13.07.2015 Views

Intervija ar Hansu-Horstu Konkolevski, Eiropas Darba drošības un ...

Intervija ar Hansu-Horstu Konkolevski, Eiropas Darba drošības un ...

Intervija ar Hansu-Horstu Konkolevski, Eiropas Darba drošības un ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Intervija</strong> <strong>ar</strong> <strong>Hansu</strong>-<strong>Horstu</strong> <strong>Konkolevski</strong>, <strong>Eiropas</strong> D<strong>ar</strong>ba drošības <strong>un</strong> veselībasaizs<strong>ar</strong>dzības aģentūras direktoru p<strong>ar</strong> ja<strong>un</strong>iešu neaizs<strong>ar</strong>gātību d<strong>ar</strong>bā, <strong>un</strong> kā šoproblēmu v<strong>ar</strong>ētu risinātJautājums: <strong>Eiropas</strong> aģentūra ir uzsākusi viseiropas kampaņu <strong>ar</strong> nosaukumu “Drošs sākums”,lai palīdzētu uzlabot ja<strong>un</strong>u strādnieku drošību. Kāpēc tieši šai cilvēku grupai jūs pievēršatīpašu uzmanību?Hanss-Horsts <strong>Konkolevski</strong>s: Nesenie fakti liecina, ka ja<strong>un</strong>ieši d<strong>ar</strong>bavietās ir īpašineaizs<strong>ar</strong>gāti. Tas <strong>ar</strong>ī ir pamudināja sākt kampaņu “Drošs sākums”. Visā Eiropā veiktie pētījumirāda, ka ja<strong>un</strong>i strādnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem vismaz p<strong>ar</strong> 50% vairāk visticamāk tikssavainoti d<strong>ar</strong>bā nekā vecāki d<strong>ar</strong>binieki. Mēs domājam, ka ja<strong>un</strong>us d<strong>ar</strong>biniekus vairāk v<strong>ar</strong>apdraudēt <strong>ar</strong>ī tās <strong>ar</strong>odveselības problēmas, kas nep<strong>ar</strong>ādās uzreiz. Aiz statistikas slēpjas <strong>ar</strong>īdaži īpaši sirdiplosoši gadījumi, kad ja<strong>un</strong>iešiem ir jādzīvo <strong>ar</strong> traumu visu atlikušo mūžu vaijāmirst, bet viņiem vēl visa dzīve būtu bijusi priekšā.J: Tātad, ja gados ja<strong>un</strong>u strādnieku d<strong>ar</strong>ba drošība ir īpaša problēma, kādēļ tas tā ir?HHK: Tam v<strong>ar</strong> būt vairāki iemesli. Bieži vien ja<strong>un</strong>iešiem trūkst pieredzes, lai zinātu, no kādiempotenciāliem apdraudējumiem ir jāuzmanās, kā <strong>ar</strong>ī viņi v<strong>ar</strong> būt fiziski <strong>un</strong> psiholoģiskinenobrieduši. Viņi v<strong>ar</strong> nezināt p<strong>ar</strong> savu d<strong>ar</strong>ba devēju pienākumu viņus aizs<strong>ar</strong>gāt, viņiem v<strong>ar</strong>pietrūkt pašapziņas r<strong>un</strong>āt p<strong>ar</strong> problēmu, ja tāda pastāv vai atteikties strādāt potenciālibīstamās situācijās. No savas puses, d<strong>ar</strong>ba devēji bieži neapver, ka ja<strong>un</strong>ieši ir īpaši pakļautibriesmām <strong>un</strong> viņiem v<strong>ar</strong> būt nepieciešama lielāka apmācība <strong>un</strong> uzraudzība nekā vecākiemstrādniekiem. Ir vairāk jādomā <strong>ar</strong>ī p<strong>ar</strong> to, kādi d<strong>ar</strong>ba uzdevumi tiek uzticēti ja<strong>un</strong>iešiem – dažitiem nepavisam nav piemēroti.J: Kurš galu galā ir atbildīgs, ja ja<strong>un</strong>ieši tiek d<strong>ar</strong>bā savainoti?HHK: Mūsu galvenā doma ir tāda, ka mēs visi dalām atbildību p<strong>ar</strong> ja<strong>un</strong>iešu aizs<strong>ar</strong>dzību d<strong>ar</strong>bā.D<strong>ar</strong>ba devējiem ir primārais pienākums rūpēties, viņi ir tiesiski atbildīgi p<strong>ar</strong> savu strādniekud<strong>ar</strong>ba drošību <strong>un</strong> veselības aizs<strong>ar</strong>dzību <strong>un</strong> <strong>ar</strong> likumu ir atzīts, ka ja<strong>un</strong>iešiem ir vajadzīga īpašaaizs<strong>ar</strong>dzība. Ja<strong>un</strong>iešiem pašiem ir kā pienākumi, tā tiesības, <strong>un</strong> viņi v<strong>ar</strong> d<strong>ar</strong>īt vēl daudz vairāk,lai nodrošinātu, ka viņi paši <strong>un</strong> viņu kolēģi atrodas drošībā. Bet šis jautājums attiecas <strong>ar</strong>ī uzvecākiem, tādiem d<strong>ar</strong>ba drošības <strong>un</strong> veselības aizs<strong>ar</strong>dzības speciālistiem kā mums <strong>un</strong>izglītotai sabiedrībai. Galu galā, šis ir jautājums, kas jārisina politikas veidotājiem. Šījautājuma sv<strong>ar</strong>īgums tagad ir atzīts <strong>Eiropas</strong> līmenī – dažādām <strong>Eiropas</strong> Savienības valstīm irjāpārliecinās, ka tās šo problēmu risina vienotā veidā.J: Jūs pieminējāt psiholoģiskā brieduma trūkumu – vai tad ja<strong>un</strong>ieši vienmēr nav bezatbildīgi?Kāpēc Jūs domājat, ka viņi jūsos ieklausīsies?HHK: Patiesībā Eiropā veiktā izpēte rāda, ka ja<strong>un</strong>ieši ļoti uztver vēstījumus p<strong>ar</strong> d<strong>ar</strong>ba drošību<strong>un</strong> veselības aizs<strong>ar</strong>dzību. Mēs zinām, ka viņi v<strong>ar</strong> neapzināties, pie kā vērsties pēcinformācijas <strong>un</strong> padoma. Bet ja viņiem sniedz labas prakses piemērus, viņi uz tiem reaģēsdaudz vairāk nekā citi strādnieki. Tieši tādēļ mēs uzskatām, ka ļoti daudz no nelaimesgadījumiem <strong>un</strong> veselības problēmām, kas ietekmē ja<strong>un</strong>iešus, v<strong>ar</strong>ētu novērst – ja<strong>un</strong>iešiem irjāpiekļūst, sniedzot tiem p<strong>ar</strong>eizo informāciju.


J: Bet d<strong>ar</strong>ba drošība <strong>un</strong> veselības aizs<strong>ar</strong>dzība nav tā visinteresantākā tēma – kā jūs grasātiesuzr<strong>un</strong>āt ja<strong>un</strong>iešus <strong>un</strong> iesaistīt viņus?HHK: Kā daļu no kampaņas “Drošs sākums” mēs nodrošinām <strong>ar</strong> pilnu materiālu klāstu, laiieinteresētu ja<strong>un</strong>iešus vēstījumā p<strong>ar</strong> d<strong>ar</strong>ba drošību <strong>un</strong> veselības aizs<strong>ar</strong>dzību. Mums irkampaņas tīmekļa vietne <strong>ar</strong> viktorīnām, animācijām <strong>un</strong> tiešsaistes interaktīvs žurnālsja<strong>un</strong>iešiem, kas saucas RISQ. Mēs sponsorējam labas prakses balvas <strong>un</strong> video konkursu, kurviena no lietām, ko mēs sagaidām no uzv<strong>ar</strong>ētājiem, ir izdomas bagātā pieeja šo jautājumupasniegšanā. Visbeidzot, kampaņas “Drošs sākums” kulminācija ir <strong>Eiropas</strong> nedēļa drošībai <strong>un</strong>veselībai d<strong>ar</strong>bā, kas ir ikgadēja notikumu virkne p<strong>ar</strong> d<strong>ar</strong>ba drošības <strong>un</strong> veselības aizs<strong>ar</strong>dzībasjautājumiem. Mēs mudinām iesaistīties skolas <strong>un</strong> kolēģus, kā <strong>ar</strong>ī uzņēmumus <strong>un</strong> citasorganizācijas.J: Tātad jūs ne tikai r<strong>un</strong>ājat <strong>ar</strong> ja<strong>un</strong>iešiem tad, kad viņi jau sākuši strādāt, bet jūs <strong>ar</strong>īd<strong>ar</strong>bojaties skolās?HHK: Tieši tā. To mēs uzskatām p<strong>ar</strong> ļoti sv<strong>ar</strong>īgu. Mēs nodrošinām ja<strong>un</strong>us strādniekus <strong>ar</strong> pilnupadomu klāstu p<strong>ar</strong> tādām tēmām kā apdraudējums, no kura uzmanīties d<strong>ar</strong>bavietās, <strong>un</strong> viņutiesībām <strong>un</strong> pienākumiem. Bet mēs nev<strong>ar</strong>am atstāt izglītošu p<strong>ar</strong> d<strong>ar</strong>ba drošības <strong>un</strong> veselībasaizs<strong>ar</strong>dzības jautājumiem uz to brīdi, kad ja<strong>un</strong>ieši jau strādā. Ļoti bieži ja<strong>un</strong>i strādnieki tieksavainoti tieši pirmajās pāris d<strong>ar</strong>ba nedēļās pēc d<strong>ar</strong>ba uzsākšanas.Mēs mēģinām nodrošināt to, ka līdz brīdim, kad ja<strong>un</strong>ieši sāk strādāt, viņi jau ir pieraduši pieriska novēršanas kultūras – tā ir viņos iesakņojusies. Pie situācijas, kādā ātrumā šodienmainās d<strong>ar</strong>ba pasaule, šī dziļi iesakņojusies “d<strong>ar</strong>ba drošības <strong>un</strong> veselības aizs<strong>ar</strong>dzībasdomāšana” palīdzēs ja<strong>un</strong>iešiem tikt galā <strong>ar</strong> jebkuru risku, <strong>ar</strong> kuru viņi v<strong>ar</strong> sask<strong>ar</strong>ties visā savād<strong>ar</strong>ba dzīvē. Tāpēc mums ja<strong>un</strong>ieši jāuzr<strong>un</strong>ā jau agrā vecumā – <strong>un</strong> ne tikai mācot d<strong>ar</strong>badrošības <strong>un</strong> veselības aizs<strong>ar</strong>dzības priekšmetu kā atsevišķu <strong>un</strong> <strong>un</strong>ikālu. Mēs to saucam p<strong>ar</strong>“d<strong>ar</strong>ba drošības <strong>un</strong> veselības aizs<strong>ar</strong>dzības galvenā virziena ieviešanu izglītībā” – ne tikaimācot to kā papild priekšmetu, bet pad<strong>ar</strong>ot to p<strong>ar</strong> neatņemamu to priekšmetu daļu, kurusja<strong>un</strong>ieši apgūst mācību programmas ietv<strong>ar</strong>os.J: Bet vai skolas vecuma bērnus nešokēs stāsti p<strong>ar</strong> ja<strong>un</strong>iešiem, kuri guvuši ievainojumus vaimiruši?HHK: Visā Eiropā ir ļoti daudz labu piemēru p<strong>ar</strong> to, kā skolas <strong>un</strong> koledžas iejūtīgi <strong>un</strong> piemērotimāca ja<strong>un</strong>iešiem p<strong>ar</strong> d<strong>ar</strong>ba drošību <strong>un</strong> veselības aizs<strong>ar</strong>dzību. Dažas no pielietotajāmmetodēm ietver to risku noteikšanu, kurus v<strong>ar</strong>ētu sastapt vidē, <strong>ar</strong> kuru bērni jau ir pazīstami,piemēram, viņu klasē. D<strong>ar</strong>ba drošības <strong>un</strong> veselības aizs<strong>ar</strong>dzības efektīva mācīšana nozīmēpad<strong>ar</strong>īt to saistošu <strong>un</strong> interesantu ja<strong>un</strong>iešiem – nevis pielietot iebaidīšanas taktiku. Dažulabāko projektu izstrādē piedalījās pieredzējuši izglītības sabiedrības locekļi, kuri vislabāk v<strong>ar</strong>novērtēt to, uz ko studenti reaģēs.J: Vai Jūs v<strong>ar</strong>ētu sniegt dažus piemērus p<strong>ar</strong> iztēles bagātiem projektiem, kas, šķiet, d<strong>ar</strong>bojas?HHK: Kopš 1972. gada Vācijā notiek ikgadējs drošības <strong>un</strong> veselības konkurss, kas sniedzmultivides pamatojuma materiālus, kuri ir vinnējuši balvas. Apvienotajā K<strong>ar</strong>alistē ir iniciatīva,kuru sponsorē būvniecības kompānija, kas sniedz ja<strong>un</strong>iešiem iespēju apmeklēt tuvumāesošos būvlaukumus <strong>un</strong> izmēģināt drošības aprīkojumu, lai mācītos p<strong>ar</strong> potenciālajiemapdraudējumiem. Nīderlandē pastāv shēma, <strong>ar</strong> kuru iebiedēšana tiek uzskatīta p<strong>ar</strong> tādu, kasv<strong>ar</strong> ietekmēt ja<strong>un</strong>iešus - šis ir piemērs p<strong>ar</strong> plašāku pieeju d<strong>ar</strong>ba drošības <strong>un</strong> veselībasaizs<strong>ar</strong>dzības jautājumam, kurā bez fiziskajiem faktoriem ir iekļauti <strong>ar</strong>ī g<strong>ar</strong>īgie <strong>un</strong> sociāliefaktori. Mūsu tīmekļa vietnē ir vēl daudz vairāk piemēru p<strong>ar</strong> novatoriskiem projektiem.


J: Izskatās, ka jūsu padoms d<strong>ar</strong>ba devējiem liek uzņemties milzīgu papildu d<strong>ar</strong>bu – veiktspeciālus riska novērtējumus ja<strong>un</strong>iešiem, nodrošināt viņus <strong>ar</strong> lielāku apmācību <strong>un</strong> uzraudzīb<strong>un</strong>ekā ir nepieciešams vecākiem cilvēkiem. Vai visu šo izmaksu rezultātā uzņēmējd<strong>ar</strong>bībanekļūst konkurēt nespējīga?HHK: Mēs tā nedomājam. Tas nebūt nav s<strong>ar</strong>ežģīti, ja riska novērtējums ir daļa no d<strong>ar</strong>b<strong>ar</strong>utīnas. Mūsu vēstījums ir tāds, ka papildu pienākumam rūpēties p<strong>ar</strong> ja<strong>un</strong>iešiem <strong>un</strong> d<strong>ar</strong>badevēju juridiskajai atbildībai, d<strong>ar</strong>ba devējiem ir reāli jāuzņemas d<strong>ar</strong>ba drošības <strong>un</strong> veselībasaizs<strong>ar</strong>dzības saistība, jo uzņēmējd<strong>ar</strong>bība no tā tikai iegūst. Nemaz ner<strong>un</strong>ājot p<strong>ar</strong> citām lietām,slikta d<strong>ar</strong>ba drošības <strong>un</strong> veselības aizs<strong>ar</strong>dzības reputācija uzņēmumam izmaksā ārkārtīgidārgi. V<strong>ar</strong> tikt uzlikti naudas sodi, celtas atlīdzības prasības, augsts slimības prombūtnesapgrozījums <strong>un</strong> koeficients. Protams – reputācijas zaudēšana. Vistalantīgākie strādniekinevēlēsies nākt <strong>un</strong> strādāt pie jums, ja jūs tiksiet uzskatīts p<strong>ar</strong> tādu d<strong>ar</strong>ba devēju, kasnenopietni raugās uz riskiem.J: Kā cilvēki v<strong>ar</strong> iesaistīties kampaņā “Drošs sākums”?HHK: Viņi v<strong>ar</strong> lejupielādēt materiālu no mūsu kampaņas tīmekļa vietnes:http://ew2006.osha.eu.int. Mūsu vietnē ir visāda veida lietas, sākot no informācijas paketēmvisās ES valodās, beidzot <strong>ar</strong> plakātiem <strong>un</strong> skrejlapām <strong>ar</strong> noderīgiem padomiem. Cilvēki v<strong>ar</strong>pierādīt savas uzņemtās saistības, p<strong>ar</strong>akstot tiešsaistes kampaņas h<strong>ar</strong>tu (ja viņi to izd<strong>ar</strong>a -saņem sertifikātu!). Viņi v<strong>ar</strong> iesaistīties vienā no daudzajām aktivitātēm, kuras tiek organizētas<strong>Eiropas</strong> nedēļai – vai <strong>ar</strong>ī organizēt paši savas aktivitātes. Tāpat viņi v<strong>ar</strong> pārbaudīt tīmekļavietni, lai redzētu, kādas nacionālās aktivitātes notiek. <strong>Eiropas</strong> nedēļa norisinās no 2006. gada23. līdz 27. oktobrim; tās ietv<strong>ar</strong>os notiks visāda veida konkursi, izstādes <strong>un</strong> atvērto durvjudienas, prezentācijas <strong>un</strong> mēdiju pasākumi. Kāpēc gan nepiedalīties dažos no šiempasākumiem, lai palīdzētu nodrošināt ja<strong>un</strong>iešiem drošu <strong>un</strong> veselīgu d<strong>ar</strong>ba dzīves sākumu?Hanss-Horsts <strong>Konkolevski</strong>s, <strong>Eiropas</strong> D<strong>ar</strong>ba drošības <strong>un</strong> veselības aizs<strong>ar</strong>dzības aģentūrasdirektors. Aģentūru izveidoja <strong>Eiropas</strong> Savienība, lai nodrošinātu informāciju p<strong>ar</strong> d<strong>ar</strong>ba drošību<strong>un</strong> veselības aizs<strong>ar</strong>dzību, tā atrodas Bilbao, Spānijā. Aģentūrai ir nacionālo Kontaktp<strong>un</strong>ktutīkls, lai koordinētu <strong>un</strong> izplatītu informāciju katrā ES dalībvalstī. Pulcinot kopā valdību, d<strong>ar</strong>badevēju <strong>un</strong> strādnieku organizāciju pārstāvjus, kā <strong>ar</strong>ī vadošos d<strong>ar</strong>ba drošības <strong>un</strong> veselībasaizs<strong>ar</strong>dzības ekspertus no visas <strong>Eiropas</strong> <strong>un</strong> ne tikai, Aģentūra nodrošina uzticamu, līdzsv<strong>ar</strong>otu<strong>un</strong> objektīvu drošības <strong>un</strong> veselības informācijas avotu.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!