Views
9 months ago

KitchenAid 901 087 32 - 901 087 32 DA (857918216000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 087 32 - 901 087 32 DA (857918216000) Istruzioni per l'Uso

Tilslutning af ovnen •

Tilslutning af ovnen • Kontrollér, at spændingen anført på typepladen er i overensstemmelse med netspændingen i hjemmet. Typepladen er anbragt på forkanten af ovnen (synlig, når døren er åben). • Gå frem på følgende måde, hvis ovnen ikke er udstyret med forsyningskabel: 1. Løsn de to fastgørelsesskruer på klemkassens låg, der sidder nederst på ovnens bagside. 2. Fjern låget, så der bliver adgang til klemkassen, og før forsyningskablet (se tabel) gennem åbningen i bunden af ovnen. 3. Slut kablet til klemkassen ved at skrue skruerne godt fast. Sæt kablet fast i kabelholderen. 4. Sæt låget på plads ved at føre de to vinger ind i deres sæde, og fastgør det med de to skruer. Fastgørelse af ovnen Tabel over forsyningskabel Antal ledere Kabeltype 1N+ ~ H05 RR-F 3 X 1,5 mm² • Løft ovnen ved at holde den i håndtagene (B) i siden, og sæt den på plads i køkkenelementet. Sørg for, at elkablet ikke kommer i klemme (fig. 8). • Kontrollér, at ovnen er anbragt korrekt, før den fastgøres. • Ovnen er udstyret med afstandsstykker , der allerede er monteret, for at lette fastgørelsen af ovnen til køkkenelementet med de medfølgende skruer (som vist på fig. 9). 7 8 9 107

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN Bortskaffelse af emballagen • Emballagen kan genbruges 100% og er mærket med genbrugssymbolet . • Emballagen bør derfor ikke efterlades i miljøet, men skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. Bortskaffelse af gamle apparater • Dette produkt er mærket i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper man med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt. Symbolet på produktet eller på dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr. Det skal skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes man kontakte de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt. Energispareråd • Ovnen bør kun forvarmes, hvis det angives i produktkortets tabel for tilberedning eller i opskriften. • Anvend mørke forme med sort emalje, da de absorberer varmen bedst. VIGTIGE RÅD Advarsel: • Må ikke anvendes af mindreårige og svagelige personer uden opsyn. • Mindreårige skal være under opsyn af voksne, for at sikre, at de ikke leger med apparatet. • Ovnens tilgængelige dele kan blive varme under brugen, hvorfor det anbefales at holde børn langt fra apparatet. • Brug ikke skuremidler til rengøring af RUDERNE for at undgå, at de beskadiges. • Ved brug af apparatet bliver det meget varmt. Pas på ikke at røre ved varme elementer indeni ovnen. • Denne ovn er udelukkende beregnet til husholdningsbrug til tilberedning af madvarer. Enhver anden anvendelse frarådes. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader forårsaget af fejlagtig brug eller ukorrekt indstilling af betjeningsknapperne. • Eventuelle reparationer eller indgreb må udelukkende udføres af en servicetekniker. • Ovnen må ikke udsættes for vind og vejr. • Anbring ikke tunge genstande på døren, da de kan beskadige ovnrummet og hængslerne. Hold ikke fast i døren. • Hæng aldrig noget tungt på ovnhåndtaget. • Beklæd ikke bunden af ovnen med alufolie eller andre genstande. • Ovndøren skal lukke korrekt. Dørtætningen skal holdes ren. • Hæld aldrig vand direkte ind i en varm ovn. Emaljebelægningen kan blive beskadiget. • Frugtsaft, der drypper ned fra bagepladen, kan efterlade pletter, der ikke kan fjernes. Det anbefales at rengøre ovnen, inden den bruges igen. • Træk ikke gryder og pander hen over bunden af ovnen, da de kan lave ridser. 108