iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų

siauliai.lt

iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ (IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOSIOS

TIKSLINĖS DOTACIJOS LĖŠŲ) NAUDOJIMO PAGAL TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMUS

IR ATVAIZDAVIMO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYJE

PATIKRINIMO ATASKAITA

ĮŽANGA

2013 m. kovo 29 d.

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus 2013 m. vasario 11 d. pavedimu Nr. PA-5

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyresniajai patarėjai Stanislavai Tamonienei pavesta

atlikti audito procedūras Simono Daukanto gimnazijoje (toliau – Gimnazija), siekiant įvertinti

mokinio krepšelio lėšų (iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų) naudojimą pagal

teisės aktų reikalavimus ir atvaizdavimą biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje.

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus 2012 m. lapkričio 9 d. pavedimu Nr. PA-12

atliekamas Šiaulių miesto savivaldybės 2012 metų Konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinis

(teisėtumo) auditas. Šios patikrinimo ataskaitos duomenys bus panaudoti vertinant 2012 metų

Šiaulių miesto savivaldybės Konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenis.

Atlikdami patikrinimą, darėme prielaidą, kad visi patikrinimui pateikti dokumentai yra

patikimi ir galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka originalus.

Patikrinimo metu Gimnazijai vadovavo direktorius Vytautas Kantauskas, vyriausiąja

buhaltere iki 2012-08-23 dirbo Marija Mitkevičienė, nuo 2012-08-14 - Gražina Česnavičiutė 0,75

etato.

APIMTIS IR METODAI

Patikrinimo metu vertintos Gimnazijos ataskaitos:

- Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaita (Forma Nr. 2) K-

krepšelis;

- Mokėtinų ir gautinų sumų 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaita (Forma Nr. 4);

- Paaiškinamasis raštas prie 2012 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitų 2012-12-31.

Siekiant gauti pakankamus, tinkamus ir patikimus įrodymus buvo taikytos skaičiavimo,

dokumentų tikrinimo, paklausimo, analitinės ir kitos procedūros. Tikrinimas atliktas atrankos būdu,

nevertinant visų ūkinių operacijų 100 proc.

Ataskaitoje pateikiame tik patikrinimo metu atliktus ir nustatytus dalykus. Patikrinimo metu

finansinių ataskaitų duomenys nevertinti.

PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS

1. Dėl Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaitos

2012 metais Gimnazijai buvo skirta 2495,4 tūkst. Lt mokinio krepšelio lėšų (valstybės

funkcija 09.02.02.01.), iš jų: išlaidoms – 2485,4 tūkst. Lt ir 10,0 tūkst. Lt turtui įsigyti.


Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (Forma Nr. 2)

,,Darbo užmokestis pinigais” (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.1.1.1.1.1) kasinės išlaidos

parodytos 8,6 tūkst. Lt didesnės, o ,,Darbdavio socialinė parama pinigais” (išlaidų ekonominės

klasifikacijos kodas 2.7.3.1.1.) - ta pačia suma mažesnės.

Nesivadovauta Valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos 1

priedo (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003-07-03 įsakymas Nr. 1K-184 su vėlesniais

pakeitimais) II skyriaus 2.1.1. punkto nuostata, kad į darbo užmokestį pinigais kategoriją

įtraukiamas pagrindinis darbo užmokestis; papildomas užmokestis už viršvalandžius, naktinį

darbą ir darbą savaitgaliais; priedai ir premijos; metinis papildomas atlyginimas;

atostoginiai.

Krepšelio lėšų kasinių išlaidų registre kartu parodytos egzaminų lėšų kasinės išlaidos, nors

asignavimai skirti pagal atskirą sąmatą. Iš registre parodytų darbo užmokesčio kasinių išlaidų

atėmus egzaminų lėšų išlaidas, krepšelio lėšų darbo užmokesčio ir kasinių išlaidų bendra suma

atitinka Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2012 m. gruodžio 31 d. (Forma Nr. 2)

duomenis. Tačiau egzaminų lėšų 14,4 tūkst. Lt kasines išlaidas sudaro ne tik darbo užmokestis:

darbo užmokestis - 10,3 tūkst. Lt, socialinio draudimo įmokos – 3,2 tūkst. Lt bei prekių ir paslaugų

naudojimas – 0,9 tūkst. Lt. Todėl Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje 2012 m. gruodžio

31 d. krepšelio lėšų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų kasinės išlaidos parodytos 0,9

tūkst. Lt mažesnės, iš jų: darbo užmokesčio – 4,1 tūkst. Lt mažesnės, socialinio draudimo įmokų –

3,2 tūkst. Lt didesnės, o prekių ir paslaugų naudojimo kasinės išlaidos parodytos 0,9 tūkst. Lt

didesnės.

Nustatyta, kad, neatsižvelgiant į kasines išlaidas, krepšelio lėšų darbo užmokesčio,

socialinio draudimo įmokų bei prekių ir paslaugų naudojimo kasinės išlaidos Biudžeto išlaidų

sąmatos vykdymo ataskaitoje 2012 m. gruodžio 31 d. (Forma Nr. 2) parodytos atitinkančios

gautus asignavimus, o ne pagal kasinių išlaidų duomenis.

2. Dėl Mokėtinų ir gautinų sumų 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaitos

Apmokėto darbo užmokesčio duomenys pagal atskirus registrus (kasinės išlaidos,

memorialinis orderis Nr. 2) nesutampa. Pagal Mokėtinų ir gautinų sumų 2012-12-31 ataskaitą

Gimnazija darbo užmokesčio mokėtino likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturėjo.

Priskaičiuotas darbo užmokestis pagal apskaitos registrus (Suminis žiniaraštis 02 krepšelio lėšos

2012 m. nuo metų pradžios) sudaro 1873,00 tūkst. Lt. Kasinės darbo užmokesčio išlaidos pagal

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2012-12-31 ataskaitą (Forma Nr. 2) sudaro 1839,00 tūkst. Lt,

mokėtinas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 34,00 tūkst. Lt. Apmokėtas darbo užmokestis

pagal kasinių išlaidų registrą sudaro 1843,10 tūkst. Lt, mokėtinas likutis ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje – 29,90 tūkst. Lt. Apmokėtas darbo užmokestis pagal mokėjimo dokumentus

(Memorialinis orderis Nr. 2, krepšelis) sudaro 1841,90 tūkst. Lt, mokėtinas likutis ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje – 31,10 tūkst. Lt.

Be to, patikrinimo metu gautas Mokestinių prievolių likučių suderinimo aktas 2013-03-25

Nr. (20.23-06) – 391 - 7128, kuriame pateikta, kad pagal MAIS 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis

Gimnazijos gyventojų pajamų mokesčio įsiskolinimas iš viso sudaro 14,1 tūkst. Lt. Mokėtinų ir

gautinų sumų 2012-12-31 ataskaitoje nurodyta, kad gyventojų pajamų mokesčio (pajamos natūra)

mokėtinas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (biudžeto lėšos) sudaro 2,0 tūkst. Lt.

Atsižvelgiant į nurodytus neatitikimus, negalime patvirtinti Mokėtinų ir gautinų sumų

2012-12-31 ataskaitoje nurodytų duomenų, apie darbo užmokesčio mokėtino likučio

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvimą.

Apmokėtų socialinio draudimo įmokų duomenys pagal atskirus registrus (kasinės išlaidos,

memorialinis orderis Nr. 2) nesutampa. Pagal Mokėtinų ir gautinų sumų 2012-12-31 ataskaitą

Gimnazijos socialinio draudimo įmokų mokėtinas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro

13,20 tūkst. Lt. Priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos pagal apskaitos registrą (Suminis

žiniaraštis 02 krepšelio lėšos 2012 m. nuo metų pradžios) sudaro 572,10 tūkst. Lt. Apmokėtos

2


socialinio draudimo įmokos pagal Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2012-12-31 ataskaitą (Forma

Nr. 2) sudaro 569,00 tūkst. Lt, mokėtinas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2,40 tūkst. Lt.

Apmokėtos socialinio draudimo įmokos pagal kasinių išlaidų registrą sudaro 566,50 tūkst. Lt,

mokėtinas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 5,60 tūkst. Lt. Apmokėtos socialinio draudimo

įmokos pagal mokėjimo dokumentus (Memorialinis orderis Nr. 2, Krepšelis) sudaro 563,30 tūkst.

Lt, mokėtinas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 8,80 tūkst. Lt.

Atsižvelgiant į nurodytus neatitikimus, negalime patvirtinti Mokėtinų ir gautinų sumų

2012-12-31 ataskaitoje nurodytų duomenų apie socialinio draudimo įmokų 13,20 tūkst. Lt

mokėtiną likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Vadovaujantis Inventorizacijos taisyklių (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03

nutarimas Nr. 719 su vėlesniais pakeitimais) 4 punktu, biudžetinės įstaigos privalo inventorizuoti

skolas (mokėtinas ir gautinas).

Atsižvelgiant į paminėtus neatitikimus, nustatyta, kad nesivadovauta Inventorizacijos

taisyklių 61 punkto nuostata, kad, inventorizuojant skolas, inventorizacijos komisija į

inventorizavimo aprašą įrašo kreditoriaus arba skolininko pavadinimą, skolos (gautinos arba

mokėtinos) sumą, jos atsiradimo datą, tarpusavio suderinimo datą, numatomą skolos

grąžinimo terminą.

3. Dėl darbo užmokesčio

Pedagogų ir kitų darbuotojų tarifikacijos sąrašas 2012-01-01 patvirtintas 62 pedagoginiams

darbuotojams, iš jų – 7 antraeilėse pareigose Gimnazijos direktoriaus 2012-01-06 įsakymu Nr. V-

55a ir 2012-09-01 - 58 pedagoginiams darbuotojams, iš jų – 8 antraeilėse pareigose Gimnazijos

direktoriaus 2012-08-31 įsakymu Nr. V-194. Su minėtais įsakymais pedagoginiai darbuotojai

supažindinti pasirašytinai. Tarnybinių atlyginimų koeficientai nustatyti nuo vidurkių iki maksimalių

tarnybinio atlyginimo koeficientų.

Gimnazijos direktoriaus įsakymais pedagoginiams darbuotojams skirta 11,6 tūkst. Lt

vienkartinių priemokų už papildomus darbus. Pagal Mokėtinų ir gautinų sumų 2012 m. gruodžio 31

d. ataskaita (Forma Nr. 4) Gimnazija darbo užmokesčio mokėtino likučio metų pradžioje ir

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturėjo, socialinio draudimo įmokų mokėtino likučio metų

pabaigoje neturėjo, tačiau mokėtinas likutis laikotarpio pabaigoje sudarė 13,2 tūkst. Lt.

Vienkartinės priemokos skirtos nesivadovaujant Lietuvos Respublikos 2012 metų

valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo (2011-12-20 įstatymas

Nr. XI-1823) 14 straipsnio 2 punkto nuostata, kad iš sutaupytų asignavimų išlaidoms

pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas. Nevykdomi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-35 (su pakeitimais) 7 ir 8 punktų reikalavimai, kad iš

sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia dengti įsiskolinimus, naudoti skirtus asignavimus

taupiai.

Nustatyta, kad Pedagogų ir kitų darbuotojų tarifikacijos sąraše 2012-09-01 mokytojai I. V.

neformaliojo ugdymo atlyginimo koeficientų suma - 0,25 paskaičiuota neteisingai, nes

nepriskaičiuotas darbo apmokėjimo koeficientas 0,91 už 1 kontaktinę valandą. Atlyginimo

koeficientų suma turėjo būti paskaičiuota 1,16.

Dėl neteisingai paskaičiuotos atlyginimo koeficientų sumos, atlyginimas mokytojai už

neformalųjį ugdymą nuo 2012-09-01 turėjo būti nustatytas ir skaičiuojamas 111,26 Lt

didesnis – 141,52 Lt.

Skaičiuojant darbo užmokestį, nustatyti neatitikimai:

- Mokytojai V. R., atleistai Gimnazijos direktoriaus 2012-06-15 įsakymu Nr. P-202 nuo

2012-06-15, atlyginimas birželio mėnesį paskaičiuotas 357,23 Lt už 11 dirbtų dienų. Darbo laiko

apskaitos žiniaraštyje 10 darbo dienų parodyta liga, todėl atlyginimas turėjo būti paskaičiuotas tik

už 1 dirbtą dieną – 26,24 Lt, tai yra 330,99 Lt mažiau. Kompensacija už nepanaudotas atostogas

sudaro 996,59 Lt.

3


Atleistai mokytojai iš viso darbo užmokesčio birželio mėnesį priskaičiuota 334,07 Lt

daugiau - 1356,90 Lt, turėjo būti paskaičiuota 1022,83 Lt.

- Bibliotekininkė G. M. Gimnazijos direktoriaus 2012-06-18 įsakymu Nr. A-73 išleista

kasmetinių atostogų nuo 2012-07-02 iki 2012-08-06, viso 35 kalendorines dienas (24,6 d. d.) už

2011-09-01 – 2012-09-01 darbo laikotarpį, paskaičiuota 1415,39 Lt. Tačiau 2012-07-31 įsakymu

Nr. P-208 ji buvo atleista iš bibliotekininkės pareigų nuo 2012-08-06. Todėl atostogų jai priklausė

22,89 darbo dienos ir turėjo būti priskaičiuota 98,99 Lt mažiau - 1316,4 Lt (vidutinis darbo

užmokestis – 57,51 Lt). Išeitinė išmoka priskaičiuota 2415,42 Lt. Atsižvelgiant į skirtumą už

panaudotas atostogas, darbo užmokesčio turėjo būti priskaičiuota 2316,43 Lt.

- Mokytoja J. V. Gimnazijos direktoriaus 2012-06-18 įsakymu Nr. A-49 išleista kasmetinių

atostogų nuo 2012-06-28 iki 2012-08-06, viso 56 kalendorines dienas (39,31 d. d.) už 2011-09-01 –

2012-09-01 darbo laikotarpį, paskaičiuota 1028,61 Lt. Tačiau 2012-08-23 įsakymu Nr. P-212 buvo

atleista nuo 2012-08-24. Todėl atostogų jai priklausė 38,45 darbo dienos ir turėjo būti priskaičiuota

39,68 Lt mažiau - 988,93 Lt (vidutinis darbo užmokestis – 25,72 Lt).

- Mokytojas S. P. Gimnazijos direktoriaus 2012-06-18 įsakymu Nr. A-65 išleistas

kasmetinių atostogų nuo 2012-06-28 iki 2012-08-24, viso 56 kalendorines dienas (39,31 d. d.) už

2011-09-01 – 2012-09-01 darbo laikotarpį, paskaičiuota 1073,18 Lt. Tačiau 2012-08-23 įsakymu

Nr. P-213 buvo atleistas nuo 2012-08-24. Todėl atostogų jam priklausė 38,45 darbo dienos ir turėjo

būti priskaičiuota 41,57 Lt mažiau - 1031,61 Lt (vidutinis darbo užmokestis – 26,83 Lt).

- Mokytoja K. Ž. Gimnazijos direktoriaus 2012-08-23 įsakymu Nr. P-214 buvo atleista nuo

2012-08-24. Priskaičiuota 2039,31 Lt (vidutinis darbo užmokestis – 32,37 Lt) išeitinė išmoka už 3

mėn., turėjo būti priskaičiuota 49,77 Lt mažiau - 1989,54 Lt (vidutinis darbo užmokestis – 31,58

Lt). Skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį buvo paimtas skaičiuojamasis laikotarpis įtraukiant

paskutinį darbo mėnesį.

Skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, nesivadovauta Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2003-05-27 nutarimu Nr. 650 patvirtinto Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir

žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo 6.1. punkto

nuostata - skaičiuojamasis laikotarpis yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš

tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis.

Minėta mokytoja Gimnazijos direktoriaus 2012-06-18 įsakymu Nr. A-58 išleista kasmetinių

atostogų nuo 2012-06-28 iki 2012-08-24, viso 56 kalendorines dienas už 2011-09-01 – 2012-09-01

darbo laikotarpį, paskaičiuota 1416,80 Lt, tačiau atostogų jai priklausė 38,45 darbo dienos ir turėjo

būti priskaičiuota 183,32 Lt mažiau - 1233,48 Lt (vidutinis darbo užmokestis – 32,08 Lt).

Tikrintiems pedagoginiams darbuotojams išeitinių išmokų priskaičiuota 49,77 Lt

daugiau, už kasmetines atostogas – 363,56 Lt daugiau.

Iš viso tikrintiems pedagoginiams darbuotojams darbo užmokesčio priskaičiuota ir

sumokėta 747,40 Lt daugiau, socialinio draudimo įmokų priskaičiuota 231,54 Lt daugiau.

4. Kiti pastebėjimai

Tikrinamuoju laikotarpiu Gimnazijoje keitėsi vyriausioji buhalterė, tačiau pareigų

perdavimas ir perėmimas nebuvo įformintas aktu, kaip nurodyta Biudžetinių įstaigų buhalterinės

apskaitos organizavimo taisyklių (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004-05-25 įsakymas Nr.

1K-170) 13 punkte. Vyriausiojo buhalterio pareigų perdavimas ir perėmimas įforminamas aktu,

kuriame nurodoma: buhalterinių sąskaitų likučiai pagal apskaitos registrų duomenis; kasos

inventorizacijos, atliktos perdavimo (perėmimo) dieną, duomenys; iš anksto numeruotų blankų, už

kuriuos atsakingi buhalterinę apskaitą tvarkantys darbuotojai, inventorizacijos, atliktos perdavimo

(perėmimo) dieną, duomenys.

Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos

organizavimo taisyklių 4 punktu, už biudžetinės įstaigos buhalterinės apskaitos organizavimą

atsako biudžetinės įstaigos vadovas; 6 punktu, biudžetinės įstaigos vadovas užtikrina, kad

būtų laiku priimami sprendimai, susiję su buhalterine apskaita: nustato biudžetinės įstaigos

4


darbuotojų atsakomybę už ūkinių operacijų atlikimą, jų įforminimą, taip pat buhalterinei

apskaitai ir kontrolei reikalingų dokumentų perdavimą apskaitą tvarkantiems darbuotojams.

5. Rekomendacijos

Simono Daukanto gimnazijos direktoriui:

1. Išsiaiškinti ir pateikti informaciją dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų

nustatytus neatitikimus.

2. Spręsti dėl nuo 2012-09-01 priskaičiuoto 111,26 Lt mažesnio darbo užmokesčio

mokytojai.

3. Spręsti dėl 747,40 Lt daugiau išmokėto darbo užmokesčio pedagoginiams darbuotojams.

4. Imtis priemonių, kad būtų užtikrintas suteiktų kasmetinių atostogų trukmės peržiūrėjimas,

atleidžiant darbuotojus.

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyresnioji patarėja

Stanislava Tamonienė

5