25.02.2013 Views

9. klase - LU NMS

9. klase - LU NMS

9. klase - LU NMS

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>9.</strong> <strong>klase</strong><br />

Uzvārds Vārds Skola Telpa<br />

Abersons Kristaps V.Plūdoľa Kuldīgas ģimnāzija 224<br />

Āboltiľš Uģis Aizputes vidusskola 224<br />

Adsons Andrejs Rīgas 51.vidusskola 224<br />

Aleksina Anna Rīgas 65.vidusskola 224<br />

Anisko Dmitrijs Daugavpils Saskaľas pamatskola 224<br />

Balodis Mārtiľš Tīnūţu pamatskola 224<br />

Baumanis Haralds Rīgas 64.vidusskola 224<br />

Baumanis Māris Jūrmalas Alternatīvā skola 224<br />

Caune Laura Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 224<br />

Cīrulniece Ausma Smiltenes ģimnāzija 224<br />

Čivkulis Kristaps Daugavpils Valsts ģimnāzija 224<br />

Darčiks Jānis Oskars Dobeles Valsts ģimnāzija 224<br />

Demarčuks Sergejs Krāslavas Valsts ģimnāzija 224<br />

Dombrovska Kristīne Penkules pamatskola 224<br />

Dračuks Sergejs Ventspils 2.vidusskola 224<br />

Dunaveckis Deniss Daugavpils Saskaľas pamatskola 224<br />

Dzerkale Sintija A.Upīša Skrīveru vidusskola 218<br />

Fjodorova Anţelika Naujenes pamatskola 218<br />

Freimane Linda Ogres Valsts ģimnāzija 218<br />

Gailītis Mārtiľš Mārcis Saldus ģimnāzija 218<br />

Gorbunovs Ivans Rīgas 96.vidusskola 218<br />

Graustiľš Gatis Baldones vidusskola 218<br />

Grigorjevs Deinis Rēzeknes 5.vidusskola 218<br />

Grinbergs Elvis Aizupes pamatskola 218<br />

Groza Roberts Rudzātu vidusskola 218<br />

Grunte Adele DA Cēsu Valsts ģimnāzija 218<br />

Iļdeikins Viktors Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 218<br />

Iļjiľiha Valērija A.Upīša Skrīveru vidusskola 218<br />

Ivanova Lidija Rīgas 40.vidusskola 218<br />

Jurgelāne Johanna Estere Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 218<br />

Juškeviča Janīna Ziemeļvalstu ģimnāzija 218<br />

Kalašľiks Artūrs Strautiľu pamatskola 218<br />

Kalniľa Marija Rīgas Doma kora skola 218<br />

Kalniľš Jurģis Siguldas Valsts ģimnāzija 218<br />

Katkeviča Annija Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 218<br />

Kivistiks Arturs Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 218<br />

Kolodinskis Antons Rīgas 60.vidusskola 218<br />

Krastiľa Monta Staļģenes vidusskola 218<br />

Krimans Daniels Aglonas vidusskola 218<br />

Kriľģelis Kārlis Ugāles vidusskola 218<br />

Ķēniľš Roberts Talsu Valsts ģimnāzija 218<br />

Lācis Toms Engures vidusskola 210<br />

Lisovs Mārtiľš Preiļu 1.pamatskola 210<br />

Mārtuţa Zane Bērzpils vidusskola 210<br />

Mhitarjans Artūrs Dobeles Valsts ģimnāzija 210<br />

Micko Eleonora Rīgas 13.vidusskola 210<br />

Mičulis Elvis Rīgas Herdera vidusskola 210<br />

Miezāks Dāvids Jēkabpils Valsts ģimnāzija 210


Miķelsone Linda E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 210<br />

Mitrevica Zane Jelgavas Valsts ģimnāzija 210<br />

Mudulis Filips Jūrmalas Alternatīvā skola 210<br />

Oša-Večena Elīza Ilze Ādaţu vidusskola 210<br />

Pakalns Pēteris Cēsu Valsts ģimnāzija 210<br />

Paulušenko Renāte Zaļenieku pamatskola 210<br />

Pauzere Daiga Ugāles vidusskola 210<br />

Pētersons Ričards Olaines 1.vidusskola 210<br />

Petkevičs Stanislavs Jēkabpils 2.vidusskola 210<br />

Popovs Aleksejs Rīgas 10.vidusskola 210<br />

Potrebko Andris Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 210<br />

Ramata Ilga Līga Ādaţu vidusskola 212<br />

Rancāns Edijs Nautrēnu vidusskola 212<br />

Raudziľš Eglons Vārkavas pamatskola 212<br />

Rimašs Juris Limbaţu 3.vidusskola 212<br />

Rituma Dārta Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 212<br />

Rostoka Evita Limbaţu novada ģimnāzija 212<br />

Rupeiks Reinis Rīgas Natālijas Draudziľas vidusskola 212<br />

Skļareviča Poļina Rīgas 10.vidusskola 212<br />

Skutāne Elīza Valkas ģimnāzija 212<br />

Slics Kristiāns Jaunsilavas pamatskola 212<br />

Starcevs Dmitrijs Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 212<br />

Strakova Malvīne Nelda Valmieras Valsts ģimnāzija 212<br />

Strogonovs Jānis Ludzas pilsētas ģimnāzija 212<br />

Strumpe Emīls Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 212<br />

Šulajeva Nadeţda Liepājas 7.vidusskola 212<br />

Treilis Rūdolfs Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 212<br />

Varkale Annija Meţgaļu pamatskola 222<br />

Zajakins Aleksejs Rīgas 8<strong>9.</strong>vidusskola 222<br />

Zariľš Kristers Rencēnu pamatskola 222<br />

Zariľš Mārtiľš Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 222<br />

Zibra Mazens Olaines 2. vidusskola 222<br />

Ţogota Rimants Kārsavas vidusskola 222


10. <strong>klase</strong><br />

Uzvārds Vārds Skola Telpa<br />

Aleksandrova Ieva Tilţas vidusskola 211<br />

Aļeiľikova Elīna Jēkabpils Valsts ģimnāzija 211<br />

Batalova Sofija Habad Ebreju privātā vidusskola 211<br />

Bērziľš Artūrs Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 211<br />

Bērziľš Sandijs DA Cēsu Valsts ģimnāzija 211<br />

Blakunovs Sergejs Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 211<br />

Blumbergs Pauls Madonas Valsts ģimnāzija 211<br />

Bondarenko Vadims Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 211<br />

Briedis Kārlis Mārtiľš Siguldas Valsts ģimnāzija 211<br />

Bucika Krista Aiga A.Kronvalda Durbes vidusskola 211<br />

Bundure Baiba Aizkraukles novada ģimnāzija 211<br />

Buša Inta DA Cēsu Valsts ģimnāzija 211<br />

Dišlers Gatis Jānis Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 211<br />

Donerblics Toms Bauskas Valsts ģimnāzija 211<br />

Egle Deins Druvas vidusskola 211<br />

Fufačevs Konstantīns Rīgas 88.vidusskola 211<br />

Goldberga Sintija Aknīstes vidusskola 223<br />

Grikke Laura Antra Rīgas Valsts 2.ģimnāzija 223<br />

Ivanovskis Luka Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 223<br />

Kļaviľa Lizete Talsu 2.vidusskola 223<br />

Kļevickis Vladislavs Rīgas 40.vidusskola 223<br />

Konute Rebeka Eva Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 223<br />

Koops Einārs Babītes vidusskola 223<br />

Korţuks Sergejs Rīgas 95.vidusskola 223<br />

Magone Raitis Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 223<br />

Manukjans Vladimirs Rīgas 61.vidusskola 223<br />

Maslenkovs Maksims Rīgas Klasiskā ģimnāzija 223<br />

Matvejevs Oļegs Rīgas Ostvalda vidusskola 223<br />

Muzikants Ādams Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 223<br />

Neiburga Katrīna Daila Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 223<br />

Ogle Gatis Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 223<br />

Ozoliľa Sabīne Zasas vidusskola 223<br />

Paļskis Kristaps I.Gaiša Kokneses vidusskola 218<br />

Pētersone Krista Engures vidusskola 218<br />

Pētersons Artūrs Jānis Cēsu Valsts ģimnāzija 218<br />

Pickainis Āris Valmieras Valsts ģimnāzija 218<br />

Pūpols Kārlis Kristiāns Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 218<br />

Radziľš Kristofers Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 218<br />

Rubuls Jānis Cesvaines vidusskola 218<br />

Rumjancevs Aleksandrs Rīgas Ostvalda vidusskola 218<br />

Sietiľa Pārsla Esmeralda Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 218<br />

Slobodjaľuks Aleksandrs Ventspils 2.vidusskola 218<br />

Sniķeris Andris Maltas 1.vidusskola 218<br />

Sparinskis Dāvis Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 218<br />

Sprukulis Rihards Līvānu 1.vidusskola 218<br />

Strazds Aleksandrs Rīgas 80.vidusskola 218<br />

Šmelde Ilva Luīze Jelgavas Valsts ģimnāzija 218<br />

Vanags Artūrs Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 218


Vasiļevska Anna Liepājas pilsētas 12.vidusskola 218<br />

Veics Roberts Rīgas Franču licejs 218<br />

Vizule Laura Smiltenes ģimnāzija 218<br />

Zālītis Artūrs Aleksis Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 218<br />

Zuters Kārlis Siguldas Valsts ģimnāzija 218<br />

Zvaričs Igors Rīgas 74.vidusskola 218<br />

Ţitľikovs Fjodors Puškina licejs 218


11. <strong>klase</strong><br />

Uzvārds Vārds Skola Telpa<br />

Andţāns Aleksis Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 215<br />

Bārtuls Mārtiľš Tukuma 2.vidusskola 215<br />

Bērziľš Andis Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 215<br />

Bitāne Edīte A.Upīša Skrīveru vidusskola 215<br />

Boļše Vizma Nautrēnu vidusskola 215<br />

Brazēviča Eva Rīgas 84.vidusskola 215<br />

Brics Arvis Preiļu Valsts ģimnāzija 215<br />

Būmane Anna Beāte Tukuma Raiľa ģimnāzija 215<br />

Burmistre Līva Rīgas Natālijas Draudziľas vidusskola 215<br />

Čemeris Vitālijs Iecavas vidusskola 215<br />

Dementjevs Gunārs Baldones vidusskola 215<br />

Dravnieks Valdis Saldus 2.vidusskola 215<br />

Egle Ulvis Gustavs Rīgas 94.vidusskola 215<br />

Fabiane Egita Dobeles Valsts ģimnāzija 215<br />

Franckevičs Konstantins Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 215<br />

Garančs Armands Āgenskalna Valsts ģimnāzija 215<br />

Goba Artūrs Krišjānis Siguldas Valsts ģimnāzija 223<br />

Gorbunovs Dainis Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 223<br />

Graudiľš Roberts Rīgas 64.vidusskola 223<br />

Grekovs Dmitrijs Ventspils 2.vidusskola 223<br />

Harunţija Diāna Rīgas 86.vidusskola 223<br />

Kalniľa Ilze Ķeguma komercnovirziena vidusskola 223<br />

Kasevičs Igors Rīgas 34.vidusskola 223<br />

Ketlers Artūrs Ogres Valsts ģimnāzija 223<br />

Kipļuka Linda Rēzeknes Valsts ģimnāzija 223<br />

Kirmuša Iluta Limbaţu 3.vidusskola 223<br />

Klētnieks Ēriks Rīgas Franču licejs 223<br />

Koļago Emīlija Rīgas 86.vidusskola 223<br />

Kondrahins Ľikita Vangaţu vidusskola 223<br />

Konošonoka Inta Olaines 1.vidusskola 223<br />

Konstantinovs Romāns Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 223<br />

Kots Dţoijs Aleksis Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 223<br />

Krasnočubs Artūrs Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola 224<br />

Krastiľš Jēkabs Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 224<br />

Krasts Artūrs Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 224<br />

Krims Mārtiľš Limbaţu novada ģimnāzija 224<br />

Kurajevs Vladlens Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 224<br />

Kurtenoks Vladislavs Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola 224<br />

Kuzmins Mihails Puškina licejs 224<br />

Lāce Ilze Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 224<br />

Langins Aigars Rīgas Franču licejs 224<br />

Larka Ľikita Rīgas 88.vidusskola 224<br />

Lauva-Salnāja Andra Gulbenes novada Valsts ģimnāzija 224<br />

Lavrinovičs Valentīns Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 224<br />

Lazdiľa Līva I.Gaiša Kokneses vidusskola 224<br />

Līpenīts Elgars Āgenskalna Valsts ģimnāzija 224<br />

Lisova Ieva Preiļu Valsts ģimnāzija 224<br />

Locāns Andris Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 224


Mača Evita Balvu Valsts ģimnāzija 219<br />

Martinovs Jānis Ķeguma komercnovirziena vidusskola 219<br />

Medniece Sanda Gulbenes novada Valsts ģimnāzija 219<br />

Melbārdis Pēteris Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 219<br />

Melkuss Gatis Rīgas 28.vidusskola 219<br />

Nosovs Vitālijs Rīgas 33.vidusskola 219<br />

Otikova Elīna Rīgas Valsts 2.ģimnāzija 219<br />

Pakule Guntra Smiltenes ģimnāzija 219<br />

Plaunovs Dmitrijs Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 219<br />

Prikule Anna Dobeles Valsts ģimnāzija 219<br />

Puriľš Mikus Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 219<br />

Pustovalovs Edgars Jelgavas 5.vidusskola 219<br />

Puzo Evelīna Krāslavas Valsts ģimnāzija 219<br />

Ragţe Jēkabs Kuldīgas 2.vidusskola 219<br />

Ratnieks Ojārs Vilmārs Siguldas Valsts ģimnāzija 219<br />

Ratnieks Pēteris Kārlis Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 219<br />

Sautins Andrejs Rīgas 10.vidusskola 222<br />

Savko Toms Bauskas Valsts ģimnāzija 222<br />

Silkina Inese Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 222<br />

Šapovalovs Daniels Liepājas pilsētas 12.vidusskola 222<br />

Šukuleja Helma Grobiľas ģimnāzija 222<br />

Tensons Edvards Dobeles Valsts ģimnāzija 222<br />

Tomsons Emīls Bauskas Valsts ģimnāzija 222<br />

Trembe Anţelika Rīgas 40.vidusskola 222<br />

Upmanis Gustavs Mārtiľš Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 222<br />

Virse Sindija Valmieras Viestura vidusskola 222<br />

Vladimirovs Mārtiľš Cēsu Valsts ģimnāzija 222<br />

Ziemelis Raivis Jēkabpils Valsts ģimnāzija 222<br />

Zīle Ina Rīgas Klasiskā ģimnāzija 222<br />

Zvaigzne Madars E. Kauliľa Lielvārdes vidusskola 222


12. <strong>klase</strong><br />

Uzvārds Vārds Skola Telpa<br />

Akmens Toms Liepājas Valsts 1.ģimnāzija 211<br />

Arseľjeva Jaroslava Liepājas pilsētas 12.vidusskola 211<br />

Babre Agnese Dagdas vidusskola 211<br />

Bahmane Klinta Nīcas vidusskola 211<br />

Beguns Staľislavs Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 211<br />

Boitmanis Agnis Ugāles vidusskola 211<br />

Bošs Jānis Gulbenes novada Valsts ģimnāzija 211<br />

Boze Linna Lada Cēsu Valsts ģimnāzija 211<br />

Buţa Ilze DA Cēsu Valsts ģimnāzija 211<br />

Činčenko Sergejs Rīgas 13.vidusskola 211<br />

Dakuļs Valdis Viļānu vidusskola 211<br />

Danovskis Gunārs Vecumnieku vidusskola 211<br />

Deksne Elīna Gulbīša vidusskola 211<br />

Doķe Dana Valmieras Valsts ģimnāzija 211<br />

Filimonovs Iļja Ludzas 2.vidusskola 211<br />

Friško Ēriks Liepājas pilsētas 12.vidusskola 211<br />

Gerasimovičs Andris Daugavpils 10.vidusskola 210<br />

Gotlaufs Roberts Madonas Valsts ģimnāzija 210<br />

Grigorjevs Edvīns Rīgas 84.vidusskola 210<br />

Grišuľins Vladislavs Puškina licejs 210<br />

Gruznovs Staľislavs Valkas ģimnāzija 210<br />

Hromakovs Dmitrijs Rīgas Purvciema vidusskola 210<br />

Ivanova Anna Daugavpils Valsts ģimnāzija 210<br />

Ivanovs Sergejs Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 210<br />

Jansons Lauris Valmieras Valsts ģimnāzija 210<br />

Janševskis Justs Druvas vidusskola 210<br />

Jeremejevs Oļegs Rīgas 40.vidusskola 210<br />

Jerjomins Andrejs Rīgas 13.vidusskola 210<br />

Kalniľš Kalvis Liepājas Valsts 1.ģimnāzija 210<br />

Kalvāne Anna Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola 210<br />

Kasjanovs Sergejs Ventspils 2.vidusskola 210<br />

Kokenberga Elīna Valmieras Valsts ģimnāzija 210<br />

Kovaļa Viktorija Rīgas 92.vidusskola 210<br />

Krauze Rūta Ogres Valsts ģimnāzija 210<br />

Kuzľecova Nataļja Jaunogres vidusskola 212<br />

Kuzľecovs Andrejs Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 212<br />

Ķerubiľa Agnese Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 212<br />

Lācis Arvis Elejas vidusskola 212<br />

Lauris Pēteris Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 212<br />

Lazdiľš Kārlis Rīgas Teikas vidusskola 212<br />

Ļeonova Diāna Dobeles Valsts ģimnāzija 212<br />

Ļetko Edvīns Jelgavas 6.vidusskola 212<br />

Ļipins Artjoms Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 212<br />

Ļohina Ksenija Rīgas Natālijas Draudziľas vidusskola 212<br />

Mača Līva Siguldas Valsts ģimnāzija 212<br />

Maslovs Leonīds Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 212<br />

Masterova Alīna Olaines 2. vidusskola 212<br />

Medne Brigita Olaines 1.vidusskola 212


Meţulis Indriķis Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 212<br />

Milaknis Mārcis Viesītes vidusskola 212<br />

Namnieks Jānis Smiltenes ģimnāzija 215<br />

Naumova Bella Rīgas 40.vidusskola 215<br />

Neiders Osvalds E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 215<br />

Ošiľa Ilze Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 215<br />

Ozoliľa Anna Valmieras Valsts ģimnāzija 215<br />

Pastars Jānis Preiļu Valsts ģimnāzija 215<br />

Pastars Raivis Preiļu Valsts ģimnāzija 215<br />

Pētersone Guna Siguldas Valsts ģimnāzija 215<br />

Plociľš Valdis Krāslavas Valsts ģimnāzija 215<br />

Poplavskis Kaspars Rēzeknes 1.vidusskola 215<br />

Pūķis Miķelis Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 215<br />

Rabša Artūrs Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 215<br />

Rajeckis Jānis Aglonas vidusskola 215<br />

Reinika Diāna Rēzeknes 2.vidusskola 215<br />

Roze Krišjānis Talsu Valsts ģimnāzija 215<br />

Rublāns Mārcis Kuldīgas 2.vidusskola 215<br />

Samohvalovs Sandris Cēsu Valsts ģimnāzija 219<br />

Sčastnijs Andrejs Āgenskalna Valsts ģimnāzija 219<br />

Sirkels Arnis Dundagas vidusskola 219<br />

Skrūzmanis Daniels Līvānu 1.vidusskola 219<br />

Smelēns Henrijs Rīgas 41.vidusskola 219<br />

Smelēns Voldemārs Rīgas 41.vidusskola 219<br />

Sokolovs Maksims Rīgas 34.vidusskola 219<br />

Spuris Aleksejs Āgenskalna Valsts ģimnāzija 219<br />

Stāmere Margarita Lubānas vidusskola 219<br />

Šēle Laura Priekules vidusskola 219<br />

Šorohova Jeļena Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 219<br />

Štrauss Uvis Tukuma 2.vidusskola 219<br />

Tomme Roberts Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 219<br />

Treľins Georgijs Rīgas 95.vidusskola 219<br />

Urtāns Edţus Jēkabpils Valsts ģimnāzija 219<br />

Valdemāre Diāna Pļaviľu novada ģimnāzija 222<br />

Vaļecka Anna Misas vidusskola 222<br />

Vasiļevska Alīna Rīgas Universālā vidusskola 222<br />

Vasiļevska Maira Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 222<br />

Vīnbergs Mārcis Iecavas vidusskola 222<br />

Zaezerskis Edgars Ludzas pilsētas ģimnāzija 222<br />

Zalinkevica Airisa Dobeles Valsts ģimnāzija 222<br />

Zālītis Elvijs Pļaviľu novada ģimnāzija 222<br />

Zeļdes Marks Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 222<br />

Zitāns Vunders E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 222<br />

Znotiľš Kristaps Preiļu Valsts ģimnāzija 222<br />

Zvirgzdiľš Jānis Limbaţu novada ģimnāzija 222

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!