02.05.2013 Views

Toepassingsgebied - Spanbeton

Toepassingsgebied - Spanbeton

Toepassingsgebied - Spanbeton

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kundig, creatief en compleet<br />

Feitelijk is onze lange bestaansgeschiedenis samen te vatten in drie woorden: kundig, creatief en compleet. <strong>Spanbeton</strong> levert<br />

sinds 1948 elementen van voorgespannen beton voor de sectoren Infra/Wegen en Infra/Rail. Wij zijn uitgegroeid tot de prefab<br />

bruggen- en viaductenpartner van Nederland, alsmede toonaangevend in oplossingen voor betonnen damwandconstructies en<br />

spoorvraagstukken. Dat is gestoeld op onze expertise. <strong>Spanbeton</strong> is van huis uit een kundige toeleverancier, die samen met u<br />

naar de meest geschikte en effi ciënte oplossing zoekt. Maar ook creatief als het gaat om ontwerp, engineering en productie. En<br />

ook nog eens compleet dankzij transport en montage. Wij beschikken over de know-how voor uw totaaloplossing, al dan niet in<br />

eigen regie uitgevoerd. Mede dankzij onze eigen ontwerpafdeling, ons eigen Ingenieursbureau en onze eigen montageploegen.<br />

De totaaloplossing geeft een extra dimensie aan onze prefab betonelementen. <strong>Spanbeton</strong> als bruggenbouwer in letterlijke en<br />

fi guurlijke zin. Bruggenbouwer tussen vraagstuk en oplossing, tussen eerste schets en succesvol resultaat. Dat resulteert in uw<br />

hoogwaardige prefab betonnen brug of viaduct. Zonodig compleet met landhoofden in de vorm van voorgespannen betonnen<br />

damwanden, onze Spanwanden ® .<br />

De vooraanstaande positie als prefab bruggen- en viaductenpartner heeft alles te maken met creatieve oplossingen. Bovendien<br />

met een portie innovatiekracht. Veelal kan gebruik worden gemaakt van standaard betonelementen, waarmee uw maatwerkoplossing<br />

mogelijk wordt. Doeltreffend en kostenbeheerst. Soms is een stapje extra nodig en zoeken wij samen met u naar een<br />

innovatieve oplossing voor een specifi ek vraagstuk. Het zijn de bijzondere vraagstukken van opdrachtgever, architect,<br />

constructeur en adviseur die ons dagelijks inspireren tot slimme, creatieve en innovatieve oplossingen. Een oplossing die past<br />

binnen uw projectuitdaging. Juist ook als het gaat om Design & Construct (D&C), Publiek Private Samenwerking (PPS) of Design,<br />

Build, Finance en Maintain (DBFM). Oplossingen bedenk je samen. Daarom proberen wij expertise en creativiteit te bundelen en<br />

daarmee het beste resultaat te bereiken. We kiezen voor een andere projectaanpak. Een complete, betrouwbare, gezamenlijke<br />

projectaanpak, met hoge kwaliteit van producten en diensten. Dát is de fi losofi e van <strong>Spanbeton</strong>.<br />

ir. Kees Quartel<br />

manager Infra <strong>Spanbeton</strong>


Viaduct in de A5 bij Raasdorp


Algemeen


Viaduct Lage Weide over de A2 bij Maarssen


ir. Kees Quartel, manager Infra <strong>Spanbeton</strong><br />

“ Ons bestaansrecht bewijzen wij elke dag. Niet alleen door<br />

productie en levering van hoogwaardige betonproducten,<br />

maar juist ook door ontwerp, engineering, transport en<br />

montage. Een totaaloplossing.”<br />

Algemeen


Van geslaagd product tot<br />

succesvolle toepassing<br />

<strong>Spanbeton</strong> vervaardigt prefab liggers voor bruggen en viaducten. Daarnaast betonnen damwanden<br />

als kelderwandconstructie bij parkeergarages of als onderdeel van brugconstructies en<br />

kademuren. Voorts betonnen dwarsliggers, wisselliggers en overwegplaten voor railoplossingen.<br />

Daarbij gaat het stuk voor stuk om hoogwaardige producten. <strong>Spanbeton</strong> kijkt echter verder. Kijkt<br />

naar het product in zijn succesvolle toepassing. Zo vraagt de bouw van viaducten vandaag de dag<br />

om grote overspanningen met zo min mogelijk steunpunten en daarmee om relatief zware, hoge<br />

liggers. Anderzijds wil de architect geen al te pompeus viaduct en is een slanke versie een fraaiere<br />

oplossing. <strong>Spanbeton</strong> heeft die twee werelden van grote overspanningen en slankheid verbonden<br />

met het gepatenteerde <strong>Spanbeton</strong> ® -3P-systeem. Een viaduct wordt een streepje over de weg.<br />

Door een uitgekiende wijze van voorspannen is de mogelijkheid gecreëerd om viaducten met<br />

grotere overspanningen 10 tot 15% slanker te bouwen. De toepassing van minder steunpunten of<br />

kortere op- en afritten levert een aanzienlijke kostenbesparing op.<br />

Een andere succesvolle toepassing is het brugconcept met onze Spanwand ® . Deze voorgespannen<br />

betonnen damwand combineert de functie van horizontaal keren en verticaal dragen. Door de<br />

landhoofden op de Spanwand ® te funderen kunnen de overspanningen worden gereduceerd, wat<br />

leidt tot lichtere brugliggers. Hierdoor wordt de constructiehoogte minder, waardoor opritten lager<br />

en korter kunnen worden uitgevoerd. Het product in een bredere, aantrekkelijke context.


Viaduct in de A59 bij Rosmalen


<strong>Spanbeton</strong>:<br />

OKEE<br />

Veel meer dan voorheen moeten complete projecten volledig onderbouwd worden aangeboden<br />

tegen aantrekkelijke prijzen. In het geval van bruggen en viaducten komt daar nog een ander<br />

aspect bij: er moet snel worden gebouwd, het liefst zonder verkeershinder. In beide gevallen is<br />

<strong>Spanbeton</strong> uw partner. Onze specialistische knowhow kan opmerkelijke voordelen opleveren.<br />

In het ontwerpstadium kunnen wij u terzijde staan met onderzoek naar de meest economische<br />

toepassingen, alternatieven, dimensioneringen, hoeveelheidsbepalingen en kostenindicaties.<br />

Wij hebben de specialisten in huis voor ontwerp, engineering en research en development.<br />

En om de cirkel rond te maken: wij kunnen het volledige transport, de montage en de daarmee<br />

samenhangende bouwplaatswerkzaamheden verzorgen. <strong>Spanbeton</strong> beschikt over eigen<br />

montageploegen. De kwaliteit van de montage en afwerking is daardoor gewaarborgd. Hoe<br />

eerder <strong>Spanbeton</strong> bij een project betrokken raakt, hoe groter de toegevoegde waarde kan zijn.<br />

De toegevoegde waarde van <strong>Spanbeton</strong>:<br />

Oplossingen aanbieden in prefab beton<br />

Kwaliteit van producten en diensten<br />

Engineering door het eigen Ingenieursbureau<br />

Eigen montageploegen voor transport, montage en afbouw


Spoorlijn Amsterdam - Utrecht, aquaduct Abcoude<br />

Prefab is geen keuze, maar een kans<br />

Vanzelfsprekend concurreert prefab met andere bouwmethoden. Er is dus een keuze tussen verschillende bouwsystemen.<br />

Het is echter interessanter om prefab beton niet als keuze maar als kans te zien. Op die manier krijgt u<br />

namelijk eerder toegang tot de vele voordelen van prefab beton.


Voordelen prefab beton<br />

Minimale bouwplaatstijd > Bouwwerkzaamheden beïnvloeden per defi nitie de omgeving van de<br />

bouwlocatie en zorgen voor verstoringen. Bouwtijd is steeds vaker een ontwerpcriterium. Het bouwen<br />

met prefab beton biedt een minimale bouwtijd, omdat alle voorbereidingen in de fabriek worden<br />

getroffen. Op de bouwlocatie vinden alleen de montagewerkzaamheden plaats.<br />

Kwaliteit > De elementen worden klimaatonafhankelijk vervaardigd in de fabriek door vakbekwaam<br />

personeel. Door deze gunstige omstandigheden is er sprake van een beheerst productieproces en een<br />

product dat voldoet aan gestelde prestatie-eisen. Met prefab beton kan een hoge druksterkte worden<br />

bereikt en een grote dichtheid. Hierdoor zijn de elementen duurzaam.<br />

Kosten > Hoewel de engineering bij het bouwen met prefab beton vroegtijdig moet starten, is er door<br />

de korte bouwtijd aanzienlijke tijdwinst in het totale proces te boeken. Door de kortere bouwtijd worden<br />

rentelasten en tijdgebonden bouwplaatskosten verminderd. De hoge kwaliteit van de voorgespannen betonelementen<br />

garandeert een grote duurzaamheid, hetgeen minimale onderhoudskosten tot gevolg heeft.<br />

Personeel > Het bouwen met prefab beton biedt als voordeel dat de inzet van gespecialiseerd<br />

bouwplaatspersoneel kan worden verminderd. In tijden van krapte op de arbeidsmarkt en tekorten<br />

aan gekwalifi ceerd bouwplaatspersoneel is de voortgang van het uitvoeringsproces in prefab beter<br />

gewaarborgd.<br />

Gemak > In steeds meer situaties biedt de producent van prefab beton behalve de vervaardiging<br />

ook zijn diensten aan wat ontwerp, engineering, transport en montage betreft. Alles in één hand.<br />

Het neemt uitvoerend werk en organisatie uit handen. Gemak voor de bouwer.<br />

Architectonische vrijheid > Beton is een materiaal dat zich bij uitstek leent voor architectonische<br />

vrijheid. Voeg daaraan toe de mogelijkheden en hoge kwaliteit van prefab beton en de weg is vrij voor<br />

verrassende en boeiende prefab beton toepassingen.


Nachtmontage: minimale verkeershinder<br />

Onze en uw producten<br />

Waarom <strong>Spanbeton</strong>? Voor onszelf is dat in feite een vanzelfsprekendheid, gelet op ons dienstenpakket en onze inzet.<br />

Om het ook voor u vanzelfsprekend te laten zijn, willen wij u de bewijzen voorleggen. Bewijzen van kennis en ervaring,<br />

alsmede bewijzen van vruchtbare samenwerking met aansprekende resultaten. Het beste bewijs is echter uw eigen<br />

ervaring. Ervaar zelf hoe het werken met <strong>Spanbeton</strong> is.


Waarom <strong>Spanbeton</strong>?<br />

Ervaring > <strong>Spanbeton</strong> heeft 60 jaar ervaring in het produceren van elementen van voorgespannen beton<br />

volgens het langebanksysteem.<br />

Voorontwerpfase > <strong>Spanbeton</strong> is graag present bij de eerste ontwerpplannen. Onze brede ervaring en kennis<br />

brengen wij bij voorkeur al in de voorontwerpfase in. Het hoogste rendement binnen een project wordt namelijk<br />

voor alle partijen behaald indien er vanaf de initiatieffase een inbreng is van een deskundige en ervaren prefab<br />

leverancier. Bijvoorbeeld voor onderzoek naar alternatieven, dimensionering, opgave van kostenindicatie of voor<br />

een totaalontwerp.<br />

Engineering > <strong>Spanbeton</strong> beschikt over een eigen Ingenieursbureau met een ruime ervaring in het tekenen<br />

en berekenen van prefab constructies. Elementen en veel voorkomende details zijn gestandaardiseerd.<br />

De tijd benodigd voor een probleemloze engineering wordt hiermee tot een minimum beperkt.<br />

Productiecapaciteit > <strong>Spanbeton</strong> beschikt over een uitgebreid assortiment standaardmodellen, waardoor snel<br />

kan worden ingespeeld op de vraag naar elementen in alle denkbare variaties. Met moderne en uitgebreide<br />

productiefaciliteiten worden onder gunstige arbeidsomstandigheden betonelementen gefabriceerd.<br />

Kwaliteit > <strong>Spanbeton</strong> werkt volgens de norm NEN-ISO 9001 van KIWA en is in het bezit van het bijbehorende<br />

kwaliteitssysteemcertifi caat. Deze kwaliteit vindt u niet alleen terug in onze betonproducten, maar ook in het<br />

ontwerp, engineering, transport en montage.<br />

Levering > <strong>Spanbeton</strong> verzorgt en bewaakt de planning voor zowel productie als afvoer. Het transport bevindt<br />

zich in goede handen: onze eigen handen en handen van ervaren, vaste partners.<br />

Montage > Als kroon op het werk geldt de mogelijkheid om de prefab betonelementen te laten monteren<br />

door een montageploeg van <strong>Spanbeton</strong>. Op die manier bent u verzekerd van een soepel en veilig bouwproces,<br />

uiteraard in de hoge kwaliteit die u van ons gewend bent. Ook voor montage en bijbehorende bouwplaatswerkzaamheden<br />

bent u bij <strong>Spanbeton</strong> aan het juiste adres.


Spanwand ® kelderwand, ondergrondse parkeergarage Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam


Juiste link<br />

Onze producten<br />

Bruggen en viaducten<br />

Massieve samengestelde constructies: SJP-, SRP- en R-liggers<br />

Railbalkconstructies: ZIP- en TRA-liggers<br />

Kokerbalkconstructies: SKK-liggers<br />

Damwanden: SPW-elementen, Spanwand ® voor landhoofdconstructies<br />

Overige toepassingen<br />

Damwanden: SPW-elementen, Spanwand ® voor kademuren en<br />

ondergrondse parkeergarages<br />

Railverkeer: dwarsliggers, wisselliggers en Harmelen overwegplaten<br />

<strong>Spanbeton</strong> en zustermaatschappij VBI te Huissen zijn dochterondernemingen van Consolis, wereldwijd in meer dan<br />

20 landen actief en marktleider in Europa van prefab betonproducten. Via deze link vindt regelmatig internationale<br />

uitwisseling plaats van gegevens op het gebied van productie en productontwikkeling. Dit sterkt ons in onze<br />

vooraanstaande positie en niet te vergeten: het biedt u breder perspectief op de kansen van prefab beton. <strong>Spanbeton</strong><br />

levert haar producten in Nederland en de omliggende grensgebieden, conform de leveringsvoorwaarden, zoals<br />

gezamenlijk opgesteld door Bouwend Nederland en de brancheorganisatie BFBN. <strong>Spanbeton</strong> is houder van het<br />

KIWA kwaliteitssysteemcertifi caat volgens NEN-ISO 9001 en het VCA* certifi caat.


Viaduct in de A59 bij Rosmalen


Engineering


Een winstgevend voortraject<br />

Viaduct in de A5 bij Raasdorp


“ De toegevoegde waarde van <strong>Spanbeton</strong> zit onder andere<br />

in de ontwerpkracht, engineering en eigen montage.<br />

Daarom willen we graag al in het ontwerpstadium partner<br />

zijn en samen met de klant tot een economisch optimaal<br />

ontwerp komen.”<br />

ing. Martin Sloot, hoofd Ingenieursbureau & Ontwerp en Calculatie <strong>Spanbeton</strong><br />

Engineering


De winst boven de streep<br />

Normaliter kan men de optelsom pas onder de streep maken en de winst bepalen na het totale proces,<br />

maar de eerste winst van onze prefab betonelementen zit beslist in de fase van ontwerp en engineering.<br />

Hoe eerder u <strong>Spanbeton</strong> bij een project betrekt, hoe groter de meerwaarde voor u kan zijn. Omdat ons<br />

eigen Ingenieursbureau en de ontwerpafdeling met u meedenken over de meest concurrerende oplossingen<br />

in prefab beton. Onze ingenieurs zoeken per defi nitie naar passende oplossingen. Indien nodig worden<br />

innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken aangedragen. Bij <strong>Spanbeton</strong> werken ingenieurs<br />

van Hogeschool en Technische Universiteit.<br />

We werken ook samen met Technische Universiteiten en Hogescholen en geven ideeën van TU- en<br />

Hogeschool-engineers een praktische voedingsbodem. Bovendien wordt bij het ontwerp en de engineering<br />

gebruik gemaakt van geavanceerde software, tekenprogramma’s en 3D-modellen. Doordat al in het<br />

ontwerpstadium uitvoerig wordt gekeken naar optimale toepassingen, alternatieven, dimensionering,<br />

hoeveelheidsbepalingen en kostenindicaties, leidt dit in de regel tot de meest economische oplossing<br />

en het beste eindresultaat. Een gedegen voortraject dat z’n waarde bewijst.


Ecopassage in RW 35 bij Almelo (project De Doorbraak)<br />

De Doorbraak bij Almelo


Speciale brugontwerpen<br />

De Doorbraak, Almelo<br />

<strong>Spanbeton</strong> is de juiste partner voor uitdagende vraagstukken. Bijvoorbeeld: hoe pas je betonnen viaducten zo<br />

natuurlijk mogelijk in een ecologische zone in? De creativiteit van <strong>Spanbeton</strong> leidt dan bijvoorbeeld tot speciaal<br />

ontworpen bruggen met schaalvormige randliggers gevuld met grond, zodat fl ora en fauna letterlijk worden<br />

verbonden. Het is te bewonderen bij De Doorbraak, een beek van 13 kilometer die een ecologische verbinding<br />

tot stand brengt tussen Noordoost Twente en de Sallandse Heuvelrug. Opdrachtgevers zijn het Waterschap<br />

Regge & Dinkel en de provincie Overijssel. De beek zorgt behalve voor de ecologische verbinding<br />

tevens voor kwalitatief goed oppervlakte- en grondwater, gaat verdroging tegen en vermindert problemen<br />

met wateroverlast en overstroming. De vele bruggen over de beek hebben een verkeersfunctie, maar spelen<br />

ook een rol in de beoogde uitbreiding van het leefgebied van dieren en planten. Voorwaarde was dat de<br />

civiele werken qua ontwerp zouden passen in het landschap. Bovendien gold als eis de duurzaamheid van<br />

de constructies. Ook de hoge bouwsnelheid was van belang. Gekozen is voor speciaal ontworpen prefab<br />

brugdekken van railbalken, met aan de zijkant geïntegreerde groene randliggers van 2,00 m breed.<br />

De ontwerp- en engineeringafdeling van <strong>Spanbeton</strong> is erin geslaagd de randliggers te ontwerpen en te<br />

vervaardigen als één geheel met het brugdek. Tevens wordt gebruik gemaakt van Spanwanden ® als<br />

steunpunt in plaats van zware landhoofden. De Spanwanden ® worden aan de zichtzijde bekleed met hout<br />

om het landschappelijke uiterlijk van de civiele constructies te vervolmaken.


De Doorbraak bij Almelo


Viaduct Nesselande over de A20 bij Nieuwerkerk a/d IJssel


Viaduct Nesselande over de A20 bij Nieuwerkerk a/d IJssel


Speciale brugontwerpen<br />

Viaduct Nesselande A20, Nieuwerkerk a/d IJssel<br />

Om storende werkzaamheden voor het verkeer tot een minimum te beperken, zoeken opdrachtgevers<br />

en aannemers naar aantrekkelijke oplossingen om ‘buiten de weg’ te bouwen. <strong>Spanbeton</strong> heeft daar een<br />

antwoord op door het prefabricageproces zo ver mogelijk in de uitvoering door te zetten. Zo is het viaduct<br />

Nesselande over de A20 bij Rotterdam zoveel mogelijk geprefabriceerd en door de eigen montageploeg<br />

van <strong>Spanbeton</strong> gemonteerd. Op de twee overspanningen van 39 meter zijn de fraaie randconstructie en<br />

leuningen van gepolijst roestvaststaal al op ons terrein voorgemonteerd.<br />

Er is een ontwerp gemaakt waarbij de buitenste liggers van het viaduct inclusief zijpanelen en leuningen<br />

kant en klaar op het werk zijn aangeleverd en gemonteerd. Constructief vergde dit innovatieve oplossingen:<br />

normaal gesproken worden de kokerliggers in dwarsrichting nagespannen om een constructief wegdek te<br />

realiseren. Doordat de zijpanelen als één geheel op het werk zijn geleverd was deze naspantechniek niet<br />

meer mogelijk. <strong>Spanbeton</strong> heeft een nieuwe verankeringsmethodiek ontwikkeld, namelijk naspannen vanaf<br />

de bovenzijde van het dek. Het grote voordeel van deze techniek is dat er geen steigervoorziening meer<br />

aan de zijkant van het dek nodig is, wat ook de verkeershinder beperkt.


Engineering en ontwerpafdeling <strong>Spanbeton</strong>


Montage en Services


Viaduct over het Twentekanaal RW 35<br />

Opening van de tijdelijke Maximabrug bij <strong>Spanbeton</strong><br />

Foto boven: liggers 2 e RH-viaduct bij Schiphol<br />

Foto onder: transport over de tijdelijke Maximabrug


Bas Struijk, hoofd Montage & Services <strong>Spanbeton</strong><br />

“ Een goed geregeld transport, een snelle montage en<br />

een paar dagen later rijden er auto’s over je werk.<br />

Opdrachtgevers en bouwers waarderen onze snelle<br />

en nauwkeurige montage.”<br />

Montage en Services


Betrokken van A tot Z<br />

Het klinkt zo eenvoudig: <strong>Spanbeton</strong> neemt desgewenst ook het transport en de montage voor haar<br />

rekening. In de praktijk vergt dit veel organisatietalent en improvisatievermogen van de eigen<br />

montageploegen van <strong>Spanbeton</strong>. Met ondersteuning van ervaren, vaste partners, die wij inschakelen voor<br />

onder andere transport, kraancapaciteit, dwarsvoorspanning en stortwerkzaamheden. Dit hechte<br />

teamwork zorgt bovendien voor minder risico’s voor opdrachtgevers. Zoals een soepel transport over<br />

weg en water naar de bouwplaats dankzij gedegen verkeersmaatregelen. Gevolgd door een montage<br />

in complexe situaties over spoorbanen, kanalen en snelwegen. Veelal vindt dit plaats in de nachtelijke uren,<br />

om het verkeer minimaal te hinderen. En dat met prefab betonnen brugliggers van pakweg 50 meter<br />

lengte en 140 ton gewicht. Aangezien betonnen liggers steeds langer en zwaarder worden, kan dit<br />

problemen opleveren bij het transport. Zo zijn niet alle Nederlandse bruggen bestand tegen dergelijke<br />

belastingen. Voor <strong>Spanbeton</strong> is echter geen brug te ver: desnoods leggen wij samen met onze partners<br />

een tijdelijke brug neer en brengen de elementen zo naar de plaats van bestemming.<br />

Of we zorgen er met een strak transportschema voor dat de tientallen betonnen damwanden allemaal<br />

op tijd op de bouwplaats zijn, zodat de bouw op schema blijft lopen. Met eigen personeel van <strong>Spanbeton</strong><br />

en partners klaren wij deze klussen. Betrokkenheid van ontwerp tot en met montage, daarmee<br />

samenhangende bouwplaatswerkzaamheden en afwerking. Betrokkenheid van A tot Z.


2 e RH-viaduct bij Schiphol


Massieve samengestelde constructies


Viaduct bij AZ stadion te Alkmaar


“ Als specialist in betonwerk weten we wat er komt kijken<br />

bij infrastructurele projecten. Dan is het aantrekkelijk om<br />

met een specialist in prefab beton te werken, die prima<br />

organiseert en de prefab liggers zelf kan monteren.”<br />

Tjerrie Kooijman, rayonleider Zuid/West Nederland MNO Vervat BV, Nieuw-Vennep<br />

Massieve samengestelde<br />

constructies


SJP volstortliggers: effi ciënte<br />

overspanningen tot 16 meter<br />

Onderdoorgang te Veenendaal<br />

De SJP volstortligger is een voorgespannen ligger. De liggers worden met een werkende breedte van 1 meter<br />

tot een massief dek samengesteld door een in het werk te storten druklaag, die op en om de balken wordt<br />

gestort. De zijkanten van het balklijf zijn geprofi leerd voor een optimale samenwerking met de druklaag.<br />

De langswapening bestaat uit de voorspanwapening in de liggers. De dwarswapening bestaat uit staven<br />

betonstaal die door sparingen met een hart op hart afstand van 250 mm in de lijven van de liggers worden<br />

aangebracht en bovenwapening die boven de liggers wordt geplaatst. <strong>Spanbeton</strong> biedt diverse uitgewerkte<br />

randoplossingen voor een technisch en esthetisch compleet systeem.


SJP-dek ondergrondse parkeergarage Ripperda Kazerne te Haarlem


<strong>Toepassingsgebied</strong><br />

Brug in de laan van Nieuw Oost Indië te Den Haag<br />

De SJP liggers zijn geschikt voor statisch bepaalde en statisch onbepaalde constructies. Bij een<br />

statisch onbepaalde constructie zorgt de langswapening in de druklaag boven het steunpunt voor<br />

de momentvaste verbinding. SJP liggers zijn toepasbaar voor elke overspanning van 6 tot 16 meter,<br />

als dek van bruggen, viaducten, parkeergarages, duikers, tunnels en steigers. Tevens voor bruggen<br />

met afwijkende kruisingshoeken, waarbij de dwarswapening min of meer haaks op de balkas wordt<br />

geplaatst. De balkeinden worden daarbij van een standaard afschuining voorzien.


Draaggrafi ek SJP Toelichting op de draaggrafi ek<br />

De draaggrafi ek is gebaseerd op:<br />

Liggers h.o.h. 1,00 [m]<br />

Statisch bepaalde constructies<br />

Eigen gewicht slijtlaag/asfalt, 100 [mm] asfalt<br />

+ extra uitvulling door zeegafwijkingen<br />

Randbelasting 8,65 kN/m1 op ≈450 [mm] uit de rand<br />

(schampstrook, geleiderail, randelement en leuning)<br />

Voorschriften beton NEN 6720 (VBC)<br />

Voorschriften Betonnen Bruggen NEN 6723 (VBB)<br />

Richtlijnen voor het Ontwerpen van Betonnen Kunstwerken<br />

versie 6 (ROBK 6)<br />

Betonkwaliteit prefab C53/65<br />

Druklaagdikte 80 [mm]<br />

Betonkwaliteit druklaag minimaal C28/35<br />

Milieuklasse XF4<br />

Kruisingshoek tussen 90 en 100 gon<br />

Prefabbreedte 12,00 [m].<br />

Randafstand verkeersbelasting: eerste rijstrook aansluitend<br />

aan geleiderail<br />

De grafi ek geeft het verband aan tussen de maximale overspanning en de<br />

profi elhoogte onder ROBK 6-belasting waarbij de vermoeiingseisen maatgevend<br />

zijn. Om tot de werkelijke constructiehoogte te komen moet de dikte van de<br />

druklaag bij de profi elhoogte opgeteld worden. Voor verkeersbelasting klasse 60<br />

conform de VBB zijn ook de vermoeiingseisen maatgevend. Voor verkeersbelasting<br />

klasse 60 geldt bij elke overspanning dezelfde profi elhoogte zoals bepaald voor de<br />

ROBK 6-belasting.<br />

Hogere betonkwaliteiten zijn leverbaar en zullen het draagvermogen of<br />

de overspanningslengte vergroten. Vraag naar de mogelijkheden bij onze<br />

ontwerpafdeling. Dit geldt in het bijzonder voor grensgevallen bij statisch<br />

onbepaalde constructies. Ook wanneer sprake is van een groot aantal toe te passen<br />

liggers is het interessant de profi eldoorsnede zo scherp mogelijk te bekijken.


W. Letscherbrug te Geertruidenberg


Afmetingen en gewichten<br />

Afmetingen [mm] Eigen gewicht [kN/m 1 ]<br />

h 1 h b SJP druklaag<br />

SJP 300 195 300 348 3,73 5,99<br />

SJP 350 245 350 370 4,17 6,79<br />

SJP 400 295 400 392 4,64 7,57<br />

SJP 450 345 450 415 5,14 8,32<br />

SJP 500 395 500 438 5,66 9,05<br />

SJP 550 445 550 460 6,22 9,74<br />

Grootheden prefab ligger<br />

Ib Zb Ab Wb W’ b<br />

106 [mm4 ] [mm] 103 [mm3 ] 106 [mm3 ] 106 [mm3 ]<br />

SJP 300 1033 94 154 11 5<br />

SJP 350 1868 121 171 15 8<br />

SJP 400 2951 149 190 20 12<br />

SJP 450 4323 177 209 24 16<br />

SJP 500 6017 206 230 29 20<br />

SJP 550 8072 235 252 34 26<br />

Afmetingen en gewichten<br />

Afmetingen [mm] Eigen gewicht [kN/m1 ]<br />

h1 h2 h SRP<br />

SRP 550 75 360 550 4,55<br />

SRP 600 125 410 600 4,93<br />

SRP 650 175 460 650 5,30<br />

SRP 700 225 510 700 5,68<br />

SRP 750 275 560 750 6,05<br />

SRP 800 325 610 800 6,43<br />

SRP 850 375 660 850 6,80<br />

SRP 900 425 710 900 7,18<br />

Grootheden samengestelde constructie<br />

Ib+d Zb+d Wb+d W’ b+d W’’ b+d<br />

*106 [mm4 ] [mm] *106 [mm3 ] *106 [mm3 ] *106 [mm3 ]<br />

SJP300 4170 180 23 35 26<br />

SJP350 6019 205 30 42 33<br />

SJP400 8378 231 36 50 42<br />

SJP450 11286 256 44 58 51<br />

SJP500 15023 283 53 70 63<br />

SJP550 19291 309 62 80 75<br />

h<br />

225<br />

250<br />

h1<br />

50<br />

275 165<br />

100<br />

90<br />

490<br />

300<br />

190<br />

h2


Brug Noordzeeweg te Amsterdam


Dwarsdoorsnede SJP-brug<br />

Randoplossingen


Brug Burggooi te Alphen a/d Rijn, SRP-randbalk


(dek vast aan onderbouw)<br />

(dek los van onderbouw)<br />

Details


Noordrand Nieuw-Vennep Ecoduiker in RW 37 bij knooppunt Holsloot: SJP-dek op SPW-landhoofden


Toegangsbrug HSL-tunnel gemeente Rijnwoude


Railbalkconstructies


Viaducten in en over N11 bij Bodegraven


“ Om een goede samenwerking te hebben bij Design<br />

& Construct projecten zoek je als bouwer sterke<br />

strategische partners, met vertrouwen over en weer.<br />

<strong>Spanbeton</strong> is zo’n sterke partner.”<br />

ing. John van Dongen, direkteur Produktie Van Hattum en Blankevoort BV, Woerden<br />

Railbalkconstructies


ZIP railbalkconstructies:<br />

voor complete bruggen tot 45 meter<br />

ZIP railbalken zijn voorgespannen liggers en hebben de vorm van een omgekeerde T. Het profi el van de<br />

doorsnede geeft een economische oplossing vanwege zijn geringe materiaalverbruik. Het brugdek wordt<br />

opgebouwd door meerdere liggers naast elkaar te plaatsen. De liggers worden onderling verbonden tot<br />

een rooster door middel van in het werk te storten dwarsdragers en een druklaag. In de liggers zijn ter<br />

plaatse van de balkeinden sparingen aanwezig om de dwarsdragerwapening door te voeren.<br />

Bij grotere overspanningen kunnen zonodig ook tussendwarsdragers worden toegepast. Na het monteren<br />

van de liggers worden allereerst de dwarsdragers gemaakt. Vervolgens wordt de verloren bekisting ten<br />

behoeve van de druklaag aangebracht. Om deze bekisting eenvoudig te plaatsen, zijn sponningen aan de<br />

bovenzijde van de balk opgenomen. Na het aanbrengen van de wapening wordt de druklaag van beton<br />

gestort. De liggers zijn aan de bovenkant voorzien van uitstekende wapening ten behoeve van een goede<br />

verbinding met de druklaag. Het systeem wordt compleet gemaakt met een TRA-randbalk. Deze balk is<br />

voorzien van een bovenfl ens met variabele breedte, zodat het dek in elke gewenste breedte kan worden<br />

uitgevoerd.


Viaduct Veenendaal<br />

Een met ZIP railbalkliggers opgebouwd dek wordt extra bestand tegen aanrijkrachten door:<br />

• het aanbrengen van gewapende aanstortingen tussen de randbalk en de eerste railbalkligger<br />

• het met krimparme mortel vullen van de voegen tussen de fl enzen van de liggers<br />

• het eventueel aanbrengen van gewapende velddwarsdragers<br />

Viaduct in de A50 bij Paalgraven


<strong>Toepassingsgebied</strong><br />

Het ZIP railbalksysteem is ontwikkeld voor bruggen met een overspanning van 15 tot 45 meter<br />

en uitermate geschikt voor verkeers- en spoorbruggen. Het systeem is geschikt voor statisch<br />

bepaalde en statisch onbepaalde constructies. Een uitvoering als statisch bepaalde<br />

constructie heeft de voorkeur, omdat bij statisch onbepaalde constructies vaak grote<br />

steunpuntsmomenten tengevolge van zetting, temperatuurseffecten, krimp en kruip optreden.<br />

Bij grotere overspanningen en indien de grotere constructiehoogte geen belemmering vormt,<br />

is het economisch interessant om de liggers op een grotere hart op hart afstand dan 1,20 m<br />

te plaatsen. In dat geval wordt met gewapende betonnen bekistingsplaten gewerkt.<br />

Ook scheve kruisingen vormen geen enkel probleem. Er wordt dan uitgegaan van standaard<br />

kopschuinten. Het dek kan desgewenst in een dwarshelling worden gemaakt, maar ook in<br />

de vorm van een zogenaamd dakprofi el.


Draaggrafi ek ZIP Toelichting op de draaggrafi ek<br />

De draaggrafi ek is gebaseerd op:<br />

• Liggers h.o.h. 1,20 [m]<br />

• Statisch bepaalde constructies<br />

• Eigen gewicht slijtlaag/asfalt, 100 [mm] asfalt + extra uitvulling<br />

door zeegafwijkingen<br />

• Randbelasting 8,65 kN/m1 op ≈450 [mm] uit de rand<br />

(schampstrook, geleiderail, randelement en leuning)<br />

• Voorschriften beton NEN 6720 (VBC)<br />

• Voorschriften Betonnen Bruggen NEN 6723 (VBB)<br />

• Richtlijnen voor het Ontwerpen van Betonnen<br />

Kunstwerken versie 6 (ROBK 6)<br />

• Betonkwaliteit prefab C53/65<br />

• Druklaagdikte 230 [mm]<br />

• Betonkwaliteit druklaag minimaal C28/35<br />

• Milieuklasse XF4<br />

• Kruisingshoek tussen 90 en 100 gon<br />

• Prefabbreedte 12,25 [m].<br />

• Randafstand verkeersbelasting: eerste rijstrook<br />

aansluitend aan geleiderail<br />

De grafi ek geeft het verband aan tussen de maximale overspanning en<br />

de profi elhoogte onder ROBK 6-belasting waarbij de vermoeiingseisen<br />

maatgevend zijn. Om tot de werkelijke constructiehoogte te komen<br />

moet de dikte van de druklaag bij de profi elhoogte opgeteld worden.<br />

Voor verkeersbelasting klasse 60 conform de VBB zijn ook de<br />

vermoeiingseisen maatgevend. Voor verkeersbelasting klasse 60 geldt<br />

bij elke overspanning dezelfde profi elhoogte zoals bepaald voor<br />

de ROBK 6-belasting.<br />

Hogere betonkwaliteiten zijn leverbaar en zullen het draagvermogen of<br />

de overspanningslengte vergroten. Vraag onze ontwerpafdeling naar de<br />

mogelijkheden.


Spoorbrug in de spoorlijn Amsterdam - Utrecht


Afmetingen en gewichten<br />

Afmetingen [mm] Eigen gewicht [kN/m 1 ]<br />

h 1 h 2 h h t ** ZIP TRA*<br />

ZIP 500 215 - 490 750 7,98 5,47<br />

ZIP 600 315 - 590 850 8,73 6,34<br />

ZIP 700 415 - 690 950 9,48 7,22<br />

ZIP 800 515 - 790 1050 10,23 8,09<br />

ZIP 900 615 - 890 1150 10,98 8,97<br />

ZIP 1000 - 100 990 1250 11,60 9,84<br />

ZIP 1100 - 200 1090 1350 12,48 10,72<br />

ZIP 1200 - 300 1190 1450 13,35 11,59<br />

ZIP 1300 - 400 1290 1550 14,23 12,47<br />

ZIP 1400 - 500 1390 1650 15,10 13,34<br />

ZIP 1500 - 600 1490 1750 15,98 14,22<br />

ZIP 1600 - 700 1590 1850 16,85 15,09<br />

ZIP 1700 - 800 1690 1950 17,73 15,97<br />

* = uitgangspunt TRA met minimale breedte 640 [mm]<br />

** = h t bij een druklaagdikte van 230 [mm]<br />

Grootheden prefab ligger<br />

lb Zb Ab Wb W’ b<br />

*109 [mm4 ] [mm] *103 [mm2 ] *106 [mm3 ] *106 [mm3 ]<br />

ZIP 500 6 171 339 34 17<br />

ZIP 600 10 200 370 50 24<br />

ZIP 700 16 233 402 67 33<br />

ZIP 800 23 268 433 87 43<br />

ZIP 900 33 305 462 108 55<br />

ZIP 1000 45 344 494 130 67<br />

ZIP 1100 59 383 526 154 81<br />

ZIP 1200 76 424 563 179 97<br />

ZIP 1300 96 466 599 205 113<br />

ZIP 1400 118 509 638 232 131<br />

ZIP 1500 144 522 676 260 150<br />

ZIP 1600 172 596 710 289 170<br />

ZIP 1700 204 641 746 319 191<br />

Grootheden samengestelde constructie<br />

Ib+d Zb+d Wb+d W’ b+d W’’ b+d<br />

*109 [mm4 ] [mm] *106 [mm3 ] *106 [mm3 ] *106 [mm3 ]<br />

ZIP 500 36 350 102 216 113<br />

ZIP 600 50 405 124 234 141<br />

ZIP 700 68 453 150 254 170<br />

ZIP 800 89 501 177 277 200<br />

ZIP 900 113 549 206 304 233<br />

ZIP 1000 140 604 232 336 269<br />

ZIP 1100 173 650 266 367 307<br />

ZIP 1200 206 708 291 402 345<br />

ZIP 1300 249 752 332 438 387<br />

ZIP 1400 288 811 355 473 426<br />

ZIP 1500 343 849 404 512 473<br />

ZIP 1600 386 914 423 547 512<br />

ZIP 1700 442 965 458 586 558<br />

Uitgangspunt: liggers h.o.h. 1,20 [m]<br />

Maximale overspanning<br />

voor spoorwegbelasting<br />

L<br />

[m]<br />

ZIP 500 13,00<br />

ZIP 600 15,00<br />

ZIP 700 17,00<br />

ZIP 800 19,00<br />

ZIP 900 22,00<br />

ZIP 1000 23,00<br />

ZIP 1100 26,00<br />

ZIP 1200 28,00<br />

ZIP 1300 29,00<br />

ZIP 1400 31,00<br />

ZIP 1500 32,00<br />

ZIP 1600 33,00<br />

ZIP 1700 34,00<br />

Bij spoorbruggen<br />

moet worden<br />

uitgegaan van<br />

een druklaagdikte<br />

van 260 [mm],<br />

gebaseerd op<br />

OVS 00030-1<br />

versie 002


Dwarsdoorsnede ZIP-brug<br />

Details


Viaduct over de HSL te Hoogmade<br />

Montage ZIP-dek


Spoorbrug in de spoorlijn Amsterdam - Utrecht


Kokerbalkconstructies


Brug over het Twentekanaal in RW 35


dr. ir. Cor van der Veen, TU Delft faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen<br />

“ Samenwerking tussen afstudeerders, TU Delft<br />

en <strong>Spanbeton</strong> leidt tot een gezonde en vruchtbare<br />

wisselwerking tussen theoretische onderbouwing<br />

en praktische uitvoerbaarheid.”<br />

Kokerbalkconstructies


SKK kokerbalkconstructies:<br />

maximale prefabricage van brugdekken<br />

SKK kokerbalken zijn rechthoekige voorgespannen liggers, die onderling worden verbonden door ter<br />

plaatse gestorte voegen en dwarsvoorspanning. Door de voegbreedte tussen de liggers te variëren kan<br />

elke gewenste brugbreedte worden geleverd. De liggers zijn voorzien van sponningen ten behoeve van de<br />

voegen, die in het werk worden volgestort. Na voldoende verharding van deze voegen wordt de dwarsvoorspanning<br />

aangebracht. De toepassing van voorgespannen kokerbalken in brugdekken levert een<br />

aantal aantrekkelijke voordelen op.<br />

Dankzij de volledige prefabricage van het brugdek met SKK kokerliggers, kan een aanzienlijke besparing<br />

op de constructiehoogte worden bereikt ten opzichte van bijvoorbeeld railbalkoplossingen met de ter<br />

plaatse gestorte druklaag.<br />

Na montage van de liggers dienen alleen de voegen te worden gevuld met beton en<br />

de dwarsvoorspanning te worden aangebracht, zodat een in twee richtingen voorgespannen<br />

dek na één week beschikbaar is voor de afbouw of zodanig al door verkeer kan worden bereden.<br />

SKK kokerbalken kunnen ook horizontaal gebogen worden geleverd met een boogstraal vanaf 50 meter.<br />

De vorm van de randbalk kan binnen de contouren van de standaardvorm worden aangepast aan<br />

specifi eke vormgevingswensen. De kwaliteit van het uiterlijk van een viaduct kan in combinatie met de<br />

slankheid van de constructie daardoor aanzienlijk worden verhoogd.<br />

Het SKK kokerbalksysteem kan botsingsbestendig worden gemaakt door de toepassing van extra<br />

wapening in de liggers en het aanbrengen van contactvoorzieningen in de voeg tussen de randbalk -<br />

als onderdeel van diverse uitgewerkte randoplossingen - en de naastliggende balk.


2 e RH-viaduct bij Schiphol


<strong>Toepassingsgebied</strong><br />

Viaduct in de A59 bij Rosmalen<br />

Het SKK kokerbalksysteem is geschikt voor statisch bepaalde constructies. Er kunnen haakse en scheve<br />

kruisingen mee worden gerealiseerd. Het torsiestijve kokerprofi el leent zich uitstekend voor een uitvoering<br />

in een horizontale boogstraal. Hiermee kunnen brugdekken in boogvorm worden samengesteld, waarbij alle<br />

liggers in het dek in dezelfde boogstraal worden uitgevoerd. In eventuele overgangsbogen kunnen liggers<br />

met een zodanige constante boogstraal worden toegepast dat de afwijking ten opzichte van de<br />

theoretische lijn van de overgangsboog tot een minimum beperkt blijft.


Draaggrafi ek SKK Toelichting op de draaggrafi ek<br />

De draaggrafi ek is gebaseerd op:<br />

• Liggers h.o.h. 1,50 [m]<br />

• Statisch bepaalde constructies<br />

• Eigen gewicht slijtlaag/asfalt, 100 [mm] asfalt + extra uitvulling<br />

door zeegafwijkingen<br />

• Randbelasting 8,65 kN/m1 op ≈450 [mm] uit de rand<br />

(schampstrook, geleiderail, randelement en leuning)<br />

• Randafstand verkeersbelasting: eerste rijstrook aansluitend aan<br />

geleiderail<br />

• Voorschriften beton NEN 6720 (VBC)<br />

• Voorschriften Betonnen Bruggen NEN 6723 (VBB)<br />

• Richtlijnen voor het Ontwerpen van Betonnen Kunstwerken<br />

versie 6 (ROBK 6)<br />

• Betonkwaliteit prefab C53/65<br />

• Betonkwaliteit langsvoegen minimaal C28/35<br />

• Milieuklasse XF4<br />

• Kruisingshoek tussen 90 en 100 gon<br />

• Prefabbreedte ≈15 [m].<br />

De grafi ek geeft het verband aan tussen de maximale overspanning<br />

en de profi elhoogte onder ROBK 6-belasting en VBB-belasting<br />

(klasse 60). Hogere betonkwaliteiten zijn leverbaar en zullen het<br />

draagvermogen vergroten.<br />

Vraag onze ontwerpafdeling naar de mogelijkheden.<br />

Het draagvermogen bij ROBK 6-belasting wordt voor hogere profi elen<br />

beperkt tengevolge van art. 6.1.1. van hoofdstuk 2 van ROBK versie 6.


Viaduct bij afslag A12 Nootdorp


Afmetingen en gewichten Grootheden prefab ligger<br />

Afmetingen [mm] Eigen gewicht [kN/m1]<br />

ht hol massief<br />

SKK 700 700 16,1 25,4<br />

SKK 800 800 17,1 29,1<br />

SKK 900 900 17,8 32,8<br />

SKK 1000 1000 18,9 36,5<br />

SKK 1100 1100 20,3 40,2<br />

SKK 1200 1200 21,4 43,9<br />

SKK 1300 1300 22,3 47,6<br />

SKK 1400 1400 23,2 51,3<br />

SKK 1500 1500 24,1 55,0<br />

SKK 1600 1600 25,0 58,7<br />

Dwarsdoorsnede SKK-brug<br />

Ib Zb Ab Wb W’ b W’’ b<br />

*106 [mm4 ] [mm] *103 [mm2 ] *106 [mm3 ] *106 [mm3 ] *106 [mm3 ]<br />

SKK 700 39 365 590 106 116 144<br />

SKK 800 53 406 624 131 136 169<br />

SKK 900 72 457 657 158 163 203<br />

SKK 1000 95 508 689 186 192 239<br />

SKK 1100 121 558 732 216 223 276<br />

SKK 1200 150 608 772 247 254 316<br />

SKK 1300 184 658 803 279 287 356<br />

SKK 1400 221 709 833 312 320 398<br />

SKK 1500 263 758 864 347 355 441<br />

SKK 1600 308 810 895 380 391 485


Viaduct Lage Weide over de A2 bij Maarssen


Randoplossingen en details


Waterkering Diefdijk A2 bij Culemborg


Viaduct in de A5 bij Raasdorp


<strong>Spanbeton</strong> ® 3P


Nachtmontage Lage Weide over de A2 bij Maarssen


ing. Aat Hoogstraten, senior adviseur/specialist Bouwdienst Rijkswaterstaat, Utrecht<br />

“ Met prefab kun je sneller bouwen, waarmee je de risico’s<br />

voor een project beperkt. Hoewel aannemers geneigd zijn<br />

iets meer risico’s te nemen dan opdrachtgevers, pleit dit<br />

dus voor prefab. Zeker nu tijd een hot item is.”<br />

<strong>Spanbeton</strong> ® -3P


Slanke overspanning<br />

van brede snelwegen<br />

Snelwegen worden steeds breder. Daarnaast is het bouwen van steunpunten tussen de rijbanen steeds<br />

meer ongewenst. Dit vraagt om grotere overspanningen. Daardoor dreigen de viaductconstructies dikker<br />

te worden en zijn er langere opritten nodig. Architecten willen echter geen al te pompeus viaduct: een<br />

slank viaduct is een fraaiere oplossing. <strong>Spanbeton</strong> komt aan deze wens tegemoet met het gepatenteerde<br />

<strong>Spanbeton</strong> ® -3P-brugdek, als speciale applicatie van de beproefde SKK kokerligger. De doorontwikkeling van<br />

onze succesvolle kokerliggers leidt ertoe dat viaducten gemiddeld 10 tot 20% slanker kunnen worden<br />

uitgevoerd. Een fraaie zichtlijn en lagere, goedkopere opritten omdat het vele kubieke meters grondwerk en<br />

vierkante meters ruimtebeslag scheelt. En het uitgangspunt blijft dat de opdrachtgevers en aannemers<br />

zonder verkeershinder in één keer de snelweg kunnen overbruggen.<br />

Het <strong>Spanbeton</strong>®-3P-systeem is gebaseerd op een zeer slimme en geavanceerde wijze van voorspannen<br />

met drie verschillende voorspantechnieken. Voor deze techniek heeft <strong>Spanbeton</strong> met partner Dywidag<br />

Systems International (DSI) speciale spansystemen ontwikkeld. Voorwaarde is dat het te bouwen viaduct<br />

minstens twee overspanningen in lijn bevat. De keuze voor grote overspanningen vergt weinig steunpunten.<br />

Het betekent ook weinig oponthoud voor het verkeer tijdens de bouw van die steunpunten. Het is de nieuwe<br />

‘praktische praktijk’ die <strong>Spanbeton</strong> op de kaart heeft gezet. Het systeem combineert viaductslankheid,<br />

besparingen op aarden opritten en een goede verkeersdoorstroming. Prefab beton in de volle breedte<br />

van z’n voordelen.


Nachtmontage Lage Weide over de A2 bij Maarssen


Langsvoorspannen bij Lage Weide


Viaduct over de A2 bij Breukelen, montage in drie dagen gerealiseerd


Viaduct over de A2 bij Breukelen


Damwanden


VU ziekenhuis te Amsterdam


“ Wanneer je ‘groene bruggen’ verlangt in een bijzondere<br />

ecologische verbindingszone annex nieuwe beek, vraag je<br />

de markt naar creatieve oplossingen. <strong>Spanbeton</strong> kwam<br />

met een ontwerp dat perfect past.”<br />

ing. Henk Lansink, projectmanager projecten en geo-informatie<br />

Waterschap Regge en Dinkel, Almelo<br />

Damwanden


Betonnen damwanden Spanwand ®<br />

surplus aan mogelijkheden<br />

De Spanwand ® is een voorgespannen betonnen damwand. De vorm van de Spanwand® vertoont qua<br />

doorsnede overeenkomsten met de vorm van de stalen dubbele Z-damwand. Deze vorm waarborgt dat<br />

aan de functionele eisen van de toepassing wordt voldaan. Tot zover de overeenkomst met de stalen<br />

variant. De betonnen damwand gaat veel verder: deze is ook geschikt voor het opnemen van grote<br />

verticale belastingen die met of zonder verankering kunnen worden uitgevoerd. Te denken valt aan<br />

grond- en waterkeringen, duikers, tunnels, stuwen, landhoofden, kademuren, parkeerkelders,<br />

overkluizingen, loswallen en openbakconstructies.<br />

Vanwege de duurzaamheid kunnen de damwanden tevens dienen als waterscheiding tussen vervuild en<br />

schoon milieu. De profi elhoogte van de standaard beschikbare damwandelementen is 350, 450 of 600 mm<br />

met een werkende breedte van 1000 mm. Hoek- en pasplanken kunnen desgewenst worden geleverd.<br />

De Spanwand ® is symmetrisch voorgespannen, zodat krachten en momenten van wisselend teken kunnen<br />

worden opgenomen.


Ondergrondse parkeergarage Bos en Lommer te Amsterdam


De Doorbraak bij Almelo<br />

<strong>Toepassingsgebied</strong><br />

De Spanwand ® is geschikt voor het opnemen van zowel horizontale als verticale<br />

krachten. Voorgespannen betonnen damwanden vormen een aanvulling op de<br />

traditionele mogelijkheden van damwanden. De elementen zijn geschikt voor<br />

ondergronds en semi-ondergronds bouwen. De Spanwand ® kan daarnaast in<br />

speciale constructies worden toegepast, zoals in combinatie met prefab brugliggers<br />

waardoor slechts een minimale bouwplaatstijd benodigd is.<br />

Voorts is de combinatie van Spanwanden ® met diepwanden een kansrijke optie om<br />

kelderconstructies te realiseren.


Spanwanden ® als landhoofdconstructie A2 Lage Weide bij Maarssen


Inbrengen damwand<br />

Inbrengmethoden<br />

De Spanwand ® is geschikt om door middel<br />

van diverse methoden in de grond te worden<br />

gebracht. De meest toegepaste en beproefde<br />

uitvoeringsmethoden zijn:<br />

Trillen<br />

Trillen in combinatie met spuiten<br />

(via damplank of losse spuitlans)<br />

Trillen in combinatie met voorboren<br />

Plaatsen in diepwandsleuf<br />

(met cement-bentonietvulling)


Tabellen, doorsneden<br />

en hoekprofi elen<br />

Afmetingen, gewichten en grootheden<br />

Capaciteit<br />

Afmetingen [mm] Eigen gewicht [kN/m1 ]<br />

hspw Lspw Aspw Gspw Ispw EIspw [mm] [m] [m 2 ] [kg/m 1 ] *10 6 [mm 4 /m 1 ] [kNm 2 /m 1 ]<br />

SPW 350 350 15 O,167 419 1720 66200<br />

SPW 450 450 18 0,186 465 3560 137000<br />

SPW 600 600 23 0,217 543 7900 304000<br />

maximaal aantal Mr;spw Mu;spw strengen [kNm/m1 ] [kNm/m1 ]<br />

SPW 350 18 155 280<br />

SPW 450 22 270 475<br />

SPW 600 26 455 800<br />

SPW 350<br />

SPW 450<br />

SPW 600


Voordelen betonnen damwanden<br />

spreken voor zich<br />

Waarom betonnen damwanden?<br />

Grondkerend vermogen dankzij de robuuste stijve vorm.<br />

Grote buigstijfheid en vormvastheid. De voorspanning voorkomt scheurvorming in de gebruiksfase.<br />

Groot verticaal draagvermogen dankzij de relatief grote doorsnede van de elementen.<br />

Ook de diverse inbrengtechnieken leveren deze toegevoegde waarde aan de betonnen<br />

damwanden. Het is tevens mogelijk om de damwand te staffelen.<br />

Grond- en vloeistofdicht dankzij de toepassing van een speciaal ontwikkeld en gepatenteerd voegprofi el.<br />

De voeg kan onder beperkte waterdruk waterdicht worden uitgevoerd. De plaatsingsnauwkeurigheid<br />

is daarbij van belang. Incidentele afdichtingsproblemen kunnen vakkundig worden opgelost en<br />

gegarandeerd.<br />

Onderhoudsarm door de zorgvuldige betonsamenstelling en de gecontroleerde en geconditioneerde<br />

verwerking in de fabriek. Het gaat om een hoogwaardig betonproduct dat in tegenstelling tot stalen<br />

damwanden geen conservering nodig heeft.<br />

Technisch en ecologisch duurzaam.<br />

Esthetisch uiterlijk vertaalt zich in het strakke uiterlijk van de betonnen damwanden, waarbij het niet nodig is<br />

een extra wand aan te brengen om een acceptabel zichtvlak te verkrijgen.


Ecoduiker in RW 37 bij knooppunt Holsloot


Spanwand ® als diepwand in<br />

een bentoniet-cementsleuf


Ondergrondse parkeergarage Pieter Vreedeplein Tilburg


“ Dankzij afstudeerplekken in een productiebedrijf als<br />

<strong>Spanbeton</strong> kun je heel gemakkelijk de praktijk<br />

binnenstappen: je zit er meteen middenin.”<br />

ir. Caroline van Welij, afgestudeerd stagiaire <strong>Spanbeton</strong>, TU Delft faculteit Civiele Techniek<br />

Spanwand ® als diepwand in<br />

een bentoniet-cementsleuf


Spanwand ® als diepwand:<br />

twee werelden ineen<br />

De veelzijdigheid van betonnen damwanden bewijst zich eens te meer in bijzondere combinaties van bouwmethodieken.<br />

Zo is voor de ondergrondse parkeergarage Pieter Vreedeplein in Tilburg de Spanwand ® in een<br />

bentoniet-cementsleuf geplaatst. Het succes bij dit project rechtvaardigt de stelling dat bij toekomstige<br />

projecten Spanwanden ® uitgevoerd kunnen worden als diepwanden. Aangezien de constructie hoge verticale<br />

krachten kan afdragen is de uitvoeringswijze zeer aantrekkelijk in combinatie met hoogbouw.<br />

Met deze uitvoeringswijze zijn verschillende voordelen te behalen:<br />

De Spanwanden ® kunnen na ontgraving van de bouwput en verwijdering van de bentoniet<br />

cementwand dienst doen als defi nitieve wandconstructie zonder verder benodigde afwerking<br />

of aparte voorzetwand.<br />

Door het trillingsvrije ontgraven van de diepwand en het plaatsen van de Spanwand ® leent deze<br />

uitvoeringswijze zich uitermate voor bouwen in binnenstedelijk gebied.<br />

Door toepassing van een speciaal ontwikkeld voegprofi el wordt de waterdichtheid van<br />

de diepwand vergroot.<br />

Door het aanbrengen van instortvoorzieningen in de Spanwanden ® kunnen vloeren, randbalken<br />

etcetera hier direct met de damwand worden verbonden.


Ondergrondse parkeergarage Pieter Vreedeplein Tilburg


Ondergrondse parkeergarage Pieter Vreedeplein Tilburg

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!