25.10.2013 Views

Likumprojekts "Apdro?in??anas un p?rapdro?in??anas likums" - FKTK

Likumprojekts "Apdro?in??anas un p?rapdro?in??anas likums" - FKTK

Likumprojekts "Apdro?in??anas un p?rapdro?in??anas likums" - FKTK

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums<br />

FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

<strong>Likumprojekts</strong><br />

A daĜa<br />

<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> uzsākš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> veikš<strong>anas</strong><br />

vispārīgie noteikumi<br />

I sadaĜa<br />

Likumā lietotie term<strong>in</strong>i <strong>un</strong> likuma piemēroš<strong>anas</strong> joma<br />

1. pants. (1) Likumā ir lietoti šādi term<strong>in</strong>i:<br />

1) apdroš<strong>in</strong>āšana – iespējamā zaudējuma riska pieĦemšana no<br />

apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmēja vai apdroš<strong>in</strong>ātā;<br />

2) pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšana – cedēto risku pieĦemšana no apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

komersanta, pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersanta vai privātā pensiju fonda;<br />

3) cedētā pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšana – apdroš<strong>in</strong>āto risku nodošana apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

komersantam vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersantam;<br />

4) retrocesija – pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āto risku nodošana apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

komersantam vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersantam;<br />

5) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība – Latvijas Republikā reăistrēta<br />

komercsabiedrība, kas reăistrēta kā akciju sabiedrība vai Eiropas<br />

komercsabiedrība, vai savstarpējās apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> kooperatīvā sabiedrība, kurai<br />

saskaĦā ar šo likumu ir tiesības nodarboties ar apdroš<strong>in</strong>āšanu;<br />

6) pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība – Latvijas Republikā reăistrēta<br />

komercsabiedrība, kas reăistrēta kā akciju sabiedrība vai sabiedrība ar<br />

ierobežotu atbildību, vai Eiropas komercsabiedrība, kurai saskaĦā ar šo likumu<br />

ir tiesības nodarboties ar pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanu;<br />

7) kaptīvās apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība – apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība, kura<br />

pieder f<strong>in</strong>anšu komersantam, kas nav apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

komersants, vai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> grupai, vai nef<strong>in</strong>anšu<br />

komersantam <strong>un</strong> kuras mērėis ir apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> seguma nodroš<strong>in</strong>āšana tikai<br />

tāda komersanta vai komersantu riskiem, kam tā pieder, vai tikai tās grupas


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

2<br />

komersantam vai komersantiem, kuras dalībniece ir kaptīvās apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība;<br />

8) kaptīvās pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība – pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība, kura pieder f<strong>in</strong>anšu komersantam, kas nav apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersants, vai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> grupai,<br />

vai nef<strong>in</strong>anšu komersantam <strong>un</strong> kuras mērėis ir pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> seguma<br />

nodroš<strong>in</strong>āšana tikai tā komersanta vai komersantu riskiem, kam tā pieder, vai<br />

tikai tās grupas komersantam vai komersantiem, kuras dalībniece ir kaptīvās<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība;<br />

9) apdroš<strong>in</strong>ātājs — apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība vai Latvijas Republikā<br />

reăistrēta dalībvalsts vai nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle, kurai saskaĦā ar šo<br />

likumu ir tiesības nodarboties ar apdroš<strong>in</strong>āšanu;<br />

10) pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs – pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība vai Latvijā reăistrēta<br />

dalībvalsts vai nedalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāle, kurai saskaĦā ar šo likumu<br />

ir tiesības nodarboties ar pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanu;<br />

11) dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājs — apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersants, kurš<br />

reăistrēts ārpus Latvijas Republikas <strong>un</strong> kuram mītnes valstī ir tiesības<br />

nodarboties ar apdroš<strong>in</strong>āšanu;<br />

12) dalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs — pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersants, kurš<br />

reăistrēts ārpus Latvijas Republikas <strong>un</strong> kuram mītnes valstī ir tiesības<br />

nodarboties ar pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanu;<br />

13) nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājs — ārpus dalībvalsts reăistrēta persona,<br />

kurai mītnes valstī ir tiesības nodarboties ar apdroš<strong>in</strong>āšanu;<br />

14) nedalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs — ārpus dalībvalsts reăistrēta<br />

persona, kurai mītnes valstī ir tiesības nodarboties ar pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanu;<br />

15) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersants — juridiskā persona, kura dalībvalstī ir<br />

tiesīga nodarboties ar apdroš<strong>in</strong>āšanu;<br />

16) pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersants — juridiskā persona, kura dalībvalstī<br />

ir tiesīga nodarboties ar pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanu;<br />

17) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licence – atĜauja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darbības veikšanai;<br />

18) pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licence – atĜauja pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darbības<br />

veikšanai;


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

3<br />

19) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pārvaldītājsabiedrība — mātes sabiedrība, kura nav<br />

jaukta f<strong>in</strong>anšu pārvaldītājsabiedrība <strong>un</strong> kuras pamatdarbība ir iegūt <strong>un</strong> īstenot<br />

līdzdalību meitas sabiedrībās, ja vismaz viena no šīm meitas sabiedrībām ir<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersants, bet pārējās meitas sabiedrības<br />

ir:<br />

a) vienīgi apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersanti vai<br />

nedalībvalstu apdroš<strong>in</strong>ātāji vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāji, no kuriem vismaz viens ir<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersants,<br />

b) galvenokārt (apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību, pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību,<br />

ārvalstu apdroš<strong>in</strong>ātāju <strong>un</strong> ārvalstu pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāju aktīvu vai ienākumu<br />

kopsumma pēdējā apstipr<strong>in</strong>ātajā gada pārskatā ir vairāk nekā puse no visu mātes<br />

sabiedrības kontrolēto meitas sabiedrību aktīvu vai ienākumu kopsummas)<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersanti vai nedalībvalstu apdroš<strong>in</strong>ātāji<br />

vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāji, no kuriem vismaz viens ir apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersants;<br />

20) daudznozaru apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pārvaldītājsabiedrība — mātes<br />

sabiedrība, kura nav apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersants,<br />

nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājs vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

pārvaldītājsabiedrība vai jaukta f<strong>in</strong>anšu pārvaldītājsabiedrība, bet kurai vismaz<br />

viena no meitas sabiedrībām ir apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

komersants;<br />

21) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības filiāle — apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības<br />

ārpus Latvijas Republikas izveidota <strong>un</strong> reăistrēta filiāle, kura darbojas<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vārdā;<br />

22) pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības filiāle — pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības ārpus Latvijas Republikas izveidota <strong>un</strong> reăistrēta filiāle, kura<br />

darbojas pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vārdā;<br />

23) dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle — Latvijas Republikā izveidota <strong>un</strong><br />

reăistrēta dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle;<br />

24) nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle — Latvijas Republikā izveidota <strong>un</strong><br />

reăistrēta nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle;<br />

25) dalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāle — Latvijas Republikā izveidota<br />

<strong>un</strong> reăistrēta dalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāle;


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

4<br />

26) nedalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāle — Latvijas Republikā<br />

izveidota <strong>un</strong> reăistrēta nedalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāle;<br />

27) mītnes valsts — valsts, kurā reăistrēts:<br />

a) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersanta vai nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja galvenais<br />

birojs,<br />

b) pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersanta vai nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja galvenais<br />

birojs;<br />

28) uzĦēmēja valsts – dalībvalsts, kura nav mītnes valsts <strong>un</strong> kurā:<br />

a) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai ir filiāle;<br />

b) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība sniedz pakalpojumus,<br />

ievērojot pakalpojumu sniegš<strong>anas</strong> brīvības pr<strong>in</strong>cipu, neatverot filiāli;<br />

29) dalībvalsts — Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas<br />

valsts;<br />

30) valsts, kurā atrodas ar apdroš<strong>in</strong>āto risku saistītie apdroš<strong>in</strong>ātie<br />

objekti:<br />

a) valsts, kurā atrodas apdroš<strong>in</strong>ātais nekustamais īpašums vai tajā esošā<br />

manta (īpašums), ja tie ir apdroš<strong>in</strong>āti ar vienu <strong>un</strong> to pašu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumu,<br />

b) transportlīdzekĜa reăistrācijas valsts, ja ir apdroš<strong>in</strong>āts jebkura veida<br />

transportlīdzeklis,<br />

c) valsts, kurā apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmējs noslēdzis apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumu ar<br />

termiĦu līdz četriem mēnešiem, apdroš<strong>in</strong>ot jebkuru ar ceĜojumu vai<br />

komandējumu saistītu risku,<br />

d) visos citos gadījumos, kas nav m<strong>in</strong>ēti šā p<strong>un</strong>kta "a", "b" <strong>un</strong> "c"<br />

apakšp<strong>un</strong>ktā, apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmēja pastāvīgās dzīvesvietas valsts vai, ja<br />

apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmējs ir juridiskā persona, valsts, kurā atrodas tā<br />

struktūrvienība, uz kuru attiecas apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgums;<br />

31) ārpakalpojums – šajā likumā noteikts pakalpojums, kura sniegšanu<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība ar rakstveida<br />

ārpakalpojuma līgumu deleăē ārpakalpojuma sniedzējam;


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

5<br />

32) stresa tests – analīze, ko veic apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība, lai noteiktu <strong>un</strong> izvērtētu dažādu ārkārtēju, bet<br />

iespējami nelabvēlīgu notikumu vai tirgus nosacījumu izmaiĦu iespējamo<br />

ietekmi uz apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības spēju<br />

pilnībā izpildīt no apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumiem izrietošās<br />

saistības <strong>un</strong> nodroš<strong>in</strong>āt f<strong>in</strong>ansiālo stabilitāti;<br />

33) kontrole — personas kontrole pār komercsabiedrību, kas izpaužas tādā<br />

veidā, ka:<br />

a) šai personai komercsabiedrībā ir izšėirošā ietekme uz līdzdalības pamata,<br />

b) šai personai komercsabiedrībā ir izšėirošā ietekme uz koncerna līguma<br />

pamata,<br />

c) starp šo personu <strong>un</strong> komercsabiedrību pastāv jebkādas citas šā p<strong>un</strong>kta "a"<br />

vai "b" apakšp<strong>un</strong>ktā m<strong>in</strong>ētajām attiecībām analogas attiecības;<br />

34) būtiska līdzdalība — personas vai vairāku personu, kas uz vienošanās<br />

pamata rīkojas saskaĦoti, tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kura aptver 10 <strong>un</strong><br />

vairāk procentu no komercsabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju<br />

skaita vai dod iespēju būtiski ietekmēt komercsabiedrības f<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> darbības<br />

politikas noteikšanu;<br />

35) ciešas attiecības — divu vai vairāku personu savstarpēja saistība:<br />

a) dalības veidā — personai tiešā vai kontroles veidā ir 20 <strong>un</strong> vairāk<br />

procentu balsstiesību komercsabiedrībā vai persona tiešā vai kontroles veidā<br />

ieguvusi līdzdalību, kas aptver 20 <strong>un</strong> vairāk procentu no komercsabiedrības<br />

pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju vai daĜu skaita,<br />

b) kontroles veidā,<br />

c) ja tās ir saistītas ar vienu <strong>un</strong> to pašu personu kontroles veidā;<br />

36) mātes sabiedrība — komercsabiedrība, kura kontrolē citu<br />

komercsabiedrību;<br />

37) meitas sabiedrība — komercsabiedrība, kuru kontrolē cita<br />

komercsabiedrība. Jebkuras meitas sabiedrības meitas sabiedrība ir uzskatāma<br />

par tās mātes sabiedrības meitas sabiedrību;<br />

38) dalība – komercsabiedrības tiešā vai kontroles veidā iegūtas 20 vai<br />

vairāk procentu balsstiesības citā komercsabiedrībā vai arī tiešā vai kontroles


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

6<br />

veidā iegūta līdzdalība, kas aptver 20 <strong>un</strong> vairāk procentu no citas<br />

komercsabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita;<br />

39) dalības sabiedrība — mātes sabiedrība vai komercsabiedrība, kura<br />

ieguvusi dalību kādā komercsabiedrībā, vai komercsabiedrība, kuras saistība ar<br />

kādu komercsabiedrību izpaužas kā šo sabiedrību kopīga vadība saskaĦā ar<br />

noslēgto līgumu vai šo komercsabiedrību dib<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> dokumentu vai statūtu<br />

noteikumiem vai tādējādi, ka tām f<strong>in</strong>anšu gada laikā vismaz puse no jebkuras<br />

pārvaldes <strong>in</strong>stitūcijas locekĜiem ir vienas <strong>un</strong> tās pašas personas;<br />

40) saistītā sabiedrība — meitas sabiedrība vai komercsabiedrība, kurā<br />

iegūta dalība, vai komercsabiedrība, kuras saistība ar kādu komercsabiedrību<br />

izpaužas kā šo sabiedrību kopīga vadība saskaĦā ar noslēgto līgumu vai šo<br />

komercsabiedrību dib<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> dokumentu vai statūtu noteikumiem vai tādējādi,<br />

ka tām f<strong>in</strong>anšu gada laikā vismaz puse no jebkuras pārvaldes <strong>in</strong>stitūcijas<br />

locekĜiem ir vienas <strong>un</strong> tās pašas personas;<br />

41) grupa – komercsabiedrību grupa:<br />

a) kas sastāv no dalības sabiedrības, tās meitas sabiedrībām,<br />

komercsabiedrībām, kurās dalības sabiedrībai vai tās meitas sabiedrībām ir<br />

dalība, <strong>un</strong> komercsabiedrībām, kuru saistība ar dalības sabiedrību, tās meitas<br />

sabiedrību vai sabiedrību, kurā dalības sabiedrībai vai tās meitas sabiedrībai ir<br />

dalība, izpaužas kā šo sabiedrību kopīga vadība saskaĦā ar noslēgto līgumu vai<br />

šo komercsabiedrību dib<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> dokumentu vai statūtu noteikumiem vai<br />

tādējādi, ka tām f<strong>in</strong>anšu gada laikā vismaz puse no jebkuras pārvaldes<br />

<strong>in</strong>stitūcijas locekĜiem ir vienas <strong>un</strong> tās pašas personas;<br />

b) kas pamatojas uz st<strong>in</strong>gru <strong>un</strong> ilgtspējīgu līgumisku vai cita veida<br />

f<strong>in</strong>ansiālu attiecību izveidi starp šīm komercsabiedrībām <strong>un</strong> kurā var būt<br />

iekĜautas savstarpējās apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> kooperatīvās sabiedrības, ja viena no šīm<br />

komercsabiedrībām, izmantojot centralizētu koord<strong>in</strong>āciju, dom<strong>in</strong>ējoši ietekmē<br />

citu grupā apvienoto komercsabiedrību lēmumus, tai skaitā f<strong>in</strong>ansiālus lēmumus,<br />

<strong>un</strong> šādu attiecību nodib<strong>in</strong>āšanu vai pārtraukšanu grupas uzraudzības vajadzībām<br />

iepriekš ir apstipr<strong>in</strong>ājusi grupas uzraudzības iestāde. Komercsabiedrību, kas<br />

nodarbojas ar šādu centralizētu koord<strong>in</strong>āciju, uzskata par mātes sabiedrību, bet<br />

pārējās komercsabiedrības – par meitas sabiedrībām;<br />

42) f<strong>in</strong>anšu komersants ir:<br />

a) kredītiestāde, f<strong>in</strong>anšu iestāde Kredītiestāžu likuma izpratnē vai<br />

komercsabiedrība, kuras pamatdarbība ir nekustamā īpašuma iegāde vai<br />

pārvaldīšana, datu apstrādes pakalpojumu sniegšana vai jebkāda cita līdzīga<br />

darbība, kas papild<strong>in</strong>a vienas vai vairāku kredītiestāžu pamatdarbību,


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

7<br />

b) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersants, pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersants vai<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pārvaldītājsabiedrība,<br />

c) ieguldījumu brokeru sabiedrība vai f<strong>in</strong>anšu iestāde F<strong>in</strong>anšu <strong>in</strong>strumentu<br />

tirgus likuma izpratnē,<br />

d) jaukta f<strong>in</strong>anšu pārvaldītājsabiedrība;<br />

43) uzraudzības iestāde — valsts iestāde, kurai saskaĦā ar likumu ir<br />

piešėirtas tiesības veikt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības<br />

uzraudzību;<br />

44) dalībvalsts uzraudzības iestāde – valsts iestāde, kurai saskaĦā ar<br />

likumu ir tiesības veikt dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai dalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja<br />

uzraudzību;<br />

45) brīvais kapitāls — personai piederošo aktīvu vērtība, kas samaz<strong>in</strong>āta<br />

par šīs personas saistību vērtību <strong>un</strong> to aktīvu vērtību, kuri uzskatāmi par<br />

ilgtermiĦa ieguldījumiem;<br />

46) tehniskā rezerve – tehniskās rezerves vislabākās aplēses <strong>un</strong> riska<br />

rezerves summa;<br />

47) fonda dalībnieks — komercsabiedrība, kurai saskaĦā ar šo likumu ir<br />

tiesības veikt apdroš<strong>in</strong>āšanu, <strong>un</strong> ārvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle, kas veic<br />

maksājumus <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āto aizsardzības fondā;<br />

48) kompetentas iestādes — valsts pārvaldes iestādes, tiesas, likvidatori,<br />

adm<strong>in</strong>istratori <strong>un</strong> citas iestādes vai personas, kuras atbilstoši savām likumā<br />

noteiktajām pilnvarām lemj par reorganizācijas pasākumiem vai likvidāciju, veic<br />

reorganizācijas pasākumus vai likvidāciju vai uzrauga reorganizācijas pasākumu<br />

vai likvidācijas gaitu;<br />

49) likvidācija — tiesisku darbību kopums apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai<br />

nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāles brīvprātīgai vai obligātai darbības<br />

izbeigšanai, kas obligāti prasa kompetentas iestādes iejaukšanos <strong>un</strong> kas notiek<br />

likumā noteiktajā kārtībā, <strong>un</strong> kā gaitā tiek atsav<strong>in</strong>āti apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības<br />

vai nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāles aktīvi <strong>un</strong> ieĦēmumi no šo aktīvu<br />

atsav<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> tiek sadalīti starp kreditoriem <strong>un</strong> akcionāriem (dalībniekiem)<br />

likumā noteiktajā kārtībā;<br />

50) reorganizācijas pasākumi — tiesiskas darbības, kurās iesaistīta<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība vai nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle <strong>un</strong> kuras skar


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

8<br />

vai varētu skart trešo personu tiesības, <strong>un</strong> kuras tiek veiktas, lai saglabātu vai<br />

atja<strong>un</strong>otu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāles<br />

maksātspēju, <strong>un</strong> kuras ietekmē tādu pušu iepriekš pastāvošas tiesības, kas nav<br />

pati apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība vai nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle, to skaitā<br />

pasākumi, kas dod iespēju apturēt maksājumus, izpildes pasākumus vai<br />

samaz<strong>in</strong>āt prasības, <strong>un</strong> citi pasākumi;<br />

51) prasījumu <strong>un</strong> saistību neto ieskaits — pēc parādnieka likvidācijas<br />

uzsākš<strong>anas</strong> vai maksātnespējas paslud<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> starp parādnieku <strong>un</strong> kreditoru uz<br />

rakstveida līguma pamata nodib<strong>in</strong>ātas tiesiskas attiecības no savstarpējiem<br />

līgumiem izrietošo prasījumu <strong>un</strong> saistību izteikšanai vienā prasībā vai saistībā tā,<br />

ka tiek celta tikai viena prasība <strong>un</strong> jāizpilda tikai viena saistība;<br />

52) prasījumu <strong>un</strong> saistību dzēšana — pēc parādnieka likvidācijas<br />

uzsākš<strong>anas</strong> vai maksātnespējas paslud<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> no līguma izrietošo parādnieka<br />

<strong>un</strong> kreditora prasījumu <strong>un</strong> saistību pilnīga savstarpēja dzēšana neatkarīgi no<br />

prasījumu <strong>un</strong> saistību apmēra (summas);<br />

53) f<strong>un</strong>kcija – adm<strong>in</strong>istratīva vienība pārvaldes sistēmas ietvaros šajā<br />

likumā noteiktu uzdevumu veikšanai. Pārvaldes sistēma ietver risku pārvaldes<br />

f<strong>un</strong>kciju, atbilstības f<strong>un</strong>kciju, iekšējā audita f<strong>un</strong>kciju <strong>un</strong> aktuāro f<strong>un</strong>kciju;<br />

54) EAAPI – Eiropas <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> aroda pensiju iestāde;<br />

55) grupas uzraudzības iestāde – dalībvalsts uzraudzības iestāde, kas veic<br />

grupas uzraudzību, vada grupas uzraudzības procesā iesaistīto dalībvalstu<br />

uzraudzības iestāžu kolēăiju <strong>un</strong> organizē tās darbu;<br />

56) uzraugu kolēăija — dalībvalstu uzraudzības iestāžu veidota<br />

konsultatīva sadarbības vienība, kas darbojas uz iesaistīto uzraudzības iestāžu<br />

sadarbības līguma pamata;<br />

57) proporcionalitātes pr<strong>in</strong>cips – uzraudzības pasākumu piemērošana<br />

atbilstoši apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības darbības<br />

veidiem, to apjomam <strong>un</strong> apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības darbībai raksturīgo risku sarežăītībai.<br />

(2) Likumā lietotie term<strong>in</strong>i atbilst likumā "Par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumu"<br />

lietotajiem term<strong>in</strong>iem.<br />

2. pants. (1) Šis likums nosaka apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

darbības uzsākšanu <strong>un</strong> veikšanu, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> grupu<br />

uzraudzību <strong>un</strong> apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību <strong>un</strong> nedalībvalstu apdroš<strong>in</strong>ātāju filiāĜu<br />

reorganizācijas pasākumus <strong>un</strong> likvidāciju.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

9<br />

(2) Šis likums attiecas uz personām, kuras sniedz vai vēlas sniegt<br />

nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong>, dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

pakalpojumus Latvijas Republikā.<br />

(3) Šo likumu attiecībā uz nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āšanu piemēro šā likuma<br />

1. pielikumā noteikto apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidu nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

darbībām.<br />

(4) Šo likumu attiecībā uz dzīvības apdroš<strong>in</strong>āšanu piemēro šā likuma<br />

2. pielikumā noteikto apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidu dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darbībām.<br />

3. pants. (1) Šis likums neattiecas uz:<br />

1) valsts sociālo apdroš<strong>in</strong>āšanu;<br />

2) to sociālā nodroš<strong>in</strong>ājuma <strong>un</strong> pašpalīdzības fondu darījumiem, kuru<br />

izmaksātās atlīdzības apjoms ir atkarīgs no pieejamajiem līdzekĜiem <strong>un</strong> kuros<br />

dalībnieku ieguldījumu nosaka, pamatojoties uz vienotu likmi;<br />

3) šādiem nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āšanā veiktajiem darījumiem:<br />

a) kapitāla izpirkš<strong>anas</strong> darījumiem,<br />

b) valsts garantētajiem eksporta kredīta apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darījumiem,<br />

c) darījumiem, ko veic organizācijas, kuras nav juridiskas personas, nolūkā<br />

nodroš<strong>in</strong>āt to dalībniekiem savstarpēju apdroš<strong>in</strong>āšanu bez prēmiju maksājumiem<br />

vai tehnisko rezervju izveides;<br />

4) dzīvības apdroš<strong>in</strong>āšanā veiktajiem darījumiem, ko veic organizācijas,<br />

kuras nav apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai nedalībvalstu apdroš<strong>in</strong>ātāju filiāles, vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības, vai nedalībvalstu pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāju filiāles, kuru<br />

mērėis ir nodroš<strong>in</strong>āt sabiedrības vai sabiedrību grupas darb<strong>in</strong>iekiem vai aroda<br />

vai arodu grupas darb<strong>in</strong>iekiem, vai pašnodarb<strong>in</strong>ātām personām atlīdzību nāves<br />

vai izdzīvoš<strong>anas</strong> gadījumā vai gadījumā, kad darbību beidz vai šādu darījumu<br />

rezultātā radušās saistības vienmēr pilnīgi sedz matemātiskās rezerves;<br />

5) komersantiem, kas dzīvības apdroš<strong>in</strong>āšanā uzĦemas izmaksāt atlīdzību<br />

vienīgi nāves gadījumā, ja atlīdzības apjoms nepārsniedz viena mirušā<br />

apbedīš<strong>anas</strong> vidējās izmaksas vai ja atlīdzību paredzēts izmaksāt nodroš<strong>in</strong>āmo<br />

pakalpojumu veidā;


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

10<br />

6) servisa, ekspluatācijas, garantijas remonta <strong>un</strong> līdzīgiem pakalpojumiem,<br />

kurus sniedz personas, kas nav apdroš<strong>in</strong>ātāji;<br />

7) personu mītnes zemē sniegtajiem pakalpojumiem transportlīdzekĜa<br />

salūš<strong>anas</strong> vai avārijas gadījumā:<br />

a) transportlīdzekĜa salūš<strong>anas</strong> vietā sniegtajiem servisa pakalpojumiem,<br />

b) transportlīdzekĜa nogādāšanu uz tuvāko vietu, kur var veikt tā remontu,<br />

kā arī uz autovadītāja <strong>un</strong> pasažieru nogādāšanu uz tuvāko vietu, no kuras viĦi var<br />

turp<strong>in</strong>āt ceĜu, izmantojot citu transportlīdzekli,<br />

c) transportlīdzekĜa, autovadītāja <strong>un</strong> pasažieru nogādāšanu Latvijas<br />

Republikas teritorijā uz autovadītāja vai pasažieru pastāvīgo dzīvesvietu vai<br />

vietu, no kuras viĦi devušies ceĜā, vai uz brauciena galamērėi;<br />

8) dažādu automoto klubu biedriem sniegtajiem pakalpojumiem, ja<br />

palīdzību transportlīdzekĜa salūš<strong>anas</strong> vai transportēš<strong>anas</strong> gadījumā nodroš<strong>in</strong>a<br />

automoto klubi tajā valstī, kurā tie atrodas, <strong>un</strong> starp šādiem automoto klubiem ir<br />

noslēgts sadarbības līgums;<br />

9) savstarpējās apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> kooperatīvajām sabiedrībām, kuras veic<br />

apdroš<strong>in</strong>āšanu tikai šā likuma 1. pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 16., 17.<br />

<strong>un</strong> 18. p<strong>un</strong>ktā m<strong>in</strong>ētajos apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidos <strong>un</strong> kuras ar citām savstarpējās<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> kooperatīvajām sabiedrībām ir noslēgušas līgumu, kurš paredz<br />

pilnīgu pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanu to izdotajām apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> polisēm vai saskaĦā ar<br />

kuru cesionāri uzĦemas cedentu saistības, kas izriet no šādām polisēm;<br />

10) pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumiem, ko sniedz vai pilnībā garantē<br />

dalībvalsts valdība, ja tā būtisku sabiedrības <strong>in</strong>terešu vārdā rīkojas kā<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs, kā arī apstākĜos, kad atbilstoša pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> seguma<br />

iegūšana tirgū nav iespējama.<br />

(2) Šā panta pirmās daĜas 7. p<strong>un</strong>ktā m<strong>in</strong>ētie pakalpojumi uzskatāmi par<br />

apdroš<strong>in</strong>āšanu, ja tos sniedz apdroš<strong>in</strong>ātājs saskaĦā ar noslēgtajiem<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumiem.<br />

II sadaĜa<br />

<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darbības uzsākšana<br />

4. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumus ir tiesīga<br />

sniegt tikai persona, kura saĦēmusi apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

licenci.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

11<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība var uzsākt darbību<br />

tikai pēc apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licences saĦemš<strong>anas</strong>.<br />

(3) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licenci izsniedz uz nenoteiktu<br />

laiku saskaĦā ar šo likumu, citiem normatīvajiem aktiem <strong>un</strong> F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla<br />

tirgus komisijas noteikto kārtību.<br />

(4) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai izsniegtā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licence <strong>un</strong><br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai izsniegtā pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licence ir derīga<br />

dalībvalstīs, izmantojot tiesības dib<strong>in</strong>āt filiāli vai, ja tiek ievērots pakalpojumu<br />

sniegš<strong>anas</strong> brīvības pr<strong>in</strong>cips, sniedzot apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

pakalpojumus, neatverot filiāli.<br />

5. pants. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licenci ir tiesīga lūgt:<br />

1) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība, kura izveido galveno<br />

biroju Latvijas Republikā;<br />

2) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība, kura ir saĦēmusi<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licenci <strong>un</strong> kura vēlas paplaš<strong>in</strong>āt savu<br />

darbības jomu, veicot apdroš<strong>in</strong>āšanu vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanu citos apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidos, kuru veikšanai tā vēl nav saĦēmusi<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licenci.<br />

1. nodaĜa<br />

<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības licencēšana<br />

6. pants. (1) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija izsniedz apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

licences šā likuma 1. <strong>un</strong> 2. pielikumā noteiktajiem apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidiem.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licence tiek izsniegta katram apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidam<br />

atsevišėi, ievērojot šā likuma 7. panta nosacījumus.<br />

(3) Pēc apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pieprasījuma, saĦemot apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

licenci, tajā norāda riskus, kurus apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība vēlas apdroš<strong>in</strong>āt.<br />

(4) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija, izvērtējot apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības akcionāru atbilstību šā likuma prasībām <strong>un</strong> šā likuma 10. pantā<br />

m<strong>in</strong>ētajā dokumentā ietverto <strong>in</strong>formāciju, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licencē apdroš<strong>in</strong>āto<br />

<strong>in</strong>terešu aizsardzības nolūkā ir tiesīga noteikt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darbības, tai skaitā<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumu sniegš<strong>anas</strong> nosacījumus.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

12<br />

7. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība, kura ir saĦēmusi apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

licenci iespējamā zaudējuma riska apdroš<strong>in</strong>āšanai kādā no šā likuma<br />

1. pielikumā m<strong>in</strong>ētajiem apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidiem, var apdroš<strong>in</strong>āt risku, kas<br />

attiecas uz citu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidu (papildrisku), ja apdroš<strong>in</strong>ātais risks atbilst<br />

visiem šajā daĜā m<strong>in</strong>ētajiem nosacījumiem:<br />

1) ir tieši saistīts ar iespējamā zaudējuma riska apdroš<strong>in</strong>āšanu tajā veidā,<br />

attiecībā uz kuru ir saĦemta apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licence;<br />

2) attiecas uz to pašu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> objektu, kas apdroš<strong>in</strong>āts tajā<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidā, attiecībā uz kuru saĦemta apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licence;<br />

3) tiek apdroš<strong>in</strong>āts ar vienu <strong>un</strong> to pašu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumu.<br />

(2) Šā panta pirmā daĜa neattiecas uz kredītu, galvojumu <strong>un</strong> juridisko<br />

izdevumu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidiem.<br />

(3) Juridisko izdevumu apdroš<strong>in</strong>āšanu bez atsevišėas apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

licences saĦemš<strong>anas</strong> var apdroš<strong>in</strong>āt tikai kopā ar palīdzības apdroš<strong>in</strong>āšanu, ja<br />

tiek izpildīti šā panta pirmās daĜas nosacījumi <strong>un</strong> viens no šādiem nosacījumiem:<br />

1) galvenais risks attiecas tikai uz palīdzību, ko sniedz personām, kam<br />

radušās grūtības ceĜojuma laikā, esot prom no savām mājām vai no savas<br />

pastāvīgās dzīvesvietas;<br />

2) apdroš<strong>in</strong>āšana attiecas uz riskiem, kas izriet no jūras kuău izmantoš<strong>anas</strong><br />

vai saistībā ar to.<br />

8. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licenci izsniedz, ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

atbilst šādām prasībām:<br />

1) tā ir ierakstīta komercreăistrā kā akciju sabiedrība vai Eiropas<br />

komercsabiedrība vai ierakstīta uzĦēmumu reăistrā kā savstarpējās<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> kooperatīvā sabiedrība;<br />

2) tā plāno veikt komercdarbību, kas ir apdroš<strong>in</strong>āšana vai ir tieši saistīta ar<br />

apdroš<strong>in</strong>āšanu;<br />

3) tā nodroš<strong>in</strong>a izmantojamo pamata pašu kapitālu šā likuma 132. panta<br />

trešajā daĜā noteiktās m<strong>in</strong>imālās kapitāla prasības absolūti m<strong>in</strong>imālās vērtības<br />

apmērā;<br />

4) tā pierāda, ka turpmāk spēs uzturēt izmantojamo pašu kapitālu<br />

m<strong>in</strong>imālās kapitāla prasības apmērā, kā noteikts šā likuma 131. pantā;


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

13<br />

5) tā pierāda, ka turpmāk spēs uzturēt izmantojamo pašu kapitālu<br />

maksātspējas kapitāla prasības apmērā, kā noteikts šā likuma 119. pantā;<br />

6) tā pierāda, ka apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pārvaldes sistēma atbilst šā<br />

likuma A daĜas IV sadaĜas 2. nodaĜas prasībām;<br />

7) tā ir iesniegusi šā likuma 9. panta pirmajā daĜā noteiktos dokumentus;<br />

8) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija nav konstatējusi šā likuma 17. panta<br />

pirmās daĜas nosacījumu iestāšanos.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licenci citam apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidam izsniedz, ja<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība atbilst šādām prasībām:<br />

1) tā pierāda, ka tai ir izmantojamais pamata pašu kapitāls m<strong>in</strong>imālās<br />

kapitāla prasības apmērā, kā noteikts šā likuma 131. pantā;<br />

2) tā pierāda, ka tai ir izmantojamais pašu kapitāls maksātspējas kapitāla<br />

prasības apmērā, kā noteikts šā likuma 119. pantā;<br />

3) tā ir iesniegusi šā likuma 9. panta otrajā daĜā noteiktos dokumentus;<br />

4) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija nav konstatējusi šā likuma 17. panta<br />

pirmās daĜas nosacījumu iestāšanos.<br />

(3) Ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība, kas veic dzīvības apdroš<strong>in</strong>āšanu, vēlas<br />

iegūt licenci šā likuma 1. pielikuma 1. vai 2. p<strong>un</strong>ktā noteiktajā nedzīvības<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidā, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licenci izsniedz, ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība:<br />

1) nodroš<strong>in</strong>a izmantojamo pamata pašu kapitālu dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrībām noteiktās m<strong>in</strong>imālās kapitāla prasības absolūti m<strong>in</strong>imālās vērtības<br />

<strong>un</strong> nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībām noteiktās m<strong>in</strong>imālās kapitāla prasības<br />

absolūti m<strong>in</strong>imālās vērtības apmērā, kā noteikts šā likuma 132. panta trešajā<br />

daĜā;<br />

2) tā pierāda, ka turpmāk spēs uzturēt izmantojamo pamata pašu kapitālu<br />

tādā apmērā, lai izpildītu m<strong>in</strong>imālās kapitāla prasības, kā noteikts šā likuma<br />

104. panta piektajā <strong>un</strong> sestajā daĜā.<br />

(4) Ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība, kas veic nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āšanu šā<br />

likuma 1. pielikuma 1. vai 2. p<strong>un</strong>ktā noteiktajā nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidā,<br />

vēlas iegūt licenci arī kādā no šā likuma 2. pielikumā noteiktajiem dzīvības


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

14<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidiem, tad apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licenci izsniedz, ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība nodroš<strong>in</strong>a šā panta trešajā daĜā noteikto prasību izpildi.<br />

9. pants. (1) Lai saĦemtu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licenci, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

iesniedz F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai:<br />

1) iesniegumu par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licences izsniegšanu vienam vai<br />

vairākiem apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidiem;<br />

2) šā likuma 10. pantā noteikto darbības plānu;<br />

3) bankas dokumentu, kas apstipr<strong>in</strong>a naudas iemaksu absolūti m<strong>in</strong>imālās<br />

kapitāla prasības izpildei;<br />

4) pierādījumus, ka tās pārvaldes sistēma atbilst šā likuma A daĜas IV<br />

sadaĜas 2. nodaĜā noteiktajam:<br />

a) akcionāru (biedru) sarakstu, kuriem apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībā ir būtiska<br />

līdzdalība, <strong>un</strong> grupas struktūru,<br />

b) to personu sarakstu, ar kurām apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai ir ciešas<br />

attiecības,<br />

c) ziĦas par amatpersonām, kas pierāda, ka tās atbilst šā likuma 57. <strong>un</strong> 60.<br />

panta prasībām,<br />

d) tehnisko rezervju aprēė<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> politiku <strong>un</strong> procedūru,<br />

e) tarifu aprēė<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> politiku <strong>un</strong> procedūru,<br />

f) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības organizatorisko struktūru ar skaidri norādītu<br />

tās vadītāju pilnvaru <strong>un</strong> pienākumu sadali, struktūrvienību uzdevumiem <strong>un</strong> to<br />

vadītāju pienākumiem,<br />

g) risku pārvaldīš<strong>anas</strong> politiku,<br />

h) iekšējās revīzijas (kontroles) sistēmas aprakstu <strong>un</strong> procedūru,<br />

i) <strong>in</strong>formācijas apmaiĦas sistēmu,<br />

j) iekšējā audita dienesta politiku <strong>un</strong> procedūru,<br />

k) ārpakaplojumu saĦemš<strong>anas</strong> politiku <strong>un</strong> procedūru,


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

15<br />

l) grāmatvedības politikas <strong>un</strong> uzskaites organizācijas galvenos pr<strong>in</strong>cipus,<br />

m) <strong>in</strong>formācijas sistēmu aizsardzības noteikumus,<br />

n) neparastu <strong>un</strong> aizdomīgu f<strong>in</strong>anšu darījumu identifikācijas procedūru,<br />

o) šā likuma 50. pantā noteikto procedūru,<br />

p) apdroš<strong>in</strong>ātā riska parakstīš<strong>anas</strong> politiku <strong>un</strong> procedūru,<br />

q) ieguldījumu veidoš<strong>anas</strong> politiku <strong>un</strong> procedūru.<br />

(2) Lai saĦemtu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licenci citam apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidam,<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība iesniedz F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai:<br />

1) šā panta pirmās daĜas 1. p<strong>un</strong>ktā m<strong>in</strong>ēto dokumentu;<br />

2) ja<strong>un</strong>ā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veida ieviešanai nepieciešamo izdevumu aprēė<strong>in</strong>u<br />

<strong>un</strong> <strong>in</strong>formāciju par līdzekĜu avotiem to segšanai;<br />

3) šā likuma 10. pantā noteikto darbības plānu.<br />

(3) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība, kura vēlas saĦemt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licenci<br />

palīdzības apdroš<strong>in</strong>āšanai, iesniedz F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai<br />

<strong>in</strong>formāciju par savā rīcībā esošajiem līdzekĜiem <strong>un</strong> noslēgtajiem līgumiem, kas<br />

nodroš<strong>in</strong>a palīdzības sniegšanu apdroš<strong>in</strong>ātajam atbilstoši uzĦemtajām saistībām<br />

šajā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidā.<br />

(4) Ja nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība vēlas saĦemt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

licenci šā likuma 1. pielikuma 10. p<strong>un</strong>ktā noteiktajā nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

veidā, izĦemot pārvadātāju atbildību, <strong>un</strong> plāno veikt sauszemes transportlīdzekĜu<br />

īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdroš<strong>in</strong>āšanu, tā iesniedz F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong><br />

kapitāla tirgus komisijai rakstveida apliec<strong>in</strong>ājumu, ka apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

ir Latvijas TransportlīdzekĜu apdroš<strong>in</strong>ātāju biroja <strong>un</strong> attiecīgā garantijas fonda<br />

dalībniece, <strong>un</strong> bankas dokumentu, kas apstipr<strong>in</strong>a vienreizējo iemaksu sauszemes<br />

transportlīdzekĜu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

garantijas fondā, <strong>un</strong> paziĦo apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pārstāvju, kas pieĦem<br />

lēmumu par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> atlīdzību, kā arī nodroš<strong>in</strong>a apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> atlīdzības izmaksu,<br />

nosaukumu (vārdu, uzvārdu) <strong>un</strong> juridisko adresi katrā dalībvalstī.<br />

10. pants. (1) Darbības plānā iekĜauj šādu <strong>in</strong>formāciju:<br />

1) apdroš<strong>in</strong>āmo risku aprakstu;


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

16<br />

2) galvenos cedētās pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> retrocesijas pr<strong>in</strong>cipus <strong>un</strong><br />

procedūras;<br />

3) pamata pašu kapitāla posteĦus, kas veido m<strong>in</strong>imālās kapitāla prasības<br />

absolūti m<strong>in</strong>imālo vērtību;<br />

4) darbības uzsākšanai nepieciešamo adm<strong>in</strong>istratīvo izdevumu <strong>un</strong> darbības<br />

nodroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> organizācijas izdevumu prognozes, <strong>in</strong>formāciju par līdzekĜu<br />

avotiem šo izdevumu segšanai <strong>un</strong>, ja apdroš<strong>in</strong>āmie riski pieder šā likuma<br />

1. pielikuma 18. p<strong>un</strong>ktā noteiktajam nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidam,<br />

<strong>in</strong>formāciju par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības rīcībā esošajiem avotiem, kas<br />

nodroš<strong>in</strong>a solītās palīdzības sniegšanu.<br />

(2) Papildus šā panta pirmajā daĜā noteiktajām prasībām darbības plānā par<br />

pirmajiem trīs f<strong>in</strong>anšu gadiem norāda šādu <strong>in</strong>formāciju:<br />

1) pārskata projektu, kas atspoguĜo f<strong>in</strong>anšu stāvokli pārskata perioda<br />

beigās, <strong>un</strong> pārskata projektu par f<strong>in</strong>ansiālās darbības rezultātiem pārskata<br />

periodā;<br />

2) maksātspējas kapitāla prasības prognozi, aprēė<strong>in</strong>ātu atbilstoši šā likuma<br />

120. <strong>un</strong> 121. pantam, pamatojoties uz šā panta otrās daĜas 1. p<strong>un</strong>ktā m<strong>in</strong>ēto<br />

pārskata projektu, kā arī aprēė<strong>in</strong>a metodes, kas izmantotas, lai šo prognozi<br />

iegūtu;<br />

3) m<strong>in</strong>imālās kapitāla prasības prognozi, aprēė<strong>in</strong>ātu atbilstoši šā likuma<br />

131. <strong>un</strong> 132. pantam, pamatojoties uz šā panta otrās daĜas 1. p<strong>un</strong>ktā m<strong>in</strong>ēto<br />

pārskata projektu, kā arī aprēė<strong>in</strong>a metodes, kas izmantotas, lai šo prognozi<br />

iegūtu;<br />

4) <strong>in</strong>formāciju par f<strong>in</strong>anšu resursiem apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> saistību izpildes <strong>un</strong><br />

m<strong>in</strong>imālās kapitāla prasības <strong>un</strong> maksātspējas kapitāla prasības izpildes<br />

nodroš<strong>in</strong>āšanai;<br />

5) attiecībā uz nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībām:<br />

a) <strong>in</strong>formāciju par plānotajiem adm<strong>in</strong>istratīvajiem izdevumiem, kas nav<br />

izveidoš<strong>anas</strong> izmaksas, jo īpaši <strong>in</strong>formāciju par kārtējiem vispārējiem<br />

izdevumiem <strong>un</strong> komisijas atlīdzībām,<br />

b) <strong>in</strong>formāciju par plānotajām apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> prēmijām vai citām<br />

iemaksām, kā arī par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> atlīdzībām;


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

17<br />

6) attiecībā uz dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībām – detalizētu ienākumu<br />

<strong>un</strong> izdevumu prognozi attiecībā uz tiešajiem apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darījumiem,<br />

pieĦemto <strong>un</strong> cedēto pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanu.<br />

2. nodaĜa<br />

Pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības licencēšana<br />

11. pants. (1) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija izsniedz<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licenci šādiem pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidiem:<br />

1) dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> risku pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanai;<br />

2) nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> risku pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanai;<br />

3) dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> risku <strong>un</strong> nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> risku<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanai.<br />

(2) Pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licenci izsniedz katram pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidam<br />

atsevišėi, ievērojot šā likuma nosacījumus.<br />

(3) Pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licence dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> risku<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanai Ĝauj pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āt dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> riskus.<br />

(4) Pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licence nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> risku<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanai Ĝauj pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āt nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> riskus.<br />

(5) Pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licence dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> risku <strong>un</strong> nedzīvības<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> risku pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanai Ĝauj pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āt dzīvības<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> riskus.<br />

12. pants. (1) Pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licenci izsniedz, ja pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība atbilst šādām prasībām:<br />

1) tā ir ierakstīta komercreăistrā kā akciju sabiedrība vai sabiedrība ar<br />

ierobežotu atbildību, vai Eiropas komercsabiedrība;<br />

2) tā plāno veikt komercdarbību, kas ir pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšana vai ir tieši saistīta<br />

ar pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanu;<br />

3) tā nodroš<strong>in</strong>a izmantojamo pamata pašu kapitālu šā likuma 132. panta<br />

trešajā daĜā noteiktās m<strong>in</strong>imālās kapitāla prasības absolūti m<strong>in</strong>imālās vērtības<br />

apmērā;


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

18<br />

4) tā pierāda, ka turpmāk spēs uzturēt izmantojamo pamata pašu kapitālu<br />

m<strong>in</strong>imālās kapitāla prasības apmērā, kā noteikts šā likuma 131. pantā;<br />

5) tā pierāda, ka turpmāk spēs uzturēt izmantojamo pašu kapitālu<br />

maksātspējas kapitāla prasības apmērā, kā noteikts šā likuma 119. pantā;<br />

6) tā pierāda, ka pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pārvaldes sistēma atbilst šā<br />

likuma A daĜas IV sadaĜas 2. nodaĜas prasībām;<br />

7) tā ir iesniegusi šā likuma 13. panta pirmajā daĜā noteiktos dokumentus;<br />

8) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija nav konstatējusi šā likuma 17. panta<br />

pirmās daĜas nosacījumu iestāšanos.<br />

(2) Pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licenci citam pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidam izsniedz, ja<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība atbilst šādām prasībām:<br />

1) tā pierāda, ka tai ir izmantojamais pamata pašu kapitāls m<strong>in</strong>imālās<br />

kapitāla prasības apmērā, kā noteikts šā likuma 131. pantā;<br />

2) tā pierāda, ka tai ir izmantojamais pašu kapitāls maksātspējas kapitāla<br />

prasības apmērā, kā noteikts šā likuma 119. pantā;<br />

3) tā ir iesniegusi šā likuma 13. panta otrajā daĜā noteiktos dokumentus;<br />

4) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija nav konstatējusi šā likuma 17. panta<br />

pirmās daĜas nosacījumu iestāšanos.<br />

13. pants. (1) Lai saĦemtu pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licenci, pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība iesniedz F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai:<br />

1) iesniegumu par pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licences izsniegšanu;<br />

2) šā likuma 14. pantā noteikto darbības plānu;<br />

3) bankas dokumentu, kas apstipr<strong>in</strong>a naudas iemaksu absolūti m<strong>in</strong>imālās<br />

kapitāla prasības izpildei;<br />

4) pierādījumus, ka tās pārvaldes sistēma atbilst šā likuma A daĜas IV<br />

sadaĜas 2. nodaĜā noteiktajam:<br />

a) akcionāru vai dalībnieku sarakstu <strong>un</strong> grupas struktūru,


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

19<br />

b) to personu sarakstu, ar kurām pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai ir ciešas<br />

attiecības,<br />

c) ziĦas par amatpersonām atbilstoši šā likuma 57. <strong>un</strong> 60. panta prasībām,<br />

d) tehnisko rezervju aprēė<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> politiku <strong>un</strong> procedūru,<br />

e) tarifu aprēė<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> politiku <strong>un</strong> procedūru,<br />

f) pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības organizatorisko struktūru ar skaidri<br />

norādītu tās vadītāju pilnvaru <strong>un</strong> pienākumu sadali, struktūrvienību uzdevumiem<br />

<strong>un</strong> to vadītāju pienākumiem,<br />

g) risku pārvaldīš<strong>anas</strong> politiku,<br />

h) iekšējās revīzijas (kontroles) sistēmas aprakstu <strong>un</strong> procedūru,<br />

i) <strong>in</strong>formācijas apmaiĦas sistēmu,<br />

j) iekšējā audita dienesta politiku <strong>un</strong> procedūru,<br />

k) ārpakaplojumu saĦemš<strong>anas</strong> politiku <strong>un</strong> procedūru,<br />

l) grāmatvedības politikas <strong>un</strong> uzskaites organizācijas galvenos pr<strong>in</strong>cipus,<br />

m) <strong>in</strong>formācijas sistēmu aizsardzības noteikumus,<br />

n) neparastu <strong>un</strong> aizdomīgu f<strong>in</strong>anšu darījumu identifikācijas procedūru,<br />

o) pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātā riska parakstīš<strong>anas</strong> politiku <strong>un</strong> procedūru,<br />

p) ieguldījumu veidoš<strong>anas</strong> politiku <strong>un</strong> procedūru.<br />

(2) Lai saĦemtu pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licenci citam pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidam,<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība iesniedz F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai:<br />

1) iesniegumu par pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licences izsniegšanu citam<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidam;<br />

2) ja<strong>un</strong>ā pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veida ieviešanai nepieciešamo papildu<br />

izdevumu aprēė<strong>in</strong>u <strong>un</strong> <strong>in</strong>formāciju par to segšanai nepieciešamo līdzekĜu<br />

avotiem;<br />

3) šā likuma 14. pantā noteikto darbības plānu.


14. pants. (1) Darbības plānā iekĜauj šādu <strong>in</strong>formāciju:<br />

1) pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āmo risku aprakstu;<br />

FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

20<br />

2) <strong>in</strong>formāciju par pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumu, ko pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība plāno noslēgt ar apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībām,<br />

veidiem;<br />

3) galvenos retrocesijas pr<strong>in</strong>cipus <strong>un</strong> procedūru;<br />

4) <strong>in</strong>formāciju par pamata pašu kapitāla posteĦiem, kas veido m<strong>in</strong>imālās<br />

kapitāla prasības absolūti m<strong>in</strong>imālo vērtību;<br />

5) darbības uzsākšanai nepieciešamo adm<strong>in</strong>istratīvo izdevumu <strong>un</strong> darbības<br />

nodroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> organizācijas izdevumu prognozi <strong>un</strong> <strong>in</strong>formāciju par līdzekĜu<br />

avotiem šo izdevumu segšanai.<br />

(2) Papildus šā panta pirmajā daĜā noteiktajām prasībām darbības plānā par<br />

pirmajiem trīs f<strong>in</strong>anšu gadiem norāda šādu <strong>in</strong>formāciju:<br />

1) pārskata projektu, kas atspoguĜo f<strong>in</strong>anšu stāvokli pārskata perioda<br />

beigās, <strong>un</strong> pārskata projektu par f<strong>in</strong>ansiālās darbības rezultātiem pārskata<br />

periodā;<br />

2) maksātspējas kapitāla prasības prognozi, aprēė<strong>in</strong>ātu atbilstoši šā likuma<br />

120. <strong>un</strong> 121. pantam, pamatojoties uz šā panta otrās daĜas 1. p<strong>un</strong>ktā m<strong>in</strong>ēto<br />

pārskata projektu, kā arī aprēė<strong>in</strong>a metodes, kas izmantotas, lai šo prognozi<br />

iegūtu;<br />

3) m<strong>in</strong>imālās kapitāla prasības prognozi, aprēė<strong>in</strong>ātu atbilstoši šā likuma<br />

131. <strong>un</strong> 132. pantam, pamatojoties uz šā panta otrās daĜas 1. p<strong>un</strong>ktā m<strong>in</strong>ēto<br />

pārskata projektu, kā arī aprēė<strong>in</strong>a metodes, kas izmantotas, lai šo prognozi<br />

iegūtu;<br />

4) <strong>in</strong>formāciju par f<strong>in</strong>anšu resursiem pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> saistību izpildes <strong>un</strong><br />

m<strong>in</strong>imālās kapitāla prasības <strong>un</strong> maksātspējas kapitāla prasības izpildes<br />

nodroš<strong>in</strong>āšanai;<br />

5) attiecībā uz nedzīvības pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībām:<br />

a) <strong>in</strong>formāciju par plānotajiem adm<strong>in</strong>istratīvajiem izdevumiem, kas nav<br />

izveidoš<strong>anas</strong> izmaksas, jo īpaši <strong>in</strong>formāciju par kārtējiem vispārējiem<br />

izdevumiem <strong>un</strong> komisijas atlīdzībām,


) prēmiju vai maksājumu <strong>un</strong> prasību novērtējumus.<br />

FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

21<br />

3. nodaĜa<br />

<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja licencēš<strong>anas</strong> kopīgie jautājumi<br />

15. pants. (1) Par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības akcionāru vai biedru <strong>un</strong><br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības akcionāru vai dalībnieku ir tiesīga būt:<br />

1) fiziskā persona;<br />

2) juridiskā persona, kuras:<br />

a) darbības laiks nav mazāks par trim f<strong>in</strong>anšu gadiem,<br />

b) f<strong>in</strong>anšu pārskati tiek gatavoti saskaĦā ar starptautiskajiem grāmatvedības<br />

standartiem <strong>un</strong> starptautiskajiem f<strong>in</strong>anšu pārskatu standartiem, revidēti saskaĦā<br />

ar starptautiskajiem revīzijas standartiem <strong>un</strong> tiem ir pievienots zvēr<strong>in</strong>āta<br />

revidenta ziĦojums. Dalībvalstī reăistrētas juridiskās personas f<strong>in</strong>anšu pārskati<br />

var būt sagatavoti saskaĦā ar attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošajiem<br />

grāmatvedības standartiem;<br />

3) valsts vai pašvaldība.<br />

(2) Šā panta pirmajā daĜā m<strong>in</strong>ētās personas iespējams identificēt, tām ir<br />

nepieciešama neva<strong>in</strong>ojama reputācija, f<strong>in</strong>ansiālā stabilitāte <strong>un</strong> to f<strong>in</strong>anšu<br />

līdzekĜu ieguves tiesiskumu iespējams dokumentāri pierādīt.<br />

(3) Izvērtējot personas reputāciju, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai ir<br />

tiesības pārbaudīt šā panta pirmajā daĜā m<strong>in</strong>ēto personu identitāti, sodāmību <strong>un</strong><br />

citu <strong>in</strong>formāciju, kas Ĝauj pārliec<strong>in</strong>āties par šā panta pirmajā daĜā m<strong>in</strong>ētās<br />

personas neva<strong>in</strong>ojamo reputāciju.<br />

(4) Izvērtējot personas f<strong>in</strong>ansiālo stabilitāti, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus<br />

komisijai ir tiesības pārbaudīt šā panta pirmajā daĜā m<strong>in</strong>ēto personu identitāti <strong>un</strong><br />

dokumentus, kuri Ĝauj pārliec<strong>in</strong>āties par brīvā kapitāla pietiekamību izdarīto<br />

ieguldījumu apmērā, <strong>un</strong> dokumentus, kuri Ĝauj pārliec<strong>in</strong>āties, ka personas<br />

nepieciešamības gadījumā spētu veikt papildu ieguldījumu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pašu kapitāla atja<strong>un</strong>ošanai, nodroš<strong>in</strong>ot<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības m<strong>in</strong>imālās kapitāla prasības<br />

<strong>un</strong> maksātspējas kapitāla prasības izpildi atbilstoši likuma prasībām <strong>un</strong><br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību darbību regulējošo prasību izpildi, kā arī pārbaudīt,<br />

vai m<strong>in</strong>ētie līdzekĜi nav iegūti neparastos vai aizdomīgos darījumos.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

22<br />

(5) Izvērtējot personas f<strong>in</strong>ansiālā stāvokĜa stabilitāti, prasības par brīvā<br />

kapitāla pietiekamību neattiecas uz kredītiestādēm <strong>un</strong> apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrībām.<br />

(6) Par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības akcionāru vai biedru <strong>un</strong><br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības akcionāru vai dalībnieku nevar būt fiziskā<br />

persona, kā arī tāda juridiskā persona, uz kuras akcionāriem, biedriem vai<br />

dalībniekiem <strong>un</strong> īpašniekiem (patiesajiem labuma guvējiem) — fiziskajām<br />

personām — var attiec<strong>in</strong>āt šā likuma 58. panta pirmās daĜas 1., 2., 3. vai<br />

4. p<strong>un</strong>ktu vai kura ir pildījusi padomes vai valdes locekĜa pienākumus f<strong>in</strong>anšu<br />

uzĦēmumā, kas atzīts par maksātnespējīgu m<strong>in</strong>ēto pienākumu pildīš<strong>anas</strong> laikā,<br />

vai kura ir pildījusi padomes vai valdes locekĜa pienākumus citā<br />

komercsabiedrībā <strong>un</strong> savas nolaidības dēĜ vai tīši novedušas šo<br />

komercsabiedrību līdz krim<strong>in</strong>ālsodāmai maksātnespējai vai bankrotam, vai par<br />

kurām ir konstatēti tādi apstākĜi, kas apliec<strong>in</strong>a personas neva<strong>in</strong>ojamās<br />

reputācijas neesamību.<br />

(7) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pārbaudīt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības akcionāru vai biedru <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības akcionāru vai<br />

dalībnieku identitāti, bet, ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības akcionāri vai biedri <strong>un</strong><br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības akcionāri vai dalībnieki ir juridiskās personas, —<br />

ziĦas par to akcionāriem vai dalībniekiem <strong>un</strong> īpašniekiem (patiesajiem labuma<br />

guvējiem), līdz ir iegūta <strong>in</strong>formācija par īpašniekiem (patiesajiem labuma<br />

guvējiem) — fiziskajām personām. M<strong>in</strong>ētajām personām ir pienākums sniegt<br />

F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai šo <strong>in</strong>formāciju, ja tā nav pieejama<br />

publiskajos reăistros, no kuriem F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ir tiesīga<br />

šādu <strong>in</strong>formāciju saĦemt.<br />

16. pants. (1) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija iesniegumu par<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licences izsniegšanu izskata <strong>un</strong> lēmumu<br />

pieĦem sešu mēnešu laikā pēc šā likuma 9. panta pirmās daĜas 1. p<strong>un</strong>ktā <strong>un</strong> otrās<br />

daĜas 1. p<strong>un</strong>ktā <strong>un</strong> 13. panta pirmās daĜas 1. p<strong>un</strong>ktā <strong>un</strong> otrās daĜas 1. p<strong>un</strong>ktā<br />

noteiktā iesnieguma saĦemš<strong>anas</strong> dienas.<br />

(2) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija, ievērojot Eiropas Savienības<br />

normatīvo aktu prasības, aptur iesnieguma izskatīšanu par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

licences izsniegšanu attiecībā uz komercsabiedrību, kuras mātes sabiedrība nav<br />

reăistrēta dalībvalstī.<br />

(3) Šā panta otrajā daĜā m<strong>in</strong>ētā iesnieguma izskatīš<strong>anas</strong> apturēšana nevar<br />

būt ilgāka par trim mēnešiem.<br />

(4) Ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija šā panta pirmajā daĜā noteiktajā<br />

termiĦā nav izskatījusi šā likuma 9. panta pirmās daĜas 1. p<strong>un</strong>ktā <strong>un</strong> otrās daĜas


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

23<br />

1. p<strong>un</strong>ktā <strong>un</strong> 13. panta pirmās daĜas 1. p<strong>un</strong>ktā <strong>un</strong> otrās daĜas 1. p<strong>un</strong>ktā noteikto<br />

iesniegumu <strong>un</strong> nav pieĦēmusi lēmumu, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas faktisko rīcību var pārsūdzēt<br />

tiesā.<br />

17. pants. (1) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija neizsniedz<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licenci, ja:<br />

1) apdroš<strong>in</strong>āšana vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšana nav ekonomiski pamatota;<br />

2) pretendenta ciešas attiecības ar trešajām personām var apdraudēt tā<br />

stabilitāti <strong>un</strong> ierobežot F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas iespējas veikt<br />

uzraudzības f<strong>un</strong>kcijas;<br />

3) citas valsts likumi <strong>un</strong> citi normatīvie akti, kas attiecas uz personām,<br />

kurām ir ciešas attiecības ar pretendentu, ierobežo F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus<br />

komisijas tiesības veikt uzraudzības f<strong>un</strong>kcijas;<br />

4) pretendenta iesniegtie dokumenti satur nepatiesas vai nepilnīgas ziĦas;<br />

5) viena vai vairākas no šā likuma 57. <strong>un</strong> 60. pantā m<strong>in</strong>ētajām personām<br />

neatbilst likuma prasībām;<br />

6) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija konstatē, ka f<strong>in</strong>anšu līdzekĜi, kuri<br />

ieguldīti pamatkapitālā, iegūti neparastos vai aizdomīgos f<strong>in</strong>anšu darījumos vai<br />

nav dokumentāri pierādīta šo f<strong>in</strong>anšu līdzekĜu tiesiska ieguve;<br />

7) nav iespējams pārliec<strong>in</strong>āties par pretendenta akcionāru, biedru vai<br />

dalībnieku <strong>un</strong> to īpašnieku (patieso labuma guvēju) — fizisko personu —<br />

identitāti, neva<strong>in</strong>ojamu reputāciju, brīvā kapitāla pietiekamību, kā arī pārbaudīt,<br />

vai brīvais kapitāls nav iegūts neparastos vai aizdomīgos darījumos;<br />

8) pretendenta akcionāri, biedri vai dalībnieki <strong>un</strong> to īpašnieki (patiesie<br />

labuma guvēji) neatbilst šā likuma prasībām;<br />

9) pretendenta organizatoriskās struktūras dēĜ nav iespējama tā uzraudzība;<br />

10) pretendenta plānotā darbība neatbilst šā likuma <strong>un</strong> citu normatīvo aktu<br />

prasībām;<br />

11) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija nesaĦem vai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība atsakās sniegt šā likuma 9. <strong>un</strong> 13. pantā noteikto<br />

<strong>in</strong>formāciju;


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

24<br />

12) tiek īstenots pašu kapitāla atja<strong>un</strong>oš<strong>anas</strong> plāns atbilstoši šā likuma 143.<br />

vai 144. pantam.<br />

(2) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija nav tiesīga atteikt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licences izsniegšanu, pamatojoties uz tirgus<br />

ekonomiskajām vajadzībām.<br />

(3) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas lēmumam par atteikšanos izsniegt<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licenci jābūt pamatotam. Lēmumu par<br />

atteikšanos izsniegt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licenci var pārsūdzēt<br />

tiesā.<br />

18. pants. (1) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija konsultējas ar attiecīgās<br />

dalībvalsts uzraudzības iestādi pirms apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

licences izsniegš<strong>anas</strong> tādai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai:<br />

1) kura ir dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai dalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja, vai<br />

dalībvalstī reăistrētas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības meitas<br />

sabiedrība;<br />

2) kura ir meitas sabiedrība tādai mātes sabiedrībai, kuras cita meitas<br />

sabiedrība ir dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājs, dalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs, dalībvalstī<br />

reăistrēta kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība;<br />

3) kuru kontrolē tāda fiziskā vai juridiskā persona, kas kontrolē dalībvalsts<br />

apdroš<strong>in</strong>ātāju vai dalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāju, vai dalībvalstī reăistrētu<br />

kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību.<br />

(2) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija pirms apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licences izsniegš<strong>anas</strong>, kā arī licencētās apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības uzraudzības gaitā konsultējas ar attiecīgās<br />

dalībvalsts uzraudzības iestādi, novērtējot akcionāru vai dalībnieku atbilstību šā<br />

likuma prasībām, kā arī to valdes locekĜu atbilstību <strong>un</strong> piemērotību šā likuma<br />

prasībām, kuri iesaistīti tāda dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja, dalībvalsts<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja, dalībvalsts kredītiestādes vai dalībvalsts ieguldījumu brokeru<br />

sabiedrības vadībā, kas ietilpst vienā grupā ar attiecīgo apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību.<br />

(3) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija, ja nepieciešams, <strong>in</strong>formē šā panta<br />

pirmajā daĜā noteikto dalībvalsts uzraudzības iestādi par visiem apstākĜiem, kas<br />

attiecas uz akcionāru, dalībnieku, biedru <strong>un</strong> amatpersonu atbilstību <strong>un</strong><br />

piemērotību šā likuma prasībām <strong>un</strong> kas ir svarīgi citām dalībvalstu uzraudzības<br />

iestādēm, kuras piešėir licences, kā arī pastāvīgi uzrauga darbības nosacījumu<br />

izpildi.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

25<br />

III sadaĜa<br />

Uzraudzības iestādes vispārīgie noteikumi<br />

19. pants. (1) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija uzraudzības procesā<br />

pirms lēmumu pieĦemš<strong>anas</strong>, balstoties uz tās rīcībā esošo <strong>in</strong>formāciju, izvērtē<br />

lēmumu iespējamo ietekmi uz citas dalībvalsts f<strong>in</strong>anšu sistēmas stabilitāti.<br />

(2) F<strong>in</strong>anšu tirgu ārkārtējas nestabilitātes laikā F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus<br />

komisija uzraudzības procesā pirms lēmumu pieĦemš<strong>anas</strong> izvērtē savu lēmumu<br />

ietekmi, Ħemot vērā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sektora darbības cikliskumu.<br />

20. pants. (1) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija veic perspektīvu uz risku<br />

ietekmes novērtēšanu balstītu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darbības<br />

valsts uzraudzību.<br />

(2) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija nodroš<strong>in</strong>a nepārtrauktu<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darbības uzraudzības procesu <strong>un</strong> šajā<br />

likumā noteiktās prasības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībām <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrībām piemēro savlaicīgi <strong>un</strong> samērīgi, ievērojot proporcionalitātes<br />

pr<strong>in</strong>cipu.<br />

21. pants. (1) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas veiktā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

<strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darbības valsts uzraudzība aptver arī dalībvalstīs izveidoto<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību filiāĜu <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību filiāĜu<br />

darījumus, kā arī apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību<br />

sniegtos apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumus dalībvalstīs,<br />

ievērojot pakalpojumu sniegš<strong>anas</strong> brīvības pr<strong>in</strong>cipu.<br />

22. pants. (1) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija, lai novērtētu<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības f<strong>in</strong>ansiālo<br />

stabilitāti <strong>un</strong> tās spēju izpildīt saistības atbilstoši noslēgtajiem apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumiem, Ħemot vērā visus apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības<br />

<strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības darbības veidus, izvērtē tās maksātspējas<br />

prasības izpildes, tehnisko rezervju izveidoš<strong>anas</strong>, aktīvu uzskaites <strong>un</strong> pašu<br />

kapitāla atbilstību šajā likumā noteiktajām prasībām.<br />

(2) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija šā panta pirmajā daĜā m<strong>in</strong>ēto<br />

prasību izpildes gaitā konstatētos gadījumus, kas nav atr<strong>un</strong>āti šajā likumā,<br />

izvērtē atbilstoši Eiropas Kopienas mērogā vispārpieĦemtajai praksei <strong>un</strong><br />

noteikumiem. F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija sadarbojas <strong>un</strong> konsultējas ar<br />

EAAPI, lai uzz<strong>in</strong>ātu <strong>in</strong>formāciju par Eiropas Kopienas mērogā vispārpieĦemto<br />

praksi <strong>un</strong> noteikumiem.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

26<br />

23. pants. Ja attiecīgā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība ir saĦēmusi<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licenci šā likuma 1. pielikuma 18. p<strong>un</strong>ktā norādītajā<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidā, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija uzraudzību attiec<strong>in</strong>a<br />

arī uz tehniskajiem līdzekĜiem, kuri ir apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības rīcībā<br />

palīdzības darbībai, ko tā uzĦēmusies veikt, ja piederības dalībvalsts tiesību akti<br />

paredz šādu līdzekĜu uzraudzību.<br />

24. pants. (1) Ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija konstatē, ka<br />

dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle vai dalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāle, vai<br />

dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājs, vai dalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs, kas, ievērojot<br />

pakalpojumu sniegš<strong>anas</strong> brīvības pr<strong>in</strong>cipu, sniedz apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumus, veic darbības, kuras var ietekmēt dalībvalsts<br />

apdroš<strong>in</strong>ātāja vai dalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja f<strong>in</strong>ansiālo stabilitāti, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong><br />

kapitāla tirgus komisija nekavējoties <strong>in</strong>formē dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai<br />

dalībvalsts uzraudzības iestādi.<br />

(2) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija, saĦemot no dalībvalsts uzraudzības<br />

iestādes <strong>in</strong>formāciju par iespējamo ietekmi uz apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības f<strong>in</strong>ansiālo stabilitāti, izvērtē apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības darbības atbilstību šajā likumā<br />

noteiktajām prasībām.<br />

25. pants. (1) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija nav tiesīga apstrīdēt<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības noslēgtu cedētās pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai retrocesijas<br />

līgumu:<br />

1) ar pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersantu vai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersantu,<br />

pamatojoties uz tādiem apsvērumiem, kas saistīti ar attiecīgā pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

komersanta vai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersanta f<strong>in</strong>ansiālo stabilitāti;<br />

2) ar nedalībvalsts, kuras apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> uzraudzības režīms tiek uzskatīts<br />

par līdzvērtīgu, pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāju vai apdroš<strong>in</strong>ātāju, pamatojoties uz tādiem<br />

apsvērumiem, kas saistīti ar attiecīgā pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja vai apdroš<strong>in</strong>ātāja<br />

f<strong>in</strong>ansiālo stabilitāti.<br />

(2) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija nav tiesīga apstrīdēt<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības noslēgtu retrocesijas līgumu:<br />

1) ar pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersantu vai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersantu,<br />

pamatojoties uz tādiem apsvērumiem, kas saistīti ar attiecīgā pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

komersanta vai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersanta f<strong>in</strong>ansiālo stabilitāti;


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

27<br />

2) ar nedalībvalsts, kuras pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> uzraudzības režīms tiek<br />

uzskatīts par līdzvērtīgu, pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāju vai apdroš<strong>in</strong>ātāju, pamatojoties uz<br />

tādiem apsvērumiem, kas saistīti ar attiecīgā pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja vai apdroš<strong>in</strong>ātāja<br />

f<strong>in</strong>ansiālo stabilitāti.<br />

26. pants. (1) Veicot uzraudzību, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija<br />

sadarbojas <strong>un</strong> konsultējas ar tās dalībvalsts uzraudzības iestādi, kuras teritorijā<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība ir atvērusi filiāli.<br />

F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija <strong>in</strong>formē dalībvalsts uzraudzības iestādi par<br />

plānoto apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības filiāles vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības<br />

filiāles darbības pārbaudi <strong>un</strong> piedāvā iespēju dalībvalsts uzraudzības iestādes<br />

pārstāvjiem piedalīties pārbaudē. F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas pārstāvis<br />

ir tiesīgs pārbaudīt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības filiāles vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības filiāles darbību <strong>un</strong> dokumentus. F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai<br />

ir tiesības pilnvarot apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības filiāles vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības filiāles darbības pārbaudes veikšanai tās dalībvalsts uzraudzības<br />

iestādi, kuras teritorijā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība ir atvērusi filiāli.<br />

(2) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija pēc dalībvalsts uzraudzības iestādes<br />

pieprasījuma noteiktā termiĦā sniedz tai <strong>in</strong>formāciju apkopotā veidā par<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību veikto apdroš<strong>in</strong>āšanu attiecīgajā dalībvalstī,<br />

izmantojot tiesības dib<strong>in</strong>āt filiāli vai pakalpojumu sniegš<strong>anas</strong> brīvības pr<strong>in</strong>cipu.<br />

27. pants. (1) Papildus šā likuma 54. panta pirmajā daĜā noteiktajam<br />

F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt, lai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība veic stresa testu, <strong>un</strong> noteikt<br />

testējamos faktorus <strong>un</strong> scenārijus.<br />

(2) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai vai tās pilnvarotai personai ir<br />

tiesības veikt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības<br />

darbības pārbaudi. F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pilnvarot šā<br />

uzdevuma veikšanai zvēr<strong>in</strong>ātu revidentu vai zvēr<strong>in</strong>ātu revidentu<br />

komercsabiedrību.<br />

(3) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai vai tās pilnvarotai personai ir<br />

tiesības veikt ārpakalpojumu sniedzēja darbības pārbaudi tā atrašanās vai<br />

ārpakalpojuma sniegš<strong>anas</strong> vietā, iepazīties ar visiem dokumentiem, dokumentu<br />

<strong>un</strong> grāmatvedības reăistriem, izgatavot to kopijas, kā arī pieprasīt no<br />

ārpakalpojumu sniedzēja <strong>in</strong>formāciju, kas saistīta ar ārpakalpojuma sniegšanu<br />

vai kas nepieciešama F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas f<strong>un</strong>kciju veikšanai.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

28<br />

(4) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pilnvarot ārpakalpojumu<br />

sniedzēja darbības pārbaudes veikšanai zvēr<strong>in</strong>ātu revidentu vai zvēr<strong>in</strong>ātu<br />

revidentu komercsabiedrību.<br />

(5) Veicot uzraudzību, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija sadarbojas <strong>un</strong><br />

konsultējas ar tās dalībvalsts uzraudzības iestādi, kuras teritorijā atrodas<br />

ārpakalpojumu sniedzējs. F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija <strong>in</strong>formē<br />

dalībvalsts uzraudzības iestādi par plānoto ārpakalpojumu sniedzēja pārbaudi <strong>un</strong><br />

piedāvā iespēju dalībvalsts uzraudzības iestādes pārstāvjiem piedalīties<br />

pārbaudē. F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas pārstāvis ir tiesīgs pārbaudīt<br />

ārpakalpojumu sniedzēja darbību <strong>un</strong> dokumentus. F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus<br />

komisijai ir tiesības pilnvarot ārpakalpojumu sniedzēja darbības pārbaudes<br />

veikšanai tās dalībvalsts uzraudzības iestādi, kuras teritorijā atrodas<br />

ārpakalpojumu sniedzējs.<br />

(6) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija pieprasa no apdroš<strong>in</strong>ātāja <strong>un</strong><br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja pārskatus par tā darbību, nosakot šo pārskatu formu <strong>un</strong> saturu<br />

<strong>un</strong> nosakot pārskatu iesniegš<strong>anas</strong> termiĦus.<br />

(7) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt no<br />

apdroš<strong>in</strong>ātāja <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja visu <strong>in</strong>formāciju <strong>un</strong> dokumentus par tā<br />

darbību.<br />

(8) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs pieprasīto <strong>in</strong>formāciju iesniedz<br />

F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas noteiktajos termiĦos, <strong>un</strong> tas nedrīkst<br />

iesniegšanu atteikt, aizbild<strong>in</strong>oties ar komercnoslēpumu.<br />

28. pants. (1) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija izdod normatīvos<br />

noteikumus par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darbības valsts<br />

uzraudzības veikšanai nepieciešamās m<strong>in</strong>imālās <strong>in</strong>formācijas apjomu <strong>un</strong><br />

struktūru, lai novērtētu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības:<br />

1) izveidotās pārvaldes sistēmas darbību;<br />

2) veikto komercdarbību;<br />

3) maksātspējas kapitāla prasības aprēė<strong>in</strong>ā izmantotos novērtēš<strong>anas</strong><br />

pr<strong>in</strong>cipus;<br />

4) pakĜautību riskiem <strong>un</strong> izveidoto risku pārvaldes sistēmu;<br />

5) pašu kapitāla struktūru <strong>un</strong> pārvaldi;


6) papildu kapitāla nepieciešamību.<br />

FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

29<br />

(2) Lai izpildītu šajā likumā, citos likumos vai M<strong>in</strong>istru kab<strong>in</strong>eta<br />

noteikumos F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai paredzētos uzdevumus, tā ir<br />

tiesīga izdot apdroš<strong>in</strong>ātājiem <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājiem saistošus normatīvos<br />

noteikumus, rīkojumus <strong>un</strong> norādījumus.<br />

(3) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>ātājiem <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājiem saistošie normatīvie noteikumi,<br />

rīkojumi <strong>un</strong> norādījumi tiek publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".<br />

29. pants. (1) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības piesaistītam<br />

neatkarīgam ekspertam – aktuāram, zvēr<strong>in</strong>ātam revidentam, zvēr<strong>in</strong>ātu revidentu<br />

komercsabiedrībai vai citam ekspertam – <strong>in</strong>formāciju par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrībai vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai sniegto eksperta viedokli vai tā<br />

veikto apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pārbaudi.<br />

(2) Šā likuma 28. pantā <strong>un</strong> šā panta pirmajā daĜā noteiktās <strong>in</strong>formācijas<br />

apjomu nosaka Eiropas Komisijas regula.<br />

30. pants. F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija, veicot apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong><br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darbības valsts uzraudzību, lai pārliec<strong>in</strong>ātos par<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pakĜautās<br />

sabiedrības darbības atbilstību šā likuma prasībām, izvērtē tās:<br />

1) darbības stratēăiju;<br />

2) organizatoriskos procesus;<br />

3) iekšējās <strong>in</strong>formācijas apmaiĦas sistēmu;<br />

4) darbībai būtisko risku, kuriem tā ir pakĜauta vai kuriem var tikt pakĜauta,<br />

novērtēš<strong>anas</strong> sistēmu;<br />

5) spēju novērtēt riskus vidē, kurā tā darbojas;<br />

6) pārvaldes sistēmu, tajā skaitā izveidotās risku <strong>un</strong> maksātspējas<br />

novērtēš<strong>anas</strong> sistēmas, atbilstību šā likuma A daĜas II sadaĜas 2. nodaĜas<br />

prasībām;<br />

7) tehnisko rezervju veidoš<strong>anas</strong> atbilstību šā likuma A daĜas VI sadaĜas<br />

2. nodaĜas prasībām;<br />

8) kapitāla prasības atbilstību šā likuma 119. līdz 132. panta prasībām;


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

30<br />

9) ieguldījumu darbības atbilstību šā likuma A daĜas VI sadaĜas 6. nodaĜas<br />

prasībām;<br />

10) pašu kapitāla atbilstību šā likuma 119. panta prasībām;<br />

11) pilna vai daĜēja iekšējā modeĜa pastāvīgu atbilstību šā likuma 122. līdz<br />

130. panta prasībām, ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

maksātspējas kapitāla prasības aprēė<strong>in</strong>āšanai izmanto F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus<br />

komisijas apstipr<strong>in</strong>ātu pilnu vai daĜēju iekšējo modeli;<br />

12) stresa testu veikšanai izmantojamo metožu <strong>un</strong> kārtības piemērotību;<br />

13) spēju turp<strong>in</strong>āt darbību atbilstoši likuma prasībām, iestājoties stresa testā<br />

izvērtētajam nelabvēlīgajam notikumam vai tirgus nosacījumu maiĦai.<br />

31. pants. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

novērš trūkumus vai nepilnības, kas atklātas apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong><br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības darbības pārbaudes procesā.<br />

32. pants. F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija, Ħemot vērā<br />

proporcionalitātes pr<strong>in</strong>cipu, nosaka m<strong>in</strong>imālo laika <strong>in</strong>tervālu šā likuma 30. panta<br />

pirmajā daĜā m<strong>in</strong>ēto elementu regulārai izvērtēšanai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībā<br />

vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībā, <strong>un</strong> grupas uzraudzībai pakĜautajā sabiedrībā<br />

<strong>un</strong> to darbības pārbaužu veikšanai.<br />

33. pants. (1) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija, balstoties uz<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības darbības pārbaudē<br />

konstatētajiem faktiem, ir tiesīga apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai <strong>un</strong><br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai noteikt papildu kapitāla prasību, ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong><br />

kapitāla tirgus komisija ir konstatējusi, ka tās:<br />

1) riska profils būtiski atšėiras no pieĦēmumiem, kas izmantoti<br />

maksātspējas kapitāla prasības aprēė<strong>in</strong>ā ar standarta formulu atbilstoši F<strong>in</strong>anšu<br />

<strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas noteikumu prasībām:<br />

a) saskaĦā ar šā likuma 128. pantā noteikto prasību apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrībai vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai izmantot maksātspējas kapitāla<br />

prasības aprēė<strong>in</strong>āšanai iekšējo modeli ir neatbilstoša riska profilam vai šādas<br />

prasības piemērošana ir bijusi neefektīva vai,<br />

b) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība atbilstoši<br />

F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas pieprasījumam veic pilna vai daĜēja iekšējā<br />

modeĜa izstrādi saskaĦā ar šā likuma 128. pantā noteikto;


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

31<br />

2) riska profils būtiski atšėiras no pieĦēmumiem par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības riska profilu, kas izmantoti<br />

maksātspējas kapitāla prasības aprēė<strong>in</strong>ā ar pilnu vai daĜēju iekšējo modeli<br />

atbilstoši šā likuma 122. līdz 130. panta prasībām, jo atsevišėi izmērāmie riski ir<br />

aptverti nepietiekamā apmērā <strong>un</strong> iekšējā modeĜa pielāgošana, lai tas labāk<br />

atbilstu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> riska profilam, nav notikusi<br />

plānotajā laika periodā vai;<br />

3) pārvaldes sistēma būtiski neatbilst šā likuma 52. līdz 74. pantā<br />

noteiktajām prasībām <strong>un</strong> tās pārvaldes sistēma nenodroš<strong>in</strong>a iespēju pienācīgi<br />

identificēt, izmērīt, kontrolēt <strong>un</strong> pārvaldīt riskus <strong>un</strong> ziĦot par tiem riskiem, kam<br />

ir vai var tikt pakĜauta apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība, <strong>un</strong> citu šajā likumā paredzēto uzraudzības pasākumu piemērošana<br />

pati par sevi nenovērsīs konstatētos trūkumus piemērotā laika periodā.<br />

(2) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija šā panta pirmās daĜas 1. <strong>un</strong> 2.<br />

p<strong>un</strong>ktā m<strong>in</strong>ētajos gadījumos papildu kapitāla prasību nosaka tādā apmērā, lai<br />

nodroš<strong>in</strong>ātu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības<br />

darbības atbilstību šā likuma 120. panta trešajā <strong>un</strong> ceturtajā daĜā noteiktajām<br />

prasībām.<br />

(3) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija, pieĦemot lēmumu par papildu<br />

kapitāla prasības noteikšanu šā panta pirmās daĜas 3. p<strong>un</strong>ktā noteiktajos<br />

gadījumos, izvērtē papildu kapitāla prasības samērīgumu ar apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības darbības pārbaudē konstatēto<br />

trūkumu radīto būtisko risku, kas kalpo par pamatu lēmuma par papildu kapitāla<br />

prasības noteikšanu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai<br />

pieĦemšanai.<br />

(4) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība 30 dienu<br />

laikā pēc F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas lēmuma par papildu kapitāla<br />

prasības noteikšanu saĦemš<strong>anas</strong> iesniedz F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai<br />

saskaĦošanai pasākumu plānu. Plānā norāda konkrētus pasākumu izpildes<br />

termiĦus F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas veiktajā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības darbības pārbaudē konstatēto<br />

trūkumu, kas kalpoja par pamatu papildu kapitāla prasības noteikšanai,<br />

novēršanai.<br />

(5) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija lēmumu par papildu kapitāla<br />

prasības noteikšanu pārskata 12 mēnešu laikā no attiecīgā lēmuma pieĦemš<strong>anas</strong><br />

<strong>un</strong> turpmāk pārskata reizi gadā. F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija atceĜ<br />

lēmumu par papildu kapitāla prasības noteikšanu, kad apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība, pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība vai grupas uzraudzībai pakĜautā


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

32<br />

sabiedrība ir novērsusi trūkumus, kas kalpoja par pamatu papildu kapitāla<br />

prasības noteikšanai.<br />

(6) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības, kurai F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong><br />

kapitāla tirgus komisija ir noteikusi papildu kapitāla prasību, maksātspējas<br />

kapitāla prasība no lēmuma par papildu kapitāla prasības noteikšanu saĦemš<strong>anas</strong><br />

dienas līdz šā lēmuma atcelšanai ir aprēė<strong>in</strong>āts lielums, ko iegūst, summējot<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības aprēė<strong>in</strong>āto maksātspējas<br />

kapitāla prasību ar F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas noteikto papildu kapitāla<br />

prasību.<br />

(7) Neatkarīgi no šā panta sestās daĜas maksātspējas kapitāla prasībā, kas<br />

izmantota šā likuma 110. panta otrajā daĜā m<strong>in</strong>ētās riska rezerves aprēė<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

nolūkiem, nedrīkst iekĜaut kapitāla paliel<strong>in</strong>ājumu, kas noteikts saskaĦā ar šā<br />

panta pirmās daĜas 3. p<strong>un</strong>ktu.<br />

(8) Regula ... nosaka apstākĜus papildu kapitāla prasības noteikšanai <strong>un</strong><br />

papildu kapitāla prasības aprēė<strong>in</strong>a metodoloăiju.<br />

34. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība var visus noslēgtos līgumus vai<br />

daĜu no tiem nodot citam apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersantam vai nedalībvalsts<br />

apdroš<strong>in</strong>ātāja filiālei, kurai ir tiesības veikt apdroš<strong>in</strong>āšanu dalībvalstī.<br />

<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība nedrīkst nodot apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumus nedalībvalsts<br />

apdroš<strong>in</strong>ātājam vai nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiālei, kura reăistrēta<br />

nedalībvalstī.<br />

(2) Pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība var visus līgumus vai daĜu no tiem nodot<br />

citam pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersantam vai nedalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiālei,<br />

kurai ir tiesības nodarboties ar pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanu dalībvalstī, vai nodot<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersantam vai nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> filiālei, kurai ir<br />

tiesības nodarboties ar apdroš<strong>in</strong>āšanu dalībvalstī. Pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

vai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība nedrīkst nodot līgumus nedalībvalsts<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājam vai nedalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiālei, kura reăistrēta<br />

nedalībvalstī.<br />

(3) AtĜauju visu noslēgto līgumu vai to daĜas nodošanai izsniedz <strong>un</strong> līgumu<br />

nodoš<strong>anas</strong> kārtību nosaka F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija. Lēmumu par<br />

atĜaujas izsniegšanu vai par atteikumu to izsniegt F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus<br />

komisija pieĦem 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saĦemš<strong>anas</strong>.<br />

(4) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība, pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība, nedalībvalsts<br />

apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle vai nedalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāle, kas pārĦem<br />

līgumus, iesniedz F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai <strong>in</strong>formāciju, kas apliec<strong>in</strong>a<br />

šajā likumā noteikto prasību izpildi pēc līgumu pārĦemš<strong>anas</strong>.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

33<br />

(5) Ja visi noslēgtie līgumi vai to daĜa nodota apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai,<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai, nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiālei vai<br />

nedalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiālei Latvijā, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus<br />

komisija ir tiesīga pieĦemt lēmumu par atĜaujas izsniegšanu, ja tā ir<br />

pārliec<strong>in</strong>ājusies, ka pēc līgumu pārĦemš<strong>anas</strong> tiks izpildītas šajā likumā noteiktās<br />

prasības.<br />

(6) Ja visi noslēgtie līgumi vai to daĜa tiek nodota dalībvalsts<br />

apdroš<strong>in</strong>ātājam vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājam, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ir<br />

tiesīga pieĦemt lēmumu par atĜaujas izsniegšanu pēc tam, kad saĦemts attiecīgās<br />

dalībvalsts uzraudzības iestādes apliec<strong>in</strong>ājums, kurā norādīts, ka pēc līgumu<br />

pārĦemš<strong>anas</strong> dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja rīcībā būs<br />

izmantojamais pašu kapitāls maksātspējas kapitāla prasības apmērā.<br />

(7) Ja visi noslēgtie līgumi vai to daĜa tiek nodota nedalībvalsts<br />

apdroš<strong>in</strong>ātāja filiālei vai nedalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiālei, kurai citā<br />

dalībvalstī ir tiesības veikt apdroš<strong>in</strong>āšanu, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ir<br />

tiesīga pieĦemt lēmumu par atĜaujas izsniegšanu pēc tam, kad saĦemts attiecīgās<br />

dalībvalsts uzraudzības iestādes apliec<strong>in</strong>ājums, kurā norādīts, ka dalībvalsts<br />

likumi atĜauj pārĦemt līgumus <strong>un</strong> pēc līgumu pārĦemš<strong>anas</strong> nedalībvalsts<br />

apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāles rīcībā būs izmantojamais pašu kapitāls maksātspējas<br />

kapitāla prasības apmērā, <strong>un</strong> attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestāde piekrīt<br />

šādam darījumam.<br />

(8) Ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība nodod citā dalībvalstī atvērtajai filiālei<br />

noslēgtos līgumus vai to daĜu, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija pirms lēmuma<br />

pieĦemš<strong>anas</strong> par atĜaujas izsniegšanu konsultējas ar filiāles dalībvalsts<br />

uzraudzības iestādi. Lēmumu par atĜaujas izsniegšanu līgumu nodošanai F<strong>in</strong>anšu<br />

<strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieĦemt pēc tam, kad saĦemta dalībvalsts<br />

uzraudzības iestādes piekrišana. Ja triju mēnešu laikā no pieprasījuma<br />

izsūtīš<strong>anas</strong> dienas dalībvalsts uzraudzības iestādes atbilde nav saĦemta, tiek<br />

uzskatīts, ka tā ir piekritusi līgumu nodošanai.<br />

(9) Ja ar apdroš<strong>in</strong>āto risku saistītie apdroš<strong>in</strong>ātie objekti atrodas citās<br />

dalībvalstīs, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija pēc tam, kad saĦemts<br />

iesniegums par līgumu nodošanu, nekavējoties <strong>in</strong>formē par to šo dalībvalstu<br />

uzraudzības iestādes. Lēmumu par atĜaujas izsniegšanu līgumu nodošanai<br />

F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieĦemt pēc tam, kad saĦemta šo<br />

dalībvalstu apdroš<strong>in</strong>ātāju uzraudzības iestāžu piekrišana. Ja triju mēnešu laikā<br />

no pieprasījuma izsūtīš<strong>anas</strong> dienas dalībvalstu apdroš<strong>in</strong>ātāju uzraudzības iestāžu<br />

atbildes nav saĦemtas, tiek uzskatīts, ka tās ir piekritušas līgumu nodošanai.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

34<br />

(10) Ja ar apdroš<strong>in</strong>āto risku saistītie apdroš<strong>in</strong>ātie objekti atrodas Latvijas<br />

Republikā, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija triju mēnešu laikā pēc attiecīgā<br />

pieprasījuma saĦemš<strong>anas</strong> <strong>in</strong>formē par līgumu nodošanu citas dalībvalsts<br />

uzraudzības iestādei.<br />

35. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumus citam apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersantam<br />

nodod kopā ar tiem atbilstošo tehnisko rezervju ieguldījumiem.<br />

(2) Ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumi tiek nodoti bez atbilstošo tehnisko rezervju<br />

ieguldījumiem, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība vai nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle,<br />

kas pārĦem šos līgumus, iesniedz F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai tehnisko<br />

rezervju seguma atja<strong>un</strong>oš<strong>anas</strong> plānu.<br />

36. pants. (1) Pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumus citam apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

komersantam vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersantam nodod kopā ar tiem<br />

atbilstošajiem tehnisko rezervju seguma nodroš<strong>in</strong>āšanai nepieciešamajiem<br />

aktīviem.<br />

(2) Ja pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumi tiek nodoti bez atbilstošajiem tehnisko<br />

rezervju seguma nodroš<strong>in</strong>āšanai nepieciešamajiem aktīviem, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība, nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle, pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība vai<br />

nedalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāle, kas pārĦem šos līgumus, iesniedz F<strong>in</strong>anšu<br />

<strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai tehnisko rezervju seguma atja<strong>un</strong>oš<strong>anas</strong> plānu.<br />

37. pants. (1) Ja ar apdroš<strong>in</strong>āto risku saistītie apdroš<strong>in</strong>ātie objekti atrodas<br />

Latvijas Republikā, tad, lai <strong>in</strong>formētu apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmējus, apdroš<strong>in</strong>ātos <strong>un</strong><br />

citas personas, kurām ir tiesības <strong>un</strong> pienākumi atbilstoši noslēgtajiem <strong>un</strong><br />

nodotajiem apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumiem, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersants <strong>un</strong><br />

nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle, kurai citā dalībvalstī ir tiesības veikt<br />

apdroš<strong>in</strong>āšanu, pēc tam, kad saĦemta atĜauja nodot apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumus,<br />

nekavējoties publicē slud<strong>in</strong>ājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Slud<strong>in</strong>ājumā<br />

norāda nododamos apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumus, personu, kura pieĦēmusi<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumus (arī tās juridisko adresi), <strong>un</strong> apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumu<br />

nodoš<strong>anas</strong> datumu.<br />

(2) Ja ar apdroš<strong>in</strong>āto risku saistītie apdroš<strong>in</strong>ātie objekti atrodas dalībvalstī,<br />

publicēš<strong>anas</strong> kārtību nosaka attiecīgās dalībvalsts likums.<br />

38. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumu nodošana no šā darījuma spēkā<br />

stāšanās dienas ir saistoša apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmējiem, apdroš<strong>in</strong>ātajiem <strong>un</strong> citām<br />

personām, kurām ir tiesības <strong>un</strong> pienākumi atbilstoši noslēgtajiem <strong>un</strong> nodotajiem<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumiem. Pēc apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumu pārĦemš<strong>anas</strong> paliek spēkā<br />

visas no apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līguma izrietošās pušu tiesības <strong>un</strong> pienākumi.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

35<br />

(2) Pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līguma nodošana no šā darījuma spēkā stāšanās<br />

dienas ir saistoša pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ājuma Ħēmējiem <strong>un</strong> citām personām, kurām ir<br />

tiesības <strong>un</strong> pienākumi atbilstoši noslēgtajiem <strong>un</strong> nodotajiem pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

līgumiem. Pēc pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumu pārĦemš<strong>anas</strong> paliek spēkā visas no<br />

šiem līgumiem izrietošās pušu tiesības <strong>un</strong> pienākumi.<br />

39. pants. Lai novērstu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības maksātnespēju <strong>un</strong><br />

aizsargātu apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmēju <strong>in</strong>tereses, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija<br />

var likt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai visus noslēgtos apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumus vai<br />

daĜu no tiem nodot citam apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersantam, kurš ir piekritis pieĦemt<br />

šos līgumus.<br />

IV sadaĜa<br />

<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darbības nosacījumi<br />

40. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āšana ir brīvprātīga, izĦemot gadījumus, kad ar<br />

likumu ir noteikts citādi.<br />

(2) Pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšana ir brīvprātīga.<br />

(3) Komersantam aizliegts izmantot savā firmā vārdu "apdroš<strong>in</strong>āšana" vai<br />

vārdu "apdroš<strong>in</strong>ātājs" jebkurā locījumā <strong>un</strong> vārdu savienojumā tādā veidā, kas<br />

varētu radīt maldīgu priekšstatu par tā tiesībām sniegt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong><br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> starpnieka pakalpojumus.<br />

(4) Komersantam aizliegts izmantot savā firmā vārdu "pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšana"<br />

vai vārdu "pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs" jebkurā locījumā <strong>un</strong> vārdu savienojumā tādā veidā,<br />

kas varētu radīt maldīgu priekšstatu par tā tiesībām nodarboties ar<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanu vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> starpniecību.<br />

41. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> prēmiju lielumu nosaka apdroš<strong>in</strong>ātājs.<br />

<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vadība izstrādā <strong>un</strong> apstipr<strong>in</strong>a kārtību apdroš<strong>in</strong>ātā<br />

riska parakstīšanai <strong>un</strong> apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> prēmijas noteikšanai <strong>un</strong> ir atbildīga par šīs<br />

kārtības ievērošanu.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> prēmiju <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> prēmiju nosaka tādā<br />

apmērā, lai izpildītu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumā <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumā<br />

paredzētās saistības <strong>un</strong> segtu izdevumus, kas nepieciešami apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong><br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veikšanai.<br />

(3) Ja netiek pildītas šā panta otrās daĜas prasības, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla<br />

tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt, lai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība ma<strong>in</strong>a<br />

noteiktās prēmiju likmes.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

36<br />

(4) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība pastāvīgi novērtē apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> prēmijas<br />

<strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> prēmijas atbilstību šā panta pirmajā daĜā noteiktajai<br />

prasībai.<br />

42. pants. (1) Pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> prēmiju lielumu nosaka pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs.<br />

(2) Pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> prēmija ir tik liela, lai izpildītu pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

līgumā paredzētās saistības <strong>un</strong> segtu pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> izdevumus.<br />

43. pants. Piedāvājot apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumus, ir aizliegta atšėirīga<br />

attieksme dzimuma dēĜ.<br />

44. pants. Pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs kārto tieši <strong>un</strong> ar pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> starpnieku<br />

palīdzību noslēgto pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumu reăistru.<br />

45. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība:<br />

1) veic apdroš<strong>in</strong>āšanu F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas izsniegtajās<br />

licencēs norādītajos apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidos;<br />

2) sniedz starpnieka pakalpojumus citam apdroš<strong>in</strong>ātājam, dalībvalsts<br />

apdroš<strong>in</strong>ātājam, nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājam, pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājam <strong>un</strong> dalībvalsts<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājam. Nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājam var sniegt starpnieka<br />

pakalpojumus saskaĦā ar šā panta trešās daĜas noteikumiem;<br />

3) veic komercdarbību, kas tieši saistīta ar apdroš<strong>in</strong>āšanu.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersants nedrīkst:<br />

1) veikt cita veida komercdarbību, izĦemot likumā vai M<strong>in</strong>istru kab<strong>in</strong>eta<br />

noteikumos paredzētos gadījumus;<br />

2) izplatīt nepatiesu, mald<strong>in</strong>ošu reklāmu par savu darbību;<br />

3) izpaust apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> gaitā uzz<strong>in</strong>āto <strong>in</strong>formāciju par apdroš<strong>in</strong>āto,<br />

apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmēju <strong>un</strong> trešo personu, izĦemot šajā likumā <strong>un</strong> citos likumos<br />

paredzētos gadījumus. Ja <strong>in</strong>formācija tiek izpausta likumos paredzētajos<br />

gadījumos, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersants nav atbildīgs par <strong>in</strong>formācijas izpauš<strong>anas</strong><br />

sekām.<br />

(3) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersants var sniegt starpnieka pakalpojumus<br />

nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājam vienīgi apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidos, kuri nedalībvalstī<br />

noteikti par obligātiem, ja:


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

37<br />

1) tiek veidots apdroš<strong>in</strong>āto aizsardzības fonds, no kura izmaksā<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> atlīdzību nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja maksātnespējas gadījumā;<br />

2) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ir vienojusies ar nedalībvalsts<br />

uzraudzības iestādi par sadarbību <strong>un</strong> uzraudzības f<strong>un</strong>kciju veikšanai<br />

nepieciešamo <strong>in</strong>formācijas apmaiĦu.<br />

(4) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība nedrīkst emitēt parāda vērtspapīrus <strong>un</strong> Ħemt<br />

aizĦēmumus. Šis ierobežojums neattiecas uz aizĦēmumiem, kuri tiek iekĜauti<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pašu kapitāla aprēė<strong>in</strong>ā, <strong>un</strong> aizĦēmumiem, kuru<br />

termiĦš nav ilgāks par trim mēnešiem, ja šie aizĦēmumi Ħemti, lai nodroš<strong>in</strong>ātu<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> atlīdzību (par kuru izmaksu pieĦemts apdroš<strong>in</strong>ātāja lēmums)<br />

savlaicīgas izmaksas, <strong>un</strong> pirms Ħemš<strong>anas</strong> saskaĦoti ar F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus<br />

komisiju.<br />

46. pants. (1) Pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība veic:<br />

1) pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanu F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas izsniegtajā<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licencē norādītajos pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidos;<br />

2) komercdarbību, kas tieši saistīta ar pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanu;<br />

3) komercdarbību, kas tieši saistīta ar pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> starpniecību.<br />

(2) Pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersants nedrīkst:<br />

1) veikt komercdarbību, kas nav noteikta šā panta pirmajā daĜā;<br />

2) izpaust pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> gaitā uzz<strong>in</strong>āto <strong>in</strong>formāciju, izĦemot šajā<br />

likumā <strong>un</strong> citos likumos paredzētos gadījumus. Ja <strong>in</strong>formācija tiek izpausta<br />

likumos paredzētajos gadījumos, pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersants nav atbildīgs<br />

par <strong>in</strong>formācijas izpauš<strong>anas</strong> sekām.<br />

(3) Pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība nedrīkst emitēt parāda vērtspapīrus <strong>un</strong><br />

Ħemt aizĦēmumus. Šis ierobežojums neattiecas uz aizĦēmumiem, kuri tiek<br />

iekĜauti pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pašu kapitāla aprēė<strong>in</strong>ā, <strong>un</strong> uz<br />

aizĦēmumiem, kuru termiĦš nav ilgāks par trim mēnešiem, ja šie aizĦēmumi<br />

Ħemti, lai nodroš<strong>in</strong>ātu pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> atlīdzību (par kuru izmaksu pieĦemts<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja lēmums) savlaicīgas izmaksas, <strong>un</strong> pirms Ħemš<strong>anas</strong> saskaĦoti ar<br />

F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisiju.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

38<br />

(4) Nedalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāle drīkst pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āt tos<br />

apdroš<strong>in</strong>ātos riskus, ar kuriem saistītie apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> objekti atrodas Latvijas<br />

Republikā.<br />

47. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veikšanai Latvijas<br />

Republikā apdroš<strong>in</strong>ātājs <strong>un</strong> dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājs drīkst izmantot tikai tādu<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> starpnieku vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> starpnieku pakalpojumus, kuri<br />

ir tiesīgi sniegt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> starpnieku vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> starpnieku<br />

pakalpojumus Latvijas Republikā.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veikšanai ārvalstī apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība, ievērojot attiecīgās valsts normatīvos aktus, drīkst izmantot tikai tādu<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> starpnieku vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> starpnieku pakalpojumus, kuri<br />

ir tiesīgi sniegt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> starpnieku vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> starpnieku<br />

pakalpojumus attiecīgajā valstī.<br />

(3) Pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanai Latvijas Republikā pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs <strong>un</strong> dalībvalsts<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs drīkst izmantot tikai tādu pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> starpnieku<br />

pakalpojumus, kuri ir tiesīgi sniegt pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> starpnieku pakalpojumus<br />

Latvijas Republikā.<br />

(4) Pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanai ārvalstī pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība, ievērojot<br />

attiecīgās valsts normatīvos aktus, drīkst izmantot tikai tādu pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

starpnieku pakalpojumus, kuri ir tiesīgi sniegt pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> starpnieku<br />

pakalpojumus attiecīgajā valstī.<br />

48. pants. (1) Vienīgi apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersantam,<br />

kurš ir tiesīgs nodarboties ar apdroš<strong>in</strong>āšanu vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanu Latvijas<br />

Republikā, ir tiesības reklamēt sniedzamos apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai, ievērojot attiecīgās<br />

valsts normatīvos aktus, ir tiesības reklamēt sniedzamos apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumus vienīgi tajā valstī, kurā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai ir tiesības atvērt filiāli vai kurā tai ir tiesības<br />

sniegt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumus, ievērojot<br />

pakalpojumu sniegš<strong>anas</strong> brīvības pr<strong>in</strong>cipu, neatverot filiāli.<br />

(3) Reklamējot apdroš<strong>in</strong>āšanu saistībā ar tirgum piesaistīto dzīvības<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumu, reklāmā nedrīkst ietvert <strong>in</strong>formāciju par nākotnē<br />

garantētu peĜĦu vai ienesīguma līmeni. Norādot uz apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> ienesīgumu<br />

saistībā ar tirgum piesaistīto dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumu, reklāmā ietver<br />

<strong>in</strong>formāciju, ka līdzš<strong>in</strong>ējais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

39<br />

49. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs uzskatāms par f<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong><br />

kapitāla tirgus dalībnieku.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas darbības<br />

f<strong>in</strong>ansēšanai maksā:<br />

a) līdz 0,4 procentiem ieskaitot — no dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> operācijām<br />

ar uzkrājuma veidošanu,<br />

b) līdz 0,2 procentiem ieskaitot — no sauszemes transportlīdzekĜu<br />

īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> operācijām,<br />

c) līdz 0,7 procentiem ieskaitot — no pārējām apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> operācijām.<br />

(3) Pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas darbības<br />

f<strong>in</strong>ansēšanai maksā līdz 0,7 procentiem no ceturksnī saĦemto pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

prēmiju kopsummas.<br />

(4) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas<br />

noteiktajā kārtībā <strong>un</strong> termiĦos iesniedz pārskatu, kas nepieciešams šā panta<br />

otrajā daĜā noteikto maksājumu aprēė<strong>in</strong>āšanai, <strong>un</strong> līdz ceturksnim sekojošā<br />

mēneša trīsdesmitajam datumam veic attiecīgos maksājumus.<br />

(5) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija izdod normatīvos noteikumus par šā<br />

panta ceturtajā daĜā m<strong>in</strong>ēto pārskatu iesniegš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> maksājumu aprēė<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

kārtību.<br />

50. pants. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja pienākums ir rakstveidā izstrādāt <strong>un</strong> ievērot<br />

iekšējo kārtību, kādā:<br />

1) sniedzot apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumus, tiek nodroš<strong>in</strong>āta godīga <strong>un</strong><br />

atklāta attieksme pret apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmēju, apdroš<strong>in</strong>āto <strong>un</strong> personu, kurai ir<br />

tiesības pretendēt uz apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> atlīdzību saskaĦā ar noslēgto<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumu;<br />

2) apdroš<strong>in</strong>ātājs sniedz:<br />

a) apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmējam tā pieprasīto <strong>in</strong>formāciju par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

darījumu, kas noslēgts starp apdroš<strong>in</strong>ātāju <strong>un</strong> attiecīgo apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmēju,<br />

b) apdroš<strong>in</strong>ātajam <strong>un</strong> personai, kurai ir tiesības pretendēt uz apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

atlīdzību saskaĦā ar noslēgto apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumu, to pieprasīto <strong>in</strong>formāciju,<br />

kas attiecas uz šo personu tiesībām saĦemt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> atlīdzību <strong>un</strong><br />

pienākumiem pret apdroš<strong>in</strong>ātāju,


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

40<br />

c) <strong>in</strong>formāciju par termiĦu (kas nepārsniedz 30 dienas), kādā sniedzama<br />

šajā p<strong>un</strong>ktā m<strong>in</strong>ētā <strong>in</strong>formācija;<br />

3) apdroš<strong>in</strong>ātājs nodroš<strong>in</strong>a savu darb<strong>in</strong>ieku iespējamā <strong>in</strong>terešu konflikta<br />

novēršanu, saĦemot <strong>un</strong> lietojot apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darījumam nepieciešamo<br />

<strong>in</strong>formāciju.<br />

1. nodaĜa<br />

Pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras atbildība<br />

51. pants. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības vadība ir pilnībā atbildīga par to, lai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība savā darbībā ievērotu normatīvos aktus <strong>un</strong><br />

adm<strong>in</strong>istratīvos aktus, kas pieĦemti, pamatojoties uz šo likumu.<br />

2. nodaĜa<br />

Pārvaldes sistēma<br />

52. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

nodroš<strong>in</strong>a tās darbības raksturam, apjomam <strong>un</strong> sarežăītībai piemērotas<br />

visaptverošas <strong>un</strong> efektīvas pārvaldes sistēmas izveidi <strong>un</strong> darbību, nodroš<strong>in</strong>ot tās<br />

atbilstību šā likuma 57. līdz 71. panta prasībām. Pārvaldes sistēma ietver <strong>un</strong><br />

nodroš<strong>in</strong>a vismaz šādus pamatelementus:<br />

1) pārskatāmu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības<br />

organizatorisko struktūru ar skaidri noteiktu pienākumu, pilnvaru <strong>un</strong> atbildības<br />

sadalījumu;<br />

2) efektīvu iekšējās <strong>in</strong>formācijas apmaiĦas sistēmu;<br />

3) regulāru izveidotās pārvaldes sistēmas darbības pārraudzību.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vadība<br />

izstrādā <strong>un</strong> apstipr<strong>in</strong>a vismaz šādas politikas:<br />

1) risku pārvaldes politiku;<br />

2) iekšējās kontroles politiku;<br />

3) iekšējā audita politiku;


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

41<br />

4) ārpakalpojumu saĦemš<strong>anas</strong> politiku, ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong><br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība izmanto ārpakalpojumu sniedzēju pakalpojumus.<br />

(3) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vadība ir<br />

atbildīga par šā panta otrajā daĜā noteikto politiku ieviešanu <strong>un</strong> ievērošanu.<br />

(4) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība šā panta<br />

otrajā daĜā noteikto politiku rakstveidā iesniedz F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus<br />

komisijai 10 dienu laikā pēc tās apstipr<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong>, kā arī <strong>in</strong>formē par visām<br />

izmaiĦām tajā.<br />

(5) Vismaz reizi gadā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība izvērtē vadības apstipr<strong>in</strong>āto šā panta otrajā daĜā noteikto politiku<br />

ievērošanu <strong>un</strong> to atbilstību apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības darbībai. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības pienākums ir nekavējoties pilnveidot atbilstošo politiku, ja ir<br />

notikušas būtiskas izmaiĦas apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības darbībā.<br />

53. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība,<br />

izmantojot tās darbībai atbilstošas sistēmas, resursus <strong>un</strong> procedūras, savlaicīgi<br />

veic nepieciešamos pasākumus, lai nodroš<strong>in</strong>ātu darbības nepārtrauktību <strong>un</strong><br />

veikto darījumu regularitāti.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vadība<br />

izstrādā <strong>un</strong> apstipr<strong>in</strong>a plānu neparedzētu situāciju novēršanai. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vadība ir atbildīga par plāna<br />

neparedzētu situāciju novēršanai regulāru pārskatīšanu <strong>un</strong> tā precizēšanu<br />

atbilstoši pārmaiĦām apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības darbībā <strong>un</strong> ārējā vidē.<br />

54. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

vismaz reizi gadā veic stresa testu, kurā izvērtē <strong>un</strong> dokumentē iespējamos<br />

attīstības scenārijus. Stresa testā izmanto jutīguma <strong>un</strong> scenāriju testus. Jutīguma<br />

testus veic, lai noteiktu atsevišėa riska faktora nelabvēlīgu izmaiĦu ietekmi, <strong>un</strong><br />

scenāriju testus veic, lai noteiktu vairāku riska faktoru vienlaicīgu nelabvēlīgu<br />

izmaiĦu ietekmi, novērtējot ārkārtēju, bet iespējami nelabvēlīgu notikumu vai<br />

tirgus nosacījumu izmaiĦu cēloni. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vadība, Ħemot vērā būtiskos riskus <strong>un</strong> tiem<br />

atbilstošos riska faktorus, izstrādā <strong>un</strong> apstipr<strong>in</strong>a stresa testa veikš<strong>anas</strong> kārtību <strong>un</strong><br />

ir atbildīga par šīs kārtības ievērošanu.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vadība<br />

apstipr<strong>in</strong>a stresa testa rezultātus <strong>un</strong> pieĦem lēmumu par veicamajām darbībām


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

42<br />

stresa testā m<strong>in</strong>ēto notikumu vai tirgus nosacījumu izmaiĦu iestāšanās gadījumā.<br />

<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība stresa testa<br />

rezultātus <strong>un</strong> lēmumu par veicamajām darbībām iesniedz F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla<br />

tirgus komisijai 10 dienu laikā pēc šā lēmuma pieĦemš<strong>anas</strong>.<br />

(3) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai ir tiesības noteikt papildu prasības<br />

stresa testa veikšanai <strong>un</strong> šīs analīzes veikš<strong>anas</strong> kārtību.<br />

55. pants. F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pārbaudīt<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību pārvaldes sistēmu <strong>un</strong><br />

novērtēt m<strong>in</strong>ēto sabiedrību konstatēto risku, kas var skart to f<strong>in</strong>anšu stabilitāti,<br />

rašanos.<br />

56. pants. F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt<br />

pārvaldes sistēmas uzlabošanu <strong>un</strong> nostipr<strong>in</strong>āšanu, nodroš<strong>in</strong>ot tās atbilstību šā<br />

likuma 57. līdz 70. panta prasībām.<br />

57. pants. (1) Par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības valdes priekšsēdētāju, valdes locekli, iekšējā audita (revīzijas)<br />

dienesta vadītāju, nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāles<br />

vadītāju, kā arī personu, kas, pieĦemot būtiskus lēmumus pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības vai nedalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāles vārdā, rada<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai vai nedalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiālei<br />

civiltiesiskas saistības, var būt persona, kura atbilst šādām prasībām:<br />

1) tā ir pietiekami kompetenta jomā, par kuru ir atbildīga, nodroš<strong>in</strong>ot, ka<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības valde (vadība) tiek izveidota<br />

tā, lai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība būtu spējīga<br />

pastāvīgi, profesionāli, kvalitatīvi <strong>un</strong> atbilstoši normatīvo aktu prasībām<br />

nodarboties ar apdroš<strong>in</strong>āšanu vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanu;<br />

2) tai ir nepieciešamā izglītība <strong>un</strong> ne mazāk kā triju gadu darba pieredze<br />

attiecīgajā jomā;<br />

3) tai ir neva<strong>in</strong>ojama reputācija;<br />

4) tai nav atĦemtas <strong>un</strong> nav bijušas atĦemtas tiesības veikt komercdarbību.<br />

(2) Šā panta pirmajā daĜā m<strong>in</strong>ētajai personai ir neva<strong>in</strong>ojama reputācija, ja tā<br />

neatbilst šā likuma 58. panta pirmajai daĜai <strong>un</strong> nav konstatēti tādi apstākĜi, kas<br />

nav savienojami ar šā panta pirmajā daĜā m<strong>in</strong>ēto amatu pienākumu veikšanu.<br />

(3) Vienu mēnesi pirms šā panta pirmajā daĜā m<strong>in</strong>ētās personas sāk pildīt<br />

pienākumus, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība vai nedalībvalsts


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

43<br />

apdroš<strong>in</strong>ātāja vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāle par to <strong>in</strong>formē F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla<br />

tirgus komisiju.<br />

(4) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai nedalībvalsts<br />

apdroš<strong>in</strong>ātāja vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja pienākums ir pašam vai pēc F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong><br />

kapitāla tirgus komisijas ieros<strong>in</strong>ājuma nekavējoties atsaukt no amata šā panta<br />

pirmajā daĜā m<strong>in</strong>ēto personu, ja tiek konstatēts, ka:<br />

1) tā neatbilst amatam;<br />

2) tās rīcība ir kaitējusi apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības<br />

vai nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāles f<strong>in</strong>ansiālajai<br />

stabilitātei vai radījusi situāciju, kas var apdraudēt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāles f<strong>in</strong>ansiālo stabilitāti vai apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmēju<br />

<strong>in</strong>tereses;<br />

3) tā neievēro apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai<br />

nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāles izstrādāto politiku <strong>un</strong><br />

procedūras;<br />

4) tā neatbilst šā panta pirmās daĜas <strong>un</strong> šā likuma 58. panta prasībām.<br />

(5) Ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas izdotais adm<strong>in</strong>istratīvais akts par<br />

šā panta pirmajā daĜā m<strong>in</strong>ēto personu atsaukšanu no amata tiek pārsūdzēts,<br />

pārsūdzēšana neaptur tā darbību.<br />

58. pants. (1) Par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības valdes<br />

priekšsēdētāju, valdes locekli, iekšējā audita (revīzijas) dienesta vadītāju,<br />

galveno aktuāru, nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāles<br />

vadītāju, kā arī personu, kas, pieĦemot būtiskus lēmumus pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības vai nedalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāles vārdā, rada<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai vai nedalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiālei<br />

civiltiesiskas saistības, nevar būt persona:<br />

1) kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, arī<br />

Ĝa<strong>un</strong>prātīgu bankrotu;<br />

2) kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kaut arī<br />

atbrīvota no soda izcieš<strong>anas</strong> sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju;<br />

3) pret kuru ieros<strong>in</strong>ātais krim<strong>in</strong>ālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma<br />

izdarīšanu ir izbeigts sakarā ar noilgumu vai amnestiju;


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

44<br />

4) kura saukta pie krim<strong>in</strong>ālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma<br />

izdarīšanu, bet krim<strong>in</strong>ālprocess pret to izbeigts uz nereabilitējoša pamata.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai nedalībvalsts<br />

apdroš<strong>in</strong>ātāja vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja pienākums ir pašam vai pēc F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong><br />

kapitāla tirgus komisijas ieros<strong>in</strong>ājuma nekavējoties atsaukt no amata šā panta<br />

pirmajā daĜā m<strong>in</strong>ētās personas, ja uz tām var attiec<strong>in</strong>āt šā panta pirmās daĜas 1.,<br />

2., 3. vai 4. p<strong>un</strong>kta nosacījumus.<br />

(3) Ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas izdotais adm<strong>in</strong>istratīvais akts par<br />

šā panta pirmajā daĜā m<strong>in</strong>ēto personu atsaukšanu no amata tiek pārsūdzēts,<br />

pārsūdzēšana neaptur tā darbību.<br />

59. pants. F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai iesniedzamie dokumenti,<br />

kas apliec<strong>in</strong>a šā likuma 58. panta pirmās daĜas nosacījumu izpildi, nedrīkst būt<br />

vecāki par trim mēnešiem.<br />

60. pants. (1) Par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības<br />

padomes priekšsēdētāju <strong>un</strong> padomes locekli var būt persona, kura atbilst šā<br />

likuma 57. panta pirmās daĜas 1., 2., 3. <strong>un</strong> 4. p<strong>un</strong>kta prasībām. Par<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības padomes priekšsēdētāju <strong>un</strong><br />

padomes locekli nevar būt persona, uz kuru attiec<strong>in</strong>āmi šā likuma 58. panta<br />

pirmās daĜas 1., 2., 3. vai 4. p<strong>un</strong>kta nosacījumi.<br />

(2) Akcionāru, biedru vai dalībnieku sapulces pienākums ir pašai vai pēc<br />

F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas ieros<strong>in</strong>ājuma nekavējoties atsaukt no amata<br />

šā panta pirmajā daĜā m<strong>in</strong>ēto personu, ja tiek konstatēts, ka tā neatbilst amatam,<br />

ka tās rīcība ir kaitējusi apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības<br />

f<strong>in</strong>ansiālajai stabilitātei vai radījusi situāciju, kas var apdraudēt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības f<strong>in</strong>ansiālo stabilitāti, kā arī ja tā neatbilst šā<br />

panta prasībām.<br />

(3) Ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas izdotais adm<strong>in</strong>istratīvais akts par<br />

šā panta pirmajā daĜā m<strong>in</strong>ēto personu atsaukšanu no amata tiek pārsūdzēts,<br />

pārsūdzēšana neaptur tā darbību.<br />

61. pants. (1) Lai pārliec<strong>in</strong>ātos par šā likuma 57. panta pirmajā daĜā <strong>un</strong> 60.<br />

panta pirmajā daĜā noteikto personu atbilstību šā likuma prasībām, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong><br />

kapitāla tirgus komisijai ir tiesības uzaic<strong>in</strong>āt uz pārr<strong>un</strong>ām šā likuma 57. panta<br />

pirmajā daĜā <strong>un</strong> 60. panta pirmajā daĜā m<strong>in</strong>ētās personas.<br />

(2) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai 30 dienu laikā pēc visu<br />

nepieciešamo dokumentu saĦemš<strong>anas</strong> ir tiesības neatĜaut šā likuma 57. panta<br />

pirmajā daĜā <strong>un</strong> 60. panta pirmajā daĜā m<strong>in</strong>ētajai personai sākt uzticēto


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

45<br />

pienākumu pildīšanu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībā vai<br />

nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiālē, ja tā neatbilst šā likuma<br />

prasībām vai ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija nevar pārliec<strong>in</strong>āties par tās<br />

atbilstību šā likuma prasībām.<br />

(3) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija nosaka iesniedzamos dokumentus<br />

<strong>un</strong> kārtību, kādā tā izvērtē šā likuma 57. panta pirmajā daĜā <strong>un</strong> 60. panta pirmajā<br />

daĜā m<strong>in</strong>ēto personu atbilstību šā likuma prasībām.<br />

62. pants. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>in</strong>formē<br />

F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisiju, ja kāda no šā likuma 57. panta pirmajā daĜā<br />

<strong>un</strong> 60. panta pirmajā daĜā m<strong>in</strong>ētajām personām tiek atcelta no amata, jo tā vairs<br />

neatbilst šā likuma 57. panta pirmās daĜas 1., 2., 3. <strong>un</strong> 4. p<strong>un</strong>ktā <strong>un</strong> 60. panta<br />

pirmajā daĜā noteiktajām prasībām.<br />

63. pants. (1) Lai nodroš<strong>in</strong>ātu visu ar apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong><br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības darbību saistīto atsevišėo risku <strong>un</strong> savstarpēji<br />

saistīto risku, kuriem apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

ir pakĜauta vai var tikt pakĜauta, savlaicīgu identificēšanu, mērīšanu, kontroli,<br />

pārvaldīšanu <strong>un</strong> ziĦošanu par tiem, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong><br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība nodroš<strong>in</strong>a efektīvas risku pārvaldes sistēmas<br />

izveidi <strong>un</strong> darbību, ietverot to organizatoriskajā struktūrā <strong>un</strong> lēmumu<br />

pieĦemš<strong>anas</strong> procesos. Lai nodroš<strong>in</strong>ātu risku pārvaldes procesa nepārtrauktību,<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vadība atbilstoši<br />

veiktajai darbībai apstipr<strong>in</strong>a risku pārvaldes stratēăiju, risku pārvaldes metodes<br />

<strong>un</strong> iekšējās <strong>in</strong>formācijas apmaiĦas procedūru.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vadība<br />

nodroš<strong>in</strong>a, ka risku pārvaldes sistēma aptver visus riskus, kas ir jāiekĜauj<br />

maksātspējas kapitāla prasības aprēė<strong>in</strong>ā atbilstoši šā likuma 120. panta piektajā<br />

<strong>un</strong> sestajā daĜā noteiktajām prasībām, kā arī aptver tos darbībai būtiskos riskus,<br />

kas nav iekĜauti vai netiek pilnā apmērā iekĜauti maksātspējas kapitāla prasības<br />

aprēė<strong>in</strong>ā.<br />

(3) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības izveidotā<br />

risku pārvaldes sistēma <strong>un</strong> attiecīgi atbilstoši šā likuma 52. panta prasībām<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vadības izstrādātā<br />

<strong>un</strong> apstipr<strong>in</strong>ātā risku pārvaldes politika aptver vismaz šādus darbības virzienus:<br />

1) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> risku parakstīšanu <strong>un</strong> tehnisko<br />

rezervju izveidošanu;<br />

2) aktīvu <strong>un</strong> saistību pārvaldi;


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

46<br />

3) ieguldījumu darbību, tajā skaitā darījumus ar atvas<strong>in</strong>ātajiem f<strong>in</strong>anšu<br />

<strong>in</strong>strumentiem <strong>un</strong> tiem pielīdz<strong>in</strong>āmus darījumus;<br />

4) likviditātes <strong>un</strong> koncentrācijas riska pārvaldi;<br />

5) operacionālā riska pārvaldi;<br />

6) cedēto pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanu <strong>un</strong> retrocesiju, kā arī citus riska samaz<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

<strong>in</strong>strumentus.<br />

(4) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

ieguldījumu riska pārvaldes procesā nodroš<strong>in</strong>a nepārtrauktu visu ieguldījumu<br />

atbilstību šā likuma A daĜas VI sadaĜas 6. nodaĜā noteiktajām prasībām.<br />

(5) Risku pārvaldes sistēmas izveidei <strong>un</strong> nepārtraukta risku pārvaldes<br />

procesa nodroš<strong>in</strong>āšanai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība izveido risku pārvaldes f<strong>un</strong>kciju.<br />

(6) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības, kas<br />

maksātspējas kapitāla prasības aprēė<strong>in</strong>āšanai izmanto pilnu vai daĜēju iekšējo<br />

modeli, kas apstipr<strong>in</strong>āts F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijā atbilstoši šā likuma<br />

122. <strong>un</strong> 123. panta prasībām, risku pārvaldes f<strong>un</strong>kcija veic arī šādus<br />

pienākumus:<br />

1) izveido <strong>un</strong> ievieš iekšējo modeli;<br />

2) pārbauda iekšējo modeli <strong>un</strong> novērtē tā atbilstību;<br />

3) dokumentē <strong>in</strong>formāciju par iekšējo modeli <strong>un</strong> par visām veiktajām<br />

izmaiĦām tajā;<br />

4) analizē iekšējā modeĜa spēju izpildīt tam paredzētās f<strong>un</strong>kcijas <strong>un</strong><br />

sagatavo ziĦojumus par veikto analīzi;<br />

5) <strong>in</strong>formē vadību par iekšējā modeĜa spēju izpildīt tam paredzētās<br />

f<strong>un</strong>kcijas, sniedz priekšlikumus par nepieciešamajiem iekšējā modeĜa<br />

uzlabojumiem <strong>un</strong> sagatavo ziĦojumus vadībai par veiktajiem pasākumiem<br />

iepriekš konstatēto trūkumu novēršanai.<br />

64. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

risku pārvaldes sistēmas ietvaros veic pašu risku, kuriem apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība ir pakĜauta vai var tikt pakĜauta, <strong>un</strong><br />

maksātspējas novērtēšanu.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

47<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība, veicot pašu<br />

risku <strong>un</strong> maksātspējas novērtēšanu, nodroš<strong>in</strong>a šādu nosacījumu izpildi:<br />

1) maksātspēju novērtē, Ħemot vērā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong><br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības riska profilu, vadības apstipr<strong>in</strong>ātos pieĜaujamos<br />

riska limitus <strong>un</strong> darbības stratēăiju. Maksātspējas novērtēšanai izmanto metodes,<br />

kas Ĝauj novērtēt risku, kuriem apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība ir pakĜauta vai var tikt pakĜauta, iespējamo ietekmi īstermiĦā <strong>un</strong><br />

ilgtermiĦā, <strong>un</strong> nodroš<strong>in</strong>a visu izmantoto metožu dokumentēšanu;<br />

2) nodroš<strong>in</strong>a pastāvīgu kapitāla prasību izpildes atbilstības šā likuma 119.<br />

līdz 132. panta prasībām <strong>un</strong> tehnisko rezervju veidoš<strong>anas</strong> atbilstības šā likuma<br />

106. līdz 118. panta prasībām kontroli;<br />

3) ir iespējams novērtēt, cik būtiski apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības riska profils atšėiras no šā likuma 120. panta trešajā <strong>un</strong> ceturtajā daĜā<br />

noteiktajiem pieĦēmumiem, kas izmantoti maksātspējas kapitāla prasības<br />

aprēė<strong>in</strong>āšanai, ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība aprēė<strong>in</strong>am<br />

izmanto standarta formulu atbilstoši F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas<br />

noteikumu prasībām vai ja aprēė<strong>in</strong>am izmanto apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pilnu vai daĜēju iekšējo modeli atbilstoši šā<br />

likuma 122. līdz 130. panta prasībām. Ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība maksātspējas kapitāla prasības aprēė<strong>in</strong>āšanai izmanto iekšējo modeli,<br />

tad, veicot novērtēšanu, tiek nodroš<strong>in</strong>āta atkārtota kalibrēšana, lai izmērītu <strong>un</strong><br />

kalibrētu maksātspējas kapitāla prasības aprēė<strong>in</strong>ā iekĜautos riskus.<br />

(3) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība nodroš<strong>in</strong>a,<br />

ka pašu risku <strong>un</strong> maksātspējas novērtēšana ir vadības apstipr<strong>in</strong>ātās darbības<br />

stratēăijas sastāvdaĜa <strong>un</strong> ka apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība ar pašu risku <strong>un</strong> maksātspējas novērtēš<strong>anas</strong> rezultātus pastāvīgi Ħem<br />

vērā stratēăisko lēmumu pieĦemš<strong>anas</strong> procesā.<br />

(4) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība nedrīkst izmantot<br />

maksātspējas kapitāla prasības aprēė<strong>in</strong>āšanai pašu risku <strong>un</strong> maksātspējas<br />

novērtēšanu. Maksātspējas kapitāla prasību var koriăēt tikai saskaĦā ar šā<br />

likuma 33., 211., 212., 213., 214. <strong>un</strong> 218. panta prasībām.<br />

65. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

vismaz reizi gadā veic stresa testu, kurā izvērtē <strong>un</strong> dokumentē iespējamos<br />

attīstības scenārijus. Stresa testā izmanto jutīguma <strong>un</strong> scenāriju testus. Jutīguma<br />

testus veic, lai noteiktu atsevišėa riska faktora nelabvēlīgu izmaiĦu ietekmi, <strong>un</strong><br />

scenāriju testus veic, lai noteiktu vairāku riska faktoru vienlaicīgu nelabvēlīgu<br />

izmaiĦu ietekmi, novērtējot ārkārtēju, bet iespējami nelabvēlīgu notikumu vai<br />

tirgus nosacījumu izmaiĦu cēloni. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

48<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vadība, Ħemot vērā būtiskos riskus <strong>un</strong> tiem<br />

atbilstošos riska faktorus, izstrādā <strong>un</strong> apstipr<strong>in</strong>a stresa testa veikš<strong>anas</strong> kārtību <strong>un</strong><br />

ir atbildīga par šīs kārtības ievērošanu.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vadība<br />

apstipr<strong>in</strong>a stresa testa rezultātus <strong>un</strong> pieĦem lēmumu par veicamajām darbībām<br />

stresa testā m<strong>in</strong>ēto notikumu vai tirgus nosacījumu izmaiĦu iestāšanās gadījumā.<br />

<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība stresa testa<br />

rezultātus <strong>un</strong> lēmumu par veicamajām darbībām iesniedz F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla<br />

tirgus komisijai 10 dienu laikā pēc šā lēmuma pieĦemš<strong>anas</strong>.<br />

(3) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai ir tiesības noteikt papildu prasības<br />

stresa testa veikšanai <strong>un</strong> šīs analīzes veikš<strong>anas</strong> kārtību.<br />

66. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

nodroš<strong>in</strong>a efektīvas iekšējās kontroles sistēmas izveidi <strong>un</strong> darbību, kas aptver<br />

vismaz adm<strong>in</strong>istratīvos <strong>un</strong> grāmatvedības procesus <strong>un</strong> iekšējās kontroles<br />

procedūras, nodroš<strong>in</strong>ot atbilstošu iekšējās <strong>in</strong>formācijas apmaiĦu visos<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības līmeĦos.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība nodroš<strong>in</strong>a,<br />

ka iekšējās kontroles sistēma ietver atbilstības f<strong>un</strong>kciju, kas veic šādus<br />

pienākumus:<br />

1) novērtē apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības<br />

darbības atbilstību šajā likumā <strong>un</strong> citos normatīvajos aktos noteiktajām<br />

prasībām, kas saistošas apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrībai, <strong>un</strong> sagatavo ziĦojumu vadībai par konstatētajām neatbilstībām;<br />

2) novērtē sagaidāmo izmaiĦu tiesiskajā vidē iespējamo ietekmi uz<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības darbību, kā arī<br />

identificē <strong>un</strong> novērtē atbilstības risku.<br />

(3) Atbilstības f<strong>un</strong>kcija, izpildot šā panta otrajā daĜā noteiktos pienākumus,<br />

par katru veikto novērtējumu sagatavo rakstveida ziĦojumu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vadībai.<br />

67. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

nodroš<strong>in</strong>a efektīvu iekšējā audita (revīzijas) dienesta darbību.<br />

(2) Iekšējā audita (revīzijas) dienests veic šādus pienākumus:<br />

1) novērtē iekšējās kontroles sistēmas atbilstību apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības<br />

<strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības darbībai;


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

49<br />

2) vismaz reizi gadā novērtē iekšējās kontroles sistēmas darbības<br />

efektivitāti;<br />

3) novērtē citus apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības pārvaldes sistēmas elementus.<br />

(3) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība nodroš<strong>in</strong>a,<br />

ka iekšējā audita (revīzijas) dienesta darbība ir objektīva <strong>un</strong> neatkarīga no<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības darbības<br />

f<strong>un</strong>kcijām.<br />

(4) Iekšējā audita (revīzijas) dienests pēc pārbaudes sagatavo rakstveida<br />

ziĦojumu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vadībai<br />

par pārbaudē konstatētajiem trūkumiem iekšējās kontroles sistēmā <strong>un</strong> citos<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pārvaldes sistēmas<br />

elementos <strong>un</strong> sniedz ieteikumus to uzlabošanai.<br />

(5) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vadība<br />

izskata iekšējā audita (revīzijas) dienesta sagatavoto ziĦojumu, par katru iekšējā<br />

audita (revīzijas) dienesta konstatēto trūkumu <strong>un</strong> sniegto ieteikumu pieĦem<br />

lēmumu par veicamajiem pasākumiem <strong>un</strong> nodroš<strong>in</strong>a pieĦemto lēmumu izpildi.<br />

68. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

nodroš<strong>in</strong>a efektīvas aktuāra f<strong>un</strong>kcijas darbību.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība aktuāra f<strong>un</strong>kcijas<br />

ietvaros:<br />

1) koord<strong>in</strong>ē tehnisko rezervju aprēė<strong>in</strong>āšanu;<br />

2) nodroš<strong>in</strong>a tehnisko rezervju aprēė<strong>in</strong>āšanai izmantoto metodoloăiju,<br />

modeĜu <strong>un</strong> pieĦēmumu atbilstību;<br />

3) novērtē tehnisko rezervju aprēė<strong>in</strong>āšanai izmantoto datu pietiekamību <strong>un</strong><br />

kvalitāti;<br />

4) salīdz<strong>in</strong>a tehniskās rezerves vislabāko aplēsi ar pieredzi;<br />

5) <strong>in</strong>formē vadību par tehnisko rezervju aprēė<strong>in</strong>u ticamību <strong>un</strong> atbilstību;<br />

6) pārrauga tehnisko rezervju aprēė<strong>in</strong>u šā likuma 116. pantā noteiktajā<br />

gadījumā;


7) izsaka viedokli par kopējo risku parakstīš<strong>anas</strong> politiku;<br />

FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

50<br />

8) izsaka viedokli par cedētās pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> retrocesijas<br />

izkārtojuma atbilstību;<br />

9) piedalās efektīvas risku pārvaldes sistēmas atbilstoši šā likuma 63. panta<br />

prasībām izveidē, lai nodroš<strong>in</strong>ātu risku modelēšanu kapitāla prasību<br />

aprēė<strong>in</strong>āšanai atbilstoši šā likuma 119. līdz 132. panta prasībām <strong>un</strong> veiktu<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības risku <strong>un</strong> maksātspējas<br />

novērtēšanu atbilstoši šā likuma 64. panta prasībām.<br />

(3) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība nodroš<strong>in</strong>a,<br />

ka šā panta otrajā daĜā m<strong>in</strong>ēto aktuāra f<strong>un</strong>kcijas pienākumu izpildi veic personas<br />

ar aktuārmatemātikas <strong>un</strong> f<strong>in</strong>anšu matemātikas z<strong>in</strong>āšanām, kas ir atbilstošas<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības darbības veidiem,<br />

to apjomam <strong>un</strong> darbībai raksturīgo risku sarežăītībai, <strong>un</strong> nodroš<strong>in</strong>a, ka šīs<br />

personas, izmantojot piemērotus profesionālos <strong>un</strong> citus standartus, spēj<br />

uzskatāmi pierādīt savu atbilstošo pieredzi.<br />

69. pants. Ārpakalpojumu saĦemšana neatbrīvo apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību<br />

<strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību no atbildības par likumā vai līgumā noteikto<br />

saistību izpildi.<br />

70. pants. (1) Ārpakalpojumus, kuri nepieciešami apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības darbības nodroš<strong>in</strong>āšanai,<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība var deleăēt vienam<br />

vai vairākiem ārpakalpojumu sniedzējiem. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong><br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība nedrīkst deleăēt:<br />

1) pārvaldes <strong>in</strong>stitūciju pienākumus;<br />

2) galvojumu <strong>un</strong> citu tādu saistību aktu izsniegšanu, ar kuriem<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība uzĦēmusies<br />

pienākumu atbildēt kreditoram par trešās personas parādu;<br />

3) ārpakalpojumu sniedzējiem visus ārpakalpojumus, kas nodroš<strong>in</strong>a<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licencē atĜauto apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veikšanu.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

ārpakalpojumu sniegšanu drīkst deleăēt tādam ārpakalpojumu sniedzējam, kam<br />

ir vismaz triju gadu pieredze tādu ārpakalpojumu sniegšanā, kurus<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība plāno deleăēt<br />

ārpakalpojumu sniedzējam.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

51<br />

(3) Ārpakalpojumi, par kuriem saskaĦā ar šajā pantā noteikto kārtību pirms<br />

to deleăēš<strong>anas</strong> ārpakalpojumu sniedzējam <strong>in</strong>formē F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus<br />

komisiju, ir:<br />

1) grāmatvedības kārtošana;<br />

2) <strong>in</strong>formācijas tehnoloăiju uzturēšana;<br />

3) pārvaldes sistēmas vai atsevišėu tās elementu organizēšana;<br />

4) ieguldījumu veikšana;<br />

5) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> riska parakstīšana;<br />

6) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> atlīdzību noregulēšana.<br />

(4) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība iekšējā<br />

audita (revīzijas) dienesta pienākumus drīkst deleăēt vienīgi zvēr<strong>in</strong>ātam<br />

revidentam vai zvēr<strong>in</strong>ātu revidentu komercsabiedrībai.<br />

(5) Vismaz 30 dienas pirms šā panta trešajā daĜā noteiktā ārpakalpojuma<br />

saĦemš<strong>anas</strong> apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība iesniedz<br />

F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai motivētu rakstveida iesniegumu, pievienojot<br />

tam ārpakalpojuma saĦemš<strong>anas</strong> procedūru, kurā noteikta kārtība ārpakalpojuma<br />

sniegš<strong>anas</strong> kvalitātes pastāvīgas uzraudzības nodroš<strong>in</strong>āšanai, vienu<br />

ārpakalpojuma līguma oriă<strong>in</strong>ālu vai tā apliec<strong>in</strong>ātu kopiju <strong>un</strong> <strong>in</strong>formāciju, kas<br />

apliec<strong>in</strong>a, ka ārpakalpojumu sniedzējam ir vismaz triju gadu pieredze tādu<br />

ārpakalpojumu sniegšanā, kurus apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība plāno tam deleăēt.<br />

(6) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība saskaĦo ar<br />

F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisiju plānotās izmaiĦas šā panta trešajā daĜā<br />

noteikto ārpakalpojumu saĦemšanā, iesniedzot <strong>in</strong>formāciju par plānotajiem<br />

grozījumiem noslēgtajā ārpakalpojumu līgumā. Ja ārpakalpojuma saĦemš<strong>anas</strong><br />

procedūrā tiek izdarīti grozījumi, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong><br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība tos iesniedz F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai<br />

ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc attiecīgo grozījumu apstipr<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong>.<br />

(7) Šā panta otrās daĜas nosacījumi neattiecas uz f<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus<br />

dalībnieku, kurš saĦēmis dalībvalsts attiecīgās uzraudzības <strong>in</strong>stitūcijas licenci<br />

(atĜauju) konkrētā pakalpojuma sniegšanai.<br />

71. pants. (1) Ārpakalpojuma līgumā nosaka:


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

52<br />

1) saĦemamā ārpakalpojuma aprakstu;<br />

2) precīzas ārpakalpojuma apjoma <strong>un</strong> kvalitātes prasības;<br />

3) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong><br />

ārpakalpojumu sniedzēja tiesības <strong>un</strong> pienākumus, to skaitā:<br />

a) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības tiesības<br />

pastāvīgi uzraudzīt ārpakalpojuma sniegš<strong>anas</strong> kvalitāti,<br />

b) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības tiesības dot<br />

ārpakalpojumu sniedzējam obligāti izpildāmus norādījumus jautājumos, kas<br />

saistīti ar ārpakalpojuma godprātīgu, kvalitatīvu, savlaicīgu <strong>un</strong> normatīvajiem<br />

aktiem atbilstošu izpildi,<br />

c) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības tiesības<br />

iesniegt ārpakalpojumu sniedzējam motivētu rakstveida pieprasījumu<br />

nekavējoties izbeigt ārpakalpojuma līgumu, ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība ir konstatējusi, ka ārpakalpojumu sniedzējs nepilda<br />

ārpakalpojuma līgumā noteiktās apjoma vai kvalitātes prasības,<br />

d) ārpakalpojumu sniedzēja pienākumu nodroš<strong>in</strong>āt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības iespēju veikt ārpakalpojuma<br />

sniegš<strong>anas</strong> kvalitātes pastāvīgu uzraudzību,<br />

e) ārpakalpojumu sniedzēja pienākumu nekavējoties pēc apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības rakstveida pieprasījuma<br />

saĦemš<strong>anas</strong> izbeigt ārpakalpojuma līgumu;<br />

4) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības, pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong> F<strong>in</strong>anšu<br />

<strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas tiesības iepazīties ar visiem dokumentiem,<br />

grāmatvedības <strong>un</strong> dokumentu reăistriem <strong>un</strong> pieprasīt no ārpakalpojumu<br />

sniedzēja jebkuru <strong>in</strong>formāciju, kas saistīta ar ārpakalpojuma sniegšanu <strong>un</strong><br />

F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas f<strong>un</strong>kciju veikšanu.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība izstrādā<br />

ārpakalpojumu saĦemš<strong>anas</strong> politiku.<br />

72. pants. (1) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija aizliedz apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrībai <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai saĦemt plānoto ārpakalpojumu no<br />

ārpakalpojumu sniedzēja, ja:<br />

1) nav ievērotas šajā likumā noteiktās prasības;


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

53<br />

2) ārpakalpojuma saĦemšana var aizskart apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmēju <strong>un</strong><br />

apdroš<strong>in</strong>āto likumiskās <strong>in</strong>tereses;<br />

3) ārpakalpojuma saĦemšana var radīt ierobežojumus apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pārvaldes <strong>in</strong>stitūcijām veikt tām<br />

normatīvajos aktos, statūtos vai citos iekšējos normatīvajos aktos noteiktos<br />

pienākumus;<br />

4) ārpakalpojuma saĦemšana liegs vai ierobežos F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus<br />

komisiju veikt tai likumā noteiktās f<strong>un</strong>kcijas;<br />

5) ārpakalpojuma līgums neatbilst likumam <strong>un</strong> nesniedz skaidru <strong>un</strong> patiesu<br />

priekšstatu par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong><br />

ārpakalpojumu sniedzēja paredzamo sadarbību <strong>un</strong> ārpakalpojuma apjoma <strong>un</strong><br />

kvalitātes prasībām;<br />

6) ārpakalpojuma saĦemšana būtiski paslikt<strong>in</strong>ās apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības<br />

<strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pārvaldes sistēmas kvalitāti;<br />

7) ārpakalpojuma saĦemšana būtiski paliel<strong>in</strong>ās operacionālo risku.<br />

73. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

nodroš<strong>in</strong>a visu noslēgto apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumu<br />

reăistrāciju. Reăistru kārto elektroniski, tas ietver m<strong>in</strong>ēto līgumu <strong>un</strong> to<br />

grozījumu tekstus, <strong>un</strong> saskaĦā ar tā programmnodroš<strong>in</strong>ājumu ir iespēja izsekot<br />

visiem ierakstiem <strong>un</strong> grozījumiem ierakstos, kas izdarīti iepriekš.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība nodroš<strong>in</strong>a<br />

visu noslēgto ieguldījumu līgumu, cedētās pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumu <strong>un</strong><br />

retrocesijas līgumu, kā arī ar apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> starpniekiem<br />

noslēgto līgumu reăistrāciju. Reăistru kārto elektroniski, tas ietver m<strong>in</strong>ēto<br />

līgumu <strong>un</strong> to grozījumu tekstus, <strong>un</strong> saskaĦā ar tā programmnodroš<strong>in</strong>ājumu ir<br />

iespēja izsekot visiem ierakstiem <strong>un</strong> grozījumiem ierakstos, kas izdarīti iepriekš.<br />

(3) Ja riskus nodod cedētajā pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanā <strong>un</strong> retrocesijā, izmantojot<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> starpnieka pakalpojumus, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības rīcībā ir dokumenti, kuri atklāj cedētās<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> retrocesijas izkārtojumu <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

starpniekam samaksātās komisijas atlīdzības apmēru.<br />

74. pants. Eiropas Komisijas Regula Nr. ... nosaka prasības:<br />

1) šā likuma 52., 63., 66. <strong>un</strong> 67. pantā m<strong>in</strong>ēto sistēmu elementiem;


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

54<br />

2) šā likuma 63. <strong>un</strong> 66. līdz 68. pantā norādītajām f<strong>un</strong>kcijām <strong>un</strong> darbībām;<br />

3) šā likuma 57. līdz 60. <strong>un</strong> 62. pantā norādītajām prasībām <strong>un</strong> f<strong>un</strong>kcijām,<br />

kas uz tām attiecas;<br />

4) ārpakalpojumu saĦemš<strong>anas</strong> nosacījumus.<br />

3. nodaĜa<br />

Informācijas publiskošana<br />

75. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība ik gadu<br />

publisko ziĦojumu par tās maksātspēju <strong>un</strong> f<strong>in</strong>ansiālo stāvokli. ZiĦojumā uzrāda<br />

gan kvalitatīvos <strong>un</strong> kvantitatīvos, gan vēsturiskos, pašreizējos <strong>un</strong> plānotos datus<br />

vai jebkuras to komb<strong>in</strong>ācijas, kā arī <strong>in</strong>formāciju no iekšējiem <strong>un</strong> ārējiem<br />

<strong>in</strong>formācijas avotiem.<br />

(2) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija nosaka prasības šā panta pirmajā<br />

daĜā m<strong>in</strong>ētās <strong>in</strong>formācijas publiskošanai.<br />

4. nodaĜa<br />

Būtiska līdzdalība<br />

76. pants. (1) Būtisku līdzdalību apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrībā drīkst iegūt vienīgi persona, kura atbilst šā likuma 15. panta prasībām<br />

<strong>un</strong> nodroš<strong>in</strong>a šā likuma 77. panta piektajā daĜā noteikto kritēriju izpildi, turklāt<br />

šai personai jābūt f<strong>in</strong>ansiāli stabilai vismaz pēdējos trīs gadus, lai<br />

nepieciešamības gadījumā persona spētu veikt papildu ieguldījumu<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pašu kapitāla atja<strong>un</strong>ošanai,<br />

nodroš<strong>in</strong>ot apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības m<strong>in</strong>imālā kapitāla<br />

prasības <strong>un</strong> maksātspējas kapitāla prasības atbilstību likuma prasībām <strong>un</strong><br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību darbību regulējošo prasību<br />

izpildi.<br />

(2) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt <strong>in</strong>formāciju par<br />

personām, kas pretendē uz būtisku līdzdalību (būtisku līdzdalību faktiski<br />

ieguvušajām vai aizdomās par šādas līdzdalības iegūšanu turamajām personām),<br />

to skaitā par juridisko (reăistrēto) personu īpašniekiem (patiesajiem labuma<br />

guvējiem) — fiziskajām personām, lai izvērtētu šo personu atbilstību šā likuma<br />

77. panta piektajā daĜā noteiktajiem kritērijiem.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

55<br />

(3) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai ir tiesības identificēt uz būtisku<br />

līdzdalību pretendējošo (būtisku līdzdalību faktiski ieguvušo vai aizdomās par<br />

šādas līdzdalības iegūšanu turamo) juridisko personu akcionārus vai dalībniekus<br />

<strong>un</strong> īpašniekus (patiesos labumu guvējus), līdz ir iegūta <strong>in</strong>formācija par<br />

īpašniekiem (patiesajiem labumu guvējiem) — fiziskajām personām. Šo personu<br />

identificēšanai m<strong>in</strong>ētajām juridiskajām personām ir pienākums iesniegt F<strong>in</strong>anšu<br />

<strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai tās pieprasīto <strong>in</strong>formāciju, ja tā nav pieejama<br />

publiskajos reăistros, no kuriem F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ir tiesīga<br />

šādu <strong>in</strong>formāciju saĦemt.<br />

(4) Ja personas, kuras tiek turētas aizdomās par būtiskas līdzdalības<br />

iegūšanu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībā, nesniedz vai atsakās<br />

sniegt šā panta otrajā vai trešajā daĜā m<strong>in</strong>ēto <strong>in</strong>formāciju <strong>un</strong> kopā to dalība<br />

aptver 10 <strong>un</strong> vairāk procentus no apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju vai daĜu skaita, šie akcionāri<br />

vai dalībnieki nevar izmantot visu tiem piederošo akciju vai daĜu balsstiesības.<br />

F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija nekavējoties par šo faktu <strong>in</strong>formē attiecīgos<br />

akcionārus vai dalībniekus <strong>un</strong> apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību.<br />

77. pants. (1) Persona, kas vēlas iegūt būtisku līdzdalību apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībā, par to iepriekš rakstveidā paziĦo F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong><br />

kapitāla tirgus komisijai. PaziĦojumā norāda iegūstamo līdzdalības apmēru<br />

procentos no apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pamatkapitāla<br />

vai balsstiesīgo akciju vai daĜu skaita. PaziĦojumam pievieno F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong><br />

kapitāla tirgus komisijas normatīvajos noteikumos paredzēto <strong>in</strong>formāciju, kas<br />

nepieciešama, lai izvērtētu personas atbilstību šā panta piektajā daĜā<br />

noteiktajiem kritērijiem. PaziĦojumam pievienojamās <strong>in</strong>formācijas sarakstu<br />

publicē F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas mājaslapā <strong>in</strong>ternetā.<br />

(2) Ja persona vēlas paliel<strong>in</strong>āt savu būtisko līdzdalību, sasniedzot vai<br />

pārsniedzot 20, 33 vai 50 procentus no apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju vai daĜu skaita, vai ja<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība kĜūst par šīs personas meitas<br />

sabiedrību, attiecīgā persona par to iepriekš rakstveidā paziĦo F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong><br />

kapitāla tirgus komisijai. PaziĦojumā norāda iegūstamo līdzdalības apmēru<br />

procentos no apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pamatkapitāla<br />

vai balsstiesīgo akciju vai daĜu skaita. PaziĦojumam pievieno F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong><br />

kapitāla tirgus komisijas normatīvajos noteikumos paredzēto <strong>in</strong>formāciju, kas<br />

nepieciešama, lai izvērtētu personas atbilstību šā panta piektajā daĜā<br />

noteiktajiem kritērijiem. PaziĦojumam pievienojamās <strong>in</strong>formācijas sarakstu<br />

publicē F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas mājaslapā <strong>in</strong>ternetā.<br />

(3) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija divu darbdienu laikā no dienas, kad<br />

saĦemts šā panta pirmajā vai otrajā daĜā m<strong>in</strong>ētais paziĦojums, vai divu


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

56<br />

darbdienu laikā pēc F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas pieprasītās papildu<br />

<strong>in</strong>formācijas saĦemš<strong>anas</strong> rakstveidā <strong>in</strong>formē personu par paziĦojuma vai papildu<br />

<strong>in</strong>formācijas saĦemšanu <strong>un</strong> par vērtēš<strong>anas</strong> perioda beigu datumu.<br />

(4) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai šā panta piektajā daĜā noteiktajā<br />

vērtēš<strong>anas</strong> periodā, bet ne vēlāk kā vērtēš<strong>anas</strong> perioda 50. darbdienā ir tiesības<br />

pieprasīt papildu <strong>in</strong>formāciju par šajā pantā m<strong>in</strong>ētajām personām, lai izvērtētu šo<br />

personu atbilstību šā panta piektajā daĜā noteiktajiem kritērijiem.<br />

(5) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ne vēlāk kā 60 darbdienu laikā no<br />

dienas, kad personai nosūtīta šā panta trešajā daĜā m<strong>in</strong>ētā <strong>in</strong>formācija par<br />

paziĦojuma saĦemšanu, izvērtē personas brīvā kapitāla pietiekamību, f<strong>in</strong>ansiālo<br />

stabilitāti <strong>un</strong> plānotās līdzdalības iegūš<strong>anas</strong> f<strong>in</strong>ansiālo pamatotību, lai<br />

nodroš<strong>in</strong>ātu tās apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības noturīgu <strong>un</strong><br />

rūpīgu pārvaldību, kurā plānots iegūt līdzdalību, kā arī personas iespējamo<br />

ietekmi uz apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vadību <strong>un</strong> darbību.<br />

Izvērtēš<strong>anas</strong> procesā F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija Ħem vērā arī šādus<br />

kritērijus:<br />

1) personas neva<strong>in</strong>ojama reputācija <strong>un</strong> atbilstība šā likuma 15. panta<br />

prasībām;<br />

2) tās personas neva<strong>in</strong>ojama reputācija <strong>un</strong> profesionālā pieredze, kura<br />

plānotās līdzdalības iegūš<strong>anas</strong> rezultātā vadīs apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības darbību;<br />

3) personas f<strong>in</strong>anšu stabilitāte, it īpaši saistībā ar veiktās vai plānotās<br />

saimnieciskās darbības veidu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībā,<br />

kurā plānots iegūt līdzdalību;<br />

4) vai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība spēs pildīt šajā<br />

likumā <strong>un</strong> citos normatīvajos aktos noteiktās regulējošās prasības <strong>un</strong> vai tās<br />

uzĦēmumu grupas struktūra, kuras sastāvā tā iekĜausies, neierobežo F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong><br />

kapitāla tirgus komisijas iespējas veikt tai likumā noteiktās uzraudzības<br />

f<strong>un</strong>kcijas, nodroš<strong>in</strong>āt efektīvu <strong>in</strong>formācijas apmaiĦu starp uzraudzības iestādēm<br />

<strong>un</strong> noteikt uzraudzības iestāžu uzraudzības pilnvaru sadalījumu;<br />

5) vai nepastāv pamatotas šaubas, ka saistībā ar plānoto līdzdalības<br />

iegūšanu ir veikta nelikumīgi iegūtu līdzekĜu legalizēšana <strong>un</strong> terorisma<br />

f<strong>in</strong>ansēšana vai mēă<strong>in</strong>āts veikt šādas darbības vai ka plānotā līdzdalības<br />

iegūšana varētu paliel<strong>in</strong>āt šādu risku.<br />

Ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija saskaĦā ar šā panta sesto daĜu ir<br />

pārtraukusi vērtēš<strong>anas</strong> periodu, šo pārtraukuma laiku vērtēš<strong>anas</strong> periodā


neieskaita.<br />

FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

57<br />

(6) Pieprasot šā panta ceturtajā daĜā m<strong>in</strong>ēto papildu <strong>in</strong>formāciju, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong><br />

kapitāla tirgus komisijai ir tiesības vienu reizi pārtraukt vērtēš<strong>anas</strong> periodu līdz<br />

dienai, kad šī <strong>in</strong>formācija tiek saĦemta, bet ne ilgāk kā uz 20 darbdienām.<br />

F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pagar<strong>in</strong>āt m<strong>in</strong>ēto vērtēš<strong>anas</strong><br />

perioda pārtraukumu līdz 30 darbdienām, ja persona, kura vēlas iegūt, ir<br />

ieguvusi, vēlas paliel<strong>in</strong>āt vai ir paliel<strong>in</strong>ājusi savu būtisko līdzdalību<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībā, nav pakĜauta apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrību, pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību, kredītiestāžu, ieguldījumu pārvaldes<br />

sabiedrību vai ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības uzraudzībai vai šīs<br />

personas mītnes vieta nav dalībvalstī.<br />

(7) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija šā panta piektajā daĜā m<strong>in</strong>ētajā<br />

termiĦā pieĦem lēmumu, ar kuru aizliedz personai iegūt vai paliel<strong>in</strong>āt būtisku<br />

līdzdalību apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībā, ja:<br />

1) persona neatbilst šā panta piektajā daĜā noteiktajiem kritērijiem;<br />

2) persona nesniedz vai atsakās sniegt F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai<br />

šajā likumā noteikto <strong>in</strong>formāciju vai F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas<br />

pieprasīto papildu <strong>in</strong>formāciju;<br />

3) no personas neatkarīgu apstākĜu dēĜ tai nav iespējams sniegt šajā likumā<br />

noteikto <strong>in</strong>formāciju vai F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas pieprasīto papildu<br />

<strong>in</strong>formāciju.<br />

(8) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija divu darbdienu laikā, nepārsniedzot<br />

šā panta piektajā daĜā noteikto vērtēš<strong>anas</strong> periodu, pēc šā panta septītajā daĜā<br />

m<strong>in</strong>ētā lēmuma pieĦemš<strong>anas</strong> nosūta to personai, kurai aizliedz iegūt vai<br />

paliel<strong>in</strong>āt būtisku līdzdalību apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībā.<br />

(9) Ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija šā panta piektajā daĜā m<strong>in</strong>ētajā<br />

termiĦā nenosūta personai lēmumu, ar kuru aizliedz šai personai iegūt vai<br />

paliel<strong>in</strong>āt būtisku līdzdalību apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībā, uzskatāms, ka tā piekrīt<br />

personas būtiskas līdzdalības iegūšanai vai paliel<strong>in</strong>āšanai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrībā.<br />

(10) Šā panta piektās daĜas 3. p<strong>un</strong>kta noteikumi nav attiec<strong>in</strong>āmi uz<br />

juridisko personu, ja tās akcijas tiek kotētas Latvijas Republikas vai citas<br />

dalībvalsts regulētajā tirgū vai tādā regulētajā tirgū, kura organizētājs ir<br />

Starptautiskās Fondu biržu federācijas pilntiesīgs loceklis, <strong>un</strong> šī juridiskā<br />

persona F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai sniedz ziĦas par saviem<br />

akcionāriem, kuriem tajā ir būtiska līdzdalība.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

58<br />

(11) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija, ievērojot Eiropas Savienības<br />

tiesību aktu prasības, aptur paziĦojuma izskatīšanu uz laiku, kas nav ilgāks par<br />

trim mēnešiem, gadījumā, kad komercsabiedrība, kas nav reăistrēta dalībvalstī,<br />

vēlas kĜūt par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības mātes sabiedrību.<br />

(12) Ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ir piekritusi, ka persona iegūst<br />

vai paliel<strong>in</strong>a būtisku līdzdalību apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībā,<br />

šī persona savu būtisko līdzdalību apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrībā iegūst vai paliel<strong>in</strong>a ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no dienas, kad<br />

nosūtīta šā panta trešajā daĜā m<strong>in</strong>ētā <strong>in</strong>formācija par paziĦojuma vai papildu<br />

<strong>in</strong>formācijas saĦemšanu. Ja līdz m<strong>in</strong>ētā termiĦa beigām persona nav ieguvusi vai<br />

paliel<strong>in</strong>ājusi būtisku līdzdalību apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībā, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla<br />

tirgus komisijas piekrišana tās būtiskas līdzdalības iegūšanai vai paliel<strong>in</strong>āšanai<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībā zaudē spēku. Pēc personas<br />

motivēta rakstveida lūguma F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija var lemt par<br />

m<strong>in</strong>ētā termiĦa pagar<strong>in</strong>āšanu.<br />

(13) Šā panta septītajā daĜā m<strong>in</strong>ētā F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas<br />

izdotā adm<strong>in</strong>istratīvā akta pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.<br />

78. pants. Izvērtējot šā likuma 77. panta pirmajā <strong>un</strong> otrajā daĜā m<strong>in</strong>ētos<br />

paziĦojumus, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija konsultējas ar attiecīgās<br />

dalībvalsts uzraudzības iestādēm, ja būtiskas līdzdalības ieguvējs ir dalībvalsts<br />

apdroš<strong>in</strong>ātājs, pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs, dalībvalstī reăistrēta kredītiestāde, ieguldījumu<br />

pārvaldes sabiedrība, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai dalībvalsts<br />

apdroš<strong>in</strong>ātāja, dalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja, dalībvalstī reăistrētas kredītiestādes,<br />

ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vai ieguldījumu brokeru sabiedrības mātes<br />

sabiedrība vai persona, kas kontrolē dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāju, dalībvalsts<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāju, dalībvalstī reăistrētu kredītiestādi, ieguldījumu pārvaldes<br />

sabiedrību vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, <strong>un</strong> ja, attiecīgajai personai<br />

iegūstot vai paliel<strong>in</strong>ot būtisku līdzdalību, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība kĜūst par šīs<br />

personas meitas sabiedrību vai nonāk tās kontrolē.<br />

79. pants. (1) Ja persona vēlas izbeigt savu būtisko līdzdalību<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībā, tā par šādu lēmumu iepriekš<br />

rakstveidā paziĦo, iesniedzot iesniegumu F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai.<br />

Iesniegumā norāda personas īpašumā paliekošo apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pamatkapitāla daĜu vai balsstiesīgo akciju vai<br />

daĜu skaitu procentos.<br />

(2) Ja persona vēlas samaz<strong>in</strong>āt savu būtisko līdzdalību zem 20, 33 vai 50<br />

procentiem no apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pamatkapitāla<br />

vai balsstiesīgo akciju vai daĜu skaita vai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong>


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

59<br />

sabiedrība pārstāj būt šīs personas meitas sabiedrība, tā par šādu lēmumu<br />

iepriekš rakstveidā paziĦo, iesniedzot iesniegumu F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus<br />

komisijai.<br />

80. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

nekavējoties, tiklīdz par to ir uzz<strong>in</strong>ājusi, rakstveidā paziĦo, iesniedzot<br />

iesniegumu F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai, par ikvienas personas būtiskas<br />

līdzdalības iegūšanu, paliel<strong>in</strong>āšanu vai samaz<strong>in</strong>āšanu. Iesniegumā norāda<br />

attiecīgās personas līdzdalības apmēru procentos no apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju vai daĜu skaita<br />

vai <strong>in</strong>formāciju par būtiskas līdzdalības izbeigšanu.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība, likumā noteiktajā<br />

kārtībā iesniedzot F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai gada pārskatu, vienlaikus<br />

iesniedz arī visu to akcionāru vai dalībnieku sarakstu, kuriem pieder būtiska<br />

līdzdalība apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībā. Tajā norāda saskaĦā<br />

ar likumu akcionāru vai dalībnieku sapulcei sagatavojamajā akcionāru vai<br />

dalībnieku sarakstā ietveramo <strong>in</strong>formāciju <strong>un</strong> attiecīgo akcionāru vai dalībnieku<br />

būtiskas līdzdalības apmēru procentos no apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju vai daĜu skaita.<br />

81. pants. (1) Ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības<br />

akcionāra vai dalībnieka ietekme uz apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrību apdraud vai var apdraudēt tās f<strong>in</strong>ansiāli stabilu, piesardzīgu <strong>un</strong><br />

normatīvajiem aktiem atbilstošu vadību <strong>un</strong> darbību vai būtisku līdzdalību<br />

ieguvusī persona neatbilst ja<strong>un</strong>izveidotas apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības akcionāriem noteiktajām prasībām, tā nav f<strong>in</strong>ansiāli stabila vai<br />

nesniedz vai atsakās sniegt šā likuma 76. panta otrajā vai trešajā daĜā m<strong>in</strong>ēto<br />

<strong>in</strong>formāciju, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ir tiesīga:<br />

1) pieprasīt, lai nekavējoties tiek pārtraukta šāda ietekme;<br />

2) pieprasīt, lai tiek atsaukta apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības valde (padome) vai kāds valdes (padomes) loceklis;<br />

3) aizliegt akcionāram vai dalībniekam izmantot visu viĦam piederošo<br />

akciju vai daĜu balsstiesības.<br />

(2) Akcionāram vai dalībniekam nav tiesību izmantot visu viĦam piederošo<br />

akciju vai daĜu balsstiesības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībā <strong>un</strong><br />

akcionāru vai dalībnieku sapulces lēmumi, kas pieĦemti, izmantojot šo akciju<br />

vai daĜu balsstiesības, nav spēkā no to pieĦemš<strong>anas</strong> brīža, <strong>un</strong> uz šo lēmumu<br />

pamata nedrīkst prasīt, lai tiek izdarīti ieraksti komercreăistrā <strong>un</strong> citos<br />

publiskajos reăistros, ja:


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

60<br />

1) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija šajā likumā m<strong>in</strong>ētajos gadījumos ir<br />

aizliegusi personai izmantot tai piederošo akciju vai daĜu balsstiesības;<br />

2) persona ir ieguvusi vai paliel<strong>in</strong>ājusi būtisku līdzdalību apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībā pirms šā likuma 77. panta pirmajā vai otrajā<br />

daĜā m<strong>in</strong>ētā paziĦojuma iesniegš<strong>anas</strong> F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai;<br />

3) persona ir ieguvusi vai paliel<strong>in</strong>ājusi būtisku līdzdalību apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībā šā likuma 77. panta pirmajā vai otrajā daĜā<br />

m<strong>in</strong>ētā paziĦojuma izskatīš<strong>anas</strong> laikā.<br />

(3) Ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības akcionāram ir<br />

aizliegts izmantot viĦam piederošo akciju vai daĜu balsstiesības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrībā, kopējo lemttiesīgo akciju vai daĜu skaitu aprēė<strong>in</strong>a, no visām<br />

balsstiesīgajām akcijām vai daĜām atĦemot tās akcijas vai daĜas, kuru<br />

balsstiesību izmantošana ir aizliegta.<br />

(4) Šā likuma noteikumi par būtisku līdzdalību nav attiec<strong>in</strong>āmi uz<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības akcionāru vai dalībnieku,<br />

kuram būtiska līdzdalība apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībā rodas<br />

citam akcionāram vai dalībniekiem piemērotā balsstiesību aizlieguma dēĜ.<br />

(5) Šā panta pirmajā daĜā m<strong>in</strong>ētā F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas<br />

izdotā adm<strong>in</strong>istratīvā akta pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.<br />

82. pants. (1) Nosakot personas netiešā veidā iegūtās līdzdalības apmēru<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībā, Ħem vērā šādas personas<br />

(turpmāk — konkrētā persona) iegūtās balsstiesības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībā:<br />

1) balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot trešā persona, ar kuru konkrētā<br />

persona ir noslēgusi vienošanos, uzliekot par pienākumu saskaĦot balsstiesību<br />

izmantoš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> rīcības politiku ilgtermiĦā attiecībā uz konkrētā emitenta<br />

pārvaldi;<br />

2) balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot trešā persona saskaĦā ar<br />

vienošanos, kas noslēgta ar konkrēto personu <strong>un</strong> kas paredz attiecīgo<br />

balsstiesību pagaidu nodošanu;<br />

3) balsstiesības, kuras izriet no akcijām vai daĜām, ko konkrētā persona ir<br />

saĦēmusi kā nodroš<strong>in</strong>ājumu, ja tā var izmantot balsstiesības <strong>un</strong> ir paudusi savu<br />

nodomu tās izmantot;


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

61<br />

4) balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot konkrētā persona neierobežotā<br />

laikposmā;<br />

5) balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot konkrētās personas kontrolētā<br />

komercsabiedrība vai kuras šāda komercsabiedrība var izmantot saskaĦā ar šīs<br />

daĜas 1., 2., 3. <strong>un</strong> 4. p<strong>un</strong>kta nosacījumiem;<br />

6) balsstiesības, kuras izriet no akcijām vai daĜām, kas nodotas turējumā<br />

konkrētajai personai, <strong>un</strong> kuras tā var izmantot pēc saviem ieskatiem, ja nav<br />

saĦemti īpaši norādījumi;<br />

7) balsstiesības, kuras izriet no trešās personas vārdā <strong>un</strong> konkrētās personas<br />

labā turētām akcijām vai daĜām;<br />

8) balsstiesības, kuras konkrētā persona var īstenot kā pilnvarnieks, kad tā<br />

ir tiesīga izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem, ja nav saĦemti īpaši<br />

norādījumi;<br />

9) balsstiesības, kuras izriet no jebkurā citā netiešā veidā konkrētās<br />

personas iegūtajām akcijām vai daĜām.<br />

(2) Persona, kura vēlas netiešā ceĜā iegūt, ir ieguvusi, vēlas paliel<strong>in</strong>āt vai ir<br />

paliel<strong>in</strong>ājusi būtisku līdzdalību apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībā,<br />

pēc F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas pieprasījuma iesniedz tai <strong>in</strong>formāciju,<br />

kas Ĝauj pārliec<strong>in</strong>āties par attiecīgās personas atbilstību šā likuma 15. panta <strong>un</strong> šā<br />

likuma A daĜas IV sadaĜas 4. nodaĜas prasībām.<br />

83. pants. Būtisku līdzdalību apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrībā nav tiesīgi iegūt ieguldījumu fondi <strong>un</strong> tiem pielīdz<strong>in</strong>āmi<br />

nodib<strong>in</strong>ājumi.<br />

5. nodaĜa<br />

Dienesta noslēpums, <strong>in</strong>formācijas apmaiĦa <strong>un</strong> uzraudzības konverăences<br />

veic<strong>in</strong>āšana<br />

84. pants. (1) Informācija par apdroš<strong>in</strong>ātāju vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāju <strong>un</strong> tā<br />

klientu, kura iepriekš nav bijusi likumā noteiktajā kārtībā publicēta vai kuras<br />

izpaušanu nenosaka citi likumi, vai kuru par publiski pieejamu nav<br />

apstipr<strong>in</strong>ājusi F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas padome, uzskatāma par<br />

ierobežotas pieejamības <strong>in</strong>formāciju, <strong>un</strong> tā nav izpaužama trešajām personām<br />

citādi kā pārskata vai apkopojuma formā tā, lai nebūtu iespējams identificēt<br />

kādu konkrētu apdroš<strong>in</strong>ātāju, pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāju vai tā klientu.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

62<br />

(2) Ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersants atzīts par<br />

maksātnespējīgu vai likvidējamu, ierobežotas pieejamības <strong>in</strong>formāciju, kas<br />

neattiecas uz trešajām personām, kuras iesaistītas darbībās apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersanta f<strong>in</strong>ansiālā stāvokĜa uzlabošanai, var izpaust pēc<br />

krim<strong>in</strong>ālprocesa virzītāja vai tiesas pieprasījuma.<br />

(3) Šā panta pirmās daĜas noteikumi neierobežo F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus<br />

komisiju atbilstoši savai kompetencei apma<strong>in</strong>īties ar ierobežotas pieejamības<br />

<strong>in</strong>formāciju ar dalībvalstu f<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības<br />

iestādēm, saglabājot sniegtajai <strong>in</strong>formācijai ierobežotas pieejamības statusu.<br />

(4) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ir tiesīga slēgt <strong>in</strong>formācijas<br />

apmaiĦas līgumus ar nedalībvalstu uzraudzības iestādēm vai attiecīgās<br />

nedalībvalsts iestādēm, kas pielīdz<strong>in</strong>āmas šā panta sestās daĜas 1., 2., 3., 4., 6., 7.<br />

<strong>un</strong> 8. p<strong>un</strong>ktā m<strong>in</strong>ētajām iestādēm, ja šīs nedalībvalsts normatīvie akti paredz<br />

līdzvērtīgu atbildību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai<br />

atbildībai par ierobežotas pieejamības <strong>in</strong>formācijas neatĜautu izpaušanu. Šāda<br />

<strong>in</strong>formācija izmantojama vienīgi f<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus dalībnieku <strong>un</strong><br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersantu uzraudzības veikšanai vai<br />

normatīvajos aktos attiecīgajām iestādēm noteikto f<strong>un</strong>kciju pildīšanai. SaĦemto<br />

<strong>in</strong>formāciju attiecīgās nedalībvalsts iestādes ir tiesīgas izpaust vienīgi ar F<strong>in</strong>anšu<br />

<strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas iepriekšēju rakstveida piekrišanu <strong>un</strong> tikai nolūkam,<br />

kādam šī piekrišana dota.<br />

(5) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija šā panta trešajā <strong>un</strong> sestajā daĜā<br />

m<strong>in</strong>ēto saĦemto <strong>in</strong>formāciju ir tiesīga izmantot vienīgi savu uzraudzības<br />

f<strong>un</strong>kciju pildīšanai:<br />

1) lai pārliec<strong>in</strong>ātos par apdroš<strong>in</strong>ātāju vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāju dib<strong>in</strong>āšanu <strong>un</strong><br />

darbību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, īpaši attiecībā uz tehnisko<br />

rezervju veidošanu, m<strong>in</strong>imālās kapitāla prasības <strong>un</strong> maksātspējas kapitāla<br />

prasības izpildi, pārvaldes sistēmu;<br />

2) lai piemērotu likumā noteiktos tiesību ierobežojumus <strong>un</strong> sodus;<br />

3) tiesvedības procesā, kurā tiek pārsūdzēti F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus<br />

komisijas izdotie adm<strong>in</strong>istratīvie akti vai tās faktiskā rīcība;<br />

4) tiesvedībā, kas ieros<strong>in</strong>āta, pamatojoties uz noteikumiem, kuri paredzēti<br />

šajā likumā <strong>un</strong> citos normatīvajos aktos, kas attiecas uz apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong><br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darbību.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

63<br />

(6) Šā panta pirmās <strong>un</strong> ceturtās daĜas noteikumi neierobežo F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong><br />

kapitāla tirgus komisiju atbilstoši tās kompetencei apma<strong>in</strong>īties ar noteikto<br />

f<strong>un</strong>kciju pildīšanai nepieciešamo ierobežotas pieejamības <strong>in</strong>formāciju ar:<br />

1) dalībvalstu f<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības iestādēm;<br />

2) iestādēm vai personām, kas Latvijas Republikā vai dalībvalstīs ir<br />

atbildīgas par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersantu vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersantu<br />

bankrota procedūras, likvidācijas <strong>un</strong> citu līdzīgu procedūru veikšanu;<br />

3) personām, kas Latvijas Republikā vai citās dalībvalstīs veic likumā<br />

noteiktās iekšējās pārbaudes <strong>un</strong> revīzijas apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersantos,<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersantos <strong>un</strong> citās f<strong>in</strong>anšu iestādēs;<br />

4) dalībvalstu iestādēm, kas pārvalda ieguldījumu <strong>un</strong> noguldījumu<br />

kompensācijas shēmas (fondus);<br />

5) Latvijas Banku;<br />

6) iestādēm, kas veic to iestāžu uzraudzību, kuras Latvijas Republikā vai<br />

dalībvalstīs ir atbildīgas par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersantu vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

komersantu bankrota procedūras, likvidācijas <strong>un</strong> citu līdzīgu procedūru<br />

veikšanu;<br />

7) iestādēm, kas veic to personu uzraudzību, kuras Latvijas Republikā vai<br />

citās dalībvalstīs veic likumā noteiktās iekšējās pārbaudes <strong>un</strong> revīzijas<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersantos, pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersantos <strong>un</strong> citās f<strong>in</strong>anšu<br />

iestādēs;<br />

8) neatkarīgiem apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersantu vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

komersantu aktuāriem, kas veic šo komersantu tiesisko uzraudzību, <strong>un</strong> iestādēm,<br />

kas veic neatkarīgo aktuāru uzraudzību;<br />

9) iestādēm vai personām, kas saskaĦā ar normatīvajiem aktiem ir<br />

atbildīgas par komerctiesību pārkāpumu atklāšanu <strong>un</strong> izmeklēšanu;<br />

10) citām valsts pārvaldes iestādēm, kuras ir atbildīgas par normatīvo aktu<br />

ievērošanu f<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus dalībnieku, apdroš<strong>in</strong>ātāju <strong>un</strong><br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāju uzraudzības jomā, <strong>un</strong> darb<strong>in</strong>iekiem, kas rīkojas m<strong>in</strong>ēto iestāžu<br />

uzdevumā, ja <strong>in</strong>formācijas izpaušana ir vajadzīga piesardzīgas uzraudzības<br />

nodroš<strong>in</strong>āšanai.<br />

(7) Šā panta sestajā daĜā noteiktās iestādes <strong>un</strong> personas attiecībā uz<br />

<strong>in</strong>formāciju, kas saĦemta no F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas <strong>un</strong> dalībvalstu


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

64<br />

f<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības iestādēm, ievēro šādas<br />

prasības:<br />

1) iestādes <strong>un</strong> personas saĦemto <strong>in</strong>formāciju izmanto tikai to kompetencē<br />

esošo pienākumu veikšanai;<br />

2) šā panta sestajā daĜā noteiktajām iestādēm <strong>un</strong> personām, tai skaitā to<br />

darb<strong>in</strong>iekiem, pienākumu pildīš<strong>anas</strong> laikā <strong>un</strong> pēc tam, kad izbeigtas darba <strong>un</strong><br />

cita veida līgumattiecības ar šā panta sestajā daĜā m<strong>in</strong>ētajām iestādēm vai<br />

personām, ir aizliegts publiski vai citā veidā izpaust ar apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersantu darbību saistītu <strong>in</strong>formāciju, kura iepriekš nav<br />

bijusi likumā noteiktajā kārtībā publicēta vai kuras izpaušanu nenosaka citi<br />

likumi. Šajā daĜā m<strong>in</strong>ētās iestādes vai personas normatīvajos aktos noteiktajā<br />

kārtībā ir atbildīgas par ierobežotas pieejamības <strong>in</strong>formācijas nelikumīgu<br />

izpaušanu <strong>un</strong> par zaudējumiem, kas trešajām personām radušies šajā daĜā m<strong>in</strong>ēto<br />

iestāžu vai personu prettiesiskas rīcības dēĜ;<br />

3) saĦemto <strong>in</strong>formāciju šā panta sestās daĜas 6., 7., 8. <strong>un</strong> 9. p<strong>un</strong>ktā m<strong>in</strong>ētās<br />

iestādes vai personas ir tiesīgas izpaust vienīgi ar to personu iepriekšēju<br />

rakstveida piekrišanu, kuras tām attiecīgo <strong>in</strong>formāciju sniegušas, <strong>un</strong> vienīgi<br />

nolūkam, kādam šī piekrišana dota.<br />

(8) Pirms šā panta sestās daĜas 9. p<strong>un</strong>ktā m<strong>in</strong>ētajām iestādēm vai personām<br />

tiek nosūtīta <strong>in</strong>formācija, <strong>in</strong>formācijas sniedzējiem tiek paziĦots to personu<br />

vārds <strong>un</strong> uzvārds, kurām tieši <strong>in</strong>formācija jāsūta, <strong>un</strong> šo personu precīzi<br />

pienākumi.<br />

(9) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija <strong>in</strong>formē Eiropas Komisiju <strong>un</strong> citas<br />

dalībvalstis par tām iestādēm <strong>un</strong> personām, kuras drīkst saĦemt <strong>in</strong>formāciju<br />

atbilstoši šā panta sestās daĜas 6., 7., 8. <strong>un</strong> 9. p<strong>un</strong>ktam.<br />

(10) Šā panta sestās daĜas 10. p<strong>un</strong>ktā m<strong>in</strong>ētajām iestādēm <strong>un</strong> personām<br />

<strong>in</strong>formācija, kas saĦemta atbilstoši šā panta trešajai daĜai <strong>un</strong> sestās daĜas 1., 2., 3.<br />

<strong>un</strong> 4. p<strong>un</strong>ktam vai kas iegūta, veicot pārbaudes, tiek sniegta, ja dalībvalstu<br />

f<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības iestādes, no kurām šāda<br />

<strong>in</strong>formācija saĦemta, vai dalībvalstu f<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus dalībnieku<br />

uzraudzības iestādes, kuru dalībvalstī veikta pārbaude, ir devušas piekrišanu<br />

šādas <strong>in</strong>formācijas izpaušanai.<br />

85. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja pienākums, ja likumā nav noteikts citādi, ir<br />

neizpaust <strong>in</strong>formāciju par apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmēju <strong>un</strong> apdroš<strong>in</strong>āto.<br />

(2) Lai samaz<strong>in</strong>ātu apdroš<strong>in</strong>ātāja darbības risku <strong>un</strong> novērstu krāpšanu,<br />

apdroš<strong>in</strong>ātājam ir tiesības tieši vai ar īpaši izveidotas <strong>in</strong>stitūcijas starpniecību


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

65<br />

savstarpēji apma<strong>in</strong>īties ar ziĦām par apdroš<strong>in</strong>ātajiem <strong>un</strong> spēkā esošajām<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> polisēm.<br />

86. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs Latvijas Bankas noteiktajā apjomā <strong>un</strong> kārtībā<br />

sniedz Latvijas Bankai ziĦas par saviem aizĦēmējiem <strong>un</strong> aizĦēmēju<br />

galv<strong>in</strong>iekiem, viĦu saistībām <strong>un</strong> to izpildes gaitu.<br />

(2) Latvijas Banka uzkrāj <strong>un</strong> glabā šā panta pirmajā daĜā m<strong>in</strong>ētās ziĦas<br />

Kredītu reăistrā, kas izveidots <strong>un</strong> darbojas saskaĦā ar Latvijas Bankas<br />

apstipr<strong>in</strong>ātiem noteikumiem.<br />

(3) ZiĦu apjomu <strong>un</strong> kārtību, kādā Kredītu reăistrā esošās ziĦas tiek sniegtas<br />

aizĦēmējam, aizĦēmēja galv<strong>in</strong>iekam, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai,<br />

apdroš<strong>in</strong>ātājam, kā arī citai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas<br />

dalībvalsts personai, kas nodarbojas ar patērētāju kreditēšanu, nosaka Latvijas<br />

Banka.<br />

(4) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs, kā arī cita Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas<br />

zonas dalībvalsts persona, kas nodarbojas ar patērētāju kreditēšanu, nedrīkst<br />

izpaust no Kredītu reăistra saĦemtās ziĦas trešajām personām, izĦemot to<br />

personu, par kuru ziĦas saĦemtas.<br />

(5) Lai segtu Kredītu reăistra uzturēš<strong>anas</strong> izdevumus, apdroš<strong>in</strong>ātājs <strong>un</strong><br />

F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija maksā Latvijas Bankai maksu par Kredītu<br />

reăistra izmantošanu. Citas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas<br />

dalībvalsts persona, kas nodarbojas ar patērētāju kreditēšanu, maksā Latvijas<br />

Bankai maksu par Kredītu reăistra izmantošanu katru reizi, saĦemot Kredītu<br />

reăistrā esošās ziĦas, lai segtu ar to saĦemšanu saistītos Kredītu reăistra<br />

uzturēš<strong>anas</strong> izdevumus. Maksas apmēru <strong>un</strong> maksāš<strong>anas</strong> kārtību nosaka Latvijas<br />

Banka.<br />

(6) Ja apdroš<strong>in</strong>ātājs nepilda šā panta pirmās daĜas prasības vai nepamatoti<br />

pieprasa Kredītu reăistrā esošās ziĦas, Latvijas Banka ir tiesīga uzlikt tam soda<br />

naudu līdz 5 000 latiem.<br />

(7) Latvijas Banka izmanto Kredītu reăistrā esošās ziĦas likumā noteikto<br />

f<strong>un</strong>kciju īstenošanai. Latvijas Bankai ir tiesības daĜēji segt Kredītu reăistra<br />

uzturēš<strong>anas</strong> izdevumus.<br />

(8) Ja pirms nodokĜu revīzijas (audita) uzsākš<strong>anas</strong> Valsts ieĦēmumu<br />

dienestam ir pamats uzskatīt, ka fiziskās personas (rezidenta) izdevumi varētu<br />

pārsniegt ienākumus, Valsts ieĦēmumu dienesta ăenerāldirektors, viĦa vietnieks<br />

vai Valsts ieĦēmumu dienesta ăenerāldirektora pilnvarotais struktūrvienības<br />

vadītājs vai viĦa vietnieks nodokĜu adm<strong>in</strong>istrēš<strong>anas</strong> jautājumos ir tiesīgs


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

66<br />

nodokĜu revīzijas (audita) nepieciešamības analīzei rakstveidā pieprasīt Kredītu<br />

reăistrā esošās ziĦas — šā aizĦēmēja saistību veidu, sākuma datumu <strong>un</strong> beigu<br />

datumu, apjomu, atlikumu <strong>un</strong> valūtas kodu, kā arī ziĦas par aizdevēju. Latvijas<br />

Banka izsniedz Valsts ieĦēmumu dienestam šādas Kredītu reăistrā esošās ziĦas<br />

par attiecīgo fizisko personu (rezidentu) bez maksas rakstveidā nekavējoties, bet<br />

ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc Valsts ieĦēmumu dienesta pieprasījuma<br />

saĦemš<strong>anas</strong>.<br />

6. nodaĜa<br />

Grāmatvedība, gada pārskats <strong>un</strong> revīzija<br />

87. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība kārto<br />

grāmatvedību atbilstoši likumam "Par grāmatvedību", šim likumam <strong>un</strong> F<strong>in</strong>anšu<br />

<strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem.<br />

(2) Gada pārskatu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

sagatavo atbilstoši šā panta pirmajai daĜai <strong>un</strong> F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus<br />

komisijas normatīvajiem noteikumiem, <strong>un</strong> Eiropas Komisijas apstipr<strong>in</strong>ātajiem<br />

starptautiskajiem grāmatvedības standartiem <strong>un</strong> starptautiskajiem f<strong>in</strong>anšu<br />

pārskatu standartiem.<br />

(3) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība, kura ir grupas mātes<br />

sabiedrība, sagatavo konsolidēto gada pārskatu atbilstoši šā panta pirmajai daĜai<br />

<strong>un</strong> F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem <strong>un</strong> Eiropas<br />

Komisijas apstipr<strong>in</strong>ātajiem starptautiskajiem grāmatvedības standartiem <strong>un</strong><br />

starptautiskajiem f<strong>in</strong>anšu pārskatu standartiem.<br />

88. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība gada<br />

pārskatu sagatavo ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība, kura ir grupas mātes<br />

sabiedrība, konsolidēto gada pārskatu sagatavo ne vēlāk kā septiĦus mēnešus<br />

pēc pārskata gada beigām.<br />

(3) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības sagatavoto gada<br />

pārskatu <strong>un</strong> konsolidēto gada pārskatu pārbauda zvēr<strong>in</strong>āts revidents vai<br />

zvēr<strong>in</strong>ātu revidentu komercsabiedrība atbilstoši likumam "Par zvēr<strong>in</strong>ātiem<br />

revidentiem".<br />

(4) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība ne vēlāk kā 15 dienu<br />

laikā pēc gada pārskata apstipr<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā<br />

gada 15. maijā iesniedz Valsts ieĦēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības filiāles reăistrācijas vietas


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

67<br />

gada pārskata <strong>un</strong> zvēr<strong>in</strong>āta revidenta vai zvēr<strong>in</strong>ātu revidentu komercsabiedrības<br />

ziĦojuma kopiju kopā ar akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izrakstu<br />

par gada pārskata apstipr<strong>in</strong>āšanu. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, papildus šīs daĜas pirmajā<br />

teikumā noteiktajam ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc konsolidētā gada pārskata<br />

apstipr<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> ne vēlāk kā septiĦus mēnešus pēc pārskata gada beigām<br />

iesniedz Valsts ieĦēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong><br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības reăistrācijas vietas arī konsolidētā gada pārskata<br />

<strong>un</strong> zvēr<strong>in</strong>āta revidenta vai zvēr<strong>in</strong>ātu revidentu komercsabiedrības ziĦojuma<br />

kopiju kopā ar akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izrakstu par<br />

konsolidētā gada pārskata apstipr<strong>in</strong>āšanu. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība šajā daĜā m<strong>in</strong>ētos dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniski.<br />

(5) Šā panta ceturtajā daĜā m<strong>in</strong>ētos dokumentus, ja tie iesniegti elektroniski,<br />

vai šo dokumentu elektroniskas kopijas, ja tie iesniegti papīra formā, Valsts<br />

ieĦēmumu dienests ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā elektroniski nodod<br />

UzĦēmumu reăistram. UzĦēmumu reăistrs nodroš<strong>in</strong>a saĦemto dokumentu<br />

publisku pieejamību. Elektronisko dokumentu nodoš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> apliec<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

kārtību nosaka starpresoru vienošanās, kuru noslēdzis Valsts ieĦēmumu dienests<br />

<strong>un</strong> UzĦēmumu reăistrs.<br />

(6) UzĦēmumu reăistrs pēc šā panta piektajā daĜā m<strong>in</strong>ēto dokumentu<br />

saĦemš<strong>anas</strong> ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā publicē laikrakstā "Latvijas<br />

Vēstnesis" paziĦojumu, ka šā panta ceturtajā daĜā m<strong>in</strong>ētā <strong>in</strong>formācija pieejama<br />

UzĦēmumu reăistrā.<br />

89. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība papildus šā<br />

likuma 88. panta ceturtajā daĜā noteiktajam pati nodroš<strong>in</strong>a, ka gada pārskats pēc<br />

tā apstipr<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> kopā ar zvēr<strong>in</strong>āta revidenta vai zvēr<strong>in</strong>ātu revidentu<br />

komercsabiedrības ziĦojumu tiek publiskots ne vēlāk kā pārskata gadam<br />

sekojošā gada 15. maijā, bet konsolidētais gada pārskats kopā ar zvēr<strong>in</strong>āta<br />

revidenta vai zvēr<strong>in</strong>ātu revidentu komercsabiedrības ziĦojumu — ne vēlāk kā<br />

septiĦus mēnešus pēc pārskata gada beigām. M<strong>in</strong>ētajam gada pārskatam <strong>un</strong><br />

konsolidētajam gada pārskatam jābūt identiskam ar zvēr<strong>in</strong>āta revidenta vai<br />

zvēr<strong>in</strong>ātu revidentu komercsabiedrības pārbaudīto. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong><br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība attiecīgo <strong>in</strong>formāciju var publiskot savā mājaslapā<br />

<strong>in</strong>ternetā vai arī izvēlēties <strong>in</strong>formācijas publiskošanai citu piemērotu<br />

<strong>in</strong>formācijas nesēju vai vietu.<br />

(2) Ārvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle <strong>un</strong> ārvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāle<br />

nodroš<strong>in</strong>a, ka ārvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja <strong>un</strong> ārvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja gada pārskats<br />

tiek publiskots ne vēlāk kā septiĦus mēnešus pēc pārskata gada beigām. Vismaz<br />

pārskatu, kas atspoguĜo f<strong>in</strong>anšu stāvokli pārskata perioda beigās, <strong>un</strong> pārskatu par<br />

f<strong>in</strong>ansiālās darbības rezultātiem pārskata periodā, kā arī zvēr<strong>in</strong>āta revidenta


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

68<br />

atz<strong>in</strong>umu publisko, tulkotu latviešu valodā. Attiecīgo <strong>in</strong>formāciju ārvalsts<br />

apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle <strong>un</strong> ārvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāle var publiskot savā<br />

mājaslapā <strong>in</strong>ternetā vai arī izvēlēties <strong>in</strong>formācijas publiskošanai citu piemērotu<br />

<strong>in</strong>formācijas nesēju vai vietu.<br />

90. pants. (1) Zvēr<strong>in</strong>āts revidents vai zvēr<strong>in</strong>ātu revidentu komercsabiedrība<br />

sagatavo ziĦojumu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vadībai.<br />

ZiĦojuma norakstu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība iesniedz<br />

F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai 15 dienu laikā pēc gada pārskata<br />

apstipr<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> akcionāru vai dalībnieku sapulcē, bet ne vēlāk kā pārskata<br />

gadam sekojošā gada 15. maijā.<br />

(2) Ja ziĦojumā, ko sagatavojis zvēr<strong>in</strong>āts revidents vai zvēr<strong>in</strong>ātu revidentu<br />

komercsabiedrība, ir piezīmes, dividendes drīkst izmaksāt tikai tad, kad šī<br />

izmaksa ir saskaĦota ar F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisiju.<br />

91. pants. (1) Zvēr<strong>in</strong>āta revidenta vai zvēr<strong>in</strong>ātu revidentu<br />

komercsabiedrības (turpmāk – zvēr<strong>in</strong>āts revidents) pienākums ir nekavējoties<br />

iesniegt rakstveida ziĦojumu F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai par faktiem vai<br />

lēmumiem, kuri revīzijas pakalpojumu sniegš<strong>anas</strong> laikā <strong>un</strong> lietpratēja vai<br />

uzticības uzdevuma izpildes laikā ir atklāti apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībā <strong>un</strong> kuri var radīt kādu no tālāk m<strong>in</strong>ētajām<br />

situācijām:<br />

1) tiek būtiski pārkāptas apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību<br />

izveidoš<strong>anas</strong> vai to darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasības;<br />

2) tiek nelabvēlīgi ietekmēta apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības darbības nepārtrauktība;<br />

3) zvēr<strong>in</strong>āts revidents atsakās apstipr<strong>in</strong>āt pārskatus vai izsaka iebildes;<br />

4) netiek izpildīta maksātspējas kapitāla prasība;<br />

5) netiek izpildīta m<strong>in</strong>imālā kapitāla prasība.<br />

(2) Zvēr<strong>in</strong>āta revidenta pienākums ir nekavējoties iesniegt rakstveida<br />

ziĦojumu F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai par šā panta pirmajā daĜā<br />

m<strong>in</strong>ētajiem faktiem vai lēmumiem, kuri atklāti, sniedzot revīzijas pakalpojumus<br />

klientam, kuru ar apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību saista<br />

izšėirošas ietekmes attiecības vai ciešas attiecības kontroles veidā, vai pildot<br />

šāda klienta dotu lietpratēja vai uzticības uzdevumu.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

69<br />

(3) Šajā pantā noteiktās <strong>in</strong>formācijas paziĦošana <strong>un</strong> dokumentu sniegšana<br />

nav uzskatāma par jebkādu līgumu, noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpumu,<br />

<strong>un</strong> tā nerada zvēr<strong>in</strong>ātam revidentam civiltiesisko atbildību.<br />

7. nodaĜa<br />

Pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšana, cedētā pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšana <strong>un</strong> retrocesija<br />

92. pants. (1) Cedētā pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšana nema<strong>in</strong>a apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības atbildību pret apdroš<strong>in</strong>āto <strong>un</strong> apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmēju.<br />

(2) Atbilstoši veiktajām <strong>un</strong> plānotajām apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong><br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> operācijām apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība izstrādā <strong>un</strong> apstipr<strong>in</strong>a<br />

cedētās pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> retrocesijas programmu <strong>un</strong> ir atbildīga par šīs<br />

programmas izpildi. Vismaz reizi gadā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība izvērtē cedētās<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> retrocesijas izkārtojuma atbilstību cedētās<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> retrocesijas programmai. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

pastāvīgi novērtē cedētās pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> retrocesijas izkārtojumu <strong>un</strong><br />

apmēru.<br />

(3) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība izvēlas personu, kas pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>a<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības riskus saskaĦā ar cedētās pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong><br />

retrocesijas programmu, Ħemot vērā šajā likumā noteiktos ierobežojumus.<br />

<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pienākums ir pirms cedētās pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong><br />

retrocesijas <strong>un</strong> visā cedētās pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> retrocesijas līgumu darbības<br />

laikā nepārtraukti vākt <strong>un</strong> analizēt <strong>in</strong>formāciju par personu, kas pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>a<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības riskus, tās f<strong>in</strong>ansiālo stāvokli (maksātspēju) <strong>un</strong><br />

reputāciju.<br />

(4) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība ir tiesīga nodot riskus cedētajā<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanā <strong>un</strong> retrocesijā tikai:<br />

1) apdroš<strong>in</strong>ātājam, kuram ir licence apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veikšanai;<br />

2) dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājam, kuram ir licence apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> operāciju<br />

veikšanai mītnes valstī;<br />

3) pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājam, kuram ir licence pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veikšanai;<br />

4) dalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājam, kuram ir licence pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

operāciju veikšanai mītnes valstī;


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

70<br />

5) nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājam, kuram ir licence apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veikšanai<br />

mītnes valstī <strong>un</strong> kuram starptautiskās reit<strong>in</strong>ga aăentūras devušas vērtējumu<br />

<strong>in</strong>vestīciju kategorijā, <strong>un</strong> kura spējas pildīt savas saistības neviena starptautiskā<br />

reit<strong>in</strong>ga aăentūra nav apšaubījusi;<br />

6) nedalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājam, kuram starptautiskās reit<strong>in</strong>ga aăentūras<br />

devušas vērtējumu <strong>in</strong>vestīciju kategorijā <strong>un</strong> kura spējas pildīt savas saistības<br />

neviena starptautiskā reit<strong>in</strong>ga aăentūra nav apšaubījusi.<br />

(5) Pamatojoties uz F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai iesniegtajiem<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pārskatiem <strong>un</strong> F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas<br />

veikto apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības darbības pārbaužu rezultātiem, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong><br />

kapitāla tirgus komisijai, aizsargājot apdroš<strong>in</strong>āto <strong>in</strong>tereses, ir tiesības pieprasīt,<br />

lai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība ma<strong>in</strong>a cedētās pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> retrocesijas<br />

izkārtojumu vai nodroš<strong>in</strong>a cedētās pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> retrocesijas saistību<br />

izpildi ar tās personas naudas līdzekĜu ėīlu, kura pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>a apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības riskus, nododot šo naudas līdzekĜu ėīlu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības<br />

valdījumā m<strong>in</strong>ētās personas daĜas tehnisko rezervju apmērā.<br />

93. pants. Ja riskus nodod cedētajā pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanā <strong>un</strong> retrocesijā,<br />

izmantojot pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> starpnieka pakalpojumus, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības pienākums ir pirms līguma noslēgš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> visā līguma darbības<br />

laikā nepārtraukti novērtēt pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> starpnieka f<strong>in</strong>ansiālo stāvokli <strong>un</strong><br />

reputāciju.<br />

94. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība, kas nodarbojas ar dzīvības<br />

apdroš<strong>in</strong>āšanu, drīkst pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āt tikai dzīvības, nelaimes gadījumu <strong>un</strong><br />

veselības apdroš<strong>in</strong>āšanu. Pārējos apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidus drīkst pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āt<br />

tikai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība, kas nodarbojas ar citiem apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

veidiem (izĦemot dzīvības apdroš<strong>in</strong>āšanu).<br />

(2) 30 dienas pirms pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sākš<strong>anas</strong> apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

<strong>in</strong>formē F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisiju par pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sākšanu,<br />

norādot apdroš<strong>in</strong>āmo risku aprakstu.<br />

95. pants. F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija nav tiesīga apstrīdēt<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības noslēgtu cedētās pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai retrocesijas<br />

līgumu ar pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersantu <strong>un</strong> apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersantu<br />

attiecīgā pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersanta vai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersanta<br />

f<strong>in</strong>ansiālā stāvokĜa dēĜ.<br />

96. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība, neveicot cedēto<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanu <strong>un</strong> retrocesiju, nedrīkst noslēgt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumu ar<br />

vienu apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmēju, ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības uzĦemtās saistības


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

71<br />

saskaĦā ar šo līgumu pārsniedz 20 procentus no pašu kapitāla. Personu grupas<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumos m<strong>in</strong>ētais nosacījums attiecas uz vienu apdroš<strong>in</strong>āto<br />

personu.<br />

(2) Ja saskaĦā ar noslēgtajiem apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumiem vienlaikus<br />

jāizmaksā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> atlīdzība par vairākiem apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> gadījumiem,<br />

kurus var izraisīt viens <strong>un</strong> tas pats apdroš<strong>in</strong>ātais risks, kopējās apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības uzĦemtās saistības atbilstoši šiem līgumiem, neveicot cedēto<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanu <strong>un</strong> retrocesiju, nedrīkst pārsniegt 20 procentus no pašu<br />

kapitāla.<br />

97. pants. F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai nav tiesību neatzīt<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības noslēgto retrocesijas līgumu ar pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

komersantu vai ar apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersantu, pamatojoties uz tādiem<br />

apsvērumiem, kas saistīti ar attiecīgā pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersanta vai<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersanta f<strong>in</strong>ansiālo stabilitāti.<br />

98. pants. (1) Atbilstoši veiktajām <strong>un</strong> plānotajām retrocesijas operācijām<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība izstrādā <strong>un</strong> apstipr<strong>in</strong>a retrocesijas programmu <strong>un</strong> ir<br />

atbildīga par tās izpildi. Vismaz reizi gadā pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība izvērtē<br />

retrocesijas izkārtojuma atbilstību retrocesijas programmai.<br />

(2) Pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība izvēlas pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersantu vai<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersantu saskaĦā ar retrocesijas programmu, Ħemot vērā šajā<br />

likumā noteiktos ierobežojumus. Pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pienākums ir<br />

pirms risku nodoš<strong>anas</strong> retrocesijā <strong>un</strong> visā retrocesijas līgumu darbības laikā<br />

nepārtraukti vākt <strong>un</strong> analizēt <strong>in</strong>formāciju par pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersanta vai<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersanta f<strong>in</strong>ansiālo stāvokli (maksātspēju) <strong>un</strong> reputāciju.<br />

(3) Pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība ir tiesīga riskus nodot retrocesijā tikai:<br />

1) apdroš<strong>in</strong>ātājam, kuram ir spēkā esoša apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licence;<br />

2) dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājam, kuram ir spēkā esoša licence apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

operāciju veikšanai mītnes valstī;<br />

3) pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājam, kuram ir spēkā esoša pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licence;<br />

4) dalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājam, kuram ir spēkā esoša licence<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> operāciju veikšanai mītnes valstī;<br />

5) nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājam, kuram ir atĜauja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veikšanai<br />

mītnes valstī, kuram starptautiskās reit<strong>in</strong>ga aăentūras devušas vērtējumu


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

72<br />

<strong>in</strong>vestīciju kategorijā <strong>un</strong> kura spējas pildīt savas saistības neviena starptautiskā<br />

reit<strong>in</strong>ga aăentūra nav apšaubījusi;<br />

6) nedalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājam, kuram starptautiskās reit<strong>in</strong>ga aăentūras<br />

devušas vērtējumu <strong>in</strong>vestīciju kategorijā <strong>un</strong> kura spējas pildīt savas saistības<br />

neviena starptautiskā reit<strong>in</strong>ga aăentūra nav apšaubījusi.<br />

(4) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai, pamatojoties uz tai iesniegtajiem<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pārskatiem <strong>un</strong> pašas F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus<br />

komisijas veikto pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības darbības pārbaužu rezultātiem, ir<br />

tiesības pieprasīt, lai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība ma<strong>in</strong>a retrocesijas<br />

izkārtojumu, nodroš<strong>in</strong>ot no pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumiem izrietošo apdraudēto<br />

saistību izpildi.<br />

99. pants. Ja riskus nodod retrocesijā, izmantojot pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

starpnieka pakalpojumus, pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pienākums ir pirms<br />

līguma noslēgš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> visā līguma darbības laikā nepārtraukti novērtēt<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> starpnieka f<strong>in</strong>ansiālo stāvokli <strong>un</strong> reputāciju.<br />

Pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības rīcībā jābūt dokumentiem, kuri parāda<br />

retrocesijas izkārtojumu <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> starpniekam samaksātās<br />

komisijas atlīdzības apmēru.<br />

8. nodaĜa<br />

Atbildība<br />

100. pants. (1) Ja netiek pildīti šā likuma, likuma "Par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

līgumu" 6. panta otrās daĜas, 24. 1 <strong>un</strong> 55. panta <strong>un</strong> Noziedzīgi iegūtu līdzekĜu<br />

legalizācijas <strong>un</strong> terorisma f<strong>in</strong>ansēš<strong>anas</strong> novērš<strong>anas</strong> likuma noteikumi, F<strong>in</strong>anšu<br />

<strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ir tiesīga uzlikt apdroš<strong>in</strong>ātājam vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājam<br />

soda naudu līdz 100 000 latu.<br />

(2) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas uzlikto soda naudu persona<br />

samaksā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad stājies spēkā F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong><br />

kapitāla tirgus komisijas lēmums par soda naudas uzlikšanu.<br />

(3) Labprātīgi neizpildīta F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas lēmuma<br />

piespiedu izpildi veic tiesu izpildītājs Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.<br />

101. pants. F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai ir tiesības atbilstoši savai<br />

kompetencei pieprasīt, lai apdroš<strong>in</strong>ātājs vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs <strong>un</strong> dalībvalsts<br />

apdroš<strong>in</strong>ātājs vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs novērš konstatētos šā likuma <strong>un</strong> likuma "Par<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumu" pārkāpumus <strong>un</strong> veic pasākumus šādu pārkāpumu<br />

novēršanai.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

73<br />

102. pants. F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija, tās darb<strong>in</strong>ieki <strong>un</strong><br />

pilnvarnieki nav atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies apdroš<strong>in</strong>ātājam,<br />

dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājam, pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājam, dalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājam,<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> starpniekam, pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> starpniekam vai trešajām<br />

personām, turklāt viĦus nevar saukt pie atbildības par darbībām, kuras viĦi<br />

tiesiski, precīzi, pamatoti <strong>un</strong> labticīgi veikuši, pienācīgi pildot uzraudzības<br />

f<strong>un</strong>kcijas šajā likumā <strong>un</strong> citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.<br />

V sadaĜa<br />

Dzīvības <strong>un</strong> nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darbības veikšana<br />

103. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība nedrīkst vienlaikus veikt<br />

dzīvības apdroš<strong>in</strong>āšanu <strong>un</strong> citu veidu apdroš<strong>in</strong>āšanu.<br />

kas:<br />

(2) Šā panta pirmajā daĜā noteiktais neierobežo apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību,<br />

1) saĦēmusi licenci dzīvības apdroš<strong>in</strong>āšanai, prasīt <strong>un</strong> saĦemt licenci<br />

nelaimes gadījumu <strong>un</strong> veselības apdroš<strong>in</strong>āšanai;<br />

2) saĦēmusi licenci nelaimes gadījumu <strong>un</strong> veselības apdroš<strong>in</strong>āšanai, prasīt<br />

<strong>un</strong> saĦemt licenci dzīvības apdroš<strong>in</strong>āšanai.<br />

(3) Ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība saskaĦā ar šā panta otro daĜu veic dzīvības<br />

<strong>un</strong> nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āšanu, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība katru apdroš<strong>in</strong>āšanu<br />

veic atsevišėi atbilstoši šā likuma 104. panta prasībām.<br />

(4) Nedzīvības <strong>un</strong> dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības, kuras ir savstarpēji<br />

f<strong>in</strong>ansiāli, komerciāli vai adm<strong>in</strong>istratīvi saistītas, nedrīkst slēgt savstarpējus<br />

līgumus vai veikt citus pasākumus, kas var ietekmēt izdevumu <strong>un</strong> ienākumu<br />

sadalījumu, kā arī nevēlami ietekmēt m<strong>in</strong>ēto apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību f<strong>in</strong>anses.<br />

104. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība nodroš<strong>in</strong>a, lai dzīvības<br />

apdroš<strong>in</strong>āšana būtu šėirta no nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong>.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība, kura veic dzīvības <strong>un</strong> nedzīvības<br />

apdroš<strong>in</strong>āšanu, nodroš<strong>in</strong>a, lai dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> peĜĦa dotu labumu<br />

dzīvības apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmējiem tāpat kā tad, ja dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība nodarbotos tikai ar dzīvības apdroš<strong>in</strong>āšanu.<br />

(3) Šā likuma 103. panta otrajā daĜā m<strong>in</strong>ētās apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības<br />

aprēė<strong>in</strong>a:


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

74<br />

1) nosacīto dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> m<strong>in</strong>imālo kapitāla prasību attiecībā uz<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

darbību, pamatojoties uz apdroš<strong>in</strong>ātāja darbības pārskatiem, kuros dzīvības<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darbība nodalīta no nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darbības, <strong>un</strong><br />

pieĦemot, ka apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība veic tikai dzīvības apdroš<strong>in</strong>āšanu;<br />

2) nosacīto nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> m<strong>in</strong>imālo kapitāla prasību attiecībā<br />

uz apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

darbību, pamatojoties uz apdroš<strong>in</strong>ātāja darbības pārskatiem, kuros dzīvības<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darbība nodalīta no nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darbības, <strong>un</strong><br />

pieĦemot, ka apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība veic tikai nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āšanu.<br />

(4) Nosacītās dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> m<strong>in</strong>imālās kapitāla prasības <strong>un</strong><br />

nosacītās nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> m<strong>in</strong>imālās kapitāla prasības aprēė<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

kārtību nosaka Eiropas Komisijas regula.<br />

(5) Šā likuma 103. panta otrajā daĜā m<strong>in</strong>ēto apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību<br />

rīcībā ir izmantojamais pamata pašu kapitāls:<br />

1) nosacītās dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> m<strong>in</strong>imālās kapitāla prasības apmērā<br />

attiecībā uz dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darbību;<br />

2) nosacītās nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> m<strong>in</strong>imālās kapitāla prasības apmērā<br />

attiecībā uz nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darbību.<br />

(6) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas noteikumu kvantitatīvās <strong>un</strong><br />

kvalitatīvās prasības attiecībā uz izmantojamā pamata pašu kapitāla<br />

aprēė<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> kārtību, lai izpildītu nosacīto dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> m<strong>in</strong>imālo<br />

kapitāla prasību <strong>un</strong> nosacīto nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> m<strong>in</strong>imālo kapitāla<br />

prasību, attiec<strong>in</strong>a uz dzīvības <strong>un</strong> nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darbību atsevišėi.<br />

(7) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas noteikumu kvantitatīvās <strong>un</strong><br />

kvalitatīvās prasības attiecībā uz izmantojamā pašu kapitāla aprēė<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

kārtību, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību, attiec<strong>in</strong>a uz dzīvības <strong>un</strong><br />

nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darbību kopumā.<br />

(8) Ja izmantojamā pamata pašu kapitāla posteĦu summa attiecībā uz vienu<br />

no šā panta piektajā daĜā m<strong>in</strong>ētajām apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darbībām ir nepietiekama,<br />

lai segtu nosacīto m<strong>in</strong>imālo kapitāla prasību saskaĦā ar šā panta piektajā daĜā<br />

m<strong>in</strong>ētajām prasībām, šā likuma A daĜas VII sadaĜas prasības, kas attiecas uz<br />

m<strong>in</strong>imālās maksātspējas kapitāla prasības neievēroš<strong>anas</strong> gadījumiem,<br />

attiec<strong>in</strong>āmas uz apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darbību, kam nosacītā m<strong>in</strong>imālā kapitāla prasība<br />

nav izpildīta, neatkarīgi no otras apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darbības rezultātiem.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

75<br />

(9) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība var pārnest noteiktus izmantojamā pamata<br />

pašu kapitāla posteĦus no vienas apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darbības uz otru, ja saĦemta<br />

F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas atĜauja.<br />

VI sadaĜa<br />

Noteikumi par aktīvu <strong>un</strong> saistību novērtēšanu, tehniskajām rezervēm, pašu<br />

kapitālu, maksātspējas kapitāla prasību, m<strong>in</strong>imālo kapitāla prasību <strong>un</strong><br />

ieguldījumiem<br />

1. nodaĜa<br />

Aktīvu <strong>un</strong> saistību novērtēšana<br />

105. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības aktīvus<br />

<strong>un</strong> saistības novērtē šādi:<br />

1) aktīvus novērtē vērtībā, par kādu varētu veikt to maiĦu starp <strong>in</strong>formētām<br />

<strong>un</strong> ie<strong>in</strong>teresētām personām atbilstoši nesaistītu pušu darījuma nosacījumiem;<br />

2) saistības novērtē vērtībā, par kādu tās varētu nodot vai izpildīt darījumā<br />

starp <strong>in</strong>formētām <strong>un</strong> ie<strong>in</strong>teresētām personām atbilstoši nesaistītu pušu darījuma<br />

nosacījumiem.<br />

(2) SaskaĦā ar šā panta pirmās daĜas 2. p<strong>un</strong>ktā m<strong>in</strong>ēto novērtētās saistības<br />

nekoriăē, Ħemot vērā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības<br />

kredītspēju.<br />

(3) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība papildus šā panta<br />

pirmās <strong>un</strong> otrās daĜas prasībām aktīvu <strong>un</strong> saistību novērtēšanā piemēro Eiropas<br />

Komisijas Regulā ... noteiktās metodes <strong>un</strong> pieĦēmumus.<br />

2. nodaĜa<br />

Noteikumi par tehniskajām rezervēm<br />

106. pants. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

tehniskās rezerves izveido tādā apmērā, lai varētu pilnībā izpildīt savas saistības<br />

atbilstoši noslēgtajiem apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumiem.<br />

107. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

aprēė<strong>in</strong>a tehnisko rezervi katram apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumam<br />

atsevišėi, nodroš<strong>in</strong>ot tehniskās rezerves izveidošanu vismaz tādā apmērā, kāds<br />

būtu nepieciešams, lai tehniskās rezerves aprēė<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> dienā nodotu


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

76<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> saistības citam apdroš<strong>in</strong>ātājam vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājam.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība tehnisko<br />

rezervju aprēė<strong>in</strong>āšanai izmanto f<strong>in</strong>anšu tirgos iegūtus datus <strong>un</strong> vispārīgi<br />

pieejamus datus par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> risku parakstīšanu,<br />

tādējādi balstoties uz tirgus konsekvenci.<br />

(3) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība tehniskās<br />

rezerves aprēė<strong>in</strong>a piesardzīgi, ticami <strong>un</strong> objektīvi.<br />

(4) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība, aprēė<strong>in</strong>ot<br />

tehniskās rezerves, ievēro šā likuma 105., 108. līdz 116. <strong>un</strong> 118. panta prasības.<br />

108. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

tehnisko rezervi aprēė<strong>in</strong>a kā tehniskās rezerves vislabākās aplēses <strong>un</strong> riska<br />

rezerves summu.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība tehniskās<br />

rezerves vislabāko aplēsi <strong>un</strong> riska rezervi aprēė<strong>in</strong>a atsevišėi.<br />

(3) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija izdod normatīvos noteikumus par<br />

tehnisko rezervju aprēė<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pamatpr<strong>in</strong>cipiem.<br />

109. pants. (1) Tehniskās rezerves vislabāko aplēsi aprēė<strong>in</strong>a katram<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumam kā iespējamo nākotnes naudas<br />

plūsmu svērto vidējo vērtību, aprēė<strong>in</strong>ā ietverot sagaidāmo nākotnes izmaksu<br />

tagadnes vērtību tehniskās rezerves aprēė<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> dienā <strong>un</strong> izmantojot atbilstošu<br />

bezriska procentu likmju termiĦstruktūru.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība tehniskās<br />

rezerves vislabāko aplēsi aprēė<strong>in</strong>a, izmantojot atbilstošas aktuārās <strong>un</strong> statistikas<br />

metodes, izmantojot aktuālu <strong>un</strong> ticamu <strong>in</strong>formāciju <strong>un</strong> balstoties uz reālistiskiem<br />

pieĦēmumiem.<br />

(3) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība tehniskās<br />

rezerves vislabākās aplēses aprēė<strong>in</strong>āšanai izmantojamajā nākotnes naudas<br />

plūsmā iekĜauj no noslēgtā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līguma<br />

nosacījumiem izrietošās visas ienākošās <strong>un</strong> izejošās naudas summas, lai pilnībā<br />

izpildītu visas saistības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līguma darbības<br />

laikā.<br />

(4) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība tehniskās<br />

rezerves vislabāko aplēsi aprēė<strong>in</strong>a, neĦemot vērā noslēgtos cedētās


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

77<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> retrocesijas līgumus par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> saistību nodošanu cedētajā pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanā vai retrocesijā<br />

<strong>un</strong> saistību nodošanu īpašam nolūkam dib<strong>in</strong>ātajām sabiedrībām.<br />

110. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

riska rezervi nosaka tādā apmērā, lai nodroš<strong>in</strong>ātu, ka apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumam izveidotā tehniskā rezerve ir pietiekama, lai cits<br />

apdroš<strong>in</strong>ātājs vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs varētu pārĦemt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumu <strong>un</strong> varētu pilnībā izpildīt no apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līguma izrietošās apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

saistības.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība riska<br />

rezervi aprēė<strong>in</strong>a, nosakot izmaksas nepieciešamā pašu kapitāla apmēra<br />

nodroš<strong>in</strong>āšanai atbilstoši maksātspējas kapitāla prasībai, lai nodroš<strong>in</strong>ātu<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> saistību izpildi apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong><br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līguma darbības laikā.<br />

111. pants. Ja nākotnes naudas plūsmu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> saistību izpildei var aizvietot, izmantojot f<strong>in</strong>anšu<br />

<strong>in</strong>strumentus ar droši nosakāmu tirgus vērtību, tad šādam apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumam atbilstošo tehnisko rezervi nosaka, pamatojoties uz<br />

attiecīgo f<strong>in</strong>anšu <strong>in</strong>strumentu tirgus vērtību, <strong>un</strong> šādā gadījumā tehniskās rezerves<br />

vislabāko aplēsi <strong>un</strong> riska rezervi var neaprēė<strong>in</strong>āt atsevišėi.<br />

112. pants. Aprēė<strong>in</strong>ot tehniskās rezerves, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong><br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība nākotnes naudas plūsmā iekĜauj arī:<br />

1) visus izdevumus, kas radīsies apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

saistību izpildes procesā;<br />

2) <strong>in</strong>flācijas ietekmi uz izdevumiem <strong>un</strong> apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> atlīdzībām;<br />

3) visus maksājumus apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmējiem, labuma guvējiem <strong>un</strong><br />

cedentiem, ieskaitot nākotnē piešėiramos labumus, ko apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

<strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība paredzējusi piešėirt, neatkarīgi no tā, vai tie ir<br />

vai nav garantēti atbilstoši noslēgtā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

līguma nosacījumiem, izĦemot labumus, ko apdroš<strong>in</strong>ātājs, nosakot<br />

grāmatvedības politiku ieguldījumu līgumiem ar garantēto ienesīgumu <strong>un</strong><br />

aplēses dalību peĜĦā, ir paredzējis uzskaitē atzīt atsevišėi kā aplēses dalības<br />

peĜĦā daĜu <strong>un</strong> to klasificējis kā kapitāla <strong>un</strong> rezervju posteni, <strong>un</strong> šis postenis<br />

atbilst kvalitatīvajiem kritērijiem, lai tiktu iekĜauts pašu kapitāla aprēė<strong>in</strong>ā;<br />

4) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumā ietvertās f<strong>in</strong>anšu garantijas;


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

78<br />

5) atbilstoši apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līguma nosacījumiem<br />

paredzētās citas iespējas.<br />

113. pants. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības<br />

tehnisko rezervju aprēė<strong>in</strong>āšanai izmantotie pieĦēmumi par varbūtību, ka<br />

apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmējs, apdroš<strong>in</strong>ātais, labuma guvējs vai cedents izmantos<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumā paredzētās iespējas, ieskaitot<br />

noslēgtā līguma pārtraukšanu pirms termiĦa vai līguma nosacījumu nepildīš<strong>anas</strong><br />

dēĜ, ir reāli <strong>un</strong> pamatoti ar aktuālu <strong>un</strong> ticamu <strong>in</strong>formāciju. PieĦēmumos tieši vai<br />

netieši Ħem vērā arī nākotnes f<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> nef<strong>in</strong>anšu apstākĜu izmaiĦu iespējamo<br />

ietekmi uz apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmēja <strong>un</strong> cedenta izvēli izmantot vai neizmanot<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumā paredzēto iespēju.<br />

114. pants. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība,<br />

aprēė<strong>in</strong>ot tehniskās rezerves, savas apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

saistības segmentē viendabīgās riska grupās vismaz atbilstoši veiktās<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidiem.<br />

115. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība, aprēė<strong>in</strong>ot no pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājiem atgūstamās summas atbilstoši<br />

noslēgtajiem cedētās pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> retrocesijas līgumiem <strong>un</strong> no īpašam<br />

nolūkam dib<strong>in</strong>ātajām sabiedrībām atgūstamās summas, ievēro šā likuma 106.<br />

līdz 114. panta prasības, kā arī Ħem vērā laika starpību starp līdzekĜu atgūšanu<br />

<strong>un</strong> tiešo maksājumu veikšanu.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība šā panta<br />

pirmajā daĜā noteiktā aprēė<strong>in</strong>a rezultātā iegūto lielumu koriăē, Ħemot vērā<br />

darījumu partnera saistību nepildīš<strong>anas</strong> rezultātā sagaidāmos zaudējumus.<br />

<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība korekciju veic uz<br />

darījumu partnera saistību nepildīš<strong>anas</strong> varbūtības novērtējuma <strong>un</strong> attiecīgi no tā<br />

izrietošo vidējo zaudējumu pamata.<br />

116. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

izstrādā atbilstošus iekšējos procesus <strong>un</strong> procedūras <strong>un</strong> veic to ievēroš<strong>anas</strong><br />

kontroli, lai nodroš<strong>in</strong>ātu tehnisko rezervju aprēė<strong>in</strong>āšanai izmantoto datu<br />

atbilstību, to pilnīgumu <strong>un</strong> precizitāti.<br />

(2) Ja noteiktos apstākĜos apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības rīcībā nav pietiekamu tādas kvalitātes datu, lai piemērotu drošu<br />

aktuāro metodi noteiktai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> saistību grupai<br />

vai apakšgrupai vai no pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājiem <strong>un</strong> no īpašam nolūkam dib<strong>in</strong>ātajām<br />

sabiedrībām atgūstamajām summām, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong><br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība tehniskās rezerves vislabākās aplēses


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

79<br />

aprēė<strong>in</strong>āšanai var izmantot atbilstošus tuv<strong>in</strong>ājumus, tajā skaitā arī <strong>in</strong>dividuālu<br />

pieeju katra atsevišėa gadījuma novērtēšanai.<br />

117. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

izstrādā atbilstošus iekšējos procesus <strong>un</strong> procedūras <strong>un</strong> veic to ievēroš<strong>anas</strong><br />

kontroli, lai nodroš<strong>in</strong>ātu:<br />

1) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumiem aprēė<strong>in</strong>ātās tehnisko<br />

rezervju vislabākās aplēses <strong>un</strong> tās aprēė<strong>in</strong>āšanai izmantoto pieĦēmumu regulāru<br />

salīdz<strong>in</strong>āšanu ar pieredzi;<br />

2) tehnisko rezervju aprēė<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> procesa dokumentēšanu, lai pēc F<strong>in</strong>anšu<br />

<strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas pieprasījuma apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong><br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība varētu uzskatāmi apliec<strong>in</strong>āt izveidoto tehnisko<br />

rezervju pietiekamību, tehnisko rezervju aprēė<strong>in</strong>āšanai izmantoto aktuāro<br />

metožu piemērotību <strong>un</strong> datu atbilstību.<br />

(2) Ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība, veicot šā<br />

panta pirmajā daĜā noteikto salīdz<strong>in</strong>ājumu, konstatē sistemātiskas novirzes starp<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumam aprēė<strong>in</strong>āto tehniskās rezerves<br />

vislabāko aplēsi <strong>un</strong> atbilstoši pieredzei konstatēto nepieciešamo attiecīgo<br />

lielumu, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība atbilstoši<br />

koriăē tehniskās rezerves vislabākās aplēses aprēė<strong>in</strong>āšanai izmantotās aktuārās<br />

metodes <strong>un</strong> pieĦēmumus.<br />

(3) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija, konstatējot apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības izveidoto tehnisko rezervju<br />

aprēė<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> neatbilstību šā likuma 106. līdz 117. panta prasībām, ir tiesīga<br />

pieprasīt, lai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

izveidotu tehniskās rezerves lielākā apmērā, lai tās atbilstu šajā likumā<br />

noteiktajām prasībām.<br />

118. pants. (1) Regula Nr. ... nosaka:<br />

1) aktuārās <strong>un</strong> statistikas metodes tehniskās rezerves vislabākās aplēses<br />

aprēė<strong>in</strong>āšanai;<br />

2) attiecīgo bezriska procentu likmju termiĦstruktūru tehniskās rezerves<br />

vislabākās aplēses aprēė<strong>in</strong>āšanai;<br />

3) apstākĜus, kādos apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības<br />

tehniskās rezerves vislabāko aplēsi <strong>un</strong> riska rezervi aprēė<strong>in</strong>a atsevišėi, <strong>un</strong><br />

apstākĜus <strong>un</strong> metodes, kādos tehniskās rezerves vislabāko aplēsi <strong>un</strong> riska rezervi<br />

neaprēė<strong>in</strong>a atsevišėi;


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

80<br />

4) metodes <strong>un</strong> pieĦēmumus, ko izmanto riska rezerves aprēė<strong>in</strong>āšanā,<br />

tostarp izmantojamā pašu kapitāla noteikšanu, kas nepieciešams, lai atbalstītu<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> saistības, <strong>un</strong> kapitāla izmaksu likmes<br />

kalibrēšanu;<br />

5) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidus, atbilstoši kuriem<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība, aprēė<strong>in</strong>ot tehniskās rezerves,<br />

segmentē savas apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> saistības;<br />

6) standartus, kurus ievēro, nodroš<strong>in</strong>ot tehnisko rezervju aprēė<strong>in</strong>ā<br />

izmantoto datu atbilstību, pilnīgumu <strong>un</strong> precizitāti, <strong>un</strong> īpašus nosacījumus, kad<br />

tehniskās rezerves visprecīzāko novērtējumu aprēė<strong>in</strong>a, izmantojot tuv<strong>in</strong>ājumus,<br />

tajā skaitā arī <strong>in</strong>dividuālu pieeju katra atsevišėa gadījuma novērtēšanai;<br />

7) metodes, kas jāizmanto, aprēė<strong>in</strong>ot šā likuma 115. pantā noteikto<br />

korekciju;<br />

8) vienkāršotas metodes <strong>un</strong> paĦēmienus tehnisko rezervju aprēė<strong>in</strong>āšanai, lai<br />

nodroš<strong>in</strong>ātu to, ka šā panta pirmās daĜas 1. <strong>un</strong> 4. p<strong>un</strong>ktā noteiktās aktuārās <strong>un</strong><br />

statistikas metodes ir pielāgotas apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrību, tostarp kaptīvās apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību,<br />

risku raksturam, apjomam <strong>un</strong> sarežăītībai.<br />

3. nodaĜa<br />

Pašu kapitāls<br />

119. pants. Lai nodroš<strong>in</strong>ātu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības f<strong>in</strong>ansiālās darbības stabilitāti, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības rīcībā pastāvīgi ir izmantojams pašu kapitāls maksātspējas kapitāla<br />

prasības apmērā. Izmantojamā pašu kapitāla aprēė<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> kārtību nosaka<br />

F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija.<br />

4. nodaĜa<br />

Maksātspējas kapitāla prasība<br />

120. pants. (1) Maksātspējas kapitāla prasību aprēė<strong>in</strong>a saskaĦā ar standarta<br />

formulu vai iekšējo modeli.<br />

(2) Maksātspējas kapitāla prasību aprēė<strong>in</strong>a, pieĦemot, ka apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong><br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība turp<strong>in</strong>ās savu darbību.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

81<br />

(3) Maksātspējas kapitāla prasību kalibrē, lai nodroš<strong>in</strong>ātu, ka vērā Ħemti<br />

visi kvantificējamie riski, kam apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

ir pakĜauta. Šī prasība attiecas uz pastāvošo komercdarbību, kā arī uz ja<strong>un</strong>u<br />

komercdarbību, kas sagaidāma turpmāko 12 mēnešu laikā. Attiecībā uz<br />

pastāvošo komercdarbību maksātspējas kapitāla prasība attiecas tikai uz<br />

neparedzamiem zaudējumiem.<br />

(4) Maksātspējas kapitāla prasība atbilst apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pamata pašu kapitāla riskam pakĜautajai vērtībai,<br />

uz ko attiecas ticamības līmenis 99,5 procentu apjomā viena gada laikā.<br />

(5) Maksātspējas kapitāla prasība attiecas vismaz uz šādiem riskiem:<br />

1) nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> parakstīš<strong>anas</strong> risku;<br />

2) dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> parakstīš<strong>anas</strong> risku;<br />

3) veselības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> parakstīš<strong>anas</strong> risku;<br />

4) tirgus risku;<br />

5) kredītrisku;<br />

6) operacionālo risku.<br />

(6) Šā panta piektās daĜas 6. p<strong>un</strong>ktā norādītais operacionālais risks ietver<br />

tiesisko nedrošību, bet neietver riskus, kas izriet no stratēăiskiem lēmumiem, kā<br />

arī reputācijas risku.<br />

(7) Aprēė<strong>in</strong>ot maksātspējas kapitāla prasību, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība Ħem vērā riska maz<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> metožu ietekmi, ja<br />

kredītrisks <strong>un</strong> citi riska veidi, kas izriet no šādu metožu izmantoš<strong>anas</strong>, ir attiecīgi<br />

iekĜauti maksātspējas kapitāla prasībā.<br />

(8) Maksātspējas kapitāla prasības aprēė<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> kārtību saskaĦā ar<br />

standarta formulu nosaka F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija.<br />

121. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības<br />

izmantojamais pašu kapitāls ir vismaz tādā apmērā, kas sedz maksātspējas<br />

kapitāla prasību saskaĦā ar pēdējo aprēė<strong>in</strong>u, kas iesniegts F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla<br />

tirgus komisijai.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība pastāvīgi kontrolē<br />

izmantojamā pašu kapitāla apmēru <strong>un</strong> maksātspējas kapitāla prasību. Ja


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

82<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības riska profils ievērojami<br />

atšėiras no pieĦēmumiem, kas ir maksātspējas kapitāla prasības pēdējā aprēė<strong>in</strong>a<br />

pamatā, attiecīgā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība nekavējoties<br />

veic ja<strong>un</strong>u maksātspējas kapitāla prasības aprēė<strong>in</strong>u <strong>un</strong> iesniedz to F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong><br />

kapitāla tirgus komisijai.<br />

(3) Ja pēc F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas rīcībā esošās <strong>in</strong>formācijas<br />

izvērtēš<strong>anas</strong> ir pamats uzskatīt, ka apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības riska profils ir ievērojami ma<strong>in</strong>ījies kopš dienas, kad iesniegts<br />

pēdējais maksātspējas kapitāla prasības aprēė<strong>in</strong>s, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus<br />

komisija var pieprasīt attiecīgajai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrībai veikt ja<strong>un</strong>u maksātspējas kapitāla prasības aprēė<strong>in</strong>u.<br />

(4) Riska profila atšėirības vai izmaiĦas ir uzskatāmas par ievērojamām, ja<br />

maksātspējas kapitāla prasība, kas aprēė<strong>in</strong>āta, pamatojoties uz ja<strong>un</strong>iem<br />

pieĦēmumiem, atšėiras no pēdējās aprēė<strong>in</strong>ātās maksātspējas kapitāla prasības<br />

par 10 procentiem vai vairāk.<br />

122. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība var<br />

aprēė<strong>in</strong>āt maksātspējas kapitāla prasību, izmantojot pilnu vai daĜēju iekšējo<br />

modeli, kas atbilst F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas noteikumu prasībām, ja<br />

ir saĦemta F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas atĜauja.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības izmantotais iekšējais<br />

modelis ir pilns iekšējais modelis, ja tas atbilst šā likuma <strong>un</strong> F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla<br />

tirgus komisijas noteikumu prasībām <strong>un</strong>, izmantojot iekšējo modeli, aprēė<strong>in</strong>ātā<br />

maksātspējas kapitāla prasība atbilst šā likuma 120. pantā noteiktajām prasībām,<br />

<strong>un</strong> modelis aptver visu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību.<br />

<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību grupas pilnā iekšējā modelī<br />

tiek iekĜautas visas apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības, kuras<br />

iekĜauj grupas maksātspējas kapitāla prasības aprēė<strong>in</strong>ā.<br />

(3) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības izmantotais iekšējais<br />

modelis ir daĜējs iekšējais modelis, ja tas atbilst šā likuma <strong>un</strong> F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong><br />

kapitāla tirgus komisijas noteikumu prasībām <strong>un</strong> to izmanto, lai aprēė<strong>in</strong>ātu tikai<br />

vienu vai vairākus no šādiem lielumiem:<br />

1) pamata maksātspējas kapitāla prasības vienu vai vairākus riska moduĜus<br />

vai apakšmoduĜus, kas noteikti F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas noteikumos<br />

par maksātspējas kapitāla prasības aprēė<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> kārtību saskaĦā ar standarta<br />

formulu;<br />

2) kapitāla prasību operacionālajam riskam;


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

83<br />

3) korekciju, Ħemot vērā tehnisko rezervju <strong>un</strong> atlikto nodokĜu zaudējumu<br />

segš<strong>anas</strong> spēju.<br />

(4) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības daĜēju iekšējo modeli<br />

var izmantot visas apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai tikai<br />

vienas vai vairāku nozīmīgu komercdarbības struktūrvienību maksātspējas<br />

kapitāla prasības aprēė<strong>in</strong>am.<br />

(5) Lai saĦemtu atĜauju pilna vai daĜēja iekšējā modeĜa izmantošanai,<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība iesniedz F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla<br />

tirgus komisijai pieteikumu, kas ietver dokumentāru pierādījumu tam, ka<br />

iekšējais modelis atbilst F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas noteikumu<br />

prasībām.<br />

(6) Ja pieteikums atĜaujas saĦemšanai attiecas uz daĜēju iekšējo modeli,<br />

F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas noteikumu prasības attiecībā uz iekšējo<br />

modeĜu izmantoš<strong>anas</strong> testu, statistiskās kvalitātes standartiem, kalibrēš<strong>anas</strong><br />

standartiem, peĜĦas <strong>un</strong> zaudējumu attiec<strong>in</strong>ājumu, novērtēš<strong>anas</strong> standartiem <strong>un</strong><br />

dokumentēš<strong>anas</strong> standartiem pielāgo, Ħemot vērā modeĜa ierobežoto<br />

piemēroš<strong>anas</strong> jomu. Pielāgojumus nosaka Eiropas Komisijas Regula.<br />

(7) Šā panta piektajā daĜā noteiktajā pieteikumā norādāmo <strong>in</strong>formāciju,<br />

pievienojamos dokumentus <strong>un</strong> pieteikuma izskatīš<strong>anas</strong> kārtību nosaka Eiropas<br />

Komisijas Regula.<br />

(8) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija sešu mēnešu laikā pēc tam, kad<br />

saĦemts pilnībā aizpildīts pieteikums, kuram pievienoti visi nepieciešamie<br />

dokumenti, pieĦem motivētu lēmumu par pieteikumā m<strong>in</strong>ētās atĜaujas<br />

izsniegšanu <strong>un</strong> nosūta šo lēmumu pieteikuma iesniedzējam.<br />

(9) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija izsniedz pieteikumā m<strong>in</strong>ēto atĜauju,<br />

ja ir pārliec<strong>in</strong>ājusies, ka apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības riska<br />

identifikācijas, novērtēš<strong>anas</strong>, uzraudzības, vadības <strong>un</strong> ziĦoš<strong>anas</strong> sistēmas ir<br />

atbilstošas apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības komercdarbībai <strong>un</strong><br />

riska profilam <strong>un</strong> iekšējais modelis atbilst F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas<br />

noteikumu prasībām.<br />

(10) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pēc tam, kad izsniegta<br />

atĜauja iekšējā modeĜa izmantošanai, ar motivētu lēmumu pieprasīt<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai veikt vienreizēju maksātspējas<br />

kapitāla prasības aprēė<strong>in</strong>u saskaĦā ar standarta formulu <strong>un</strong> iesniegt to F<strong>in</strong>anšu<br />

<strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

84<br />

123. pants. (1) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija izsniedz atĜauju daĜēja<br />

iekšējā modeĜa izmantošanai tikai pēc tam, kad ir pārliec<strong>in</strong>ājusies, ka iekšējais<br />

modelis atbilst šā likuma 122. panta <strong>un</strong> F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas<br />

noteikumu prasībām, kā arī:<br />

1) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība ir pienācīgi attaisnojusi<br />

modeĜa ierobežotās piemēroš<strong>anas</strong> jomas iemeslu;<br />

2) ar daĜēju iekšējo modeli aprēė<strong>in</strong>ātā maksātspējas kapitāla prasība<br />

precīzāk atspoguĜo apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības riska<br />

profilu, tai skaitā atbilst maksātspējas kapitāla prasības vispārīgajām prasībām,<br />

kas noteiktas šā likuma 120. pantā;<br />

3) daĜēja iekšējā modeĜa uzbūve atbilst maksātspējas kapitāla prasības<br />

vispārīgajām prasībām, kas noteiktas šā likuma 120. pantā, <strong>un</strong> to var pilnībā<br />

iekĜaut maksātspējas kapitāla prasības standarta formulā.<br />

(2) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ir tiesīga, izvērtējot pieteikumu<br />

daĜēja iekšējā modeĜa izmantoš<strong>anas</strong> atĜaujas saĦemšanai, pieprasīt attiecīgajai<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai iesniegt pārejas plānu modeĜa<br />

piemēroš<strong>anas</strong> jomas paplaš<strong>in</strong>āšanai, ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība ir iesniegusi pieteikumu daĜēja iekšējā modeĜa izmantošanai, kas<br />

attiecas tikai uz:<br />

1) noteikta riska moduĜa atsevišėiem apakšmoduĜiem;<br />

2) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības nozīmīgām<br />

komercdarbības struktūrvienībām saistībā ar noteikto riska moduli;<br />

3) šīs daĜas 1. <strong>un</strong> 2. p<strong>un</strong>ktu.<br />

(3) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība pārejas plānā norāda<br />

veidu, izmantojamos līdzekĜus, metodes, sasniedzamo modeĜa piemēroš<strong>anas</strong><br />

jomu <strong>un</strong> laika periodu, kādā tā paredzējusi paplaš<strong>in</strong>āt modeĜa piemēroš<strong>anas</strong><br />

jomu ar citiem apakšmoduĜiem vai nozīmīgām komercdarbības<br />

struktūrvienībām, lai nodroš<strong>in</strong>ātu to, ka modelis aptver attiecīgo apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darījumu dom<strong>in</strong>ējošo daĜu saistībā ar šo specifiska riska<br />

moduli.<br />

124. pants. (1) Vienlaikus ar šā likuma 122. panta piektajā daĜā m<strong>in</strong>ēto<br />

pieteikumu pilna vai daĜēja iekšējā modeĜa izmantoš<strong>anas</strong> atĜaujas saĦemšanai<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība iesniedz F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla<br />

tirgus komisijai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības politiku<br />

iekšējā modeĜa izmaiĦu veikšanai. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong>


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

85<br />

sabiedrības politika iekšējā modeĜa izmaiĦu veikšanai ir uzskatāma par<br />

pieteikuma pilna vai daĜēja iekšējā modeĜa izmantoš<strong>anas</strong> atĜaujas saĦemšanai<br />

sastāvdaĜu. F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija apstipr<strong>in</strong>a apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības politiku iekšējā modeĜa izmaiĦu veikšanai šā<br />

likuma 122. pantā noteiktajā kārtībā.<br />

(2) Iekšējā modeĜa izmaiĦas var tikt veiktas vienīgi saskaĦā ar<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības politiku iekšējā modeĜa<br />

izmaiĦu veikšanai. Politika iekšējā modeĜa izmaiĦu veikšanai ietver iekšējā<br />

modeĜa <strong>un</strong> nozīmīgu būtisku <strong>un</strong> nebūtisku izmaiĦu specifikācijas.<br />

(3) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība ir tiesīga veikt<br />

būtiskas iekšējā modeĜa izmaiĦas, kā arī izmaiĦas m<strong>in</strong>ētajā politikā, ja šā likuma<br />

122. pantā noteiktajā kārtībā saĦemta F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas<br />

atĜauja.<br />

(4) Nebūtiskām iekšējā modeĜa izmaiĦām nav nepieciešama iepriekšēja<br />

F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas atĜauja, ja tās ir izstrādātas saskaĦā ar<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības politiku iekšējā modeĜa<br />

izmaiĦu veikšanai.<br />

125. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vadība<br />

apstipr<strong>in</strong>a pieteikumu F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai iekšējā modeĜa<br />

apstipr<strong>in</strong>āšanai, kā norādīts šā likuma 122. pantā, kā arī pieteikumu jebkādu<br />

turpmāko šajā modelī veicamo būtisko izmaiĦu apstipr<strong>in</strong>āšanai.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vadība ir atbildīga<br />

par tādu sistēmu ieviešanu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībā, ar<br />

kurām tiek nodroš<strong>in</strong>āta iekšējā modeĜa pienācīga darbība.<br />

126. pants. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība, kas ir<br />

saĦēmusi atĜauju iekšējā modeĜa izmantošanai saskaĦā ar šā likuma 122. pantu,<br />

drīkst atsākt maksātspējas kapitāla prasības vai kādas tās daĜas aprēė<strong>in</strong>āšanu<br />

saskaĦā ar standarta formulu vienīgi pēc F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas<br />

atĜaujas saĦemš<strong>anas</strong>. Lai saĦemtu atĜauju, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība iesniedz F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai motivētu iesniegumu.<br />

127. pants. (1) Ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība, kas jau<br />

ir saĦēmusi F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas atĜauju iekšējā modeĜa<br />

izmantošanai, neizpilda F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas noteikumu prasības<br />

attiecībā uz izmantoš<strong>anas</strong> testu, statistiskās kvalitātes standartiem, kalibrēš<strong>anas</strong><br />

standartiem, peĜĦas <strong>un</strong> zaudējumu attiec<strong>in</strong>ājumu, iekšējā modeĜa novērtēš<strong>anas</strong><br />

standartiem <strong>un</strong> dokumentēš<strong>anas</strong> standartiem, tā nekavējoties <strong>in</strong>formē par to<br />

F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisiju <strong>un</strong> iesniedz F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

86<br />

komisijai plānu, kā tiks atja<strong>un</strong>ota atbilstība, vai arī motivētu iesniegumu, kurā<br />

pamato, ka neatbilstības ietekme uz maksātspējas kapitāla prasības aprēė<strong>in</strong>a<br />

rezultātu ir nebūtiska.<br />

(2) Ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība neievēro šā panta<br />

pirmajā daĜā m<strong>in</strong>ēto plānu, tā nekavējoties <strong>in</strong>formē par to F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla<br />

tirgus komisiju. F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieprasīt<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai turpmāk veikt maksātspējas<br />

kapitāla prasības aprēė<strong>in</strong>u saskaĦā ar standarta formulu.<br />

128. pants. F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai izveidot iekšējo modeli vai tā<br />

attiecīgos riska moduĜus maksātspējas kapitāla prasības aprēė<strong>in</strong>āšanai <strong>un</strong><br />

nodroš<strong>in</strong>āt to piemērošanu, ja ir pamats uzskatīt, ka maksātspējas kapitāla<br />

prasība, kas aprēė<strong>in</strong>āta saskaĦā ar standarta formulu, nav atbilstoša, jo<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības riska profils ievērojami<br />

atšėiras no standarta formulas aprēė<strong>in</strong>a pamatā esošajiem pieĦēmumiem.<br />

129. pants. F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija nosaka prasības attiecībā uz<br />

iekšējo modeĜu izmantoš<strong>anas</strong> testu, statistiskās kvalitātes standartiem,<br />

kalibrēš<strong>anas</strong> standartiem, peĜĦas <strong>un</strong> zaudējumu attiec<strong>in</strong>ājumu, novērtēš<strong>anas</strong><br />

standartiem <strong>un</strong> dokumentēš<strong>anas</strong> standartiem.<br />

130. pants. F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieprasīt<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai pārbaudīt savu iekšējo modeli,<br />

izmantojot atbilstošus tipveida portfeĜus <strong>un</strong> pieĦēmumus, kas balstīti pamatā uz<br />

ārējiem, nevis apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības iekšējiem<br />

datiem, lai apstipr<strong>in</strong>ātu iekšējā modeĜa kalibrēšanu <strong>un</strong> pārliec<strong>in</strong>ātos, ka tā<br />

specifikācijas atbilst vispārēji pieĦemtajai tirgus praksei.<br />

5. nodaĜa<br />

M<strong>in</strong>imālā kapitāla prasība<br />

131. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības rīcībā<br />

pastāvīgi ir izmantojams pamata pašu kapitāls m<strong>in</strong>imālās kapitāla prasības<br />

apmērā.<br />

(2) Izmantojamā pamata pašu kapitāla aprēė<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> kārtību nosaka<br />

F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija.<br />

132. pants. (1) M<strong>in</strong>imālās kapitāla prasības aprēė<strong>in</strong>a kārtību nosaka<br />

Eiropas Komisijas Regula.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

87<br />

(2) M<strong>in</strong>imālā kapitāla prasība nevar būt mazāka par 25 procentiem <strong>un</strong><br />

lielāka par 45 procentiem no apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības maksātspējas kapitāla prasības, kuru aprēė<strong>in</strong>a saskaĦā ar standarta<br />

formulu vai iekšējo modeli <strong>un</strong> kurā iekĜauj jebkādu kapitāla paliel<strong>in</strong>ājumu, ko<br />

noteikusi F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija saskaĦā ar šā likuma 33. panta<br />

prasībām. Ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības m<strong>in</strong>imālā<br />

kapitāla prasība sakrīt ar kādu no m<strong>in</strong>ētajiem procentuālajiem ierobežojumiem,<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība sniedz F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla<br />

tirgus komisijai <strong>in</strong>formāciju par tā iemesliem.<br />

(3) M<strong>in</strong>imālās kapitāla prasības absolūti m<strong>in</strong>imālā vērtība:<br />

1) nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībām, tai skaitā kaptīvās<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībām, kas veic apdroš<strong>in</strong>āšanu vienā vai vairākos šā<br />

likuma 1. pielikuma 10., 11., 12., 13., 14., <strong>un</strong> 15. p<strong>un</strong>ktā m<strong>in</strong>ētajos nedzīvības<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidos, ir 3,2 miljonu euro ekvivalents, kas pārrēė<strong>in</strong>āts latos pēc<br />

Latvijas Bankas noteiktā kursa, bet pārējām nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrībām, tai skaitā kaptīvās apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībām, — 2,2 miljonu euro<br />

ekvivalents, kas pārrēė<strong>in</strong>āts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa;<br />

2) dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībām, tai skaitā kaptīvās apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrībām, kas saĦēmušas licenci dzīvības apdroš<strong>in</strong>āšanai, ir 3,2 miljonu euro<br />

ekvivalents, kas pārrēė<strong>in</strong>āts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa;<br />

3) pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībām ir 3,2 miljonu euro ekvivalents, kas<br />

pārrēė<strong>in</strong>āts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, bet kaptīvās<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībām — 1 miljona euro ekvivalents, kas pārrēė<strong>in</strong>āts<br />

latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa;<br />

4) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībām, kas vienlaikus veic gan dzīvības, gan<br />

nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āšanu, ir šā panta 1. <strong>un</strong> 2. p<strong>un</strong>ktā m<strong>in</strong>ētās m<strong>in</strong>imālās kapitāla<br />

prasības absolūti m<strong>in</strong>imālo vērtību summa.<br />

(4) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība veic m<strong>in</strong>imālās<br />

kapitāla prasības aprēė<strong>in</strong>u vismaz reizi ceturksnī <strong>un</strong> iesniedz to F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong><br />

kapitāla tirgus komisijai.<br />

(5) Šā panta trešajā daĜā noteiktā m<strong>in</strong>imālās kapitāla prasības absolūti<br />

m<strong>in</strong>imālā vērtība, kas izteikta euro, tiek pārskatīta reizi piecos gados <strong>un</strong><br />

<strong>in</strong>deksēta, ja saskaĦā ar statistikas biroja "Eurostat" sniegto <strong>in</strong>formāciju patēriĦa<br />

cenu <strong>in</strong>dekss Eiropas Ekonomikas zonas valstīs no 2012. gada 31. oktobra līdz<br />

pārskatīš<strong>anas</strong> brīdim ir pieaudzis par pieciem procentiem vai vairāk. M<strong>in</strong>imālās<br />

kapitāla prasības absolūti m<strong>in</strong>imālās vērtības paliel<strong>in</strong>ājuma summa tiek


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

88<br />

noapaĜota uz augšu līdz tuvākajiem 100 000 euro. Lēmumu par <strong>in</strong>deksācijas<br />

veikšanu <strong>un</strong> m<strong>in</strong>imālās kapitāla prasības absolūti m<strong>in</strong>imālās vērtības<br />

paliel<strong>in</strong>ājuma apjomu attiecīgajā gadā paziĦo Eiropas Komisija.<br />

6. nodaĜa<br />

Ieguldījumi<br />

133. pants. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība visus savus<br />

aktīvus iegulda, ievērojot piesardzības pr<strong>in</strong>cipu <strong>un</strong> saskaĦā ar šā likuma 134.,<br />

135. <strong>un</strong> 136. pantā noteikto.<br />

134. pants. (1) Visu ieguldījumu portfeli apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong><br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība iegulda tikai tādos aktīvos <strong>un</strong> f<strong>in</strong>anšu<br />

<strong>in</strong>strumentos, kuru riskus attiecīgā sabiedrība var pienācīgi identificēt, izmērīt,<br />

uzraudzīt, vadīt, kontrolēt <strong>un</strong> par tiem ziĦot, kā arī Ħemot vērā tās maksātspējas<br />

vispārējās vajadzības saskaĦā ar šā likuma 64. panta otrās daĜas 1. p<strong>un</strong>ktā<br />

noteikto.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vadība izstrādā <strong>un</strong><br />

apstipr<strong>in</strong>a apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības ieguldījumu<br />

veidoš<strong>anas</strong> politiku <strong>un</strong> procedūru <strong>un</strong> ir atbildīga par šīs politikas <strong>un</strong> procedūras<br />

ievērošanu. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vadība ne retāk kā<br />

reizi gadā pārskata ieguldījumu veidoš<strong>anas</strong> procedūru, saskaĦojot to pa<br />

ieguldījumu veidiem, ăeogrāfisko izvietojumu, darījumu partneriem, f<strong>in</strong>anšu<br />

<strong>in</strong>strumentu regulētiem <strong>un</strong> neregulētiem tirgiem <strong>un</strong> nekustamā īpašuma tirgiem.<br />

Pirms darījumiem ar atvas<strong>in</strong>ātajiem f<strong>in</strong>anšu <strong>in</strong>strumentiem apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong><br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vadība izstrādā <strong>un</strong> apstipr<strong>in</strong>a atvas<strong>in</strong>āto f<strong>in</strong>anšu<br />

<strong>in</strong>strumentu izmantoš<strong>anas</strong> politiku <strong>un</strong> procedūru, kas saskaĦota ar<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pamatdarbību, tās ieguldījumu<br />

veidoš<strong>anas</strong> kārtību <strong>un</strong> atbilstošo risku pārvaldību.<br />

(3) Visus ieguldījumus, it īpaši tos, kuri sedz m<strong>in</strong>imālo kapitāla prasību <strong>un</strong><br />

maksātspējas kapitāla prasību, iegulda, nodroš<strong>in</strong>ot visa ieguldījumu portfeĜa<br />

drošību, kvalitāti, likviditāti <strong>un</strong> rentabilitāti. Turklāt šādus ieguldījumus izvieto<br />

tā, lai būtu nodroš<strong>in</strong>āta to pieejamība.<br />

(4) Tehnisko rezervju segumam izmantotos aktīvus iegulda atbilstoši<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> saistību veidam <strong>un</strong> līguma termiĦam.<br />

M<strong>in</strong>ētos aktīvus iegulda saskaĦā ar visu apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmēju <strong>un</strong> labuma<br />

guvēju <strong>in</strong>teresēm, Ħemot vērā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumā ietvertos nosacījumus.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

89<br />

(5) Interešu konflikta gadījumā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība vai persona, kas<br />

pārvalda tās ieguldījumu portfeli, nodroš<strong>in</strong>a, ka ieguldījums ir veikts<br />

apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmēju <strong>un</strong> labuma guvēju <strong>in</strong>teresēs.<br />

135. pants. Dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līguma, kurā ieguldījumu risku<br />

uzĦemas apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmējs, tehnisko rezervju segumam piemēro šajā pantā<br />

noteiktās prasības:<br />

1) ja dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgums, kurā ieguldījumu risku uzĦemas<br />

apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmējs, piesaistīts atvērto ieguldījumu fondu (tiem pielīdz<strong>in</strong>āmu<br />

kopējo ieguldījumu uzĦēmumu) ieguldījumu apliecībām (daĜām) vai<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības speciāli šim<br />

mērėim izveidotam nodalītu aktīvu kopumam, kas parasti sadalīts nosacītās<br />

daĜās, uz šāda līguma tehnisko rezervju segumu attiec<strong>in</strong>a aktīvus, kas iespējami<br />

cieši piesaistīti šīm apliecībām (daĜām) vai šiem aktīviem;<br />

2) ja dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgums, kurā ieguldījumu risku uzĦemas<br />

apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmējs, piesaistīts akciju <strong>in</strong>deksam vai citam šā panta 1. p<strong>un</strong>ktā<br />

neparedzētam aprēė<strong>in</strong>a lielumam, uz šāda līguma tehnisko rezervju segumu<br />

attiec<strong>in</strong>a aktīvus, kuru vērtības izmaiĦas ir cieši piesaistītas akciju <strong>in</strong>deksa vai<br />

cita aprēė<strong>in</strong>a lieluma vērtības izmaiĦām, kuriem piemīt attiecīgs nodroš<strong>in</strong>ājums<br />

<strong>un</strong> tirgojamība <strong>un</strong> kuri iespējami tuvu atbilst tiem, kuri ir attiecīgās atsauces<br />

vērtības pamatā;<br />

3) ja šā panta 1. <strong>un</strong> 2. p<strong>un</strong>ktā m<strong>in</strong>ētie līgumi ietver nosacījumus par<br />

ieguldījumu ienesīguma garantiju vai kādu citu garantētu apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmēju<br />

ieguvumu, uz šādu līgumu tehnisko rezervju segumu attiec<strong>in</strong>a šā likuma 137.<br />

panta prasības.<br />

136. pants. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības ieguldījumi,<br />

izĦemot šā likuma 135. pantā m<strong>in</strong>ētos, atbilst šādām prasībām:<br />

1) ieguldījumi ir daudzveidīgi <strong>un</strong> pietiekami izkliedēti <strong>un</strong> Ĝauj<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai adekvāti reaăēt uz ma<strong>in</strong>īgiem<br />

ekonomiskajiem apstākĜiem, jo īpaši saistībā ar f<strong>in</strong>anšu tirgus <strong>un</strong> nekustamā<br />

īpašuma tirgus attīstību vai saistībā ar lielām katastrofām. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong><br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība novērtē nepastāvīgu tirgus izmaiĦu ietekmi uz<br />

savu aktīvu vērtību <strong>un</strong> tos diversificē ar mērėi maz<strong>in</strong>āt šādu izmaiĦu negatīvo<br />

ietekmi;<br />

2) atvas<strong>in</strong>āto f<strong>in</strong>anšu <strong>in</strong>strumentu izmantošana ir pieĜaujama tikai tad, ja tie<br />

veic<strong>in</strong>a risku samaz<strong>in</strong>āšanu vai veic<strong>in</strong>a efektīvāku ieguldījumu portfeĜa pārvaldi.<br />

Atvas<strong>in</strong>ātos f<strong>in</strong>anšu <strong>in</strong>strumentus novērtē piesardzīgi, kopējā novērtējumā Ħemot<br />

vērā to aktīvu vērtību, ar kuriem attiecīgais atvas<strong>in</strong>ātais f<strong>in</strong>anšu <strong>in</strong>struments ir


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

90<br />

saistīts. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība izvairās no pārmērīga<br />

riska uzĦemšanās attiecībā uz vienu darījuma partneri <strong>un</strong> darījumiem ar<br />

atvas<strong>in</strong>ātajiem f<strong>in</strong>anšu <strong>in</strong>strumentiem;<br />

3) ieguldījumus <strong>un</strong> aktīvus, kas netiek tirgoti regulētā tirgū, uztur<br />

piesardzīgā līmenī;<br />

4) ieguldījumus pienācīgi diversificē, lai nepieĜautu pārmērīgu atkarību no<br />

kāda viena konkrēta aktīva, emitenta vai komercsabiedrību grupas <strong>un</strong> nepieĜautu<br />

ieguldījumu portfeĜa kopējā riska uzkrāšanu. Ieguldījumi aktīvos, ko emitējis<br />

viens emitents vai emitenti, kas pieder vienai grupai, nedrīkst pakĜaut<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību pārmērīgai riska koncentrācijai.<br />

137. pants. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība nedrīkst tieši<br />

vai netieši izsniegt aizdevumu pašu izlaisto akciju vai daĜu vai ar apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrību <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību saistīto personu izlaisto akciju vai<br />

daĜu iegādei, kā arī pieĦemt par saistību nodroš<strong>in</strong>ājumu pašu akcijas vai daĜas.<br />

138. pants. Ăeogrāfisko izvietojumu aktīviem, kas veido atgūstamās<br />

summas no pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumiem, kas noslēgti ar apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību, dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāju vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāju <strong>un</strong><br />

nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāju vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāju, ja šādu komercsabiedrību<br />

maksātspējas uzraudzības režīms atbilst Eiropas Komisijas regulā noteiktajiem<br />

kritērijiem attiecībā uz uzraudzības režīmu līdzvērtību, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība nodroš<strong>in</strong>a saskaĦā ar ieguldījumu veidoš<strong>anas</strong><br />

politiku <strong>un</strong> procedūru.<br />

139. pants. Ja pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs ir apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība vai dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājs <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs, tad nenopelnīto<br />

prēmiju <strong>un</strong> atlikto apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> atlīdzības prasību tehnisko rezervju segumu ar<br />

aktīviem nodroš<strong>in</strong>a neto tehnisko rezervju apmērā.<br />

140. pants. (1) Ieguldījumu riska identifikācijai, mērīšanai, uzraudzībai,<br />

pārvaldībai <strong>un</strong> ziĦošanai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

piemēro Eiropas Komisijas Regulā ....noteikto.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība var veikt ieguldījumus<br />

vērtspapīros <strong>un</strong> citos f<strong>in</strong>anšu <strong>in</strong>strumentos, kuru pamatā ir pārstrukturēti<br />

aizdevumi, tikai ievērojot Eiropas Komisijas Regulā ....noteiktās prasības.<br />

VII sadaĜa<br />

<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības f<strong>in</strong>ansiālā<br />

stāvokĜa paslikt<strong>in</strong>āšanās <strong>un</strong> kritisks f<strong>in</strong>ansiālais stāvoklis


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

91<br />

141. pants. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība izstrādā<br />

procedūru, kurā noteikta kārtība, kā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība identificē f<strong>in</strong>anšu stāvokĜa paslikt<strong>in</strong>āšanos <strong>un</strong> kā par to <strong>in</strong>formē<br />

F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisiju.<br />

142. pants. (1) Ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība nav izpildījusi šā likuma <strong>un</strong> citu normatīvo aktu prasības attiecībā uz<br />

tehnisko rezervju izveidošanu <strong>un</strong> aprēė<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> metodēm, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla<br />

tirgus komisija, par savu nodomu iepriekš paziĦojot tās dalībvalsts uzraudzības<br />

iestādēm, kurā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersantam vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

komersantam ir filiāle vai kurā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

komersants sniedz apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumus<br />

(iesaistītā dalībvalsts), drīkst apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrībai aizliegt brīvi rīkoties ar tās aktīviem.<br />

(2) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija norāda, uz kuriem aktīviem šā panta<br />

pirmajā daĜā noteiktie pasākumi attiecas.<br />

143. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

nekavējoties <strong>in</strong>formē F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisiju, tiklīdz tā konstatē, ka<br />

neizpilda maksātspējas kapitāla prasību, vai ja pastāv risks, ka turpmākajos trīs<br />

mēnešos iespējama maksātspējas kapitāla prasības neizpildes iestāšanās.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība divu mēnešu laikā pēc<br />

tam, kad ir konstatējusi, ka neizpilda maksātspējas kapitāla prasību, iesniedz<br />

saskaĦošanai F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai plānu izmantojamā pašu<br />

kapitāla atja<strong>un</strong>ošanai līdz maksātspējas kapitāla prasībai.<br />

(3) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība veic visus<br />

nepieciešamos pasākumus, lai nodroš<strong>in</strong>ātu, ka sešu mēnešu laikā pēc tam, kad<br />

konstatēta maksātspējas kapitāla prasības neizpilde, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība atja<strong>un</strong>o izmantojamo pašu kapitālu līdz<br />

maksātspējas kapitāla prasības apmēram.<br />

(4) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija šā panta trešajā daĜā norādīto<br />

termiĦu ir tiesīga pagar<strong>in</strong>āt par trim mēnešiem.<br />

(5) Ārkārtēja f<strong>in</strong>anšu tirgus krituma gadījumā F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus<br />

komisija šā panta trešajā daĜa norādīto termiĦu ir tiesīga pagar<strong>in</strong>āt uz noteiktu<br />

laika periodu, Ħemot vērā konkrētā gadījuma apstākĜus.<br />

(6) Ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ir pagar<strong>in</strong>ājusi termiĦu saskaĦā ar<br />

šā panta piekto daĜu, tad apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība ik pēc


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

92<br />

trim mēnešiem iesniedz F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai ziĦojumu par<br />

veiktajiem pasākumiem izmantojamā pašu kapitāla atja<strong>un</strong>ošanai līdz<br />

maksātspējas kapitāla prasības apmēram vai riska samaz<strong>in</strong>āšanai, lai nodroš<strong>in</strong>ātu<br />

maksātspējas kapitāla prasības izpildi.<br />

(7) Šā panta piektajā daĜā noteikto termiĦa pagar<strong>in</strong>ājumu F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong><br />

kapitāla tirgus komisija atceĜ, ja no šā panta sestajā daĜā noteiktā ziĦojuma izriet,<br />

ka par laika periodu no dienas, kad konstatēta neatbilstība maksātspējas kapitāla<br />

prasībai, līdz ziĦojuma iesniegšanai nav bijis būtisks uzlabojums izmantojamā<br />

pašu kapitāla atja<strong>un</strong>ošanai līdz maksātspējas kapitāla prasības apmēram vai riska<br />

samaz<strong>in</strong>āšanai, lai nodroš<strong>in</strong>ātu maksātspējas kapitāla prasības izpildi.<br />

(8) Ja, iestājoties šā panta pirmajā daĜā noteiktajam gadījumam, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong><br />

kapitāla tirgus komisija uzskata, ka apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības f<strong>in</strong>ansiālā situācija turp<strong>in</strong>ās paslikt<strong>in</strong>āties, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus<br />

komisija var ierobežot vai aizliegt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrībai brīvi rīkoties ar tās aktīviem.<br />

(9) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija <strong>in</strong>formē iesaistīto dalībvalstu<br />

uzraudzības iestādes, kuru teritorijā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība veic apdroš<strong>in</strong>āšanu vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanu, par visiem pasākumiem,<br />

kādus tā saskaĦā ar šā panta astoto daĜu veikusi attiecībā uz apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību, <strong>un</strong> pieprasa, lai tās piemēro apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai tādus pašus pasākumus iesaistītās dalībvalsts<br />

teritorijā.<br />

(10) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija norāda, uz kuriem aktīviem šā<br />

panta astotajā daĜā noteiktie pasākumi attiecas.<br />

144. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

nekavējoties <strong>in</strong>formē F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisiju, tiklīdz tā konstatē, ka<br />

izmantojamais pamata pašu kapitāls ir mazāks par m<strong>in</strong>imālo kapitāla prasību,<br />

vai ja pastāv risks, ka turpmākajos trīs mēnešos iespējama m<strong>in</strong>imālā kapitāla<br />

prasības neizpildes iestāšanās.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība viena mēneša laikā<br />

pēc tam, kad ir iestājies šā panta pirmajā daĜā noteiktais gadījums, iesniedz<br />

saskaĦošanai F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai plānu izmantojamā pamata<br />

pašu kapitāla atja<strong>un</strong>ošanai līdz m<strong>in</strong>imālā kapitāla prasības apmēram. Plānā<br />

paredz, ka apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība trīs mēnešu laikā no<br />

dienas, kad konstatēta šā panta pirmajā daĜā noteiktā neatbilstība, atja<strong>un</strong>o<br />

izmantojamo pamata pašu kapitālu līdz m<strong>in</strong>imālā kapitāla prasības apmēram vai<br />

samaz<strong>in</strong>a risku, nodroš<strong>in</strong>ot m<strong>in</strong>imālā kapitāla prasības izpildi.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

93<br />

(3) Iestājoties šā panta pirmajā daĜā noteiktajam gadījumam, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong><br />

kapitāla tirgus komisija var ierobežot vai aizliegt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai brīvi rīkoties ar tās aktīviem.<br />

(4) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija <strong>in</strong>formē to iesaistīto dalībvalstu<br />

uzraudzības iestādes, kuru teritorijā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība veic apdroš<strong>in</strong>āšanu vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanu, par visiem pasākumiem,<br />

kādus tā saskaĦā ar šā panta trešo daĜu veikusi attiecībā uz apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību, <strong>un</strong> pieprasa, lai tās piemēro apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai tādus pašus pasākumus iesaistītās dalībvalsts<br />

teritorijā.<br />

(5) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija norāda, uz kuriem aktīviem šā panta<br />

trešajā daĜā noteiktie pasākumi attiecas.<br />

145. pants. F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija, saĦēmusi no dalībvalsts<br />

uzraudzības iestādes pieprasījumu aizliegt vai ierobežot brīvu rīcību ar<br />

dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja aktīviem Latvijas Republikā,<br />

saskaĦā ar normatīvajiem aktiem veic nepieciešamos pasākumus, lai nodroš<strong>in</strong>ātu<br />

attiecīgos aizliegumus vai ierobežojumus brīvai rīcībai ar tiem aktīviem, kuriem<br />

dalībvalsts uzraudzības iestāde ir lūgusi piemērot brīvas rīcības aizliegumu vai<br />

ierobežojumu.<br />

146. pants. (1) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija, pamatojoties uz<br />

iesniegtajiem f<strong>in</strong>anšu pārskatiem <strong>un</strong> pārbaužu rezultātiem, var pieprasīt<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai iesniegt šā likuma 143. panta<br />

otrajā daĜā vai 144. panta otrajā daĜā noteikto plānu.<br />

(2) Ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības f<strong>in</strong>ansiālā situācija<br />

paslikt<strong>in</strong>ās <strong>un</strong> ir apdraudēta no apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumiem<br />

izrietošo apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības saistību izpilde vai ja<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība nav iesniegusi F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong><br />

kapitāla tirgus komisijai šā likuma 143. panta otrajā daĜā vai 144. panta otrajā<br />

daĜā noteikto plānu, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ir tiesīga veikt jebkādus<br />

nepieciešamos pasākumus, lai nodroš<strong>in</strong>ātu apdroš<strong>in</strong>āto <strong>in</strong>terešu aizsardzību,<br />

Ħemot vērā konkrētā gadījuma apstākĜus.<br />

147. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vadība ir<br />

atbildīga par šā likuma 143. panta otrajā daĜā <strong>un</strong> 144. panta otrajā daĜā noteikto<br />

plānu savlaicīgu izstrādi <strong>un</strong> izpildi.<br />

(2) Šā likuma 143. panta otrajā daĜā <strong>un</strong> 144. panta otrajā daĜā noteiktajā<br />

plānā norāda vismaz šādu <strong>in</strong>formāciju:


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

94<br />

1) plānotos ar darbību saistītos izdevumus (adm<strong>in</strong>istratīvos <strong>un</strong> klientu<br />

piesaistīš<strong>anas</strong> izdevumus);<br />

2) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības plānotos ieĦēmumus<br />

par veikto apdroš<strong>in</strong>āšanu, pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanu, cedēto pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanu <strong>un</strong><br />

retrocesiju <strong>un</strong> ar tām saistītās izmaksas;<br />

3) pārskata projektu, kas atspoguĜo f<strong>in</strong>anšu stāvokli pārskata perioda<br />

beigās, <strong>un</strong> pārskata projektu par f<strong>in</strong>ansiālās darbības rezultātiem pārskata<br />

periodā;<br />

4) no apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> izrietošo saistību izpildes,<br />

maksātspējas kapitāla prasības izpildes <strong>un</strong> m<strong>in</strong>imālā kapitāla prasības izpildes<br />

nodroš<strong>in</strong>āšanai nepieciešamos plānotos f<strong>in</strong>anšu avotus;<br />

5) cedētās pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> retrocesijas programmu;<br />

6) veicamos pasākumus <strong>un</strong> to izpildes termiĦus.<br />

(3) Ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ir pieprasījusi apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai veikt šā likuma 143. panta otrajā daĜā <strong>un</strong> 144.<br />

panta otrajā daĜā noteiktā plāna izstrādi, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija<br />

nepieĦem lēmumu par šā likuma 34. panta trešajā daĜā noteiktās atĜaujas<br />

izsniegšanu, kamēr F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija uzskata, ka apdroš<strong>in</strong>āto<br />

tiesības vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības līgumsaistības ir apdraudētas.<br />

148. pants. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pienākums<br />

ir <strong>in</strong>formēt F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisiju par visiem apstākĜiem, kuri var<br />

būtiski ietekmēt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības turpmāko<br />

darbību.<br />

149. pants. (1) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ir tiesīga anulēt<br />

izsniegto apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licenci, ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība:<br />

1) nav uzsākusi apdroš<strong>in</strong>āšanu vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanu 12 mēnešu laikā no<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licences saĦemš<strong>anas</strong> dienas;<br />

2) ir pārtraukusi apdroš<strong>in</strong>āšanu vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanu uz laiku, kas ir ilgāks<br />

par sešiem mēnešiem;<br />

3) atsakās no apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licences;


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

95<br />

4) pārkāpj šo likumu, saskaĦā ar to izdotos F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus<br />

komisijas normatīvos noteikumus <strong>un</strong> F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas<br />

rīkojumus vai neievēro apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licences<br />

nosacījumus;<br />

5) būtiski pārkāpj citus likumus <strong>un</strong> normatīvos aktus, kas regulē<br />

komercdarbību;<br />

6) nespēj izpildīt no apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumiem<br />

izrietošās saistības;<br />

7) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība vairāk nekā divus mēnešus pēc F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong><br />

kapitāla tirgus komisijas brīd<strong>in</strong>ājuma par licences anulēšanu izteikš<strong>anas</strong><br />

labprātīgi <strong>un</strong> pilnā apmērā nav veikusi maksājumus <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āto aizsardzības<br />

fondā;<br />

8) tiek likvidēta.<br />

(2) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija anulē izsniegto apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licenci, ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

neievēro m<strong>in</strong>imālā kapitāla prasību <strong>un</strong> F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija<br />

uzskata, ka plāns izmantojamā pamata pašu kapitāla atja<strong>un</strong>ošanai līdz<br />

m<strong>in</strong>imālajai kapitāla prasībai ir nepārprotami neatbilstīgs, vai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība neievēro m<strong>in</strong>ēto plānu trīs mēnešu laikā pēc tam,<br />

kad konstatēta neatbilstība m<strong>in</strong>imālajai kapitāla prasībai.<br />

(3) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija sniedz iesaistītās dalībvalsts<br />

uzraudzības iestādei <strong>in</strong>formāciju par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

licences anulēšanu.<br />

(4) Ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ir saĦēmusi <strong>in</strong>formāciju no<br />

dalībvalsts uzraudzības iestādes par to, ka šī iestāde dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājam<br />

vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājam anulējusi apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licenci,<br />

F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija veic visus nepieciešamos pasākumus, kas<br />

liedz attiecīgajam dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājam vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājam Latvijas<br />

Republikā slēgt ja<strong>un</strong>us apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumus,<br />

izmantojot tiesības dib<strong>in</strong>āt filiāli vai, ja tiek ievērots pakalpojumu sniegš<strong>anas</strong><br />

brīvības pr<strong>in</strong>cips, sniegt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumus,<br />

neatverot filiāli.<br />

(5) Ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas izdotais adm<strong>in</strong>istratīvais akts par<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licences anulēšanu tiek pārsūdzēts,<br />

pārsūdzēšana neaptur tā darbību.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

96<br />

150. pants. (1) Ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ir konstatējusi<br />

apstākĜus, kas Ĝauj lemt par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licences anulēšanu, tā var pieĦemt<br />

motivētu lēmumu par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licences darbības apturēšanu.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licences darbības apturēš<strong>anas</strong> termiĦš nevar būt ilgāks<br />

par sešiem mēnešiem.<br />

(3) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība nedrīkst slēgt ja<strong>un</strong>us līgumus, paliel<strong>in</strong>āt<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> summas <strong>un</strong> pagar<strong>in</strong>āt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumus tajā<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidā, kura veikšanai izsniegtās apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licences darbība<br />

ir apturēta, bet turp<strong>in</strong>a pildīt spēkā esošos apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumus.<br />

(4) Ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas izdotais adm<strong>in</strong>istratīvais akts par<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licences darbības apturēšanu tiek pārsūdzēts, pārsūdzēšana<br />

neaptur tā izpildi.<br />

151. pants. (1) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija var anulēt<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licenci vienam vai vairākiem<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidiem. Ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licence tiek anulēta, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība nedrīkst slēgt ja<strong>un</strong>us apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumus<br />

attiecīgajā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidā, ma<strong>in</strong>īt spēkā esošo<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumu nosacījumus vai pagar<strong>in</strong>āt to<br />

darbības termiĦus, bet turp<strong>in</strong>a pildīt no apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

līgumiem izrietošās saistības.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība ir likvidējama, ja tiek<br />

anulēta apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licence visiem tās veiktajiem<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidiem, izĦemot gadījumu, kad<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība reorganizācijas ceĜā vai bez<br />

reorganizācijas veikš<strong>anas</strong> tiek pārveidota par juridisko personu, kas neveic<br />

apdroš<strong>in</strong>āšanu vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanu. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrību reorganizācijas ceĜā vai bez reorganizācijas veikš<strong>anas</strong> drīkst<br />

pārveidot par juridisko personu, kas neveic apdroš<strong>in</strong>āšanu vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanu,<br />

tikai ar F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas atĜauju.<br />

(3) Gadījumā, kad apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību<br />

paredzēts pārveidot par juridisko personu, kas neveic apdroš<strong>in</strong>āšanu vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanu, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija atĜauju izsniedz, ja<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība ir izpildījusi visas no<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumiem izrietošās saistības.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

97<br />

152. pants. (1) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija, apturot vai anulējot<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licenci, ir tiesīga ierobežot apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības darbības<br />

ar tās aktīviem, izmaksu veikšanu <strong>un</strong> ja<strong>un</strong>u saistību uzĦemšanos.<br />

(2) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija nekavējoties paziĦo apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrībai par izsniegtās apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licences anulēšanu vai tās darbības<br />

apturēšanu.<br />

(3) Lēmumu par izsniegtās apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licences anulēšanu vai tās<br />

darbības apturēšanu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā<br />

pēc tā saĦemš<strong>anas</strong>.<br />

(4) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija nekavējoties publicē laikrakstā<br />

"Latvijas Vēstnesis" paziĦojumu par izsniegtās apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licences anulēšanu vai tās darbības apturēšanu.<br />

(5) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija turp<strong>in</strong>a uzraudzīt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrību līdz pilnīgai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> saistību izpildei vai līdz apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības paslud<strong>in</strong>āšanai par maksātnespējīgu.<br />

(6) Šā panta nosacījumus piemēro arī pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licences<br />

anulēš<strong>anas</strong> gadījumā.<br />

153. pants. Ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība tiek izslēgta vai izstājas no<br />

Latvijas TransportlīdzekĜu apdroš<strong>in</strong>ātāju biroja vai tam analogas organizācijas<br />

dalībvalstī, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija aizliedz apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrībai nodarboties ar sauszemes transportlīdzekĜu īpašnieku civiltiesiskās<br />

atbildības obligāto apdroš<strong>in</strong>āšanu.<br />

VIII sadaĜa<br />

Tiesības atvērt filiāli <strong>un</strong> tiesības veikt apdroš<strong>in</strong>āšanu, izmantojot<br />

pakalpojumu sniegš<strong>anas</strong> brīvību<br />

1. nodaĜa<br />

<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersanta filiāles atvēršana<br />

154. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība, kura vēlas atvērt filiāli<br />

dalībvalstī, pirms filiāles atvērš<strong>anas</strong> par to rakstveidā paziĦo F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla<br />

tirgus komisijai.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība paziĦojumā par filiāles atvēršanu ietver šādu<br />

<strong>in</strong>formāciju:


1) dalībvalsti, kurā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība plāno atvērt filiāli;<br />

FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

98<br />

2) darbības plānu trim gadiem, kurā iekĜauta vismaz <strong>in</strong>formācija par<br />

piedāvātajiem pakalpojumiem <strong>un</strong> filiāles organizatorisko struktūru;<br />

3) ziĦas par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības filiāles vadītāju (personu, kura,<br />

pieĦemot būtiskus lēmumus filiāles vārdā, rada apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai<br />

civiltiesiskas saistības);<br />

4) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības filiāles adresi dalībvalstī (adresi, kura<br />

izmantojama <strong>in</strong>formācijas nosūtīšanai <strong>un</strong> saĦemšanai vai saziĦai ar filiāles<br />

vadītāju);<br />

5) ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība plāno veikt transportlīdzekĜu īpašnieku<br />

civiltiesiskās atbildības obligāto apdroš<strong>in</strong>āšanu, tā paziĦojumā papildus ietver<br />

šādu <strong>in</strong>formāciju:<br />

a) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pārstāvi, kurš pilnvarots pieĦemt lēmumus<br />

par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> atlīdzību izmaksu, <strong>un</strong> viĦa adresi dalībvalstī,<br />

b) apliec<strong>in</strong>ājumu, ka apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība ir dalībvalsts<br />

transportlīdzekĜu biroja vai tam analogas organizācijas <strong>un</strong> attiecīgā garantijas<br />

fonda dalībniece.<br />

(3) Izdarot grozījumus šā panta otrās daĜas 2., 3. <strong>un</strong> 4. p<strong>un</strong>ktā m<strong>in</strong>ētajā<br />

<strong>in</strong>formācijā, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība ne vēlāk kā 30 dienas pirms attiecīgo<br />

grozījumu izdarīš<strong>anas</strong> par to rakstveidā <strong>in</strong>formē F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus<br />

komisiju <strong>un</strong> filiāles dalībvalsts uzraudzības iestādi, lai F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus<br />

komisija <strong>un</strong> filiāles dalībvalsts uzraudzības iestāde varētu izpildīt šā likuma 155.<br />

pantā noteiktos pienākumus.<br />

(4) Šā panta nosacījumi attiecas uz jebkuru apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības<br />

pastāvīgu darbību dalībvalstī, ja tā tiek veikta ar dalībvalstī izveidota biroja, ko<br />

vada apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības personāls vai neatkarīga persona, kurai<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība piešėīrusi pastāvīgas pilnvaras rīkoties<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības vārdā, starpniecību.<br />

155. pants. (1) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija triju mēnešu laikā pēc<br />

visas šā likuma 154. panta otrajā daĜā m<strong>in</strong>ētās <strong>in</strong>formācijas saĦemš<strong>anas</strong> par to<br />

<strong>in</strong>formē filiāles dalībvalsts uzraudzības iestādi <strong>un</strong> apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību,<br />

paziĦojumā ietverot apliec<strong>in</strong>ājumu, ka apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība izpilda<br />

maksātspējas kapitāla prasību <strong>un</strong> m<strong>in</strong>imālo kapitāla prasību, izĦemot šā panta<br />

otrajā daĜā noteiktos gadījumus.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

99<br />

(2) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija šā panta pirmajā daĜā m<strong>in</strong>ēto<br />

<strong>in</strong>formāciju nenosūta dalībvalsts uzraudzības iestādei šādos gadījumos:<br />

1) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības iesniegtie dokumenti satur nepatiesas vai<br />

nepilnīgas ziĦas;<br />

2) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pārvaldes sistēma neĜauj nodroš<strong>in</strong>āt Latvijas<br />

Republikas normatīvajiem aktiem atbilstošu filiāles uzraudzību;<br />

3) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības filiāles vadītājs (persona, kura, pieĦemot<br />

būtiskus lēmumus filiāles vārdā, rada apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai civiltiesiskas<br />

saistības) neatbilst šā likuma 57. <strong>un</strong> 58. panta prasībām;<br />

4) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības izmantojamais pašu kapitāls neatbilst<br />

maksātspējas kapitāla prasībai vai izmantojamais pamata pašu kapitāls neatbilst<br />

m<strong>in</strong>imālajai kapitāla prasībai;<br />

5) nav novērsti F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas konstatētie pārkāpumi.<br />

(3) Ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija nolemj nesniegt šā panta pirmajā<br />

daĜā m<strong>in</strong>ēto <strong>in</strong>formāciju filiāles dalībvalsts uzraudzības iestādei, tā triju mēnešu<br />

laikā pēc visas likumā m<strong>in</strong>ētās <strong>in</strong>formācijas saĦemš<strong>anas</strong> nosūta apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrībai attiecīgo lēmumu.<br />

(4) Filiāles dalībvalsts uzraudzības iestāde divu mēnešu laikā pēc F<strong>in</strong>anšu<br />

<strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas paziĦojuma saĦemš<strong>anas</strong> <strong>in</strong>formē F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong><br />

kapitāla tirgus komisiju par sabiedrības <strong>in</strong>tereses aizsargājošajos likumos<br />

ietvertajām prasībām, kuras jāievēro, sniedzot apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumus<br />

filiāles dalībvalstī. F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija nekavējoties rakstveidā<br />

<strong>in</strong>formē apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību par filiāles dalībvalsts sniegto <strong>in</strong>formāciju.<br />

(5) Pēc šā panta ceturtajā daĜā m<strong>in</strong>ētās <strong>in</strong>formācijas saĦemš<strong>anas</strong> vai pēc tajā<br />

m<strong>in</strong>ētā termiĦa beigām apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība var atvērt filiāli dalībvalstī <strong>un</strong><br />

uzsākt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumu sniegšanu.<br />

156. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība atver filiāli nedalībvalstī tikai<br />

pēc F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas atĜaujas saĦemš<strong>anas</strong>.<br />

(2) Lai saĦemtu atĜauju filiāles atvēršanai nedalībvalstī, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrība iesniedz F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai iesniegumu par filiāles<br />

atvēršanu, kurā norāda:<br />

1) filiāles adresi nedalībvalstī (adresi, kura izmantojama <strong>in</strong>formācijas<br />

nosūtīšanai <strong>un</strong> saĦemšanai);


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

100<br />

2) ziĦas par filiāles vadītāju saskaĦā ar šā likuma 57. <strong>un</strong> 58. pantā<br />

noteiktajām prasībām;<br />

3) filiāles organizatorisko struktūru;<br />

4) darbības plānu pirmajiem trim gadiem.<br />

(3) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija iesniegumu par atĜauju filiāles<br />

atvēršanai nedalībvalstī izskata <strong>un</strong> lēmumu pieĦem 30 dienu laikā pēc visu<br />

likumā noteikto, atbilstoši normatīvajos aktos m<strong>in</strong>ētajām prasībām noformēto<br />

dokumentu saĦemš<strong>anas</strong>.<br />

(4) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija neizsniedz atĜauju filiāles atvēršanai<br />

nedalībvalstī šādos gadījumos:<br />

1) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības iesniegtie dokumenti satur nepatiesas vai<br />

nepilnīgas ziĦas;<br />

2) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pārvaldes sistēma neĜauj nodroš<strong>in</strong>āt Latvijas<br />

Republikas normatīvajiem aktiem atbilstošu filiāles uzraudzību;<br />

3) filiāles vadītājs neatbilst šā likuma 57. <strong>un</strong> 58. pantā noteiktajām<br />

prasībām;<br />

4) nedalībvalsts likumi vai citi normatīvie akti ierobežo F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla<br />

tirgus komisiju veikt uzraudzības f<strong>un</strong>kcijas;<br />

5) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija no tās neatkarīgu apstākĜu dēĜ nav<br />

noslēgusi sadarbības <strong>un</strong> <strong>in</strong>formācijas apmaiĦas līgumu ar nedalībvalsts<br />

apdroš<strong>in</strong>ātāja uzraudzības <strong>in</strong>stitūciju;<br />

6) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības izmantojamais pašu kapitāls neatbilst<br />

maksātspējas kapitāla prasībai vai izmantojamais pamata pašu kapitāls neatbilst<br />

m<strong>in</strong>imālajai kapitāla prasībai;<br />

7) nav novērsti F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas konstatētie pārkāpumi.<br />

(5) Izdarot grozījumus šā panta otrās daĜas 1., 2. <strong>un</strong> 4. p<strong>un</strong>ktā m<strong>in</strong>ētajā<br />

<strong>in</strong>formācijā, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība ne vēlāk kā 30 dienas pirms attiecīgo<br />

grozījumu izdarīš<strong>anas</strong> par to rakstveidā <strong>in</strong>formē F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus<br />

komisiju. F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija iesniegumu par grozījumu<br />

izdarīšanu izskata <strong>un</strong> lēmumu pieĦem mēneša laikā pēc visu nepieciešamo<br />

dokumentu saĦemš<strong>anas</strong>.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

101<br />

(6) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija šā panta piektajā daĜā noteikto<br />

lēmumu nosūta apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai. Ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus<br />

komisija atsaka izsniegt atĜauju vai nepiekrīt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības<br />

iesniegtajiem grozījumiem, tā lēmumā norāda atteikuma iemeslu.<br />

157. pants. (1) Lai dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle varētu uzsākt<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla<br />

tirgus komisija saĦem dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja uzraudzības <strong>in</strong>stitūcijas<br />

paziĦojumu, kurā ietverta šā likuma 154. panta otrajā daĜā m<strong>in</strong>ētā <strong>in</strong>formācija.<br />

(2) Divu mēnešu laikā pēc šā panta pirmajā daĜā m<strong>in</strong>ētā paziĦojuma<br />

saĦemš<strong>anas</strong> F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija <strong>in</strong>formē dalībvalsts<br />

apdroš<strong>in</strong>ātāja uzraudzības <strong>in</strong>stitūciju par sabiedrības <strong>in</strong>tereses aizsargājošajos<br />

likumos ietvertajām prasībām, kuras jāievēro, sniedzot apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

pakalpojumus Latvijas Republikā.<br />

(3) Dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle var uzsākt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumu<br />

sniegšanu Latvijas Republikā tūlīt pēc F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas<br />

nosūtītās <strong>in</strong>formācijas saĦemš<strong>anas</strong> no dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja uzraudzības<br />

<strong>in</strong>stitūcijas vai pēc šā panta pirmajā daĜā norādītā divu mēnešu termiĦa beigām.<br />

158. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība, kura vēlas atvērt filiāli Šveices<br />

Konfederācijā <strong>un</strong> sniegt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumus, kas nav dzīvības<br />

apdroš<strong>in</strong>āšana, filiāli Šveices Konfederācijā atver <strong>un</strong> apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

pakalpojumus, kas nav dzīvības apdroš<strong>in</strong>āšana, sniedz saskaĦā ar šā likuma<br />

prasībām, kuras noteiktas apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībām attiecībā uz filiāles<br />

atvēršanu <strong>un</strong> apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumu sniegšanu citās dalībvalstīs, ja<br />

Eiropas Ekonomikas kopienas <strong>un</strong> Šveices Konfederācijas nolīgumā par tiešo<br />

apdroš<strong>in</strong>āšanu, kas nav dzīvības apdroš<strong>in</strong>āšana, nav noteikts citādi.<br />

(2) Dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājs, kura mītnes valsts ir Šveices Konfederācija<br />

<strong>un</strong> kurš vēlas atvērt filiāli Latvijas Republikā <strong>un</strong> sniegt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

pakalpojumus, kas nav dzīvības apdroš<strong>in</strong>āšana, filiāli Latvijas Republikā atver<br />

<strong>un</strong> apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumus, kas nav dzīvības apdroš<strong>in</strong>āšana, sniedz<br />

saskaĦā ar šā likuma prasībām, kuras noteiktas citu dalībvalstu apdroš<strong>in</strong>ātājiem<br />

attiecībā uz filiāles atvēršanu <strong>un</strong> apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumu sniegšanu Latvijas<br />

Republikā, ja Eiropas Ekonomikas kopienas <strong>un</strong> Šveices Konfederācijas<br />

nolīgumā par tiešo apdroš<strong>in</strong>āšanu, kas nav dzīvības apdroš<strong>in</strong>āšana, nav noteikts<br />

citādi.<br />

2. nodaĜa<br />

<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersanta pakalpojumu sniegš<strong>anas</strong> brīvība


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

102<br />

159. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība, kura vēlas, ievērojot<br />

pakalpojumu sniegš<strong>anas</strong> brīvības pr<strong>in</strong>cipu, sniegt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumus<br />

dalībvalstī, neatverot tajā filiāli, par savu nodomu rakstveidā paziĦo F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong><br />

kapitāla tirgus komisijai.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība paziĦojumā ietver šādu <strong>in</strong>formāciju:<br />

1) dalībvalsti, kurā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība plāno sniegt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

pakalpojumus;<br />

2) apdroš<strong>in</strong>āmos riskus.<br />

(3) Ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība plāno veikt transportlīdzekĜu īpašnieku<br />

civiltiesiskās atbildības obligāto apdroš<strong>in</strong>āšanu, tā paziĦojumā papildus ietver<br />

šādu <strong>in</strong>formāciju:<br />

1) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pārstāvi, kurš pilnvarots pieĦemt lēmumus<br />

par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> atlīdzību izmaksu, <strong>un</strong> viĦa adresi dalībvalstī;<br />

2) šā likuma 161. pantā noteikto apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pārstāvi <strong>un</strong><br />

viĦa adresi dalībvalstī;<br />

3) apliec<strong>in</strong>ājumu, ka apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība ir dalībvalsts<br />

transportlīdzekĜu biroja vai tam analogas organizācijas <strong>un</strong> attiecīgā garantijas<br />

fonda dalībniece.<br />

(4) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija 30 dienu laikā pēc visas šā panta<br />

otrajā <strong>un</strong> trešajā daĜā m<strong>in</strong>ētās <strong>in</strong>formācijas saĦemš<strong>anas</strong> nosūta to dalībvalstu<br />

uzraudzības iestādēm, kurās apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība plāno sniegt<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumus, <strong>in</strong>formāciju, kurā ietver:<br />

1) apliec<strong>in</strong>ājumu, ka apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība izpilda maksātspējas<br />

kapitāla prasību <strong>un</strong> m<strong>in</strong>imālo kapitāla prasību;<br />

2) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidus, kuros apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai atĜauts sniegt<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumus;<br />

3) apdroš<strong>in</strong>āmos riskus, kurus apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība plāno apdroš<strong>in</strong>āt<br />

dalībvalstī;


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

103<br />

4) šā panta trešajā daĜā m<strong>in</strong>ēto <strong>in</strong>formāciju, ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība<br />

plāno veikt transportlīdzekĜu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto<br />

apdroš<strong>in</strong>āšanu.<br />

(5) Par šā panta ceturtajā daĜā m<strong>in</strong>ētās <strong>in</strong>formācijas nosūtīšanu dalībvalsts<br />

uzraudzības iestādei F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija <strong>in</strong>formē attiecīgo<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību.<br />

(6) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija šā panta ceturtajā daĜā m<strong>in</strong>ēto<br />

<strong>in</strong>formāciju nenosūta dalībvalsts uzraudzības iestādei šādos gadījumos:<br />

1) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības iesniegtie dokumenti satur nepatiesas vai<br />

nepilnīgas ziĦas;<br />

2) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības izmantojamais pašu kapitāls neatbilst<br />

maksātspējas kapitāla prasībai vai izmantojamais pamata pašu kapitāls neatbilst<br />

m<strong>in</strong>imālajai kapitāla prasībai;<br />

3) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas noteiktajā termiĦā nav novērsti<br />

F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas konstatētie pārkāpumi.<br />

(7) Ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija 30 dienu laikā pēc šā panta otrajā<br />

<strong>un</strong> trešajā daĜā m<strong>in</strong>ētā paziĦojuma saĦemš<strong>anas</strong> pieĦem lēmumu par šā panta<br />

ceturtajā daĜā m<strong>in</strong>ētās <strong>in</strong>formācijas nenosūtīšanu dalībvalsts uzraudzības<br />

iestādei, tā lēmumu nekavējoties nosūta apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai. Lēmumā<br />

norāda atteikuma iemeslu.<br />

(8) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība, ievērojot pakalpojumu sniegš<strong>anas</strong> brīvības<br />

pr<strong>in</strong>cipu, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumu sniegšanu dalībvalstī, neatverot tajā<br />

filiāli, drīkst uzsākt ar dienu, kad tā saĦēmusi F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus<br />

komisijas paziĦojumu par šā panta ceturtajā daĜā m<strong>in</strong>ētās <strong>in</strong>formācijas<br />

nosūtīšanu dalībvalsts uzraudzības iestādei.<br />

(9) Ja apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība vēlas izdarīt grozījumus šā panta otrajā <strong>un</strong><br />

trešajā daĜā m<strong>in</strong>ētajā paziĦojumā ietvertajā <strong>in</strong>formācijā, tā ievēro šā panta<br />

pirmās, otrās, trešās <strong>un</strong> astotās daĜas prasības.<br />

160. pants. (1) Dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājs, ievērojot pakalpojumu sniegš<strong>anas</strong><br />

brīvības pr<strong>in</strong>cipu, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā,<br />

neatverot filiāli, drīkst uzsākt ar dienu, kad tas saĦēmis attiecīgās dalībvalsts<br />

uzraudzības iestādes paziĦojumu par šā likuma 159. panta ceturtajā daĜā m<strong>in</strong>ētā<br />

paziĦojuma nosūtīšanu F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

104<br />

(2) Ja paziĦojumā ietvertajā <strong>in</strong>formācijā ir izdarīti grozījumi, tie Latvijas<br />

Republikā stājas spēkā ar dienu, kad F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija<br />

saĦēmusi attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādes paziĦojumu par<br />

grozījumiem.<br />

(3) Dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājam, kurš ir tiesīgs sniegt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

pakalpojumus Latvijas Republikā, ir saistoši Latvijas Republikas normatīvie akti<br />

par statistiskās <strong>in</strong>formācijas sniegšanu <strong>un</strong> sabiedrības <strong>in</strong>terešu aizsardzību, kā arī<br />

šā likuma 34. līdz 39. panta, 40. panta otrās <strong>un</strong> trešās daĜas, 45., 46. panta, A<br />

daĜas IV sadaĜas 7. nodaĜas, 101., 157., 159., 160. panta, A daĜas VII sadaĜas 3.<br />

nodaĜas, 185. panta, B daĜas II sadaĜas 1. nodaĜas <strong>un</strong> E daĜas noteikumi.<br />

161. pants. (1) Lai nodroš<strong>in</strong>ātu vienlīdzīgu attieksmi pret personām, kuras<br />

iesniedz prasības transportlīdzekĜu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> ietvaros par Latvijas teritorijā notikušajiem negadījumiem,<br />

dalībvalsts nedzīvības apdroš<strong>in</strong>ātājs, kurš, ievērojot pakalpojumu sniegš<strong>anas</strong><br />

brīvības pr<strong>in</strong>cipu, sniedz apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumus Latvijas Republikā šā<br />

likuma 1. pielikuma 10. p<strong>un</strong>ktā noteiktajā nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidā,<br />

izĦemot pārvadātāju atbildības apdroš<strong>in</strong>āšanu, ieceĜ pārstāvi, kas pastāvīgi dzīvo<br />

vai veic komercdarbību Latvijas Republikas teritorijā, pilnvarojot to:<br />

1) apkopot visu vajadzīgo <strong>in</strong>formāciju, kas saistīta ar apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

atlīdzību prasībām;<br />

2) pārstāvēt dalībvalsts nedzīvības apdroš<strong>in</strong>ātāju attiecībās ar personām,<br />

kurām nodarīts kaitējums <strong>un</strong> kuras varētu iesniegt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> atlīdzības<br />

prasības, ietverot šādu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> atlīdzību prasību apmaksu;<br />

3) pārstāvēt vai vajadzības gadījumā nodroš<strong>in</strong>āt dalībvalsts nedzīvības<br />

apdroš<strong>in</strong>ātāja pārstāvību Latvijas Republikas tiesās <strong>un</strong> iestādēs saistībā ar šīm<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> atlīdzību prasībām.<br />

(2) Dalībvalsts nedzīvības apdroš<strong>in</strong>ātāja pārstāvis var veikt tikai šā panta<br />

pirmajā daĜā noteiktās darbības.<br />

(3) Dalībvalsts nedzīvības apdroš<strong>in</strong>ātāja pārstāvja iecelšana nav uzskatāma<br />

par filiāles atvēršanu Latvijas Republikā.<br />

(4) Ja dalībvalsts nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība nav iecēlusi savu<br />

pārstāvi, dalībvalsts uzraudzības iestāde var apstipr<strong>in</strong>āt atlīdzības prasību<br />

adm<strong>in</strong>istrēš<strong>anas</strong> pārstāvi, kurš iecelts saskaĦā ar Sauszemes transportlīdzekĜu<br />

īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likuma 17. panta<br />

trešo daĜu, lai uzĦemtos tāda pārstāvja pienākumus, kurš m<strong>in</strong>ēts šā panta pirmajā<br />

daĜā.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

105<br />

3. nodaĜa<br />

UzĦēmējas dalībvalsts uzraudzības iestāžu kompetence<br />

162. pants. Informācija, kuru F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai<br />

saskaĦā ar šo likumu ir tiesības pieprasīt no dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja, tiek<br />

sniegta latviešu valodā.<br />

163. pants. (1) Ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija konstatē, ka<br />

dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle vai dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājs, kas, ievērojot<br />

pakalpojumu sniegš<strong>anas</strong> brīvības pr<strong>in</strong>cipu, sniedz apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumus,<br />

veic darbības, kuras ir pretr<strong>un</strong>ā ar Latvijas Republikas likumiem, tā nekavējoties<br />

pieprasa, lai dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājs izbeidz šādas darbības.<br />

(2) Ja dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle vai dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājs, kas,<br />

ievērojot pakalpojumu sniegš<strong>anas</strong> brīvības pr<strong>in</strong>cipu, sniedz apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

pakalpojumus, nepārtrauc darbības, kuras ir pretr<strong>un</strong>ā ar Latvijas Republikas<br />

likumiem, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija nekavējoties <strong>in</strong>formē par to<br />

attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādes.<br />

(3) Ja dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle vai dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājs, kas,<br />

ievērojot pakalpojumu sniegš<strong>anas</strong> brīvības pr<strong>in</strong>cipu, sniedz apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

pakalpojumus, turp<strong>in</strong>a veikt darbības, kuras ir pretr<strong>un</strong>ā ar Latvijas Republikas<br />

likumiem, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija, <strong>in</strong>formējot attiecīgās dalībvalsts<br />

uzraudzības iestādi, veic pasākumus, lai šādus pārkāpumus novērstu, vai lemj<br />

par normatīvajos aktos paredzēto sankciju piemērošanu, tai skaitā, ja tas<br />

nepieciešams, lemj par aizliegumu dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiālei vai<br />

dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājam slēgt ja<strong>un</strong>us apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumus Latvijas<br />

teritorijā.<br />

(4) Šajā pantā noteiktie pasākumi, kuri paredz sankcijas vai dalībvalsts<br />

apdroš<strong>in</strong>ātāja darbības ierobežojumu noteikšanu, tiek pamatoti <strong>un</strong> par to<br />

piemērošanu tiek paziĦots attiecīgajam dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājam.<br />

(5) Dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājs iesniedz visus F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus<br />

komisijas pieprasītos dokumentus, kuri nepieciešami šā panta izpildei.<br />

(6) Ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ir saĦēmusi šā panta otrajā daĜā<br />

noteikto <strong>in</strong>formāciju no uzĦēmējas dalībvalsts uzraudzības iestādes, tad F<strong>in</strong>anšu<br />

<strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija, tiklīdz tas ir iespējams, veic vajadzīgos pasākumus,<br />

lai nodroš<strong>in</strong>ātu, ka attiecīgā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība novērš pārkāpumus. Par<br />

veiktajiem pasākumiem F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija <strong>in</strong>formē attiecīgo<br />

uzĦēmējas dalībvalsts uzraudzības iestādi.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

106<br />

164. pants. (1) Ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija konstatē, ka<br />

dalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāle vai dalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs, kas,<br />

ievērojot pakalpojumu sniegš<strong>anas</strong> brīvības pr<strong>in</strong>cipu, sniedz pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

pakalpojumus, neatverot filiāli, veic darbības, kuras ir pretr<strong>un</strong>ā ar Latvijas<br />

Republikas normatīvajiem aktiem, tā nekavējoties pieprasa, lai dalībvalsts<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs izbeidz šādas darbības. Par konstatētajiem pārkāpumiem<br />

F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija paziĦo dalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja mītnes<br />

valsts uzraudzības iestādei. F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija sadarbojas <strong>un</strong><br />

konsultējas ar dalībvalstu uzraudzības iestādēm, lai nodroš<strong>in</strong>ātu dalībvalstu<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāju darbības uzraudzību Latvijas Republikā.<br />

(2) Ja dalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāle vai dalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs,<br />

kas, ievērojot pakalpojumu sniegš<strong>anas</strong> brīvības pr<strong>in</strong>cipu, sniedz<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumus, neatverot filiāli, turp<strong>in</strong>a veikt darbības, kuras<br />

ir pretr<strong>un</strong>ā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla<br />

tirgus komisija, <strong>in</strong>formējot attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādes, veic<br />

pasākumus, lai šādus pārkāpumus novērstu, vai lemj par normatīvajos aktos<br />

paredzēto sankciju piemērošanu, tai skaitā, ja tas nepieciešams, lemj par<br />

aizliegumu dalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājam slēgt ja<strong>un</strong>us pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

līgumus Latvijas teritorijā.<br />

(3) Šajā pantā noteiktie pasākumi, kuri paredz sankcijas vai dalībvalsts<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja darbības ierobežojumu noteikšanu, tiek pamatoti <strong>un</strong> par to<br />

piemērošanu tiek paziĦots attiecīgajai dalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai.<br />

(4) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības likvidācijas gadījumā saistības, kas izriet no<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumiem, kurus noslēgusi apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība, izmantojot<br />

tiesības dib<strong>in</strong>āt filiāli vai pakalpojumu sniegš<strong>anas</strong> brīvības pr<strong>in</strong>cipu, neatverot<br />

filiāli, izpildāmas tāpat kā tās, kas izriet no citiem apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības<br />

noslēgtajiem apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumiem, nešėirojot apdroš<strong>in</strong>ātās personas <strong>un</strong><br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> atlīdzības saĦēmējus pēc valstiskās piederības.<br />

(5) Pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības likvidācijas gadījumā saistības, kas izriet<br />

no pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumiem, kurus noslēgusi pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība,<br />

izmantojot tiesības dib<strong>in</strong>āt filiāli vai pakalpojumu sniegš<strong>anas</strong> brīvības pr<strong>in</strong>cipu,<br />

neatverot filiāli, izpildāmas tāpat kā tās, kas izriet no citiem pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības noslēgtajiem pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumiem.<br />

IX sadaĜa<br />

Nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāles darbība


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

107<br />

165. pants. (1) Nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāle var<br />

uzsākt darbību Latvijas Republikā pēc F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas<br />

licences saĦemš<strong>anas</strong>. Filiāle var sniegt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

pakalpojumus vienīgi licencē norādītajos apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

veidos.<br />

(2) Licenci izsniedz, ja:<br />

1) nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājs vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs atbilst šādām prasībām:<br />

a) tas ir tiesīgs sniegt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumus<br />

mītnes valstī saskaĦā ar attiecīgās valsts likumiem,<br />

b) tas reăistrē Latvijas Republikā savu filiāli,<br />

c) tas apĦemas kārtot nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja<br />

filiāles grāmatvedību atbilstoši Latvijas Republikas likumiem <strong>un</strong> F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong><br />

kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem,<br />

d) tas ieceĜ nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja pilnvaroto<br />

pārstāvi (filiāles vadītāju), kas atbilst šā likuma 57. pantā noteiktajām prasībām,<br />

e) nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāles rīcībā ir nodoti<br />

naudas līdzekĜi šā likuma 132. panta trešajā daĜā noteiktajā apmērā, no kuriem<br />

25 procenti noguldīti Latvijas Republikā reăistrētā kredītiestādē kā drošības<br />

nauda,<br />

f) tas apĦemas ievērot Latvijas Republikā nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiālei noteikto maksātspējas kapitāla prasību <strong>un</strong> m<strong>in</strong>imālo<br />

kapitāla prasību,<br />

g) tas pierāda, ka apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības pārvaldes sistēma atbilst šā<br />

likuma A daĜas IV sadaĜas 2. nodaĜas prasībām,<br />

h) tas ir iesniedzis šā likuma 166. panta pirmajā daĜā noteiktos dokumentus,<br />

i) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija nav konstatējusi šā likuma 170. panta<br />

pirmās daĜas nosacījumus;<br />

2) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ir vienojusies ar nedalībvalsts<br />

apdroš<strong>in</strong>ātāja vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja mītnes valsts uzraudzības iestādi par<br />

uzraudzības f<strong>un</strong>kciju veikšanai nepieciešamo <strong>in</strong>formācijas apmaiĦu <strong>un</strong><br />

sadarbību apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> uzraudzības jomā.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

108<br />

(3) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licence tiek izsniegta katram šā<br />

likuma 11. panta pirmajā daĜā <strong>un</strong> 1. <strong>un</strong> 2. pielikumā noteiktajam apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidam atsevišėi, ievērojot šā likuma 7. panta<br />

nosacījumus.<br />

(4) Pēc nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāles<br />

pieprasījuma, saĦemot apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licenci, tajā norāda<br />

tos riskus, kurus nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> filiāle vēlas<br />

apdroš<strong>in</strong>āt.<br />

(5) Izsniegtajā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licencē apdroš<strong>in</strong>āto <strong>in</strong>terešu aizsardzības<br />

nolūkā var iekĜaut papildu nosacījumus.<br />

166. pants. (1) Lai saĦemtu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licenci,<br />

nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājs vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs iesniedz F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla<br />

tirgus komisijai:<br />

1) iesniegumu par licences izsniegšanu nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiālei <strong>un</strong> norāda apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidu,<br />

kuram nepieciešama licence;<br />

2) maksātspējas kapitāla prasības prognozi, aprēė<strong>in</strong>ātu atbilstoši šā likuma<br />

120. līdz 130. panta prasībām, pamatojoties uz f<strong>in</strong>anšu stāvokĜa pārskata<br />

projektu, kā arī aprēė<strong>in</strong>a metodes, kas izmantotas, lai šo prognozi iegūtu;<br />

3) m<strong>in</strong>imālās kapitāla prasības prognozi, aprēė<strong>in</strong>ātu atbilstoši šā likuma<br />

131. <strong>un</strong> 132. panta prasībām, pamatojoties uz f<strong>in</strong>anšu stāvokĜa pārskata projektu,<br />

kā arī aprēė<strong>in</strong>a metodes, kas izmantotas, lai šo prognozi iegūtu;<br />

4) izmantojamā pašu kapitāla <strong>un</strong> izmantojamā pamata pašu kapitāla apmēru<br />

attiecībā pret maksātspējas kapitāla prasību <strong>un</strong> m<strong>in</strong>imālo kapitāla prasību, kas<br />

noteiktas atbilstoši šā likuma 120. līdz 132. panta prasībām;<br />

5) nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāles nolikumu;<br />

6) kredītiestādes izsniegtu dokumentu, kas apliec<strong>in</strong>a naudas līdzekĜu<br />

iemaksu absolūti m<strong>in</strong>imālās kapitāla prasības izpildei <strong>un</strong> drošības naudas<br />

noguldīšanu;<br />

7) šā likuma 168. pantā noteikto darbības plānu;<br />

8) zvēr<strong>in</strong>āta revidenta pārbaudītus nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja pēdējo triju<br />

darbības gadu pārskatus;


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

109<br />

9) pierādījumus, ka tā pārvaldes sistēma atbilst šā likuma 52. līdz 74. pantā<br />

noteiktajam:<br />

a) to akcionāru (biedru) sarakstu, kuriem nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājā vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājā ir būtiska līdzdalība, <strong>un</strong> grupas struktūru,<br />

b) to personu sarakstu, ar kurām nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājam vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājam ir ciešas attiecības,<br />

c) ziĦas par nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja pilnvaroto<br />

pārstāvi (filiāles vadītāju) saskaĦā ar šā likuma 57. <strong>un</strong> 58. pantā noteiktajām<br />

prasībām;<br />

d) tehnisko rezervju aprēė<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> politiku <strong>un</strong> procedūru,<br />

e) tarifu aprēė<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> politiku <strong>un</strong> procedūru,<br />

f) filiāles organizatorisko struktūru ar skaidri norādītu tās vadītāju pilnvaru<br />

<strong>un</strong> pienākumu sadali, struktūrvienību uzdevumiem <strong>un</strong> to vadītāju pienākumiem,<br />

g) risku pārvaldīš<strong>anas</strong> politiku,<br />

h) iekšējās revīzijas (kontroles) sistēmas aprakstu <strong>un</strong> procedūru,<br />

i) <strong>in</strong>formācijas apmaiĦas sistēmas aprakstu,<br />

j) grāmatvedības politikas <strong>un</strong> uzskaites organizācijas galvenos pr<strong>in</strong>cipus,<br />

k) <strong>in</strong>formācijas sistēmu aizsardzības noteikumus,<br />

l) neparastu <strong>un</strong> aizdomīgu f<strong>in</strong>anšu darījumu identifikācijas procedūru,<br />

m) šā likuma 50. pantā noteikto procedūru,<br />

n) apdroš<strong>in</strong>ātā riska parakstīš<strong>anas</strong> politiku <strong>un</strong> procedūru,<br />

o) ieguldījumu veidoš<strong>anas</strong> politiku <strong>un</strong> procedūru,<br />

p) iekšējā audita dienesta politiku <strong>un</strong> procedūru,<br />

r) ārpakaplojumu saĦemš<strong>anas</strong> politiku <strong>un</strong> procedūru,<br />

s) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> polišu paraugus,


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

110<br />

t) <strong>in</strong>formāciju par pārvaldes sistēmas struktūru.<br />

(2) Ja nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle vēlas saĦemt licenci palīdzības<br />

apdroš<strong>in</strong>āšanai, tā iesniedz F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai <strong>in</strong>formāciju par<br />

savā rīcībā esošajiem līdzekĜiem <strong>un</strong> noslēgtajiem līgumiem, kas nodroš<strong>in</strong>a<br />

palīdzības sniegšanu apdroš<strong>in</strong>ātajam atbilstoši šajā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidā<br />

uzĦemtajām saistībām.<br />

(3) Ja nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle vēlas saĦemt licenci šā likuma 1.<br />

pielikuma 10. p<strong>un</strong>ktā noteiktajā nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidā, izĦemot<br />

pārvadātāju atbildības apdroš<strong>in</strong>āšanu, <strong>un</strong> plāno veikt sauszemes<br />

transportlīdzekĜu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdroš<strong>in</strong>āšanu, tā<br />

iesniedz F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai rakstveida apliec<strong>in</strong>ājumu, ka<br />

nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle ir Latvijas TransportlīdzekĜu apdroš<strong>in</strong>ātāju<br />

biroja <strong>un</strong> attiecīgā garantijas fonda dalībniece, <strong>un</strong> bankas dokumentu, kas<br />

apstipr<strong>in</strong>a vienreizējo iemaksu sauszemes transportlīdzekĜu īpašnieku<br />

civiltiesiskās atbildības obligātās apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> garantijas fondā, <strong>un</strong> paziĦo<br />

nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāles pārstāvju, kas pieĦem lēmumus par<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> atlīdzības izmaksu vai par atteikumu izmaksāt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

atlīdzību, kā arī nodroš<strong>in</strong>a apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> atlīdzības izmaksu, nosaukumu<br />

(vārdu, uzvārdu) <strong>un</strong> juridisko adresi katrā dalībvalstī.<br />

(4) Ja nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle tiek izslēgta vai izstājas no Latvijas<br />

TransportlīdzekĜu apdroš<strong>in</strong>ātāju biroja vai tam analogas organizācijas<br />

dalībvalstī, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija aizliedz nedalībvalsts<br />

apdroš<strong>in</strong>ātāja filiālei nodarboties ar sauszemes transportlīdzekĜu īpašnieku<br />

civiltiesiskās atbildības obligāto apdroš<strong>in</strong>āšanu.<br />

(5) Lai saĦemtu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licenci citam<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidam, nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāle iesniedz F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai:<br />

1) šā panta pirmās daĜas 1. p<strong>un</strong>ktā m<strong>in</strong>ēto dokumentu;<br />

2) ja<strong>un</strong>ā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veida ieviešanai<br />

nepieciešamo izdevumu aprēė<strong>in</strong>u <strong>un</strong> <strong>in</strong>formāciju par līdzekĜu avotiem šo<br />

izdevumu segšanai;<br />

3) šā likuma 168. pantā noteikto darbības plānu.<br />

(6) Šajā nodaĜā ar term<strong>in</strong>u "filiāle" saprotama jebkura pastāvīga struktūra<br />

dalībvalsts teritorijā, ko ir izveidojis nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājs vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs, kas saĦem licenci šajā dalībvalstī <strong>un</strong> kas sniedz apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumus mītnes valstī.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

111<br />

168. pants. (1) Darbības plānā iekĜauj šādu <strong>in</strong>formāciju:<br />

1) apdroš<strong>in</strong>āmo risku aprakstus;<br />

2) galvenos cedētās pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> procedūras;<br />

3) pamata pašu kapitāla posteĦus, kas veido m<strong>in</strong>imālās kapitāla prasības<br />

absolūti m<strong>in</strong>imālo vērtību;<br />

4) nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības, kurai<br />

pieder Latvijas Republikā reăistrēta filiāle, izmantojamā pašu kapitāla <strong>un</strong><br />

pamata pašu kapitāla stāvokli attiecībā pret maksātspējas kapitāla prasību <strong>un</strong><br />

m<strong>in</strong>imālo kapitāla prasību atbilstoši šā likuma 120. līdz 132. pantam;<br />

5) darbības uzsākšanai nepieciešamo adm<strong>in</strong>istratīvo izdevumu <strong>un</strong> darbības<br />

nodroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> organizācijas izdevumu prognozes, <strong>in</strong>formāciju par līdzekĜu<br />

avotiem šo izdevumu segšanai <strong>un</strong>, ja apdroš<strong>in</strong>āmie riski pieder šā likuma<br />

1. pielikuma 18. p<strong>un</strong>ktā noteiktajam nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidam, –<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības rīcībā esošajiem avotiem, kas nodroš<strong>in</strong>a solītās<br />

palīdzības sniegšanu.<br />

(2) Papildus šā panta pirmajā daĜā noteiktajām prasībām darbības plānā<br />

pirmajiem trīs f<strong>in</strong>anšu gadiem norāda šādu <strong>in</strong>formāciju:<br />

1) pārskata projektu, kas atspoguĜo f<strong>in</strong>anšu stāvokli pārskata perioda<br />

beigās, <strong>un</strong> pārskata projektu par f<strong>in</strong>ansiālās darbības rezultātiem pārskata<br />

periodā;<br />

2) maksātspējas kapitāla prasības prognozi, aprēė<strong>in</strong>ātu atbilstoši šā likuma<br />

120. pantam, pamatojoties uz šā panta otrās daĜas 1. p<strong>un</strong>ktā m<strong>in</strong>ēto pārskata<br />

projektu, kā arī aprēė<strong>in</strong>a metodes, kas izmantotas, lai šo prognozi iegūtu;<br />

3) m<strong>in</strong>imālās kapitāla prasības prognozi, aprēė<strong>in</strong>ātu atbilstoši šā likuma<br />

131. <strong>un</strong> 132. pantam, pamatojoties uz šā panta otrās daĜas 1. p<strong>un</strong>ktā m<strong>in</strong>ēto<br />

pārskata projektu, kā arī aprēė<strong>in</strong>a metodes, kas izmantotas, lai šo prognozi<br />

iegūtu;<br />

4) <strong>in</strong>formāciju par f<strong>in</strong>anšu resursiem apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

saistību izpildes, kā arī maksātspējas kapitāla prasības <strong>un</strong> m<strong>in</strong>imālās kapitāla<br />

prasības izpildes nodroš<strong>in</strong>āšanai;<br />

5) attiecībā uz nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībām:


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

112<br />

a) <strong>in</strong>formāciju par plānotajiem adm<strong>in</strong>istratīvajiem izdevumiem, kas nav<br />

izveidoš<strong>anas</strong> izmaksas, jo īpaši <strong>in</strong>formāciju par kārtējiem vispārējiem<br />

izdevumiem <strong>un</strong> komisijas atlīdzībām,<br />

b) <strong>in</strong>formāciju par plānotajām apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> prēmijām vai citām<br />

iemaksām, kā arī par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> atlīdzībām;<br />

6) attiecībā uz dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībām – detalizētu ienākumu<br />

<strong>un</strong> izdevumu prognozi attiecībā uz tiešajiem apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darījumiem,<br />

pieĦemto <strong>un</strong> cedēto pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanu.<br />

169. pants. (1) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija iesniegumu par<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licences izsniegšanu izskata <strong>un</strong> lēmumu<br />

pieĦem sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma saĦemš<strong>anas</strong> dienas.<br />

(2) Ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija šā panta pirmajā daĜā noteiktajā<br />

termiĦā nav izskatījusi šā likuma 150. panta pirmās daĜas 1. p<strong>un</strong>ktā <strong>un</strong> ceturtās<br />

daĜas 1. p<strong>un</strong>ktā noteikto iesniegumu <strong>un</strong> nav pieĦēmusi lēmumu, nedalībvalsts<br />

apdroš<strong>in</strong>ātāja vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāle F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas<br />

faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā.<br />

170. pants. F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ir tiesīga neizsniegt<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licenci nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiālei šādos gadījumos:<br />

1) apdroš<strong>in</strong>āšana vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšana nav ekonomiski pamatota;<br />

2) nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja pilnvarotais pārstāvis<br />

(filiāles vadītājs) neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām;<br />

3) nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāles plānotā darbība<br />

neatbilst šā likuma <strong>un</strong> citu normatīvo aktu prasībām;<br />

4) saskaĦā ar nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja mītnes valsts<br />

likumiem F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai ir ierobežotas tiesības veikt<br />

filiāles uzraudzības f<strong>un</strong>kcijas;<br />

5) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija nav vienojusies ar nedalībvalsts<br />

apdroš<strong>in</strong>ātāja vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja mītnes valsts apdroš<strong>in</strong>ātāju vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāju uzraudzības <strong>in</strong>stitūciju par uzraudzības f<strong>un</strong>kciju veikšanai<br />

nepieciešamās <strong>in</strong>formācijas apmaiĦu <strong>un</strong> sadarbību apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> uzraudzības jomā;<br />

6) iesniegtie dokumenti satur nepatiesas vai nepilnīgas ziĦas;


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

113<br />

7) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija konstatē, ka nedalībvalsts<br />

apdroš<strong>in</strong>ātāja vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāles rīcībā nodotie naudas līdzekĜi iegūti<br />

neparastos vai aizdomīgos f<strong>in</strong>anšu darījumos vai nav dokumentāri pierādīta šo<br />

naudas līdzekĜu tiesiska ieguve;<br />

8) nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāles organizatoriskās<br />

struktūras dēĜ nav iespējams nodroš<strong>in</strong>āt tās uzraudzību;<br />

9) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija nesaĦem vai nedalībvalsts<br />

apdroš<strong>in</strong>ātājs vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs atsakās iesniegt šā likuma 166. pantā noteikto<br />

<strong>in</strong>formāciju;<br />

10) nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājs vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs īsteno šā likuma 143.<br />

panta otrajā daĜā vai 144. panta otrajā daĜā m<strong>in</strong>ētajam f<strong>in</strong>ansiālā stāvokĜa<br />

uzlaboš<strong>anas</strong> plānam līdzvērtīgus pasākumus.<br />

171. pants. (1) Nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle var visus noslēgtos<br />

līgumus vai daĜu no tiem nodot citai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai vai citai<br />

nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiālei, ja ir saĦemts F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus<br />

komisijas vai tādas dalībvalsts uzraudzības iestādes, kas veic nedalībvalsts<br />

apdroš<strong>in</strong>ātāja, kas pieĦem apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumus, filiāĜu kapitāla prasību<br />

izpildes kopējo uzraudzību saskaĦā ar šā likuma 174. panta nosacījumiem,<br />

apliec<strong>in</strong>ājums, kurā norādīts, ka pēc līgumu pārĦemš<strong>anas</strong> apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrības vai nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāles rīcībā būs izmantojamais pašu<br />

kapitāls maksātspējas kapitāla prasības apmērā.<br />

(2) Nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle var visus noslēgtos līgumus vai daĜu<br />

no tiem nodot citas dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājam, ja ir saĦemts attiecīgās<br />

dalībvalsts uzraudzības iestādes apliec<strong>in</strong>ājums, kurā norādīts, ka pēc līgumu<br />

pārĦemš<strong>anas</strong> dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja rīcībā būs izmantojamais pašu kapitāls<br />

maksātspējas kapitāla prasības apmērā.<br />

(3) Nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle var visus noslēgtos līgumus vai daĜu<br />

no tiem nodot citā dalībvalstī reăistrētai nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiālei, ja ir<br />

saĦemts attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādes vai tādas dalībvalsts<br />

uzraudzības iestādes, kas veic nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja, kas pieĦem<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumus, filiāĜu kapitāla prasību izpildes kopējo uzraudzību<br />

saskaĦā ar šā likuma 174. panta nosacījumiem, apliec<strong>in</strong>ājums, ka:<br />

1) pēc līgumu pārĦemš<strong>anas</strong> citā dalībvalstī reăistrētas nedalībvalsts<br />

apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāles rīcībā būs izmantojamais pašu kapitāls maksātspējas<br />

kapitāla prasības apmērā;


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

114<br />

2) attiecīgās dalībvalsts likumi atĜauj veikt līgumu pārĦemšanu šajā<br />

dalībvalstī reăistrētām nedalībvalstu apdroš<strong>in</strong>ātāju filiālēm;<br />

3) citā dalībvalstī reăistrētas nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāles uzraudzības<br />

iestāde ir izsniegusi atĜauju līgumu pārĦemšanai.<br />

(4) Jautājumu par nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāles visu noslēgto līgumu<br />

vai daĜas no tiem nodošanu izskata šā likuma 33. panta trešajā, ceturtajā,<br />

piektajā, sestajā, septītajā, astotajā <strong>un</strong> devītajā daĜā, 34. <strong>un</strong> 35. pantā noteiktajā<br />

kārtībā.<br />

172. pants. (1) Nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājs nodroš<strong>in</strong>a pietiekamas<br />

tehniskās rezerves apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> saistību, ko tas<br />

uzĦēmies Latvijas Republikas teritorijā <strong>un</strong> kas aprēė<strong>in</strong>ātas saskaĦā ar šā likuma<br />

A daĜas VI sadaĜas 2. nodaĜas prasībām, segšanai.<br />

(2) Nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājs novērtē aktīvus <strong>un</strong> saistības saskaĦā ar šā<br />

likuma 105. panta prasībām <strong>un</strong> nosaka pašu kapitālu saskaĦā ar F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong><br />

kapitāla tirgus komisijas noteikumu prasībām.<br />

173. pants. (1) Nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāles<br />

rīcībā pastāvīgi ir izmantojams pašu kapitāls maksātspējas kapitāla prasības<br />

apmērā. Izmantojamā pašu kapitāla aprēė<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> kārtību nosaka F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong><br />

kapitāla tirgus komisija.<br />

(2) Nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāle aprēė<strong>in</strong>a<br />

maksātspējas kapitāla prasību <strong>un</strong> m<strong>in</strong>imālo kapitāla prasību saskaĦā ar šā likuma<br />

120. līdz 132. panta prasībām. Aprēė<strong>in</strong>ot maksātspējas kapitāla prasību <strong>un</strong><br />

m<strong>in</strong>imālo kapitāla prasību, Ħem vērā tikai nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāles veiktos darījumus.<br />

(3) Nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāles rīcībā pastāvīgi<br />

ir izmantojams pamata pašu kapitāls m<strong>in</strong>imālās kapitāla prasības apmērā.<br />

Izmantojamā pamata pašu kapitāla aprēė<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> kārtību nosaka F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong><br />

kapitāla tirgus komisija.<br />

(4) Nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāles m<strong>in</strong>imālās<br />

kapitāla prasības absolūti m<strong>in</strong>imālā vērtība ir 50 procentu apmērā no šā likuma<br />

132. panta trešajā daĜā m<strong>in</strong>ētās attiecīgās m<strong>in</strong>imālās kapitāla prasības absolūti<br />

m<strong>in</strong>imālās vērtības.<br />

(5) Drošības naudas apmēru, ko nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle nogulda<br />

saskaĦā ar šā likuma 165. panta otrās daĜas 1. p<strong>un</strong>kta "e" apakšp<strong>un</strong>kta prasībām,


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

115<br />

Ħem vērā, aprēė<strong>in</strong>ot nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāles izmantojamo pašu<br />

kapitālu, lai segtu m<strong>in</strong>imālā kapitāla prasību.<br />

(6) Nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle aktīvus maksātspējas kapitāla<br />

prasības apjomā iegulda dalībvalstīs, tai skaitā aktīvus m<strong>in</strong>imālās kapitāla<br />

prasības apjomā iegulda Latvijas Republikā.<br />

174. pants. (1) Ja nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājs, kas nodib<strong>in</strong>ājis filiāles<br />

vairākās dalībvalstīs, ir saĦēmis F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas <strong>un</strong><br />

iesaistīto dalībvalstu uzraudzības iestāžu piekrišanu šajā daĜā m<strong>in</strong>ēto nosacījumu<br />

ievērošanai, tas:<br />

1) aprēė<strong>in</strong>a nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāĜu kopējo maksātspējas kapitāla<br />

prasību atbilstoši šā likuma 173. panta prasībām, aprēė<strong>in</strong>ā iekĜaujot visu to<br />

nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāĜu f<strong>in</strong>anšu rādītājus, kuru attiecīgās uzraudzības<br />

iestādes ir devušas piekrišanu;<br />

2) šā likuma 165. panta otrās daĜas 1. p<strong>un</strong>kta "e" apakšp<strong>un</strong>ktā m<strong>in</strong>ēto<br />

drošības naudu nogulda tikai tajā dalībvalstī, kuras uzraudzības iestāde veic<br />

kopējo filiāĜu maksātspējas kapitāla prasības izpildes uzraudzību;<br />

3) aktīvus m<strong>in</strong>imālās kapitāla prasības apmērā iegulda jebkurā no<br />

dalībvalstīm, kurās nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājs ir nodib<strong>in</strong>ājis filiāli.<br />

(2) Šā panta pirmajā daĜā m<strong>in</strong>ētās piekriš<strong>anas</strong> saĦemš<strong>anas</strong> gadījumā netiek<br />

veikts Latvijas Republikā reăistrētās nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāles<br />

maksātspējas kapitāla prasības <strong>un</strong> izmantojamā pašu kapitāla aprēė<strong>in</strong>s.<br />

(3) Lai saĦemtu šā panta pirmajā daĜā m<strong>in</strong>ēto piekrišanu, nedalībvalsts<br />

apdroš<strong>in</strong>ātājs iesniedz visu iesaistīto dalībvalstu uzraudzības iestādēm<br />

iesniegumu, kurā pamatoti norādīta dalībvalsts uzraudzības iestāde, kas veiks<br />

kopējo filiāĜu maksātspējas kapitāla prasības izpildes uzraudzību.<br />

(4) Šā panta pirmajā daĜā m<strong>in</strong>ētie nosacījumi stājas spēkā tikai tad, ja<br />

piekrišanu ir devušas visas dalībvalstis, kurām nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājs ir<br />

iesniedzis iesniegumu, <strong>un</strong> tajā norādītā dalībvalsts uzraudzības iestāde ir<br />

<strong>in</strong>formējusi pārējās iesaistītās dalībvalstu uzraudzības iestādes par to, ka tā veiks<br />

kopējo filiāĜu maksātspējas kapitāla prasības izpildes uzraudzību.<br />

(5) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija sniedz iesniegumā norādītajai<br />

dalībvalsts uzraudzības iestādei visu <strong>in</strong>formāciju, kas nepieciešama kopējās<br />

filiāĜu maksātspējas kapitāla prasības izpildes uzraudzībai.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

116<br />

(6) Šā panta pirmās daĜas nosacījumi tiek atcelti, ja kāda no iesaistītajām<br />

dalībvalstu uzraudzības iestādēm pieprasa tos atcelt.<br />

175. pants. (1) Nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāĜu<br />

darbību regulē šā likuma 20., 27. <strong>un</strong> 100. pants, 144. panta trešā līdz piektā daĜa,<br />

145. <strong>un</strong> 146. pants.<br />

(2) Piemērojot šā likuma 142. līdz 144. panta noteikumus, nedalībvalsts<br />

apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle, kurai tiek piemēroti šā likuma 174. panta pirmās līdz<br />

piektās daĜas noteikumi, pret uzraudzības iestādi, kura atbild par nedalībvalsts<br />

apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāles maksātspējas pārbaudi, nodroš<strong>in</strong>a tādu pašu attieksmi kā<br />

pret tās dalībvalsts uzraudzības iestādi, kuras teritorijā atrodas nedalībvalsts<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> filiāles galvenais birojs.<br />

176. pants. Nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle vienā dalībvalstī nedrīkst<br />

vienlaikus veikt dzīvības apdroš<strong>in</strong>āšanu <strong>un</strong> citu veidu apdroš<strong>in</strong>āšanu.<br />

177. pants. (1) Ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ir šā likuma 174.<br />

panta trešajā daĜā noteiktā dalībvalsts uzraudzības iestāde, kura veic<br />

nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja kopējo filiāĜu maksātspējas kapitāla prasības izpildes<br />

uzraudzību, <strong>un</strong> ir pieĦēmusi lēmumu par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licences anulēšanu<br />

nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiālei, tad F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija par<br />

m<strong>in</strong>ēto lēmumu paziĦo pārējām tās dalībvalsts uzraudzības iestādēm, kurā<br />

atrodas nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja filiāle.<br />

(2) Ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija saskaĦā ar šā likuma 174. panta<br />

ceturto daĜu ir devusi piekrišanu nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāju priekšrocības<br />

saĦemšanai <strong>un</strong> ir saĦēmusi šā panta pirmajā daĜā m<strong>in</strong>ēto <strong>in</strong>formāciju no<br />

attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādes, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija<br />

veic nepieciešamās darbības, lai nodroš<strong>in</strong>ātu, ka nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja<br />

filiāle izpilda šā likuma prasības.<br />

(3) Ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija saskaĦā ar šā likuma 174. panta<br />

ceturto daĜu ir devusi piekrišanu nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja priekšrocības<br />

saĦemšanai <strong>un</strong> ir saĦēmusi šā panta pirmajā daĜā m<strong>in</strong>ēto <strong>in</strong>formāciju no<br />

attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādes <strong>un</strong> licences anulēš<strong>anas</strong> iemesls ir pašu<br />

kapitāla apmēra neatbilstība kapitāla prasībām, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus<br />

komisija pieĦem lēmumu par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> licenču anulēšanu nedalībvalsts<br />

apdroš<strong>in</strong>ātāja filiālei.<br />

178. pants. F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija anulē licenci, ja<br />

nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja filiāle nepilda šā likuma 168.<br />

pantā m<strong>in</strong>ēto darbības plānu, neievēro citus šā likuma noteikumus, kā arī


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

117<br />

F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas izdoto normatīvo noteikumu <strong>un</strong> rīkojumu<br />

prasības, kuras tai tika noteiktas licences saĦemšanai.<br />

X sadaĜa<br />

Nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātāja vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja meitas sabiedrības<br />

<strong>un</strong> līdzdalības iegūšana, ko veic nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājs vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs<br />

179. pants. (1) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija nosūta Eiropas<br />

Komisijai <strong>un</strong> dalībvalstu uzraudzības iestādēm paziĦojumus, <strong>in</strong>formējot par:<br />

1) visām atĜaujām, kas izsniegtas apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrībai, kuras mātes sabiedrība vai tās mātes sabiedrība nav reăistrēta<br />

dalībvalstī;<br />

2) gadījumu, kad komercsabiedrība, kas nav reăistrēta dalībvalstī, ir<br />

kĜuvusi par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības mātes sabiedrību.<br />

(2) Ja atĜauja izsniegta apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai,<br />

kuras mātes sabiedrība vai tās mātes sabiedrība nav reăistrēta dalībvalstī,<br />

F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija papildus šā panta pirmās daĜas 1. p<strong>un</strong>ktā<br />

m<strong>in</strong>ētajai <strong>in</strong>formācijai nosūta Eiropas Komisijai ziĦas par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības grupas struktūru.<br />

180. pants. F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija <strong>in</strong>formē Eiropas Komisiju<br />

par būtiskām problēmām, ar kādām saskaras apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības, uzsākot vai veicot pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āšanu<br />

nedalībvalstīs.<br />

B daĜa<br />

<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> īpašie noteikumi<br />

I sadaĜa<br />

Piemērojamie tiesību akti <strong>un</strong> apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumu<br />

noteikumi<br />

181. pants. F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija nosūta Eiropas Komisijai<br />

paziĦojumu, <strong>in</strong>formējot par gadījumiem, kad:<br />

1) saskaĦā ar normatīvajiem aktiem ir noteikta obligātā apdroš<strong>in</strong>āšana,<br />

norādot:<br />

a) īpašās normas, kas attiecas uz obligāto apdroš<strong>in</strong>āšanu,


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

118<br />

b) noteikumus, kas obligāti norādāmi apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> polisē;<br />

2) Latvijas Republikā pieĦemti normatīvie akti, kas regulē apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

pakalpojumu sniegšanu, pievienojot paziĦojumam normatīvo aktu tekstu.<br />

182. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs pirms nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līguma<br />

noslēgš<strong>anas</strong> <strong>in</strong>formē apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmēju par savu mītnes valsti <strong>un</strong> juridisko<br />

adresi.<br />

(2) Visos dokumentos, kas tiek izsniegti apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmējam, norāda<br />

šā panta pirmajā daĜā noteikto <strong>in</strong>formāciju.<br />

(3) Šā panta pirmās <strong>un</strong> otrās daĜas prasības neattiecas uz lielo risku<br />

apdroš<strong>in</strong>āšanu.<br />

(4) Pamatojoties uz klienta sniegto <strong>in</strong>formāciju, apdroš<strong>in</strong>ātājs pirms<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līguma noslēgš<strong>anas</strong> atbilstoši apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līguma sarežăītībai<br />

noskaidro klienta prasības.<br />

(5) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>ātāja pienākums pirms līguma noslēgš<strong>anas</strong> ir izskaidrot<br />

klientam pašriska, virsapdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai zemapdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> būtību, ja tas var<br />

ietekmēt klienta <strong>in</strong>tereses.<br />

183. pants. (1) Pirms dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līguma noslēgš<strong>anas</strong><br />

apdroš<strong>in</strong>ātāja pienākums ir sniegt klientam šādu <strong>in</strong>formāciju:<br />

1) par dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību sniedz šādu <strong>in</strong>formāciju:<br />

a) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības firmu;<br />

b) dalībvalsti, kurā atrodas apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības galvenais birojs;<br />

c) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības galvenā biroja adresi;<br />

d) atsauci uz vietu, kur var iepazīties ar apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības<br />

ziĦojumu par maksātspēju <strong>un</strong> f<strong>in</strong>anšu stāvokli;<br />

2) par saistībām sniedz šādu <strong>in</strong>formāciju:<br />

a) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līguma nosacījumus <strong>un</strong> apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> summas, ko<br />

apdroš<strong>in</strong>ātā persona var izvēlēties, noslēdzot apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumu,<br />

b) dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līguma darbības termiĦu,


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

119<br />

c) dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līguma izbeigš<strong>anas</strong> noteikumus,<br />

d) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> prēmijas maksāš<strong>anas</strong> termiĦus <strong>un</strong> kārtību,<br />

e) gratifikāciju (bonusu) aprēė<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> piešėirš<strong>anas</strong> kārtību,<br />

f) norādi par atpirkuma summu <strong>un</strong> nomaksāto vērtību <strong>un</strong> to garantijas<br />

apjomu,<br />

g) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> prēmiju <strong>un</strong> apdroš<strong>in</strong>ājuma summu atsevišėi katram<br />

apdroš<strong>in</strong>ātajam riskam, kā arī apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> atlīdzību vai tās noteikš<strong>anas</strong><br />

kārtību katram apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> gadījumam,<br />

h) tirgum piesaistītajā dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumā – tam atbilstošos<br />

aktīvus <strong>un</strong> apdroš<strong>in</strong>ājuma summas aprēė<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> kārtību,<br />

i) dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līguma uzteikuma termiĦa piemēroš<strong>anas</strong> kārtību,<br />

j) vispārīgu <strong>in</strong>formāciju par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidam piemērojamo nodokĜu<br />

režīmu,<br />

k) sūdzību <strong>un</strong> strīdu izskatīš<strong>anas</strong> kārtību ārpustiesas ceĜā, kura izriet no<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līguma,<br />

l) likumu, kuru piemēros no dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līguma izrietošo<br />

līgumisko attiecību regulēšanai, ja dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līguma pusēm nav<br />

izvēles brīvības vai ja dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līguma puses var brīvi izvēlēties,<br />

likumu, ko piedāvā dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība.<br />

(2) Papildus šā panta pirmajā daĜā m<strong>in</strong>ētajam apdroš<strong>in</strong>ātājs sniedz<br />

<strong>in</strong>formāciju, lai nodroš<strong>in</strong>ātu patiesu izpratni par dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumā<br />

ietvertajiem riskiem, kurus uzĦemas apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmējs.<br />

(3) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līguma darbības laikā<br />

nekavējoties <strong>in</strong>formē apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmēju <strong>un</strong> apdroš<strong>in</strong>āto (ja tas vienlaikus<br />

nav arī apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmējs):<br />

1) par izmaiĦām apdroš<strong>in</strong>ātāja firmā, kontakttelefonu, kontaktadrešu <strong>un</strong><br />

kontaktpersonu norādēs <strong>un</strong> citā līdzīgā <strong>in</strong>formācijā, kas ir nepieciešama<br />

apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmēja <strong>un</strong> apdroš<strong>in</strong>ātā (ja tas vienlaikus nav arī apdroš<strong>in</strong>ājuma<br />

Ħēmējs) līgumisko saistību izpildei;


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

120<br />

2) par izmaiĦām apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> noteikumos vai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumam<br />

piemērojamos tiesību aktos, ja tā saistīta ar šā panta pirmās daĜas 2. p<strong>un</strong>kta "d"<br />

līdz "i" apakšp<strong>un</strong>ktā norādīto <strong>in</strong>formāciju.<br />

(4) Ja saistībā ar piedāvājumu noslēgt dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumu vai<br />

m<strong>in</strong>ētā līguma noslēgšanu apdroš<strong>in</strong>ātāja uzrādītie iespējamie maksājumi atšėiras<br />

no apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumā noteiktajiem maksājumiem, apdroš<strong>in</strong>ātājs iepazīst<strong>in</strong>a<br />

apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmēju ar aprēė<strong>in</strong>a piemēru, kurā sniegts iespējamās<br />

apdroš<strong>in</strong>ājuma summas vai citu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumā paredzēto summu<br />

izklāsts, pamatojoties uz prēmiju aprēė<strong>in</strong>u, kurā izmanto trīs atšėirīgas procentu<br />

likmes. Šīs daĜas prasības nepiemēro dzīvības termiĦapdroš<strong>in</strong>āšanai.<br />

<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs skaidrā <strong>un</strong> saprotamā veidā <strong>in</strong>formē apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmēju par to,<br />

ka aprēė<strong>in</strong>a piemērs ir tikai paraugs, kura pamatā ir teorētiski pieĦēmumi, <strong>un</strong> ka<br />

apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmējam uz šā piemēra pamata nepastāv prasījuma tiesības.<br />

(5) Ja ir noslēgts dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> ar līdzdalību peĜĦā līgums,<br />

apdroš<strong>in</strong>ātājs katru gadu rakstveidā <strong>in</strong>formē apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmēju par viĦa<br />

prasījumu stāvokli, ieskaitot līdzdalību peĜĦā. Ja apdroš<strong>in</strong>ātājs sniedz<br />

<strong>in</strong>formāciju par līdzdalības peĜĦā iespējamo turpmāko attīstību, apdroš<strong>in</strong>ātājs<br />

<strong>in</strong>formē apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmēju par atšėirībām starp līdzdalības peĜĦā<br />

patiesajiem <strong>un</strong> sākotnējiem datiem.<br />

(6) Pirms tirgum piesaistītā dzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līguma noslēgš<strong>anas</strong><br />

apdroš<strong>in</strong>ātāja pienākums ir sniegt klientam <strong>in</strong>formāciju par visiem<br />

atskaitījumiem, kuri tiks ieturēti no klienta tirgum piesaistītā dzīvības<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līguma darbības laikā.<br />

(7) Šajā pantā noteikto <strong>in</strong>formāciju apdroš<strong>in</strong>ātājs sniedz rakstveidā, skaidri<br />

<strong>un</strong> saprotami. M<strong>in</strong>ētā <strong>in</strong>formācija tiek sniegta latviešu valodā, izĦemot<br />

gadījumus, kad apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmējs <strong>in</strong>formāciju vēlas saĦemt citā valodā.<br />

184. pants. Gadījumā, kad apdroš<strong>in</strong>ātājam pēc apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līguma<br />

noslēgš<strong>anas</strong> ar fizisko personu radies strīds, apdroš<strong>in</strong>ātājam ir pienākums<br />

pierādīt šā likuma 182. panta ceturtās <strong>un</strong> piektās daĜas <strong>un</strong> 183. panta prasību<br />

izpildi. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>ājuma Ħēmēja paraksts uz apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pieteikuma vai<br />

apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmēja apstipr<strong>in</strong>ājums apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līguma noslēgšanai citā<br />

apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmēja <strong>un</strong> apdroš<strong>in</strong>ātāja saskaĦotā veidā ir pietiekams<br />

apliec<strong>in</strong>ājums šā likuma 182. panta ceturtās <strong>un</strong> piektās daĜas <strong>un</strong> 183. panta<br />

prasību izpildei, izĦemot gadījumus, kad apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmējs pierāda pretējo.<br />

185. pants. (1) Ja persona, kurai ir tiesības pretendēt uz apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

atlīdzību saskaĦā ar noslēgto apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumu, iesniedz rakstveida<br />

pieprasījumu, apdroš<strong>in</strong>ātājs vai dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājs, kas sniedz<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumus, ievērojot pakalpojumu sniegš<strong>anas</strong> brīvības


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

121<br />

pr<strong>in</strong>cipu, iepazīst<strong>in</strong>a šo personu ar tā rīcībā esošajiem dokumentiem, kas pamato<br />

lēmumu par šai personai pienākošās apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> atlīdzības izmaksu vai par<br />

atteikumu izmaksāt apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> atlīdzību, vai izsniedz to kopijas. Personai,<br />

kurai ir tiesības pretendēt uz apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> atlīdzību saskaĦā ar noslēgto<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumu, ir tiesības saĦemt šajā p<strong>un</strong>ktā norādīto dokumentu<br />

kopijas par samaksu, kas nepārsniedz dokumentu kopiju sagatavoš<strong>anas</strong><br />

izdevumus.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>ātājam vai dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājam, kas sniedz<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumus, ievērojot pakalpojumu sniegš<strong>anas</strong> brīvības<br />

pr<strong>in</strong>cipu, nav pienākuma iepazīst<strong>in</strong>āt ar dokumentiem <strong>un</strong> izsniegt dokumentu<br />

kopijas šā panta pirmajā daĜā noteiktajā kārtībā, ja saistībā ar apdroš<strong>in</strong>ātā riska<br />

iestāšanās apstākĜiem apdroš<strong>in</strong>ātājs vai dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājs ir iesniedzis<br />

dokumentus tiesību aizsardzības iestādēm krim<strong>in</strong>ālprocesa ietvaros.<br />

(3) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>ātājam vai dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājam, kas sniedz<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumus, ievērojot pakalpojumu sniegš<strong>anas</strong> brīvības<br />

pr<strong>in</strong>cipu, pēc iepazīst<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> ar dokumentiem, kas pamato tā lēmumu par<br />

pienākošās apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> atlīdzības izmaksu vai par atteikumu izmaksāt<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> atlīdzību, ir tiesības pieprasīt, lai persona, kurai ir tiesības<br />

pretendēt uz apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> atlīdzību saskaĦā ar noslēgto apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

līgumu, paraksta rakstveida apliec<strong>in</strong>ājumu, kurā norādīti dokumenti, ar kuriem šī<br />

persona ir iepaz<strong>in</strong>usies. Ja persona, kurai ir tiesības pretendēt uz apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

atlīdzību saskaĦā ar noslēgto apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumu, atsakās parakstīt šajā daĜā<br />

noteikto apliec<strong>in</strong>ājumu, to paraksta apdroš<strong>in</strong>ātājs vai dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājs,<br />

īpašā atzīmē norādot, ka m<strong>in</strong>ētā persona atteikusies parakstīt apliec<strong>in</strong>ājumu.<br />

(4) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>ātājam vai dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājam, kas sniedz<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pakalpojumus, ievērojot pakalpojumu sniegš<strong>anas</strong> brīvības<br />

pr<strong>in</strong>cipu, ir pienākums izskatīt apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmēja, apdroš<strong>in</strong>ātā vai personas,<br />

kurai ir tiesības pretendēt uz apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> atlīdzību saskaĦā ar noslēgto<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumu, rakstveida prasījumu par apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līguma<br />

noteikumiem neatbilstošu pakalpojumu <strong>un</strong> sniegt motivētu rakstveida atbildi ne<br />

vēlāk kā 30 dienu laikā pēc prasījuma pieteikuma saĦemš<strong>anas</strong>.<br />

II sadaĜa<br />

Nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> īpašie noteikumi<br />

1. nodaĜa<br />

Kopienas kopapdroš<strong>in</strong>āšana<br />

186. pants. (1) Šo nodaĜu piemēro Kopienas kopapdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

darījumiem, kas attiecas uz vienu vai vairākiem riskiem, kuri klasificēti šā


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

122<br />

likuma 1. pielikuma 3. līdz 16. p<strong>un</strong>ktā noteiktajā nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

veidā <strong>un</strong> pilnībā atbilst šādiem nosacījumiem:<br />

1) risks ir liels risks;<br />

2) risku, izmantojot vienu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumu <strong>un</strong> kopēju prēmiju<br />

attiecībā uz vienu <strong>un</strong> to pašu laika posmu, sedz divi vai vairāki apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

komersanti katrs savas daĜas apmērā kā līdzapdroš<strong>in</strong>ātājs, vienam no tiem esot<br />

vadošajam apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersantam;<br />

3) risks atrodas Kopienā;<br />

4) lai segtu risku, tiek uzskatīts, ka vadošais apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersants<br />

sedz visu risku;<br />

5) vismaz viens no līdzapdroš<strong>in</strong>ātājiem piedalās apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līguma<br />

noslēgšanā ar tāda galvenā biroja vai filiāles starpniecību, kas veic<br />

komercdarbību kādā dalībvalstī, kura nav vadošā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersanta<br />

dalībvalsts;<br />

6) vadošais apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersants pilnībā uzĦemas kopapdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

darbības vadību, jo īpaši paredz apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> noteikumus, nosacījumus <strong>un</strong><br />

tarifa likmi.<br />

(2) Šā likuma 159. līdz 161. pantu piemēro tikai attiecībā uz vadošo<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersantu.<br />

(3) Kopapdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darbībām, kuras neatbilst šā panta pirmajā daĜā<br />

noteiktajiem nosacījumiem, tiek piemēroti šā likuma noteikumi, izĦemot šīs<br />

nodaĜas noteikumus.<br />

187. pants. (1) Tehnisko rezervju apjomu nosaka atsevišėie<br />

līdzapdroš<strong>in</strong>ātāji atbilstīgi to piederības dalībvalsts noteikumiem vai gadījumā,<br />

ja šādu noteikumu nav, atbilstīgi m<strong>in</strong>ētajā valstī pieĦemtajai praksei.<br />

(2) Neskatoties uz šā panta pirmajā daĜā noteikto, tehniskās rezerves ir<br />

vismaz vienādas ar rezervi, ko vadošais apdroš<strong>in</strong>ātājs noteicis saskaĦā ar savas<br />

piederības dalībvalsts noteikumiem.<br />

188. pants. Līdzapdroš<strong>in</strong>ātāju rīcībā ir statistikas dati par to Kopienas<br />

kopapdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> darbību apjomu, kurās tie piedalās, <strong>un</strong> attiecīgajām<br />

dalībvalstīm.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

123<br />

189. pants. Izbeidzot apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersanta darbību, saistības, kas<br />

izriet no līdzdalības Kopienas kopapdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumos, īsteno tāpat kā<br />

saistības, kas izriet no citiem m<strong>in</strong>ētā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> komersanta apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

līgumiem, neatkarīgi no apdroš<strong>in</strong>āto apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> atlīdzības saĦēmēju<br />

valstiskās piederības.<br />

190. pants. Nodroš<strong>in</strong>ot šīs nodaĜas prasību īstenošanu, dalībvalsts<br />

uzraudzības iestādes savstarpēji apma<strong>in</strong>ās ar visu nepieciešamo <strong>in</strong>formāciju.<br />

2. nodaĜa<br />

Palīdzība<br />

191. pants. Palīdzības apdroš<strong>in</strong>āšana ir apdroš<strong>in</strong>āšana, kas paredz saskaĦā<br />

ar noslēgto apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumu nodroš<strong>in</strong>āt apdroš<strong>in</strong>ātajam nekavējošu<br />

palīdzības sniegšanu gadījumos, kad tas ir nokĜuvis grūtībās ārvalstu ceĜojuma<br />

laikā (ārpus savas mītnes zemes). Šāda palīdzība ir naudas maksājums vai<br />

pakalpojuma sniegšana apdroš<strong>in</strong>ātajam.<br />

192. pants. Par palīdzības sniegšanu nelaimes gadījumā vai transporta<br />

līdzekĜa bojājuma gadījumā atzīst:<br />

1) transporta līdzekĜa nogādāšanu uz tuvāko vietu, kur var tikt veikts tā<br />

remonts, kā arī autovadītāja <strong>un</strong> pasažieru nogādāšanu uz tuvāko vietu, no kuras<br />

viĦi var turp<strong>in</strong>āt ceĜojumu;<br />

2) transporta līdzekĜa, autovadītāja <strong>un</strong> pasažieru nogādāšanu uz to mītnes<br />

zemi vai vietu, no kuras tie devušies ceĜojumā, vai uz ceĜojuma galamērėi;<br />

3) citus apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumā paredzētos pakalpojumus vai naudas<br />

izmaksas.<br />

193. pants. Palīdzības apdroš<strong>in</strong>āšana neietver:<br />

1) dažādu automoto klubu biedriem sniegtos pakalpojumus, kuriem<br />

palīdzību transporta līdzekĜa salūš<strong>anas</strong> vai transportēš<strong>anas</strong> gadījumā nodroš<strong>in</strong>a<br />

automoto biedrība tajā valstī, kurā viĦi atrodas, <strong>un</strong> starp šādām biedrībām ir<br />

noslēgts sadarbības līgums;<br />

2) servisa, ekspluatācijas, garantijas remonta <strong>un</strong> šā panta 1. p<strong>un</strong>ktā m<strong>in</strong>ēto<br />

juridisko personu pakalpojumus.<br />

194. pants. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs, kurš vēlas veikt palīdzības apdroš<strong>in</strong>āšanu, ir<br />

tiesīgs izmantot pakalpojumus, ko sniedz cita juridiskā persona, kurai ir


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

124<br />

personāls <strong>un</strong> aprīkojums, ieskaitot sertificētu medicīnisko personālu, kā arī citi<br />

līdzekĜi, kas nepieciešami, lai nodroš<strong>in</strong>ātu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumos paredzēto<br />

saistību izpildi šajā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidā.<br />

195. pants. Nedzīvības apdroš<strong>in</strong>āšana ietver arī darbību, kas ir palīdzība,<br />

ko sniedz personām, kuras nokĜuvušas grūtībās ceĜojuma laikā, esot prom no<br />

savām mājām vai savas pastāvīgās dzīvesvietas. Palīdzības sniegšana nozīmē, ka<br />

apdroš<strong>in</strong>ātājs saskaĦā ar noslēgto apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumu nekavējoties nodroš<strong>in</strong>a<br />

apdroš<strong>in</strong>ātajam palīdzības sniegšanu, ja viĦš ir nokĜuvis grūtībās ārvalstu<br />

ceĜojuma laikā ārpus savas mītnes zemes. Šāda palīdzība ir naudas maksājums<br />

vai pakalpojuma sniegšana apdroš<strong>in</strong>ātajam. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs, kas veic palīdzības<br />

apdroš<strong>in</strong>āšanu, ir tiesīgs izmantot pakalpojumus, ko sniedz cita persona, kurai ir<br />

personāls <strong>un</strong> aprīkojums (ieskaitot sertificētu medicīnisko personālu), kas<br />

nepieciešams, lai nodroš<strong>in</strong>ātu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumos paredzēto saistību<br />

savlaicīgu izpildi šajā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidā.<br />

3. nodaĜa<br />

Juridisko izdevumu apdroš<strong>in</strong>āšana<br />

196. pants. (1) Šī nodaĜa attiecas uz juridisko izdevumu apdroš<strong>in</strong>āšanu, kas<br />

noteikta šā likuma 1. pielikuma 17. p<strong>un</strong>ktā <strong>un</strong> kas paredz segt tiesvedības<br />

izdevumus <strong>un</strong> nodroš<strong>in</strong>a juridiska rakstura pakalpojumus, kas tieši saistīti ar<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> segumu, aizstāvot <strong>un</strong> pārstāvot apdroš<strong>in</strong>āto civilprocesā,<br />

krim<strong>in</strong>ālprocesā vai adm<strong>in</strong>istratīvajā procesā, kā arī panākot nodarīto zaudējumu<br />

<strong>un</strong> bojājumu atlīdz<strong>in</strong>āšanu apdroš<strong>in</strong>ātajam, neiesaistoties šajos procesos.<br />

(2) Šīs nodaĜas noteikumi neattiecas uz šādām darbībām:<br />

1) juridisko izdevumu apdroš<strong>in</strong>āšanu, ja šāda apdroš<strong>in</strong>āšana attiecas uz<br />

strīdiem vai riskiem, kas izriet no jūras kuău izmantoš<strong>anas</strong> vai ir saistīti ar to;<br />

2) darbību, ko veic apdroš<strong>in</strong>ātājs, kurš nodroš<strong>in</strong>a civiltiesiskās atbildības<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> segumu, aizstāvot <strong>un</strong> pārstāvot apdroš<strong>in</strong>āto, ja aizstāvēšana <strong>un</strong><br />

pārstāvēšana vienlaikus tiek veikta apdroš<strong>in</strong>ātāja <strong>in</strong>teresēs;<br />

3) juridisko izdevumu apdroš<strong>in</strong>āšanu, ko veic apdroš<strong>in</strong>ātājs palīdzības<br />

apdroš<strong>in</strong>āšanā, kas atbilst šādiem nosacījumiem:<br />

a) darbību veic dalībvalstī, kura nav apdroš<strong>in</strong>ātā pastāvīgā dzīvesvieta,<br />

b) darbība ir daĜa no līguma, kas attiecas tikai uz palīdzību, kuru sniedz<br />

personām, kam rodas grūtības ceĜojuma laikā, esot prom no savām mājām vai no<br />

savas pastāvīgās dzīvesvietas.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

125<br />

197. pants. <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs, kurš veic juridisko izdevumu apdroš<strong>in</strong>āšanu, ir<br />

tiesīgs uzticēt kompetentai personai ar juridisko izdevumu apdroš<strong>in</strong>āšanu saistīto<br />

prasību noregulēšanu. Ja ar juridisko izdevumu apdroš<strong>in</strong>āšanu saistīto prasību<br />

noregulēšanu veic apdroš<strong>in</strong>ātāja darb<strong>in</strong>ieks, tad viĦš darbojas tikai šajā<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidā.<br />

198. pants. (1) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>ot juridiskos izdevumus, apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> līgumā<br />

paredz:<br />

1) atsevišėu apdroš<strong>in</strong>ātā riska <strong>un</strong> apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> prēmijas atspoguĜošanu, ja<br />

apdroš<strong>in</strong>ātājs juridisko izdevumu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> risku apdroš<strong>in</strong>a kopā ar kādu<br />

citu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> risku;<br />

2) apdroš<strong>in</strong>ātā tiesības izvēlēties advokātu vai citu atbilstošas kvalifikācijas<br />

personu, kura var aizstāvēt <strong>un</strong> pārstāvēt apdroš<strong>in</strong>ātā <strong>in</strong>tereses civilprocesā,<br />

krim<strong>in</strong>ālprocesā vai adm<strong>in</strong>istratīvajā procesā vai neiesaistoties šajos procesos;<br />

3) apdroš<strong>in</strong>ātā tiesības, ja veidojas <strong>in</strong>terešu konflikts starp apdroš<strong>in</strong>āto <strong>un</strong><br />

apdroš<strong>in</strong>ātāju, veicot juridisko izdevumu prasību noregulēšanu:<br />

a) izvēlēties advokātu vai citu atbilstošas kvalifikācijas personu,<br />

b) pārsūdzēt apdroš<strong>in</strong>ātāja pieĦemtos lēmumus saskaĦā ar Latvijas<br />

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs <strong>in</strong>formē apdroš<strong>in</strong>āto par šā panta pirmās daĜas 3. p<strong>un</strong>ktā<br />

m<strong>in</strong>ētajām apdroš<strong>in</strong>ātā tiesībām, ja rodas <strong>in</strong>terešu konflikts starp apdroš<strong>in</strong>ātāju<br />

<strong>un</strong> apdroš<strong>in</strong>āto.<br />

(3) Juridiska rakstura pakalpojumus <strong>un</strong> pušu pārstāvību nodroš<strong>in</strong>a<br />

neatkarīgi advokāti vai citas atbilstošas kvalifikācijas personas, ja vienā strīdā<br />

iesaistīto pušu juridiskos izdevumus ir apdroš<strong>in</strong>ājis viens <strong>un</strong> tas pats<br />

apdroš<strong>in</strong>ātājs.<br />

(4) Šā panta pirmās daĜas 2. p<strong>un</strong>kts netiek piemērots, ja:<br />

1) apdroš<strong>in</strong>āšana tiek attiec<strong>in</strong>āta tikai uz gadījumiem, kas saistīti ar<br />

autotransporta izmantošanu Latvijas Republikas teritorijā;<br />

2) apdroš<strong>in</strong>āšana tiek attiec<strong>in</strong>āta uz palīdzības sniegšanu nelaimes vai<br />

bojājumu gadījumā, kurā iesaistīts autotransports.


199. pants. Lielie riski ir:<br />

FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

126<br />

4. nodaĜa<br />

Lielo risku apdroš<strong>in</strong>āšana<br />

1) apdroš<strong>in</strong>ātie riski šādos apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidos:<br />

a) dzelzceĜa transporta apdroš<strong>in</strong>āšanā,<br />

b) gaisakuău apdroš<strong>in</strong>āšanā,<br />

c) kuău apdroš<strong>in</strong>āšanā,<br />

d) kravu apdroš<strong>in</strong>āšanā,<br />

e) gaisakuău īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdroš<strong>in</strong>āšanā,<br />

f) kuău īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdroš<strong>in</strong>āšanā;<br />

2) apdroš<strong>in</strong>ātie riski šādos apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidos, ja apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmējs<br />

nodarbojas ar komercdarbību vai ir brīvās profesijas pārstāvis <strong>un</strong> apdroš<strong>in</strong>ātie<br />

riski attiecas uz apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmēja profesionālo darbību vai komercdarbību:<br />

a) kredītu apdroš<strong>in</strong>āšanā,<br />

b) galvojumu apdroš<strong>in</strong>āšanā;<br />

3) apdroš<strong>in</strong>ātie riski šādos apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> veidos, ja apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmējs<br />

pārsniedz vismaz divus no trim šādiem kritērijiem – tā bilances pārsniedz<br />

kopsumma 6,2 miljonus euro, neto apgrozījums 12,8 miljonus euro, pārskata<br />

gada vidējais darb<strong>in</strong>ieku skaits 250 cilvēkus:<br />

a) sauszemes transporta (izĦemot dzelzceĜa transportu) apdroš<strong>in</strong>āšanā,<br />

b) īpašuma apdroš<strong>in</strong>āšanā pret ug<strong>un</strong>s <strong>un</strong> dabas stihiju postījumiem<br />

(bojājumiem, ko īpašumam, izĦemot sauszemes transportu, dzelzceĜa transportu,<br />

gaisakuăus, kuăus <strong>un</strong> kravas, nodara ug<strong>un</strong>s, eksplozija, atomenerăija, zemes<br />

iegrimšana <strong>un</strong> citas stihijas),<br />

c) īpašuma apdroš<strong>in</strong>āšanā pret citiem zaudējumiem (bojājumiem, ko<br />

īpašumam, izĦemot sauszemes transportu, dzelzceĜa transportu, gaisakuăus,<br />

kuăus <strong>un</strong> kravas, nodara krusa, salna, zādzība <strong>un</strong> citi negadījumi, izĦemot ug<strong>un</strong>i,<br />

eksploziju, atomenerăiju, zemes iegrimšanu <strong>un</strong> citas stihijas),


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

127<br />

d) sauszemes transportlīdzekĜu īpašnieku civiltiesiskās atbildības<br />

apdroš<strong>in</strong>āšanā,<br />

e) vispārējās civiltiesiskās atbildības apdroš<strong>in</strong>āšanā,<br />

f) dažādu f<strong>in</strong>ansiālo zaudējumu apdroš<strong>in</strong>āšanā.<br />

200. pants. Ja apdroš<strong>in</strong>ājuma Ħēmējs ietilpst komercsabiedrību grupā, kam<br />

tiek veidots konsolidētais gada pārskats, šā likuma 199. panta 3. p<strong>un</strong>ktā<br />

noteiktos kritērijus piemēro, pamatojoties uz konsolidēto gada pārskatu.<br />

201. pants. Dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājs var veikt lielo risku apdroš<strong>in</strong>āšanu,<br />

neievērojot šā likuma 157. <strong>un</strong> 160. panta prasības.<br />

III sadaĜa<br />

Pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> īpašie noteikumi<br />

202. pants. (1) Īpašam nolūkam dib<strong>in</strong>āta sabiedrība var uzsākt savu<br />

darbību Latvijā tikai pēc F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas izsniegtas licences<br />

saĦemš<strong>anas</strong>.<br />

(2) Prasības šā panta pirmajā daĜā noteiktās licences saĦemšanai noteiktas<br />

Eiropas Komisijas Regulā.<br />

C daĜa<br />

<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību grupas uzraudzība<br />

I sadaĜa<br />

Grupas uzraudzība – piemēroš<strong>anas</strong> gadījumi,<br />

piemēroš<strong>anas</strong> joma <strong>un</strong> līmeĦi<br />

1. nodaĜa<br />

Piemēroš<strong>anas</strong> gadījumi <strong>un</strong> piemēroš<strong>anas</strong> joma<br />

203. pants. (1) Grupas uzraudzība ietver to apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību uzraudzību grupas līmenī, kuras ir grupas sastāvā.<br />

Šā likuma prasības attiecībā uz <strong>in</strong>dividuālu apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību uzraudzību turp<strong>in</strong>a piemērot katrai atsevišėai<br />

grupas apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai, ja vien grupas<br />

uzraudzība neparedz citādu kārtību saskaĦā ar šā likuma 203. līdz 247. panta<br />

prasībām.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

128<br />

(2) Uzraudzība grupas līmenī tiek piemērota:<br />

1) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībām, kas ir dalības<br />

sabiedrības vismaz vienā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībā, pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

sabiedrībā, ārvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājā vai ārvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājā, saskaĦā ar šā<br />

likuma 207. līdz 248. pantu;<br />

2) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībām, kuru mātes<br />

sabiedrība ir dalībvalstī reăistrēta apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pārvaldītājsabiedrība, saskaĦā<br />

ar šā likuma 207. līdz 248. pantu;<br />

3) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībām, kuru mātes<br />

sabiedrība ir nedalībvalstī reăistrēta apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pārvaldītājsabiedrība,<br />

nedalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājs vai nedalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs, saskaĦā ar šā<br />

likuma 249. līdz 252. pantu;<br />

4) apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībām, kuru mātes<br />

sabiedrība ir daudznozaru apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pārvaldītājsabiedrība, saskaĦā ar šā<br />

likuma 253. pantu.<br />

(3) Ja šā panta otrās daĜas 1. p<strong>un</strong>ktā m<strong>in</strong>ētā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> dalības sabiedrība vai šā panta otrās daĜas 2. p<strong>un</strong>ktā m<strong>in</strong>ētā<br />

dalībvalstī reăistrētā apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pārvaldītājsabiedrība ir saistītā sabiedrība<br />

uzraudzībai pakĜautai komercsabiedrībai vai jauktai f<strong>in</strong>anšu<br />

pārvaldītājsabiedrībai, uz kuru attiecas papildu uzraudzība saskaĦā ar F<strong>in</strong>anšu<br />

konglomerātu likuma prasībām, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija, ja tā ir<br />

grupas uzraudzības iestāde, pēc apspriešanās ar citām iesaistītajām uzraudzības<br />

iestādēm var pieĦemt lēmumu m<strong>in</strong>ētās apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

dalības sabiedrības vai m<strong>in</strong>ētās apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pārvaldītājsabiedrības līmenī<br />

neveikt šā likuma 222. pantā m<strong>in</strong>ēto riska koncentrācijas uzraudzību vai šā<br />

likuma 223. pantā m<strong>in</strong>ēto grupas iekšējo darījumu uzraudzību, vai abu m<strong>in</strong>ēto<br />

veidu uzraudzību.<br />

(4) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija nosaka gadījumus, kuros grupas<br />

komercsabiedrības var tikt izslēgtas no grupas uzraudzības piemēroš<strong>anas</strong> jomas.<br />

2. nodaĜa<br />

LīmeĦi<br />

204. pants. (1) Ja šā likuma 203. panta otrās daĜas 1. <strong>un</strong> 2. p<strong>un</strong>ktā m<strong>in</strong>ētā<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> dalības sabiedrība vai dalībvalstī<br />

reăistrēta apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pārvaldītājsabiedrība ir meitas sabiedrība citai<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrībai, dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājam,


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

129<br />

dalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājam vai dalībvalstī reăistrētai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

pārvaldītājsabiedrībai, šā likuma 207. līdz 248. pantu piemēro tikai galējās<br />

mātes sabiedrības, kas ir apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība,<br />

dalībvalsts apdroš<strong>in</strong>ātājs, dalībvalsts pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>ātājs vai dalībvalstī reăistrēta<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pārvaldītājsabiedrība, līmenī.<br />

(2) Ja šā panta pirmajā daĜā m<strong>in</strong>ētā galējā mātes sabiedrība, kas ir<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība vai dalībvalstī reăistrēta<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pārvaldītājsabiedrība, ir saistītā sabiedrība uzraudzībai pakĜautai<br />

komercsabiedrībai vai jauktai f<strong>in</strong>anšu pārvaldītājsabiedrībai, uz kuru attiecas<br />

papildu uzraudzība saskaĦā ar F<strong>in</strong>anšu konglomerātu likuma prasībām, F<strong>in</strong>anšu<br />

<strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija, ja tā ir grupas uzraudzības iestāde, pēc apspriešanās<br />

ar citām iesaistītajām uzraudzības iestādēm var pieĦemt lēmumu m<strong>in</strong>ētās galējās<br />

mātes sabiedrības līmenī neveikt šā likuma 222. pantā m<strong>in</strong>ēto riska<br />

koncentrācijas uzraudzību vai šā likuma 223. pantā m<strong>in</strong>ēto grupas iekšējo<br />

darījumu uzraudzību, vai abu m<strong>in</strong>ēto veidu uzraudzību.<br />

205. pants. (1) Ja šā likuma 203. panta otrās daĜas 1. <strong>un</strong> 2. p<strong>un</strong>ktā m<strong>in</strong>ētās<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> dalības sabiedrības vai dalībvalstī<br />

reăistrētas apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pārvaldītājsabiedrības šā likuma 204. pantā norādītā<br />

galējā mātes sabiedrība atrodas citā dalībvalstī, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus<br />

komisija, konsultējoties ar grupas uzraudzības iestādi <strong>un</strong> m<strong>in</strong>ēto galējo mātes<br />

sabiedrību citā dalībvalstī, var pieĦemt lēmumu par grupas uzraudzības<br />

attiec<strong>in</strong>āšanu uz Latvijas Republikā reăistrētu galējo apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> mātes sabiedrību vai apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> pārvaldītājsabiedrību. Šā<br />

likuma 207. līdz 248. pantā noteiktās grupas uzraudzības prasības piemēro<br />

apakšgrupas līmenī, ievērojot šā panta otrās līdz sestās daĜas nosacījumus.<br />

F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija sniedz paskaidrojošu paziĦojumu par savu<br />

lēmumu gan grupas uzraudzības iestādei, gan dalībvalstī reăistrētai galējai mātes<br />

sabiedrībai.<br />

(2) Attiecībā uz galējo Latvijas Republikā reăistrēto mātes sabiedrību<br />

F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieĦemt lēmumu ierobežot<br />

apakšgrupas uzraudzību līdz vienai vai vairākām šādām grupas f<strong>in</strong>anšu stāvokĜa<br />

uzraudzības jomām:<br />

1) grupas maksātspējas uzraudzība saskaĦā ar šā likuma 207. līdz 214.<br />

panta prasībām;<br />

2) riska koncentrācijas <strong>un</strong> grupas iekšējo darījumu uzraudzība saskaĦā ar šā<br />

likuma 222. <strong>un</strong> 223. panta prasībām;<br />

3) riska vadības <strong>un</strong> iekšējās kontroles uzraudzība saskaĦā ar šā likuma 224.<br />

panta prasībām.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

130<br />

(3) Ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ir pieĦēmusi šā panta otrās daĜas<br />

1. p<strong>un</strong>ktā noteikto lēmumu, grupas maksātspējas kapitāla prasības aprēė<strong>in</strong>am<br />

tiek izmantota tā F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijas noteikumos m<strong>in</strong>ētā<br />

aprēė<strong>in</strong>a metode, ko grupas uzraudzības iestāde ir atz<strong>in</strong>usi par piemērojamu<br />

attiecībā uz šā likuma 204. pantā m<strong>in</strong>ēto dalībvalstī reăistrēto galējo mātes<br />

sabiedrību.<br />

(4) Ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ir pieĦēmusi šā panta otrās daĜas<br />

1. p<strong>un</strong>ktā noteikto lēmumu <strong>un</strong> ja šā likuma 204. pantā m<strong>in</strong>ētā dalībvalstī<br />

reăistrētā galējā mātes sabiedrība ir ieguvusi grupas uzraudzības iestādes atĜauju<br />

aprēė<strong>in</strong>āt grupas konsolidēto maksātspējas kapitāla prasību, kā arī grupas<br />

apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrību <strong>in</strong>dividuālo maksātspējas<br />

kapitāla prasību, pamatojoties uz grupas iekšējo modeli, Latvijas Republikā<br />

reăistrētas galējās mātes sabiedrības grupas maksātspējas kapitāla aprēė<strong>in</strong>am<br />

tiek izmantots grupas iekšējais modelis.<br />

(5) Ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija uzskata, ka Latvijas Republikā<br />

reăistrētas galējās mātes sabiedrības riska profils ievērojami atšėiras no grupas<br />

uzraudzības iestādes apstipr<strong>in</strong>ātā iekšējā modeĜa, <strong>un</strong> ja Latvijas Republikā<br />

reăistrētā galējā mātes sabiedrība pienācīgi neĦem vērā F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla<br />

tirgus komisijas rīkojumus, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija var pieĦemt<br />

lēmumu par kapitāla paliel<strong>in</strong>ājuma noteikšanu m<strong>in</strong>ētās Latvijas Republikā<br />

reăistrētās galējās mātes sabiedrības grupas maksātspējas kapitāla prasībai, kas<br />

izriet no iekšējā modeĜa piemēroš<strong>anas</strong>, vai izĦēmuma gadījumos, ja šāds kapitāla<br />

paliel<strong>in</strong>ājums nav piemērojams, pieprasīt m<strong>in</strong>ētajai komercsabiedrībai aprēė<strong>in</strong>āt<br />

savu grupas maksātspējas kapitāla prasību saskaĦā ar standarta formulu.<br />

(6) Šā panta piektajā daĜā m<strong>in</strong>ētajā gadījumā F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus<br />

komisija sniedz paskaidrojošu paziĦojumu par savu lēmumu gan grupas<br />

uzraudzības iestādei, gan Latvijas Republikā reăistrētajai galējai mātes<br />

sabiedrībai.<br />

(7) Ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ir pieĦēmusi šā panta otrās daĜas<br />

1. p<strong>un</strong>ktā noteikto lēmumu, m<strong>in</strong>ētā komercsabiedrība nav tiesīga iesniegt<br />

pieteikumu atĜaujas saĦemšanai saskaĦā ar šā likuma 217. vai 221. pantu, lai<br />

kādai no tās meitas sabiedrībām piemērotu šā likuma 218. <strong>un</strong> 219. pantu.<br />

(8) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija nepieĦem vai atceĜ šā panta pirmajā<br />

daĜā m<strong>in</strong>ēto lēmumu, ja Latvijas Republikā reăistrētā galējā mātes sabiedrība ir<br />

meitas sabiedrība šā likuma 204. pantā m<strong>in</strong>ētajai dalībvalstī reăistrētajai galējai<br />

mātes sabiedrībai, kam ir izsniegta grupas uzraudzības iestādes atĜauja, saskaĦā<br />

ar kuru m<strong>in</strong>ētajai meitas sabiedrībai piemērojamas šā likuma 218. <strong>un</strong> 219. panta<br />

prasības.


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

131<br />

206. pants. (1) Ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ir pieĦēmusi šā<br />

likuma 203. pantā m<strong>in</strong>ēto lēmumu piemērot galējai Latvijas Republikā<br />

reăistrētajai mātes sabiedrībai grupas uzraudzību apakšgrupas līmenī, F<strong>in</strong>anšu<br />

<strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija ir tiesīga noslēgt vienošanos ar citā dalībvalstī<br />

reăistrētas citas saistītās sabiedrības galējās mātes sabiedrības uzraudzības<br />

iestādi, lai veiktu grupas uzraudzību tādas apakšgrupas līmenī, kura aptver<br />

vairākas dalībvalstis.<br />

(2) Ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija <strong>un</strong> attiecīgā uzraudzības iestāde ir<br />

noslēgušas vienošanos atbilstīgi šā panta pirmajai daĜai, grupas uzraudzība<br />

netiek veikta šā likuma 207. pantā m<strong>in</strong>ētās galējās mātes sabiedrības līmenī, ja tā<br />

neatrodas tajā pašā dalībvalstī, kurā šā p<strong>un</strong>kta pirmajā daĜā m<strong>in</strong>ētā apakšgrupa.<br />

(3) Ja F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija <strong>un</strong> attiecīgā uzraudzības iestāde ir<br />

noslēgušas vienošanos atbilstīgi šā panta pirmajai daĜai, uzraudzība apakšgrupas<br />

līmenī tiek piemērota, ievērojot šā likuma 205. panta otrās līdz sestās daĜas<br />

nosacījumus.<br />

II sadaĜa<br />

F<strong>in</strong>anšu stāvoklis<br />

1. nodaĜa<br />

Grupas maksātspēja<br />

207. pants. (1) Grupas maksātspējas uzraudzība tiek veikta saskaĦā ar šā<br />

panta otro daĜu <strong>un</strong> šā likuma 224. līdz 248. pantu.<br />

(2) Lai nodroš<strong>in</strong>ātu grupas maksātspēju, šā likuma 203. panta otrās daĜas 1.<br />

p<strong>un</strong>ktā m<strong>in</strong>ētās apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> dalības sabiedrības <strong>un</strong> šā<br />

likuma 203. panta otrās daĜas 2. p<strong>un</strong>ktā m<strong>in</strong>ētās grupas apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai<br />

pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrības nodroš<strong>in</strong>a izmantojamā pašu kapitāla pieejamību<br />

grupā, kas vienmēr ir vismaz līdzvērtīgs grupas maksātspējas kapitāla prasībai,<br />

ko aprēė<strong>in</strong>a saskaĦā ar šā likuma 209. līdz 234. panta <strong>un</strong> F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla<br />

tirgus komisijas noteikumu prasībām.<br />

(3) F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija, ja tā ir grupas uzraudzības iestāde,<br />

veic grupas maksātspējas izpildes pārbaudi saskaĦā ar šā likuma 225. līdz 248.<br />

panta prasībām. Grupas maksātspējas uzraudzībā tiek piemērotas šā likuma 143.<br />

panta <strong>un</strong> 145. panta pirmās līdz septītās daĜas prasības.<br />

(4) Tiklīdz dalības sabiedrība ir konstatējusi <strong>un</strong> <strong>in</strong>formējusi grupas<br />

uzraudzības iestādi par neatbilstību grupas maksātspējas kapitāla prasībai vai par<br />

šādas neatbilstības risku turpmākajos trīs mēnešos, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus


FMlik_261011_APL_skanosanai; <strong>Likumprojekts</strong> "<strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> <strong>un</strong> pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> likums"<br />

132<br />

komisija, ja tā ir grupas uzraudzības iestāde, <strong>in</strong>formē citas uzraugu kolēăijas<br />

uzraudzības iestādes, kam jāveic grupas f<strong>in</strong>anšu stāvokĜa analīze.<br />

208. pants. (1) Grupas maksātspējas aprēė<strong>in</strong>s ietver grupas maksātspējas<br />

kapitāla prasības aprēė<strong>in</strong>u <strong>un</strong> grupas pašu kapitāla aprēė<strong>in</strong>u. F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla<br />

tirgus komisija nosaka grupas maksātspējas aprēė<strong>in</strong>a biežumu <strong>un</strong> iesniegš<strong>anas</strong><br />

kārtību F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai.<br />

(2) <strong>Apdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> vai pā<strong>rapdro</strong>š<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong> sabiedrība <strong>un</strong> apdroš<strong>in</strong>āš<strong>anas</strong><br />

pārvaldītājsabiedrība pastāvīgi uzrauga grupas maksātspējas kapitāla prasību. Ja<br />

grupas riska profils ievērojami atšėiras no pieĦēmumiem, kas ir pēdējā F<strong>in</strong>anšu<br />

<strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai iesniegtā grupas maksātspējas kapitāla prasības<br />

aprēė<strong>in</strong>a pamatā, nekavējoties veic ja<strong>un</strong>u grupas maksātspējas kapitāla prasības<br />

aprēė<strong>in</strong>u <strong>un</strong> iesniedz to F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisijai.<br />

(3) Ja ir pamats uzskatīt, ka grupas riska profils ir ievērojami ma<strong>in</strong>ījies<br />

kopš datuma, kurā iesniegts pēdējais grupas maksātspējas kapitāla prasības<br />

aprēė<strong>in</strong>s, F<strong>in</strong>anšu <strong>un</strong> kapitāla tirgus komisija, ja tā ir grupas uzraudzības iestāde,<br />

ir tiesīga pieprasīt veikt ja<strong>un</strong>u grupas maksātspējas kapitāla prasības aprēė<strong>in</strong>u.<br />

209.