terutama dalam bidang <strong>kokurikulum</strong> pada sesi <strong>2017</strong> ini.<br />

Disediakan oleh<br />

Ismail bin Mohamad Hanafiah<br />

Guru Penolong Kanan Kokurikulum<br />

Sekolah Kebangsaan Cyberjaya<br />

DASAR KOKURIKULUM<br />

Rujuk Warta Kerajaan No. 5652 Jilid 11/Bil.27 (Tambahan No. 2)<br />

bertarikh 28hb Disember 1967, (Peraturan Kursus Pengajian Sekolah<br />

1956).<br />

’Kegiatan <strong>kokurikulum</strong>’ ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang<br />

lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik<br />

darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh<br />

dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di<br />

bilik darjah.<br />

Rujuk Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum<br />

Kebangsaan) 1997 seperti dalam Warta Kerajaan Jilid 42/No.11<br />

(Tambahan No. 41), Perundangan (A)/P.U.(A) 196 bertarikh 21 Mei<br />

1998.<br />

Kokurikulum adalah sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan.<br />

"Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk<br />

kurikulum dan kegiatan <strong>kokurikulum</strong> yang merangkumi semua<br />

pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan<br />

kepercayaan, untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan<br />

sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk<br />

menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk<br />

menyampaikan pengetahuan."<br />

Rujuk Subperaturan 3(1) dalam Peraturan-peraturan (kurikulum<br />

Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P.U.(A) 531/97.<br />

Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan


mengandungi yang berikut:-<br />

penyertaan dalam sukan dan permainan;<br />

penyertaan dalam persatuan dan kelab;<br />

penyertaan dalam badan beruniform; dan<br />

penyertaan dalam kegiatan-kegiatan lain sebagaimana ditentukan oleh<br />

Menteri.<br />

Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan<br />

(Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P.U. (A) 531/97.<br />

Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi<br />

kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori<br />

berikut:-<br />

(a) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang<br />

dinyatakan dalam<br />

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997;<br />

(b) hobi dan rekreasi;<br />

(c) sukan dan permainan;<br />

(d) badan beruniform; atau<br />

(e) apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.<br />

Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan<br />

Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. 42/No. 11<br />

(Tambahan No. 41), Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21hb. Mei<br />

1998.<br />

Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan, maka<br />

pelaksanaan <strong>kokurikulum</strong> di sekolah adalah wajib. {Rujuk Seksyen 18,<br />

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan<br />

melaksanakan kegiatan <strong>kokurikulum</strong> di sekolah adalah suatu kesalahan<br />

dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau<br />

dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-


duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan<br />

jika kesalahan itu dilakukan secara berterusan, maka apabila disabitkan<br />

sedemikian, seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak<br />

melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain<br />

yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan<br />

kesalahan itu, bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. {Rujuk<br />

Subseksyen 135(2) Akta 550}.<br />

Penyertaan pelajar dalam aktiviti <strong>kokurikulum</strong> adalah wajib. Sehubungan<br />

itu kehadiran pelajar dalam aktiviti <strong>kokurikulum</strong> mestilah direkodkan.<br />

Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 2/1986, KP(BS)8591/Jld. 11/(41)<br />

bertarikh 15 Januari 1986.<br />

Peruntukan masa.<br />

Peruntukan masa untuk kegiatan <strong>kokurikulum</strong> seperti dalam Warta<br />

Kerajaan No. 5652 Jil. 11/Bil. 27 bertarikh 28 Disember 1967 adalah<br />

seperti berikut:-<br />

Sekolah Rendah<br />

Tahun<br />

Peruntukan Masa<br />

3 dan 4 60 minit seminggu<br />

5 dan 6 120 minit seminggu


KONSEP KOKURIKULUM<br />

1. Gerak kerja <strong>kokurikulum</strong> adalah gerak kerja yang bercorak pendidikan<br />

dan<br />

berupa pengalaman pembelajaran di dalam atau di luar bilik darjah.<br />

2. Ia adalah sebahagian daripada <strong>kokurikulum</strong> sekolah dan satu cara<br />

bagi mencapai<br />

matlamat-matlamat Pendidikan Negara.<br />

3. Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua murid, pihak<br />

sekolah dan<br />

masyarakat adalah perlu supaya :<br />

a) Menyediakan pengalaman bagi perkembangan mental, akhlak,<br />

minat, bakat, sosial, jasmani dan rohani murid-murid.<br />

b) Mengimbangkan perkembangan mental selaras dengan sosial,<br />

jasmani dan rohani.<br />

c) Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dimajukan.<br />

d) Semua murid boleh dididik dan boleh mendidik diri sendiri.<br />

MATLAMAT PERLAKSANAAN AKTIVITI KOKURIKULUM<br />

1. Menyemai kesedaran murid-murid terhadap agama dan kepercayaan<br />

kepada<br />

Tuhan.<br />

2. Menyeimbang antara perkembangan mental dengan perkembangan<br />

rohani,<br />

jasmani dan emosi murid-murid.<br />

3. Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam<br />

sekolah dan<br />

antara sekolah.<br />

4. Membina dan meningkatkan disiplin murid.<br />

5. Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan dua hala<br />

antara sekolah<br />

dan masyarakat.<br />

KEPENTINGAN GERAK KERJA KOKURIKULUM<br />

Melengkapkan pengetahuan dan pengalaman murid<br />

Menyeimbangkan perkembangan mental dan sosial,bakat dan


minat murid<br />

Menjadikan sekolah sebagai tempat yang menarik dan<br />

mengembirakan<br />

ASAS PERLAKSANAAN GERAK KERJA KOKURIKULUM<br />

Semua murid harus mempunyai perseimbangan rohani dan<br />

jasmani<br />

Semua murid dididik dan mendidik diri sendiri serta rakanrakan<br />

Semua murid mempunyai minat dan bakat untuk dimajukan<br />

Sekolah berperanan mendidik murid-murid memajukan<br />

masyarakat<br />

Masyarakat bersama-sama memainkan peranan mendidik<br />

PERANAN GERAK KERJA KOKURIKULUM<br />

1. Menyemai dan memupuk disiplin, nilai dan sikap positif selaras<br />

dengan Falsafah<br />

Pendidikan Negara.<br />

2. Memupuk semangat kewarganegaraan dan perpaduan.<br />

3. Memberi murid-murid pengalaman berhubung, bergaul dan bersatu<br />

padu dalam masyarakat.<br />

4. Mengukuh dan menggayakan pengalaman yang murid-murid peroleh<br />

dalam bilik<br />

darjah.<br />

5. Mengembangkan minat, bakat dan kemahiran murid-murid dalam<br />

bidang<br />

tertentu.<br />

6. Melatih murid-murid mengisi masa lapang dengan kegiatan yang<br />

berfaedah<br />

disamping membina kesihatan dan kesejahteraan diri.<br />

7. Memberi peluang dan galakkan kepada murid-murid membuat kerjakerja<br />

khidmat masyarakat<br />

8. Menyediakan peluang kepada masyarakat untuk memberi<br />

sumbangan kepada<br />

sekolah.


STRATEGI MENCAPAI MATLAMAT GERAK<br />

KERJA KOKURIKULUM<br />

1. Libatkan semua murid dan semua kaum.<br />

2. Libatkan murid dalam aktiviti khidmat masyarakat.<br />

3. Merancang program <strong>kokurikulum</strong> dengan teliti.<br />

4. Libatkan PIBG dan masyarakat.<br />

5. Memberitahu ibu bapa tentang matlamat serta rancangan yang<br />

hendak dilaksanakan.<br />

6. Mencatat segala gerak kerja dan kemajuan yang telah dijalankan.<br />

7. Memberi penghargaan kepada murid-murid, guru-guru dan<br />

pihak-pihak terlibat.<br />

UNIT KOKURIKULUM<br />

SEKOLAH KEBANGSAAN CYBERJAYA


Pada dasarnya kegiatan Kokurikulum adalah sebahagian daripada<br />

kurikulum sekolah. Setiap pelajar harus melibatkan diri dalam<br />

kegiatan <strong>kokurikulum</strong> yang diandaikan dapat memberi dan<br />

meningkatkan pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan<br />

mental, minat, bakat, jasmani dan pembentukan nilai estetika serta<br />

sosial yang positif. Di antara matlamat yang hendak dicapai adalah:<br />

VISI<br />

Memacu kecemerlangan <strong>kokurikulum</strong> dalam pelbagai peringkat<br />

menjelang 2019<br />

MISI<br />

Sentiasa berusaha melibatkan murid secara maksimum di bidang<br />

<strong>kokurikulum</strong> untuk melahirkan individu yang mempunyai daya saing yang<br />

bertaraf dunia dari segi kuantiti dan kualiti bagi memenuhi aspirasi<br />

Negara.


MOTTO<br />

Kokurikulum SKCJ ke Mercu<br />

MATLAMAT<br />

Melahirkan bakat-bakat baru murid dalam bidang<br />

<strong>kokurikulum</strong>.<br />

Mewujudkan satu rangkaian <strong>pengurusan</strong> <strong>kokurikulum</strong><br />

yang saling berkaitan.


OBJEKTIF<br />

Dapat memperkembangkan intelek, minat, bakat, jasmani,<br />

rohani dan<br />

pembentukan nilai-nilai estitika serta sosial yang positif selaras<br />

dengan Falsafah Pendidikan Negara.<br />

Meningkatkan minat, bakat dan kemahiran dalam gerak kerja<br />

<strong>kokurikulum</strong><br />

yang diceburi.<br />

Pengukuhan dan pengkayaan perkara yang dipelajari dalam<br />

bilik darjah serta perluasan pengetahuan dan pengalaman<br />

pelajar dalam bidang tertentu.<br />

Pengisian masa lapang pelajar dengan berfaedah, memberi<br />

kegembiraan serta pembinaan kesihatan dan kesejahteraan<br />

diri.<br />

Meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan<br />

pemupukan nilai-nilai dan sikap positif, selaras dengan hasrat<br />

Rukun Negara<br />

Meningkatkan penglibatan kerjasama dan sumbangan dua<br />

hala antara sekolah dan ibu bapa serta masyarakat setempat.<br />

Mewujudkan daya saing juang yang tinggi di kalangan muridmurid<br />

ketika menyertai sesuatu pertandingan.


FOKUS<br />

Sukan dan Permainan<br />

Unit Beruniform<br />

Penyertaan murid yang menggalakkan.<br />

Program cungkil bakat yang berkesan.<br />

Persiapan pasukan sekolah yang lebih teratur dan rapi.<br />

Penyertaan murid yang menggalakkan.<br />

Beruniform setiap minggu dan mempunyai identiti.<br />

Sukatan pengajaran dan ujian pencapaian dan kemahiran<br />

diri ditekankan.<br />

Kelab dan Persatuan


Penyertaan murid yang menggalakkan.<br />

Ada perancangan dan pengukuhan mata pelajaran.<br />

Minat dan bakat dipupuk.


Bidang Tugas Jawatankuasa Induk Kokurikulum<br />

1. Merancang aktiviti jangka panjang dan pendek.<br />

2. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali setahun.<br />

3. Menentukan peraturan aktiviti <strong>kokurikulum</strong> dan ko akademik<br />

sekolah.<br />

4. Menentukan takwim dan jadual aktiviti.<br />

5. Memastikan penglibatan murid yang menyeluruh.<br />

6. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegitan<br />

<strong>kokurikulum</strong> dan koakademik di peringkat daerah, negeri,<br />

kebangsaan dan antarabangsa.<br />

7. Memastikan guru mematuhi dan melaksanakan aktiviti<br />

mengikut takwim dan jadual <strong>kokurikulum</strong> dan koakademik.<br />

8. Menentukan tarikh Hari Kokurikulum Bulanan, Hari Anugerah<br />

Kecemerlangan Kokurikulum, Ko Akademik dan Sukan serta<br />

kegiatan yang lain.<br />

9. Membuat penilaian aktiviti <strong>kokurikulum</strong> dan koakademik serta<br />

membuat laporan tahunan.<br />

10. Memastikan konsep <strong>kokurikulum</strong> dan ko akademik untuk<br />

semua murid dan pelaksanaannya secara lebih terbuka dan<br />

lebih menyeluruh di sekolah.<br />

11. Membuat anggaran perbelanjaan bagi aktiviti dan menentukan<br />

peruntukan kewangan yang akan digunakan.<br />

12. Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan<br />

murid yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam<br />

aktiviti <strong>kokurikulum</strong> dan koakademik yang disertai.<br />

13. Memastikan semua tempat dan peralatan adalah selamat<br />

digunakan oleh murid.


PENGURUSAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM<br />

Penyelaras Pasukan Badan Beruniform : Pn<br />

Norafizah bt. Abdul Razak<br />

Naib Penyelaras Pasukan Badan Beruniform : Pn.<br />

Suhaila bt. Sapril<br />

PENGAKAP<br />

TUNAS KADET<br />

REMAJA SEKOLAH (<br />

TKRS )<br />

1. En. Farid Wajdi b.<br />

Dahalan (K)<br />

2. En. Muhammad Emre<br />

bin Abdul Razak<br />

3. Pn. Noor Asyikin bt.<br />

Marasan<br />

4. Pn. Nur Azidawati bt.<br />

Abd Razak<br />

5. Pn. Roshida Azlina bt<br />

Che Roslee<br />

6. En. Roslan Bin Arifin<br />

7. Pn. Rusmalina bt Abd<br />

Jabar<br />

8. Pn. Wan Rohani bt.<br />

Wan Mohamad<br />

1. Pn. Ruzilawati bt<br />

Ali (K)<br />

2. Pn. Siti Noreha bt.<br />

Dahili<br />

3. Pn. Siti Nurul Ain<br />

bt Najidmudin<br />

4. En. Herman bt.<br />

Mahamad Gapar<br />

5. Pn. Nor Azura<br />

Binti Saaray<br />

6. Pn. Mazlina Bt<br />

Abd Wahid<br />

7. Nur Suraya<br />

Mastura Bt Mohd<br />

Majid<br />

BULAN SABIT MERAH<br />

MALAYSIA ( BSMM )<br />

PUTERI ISLAM<br />

1. Pn. Nik Azwani Bte<br />

Nik Azemi (K)<br />

1. Pn. Badriah binti Mat<br />

(K)


2. En. Ade Afendi bin<br />

Suib<br />

3. Pn. Annisa<br />

Ulhusna bt.<br />

Hamden<br />

4. En. Ashrof bin<br />

Yaacob<br />

5. Pn. Dalini binti<br />

Johari<br />

6. Pn. Hidahyuwati bt.<br />

Ahmad<br />

7. En. Norlizan Bin<br />

Othman<br />

8. Pn. Siti Aishah<br />

Binti Zainal<br />

2. Pn. Hanizah Bt Abu<br />

Bakar<br />

3. Pn. Kasehmelati bt<br />

Masjuki<br />

4. Pn. Noorazimah Bt Ab<br />

Jalil<br />

5. Pn. Nor Saadah binti<br />

Abdul Halim<br />

6. Pn. Rafida binti Jaffar<br />

7. Pn. Wan Norizan binti<br />

Wan Muhamad<br />

8. Pn. Rohani Bt Mamat<br />

TUNAS PUTERI<br />

1. Pn. Fadilah binti<br />

Abd. Kadir (K)<br />

2. Pn. Hazura Binti<br />

Abdul Aziz<br />

3. Pn. Nor Azura Abdul<br />

Wahab<br />

4. Pn. Norida binti<br />

Othman<br />

5. Pn. Ramlah binti Ab.<br />

Rahman<br />

6. Pn. Salma @<br />

Salmah Binti Halim<br />

7. Pn. Siti Aishah bt<br />

Abu Bakar<br />

8. Pn. Suzalina Aman


PENGURUSAN SUKAN / PERMAINAN<br />

Penyelaras Sukan dan Permainan : Pn. Hazura bt Abd<br />

Razak<br />

Naib Penyelaras Kelab Sukan / Permainan : En. Ade Afendi b.<br />

Suib<br />

KELAB BOLA SEPAK KELAB BOLA JARING<br />

1. En. Ashrof bin Yaacob<br />

(K)<br />

2. Pn. Noorazimah Bt Ab<br />

Jalil<br />

3. Pn. Wan Norizan binti<br />

Wan Muhamad<br />

4. En. Mohd Emree b.<br />

Abdul Razak<br />

5. Pn. Nor Saadah bt Abd<br />

Halim<br />

1. Pn. Annisa Ulhusna bt.<br />

Hamden (K)<br />

2. Pn. Rusmalina bt. Jabar<br />

3. Pn. Noor Asyikin bt.<br />

Marasan<br />

4. Pn. Dalini bt. Johari<br />

KELAB BADMINTON<br />

KELAB BOLA BALING<br />

1. Pn. Norida binti Othman<br />

(K)<br />

2. Pn. Nur Azidawati bt.<br />

Abd Razak<br />

3. Pn. Roshida Azlina Bt<br />

Che Roslee<br />

4. Pn. Suhaila Sapril<br />

5. Pn. Badriah bt. Mat<br />

1. En. Norlizan B. Othman<br />

(K)<br />

2. Pn. Ruzilawati bt Ali<br />

3. Pn. Siti Noreha bt. Dahili<br />

4. Pn. Hanizah Bt Abu<br />

Bakar<br />

5. Pn. Rohani Mamat


KELAB BOLA TAMPAR<br />

KELAB SEPAK TAKRAW<br />

1. En. Roslan b. Ariffin (K)<br />

2. Pn. Rafida binti Jaffar<br />

3. Pn. Kasehmelati bt<br />

Masjuki<br />

4. Pn. Suzalina Aman<br />

5. Pn. Siti Aishah Abu<br />

Bakar<br />

1. Pn. Nur Suraya Mastura<br />

bt. Abd Majid (K)<br />

2. Pn. Siti Nurul Ain bt.<br />

Najidmudin<br />

3. Pn. Ramlah binti Ab.<br />

Rahman<br />

4. Pn. Fadilah binti Abd.<br />

Kadir<br />

5. En. Mohd Nasron b.<br />

Kamaruddin<br />

KELAB TENPIN<br />

BOLING<br />

1. Pn. Nor Azura Abdul<br />

Wahab (K)<br />

2. Pn. Mazlina Bt Abd<br />

Wahid<br />

3. Pn. Nor Azura Binti<br />

Saaray<br />

4. Pn. Norafiza bt Abdul<br />

Razak<br />

5. En. Herman b.<br />

Mahamad Gapar<br />

6. En. Muhamad Aiman b.<br />

Baharuddin<br />

KELAB PING PONG<br />

1. Pn. Siti Aishah Binti<br />

Zainal (K)<br />

2. Pn. Salma @ Salmah<br />

Binti Halim<br />

3. Pn. Hidahyuwati Ahmad<br />

4. En. Farid Wajdi bt.<br />

Dahalan<br />

5. Pn. Nik Azwani bt. Nik<br />

Azemi


PENGURUSAN KELAB DAN PERSATUAN<br />

Penyelaras Kelab dan Persatuan : En. Farid Wajdi bin<br />

Dahalan<br />

Naib Penyelaras Kelab dan Persatuan : Pn. Kasehmelati bt.<br />

Masjuki<br />

PERSATUAN BAHASA<br />

MELAYU<br />

PERSATUAN BAHASA<br />

INGGERIS<br />

1. Pn. Nur Azidawati bt. Abd<br />

Razak (K)<br />

2. Pn. Norida binti Othman<br />

3. Pn. Nor Azura Binti Saaray<br />

4. Pn. Siti Aishah bt Abu<br />

Bakar<br />

1. Pn. Noor Asyikin<br />

Marasan (K)<br />

2. Pn. Hazura Binti Abdul<br />

Aziz<br />

3. Pn. Nur Suraya Mastura<br />

4. Pn. Roshida Azlina Bt<br />

Che Roslee<br />

PERSATUAN SAINS DAN<br />

MATEMATIK<br />

KESENIAN ISLAM<br />

1. Pn. Rafida binti Jaffar (K)<br />

2. Pn. Herman bin Mahamad<br />

Gapar<br />

3. Pn. Noorazimah bt ab jalil<br />

4. En. Ade Afendi bin Suib<br />

1. Pn. Rohani binti Mamat<br />

(K)<br />

2. Pn. Nor Saadah Binti<br />

Abdul Halim<br />

3. Pn. Badriah Binti Mat<br />

4. En. Roslan bin Ariffin<br />

KELAB RUKUN NEGARA<br />

KELAB MULTIMEDIA


1. Pn. Wan Rohani bt. Wan<br />

Mohamad (K)<br />

2. Pn. Annisa Ulhusna bt.<br />

Hamden<br />

3. Pn. Siti Nurul Ain Bt<br />

Najidmudin<br />

4. Pn. Hanizah Bt Abu<br />

Bakar<br />

1. Pn. Rusmalina bt.<br />

Jabar (K)<br />

2. En. Norlizan Bin<br />

Othman<br />

3. Pn. Ruzilawati bt. Ali<br />

4. En. Mohd Nasron b.<br />

Kamaruddin<br />

KELAB PENCEGAHAN<br />

JENAYAH<br />

KELAB SKIM PINJAMAN<br />

BUKU TEKS (SPBT)<br />

1. En. Muhammad Emre bin<br />

Abdul Razak (K)<br />

2. Pn. Fadilah binti Abd.<br />

Kadir<br />

3. Pn. Wan Norizan binti<br />

Wan Muhamad<br />

4. Pn. Siti Aishah Binti<br />

Zainal<br />

1. Pn. Suhaila Bt Sapril<br />

(K)<br />

2. Pn. Salma @ Salmah<br />

Binti Halim<br />

3. Pn, Ramlah Binti Ab.<br />

Rahman<br />

4. Pn. Mazlina bt Abd<br />

Wahid<br />

KELAB SENI DAN<br />

KEBUDAYAAN<br />

DOKTOR MUDA<br />

1. Pn. Dalini Binti Johari (K)<br />

2. Pn. Hidahyuwati Ahmad<br />

3. Pn. Nor Azura Abdul<br />

Wahab<br />

1. Pn. Suzalina Aman<br />

(K)<br />

2. Pn. Nik Azwani Bte<br />

Nik Azemi<br />

3. Pn. Siti Noreha Dahili


4. Pn. Norafiza Bt Abdul<br />

Razak<br />

4. En. Ashrof bin<br />

Yaacob<br />

PENGURUSAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM , KELAB /<br />

PERSATUAN , SUKAN / PERMAINAN.<br />

1. Surat permohonan menubuhkan Pasukan Badan Beruniform,<br />

Kelab / Persatuan , Sukan / Permainan dari guru / pelajar<br />

disertakan bersama :<br />

1.1 Draf Perlembagaan<br />

1.2 Draf Aktiviti Asas<br />

1.3 Senarai Jawatankuasa Penaja<br />

2. Surat kelulusan penubuhan daripada Guru Besar selaku<br />

Penolong Pendaftar Sekolah. Ada kelulusan penyertaan untuk<br />

setahun.<br />

3. Surat Pelantikan sebagai Guru Pemimpin atau Penasihat. Ada<br />

pernyataan penurunan kuasa pengelola dan penyeliaan.<br />

4. Minit Mesyuarat Agong penubuhan.<br />

5. Perlembagaan yang disahkan oleh Guru Besar.<br />

6. Senarai Jawatankuasa yang disahkan oleh Guru Besar.<br />

7. Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Guru Besar.<br />

8. Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Guru Besar.<br />

9. Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin /<br />

Penasihat.<br />

10. Surat permohonan mengutip derma keahlian daripada Guru<br />

Pemimpin / Penasihat jika ada.<br />

11. Surat Kelulusan mengutip derma / yuran keahlian daripada<br />

Guru Besar jika ada.<br />

12. Akaun kewangan / belanjawan yang disahkan jika ada.<br />

13. Minit-minit mesyuarat yang diadakan.<br />

14. Surat-surat Pekeliling yang berkaitan dari :<br />

14.1 Kementerian Pelajaran Malaysia<br />

14.2 Jabatan Pelajaran Selangor<br />

14.3 Pejabat Pelajaran Daerah


14.4 Sekolah.<br />

15. Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli.<br />

16. Laporan setiap aktiviti.<br />

17. Laporan Tahunan.<br />

18. Daftar penilaian bagi setiap ahli, jika ada penggabungan<br />

dengan Agensi Luar / NGO<br />

19. Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai Guru<br />

Pemimpin / Penasihat kepada Guru Besar.<br />

20. Pemantauan dan Laporan Dokumentasi Bergambar Aktiviti<br />

21. Sampel-sampel Sijil / Surat Penghargaan.<br />

22. Stok Inventori, jika berkenaan.<br />

Bidang Tugas Penyelaras Pasukan Badan Beruniform , Kelab /<br />

Persatuan , Sukan / Permainan, Ko Akademik :<br />

1. Mengatur dan menyelia perjalanan aktiviti persatuan /<br />

kelab, pasukan badan beruniform, sukan / permainan<br />

dam ko akademik.<br />

2. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan<br />

mesyuarat.<br />

3. Menyelaras semua aktiviti <strong>kokurikulum</strong> : persatuan /<br />

kelab, pasukan badan beruniform, sukan / permainan<br />

dan ko akademik.<br />

4. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa / penjaga<br />

untuk murid menyertai aktiviti.<br />

5. Menentukan laporan aktiviti, surat menyurat dan minit<br />

mesyuarat difailkan dengan baik.<br />

6. Memastikan Mesyuarat Agung dan pemilihan Ahli<br />

Jawatankuasa diadakan setiap tahun pada tarikh yang<br />

ditetapkan.<br />

7. Menguruskan <strong>buku</strong>, <strong>buku</strong> log dan kad <strong>kokurikulum</strong>,<br />

seperti :<br />

- Mengagihkan kad <strong>kokurikulum</strong> kepada guru untuk<br />

diedarkan kepada murid pada tarikh yang ditetapkan ;<br />

- Mengumpulkan kad tersebut semula pada akhir tahun<br />

untuk simpanan dan rekod.<br />

8. Menyediakan borang / <strong>buku</strong> yang diperlukan untuk


aktiviti, iaitu :<br />

- Borang penyertaan persatuan,<br />

- Borang senarai ahli jawatankuasa dan ahli,<br />

- Buku laporan aktiviti.<br />

9. Mengumpulkan <strong>buku</strong> aktiviti untuk edaran, rujukan dan<br />

rekod.<br />

10. Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti<br />

dan pencapaian <strong>kokurikulum</strong>, ko akademik dan sukan<br />

sekolah.<br />

Bidang Tugas Ketua dan Setiausaha Guru Penasihat /<br />

Pemimpin Pasukan Badan Beruniform , Kelab / Persatuan ,<br />

Sukan / Permainan dan Ko Akademik :<br />

1. Memastikan mesyuarat agung diadakan bagi tujuan<br />

melantik ahli jawatankuasa.<br />

2. Memastikan ada perlembagaan dan peraturan.<br />

3. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.<br />

4. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas, seperti<br />

terkandung dalam perlembagaan.<br />

5. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid.<br />

6. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang<br />

ditetapkan.<br />

7. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan<br />

pasukan badan beruniform, persatuan / kelab, kelab<br />

sukan / permainan dan ko akademik.<br />

8. Memastikan <strong>pengurusan</strong> kewangan dan harta benda<br />

dan peralatan <strong>kokurikulum</strong> dan sukan diurus dan<br />

dipelihara dengan baik.<br />

9. Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti<br />

disedia dan difailkan.<br />

10. Mendaftar setiap pasukan badan beruniform,<br />

persatuan / kelab serta kelab sukan dan permainan.<br />

11. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar<br />

serta galakan kepada ahli-ahli.<br />

12. Mengurus penyertaan ahli dalam aktiviti di peringkat<br />

sekolah / zon / daerah dalam aktiviti yang dijalankan.<br />

13. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan


pencapaian ahli.<br />

14. Memantau dan menandatangani Buku Kehadiran Ahli.<br />

15. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan<br />

dengan unit yang diwakili.<br />

16. Menentukan papan kenyataan digunakan dan<br />

dimanfaatkan dengan sepenuhnya.<br />

17. Memastikan tidak ada unsur negatif dan tidak sihat<br />

tersebar dalam kalangan ahli.<br />

18. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima sijil<br />

penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum dan<br />

Sukan Sekolah.<br />

19. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan<br />

sesuatu program.<br />

20. Menulis laporan tahunan.<br />

21. Sentiasa mengemaskini fail persatuan / kelab.<br />

22. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh<br />

Pengetua / Guru Besar dari semasa ke semasa.<br />

PENGURUSAN RUMAH SUKAN<br />

Setiausaha Sukan<br />

: Pn. Nuraimi Ilyia bt. Mohd Ariff<br />

Naib Setiasa Sukan<br />

: En. Mohd Nasron bin Kamaruddin<br />

MERAH<br />

HIJAU<br />

1. Pn. Noorazimah Bt Ab<br />

Jalil (Ketua)<br />

2. Pn. Mahira Bt.Mohd<br />

Rawi (Penolong Ketua)<br />

3. Pn. Maisara Binti<br />

Othman<br />

4. Pn. Siti Sara Suraya Bt<br />

Mohd Fadzil<br />

1. Pn. Ramlah Binti Ab.<br />

Rahman (Ketua)<br />

2. En. Anita Hamidah Binti<br />

Abd.Hamid (Penolong Ketua)<br />

3. En. Farid Wajdi b. Dahalan<br />

4. En. Norlizan Bin Othman<br />

5. Pn. Rohani Bt Mamat<br />

6. En. Fadilah Binti Abd. Kadir


5. Pn. Siti Aishah Bt Abu<br />

Bakar<br />

6. Pn. Nur Farahiyah Binti<br />

Ab Wahab<br />

7. Pn. Hidahyuwati<br />

Ahmad<br />

8. Pn. Anisah Ahmad<br />

Basri<br />

9. Pn. Noor Asyikin<br />

Marasan<br />

10. Pn.Hidayawati Bt<br />

Salleh<br />

11. Pn. Nurfarizan Binti Md<br />

Faudzi<br />

12. Pn. Kasehmelati Bt<br />

Masjuki<br />

13. En. Khafizul Yusairy<br />

Bin Hussin<br />

14. En. Muhammad Firus<br />

Bin Kamal<br />

15. Pn. Wan Rohani Bt<br />

Wan Mohamad<br />

16. En. Muhammad Emre<br />

Bin Abdul Razak<br />

17. Pn. Hanizah Bt Abu<br />

Bakar<br />

18. Cik Nur Suraya<br />

Mastura Bt. Abd Majid<br />

19. Pn. Rusmalina Bt. Abd<br />

Jabar<br />

20. Pn. Suhaila Sapril<br />

7. Pn. Nur Azidawati<br />

8. Pn. Nor Saadah Binti Abdul<br />

Halim<br />

9. En. Mohd Mokhairi b. Mohd<br />

Mokhtar<br />

10. Pn. Maisara Bt. Jamaludin<br />

11. Pn. Zulkefli B. Daud<br />

12. Pn. Nor Azura Binti Saaray<br />

13. Pn. Che Roslina Binti Che<br />

Omar<br />

14. Pn. Siti Aishah Binti Zainal<br />

15. Pn. Hafizah Binti Husin<br />

16. Pn. Shafinaz Binti Abdul<br />

Halim<br />

17. En. Mohd Ismail Bin Zulkiflli<br />

18. Pn. Linda Binti Adam<br />

19. Pn. Nor Azura Bt Mohamad<br />

Asir<br />

20. Cik Erma Heldayu Binti Idris<br />

21. Pn. Noor Nadirah Bt<br />

Awang@Husin


21. Pn. Norli Bt Nordin<br />

KUNING<br />

1. Pn. Wan Norizan Binti<br />

Wan Muhamad (Ketua)<br />

2. Pn. Kasthuri<br />

Chendarasegaran<br />

(Pen. Ketua)<br />

3. Pn. Siti Noreha Dahili<br />

4. En. Herman Mahamad<br />

Gapar<br />

5. Pn. Ruzilawati Ali<br />

6. Pn. Norida Binti<br />

Othman<br />

7. Pn. Maisara Bt Othman<br />

8. Pn. Nor Azura Abdul<br />

Wahab<br />

BIRU<br />

1. Pn. Siti Nurul Ain Bt<br />

Najidmudin (Ketua)<br />

2. Pn. Tan Sook Ching<br />

(Penolong Ketua)<br />

3. Pn. Annisa Ulhusna bt.<br />

Hamden<br />

4. En. Muhamad Aiman b.<br />

Baharuddin<br />

5. Pn. Nur Diana Bt<br />

Baharuddin<br />

6. Pn. Nik Azwani Bte Nik<br />

Azemi<br />

7. Pn. Nurul Izzah Binti Mohd<br />

Abd Rasid


9. Pn. Nor Shuhaila<br />

Osman<br />

10. Pn. Norani Binti Omar<br />

11. Pn. Roshida Azlina Bt<br />

Che Roslee<br />

12. Pn. Nooredwin Nooran<br />

13. Pn. Latipah Binti Yusof<br />

14. En. Ade Afendi Bin<br />

Suib<br />

15. Pn. Rafedah Bt Abd<br />

Aziz<br />

16. Pn. Azza Bt Abdul<br />

Wahid<br />

17. Pn. Salma @ Salmah<br />

Binti Halim<br />

18. En. Ahmad Radzmi Bin<br />

Abdul Rahman<br />

19. Pn. Jamiezrina Binti<br />

Jemangin<br />

20. Pn. Salwa Raihani Bt.<br />

Abd Halim<br />

21. Pn. Fazillah<br />

8. Pn. Zarina Binti Zainudin<br />

9. Pn. Rafida Binti Jaffar<br />

10. Pn. Suzalina Aman<br />

11. Pn. Hazura Binti Abdul<br />

Aziz<br />

12. Pn. Badriah Binti Mat<br />

13. Pn. Wan Kamilah Bt Wan<br />

Bakar<br />

14. Pn. Norafiza Bt Abdul<br />

Razak<br />

15. Pn. Dewi Erda Sofia Bt<br />

Radin Amir<br />

16. Pn. Rozdleeyana Binti<br />

Rosli<br />

17. Pn. Norhidayah Binti<br />

Ahmad Fuat<br />

18. Pn. Wan Yusni Haryani<br />

Binti Wan Jusoh<br />

19. En. Ashrof Bin Yaacob<br />

20. En. Roslan Bin Arifin<br />

21. Pn. Mazlina bt Abdul<br />

Wahid<br />

22. Pn. Norlaili bt. Hashim<br />

23. Pn. Dalini Binti Johari


JURULATIH PASUKAN SEKOLAH<br />

BIL NAMA JURULATIH<br />

1 En. Ade Afendi Bin Suib<br />

2 En. Mohd Zaini Bin Yas<br />

3 En. Khafizul Yusairy Bin Hussin<br />

4 En. Zulkifli bin Daud<br />

5 Pn. Mazlina Binti Abd Wahid<br />

6 Pn. Nor Azura Binti Abd Wahab<br />

7 Pn. Nur Farahiyah Binti Ab Wahab<br />

8 Pn. Siti Sara Suraya Binti Mohd Fadzil<br />

Sepak Takraw<br />

Bola Sepak<br />

Boling<br />

Bola Jaring<br />

9 En. Muhammad Aiman Bin Baharuddin Ping Pong<br />

10 En. Farid Wajdi Bin Dahalan<br />

11 Pn. Maisara Binti Othman<br />

12<br />

En. Muhammad Firus Bin Kamal<br />

13 Pn. Nur Farahiyah Binti Ab Wahab<br />

14 En. Maisara Binti Othman<br />

15 En. Roslan Bin Arifin<br />

16 En. Muhammad Firus Bin Kamal<br />

17 En. Mohd Nasron Bin Kamaruddin<br />

18 Pn. Hazura Binti Abdul Aziz<br />

19 Pn. Herman Bin Mahamad Gapar<br />

Hoki<br />

Merentas Desa /<br />

Olahraga<br />

Sofbal<br />

20 Pn. Siti Aishah Binti Zainal Catur<br />

21 En. Mohd Ismail bin Zulkifli


22 En. Mohd Mokhairi bin Mohd Mokhtar<br />

23 Pn. Nur Shuhaila Osman<br />

Badminton<br />

BIL NAMA JURULATIH<br />

1 Pn. Wan Yusni Haryani Binti Wan Jusoh Bercerita<br />

2 Pn. Maisara Binti Jamaludin<br />

3 Pn. Noraini Omar Pidato<br />

4 Pn. Anita Hamidah Binti Hamid<br />

5 Pn. Nooredwin Binti Nooran<br />

6 Pn. Che Roslina bt Che Omar<br />

7 Pn. Hazura bt Abd Aziz<br />

8 Pn. Nur Diana Binti Baharuddin<br />

9 Pn. Noor Asyikin Binti Marasan<br />

10 Pn. Erma Heldayu Binti Idris<br />

Bicara Berirama<br />

Story Telling<br />

Scrabble<br />

11 Pn. Roshida Azlina Binti Che Roslee Whinz Kids<br />

12 Pn. Nuraimi Iylia Bin Mohd Ariff


13 En. Mohd Zaini Bin Yas<br />

14 Pn. Nur Suraya Mastura Bt Mohd Majid<br />

Reader's Theatre<br />

15 Pn. Nur Suraya Mastura Bt Mohd Majid Spelling Bee /<br />

16 En. Mohd Ismail Bin Zulkifli<br />

NST<br />

17 Pn. Hidayuwati Bt. Ahmad Debate<br />

18 Pn. Hidayuwati Bt. Ahmad Duet Singin<br />

19 Pn. Anisah bt Basir Poetry Recitation<br />

20 Pn. Rusmalina Binti Jabar Action Song<br />

21 Pn. Norhidayah Binti Ahmad Fuat<br />

22 Pn. Dalini Binti Johari<br />

23<br />

Pn. Dewi Erda Sofia Binti Radin Amir<br />

Tarian<br />

24 Pn. Shafinaz Binti Abdul Halim Tilawah Al Quran<br />

25 Pn. Nurul Izzah Binti Mohd Abd Rasid Hafazan<br />

26 Pn. Roslan Bin Arifin<br />

27<br />

Pn. Jamiezrina Binti Jemangin<br />

28 Pn. Azza Binti Abdul Wahid<br />

29 Pn. Noor Nadirah Binti Awang @ Husain<br />

30 Pn. Ahmad Radzmi B. Abdul Rahman<br />

31 Pn. Latipah Binti Yusof<br />

Nasyid<br />

Kalam Jamie<br />

Dikir Barat<br />

32 Pn. Mahira Binti Mohd Rawi Karnival Sains

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!