Views
11 months ago

KitchenAid PDP 819/P - PDP 819/P BG (858042149600) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid PDP 819/P - PDP 819/P BG (858042149600) Istruzioni per l'Uso

3bg20020.fm Page 62

3bg20020.fm Page 62 Tuesday, February 24, 2004 6:17 PM ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА 1.Сваляне на опаковката и проверка • След разопаковането се уверете, че уредът не е повреден. Ако се съмнявате, не използвайте уреда. Обърнете се към Сервиза за поддръжка или местния доставчик. • Съхранявайте опаковъчните материали (полиетиленови торби, части от полистирол и др.) далеч от обсега на деца, тъй като носят потенциална опасност. 2.Сваляне на транспортните болтове • Уредът е снабден с транспортни болтове за предотвратяване на вътрешна повреда при транспортиране. Преди използване на уреда, трябва да свалите транспортните болтове (вж. “Инсталиране/Сваляне на транспортните болтове”). 3.Инсталиране на уреда • Преместете уреда, без да го носите за работния плот. • Инсталирайте уреда върху твърда и равна подова повърхност, за предпочитане в ъгъла на помещението. • Уверете се, че и четирите крачета се опират плътно на пода и след това проверете дали уредът е нивелиран безупречно, като използвате нивелир (вж. "Инсталиране/ Регулиране на крачетата"). 4.Подаване на вода • Свържете маркуча за подаване на вода в съответствие с нормативната уредба на местната водоснабдителна компания (вж. "Инсталиране/Свързване на маркуча за подаване на вода"). • Подаване на вода: Само студена вода • Кран: • Налягане: резбован съединител за маркуч 3/4". 0,05-1,00 MPa (0,5-10 bar). 5.Изцеждане • Свържете изпускателния маркуч към сифона или го закачете през ръба на мивка с помощта на "U"-образното коляно (вж. " Инсталиране/Свързване на маркуча за изпускане на вода") • Ако уредът е свързан с вградена система за оттичане, тя трябва да е снабдена с отвор за изпускане на въздуха, за да се избегне едновременно зареждане и източване на вода (сифонен ефект). 6.Електрическо свързване • Електрическите съединения трябва да се извършват от квалифициран техник в съответствие с указанията на производителя и действащите норми на безопасност. • Информация за напрежението, потреблението на електроенергия и електрическата защита са дадени на вътрешната страна на вратичката на уреда. • Уредът трябва да се свързва към мрежата изключително посредством контакт със заземяване в съответствие с установените норми. Уредът трябва да бъде заземен по закон. Производителят не носи никаква отговорност за щети на имущество или нараняване на лица или домашни животни, произтекли пряко или косвено от неспазването на указанията. • Не използвайте удължители или разклонители. • Преди да извършвате обслужване на уреда, го изключвайте от електрозахранващата мрежа. • След инсталирането достъпът до мрежовия щепсел или до изключване от мрежово захранване трябва да е гарантиран по всяко време с двуполярен прекъсвач. • Не работете с уреда, ако той е повреден по време на транспортиране. Уведомете Сервиза за поддръжка. • Замяна на мрежовия кабел трябва да се извършва само от Сервиза за поддръжка. • Уредът може да се използва само в домакинството и за указаното предназначение. 62 Black process 45.0° 150.0 LPI

3bg20020.fm Page 63 Tuesday, February 24, 2004 6:17 PM ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ 1.Опаковка • Опаковъчният материал е годен за рециклиране, както е указано от символа за рециклиране . При изхвърляне на опаковъчния материал спазвайте местните разпоредби. 2.Съвети за икономия на енергия • За най-добро използване на електроенергия, вода, перилен препарат и време използвайте препоръчваните максимални количества на зареждане. • Не превишавайте препоръчваните от производителя дози, показани върху опаковката на перилния препарат. • Eco Flap - специална система на изхода - предотвратява изпускането на перилен препарат от барабана в околната среда. • Използвайте “предпране” само за силно замърсено пране! Пестете перилен препарат, време, вода и електроенергия, като не избирате "предпране" за леко до нормално замърсено пране. Така пестите вода, електроенергия и време. • Обработете предварително петната с препарат за отстраняване на петна или накиснете изсъхналите петна във вода преди пране, за да намалите необходимостта от програма за горещо пране. • Пестете енергия, като използвате програма за пране при 60° C, вместо при 90° C, или програма за пране при 40° C, вместо при 60° C. • Пестете енергия и време, като избирате висока скорост на центрофугиране, за да намалите количеството вода в прането преди употреба на програма за сушене (за машини с регулируема скорост на центрофугиране). 3.Изхвърляне на опаковката и старите уреди • Уредът е произведен от материали, годни за рециклиране. Изхвърляйте уреда в съответствие с нормативната уредба за опазване на околната среда. • Преди изхвърляне отрежете захранващия кабел, така че уредът да не може да се включи в мрежата. • Ако възнамерявате да изхвърлите уреда си, отстранете перилния препарат от отделението. 4.Безопасност за децата • На деца не трябва да се позволява да играят с уреда. 5.Общи препоръки • Когато уредът не се използва, го изключвайте и затваряйте крана на водата. • Преди почистване или техническо обслужване изключвайте уреда и изваждайте щепсела от контакта на мрежата. • За почистване на уреда отвън използвайте неутрален миялен препарат и влажна кърпа. • Не използвайте абразивни препарати. • Не се опитвайте да отворите вратичката със сила. • Ако е необходимо, захранващият кабел може да се замени с идентичен от нашия Сервиз за поддръжка. Захранващият кабел трябва да се сменя само от квалифициран електротехник. 6.Декларация за съответствие за EC • Този уред е проектиран, конструиран и предлаган в съответствие с изискванията за безопасност на Директивите на Европейската общност: Директива за ниско напрежение 73/23/EEC Директива за електромагнитна съвместимост 89/336/EEC Директива за маркировката CE 93/68/ EEC . 63 Black process 45.0° 150.0 LPI