protokols nr.14 - Salas Novads

salasnovads.lv

protokols nr.14 - Salas Novads

LATVIJAS REPUBLIKA

SALAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV 5230, tālr. 65237700, fakss 65231660, salaspag@salas.lv

Reģ.Nr.90000045372, AS „Swedbank”, kods HABALV22, konts LV40HABA0551027661272

________________________________________________________________________________________________

SALAS NOVADA DOMES

SĒDES PROTOKOLS

Salas novada Salas pagastā

2012.gada 28.novembrī Nr.14

Sēde sasaukta: plkst. 14.00

Sēdi atklāj: plkst. 14.00

Darba kārtībā:

1. Par paveikto novembra mēnesī

2. Par Sēlijas novadu apvienības dibināšanu

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu

4. Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītās

nokavējuma naudas dzēšanu

5. Par pašvaldības pabalstu piešķiršanu

6. Par pabalstu piešķiršanu Ziemassvētku dāvanām

7. Par būvniecības ieceres „Par ražošanas ēkas Alejas ielā 3, Salā, Salas pagastā Salas novadā

rekonstrukcija” publiskās apspriešanas rezultātu izskatīšanu

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

9. Par adreses, zemes gabala nosaukuma apstiprināšanu, zemes lietošanas mērķa un apgrūtinājumu

apstiprināšanu

10. Par zemes nomas līgumu slēgšanu personisko palīgsaimniecību vajadzībām

11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi

12. Par papildinājumiem Salas novada domes 2009.gada 16.decembra lēmumā Nr.14 „Par lauku

zemes piekritību Salas novada pašvaldībai”

13. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

14. Par īres līgumu slēgšanu

15. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

16. Par ekskavatora norakstīšanu

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe

Protokolē – lietvede Inga Purviņa

Piedalās:

Deputāti: Rita Audriņa, Gatis Balodis, Juris Balodītis, Andris Bārzdiņš, Ruta Jakovļeva, Guntars

Paeglis, Vija Pelčere, Ingūna Rēķe, Elīna Skuja, Vika Vanaga.

Pašvaldības administrācijas darbinieki: nekustamo īpašumu speciāliste Ingrīda Gādmane,

referente Airita Volante


Nav ieradušies: deputāts Ilmārs Elksnis – slimības dēļ;

deputāts Pēteris Krastiņš – darba dēļ.

Domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 17.punktu „Par

meža zemes transformāciju”.

Atklāti balsojot: PAR – 11 (R.Audriņa, G.Balodis, J.Balodītis, A.Bārzdiņš, R.Jakovļeva,

G.Paeglis, V.Pelčere, I.Rēķe, E.Skuja, I.Sproģe, V.Vanaga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas

novada dome NOLEMJ:

1. Papildināt sēdes darba kārtību ar 17.punktu „Par meža zemes transformāciju”.

2. Apstiprināt sēdes darba kārtību ar 17 punktiem.

1.

Par paveikto novembra mēnesī

(I.Sproģe)

1. Pašvaldības kultūras namos notika Latvijas Valsts dibināšanai veltīti svinīgi pasākumi un

labāko darba darītāju apbalvošana ar Salas novada Atzinības rakstu un naudas balvām.

2. Uzsākta apkures sistēmas nomaiņa Biržu Tautas namā.

3. Iegādāti jauni aizkari Sēlpils kultūras namam.

4. SIA „Vīgants” iegādājies lietotu ekskavatoru LIEBHER -904.

5. Uzsākta pašvaldībai piederošā īpašumā „Klovānu sils” cirsmas iestigošana un dastošana.

6. Izstrādāts tehniskais projekts atkritumu izgāztuvju „Ielejas” un „Gustiņu Rāceņi”

rekultivācija.

7. Projekta „ Dalīto atkritumu savākšanas laukumu izveidošana Salas novadā” ietvaros saņemti

74 konteineri atkritumu šķirošanai.

8. Veikta ceļu greiderēšana.

2.

Par Sēlijas novadu apvienības dibināšanu

(I.Sproģe)

Lai uzlabotu teritorijas ekonomisko stāvokli un iedzīvotāju dzīves kvalitāti, saglabātu Sēlijas

kultūrvēsturisko identitāti un vērtības, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās

daļas 27.punktu, ņemot vērā Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes

novadu pašvaldību vadītāju 2012.gada 12.oktobra sanāksmes protokolu un panākto vienošanos

dibināt Sēlijas novadu apvienību2012.gada 12.oktobra Vienošanos par nodomu, ņemot vērā

2012.gada 22.novembra finanšu komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (R.Audriņa,

G.Balodis, J.Balodītis, A.Bārzdiņš, R.Jakovļeva, G.Paeglis, V.Pelčere, I.Rēķe, E.Skuja, I.Sproģe,

V.Vanaga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:

1. Piedalīties Sēlijas novadu apvienības dibināšanā.

3.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu

(I.Sproģe, I.Gādmane)

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.


4.

Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītās

nokavējuma naudas dzēšanu

(I.Sproģe, I.Gādmane)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.

5.

Par pašvaldības pabalstu piešķiršanu

(E.Skuja)

Atklāti balsojot: PAR – 11 (R.Audriņa, G.Balodis, J.Balodītis, A.Bārzdiņš, R.Jakovļeva,

G.Paeglis, V.Pelčere, I.Rēķe, E.Skuja, I.Sproģe, V.Vanaga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas

novada dome NOLEMJ:


1. Ņemot vērā sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 2012.gada 21.novembra sēdes

lēmumu, piešķirt pašvaldības pabalstus saskaņā ar sarakstu (pielikumā).

2.Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām pielikuma teksts nav izpaužams.

6.

Par pabalstu piešķiršanu Ziemassvētku dāvanām

(E.Skuja)

Pamatojoties uz Salas novada pašvaldības 2009.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.11

„Citi pašvaldības pabalsti” 13., 14.punktu un ņemot vērā sociālās, izglītības, kultūras un sporta

komitejas 2012.gada 21.novembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (R.Audriņa,

G.Balodis, J.Balodītis, A.Bārzdiņš, R.Jakovļeva, G.Paeglis, V.Pelčere, I.Rēķe, E.Skuja, I.Sproģe,

V.Vanaga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt pabalstu Ziemassvētku dāvanu iegādei novada vientuļajiem pensionāriem un novada

iedzīvotājiem, kuri uzturas sociālās aprūpes iestādē Ls 5,00 apmērā katram.

2. Piešķirt pabalstu Ziemassvētku dāvanu iegādei novada pirmsskolas vecuma bērniem, 1.- 4. klašu

skolēniem un novada bērniem, kuri uzturas sociālās aprūpes iestādēs Ls 2,50 apmērā katram.

3. Sociālajam dienestam sagatavot sarakstus un iesniegt Grāmatvedības nodaļā.

7.

Par būvniecības ieceres „Par ražošanas ēkas Alejas ielā 3, Salā, Salas pagastā Salas novadā

rekonstrukcija” publiskās apspriešanas rezultātu izskatīšanu

(A.Bārzdiņš, I.Gādmane)

Salas novada dome ir izskatījusi nekustamo īpašumu speciālistes Ingrīdas Gādmanes

2012.gada 12.novembra sagatavoto un iesniegto Gala ziņojumu par būvniecības ieceres - ražošanas

ēkas Alejas ielā 3, Salā, Salas pagastā, Salas novadā rekonstrukcijas (polimēro materiālu un

produktu uz to bāzes ražošana) publisko apspriešanu.

Izvērtējot faktiskos apstākļus, tika konstatēts:

Ieceres ierosinātājs :

SIA Agro-Synt, reģ.Nr. LV45403033324 , „Austrumi” , Krustpils pagasts, Krustpils novads.

Būvniecības ieceres publiskā apspriešana:

Būvniecības iecere - ražošanas ēkas Alejas ielā 3, Salā, Salas pagastā, Salas novadā rekonstrukcija

(polimēro materiālu un produktu uz to bāzes ražošana) nodota publiskai apspriešanai ar 27.09.2012.

Salas novada domes sēdes lēmumu ( protokols Nr.11.16) „Par ražošanas ēkas Alejas ielā 3, Salā,

Salas pagastā Salas novadā rekonstrukcijas ieceres materiālu nodošanu publiskai apspriešanai”.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas laiks no 2012.gada 1.oktobra līdz 1.novembrim

(ieskaitot).

Par publiskās apspriešanas uzsākšanu paziņojumi ievietoti laikrakstos „Brīvā Daugava”, „Jaunais vēstnesis”,

informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis”, paziņojums izvietots pie ziņojuma dēļa novada domes ēkā un

publicēts pašvaldības mājas lapā www.salasnovads.lv., kurā bija pieejamas arī aptaujas anketu veidlapas.

Apskates materiāli (būvniecības ieceres apraksts un skiču projekts) un aptaujas anketu veidlapas publiskās

apspriešanas laikā no 01.10.2012 līdz 01.11.2012. (ieskaitot) bija pieejami Salas novada pašvaldības

ēkā, Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, 106.kabinetā pašvaldības darba laikā.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notika 2012.gada 9.oktobrī Salas kultūras namā, Skolas

ielā 2, Salā, Salas pagastā, Salas novadā. Tajā piedalījās Salas novada iedzīvotāji, blakus esošo

nekustamo īpašumu īpašnieki, novada domes darbinieki un pasūtītāja pārstāvji.

Pašvaldībā iesniegti sekojoši dokumenti:

1) 15.08.2012. Nomas līgums par zemesgabala Alejas ielā 3, Salā, Salas pagastā, Salas novadā,

kadastra Nr.56860020244, nomu uz 3 gadiem, mērķis – ražošanas kompleksa izveide polimēro

materiālu un produktu uz to bāzes ražošanai;

2) 29.08.2012. Nr.10/22-1 Krustpils novada pašvaldības Būvvaldes atzinums par publiskās

apspriešanas nepieciešamību;


3) 02.07.2012. Salas novada pašvaldības izziņa Nr.14-8/634 „Par nekustamo īpašumu Alejas ielā 3,

Salā, Salas pagastā, Salas novadā”;

4) ražošanas kompleksa Alejas ielā 3, Sala, Salas pagasts, Salas novads, rekonstrukcijas skiču

projekts, būvprojekta vadītājs Jānis Korņejevs;

5) būvniecības ieceres apraksts.

Būvniecības ieceres sabiedriskās apspriešanas laikā tika izanalizētas visas saņemtās 343 aptaujas

lapas, tai skaitā 319 anketas ar atbalstu plānotajai iecerei, „neatbalstu”- 22, „nav viedokļa” -2.

Aptaujas lapās, kurās pausts atbalsts būvniecības iecerei, galvenokārt norādīts, ka:

- jauna inovatīva produkta ražošana;

- ražošana veicinās novada attīstību;

- būs pieejamas darba vietas;

- pašvaldībai palielināsies nodokļu ieņēmumi;

- tiks sakārtots nekustamais īpašums;

- apkārtējo māju iedzīvotājus tas neietekmēs, ja tiks ievēroti LR normatīvie akti un ar vides

aizsardzību saistītās prasības.

Aptaujas lapās, kurās iecere noraidīta, galvenie „pretargumenti” ir:

- noraida kategoriski, ieguvums minimāls, risks maksimāls;

- ražotne nav nepieciešams izvietot ciemata centrā, atbalsta ražotnes ierīkošanu tālāk no

ciemata centra;

- ūdens, gaisa un augsnes piesārņojums;

- vairāk jāatbalsta vietējie uzņēmumi.

1. Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 1.punktu, kurš nosaka, ka Vietējo pašvaldību

kompetencē ir izstrādāt un apstiprināt savas administratīvās teritorijas plānojumu, detālos

plānojumus un to sastāvā esošos apbūves noteikumus, kas ir obligāti visiem būvniecības

dalībniekiem un attiecas uz visu veidu būvēm vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī

kontrolēt un nodrošināt to izpildi;

2. Būvniecības likuma 12.panta pirmās daļas 1., 2., un 3.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldībai, pirms

tā pieņem lēmumu par būvniecību, jānodrošina paredzētās būves publisku apspriešanu, ja būve var

būtiski pasliktināt iedzīvotāju sadzīves apstākļus un samazināt nekustamā īpašuma vērtību, kā arī

ietekmē vidi, bet tai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums saskaņā ar likumu "Par

ietekmes uz vidi novērtējumu".

3. Vides aizsardzības likuma 12.panta sesto daļu, kas nosaka, ka iestāde, pieņemot šā likuma

8.panta pirmajā daļā minētos lēmumus vai dokumentus izvērtē sabiedrības līdzdalības procesā

izteiktos viedokļus un priekšlikumus un samēro indivīda tiesības un intereses ar sabiedrības

ieguvumiem un zaudējumiem, ņemot vērā lēmuma vai dokumenta ietekmi uz ilgtspējīgu attīstību,

kā arī ievērojot izvērtēšanas principu - jebkuras tādas darbības vai pasākuma sekas, kas var būtiski

ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, jāizvērtē pirms attiecīgās darbības vai pasākuma atļaušanas vai

uzsākšanas. Darbība vai pasākums, kas var negatīvi ietekmēt vidi vai cilvēku veselību arī tad, ja

ievērotas visas vides aizsardzības prasības, ir pieļaujams tikai tad, ja paredzamais pozitīvais

rezultāts sabiedrībai kopumā pārsniedz attiecīgās darbības vai pasākuma nodarīto kaitējumu videi

un sabiedrībai.

4. LR Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumu Nr.331 „Paredzētās būves publiskās

apspriešanas kārtība” 20.punktā ir noteikts, ka gala ziņojumu par būvniecības ieceres publiskās

apspriešanas rezultātiem atbildīgais sekretārs sniedz pēc publiskās apspriešanas termiņa beigām

nākamajā pašvaldības domes sēdē, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no dienas, kad sākta publiskā

apspriešana.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 1.punktu, 12.panta pirmās daļas

1., 2., un 3.punktu, 11.panta trešo daļu, Vides aizsardzības likuma 12.panta sesto daļu, Ministru

kabineta 2007.gada 22.maija noteikumu Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība”

20.punktu, ņemot vērā 2012.gada 22.novembra attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot:

PAR – 11 (R.Audriņa, G.Balodis, J.Balodītis, A.Bārzdiņš, R.Jakovļeva, G.Paeglis, V.Pelčere,

I.Rēķe, E.Skuja, I.Sproģe, V.Vanaga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome

NOLEMJ:


1. Apstiprināt gala ziņojumu par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem

(pielikumā).

2. Atbalstīt SIA „Agro-Synt” būvniecības ieceri - ražošanas ēkas Alejas ielā 3, Salā, Salas pagastā Salas

novadā rekonstrukciju.

3. Uzdot SIA „Agro- Synt” iesniegt pašvaldībā Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes un

Veselības inspekcijas Latgales kontroles daļas izsniegtos realizācijas noteikumus.

8.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

(A.Bārzdiņš, I.Gādmane)

1.

Salas novada dome ir izskatījusi SIA „Sēlijas mērniecība”, reģ.Nr.LV55403030141,

juridiskā adrese Pļaviņu iela 52, Jēkabpilī, iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma

„Priednieki”, Sēlpils pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. svītrots, zemes vienības ar kadastra

apzīmējumu svītrots sadalīšanai.

Sadalot nekustamā īpašuma „Priednieki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu svītrots ir

izveidotas divas zemes vienības:

1) zemes vienība 14,83 ha platībā;

2) zemes vienība 4,54 ha platībā, kurām nepieciešams piešķirt jaunus nosaukumus un zemes

lietošanas mērķus.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa

noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un saskaņā ar 30.09.2009.

apstiprināto Salas novada teritorijas plānojumu, saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Salas novada

teritorijas plānojumiem” un 2010.gada 25.augustā apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.16

„Grozījumi Salas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Salas novada

teritorijas plānojumiem””.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvā

procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67. pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu

likuma 14.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.188 „Zemes ierīcības

projekta izstrādes noteikumi” 10.9 punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem

Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu

noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602

„Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”, ņemot vērā 2012.gada

22.novembra attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (R.Audriņa,

G.Balodis, J.Balodītis, A.Bārzdiņš, R.Jakovļeva, G.Paeglis, V.Pelčere, I.Rēķe, E.Skuja, I.Sproģe,

V.Vanaga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Priednieki”, Sēlpils pagastā, Salas

novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu svītrots, sadalīšanai.

2. Apstiprināt 1.projektējamai zemes vienībai (platība 14,83ha) jaunu nosaukumu „Strēlnieki AB”,

Sēlpils pagasts, Salas novads, zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecības zeme (zeme, uz kuras

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101) un apgrūtinājumus -

150301 - ceļa servitūta teritorija (platība 0,2358 ha);

11020104 – līdz 10 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos (platība 0,3133 ha).

3. Apstiprināt 2.projektējamai zemes vienībai (platība 4,54 ha) jaunu nosaukumu „Zaļās Palmas”,

Sēlpils pagasts, Salas novads, zemes lietošanas mērķis – ūdens objektu zeme (dīķsaimniecība,

NĪLM kods 0303).

4. Pēc zemes vienību robežu kadastrālās uzmērīšanas dabā, zemes vienību platība var tikt precizēta.

2.

Salas novada dome ir izskatījusi SIA „Latvijas mernieks.lv”, reģ.Nr. 40003783960,

Jēkabpils biroja, juridiskā adrese Rīgas iela 150, Jēkabpilī, mērnieka palīga Aijas Avenas 2012.gada

22.novembra iesniegumu ar lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā

īpašuma „Boķi” Salas pagastā Salas novadā, kadastra Nr. svītrots, sadalīšanai.


Sadalot nekustamā īpašuma „Boķi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu svītrots ir

izveidotas divas zemes vienības:

1) zemes vienība 5,3 ha platībā „Boķi”;

2) zemes vienība 21,8 ha platībā, kurai nepieciešams piešķirt jaunus nosaukumu un zemes

lietošanas mērķi.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa

noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un saskaņā ar 30.09.2009.

apstiprināto Salas novada teritorijas plānojumu, saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Salas novada

teritorijas plānojumiem” un 2010.gada 25.augustā apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.16

„Grozījumi Salas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Salas novada

teritorijas plānojumiem””.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvā

procesa likuma 55.panta 1.punktu, 66., 67. pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu

likuma 14.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.188 „Zemes ierīcības

projekta izstrādes noteikumi” 10.9 punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem

Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu

noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602

„Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”, ņemot vērā 2012.gada

22.novembra attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (R.Audriņa,

G.Balodis, J.Balodītis, A.Bārzdiņš, R.Jakovļeva, G.Paeglis, V.Pelčere, I.Rēķe, E.Skuja, I.Sproģe,

V.Vanaga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Boķi” Salas pagastā, Salas novadā,

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu svītrots, sadalīšanai.

2. Apstiprināt atdalāmajai no nekustamā īpašuma „Boķi” zemes vienībai 21,8 ha platībā jaunu

nosaukumu „Jaunie Strēlnieki”, Salas pagasts, Salas novads un zemes lietošanas mērķi –

lauksaimniecības zeme (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM

kods 0101).

3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus 1.projektējamai zemes vienībai

(platība 5,3 ha):

11020103 - 10-25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku teritorijā;

110401 - regulētas ūdensnotekas (maģistrālā novadgrāvja) aizsargjoslas teritorija;

10502 - tauvas joslas teritorija gar upi.

4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus 2.projektējamai zemes vienībai

(platība 21,8 ha):

11020103 - 10-25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos;

110401- regulētas ūdensnotekas (maģistrālā novadgrāvja) aizsargjoslas teritorija;

120402 - ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija;

120402 - ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija;

110502 - tauvas joslas teritorija gar upi.

5. Pēc zemes vienību robežu kadastrālās uzmērīšanas dabā, zemes vienību platība var tikt precizēta.

9.

Par adreses, zemes gabala nosaukuma apstiprināšanu, zemes lietošanas mērķa un

apgrūtinājumu apstiprināšanu

(A.Bārzdiņš, I.Gādmane)

1.

Salas novada dome ir izskatījusi E.A., dzīvo svītrots, 2012.gada 7.novembra iesniegumu par

adreses piešķiršanu viņai piederošai jaunbūvei – dzīvojamai mājai un palīgēkām, kas atrodas uz

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu svītrots ar nosaukumu „Priežmalas”, Sēlpils pagastā Salas

novadā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas

sistēmas noteikumi” 10.punktu, ņemot vērā 2012.gada 22.novembra attīstības komitejas sēdes

lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (R.Audriņa, G.Balodis, J.Balodītis, A.Bārzdiņš, R.Jakovļeva,


G.Paeglis, V.Pelčere, I.Rēķe, E.Skuja, I.Sproģe, V.Vanaga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas

novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt E.A. piederošajām dzīvojamai mājai un palīgēkām, kas atrodas uz zemes vienības ar

kadastra apzīmējumu svītrots ar nosaukumu „Priežmalas”, adresi – „Priežmalas”, Sēlpils pagasts,

Salas novads, LV-5232.

2.

Salas novada dome ir izskatījusi J.G., dzīvo svītrots, 2012.gada 22.novembra iesniegumu

par adreses maiņu 4 nedzīvojamām ēkām, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu

svītrots „Aizupieši” Salas pagastā, Salas novadā.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru

kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 10.punktu,

ņemot vērā 2012.gada 22.novembra attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 11

(R.Audriņa, G.Balodis, J.Balodītis, A.Bārzdiņš, R.Jakovļeva, G.Paeglis, V.Pelčere, I.Rēķe, E.Skuja,

I.Sproģe, V.Vanaga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:

1. Mainīt 4 (četrām) nedzīvojamām ēkām, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu

svītrots „Aizupieši” Salas pagastā, Salas novadā, adresi no „Vecvidzemnieki”, Salas pagasts, Salas

novads, uz jaunu – „Kauprītes”, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230.

2. Pārcelt un apstiprināt adresi „Vecvidzemnieki”, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230,

dzīvojamai mājai un palīgēkām , kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu svītrots.

3.

Salas novada dome ir izskatījusi I.K., dzīvo svītrots, pilnvarnieka M.R. un L.R., dzīvo

svītrots, 2012.gada 20.novembra iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamā īpašuma

„Vecziedāni” Salas pagastā, Salas novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu svītrots divās

atsevišķās zemes vienībās 2,0 ha, uz kuras atrodas dzīvojamā māja un 6 palīgēkas, un 32,3 ha, pēc

klāt pievienotā plāna.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā

2012.gada 22.novembra attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (R.Audriņa,

G.Balodis, J.Balodītis, A.Bārzdiņš, R.Jakovļeva, G.Paeglis, V.Pelčere, E.Skuja, I.Sproģe,

V.Vanaga), PRET – nav, ATTURAS – nav, I.Rēķe balsošanā nepiedalās, Salas novada dome

NOLEMJ:

1. Atļaut I.K. un L.R. sadalīt, neizstrādājot zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu, nekustamā

īpašuma „Vecziedāni” Salas pagastā, Salas novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu kadastra

Nr. svītrots divās atsevišķās zemes vienībās 2,0 ha un 32,3 ha, zemes lietošanas mērķis –

lauksaimniecības zeme (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM

kods 0101).

2. Pēc zemes vienību robežu kadastrālās uzmērīšanas dabā, zemes vienību platība var tikt precizēta.

4.

Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par adreses piešķiršanu nedzīvojamai ēkai

(lauksaimniecības šķūnim), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu svītrots

„Dzērvītes”, Sēlpils pagastā, Salas novadā.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru

kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 10.punktu,

ņemot vērā 2012.gada 22.novembra attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 11

(R.Audriņa, G.Balodis, J.Balodītis, A.Bārzdiņš, R.Jakovļeva, G.Paeglis, V.Pelčere, I.Rēķe, E.Skuja,

I.Sproģe, V.Vanaga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt nedzīvojamai ēkai (lauksaimniecības šķūnim), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra

apzīmējumu svītrots „Dzērvītes” Sēlpils pagastā, Salas novadā, adresi – „Jaundzērvītes”, Sēlpils

pagasts, Salas novads, LV-5232.


5.

Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par adreses piešķiršanu dzīvojamai mājai un

palīgēkām, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu svītrots „Vecgrāvlejas” Sēlpils

pagastā, Salas novadā.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru

kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 10.punktu,

ņemot vērā 2012.gada 22.novembra attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 11

(R.Audriņa, G.Balodis, J.Balodītis, A.Bārzdiņš, R.Jakovļeva, G.Paeglis, V.Pelčere, I.Rēķe, E.Skuja,

I.Sproģe, V.Vanaga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt dzīvojamai mājai un palīgēkām, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu

svītrots „Vecgrāvlejas” Sēlpils pagastā, Salas novadā, adresi – „Vecgrāvlejas”, Sēlpils pagasts,

Salas novads, LV-5232.

10.

Par zemes nomas līgumu slēgšanu personisko palīgsaimniecību vajadzībām

(A.Bārzdiņš, I.Gādmane)

1.

Salas novada dome ir izskatījusi N.G., deklarētā dzīvesvieta svītrots, 2012.gada

25.septembra iesniegumu par atteikšanos no nomas zemes 0,15 ha platībā Salas novada pašvaldībai

piekritīgajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0231 .

Izskatot jautājumu, tika konstatēts:

1) 2011.gada 25.novembrī Salas novada dome, priekšsēdētājas Irēnas Sproģes personā, ar N.G.

noslēgusi zemes nomas līgumu par zemesgabala 0,15 ha platībā no novada pašvaldībai piekritīgās

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0231 iznomāšanu uz 5 gadiem personīgās

palīgsaimniecības vajadzībām;

2) N.G. atsakās no nomas tiesībām;

3) zemes vienība nav apbūvēta.

Pamatojoties uz „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, ņemot vērā 2012.gada

22.novembra attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (R.Audriņa,

G.Balodis, J.Balodītis, A.Bārzdiņš, R.Jakovļeva, G.Paeglis, V.Pelčere, I.Rēķe, E.Skuja, I.Sproģe,

V.Vanaga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:

1. Ar 2012. gada 30.novembri izbeigt 2011.gada 25.novembrī ar N.G. noslēgto Zemes nomas

līgumu par zemesgabala 0,15 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0231

„Jaungaidāni” iznomāšanu.

2.

Salas novada dome ir izskatījusi V.Dz., deklarētā dzīvesvieta svītrots, 2012.gada

27.septembra iesniegumu par zemesgabala 0,15 ha platībā iznomāšanu personīgās

palīgsaimniecības vajadzībām no Salas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra

apzīmējumu 5686 009 0213 „Jaungaidāni”.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0231 „Jaungaidāni” piekrīt Salas novada

pašvaldībai.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par

valsts vai pašvaldību zemes nomu”, ņemot vērā 2012.gada 22.novembra attīstības komitejas sēdes

lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (R.Audriņa, G.Balodis, J.Balodītis, A.Bārzdiņš, R.Jakovļeva,

G.Paeglis, V.Pelčere, I.Rēķe, E.Skuja, I.Sproģe, V.Vanaga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas

novada dome NOLEMJ:

1. Noslēgt ar V.DZ. zemes nomas līgumu par zemesgabala 0,15 ha platībā no zemes vienības ar

kadastra apzīmējumu 5686 009 0231 „Jaungaidāni” iznomāšanu uz 5 gadiem personīgās

palīgsaimniecības vajadzībām, zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecība (zeme, uz kuras galvenā

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101), nomas maksa – 0,5 % no zemes vienības

kadastrālās vērtības.

2. Nekustamā īpašuma speciālistei I.Gādmanei divu nedēļu laikā sagatavot zemes nomas līgumu.


3.

Salas novada dome ir izskatījusi L.B., deklarētā dzīvesvieta svītrots, 2012.gada 12.novembra

iesniegumu par zemesgabala 0,03 ha platībā iznomāšanu personīgās palīgsaimniecības vajadzībām

no Salas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0170.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0170 piekrīt Salas novada pašvaldībai.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par

valsts vai pašvaldību zemes nomu”, ņemot vērā 2012.gada 22.novembra attīstības komitejas sēdes

lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (R.Audriņa, G.Balodis, J.Balodītis, A.Bārzdiņš, R.Jakovļeva,

G.Paeglis, V.Pelčere, I.Rēķe, E.Skuja, I.Sproģe, V.Vanaga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas

novada dome NOLEMJ:

1. Noslēgt ar L.B. zemes nomas līgumu par zemesgabala 0,03 ha platībā no zemes vienības ar

kadastra apzīmējumu 5686 002 0170 „Kalnalauki” iznomāšanu uz 5 gadiem personīgās

palīgsaimniecības vajadzībām, zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecība (zeme, uz kuras galvenā

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101), nomas maksa – 0,5 % no zemes vienības

kadastrālās vērtības.

2. Nekustamā īpašuma speciālistei I.Gādmanei divu nedēļu laikā sagatavot zemes nomas līgumu.

11.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi

(I.Rēķe, I.Gādmane)

Salas novada dome ir izskatījusi A.B., dzīvo svītrots, pilnvarnieka R.B. 2012. gada

22.novembra iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Viesītes”, kadastra

numurs svītrots, zemesgabalu 1,0 ha platībā (skat. zemes gabala zīmējumu šī lēmuma pielikumā).

Iesniegumam ir pievienota zemes robežu plāna kopija.

Saskaņā „Zemes ierīcības likuma” 10. panta pirmo daļu šādai zemes gabala sadalīšanai ir

nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 10.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2011.gada

12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.un 12.punktu,

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvā procesa likuma 55.

panta 1.punktu, 66., 67. pantu, ņemot vērā 2012.gada 22.novembra attīstības komitejas sēdes

lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (R.Audriņa, G.Balodis, J.Balodītis, R.Jakovļeva, G.Paeglis,

V.Pelčere, I.Rēķe, E.Skuja, I.Sproģe, V.Vanaga), PRET – nav, ATTURAS – nav, A.Bārzdiņš

balsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:

1. Uzdot A.B. izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Viesītes”, Sēlpils pagasts,

Salas novads, kadastra Nr.svītrots sadalīšanai, atbilstoši šim lēmumam pievienotajiem nosacījumi

zemes ierīcības projekta izstrādei un grafiskajam pielikumam.

12.

Par papildinājumiem Salas novada domes 2009.gada 16.decembra lēmumā Nr. 14 „Par lauku

zemes piekritību Salas novada pašvaldībai”

(I.Rēķe, I.Gādmane)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4¹.panta otrās

daļas 4. punktu, 2009. gada 30. septembra Salas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 9

„Par Salas novada teritorijas plānojumiem”, 2010.gada 25.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.16

„Grozījumi Salas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Salas novada

teritorijas plānojumiem””, ņemot vērā 2012.gada 22.novembra attīstības komitejas sēdes lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 10 (R.Audriņa, G.Balodis, J.Balodītis, R.Jakovļeva, G.Paeglis, V.Pelčere,

I.Rēķe, E.Skuja, I.Sproģe, V.Vanaga), PRET – nav, ATTURAS – nav, A.Bārzdiņš balsošanā

nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:


1. Papildināt Salas novada domes 2009.gada 16.decembra lēmumu „Par lauku zemes piekritību

Salas novada pašvaldībai” (protokols Nr.14, 6.punkts) sekojoši: „Salas novada pašvaldībai piekrīt

lauku apvidus zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5690 005 0215, platība 0,73 ha.”

2. Apstiprināt zemes gabalam 0,73 ha platībā un noliktavas ēkai nosaukumu un adresi „Baltais

krogs”, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV-5232 un apstiprināt zemes lietošanas mērķi – noliktavu

apbūve, NĪLM kods 1002.

3. Pēc zemes vienību robežu kadastrālās uzmērīšanas dabā, platība var tikt precizēta.

4. Zemesgabalu ierakstīt Zemesgrāmatā uz Salas novada pašvaldības vārda pašvaldību funkcijas

realizēšanai.

5. Lēmumu nosūtīt LR Valsts zemes dienestam.

6. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste Ingrīda Gādmane.

13.

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

(G.Balodis)

Salas novada dome ir izskatījusi G.R., deklarētā dzīvesvieta svītrots, 2012.gada 1.oktobra

iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli svītrots. Iesniegumam pievienota Salas novada pašvaldības

izziņa par ģimenes sastāvu.

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11., 13., 14.,

15.pantu, 2009.gada 30.decembra Salas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15 „Par

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanu Salas novadā” 3.1. punktu, ņemot vērā 2012.gada

22.novembra komunālās komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (R.Audriņa,

G.Balodis, J.Balodītis, A.Bārzdiņš, R.Jakovļeva, G.Paeglis, V.Pelčere, I.Rēķe, E.Skuja, I.Sproģe,

V.Vanaga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:

1. Atteikt G.R. dzīvokļa piešķiršanu svītrots.

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV 3007) viena

mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.

1.

14.

Par īres līgumu slēgšanu

(G.Balodis)

Salas novada dome ir izskatījusi A.M., deklarētā dzīvesvieta svītrots, 2012.gada 20.

novembra iesniegumu ar lūgumu noslēgt īres līgumu par dzīvojamo telpu svītrots, īri.

Izskatot jautājumu, konstatēts:

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 6.panta pirmo

daļu, ņemot vērā 2012.gada 22.novembra komunālās komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot:

PAR – 11 (R.Audriņa, G.Balodis, J.Balodītis, A.Bārzdiņš, R.Jakovļeva, G.Paeglis, V.Pelčere,

I.Rēķe, E.Skuja, I.Sproģe, V.Vanaga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome

NOLEMJ:

1.Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar A.M. par divistabu dzīvokļa svītrots, īri līdz 31.12.2017.

2.

Salas novada dome ir izskatījusi S.B., deklarētā dzīvesvieta svītrots, 2012.gada 20.

novembra iesniegumu ar lūgumu noslēgt īres līgumu par dzīvojamo telpu svītrots, īri.

Izskatot jautājumu, konstatēts:

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 6.panta pirmo

daļu, ņemot vērā 2012.gada 22.novembra komunālās komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot:


PAR – 11 (R.Audriņa, G.Balodis, J.Balodītis, A.Bārzdiņš, R.Jakovļeva, G.Paeglis, V.Pelčere,

I.Rēķe, E.Skuja, I.Sproģe, V.Vanaga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome

NOLEMJ:

1.Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar S.B. par divistabu dzīvokļa svītrots, īri līdz 31.12.2017.

15.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

(G.Balodis)

1.

Salas novada dome ir izskatījusi A.M., deklarētā dzīvesvieta svītrots, 2012. gada

13.novembra iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu I.S., personas kods svītrots, un

L.S., personas kods svītrots, viņai piederošā nekustamajā īpašumā svītrots. Iesniegumam pievienota

zemesgrāmatu apliecības kopija.

Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3.panta otrajā daļā noteikts, ka personai ir tiesisks pamats

apmesties uz dzīvi noteiktajā īpašumā, ja tai pieder šis nekustāmais īpašums, attiecībā uz to ir

noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības,

radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, ziņas par

deklarēto dzīvesvietu anulē, ja dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai

dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu,

sniegusi nepatiesas ziņas.

Izskatot jautājumu, konstatēts:

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.

Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot

vērā 2012.gada 22.novembra komunālās komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 11

(R.Audriņa, G.Balodis, J.Balodītis, A.Bārzdiņš, R.Jakovļeva, G.Paeglis, V.Pelčere, I.Rēķe, E.Skuja,

I.Sproģe, V.Vanaga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:

1.Anulēt I.S., personas kods svītrots, deklarēto dzīvesvietu svītrots.

2. Anulēt L.S., personas kods svītrots, deklarēto dzīvesvietu svītrots.

3. I.S. un L.S. mēneša laikā deklarēties pastāvīgajā dzīvesvietā.

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV 3007) viena

mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.

2.

Salas novada dome ir izskatījusi Dz.B., deklarētā dzīvesvieta svītrots, 2012. gada 19.oktobra

iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu L.R., personas kods svītrots, viņam piederošajā

nekustamajā īpašumā svītrots. Iesniegumam pievienota zemesgrāmatu apliecības kopija.

Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3.panta otrajā daļā noteikts, ka personai ir tiesisks pamats

apmesties uz dzīvi noteiktajā īpašumā, ja tai pieder šis nekustāmais īpašums, attiecībā uz to ir

noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības,

radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, ziņas par

deklarēto dzīvesvietu anulē, ja dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai

dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu,

sniegusi nepatiesas ziņas.

Izskatot jautājumu, konstatēts:

Informācija par personu (personas dati) nav atklāti izpaužami.

Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, ņemot

vērā 2012.gada 22.novembra komunālās komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 11

(R.Audriņa, G.Balodis, J.Balodītis, A.Bārzdiņš, R.Jakovļeva, G.Paeglis, V.Pelčere, I.Rēķe, E.Skuja,

I.Sproģe, V.Vanaga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:

1. Anulēt ar 2012.gada 19.oktobri L.R., personas kods svītrots, deklarēto dzīvesvietu svītrots.


2. L. R. mēneša laikā deklarēties pastāvīgajā dzīvesvietā.

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV 3007) viena

mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.

16.

Par ekskavatora norakstīšanu

(I.Sproģe)

Salas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Vīgants” īpašumā ir ekskavators ar

reģistrācijas numuru T2055LT, marku EO 3322B, rūpnīcas numuru 09*0876, pilnu masu 14000 kg,

jaudu 75.0 zs, reģistrācijas apliecības Nr. A 36755.

Ekskavators ir nolietojies un nav lietderīgi to remontēt vai atjaunot, jo tam ir nepieciešami

lieli kapitālieguldījumi.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. un 27.punktu, likuma

„Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālasabiedrībām” 11.panta pirmās daļas 1.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 11 (R.Audriņa, G.Balodis, J.Balodītis, A.Bārzdiņš, R.Jakovļeva,

G.Paeglis, V.Pelčere, I.Rēķe, E.Skuja, I.Sproģe, V.Vanaga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas

novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut SIA „VĪGANTS” norakstīt ekskavatoru ar reģistrācijas numuru T2055LT, marku EO

3322B, rūpnīcas numuru 09*0876, atlikusī bilances vērtība ir 00,0 Ls (nulle lati un 00 santīmi).

2. Norakstīto ekskavatoru izkomplektēt, realizēt metāllūžņu savākšanas uzņēmumam un naudu

ieskaitīt SIA „VĪGANTS” kontā.

3. Uzdod SIA „VĪGANTS” valdes loceklei Ritai Audriņai veikt visas nepieciešamās darbības

lēmuma izpildei un noņemt ekskavatoru no CSDD uzskaites.

17.

Par meža zemes transformāciju

(I.Sproģe)

Salas novada dome ir izskatījusi jautājumu par meža zemes transformāciju 1,4 ha platībā

kapsētas paplašināšanai nekustamajā īpašumā „Dzelznavas kapi”, Salas pagastā, Salas novadā,

zemes vienības kadastra numurs 5686 002 0342.

Konstatēts, ka Dzelznavas kapu paplašināšanai nepieciešams transformēt meža zemi 1,4 ha

platībā.

Saskaņā ar 2009.gada 30.septembrī apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par

Salas novada teritorijas plānojumiem” un 2010.gada 25.augustā apstiprinātajiem saistošajiem

noteikumiem Nr.16 „Grozījumi Salas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.9

„Par Salas novada teritorijas plānojumiem”” un Salas pagasta teritorijas plānojumu nekustamajam

īpašumam „Dzelznavas kapi” noteikta atļautā (plānotā) izmantošana saimnieciskās apbūves

teritorijas (kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve)

Pamatojoties uz 2009.gada 30.septembrī apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 9

„Par Salas novada teritorijas plānojumiem”, 2010.gada 25.augusta apstiprinātajiem saistošajiem

noteikumiem Nr.16 „Grozījumi Salas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.9

„Par Salas novada teritorijas plānojumiem””, atklāti balsojot: PAR – 11 (R.Audriņa, G.Balodis,

J.Balodītis, A.Bārzdiņš, R.Jakovļeva, G.Paeglis, V.Pelčere, I.Rēķe, E.Skuja, I.Sproģe, V.Vanaga),

PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut Salas novada pašvaldībai veikt meža zemes transformāciju meža 1.kvartālā 1,4 ha platībā

kapsētas paplašināšanai nekustamajā īpašumā „Dzelznavas kapi”, Salas pagastā Salas novadā,

kadastra numurs 5686 002 0342.

Nākošā kārtējā domes sēde 2012.gada 19.decembrī.


Sēdi slēdz: plkst.16.00

Sēdes vadītāja

Domes priekšsēdētāja /paraksts/ I.Sproģe 03.12.2012.

Sēdes protokolētāja /paraksts/ I.Purviņa 03.12.2012.

More magazines by this user
Similar magazines