13.07.2015 Views

Iesniegums par kompetentās institūcijas darba aizsardzības ...

Iesniegums par kompetentās institūcijas darba aizsardzības ...

Iesniegums par kompetentās institūcijas darba aizsardzības ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PielikumsMinistru kabineta2008.gada 8.septembranoteikumiem Nr.723(Pielikums MK 21.08.2012. noteikumu Nr.576 redakcijā)Labklājības ministrijai<strong>Iesniegums</strong> <strong>par</strong> kompetentās institūcijas <strong>darba</strong> aizsardzības jautājumosstatusa piešķiršanuLūdzu piešķirt kompetentās institūcijas <strong>darba</strong> aizsardzības jautājumos statusu šādam komersantam vaikomersanta struktūrvienībai:Komersanta vai komersanta struktūrvienības nosaukumsKomersanta vai komersanta struktūrvienības vadītājsJuridiskā adreseJa kompetentās institūcijas statuss piešķirams kāda komersanta struktūrvienībai, ziņas <strong>par</strong> piederībukomersantam (komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs komercreģistrā)Kontaktinformācija, kas iekļaujama kompetento institūciju sarakstā (adrese, tālruņa numurs, faksa numurs,elektroniskā pasta adrese)Pievienotie dokumenti:1) kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijas izsniegts kvalitātes sistēmas sertifikāts (kopija) uz ____ lp.2) komersanta apstiprināts apliecinājums <strong>par</strong> <strong>darba</strong> aizsardzības vecākā speciālista un arodveselības unarodslimību ārsta nodarbināšanu, norādot <strong>darba</strong> līgumu noslēgšanas datumu, numuru un termiņu, uz ____ lp.3) <strong>darba</strong> aizsardzības vecākā speciālista un arodveselības un arodslimību ārsta zināšanas un kompetenciapliecinoši dokumenti (kopijas) (piemēram, universitātes diploms, sertifikāti) uz ____ lp.4) pierādījumi <strong>par</strong> institūcijas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ne mazāk kā 20000 latu apmērā, kasgarantē kompetentās institūcijas kļūdas dēļ radušos zaudējumu segšanu (piemēram, apdrošināšanas polise aratsevišķi norādītu vismaz <strong>darba</strong> aizsardzības vecākā speciālista un arodveselības un arodslimību ārsta atbildībasapdrošināšanu un kvīts vai bankas maksājuma uzdevums, kas apliecina samaksu <strong>par</strong> apdrošināšanas polisi), uz___ lp.5) ja kompetentās institūcijas statuss piešķirams komersanta struktūrvienībai, – komersanta struktūrshēma uz____ lp.6) plānoto <strong>darba</strong> aizsardzības pakalpojumu apraksts uz ___ lp.


Atbildīgās amatpersonas apliecinājumsEsmu informēts, ka kompetentās institūcijas statuss tiek piešķirts15 darbdienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas, ja nav saņemts lēmums <strong>par</strong> atteikumu piešķirtkompetentās institūcijas statusu vai lūgums iesniegt papildu informāciju. Uzskatāms, ka kompetentās institūcijasstatuss minētajā termiņā tiek piešķirts arī tad, ja informācija <strong>par</strong> kompetento institūciju nav iekļauta interneta vietnē(www.lm.gov.lv) publicētajā kompetento institūciju sarakstā.Pēc kompetentās institūcijas statusa piešķiršanas un iekļaušanas kompetento institūciju sarakstā internetavietnē (www.lm.gov.lv) lūdzu nosūtīt uz komersanta juridisko adresi lēmumu <strong>par</strong> kompetentās institūcijas statusapiešķiršanu (atzīmē, ja nepieciešams).Apliecinu, ka iesniegumam pievienoto dokumentu kopijas atbilst oriģināliem un iesniegumā norādītāinformācija, pievienotie dokumenti un tajos norādītā informācija ir patiesa.Vārds,uzvārdsAmatsKontaktinformācija (tālrunis, fakss, e-pasts)_____._____.__________.(datums*)(<strong>par</strong>aksts*)Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "<strong>par</strong>aksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstošinormatīvajiem aktiem <strong>par</strong> elektronisko dokumentu noformēšanu.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!