13.07.2015 Views

Likumprojekts Grozījumi Darba aizsardzības likumā Izdarīt Darba ...

Likumprojekts Grozījumi Darba aizsardzības likumā Izdarīt Darba ...

Likumprojekts Grozījumi Darba aizsardzības likumā Izdarīt Darba ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

417. Papildināt likumu ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienībasdirektīvu šādā redakcijā:„Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvuLikumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1989.gada 12.jūnijaDirektīvas 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darbaņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā.”Valsts sekretārsPar kontroliatbildīgāamatpersonaJuridiskādienesta vadītājsAtbildīgāamatpersonaR.Beinarovičs Z.Uzuliņa E.Korčagins I.Laganovska-Dīriņa14.07.2008. 11:37867I.Laganovska-Dīriņa67021504, Inta.Laganovska-Dirina@lm.gov.lvLikumprojekts_DAL; Grozījumi Darba aizsardzības likumā

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!