buku_pengurusan_kokurikulum_2017_-_Copy_1_

ismailmh

KATA-KATA ALUAN

GURU BESAR

SEKOLAH KEBANGSAAN CYBERJAYA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah s.w.t kerana dengan

limpah dan kurnianya maka terhasillah Buku Pengurusan Kokurikulum

bagi tahun 2017. Buku ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan

kepada guru-guru di sekolah ini untuk melaksanakan program

kokurikulum di sekolah. Seterusnya matlamat program kokurikulum yang

dirancang pada tahun ini dapat dicapai pada tahap cemerlang.

Sebagai seorang pendidik sudah sewajarnya mempunyai

tanggungjawab yang begitu besar untuk memastikan anak didik kita

berada dilandasan yang betul. Kita harus bersikap positif dan ikhlas

dalam melaksanakan apa jua tugasan yang telah diamanahkan kepada

kita. Visi dan misi sesebuah sekolah akan menjadi kenyataan sekiranya

setiap warga sekolah dapat memberikan komitmen yang tinggi terhadap

tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Justeru itu, buku

Program Kokurikulum sekolah ini adalah sesuai dijadikan sebagai

panduan dan rujukan utama untuk membantu menghasilkan

kecemerlangan dan perkhidmatan pendidikan yang berkualiti di sekolah

ini.

Akhir kata tahniah, kerana daya usaha tuan-tuan melahirkan

dokumen pengurusan lebih cemerlang. Semoga visi menjadikan SK

Cyberjaya menjadi kenyataan.Segala usaha dan kerjasama yang

diberikan diucapkan ribuan terima kasih semoga akan diberkati Allah

s.w.t. jua.

Selamat Maju Jaya

Mohd Zahari bin Mohd Noor


Guru Besar

Sekolah Kebangsaan Cyberjaya

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Perancangan sesuatu program adalah salah satu daripada elemen

kejayaan program tersebut.Tanpa perancangan yang teliti program

tersebut mungkin tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Oleh itu

perancangan perlu dibuat dengan sempurna, sama ada perancangan

jangka pendek atau jangka panjang agar semua yang terlibat rasa

kepuasannya.

Dalam dunia siber yang penuh cabaran ini, bidang pengurusan juga

tidak dapat lari daripada menuntut ke arah sistem pengurusan lebih

berkesan dan sistematik. Oleh yang demikian perlulah satu perancangan

yang didokumentasi agar memudahkan pihak yang berkaitan

menjalankan urusan lebih sempurna. Dengan lahirnya buku ini

diharapkan pihak pengurusan dan guru-guru dapat merancang

pengurusan kokurikulum lebih baik dan sistematik dari semasa ke

semasa berdasarkan penjadualan tugasan , takwim serta lain-lain

dokumentasi berkaitan. Seterusnya matlamat program kokurikulum yang

dirancang pada tahun ini dapat dicapai pada tahap cemerlang.

Sebagai seorang pendidik sudah sewajarnya mempunyai

tanggungjawab yang begitu besar untuk memastikan anak didik kita

berada dilandasan yang betul. Kita harus bersikap positif dan ikhlas

dalam melaksanakan apa jua tugasan yang telah diamanahkan kepada

kita. Visi dan misi sesebuah sekolah akan menjadi kenyataan sekiranya

setiap warga sekolah dapat memberikan komitmen yang tinggi terhadap

tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Justeru itu, buku

Program Kokurikulum sekolah ini adalah sesuai dijadikan sebagai

panduan dan rujukan utama untuk membantu menghasilkan

kecemerlangan dan perkhidmatan pendidikan yang berkualiti di sekolah

ini.

Oleh itu saya berharap, semua guru mampu keberjasama demi

memastikan segala perancangan dapat dilaksanakan dengan baik.

Segala permasalahan diharap dapat diselesaikan secara berhemah

tanpa ada pihak yang terguris. Akhir kata saya mengharapkan guru-guru

lebih komited dan berdaya saing demi memastikan kemenjadian murid


terutama dalam bidang kokurikulum pada sesi 2017 ini.

Disediakan oleh

Ismail bin Mohamad Hanafiah

Guru Penolong Kanan Kokurikulum

Sekolah Kebangsaan Cyberjaya

DASAR KOKURIKULUM

Rujuk Warta Kerajaan No. 5652 Jilid 11/Bil.27 (Tambahan No. 2)

bertarikh 28hb Disember 1967, (Peraturan Kursus Pengajian Sekolah

1956).

’Kegiatan kokurikulum’ ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang

lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik

darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh

dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di

bilik darjah.

Rujuk Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum

Kebangsaan) 1997 seperti dalam Warta Kerajaan Jilid 42/No.11

(Tambahan No. 41), Perundangan (A)/P.U.(A) 196 bertarikh 21 Mei

1998.

Kokurikulum adalah sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan.

"Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk

kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua

pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan

kepercayaan, untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan

sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk

menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk

menyampaikan pengetahuan."

Rujuk Subperaturan 3(1) dalam Peraturan-peraturan (kurikulum

Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P.U.(A) 531/97.

Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan


mengandungi yang berikut:-

penyertaan dalam sukan dan permainan;

penyertaan dalam persatuan dan kelab;

penyertaan dalam badan beruniform; dan

penyertaan dalam kegiatan-kegiatan lain sebagaimana ditentukan oleh

Menteri.

Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan

(Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P.U. (A) 531/97.

Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi

kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori

berikut:-

(a) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang

dinyatakan dalam

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997;

(b) hobi dan rekreasi;

(c) sukan dan permainan;

(d) badan beruniform; atau

(e) apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.

Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan

Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. 42/No. 11

(Tambahan No. 41), Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21hb. Mei

1998.

Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan, maka

pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. {Rujuk Seksyen 18,

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan

melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan

dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau

dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-


duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan

jika kesalahan itu dilakukan secara berterusan, maka apabila disabitkan

sedemikian, seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak

melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain

yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan

kesalahan itu, bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. {Rujuk

Subseksyen 135(2) Akta 550}.

Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. Sehubungan

itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan.

Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 2/1986, KP(BS)8591/Jld. 11/(41)

bertarikh 15 Januari 1986.

Peruntukan masa.

Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti dalam Warta

Kerajaan No. 5652 Jil. 11/Bil. 27 bertarikh 28 Disember 1967 adalah

seperti berikut:-

Sekolah Rendah

Tahun

Peruntukan Masa

3 dan 4 60 minit seminggu

5 dan 6 120 minit seminggu


KONSEP KOKURIKULUM

1. Gerak kerja kokurikulum adalah gerak kerja yang bercorak pendidikan

dan

berupa pengalaman pembelajaran di dalam atau di luar bilik darjah.

2. Ia adalah sebahagian daripada kokurikulum sekolah dan satu cara

bagi mencapai

matlamat-matlamat Pendidikan Negara.

3. Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua murid, pihak

sekolah dan

masyarakat adalah perlu supaya :

a) Menyediakan pengalaman bagi perkembangan mental, akhlak,

minat, bakat, sosial, jasmani dan rohani murid-murid.

b) Mengimbangkan perkembangan mental selaras dengan sosial,

jasmani dan rohani.

c) Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dimajukan.

d) Semua murid boleh dididik dan boleh mendidik diri sendiri.

MATLAMAT PERLAKSANAAN AKTIVITI KOKURIKULUM

1. Menyemai kesedaran murid-murid terhadap agama dan kepercayaan

kepada

Tuhan.

2. Menyeimbang antara perkembangan mental dengan perkembangan

rohani,

jasmani dan emosi murid-murid.

3. Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam

sekolah dan

antara sekolah.

4. Membina dan meningkatkan disiplin murid.

5. Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan dua hala

antara sekolah

dan masyarakat.

KEPENTINGAN GERAK KERJA KOKURIKULUM

Melengkapkan pengetahuan dan pengalaman murid

Menyeimbangkan perkembangan mental dan sosial,bakat dan


minat murid

Menjadikan sekolah sebagai tempat yang menarik dan

mengembirakan

ASAS PERLAKSANAAN GERAK KERJA KOKURIKULUM

Semua murid harus mempunyai perseimbangan rohani dan

jasmani

Semua murid dididik dan mendidik diri sendiri serta rakanrakan

Semua murid mempunyai minat dan bakat untuk dimajukan

Sekolah berperanan mendidik murid-murid memajukan

masyarakat

Masyarakat bersama-sama memainkan peranan mendidik

PERANAN GERAK KERJA KOKURIKULUM

1. Menyemai dan memupuk disiplin, nilai dan sikap positif selaras

dengan Falsafah

Pendidikan Negara.

2. Memupuk semangat kewarganegaraan dan perpaduan.

3. Memberi murid-murid pengalaman berhubung, bergaul dan bersatu

padu dalam masyarakat.

4. Mengukuh dan menggayakan pengalaman yang murid-murid peroleh

dalam bilik

darjah.

5. Mengembangkan minat, bakat dan kemahiran murid-murid dalam

bidang

tertentu.

6. Melatih murid-murid mengisi masa lapang dengan kegiatan yang

berfaedah

disamping membina kesihatan dan kesejahteraan diri.

7. Memberi peluang dan galakkan kepada murid-murid membuat kerjakerja

khidmat masyarakat

8. Menyediakan peluang kepada masyarakat untuk memberi

sumbangan kepada

sekolah.


STRATEGI MENCAPAI MATLAMAT GERAK

KERJA KOKURIKULUM

1. Libatkan semua murid dan semua kaum.

2. Libatkan murid dalam aktiviti khidmat masyarakat.

3. Merancang program kokurikulum dengan teliti.

4. Libatkan PIBG dan masyarakat.

5. Memberitahu ibu bapa tentang matlamat serta rancangan yang

hendak dilaksanakan.

6. Mencatat segala gerak kerja dan kemajuan yang telah dijalankan.

7. Memberi penghargaan kepada murid-murid, guru-guru dan

pihak-pihak terlibat.

UNIT KOKURIKULUM

SEKOLAH KEBANGSAAN CYBERJAYA


Pada dasarnya kegiatan Kokurikulum adalah sebahagian daripada

kurikulum sekolah. Setiap pelajar harus melibatkan diri dalam

kegiatan kokurikulum yang diandaikan dapat memberi dan

meningkatkan pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan

mental, minat, bakat, jasmani dan pembentukan nilai estetika serta

sosial yang positif. Di antara matlamat yang hendak dicapai adalah:

VISI

Memacu kecemerlangan kokurikulum dalam pelbagai peringkat

menjelang 2019

MISI

Sentiasa berusaha melibatkan murid secara maksimum di bidang

kokurikulum untuk melahirkan individu yang mempunyai daya saing yang

bertaraf dunia dari segi kuantiti dan kualiti bagi memenuhi aspirasi

Negara.


MOTTO

Kokurikulum SKCJ ke Mercu

MATLAMAT

Melahirkan bakat-bakat baru murid dalam bidang

kokurikulum.

Mewujudkan satu rangkaian pengurusan kokurikulum

yang saling berkaitan.


OBJEKTIF

Dapat memperkembangkan intelek, minat, bakat, jasmani,

rohani dan

pembentukan nilai-nilai estitika serta sosial yang positif selaras

dengan Falsafah Pendidikan Negara.

Meningkatkan minat, bakat dan kemahiran dalam gerak kerja

kokurikulum

yang diceburi.

Pengukuhan dan pengkayaan perkara yang dipelajari dalam

bilik darjah serta perluasan pengetahuan dan pengalaman

pelajar dalam bidang tertentu.

Pengisian masa lapang pelajar dengan berfaedah, memberi

kegembiraan serta pembinaan kesihatan dan kesejahteraan

diri.

Meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan

pemupukan nilai-nilai dan sikap positif, selaras dengan hasrat

Rukun Negara

Meningkatkan penglibatan kerjasama dan sumbangan dua

hala antara sekolah dan ibu bapa serta masyarakat setempat.

Mewujudkan daya saing juang yang tinggi di kalangan muridmurid

ketika menyertai sesuatu pertandingan.


FOKUS

Sukan dan Permainan

Unit Beruniform

Penyertaan murid yang menggalakkan.

Program cungkil bakat yang berkesan.

Persiapan pasukan sekolah yang lebih teratur dan rapi.

Penyertaan murid yang menggalakkan.

Beruniform setiap minggu dan mempunyai identiti.

Sukatan pengajaran dan ujian pencapaian dan kemahiran

diri ditekankan.

Kelab dan Persatuan


Penyertaan murid yang menggalakkan.

Ada perancangan dan pengukuhan mata pelajaran.

Minat dan bakat dipupuk.


Bidang Tugas Jawatankuasa Induk Kokurikulum

1. Merancang aktiviti jangka panjang dan pendek.

2. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali setahun.

3. Menentukan peraturan aktiviti kokurikulum dan ko akademik

sekolah.

4. Menentukan takwim dan jadual aktiviti.

5. Memastikan penglibatan murid yang menyeluruh.

6. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegitan

kokurikulum dan koakademik di peringkat daerah, negeri,

kebangsaan dan antarabangsa.

7. Memastikan guru mematuhi dan melaksanakan aktiviti

mengikut takwim dan jadual kokurikulum dan koakademik.

8. Menentukan tarikh Hari Kokurikulum Bulanan, Hari Anugerah

Kecemerlangan Kokurikulum, Ko Akademik dan Sukan serta

kegiatan yang lain.

9. Membuat penilaian aktiviti kokurikulum dan koakademik serta

membuat laporan tahunan.

10. Memastikan konsep kokurikulum dan ko akademik untuk

semua murid dan pelaksanaannya secara lebih terbuka dan

lebih menyeluruh di sekolah.

11. Membuat anggaran perbelanjaan bagi aktiviti dan menentukan

peruntukan kewangan yang akan digunakan.

12. Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan

murid yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam

aktiviti kokurikulum dan koakademik yang disertai.

13. Memastikan semua tempat dan peralatan adalah selamat

digunakan oleh murid.


PENGURUSAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM

Penyelaras Pasukan Badan Beruniform : Pn

Norafizah bt. Abdul Razak

Naib Penyelaras Pasukan Badan Beruniform : Pn.

Suhaila bt. Sapril

PENGAKAP

TUNAS KADET

REMAJA SEKOLAH (

TKRS )

1. En. Farid Wajdi b.

Dahalan (K)

2. En. Muhammad Emre

bin Abdul Razak

3. Pn. Noor Asyikin bt.

Marasan

4. Pn. Nur Azidawati bt.

Abd Razak

5. Pn. Roshida Azlina bt

Che Roslee

6. En. Roslan Bin Arifin

7. Pn. Rusmalina bt Abd

Jabar

8. Pn. Wan Rohani bt.

Wan Mohamad

1. Pn. Ruzilawati bt

Ali (K)

2. Pn. Siti Noreha bt.

Dahili

3. Pn. Siti Nurul Ain

bt Najidmudin

4. En. Herman bt.

Mahamad Gapar

5. Pn. Nor Azura

Binti Saaray

6. Pn. Mazlina Bt

Abd Wahid

7. Nur Suraya

Mastura Bt Mohd

Majid

BULAN SABIT MERAH

MALAYSIA ( BSMM )

PUTERI ISLAM

1. Pn. Nik Azwani Bte

Nik Azemi (K)

1. Pn. Badriah binti Mat

(K)


2. En. Ade Afendi bin

Suib

3. Pn. Annisa

Ulhusna bt.

Hamden

4. En. Ashrof bin

Yaacob

5. Pn. Dalini binti

Johari

6. Pn. Hidahyuwati bt.

Ahmad

7. En. Norlizan Bin

Othman

8. Pn. Siti Aishah

Binti Zainal

2. Pn. Hanizah Bt Abu

Bakar

3. Pn. Kasehmelati bt

Masjuki

4. Pn. Noorazimah Bt Ab

Jalil

5. Pn. Nor Saadah binti

Abdul Halim

6. Pn. Rafida binti Jaffar

7. Pn. Wan Norizan binti

Wan Muhamad

8. Pn. Rohani Bt Mamat

TUNAS PUTERI

1. Pn. Fadilah binti

Abd. Kadir (K)

2. Pn. Hazura Binti

Abdul Aziz

3. Pn. Nor Azura Abdul

Wahab

4. Pn. Norida binti

Othman

5. Pn. Ramlah binti Ab.

Rahman

6. Pn. Salma @

Salmah Binti Halim

7. Pn. Siti Aishah bt

Abu Bakar

8. Pn. Suzalina Aman


PENGURUSAN SUKAN / PERMAINAN

Penyelaras Sukan dan Permainan : Pn. Hazura bt Abd

Razak

Naib Penyelaras Kelab Sukan / Permainan : En. Ade Afendi b.

Suib

KELAB BOLA SEPAK KELAB BOLA JARING

1. En. Ashrof bin Yaacob

(K)

2. Pn. Noorazimah Bt Ab

Jalil

3. Pn. Wan Norizan binti

Wan Muhamad

4. En. Mohd Emree b.

Abdul Razak

5. Pn. Nor Saadah bt Abd

Halim

1. Pn. Annisa Ulhusna bt.

Hamden (K)

2. Pn. Rusmalina bt. Jabar

3. Pn. Noor Asyikin bt.

Marasan

4. Pn. Dalini bt. Johari

KELAB BADMINTON

KELAB BOLA BALING

1. Pn. Norida binti Othman

(K)

2. Pn. Nur Azidawati bt.

Abd Razak

3. Pn. Roshida Azlina Bt

Che Roslee

4. Pn. Suhaila Sapril

5. Pn. Badriah bt. Mat

1. En. Norlizan B. Othman

(K)

2. Pn. Ruzilawati bt Ali

3. Pn. Siti Noreha bt. Dahili

4. Pn. Hanizah Bt Abu

Bakar

5. Pn. Rohani Mamat


KELAB BOLA TAMPAR

KELAB SEPAK TAKRAW

1. En. Roslan b. Ariffin (K)

2. Pn. Rafida binti Jaffar

3. Pn. Kasehmelati bt

Masjuki

4. Pn. Suzalina Aman

5. Pn. Siti Aishah Abu

Bakar

1. Pn. Nur Suraya Mastura

bt. Abd Majid (K)

2. Pn. Siti Nurul Ain bt.

Najidmudin

3. Pn. Ramlah binti Ab.

Rahman

4. Pn. Fadilah binti Abd.

Kadir

5. En. Mohd Nasron b.

Kamaruddin

KELAB TENPIN

BOLING

1. Pn. Nor Azura Abdul

Wahab (K)

2. Pn. Mazlina Bt Abd

Wahid

3. Pn. Nor Azura Binti

Saaray

4. Pn. Norafiza bt Abdul

Razak

5. En. Herman b.

Mahamad Gapar

6. En. Muhamad Aiman b.

Baharuddin

KELAB PING PONG

1. Pn. Siti Aishah Binti

Zainal (K)

2. Pn. Salma @ Salmah

Binti Halim

3. Pn. Hidahyuwati Ahmad

4. En. Farid Wajdi bt.

Dahalan

5. Pn. Nik Azwani bt. Nik

Azemi


PENGURUSAN KELAB DAN PERSATUAN

Penyelaras Kelab dan Persatuan : En. Farid Wajdi bin

Dahalan

Naib Penyelaras Kelab dan Persatuan : Pn. Kasehmelati bt.

Masjuki

PERSATUAN BAHASA

MELAYU

PERSATUAN BAHASA

INGGERIS

1. Pn. Nur Azidawati bt. Abd

Razak (K)

2. Pn. Norida binti Othman

3. Pn. Nor Azura Binti Saaray

4. Pn. Siti Aishah bt Abu

Bakar

1. Pn. Noor Asyikin

Marasan (K)

2. Pn. Hazura Binti Abdul

Aziz

3. Pn. Nur Suraya Mastura

4. Pn. Roshida Azlina Bt

Che Roslee

PERSATUAN SAINS DAN

MATEMATIK

KESENIAN ISLAM

1. Pn. Rafida binti Jaffar (K)

2. Pn. Herman bin Mahamad

Gapar

3. Pn. Noorazimah bt ab jalil

4. En. Ade Afendi bin Suib

1. Pn. Rohani binti Mamat

(K)

2. Pn. Nor Saadah Binti

Abdul Halim

3. Pn. Badriah Binti Mat

4. En. Roslan bin Ariffin

KELAB RUKUN NEGARA

KELAB MULTIMEDIA


1. Pn. Wan Rohani bt. Wan

Mohamad (K)

2. Pn. Annisa Ulhusna bt.

Hamden

3. Pn. Siti Nurul Ain Bt

Najidmudin

4. Pn. Hanizah Bt Abu

Bakar

1. Pn. Rusmalina bt.

Jabar (K)

2. En. Norlizan Bin

Othman

3. Pn. Ruzilawati bt. Ali

4. En. Mohd Nasron b.

Kamaruddin

KELAB PENCEGAHAN

JENAYAH

KELAB SKIM PINJAMAN

BUKU TEKS (SPBT)

1. En. Muhammad Emre bin

Abdul Razak (K)

2. Pn. Fadilah binti Abd.

Kadir

3. Pn. Wan Norizan binti

Wan Muhamad

4. Pn. Siti Aishah Binti

Zainal

1. Pn. Suhaila Bt Sapril

(K)

2. Pn. Salma @ Salmah

Binti Halim

3. Pn, Ramlah Binti Ab.

Rahman

4. Pn. Mazlina bt Abd

Wahid

KELAB SENI DAN

KEBUDAYAAN

DOKTOR MUDA

1. Pn. Dalini Binti Johari (K)

2. Pn. Hidahyuwati Ahmad

3. Pn. Nor Azura Abdul

Wahab

1. Pn. Suzalina Aman

(K)

2. Pn. Nik Azwani Bte

Nik Azemi

3. Pn. Siti Noreha Dahili


4. Pn. Norafiza Bt Abdul

Razak

4. En. Ashrof bin

Yaacob

PENGURUSAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM , KELAB /

PERSATUAN , SUKAN / PERMAINAN.

1. Surat permohonan menubuhkan Pasukan Badan Beruniform,

Kelab / Persatuan , Sukan / Permainan dari guru / pelajar

disertakan bersama :

1.1 Draf Perlembagaan

1.2 Draf Aktiviti Asas

1.3 Senarai Jawatankuasa Penaja

2. Surat kelulusan penubuhan daripada Guru Besar selaku

Penolong Pendaftar Sekolah. Ada kelulusan penyertaan untuk

setahun.

3. Surat Pelantikan sebagai Guru Pemimpin atau Penasihat. Ada

pernyataan penurunan kuasa pengelola dan penyeliaan.

4. Minit Mesyuarat Agong penubuhan.

5. Perlembagaan yang disahkan oleh Guru Besar.

6. Senarai Jawatankuasa yang disahkan oleh Guru Besar.

7. Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Guru Besar.

8. Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Guru Besar.

9. Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin /

Penasihat.

10. Surat permohonan mengutip derma keahlian daripada Guru

Pemimpin / Penasihat jika ada.

11. Surat Kelulusan mengutip derma / yuran keahlian daripada

Guru Besar jika ada.

12. Akaun kewangan / belanjawan yang disahkan jika ada.

13. Minit-minit mesyuarat yang diadakan.

14. Surat-surat Pekeliling yang berkaitan dari :

14.1 Kementerian Pelajaran Malaysia

14.2 Jabatan Pelajaran Selangor

14.3 Pejabat Pelajaran Daerah


14.4 Sekolah.

15. Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli.

16. Laporan setiap aktiviti.

17. Laporan Tahunan.

18. Daftar penilaian bagi setiap ahli, jika ada penggabungan

dengan Agensi Luar / NGO

19. Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai Guru

Pemimpin / Penasihat kepada Guru Besar.

20. Pemantauan dan Laporan Dokumentasi Bergambar Aktiviti

21. Sampel-sampel Sijil / Surat Penghargaan.

22. Stok Inventori, jika berkenaan.

Bidang Tugas Penyelaras Pasukan Badan Beruniform , Kelab /

Persatuan , Sukan / Permainan, Ko Akademik :

1. Mengatur dan menyelia perjalanan aktiviti persatuan /

kelab, pasukan badan beruniform, sukan / permainan

dam ko akademik.

2. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan

mesyuarat.

3. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum : persatuan /

kelab, pasukan badan beruniform, sukan / permainan

dan ko akademik.

4. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa / penjaga

untuk murid menyertai aktiviti.

5. Menentukan laporan aktiviti, surat menyurat dan minit

mesyuarat difailkan dengan baik.

6. Memastikan Mesyuarat Agung dan pemilihan Ahli

Jawatankuasa diadakan setiap tahun pada tarikh yang

ditetapkan.

7. Menguruskan buku, buku log dan kad kokurikulum,

seperti :

- Mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk

diedarkan kepada murid pada tarikh yang ditetapkan ;

- Mengumpulkan kad tersebut semula pada akhir tahun

untuk simpanan dan rekod.

8. Menyediakan borang / buku yang diperlukan untuk


aktiviti, iaitu :

- Borang penyertaan persatuan,

- Borang senarai ahli jawatankuasa dan ahli,

- Buku laporan aktiviti.

9. Mengumpulkan buku aktiviti untuk edaran, rujukan dan

rekod.

10. Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti

dan pencapaian kokurikulum, ko akademik dan sukan

sekolah.

Bidang Tugas Ketua dan Setiausaha Guru Penasihat /

Pemimpin Pasukan Badan Beruniform , Kelab / Persatuan ,

Sukan / Permainan dan Ko Akademik :

1. Memastikan mesyuarat agung diadakan bagi tujuan

melantik ahli jawatankuasa.

2. Memastikan ada perlembagaan dan peraturan.

3. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.

4. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas, seperti

terkandung dalam perlembagaan.

5. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid.

6. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang

ditetapkan.

7. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan

pasukan badan beruniform, persatuan / kelab, kelab

sukan / permainan dan ko akademik.

8. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda

dan peralatan kokurikulum dan sukan diurus dan

dipelihara dengan baik.

9. Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti

disedia dan difailkan.

10. Mendaftar setiap pasukan badan beruniform,

persatuan / kelab serta kelab sukan dan permainan.

11. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar

serta galakan kepada ahli-ahli.

12. Mengurus penyertaan ahli dalam aktiviti di peringkat

sekolah / zon / daerah dalam aktiviti yang dijalankan.

13. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan


pencapaian ahli.

14. Memantau dan menandatangani Buku Kehadiran Ahli.

15. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan

dengan unit yang diwakili.

16. Menentukan papan kenyataan digunakan dan

dimanfaatkan dengan sepenuhnya.

17. Memastikan tidak ada unsur negatif dan tidak sihat

tersebar dalam kalangan ahli.

18. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima sijil

penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum dan

Sukan Sekolah.

19. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan

sesuatu program.

20. Menulis laporan tahunan.

21. Sentiasa mengemaskini fail persatuan / kelab.

22. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh

Pengetua / Guru Besar dari semasa ke semasa.

PENGURUSAN RUMAH SUKAN

Setiausaha Sukan

: Pn. Nuraimi Ilyia bt. Mohd Ariff

Naib Setiasa Sukan

: En. Mohd Nasron bin Kamaruddin

MERAH

HIJAU

1. Pn. Noorazimah Bt Ab

Jalil (Ketua)

2. Pn. Mahira Bt.Mohd

Rawi (Penolong Ketua)

3. Pn. Maisara Binti

Othman

4. Pn. Siti Sara Suraya Bt

Mohd Fadzil

1. Pn. Ramlah Binti Ab.

Rahman (Ketua)

2. En. Anita Hamidah Binti

Abd.Hamid (Penolong Ketua)

3. En. Farid Wajdi b. Dahalan

4. En. Norlizan Bin Othman

5. Pn. Rohani Bt Mamat

6. En. Fadilah Binti Abd. Kadir


5. Pn. Siti Aishah Bt Abu

Bakar

6. Pn. Nur Farahiyah Binti

Ab Wahab

7. Pn. Hidahyuwati

Ahmad

8. Pn. Anisah Ahmad

Basri

9. Pn. Noor Asyikin

Marasan

10. Pn.Hidayawati Bt

Salleh

11. Pn. Nurfarizan Binti Md

Faudzi

12. Pn. Kasehmelati Bt

Masjuki

13. En. Khafizul Yusairy

Bin Hussin

14. En. Muhammad Firus

Bin Kamal

15. Pn. Wan Rohani Bt

Wan Mohamad

16. En. Muhammad Emre

Bin Abdul Razak

17. Pn. Hanizah Bt Abu

Bakar

18. Cik Nur Suraya

Mastura Bt. Abd Majid

19. Pn. Rusmalina Bt. Abd

Jabar

20. Pn. Suhaila Sapril

7. Pn. Nur Azidawati

8. Pn. Nor Saadah Binti Abdul

Halim

9. En. Mohd Mokhairi b. Mohd

Mokhtar

10. Pn. Maisara Bt. Jamaludin

11. Pn. Zulkefli B. Daud

12. Pn. Nor Azura Binti Saaray

13. Pn. Che Roslina Binti Che

Omar

14. Pn. Siti Aishah Binti Zainal

15. Pn. Hafizah Binti Husin

16. Pn. Shafinaz Binti Abdul

Halim

17. En. Mohd Ismail Bin Zulkiflli

18. Pn. Linda Binti Adam

19. Pn. Nor Azura Bt Mohamad

Asir

20. Cik Erma Heldayu Binti Idris

21. Pn. Noor Nadirah Bt

Awang@Husin


21. Pn. Norli Bt Nordin

KUNING

1. Pn. Wan Norizan Binti

Wan Muhamad (Ketua)

2. Pn. Kasthuri

Chendarasegaran

(Pen. Ketua)

3. Pn. Siti Noreha Dahili

4. En. Herman Mahamad

Gapar

5. Pn. Ruzilawati Ali

6. Pn. Norida Binti

Othman

7. Pn. Maisara Bt Othman

8. Pn. Nor Azura Abdul

Wahab

BIRU

1. Pn. Siti Nurul Ain Bt

Najidmudin (Ketua)

2. Pn. Tan Sook Ching

(Penolong Ketua)

3. Pn. Annisa Ulhusna bt.

Hamden

4. En. Muhamad Aiman b.

Baharuddin

5. Pn. Nur Diana Bt

Baharuddin

6. Pn. Nik Azwani Bte Nik

Azemi

7. Pn. Nurul Izzah Binti Mohd

Abd Rasid


9. Pn. Nor Shuhaila

Osman

10. Pn. Norani Binti Omar

11. Pn. Roshida Azlina Bt

Che Roslee

12. Pn. Nooredwin Nooran

13. Pn. Latipah Binti Yusof

14. En. Ade Afendi Bin

Suib

15. Pn. Rafedah Bt Abd

Aziz

16. Pn. Azza Bt Abdul

Wahid

17. Pn. Salma @ Salmah

Binti Halim

18. En. Ahmad Radzmi Bin

Abdul Rahman

19. Pn. Jamiezrina Binti

Jemangin

20. Pn. Salwa Raihani Bt.

Abd Halim

21. Pn. Fazillah

8. Pn. Zarina Binti Zainudin

9. Pn. Rafida Binti Jaffar

10. Pn. Suzalina Aman

11. Pn. Hazura Binti Abdul

Aziz

12. Pn. Badriah Binti Mat

13. Pn. Wan Kamilah Bt Wan

Bakar

14. Pn. Norafiza Bt Abdul

Razak

15. Pn. Dewi Erda Sofia Bt

Radin Amir

16. Pn. Rozdleeyana Binti

Rosli

17. Pn. Norhidayah Binti

Ahmad Fuat

18. Pn. Wan Yusni Haryani

Binti Wan Jusoh

19. En. Ashrof Bin Yaacob

20. En. Roslan Bin Arifin

21. Pn. Mazlina bt Abdul

Wahid

22. Pn. Norlaili bt. Hashim

23. Pn. Dalini Binti Johari


JURULATIH PASUKAN SEKOLAH

BIL NAMA JURULATIH

1 En. Ade Afendi Bin Suib

2 En. Mohd Zaini Bin Yas

3 En. Khafizul Yusairy Bin Hussin

4 En. Zulkifli bin Daud

5 Pn. Mazlina Binti Abd Wahid

6 Pn. Nor Azura Binti Abd Wahab

7 Pn. Nur Farahiyah Binti Ab Wahab

8 Pn. Siti Sara Suraya Binti Mohd Fadzil

Sepak Takraw

Bola Sepak

Boling

Bola Jaring

9 En. Muhammad Aiman Bin Baharuddin Ping Pong

10 En. Farid Wajdi Bin Dahalan

11 Pn. Maisara Binti Othman

12

En. Muhammad Firus Bin Kamal

13 Pn. Nur Farahiyah Binti Ab Wahab

14 En. Maisara Binti Othman

15 En. Roslan Bin Arifin

16 En. Muhammad Firus Bin Kamal

17 En. Mohd Nasron Bin Kamaruddin

18 Pn. Hazura Binti Abdul Aziz

19 Pn. Herman Bin Mahamad Gapar

Hoki

Merentas Desa /

Olahraga

Sofbal

20 Pn. Siti Aishah Binti Zainal Catur

21 En. Mohd Ismail bin Zulkifli


22 En. Mohd Mokhairi bin Mohd Mokhtar

23 Pn. Nur Shuhaila Osman

Badminton

BIL NAMA JURULATIH

1 Pn. Wan Yusni Haryani Binti Wan Jusoh Bercerita

2 Pn. Maisara Binti Jamaludin

3 Pn. Noraini Omar Pidato

4 Pn. Anita Hamidah Binti Hamid

5 Pn. Nooredwin Binti Nooran

6 Pn. Che Roslina bt Che Omar

7 Pn. Hazura bt Abd Aziz

8 Pn. Nur Diana Binti Baharuddin

9 Pn. Noor Asyikin Binti Marasan

10 Pn. Erma Heldayu Binti Idris

Bicara Berirama

Story Telling

Scrabble

11 Pn. Roshida Azlina Binti Che Roslee Whinz Kids

12 Pn. Nuraimi Iylia Bin Mohd Ariff


13 En. Mohd Zaini Bin Yas

14 Pn. Nur Suraya Mastura Bt Mohd Majid

Reader's Theatre

15 Pn. Nur Suraya Mastura Bt Mohd Majid Spelling Bee /

16 En. Mohd Ismail Bin Zulkifli

NST

17 Pn. Hidayuwati Bt. Ahmad Debate

18 Pn. Hidayuwati Bt. Ahmad Duet Singin

19 Pn. Anisah bt Basir Poetry Recitation

20 Pn. Rusmalina Binti Jabar Action Song

21 Pn. Norhidayah Binti Ahmad Fuat

22 Pn. Dalini Binti Johari

23

Pn. Dewi Erda Sofia Binti Radin Amir

Tarian

24 Pn. Shafinaz Binti Abdul Halim Tilawah Al Quran

25 Pn. Nurul Izzah Binti Mohd Abd Rasid Hafazan

26 Pn. Roslan Bin Arifin

27

Pn. Jamiezrina Binti Jemangin

28 Pn. Azza Binti Abdul Wahid

29 Pn. Noor Nadirah Binti Awang @ Husain

30 Pn. Ahmad Radzmi B. Abdul Rahman

31 Pn. Latipah Binti Yusof

Nasyid

Kalam Jamie

Dikir Barat

32 Pn. Mahira Binti Mohd Rawi Karnival Sains

More magazines by this user
Similar magazines