11.07.2015 Views

Kupravas pagasta teritorijas plānojums 2007 - 2019 I da a ...

Kupravas pagasta teritorijas plānojums 2007 - 2019 I da a ...

Kupravas pagasta teritorijas plānojums 2007 - 2019 I da a ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Apstiprināts <strong>2007</strong>.ga<strong>da</strong> 26.aprīlī (protokols Nr.5, §1)Kupravā<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> padomes priekšsēdētājsAivars GaraisBalvu rajona<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums<strong>2007</strong> - <strong>2019</strong>I <strong>da</strong>ļaPaskaidrojuma rakstsPasūtītājs:<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> padomeIzpildītājs: SIA „Grupa 93”Kuprava, <strong>2007</strong>


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma raksts7.2. Uzņēmēj<strong>da</strong>rbības raksturojums un attīstības tendences ..................................................237.2.1. Ražošanas uzņēmumi un <strong>teritorijas</strong> ..........................................................................237.2.2. Lauksaimnieciskā <strong>da</strong>rbība ........................................................................................237.2.3. Pakalpojumi..............................................................................................................248. PAGASTA TELPISKĀ ORGANIZĀCIJA UN BŪVVIDES RAKSTUROJUMS .258.1. Zemju struktūra un nekustamā īpašuma raksturojums ....................................................258.2. <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> telpiskā organizācija un apdzīvojuma raksturojums ..........................278.3. Apbūves raksturojums, mājoklis .....................................................................................289. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS RAKSTUROJUMS.................................299.1. Autoceļi ...........................................................................................................................299.1.1. Valsts autoceļi ..........................................................................................................299.1.2. Pašvaldību ceļi..........................................................................................................319.1.3. Sabiedriskais transports............................................................................................329.2. Dzelzceļš..........................................................................................................................3210. INŽENIERAPGĀDES UN TEHNISKĀS INFRASTRUKTŪRASRAKSTUROJUMS ...............................................................................................................3310.1. Ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma ...............................3310.2. Siltumapgāde ...............................................................................................................3410.3. Sakaru infrastruktūra ...................................................................................................3510.3.1. Fiksētie telefona sakari.............................................................................................3510.3.2. Mobilie sakari...........................................................................................................3610.3.3. Internets....................................................................................................................3610.4. Elektroapgāde ..............................................................................................................3710.5. Gāzes apgāde ...............................................................................................................3710.6. Meliorācijas sistēmas...................................................................................................383


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma raksts1. Ievads<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojuma pirmā re<strong>da</strong>kcija izstrādāta 2006.gadā, <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> padomeisa<strong>da</strong>rbojoties ar konsultāciju uzņēmumu SIA “Grupa 93”.<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums sastāv no šādām <strong>da</strong>ļām:1.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma raksts;2.<strong>da</strong>ļa. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;3.<strong>da</strong>ļa. Grafiskā <strong>da</strong>ļa;4.<strong>da</strong>ļa. Pārskats par plānojuma izstrādi.1.<strong>da</strong>ļa “Paskaidrojuma raksts” ietver <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> pašreizējās izmantošanas aprakstu un <strong>teritorijas</strong>turpmākās izmantošanas risinājumu pamatojumu. Kopā ar Paskaidrojuma rakstu jāskata <strong>teritorijas</strong> pašreizējāsizmantošanas karte mērogā 1 : 5 000.<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojuma grafiskā <strong>da</strong>ļa sagatavota digitāli (ar Mikrostacijas programmas palīdzību)uz <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> topogrāfiskās kartes pamatnes mērogā 1 : 10 000, atbilstoši valsts vienotāstopogrāfiskās kartes specifikācijai, piesaistīta koordinātu sistēmai LKS–92. Topogrāfisko karti 2003.gadāsagatavoja VZD Latgales reģionālās no<strong>da</strong>ļas Ģeodēzijas un kartogrāfijas <strong>da</strong>ļa. <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> ka<strong>da</strong>stra karte navpilnībā savietota ar ortofotomateriālu, jo ka<strong>da</strong>stra karte ir sākta kārtot uz aerofoto dešifrētā materiāla un tam irnobīdes no ortofoto materiāla. Ka<strong>da</strong>stra karte saņemta no Valsts zemes dienesta ar <strong>da</strong>tiem uz 2005.ga<strong>da</strong> decembri.2.<strong>da</strong>ļa „<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> izmantošanas un apbūves noteikumi” pieejama atsevišķā sējumā un saturnosacījumus un aprobežojumus <strong>teritorijas</strong> turpmākajai izmantošanai un apbūvei <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> administratīvajāteritorijā. 2.<strong>da</strong>ļa ir <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> pašvaldības saistošo noteikumu projekts. Teritorijas izmantošanas un apbūvesnoteikumi jāskata kopā ar plānotās (atļautās) izmantošanas karti.4.<strong>da</strong>ļa „Pārskats par <strong>teritorijas</strong> plānojuma izstrādi” pieejama atsevišķā sējumā un satur plānojuma izstrādesdokumentāciju – institūciju un kaimiņu pašvaldību nosacījumus un atzinumus, pārskatus par sabiedriskajāmapspriešanām, pašvaldības lēmumus, ziņojumus par institūciju nosacījumu un atzinumu ievērošanu.Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana definēta, ņemot vērā:• Esošo <strong>teritorijas</strong> izmantošanu (zemes lietojuma veidu, faktisko izmantošanu);• Valsts mēroga nozaru attīstības dokumentus, Latgales reģiona plānošanas dokumentus un Balvu rajonaplānojumu;• Sociāli ekonomisko situāciju un to ietekmējošos faktorus <strong>Kupravas</strong> pagastā un apkārtējās teritorijās un Balvurajonā kopumā;• Normatīvo aktu prasības un valsts institūciju izsniegtos nosacījumus <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojumam;• Zemes īpašnieku, <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> iedzīvotāju, <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> padomes redzējumu par <strong>teritorijas</strong>turpmāko izmantošanu.Teritorijas plānojuma izstrādes mērķisnoteikt vispiemērotāko <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> izmantošanu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasībasun pašvaldības, vietējo iedzīvotāju, zemes īpašnieku un lietotāju intereses, lai:- veidotu pievilcīgu dzīves un uzņēmēj<strong>da</strong>rbības vidi <strong>Kupravas</strong> pagastā;- izmantotu priekšnoteikumus <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> attīstībai;- radītu tiesisku pamatu vides piesārņojuma problēmu risināšanai un nodrošinātu vides kvalitātes mērķusasniegšanu.4


ATTĪSTĪBAS PRIEKŠNOTEIKUMI<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma raksts<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> telpiskās attīstības vīzija• <strong>Kupravas</strong> pagasts atro<strong>da</strong>s uz valsts nozīmes māla atradnes iegulām;• Spilgts padomju laika plānvei<strong>da</strong> ekonomikas piemērs, kad tika veidota viena profila rūpnieciskie objekti unkuru ražotā produkcija un <strong>da</strong>rbaspēka kvalifikācija nespēja konkurēt un pastāvēt brīvās ekonomikas apstākļos.Šodien pašvaldībai lielā mērā vienai jātiek galā ar ilgstošām negatīvām sekām (iedzīvotāju sociālā depresija,bez<strong>da</strong>rbs, vides piesārņojums, nolietotā infrastruktūra un rūpnīcas neizmantotās būves).• Tādējādi pašvaldībai ir pamats pievērst šai teritorijai visas Latvijas (un ne tikai) uzmanību un tiesības lūgtpalīdzību, lai atveseļotu šo vietu.• Kuprava ir vieta ar zināmu skanējumu, atpazīstamību Latvijā: bijusī drenu cauruļu rūpnīca blakus labaskvalitātes māla atradnēm; etnogrāfiskais ansamblis, uzņēmēji un skola nes <strong>Kupravas</strong> vārdu ne tikai reģionā, betvisā Latvijā.• Apdzīvotā vieta Kuprava ir kompakta teritorija. Teritorija, kurā vieglāk organizēt pakalpojumus uninfrastruktūras uzlabojumus.• Kupravu šķērso iecerētais reģiona nozīmes ceļš „Austrumu stīga”.<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> telpiskās attīstības vīzijaAttīstības mērķiSasniedzamība pa asfaltētiem ceļiem, Austrumu stīgas projekta virzība, sakaru kvalitāte un <strong>da</strong>basresursi (māla atradnes), ir veicinājusi jaunu uzņēmumu ienākšanu teritorijā.Ir veikta bijušās drenu rūpnīcas <strong>teritorijas</strong> sakārtošana.<strong>Kupravas</strong> ciema neapdzīvotās <strong>da</strong>udzdzīvokļu mājas ir nojauktas, teritorija sakopta vai izbūvētadzīvojamai vai pakalpojumu funkcijai.Saglabāti un uzlaboti vietējie sociālie pakalpojumi (skola, primārā veselības un sociālā aprūpe, kultūra,sports).Veikta notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas uzlabošana un novērsta Bolupes piesārņošana.Veikta siltumsaimniecības rekonstrukcija.Uzlabota pašvaldības ceļu un ielu kvalitāte.5


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma raksts2. Plānošanas konteksts2.1. Nacionālais līmenis<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums izstrādāts pirms Nacionālā plānojuma spēkā stāšanās spēkā. <strong>Kupravas</strong>pagastu neskar līdz šim izstrādātā Nacionālā plānojuma saistošā <strong>da</strong>ļa 1 par nacionālās nozīmes īpaši vērtīgajāmlauksaimniecības zemēm.<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> teritoriju skar vēl neizstrādātā nacionālā plānojuma <strong>da</strong>ļa par valsts zemes dzīļu nogabaliem underīgo izrakteņu teritorijām. <strong>Kupravas</strong> pagasts atro<strong>da</strong>s uz valsts nozīmes māla atradnes „Kuprava” (sīkāk skat.4.5.no<strong>da</strong>ļu).Ja autoceļam „Austru stīga” tiks piešķirta valsts mēroga nozīme, arī šī nacionālā plānojuma <strong>da</strong>ļa „Valsts nozīmesinfrastruktūras objekti un tīkli” attieksies uz <strong>Kupravas</strong> pagastu. Autoceļa attīstībai nepieciešamie risinājumimaksimāli iekļauti plānojumā (skat. Paskaidrojuma 9.1.1.no<strong>da</strong>ļu)Atbilstoši valsts <strong>teritorijas</strong> apdzīvojuma struktūras noteikumu projektā noteiktajai kārtībai, <strong>Kupravas</strong> ciems irvietējās nozīmes centrs, kas nodrošina tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem ikdienā nepieciešamo pakalpojumuminimumu.<strong>Kupravas</strong> pagastu neskar šā<strong>da</strong>s vēl neizstrādātās nacionālā plānojuma <strong>da</strong>ļas:• Valsts nozīmes aizsargājamās <strong>da</strong>bas <strong>teritorijas</strong>;• Valsts nozīmes kultūrvēsturiskās <strong>teritorijas</strong>;• Valsts aizsardzības objekti un <strong>teritorijas</strong>;• Valsts nozīmes paaugstināta riska <strong>teritorijas</strong> (applūstošās, vēja un ūdens erozijas, noslīdeņu un nogruvumuapdraudētās <strong>teritorijas</strong>, paaugstināta pazemes ūdeņu piesārņojuma riska, karsta un sufozijas apvidi, ugunsbīstamiun sprādzienbīstami objekti);• Valsts nozīmes rezerves <strong>teritorijas</strong> īpašiem mērķiem (<strong>teritorijas</strong>, kas tiek noteiktas valsts funkciju realizēšanaiatbilstoši šodienas un nākotnes vajadzībām).Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums• Teritorijas plānojumā maksimāli ievērtētas nacionālās intereses, lai pēc attiecīgo nacionālā plānojuma <strong>da</strong>ļuizstrādes nebūtu nepieciešamības veikt grozījumus <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojumā. Pēc attiecīgonacionālā plānojuma <strong>da</strong>ļu izstrādes, jāpārskata <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums.• <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> turpmākā attīstību ļoti ietekmē bijušās drenu rūpnīcas kompleksa paliekas. Šīs, kādreizvalsts nozīmes objekta, <strong>teritorijas</strong> sakārtošana nav pa spēkam tikai <strong>Kupravas</strong> (pašvaldībai), mazākajai noLatvijas pašvaldībām. Kompleksa sakārtošanai ilgstoši nav izdevies rast risinājumu; nepieciešams valstsatbalsts.1 Ministru kabineta 2003.ga<strong>da</strong> 9.decembra noteikumi Nr. 684 “Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām”6


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma raksts2.2. Reģiona līmenisReģionā Kuprava iezīmējas ar nozīmīgām ražošanas un derīgo izrakteņu izstrādes teritorijām un reģiona nozīmesautoceļu, kas šķērso Kupravu.1.attēls. Kuprava Latgales reģionā 2<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojumā ņemtas vērā šā<strong>da</strong>s prasības, detalizējot Latgales plānošanas reģiona<strong>teritorijas</strong> plānojuma vadlīnijas 3 :• Jauna apbūve koncentrēta esošās apdzīvotās vietas robežās;• Ir jāattīsta iekšējo ceļu tīkls, jāveido optimāla sabiedriskā transporta organizācija, uzlabojot reģiona iekšējo unārējo sasniedzamību;• Mazdārziņos minimālais zemes vienības platība – 1200 m 2 ;• No apbūves brīvas joslas gar valsts autoceļiem (izņemot, kur izvietojusies jau esošās ēkas. Īpaši tasattiecināms uz P42 ceļa, <strong>Kupravas</strong> ciemā Partizānu ielu);• Minimālā jaunveidojama zemes vienība mežsaimnieciskajās teritorijās – 2 ha;• Derīgo izrakteņu ieguvei izpētītajos krājumos (pamatā „LVM” īpašumā) noteiktas derīgo izrakteņu atradņu<strong>teritorijas</strong>. Perspektīvajās māla atradņu teritorijās derīgo izrakteņu ieguve atļauta pēc meža vai lauksaimniecībaszemju transformēšanas.Detalizējot reģiona plānojuma prasības <strong>Kupravas</strong> pagastā, pretruna radusies šādos jautājumos:• Lauksaimnieciskajās teritorijās minimālā jaunveidojamas zemes vienības platība <strong>Kupravas</strong> pagastā noteikta 1ha (reģiona plānojumā ieteikts – 2 ha).• Lai novērstu ainavu degradāciju, jāparedz sodi nesakopto teritoriju un ēku īpašniekiem, uzdodot nojauktsabrukušās vai nelikumīgi uzbūvētās ēkas un būves. Šā<strong>da</strong> prasība nav iekļauta <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> plānojumā.Bijušās drenu rūpnīcas teritorijai ir vairāki apsaimniekotāji, kas, savu iespēju robežās, apsaimnieko ēkas un2 Latgales reģiona attīstības aģentūra. Latgales plānošanas reģiona <strong>teritorijas</strong> plānojums. II.<strong>da</strong>ļa. Latgales plānošanas reģiona telpiskās attīstībasperspektīva. 5.attēls „Atvērtā telpa”. Sabiedriskajai apspriešanai izstādītais materiāls, 2006.ga<strong>da</strong> 18.aprīlis.3 Izmantots materiāls, kas publiskots sabiedriskajai apspriešanai 2006.ga<strong>da</strong> 18.aprīļa līdz 15.jūnijam7


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma raksts<strong>teritorijas</strong>. Bijusī rūpnīca atro<strong>da</strong>s uz vairākām zemes vienībām, kurās lielākoties nav nokārtotas īpašumtiesības.Ņemot vērā būvju tehnisko nolietojumu un piesārņojumu (potenciāli piesārņota vieta), sakopšanai nepieciešamsatbalsts no valsts.Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojumsTeritorijas plānojumā maksimāli ievērtētas reģiona intereses, lai pēc reģiona plānojuma apstiprināšanas nebūtunepieciešamības veikt grozījumus <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojumā. Pēc reģiona plānojuma stāšanās spēkā,saskaņā ar Ministri kabineta 2004.ga<strong>da</strong> 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības <strong>teritorijas</strong> plānošanasnoteikumi” 76.punktu, ir atkārtoti jāizvērtē <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojuma atbilstība.2.3.1. Balvu rajona <strong>teritorijas</strong> plānojumsBalvu rajona <strong>teritorijas</strong> plānojums2006.ga<strong>da</strong> maijā izstrādāts galīgajāre<strong>da</strong>kcijā. Ņemot vērā Balvu rajona<strong>teritorijas</strong> plānojuma prasības, <strong>Kupravas</strong><strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojumāievērtēti šādi aspekti:- Kā ciema teritorija noteikta <strong>Kupravas</strong>ciems, un tam ir vietējā centrastatuss. Ciemā saglabā esošos pakalpojumus.Ciema apbūvē ievērota prasībajaunveidojamas zemes vienībasnesa<strong>da</strong>līt sīkāk par 0,3 ha.- Ņemtas vērā prasības sociālāsinfrastruktūras saglabāšanai un plānotāveselības aprūpes institucionālāstruktūra Balvu rajonā;- Ievērtēts starpreģionālas nozīmesautoceļš „Austrumu stīga” P42 Viļaka-Zaiceva-Krievijasrobeža unreģiona nozīmes autoceļš V 490 Balvi– Kuprava. Ap valsts autoceļiemievērota no apbūves brīva josla.- <strong>Kupravas</strong> pagastu neskar ainaviskinozīmīgākā, Balvu rajonu reprezentējošateritorija, tomēr blakusautoceļam „Austrumu stīga” ir svarīginodrošināt ainavu aizsardzības pasākumus.<strong>Kupravas</strong> pagastā tie galvenokārtsaistās ar degradēto objektusakārtošanu (rūpnīcas teritorija noP42 nav redzama).- Mozaīkvei<strong>da</strong> ainava ar viensētuapbūvi (lauksaimniecības zemēmminimālā nesa<strong>da</strong>lāmā zemes vienībasplatība – 1 ha; meža zemēm – 2 ha);2.3. Rajona līmenis2.attēls. <strong>Kupravas</strong> pagasts Balvu rajona <strong>teritorijas</strong> plānotās (atļautās)izmantošanas kartē- Plānoti ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas uzlabošanas pasākumi.- Noteikts, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanu organizē saskaņā ar Malienas reģiona atkritumuapsaimniekošanas plānu.8


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma raksts- Civilajā aizsardzībā paredzēta sa<strong>da</strong>rbība starp VUGD Balvu rajona brigādi un <strong>Kupravas</strong> pašvaldību.- <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> teritorijā neatro<strong>da</strong>s rajona nozīmes lauksaimnieciskās <strong>teritorijas</strong>, valsts kultūras pieminekļi,īpaši aizsargājamas <strong>da</strong>bas <strong>teritorijas</strong> un objekti, kapsētas, rajona nozīmes purvu <strong>teritorijas</strong>, riska <strong>teritorijas</strong> unobjekti.- <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> teritorijā mazās platībās atro<strong>da</strong>s „Latvijas valsts meži” valdījumā esošās meža zemes, kasplānojumā noteiktas kā rajona nozīmes meža <strong>teritorijas</strong>.- Iekļautas prasības ražošanas objektu sakārtošanai.- Iekļauta informācija par nacionālas nozīmes māla atradni „Kuprava”.- Ievērtēta rajona nozīmības ūdenstece Bolupe un prasības virszemes ūdeņu apsaimniekošanai. Atpūtas vieta pieūdens noteikta pie Melnā ezera.- Noteiktas detalizētas prasības zemes vienību sa<strong>da</strong>līšanai.- Netiek noteiktas <strong>teritorijas</strong>, kurām nepieciešama detālplānojuma izstrāde.Rajona plānojuma prasības attiecībā uz iekšzemes un starpvalstu kravu un pasažieru pārvadājumu atjaunošanudzelzceļa līnijā „Gulbene – Balvi –Žīguri- Vecumi – Pitalova” <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojumā iekļautassatiksmes infrastruktūras teritorijās. Ja dzelzceļš netiek atjaunots, pieļaujama šo teritoriju izmantošanaautotransporta vajadzībām, kā arī uzņēmumu attīstībai.Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojumsTeritorijas plānojumā maksimāli ievērtētas rajona plānojuma vadlīnijas, lai nebūtu nepieciešamības veiktgrozījumus <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojumā. Sagaidāms, ka rajona plānojums stāsies spēkā pirms <strong>Kupravas</strong><strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojuma apstiprināšanas, un līdz ar to <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums būs izstrādātssaskaņā ar šo augstākstāvošo plānošanas dokumentu.2.3.2. Administratīvi teritoriālā reformaVairākkārtīgi mainot administratīvi teritoriālo reformas modeli, 2006.ga<strong>da</strong> sākumā Reģionālās attīstības unpašvaldību lietu ministrija ir apkopojusi reformas īstenošanas iespējas pēc konsultēšanās ar pašvaldībām. Saskaņāar šo modeli, <strong>Kupravas</strong> pagasts 2009.gadā iekļausies Viļakas novadā.Viļakas novadu veidos pieci pagasti- <strong>Kupravas</strong>, Medņevas, Susāju,Vecumu un Žīguru pagasti un Viļakaspilsēta. Pēc Iedzīvotāju reģistra<strong>da</strong>tiem uz 01.01.2005, iedzīvotājuskaits potenciālajā Viļakas novadāir 5872. Nova<strong>da</strong> platība – 543,2km 2 . Saskaņā ar šo modeli, <strong>Kupravas</strong>pagasts atro<strong>da</strong>s nova<strong>da</strong> nomalē,nova<strong>da</strong> potenciālais centrs Viļakair ērti sasniedzams.3.attēls. Viļakas novads<strong>Kupravas</strong> novietojums ļauj iekļautiesarī blakus plānotajā novadā arcentru Balvu pilsētā, kur, saskaņāar modeli, plāno iekļauties Bērzkalnes,Balvu, Vīksnas un Kubuļupagasti un Balvu pilsēta, ar kopējoiedzīvotāju skaitu 12174 un platību479,6 km 2 . Vēsturiski <strong>Kupravas</strong> pagasts atradies Susāju pagastā, no kura 1974.gadā tā tika at<strong>da</strong>līts. Saikne vienlīdzstipra veidojas gan Balvu, gan Viļakas virzienā.9


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma raksts2.4. Apkārtējās <strong>teritorijas</strong>Pašvaldība Teritorijas plānojums Kopējo interešu <strong>teritorijas</strong>Susāju pagasts Teritorijas plānojumsatro<strong>da</strong>s izstrādesstadijā.Kopīgas intereses ir kultūras, atpūtas, izglītības jomās.Uz <strong>Kupravas</strong> un Susāju pagastu robežas atro<strong>da</strong>s mežu <strong>teritorijas</strong>.Balvu rajona plānojumā atzīmētas kā mežsaimnieciski nozīmīgas<strong>teritorijas</strong>.Susāju pagastā turpinās valsts nozīmes māla atradnes „Kuprava”teritorija un tās perspektīvais ieguves laukums (<strong>da</strong>ļēji attēlots arīgrafiski <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> plānotās (atļautās) izmantošanaskartē).Projekta „Austrumu stīga” (P 42) realizēšana.<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> ceļš „Gailova – Kuprava” tālāk turpināsVīksnas pagastsTeritorijas plānojumsir izstrādāts unapstiprināts 2005.gadāSusāju pagastā (uzturēšana).Vīksnas pagastā tuvu Kupravai atro<strong>da</strong>s Makšinovas ciems, tuvākkā Vīksnas <strong>pagasta</strong> administratīvais centrs Vīksnas ciems. Līdz arto kopīgi tiek izmantots V 940 Balvi-Kuprava ceļš.Projekta „Austrumu stīga” (P 42) realizēšana.Sa<strong>da</strong>rbība bijušās dzelzceļa trases apsaimniekošanā.Vīksnas pagastā turpinās valsts nozīmes māla atradnes„Kuprava” perspektīvais iegulu laukums.Bolupes apsaimniekošana, aizsargjosla 100 metri Vīksnaspagastā.Vīksnas pagastā atro<strong>da</strong>s <strong>Kupravas</strong> kapi, ko izmanto arī <strong>Kupravas</strong><strong>pagasta</strong> iedzīvotāji (sanitārā aizsargjosla neietiecas <strong>Kupravas</strong>pagastā).2.5. Vietējais līmenis2.5.1. Attīstības plānošanas dokumenti2003.gadā <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> padome apstiprināja „<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> attīstības programmu”, izstrādātāji„Grupa 93” SIA. „<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> attīstības programma” ietver ziņas par <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> kopējo raksturojumu,<strong>da</strong>bas vides aprakstu, ekonomiskās vides aprakstu, sociālās vides aprakstu, ziņas par iedzīvotājiem, secinājumus,vīziju, SVID analīzi, problēmas, mērķus.Attīstības programmā definēta vīzija 2012.ga<strong>da</strong>m:Strādā vismaz 2-3 uzņēmumi, saglabāta skola, atjaunota Latvijas dzelzceļa <strong>da</strong>rbība, <strong>da</strong>rbojas autoskola, notiekapmācības pieaugušajiem, <strong>da</strong>rbojas peldbaseins un sporta zāle, tautas nams (klubs) un vasaras estrāde, aptieka,doktorāts, pasts, veikali, kafejnīca, pieejams internets, bibliotēka, tirgus laukums, pansionāts, ierīkotaautostāvvieta, labi iekārtoti dzīvokļi ar siltu ūdeni un kvalitatīvu apkuri. Atjaunota baznīca. Pagastā dzīvo <strong>da</strong>udzjaunu ģimeņu. Ir nodrošināti cilvēka dzīvei nepieciešamie pamata pakalpojumi, iespējas strādāt un tālākizglītoties.Teritorijas attīstības prioritātes Plaša mēroga uzmanības piesaistīšana <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> problēmām ar mērķi piesaistīt valsts atbalstu unprivātas investīcijas. Vietējo kopienu izveide un stiprināšana. Pašvaldības finansiālās situācijas uzlabošana. Iespēju izpēte par bijušās drenu rūpnīcas <strong>teritorijas</strong> un būvju turpmāko izmantošanu sa<strong>da</strong>rbībā ar apkārtējāmpašvaldībām. Sociālo pakalpojumu saglabāšana.10


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma raksts Teritorijas tehniskās un sociālās infrastruktūras saglabāšana.Rīcību plāns 2003-2004.gadiem ir <strong>da</strong>ļēji realizēts. Ir atjaunots peldbaseins, realizēti vairāki sociālie projekti arskolas palīdzību, sakārtota ūdens ņemšanas vieta, bijušajā rūpnīcas teritorijā <strong>da</strong>rbojas divi uzņēmumi.2.5.2. <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> saistošie noteikumi, projekti<strong>Kupravas</strong> pagastā līdz šim nav pieņemtu saistošo noteikumu, kas regulētu apbūvi, <strong>teritorijas</strong> izmantošanu vai ar tosaistītus jautājumus. Nav gatavoti un iesniegti arī projekti.3. <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> vispārīgs raksturojums3.1. <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> portrets 2006Teritorija Teritorijas kopējā platība ir 3,7 km 2Iedzīvotāju skaits 557 iedzīvotāji (<strong>da</strong>ti uz 01.01.2006)Ģeogrāfiskais <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> teritorija atro<strong>da</strong>s Latvijas ZA <strong>da</strong>ļā, Latgales plānošanas reģionā, Balvu rajonā.novietojums Attālums līdz tuvākajiem centriem: Balviem – 20 km, Viļakai – 14 km.Transporta tīkls Galvenie autoceļi pagastā:1.šķiras valsts autoceļš P42 „Viļaka-Zaiceva-Krievijas robeža”, kas ir reģiona nozīmes ceļš unposms no projekta ‘Austrumu stīga”,neliels posms no 2.šķiras valsts autoceļa V 467 „Pievedceļš Kupravai”.<strong>Kupravas</strong> ciemu šķērso dzelzceļa līnijas „Gulbene–Balvi–Žīguri–Vecumi– Pitalova” slēgtaisposms „Gulbene – Vecumi”.Zemju struktūra Lauksaimniecība 97 ha 26 %Meži 156,3 ha 42 %Krūmāji 18,3 ha 5 %Purvi 1,8 ha 0 %Ūdeņi 9 ha 2 %Apbūve ar ēkām (pagalmi) 42,5 ha 11 %Ceļi 25,2 ha 7 %Pārējās zemes 19,9 ha 5 %Zemes dzīļuresursiDabas vērtībasKultūrvēsturiskaismantojumsIedzīvotājublīvumsIedzīvotājuvecumstruktūra<strong>Kupravas</strong> pagasts atro<strong>da</strong>s uz valsts nozīmes māla atradnes „Kuprava”.Gar <strong>pagasta</strong> R malu tek Bolupe. Pagasta teritorijā atro<strong>da</strong>s Melnais (Osīšu, Āzīšu) ezers.<strong>Kupravas</strong> pagastā nav īpaši aizsargājamu <strong>da</strong>bas teritoriju un <strong>da</strong>bas objektu<strong>Kupravas</strong> pagastā nav valsts aizsardzībā esošu kultūras pieminekļu.150,5 iedzīvotāji / km 2<strong>Kupravas</strong> pagastā iedzīvotāji līdz <strong>da</strong>rbspējas vecumam veido 14, 0%, <strong>da</strong>rbspējas vecumā –64,6% un virs <strong>da</strong>rbspējas vecuma – 21,4%, kas ir līdzīgi Latvijas vidējiem rādītājiem. Bērnivecumā no 0-6 gadiem ir 28, vecumā no 7-18 gadiem – 83.11


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma rakstsNacionālaissastāvs Tautība Skaits %Latvietis 228 48,5Krievs 259 55,1Baltkrievs 12 2,6Ukrainis 26 5,5Pārējie 14 3,0Polis 11 2,3Nezināma 7 1,5Pilsonība Lai arī citu tautību pārstāvju īpatsvars ir augsts, lielākā <strong>da</strong>ļa <strong>Kupravas</strong> pagastā ir pilsoņi (93% jeb437 iedzīvotāji).UzņēmumiNodrošinājums arinženierkomunikācijāmSociālāsinfrastruktūrasnodrošinājumsPašvaldībasekonomiskāssituācijaĪpašās iezīmesIK „JAT”;ZS „Ozollejas”;SIA „LAT LIK”20 kV elektrolīnijasLattelekom sakaru līnijasŪdensvads, kanalizācijas vadsNotekūdeņu attīrīšanas iekārtas ne<strong>da</strong>rbojas bioloģiskajā attīrīšanas režīmā (tām atzīts 100%nolietojums),Pagasta katlu māja nodrošina centralizētu siltumapgādi.<strong>Kupravas</strong> pamatskola, feldšeru vecmāšu punkts, pasta no<strong>da</strong>ļa Kuprava, bibliotēka;Rajona pašvaldības peldbaseins.<strong>Kupravas</strong> pagasts ir viena no ekonomiski atpalikušākajām Latvijas pašvaldībām. Tomērpašvaldību salīdzinošajā rangā tas atro<strong>da</strong>s 57.vietā starp 469 Latvijas pagastiem, kasizskaidrojams ar aprēķināšanas metodiku. <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong>m ir pilsētām raksturīgais iedzīvotājublīvums, maza teritorija un liels zem ražošanas uzņēmumiem zemju īpatsvars.<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong>m ir piešķirts īpaši atbalstāmās <strong>teritorijas</strong> statuss.<strong>Kupravas</strong> pagasts saņem dotāciju no Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fon<strong>da</strong>.Pamatā <strong>da</strong>rba vietas ir publiskajā sektorā – <strong>pagasta</strong> padomē, skolā.Bijušās drenu rūpnīcas „Kuprava” <strong>teritorijas</strong> sakārtošanas nepieciešamība.Daudzdzīvokļu māju apbūve, pamestās mājasDzelzceļa līnija, kas ne<strong>da</strong>rbojas.Neliela, kompakta teritorija.Augsts citu tautību iedzīvotāju īpatsvars.Saglabāti primārie pakalpojumi un <strong>da</strong>rbojas rajona pašvaldības pārziņā esošais peldbaseins.<strong>Kupravas</strong> ciemu šķērso projekta „Austrumu stīga” autoceļš „Viļaka-Zaiceva-Krievijas robeža”3.2. Teritorijas vēsturiskā attīstībaKuprava divdesmitā gadsimta sākumā bija neliela sādža ap dzelzceļa staciju. Pagasta robežas laika gaitāmainījušās, un <strong>da</strong>ļa kādreizējā <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> pašlaik ietilpst Susāju pagastā.Sešdesmitajos gados Kupravā dzīvo 240 iedzīvotāji. 1967.gadā atvērta <strong>Kupravas</strong> astoņgadīgā skola. Uzsākot celt<strong>Kupravas</strong> drenu cauruļu rūpnīcu, Kupravā iebrauca <strong>da</strong>udz cilvēku, lielākoties no Krievijas. Divdesmitā gadsimtaastoņdesmitajos gados Kuprava tika uzskatīta kā viens no potenciālākajiem pilsētciematiem Balvu rajonā.Attīstības iespējas tika saistītas ar drenu cauruļu rūpnīcas paplašināšanu (līdz pat 500 <strong>da</strong>rbiniekiem), uzsākto māla12


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma rakstsieguvi un pārstrādi. Atbilstoši cilvēku skaitam tika veidota sociālā infrastruktūra - uzbūvētas piecas <strong>da</strong>udzdzīvokļupiecstāvu mājas (sestā <strong>da</strong>udzdzīvokļu mājas celtniecība netika pabeigta), skola 600 skolēniem, izbūvēta rūpnīca ~20 ha teritorijā un risināti saimnieciskie jautājumi (rūpnīcas transporta cehs, katlu māja). Iedzīvotāju skaitspārsniedza tūkstoti. Attīstības iespējas tika balstītas uz noieta tirgiem gan Latvijā, gan Baltijas valstīs. Ražotāprodukcija - ķieģeļi, meliorācijas drenas, keramzīts. Objekta un ar to saistītās infrastruktūras izbūvē trūkastrādnieku, tika piesaistīti ieslodzītie. Darba apstākļi rūpnīcā bija smagi (<strong>da</strong>rbs maiņās, dūmi, vēl tagad cilvēkiem irveselības traucējumi, hroniskas saslimšanas).Rūpnīcas <strong>da</strong>rbība tika pārtraukta 1992.gadā, nespējot strādāt konkurences apstākļos (Lodes ķieģeļu rūpnīca),savlaicīgi netika iegādātas jaunākas iekārtas, izmantotas jaunākas ražošanas tehnoloģijas. Lauksaimnieciskā<strong>da</strong>rbība Latvijā deviņdesmito gadu sākumā samazinājās, līdz ar to samazinājās meliorācijas <strong>da</strong>rbi, būvniecībāaizvien vairāk tika izmantoti jauni celtniecības un siltumizolācijas materiāli. Līdz ar rūpnīcas slēgšanu, <strong>pagasta</strong>ekonomiskajā dzīvē sākās lejupslīde. Daļa iedzīvotāju aizbrauca. Pašlaik <strong>da</strong>ļēji tiek apdzīvotas trīs no<strong>da</strong>udzdzīvokļu mājām.4. Dabas apstākļi un resursi4.1. Klimats<strong>Kupravas</strong> pagasts atro<strong>da</strong>s Lubānas zemienes un Latgales augstienes klimatiskajā rajonā. Tas ir viskontinentālākaisun siltākais klimatiskais rajons Latvijā. Raksturīga noturīga ziema ar 25-35 cm biezu sniega segu. Klimats irmēreni kontinentāls ar Latvijas apstākļiem palielinātu kontinentalitātes pakāpi. Ga<strong>da</strong> vidējā temperatūra ir aptuveni4,8 o C. Siltākais mēnesis ir jūlijs, kad vidējā temperatūra ir aptuveni 17 o C, bet aukstākais mēnesis ir janvāris artemperatūru aptuveni –7 o C (Zelčs;1994).Vidējais nokrišņu <strong>da</strong>udzums ir 600-650mm (Pastors, Krūmiņš;1998).<strong>Kupravas</strong> pagastā neatro<strong>da</strong>s valsts meteoroloģiskās stacijas. Tuvākās stacijas atro<strong>da</strong>s Alūksnē un Gulbenē.4.2. Ģeoloģiskais raksturojums un reljefs<strong>Kupravas</strong> pagasts atro<strong>da</strong>s Austrumlatvijas zemienes lēzeni viļņotajā Adzeles pacēlumā. Adzeles pacēluma pamatāir meridionāli izstiepts lokāls pamatiežu virsas paaugstinājums, kas lēzeni paceļas D-Z virzienā. Tā virsu saposmošauri ZA-DR virzienā stiepti vaļņvei<strong>da</strong> izciļņi un ielejvei<strong>da</strong> pazeminājumi. Pamatiežu virsu veido augšdevonaDaugavas svītas dolomīts un augšdevona Katlešu un Ogres svītas smilšakmens, māls un dolomītmerģelis(Zelčs;1994). Pamatiežus sedz kvartāra nogulumi: morēnas mālsmilts un smilšmāls, limnoglaciālā smilts, aleirītsun māls, fluvioglaciāla smilts, grants un oļi, kā arī purvu nogulumi – kūdra.Adzeles pacēlumā reljefa galvenās iezīmes radušās Austrumlatvijas ledus mēles <strong>da</strong>rbības laikā. Zemledusapstākļos <strong>da</strong>žādā laikā veidojušies Adzeles flūtingu lauki, ledus mēlei zaudējot aktivitāti radās rievotās Adzelesmorēnas. Adzeles pacēluma teritorija atro<strong>da</strong>s 120-160 m vjl.<strong>Kupravas</strong> pagasts atro<strong>da</strong>s uz valsts nozīmes māla atradnes „Kuprava” (sīkāk. Skat. Derīgie izrakteņi 4.5.no<strong>da</strong>ļa).Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojumsTeritorijas ģeoloģiskie apstākļi nenosaka ierobežojumus būvniecībai.13


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma raksts4.3. Virszemes ūdeņi<strong>Kupravas</strong> pagasts atro<strong>da</strong>s Daugavas sateces baseinā. Gar <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> robežu tek Bolupe, dēvēta arī Balvupe,Balupe, un lejtecē (no Vārnienas ietekas) – Pērdeja, kas ietek labā krasta Daugavas pietekā Aiviekstē. <strong>Kupravas</strong>pagasts atro<strong>da</strong>s Bolupes sateces teritorijā (VŪO D509).Bolupe – Aiviekstes labā krasta pieteka. Tās kopējais garums ir 82 km, ga<strong>da</strong> notece 0,21 km 3 . Sateces baseinaplatība ir 936 km 2 . Upi raksturo zems kritums – 0,21 m/km. Bolupe sākas Adzeles pacēlumā, tālāk ar nelielukritumu tek pa pārpurvotu, pārmitru apvidu no Lubāna līdzenuma ZA <strong>da</strong>ļas uz Lubāna klaniem. Bolupe ir lēnatecējuma upe ar lēzeniem, pārsvarā aizaugušiem krastiem (arī <strong>Kupravas</strong> pagastā). Upē ir izteikta karpveidīgo biota,kurā biežāk sastopamās zivis ir plauži, lī<strong>da</strong>kas, rau<strong>da</strong>s, asari, ruduļi. Pēc bioloģiskās kvalitātes Bolupe atbilst Β – α-mezosaprobajai pakāpe 18% , t.i. vāji piesārņotas upes kvalitātei. Bolupe pieder pie prioritārajiem zivju ūdeņiem 4 .Bolupe un tās pietekas ir regulētas, taisnotas un pārraktas. Lielos pavasara palos Bolupes lejtece applūst. <strong>Kupravas</strong><strong>pagasta</strong> teritorijā applūšana nav novērota.Melnais (Osīša vai Āzīša) ezers – tā platība ir 5,1 ha. Ezera stāvoklis – <strong>da</strong>bīgs. Ezers atro<strong>da</strong>s <strong>pagasta</strong> pārziņā.Piekļūšana no pašvaldības ceļa „Gailova – Kuprava” puses. Ezeru ieskauj mežs, krasti ir aizauguši, ezers grūtipieejams. Ezers praktiski netiek izmantots.<strong>Kupravas</strong> pagastā nav oficiālu peldvietu.Saskaņā ar Civillikuma 1.pielikumu, nevienam virszemes ūdensobjektam, kas atro<strong>da</strong>s <strong>Kupravas</strong> pagastā, navpublisko ūdeņu statuss.Pagasta teritorijā neatro<strong>da</strong>s hidrometriskie valsts monitoringa punkti, kā arī virszemes ūdens valsts monitoringapunkti. Vienīgais virszemes ūdeņu valsts monitoringa punkts uz Balupes atro<strong>da</strong>s Kubuļu pagastā pie Kurnas upesietekas Balupē.Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojumsŪdeņu izmantošanai un teritoriju izmantošanai pie ūdeņiem <strong>Kupravas</strong> pagastā ir mazas perspektīves dēļ to apgrūtinātāspieejamības. Kā virszemes ūdens resursu perspektīvie izmantošanas veidi ir noteikti: Bolupei – amatierzveja, makšķerēšana; Melnajam ezeram - amatierzveja, makšķerēšana..Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, Bolupei ir 100 m aizsargjosla katrā krastā. Tā kā <strong>Kupravas</strong> pagastā upe tek paciema robežu, - <strong>Kupravas</strong> ciemā 10 metri. Melnajam ezeram – 10 metri.Melnajā ezerā atļauta peldvietas ierīkošana, ja var nodrošināt Ministru kabineta 1998.ga<strong>da</strong> 11.augusta noteikumu Nr.300„Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi” prasības.4.4. Pazemes ūdeņi<strong>Kupravas</strong> pagastā tiek izmantoti Pļaviņu un Daugavas svītas ūdens horizontu komplekss D 3 pl-dg. Pazemes ūdeņiir <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> dzeramā ūdens resurss. Pļaviņu – Daugavas baseina pazemes ūdeņu horizonts izplatīts visāBalvu rajona teritorijā. <strong>Kupravas</strong> pagastā tā iegulas dziļums svārstās no 96-130 m. Šis horizonts nesspiedienūdeņus ar spiediena augstumu 45 līdz 55m. Pēc fizikālajām īpašībām un ķīmiskā sastāva šie ūdeņi atbilstsadzīves ūdens apgādes vajadzībām. Kopskaitā <strong>pagasta</strong> teritorijā reģistrēti 3 artēziskie urbumi, no kuriem pašlaikviens tiek izmantots centralizētai ūdensapgādei, viens ir centralizētās ūdensapgādes rezerves urbums un viens irlikvidēts. Urbumu raksturojumu skat. 1.tabulā.Ūdens lietošanas atļauja pagastā ir izsniegta <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> padomei <strong>Kupravas</strong> ciema ūdensapgādei. Artēziskāsakas Nr.1 un Nr.2 ir tehnoloģiski savienotas. Nevienai akai nav uzstādīti filtri. Atļautais ūdens ieguves <strong>da</strong>udzums4 Saskaņā ar Ministru kabineta 2002.ga<strong>da</strong> 12.marta noteikumiem Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”14


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma rakstsno urbuma ir 82,192 m 3 /d jeb 30 000 m 3 /g. Faktiskais ūdens patēriņš 2004.gadā bija 20262 m 3 . Ūdeni izmantokomunālās saimniecības vajadzībām (skat. 10.1.no<strong>da</strong>ļu)UrbumaNr.LVĢMA<strong>da</strong>tubāzēŪdens ieguvesavotaidentifikācijasnumursArtēziskās akasnosaukums14151 P700362 Artēziskāaka Nr.114152 P700083Rezervē14153 P700363IekonservētaArtēziskāaka Nr.2Artēziskāaka Nr.3AdreseRūpniecībasiela 20,KupravaRūpniecībasiela 20,KupravaRūpniecībasiela 20,KupravaZ platumskoordinātasA garumsLietotājs57 o 14’08,9” 27 o 29’23,2” <strong>Kupravas</strong><strong>pagasta</strong>padome57 o 14’10,9” 27 o 29’12,2” <strong>Kupravas</strong><strong>pagasta</strong>padome57 o 14’07,1” 27 o 29’29,8” <strong>Kupravas</strong><strong>pagasta</strong>padome1.tabula.UrbumadziļumsmIzbūvesgadsUrbumi60 1968.g. 6,960 1968.g. 7,160 1968.g. 7,1Debits,l./sek.Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojumsPlānojumā atzīmēta stingrā režīma aizsargjosla ap centralizētās ūdensapgādes urbumiem P700362 un P700083 irnorobežota, ķīmiskā – 400 metri.4.5. Derīgie izrakteņi<strong>Kupravas</strong> pagasts atro<strong>da</strong>s uz valsts nozīmes māla atradnes „Kuprava”. Tā atro<strong>da</strong>s arī Balvu rajona Susāju,Medņevas, Vecumu un Vīksnas pagastos.<strong>Kupravas</strong> māla atradne ir augšdevona Katlešu svītas māla iegula. Segkārta ir 0,2-6,5 m. Derīgā slāņa biezums 7-15 m, tas sastāv no sarkanbrūniem hidrovizlas māliem ar zaļganpelēku smilšakmeņu starpkārtām, kas vietām saturkeramikas rūpniecībai kaitīgus, cietus ar karbonātiem cementētus ieslēgumus. <strong>Kupravas</strong> atradnes mālus izmantojadrenu cauruļu, keramzīta oļu un fasādes ķieģeļu ražošanai. 1992.gadā atradnes izmantošanu pārtrauca.Ģeoloģiskās izpētes rezultātā ir iz<strong>da</strong>līts <strong>Kupravas</strong> mālu perspektīvais laukums 5 , un tā kopējā platība ir ap 24 000ha. Tā ir pati lielākā pētītā atradne Baltijas valstīs, un tās krājumi novērtēti kā 3 744 000,00 tūkst.m 3 . Māls irpiemērots kā ķieģeļu ražošanai, tā arī drenu caurulēm un būvkeramikai.Nr.LVĢMADBNosaukumsDerīgāIzrakteņaveids156 Kuprava MālsMālsMālsMālsDerīgāizrakteņaizmantošanaĶieģeļiemDrenucaurulēmBūvkeramikaiKeramzītamAtradnesizmantošanaAtradnenetiekizmantotaIzpētītiekrājumi2.tabula.Izpētesgads3 744 1998. 14997.70tūkst.m 3000,001904.20Māla atradne KupravaPrognozētie Krājumukrājumi kategorijatūkst.m 3ANPlānojuma izstrādes laikā bijušo drenu rūpnīcas ēku un zemes privatizācijai pieteicies uzņēmums, kuram ir ieceresatjaunot māla izmantošanu, iecerēta keramzīta granulu ražošana. Uzņēmuma <strong>da</strong>rbības uzsākšanai esošie jauizstrādātie māla krājumi, kas atro<strong>da</strong>s virszemē ir pietiekami. Tā kā tā ir valsts nozīmes atradne, tā nedrīkst tiktsegmentēta, un iespējama tikai vienota plānveidīga un kontrolēta izstrāde. Līdz ar to ir grūti prognozējams, vaiizstrāde varētu notikt tuvākajā laikā, tomēr plānojumā maksimāli ievērtētas ražošanas atjaunošanas iespējas bijušās5 Valsts ģeoloģijas dienesta <strong>da</strong>ti, 200415


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma rakstsrūpnīcas teritorijā, kā arī paredzēta iespēja transformēt lauksiamniecības un mežsaimniecības zemes (vajadzībasgadījumā arī <strong>da</strong>bas <strong>teritorijas</strong> gar Rūpniecības ielu) uz derīgo izrakteņu teritorijām.Ceļu un ielu labošanai nepieciešamo granti ved no Balviem.Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums• Kartē parādītas valsts nozīmes māla atradnes „Kuprava” izpētītās <strong>teritorijas</strong> un, ērtības labad, tā kā tās turpināsarī ārpus <strong>pagasta</strong>, arī blakus esošā atradne Susāju pagastā.• Ņemot vērā, ka perspektīvie krājumi ir <strong>da</strong>udz lielāki kā izpētītie, un to, ka, plānojot 12 gadu perio<strong>da</strong>m, nevarprognozēt derīgo izrakteņu ieguves <strong>teritorijas</strong>, <strong>teritorijas</strong> plānojums neaizliedz pārveidot lauksaimnieciskās unmežsaimnieciskās <strong>teritorijas</strong> uz derīgo izrakteņu teritorijām, neizstrādājot <strong>teritorijas</strong> plānojumu grozījumus. Jaunoderīgo izrakteņu teritoriju robežas tiek precizētas ģeoloģiskajā izpētē. Derīgo izrakteņu ieguvei atļauts pārveidotarī bijušajai drenu rūpnīcai pieguļošo <strong>da</strong>bas teritoriju. Pašlaik šī teritorija noteikta kā <strong>da</strong>bas teritorija.4.6. MežiMeži aizņem aptuveni 43% <strong>pagasta</strong> platības. Meža zemes sa<strong>da</strong>lās sekojoši: meži -158,9 ha, krūmāji – 17,3 ha.<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> teritorijā meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanasuzraudzību veic Valsts meža dienesta Balvu virsmežniecības Viļakas mežniecība.Valsts meža zemes <strong>Kupravas</strong> pagastāapsaimnieko VAS „Latvijas valsts meži”Ziemeļlatgales mežsaimniecības 6. Viļakasmeža iecirknis. VAS „Latvijas valsts meži”valdījumā atro<strong>da</strong>s trīs īpašumi (4 ha, 2 haun 11,2 ha, kopā 17,2 ha platībā). Zemesvienība ar ka<strong>da</strong>stra numuru 38600020024(11,2 ha) lielākajā <strong>da</strong>ļa plānota kā derīgoizrakteņu teritorija, jo šeit atro<strong>da</strong>s valstsnozīmes māla iegulu izpētītie krājumi.Līdz derīgo izrakteņu izstrādei atļautamežsaimnieciskā <strong>da</strong>rbība. Zemes vienībasar ka<strong>da</strong>stra numuriem 38600010088 un38600010024 (379.kv. 2nog.-1,3 ha, 3.nog.-2.2 ha, 4.nog.-0.3 ha) plānotas kāapmežojamās <strong>teritorijas</strong>, saskaņā armežsaimniecības priekšlikumu plānotaizemes gabalu izmantošanai.4.attēls. Valsts mežu <strong>teritorijas</strong>Apmežojamās zemes3.tabula. Meža zemju sa<strong>da</strong>lījums pēc piederībasMeža ie<strong>da</strong>lījums Mežs Purvi LaucesPārplūstoši Zem infrastruktūrasklajumiobjektiemKopāValsts 13,2 0,0 0,0 0,0 0,2 13,4Pārējie 112,6 0,0 0,5 0,0 0,0 113,1Kopā 125,8 0,0 0,5 0,0 0,2 126,5.16


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma rakstsPurvi<strong>Kupravas</strong> pagastā nav purvu.Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums• Meža zemes transformācijai <strong>teritorijas</strong> plānojums neuzliek papildus noteikumus; tā atļauta Ministru kabineta2004.ga<strong>da</strong> 28.septembra noteikumu Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi” kārtībā.• Meža zemes atļauts transformēt viensētu apbūvei. Apbūves <strong>teritorijas</strong> nav attēlotas grafiskajā <strong>da</strong>ļā.• Meža zemes atļauts transformēt arī derīgo izrakteņu ieguves teritorijās pēc ģeoloģiskās izpētes veikšanas.• Mežsaimnieciskajās teritorijās noteikta nesa<strong>da</strong>lāmā jauna zemes gabala platība – 2 ha.4.7. Īpaši aizsargājamās <strong>da</strong>bas <strong>teritorijas</strong> un <strong>da</strong>bas pieminekļiSaskaņā ar Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras, Meža reģistru un Dabas aizsardzības pārvaldes<strong>da</strong>tu bāzēs pieejamo informāciju, <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> teritorijā nav nevienas īpaši aizsargājamas <strong>da</strong>bas <strong>teritorijas</strong>,mikroliegumu un īpaši aizsargājamu un retu koku.5. Vides stāvokļa raksturojums<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojumam nav piemērota stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. 6Detalizētas izpētes par augšņu, trokšņu un gaisa piesārņojumu <strong>pagasta</strong> teritorijā līdz šim nav veiktas.5.1. Gaiss<strong>Kupravas</strong> pagastā nav gaisa piesārņojuma avotu, kas negatīvi ietekmētu gaisa kvalitāti un cilvēku veselību.Atmosfēras piesārņojuma avots <strong>pagasta</strong> teritorijā ir <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> padomes katlu māja. Katlu mājā uzstādīti 4apkures katli. Katlu mājas kopējā jau<strong>da</strong> ir 1,6 MW (0,4 MW katrs katls), viens katls rezervē. Kurināmais – malka.Katlu mājā ir 2 izmešu avoti. Pelnu uztvērēja un citu attīrīšanas iekārtu uzņēmumā nav. No katlu mājas koksnessadedzināšanas procesā atmosfēras gaisā tiek emitētas cietās <strong>da</strong>ļiņas, oglekļa dioksīds, slāpekļa dioksīds.Piesārņojošo vielu koncentrācijas nevienā gadījumā nepārsniedz gaisa kvalitātes robežlielumu. Katlu mājas<strong>da</strong>rbībā smaku veidošanās nav novērota. <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> padomei sadedzināšanas iekārtām ir izsniegta Ckategorijas piesārņojošas <strong>da</strong>rbības atļauja (izsniegta 09.09.2004). <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> padome gatavo Valstsstatistiskas pārskatu par gaisa aizsardzību "Nr.2-Gaiss".Pagasta teritorijā atro<strong>da</strong>s kokapstrādes uzņēmumi IK “JAT”, SIA “Tārava”, kuri ra<strong>da</strong> gaisa piesārņojumu arkoksnes organiskajiem putekļiem.Pagasta teritoriju šķērso 1.šķiras autoceļš Viļaka-Zaiceva-Krievijas robeža un 2.šķiras autoceļš – pievedceļšKupravai un tos var minēt vides situāciju ietekmējošo faktoru skaitā, tomēr jāatzīmē, ka satiksme uz ceļiem reta(skat. 13.attēlu 9.1.1.no<strong>da</strong>ļā). Dzelzceļa līnijas posms Rīga-Vecumi ir slēgta.Teritorijas turpmākās izmantošanas risinājumi un to pamatojums Gaisa piesārņojuma mazināšanai perspektīvā nepieciešama siltumapgādes koncepcijas izstrāde, kas paredzētu gan siltumaekonomiju, gan sadedzināšanas procesā radīto izmešu mazināšanu. Teritorijas plānojuma grafiskajā <strong>da</strong>ļā norādīta katlu mājas atrašanās, siltumtīklu un ceļu izvietojums.6Vides pārraudzības valsts biroja 2006.ga<strong>da</strong> 8.februāra lēmums 27-p. „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrasnepiemērošanu”17


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma raksts5.2. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietasSaskaņā ar Ministru kabineta 2001.ga<strong>da</strong> 20.novembra noteikumiem Nr.483 „Piesārņoto un potenciāli piesārņotovietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība”, <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> teritorijā nav piesārņotu vietu, bet ir viena potenciālipiesārņota vieta „bāze Kuprava” – bijusī naftas produktu glabātava - mazuta saimniecība, kura <strong>da</strong>rbojās līdz1992.ga<strong>da</strong>m. Kopējais aktīvās <strong>da</strong>rbības laika periods ir 22 gadi (1970-1992.g). Naftas produktu glabātava atro<strong>da</strong>sKupravā Rūpnīcas ielā 20, bijušās rūpnīcas teritorijā (ka<strong>da</strong>stra Nr. 38600010144). Tās platība ir 15500 m 2 . Iemeslsklasifikācijai potenciāli piesārņotas vietas kategorijā ir <strong>da</strong>rbība ar naftas produktiem kā rezultātā teritorijāiespējams piesārņojums ar ogļūdeņražiem (naftas produktiem).Teritorijas turpmākās izmantošanas risinājumi un to pamatojums Teritorijas plānojuma grafiskajā <strong>da</strong>ļā norādīta potenciāli piesārņotās vietas atrašanās, <strong>teritorijas</strong> izmantošanas un apbūvesnoteikumos noteiktas prasības grunts piesārņojuma izpētei un novēršanai, pirms jaunas būvniecības. Potenciāli piesārņotā vietaplānotajā izmantošanā noteikta kā jauktas ražošanas, <strong>da</strong>rījumu un tehnisko objektu apbūves <strong>teritorijas</strong>. Šeit nav plānotadzīvojamā apbūve. Kā negatīvs faktors atzīmējams, ka potenciāli piesārņotā vieta atro<strong>da</strong>s blakus Bolupei un ūdensapgādes urbuma 400 metruķīmiskās aizsargjoslas teritorijā. Potenciāli piesārņotās vietas sakārtošanas iespējas saistītas ar rūpnīcas <strong>teritorijas</strong> sakārtošanu (iespējams, ar keramzītagranulu uzņēmuma <strong>da</strong>rbības uzsākšanu bijušajā rūpnīcas teritorijā).5.3. Riska objektiStarp riska objektiem Balvu rajona <strong>teritorijas</strong> plānojumā minētas degvielas uzpildes stacijas, applūstošās <strong>teritorijas</strong>,“Latvenergo” apakšstacijas, pilsētu NAI, pirmās šķiras valsts autoceļi saistībā ar iespējam bīstamo kravu kustību.No šiem objektiem uz <strong>Kupravas</strong> pagastu attiecas „Viļaka-Zaiceva-Krievijas robeža” (P42) autoceļš, gar kuruplānojumā paredzēta no jaunas apbūves brīva josla (skat. 9.1.1.no<strong>da</strong>ļu).Pēc pašvaldības ziņām, <strong>Kupravas</strong> pagastā nav augšņu un <strong>da</strong>bisko krasta erozijas apdraudētu teritoriju.5.4. Piesārņojošas <strong>da</strong>rbības uzņēmumi<strong>Kupravas</strong> pagastā neatro<strong>da</strong>s A kategorijas piesārņojošas <strong>da</strong>rbības uzņēmumi.B kategorijas piesārņojošas <strong>da</strong>rbības atļaujas 7 <strong>Kupravas</strong> pagastā ir izsniegtas:1) <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> padomei notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ar jaudu 20 un vairāk m 3 dienā. NACE kods90. Atļauja izsniegta 21.04.2005 esošai piesārņojošai <strong>da</strong>rbībai.Atļauja izsniegta:• Notekūdeņu attīrīšanai iekārtām Rūpniecības ielā 26, Kupravā, ar projektēto jaudu 400 m 3 /dnn, līdz 30 000 m 3gadā vai 82,192 m 3 diennaktī.• Pazemes ūdeņu ņemšanai no urbuma Rūpniecības ielā 20, Kupravā, Nr. P700362 līdz 30 000 m 3 gadā vai82,192 m 3 diennaktī;• Pazemes ūdeņu ņemšanai no urbuma Rūpniecības ielā 20, Kupravā, Nr. P700083 (rezervē);• Pazemes ūdeņu ņemšanai no urbuma Rūpniecības ielā 20, Kupravā, Nr. P700363 (iekonservēta).Notekūdeņu emisija notiek Bolupē7 Saskaņā ar Ministru kabineta 2002.ga<strong>da</strong> 9.jūlija noteikumu Nr. 294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas <strong>da</strong>rbībasun izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošas <strong>da</strong>rbības veikšanai” 1.pielikumu.18


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma raksts4.tabula. Piesārņojošo vielu limitējošā koncentrācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Kupravalimitējošā koncentrācija (mg/l) faktiskā vid. koncentrācija (mg/l)Suspendētās vielas 35 23,8ĶSP 125 109,5BSP-5 15 44,3Sīkāk par plānojuma risinājumiem 10.1.no<strong>da</strong>ļā „Ūdensapgāde un notekūdeņu savākšanas sistēma”.2) <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> padomei sadedzināšanas iekārtām, kuru izvadītā siltuma jau<strong>da</strong> ir no 0,5 līdz 50megavatiem.C kategorijas piesārņojošas <strong>da</strong>rbības atļauja izsniegta 2004.ga<strong>da</strong> 9.septembrī <strong>Kupravas</strong> katlu mājai ar kopējo jaudu1,6 MW. Atļauja izsniegta piesārņojošo vielu emisijai gaisā. (sīkāk par katlu mājas <strong>da</strong>rbību 10.2.no<strong>da</strong>ļā„Siltumapgāde” un 5.1.no<strong>da</strong>ļā „Gaiss” ).5.5. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> teritorijā nav sadzīves atkritumu izgāztuvju. Par atkritumu savākšanu tiek slēgti līgumi ar SIA„Nehlsen-Rīga-Atkritumu saimniecība” Balvu iecirkni. Atkritumu šķirošana nenotiek. Atkritumus novieto Balvurajona Pērkones izgāztuvē. 2005.gadā <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> padomes „Nehlsen-Rīga-Atkritumu saimniecībai”nodotais nešķiroto sadzīves atkritumu <strong>da</strong>udzums bija 53,5 tonnas. Pagastā nav apstiprināti saistošie noteikumiatkritumu apsaimniekošanas jomā. Centralizēti atkritumi tiek savākti no <strong>da</strong>udzdzīvokļu mājām.Notekūdeņu dūņas/nosēdumi netiek uzkrāti, jo NAI <strong>da</strong>rbojas mehāniskā režīmā. Saskaņā ar B kategorijaspiesārņojošās <strong>da</strong>rbības atļauju, <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> padomei jānodrošina notekūdeņu dūņu/ nosēdumu novietošanudūņu uzglabāšanas laukos. Tas jāveic atbilstoši Ministru kabineta 2006.ga<strong>da</strong> 11.maija noteikumiem Nr.362„Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” un Atkritumuapsaimniekošanas likumam. Šīs prasības varēs izpildīt tikai pēc NAI atjaunošanas.Teritorijas turpmākās izmantošanas risinājumi un to pamatojums Plānojuma grafiskajā <strong>da</strong>ļā kartē „Plānotā (atļautā) <strong>teritorijas</strong> izmantošana” parādīti esošie, kas ir arī plānotie sadzīvesatkritumu konteineri pie <strong>da</strong>udzdzīvokļu mājām. Plānojums aizliedz veidot jaunas sadzīves atkritumu izgāztuves <strong>pagasta</strong> teritorijā. Atkritumu apsaimniekošana <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> teritorijā turpmāk tiks organizēta saskaņā ar Malienas reģionasadzīves atkritumu apsaimniekošanas stratēģiju.5.6. KapsētasApbedījumi tiek veikti <strong>Kupravas</strong> kapsētā, kas atro<strong>da</strong>s Vīksnas pagastā.Teritorijas turpmākās izmantošanas risinājumi un to pamatojums Plānojums neparedz kapsētas <strong>teritorijas</strong> <strong>Kupravas</strong> pagastā. <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> teritoriju neskar Vīksnas pagastā esošās <strong>Kupravas</strong> kapu 300 metru sanitārā aizsargjosla.Dzīvnieku apglabāšanu risina Balvu rajona mērogā. Balvu rajona <strong>teritorijas</strong> plānojumā iekļauta potenciālādzīvnieku kapsētas vieta Vectilžas pagastā.19


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma rakstsCivilās aizsardzības resursi ārkārtēju situācijunovēršanai un cilvēku glābšanai <strong>Kupravas</strong><strong>pagasta</strong> teritorijā ir Valsts ugunsdzēsības unglābšanas dienesta Balvu brigāde ar <strong>Kupravas</strong><strong>pagasta</strong> pašvaldības un to iestāžu atbalstu. Tuvākatro<strong>da</strong>s Balvu brigādes Viļakas postenis.Kādreiz izmantotie hidranti, kas atro<strong>da</strong>skādreizējās rūpnīcas „Kuprava” teritorijā, kā arīesošajā centralizētajā ūdensvadā, ne<strong>da</strong>rbojas.Ugunsdzēsības vajadzībām iespējams izmantotun tiek izmantotas šā<strong>da</strong>s pieejas pie atklātiemūdeņiem:• Atklāts dīķis <strong>Kupravas</strong> bijušajā rūpnīcasteritorijā;• Bolupes upe pie tilta, blakus attīrīšanasiekārtām;• Bolupes upe pie tilta, Partizānu ielas galā.Šajās vietās nav nepieciešama papildusaprīkošana dienesta transporta piekļūšanaiUzņēmumos un iestādēs ir izstrādātiugunsdrošības noteikumi un instrukcijas rīcībaiugunsgrēka gadījumā, izvietoti ugunsdzēšamieaparāti.5.7. Civilās aizsardzības sistēma5.attēls. Tuvākie VUGD posteņiSaskaņā ar B kategorijas piesārņojošās <strong>da</strong>rbības atļauju, traucējumi vai avārijas situācijas gadījumā artēziskajāsakās un notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ja tie ir izraisījuši vai var izraisīt nopietnu piesārņojumu vai tā risku,pašvaldībai nekavējoties jāziņo par traucējumiem Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē un nedēļas laikā jāsagatavobojājumu novēršanas pasākumu plāns, par kuru jāziņo Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē.Teritorijas turpmākās izmantošanas risinājumi un to pamatojums Ugunsdzēsība un civilās aizsardzība <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> teritorijā nodrošināma, pamatojoties uz VUGD Balvurajona brigādes Viļakas posteņa sa<strong>da</strong>rbību ar <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> padomi un saskaņā ar Balvu rajona Civilāsaizsardzības plānu. Plānojuma grafiskajā <strong>da</strong>ļā parādītas atklātās ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsības vajadzībām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktas civilās aizsardzības un ugunsdrošības prasības.20


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma raksts6. Kultūras pieminekļi<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> teritorijā neatro<strong>da</strong>s valsts aizsardzībā esoši kultūras pieminekļi. Plānojumā netiek noteiktikultūrvēsturiski nozīmīgi objekti, kuru aizsardzībai būtu nosakāmas pašvaldības prasības.7. <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> sociāli ekonomiskā situācija7.1. Iedzīvotāji, demogrāfiskā situācija2006.ga<strong>da</strong> sākumā <strong>Kupravas</strong> pagastā dzīvoja 557 iedzīvotāji 8 .Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2005 bija 564. 1992.gadā reģistrēti vairāk kā 1300 iedzīvotāju; uz 2002.ga<strong>da</strong>1.novembri Kupravā reģistrēti vairs tikai 652 iedzīvotāji. Strauja iedzīvotāju skaita samazināšanās notika 20.gs.deviņdesmito gadu sākumā, kad slēdza māla pārstrādes rūpnīcu, kas bija lielākais <strong>da</strong>rba vietu nodrošinātājspagastā. Pēdējos gados iedzīvotāju skaita samazināšanās nav izteikta, bet tendence saglabājas.<strong>Kupravas</strong> pagastā ir 47,8% vīriešu un 52,2% sieviešu. Salīdzinājumā ar Latvijas vidējiem rādītājiem, Kupravā iraugstāks vīriešu īpatsvars (Latvijā - 45,7% vīriešu un 54,3% sieviešu).<strong>Kupravas</strong> pagastā iedzīvotāji līdz <strong>da</strong>rbspējas vecumam veido 14,0%, <strong>da</strong>rbspējas vecumā – 64,6% un virs<strong>da</strong>rbspējas vecuma – 21,4% (skat. 6.attēlu), kas ir līdzīgi Latvijas vidējiem rādītājiem. Bērni vecumā no 0-6gadiem ir 28, vecumā no 7-18 gadiem – 83.6.attēls. Iedzīvotāju vecumstruktūra, 01.01.2006, % 920018018917116014012010080866040443433200līdz <strong>da</strong>rbspējasvecumam<strong>da</strong>rbspējas vecumāvirs <strong>da</strong>rbspējas vecumavīriešisievietes8 Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvades Iedzīvotāju reģistra <strong>da</strong>tiem uz 01.01.2006.9 Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvades Iedzīvotāju reģistra <strong>da</strong>tiem uz 01.01.2006.21


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma raksts7.attēls. Iedzīvotāju vecumstruktūras salīdzinājums ar Latvijas rādītājiem, 01.01.2006, % 10virs <strong>da</strong>rbspējasvecuma21,321,4<strong>da</strong>rbspējas vecumā64,364,6līdz <strong>da</strong>rbspējasvecumam14,514,00,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0<strong>Kupravas</strong> pagastsLatvijaDemogrāfiskā slodze 11 <strong>Kupravas</strong> pagastā ir 547, un tā ir zemāka kā Latvijā vidēji (556). Tomēr jāatzīmē, kanākotnē var prognozēt demogrāfiskās slodzes pieaugumu, jo dzimstības rādītāji ir zemāki kā mirstības un lielu <strong>da</strong>ļuno ārpus <strong>da</strong>rbspējas vecuma iedzīvotājiem veido pensionāri.<strong>Kupravas</strong> pagastā ir liels citu tautību īpatsvars; tikai 48,5% iedzīvotāju ir latvieši. Nacionālo sastāvu noteicapadomju laika ekonomikas politika.5.tabula. Nacionālais sastāvs, 01.01.2006, % 12Tautība Skaits %Latvietis 228 48,5Krievs 259 55,1Baltkrievs 12 2,6Ukrainis 26 5,5Pārējie 14 3,0Polis 11 2,3Nezināma 7 1,5Arī citu tautību pārstāvji ir pilsoņi, pilsoņu īpatsvars <strong>Kupravas</strong> pagastā ir augsts – 93% jeb 437 iedzīvotāji.Kupravai raksturīgs augsts iedzīvotāju blīvums, ko nosaka <strong>pagasta</strong> nelielā platība un <strong>da</strong>udzstāvu māju apbūve –150,5 iedz./1 km 2 .Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums Iedzīvotāju skaita būtiskas izmaiņas nākotnē nav prognozējamas.10 Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvades Iedzīvotāju reģistra <strong>da</strong>tiem uz 01.01.2006.11 Darbspējas vecuma iedzīvotāju attiecība uz 1000 iedzīvotāju ārpus <strong>da</strong>rbspējas vecumā, PMPL IR, 01.01.200612 Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvades Iedzīvotāju reģistra <strong>da</strong>tiem uz 01.01.2006.22


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma raksts Ja, atjaunojot rūpnīcu, uzsāk <strong>da</strong>rbību jauns uzņēmums, ar esošajiem <strong>da</strong>rbaspēka resursiem (un kvalifikāciju)var nebūt pietiekami. Daļa <strong>da</strong>rbaspēka var tikt ievesta no ārpuses. Esošais bērnu un jauniešu skaits nodrošinās <strong>Kupravas</strong> pamatskolas <strong>da</strong>rbības turpināšanu. <strong>Kupravas</strong> pagasts atšķiras ar iedzīvotāju <strong>da</strong>udzveidīgu nacionālo sastāvu, <strong>da</strong>žādu kultūru līdzās pastāvēšanu.7.2. Uzņēmēj<strong>da</strong>rbības raksturojums un attīstības tendences<strong>Kupravas</strong> pagasts saņem dotāciju no Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fon<strong>da</strong>.Pašvaldību salīdzinošajā rangā <strong>Kupravas</strong> pagasts ieņem 57.vietu starp 469 Latvijas pagastiem (aprēķināta,izmantojot metodiku un ņemot vērā 6 rādītājus). Tik augstu vietu nosaka <strong>pagasta</strong> mazā platība un lielais zemražošanas uzņēmumiem zemju īpatsvars, kas <strong>Kupravas</strong> pagastā ra<strong>da</strong> nepareizu priekšstatu par sociāli ekonomiskāsattīstības līmeni. <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong>m ir piešķirts īpaši atbalstāmās <strong>teritorijas</strong> statuss. Statuss ir spēkā līdz 2006.ga<strong>da</strong>beigām, kā arī nākamajos divos gados līdz 2009.ga<strong>da</strong> 31.decembrim. 13 Statuss dod uzņēmumiem iespēju izmantotatvieglotus kredītnosacījumus un citu atbalstu no Reģionālā fon<strong>da</strong> līdzekļiem. 14 Savā laikā atbalstu ir izmantojisindividuālais komersants „JAT”.Lielākais <strong>da</strong>rba vietu īpatsvars ir publiskajā sektorā – <strong>pagasta</strong> padomē, skolā. Piemēram, <strong>Kupravas</strong> katlu mājāstrādā 15 <strong>da</strong>rbinieki, no tiem pastāvīgi 7, apkures sezonā 4 kurinātāji un 4 kurinātāju palīgi.7.2.1. Ražošanas uzņēmumi un <strong>teritorijas</strong>Padomju laikos <strong>Kupravas</strong> pagastā <strong>da</strong>rbojās liels rūpniecības uzņēmums drenu cauruļu rūpnīca „Kuprava”. Pēcrūpnīcas <strong>da</strong>rbības izbeigšanas ražošanas pārstrukturēšanās nav notikusi, <strong>Kupravas</strong> ciema lielu <strong>da</strong>ļu aizņem bijušāsrūpnīcas ēkas un būves, kas atro<strong>da</strong>s sliktā stāvoklī. Tās ne tikai vizuāli degradē ciema ainavu, bet ir bīstamas.Bijušās rūpnīcas teritorijā <strong>da</strong>rbojas trīs uzņēmumi – IK „JAT” un SIA „LAT LIK” (reģistrēti Balvos). Abiuzņēmumi no<strong>da</strong>rbojas ar kokapstrādi (guļbaļķu mājas, mēbeles, koka konstrukcijas).SIA „Ozollejas” no<strong>da</strong>rbojas ar mežizstrādi. Ražošanas rakstura izmantošana ir IK „Amigo” un SIA „Kalvītes”piederošajām zemes vienībām, uz kurām atro<strong>da</strong>s angāri. Abas zemes vienības atro<strong>da</strong>s blakus bijušajai dzelzceļalīnijai.Kopumā deviņiem īpašumiem <strong>pagasta</strong> teritorijā galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir Rūpniecībasobjekti, kas kopā sastā<strong>da</strong> 30,9 ha.Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojumsMinētās <strong>teritorijas</strong> plānojumā iekļautas kā jauktas ražošanas, <strong>da</strong>rījumu un tehnisko objektu apbūves <strong>teritorijas</strong>.Jaukta rakstura izmantošana – ražošana, <strong>da</strong>rījumu un tehniskā funkcija, noteikta, lai maksimāli veicinātu <strong>teritorijas</strong>sakārtošanu un attīstību, paverot iespējas vairākiem <strong>da</strong>rbības veidiem.7.2.2. Lauksaimnieciskā <strong>da</strong>rbībaLauksaimniecības zemes <strong>Kupravas</strong> pagastā aizņem 97 ha (jeb 27% no <strong>pagasta</strong> platības). No tām, saskaņā ar VZDzemes bilanci, 12,7 ha ir aramzeme, 20,9 ha augļu dārzi, 8 ha pļavas un 55,4 ha ganības. Saskaņā ar VA„Lauksaimniecības <strong>da</strong>tu centrs” informāciju uz 01.09.2006, <strong>Kupravas</strong> pagastā reģistrēti tikai 8 ganāmpulki arkopēju govju skaitu 15.13 Atbilstoši Ministru kabineta 2003.ga<strong>da</strong> 11.novembra noteikumu Nr.637 "Īpaši atbalstāmās <strong>teritorijas</strong> statusa piešķiršanas un atcelšanaskārtība" 11.punktam, Nacionālās reģionālās attīstības padomes 2006.ga<strong>da</strong> 11.septembra sēdē apstiprinātajam plānošanas reģionu īpašiatbalstāmo teritoriju sarakstam (<strong>2007</strong>-2009)14 VSIA Reģionu attīstība. Reģionu attīstība Latvijā, Rīga 200323


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma raksts<strong>Kupravas</strong> pagastā lauksaimniecības zemju auglība ir zema – 21 balle. 15Pagastā reģistrēta ZS „Ozollejas 1”, kas apsaimnieko Kadiķus (6,4 ha), <strong>da</strong>ļēji plānota kā <strong>da</strong>bas teritorija ar mērķipie ciema un pret ražošanas ēkām saglabāt mežu. Pārējā lauksaimnieciskā <strong>da</strong>rbība tiek veikta piemājassaimniecībās.Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums Lauksaimniecības nozares loma <strong>Kupravas</strong> pagastā ir neliela loma dēļ mazajām LIZ platībām un to zemāskvalitātes. Plānojums nosaka minimālo jaunveidojamo zemes vienību platību lauksaimniecības zemēm – 1 ha. Papildus lauksaimniecību regulējošo normatīvo aktu un Lauku atbalsta dienesta izvirzītajām prasībām citasprasības plānojumā netiek noteiktas. Plānojums neierobežo lauksaimniecības zemju transformēšanu citos <strong>teritorijas</strong>izmantošanas veidos, ja tiek saglabāts jaunveidojamas zemes vienības minimālā platība (1ha). Lauksaimniecības teritorijās atļauta plaša spektra izmantošana, lai veicinātu lauku saimniekošanas <strong>da</strong>žādošanu,t.sk. tūrisma attīstība. Lauksaimniecības zemēs iekļautas <strong>teritorijas</strong>, kas esošajā izmantošanā ir mazdārziņi, kas pamatā tiek izmantotidārziem. Šie zemes gabali ir bez apbūves. Lielākoties šīs zemes pieder pašvaldībai, un tās izmanto <strong>da</strong>udzdzīvokļumāju iedzīvotāji.7.2.3. Pakalpojumi<strong>Kupravas</strong> pagastā atro<strong>da</strong>s: <strong>Kupravas</strong> pasta no<strong>da</strong>ļa, IU „Spēle” veikals, <strong>Kupravas</strong> pamatskola, Balvu rajonapeldbaseins, A.Kornes IU „<strong>Kupravas</strong> aptieka”. <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> padome nodrošina pašvaldības pakalpojumus(t.sk. uztur bibliotēku, sniedz sociālo palīdzību). Kultūras pasākumiem izmanto skolas zāli (100 vietas) vai <strong>pagasta</strong>padomes aktu zāli.Veselības aprūpe<strong>Kupravas</strong> pagastā atro<strong>da</strong>s <strong>Kupravas</strong> ģimenes ārsta prakse (Ilgas Zušas ģimenes ārsta prakse) feldšeru punktatelpās. Tuvākā lokālā <strong>da</strong>udzprofilu slimnīca atro<strong>da</strong>s Balvu pilsētā. Neatliekamo medicīnisko palīdzību var saņemtgan no Balviem, gan Viļakas, kas praktiski atro<strong>da</strong>s vienādā attālumā. Reģionālā līmeņa <strong>da</strong>udzprofila slimnīcaatro<strong>da</strong>s Rēzeknē. Pārprofilējot Viļakas slimnīcu par sociālas aprūpes centru, <strong>Kupravas</strong> iedzīvotājiem būs pieejamišīs aprūpes pakalpojumi.Tūrisma pakalpojumu <strong>Kupravas</strong> pagastā nav. Tūrisma uzņēmumu attīstības iespējas iekļautas lauksaimniecībaszemju teritorijās.Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums<strong>Kupravas</strong> pagastā ir nodrošināts nepieciešamais primāro pakalpojumu klāsts.Nepieciešama kultūras nama atjaunošana.Plānojumā pakalpojumi iekļauti <strong>da</strong>rījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijās.15 Informācija no Nekustamā īpašuma valsts ka<strong>da</strong>stra informācijas sistēmas par teritoriālo vienību vidējo svērto lauksaimniecībā izmatojamāszemes kvalitatīvo novērtējumu (2006.ga<strong>da</strong> 27.marts)24


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma raksts8. Pagasta telpiskā organizācija un būvvidesraksturojums8.1. Zemju struktūra un nekustamā īpašuma raksturojumsSaskaņā ar Valsts zemes dienesta bilanci 16 , <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> kopējā platība ir 3,7 km 2 .8.attēls. Zemju struktūra 17Apbūve(pagalmi)11%Ceļi7%Pārējās zemes5%Lauksaimniecība27%Ūdeņi2%Purvi0%Krūmāji5%Meži43%6.tabula. Nekustamo īpašumu sa<strong>da</strong>lījums pēc īpašumu skaita, platības un NĪLM grupasNĪLM grupaĪpašumu skaitsPlatība zemes vienībāmar galveno NĪLM, haLauksaimniecība 91 271,6Mežsaimniecība 2 23,6Ūdenssaimniecība 0 0Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 0 0Zvejsaimniecība un zivsaimniecība, t.sk. zivaudzētavas 0 0Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku apbūves <strong>teritorijas</strong> 6 2,2Daudzdzīvokļu māju apbūves <strong>teritorijas</strong> 7 8,3Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūves <strong>teritorijas</strong> 4 1,1Sabiedriskas nozīmes objekti 3 6,4Rūpniecības objekti 9 30,9Satiksmes infrastruktūru objekti 5 23,9Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti 1 2Lielākajai nekustamo īpašumu <strong>da</strong>ļai galvenais NĪLM piešķirts „Lauksaimniecība”, kaut lauksaimniecības zemespagastā ir tikai 96 ha. Tas saistīts ar to, ka arī vienģimeņu mājas iekļautas šajā NĪLM kategorijā. Ievērojamuplatību veido rūpniecības objektu platības, ko pamatā veido bijušās rūpnīcas teritorija, un satiksmes infrastruktūrasobjekti, ko veido bijušās dzelzceļa līnijas un esošo ceļu kopplatība.2006.ga<strong>da</strong> sākumā kopējais īpašumu un lietojumu skaits 128. Tai skaitā 9 juridiskām personām, no kurām ir 5privātās juridiskās firmas, VAS „Latvijas dzelzceļš”, VAS „Latvijas valsts meži”, Centrālā dzīvojamo mājuprivatizācijas komisija un <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> padome, un 88 privātpersonām (privātīpašumi ar vairākām16 Zemes sa<strong>da</strong>lījums pa nekustamā īpašuma un lietojuma mērķu grupām (pēc galvenā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un pa zemeslietošanas veidiem uz 01.01.2006)17 Valsts zemes dienesta bilance uz 01.01.200525


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma rakstsdomājamām <strong>da</strong>ļām). Nekustamā īpašuma tirgus ir neliels un salīdzinoši pasīvs (2002.ga<strong>da</strong> sākumā reģistrēti 104īpašumi).Lielākais īpatsvars īpašumu, kam NĪML ir Lauksaimniecība, ir līdz 1 ha lieli. Piecpadsmit īpašumi ir no 2 līdz 20ha lieli. Lielākie zemes īpašumi ir Tomska (16,7 un 3,8 ha), Asari (5,9 ha), Ezernieku māja (9,6 un 2,2 ha), Gailēni(6,9 ha), Cielaviņas (īpašnieks Kanādā) (10,8 un 0,9 ha), Paipalas (20, ha), ZS „Ozollejas 1” Kadiķi (6,4 ha),Serdānes Aurikas (10 ha, neiemērīts) un Avoti (4 īpašumi – 0,6, 8,8, 3,9 un 8,6 ha, kopā 21,9 ha). Pārsvarā tās irlauksaimniecības zemes un meža zemes.VAS „Latvijas dzelzceļš” pieder <strong>Kupravas</strong> stacija (148. km) Upes ielā 10, kas plānojumā iekļauts kā tehniskoobjektu apbūves <strong>teritorijas</strong>; tām piekļaujas satiksmes infrastruktūras <strong>teritorijas</strong> (nav „LDz” īpašums).VAS „Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales mežsaimniecības valdījumā atro<strong>da</strong>s trīs īpašumi (4 ha, 2 ha un 11,2 ha,kopā 17,2 ha).Pašvaldībai pieder astoņi īpašumi ar kopējo platību 3,8 ha. Tās ir zemes zem <strong>da</strong>udzdzīvokļu mājām un pagalmi,atsevišķas ēkas. Balvu rajona pašvaldībai pieder peldbaseina ēka un zeme (0,0564 ha).Centrālai dzīvojamo māju privatizācijas komisija pārval<strong>da</strong> 2 īpašumus - <strong>Kupravas</strong> dzelzceļa stacijas ēkas, kasplānotajā izmantošanā noteiktas kā satiksmes infrastruktūra, un 1 vairākdzīvokļu māju.Esošās zemes vienības, uz kurām atro<strong>da</strong>s vienģimeņu-divģimeņu mājas, ir vidēji 0,3 ha lielas, tāpēc savrupmājudzīvojamā apbūves zonā, kā iesaka Balvu rajona plānojums, minimālā jaunveidojama zemes vienības platībanoteikta 0,3 ha.9.attēls. Nekustamo īpašumu sa<strong>da</strong>lījums pēc NĪLM 18Lauksaimniecība71%Mežsaimniecība2%Inženiertehniskāsapgādes tīkli unobjekti1%Satiksmesinf rastruktūruobjekti4%Rūpniecības objekti7%Sabiedriskasnozīmes objekti2%Darījumu iestāžu unkomerciāla raksturaapbūv es <strong>teritorijas</strong>3%Vienģimenes undiv ģimeņudzīv ojamo ēkuapbūv es <strong>teritorijas</strong>5%Daudzdzīv okļumāju apbūv es<strong>teritorijas</strong>5%Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojumsTeritorijas plānojums nosaka jaunu zemes vienību veidošanas kārtību (apbūves noteikumu 2.2.punkts), kurā, ja navskaidra piekļūšana vai nepietiekami detalizēta <strong>teritorijas</strong> izmantošana <strong>teritorijas</strong> plānojumā, var lemt par nekustamāīpašuma sa<strong>da</strong>līšanas (apvienošanas) projekta sagatavošanu.18 Valsts zemes dienesta bilance uz 01.01.200526


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma rakstsZemes vienību izmēri un piekļūšana mazajā <strong>pagasta</strong> teritorijā lielā mērā ir atrisināti. Detālplānojuma izstrādesnepieciešamība <strong>Kupravas</strong> pagastā ir maza. Līdz ar to <strong>teritorijas</strong> izmantošanas un apbūves noteikumu 2.3.punktāatrunāts, ka detālplānojuma izstrāde ir nepieciešama tikai īpašos gadījumos, kas tiek izlemti sa<strong>da</strong>rbībā ar valstsinstitūcijām. Grafiskajā <strong>da</strong>ļā nav norādītas detālplānojumu <strong>teritorijas</strong>.8.2. <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> telpiskā organizācija un apdzīvojuma raksturojums10.attēls.Teritorijas telpiskā struktūraBolupeBijusī dzelzceļa līnijaAutoceļšDzīvojamā apbūveRažošanas <strong>teritorijas</strong>Pakalpojumu objektiCiema teritoriju var raksturot kā kompaktu, ko no vienas puses ieskauj Bolupe, no otras – mežs. Labi no<strong>da</strong>lītasražošanas, sabiedriskās un dzīvojamām zonas, kas, dēļ kompaktā izvietojuma, atro<strong>da</strong>s lauku ciematam neraksturīgituvu viena otrai. Vizuāli nepievilcīgu galveno iebraukšanu <strong>Kupravas</strong> ciemā pa<strong>da</strong>ra bijušās rūpnīcas ēkas unteritorija. Tādēļ plānotajā (atļautajā) izmantošanā noteiktas zaļās zonas:1) labiekārtotu apstādījumu teritorija starp drenu rūpnīcas teritoriju un <strong>da</strong>udzdzīvokļu mājām;2) un <strong>da</strong>bas teritorija (bērzu birzs) gar Rūpniecības ielu. Dabas teritorija noteikta dēļ skolas tuvuma un laimazinātu rūpnīcas kompleksa iespaidu uz ciema koptēlu. Dabas teritorija saglabājama, izņemot, ja tiek uzsāktamāla ieguve (jāņem vērā, ka šeit atro<strong>da</strong>s neizpētītās valsts nozīmes „Kuprava” māla iegulas).27


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma rakstsBijušās drenu rūpnīcas teritorija nav redzama tiem, kas brauc caur Kupravu pa autoceļu „Viļaka-Zaiceva-Krievijasrobeža” (P42), kas ir svarīgi projekta „Austrumu stīga” kontekstā.Ciemata centrā kompakti izvietojušās <strong>da</strong>udzdzīvokļu mājas. Vairākas tehniskās ēkas, dzelzceļš, trīs no<strong>da</strong>udzdzīvokļu mājām ir pamestas.Ciemu teritoriāli divās <strong>da</strong>ļās sa<strong>da</strong>la dzelzceļa līnija. Kaut arī tā vairs ne<strong>da</strong>rbojas, nokļūšana pār dzelzceļam ir papārbrauktuvi.Mežs un lauksaimniecības zemes atro<strong>da</strong>s šaurā strēlē gar pašvaldības ceļu Gailova-Kuprava. Šeit mežu ielokāatro<strong>da</strong>s Melnais (Āzīšu, Āzīšu) ezers.8.3. Apbūves raksturojums, mājoklis<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> apbūvi nevar raksturot kā laukuapbūvi, jo tā attīstījusies kā ciemats pie vienas nolielākajām padomju laika specializētajām rūpnīcām.No uzbūvētajām 6 <strong>da</strong>udzdzīvokļu mājām, apdzīvotas irtrīs – Draudzības ielā.Kopējais dzīvokļu skaits <strong>da</strong>udzdzīvokļu mājās ir 135.Dzīvokļos ir centralizētā ūdensapgāde un notekūdeņukanalizācija, elektroapgāde, arī apkure un karstā ūdensapgāde. Centralizēti tiek vākti sadzīves atkritumi.Mājas celtas 60-tajos gados, ēkas tehniski stiprinolietojušās.Neapdzīvotās <strong>da</strong>udzdzīvokļu mājas nojaucamas un tovietā plānotajā (atļautajā) izmantošanā noteikta jauktadzīvojamo māju un publisko objektu būvniecība, laiveicinātu <strong>Kupravas</strong> centra sakārtošanu.11.attēls.Daudzdzīvokļu apbūveBez bijušās <strong>Kupravas</strong> rūpnīcas ēkām Kupravā tehniskarakstura ēkas atro<strong>da</strong>s ap dzelzceļu. Saglabājušāsdzelzceļu apkalpojošās ēkas (pašlaik Centrālāsdzīvojamo māju privatizācijas komisijas valdījumā).Pagastā ir 31 vienģimeņu un divģimeņu māja.Lielākoties tās nav pieslēgtas centralizētam ūdensva<strong>da</strong>mun kanalizācijas va<strong>da</strong>m.Pagasta lauku teritorijā raksturīga laukiem raksturīgāviensētu apbūve.Daudzās mazdārziņu <strong>teritorijas</strong>, kā tas redzamstopogrāfiskajā plānā, faktiski tiek izmantotas sakņudārziem; šeit nav apbūves. Dārziņu pastāvēšana arīturpmāk ir nepieciešama <strong>da</strong>udzdzīvokļu mājuiemītniekiem.12.attēls.Bijusī dzelzceļa stacija „Kuprava”28


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma raksts9. Transporta infrastruktūras raksturojums9.1. Autoceļi9.1.1. Valsts autoceļi<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> teritoriju šķērso pirmās šķiras valsts autoceļš P42 „Viļaka-Zaiceva-Krievijas robeža” un ne<strong>da</strong>udzno <strong>pagasta</strong> rietumu puses ietiecas otrās šķiras valsts autoceļš V 467 „Pievedceļš Kupravai”. Teritorijasizmantošanas un apbūves noteikumu 3.5.1.p. 7.apakšpunktā iekļauti VAS „Latvijas valsts ceļi” noteiktie minimālieattālumi apbūvei, aizsargjoslu platumam un ceļa zemes no<strong>da</strong>lījuma joslu platumi.AutoceļašķiraAutoceļašifrs1. P 42 Viļaka-Zaiceva-Krievijas7.tabula. Valsts autoceļu zemes no<strong>da</strong>lījuma, aizsargjoslas un apbūves līnijasZemesAizsargjosla m Apbūves līnijasAutoceļa nosaukums no<strong>da</strong>lījumano a/c ass m no ceļa assjosla m19,0 60 50robeža2. V 467 Pievedceļš Kupravai 19,0 30 30Satiksmes intensitāte uz P 42, virzienā uz Viļaku, ir neliela – ap 150 automašīnām diennaktī. Lielāka intensitāte irBalvu virzienā uz V490, kas piekļaujas V 467, - 412 automašīnas diennaktī.13.attēls. Satiksmes intensitāte 1919 Balvu rajona plānojums, 2004.ga<strong>da</strong> <strong>da</strong>ti.29


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma rakstsŅemot vērā zemo satiksmes intensitāti, ierobežojumi apbūvei aizsargjoslā nebūtu nepieciešami. Bet tā kā plānotsprojekts „Austrumu stīga”, brīvu no apbūves joslu ir nepieciešams saglabāt.Uz <strong>Kupravas</strong> pagastu attiecas Balvu rajona <strong>teritorijas</strong> plānojumā noteiktais starpreģionālas nozīmes autoceļš„Austrumu stīga” (P – 42 Viļaka- Zaiceva- Krievijas robeža) un reģiona nozīmes V 490 Balvi – Kuprava (atro<strong>da</strong>sVīksnas pagastā, kalpo no <strong>Kupravas</strong> nokļūšanai Balvos), no kura līdz Kupravai pieiet ceļš V467 „PievedceļšKupravai”. Visi šie ceļi ir asfaltēti un ir salīdzinoši labā kvalitātē, kas nodrošina ērtu nokļūšanu Kupravā.Rajona plānojums paredz atjaunot dzelzceļa <strong>da</strong>rbību; dzelzceļa trase <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> teritorijā praktiski nepastāv.Plānojumā dzelzceļa zemes no<strong>da</strong>lījuma josla plānota kā satiksmes infrastruktūras teritorija, lai rezervētu teritorijudzelzceļa atjaunošanai, saskaņā ar rajona plānojumu, vai lai izbūvētu autoceļu (nokļūšana uz Žīguriem, uz Vīksnu).14.attēls.Plānotā satiksmes infrastruktūra Balvu rajona <strong>teritorijas</strong> plānojumā30


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma rakstsApzinoties perspektīvā pieejamos finansu līdzekļus un valsts autoceļa tīklā risināmo problēmu kopējo apjomu,Satiksmes ministrija neplāno tuvāko 10 gadu laikā izbūvēt jaunus autoceļu posmus un mezglus <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong>teritorijā. Iespējama tikai esošo valsts autoceļu rekonstrukcija vai remonts to zemes no<strong>da</strong>lījumu joslu robežās.Attiecībā uz Balvu rajonu Latgales attīstības plānā nav norādīti īpaši pasākumi vai projektu piemēri, izņemotinfrastruktūras sa<strong>da</strong>ļas transporta jomas 1.prioritātes „Pieejamības uzlabošana, attīstot reģionālos ceļus”1.pasākumu „Reģionālā ceļa “Austrumu stīga” attīstība”. Šis pasākums paredz esošā seguma uzlabošanu unseguma uzklāšanu vietās, kur tā nav, maršrutā, kas iet gar valsts austrumu robežu Balvu rajona ziemeļu <strong>da</strong>ļa –Kuprava – Viļaka – Baltinava – Kārsava – Ludza – Pil<strong>da</strong> – Ezernieki – Svariņi – Porečje – Asūne – Robežnieki –Indra – Krāslava – Kaplava).Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums Jauna dzīvojamā apbūve pie valsts autoceļiem veidojama pēc iespējas ārpus aizsargjoslām. Apbūves attālumulīdz valsts ceļam var samazināt, ja to pieļauj „Latvijas valsts ceļi” Balvu no<strong>da</strong>ļa un tiek ievēroti citi normatīvi. Servisa objektu būvniecība un reklāmas izvietošana gar valsts nozīmes ceļiem, kas <strong>Kupravas</strong> ciemānoteiktas kā ielas, saskaņojama ar VAS „Latvijas valsts ceļi” Balvu no<strong>da</strong>ļu. Tā kā <strong>pagasta</strong> teritorija ir neliela, arī valsts ceļu kopgarums pagastā ir mazs. Garākais valsts ceļu posms irautoceļam „Viļaka-Zaiceva-Krievijas robeža” (P42), kas šķērso <strong>Kupravas</strong> ciemu, un ciemā tas ir Partizānu iela.Partizānu iela noteikta kā galvenā iela. Ievērojot plānoto projektu „Austrumu stīga”, veicot ielas rekonstrukciju,jāievērtē inženierkomunikāciju (ūdensapgādes un kanalizācijas vadu, sakaru tīklu) ievietošana, kā arī jāveicietvju un velojoslas izbūve.9.1.2. Pašvaldību ceļi<strong>Kupravas</strong> pagastā ir viens pašvaldības ceļš „Gailova - Kuprava”, kura garums ir 5,7 km 20 . Tas ir zemes ceļš,pieslēdzas valsts autoceļam „Viļaka – Kuprava – Krievijas robeža” (P42) un tālāk turpinās Susāju pagastā.<strong>Kupravas</strong> ciemā ir sešas ielas ar kopēju garumu 7,86 km, no kurām 5,94 km ir ar asfalta segumu. Nav tiltu.8.tabula. <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> ielu brauktuvju reģistrs 21Nr.p.k. Ielas nosaukums Garums, km Laukums, m 2 Segums1. Rūpnīcas iela 1,160 6850 a/bt.sk. atzarojums uz <strong>pagasta</strong> padomes ēku 0,175 1050 a/b2. Draudzības iela 0,52 3640 a/b3. Dzelzceļa iela 1,90 12162t.sk. 0,90 6162 a/b1.00 6000 Grants4. Celtnieku iela 0,46 2070 Grants5. Parka iela 0,10 318 Grants6. Partizānu iela 0,83 4077t.sk. 2,290 15995 a/b0,30 1500 Cem/bKopā asfaltbetons 5,64 36507Grants 1,92 9670Cementbetons 0,3 1500Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums• Pašvaldības ielu fiziskais nolietojums ir augsts. Segums ir bedrains, bez lietus ūdens novadīšanas sistēmām,bez ietvēm. Plānojumā plānota Rūpnīcas ielas rekonstrukcija, iztaisnojot Rūpnīcas ielas pagriezienu pierūpnīcas.• Teritorijas plānojumā, atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām, noteikta 30 m ekspluatācijas aizsargjosla nopašvaldības ceļa ass. Pašvaldības ceļš pārsvarā šķērso meža <strong>teritorijas</strong>, tā trase ir taisna, tādēļ nav izvirzīti īpašiierobežojumi apbūvei ceļa aizsargjoslā.20 Pašvaldības ceļu saraksts, apstiprināts 28.11.200521 Pašvaldības ielu brauktuvju saraksts, apstiprināts 28.11.200531


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma raksts• <strong>Kupravas</strong> ciemā noteikta viena galvenā – Partizānu iela, kas ir valsts autoceļš P42 <strong>Kupravas</strong> ciemā. Pārējāsielas noteiktas kā vietējās nozīmes ielas.• Servisa objektu būvniecība un reklāmas izvietošana gar ielām, kas ir valsts ceļi, <strong>Kupravas</strong> ciemāsaskaņojama ar VAS „Latvijas valsts ceļi” Balvu no<strong>da</strong>ļu.• Veicot ielu rekonstrukciju, primāri jāievērtē inženierkomunikāciju (ūdensapgādes un kanalizācijas vadu,sakaru tīklu) ievietošana, kā arī ietvju izbūve, Partizānu ielai – ietecams arī velojoslu.9.1.3. Sabiedriskais transports<strong>Kupravas</strong> ciemā, Partizānu ielā apstājas starprajonu autobusi, kas trīs reizes dienā kursē maršrutos starp Alūksni,Viļaku un Balviem. Pieturvieta kādreiz bija labi organizēta savienojumā ar pasažieru pārvadījumiem pa dzelzceļu,un atro<strong>da</strong>s iepretī kādreizējai <strong>Kupravas</strong> dzelzceļa stacijai.9.2. DzelzceļšSaskaņā ar VAS „Latvijas dzelzceļš” ziņām, dzelzceļaiecirknis Gulbene – Vecumi ir slēgts vilcienu kustībai un toinfrastruktūras attīstība nav paredzēta. <strong>Kupravas</strong> ciemābijušā dzelzceļa no<strong>da</strong>lījuma josla aizņem nozīmīguteritoriju. Kustība starp ciema <strong>da</strong>ļām vēl aizvien organizētapa pārbrauktuvi.<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojumā nav pilnībā ietvertarajona plānojuma prasības attiecībā uz iekšzemes unstarpvalstu kravu un pasažieru pārvadājumu atjaunošanudzelzceļa līnijā „Gulbene–Balvi–Žīguri–Vecumi– Pitalova”,jo pastāv pretrunīgas prognozes attiecībā uznepieciešamiem līdzekļiem infrastruktūras atjaunošanai undzelzceļa <strong>da</strong>rbības saimnieciskajiem pamatojumam.15.attēls.Bijusī dzelzceļa līnijaZeme dzelzceļa no<strong>da</strong>lījuma joslā noteikta kā satiksmes infrastruktūras zona, paredzot iespējas to izbūvēt gandzelzceļa, gan autotransporta vajadzībām (autoceļš, laukumi, noliktavas).Jautājumi par dzelzceļa joslā, kā arī ārpus tās izvietoto elektroapgādes un sakaru kabeļu līniju un citasinfrastruktūras apsaimniekošanu un īpašumu tiek risināta Balvu rajona līmenī, sa<strong>da</strong>rbojoties ar valsts institūcijāmun VAS „Latvijas dzelzceļš” (iepriekš to apsaimniekoja Daugavpils signalizācijas un sakaru distance unDaugavpils ceļu distance).Teritorijas plānojumā nav izvirzītas prasības ekspluatācijas un drošības aizsargjoslu režīma ievērošanai.32


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma raksts10. Inženierapgādes un tehniskās infrastruktūrasraksturojums10.1. Ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma<strong>Kupravas</strong> ciemā ir centralizētā ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēma. <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong>ūdenssaimniecību apsaimnieko <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> padome.Centralizētai ūdensapgādei un kanalizācijai pieslēgti 420 patērētāji: 3 <strong>da</strong>udzdzīvokļu piecstāvu mājas ar 135dzīvokļiem un viena <strong>da</strong>udzdzīvokļu māja ar 4 dzīvokļiem, skola, pasts un feldšerpunkts, <strong>pagasta</strong> padome un Balvurajona peldbaseins. <strong>Kupravas</strong> ciemā izbūvēts ūdensvads. Tīklu kopējais garums – 3,2 km. Ūdensva<strong>da</strong> tīkliemnepieciešams remonts.Iegūtais ūdens <strong>da</strong>udzums tiek noteikts pēc ūdens skaitītājiem (DN-50, Nr.289283). Veikta metroloģijas pārbaude.<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> padomei ir noslēgts līgums ar VA „Sabiedrības veselības aģentūra” Gulbenes filiāli par dzeramāūdens laboratorisko analīžu veikšanu. Divas reizes gadā tiek veikti dezinfekcijas pasākumi ar hlorkaļķi. Saskaņā arSVA Gulbenes filiāles informāciju, dzeramā ūdens kvalitāte <strong>Kupravas</strong> ciematā neatbilst obligātajām nekaitīgumaun kvalitātes prasībām pēc dzelzs satura un duļķainības. Saslimstības gadījumi, kas saistīti ar dzeramā ūdenskvalitāti un citiem riska faktoriem, <strong>pagasta</strong> teritorijā nav konstatēti.<strong>Kupravas</strong> ciemā ir centralizēta notekūdeņu savākšanas sistēma un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (A700072)Rūpniecības ielā 26. Atļautā NAI jau<strong>da</strong> ir 30 000 m 3 gadā vai 82,193 m 2 /diennaktī. NAI sastāv no mehāniskāattīrīšanas bloka (9,2x12,3), 2 enšeriem un biofiltru stacijas (biofiltrs un nostādinātāji) un 3 dūņu dīķiem. NAIbūvētas 1972.gadā, to projektētā jau<strong>da</strong> – 400 m 3 /diennakstī. Pašreiz NAI strādā mehāniskā attīrīšanas režīmā, iravārijas stāvoklī. Fiziskais nolietojums 100%. Dūņu lauku <strong>da</strong>rba tilpums 668 m 2 . Pēc NAI notekūdeņi nonākBolupē. Pēc attīrīšanas notekūdeņiem ir tabulā norādītās piesārņojuma slodzes.Suspendētās vielas 0,34900 t/gĶSP 2,20100 t/gNaftas produkti 0,00490 t/gBSP 5 0,62800 t/gN kop 0,28500 t/gN/NO 3 0,02430 t/gN/NH 4 0,20000 t/gP/PO 4 0,00360 t/g9.tabula.Notekūdeņu kvalitāteB kategorijas piesārņojošās <strong>da</strong>rbības atļaujā norādītie piesārņojuma līmeņi norādīti 10.tabulā.10.tabula. Pieļaujamā piesārņojuma slodze no notekūdeņiemPiesārņojošā viela Emisiju robežvērtība mg/l Piesārņojuma slodze t/gadāSuspendētās vielas


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma rakstsDūņas attīrīšanas rezultātā nero<strong>da</strong>s, līdz ar to nosēdumu dūņu apsaimniekošanu nav iespējams veikt, atbilstošiMinistru kabineta 2006.ga<strong>da</strong> 11.maija noteikumiem Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostaizmantošanu, monitoringu un kontroli” prasībām.Kanalizācijas tīklu kopgarums ir 3,2 km. Tie izbūvēti 1966.gadā. Tīkli veidoti no čuguna, cauruļu diametrs 100-200 mm. Kanalizācijas tīklu apsekošana veikta 2004.gadā. Esošais stāvoklis – slikts.Individuālajās mājās iedzīvotājiem ir grodu akas un nosēdbedres.Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums• Nepieciešama jaunu attīrīšanas iekārtu uzstādīšana.• Nepieciešama ūdensva<strong>da</strong> un kanalizācijas va<strong>da</strong> izbūve primāri Dzelzceļa ielā, kā arī Partizānu ielā, laipieslēgtu individuālos lietotājus.• Teritorijas plānojuma kartē „<strong>Kupravas</strong> ciema <strong>teritorijas</strong> ūdensapgāde, kanalizācija, siltumtīkli” parādītsesošais ūdensvads un kanalizācijas vads, saskaņā ar pašvaldības norādīto. Rekonstruējot Rūpnīcas ielaspagriezienu pie bijušās drenu rūpnīcas, kanalizācijas va<strong>da</strong> pārvietošana nav primāri nepieciešama. To veic,rekonstruējot notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu <strong>Kupravas</strong> ciemā.• Gar ūdensvadu un kanalizācijas vadu noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu.• Ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām noteikta sanitārā aizsargjosla 100 metri, kas jāpārskata, pie NAIrekonstrukcijas atbilstoši jaunajai tehnoloģijai.10.2. Siltumapgāde<strong>Kupravas</strong> ciemā ir nodrošināta centralizēta siltumapgāde. To saņem 420 patērētāji: 3 <strong>da</strong>udzdzīvokļu piecstāvumājas un viena <strong>da</strong>udzdzīvokļu māja ar 4 dzīvokļiem, skola, pasts un feldšerpunkts, <strong>pagasta</strong> padome un Balvurajona peldbaseins.<strong>Kupravas</strong> katlu māja atro<strong>da</strong>s starp skolu un <strong>pagasta</strong> padomi Rūpnīcas ielā 3. Katlu mājā 1994.gadā uzstādīti 4apkures katli – UK-400. Katlu mājas kopējā jau<strong>da</strong> ir 0,4 mW katrs, viens katls rezervē. Kurināmais – malka. Gadātiek sadedzināts ap 3 tūkst. m 3 malkas.Apkure tiek nodrošināta 180 dienas gadā – no oktobra līdz aprīlim jeb 4320 h/gadā.Siltumtrases garums 1,2 km. Siltumvadu diametrs ir 100 un 150 mm. Daļa trases atro<strong>da</strong>s virs zemes. Siltumvadiveidoti no tērau<strong>da</strong>.Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums• Teritorijas plānojuma kartē „<strong>Kupravas</strong> ciema <strong>teritorijas</strong> ūdensapgāde, kanalizācija, siltumtīkli” parādītiesošie siltumtīkli un katlu māja, saskaņā ar pašvaldības norādīto.• Perspektīvā nepieciešama ekonomiskāku apkures katlu uzstādīšana. Jāuzsver, ka <strong>Kupravas</strong> ciemā centralizētassiltumapgādes saglabāšana ir piemērotākais veids, jo teritorija ir kompakta, ir vairākas <strong>da</strong>udzstāvu <strong>da</strong>udzdzīvokļumājas un patērētāji. Nepieciešams risināt jautājumu par trašu nomaiņu un mājokļu rekonstrukciju, lai mazinātusiltuma zudumus.• Esošajām virszemes siltuma trasēm, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, nav nepieciešams noteikt drošībasaizsargjoslu. Ap virszemes un kanālos izvietotajām siltumtrasēm noteiktas, attiecīgi 2 metru un 1 metraaizsargjosla no kanāla ārmalas remonta vajadzībām.34


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma raksts10.3. Sakaru infrastruktūra10.3.1. Fiksētie telefona sakari<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> teritorijā atro<strong>da</strong>s ATC ar kopējo montēto tilpumu 400 numuri. ATC aizņemtais tilpums: 91 analogā līnija; 1 analogais taksafons 1 ciparu telefons (POTS); 1 CNL (ciparu nomātās līnijas).Līdz <strong>2007</strong>.ga<strong>da</strong> beigām abonentus plānots pieslēgt ciparu tīklam, izmantojot bezvadu tehnoloģiju (CDMA).<strong>Kupravas</strong> ciemā pamatā izvietoti pazemes sakaru kabeļi. Līdz bijušajai drenu rūpnīcas teritorijai pienāk gaisva<strong>da</strong>sakaru līnija. ATC atro<strong>da</strong>s plānotajā sabiedrisko un <strong>da</strong>rījumu objektu apbūves zonā, kur viena no atļautajāmizmantošanām ir inženierbūves.Teritorijas turpmākās izmantošanas risinājumi un to pamatojums Jaunu sakaru līniju izbūvi SIA „Lattelecom” plāno atbilstoši pieprasījumam, līdz ar to <strong>teritorijas</strong> plānojumāattēloti esošie tīkli un iekārtas atbilstoši mēroga 1: 10 000 precizitātei mērogā 1: 5000. Elektronisko sakaru tīkli unbūves attēlotas kartē „<strong>Kupravas</strong> ciema <strong>teritorijas</strong> telekomunikāciju un elektroapgādes infrastruktūra”. Pašvaldībaijāinformē SIA Lattelecom par nākamajā gadā plānoto ielu un teritoriju rekonstrukciju. Ekspluatācijas aizsargjoslas, ko paredz Aizsargjoslu likums un Ekspluatācijas aizsargjoslu gar sakaru līnijāmnoteikšanas metodika (MK noteikumi Nr. 465), kartē nav attēlotas. Prasības par aizsargjoslu noteikšanu unsaimnieciskās <strong>da</strong>rbības ierobežojumiem tajās ietvertas 2.<strong>da</strong>ļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,punktā 2.13.6. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu punktā 2.13.6 ietvertas arī prasības jaunu elektronisko sakarutīklu izbūvei. Teritorijas plānojums paredz, ka jaunus tīklus vēlams izvietot inženierkomunikāciju koridorā, kas atro<strong>da</strong>sstarp ceļa klātni un ceļa zemes no<strong>da</strong>lījuma joslu, vajadzības gadījumā ietverot ceļa klātni un zemes gabalu ceļaaizsargjoslā (apbūves noteikumu 2.13.1.punkts). Jebkurā zemes vienībā atļauts izvietot elektronisko sakaruiekārtas un būves (atļautā izmantošana – inženierbūves). Zemes vienību aprobežojumu noteikšanai, kā arī detālplānojumu un būvprojektu sagatavošanai precīzākainformācija pieejama SIA Citrus Solutions Austrumlatvijas reģiona Tīklu uzturēšanas no<strong>da</strong>ļā. Saskaņā ar Nacionālo attīstības plānu, <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> padome kā palīdzības saņēmēja var pieteikt projektusEiropas Reģionālās attīstības fon<strong>da</strong> pasākumā „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība", kura ietvaros<strong>2007</strong>-2013 programmēšanas periodā tiks atbalstītas arī tā<strong>da</strong>s aktivitātes, kuru mērķis ir attīstīt informācijas unkomunikāciju tīklus perifērijas teritorijās.35


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma raksts10.3.2. Mobilie sakari<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> teritorijā neatro<strong>da</strong>s „LMT” SIA, „Tele2” SIA un „Bite Latvija” SIA piederoši nekustamieīpašumi.Zonas pārklājums „LMT” SIA piedāvātajā tīklā un „Tele 2” – apmierinošs, „Bite” tīklā – vājš. Tuvākās LMTbāzes stacijas atro<strong>da</strong>s Žīguros un pie Balvu-Viļakas autoceļu, kur pieslēdzas autoceļš P42 „Viļaka-Zaiceva-Krievijas robeža”.16.attēls. TELE 2 tīkla pārklājums 22 17.attēls. Esošais „Bite” tīkla pārklājums 23Teritorijas turpmākās izmantošanas risinājumi un to pamatojumsSIA „Tele 2” atzinumā norādīta iespējamā interese uzstādīt torni. Izstrādājot <strong>teritorijas</strong> plānojumu, paredzētaiespēja <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> teritorijā uzstādīt un ekspluatēt publiskā mobilo elektronisko sakaru tīkla iekārtas un arto saistītās inženierkomunikācijas, tās izvietojot jebkurā teritorijā. Atļautā izmantošana – inženierbūves.10.3.3. Internets<strong>Kupravas</strong> pagastā pieejami interneta pakalpojumi, pateicoties Balvu rajona PVIS projekta ietvaros izveidotajieminterneta pieslēgumiem <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> padomē un skolā. Papildus <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> teritorijā iespējams piekļūtinterneta resursu punktiem, izmantojot GPRS bezvadu <strong>da</strong>tu pārraidi, pieslēdzoties „Latvijas Mobilais Telefons” vai„Tele 2” tīklam.22 http://www.tele2.lv/ 2006.gadā plānotie uzlabojumi.23 http://www.bite.lv/lv/about/coverage/map/36


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma raksts10.4. Elektroapgāde<strong>Kupravas</strong> pagasts atro<strong>da</strong>s VAS “Latvenergo” sa<strong>da</strong>les tīkla Ziemeļaustrumu reģiona Balvu klientu apkalpošanascentra apkalpes teritorijā.Pagasta teritoriju šķērso augstsprieguma elektrolīnijas ar nominālspriegumu no 20 līdz 110 kV. Pagasta teritorijāatro<strong>da</strong>s 5 transformatori. Esošais elektroapgādes tīkls nodrošina esošo elektroenerģijas patērētāju pieprasījumu.<strong>Kupravas</strong> pagastā ielu apgaismojuma infrastruktūra atro<strong>da</strong>s <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> padomes valdījumā. Apgaismotas irRūpnīcas iela,Teritorijas turpmākās izmantošanas risinājumi un to pamatojums Kartē „<strong>Kupravas</strong> ciema <strong>teritorijas</strong> telekomunikāciju un elektroapgādes infrastruktūra” attēloti esošie tīkliun transformatori atbilstoši mēroga 1: 10 000 precizitātei mērogā 1: 5000. Zemes īpašniekiem ir jāievēro aprobežojumi ekspluatācijas aizsargjoslās gar elektrolīnijām saskaņā arnormatīvajiem aktiem:a) Ekspluatācijas aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem:(1) <strong>Kupravas</strong> ciemā:(1) gar gaisvadu līnijām līdz 20kV – 2,5 m no līnijas ass;(2) gar gaisvadu līnijām no 20kV līdz 110 kV – 4 m no līnijas ass(3) gar kabeļiem – 1 m no līnijas ass.(2) lauku teritorijā:(1) gar gaisvadu līnijām līdz 20kV – 6,5 m no līnijas ass;(2) gar gaisvadu līnijām no 20kV līdz 110 kV – 20 m no līnijas ass;(3) gar kabeļiem – 1 m no līnijas ass.b) Ap elektrisko tīklu sa<strong>da</strong>les iekārtām, fīderu punktiem, transformatoru apakšstacijām visā pašvaldībasteritorijā tiek noteikta aizsargjosla 1 metra attālumā katrā pusē no šo iekārtu nožogojuma vai tovisvairāk izvirzīto <strong>da</strong>ļu projekcijas uz zemes vai grī<strong>da</strong>s virsmas. Jaunu patērētāju pieslēgšana notiek pēc pieprasījuma. Elektropārvades līniju un jaunu transformatoruizbūvei <strong>teritorijas</strong> izmantošanas un apbūves noteikumos paredzēta atļautā izmantošana – inženierbūve.<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> teritorijā neatro<strong>da</strong>s <strong>da</strong>bas gāzestransporta vadi.10.5. Gāzes apgāde18.attēls.Maģistrālais gāzes vadsSaskaņā ar AS „Latvijas gāze” informāciju,<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> teritorijā <strong>da</strong>bas gāzes apgādeteorētiski iespējama no maģistrālā gāzesva<strong>da</strong>Pleskava – Inčukalna pazemes gāzes krātuve vaimaģistrālā gāzesva<strong>da</strong> Izborska – Inčukalnapazemes gāzes krātuve.Potenciāli gāzes apgāde var būt primārinepieciešama ražošanas teritoriju attīstībai bij.drenu rūpnīcas teritorijā (ieceres par keramzītagranulu ražošanu). Līdz ar pieprasījumu, tiksplānots iespējamais <strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> gāzesapgādes un sa<strong>da</strong>les plānojums.Teritorijas plānojumā noteikts, ka gāzes apgādes vadi un iekārtas var tikt izvietoti gar ceļiem (ielām), satiksmesinfrastruktūras teritorijā (bij. dzelzceļa zemes no<strong>da</strong>lījuma josla) un ražošanas, <strong>da</strong>rījumu tehnisko objektu apbūvesteritorijās.37


<strong>Kupravas</strong> <strong>pagasta</strong> <strong>teritorijas</strong> plānojums <strong>2007</strong>-<strong>2019</strong>.I.<strong>da</strong>ļa. Paskaidrojuma rakstsSašķidrināto gāzi <strong>Kupravas</strong> pagastā piegādā SIA „Latvijas propāna gāze” Gulbenes apkalpes zonas Balvurealizācijas punkts (Balvi, Partizānu iela 5). <strong>Kupravas</strong> ciemā neatro<strong>da</strong>s neviena funkcionējoša gāzes pazemeskrātuve, kurai, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, būtu jānosaka ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas.10.6. Meliorācijas sistēmas<strong>Kupravas</strong> pagastā, saskaņā ar Valsts zemes dienesta bilanci, netiek uzskaitītas meliorētas zemes. <strong>Kupravas</strong> pagastsietilpst Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes apkalpes teritorijā.Pārvalde risina jautājumus, kuri saistīti ar zemju meliorāciju, zemju transformāciju, melioratīvo būvniecību u.c.Valsts ūdensnoteka ar garumu >5 km vai baseinu virs 10 km 2 , ir Bolupe (ŪSIK kods 4254). Bolupe un tās pietekasir regulētas, taisnotas un pārraktas. Bolupes garums ir 82 km, sateces baseina platība ir 936 km 2Teritorijas turpmākās izmantošanas risinājumi un to pamatojums• 10 metru aizsargjosla gar valsts nozīmes ūdensnoteku Bolupe nav attēlota grafiski; tā iekļauta 2.<strong>da</strong>ļā„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (2.13.7.p.) un sakrīt ar vides un <strong>da</strong>bas aizsardzības aizsargjoslu.• Teritorijas plānojums neparedz papildus prasības meliorācijas sistēmu izbūvei, rekonstrukcijai un uzturēšanaikā tās, kas noteiktas LR normatīvajos aktos:Meliorācijas likums;MK noteikumiem Nr. 258 „Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēmnoteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs” (10 metri aizsargjosla);Ministru kabineta 08.07.2003 noteikumi Nr.382 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecībaskārtība”;Ministru kabineta 08.04.2004 noteikumu Nr. 272 „Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”.• Sadzīves notekūdeņus bez LAD Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes un vides aizsardzībasinstitūciju saskaņojuma meliorācijas tīklā ievadīt aizliegts.38

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!