03.05.2013 Views

De Lange Wapper terug naar af. Feiten, meningen en bedenkingen ...

De Lange Wapper terug naar af. Feiten, meningen en bedenkingen ...

De Lange Wapper terug naar af. Feiten, meningen en bedenkingen ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Masterproef Politieke Communicatie<br />

DE LANGE WAPPER TERUG NAAR AF<br />

FEITEN, METINGEN EN BEDENKINGEN BIJ DE VOLKSRAADPLEGING OVER DE<br />

ANTWERPSE OOSTERWEELVERBINDING<br />

Promotor: Prof. Dr. Peter Thijss<strong>en</strong><br />

GEERT MARRIN<br />

Medebeoordelaar: Prof. Dr. Philippe <strong>De</strong> Vries<br />

Master Politieke Communicatie (www.politiekecommunicatie.be) – Academiejaar 2009-2010<br />

Faculteit Politieke <strong>en</strong> Sociale Wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> – rolnummer stud<strong>en</strong>t: 20072736<br />

1


Inhoud<br />

Abstract ................................................................................................................................................... 4<br />

1. INLEIDING ........................................................................................................................................ 4<br />

2. CONTEXT EN HISTORIEK .................................................................................................................. 7<br />

2.1. <strong>De</strong> <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> volg<strong>en</strong>s de BAM ......................................................................................... 7<br />

2.2. StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal motor van het protest .............................................................................. 10<br />

2.3. StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal propageert alternatief tracé .................................................................... 15<br />

2.4. ARUP-SUM gooit knuppel in het ho<strong>en</strong>derhok ....................................................................... 17<br />

2.5. Vzw Ademloos dwingt volksraadpleging <strong>af</strong> ........................................................................... 20<br />

3. ONDERZOEKSOPZET EXIT-POLL ..................................................................................................... 23<br />

3.1. Exit-poll .................................................................................................................................. 23<br />

3.2. Vrag<strong>en</strong>lijst <strong>en</strong> onderzoekshypotheses .................................................................................. 29<br />

3.3. <strong>De</strong> <strong>en</strong>quêteurs ....................................................................................................................... 33<br />

4. ONDERZOEKSRESULTATEN ............................................................................................................ 34<br />

4.1. Opkomst <strong>en</strong> respons ............................................................................................................. 34<br />

4.2. E<strong>en</strong> duidelijk waarneembaar NIMBY-effect .......................................................................... 37<br />

4.3. Eige<strong>naar</strong>s extra op hun hoede ............................................................................................... 39<br />

4.4. Vrouw<strong>en</strong> kiez<strong>en</strong> voor leefbaarheid, mann<strong>en</strong> voor mobiliteit ............................................... 41<br />

4.5. Vooral 60-plussers steun<strong>en</strong> de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> ..................................................................... 43<br />

4.6. Gro<strong>en</strong>!-electoraat massaal op de be<strong>en</strong> voor ‘NEEN’............................................................. 45<br />

4.7. Hoger opgeleid<strong>en</strong> gav<strong>en</strong> de doorslag .................................................................................... 50<br />

4.8. <strong>De</strong> volksraadpleging leefde ‘onder de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>’ .................................................................... 53<br />

4.8.1. Globaal resultaat m<strong>en</strong>ingvorming ................................................................................. 53<br />

4.8.2. JA-stemmers versus NEEN-stemmers ........................................................................... 55<br />

4.8.3. M<strong>en</strong>ingvorming opgesplitst per stemlocatie ................................................................ 56<br />

4.8.4. M<strong>en</strong>ingvorming opgesplitst <strong>naar</strong> onderwijsniveau ....................................................... 57<br />

4.8.5. Mann<strong>en</strong> versus vrouw<strong>en</strong> ............................................................................................... 58<br />

4.8.6. Eige<strong>naar</strong>s versus huurders ............................................................................................ 59<br />

2


4.9. <strong>De</strong> exit-poll gebald sam<strong>en</strong>gevat ............................................................................................ 60<br />

5. BEDENKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE ANTWERPSE VOLKSRAADPLEGING .......................... 61<br />

5.1. Volksraadpleging<strong>en</strong> <strong>en</strong> refer<strong>en</strong>da: omstred<strong>en</strong> instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>............................................... 62<br />

5.1.1. Historiek ........................................................................................................................ 62<br />

5.1.2. Wettelijk kader .............................................................................................................. 63<br />

5.1.3. Praktijk ........................................................................................................................... 64<br />

5.1.4. Pro’s <strong>en</strong> contra’s ............................................................................................................ 65<br />

5.2. Opties voor de toekomst: <strong>naar</strong> verrijkte vorm<strong>en</strong> van directe democratie, ingebed in e<strong>en</strong><br />

auth<strong>en</strong>tieke participatiecultuur ........................................................................................................ 74<br />

5.2.1. Verbeterde <strong>en</strong> verrijkte vorm<strong>en</strong> van directe democratie ............................................. 75<br />

5.2.2. Directe democratie ter flankering van burgerparticipatie <strong>en</strong> interactieve<br />

beleidsvoering ............................................................................................................................... 81<br />

5.2.3. Over repres<strong>en</strong>tativiteit .................................................................................................. 84<br />

6. BESLUIT .......................................................................................................................................... 86<br />

Bibliogr<strong>af</strong>ie ............................................................................................................................................ 88<br />

3


DE LANGE WAPPER TERUG NAAR AF<br />

FEITEN, METINGEN EN BEDENKINGEN BIJ DE VOLKSRAADPLEGING<br />

Abstract<br />

OVER DE ANTWERPSE OOSTERWEELVERBINDING<br />

<strong>De</strong>ze masterproef bestudeert de veelbesprok<strong>en</strong> Antwerpse volksraadpleging van 18 oktober 2009<br />

over de Oosterweelverbinding. 34,75% van alle kiesgerechtigd<strong>en</strong> bracht zijn stem uit. Het NEENkamp<br />

behaalde 59,24% van de stemm<strong>en</strong>: het landviaduct ‘<strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong>’ kon niet rek<strong>en</strong><strong>en</strong> op<br />

voldo<strong>en</strong>de steun.<br />

Vooreerst nem<strong>en</strong> we de context <strong>en</strong> historiek van dit complexe dossier onder de loep. We belicht<strong>en</strong><br />

daarbij de standpunt<strong>en</strong> van de belangrijkste actor<strong>en</strong>.<br />

Vervolg<strong>en</strong>s bied<strong>en</strong> we via de resultat<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> exit-poll opheldering over <strong>en</strong>kele achterligg<strong>en</strong>de<br />

determinant<strong>en</strong> van het stemgedrag: vooral hoogopgeleide, politiek links georiënteerde <strong>en</strong> eerdere<br />

jongere <strong>en</strong> vrouwelijkere kiezers die in hoofdzaak eige<strong>naar</strong> zijn van hun woning stemd<strong>en</strong> NEEN.<br />

Daarnaast speelde ook het NIMBY-effect e<strong>en</strong> cruciale rol.<br />

In e<strong>en</strong> reflecter<strong>en</strong>d slotgedeelte pleit<strong>en</strong> we voor verbeterde <strong>en</strong> verrijkte vorm<strong>en</strong> van directe<br />

democratie ter flankering van e<strong>en</strong> politiek van burgerparticipatie <strong>en</strong> interactieve beleidsvoering. We<br />

zi<strong>en</strong> directe democratie daarbij als e<strong>en</strong> ultieme noodrem voor burgers om zich te verdedig<strong>en</strong> teg<strong>en</strong><br />

weinig participatief g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> beleidsbeslissing<strong>en</strong> in onze sam<strong>en</strong>leving.<br />

1. INLEIDING<br />

‘Moet de stad Antwerp<strong>en</strong> e<strong>en</strong> gunstig advies gev<strong>en</strong> voor de sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunning van de<br />

Oosterweelverbinding op het huidige voorzi<strong>en</strong>e tracé tuss<strong>en</strong> Zwijndrecht/Linkeroever <strong>en</strong><br />

Merksem/<strong>De</strong>urne? Op deze complexe vraag – die vere<strong>en</strong>voudigd kan word<strong>en</strong> tot de vraag <strong>naar</strong> e<strong>en</strong><br />

gunstig advies over de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> – kond<strong>en</strong> Antwerpe<strong>naar</strong>s op zondag 18 oktober 2009 ‘JA’ of<br />

‘NEEN’ antwoord<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s de volksraadpleging over de Oosterweelverbinding. Elke Antwerpe<strong>naar</strong><br />

die op 18 oktober 16 jaar of ouder was (ook dieg<strong>en</strong><strong>en</strong> die niet over de Belgische nationaliteit<br />

4


eschikt<strong>en</strong>), mocht die dag tuss<strong>en</strong> 8u <strong>en</strong> 13u zijn of haar stem uitbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>: alles sam<strong>en</strong> kreg<strong>en</strong><br />

388.104 kiezers de kans om mee te besliss<strong>en</strong>. Er gold – in teg<strong>en</strong>stelling tot wat in ons land bij<br />

verkiezing<strong>en</strong> voor het lokale, Vlaamse, federale of Europese niveau het geval is – ge<strong>en</strong><br />

opkomstplicht. <strong>De</strong> stemm<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> pas geteld word<strong>en</strong> als meer dan 10% van de bevolking kwam<br />

opdag<strong>en</strong>. Volksraadpleging hebb<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> ons bestel ge<strong>en</strong> politiek-juridisch bind<strong>en</strong>d karakter: de<br />

stad moest de uitslag dus niet volg<strong>en</strong>. Maar het stadsbestuur beloofde in de periode voor<strong>af</strong>gaand<br />

aan de volksraadpleging wel dat de uitslag ervan e<strong>en</strong> belangrijke invloed zou uitoef<strong>en</strong><strong>en</strong> op haar<br />

beslissing.<br />

<strong>De</strong> volksraadpleging over de Oosterweelverbinding kwam er op initiatief van de actiegroep Ademloos<br />

die 49.003 geldige handtek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> verzamelde (meer dan de 47.091 b<strong>en</strong>odigde handtek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>,<br />

wat overe<strong>en</strong>komt met 10% van de stemgerechtigde Antwerpe<strong>naar</strong>s). Sam<strong>en</strong> met de actiegroep<br />

StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal bepleitte Ademloos het tunneltracé dat door het internationale studiebureau<br />

ARUP-SUM (dat op verzoek van de Vlaamse regering diverse voorligg<strong>en</strong>de tracés ter sluiting van de<br />

Antwerpse Ring onder de loep nam) <strong>naar</strong> voor werd geschov<strong>en</strong> als alternatief voor de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong>,<br />

het landviaduct dat de hoekste<strong>en</strong> vormt van de plann<strong>en</strong> van de BAM (Beheersmaatschappij<br />

Antwerp<strong>en</strong> Mobiel). Om dat tunneltracé verder te kunn<strong>en</strong> concretiser<strong>en</strong>, di<strong>en</strong>d<strong>en</strong> de plann<strong>en</strong> van de<br />

BAM (waaraan reeds vele jar<strong>en</strong> gesleuteld wordt) <strong>en</strong> dus de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> verworp<strong>en</strong> te word<strong>en</strong> in<br />

de volksraadpleging: er stond op zondag 18 oktober met andere woord<strong>en</strong> heel wat op het spel. 1<br />

In deze masterproef schets<strong>en</strong> we eerst de context <strong>en</strong> historiek van dit complexe dossier,<br />

onontbeerlijk om de geest te vatt<strong>en</strong> van het woelige maatschappelijke debat dat uiteindelijk<br />

resulteerde in deze volksraadpleging.<br />

Vervolg<strong>en</strong>s zoom<strong>en</strong> we in op het eig<strong>en</strong>lijke onderzoeksopzet van deze masterproef (e<strong>en</strong> exit-poll<br />

<strong>af</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> op de dag van de volksraadpleging) <strong>en</strong> besprek<strong>en</strong> we de resultat<strong>en</strong> ervan.<br />

Tot slot volgt e<strong>en</strong> reflecter<strong>en</strong>d gedeelte, waarin we de volksraadpleging als democratisch instrum<strong>en</strong>t<br />

onder de loep nem<strong>en</strong>, <strong>en</strong> deze vorm van directe democratie ook kader<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> bredere visie op<br />

participatie in e<strong>en</strong> 21 ste eeuwse democratie. Hoewel directe vorm<strong>en</strong> van democratie ook intrinsieke<br />

troev<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> inhoud<strong>en</strong>, zijn we niet blind voor de tekortkoming<strong>en</strong> ervan (zoals die ook geblek<strong>en</strong><br />

zijn uit onze exit-poll). We pleit<strong>en</strong> voor verbeterde <strong>en</strong> verrijkte vorm<strong>en</strong> van directe democratie<br />

(inclusief de invoering van e<strong>en</strong> opkomstplicht voor volksraadpleging<strong>en</strong>), zij het ter flankering van e<strong>en</strong><br />

politiek van burgerparticipatie <strong>en</strong> interactieve beleidsvoering. <strong>De</strong>rgelijke verbeterde <strong>en</strong> verrijkte<br />

1 <strong>De</strong> basisinformatie over de Antwerpse volksraadpleging was o.m. te raadpleg<strong>en</strong> in de informatiebrochure die<br />

Stad Antwerp<strong>en</strong> verspreidde onder alle stemgerechtigd<strong>en</strong>.<br />

5


vorm<strong>en</strong> van directe democratie kunn<strong>en</strong> daarbij di<strong>en</strong>st do<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> ultieme noodrem voor burgers<br />

die zich w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> te verdedig<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> weinig participatief g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> beleidsbeslissing<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> onze<br />

repres<strong>en</strong>tatiedemocratie. Net zo goed kunn<strong>en</strong> ze ook di<strong>en</strong>st do<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> ultieme noodrem om zich<br />

te bescherm<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> uit de hand gelop<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> van interactieve beleidsvoering waaruit resultat<strong>en</strong><br />

zoud<strong>en</strong> voortvloei<strong>en</strong> waarvoor ge<strong>en</strong> maatschappelijk draagvlak zou bestaan.<br />

<strong>De</strong>ze masterproef kon er maar kom<strong>en</strong> dankzij de inhoudelijke, financiële <strong>en</strong> operationele<br />

ondersteuning van mijn promotor professor dr. Peter Thijss<strong>en</strong> <strong>en</strong> Didier Dierckx van het departem<strong>en</strong>t<br />

Politieke Wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> van de Universiteit Antwerp<strong>en</strong>. Hierdoor kon ik doorhe<strong>en</strong> het proces<br />

voortdur<strong>en</strong>d rek<strong>en</strong><strong>en</strong> op nuttige feedback <strong>en</strong> kond<strong>en</strong> jobstud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ingeschakeld voor de<br />

<strong>af</strong>name van de exit-poll. Dankzij e<strong>en</strong> snelle <strong>en</strong> vakkundige statistische verwerking van de<br />

<strong>en</strong>quêteformulier<strong>en</strong> kon er ook snel na de volksraadpleging publiek gecommuniceerd word<strong>en</strong> over<br />

de eerste deelresultat<strong>en</strong> van het onderzoek: ook hiervoor w<strong>en</strong>s ik h<strong>en</strong> uitdrukkelijk te bedank<strong>en</strong>.<br />

6


2. CONTEXT EN HISTORIEK 2<br />

2.1. <strong>De</strong> <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> volg<strong>en</strong>s de BAM 3<br />

Om de Antwerpse volksraadpleging over de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> t<strong>en</strong> volle te kunn<strong>en</strong> begrijp<strong>en</strong>, is e<strong>en</strong><br />

inzicht in de historiek ervan onontbeerlijk. Daarvoor moet<strong>en</strong> we liefst 12 jaar <strong>terug</strong> in de tijd. In<br />

oktober 1998 wijzigde de Vlaamse regering het gewestplan. Hierbij werd beslot<strong>en</strong> tot de sluiting van<br />

de Antwerpse ring. Op 10 juni 1999 startte het studiebureau ABM (At<strong>en</strong>co, Belgroma <strong>en</strong> Maunsell)<br />

e<strong>en</strong> onderzoek <strong>naar</strong> 6 mogelijke tracés, waarvan 1 met e<strong>en</strong> brug over de Schelde, <strong>en</strong> 5 met tunnels.<br />

Hoewel e<strong>en</strong> brug grote voorkeur g<strong>en</strong>oot omdat het Antwerp<strong>en</strong> e<strong>en</strong> landmark van internationale<br />

allure zou versch<strong>af</strong>f<strong>en</strong>, bleek het technisch onhaalbaar vanwege de doorvaarthoogte van de Schelde.<br />

Na de bespreking van de 6 tracés stelt de Administratie Weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> Verkeer op 14 januari 2000 nog<br />

e<strong>en</strong> zev<strong>en</strong>de tracé voor, met e<strong>en</strong> brug, ditmaal niet over de Schelde maar over de Antwerpse dokk<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> het Albertkanaal. Tijd<strong>en</strong>s de Stat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal, georganiseerd door de Antwerpse<br />

provinciegouverneur Camille Paulus op 7 april 2000 werd dit laatste tracé weerhoud<strong>en</strong>. Hoewel de<br />

cons<strong>en</strong>sus over dit tracé al snel ge<strong>en</strong> cons<strong>en</strong>sus bleek te zijn, zette de gouverneur door. Zijn voorstel<br />

werd ingebed in wat later het ‘Masterplan Mobiliteit Antwerp<strong>en</strong>’ zou gaan het<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> plan van<br />

aanpak om de meest prioritaire knelpunt<strong>en</strong> inzake mobiliteit in <strong>en</strong> rond de Stad Antwerp<strong>en</strong> weg te<br />

werk<strong>en</strong>.<br />

Eén van de voornaamste prioriteit<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> dit plan vormde het sluit<strong>en</strong> van de Antwerpse ring, de<br />

zog<strong>en</strong>aamde Oosterweelverbinding. Over het principe van het sluit<strong>en</strong> van de Antwerpse ring groeide<br />

doorhe<strong>en</strong> de jar<strong>en</strong> e<strong>en</strong> quasi cons<strong>en</strong>sus in brede kring<strong>en</strong>. Dat gold echter niet over de manier waarop<br />

dit di<strong>en</strong>de te gebeur<strong>en</strong>, wel integ<strong>en</strong>deel: over de concrete invulling van de Oosterweelverbinding –<br />

zowel wat het tracé als de bouwtechniek (tunnel versus brug) betreft – woedde jar<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

maatschappelijk debat dat uiteindelijk resulteerde in de volksraadpleging van 18 oktober 2009<br />

(waarmee we overig<strong>en</strong>s niet zegg<strong>en</strong> dat het debat sindsdi<strong>en</strong> geslot<strong>en</strong> is, wel integ<strong>en</strong>deel).<br />

Op 15 december 2000 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het Masterplan Mobiliteit<br />

Antwerp<strong>en</strong>. Dit plan voorziet in e<strong>en</strong> globale <strong>en</strong> multimodale aanpak van de mobiliteitsproblem<strong>en</strong><br />

2 We raadpleegd<strong>en</strong> hiertoe o.m. ti<strong>en</strong>tall<strong>en</strong> persartikels over de Oosterweelverbinding die we <strong>terug</strong>vond<strong>en</strong> via<br />

de digitale persdatabank Mediargus.<br />

3 We raadpleegd<strong>en</strong> hiertoe naast de digitale persdatabank Mediargus ook de websites www.mervlaander<strong>en</strong>.be,<br />

www.bamnv.be <strong>en</strong> www.werk<strong>en</strong>antwerp<strong>en</strong>.be.<br />

7


waarmee de stad kampt <strong>en</strong> bevat project<strong>en</strong> die als primordiaal word<strong>en</strong> beschouwd voor de oplossing<br />

van deze problem<strong>en</strong>:<br />

- Het verhog<strong>en</strong> van de brugg<strong>en</strong> bov<strong>en</strong> het Albertkanaal <strong>en</strong> het vernieuw<strong>en</strong> van de sluiz<strong>en</strong> om<br />

de hav<strong>en</strong> beter te ontsluit<strong>en</strong> via de binn<strong>en</strong>vaart.<br />

- Nieuwe tramlijn<strong>en</strong> (o.a. <strong>De</strong>urne-Wijnegem, Mortsel-Boechout, Mortsel-Kontich, <strong>en</strong>z.) <strong>en</strong> vrije<br />

bus – <strong>en</strong> trambedding<strong>en</strong>.<br />

- Vlotte <strong>en</strong> veilige weg<strong>en</strong> door a) het sluit<strong>en</strong> van de Antwerpse ring R1 (de zgn.<br />

Oosterweelverbinding), b) de aanleg van e<strong>en</strong> Stedelijke Ringweg voor lokaal verkeer <strong>en</strong> c) de<br />

ombouw van de Singel tot e<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>e stadsboulevard.<br />

<strong>De</strong> Vlaamse regering ging ook akkoord met de principes van alternatieve financiering (via zgn. PPS-<br />

constructies: Publiek-Private Sam<strong>en</strong>werking) <strong>en</strong> tolheffing. Daartoe werd in 2003 de<br />

Beheersmaatschappij Antwerp<strong>en</strong> Mobiel (BAM) opgericht, e<strong>en</strong> NV van publiek recht voor de<br />

financiering, realisatie, beheer <strong>en</strong> exploitatie van verkeersinfrastructuurproject<strong>en</strong>.<br />

<strong>De</strong> sluiting van de Antwerpse ring R1 in het noord<strong>en</strong> of de zog<strong>en</strong>aamde Oosterweelverbinding moest<br />

e<strong>en</strong> antwoord bied<strong>en</strong> op het (vererger<strong>en</strong>d) verkeersinfarct waarmee de hav<strong>en</strong>stad elke dag kampt:<br />

daarover zijn veruit de meeste maatschappelijke actor<strong>en</strong> het e<strong>en</strong>s.<br />

<strong>De</strong> Oosterweelverbinding wordt gebouwd om de hoofdstrom<strong>en</strong> van het doorgaande vrachtverkeer<br />

op e<strong>en</strong> betere manier rond de stad te lat<strong>en</strong> rijd<strong>en</strong>. Er zijn drie dergelijke hoofdstrom<strong>en</strong>:<br />

- <strong>De</strong> twee belangrijkste lop<strong>en</strong> van het west<strong>en</strong> (linkeroever) <strong>naar</strong> respectievelijk het oost<strong>en</strong><br />

(E34/E313 richting Duitsland) <strong>en</strong> het noord<strong>en</strong> (E19 richting Nederland). Beide strom<strong>en</strong><br />

dwars<strong>en</strong> de Schelde. Al veertig jaar do<strong>en</strong> ze dit via de K<strong>en</strong>nedytunnel. <strong>De</strong><br />

Oosterweelverbinding moet voor deze verkeersstrom<strong>en</strong> e<strong>en</strong> bijkom<strong>en</strong>de, alternatieve<br />

Schelde-overgang vorm<strong>en</strong>.<br />

- E<strong>en</strong> minder drukke hoofdstroom loopt van het zuid<strong>en</strong> (E19 kom<strong>en</strong>de van Brussel) <strong>naar</strong> het<br />

noord<strong>en</strong> (E19 richting Nederland). <strong>De</strong>ze hoofdstroom is de <strong>en</strong>ige van de drie die niet de<br />

Schelde oversteekt. Ze blijft volledig op de rechteroever.<br />

8


Tot daar de feit<strong>en</strong>. Veel minder e<strong>en</strong>sgezindheid heerst er over het tracé <strong>en</strong> de bouwtechniek die<br />

daartoe gehanteerd di<strong>en</strong><strong>en</strong> te word<strong>en</strong>. Onderstaande <strong>af</strong>beelding schetst de keuzes die de BAM <strong>naar</strong><br />

voor schuift:<br />

Figuur 1: het BAM-tracé<br />

<strong>De</strong> Oosterweelverbinding zoals ingevuld door de BAM:<br />

- … is e<strong>en</strong> traject van 10 kilometer dat de verbinding maakt tuss<strong>en</strong> <strong>en</strong>erzijds e<strong>en</strong> nieuw aan te<br />

legg<strong>en</strong> verkeerswisselaar tuss<strong>en</strong> de R1 (K<strong>en</strong>nedytunnel), de E17 <strong>en</strong> de E34 op linkeroever <strong>en</strong><br />

anderzijds Oosterweelknoop op rechteroever met de R1 (viaduct van Merksem), de E19 <strong>en</strong><br />

de A12.<br />

- … bestaat uit e<strong>en</strong> tunnel onder de Schelde die via de inmiddels beruchte ‘<strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong>’<br />

brug (2580 meter waarvan 1500 meter dubbeldeksbrug) verder aansluit op de R1 in<br />

Merksem.<br />

- … voorziet <strong>en</strong>kel tolheffing aan de nieuwe Oosterweeltunnel <strong>en</strong> verplicht het gehele<br />

vrachtverkeer daarom via de nieuwe Oosterweelverbinding te rijd<strong>en</strong> <strong>en</strong> niet langer via de<br />

K<strong>en</strong>nedytunnel.<br />

Van meet <strong>af</strong> aan rees vanuit diverse hoek<strong>en</strong> – bewonersgroep<strong>en</strong>, milieubeweging<strong>en</strong>,<br />

mobiliteitsspecialist<strong>en</strong>, sted<strong>en</strong>bouwkundige experts, … – fel protest teg<strong>en</strong> deze plann<strong>en</strong>.<br />

9


2.2. StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal motor van het protest 4<br />

Wellicht de best gestructureerde <strong>en</strong> deskundige teg<strong>en</strong>beweging werd opgezet door StRat<strong>en</strong>-<br />

G<strong>en</strong>eraal, e<strong>en</strong> collectief van bezorgde <strong>en</strong> mondige burgers dat in '99 als het ware op straat werd<br />

verwekt. StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal ijvert ervoor bekommerniss<strong>en</strong> <strong>en</strong> beslissing<strong>en</strong> zowel van particulier<strong>en</strong> als<br />

van overhed<strong>en</strong>, te plaats<strong>en</strong> in het perspectief van het algeme<strong>en</strong> belang. StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal houdt zich<br />

bezig met de lokale uitbouw van Ag<strong>en</strong>da 21, de impact van ruimtelijke ord<strong>en</strong>ing op maatschappelijke<br />

ontwikkeling<strong>en</strong> <strong>en</strong> vice versa, stedelijkheid, natuur, participatie, sociale cohesie, 'op<strong>en</strong> schol<strong>en</strong>',<br />

gezondheid, rechtvaardigheid, politieke kwaliteitszorg,... <strong>en</strong> dit in e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>spel van filosofie,<br />

strategie <strong>en</strong> praktijk.<br />

StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal was vernietig<strong>en</strong>d over de plann<strong>en</strong> van de BAM. Het gekoz<strong>en</strong> tracé (e<strong>en</strong> landviaduct<br />

dat vlakbij het stadsc<strong>en</strong>trum wordt gebouwd <strong>en</strong> in <strong>De</strong>urne <strong>en</strong> Merksem gekoppeld wordt aan de<br />

bestaande ring) noch de keuze an sich voor e<strong>en</strong> landviaduct (de zgn. <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> dus) kond<strong>en</strong> op<br />

hun goedkeuring rek<strong>en</strong><strong>en</strong>. In de plann<strong>en</strong> van de BAM zou het vrachtverkeer na ingebruikname van<br />

de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> niet langer door de K<strong>en</strong>nedytunnel mog<strong>en</strong> rijd<strong>en</strong> <strong>en</strong> verplicht word<strong>en</strong> om te rijd<strong>en</strong><br />

langs de nieuwe toltunnel.<br />

<strong>De</strong>ze keuzes (tracé vlakbij het stadsc<strong>en</strong>trum, landviaduct met koppeling in <strong>De</strong>urne <strong>en</strong> Merksem,<br />

K<strong>en</strong>nedytunnel verbod<strong>en</strong> voor vrachtverkeer) zoud<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal leid<strong>en</strong> tot tal van<br />

problem<strong>en</strong> op diverse terrein<strong>en</strong>:<br />

→ MOBILITEIT<br />

<strong>De</strong> K<strong>en</strong>nedytunnel zou word<strong>en</strong> geslot<strong>en</strong> voor vrachtverkeer: alle vrachtverkeer moet<br />

omrijd<strong>en</strong> via de nieuwe toltunnel <strong>en</strong> wordt geconc<strong>en</strong>treerd in Merksem <strong>en</strong> <strong>De</strong>urne, om van<br />

daar de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> op te rijd<strong>en</strong>.<br />

<strong>De</strong> BAM beweert dat hierdoor e<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong>lijk aantal vrachtwag<strong>en</strong>s van de huidige zuidelijke<br />

ring verdwijnt. Maar wat zou volg<strong>en</strong>s StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal de realiteit zijn? <strong>De</strong> BAM haalt de<br />

vrachtwag<strong>en</strong>s inderdaad weg uit de relatief korte K<strong>en</strong>nedytunnel <strong>en</strong> verspreidt deze<br />

vrachtwag<strong>en</strong>s over de hele rest van de ring. Dit omdat alle vrachtverkeer (ook dat kom<strong>en</strong>de<br />

van bvb. Boom of Brussel) de hele ring noordwaarts zal moet<strong>en</strong> omrijd<strong>en</strong> om via de<br />

Oosterweelverbinding aan de overkant van de Schelde te gerak<strong>en</strong>. <strong>De</strong> BAM verplaatst<br />

4 We raadpleegd<strong>en</strong> hiertoe naast de digitale persdatabank Mediargus ook de websites www.strat<strong>en</strong>g<strong>en</strong>eraal.be<br />

<strong>en</strong> www.ademloos.be. Daarnaast bekek<strong>en</strong> we ook ‘E<strong>en</strong> brug te ver?’, de reportage van het duidingprogramma<br />

Panorama die op 26 oktober 2008 werd uitgezond<strong>en</strong> op Canvas.<br />

10


daardoor slechts de verkeersproblematiek van de K<strong>en</strong>nedytunnel <strong>naar</strong> elders op de ring, <strong>en</strong><br />

vooral <strong>naar</strong> de zone rond het Sportpaleis (Merksem/<strong>De</strong>urne), waar alle nieuwe<br />

verkeersstrom<strong>en</strong> word<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>gebracht richting <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong>. In het hart van Antwerp<strong>en</strong>-<br />

woonstad dus, met (aldus StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal) alle gevolg<strong>en</strong> van di<strong>en</strong> op het vlak van<br />

lawaaioverlast <strong>en</strong> uitstoot van schadelijke stoff<strong>en</strong>.<br />

Voor de BAM moet <strong>en</strong> zal al het vrachtverkeer dus omgeleid word<strong>en</strong> <strong>naar</strong> de nieuwe<br />

toltunnel (Oosterweeltunnel) <strong>en</strong> wordt de K<strong>en</strong>nedytunnel (mom<strong>en</strong>teel ge<strong>en</strong> toltunnel) dus<br />

verbod<strong>en</strong> terrein. <strong>De</strong> financieringsconstructie achter het bouwproject bepaalt met andere<br />

woord<strong>en</strong> de mobiliteitsstrom<strong>en</strong> in plaats van omgekeerd, zo luidde de argum<strong>en</strong>tatie van de<br />

teg<strong>en</strong>standers.<br />

Want volg<strong>en</strong>s StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>raal ging dit teg<strong>en</strong> elke milieu – <strong>en</strong> mobiliteitslogica in. <strong>De</strong> twee<br />

belangrijkste hoofdstrom<strong>en</strong> inzake verkeer (m.n. het verkeer kom<strong>en</strong>d van het west<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

rijd<strong>en</strong>d <strong>naar</strong> <strong>en</strong>erzijds het noord<strong>en</strong> <strong>en</strong> anderzijds het oost<strong>en</strong>, cf. <strong>af</strong>beelding supra) word<strong>en</strong><br />

immers niet alle<strong>en</strong> volledig met elkaar verm<strong>en</strong>gd, ze word<strong>en</strong> ook langs <strong>en</strong> tot in het hart van<br />

de stad gebracht. Pas daar – ter hoogte van Merksem <strong>en</strong> het Sportpaleis – word<strong>en</strong> ze van<br />

elkaar ontkoppeld <strong>en</strong> zoek<strong>en</strong> ze elk hun weg <strong>naar</strong> de autostrades die Antwerp<strong>en</strong> verlat<strong>en</strong>.<br />

Die weg valt voor beide strom<strong>en</strong> bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> nog e<strong>en</strong>s sam<strong>en</strong> met de geplande stedelijke<br />

ringweg – e<strong>en</strong> ringweg die eig<strong>en</strong>lijk voorzi<strong>en</strong> was voor binn<strong>en</strong>stedelijk verkeer, niet voor<br />

doorgaand verkeer.<br />

Door <strong>en</strong>kel tolheffing door te voer<strong>en</strong> aan de nieuwe Oosterweeltunnel zoud<strong>en</strong><br />

→ VEILIGHEID<br />

autochauffeurs – die in teg<strong>en</strong>stelling tot vrachtwag<strong>en</strong>chauffeurs wel hun traject zelf zull<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> kiez<strong>en</strong> – massaal voor de tolvrije K<strong>en</strong>nedytunnel kiez<strong>en</strong>, met e<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong>de<br />

overbelasting van de zuidelijke ring tot gevolg.<br />

<strong>De</strong> koppeling van de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> met de ring omvat tal van linker op – <strong>en</strong> <strong>af</strong>ritt<strong>en</strong> op korte<br />

<strong>af</strong>stand van elkaar, met volg<strong>en</strong>s de teg<strong>en</strong>standers onveilig rits<strong>en</strong> <strong>en</strong> wev<strong>en</strong> tot gevolg. Op<br />

één van de drukste knooppunt<strong>en</strong> van Vlaander<strong>en</strong> zal het verkeer met andere woord<strong>en</strong> over<br />

e<strong>en</strong> korte rij<strong>af</strong>stand gedwong<strong>en</strong> word<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> wirwar van gevaarlijke in – <strong>en</strong><br />

uitvoegbeweging<strong>en</strong>: red<strong>en</strong><strong>en</strong> g<strong>en</strong>oeg voor de G<strong>en</strong>tse professor Allaert – specialist ruimtelijke<br />

planning <strong>en</strong> notoir teg<strong>en</strong>stander van de plann<strong>en</strong> van de BAM – om van e<strong>en</strong> heuse<br />

‘dod<strong>en</strong>weg’ te gewag<strong>en</strong>.<br />

11


Er rijz<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s de teg<strong>en</strong>standers ernstige vrag<strong>en</strong> wat betreft de veiligheid op de<br />

dubbeldeksviaduct die de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> moet word<strong>en</strong>: die zou moeilijk bereikbaar zijn bij<br />

calamiteit<strong>en</strong>. Er is bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> ook het gevaar van brandwaterval bij de keuze voor e<strong>en</strong><br />

dubbeldeksviaduct: brand op het <strong>en</strong>e dek zou kunn<strong>en</strong> overslaan op het andere dek.<br />

→ GEZONDHEID<br />

Bij de planologische uitwerking van de Oosterweelverbinding met <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> werd volg<strong>en</strong>s<br />

teg<strong>en</strong>standers te weinig rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> met de effect<strong>en</strong> op de leefbaarheid in omligg<strong>en</strong>de<br />

wijk<strong>en</strong>. Meer specifiek werd volg<strong>en</strong>s h<strong>en</strong> de negatieve impact van fijn stof (luchtweg<strong>en</strong>stelsel, hart-<br />

<strong>en</strong> vaatziekt<strong>en</strong>) <strong>en</strong> lawaaioverlast (stress) te marginaal behandeld bij de opmaak van de MER-<br />

rapport<strong>en</strong> (Milieu Effect<strong>en</strong> Rapport).<br />

<strong>De</strong> Oosterweelverbinding als geheel zou – aldus de BAM – fijnstofneutraal zijn. Maar – zo luidt de<br />

argum<strong>en</strong>tatie van de teg<strong>en</strong>standers – de plann<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> wel leid<strong>en</strong> tot verschuiving<strong>en</strong> van<br />

piekzones. Probleem hier is dat deze nieuwe piekzones dichtbevolkte <strong>en</strong> bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> uitgesprok<strong>en</strong><br />

achtergestelde woonwijk<strong>en</strong> betreft (Luchtbal, Stuyv<strong>en</strong>berg, Dam, Merksem-west, Kron<strong>en</strong>burg <strong>en</strong><br />

<strong>De</strong>urne-Noord). Het betreft bij uitstek ook minder mondige bevolkingsgroep<strong>en</strong> die minder in staat<br />

zoud<strong>en</strong> zijn om zich te organiser<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> de besluitvorming ter zake, aldus de teg<strong>en</strong>standers.<br />

→ STADSONTWIKKELING<br />

E<strong>en</strong> Oosterweelverbinding met landviaduct <strong>en</strong> met koppeling in <strong>De</strong>urne <strong>en</strong> Merksem aldus de<br />

teg<strong>en</strong>standers ervan:<br />

Hypothekeert e<strong>en</strong> kwaliteitsvolle noordwaartse stadsuitbreiding.<br />

<strong>De</strong>valueert de grondwaarde in e<strong>en</strong> ruimer gebied; de kostprijs hiervan moet indicatief<br />

word<strong>en</strong> meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in de uiteindelijke besluitvorming.<br />

Veroorzaakt fysieke vervuiling in de omgeving van het viaduct. Alles wat je in de berm van<br />

e<strong>en</strong> snelweg ziet ligg<strong>en</strong> valt bij e<strong>en</strong> landviaduct op de onderligg<strong>en</strong>de woonbuurt<strong>en</strong>:<br />

klapband<strong>en</strong>, schokdempers, petfless<strong>en</strong>, blik, plastic zakk<strong>en</strong>, verlor<strong>en</strong> lading…<br />

12


Hypothekeert ook ontwikkelingsplann<strong>en</strong> elders in Antwerp<strong>en</strong> (één voorbeeld maar:<br />

Petroleum Zuid vlakbij de K<strong>en</strong>nedytunnel zal niet langer geld<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> goede plek voor<br />

distributiec<strong>en</strong>trum bij vrachtverbod aan K<strong>en</strong>nedytunnel).<br />

Creëert e<strong>en</strong> groot ruimtebeslag midd<strong>en</strong> in dicht bevolkte wijk<strong>en</strong> aan de koppeling<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong><br />

de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> <strong>en</strong> de bestaande ring: 16/18 rijstrok<strong>en</strong>.<br />

Leidt tot het verdwijn<strong>en</strong> van de gro<strong>en</strong>gebied<strong>en</strong> Noordkasteel op rechteroever <strong>en</strong> Sint-<br />

Annabos op linkeroever.<br />

Leidt tot e<strong>en</strong> verminderde recreatieve waarde van de stille bocht aan het strand van Sint-<br />

→ KOSTPRIJS<br />

Anneke: die zal word<strong>en</strong> verstoord door het viaduct vlak aan de overkant van de Schelde.<br />

<strong>De</strong> oorspronkelijke raming<strong>en</strong> van de investeringskost voor de realisatie van dit project bedroeg<strong>en</strong><br />

550 miljo<strong>en</strong> euro. In maart 2007 werd de investeringskost voor de realisatie van het project door de<br />

Vlaamse regering gepl<strong>af</strong>onneerd op 1,85 miljard euro (excl. BTW): meer dan het drievoudige dus.<br />

Volg<strong>en</strong>s de teg<strong>en</strong>standers van de Oosterweelverbinding zoals uitgetek<strong>en</strong>d door de BAM zal het daar<br />

overig<strong>en</strong>s niet e<strong>en</strong>s bij blijv<strong>en</strong>: zij argum<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> dat de totale kostprijs voor de Vlaamse regering<br />

dreigt op te lop<strong>en</strong> tot bijna 4 miljard euro.<br />

→ SLUIPENDE BESLUITVORMING<br />

Teg<strong>en</strong>standers van de Oosterweelverbinding zoals voorgesteld door de BAM kloeg<strong>en</strong> gedur<strong>en</strong>de<br />

jar<strong>en</strong> de sluip<strong>en</strong>de besluitvorming <strong>en</strong> de politiek van voldong<strong>en</strong> feit<strong>en</strong> aan waarmee ze <strong>naar</strong> eig<strong>en</strong><br />

zegg<strong>en</strong> steevast werd<strong>en</strong> geconfronteerd.<br />

Ev<strong>en</strong> <strong>terug</strong> <strong>naar</strong> het begin. Op vrijdag 7 april 2000 riep to<strong>en</strong>malig provinciegouverneur Camille Paulus<br />

e<strong>en</strong> Stat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal sam<strong>en</strong>. <strong>De</strong> Oosterweelverbinding zoals later geconcipieerd door de BAM werd<br />

als goedkoopste <strong>en</strong> meest haalbare optie <strong>naar</strong> voor geschov<strong>en</strong>. <strong>De</strong> aanwezig<strong>en</strong> kreg<strong>en</strong> er te hor<strong>en</strong><br />

dat de Antwerpse ring moest word<strong>en</strong> geslot<strong>en</strong> door middel van e<strong>en</strong> viaduct over het Eilandje. Na<br />

<strong>af</strong>loop van die bije<strong>en</strong>komst werd<strong>en</strong> twee boodschapp<strong>en</strong> de wereld ingestuurd die gedur<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong><br />

de besluitvorming over de Oosterweelverbinding determineerd<strong>en</strong>:<br />

13


T<strong>en</strong> eerste liet<strong>en</strong> de beleidsverantwoordelijk<strong>en</strong> uitschijn<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> akkoord was bereikt over<br />

het tracé <strong>en</strong> de bouwtechniek om de Antwerpse ring te sluit<strong>en</strong>. Alternatieve tracés <strong>en</strong><br />

bouwtechniek<strong>en</strong> war<strong>en</strong> dus niet langer aan de orde. In werkelijkheid ging het hier slechts<br />

om e<strong>en</strong> infosessie over e<strong>en</strong> eerste haalbaarheidsstudie.<br />

T<strong>en</strong> tweede probeerde m<strong>en</strong> met dit zog<strong>en</strong>aamde akkoord de indruk te wekk<strong>en</strong> dat de<br />

verzamelde Stat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal alle ‘lev<strong>en</strong>de kracht<strong>en</strong>’ uit Antwerp<strong>en</strong> verteg<strong>en</strong>woordigde. <strong>De</strong><br />

beslissing kon bijgevolg op e<strong>en</strong> breed maatschappelijk draagvlak rek<strong>en</strong><strong>en</strong>. In de<br />

daaropvolg<strong>en</strong>de dag<strong>en</strong>, wek<strong>en</strong>, maand<strong>en</strong> <strong>en</strong> jar<strong>en</strong> bleek echter geregeld dat deze<br />

cons<strong>en</strong>sus ver te zoek<strong>en</strong> was. Zowel het bouwproject als de politieke besluitvorming werd<strong>en</strong><br />

hevig vanuit diverse hoek<strong>en</strong> (milieuorganisaties, bewonersgroep<strong>en</strong> <strong>en</strong>z.) onder vuur<br />

g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Het debat over de gekoz<strong>en</strong> tracés <strong>en</strong> bouwtechniek<strong>en</strong> voor de Oosterweelverbinding verstomde niet.<br />

Op 15 december 2004 – kort nadat via de maquette van de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> de impact ervan duidelijk<br />

werd voor het grotere publiek – vroeg het Antwerpse stadsbestuur om de optie van e<strong>en</strong> tunnel<br />

onder het Eilandje alsnog te onderzoek<strong>en</strong>. To<strong>en</strong>malig VLD-hav<strong>en</strong>schep<strong>en</strong> Leo <strong>De</strong>lwaide (nochtans<br />

e<strong>en</strong> partijg<strong>en</strong>oot van provinciegouverneur Camille Paulus dus) ondersteunde het initiatief van het<br />

college met de inmiddels berucht geword<strong>en</strong> uitspraak: ‘Her<strong>en</strong>, k<strong>en</strong>t u erg<strong>en</strong>s ter wereld e<strong>en</strong> viaduct<br />

in e<strong>en</strong> riant stedelijk gebied?’ Maar het onderzoek di<strong>en</strong>de volg<strong>en</strong>s StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal <strong>en</strong> ander<strong>en</strong> veel<br />

te snel te gebeur<strong>en</strong>, bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> op basis van uitgangspunt<strong>en</strong> <strong>en</strong> summiere gegev<strong>en</strong>s aangeleverd<br />

door de BAM. <strong>De</strong> resultat<strong>en</strong> ervan werd<strong>en</strong> zelfs nooit publiek gemaakt.<br />

StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal nam daarop zelf het heft in hand<strong>en</strong>: op 6 december 2005 organiseerde het e<strong>en</strong><br />

persconfer<strong>en</strong>tie waarop e<strong>en</strong> plan B voor de Oosterweelverbinding werd gelanceerd. Het plan B zoals<br />

voorgesteld door StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal koos óók voor het sluit<strong>en</strong> van de kleine ring met e<strong>en</strong> extra<br />

oeververbinding. Er war<strong>en</strong> echter twee grote verschilpunt<strong>en</strong>: StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal opteerde voor e<strong>en</strong><br />

alternatief tracé (cf. gro<strong>en</strong>e lijn op de volg<strong>en</strong>de <strong>af</strong>beelding) <strong>en</strong> bepleitte het op<strong>en</strong> houd<strong>en</strong> van de<br />

K<strong>en</strong>nedytunnel voor vrachtverkeer.<br />

<strong>De</strong> combinatie van beide principes (noordelijker tracé + op<strong>en</strong> houd<strong>en</strong> K<strong>en</strong>nedytunnel) zou volg<strong>en</strong>s<br />

StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal in de praktijk leid<strong>en</strong> tot het optimaal scheid<strong>en</strong> op de rechteroever van de twee<br />

grootste vrachtverkeerstrom<strong>en</strong>:<br />

E<strong>en</strong> noordelijke route doorhe<strong>en</strong> de hav<strong>en</strong> (ver weg van het stadsc<strong>en</strong>trum).<br />

E<strong>en</strong> zuidelijke route over de bestaande ringweg.<br />

14


Bij uitvoering van de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> kom<strong>en</strong> beide strom<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> in het verstedelijkte c<strong>en</strong>trum (zone<br />

Merksem/<strong>De</strong>urne). E<strong>en</strong>zelfde conc<strong>en</strong>tratie van beide vrachtverkeersstrom<strong>en</strong> doet zich voor bij keuze<br />

voor e<strong>en</strong> tunnelversie op het tracé waar nu de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> gepland wordt.<br />

2.3. StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal propageert alternatief tracé<br />

StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal situeerde het sluitingstracé meer noordwaarts in de hav<strong>en</strong>. Dit omdat e<strong>en</strong><br />

landviaduct bouw<strong>en</strong> in het hart van e<strong>en</strong> stedelijke agglomeratie volg<strong>en</strong>s h<strong>en</strong> uit de tijd is én om de<br />

noordelijke verkeersstrom<strong>en</strong> weg te houd<strong>en</strong> uit het stedelijke c<strong>en</strong>trum.<br />

Voor dat noordelijke tracé werd aldus StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal best – maar niet per se – e<strong>en</strong><br />

tunneluitvoering overwog<strong>en</strong> (<strong>en</strong> bestudeerd), omdat e<strong>en</strong> viaduct door de hav<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel de<br />

nautische toegankelijkheid van hav<strong>en</strong>del<strong>en</strong> kan hypotheker<strong>en</strong>.<br />

<strong>De</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige voordel<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> dergelijk sluitingstracé aldus StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal:<br />

E<strong>en</strong> betere stadsontwikkeling aan het Eilandje, aan Luchtbal <strong>en</strong> aan het Lobroekdok;<br />

Ge<strong>en</strong> viaduct in woongebied<strong>en</strong>, waar zich ook schol<strong>en</strong> <strong>en</strong> zorginstelling<strong>en</strong> bevind<strong>en</strong>;<br />

Het behoud van de gro<strong>en</strong>gebied<strong>en</strong> Noordkasteel <strong>en</strong> Sint-Annabos, van de gro<strong>en</strong>buffer in<br />

Merksem, van de stille bocht aan het strand van Sint-Anneke, …<br />

15


Figuur 2: het tracé van StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal<br />

→ OPEN HOUDEN KENNEDYTUNNEL VOOR TOLBETALEND VRACHTVERKEER<br />

Bij de randvoorwaard<strong>en</strong> van het project Oosterweelverbinding zoals geconcipieerd door de BAM<br />

hoorde zoals gezegd e<strong>en</strong> vrachtverbod in de K<strong>en</strong>nedytunnel.<br />

StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal heeft zich altijd verzet teg<strong>en</strong> dit verbod, omdat e<strong>en</strong> dergelijk beperk<strong>en</strong> van de vrije<br />

rijkeuze zal leid<strong>en</strong> tot nodeloos omrijgedrag voor het vrachtverkeer, dat alle<strong>en</strong> nog via de<br />

Oosterweeltunnel de Schelde zal mog<strong>en</strong> kruis<strong>en</strong>.<br />

StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal wil de verkeersstrom<strong>en</strong> die de Schelde kruis<strong>en</strong> niet scheid<strong>en</strong> op basis van het type<br />

voertuig (auto of vrachtwag<strong>en</strong>), wel op basis van de kortst mogelijke route voor de chauffeur. In<br />

functie van de bestemming dus i.p.v. het type voertuig. Op die manier vermijd je volg<strong>en</strong>s h<strong>en</strong> per dag<br />

16


ti<strong>en</strong>duiz<strong>en</strong>d<strong>en</strong> nodeloos gered<strong>en</strong> kilometers op de ring rond Antwerp<strong>en</strong>, <strong>en</strong> dus ook congestie,<br />

uitstoot, verkeersonveiligheid, <strong>en</strong>z.<br />

Door slimme tolheffing (vrachtverkeer betal<strong>en</strong>d aan beide tunnels + autoverkeer gratis aan beide<br />

tunnels) wordt e<strong>en</strong> bijkom<strong>en</strong>de ontlasting van de K<strong>en</strong>nedytunnel gecreëerd, in verkeersaantall<strong>en</strong><br />

ev<strong>en</strong> groot als bij de Oosterweelverbinding van de BAM.<br />

→ LAGERE KOSTPRIJS<br />

E<strong>en</strong> Oosterweelverbinding met drievakstunnels zoals voorgesteld door StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal kon volg<strong>en</strong>s<br />

hun berek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> op basis van de actuele prijz<strong>en</strong> gebouwd word<strong>en</strong> voor 1,557 miljard euro. Het<br />

Eilandje behoudt in dit plan intuss<strong>en</strong> zijn vastgoedwaarde (600 miljo<strong>en</strong> euro gaan zo niet verlor<strong>en</strong>,<br />

aldus vastgoedexperts), het Sint-Jozefinstituut (de school voor kinder<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> handicap die<br />

uitgebreid het nieuws haalde met haar protestacties) krijgt ge<strong>en</strong> <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> bov<strong>en</strong> zijn hoofd, de<br />

gro<strong>en</strong>gebied<strong>en</strong> gaan niet op de schop <strong>en</strong> het vrachtverkeer in het stedelijk c<strong>en</strong>trum van Antwerp<strong>en</strong><br />

(zones Merksem <strong>en</strong> <strong>De</strong>urne) daalt aanzi<strong>en</strong>lijk.<br />

Bij keuze voor e<strong>en</strong> tunnel i.p.v. e<strong>en</strong> landviaduct moet bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> e<strong>en</strong> nieuwe aanbesteding<br />

uitgeschrev<strong>en</strong> word<strong>en</strong> voor de bouwopdracht, wat het concurr<strong>en</strong>tie-elem<strong>en</strong>t opnieuw in het verhaal<br />

br<strong>en</strong>gt. Dit elem<strong>en</strong>t is nu <strong>af</strong>wezig, aangezi<strong>en</strong> nog slechts met 1 bouwgroep onderhandeld wordt over<br />

het bouw<strong>en</strong> van de Oosterweelverbinding met <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong>.<br />

2.4. ARUP-SUM gooit knuppel in het ho<strong>en</strong>derhok 5<br />

In juni 2008 – acht jaar dus na de principiële keuze voor de Oosterweelverbinding zoals<br />

geconcipieerd door de BAM – zwichtte de Vlaamse regering voor de druk van de actiegroepering<strong>en</strong>.<br />

<strong>De</strong>ze hadd<strong>en</strong> door talloze inhoudelijke <strong>en</strong> soms ook speelse acties pers, publiek <strong>en</strong> steeds vaker ook<br />

politieke spelers aan het twijfel<strong>en</strong> gebracht. <strong>De</strong> regering bestelde dus e<strong>en</strong> nieuw onderzoek over de<br />

Oosterweelverbinding bij de internationaal ger<strong>en</strong>ommeerde onderzoekers van ARUP-SUM in de<br />

hoop e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>duidige, wet<strong>en</strong>schappelijk onderbouwde <strong>en</strong> dus moeilijk bediscussieerbare uitkomst te<br />

bekom<strong>en</strong>. Ze riep als het ware de hulp van e<strong>en</strong> onpartijdige scheidsrechter in.<br />

5 We raadpleegd<strong>en</strong> hiertoe naast de digitale persdatabank Mediargus ook de website van ARUP-SUM<br />

www.sum.be.<br />

17


Het onderzoeksbureau onderwierp de drie alternatiev<strong>en</strong>( BAM, StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal <strong>en</strong> Horvath) aan<br />

e<strong>en</strong> grondige vergelijking op basis van verschill<strong>en</strong>de aspect<strong>en</strong> die het relevant achtte voor het nem<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> gefundeerde beslissing. <strong>De</strong> drie werd<strong>en</strong> getoetst op basis van de volg<strong>en</strong>de criteria: milieu,<br />

mobiliteit, m<strong>en</strong>s-<strong>en</strong> leefomgeving, timing <strong>en</strong> uitvoerbaarheid, technische haalbaarheid <strong>en</strong> tot slot<br />

financiële haalbaarheid.<br />

In de conclusies (bek<strong>en</strong>dgemaakt in maart 2009) steld<strong>en</strong> ze ondermeer: “ <strong>De</strong> brug – viaduct optie<br />

scoort goed op het vlak van mobiliteit, de mogelijkheid om inkomst<strong>en</strong> te g<strong>en</strong>erer<strong>en</strong> <strong>en</strong> daardoor ook<br />

de financiële haalbaarheid die het mogelijk moet mak<strong>en</strong> om het project te financier<strong>en</strong>. Dit tracé <strong>en</strong><br />

schema scoort echter veel minder op het vlak van de stedelijke impact, hoewel de iconische aard van<br />

het bruggedeelte – over water – als positief mag word<strong>en</strong> beschouwd. Dit tracé zit dichter bij de<br />

realisatiefase <strong>en</strong> scoort bijgevolg goed op het vlak de uitvoerbaarheid. Beide tracés scor<strong>en</strong> opvall<strong>en</strong>d<br />

gelijkaardig voor milieu-indicator<strong>en</strong>, al zijn er specifieke verschill<strong>en</strong> maar globaal hebb<strong>en</strong> de tracés<br />

ge<strong>en</strong> additionele grote negatieve milieu-impact. <strong>De</strong> tunneloptie scoort echter beduid<strong>en</strong>d beter op<br />

het vlak van m<strong>en</strong>s <strong>en</strong> leefomgeving (…) Beide plann<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> verdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> maar de brug – viaduct<br />

lijkt zeer sterk gericht op het louter er vooral oploss<strong>en</strong> van het mobiliteitsprobleem – het predict <strong>en</strong><br />

provide principe – maar dit eig<strong>en</strong>lijk t<strong>en</strong> koste van de stad zelf. Het tunnelplan <strong>en</strong> e<strong>en</strong> aantal<br />

toepasbare alternatiev<strong>en</strong> lijk<strong>en</strong> e<strong>en</strong> beter ev<strong>en</strong>wicht te gev<strong>en</strong>, ook al moet<strong>en</strong> nog belangrijke <strong>en</strong><br />

complexe items word<strong>en</strong> aangepakt <strong>en</strong> opgelost.” 6<br />

<strong>De</strong> resultat<strong>en</strong> van deze studie zorgd<strong>en</strong> voor de spreekwoordelijke knuppel in het ho<strong>en</strong>derhok.<br />

Hoewel minister van Mechel<strong>en</strong> (Op<strong>en</strong> VLD), die zich bijzonder sterk had verbond<strong>en</strong> met het BAM-<br />

plan, de studie nog in gunstige zin voor dit tracé trachtte te interpreter<strong>en</strong>, was duidelijk dat ARUP-<br />

SUM meer zag in het alternatief van StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal <strong>en</strong> zich aansloot bij e<strong>en</strong> aantal bed<strong>en</strong>king<strong>en</strong><br />

van deze actiegroep die ondermeer ook stelde dat bepaalde aspect<strong>en</strong> in het BAM-verhaal<br />

onderbelicht blev<strong>en</strong> (cf. supra). <strong>De</strong> minister liet onmiddellijk na de toelichting aan de Vlaamse<br />

regering <strong>en</strong> nog voor de officiële communicatie van de voltallige regering het volg<strong>en</strong>de optek<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

door <strong>De</strong> Standaard online : “ Wat mij betreft is de discussie over het tracé definitief beslecht. Er is<br />

g<strong>en</strong>oeg getalmd. Nu de derde opinie bek<strong>en</strong>d is moet<strong>en</strong> we knop<strong>en</strong> doorhakk<strong>en</strong> <strong>en</strong> Oosterweel<br />

realiser<strong>en</strong>. “ (DS online 04/03/2009). Hij verwees vooral <strong>naar</strong> de onmogelijkheid van tolheffing voor<br />

person<strong>en</strong>wag<strong>en</strong>s in de K<strong>en</strong>nedytunnel, e<strong>en</strong> noodzakelijke optie voor de betaalbaarheid van het<br />

StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal alternatief. Op die manier kwam de optie BAM alsnog bov<strong>en</strong>aan te staan, aldus<br />

Van Mechel<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> andere coalitiepartner in de Vlaamse regering, de sp.a, greep de studie dan weer<br />

aan om definitief haar bocht te nem<strong>en</strong>. <strong>De</strong> partij van Antwerps minister Kathle<strong>en</strong> Van Brempt <strong>en</strong> de<br />

6 Zie www.sum.be voor het ‘Evaluatierapport over de bijkom<strong>en</strong>de Scheldekruising te Antwerp<strong>en</strong>’.<br />

18


Antwerpse burgemeester Patrick Janss<strong>en</strong>s begroef de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong>. <strong>De</strong> impasse in de Vlaamse<br />

regering was compleet.<br />

Omdat ge<strong>en</strong> van beide variant<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s ARUP-SUM ev<strong>en</strong>wel e<strong>en</strong> ‘complete <strong>en</strong> evid<strong>en</strong>te’ oplossing<br />

voor de gestelde problem<strong>en</strong> in zich droeg, stelde het onderzoeksbureau op eig<strong>en</strong> initiatief e<strong>en</strong> vierde<br />

tracé voor 7 dat op verzoek van de Vlaamse regering – die over deze procedure wel overe<strong>en</strong>stemming<br />

kon vind<strong>en</strong> – door ARUP-SUM in de maand<strong>en</strong> daarna verder werd uitgewerkt. Het bureau pleitte in<br />

juli 2009 voor e<strong>en</strong> snelle verbeterde ontsluiting van de Liefk<strong>en</strong>shoektunnel, de directe invoering van<br />

ATM (Active Tr<strong>af</strong>fic Managem<strong>en</strong>t), het op<strong>en</strong>houd<strong>en</strong> van de K<strong>en</strong>nedytunnel voor vrachtverkeer <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> derde Scheldekruising als e<strong>en</strong> stroomlijning van het StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal-tracé met e<strong>en</strong> boortunnel<br />

van 4,3 km in bijna directe lijn van knooppunt Antwerp<strong>en</strong>-West <strong>naar</strong> de A12.<br />

StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal schaarde zich bijna onmiddellijk achter het door ARUP-SUM voorgestelde vierde<br />

(tunnel)tracé omdat de actiegroepering er e<strong>en</strong> ‘optimalisering van het eig<strong>en</strong> tracé’ in zag. <strong>De</strong><br />

maatschappelijke discussie werd daardoor in wez<strong>en</strong> herleid tot de keuze tuss<strong>en</strong> e<strong>en</strong> tunnel (ARUP-<br />

SUM) <strong>en</strong> e<strong>en</strong> brug (BAM) als oplossing voor de mobiliteitsproblem<strong>en</strong> in <strong>en</strong> rond Antwerp<strong>en</strong>.<br />

Figuur 3: het tracé van ARUP-SUM<br />

7 Het tweede tracé – het zog<strong>en</strong>aamde Horvathtracé – kwam in de ARUP-SUM evaluatie van maart 2009 als<br />

slechtste uit de bus. Omdat de politieke <strong>en</strong> maatschappelijke discussie zich de <strong>af</strong>gelop<strong>en</strong> maand<strong>en</strong> <strong>en</strong> jar<strong>en</strong><br />

voor<strong>af</strong>gaand aan de volksraadpleging vooral toespitste op het eerste tracé (het BAM-tracé of Norianttracé, dat<br />

laatste tracé g<strong>en</strong>oemd <strong>naar</strong> het bedrijf dat uitverkor<strong>en</strong> werd om de Oosterweelverbinding met <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong><br />

te realiser<strong>en</strong>), het derde tracé (van StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal) <strong>en</strong> het rec<strong>en</strong>te vierde tracé (van ARUP-SUM) beperk<strong>en</strong><br />

we ons in het kader van deze masterproef tot deze drie tracés.<br />

19


2.5. Vzw Ademloos dwingt volksraadpleging <strong>af</strong><br />

Begin 2008 kreeg de actiegroep StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal er e<strong>en</strong> partner bij in het verzet teg<strong>en</strong> de <strong>Lange</strong><br />

<strong>Wapper</strong>, met name de vzw Ademloos, opgericht door de ingewek<strong>en</strong> Nederlander <strong>en</strong> reclamemaker<br />

op rust Wim Van Hees. Over de oprichtingsvergadering van de vzw op 2 januari 2008 zegt Van Hees<br />

in <strong>De</strong> Standaard (15/07/’09): “We war<strong>en</strong> met vijf mann<strong>en</strong> op rust. We hadd<strong>en</strong> to<strong>en</strong> echt het gevoel<br />

dat we nog één keer e<strong>en</strong> grote ste<strong>en</strong> in de Schelde kond<strong>en</strong> gooi<strong>en</strong> zodat het water nooit meer zou<br />

strom<strong>en</strong> als voorhe<strong>en</strong>.” <strong>De</strong> vzw Ademloos legde de focus vooral op de volksgezondheid <strong>en</strong> de<br />

problematiek van het fijn stof in de hoop met dit thema e<strong>en</strong> breder publiek te kunn<strong>en</strong> aansprek<strong>en</strong><br />

dan met de tot dan toe gehanteerde verzetsspor<strong>en</strong> die zich vooral conc<strong>en</strong>treerd<strong>en</strong> op de<br />

stedebouwkundige <strong>en</strong> milieuaspect<strong>en</strong>. Van Hees slaagde erin e<strong>en</strong> aantal medici mee te krijg<strong>en</strong> die de<br />

stelling onderschrev<strong>en</strong> dat de brug e<strong>en</strong> broeihaard van fijn stof zou word<strong>en</strong> die de stad massaal <strong>naar</strong><br />

adem zou do<strong>en</strong> happ<strong>en</strong>. Ademloos was gebor<strong>en</strong>.<br />

Met de steun van de publieke opinie beoogde de vzw de nodige handtek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> te kunn<strong>en</strong><br />

verzamel<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> volksraadpleging <strong>af</strong> te dwing<strong>en</strong>. Met de inzet van vele vrijwilligers <strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />

aantal spraakmak<strong>en</strong>de acties zoals e<strong>en</strong> internetspotje met rok<strong>en</strong>de kinder<strong>en</strong> onder de slogan :“wij<br />

kiez<strong>en</strong> wat zij inadem<strong>en</strong>”, of de protestactie aan het Antwerpse stadhuis met de gehandicapte<br />

leerling<strong>en</strong> van de Sint-Jozefschool die volg<strong>en</strong>s de plann<strong>en</strong> letterlijk onder de brug zou ligg<strong>en</strong>, g<strong>af</strong> hij<br />

de problematiek e<strong>en</strong> gezicht.<br />

In totaal zameld<strong>en</strong> vrijwilligers van de vzw 49.003 geldige handtek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> in (meer dan de 47.091<br />

b<strong>en</strong>odigde handtek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, wat overe<strong>en</strong>komt met 10% van de stemgerechtigde Antwerp<strong>en</strong>ar<strong>en</strong>).<br />

Dat leidde tot de organisatie door het stadsbestuur van de volksraadpleging van zondag 18 oktober<br />

2009.<br />

2.6. Na de schokgolf van de volksraadpleging: <strong>naar</strong> e<strong>en</strong> politiek<br />

compromis<br />

<strong>De</strong> uitslag van de volksraadpleging – 40,76% JA versus 59,24% NEEN bij e<strong>en</strong> opkomst van 38,75% –<br />

was behoorlijk uitgesprok<strong>en</strong> <strong>en</strong> werd dan ook op luid applaus onthaald door de actiegroep<strong>en</strong>: voor<br />

h<strong>en</strong> betek<strong>en</strong>de de overwinning mete<strong>en</strong> ook het definitieve einde van het zo omstred<strong>en</strong> landviaduct<br />

<strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong>.<br />

Maar lang niet iedere<strong>en</strong> interpreteerde de uitslag op deze manier. Zo liet CD&V-schep<strong>en</strong> Marc Van<br />

Peel (bevoegd voor Hav<strong>en</strong> <strong>en</strong> Personeel) snel na de bek<strong>en</strong>dmaking van de uitslag optek<strong>en</strong><strong>en</strong> dat<br />

‘slechts e<strong>en</strong> vijfde van de Antwerp<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> ne<strong>en</strong> heeft gezegd’. In e<strong>en</strong> beschouw<strong>en</strong>d artikel in <strong>De</strong><br />

20


Standaard (19/10/’09) ging journalist Bart Brinckman nog e<strong>en</strong> stap verder. “Op de keper beschouwd<br />

heeft 20% van de Antwerp<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> ne<strong>en</strong> gezegd <strong>en</strong> 14% ja”, luidde het in het op<strong>en</strong>ingsstuk. E<strong>en</strong><br />

pagina verder werd de legitimiteit van de uitslag door diezelfde journalist nog verdergaand in twijfel<br />

getrokk<strong>en</strong>: “Twintig proc<strong>en</strong>t van de Antwerp<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> kantte zich teg<strong>en</strong> de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong>brug. Haast<br />

80 proc<strong>en</strong>t heeft er ge<strong>en</strong> probleem mee of vond het onderwerp niet belangrijk g<strong>en</strong>oeg voor e<strong>en</strong><br />

wandeling <strong>naar</strong> het kieslokaal.”<br />

Niet alle<strong>en</strong> de volg<strong>en</strong>s het JA-kamp relatief lage opkomst voor de volksraadpleging (zie ook 5.1.3.),<br />

maar ook de voor<strong>af</strong>gaande campagne werd door voorstanders van het viaduct (o.m. door BAM-<br />

voorzitter Karel Vinck <strong>en</strong> NV-A-voorztter <strong>en</strong> Antwerps geme<strong>en</strong>teraadslid Bart <strong>De</strong> Wever) aangehaald<br />

als argum<strong>en</strong>t om de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> zeker nog niet <strong>af</strong> te schrijv<strong>en</strong>: mits <strong>en</strong>kele noodzakelijke<br />

aanpassing<strong>en</strong> aan de aansluiting van het <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> viaduct op de ring in Merksem, zou volg<strong>en</strong>s<br />

h<strong>en</strong> al aan veel van het geuite ong<strong>en</strong>oeg<strong>en</strong> tegemoetgekom<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

Maar de Oosterweelverbinding blijft in de eerste plaats e<strong>en</strong> Vlaams infrastructuurdossier waarover<br />

het Antwerpse stadsbestuur weliswaar e<strong>en</strong> (belangrijk) advies moest verl<strong>en</strong><strong>en</strong>, maar waarover het<br />

ge<strong>en</strong> eindbevoegdheid heeft. Nadat het Antwerpse stadsbestuur – gevolg gev<strong>en</strong>d aan de uitslag van<br />

de volksraadpleging – aan de Vlaamse regering e<strong>en</strong> negatief advies overmaakte over de<br />

bouwaanvraag voor de Oosterweelverbinding, verhuisde het dossier eind oktober 2009 dus opnieuw<br />

<strong>naar</strong> het Vlaamse bestuursniveau. Vlaams minister-presid<strong>en</strong>t Kris Peeters <strong>en</strong>gageerde zich om teg<strong>en</strong><br />

eind maart 2010 e<strong>en</strong> nieuwe oplossing uit te dokter<strong>en</strong> in de schoot van de Vlaamse regering.<br />

Inmiddels zat<strong>en</strong> ook de actiegroep<strong>en</strong> niet stil. Op vraag van <strong>en</strong>kele vooraanstaande Antwerpse<br />

bedrijfsleiders <strong>en</strong> academici (ver<strong>en</strong>igd in het ‘Forum 2020’) ontwierp<strong>en</strong> Manu Claeys <strong>en</strong> Peter<br />

Verhaeghe (beid<strong>en</strong> van stRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal) in de maand<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>d op de volksraadpleging e<strong>en</strong> nieuw<br />

tracé: het Meccano-plan waarvan twee zog<strong>en</strong>aamde ‘bretell<strong>en</strong>’ de kern uitmak<strong>en</strong>. Dat nieuwe<br />

Meccano-plan heeft als doel het doorgaand verkeer op te vang<strong>en</strong> <strong>en</strong> rond te leid<strong>en</strong> vooraleer het de<br />

Antwerpse Ring bereikt <strong>en</strong> voorziet in twee nieuwe verbinding<strong>en</strong> (bretell<strong>en</strong>) in het oost<strong>en</strong> <strong>en</strong> het<br />

west<strong>en</strong> van Antwerp<strong>en</strong>. <strong>De</strong> oostelijke verbinding loopt op het geplande spoortracé T102 tuss<strong>en</strong> de<br />

E313 (Wommelgem) <strong>en</strong> de E19 (Eker<strong>en</strong>). <strong>De</strong> westelijke 'bretel' verbindt de E17 (Melsele) met de E34<br />

(Zwijndrecht). T<strong>en</strong> noord<strong>en</strong> van de stad verkiest het Forum 2020 e<strong>en</strong> tunnel onder de Schelde die<br />

aansluit op de Noorderlaan. Het hele traject voorziet in zes tunnels.<br />

Hoewel het Meccano-plan van Forum 2020 door diverse betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> eerder positief onthaald werd,<br />

werd het vrij snel duidelijk dat e<strong>en</strong> politiek compromis hierover ge<strong>en</strong> sinecure zou word<strong>en</strong>, wellicht<br />

ook omdat de besluitvorming binn<strong>en</strong> de diverse werkgroep<strong>en</strong> opgericht in de schoot van de Vlaamse<br />

regering inmiddels in e<strong>en</strong> andere richting evolueerde. Op 31 maart 2010 werd duidelijk waaruit het<br />

21


door de Vlaamse regering uitgedokterde compromis bestond: het BAM-tracé wordt in grote mate<br />

behoud<strong>en</strong> (<strong>en</strong> dus wordt het doorgaand verkeer niet omgeleid via de bretell<strong>en</strong> zoals die war<strong>en</strong><br />

voorzi<strong>en</strong> in het Meccano-plan), maar zowel de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> als het bestaande viaduct van<br />

Merksem ruim<strong>en</strong> plaats voor e<strong>en</strong> nieuw aan te legg<strong>en</strong> tunnel. Het akkoord werd ev<strong>en</strong>wel aan drie<br />

voorwaard<strong>en</strong> onderworp<strong>en</strong>: de tunnelvariant mag niet duurder zijn dan de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong>, de bouw<br />

ervan mag niet langer dur<strong>en</strong> <strong>en</strong> de tunnel moet voldo<strong>en</strong> aan de Europese veiligheidseis<strong>en</strong>. Anders<br />

wordt de Antwerpse ring toch geslot<strong>en</strong> met het gecontesteerde landviaduct <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong>. Al deze<br />

voorwaard<strong>en</strong> word<strong>en</strong> mom<strong>en</strong>teel onderzocht: in de loop van de volg<strong>en</strong>de maand<strong>en</strong> mag hierover<br />

definitief uitsluitsel verwacht word<strong>en</strong>. Het ziet er met andere woord<strong>en</strong> <strong>naar</strong> uit dat het dossier van<br />

de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> – eindelijk – zijn definitieve ontknoping nadert.<br />

22


3. ONDERZOEKSOPZET EXIT-POLL<br />

Vanzelfsprek<strong>en</strong>d was de stemming bij de Antwerpse volksraadpleging van zondag 18 oktober 2009<br />

geheim: indi<strong>en</strong> we meer wild<strong>en</strong> wet<strong>en</strong> over de achtergrondk<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> <strong>en</strong> determinant<strong>en</strong> van het<br />

stemgedrag van deelnemers aan de volksraadpleging, war<strong>en</strong> we aangewez<strong>en</strong> op<br />

sociaalwet<strong>en</strong>schappelijk onderzoek. <strong>De</strong> stemuitslag werd bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> (zoals decretaal<br />

voorgeschrev<strong>en</strong>) geaggregeerd op geme<strong>en</strong>telijk niveau 8 : opkomstcijfers <strong>en</strong> stemuitslag<strong>en</strong> werd<strong>en</strong><br />

m.a.w. <strong>en</strong>kel voor geheel Antwerp<strong>en</strong> bek<strong>en</strong>dgemaakt <strong>en</strong> word<strong>en</strong> dus niet opgesplitst tot<br />

districtsniveau (laat staan tot het niveau van de 351 stembureaus die verspreid zijn over 134<br />

stemlocaties, al gev<strong>en</strong> we verderop aan dat met behulp van de Antwerpse stadsdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> toch <strong>en</strong>ige<br />

bijkom<strong>en</strong>de informatie kon verkreg<strong>en</strong> word<strong>en</strong>). Daardoor ging heel wat informatie verlor<strong>en</strong> die zeer<br />

bruikbaar zou kunn<strong>en</strong> zijn voor sociaalwet<strong>en</strong>schappelijke doeleind<strong>en</strong>.<br />

<strong>De</strong>ze lacune geheel opvull<strong>en</strong>, zou het bestek van deze masterproef ruimschoots overstijg<strong>en</strong>. Toch<br />

vatt<strong>en</strong> we de ambitie op om met behulp van e<strong>en</strong> zeer gerichte exit-poll e<strong>en</strong> beperkt aantal<br />

weloverwog<strong>en</strong> onderzoekshypotheses <strong>af</strong> te toets<strong>en</strong>. Hoe sterk weegt de nabijheid van pot<strong>en</strong>tiële<br />

overlast door op het stemgedrag van de respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong>? Hoe verhoud<strong>en</strong> sociaaldemogr<strong>af</strong>ische<br />

achtergrondk<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zich tot hun opkomst <strong>en</strong> stemgedrag? Hoe verhoudt de<br />

politieke voorkeur van respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zich tot andere achtergrondk<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>? En hoe kwam de<br />

m<strong>en</strong>ingvorming van respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong> tot stand? <strong>De</strong> besluit<strong>en</strong> die na analyse van de<br />

onderzoeksresultat<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> bekom<strong>en</strong>, vormd<strong>en</strong> de basis voor e<strong>en</strong> verdere reflectie over<br />

volksraadpleging<strong>en</strong> als democratisch instrum<strong>en</strong>t.<br />

3.1. Exit-poll<br />

<strong>De</strong> exit-poll – waartoe we o.m. inspiratie putt<strong>en</strong> uit e<strong>en</strong> exit-poll <strong>naar</strong> aanleiding van de<br />

geme<strong>en</strong>telijke volksraadpleging in G<strong>en</strong>t in over de Belfortparking op 14 december 1997 (Buel<strong>en</strong>s,<br />

Lauwers, Stouthuys<strong>en</strong>, Hooghe, & Pelleriaux, 1998) – ambieerde ge<strong>en</strong> allesomvatt<strong>en</strong>de verklaring<strong>en</strong>:<br />

daartoe war<strong>en</strong> het opzet <strong>en</strong> de hulpmiddel<strong>en</strong> voor het uitvoer<strong>en</strong> ervan te beperkt. <strong>De</strong> invloed op het<br />

stemgedrag van de nabijheid van pot<strong>en</strong>tiële overlast die voort kan vloei<strong>en</strong> uit de uitslag van de<br />

8 Zie titel XV (‘Over de geme<strong>en</strong>telijke volksraadpleging’) van het nieuwe geme<strong>en</strong>tedecreet van 1 februari 2008<br />

(artikel 318 t/m artikel 329) voor juridische basisinformatie over volksraadpleging<strong>en</strong> in Vlaander<strong>en</strong>, o.m. te<br />

raadpleg<strong>en</strong> via<br />

http://www.binn<strong>en</strong>land.vlaander<strong>en</strong>.be/regelgeving/wetgeving/geme<strong>en</strong>tewet/inhoud_geme<strong>en</strong>tewet.htm<br />

23


volksraadpleging, vormde de primaire (zij het niet <strong>en</strong>ige) focus. We opteerd<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> <strong>en</strong>erzijds<br />

zeer beperkt aantal (m.n. 3/134), maar anderzijds strategisch gekoz<strong>en</strong> stemlocaties waar de exit-poll<br />

werd uitgevoerd. We hanteerd<strong>en</strong> daartoe volg<strong>en</strong>de criteria:<br />

- <strong>De</strong> nabijheid van pot<strong>en</strong>tiële overlast die de uitslag van de volksraadpleging tot gevolg kan<br />

hebb<strong>en</strong>, verschilde voor elk van de drie stemlocaties fundam<strong>en</strong>teel. We baseerd<strong>en</strong> ons daarvoor<br />

op de twee voornaamste concurrer<strong>en</strong>de tracés: het tracé voorgesteld door de BAM met de<br />

<strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> <strong>en</strong> het alternatieve tunneltracé zoals voorgesteld door ARUP-SUM (daarin<br />

gesteund door de actiegroep<strong>en</strong>). 9<br />

- <strong>De</strong> wijk(<strong>en</strong>) waarin de bevraagde stembureaus gevestigd war<strong>en</strong>, verton<strong>en</strong> e<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>de mate<br />

van interne homog<strong>en</strong>iteit op sociologisch vlak. Hiervoor baseerd<strong>en</strong> we ons op de gegev<strong>en</strong>s die in<br />

het kader van de Antwerpse buurtmonitor word<strong>en</strong> verzameld door de Studiedi<strong>en</strong>st<br />

Stadsobservatie. 10<br />

- Voldo<strong>en</strong>de aantal ingeschrev<strong>en</strong> kiezers.<br />

- E<strong>en</strong> beperkt aantal (bij voorkeur slechts één) in – <strong>en</strong> uitgang<strong>en</strong>.<br />

9 Met dank aan Tinne Buel<strong>en</strong>s, programmaleider Masterplan Mobiliteit van het Autonoom Geme<strong>en</strong>tebedrijf<br />

Stadsplanning Antwerp<strong>en</strong>.<br />

10 Wat de cijfers over inkom<strong>en</strong> <strong>en</strong> etniciteit betreft: zie hiervoor www.antwerp<strong>en</strong>.buurtmonitor.be<br />

(geraadpleegd begin januari 2010). <strong>De</strong> stemlocaties overlapt<strong>en</strong> in het geval van Eker<strong>en</strong> <strong>en</strong> Berchem met de<br />

statistische omschrijving<strong>en</strong> zoals gehanteerd in de buurtmonitor. Voor Eker<strong>en</strong> hanteerd<strong>en</strong> we de buurt<strong>en</strong> J901,<br />

J912, J923, P02 <strong>en</strong> P03. Voor <strong>De</strong>urne de buurt R101. Voor Berchem de buurt<strong>en</strong> T210, T220, T230, T240 <strong>en</strong><br />

T250. Wat de cijfers over het opleidingsniveau betreft: deze zijn gebaseerd op de volkstelling van 2001 <strong>en</strong> zijn<br />

dan ook eerder indicatief van aard.<br />

24


Op basis van deze criteria koz<strong>en</strong> we volg<strong>en</strong>de stemlocaties:<br />

- Wijk 14 – schoolgebouw in de Kruisboogstraat 49 te 2030 Antwerp<strong>en</strong> (3711 ingeschrev<strong>en</strong><br />

kiezers): e<strong>en</strong> stemlocatie in e<strong>en</strong> midd<strong>en</strong>klasse wijk net t<strong>en</strong> zuid<strong>en</strong> van Eker<strong>en</strong> waar het<br />

tunneltracé van ARUP/SUM voor behoorlijk wat overlast zou zorg<strong>en</strong>. <strong>De</strong>ze wijk telt gemiddeld<br />

lager geschoolde inwoners in vergelijking met het Antwerpse gemiddelde, maar de inwoners<br />

beschikk<strong>en</strong> er over gemiddeld hogere inkom<strong>en</strong>s (wellicht voornamelijk te verklar<strong>en</strong> door de<br />

nabijheid van de Antwerpse hav<strong>en</strong> waar weliswaar lager geschoolde arbeiders toch kunn<strong>en</strong><br />

rek<strong>en</strong><strong>en</strong> op behoorlijk hoge inkom<strong>en</strong>s). <strong>De</strong> wijk telt e<strong>en</strong> zeer laag perc<strong>en</strong>tage allochtone<br />

inwoners van buit<strong>en</strong> de Europese Unie in vergelijking met het Antwerpse gemiddelde (m.n. 6,8%<br />

versus 21,0%).<br />

Gemiddeld netto<br />

belastbaar<br />

inkom<strong>en</strong> per<br />

persoon (cijfers<br />

2006)<br />

Perc<strong>en</strong>tage hoog<br />

geschoold<strong>en</strong><br />

(hogeschool of<br />

universiteit)<br />

Perc<strong>en</strong>tage<br />

allochton<strong>en</strong> niet<br />

EU (cijfers 2010)<br />

Stemlocatie Eker<strong>en</strong> € 15.420 7% 6,8%<br />

Antwerp<strong>en</strong><br />

(geheel)<br />

€ 13.147 13% 21,0%<br />

25


- Wijk 51 (Kron<strong>en</strong>burg) – schoolgebouw Albert Bevernagelei 65 te 2100 <strong>De</strong>urne (5925<br />

ingeschrev<strong>en</strong> kiezers): e<strong>en</strong> stemlocatie in e<strong>en</strong> kansarme wijk waar de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> voor<br />

behoorlijk wat overlast zou zorg<strong>en</strong>. <strong>De</strong> inwoners zijn er gemiddeld erg laaggeschoold <strong>en</strong> ook het<br />

gemiddeld inkom<strong>en</strong> blijft er ver onder het Antwerpse gemiddelde. Kron<strong>en</strong>burg telt tot slot ook<br />

erg veel allochtone inwoners van buit<strong>en</strong> de Europese Unie in vergelijking met het Antwerpse<br />

gemiddelde (m.n. 39,2% versus 21,0%).<br />

Gemiddeld netto<br />

belastbaar inkom<strong>en</strong> per<br />

persoon (cijfers 2006)<br />

Perc<strong>en</strong>tage hoog<br />

geschoold<strong>en</strong><br />

(hogeschool of<br />

universiteit)<br />

Perc<strong>en</strong>tage allochton<strong>en</strong><br />

niet EU (cijfers 2010)<br />

Stemlocatie <strong>De</strong>urne € 9.366 4% 39,2%<br />

Antwerp<strong>en</strong> (geheel) € 13.147 13% 21,0%<br />

26


- Wijk 33 (Gro<strong>en</strong><strong>en</strong>hoek) – schoolgebouw in de Bikschotelaan 134 te 2600 Berchem (4900<br />

ingeschrev<strong>en</strong> kiezers): e<strong>en</strong> meer ‘neutrale’ stemlocatie in e<strong>en</strong> wijk die van ge<strong>en</strong> van beide tracés<br />

veel overlast zou ondervind<strong>en</strong>. <strong>De</strong> inwoners zijn er gemiddeld hoger geschoold wanneer we ze<br />

vergelijk<strong>en</strong> met de stemlocatie in Eker<strong>en</strong>, zij het dat ze gemiddeld over e<strong>en</strong> lager inkom<strong>en</strong><br />

beschikk<strong>en</strong>. <strong>De</strong> wijk telt in vergelijking met het Antwerpse gemiddelde ook relatief weinig<br />

allochtone inwoners van buit<strong>en</strong> de Europese Unie (m.n. 11,5% versus 21,0%).<br />

Gemiddeld netto<br />

belastbaar inkom<strong>en</strong> per<br />

persoon (cijfers 2006)<br />

Perc<strong>en</strong>tage hoog<br />

geschoold<strong>en</strong><br />

(hogeschool of<br />

universiteit)<br />

Perc<strong>en</strong>tage allochton<strong>en</strong><br />

niet EU (cijfers 2010)<br />

Stemlocatie Berchem € 13.586 9,6% 11,5%<br />

Antwerp<strong>en</strong> (geheel) € 13.147 13% 21,0%<br />

Om a) met e<strong>en</strong> beperkt aantal <strong>en</strong>quêteurs e<strong>en</strong> zo groot mogelijk aantal m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> te kunn<strong>en</strong> verzoek<strong>en</strong><br />

om aan de exit-poll deel te nem<strong>en</strong>, om b) de respons zo groot mogelijk te mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> om c) sociaal<br />

w<strong>en</strong>selijke antwoord<strong>en</strong> zoveel als mogelijk uit te sluit<strong>en</strong> opter<strong>en</strong> we niet voor e<strong>en</strong> ‘face to face’<br />

interview, maar voor de methode van de zelfrapportage: elke kiezer werd gevraagd om – uiteraard<br />

pas bij het verlat<strong>en</strong> van het stembureau – zelf e<strong>en</strong> schriftelijke vrag<strong>en</strong>lijst in te vull<strong>en</strong> <strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s<br />

te deponer<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> urne. <strong>De</strong> keuze voor deze methode heeft invloed op het resultaat (Bishop &<br />

27


Fisher, 1995): de methode van de zelfrapportage roept minder weerstand op wanneer het gaat om<br />

gevoelige vrag<strong>en</strong> (zoals stemgedrag) <strong>en</strong> verlaagt het risico op sociaal w<strong>en</strong>selijke antwoord<strong>en</strong>.<br />

28


3.2. Vrag<strong>en</strong>lijst <strong>en</strong> onderzoekshypotheses<br />

<strong>De</strong> schriftelijke bevraging – waarvan we bepaald<strong>en</strong> dat ze uit maximaal twee paginazijd<strong>en</strong> mocht<br />

bestaan – bestond uit hieronder volg<strong>en</strong>de vrag<strong>en</strong>. We hebb<strong>en</strong> daarbij getracht om de voornaamste<br />

valkuil<strong>en</strong> inzake ongew<strong>en</strong>ste vraagformuleringseffect<strong>en</strong> te vermijd<strong>en</strong> (Schuman & Presser, 1996). Het<br />

invull<strong>en</strong> van de vrag<strong>en</strong>lijst mocht gemiddeld maximum twee tot drie minut<strong>en</strong> verg<strong>en</strong> van de<br />

respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Bij elke vraag vermeldd<strong>en</strong> we ook de voor<strong>af</strong>gaandelijk geformuleerde<br />

onderzoekshypotheses.<br />

1. U b<strong>en</strong>t:<br />

o Man<br />

o Vrouw<br />

(aankruis<strong>en</strong> wat past)<br />

Onderzoekshypothese: in verhouding tot de reële verhouding<strong>en</strong> onder de ingeschrev<strong>en</strong> kiezers,<br />

kom<strong>en</strong> mann<strong>en</strong> in grotere getale stemm<strong>en</strong> dan vrouw<strong>en</strong>. Mann<strong>en</strong> <strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

vergelijkbaar stemgedrag.<br />

2. In welk jaar b<strong>en</strong>t u gebor<strong>en</strong>? ………. (vul het jaartal in)<br />

Onderzoekshypothese: jonger<strong>en</strong> tot dertig jaar nem<strong>en</strong> in gelijke mate deel aan de<br />

volksraadpleging als m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> 31 <strong>en</strong> 60. 60-plussers blijv<strong>en</strong> gemiddeld vaker thuis.<br />

3. Wat is uw hoogst behaalde diploma? (aankruis<strong>en</strong> wat past)<br />

o Lager onderwijs<br />

o Lager secundair (middelbaar) onderwijs<br />

o Hoger secundair (middelbaar) onderwijs<br />

o Hoger onderwijs (hogeschool of universiteit)<br />

29


Onderzoekshypothese: kiezers met e<strong>en</strong> diploma hoger onderwijs nem<strong>en</strong> in grotere mate deel<br />

aan de volksraadpleging dan kiezers met e<strong>en</strong> diploma lager onderwijs, lager secundair onderwijs<br />

of hoger secundair onderwijs.<br />

4. Hoe hebt u daarnet gestemd? (aankruis<strong>en</strong> wat past)<br />

o Ja<br />

o Ne<strong>en</strong><br />

o Blanco/ongeldig<br />

Onderzoekshypotheses op basis van stemlocatie:<br />

- Omwille van de dreig<strong>en</strong>de overlast veroorzaakt door de nabijheid van respectievelijk de<br />

<strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> <strong>en</strong> de tunnelvariant, is de opkomst voor de volksraadpleging in <strong>De</strong>urne <strong>en</strong> in<br />

de omgeving van Eker<strong>en</strong> groter dat de opkomst in Berchem.<br />

- Veel meer dan socio-demogr<strong>af</strong>ische k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> of politieke voorkeur van de respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong>,<br />

is de pot<strong>en</strong>tiële nabijheid van overlast determiner<strong>en</strong>d voor het stemgedrag. <strong>De</strong><br />

respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van de stemlocatie in <strong>De</strong>urne sprek<strong>en</strong> zich sterker dan gemiddeld uit teg<strong>en</strong> de<br />

<strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong>, de respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van de stemlocatie in de omgeving van Eker<strong>en</strong> sprek<strong>en</strong> zich<br />

sterker dan gemiddeld uit voor de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> omwille van de dreig<strong>en</strong>de overlast die<br />

uitgaat van het tunnelalternatief. <strong>De</strong> respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van de stemlocatie in Berchem vell<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

meer gemiddeld oordeel dat nauwer aansluit bij de algem<strong>en</strong>e uitslag.<br />

30


5. Wie (of wat) hielp u de <strong>af</strong>gelop<strong>en</strong> dag<strong>en</strong>, wek<strong>en</strong> <strong>en</strong> maand<strong>en</strong> uw m<strong>en</strong>ing vorm<strong>en</strong> over deze<br />

volksraadpleging?<br />

Met andere woord<strong>en</strong>: in welke mate hadd<strong>en</strong> onderstaande initiatiev<strong>en</strong>, m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> of<br />

organisaties invloed op uw m<strong>en</strong>ing over deze volksraadpleging? (zet telk<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> kruisje)<br />

<strong>De</strong><br />

informatiebrochure<br />

van het stadsbestuur.<br />

<strong>De</strong> m<strong>en</strong>ing van<br />

politici/politieke<br />

partij<strong>en</strong>.<br />

<strong>De</strong> m<strong>en</strong>ing van<br />

journalist<strong>en</strong>.<br />

<strong>De</strong> m<strong>en</strong>ing van<br />

gewone m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> (vb.<br />

in lezersbriev<strong>en</strong> of op<br />

internet).<br />

<strong>De</strong> m<strong>en</strong>ing van de<br />

bedrijfswereld.<br />

<strong>De</strong> campagne van de<br />

BAM<br />

(Beheersmaatschappij<br />

Antwerp<strong>en</strong> Mobiel).<br />

<strong>De</strong> campagne van de<br />

actiegroep<strong>en</strong> (zoals<br />

vzw Ademloos <strong>en</strong><br />

stRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal).<br />

<strong>De</strong> <strong>m<strong>en</strong>ing<strong>en</strong></strong> van<br />

bur<strong>en</strong>, familie,<br />

vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

k<strong>en</strong>niss<strong>en</strong>.<br />

Ge<strong>en</strong> invloed Eerder weinig<br />

invloed<br />

Eerder veel<br />

invloed<br />

Veel invloed<br />

31


6. Kunt u voor elk van onderstaande politieke partij<strong>en</strong> aankruis<strong>en</strong> hoe sterk u h<strong>en</strong> waardeert?<br />

Geef de politieke partij<strong>en</strong> e<strong>en</strong> score van 0 (‘Ik waardeer deze partij helemaal niet’) tot 10 (‘Ik<br />

waardeer deze partij heel sterk’).<br />

CD&V<br />

Gro<strong>en</strong>!<br />

LDD<br />

N-VA<br />

Op<strong>en</strong><br />

VLD<br />

PVDA+<br />

SLP<br />

Sp.a<br />

Vlaams<br />

Belang<br />

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

32


7. In welke straat woont u? (huisnummer is niet nodig!) …………………………………………………………<br />

8. B<strong>en</strong>t u eige<strong>naar</strong> of huurder van het huis waarin u woont? (aankruis<strong>en</strong> wat past)<br />

o Eige<strong>naar</strong><br />

o Huurder<br />

Onderzoekshypothese: Daar eige<strong>naar</strong>s getroff<strong>en</strong> dreig<strong>en</strong> te word<strong>en</strong> door pot<strong>en</strong>tieel<br />

waardeverlies van hun woning (in teg<strong>en</strong>stelling tot huurders wi<strong>en</strong>s woonmobiliteit mede<br />

daardoor ook groter is), zijn deze in <strong>De</strong>urne meer dan huurders g<strong>en</strong>eigd om teg<strong>en</strong> de <strong>Lange</strong><br />

<strong>Wapper</strong> te stemm<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijn deze in Eker<strong>en</strong> meer dan huurders g<strong>en</strong>eigd om teg<strong>en</strong> de<br />

tunnelvariant te stemm<strong>en</strong> (<strong>en</strong> dus voor de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong>).<br />

Aan het eind van de vrag<strong>en</strong>lijst werd de deelnemers gevraagd de anonieme vrag<strong>en</strong>lijst in de<br />

voorzi<strong>en</strong>e urne te stopp<strong>en</strong> <strong>en</strong> werd<strong>en</strong> ze bedankt voor hun medewerking. Op beide paginazijdes<br />

stond het (gekleurde) logo van de Universiteit Antwerp<strong>en</strong> duidelijk vermeld om het vertrouw<strong>en</strong> van<br />

de deelnemers te stimuler<strong>en</strong>. <strong>De</strong> titel op de eerste paginazijde luidde om dezelfde red<strong>en</strong> ‘Onderzoek<br />

van de Universiteit Antwerp<strong>en</strong>’.<br />

3.3. <strong>De</strong> <strong>en</strong>quêteurs<br />

Aan 15 <strong>en</strong>quêteurs werd e<strong>en</strong> uitgebreide telefonische <strong>en</strong> schriftelijke briefing gegev<strong>en</strong> over het opzet<br />

van de exit-poll. E<strong>en</strong> aantal onder h<strong>en</strong> kon reeds buig<strong>en</strong> over <strong>en</strong>ige ervaring met <strong>en</strong>quêtes als deze:<br />

de <strong>en</strong>quêteurs werd<strong>en</strong> zo verdeeld dat aan elk van de drie geselecteerde stemlocaties minst<strong>en</strong>s één<br />

iemand met ervaring aanwezig was. Dankzij de steun van prof. dr. Peter Thijss<strong>en</strong> kond<strong>en</strong> de<br />

stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> onder de <strong>en</strong>quêteurs overig<strong>en</strong>s rek<strong>en</strong><strong>en</strong> op e<strong>en</strong> vergoeding als jobstud<strong>en</strong>t, wat de<br />

motivatie zeker niet t<strong>en</strong> kwade kwam.<br />

33


4. ONDERZOEKSRESULTATEN<br />

4.1. Opkomst <strong>en</strong> respons<br />

<strong>De</strong> officiële uitslag van de Antwerpse volksraadpleging werd zondagavond omstreeks 18u<br />

bek<strong>en</strong>dgemaakt 11 :<br />

- 134.861 van de 388.104 kiesgerechtigde Antwerp<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> (= 34,75%) bracht<strong>en</strong> hun stem uit.<br />

- Er werd<strong>en</strong> 1573 blanco of ongeldige stemm<strong>en</strong> geteld, wat het totaal aantal geldige stemm<strong>en</strong><br />

bracht op 133.288.<br />

- Van deze geldige stemm<strong>en</strong> antwoordd<strong>en</strong> 54.333 person<strong>en</strong> (= 40,76%) ‘JA’ <strong>en</strong> 78.955 person<strong>en</strong> (=<br />

59,24%) ‘NEEN’.<br />

Dankzij de bereidwillige medewerking aan dit onderzoek van dhr. Paul Van Ste<strong>en</strong>voort<br />

(bedrijfsdirecteur districts- <strong>en</strong> loketwerking Stad Antwerp<strong>en</strong>) <strong>en</strong> dhr. Paul Leys<strong>en</strong>s (adjunct-<br />

coördinator districts- <strong>en</strong> loketwerking Stad Antwerp<strong>en</strong>) werd<strong>en</strong> – nadat zij hierover overleg pleegd<strong>en</strong><br />

met dhr. Ivo Moyerso<strong>en</strong> (voorzitter van het hoofdbureau <strong>en</strong> gep<strong>en</strong>sioneerd voorzitter van de<br />

rechtbank van eerste aanleg) ook de opkomstcijfers per stembureau verkreg<strong>en</strong> (althans de cijfers van<br />

de voor ons onderzoek relevante stembureaus).<br />

11 <strong>De</strong>ze cijfers werd<strong>en</strong> daags nadi<strong>en</strong> ook gepubliceerd via e<strong>en</strong> nieuwsbericht op www.antwerp<strong>en</strong>.be, de<br />

officiële website van Stad Antwerp<strong>en</strong>.<br />

34


<strong>De</strong> totale respons op de exit-poll bedroeg (in absolute cijfers) 2346. <strong>De</strong> combinatie van alle gegev<strong>en</strong>s<br />

geeft volg<strong>en</strong>de resultat<strong>en</strong>:<br />

Besluit:<br />

2030 Antwerp<strong>en</strong> (nabij Eker<strong>en</strong>):<br />

Opkomst voor de volksraadpleging: 1367 op e<strong>en</strong> totaal van 3711 ingeschrev<strong>en</strong> kiezers =<br />

36,8%<br />

Respons op de exit-poll: 816 op e<strong>en</strong> totaal van 1367 feitelijke kiezers = 59,7%.<br />

2100 <strong>De</strong>urne:<br />

Opkomst voor de volksraadpleging: 1682 op e<strong>en</strong> totaal van 5925 ingeschrev<strong>en</strong> kiezers =<br />

28,4%<br />

Respons op de exit-poll: 644 op e<strong>en</strong> totaal van 1682 feitelijke kiezers = 38,3%.<br />

2600 Berchem:<br />

Opkomst voor de volksraadpleging: 1742 op e<strong>en</strong> totaal van 4900 ingeschrev<strong>en</strong> kiezers =<br />

35,6%<br />

Respons op de exit-poll: 886 op e<strong>en</strong> totaal van 1742 feitelijke kiezers = 50,9%.<br />

Gemiddelde opkomst voor de volksraadpleging op de door ons geselecteerde stemlocaties: 33,0%<br />

Gemiddelde respons op de exit-poll: 49,0%<br />

Analyse:<br />

<strong>De</strong> gemiddelde respons bij deze exit-poll bedroeg 49,0%: e<strong>en</strong> weliswaar aanvaardbaar niveau, maar<br />

toch merkelijk lager dan bijvoorbeeld de gemiddelde respons van 60% bij de exit-poll van de VRT-<br />

Tijd-ISPO bij de nationale verkiezing<strong>en</strong> van 13 juni 1999 (Swyngedouw, Meersseman, & Billiet,<br />

35


Motiev<strong>en</strong> in partijkeuze - <strong>De</strong> nationale verkiezing<strong>en</strong> van 13 juni 1999: resultat<strong>en</strong> van de VRT-Tijd-<br />

ISPO exit-poll, 2001/42).<br />

Het feit dat de drie geselecteerde stemlocaties alle e<strong>en</strong> zwakker sociaal profiel verton<strong>en</strong> dan het<br />

Antwerpse gemiddelde (cf. supra), biedt wellicht de belangrijkste verklaring waarom de gemiddelde<br />

respons niet hoger opliep. Ook de gemiddelde opkomst ligt met 33,0% toch beduid<strong>en</strong>d lager dan de<br />

algehele gemiddelde opkomst van 34,75%, <strong>en</strong> dat ondanks het feit dat van twee van de drie<br />

geselecteerde stemlocaties redelijkerwijs mocht verwacht word<strong>en</strong> dat de bevolking er veel sterker<br />

dan gemiddeld betrokk<strong>en</strong> was bij de thematiek van de volksraadpleging (cf. supra).<br />

Merk bijvoorbeeld op dat in <strong>De</strong>urne – ondanks de zeer acute dreig<strong>en</strong>de overlast van de <strong>Lange</strong><br />

<strong>Wapper</strong> – nauwelijks 28,4% van het totaal aantal ingeschrev<strong>en</strong> kiezers gebruikte maakte van zijn of<br />

haar stemrecht, wat ongetwijfeld sam<strong>en</strong>hangt met o.a. het zeer hoge perc<strong>en</strong>tage allochtone<br />

inwoners van buit<strong>en</strong> de EU in deze wijk (39,2%): dit verklaart ook mee het feit waarom de respons op<br />

de exit-poll er met 38,3% merkelijk lager was in vergelijking met de stemlocaties in Eker<strong>en</strong> (59,7%) <strong>en</strong><br />

Berchem (50,9%).<br />

Ook de fysieke omstandighed<strong>en</strong> (de ligging <strong>en</strong> de structuur van de in- <strong>en</strong> uitgang<strong>en</strong>, de looplijn<strong>en</strong> van<br />

de kiezers <strong>en</strong>z.) vorm<strong>en</strong> e<strong>en</strong> gedeeltelijke verklaring van de onderlinge verschill<strong>en</strong> in respons: die<br />

war<strong>en</strong> zeer geschikt in Eker<strong>en</strong> <strong>en</strong> in mindere mate in Berchem, maar problematisch voor de<br />

stembureaus 185 <strong>en</strong> 186 in <strong>De</strong>urne.<br />

36


4.2. E<strong>en</strong> duidelijk waarneembaar NIMBY-effect<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

Analyse:<br />

<strong>De</strong> uitslag van de exit-poll maakt markante verschill<strong>en</strong> zichtbaar in het stemgedrag per stemlocatie.<br />

Gemiddeld stemde in Antwerp<strong>en</strong> 40,76% van de kiezers ‘JA’ <strong>en</strong> stemde 59,24% ‘NEEN’.Per<br />

stemlocatie geeft dit e<strong>en</strong> heel ander beeld:<br />

- In Eker<strong>en</strong> 12 zi<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> geheel omgekeerde uitslag: 63,3% van de kiezers stemde er (op basis<br />

van onze exit-poll) ‘JA’, slechts 36,7% (of 22,54% minder dan het Antwerpse gemiddelde)<br />

stemde er ‘NEEN’. <strong>De</strong> vrees voor het tunnelalternatief vormt hiervoor de belangrijkste<br />

verklaring.<br />

36,7<br />

63,3<br />

- In <strong>De</strong>urne wordt de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> (omwille van zijn dreig<strong>en</strong>de nabijheid) veel massaler<br />

verworp<strong>en</strong> dan blijkt uit de gehele uitslag: 73,2% (bijna 14% meer in vergelijking met het<br />

Antwerpse gemiddelde) van de kiezers verwerpt de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> <strong>en</strong> stemt ‘NEEN’, slechts<br />

26,8% van de kiezers stemt ‘JA’.<br />

73,2<br />

26,8<br />

61,8<br />

38,2<br />

Antwerp<strong>en</strong> <strong>De</strong>urne Berchem<br />

- In Berchem – de stemlocatie dus waar de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> noch de tunnel acute overlast<br />

zoud<strong>en</strong> veroorzak<strong>en</strong> – kunn<strong>en</strong> we niet toevallig e<strong>en</strong> meer neutrale uitslag vaststell<strong>en</strong>: 61,8%<br />

12 <strong>De</strong> eerste tabel vermeldt ‘Antwerp<strong>en</strong>’ omdat de stemlocatie technisch gezi<strong>en</strong> in 2030 Antwerp<strong>en</strong> lag.<br />

Omwille van haar ligging, sloot deze stemlocatie sociologisch echter nauwer aan bij Eker<strong>en</strong>: in het vervolg van<br />

de masterproef marker<strong>en</strong> we deze stemlocatie dan liever ook als ‘Eker<strong>en</strong>’.<br />

Nee<br />

Ja<br />

37


van de kiezers stemt ‘NEEN’ (wat maar weinig <strong>af</strong>wijkt van het Antwerpse gemiddelde van<br />

59,24%), 38,2% van de kiezers stemt ‘JA’.<br />

<strong>De</strong> invloed van het NIMBY-effect 13 is met andere woord<strong>en</strong> reëel zichtbaar.<br />

13 E<strong>en</strong> acroniem van het Engelse Not In My Back Yard (‘niet in mijn achtertuin’), e<strong>en</strong> begrip dat m.a.w. gebruikt<br />

wordt om te duid<strong>en</strong> dat veel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> wel gebruik will<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> van voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, maar er in hun eig<strong>en</strong> nabije<br />

leefomgeving ge<strong>en</strong> of toch zo weinig mogelijk hinder van will<strong>en</strong> ondervind<strong>en</strong>.<br />

38


4.3. Eige<strong>naar</strong>s extra op hun hoede<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

Eker<strong>en</strong> <strong>De</strong>urne Berchem<br />

0<br />

56,1 60,0<br />

43,9 40,0<br />

Eige<strong>naar</strong> Huurder<br />

Ne<strong>en</strong><br />

Ja<br />

Ne<strong>en</strong><br />

Ja<br />

Ne<strong>en</strong><br />

Ja<br />

24,0<br />

Ne<strong>en</strong><br />

Ja<br />

37,5<br />

37,6<br />

34,6<br />

33,9<br />

50,4<br />

49,6<br />

62,5<br />

62,4<br />

65,4<br />

66,1<br />

0 20 40 60 80<br />

76,0<br />

Huurder<br />

Eige<strong>naar</strong><br />

39


Analyse:<br />

<strong>De</strong> eerste tabel toont aan dat eige<strong>naar</strong>s over het algeme<strong>en</strong> meer dan huurders g<strong>en</strong>eigd zijn om de<br />

<strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> te aanvaard<strong>en</strong> (43,9% versus 40%), hoewel beide categorieën de algehele uitslag<br />

bevestig<strong>en</strong> <strong>en</strong> het onderlinge verschil beperkt blijft.<br />

<strong>De</strong> tweede tabel is veel leerrijker. We kunn<strong>en</strong> er uit <strong>af</strong>leid<strong>en</strong> dat:<br />

- In de neutrale stemlocatie Berchem er ge<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong> merkbaar zijn in het stemgedrag van<br />

eige<strong>naar</strong>s <strong>en</strong> huurders.<br />

- In <strong>De</strong>urne eige<strong>naar</strong>s de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> nog veel massaler verwerp<strong>en</strong> dan huurders (76,0%<br />

versus 65,4%).<br />

- In Eker<strong>en</strong> eige<strong>naar</strong>s veel massaler dan huurders de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> steun<strong>en</strong> uit vrees voor de<br />

tunnelvariant (66,1% versus 49,6%). Meer zelfs: in Eker<strong>en</strong> zijn het in wez<strong>en</strong> woningeige<strong>naar</strong>s<br />

die het pleit bepal<strong>en</strong> (66,1% ‘JA’ versus 33,9% ‘NEEN’), de huurders zijn immers (bijna) netjes<br />

verdeeld in voor- <strong>en</strong> teg<strong>en</strong>standers (49,6% versus 50,4%) van de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> (hoewel in<br />

vergelijking met de algehele uitslag ook huurders in Eker<strong>en</strong> zich sterker uitsprek<strong>en</strong> voor de<br />

<strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> <strong>en</strong> onuitgesprok<strong>en</strong> dus teg<strong>en</strong> de tunnelvariant).<br />

Eige<strong>naar</strong>s zijn – in de beide stemlocaties waar pot<strong>en</strong>tiële overlast dreigde – met andere woord<strong>en</strong> in<br />

vergelijking met huurders nog veel sterker op hun hoede (<strong>en</strong> dus gevoelig voor het NIMBY-effect).<br />

Onlogisch is dat niet: eige<strong>naar</strong>s hebb<strong>en</strong> (in teg<strong>en</strong>stelling tot huurders die economisch niet aangetast<br />

word<strong>en</strong> door brug noch tunnel) e<strong>en</strong> waardedaling van hun woning te vrez<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijn ook minder<br />

mobiel op de woningmarkt (terwijl huurders in geval van te grote overlast als gevolg van tunnel of<br />

brug zonder overdrev<strong>en</strong> veel moeite of kost<strong>en</strong> van woonplaats kunn<strong>en</strong> verander<strong>en</strong>).<br />

40


4.4. Vrouw<strong>en</strong> kiez<strong>en</strong> voor leefbaarheid, mann<strong>en</strong> voor mobiliteit<br />

100<br />

Eker<strong>en</strong> <strong>De</strong>urne Berchem<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

Ne<strong>en</strong><br />

Ja<br />

Ne<strong>en</strong><br />

Ja<br />

Ne<strong>en</strong><br />

Ja<br />

53,5<br />

46,5<br />

59,4<br />

40,8<br />

man vrouw<br />

22,6<br />

Nee<br />

Ja<br />

30,8<br />

35,2<br />

35,6<br />

41,0<br />

38,0<br />

59,0<br />

64,8<br />

62,0<br />

64,4<br />

69,2<br />

0 20 40 60 80<br />

77,4<br />

Vrouw<br />

Man<br />

41


Analyse:<br />

Hoewel over de drie stemlocaties sam<strong>en</strong> zowel mann<strong>en</strong> als vrouw<strong>en</strong> de logica van de gehele uitslag<br />

volg<strong>en</strong>, kantt<strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong> zich duidelijk sterker teg<strong>en</strong> de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> dan mann<strong>en</strong> (59,4% versus<br />

53,5% teg<strong>en</strong>standers van de brug).<br />

Het beeld blijft hetzelfde wanneer we één <strong>en</strong> ander uitspits<strong>en</strong> per stemlocatie:<br />

- In <strong>De</strong>urne stemm<strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong> nog meer dan mann<strong>en</strong> uitgesprok<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong><br />

(77,4% versus 69,2%).<br />

- In Eker<strong>en</strong> lat<strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong> zich minder dan mann<strong>en</strong> <strong>af</strong>schrikk<strong>en</strong> door het tunnelalternatief (bij<br />

vrouw<strong>en</strong> stemt 38,0% teg<strong>en</strong> de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong>, bij mann<strong>en</strong> slechts 35,6%), hoewel ook<br />

vrouw<strong>en</strong> zich dus merkelijk lat<strong>en</strong> leid<strong>en</strong> door het NIMBY-f<strong>en</strong>ome<strong>en</strong>.<br />

- In Berchem volg<strong>en</strong> de mann<strong>en</strong> vrijwel perfect de algehele uitslag (59,0% ‘NEEN’, 41,0% ‘JA’)<br />

terwijl vrouw<strong>en</strong> de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> sterker verwerp<strong>en</strong> (64,8% ‘NEEN’ versus 35,2% ‘JA’).<br />

Uit kiesonderzoek in het verled<strong>en</strong> (Swyngedouw, Beert<strong>en</strong>, & Kamp<strong>en</strong>, <strong>De</strong> verandering in de<br />

sam<strong>en</strong>stelling van de kiezerskorps<strong>en</strong> 1995-1999, 1999/35) bleek reeds dat omwille van de zachtere<br />

waard<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> partij als Agalev uitstraalde vrouw<strong>en</strong> er zich electoraal meer toe w<strong>en</strong>dd<strong>en</strong>. Aan de<br />

vaststelling uit deze exit-poll kan e<strong>en</strong> vergelijkbare verklaring word<strong>en</strong> gekoppeld: o.m. door de<br />

campagne van de actiegroepering vzw Ademloos die fel de negatieve impact van de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong><br />

op de leefbaarheid van woonwijk<strong>en</strong> aan de kaak stelde, werd dit e<strong>en</strong> promin<strong>en</strong>t (zacht) thema in de<br />

campagne waar vrouw<strong>en</strong> gevoeliger aan blek<strong>en</strong> dan mann<strong>en</strong> (die zich in vergelijking met vrouw<strong>en</strong><br />

wellicht meer liet<strong>en</strong> leid<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> ander wez<strong>en</strong>lijk (harder) aspect in de campagne van vooral de<br />

BAM, m.n. de files <strong>en</strong> het mobiliteitsvraagstuk).<br />

42


4.5. Vooral 60-plussers steun<strong>en</strong> de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong><br />

100<br />

Eker<strong>en</strong> <strong>De</strong>urne Berchem<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

60,5 60,5<br />

39,5 39,5<br />

45,9<br />

54,1<br />

16-30 jaar31-60 jaar > 60 jaar<br />

Ne<strong>en</strong><br />

Ja<br />

Ne<strong>en</strong><br />

Ja<br />

Ne<strong>en</strong><br />

Ja<br />

Ne<strong>en</strong><br />

Ja<br />

29,6<br />

34,0<br />

28,0<br />

25,2<br />

29,9<br />

34,7<br />

40,9<br />

32,3<br />

46,8<br />

53,2<br />

70,4<br />

66,0<br />

65,3<br />

59,1<br />

67,7<br />

72,0<br />

74,8<br />

70,1<br />

0 20 40 60 80<br />

16-30 jaar<br />

31-60 jaar<br />

> 60 jaar<br />

43


Analyse:<br />

<strong>De</strong> eerste tabel toont aan dat zowel het stemgedrag van de 16- tot 30-jarig<strong>en</strong> als dat van de 31- tot<br />

60-jarig<strong>en</strong> nauw aansluit met de algehele uitslag. Bij de 60-plussers zi<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> heel ander beeld<br />

opduik<strong>en</strong>: hier stell<strong>en</strong> we vast dat 54,1% onder h<strong>en</strong> de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> g<strong>en</strong>eg<strong>en</strong> zijn, e<strong>en</strong> perc<strong>en</strong>tage<br />

dat liefst 13,34% hoger ligt dan het Antwerpse gemiddelde (waar slechts 40,76% de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong><br />

steunde).<br />

Vooral in de neutrale stemlocatie Berchem zijn de verschill<strong>en</strong> op leeftijdsniveau: terwijl bij de 16- tot<br />

30-jarig<strong>en</strong> <strong>en</strong> de 31- tot 60-jarig<strong>en</strong> respectievelijk 70,4% <strong>en</strong> 66,0% de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> verwerp<strong>en</strong>,<br />

slinkt dit perc<strong>en</strong>tage bij 60-plussers tot 46,8%.<br />

Zou het kunn<strong>en</strong> dat 60-plussers gevoeliger blek<strong>en</strong> aan het prestige-effect dat onlosmakelijk aan de<br />

<strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> verbond<strong>en</strong> was (‘e<strong>en</strong> brug die Antwerp<strong>en</strong> – opnieuw? – op de wereldkaart zou<br />

plaats<strong>en</strong>’)? En dat bij jongere leeftijdscategorieën het debat over de leefbaarheid <strong>en</strong> woonkwaliteit<br />

doorslaggev<strong>en</strong>der was bij het bepal<strong>en</strong> van hun stemgedrag?<br />

44


4.6. Gro<strong>en</strong>!-electoraat massaal op de be<strong>en</strong> voor ‘NEEN’<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

Totaal<br />

Partij CD&V of NVA 80 (4,74%)<br />

CD&V 142 (8,42%)<br />

NVA 254 (15.06%)<br />

NVA of LDD 30 (1,78%)<br />

VLD of NVA 27 (1,60%)<br />

VLD 105 (6,22%)<br />

NVA of VB 30 (1,78%)<br />

VB 213 (12,63%)<br />

LDD 26 (1,54%)<br />

CD&V of Gro<strong>en</strong> 83 (4,92%)<br />

SPA 288 (17,07%)<br />

SPA of Gro<strong>en</strong> 97 (5,75%)<br />

PVDA 62 (3,68%)<br />

Gro<strong>en</strong> 208 (12,33%)<br />

Gro<strong>en</strong> of PVDA 42 (2,49%)<br />

Totaal 1687 (100,00%)<br />

Analyse:<br />

1687 van de in totaal 2346 respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (goed voor 71,9%) vulde de vraag <strong>naar</strong> politieke voorkeur<br />

in, wat gezi<strong>en</strong> het eerder bedreig<strong>en</strong>de karakter ervan als e<strong>en</strong> behoorlijke score kan omschrev<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong>.<br />

Ne<strong>en</strong><br />

Ja<br />

45


<strong>De</strong> eerste tabel laat e<strong>en</strong> mooie rechts-links verdeling zi<strong>en</strong>: kiezers die (c<strong>en</strong>trum-) rechtse aanduidd<strong>en</strong><br />

als hun geprefereerde politieke partij(<strong>en</strong>) stemm<strong>en</strong> eerder ‘JA’, kiezers die (c<strong>en</strong>trum- <strong>en</strong> extreem-)<br />

linkse partij<strong>en</strong> aanduidd<strong>en</strong> als hun geprefereerde politieke partij(<strong>en</strong>) stemm<strong>en</strong> (nog veel meer)<br />

uitgesprok<strong>en</strong> ‘NEEN’. Voor e<strong>en</strong> aantal c<strong>en</strong>trumrechtse politieke partij<strong>en</strong> (met name Op<strong>en</strong> VLD <strong>en</strong><br />

LDD) <strong>en</strong> de extreemrechtse politieke partij Vlaams Belang duikt e<strong>en</strong> diffuser beeld op.<br />

<strong>De</strong> opstelling van de diverse politieke partij<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s de felle campagne 14 voor<strong>af</strong>gaand aan de<br />

volksraadpleging biedt e<strong>en</strong> stevige verklaring voor bov<strong>en</strong>staande vaststelling<strong>en</strong>:<br />

- CD&V sprak zich als <strong>en</strong>ige politieke partij zeer uitgesprok<strong>en</strong> <strong>en</strong> met één stem uit vóór de<br />

<strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong>: plusminus 2/3 van haar electorale achterban heeft de partij in die opstelling<br />

ook gevolgd (negatief geformuleerd kan gesteld word<strong>en</strong> dat de partij vervreemdde van 1/3<br />

van haar electorale achterban).<br />

- Hoewel N-VA zowel tijd<strong>en</strong>s de <strong>af</strong>gelop<strong>en</strong> jar<strong>en</strong> als tijd<strong>en</strong>s de campagne voor de<br />

volksraadpleging stevige bed<strong>en</strong>king<strong>en</strong> uitte bij het huidige voorzi<strong>en</strong>e traject van de <strong>Lange</strong><br />

<strong>Wapper</strong> (meer bepaald wat betreft de aansluiting van het BAM-tracé op de Ring in Merksem)<br />

<strong>en</strong> voorzitter Bart <strong>De</strong> Wever oorspronkelijk aang<strong>af</strong> niet te gaan stemm<strong>en</strong>, sloot de partij zich<br />

in de loop van de campagne steeds duidelijker aan bij het ‘JA’-kamp. E<strong>en</strong> in vergelijking met<br />

CD&V weliswaar (nog) beperkter deel van haar electorale achterban volgde N-VA ook in die<br />

opstelling.<br />

- Slechts e<strong>en</strong> kleine meerderheid van kiezers die Op<strong>en</strong> VLD in de exit-poll aanduidd<strong>en</strong> als hun<br />

geprefereerde politieke partij, stemd<strong>en</strong> ‘JA’ <strong>en</strong> dus vóór de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong>. <strong>De</strong> op<strong>en</strong>lijk geuite<br />

twijfels (op minder dan drie wek<strong>en</strong> voor de volksraadpleging) van Op<strong>en</strong> VLD-schep<strong>en</strong> van<br />

Stadsontwikkeling Ludo Van Camp<strong>en</strong>hout over de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> <strong>en</strong> de hele<br />

Oosterweelverbinding zoals geconcipieerd door de BAM, zull<strong>en</strong> hieraan wellicht niet vreemd<br />

zijn (ook omwille van de grote persaandacht die aan dit standpunt werd gegev<strong>en</strong>). Hoewel<br />

Ludo Van Camp<strong>en</strong>hout met zijn persoonlijk standpunt lijnrecht inging teg<strong>en</strong> het nationale<br />

standpunt van Op<strong>en</strong> VLD (veelvuldig verdedigd door voormalig Vlaams minister Dirk Van<br />

Mechel<strong>en</strong>) <strong>en</strong> het standpunt van de Antwerpse <strong>af</strong>deling van Op<strong>en</strong> VLD (verdedigd door<br />

Vlaams parlem<strong>en</strong>tslid Annick <strong>De</strong> Ridder), zaaide hij hiermee twijfel bij de eig<strong>en</strong> blauwe<br />

14 Hiertoe werd<strong>en</strong> via de digitale persdatabank Mediargus interviews met promin<strong>en</strong>te politici in <strong>De</strong> Standaard,<br />

<strong>De</strong> Morg<strong>en</strong> <strong>en</strong> Gazet van Antwerp<strong>en</strong> onder de loep g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in de twee maand<strong>en</strong> voor<strong>af</strong>gaand aan de<br />

volksraadpleging.<br />

46


achterban die mede daardoor ook verdeelder stemde dan vóór de ‘outing’ van Van<br />

Camp<strong>en</strong>hout kon verwacht word<strong>en</strong>.<br />

- Kiezers die Vlaams Belang in de exit-poll aanduidd<strong>en</strong> als geprefereerde politieke partij<br />

vertoond<strong>en</strong> e<strong>en</strong> stemgedrag dat in de lijn lag van de algehele uitslag. Hoewel Vlaams Belang<br />

zich kantte teg<strong>en</strong> de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> voerde ze e<strong>en</strong> eerder sobere campagne in aanloop van<br />

de volksraadpleging. Wellicht voelde Vlaams Belang dat haar electoraat verdeeld was (in<br />

Eker<strong>en</strong> – thuisbasis van nationaal <strong>en</strong> Antwerps boegbeeld Filip <strong>De</strong>winter – zal de houding<br />

teg<strong>en</strong> de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> bij de eig<strong>en</strong> achterban bv. niet altijd op luid applaus zijn onthaald).<br />

Ook de veelbesprok<strong>en</strong> ‘bocht’ van burgemeester Patrick Janss<strong>en</strong>s (hij greep de studie van<br />

ARUP-SUM aan om zich aan te sluit<strong>en</strong> bij de visie van de actiegroepering<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> de <strong>Lange</strong><br />

<strong>Wapper</strong>, terwijl hij in de jar<strong>en</strong> voordi<strong>en</strong> het BAM-tracé herhaaldelijk zeer fors had verdedigd)<br />

plaatste Vlaams Belang in e<strong>en</strong> moeilijke positie: het bevond zich plots op één lijn met de<br />

politieke aartsvijand nummer één, wat wellicht mede leidde tot e<strong>en</strong> meer sobere opstelling.<br />

- Ook LDD liep e<strong>en</strong> bochtig parcours in de maand<strong>en</strong> die de volksraadpleging voor<strong>af</strong>ging<strong>en</strong>.<br />

Vlaams parlem<strong>en</strong>tslid Ivan Sabbe kantte zich begin september zowel teg<strong>en</strong> de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong><br />

als teg<strong>en</strong> het tunnelalternatief van ARUP-SUM <strong>en</strong> kwam met e<strong>en</strong> (weinig uitgewerkt)<br />

alternatief op de propp<strong>en</strong> dat hij zelf omschreef als het ‘Ei van Columbus’ (e<strong>en</strong> betere<br />

b<strong>en</strong>utting van de Liefk<strong>en</strong>shoektunnel gekoppeld aan e<strong>en</strong> tunnel onder de Boudewijnsluis,<br />

aan e<strong>en</strong> bijkom<strong>en</strong>d rijvak op de E17 van<strong>af</strong> de verkeerswisselaar in Sint-Niklaas <strong>en</strong> aan de<br />

uitbouw van de N49 tot e<strong>en</strong> volwaardige autosnelweg). Maar Ivan Sabbe werd daarin<br />

mete<strong>en</strong> <strong>terug</strong>geflot<strong>en</strong> door Vlaams parlem<strong>en</strong>tslid <strong>en</strong> Antwerps geme<strong>en</strong>teraadslid Jurg<strong>en</strong><br />

Verstrep<strong>en</strong>, die zich blijv<strong>en</strong>d profileerde als voorstander van de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong>. LDD riep de<br />

kiezers uiteindelijk op om niet te gaan stemm<strong>en</strong> omdat de Vlaamse meerderheidspartij<strong>en</strong><br />

CD&V, sp.a <strong>en</strong> N-VA volg<strong>en</strong>s LDD toch niet van plan war<strong>en</strong> <strong>en</strong>ige waarde te hecht<strong>en</strong> aan de<br />

uitkomst van de volksraadpleging. Gevolg van het bochtige parcours: de eig<strong>en</strong> achterban –<br />

voor zover die aanwezig is in Antwerp<strong>en</strong> – bleef massaal thuis (zie tweede tabel), de kiezers<br />

die LDD als geprefereerde politieke partij aanduidd<strong>en</strong> stemd<strong>en</strong> verdeeld (conform de<br />

algehele uitslag).<br />

- <strong>De</strong> sp.a van burgemeester Patrick Janss<strong>en</strong>s vertoont e<strong>en</strong> omgekeerd beeld in vergelijking<br />

met CD&V: kiezers die sp.a zegg<strong>en</strong> te steun<strong>en</strong>, stemd<strong>en</strong> met ca. 70% teg<strong>en</strong> de <strong>Lange</strong><br />

<strong>Wapper</strong>. <strong>De</strong> hoger beschrev<strong>en</strong> ‘bocht’ van burgemeester Janss<strong>en</strong>s moet wellicht ook in dit<br />

perspectief bekek<strong>en</strong> word<strong>en</strong>: de burgemeester greep de studie van ARUP-SUM aan om<br />

opnieuw aansluiting te zoek<strong>en</strong> bij zijn ‘natuurlijke achterban’. Ook het feit dat – ondanks de<br />

felle campagne van Patrick Janss<strong>en</strong>s <strong>en</strong> sp.a – toch nog 30% van de kiezers die h<strong>en</strong><br />

aanduidd<strong>en</strong> als geprefereerde politieke partij er e<strong>en</strong> andere m<strong>en</strong>ing op nahield (<strong>en</strong> dus ‘JA’<br />

47


stemde), kan gedeeltelijk e<strong>en</strong> gevolg zijn van de gewijzigde opstelling van burgemeester<br />

Janss<strong>en</strong>s (die zijn electoraat gedur<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> e<strong>en</strong> andere m<strong>en</strong>ing voorhield).<br />

- Weinig twijfel heerste er bij de kiezers die ‘sp.a of Gro<strong>en</strong>!’, PVDA, Gro<strong>en</strong>! <strong>en</strong> ‘Gro<strong>en</strong>! of<br />

PVDA’ aankruist<strong>en</strong> bij de exit-poll: de linkse kiezers kantt<strong>en</strong> zich tijd<strong>en</strong>s deze<br />

volksraadpleging – met nauwelijks meer dan 10% steun voor de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> –<br />

overduidelijk teg<strong>en</strong> het BAM-tracé. Het feit dat ook Gro<strong>en</strong>! de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> ooit nog<br />

steunde (maar veel vroeger al – m.n. in 2005 – haar opstelling fundam<strong>en</strong>teel wijzigde), is bij<br />

het overgrote deel van de bevolking wellicht niet in het geheug<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong> hang<strong>en</strong>.<br />

Met de interpretatie van de tweede tabel di<strong>en</strong>t omzicht te word<strong>en</strong> omgesprong<strong>en</strong>. Lezers ervan<br />

zoud<strong>en</strong> bijvoorbeeld verleid kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> om hierin e<strong>en</strong> voorspelling te lez<strong>en</strong> van de volg<strong>en</strong>de<br />

geme<strong>en</strong>teraadsverkiezing<strong>en</strong> in Antwerp<strong>en</strong>. Maar de respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van de exit-poll vorm<strong>en</strong><br />

uitdrukkelijk ge<strong>en</strong> repres<strong>en</strong>tatief staal van de Antwerpse bevolking: dat blijkt niet alle<strong>en</strong> uit e<strong>en</strong> heel<br />

aantal via deze exit-poll bestudeerde aspect<strong>en</strong> (bv. opleidingsniveau, cf. infra), maar bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> (<strong>en</strong><br />

daarmee sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>d) moet ook voor og<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gehoud<strong>en</strong> dat voor deze volksraadpleging – in<br />

teg<strong>en</strong>stelling<strong>en</strong> tot wat voor alle ‘gewone’ verkiezing<strong>en</strong> in ons land het geval is – ge<strong>en</strong> opkomstplicht<br />

gold.<br />

Wat uit deze tweede tabel wel in zekere mate kan <strong>af</strong>geleid word<strong>en</strong>, is de mate waarin de Antwerpse<br />

politieke partij<strong>en</strong> er al dan niet geslaagd zijn hun electorale achterban te mobiliser<strong>en</strong> om het<br />

partijstandpunt via e<strong>en</strong> stem actief te ondersteun<strong>en</strong>. Enkele opmerkelijke vaststelling<strong>en</strong>:<br />

- Het hoge aantal (15,06%) respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong> dat N-VA aanduidde als geprefereerde politieke<br />

partij (zeker indi<strong>en</strong> m<strong>en</strong> ook alle duocombinaties met CD&V, LDD, Vlaams Belang <strong>en</strong> Op<strong>en</strong><br />

VLD voor og<strong>en</strong> houdt), hoewel de electorale aanhang niet e<strong>en</strong>duidig voor de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong><br />

stemde (zie vorige tabel).<br />

- Het <strong>naar</strong> Antwerpse norm<strong>en</strong> 15 lage aantal (12,63%) respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong> dat Vlaams Belang<br />

aanduidde als geprefereerde politieke partij (zowel onderverteg<strong>en</strong>woordiging als gevolg van<br />

sociale w<strong>en</strong>selijkheid antwoord<strong>en</strong> als de eerder sobere campagne van Vlaams Belang kunn<strong>en</strong><br />

dit help<strong>en</strong> verklar<strong>en</strong>).<br />

15 Vlaams Belang behaalde bij de laatste Antwerpse geme<strong>en</strong>teraadsverkiezing<strong>en</strong> van 8 oktober 2006 33,51%<br />

van de stemm<strong>en</strong>, zo vind<strong>en</strong> we <strong>terug</strong> via www.binn<strong>en</strong>land.vlaander<strong>en</strong>.be (de officiële website van de Vlaamse<br />

overheid ter zake).<br />

48


- Het uiterst lage aantal (1,54%) respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong> dat LDD aanduidde als geprefereerde politieke<br />

partij (deze partij riep haar kiezers weliswaar op om niet deel te nem<strong>en</strong> aan de<br />

volksraadpleging, dus positief geformuleerd kan gesteld word<strong>en</strong> dat haar electorale<br />

achterban deze raad ter harte heeft g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>).<br />

- Het behoorlijk grote aantal (4,92%) respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong> dat zowel CD&V als Gro<strong>en</strong>! aanduidde als<br />

geprefereerde politieke partij<strong>en</strong>, waarbij moet opgemerkt word<strong>en</strong> dat deze respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

veel meer dan voor aanhangers van CD&V <strong>en</strong> Gro<strong>en</strong>! het geval was qua stemgedrag de<br />

algehele uitslag volg<strong>en</strong> (wat er op zou kunn<strong>en</strong> wijz<strong>en</strong> dat de gro<strong>en</strong>ere, ACW-achterban van<br />

CD&V zich wat verweesd voelde door de opstelling van deze partij tijd<strong>en</strong>s deze<br />

volksraadpleging).<br />

- Het in verhouding tot de geme<strong>en</strong>teraadsverkiezing<strong>en</strong> van 2006 16 lage aantal (17,07%)<br />

respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong> dat sp.a opg<strong>af</strong> als geprefereerde politieke partij, waarbij ook het hoge aantal<br />

(5,75%) respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong> opvalt dat aangeeft te twijfel<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> sp.a <strong>en</strong> Gro<strong>en</strong>! (wat er op zou<br />

kunn<strong>en</strong> wijz<strong>en</strong> dat het burgemeestereffect – Janss<strong>en</strong>s wist tijd<strong>en</strong>s de campagne voor de<br />

geme<strong>en</strong>teraadsverkiezing<strong>en</strong> e<strong>en</strong> voor hem uitstek<strong>en</strong>de polarisatie te creër<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> Patrick<br />

Janss<strong>en</strong>s <strong>en</strong> Filip <strong>De</strong> Winter – <strong>af</strong>wezig was tijd<strong>en</strong>s deze volksraadpleging <strong>en</strong>/of dat de<br />

achterban van burgemeester Janss<strong>en</strong>s toch wat vertwijfeld was na de ‘bocht’ van de<br />

burgemeester).<br />

- Het in verhouding tot de geme<strong>en</strong>teraadsverkiezing<strong>en</strong> van 2006 17 zeer hoge aantal (12,33%)<br />

respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong> dat Gro<strong>en</strong>! aanduidde als geprefereerde politieke partij (nog uitgesprok<strong>en</strong>er<br />

indi<strong>en</strong> m<strong>en</strong> ook de hoge duocombinaties met sp.a (5,75%), CD&V (4,92%) <strong>en</strong> zelfs PVDA<br />

(2,49%) voor og<strong>en</strong> houdt): deze partij wist haar achterban duidelijk zeer sterk te mobiliser<strong>en</strong>,<br />

wat gezi<strong>en</strong> het vrij e<strong>en</strong>duidige stemgedrag van die achterban ook sterk gewog<strong>en</strong> heeft op het<br />

uiteindelijke totaalresultaat van de volksraadpleging.<br />

16 Sp.a behaalde op 8 oktober 2006 35,28% van de stemm<strong>en</strong>, zie www.binn<strong>en</strong>land.vlaander<strong>en</strong>.be.<br />

17 Gro<strong>en</strong>! behaalde op 8 oktober 2006 4,71% van de stemm<strong>en</strong>, zie ook hiervoor<br />

www.binn<strong>en</strong>land.vlaander<strong>en</strong>.be.<br />

49


4.7. Hoger opgeleid<strong>en</strong> gav<strong>en</strong> de doorslag<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

Eker<strong>en</strong> <strong>De</strong>urne Berchem<br />

Ne<strong>en</strong><br />

Ne<strong>en</strong><br />

Ne<strong>en</strong><br />

50 51 52<br />

50 49 48<br />

Ja<br />

Ja<br />

Ja<br />

29,0<br />

21,8<br />

27,5<br />

30,5<br />

31,2<br />

64<br />

36<br />

41,7<br />

35,3<br />

34,4<br />

32,9<br />

Nee<br />

0 20 40 60 80<br />

Ja<br />

55,2<br />

51,1<br />

50,0<br />

44,8<br />

48,9<br />

50,0<br />

71,0<br />

58,3<br />

64,7<br />

65,6<br />

67,1<br />

78,2<br />

72,5<br />

69,5<br />

68,8<br />

Hoger onderwijs<br />

Hoger secundair<br />

onderwijs<br />

Lager secundair<br />

onderwijs<br />

Lager onderwijs<br />

50


Analyse:<br />

<strong>De</strong> vraag m.b.t. het opleidingsniveau leverde misschi<strong>en</strong> wel het meest spraakmak<strong>en</strong>de resultaat van<br />

deze exit-poll op.<br />

Uit de eerste tabel kan immers <strong>af</strong>geleid word<strong>en</strong> dat alle lagere opleidingsniveaus (lager onderwijs –<br />

lager secundair onderwijs – hoger secundair onderwijs) omzegg<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> neutrale houding (om <strong>en</strong> bij<br />

de 50% stemt ‘JA’, de andere helft stemt ‘NEEN’) aannem<strong>en</strong> t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong>,<br />

terwijl dit beeld markant wijzigt wanneer we <strong>en</strong>kel focuss<strong>en</strong> op de hoger opgeleid<strong>en</strong>, waar bijna<br />

tweederde (m.n. 64%) de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> <strong>af</strong>wijst (5% meer dan de 59% uit de algehele uitslag dus).<br />

Uit de tweede tabel kunn<strong>en</strong> we <strong>af</strong>leid<strong>en</strong>:<br />

- Dat in de neutrale wijk Berchem hoger opgeleid<strong>en</strong> massaal meer teg<strong>en</strong> de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong><br />

stemm<strong>en</strong> dan de drie categorieën lager opgeleid<strong>en</strong> (m.n. 71,0% versus – van laag <strong>naar</strong> hoog<br />

gerangschikt – 50,0%, 51,1% <strong>en</strong> 55,2%).<br />

- Dat ook in <strong>De</strong>urne hoger opgeleid<strong>en</strong> zich nog sterker uitsprek<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> dan<br />

voor de lager opgeleid<strong>en</strong> het geval is (al zijn de verschill<strong>en</strong> daar beperkter).<br />

- Dat zelfs in Eker<strong>en</strong> hoger opgeleid<strong>en</strong> zich met 41,7% teg<strong>en</strong> de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> kant<strong>en</strong>, hoewel<br />

het NIMBY-effect sterker doorweegt dan het opleidingsniveau gezi<strong>en</strong> ook onder hoger<br />

opgeleid<strong>en</strong> e<strong>en</strong> meerderheid zich voor de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> (<strong>en</strong> dus teg<strong>en</strong> het tunnelalternatief)<br />

uitspreekt.<br />

<strong>De</strong> m<strong>en</strong>ing van hoger opgeleid<strong>en</strong> verschilde tijd<strong>en</strong>s deze volksraadpleging dus duidelijk van de<br />

m<strong>en</strong>ing van alle lagere opleidingscategorieën. Daarbov<strong>en</strong>op blijkt dat hooggeschoold<strong>en</strong> in totaal 35%<br />

van de respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong> uitmak<strong>en</strong> van deze exit-poll, terwijl ze in de totale Antwerpse populatie slechts<br />

13% van de bevolking uitmak<strong>en</strong> 18 . Zelfs als we er van uitgaan dat a) hooggeschoold<strong>en</strong> veel meer dan<br />

laaggeschoold<strong>en</strong> zijn om deel te nem<strong>en</strong> aan onderzoek<strong>en</strong> als deze <strong>en</strong> b) vandaag meer dan 13% van<br />

de totale Antwerpse populatie uitmak<strong>en</strong>, kan toch nog gesteld word<strong>en</strong> dat zij sterk<br />

oververteg<strong>en</strong>woordigd war<strong>en</strong> onder de deelnemers aan de Antwerpse volksraadpleging. In<br />

combinatie met hun in vergelijking met lager geschoold<strong>en</strong> <strong>af</strong>wijk<strong>en</strong>d stemgedrag, kunn<strong>en</strong> we dan<br />

ook besluit<strong>en</strong> dat het in wez<strong>en</strong> de hoger opgeleid<strong>en</strong> war<strong>en</strong> die in de algehele uitslag van de<br />

18 Perc<strong>en</strong>tage gebaseerd op de volkstelling van 2001: wellicht ligt dit perc<strong>en</strong>tage vandaag hoger dan to<strong>en</strong>.<br />

51


volksraadpleging het verschil maakt<strong>en</strong>. Uiteraard kan dit vrag<strong>en</strong> oproep<strong>en</strong> met betrekking tot<br />

repres<strong>en</strong>tativiteit (cf. infra).<br />

52


4.8. <strong>De</strong> volksraadpleging leefde ‘onder de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>’<br />

Ook de vraag over hoe de m<strong>en</strong>ingvorming van respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong> tot stand kwam, leverde boei<strong>en</strong>de<br />

resultat<strong>en</strong> op. We overlop<strong>en</strong> achtere<strong>en</strong>volg<strong>en</strong>s:<br />

- Het globale resultaat van deze vraag (7.1.).<br />

- Het verschil in m<strong>en</strong>ingvorming tuss<strong>en</strong> JA- <strong>en</strong> NEEN-stemmers (7.2.).<br />

- <strong>De</strong> m<strong>en</strong>ingvorming opgesplitst per stemlocatie (7.3.).<br />

- <strong>De</strong> m<strong>en</strong>ingvorming opgesplitst per onderwijsniveau (7.4.).<br />

- Het verschil in m<strong>en</strong>ingvorming tuss<strong>en</strong> mann<strong>en</strong> <strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong> (7.5.).<br />

- Het verschil in m<strong>en</strong>ingvorming tuss<strong>en</strong> eige<strong>naar</strong>s <strong>en</strong> huurders (7.6.).<br />

4.8.1. Globaal resultaat m<strong>en</strong>ingvorming<br />

Analyse:<br />

2,6<br />

2,4<br />

2,2<br />

2,0<br />

1,8<br />

1,6<br />

Meest opvall<strong>en</strong>de resultaat is dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> voor hun m<strong>en</strong>ingvorming in grote mate bij elkaar te rade<br />

ging<strong>en</strong>: het belangrijkst blek<strong>en</strong> de <strong>m<strong>en</strong>ing<strong>en</strong></strong> van bur<strong>en</strong>, familie, vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong> k<strong>en</strong>niss<strong>en</strong> (score 2,27),<br />

maar ook de ‘m<strong>en</strong>ing van gewone m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> (bv. via lezersbriev<strong>en</strong> of op internet)’ gooide hoge og<strong>en</strong><br />

(score 2,12). E<strong>en</strong> duidelijke aanwijzing dus dat de volksraadpleging leefde onder de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat ze<br />

53


er onderling (rechtstreeks of onrechtstreeks) behoorlijk veel hebb<strong>en</strong> over gepraat om zo hun m<strong>en</strong>ing<br />

mee te help<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong>. Wat kan geld<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> aanwijzing dat deze volksraadpleging e<strong>en</strong> positieve<br />

burgerschapsvorm<strong>en</strong>de invloed had (e<strong>en</strong> argum<strong>en</strong>t dat door teg<strong>en</strong>standers van volksraadpleging<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> refer<strong>en</strong>da wel e<strong>en</strong>s wordt bestred<strong>en</strong>, cf. infra).<br />

Ook de campagne van de actiegroepering<strong>en</strong> (score 2,26) ging duidelijk niet onopgemerkt voorbij <strong>en</strong><br />

bleek belangrijk bij de m<strong>en</strong>ingvorming van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. Hetzelfde kan niet gezegd word<strong>en</strong> als het de<br />

invloed van journalist<strong>en</strong> (score 1,77) of politici/politieke partij<strong>en</strong> (score 1,72) betreft: hun invloed is<br />

nauwelijks van tel. <strong>De</strong> informatiebrochure van het stadsbestuur zit in de midd<strong>en</strong>moot qua<br />

invloedrijkheid (score 2,01).<br />

Opvall<strong>en</strong>d is dat – wat de informatiebrochure van het stadsbestuur betreft – het resultaat in grote<br />

mate <strong>af</strong>wijkt van het resultaat uit het onderzoek <strong>naar</strong> aanleiding van de volksraadpleging in G<strong>en</strong>t van<br />

1997 (Buel<strong>en</strong>s, Lauwers, Stouthuys<strong>en</strong>, Hooghe, & Pelleriaux, 1998): daar scoorde de<br />

informatiebrochure van het stadsbestuur immers het hoogst. Mogelijk woog de fel gepolitiseerde<br />

campagne in aanloop van de volksraadpleging op het vertrouw<strong>en</strong> van de bevolking in de informatie<br />

verspreid door het stadsbestuur.<br />

54


4.8.2. JA-stemmers versus NEEN-stemmers<br />

Analyse:<br />

2,6<br />

2,4<br />

2,2<br />

2,0<br />

1,8<br />

1,6<br />

<strong>De</strong> NEEN-stemmers liet<strong>en</strong> zich duidelijk in grote mate beïnvloed<strong>en</strong> door de campagne van de<br />

actiegroepering<strong>en</strong> (vzw Ademloos <strong>en</strong> StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal). Opvall<strong>en</strong>d is ook dat ze – in vergelijking met<br />

JA-stemmers – voor hun m<strong>en</strong>ingvorming meer te rad<strong>en</strong> ging<strong>en</strong> bij zowel bur<strong>en</strong>, vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong>, familie <strong>en</strong><br />

k<strong>en</strong>niss<strong>en</strong> als bij ‘gewone m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>’ (wi<strong>en</strong>s m<strong>en</strong>ing kon gedetecteerd word<strong>en</strong> via o.a. lezersbriev<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

internetfora).<br />

NEEN-stemmers scor<strong>en</strong> in elk segm<strong>en</strong>t lager dan JA-stemmers, behalve dan wat de invloed van de<br />

BAM <strong>en</strong> de invloed van de bedrijfswereld betreft: deze beide vormd<strong>en</strong> voor JA-stemmers dan weer<br />

belangrijkere beïnvloed<strong>en</strong>de factor<strong>en</strong>.<br />

TOT<br />

JA<br />

NEEN<br />

55


4.8.3. M<strong>en</strong>ingvorming opgesplitst per stemlocatie<br />

Analyse:<br />

Wanneer we de resultat<strong>en</strong> uitsplits<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s de drie stemlocaties levert dat weinig verrassing<strong>en</strong> op:<br />

de campagne van de actiegroepering<strong>en</strong> haalt in Eker<strong>en</strong> vergelek<strong>en</strong> met het totaal e<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong>lijk<br />

lagere score (score 1,94). Ook de invloed van zowel bur<strong>en</strong>, familie, vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong> k<strong>en</strong>niss<strong>en</strong> als de<br />

invloed van ‘gewone m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>’ daalt er, terwijl de invloed van de bedrijfswereld er to<strong>en</strong>eemt (de<br />

veiligheidsdiscussies over de tunnel onder Seveso-bedrijv<strong>en</strong> zal hier niet vreemd aan zijn).<br />

In <strong>De</strong>urne zi<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> omgekeerd beeld: hier had de bedrijfswereld dan weer merkelijk minder<br />

invloed, de campagne van de actiegroepering<strong>en</strong> scoorde er erg hoog. Ook het belang van de<br />

<strong>m<strong>en</strong>ing<strong>en</strong></strong> van bur<strong>en</strong>, familie, vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong>, k<strong>en</strong>niss<strong>en</strong> <strong>en</strong> ‘gewone m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>’ neemt er (zeker vergelek<strong>en</strong><br />

met Eker<strong>en</strong>) toe.<br />

Voor Berchem zi<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> uitslag die weinig <strong>af</strong>wijkt van het Antwerpse gemiddelde, behalve dat de<br />

campagne van de actiegroepering<strong>en</strong> er (met e<strong>en</strong> score van 2,38) e<strong>en</strong> duidelijke eerste plaats<br />

bekleedt.<br />

2,6<br />

2,5<br />

2,4<br />

2,3<br />

2,2<br />

2,1<br />

2,0<br />

1,9<br />

1,8<br />

1,7<br />

1,6<br />

TOT<br />

Eker<strong>en</strong><br />

<strong>De</strong>urne<br />

Berchem<br />

56


4.8.4. M<strong>en</strong>ingvorming opgesplitst <strong>naar</strong> onderwijsniveau<br />

Analyse:<br />

E<strong>en</strong> andere oef<strong>en</strong>ing die we maakt<strong>en</strong>, betrof de opsplitsing <strong>naar</strong> onderwijsniveau. Grosso modo<br />

kunn<strong>en</strong> we vaststell<strong>en</strong> dat <strong>naar</strong>mate hun opleidingsniveau stijgt, respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zich meer bewust<br />

word<strong>en</strong> van de m<strong>en</strong>ingvorm<strong>en</strong>de invloed die ze vanuit diverse hoek<strong>en</strong> ondergaan. Zie bij wijze van<br />

(voor beleidsmakers wellicht niet irrelevant) voorbeeld hoe <strong>naar</strong>mate het opleidingsniveau stijgt, ook<br />

de invloed van de informatiebrochure op de m<strong>en</strong>ingvorming van respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong> stelselmatig<br />

to<strong>en</strong>eemt.<br />

2,6<br />

2,4<br />

2,2<br />

2,0<br />

1,8<br />

1,6<br />

<strong>De</strong> campagne van de actievoerders bleek vooral voor hooggeschoold<strong>en</strong> e<strong>en</strong> sterk beïnvloed<strong>en</strong>de<br />

factor. Waar de m<strong>en</strong>ing van journalist<strong>en</strong> <strong>en</strong> politici/politieke partij<strong>en</strong> er voor hooggeschoold<strong>en</strong> nog<br />

<strong>en</strong>igszins toe doet, is dit geheel niet het geval voor lagere opleidingscategorieën.<br />

TOT<br />

LAGER<br />

LAG SEC<br />

HOG SEC<br />

HOGER<br />

57


4.8.5. Mann<strong>en</strong> versus vrouw<strong>en</strong><br />

Analyse:<br />

2,6<br />

2,4<br />

2,2<br />

2,0<br />

1,8<br />

1,6<br />

Vrouw<strong>en</strong> zijn zich in vergelijking met mann<strong>en</strong> bewuster van de m<strong>en</strong>ingvorm<strong>en</strong>de invloed die ze<br />

vanuit diverse hoek<strong>en</strong> ondergaan.<br />

Zij gaan ook meer dan mann<strong>en</strong> (of is het: meer dan mann<strong>en</strong> toegev<strong>en</strong>) te rade bij zowel bur<strong>en</strong>,<br />

familie, vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong> k<strong>en</strong>niss<strong>en</strong> als bij andere ‘gewone m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>’ (via o.a. lezersbriev<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

internetfora).<br />

TOT<br />

MAN<br />

VROUW<br />

58


4.8.6. Eige<strong>naar</strong>s versus huurders<br />

Analyse:<br />

2,6<br />

2,4<br />

2,2<br />

2,0<br />

1,8<br />

1,6<br />

Tuss<strong>en</strong> eige<strong>naar</strong>s <strong>en</strong> huurders zi<strong>en</strong> we qua m<strong>en</strong>ingvorm<strong>en</strong>de invloed<strong>en</strong> weinig grote verschill<strong>en</strong>. Net<br />

als vrouw<strong>en</strong> schijn<strong>en</strong> huurders – vergelek<strong>en</strong> met respectievelijk mann<strong>en</strong> <strong>en</strong> eige<strong>naar</strong>s – net iets meer<br />

te rade te gaan bij gewone m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> of buit<strong>en</strong> het eig<strong>en</strong> netwerk.<br />

TOT<br />

EIGENAAR<br />

HUURDER<br />

59


4.9. <strong>De</strong> exit-poll gebald sam<strong>en</strong>gevat<br />

Gebald sam<strong>en</strong>gevat kunn<strong>en</strong> we stell<strong>en</strong> dat:<br />

<strong>De</strong> ‘NEEN’-kiezer gemiddeld hoogopgeleid, jonger <strong>en</strong> vrouwelijker was, e<strong>en</strong> linkse partijvoorkeur<br />

had <strong>en</strong> woningeige<strong>naar</strong> was in e<strong>en</strong> buurt met pot<strong>en</strong>tiële overlast van de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong>. <strong>De</strong><br />

‘NEEN’-kiezer liet zich sterk leid<strong>en</strong> door de campagne van de actiegroepering<strong>en</strong> <strong>en</strong> ging<br />

daarnaast ook te rade bij gewone m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> <strong>en</strong> buit<strong>en</strong> het eig<strong>en</strong> netwerk.<br />

<strong>De</strong> ‘JA’-kiezer gemiddeld lager opgeleid, ouder (60+) <strong>en</strong> mannelijker was, e<strong>en</strong> rechtse<br />

partijvoorkeur had <strong>en</strong> – net als de ‘NEEN’-kiezer – woningeige<strong>naar</strong> was in e<strong>en</strong> buurt met<br />

pot<strong>en</strong>tiële overlast van het tunnelalternatief van ARUP-SUM. Ook de ‘JA’-kiezer ging te rade bij<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> uit het eig<strong>en</strong> netwerk, maar vond voor zijn m<strong>en</strong>ingvorming daarnaast <strong>en</strong>kel zijn gading<br />

bij de bedrijfswereld <strong>en</strong> de BAM.<br />

60


5. BEDENKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE ANTWERPSE<br />

VOLKSRAADPLEGING<br />

<strong>De</strong> discussie over volksraadpleging<strong>en</strong> <strong>en</strong> refer<strong>en</strong>da 19 is één van de politieke monsters van Loch Ness<br />

die in ons land geregeld de kop opstek<strong>en</strong> om dan telk<strong>en</strong>s te zorg<strong>en</strong> voor verhitte discussies. Kiez<strong>en</strong><br />

we voor niet-bind<strong>en</strong>de volksraadpleging<strong>en</strong> of voor bind<strong>en</strong>de refer<strong>en</strong>da? Hanter<strong>en</strong> we – zoals dat<br />

voor de lokale, Vlaamse, federale <strong>en</strong> Europese verkiezing<strong>en</strong> het geval is – e<strong>en</strong> systeem van<br />

opkomstplicht of houd<strong>en</strong> we het in het geval van volksraadpleging<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of refer<strong>en</strong>da bij stemrecht?<br />

Welke thema’s mog<strong>en</strong> aan de burgers word<strong>en</strong> voorgelegd? Wie kan daartoe het initiatief nem<strong>en</strong>?<br />

Welke spelregels word<strong>en</strong> gehanteerd? En hor<strong>en</strong> volksraadpleging<strong>en</strong> – laat staan refer<strong>en</strong>da –<br />

überhaupt wel thuis in onze repres<strong>en</strong>tatieve democratie? Het zijn <strong>en</strong>kele van de voornaamste vrag<strong>en</strong><br />

die steeds weer <strong>naar</strong> bov<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>. Ge<strong>en</strong> wonder dus dat ook de Antwerpse volksraadpleging over<br />

de Oosterweelverbinding aanleiding g<strong>af</strong> tot verhitte discussies.<br />

In dit laatste deel van deze masterproef gaan we t<strong>en</strong> eerste wat dieper in op volksraadpleging<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

refer<strong>en</strong>da als democratische instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

In e<strong>en</strong> eerste deel schets<strong>en</strong> we de historiek ervan in ons land 20 , beschrijv<strong>en</strong> we het wettelijk kader <strong>en</strong><br />

vervolg<strong>en</strong>s de praktijk. We overlop<strong>en</strong> ook e<strong>en</strong> aantal van de meest gehanteerde pro’s <strong>en</strong> contra’s t<strong>en</strong><br />

aanzi<strong>en</strong> van deze vorm<strong>en</strong> van directe democratie.<br />

In e<strong>en</strong> tweede deel houd<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> pleidooi voor verbeterde <strong>en</strong> verrijkte vorm<strong>en</strong> van directe<br />

democratie. We zi<strong>en</strong> directe democratie als e<strong>en</strong> instrum<strong>en</strong>t dat di<strong>en</strong>t ingebed te zijn in e<strong>en</strong><br />

auth<strong>en</strong>tieke participatiecultuur waarin burgerparticipatie <strong>en</strong> interactieve beleidsvoering c<strong>en</strong>traal<br />

staan.<br />

Tot slot zoom<strong>en</strong> we nog kort in op het aspect repres<strong>en</strong>tativiteit, steeds weer e<strong>en</strong> heikel punt in<br />

discussies over volksraadpleging<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of refer<strong>en</strong>da, maar ook in discussies over andere participatie-<br />

instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> zelfs over ons kiesstelsel met zijn systeem van opkomstplicht.<br />

19 Om begripsverwarring te vermijd<strong>en</strong> hanter<strong>en</strong> we de term ‘refer<strong>en</strong>dum’ in deze masterproef om bind<strong>en</strong>de<br />

volksraadpleging<strong>en</strong> te b<strong>en</strong>oem<strong>en</strong> <strong>en</strong> reserver<strong>en</strong> we de term ‘volksraadpleging’ voor niet bind<strong>en</strong>de<br />

raadpleging<strong>en</strong>.<br />

20 We focuss<strong>en</strong> daarbij op Vlaander<strong>en</strong>, daar sinds het Lambertmont-akkoord van 2001 de gewest<strong>en</strong> in ons land<br />

bevoegd werd<strong>en</strong> voor de organisatie van de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> provincies, vooralsnog de <strong>en</strong>ige bestuursniveaus<br />

waar in ons land volksraadpleging<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> georganiseerd word<strong>en</strong>.<br />

61


Ook doorhe<strong>en</strong> dit laatste deel van deze masterproef tracht<strong>en</strong> we steeds de link <strong>naar</strong> de Antwerpse<br />

volksraadpleging te mak<strong>en</strong>.<br />

5.1. Volksraadpleging<strong>en</strong> <strong>en</strong> refer<strong>en</strong>da: omstred<strong>en</strong> instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

5.1.1. Historiek<br />

In de wet<strong>en</strong>schappelijke literatuur wordt de oorsprong van de grote scepsis t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van<br />

volksraadpleging<strong>en</strong> in ons land steevast <strong>terug</strong>gevoerd tot de nationale volksraadpleging (die e<strong>en</strong><br />

adviser<strong>en</strong>d karakter had omdat e<strong>en</strong> refer<strong>en</strong>dum tot de dag van vandaag grondwettelijk niet mogelijk<br />

is in ons land) van 1950 <strong>naar</strong> aanleiding van de Koningskwestie (Buel<strong>en</strong>s J. , 2009). <strong>De</strong> historische<br />

achtergrond van deze volksraadpleging duid<strong>en</strong> zou ons in het kader van deze masterproef te ver<br />

leid<strong>en</strong> <strong>en</strong> is in tal van wet<strong>en</strong>schappelijke publicaties uitvoerig beschrev<strong>en</strong> (Wijngaert, <strong>De</strong><br />

volksraadpleging van 12 maart 1950, 2001). Belangrijk is ev<strong>en</strong>wel de <strong>af</strong>loop van de volksraadpleging.<br />

Want hoewel 57,5% van de Belg<strong>en</strong> zich uitsprak voor zijn <strong>terug</strong>keer, zag Koning Leopold III zich <strong>en</strong>ige<br />

tijd later g<strong>en</strong>oodzaakt troons<strong>af</strong>stand te do<strong>en</strong> <strong>en</strong> de fakkel door te gev<strong>en</strong> aan zijn zoon Boudewijn.<br />

Achter die 57,5% school immers e<strong>en</strong> communautaire kloof: de Vlaming<strong>en</strong> koz<strong>en</strong> met 72% dan wel<br />

voor de <strong>terug</strong>keer van koning Leopold III, in Wallonië (42%) noch Brussel (48%) kon hiervoor e<strong>en</strong><br />

meerderheid gevond<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Om de e<strong>en</strong>heid van het land te vrijwar<strong>en</strong> werd de uitslag van de<br />

volksraadpleging daarom niet gevolgd. Wat ons land t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van volksraadpleging<strong>en</strong> opzadelde<br />

met e<strong>en</strong> kater die tot op vandaag zijn spor<strong>en</strong> nalaat.<br />

Zo zou het begin van de jar<strong>en</strong> ’90 dur<strong>en</strong> vooraleer pleidooi<strong>en</strong> voor meer directe vorm<strong>en</strong> van<br />

democratie markant aanwezig war<strong>en</strong> in het maatschappelijke <strong>en</strong> politieke debat. Het<br />

scharniermom<strong>en</strong>t vormde de markante electorale doorbraak van het (to<strong>en</strong>malige) Vlaams Blok<br />

in Vlaander<strong>en</strong> op 24 november 1991 (de zgn. Zwarte Zondag). Uit tal van academische analyses<br />

(Huysse, 1994) kwam to<strong>en</strong> het ‘kloofd<strong>en</strong>k<strong>en</strong>’ <strong>naar</strong> voor: de (verme<strong>en</strong>de) vaststelling dat de<br />

burger vervreemd is van de politiek, er ge<strong>en</strong> vertrouw<strong>en</strong> meer in koestert <strong>en</strong> de politieke klasse<br />

daarom de rug toekeert gekoppeld aan de overtuiging dat deze kloof <strong>en</strong>kel kan gedicht word<strong>en</strong><br />

door de burger directer te betrekk<strong>en</strong> bij de politieke besluitvorming. Verscheid<strong>en</strong>e Vlaamse<br />

62


politieke partij<strong>en</strong> (VLD, VU, Agalev, Vlaams Blok – met als meest promin<strong>en</strong>te vertolker de latere<br />

premier Guy Verhofstadt die directe democratie e<strong>en</strong> promin<strong>en</strong>te plek g<strong>af</strong> in zijn to<strong>en</strong>malige<br />

‘burgermanifest<strong>en</strong>’) drong<strong>en</strong> steeds luider aan op (o.a.) e<strong>en</strong> wettelijke regeling voor<br />

volksraadpleging<strong>en</strong> om de kloof met de burger te help<strong>en</strong> dicht<strong>en</strong>. Dat leidde uiteindelijk tot de<br />

wet op de volksraadpleging van 10 april 21 .<br />

5.1.2. Wettelijk kader<br />

<strong>De</strong> wet op de volksraadpleging betrof echter e<strong>en</strong> al bij al voorzichtige wet waarbij aan het<br />

geme<strong>en</strong>tebestuur (de wet maakte <strong>en</strong>kel geme<strong>en</strong>telijke volksraadpleging<strong>en</strong> mogelijk) nog erg<br />

veel feitelijke macht werd toegek<strong>en</strong>d (Buel<strong>en</strong>s J. , 2009). Het betrof bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> e<strong>en</strong> wet voor<br />

volksraadpleging<strong>en</strong> <strong>en</strong> niet voor bind<strong>en</strong>de refer<strong>en</strong>da. <strong>De</strong> stemm<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> zelfs niet geteld<br />

indi<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> 40% van de stemgerechtigd<strong>en</strong> kwam opdag<strong>en</strong>. Voornoemde politieke partij<strong>en</strong> die<br />

voorstander war<strong>en</strong> van vorm<strong>en</strong> van directe democratie – to<strong>en</strong> alle behor<strong>en</strong>d tot de federale<br />

oppositie – bestempeld<strong>en</strong> deze eerste wet dan ook als totaal onvoldo<strong>en</strong>de. In 1999 werd de<br />

federale wetgeving op verschill<strong>en</strong>de punt<strong>en</strong> aangepast (Buel<strong>en</strong>s J. , 2009). Zo werd de<br />

stemgerechtigde leeftijd verlaagd van 18 <strong>naar</strong> 16 jaar. In grotere sted<strong>en</strong> <strong>en</strong> geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> mocht<strong>en</strong><br />

de stemm<strong>en</strong> voortaan reeds geteld word<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> 10% van de totale bevolking (in plaats van<br />

40% van de stemgerechtigd<strong>en</strong>) was kom<strong>en</strong> opdag<strong>en</strong>. <strong>De</strong> belangrijkste vernieuwing betrof<br />

wellicht dat lokale bestur<strong>en</strong> (ook provinciale volksraadpleging<strong>en</strong> war<strong>en</strong> inmiddels mogelijk<br />

gemaakt) e<strong>en</strong> initiatief tot volksraadpleging van burgers niet langer zomaar kond<strong>en</strong> <strong>af</strong>wimpel<strong>en</strong>:<br />

indi<strong>en</strong> burgers er in slaagd<strong>en</strong> om – zoals de vzw Ademloos dat presteerde in de maand<strong>en</strong><br />

voor<strong>af</strong>gaand aan de Antwerpse volksraadpleging – in e<strong>en</strong> stad of grotere geme<strong>en</strong>te (van<strong>af</strong><br />

30.000 inwoners) 10% van de stemgerechtigd<strong>en</strong> achter de vraag <strong>naar</strong> e<strong>en</strong> volksraadpleging te<br />

schar<strong>en</strong> 22 , zou deze voortaan ook georganiseerd word<strong>en</strong> (kracht<strong>en</strong>s de vorige wet van 1995 kon<br />

e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>teraad dit verzoek mits e<strong>en</strong>voudige motivering verwerp<strong>en</strong>). Persoonlijke<br />

aangeleg<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> <strong>en</strong> materies die betrekking hebb<strong>en</strong> op de begroting, de geme<strong>en</strong>tebelasting<strong>en</strong><br />

21 ‘Wet tot aanvulling van de nieuwe Geme<strong>en</strong>tewet met bepaling<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong>de de geme<strong>en</strong>telijke<br />

volksraadpleging’.<br />

22 Voor geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met minder dan 15.000 inwoners bedraagt deze drempel 20%; voor geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />

inwonersaantal tuss<strong>en</strong> 15.000 <strong>en</strong> 30.000 moet<strong>en</strong> 3000 inwoners hun stem hebb<strong>en</strong> uitgebracht vooraleer tot<br />

telling van de stemm<strong>en</strong> wordt overgegaan.<br />

63


<strong>en</strong> retributies war<strong>en</strong> <strong>en</strong> blijv<strong>en</strong> uitgeslot<strong>en</strong> als voorwerp van e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>telijke<br />

volksraadpleging. Het was deze wet van 1999 die in 2005 – de gewest<strong>en</strong> verwierv<strong>en</strong> van<strong>af</strong> 1<br />

januari 2002 inmiddels de bevoegdheid voor de organisatie van hun lokale bestur<strong>en</strong> – de basis<br />

vormde voor de betreff<strong>en</strong>de artikel<strong>en</strong> in het (tot op vandaag geld<strong>en</strong>de) Vlaamse<br />

Geme<strong>en</strong>tedecreet 23 .<br />

5.1.3. Praktijk<br />

Sinds de wettelijke invoering van de volksraadpleging in 1995 werd<strong>en</strong> in Vlaander<strong>en</strong> 14<br />

volksraadpleging<strong>en</strong> georganiseerd 24 . Aanvull<strong>en</strong>d op het overzicht dat te lez<strong>en</strong> is in e<strong>en</strong><br />

wet<strong>en</strong>schappelijk artikel van Mieke Beckers <strong>en</strong> Jaak Billiet (Becker & Billiet, 2009/1) di<strong>en</strong><strong>en</strong> hier<br />

de volksraadpleging<strong>en</strong> in Lier over de heraanleg van de Grote Markt (14/12/’08) <strong>en</strong> uiteraard<br />

ook in Antwerp<strong>en</strong> over de Oosterweelverbinding (18/10/’09) aan toegevoegd te word<strong>en</strong>.<br />

In helft van de gevall<strong>en</strong> (G<strong>en</strong>k in 1996, Begijn<strong>en</strong>dijk in 1997, Boechout <strong>en</strong> Sint-Niklaas in 1998,<br />

Zulte in 1999, G<strong>en</strong>k in 2002 <strong>en</strong> Ieper in 2003) wist<strong>en</strong> de oppositiepartij<strong>en</strong> de volksraadpleging <strong>af</strong><br />

te dwing<strong>en</strong>; in 4 van de 14 gevall<strong>en</strong> (Peer in 2002, Ass<strong>en</strong>ede in 2004, Nijl<strong>en</strong> in 2007 <strong>en</strong> Lier in<br />

2008) kwam de volksraadpleging er op initiatief van het geme<strong>en</strong>tebestuur; in 3 van de 14<br />

gevall<strong>en</strong> werd de volksraadpleging<strong>en</strong> <strong>af</strong>gedwong<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> actiecomité (G<strong>en</strong>t in 1997, G<strong>en</strong>t in<br />

1999 <strong>en</strong> Antwerp<strong>en</strong> in 2009).<br />

<strong>De</strong> gemiddelde opkomst bij de eerste 13 volksraadpleging<strong>en</strong> bedroeg 33,3% 25 : hoewel<br />

criticasters de opkomst bij de volksraadpleging over de Oosterweelverbinding mete<strong>en</strong><br />

aangrep<strong>en</strong> om de uitslag ervan sterk te relativer<strong>en</strong>, was deze met 34,75% (althans in vergelijking<br />

met andere volksraadpleging<strong>en</strong> in Vlaander<strong>en</strong>) behoorlijk te noem<strong>en</strong>.<br />

23 Titel VI van het geme<strong>en</strong>tedecreet ‘Participatie van de burger’ met daarin Hoofdstuk IV ‘<strong>De</strong> geme<strong>en</strong>telijke<br />

volksraadpleging’ (artikels 205 t/m 220).<br />

24 Indi<strong>en</strong> we dit vergelijk<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> regio die zeer voluntaristisch tewerk gaat met lokale <strong>en</strong> regionale<br />

refer<strong>en</strong>da: in de Duitse deelstaat Beier<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> sinds de invoering ervan in 1995 liefst 1000 lokale <strong>en</strong><br />

regionale refer<strong>en</strong>da georganiseerd (Van Praag, On<strong>af</strong>hankelijke refer<strong>en</strong>dumcommissies: k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>d voor de<br />

Nederlandse cons<strong>en</strong>susdemocratie., 2009 1).<br />

25 Bron: <strong>De</strong> Standaard 20/10/’09 (p. 39).<br />

64


5.1.4. Pro’s <strong>en</strong> contra’s<br />

Over de pro’s <strong>en</strong> contra’s van volksraadpleging<strong>en</strong> <strong>en</strong> refer<strong>en</strong>da is al veel inkt gevloeid. Zonder deze<br />

alle omstandig te will<strong>en</strong> behandel<strong>en</strong> (dat zou ons in het kader van deze masterproef te ver leid<strong>en</strong>),<br />

gev<strong>en</strong> we – ook omdat de meeste van deze discussies in één of andere vorm ook in ons land weer<br />

oplaaid<strong>en</strong> <strong>naar</strong> aanleiding van de volksraadpleging over de Oosterweelverbinding 26 – de<br />

voornaamste contra’s van de sceptici t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van directe democratie <strong>en</strong> de repliek van de<br />

voorstanders ervan graag kort weer 27 (Verhulst & Nijeboer, 2007):<br />

“Kiezers zoud<strong>en</strong> niet in staan zijn tot e<strong>en</strong> weloverwog<strong>en</strong> oordeel.”<br />

- Voorstanders van directe democratie replicer<strong>en</strong> dat dit argum<strong>en</strong>t in de loop van de<br />

geschied<strong>en</strong>is ook al verkeerdelijk werd gehanteerd t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van <strong>en</strong>kelvoudig stemrecht,<br />

vrouw<strong>en</strong>stemrecht, stemrecht voor zwart<strong>en</strong> in Zuid-Afrika <strong>en</strong>z.<br />

- “<strong>De</strong> kiezers (…) hoev<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> gedetailleerde k<strong>en</strong>nis te bezitt<strong>en</strong> over het voorwerp ter<br />

stemming, maar ze moet<strong>en</strong> de hoofdzaak kunn<strong>en</strong> doorzi<strong>en</strong>. Die hoofdzaak is niet technisch<br />

van aard, doch betreft fundam<strong>en</strong>tele keuzes of waardeoordel<strong>en</strong>, waarvoor de kiezer ev<strong>en</strong><br />

bekwaam is als de politicus.” (Frey, Direct democracy: politico-economic lessons, 1994)<br />

- <strong>De</strong> complexiteit van het lev<strong>en</strong> in onze moderne sam<strong>en</strong>leving sterkt burgers ook in hun<br />

politiek oordeelvermog<strong>en</strong>, aldus voorstanders.<br />

- Burgers hanter<strong>en</strong> – net als parlem<strong>en</strong>tsled<strong>en</strong> overig<strong>en</strong>s – ‘information shortcuts’ bij het<br />

bepal<strong>en</strong> van hun keuze. Onderzoek toonde aan dat keuzes op basis van information<br />

shortcuts nauwelijks <strong>af</strong>wijk<strong>en</strong> van keuzes gebaseerd op dossierk<strong>en</strong>nis t<strong>en</strong> gronde (Popkin,<br />

1991).<br />

- E<strong>en</strong> door voorstanders van directe democratie vaak gehanteerd antwoord op kritiek van<br />

teg<strong>en</strong>standers luidt (in casu) dat het argum<strong>en</strong>t van onbekwaamheid bezwaarlijk <strong>en</strong>kel teg<strong>en</strong><br />

directe vorm<strong>en</strong> van democratie kan word<strong>en</strong> ingeroep<strong>en</strong>, daar het volg<strong>en</strong>s h<strong>en</strong> e<strong>en</strong> argum<strong>en</strong>t<br />

is teg<strong>en</strong> de democratie als dusdanig.<br />

26 Sommige van de in dit hoofdstuk vermelde beschouwing<strong>en</strong> bij de Antwerpse volksraadpleging zijn ev<strong>en</strong>wel<br />

van interpretatieve aard <strong>en</strong> claim<strong>en</strong> dan ook ge<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappelijkheid in strikte zin.<br />

27 E<strong>en</strong> omstandig overzicht is o.a. te vind<strong>en</strong> in ‘Directe democratie – <strong>Feit<strong>en</strong></strong>, argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> ervaring<strong>en</strong> omtr<strong>en</strong>t<br />

het refer<strong>en</strong>dum’ van Jos Verhulst <strong>en</strong> Arj<strong>en</strong> Nijeboer (zie bibliogr<strong>af</strong>ie voor verdere details).<br />

65


Maar weinig politici zoud<strong>en</strong> het aandurv<strong>en</strong> om op<strong>en</strong>lijk <strong>en</strong> vooral ook letterlijk te verklar<strong>en</strong> dat de<br />

kiezer niet in staat zou zijn om tot e<strong>en</strong> weloverwog<strong>en</strong> oordeel te vorm<strong>en</strong>. Toch hield<strong>en</strong> de geuite<br />

frustraties van politici uit het verliez<strong>en</strong>de kamp over de uitslag van de volksraadpleging bijvoorbeeld<br />

felle kritiek in op het oordeelvermog<strong>en</strong> van de kiezers, zij het dat deze kritiek eerder impliciet werd<br />

geformuleerd. 28<br />

“Burgers zull<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel voorstell<strong>en</strong> goedkeur<strong>en</strong> die hun eig<strong>en</strong>belang<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> zonder de gevolg<strong>en</strong><br />

voor de gehele sam<strong>en</strong>leving in og<strong>en</strong>schouw te nem<strong>en</strong> (bv. belasting<strong>en</strong> <strong>af</strong>sch<strong>af</strong>f<strong>en</strong> <strong>en</strong> uitgav<strong>en</strong><br />

verhog<strong>en</strong>).”<br />

- Ook hier poner<strong>en</strong> de voorstanders van directe democratie dat dit ook als argum<strong>en</strong>t teg<strong>en</strong><br />

repres<strong>en</strong>tatieve democratie zou kunn<strong>en</strong> gehanteerd word<strong>en</strong>, d<strong>en</strong>k maar aan de opbouw van<br />

e<strong>en</strong> tor<strong>en</strong>hoge staatsschuld in e<strong>en</strong> land als het onze. Er rijz<strong>en</strong> in dat kader overig<strong>en</strong>s<br />

pleidooi<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> verplicht refer<strong>en</strong>dum vooraleer staatsschuld mag word<strong>en</strong> aangegaan<br />

(Weizsäcker von, 1992) (Kiewit & Szakaly, 1996).<br />

- Onderzoek in de Ver<strong>en</strong>igde Stat<strong>en</strong> ontkracht de stelling als zoud<strong>en</strong> burgers via refer<strong>en</strong>da<br />

systematisch kiez<strong>en</strong> voor lagere belasting<strong>en</strong> (Piper, 2001).<br />

- “Aangezi<strong>en</strong> de bevolking altijd zelf de gevolg<strong>en</strong> moet drag<strong>en</strong> van budgettaire besluit<strong>en</strong>, is het<br />

niet meer dan logisch dat de bevolking ook het laatste woord hierover moet hebb<strong>en</strong>”<br />

(Verhulst & Nijeboer, 2007).<br />

<strong>De</strong> wet<strong>en</strong>schappelijke literatuur ter zake behandelt voornamelijk onderwerp<strong>en</strong> als belasting<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

overheidsuitgav<strong>en</strong>. <strong>De</strong> Antwerpse volksraadpleging was van e<strong>en</strong> <strong>en</strong>igszins andere orde: grote<br />

infrastructuurwerk<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>te of stad immers heel tastbare gevolg<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> voor de<br />

onmiddellijke leefomgeving van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. Het middels de exit-poll gemet<strong>en</strong> NIMBY-effect was<br />

onmisk<strong>en</strong>baar reëel aanwezig. Al deed zich in dit geval e<strong>en</strong> bijzondere situatie voor, daar impliciet<br />

ook het tunnelalternatief duidelijk aanwezig was in de geest<strong>en</strong> van de kiezers (zo ton<strong>en</strong> de meting<strong>en</strong><br />

in Eker<strong>en</strong> aan). Of beide teg<strong>en</strong>gestelde NIMBY-effect<strong>en</strong> elkaar neutraliseerd<strong>en</strong>, kan niet <strong>af</strong>geleid<br />

word<strong>en</strong> uit de exit-poll. Wel zi<strong>en</strong> we dat in de neutrale stemlocatie Berchem ook de uitslag neutraal<br />

was, in die zin dat hij dicht bij de uitslag voor de stad als geheel lag.<br />

28 Lees bv. het interview met Marc Van Peel (schep<strong>en</strong> van Hav<strong>en</strong> <strong>en</strong> Personeel voor CD&V) in <strong>De</strong> Standaard van<br />

21 oktober 2009.<br />

66


“Refer<strong>en</strong>da stell<strong>en</strong> meerderhed<strong>en</strong> in staat om minderhed<strong>en</strong> systematisch te onderdrukk<strong>en</strong>.”<br />

- Opnieuw kan dit argum<strong>en</strong>t net zo goed teg<strong>en</strong> de democratie als dusdanig word<strong>en</strong> ingezet in<br />

plaats van louter teg<strong>en</strong> directe vorm<strong>en</strong> van democratie, zo motiver<strong>en</strong> de voorstanders van<br />

directe democratie.<br />

- Minderhed<strong>en</strong> in de Ver<strong>en</strong>igde Stat<strong>en</strong> blijk<strong>en</strong> alvast meer dan de blanke meerderheid<br />

pleitbezorgers van directe vorm<strong>en</strong> van democratie (Matsusaka, 2004).<br />

- Onderzoek in Zwitserland toont ook aan dat wanneer refer<strong>en</strong>da over de recht<strong>en</strong> van<br />

minderhed<strong>en</strong> word<strong>en</strong> georganiseerd, deze in grote meerderheid in het voordeel van deze<br />

minderheidsrecht<strong>en</strong> uitvall<strong>en</strong> (Frey & Goette, Does the popular vote destroy civil rights?,<br />

1998). 29<br />

- <strong>De</strong> doodstr<strong>af</strong> is in ge<strong>en</strong> van beide land<strong>en</strong> in Europa waar die middels e<strong>en</strong> refer<strong>en</strong>dum zou<br />

kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> heringevoerd (m.n. Zwitserland of Liecht<strong>en</strong>stein) ooit tot voorwerp van e<strong>en</strong><br />

refer<strong>en</strong>dum gemaakt. In Amerika zijn er wat de doodstr<strong>af</strong> betreft nauwelijks verschill<strong>en</strong><br />

tuss<strong>en</strong> stat<strong>en</strong> met <strong>en</strong> zonder directe democratie (Heussner, 1999).<br />

E<strong>en</strong> hiermee verband houd<strong>en</strong>d vraagstuk betreft het debat dat in de aanloop van de Antwerpse<br />

volksraadpleging werd gevoerd over de schaalgrootte van deze volksraadpleging: di<strong>en</strong>de deze<br />

volksraadpleging <strong>en</strong>kel in Antwerp<strong>en</strong> georganiseerd te word<strong>en</strong>? Of di<strong>en</strong>d<strong>en</strong> ook de omligg<strong>en</strong>de<br />

geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zich uit te sprek<strong>en</strong>? Moest er misschi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> provinciaal refer<strong>en</strong>dum kom<strong>en</strong>? Of moest dit<br />

e<strong>en</strong> volksraadpleging op Vlaams niveau zijn geweest (wat met deze stand van zak<strong>en</strong> decretaal<br />

ev<strong>en</strong>wel onmogelijk is), gezi<strong>en</strong> de Vlaamse overheid het gros van de werk<strong>en</strong> financiert <strong>en</strong> het<br />

mobiliteitsvraagstuk ook voor niet-Antwerp<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> relevant kan zijn? Vrag<strong>en</strong> die niet e<strong>en</strong>voudig met<br />

e<strong>en</strong>duidige antwoord<strong>en</strong> te beantwoord<strong>en</strong> vall<strong>en</strong>.<br />

29 E<strong>en</strong> vaak aangehaald teg<strong>en</strong>voorbeeld betreft het vrouw<strong>en</strong>stemrecht dat in Zwitersland op federaal niveau<br />

pas in 1971 werd ingevoerd. Maar tijd<strong>en</strong>s de kantonale refer<strong>en</strong>da in ’73, ’82 <strong>en</strong> ’90 stemde e<strong>en</strong> meerderheid<br />

van de mann<strong>en</strong> in App<strong>en</strong>zell Innerrhod<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> de invoering van het stemrecht voor vrouw<strong>en</strong>. Pas in 1990 –<br />

onder druk van de rechtbank van Lausanne die had geoordeeld dat dit strijdig was met de Zwitserse grondwet<br />

– stemde e<strong>en</strong> meerheid van de mann<strong>en</strong> (als laatste kanton in Zwitserland) voor de invoering van het stemrecht<br />

voor vrouw<strong>en</strong> in App<strong>en</strong>zell Innerrhod<strong>en</strong> (bron: www.ath<strong>en</strong>e.ant<strong>en</strong>na.nl – auteur: Arj<strong>en</strong> Nijeboer).<br />

67


“Refer<strong>en</strong>da zijn instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> op maat voor demagog<strong>en</strong> <strong>en</strong> populist<strong>en</strong>.”<br />

- Directe vorm<strong>en</strong> van democratie zijn (zo luidt het bij de voorstanders ervan) veel meer issue-<br />

gericht dan persoonsgericht (zoals in e<strong>en</strong> zuiver repres<strong>en</strong>tatief systeem het geval is).<br />

- Plebisciet<strong>en</strong> van dictators als Sadam Hoessein of Augusto Pinochet hebb<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s<br />

verdedigers van directe democratie ge<strong>en</strong> uitstaans met e<strong>en</strong> auth<strong>en</strong>tieke vorm van directe<br />

democratie. Daarin kan de bevolking immers via het verzamel<strong>en</strong> van handtek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> de<br />

reger<strong>en</strong>de meerderheid steeds dwing<strong>en</strong> tot het organiser<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> refer<strong>en</strong>dum, zijn de<br />

voorwaard<strong>en</strong> bij wet geregeld <strong>en</strong> voor iedere<strong>en</strong> gelijk <strong>en</strong> zijn de burgerlijke vrijhed<strong>en</strong> actief<br />

gewaarborgd zodat o.a. iedere<strong>en</strong> publiekscampagnes kan voer<strong>en</strong> (Verhulst & Nijeboer,<br />

2007).<br />

<strong>De</strong> actiegroepering<strong>en</strong> – <strong>en</strong> dan vooral de meer mediag<strong>en</strong>ieke actiegroepering vzw Ademloos die de<br />

eig<strong>en</strong>lijke initiatiefnemer van de volksraadpleging was – kreg<strong>en</strong> geregeld de kritiek demagogisch <strong>en</strong><br />

populistisch tewerk te gaan (bv. <strong>naar</strong> aanleiding van de protestactie aan het Antwerpse stadhuis met<br />

de gehandicapte leerling<strong>en</strong> van de Sint-Jozefschool die volg<strong>en</strong>s de plann<strong>en</strong> van de BAM letterlijk<br />

onder de brug zou ligg<strong>en</strong>). Daarteg<strong>en</strong>over stond het respect dat vooral StRat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal wist te<br />

vergar<strong>en</strong> door met relatief uitgewerkte alternatiev<strong>en</strong> voor het BAM-trcé uit te pakk<strong>en</strong>. Ook de BAM<br />

kreeg in het slot van de campagne verwijt<strong>en</strong> over zich he<strong>en</strong> omwille van t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>tieuze<br />

campagnespotjes. Al bij al blev<strong>en</strong> de wederzijdse verwijt<strong>en</strong> inzake demagogie <strong>en</strong> populisme eerder<br />

beperkt <strong>en</strong> blev<strong>en</strong> de incid<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (ook tuss<strong>en</strong> politici <strong>en</strong> politieke partij<strong>en</strong>) binn<strong>en</strong> de perk<strong>en</strong> van wat<br />

als normaal kan aanzi<strong>en</strong> word<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s dergelijke campagnes.<br />

“Dieg<strong>en</strong><strong>en</strong> die over het meeste geld beschikk<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> de grootste (media)campagne opzett<strong>en</strong>.<br />

En daardoor met uitgeki<strong>en</strong>de marketingstrategieën hun slag thuishal<strong>en</strong>.”<br />

- Ook binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> zuiver repres<strong>en</strong>tatieve democratie circuleert veel geld: directe vorm<strong>en</strong> van<br />

democratie moet<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s de voorstanders ervan m.a.w. niet vergelek<strong>en</strong> word<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />

onbestaande <strong>en</strong> onbereikbare ideaaltoestand, maar met het bestaande zuiver<br />

repres<strong>en</strong>tatieve systeem.<br />

68


- Onderzoek in de Ver<strong>en</strong>igde Stat<strong>en</strong> toont aan dat het economisch establishm<strong>en</strong>t er relatief<br />

weinig in slaagt om via refer<strong>en</strong>da door h<strong>en</strong> gew<strong>en</strong>ste wett<strong>en</strong> goedgekeurd te krijg<strong>en</strong> (Gerber,<br />

1999). 30<br />

- Net zoals dat geldt voor de repres<strong>en</strong>tatieve democratie, kunn<strong>en</strong> ook vorm<strong>en</strong> van directe<br />

democratie geflankeerd word<strong>en</strong> door wettelijke maatregel<strong>en</strong> die <strong>en</strong>erzijds de op<strong>en</strong>baarheid<br />

van financiële strom<strong>en</strong> garander<strong>en</strong> (<strong>en</strong> deze geldstrom<strong>en</strong> desgew<strong>en</strong>st beperk<strong>en</strong>) <strong>en</strong> die<br />

anderzijds voor iedere betrokk<strong>en</strong> partij voldo<strong>en</strong>de spreekmogelijkhed<strong>en</strong> garander<strong>en</strong> (cf.<br />

infra).<br />

Financieel was de campagne voor deze volksraadpleging e<strong>en</strong> ongelijke strijd. In het Vlaams parlem<strong>en</strong>t<br />

werd<strong>en</strong> door to<strong>en</strong>malig Gro<strong>en</strong>!-voorzitster Mieke Vogels bedrag<strong>en</strong> geopperd van € 2 miljo<strong>en</strong> aan<br />

campagnemiddel<strong>en</strong> voor de BAM versus € 40.000 voor de actiegroepering<strong>en</strong>. <strong>De</strong> vraag <strong>naar</strong> <strong>en</strong>ige<br />

vorm van billijke regelgeving hieromtr<strong>en</strong>t lijkt legitiem (cf. infra), al bleek de impact van<br />

middel<strong>en</strong>kloof op de uiteindelijke uitslag van de volksraadpleging (wellicht ook mee omwille van de<br />

media-aandacht die dergelijke bericht<strong>en</strong> g<strong>en</strong>erer<strong>en</strong>) paradoxaal g<strong>en</strong>oeg schijnbaar beperkt.<br />

“Refer<strong>en</strong>da bemoeilijk<strong>en</strong> door hun JA/NEEN-vraagstelling nuancering.”<br />

- “Vanuit het perspectief van de burgers levert e<strong>en</strong> directe democratie veel meer<br />

nuanceringsmogelijkhed<strong>en</strong> op dan e<strong>en</strong> zuiver repres<strong>en</strong>tatief stelsel. In de laatste kunn<strong>en</strong><br />

kiezers niet anders dan kiez<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> e<strong>en</strong> zeer beperkt aantal van politieke opties: de<br />

politieke partijprogramma’s. <strong>De</strong>ze kom<strong>en</strong> i n werkelijkheid vrijwel nooit overe<strong>en</strong> met de<br />

keuzes die kiezers zelf zoud<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> als zij over dezelfde onderwerp<strong>en</strong> moest<strong>en</strong> besliss<strong>en</strong>.<br />

(…) En zelfs als die partij wel zou bestaan, is het nog allerminst zeker wat er met het<br />

betreff<strong>en</strong>de standpunt gebeurt. <strong>De</strong> partij kan immers in de oppositie terecht kom<strong>en</strong>, of<br />

indi<strong>en</strong> ze toch in de regering komt kan ze haar standpunt lat<strong>en</strong> vall<strong>en</strong> in ruil voor steun van<br />

de andere coalitiepartij<strong>en</strong> aan hun andere voorstell<strong>en</strong>.” (Verhulst & Nijeboer, 2007)<br />

- Refer<strong>en</strong>dumsystem<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> ook op diverse manier<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aangepast opdat er wel<br />

ruimte zou zijn voor tuss<strong>en</strong>tijdse bijstelling van standpunt<strong>en</strong> <strong>en</strong> voor meerkeuze opties (cf.<br />

infra).<br />

30 Economische machtsgroep<strong>en</strong> blijk<strong>en</strong> daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong> wel goed bij machte om volksinitiatiev<strong>en</strong> van ander<strong>en</strong><br />

onderuit te hal<strong>en</strong>, door het lancer<strong>en</strong> van teg<strong>en</strong>initiatiev<strong>en</strong>.<br />

69


- Teg<strong>en</strong>standers van refer<strong>en</strong>da wijz<strong>en</strong> ook op het gevaar van ‘linking’ (e<strong>en</strong> f<strong>en</strong>ome<strong>en</strong> waarbij<br />

burgers in hun oordeelvorming bij refer<strong>en</strong>da ook vele andere zak<strong>en</strong> lat<strong>en</strong> meespel<strong>en</strong> die<br />

niets met het eig<strong>en</strong>lijke onderwerp te mak<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>). Voorstanders van directe democratie<br />

replicer<strong>en</strong> dat dit risico reëel is in land<strong>en</strong> waar slechts zeer sporadisch – <strong>en</strong> dan nog op<br />

initiatief van de overheid – refer<strong>en</strong>dums word<strong>en</strong> uitgeschrev<strong>en</strong> (bv. in Frankrijk n.a.v. het<br />

Verdrag van Maastricht), maar dat ‘linking’ in bijvoorbeeld Zwitserland nauwelijks bek<strong>en</strong>d is<br />

(Verhulst & Nijeboer, 2007).<br />

Dit klassieke argum<strong>en</strong>t teg<strong>en</strong> volksraadpleging<strong>en</strong> <strong>en</strong> refer<strong>en</strong>da vormde ook tijd<strong>en</strong>s deze Antwerpse<br />

volksraadpleging voorwerp van debat. Ook nadat de uitslag bek<strong>en</strong>d was, stopte het debat niet: want<br />

hoe moest de ‘NEEN’ van de Antwerp<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> nu geïnterpreteerd word<strong>en</strong>? Als e<strong>en</strong> ‘NEEN’ teg<strong>en</strong> de<br />

<strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> ‘JA’ voor het tunnelalternatief? Of eerder als e<strong>en</strong> ‘NEEN’ teg<strong>en</strong> deze <strong>Lange</strong><br />

<strong>Wapper</strong>, e<strong>en</strong> ‘NEEN’ waaraan dan mits <strong>en</strong>ige aanpassing<strong>en</strong> aan het BAM-tracé (bv. aan de<br />

aansluiting van het viaduct op de Ring in Merksem) kan tegemoet gekom<strong>en</strong> word<strong>en</strong>?<br />

Van ‘linking’ was tijd<strong>en</strong>s de campagne voor de Antwerpse volksraadpleging weinig sprake (al<br />

trachtt<strong>en</strong> sommige media de volksraadpleging voor te stell<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> duel tuss<strong>en</strong> sp.a-burgemeester<br />

Patrick Janss<strong>en</strong>s <strong>en</strong> N-VA-voorzitter Bart <strong>De</strong> Wever, als e<strong>en</strong> voor<strong>af</strong>name op e<strong>en</strong> mogelijke strijd om<br />

het burgemeesterschap in 2012: de invloed van deze vorm van fraiming bleef echter relatief beperkt).<br />

“Refer<strong>en</strong>da zijn strijdig met de repres<strong>en</strong>tatieve democratie.”<br />

- Voorstanders van directe democratie bestempel<strong>en</strong> dit als e<strong>en</strong> drogred<strong>en</strong> (Verhulst &<br />

Nijeboer, 2007): “<strong>De</strong>mocratie wordt gelijkgesteld met ‘repres<strong>en</strong>tatieve democratie’ alsof<br />

verteg<strong>en</strong>woordiging (repres<strong>en</strong>tatie) de ess<strong>en</strong>tie van democratie zou vorm<strong>en</strong>. Het<br />

refer<strong>en</strong>dum zou dan ‘de democratie’ bedreig<strong>en</strong>. In werkelijkheid is niet verteg<strong>en</strong>woordiging,<br />

maar volkssoevereiniteit de ess<strong>en</strong>tie van democratie. (…) Het parlem<strong>en</strong>t is ge<strong>en</strong> doel op zich;<br />

het parlem<strong>en</strong>t is er voor de democratie, de democratie is er niet voor het parlem<strong>en</strong>t.”<br />

- Geregeld wordt ook gewez<strong>en</strong> op de relativiteit van de impact die directe democratie heeft op<br />

sam<strong>en</strong>leving<strong>en</strong> waarbinn<strong>en</strong> deze gehanteerd wordt. Zo werd<strong>en</strong> in de Ver<strong>en</strong>igde Stat<strong>en</strong> in<br />

1996 102 door burgers geïnitieerde refer<strong>en</strong>da ter stemming gebracht, terwijl de verkoz<strong>en</strong><br />

verteg<strong>en</strong>woordigers in alle deelstat<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> dat jaar 17.000 wett<strong>en</strong> aannam<strong>en</strong> (Waters,<br />

2002).<br />

70


Enkele van de principiële teg<strong>en</strong>standers van vorm<strong>en</strong> van directe democratie als volksraadpleging<strong>en</strong><br />

behoord<strong>en</strong> ook nog e<strong>en</strong>s tot het verliez<strong>en</strong>de kamp bij de volksraadpleging in Antwerp<strong>en</strong> 31 : bij h<strong>en</strong> was<br />

de geuite ontgoocheling dan ook sterker dan bij principiële voorstanders van volksraadpleging<strong>en</strong> die<br />

ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s tot het verliez<strong>en</strong>de kamp behoord<strong>en</strong>. 32<br />

Het feit dat volksraadpleging<strong>en</strong> in Vlaander<strong>en</strong> niet bind<strong>en</strong>d, maar adviser<strong>en</strong>d van aard zijn, is<br />

overig<strong>en</strong>s maar één van de elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die aanton<strong>en</strong> dat de regelgeving hieromtr<strong>en</strong>t er kwam na e<strong>en</strong><br />

felbevocht<strong>en</strong> compromis n.a.v. het Vlaamse Geme<strong>en</strong>tedecreet van 2005 <strong>en</strong> niet zozeer de uiting was<br />

van e<strong>en</strong> politieke partijgr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> overstijg<strong>en</strong>de cons<strong>en</strong>sus over de noodzaak van deze <strong>en</strong> andere<br />

vorm<strong>en</strong> van directe democratie. Ook het feit dat de geme<strong>en</strong>teraad in het Geme<strong>en</strong>tedecreet op het<br />

vlak van de organisatie van volksraadpleging<strong>en</strong> nog veel macht wordt toebedeeld (<strong>en</strong> deze macht<br />

<strong>naar</strong> Nederlands model niet wordt toebedeeld aan on<strong>af</strong>hankelijke commissies), kan als e<strong>en</strong> uiting<br />

gezi<strong>en</strong> word<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>zelfde scepsis teg<strong>en</strong>over directe democratie (cf. infra).<br />

“Als gevolg van vele refer<strong>en</strong>da zijn kiezers minder g<strong>en</strong>eigd om deel te nem<strong>en</strong> aan de verkiezing<strong>en</strong>,<br />

die daardoor aan repres<strong>en</strong>tativiteit verliez<strong>en</strong> omdat vooral de economisch zwakker<strong>en</strong> sneller<br />

<strong>af</strong>hak<strong>en</strong>.” 33<br />

- <strong>De</strong> in Zwitserland zeer lage handtek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>drempel (100.000 of 2% van de kiesgerechtigd<strong>en</strong>)<br />

zou kunn<strong>en</strong> verhoogd word<strong>en</strong> om het aantal refer<strong>en</strong>da te beperk<strong>en</strong>.<br />

- Zelfs de grote meerderheid van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die in land<strong>en</strong> zonder opkomstplicht nooit gaan<br />

stemm<strong>en</strong>, zoud<strong>en</strong> toch voorstander zijn van directe democratie (Möckli, 1994). Voorstanders<br />

interpreter<strong>en</strong> dit als e<strong>en</strong> mandateringsprincipe dat vergelijkbaar is met dat van kiezers die via<br />

verkiezing<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> repres<strong>en</strong>tatieve democratie volksverteg<strong>en</strong>woordigers aanduid<strong>en</strong><br />

(Verhulst & Nijeboer, 2007).<br />

- Refer<strong>en</strong>dumsystem<strong>en</strong> zijn ook met opkomstplicht d<strong>en</strong>kbaar (cf. infra).<br />

31 We kunn<strong>en</strong> hier opnieuw verwijz<strong>en</strong> <strong>naar</strong> het eerder aangehaalde interview met Marc Van Peel (schep<strong>en</strong> van<br />

Hav<strong>en</strong> <strong>en</strong> Personeel voor CD&V) in <strong>De</strong> Standaard van 21 oktober 2009.<br />

32 Op<strong>en</strong> VLD-fractieleider in het Vlaams parlem<strong>en</strong>t Sv<strong>en</strong> Gatz aanvaardde de uitslag bijvoorbeeld mete<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

riep de Vlaamse regering later op om e<strong>en</strong>s er nieuwe alternatiev<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> uitgewerkt zijn, deze via e<strong>en</strong><br />

volksraadpleging opnieuw voor te legg<strong>en</strong> aan de Antwerpse bevolking.<br />

33 <strong>De</strong> opkomst voor de parlem<strong>en</strong>tsverkiezing<strong>en</strong> in Zwitserland schommelt steevast rond e<strong>en</strong> (in vergelijking met<br />

andere land<strong>en</strong>) lage 40%, wat door vel<strong>en</strong> wordt toegeschrev<strong>en</strong> aan refer<strong>en</strong>dummoeheid.<br />

71


Over de opkomst bij de Antwerpse volksraadpleging toond<strong>en</strong> we eerder in deze masterproef al aan<br />

dat deze met 34,75% – althans vergelek<strong>en</strong> met de 13 eerdere geme<strong>en</strong>telijke volksraadpleging<strong>en</strong> in<br />

Vlaander<strong>en</strong> waar de gemiddelde opkomst 33,3% bedroeg – niet spectaculair, maar wel behoorlijk<br />

te noem<strong>en</strong> was.<br />

Mocht deze 34,75% e<strong>en</strong> repres<strong>en</strong>tatief staal vorm<strong>en</strong> van de Antwerpse bevolking, dan stelde zich<br />

ter zake wellicht ge<strong>en</strong> onoverkomelijk groot probleem. <strong>De</strong> exit-poll toont ev<strong>en</strong>wel onomstotelijk<br />

aan dat het teg<strong>en</strong>deel het geval is. Zo nam<strong>en</strong> – om het bij één voorbeeld te houd<strong>en</strong> (cf. supra) –<br />

hoger opgeleid<strong>en</strong> aan de volksraadpleging niet alle<strong>en</strong> in grotere mate deel dan lager opgeleid<strong>en</strong>,<br />

ze hield<strong>en</strong> er ook e<strong>en</strong> negatievere m<strong>en</strong>ing teg<strong>en</strong>over de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> op na. Ook wat<br />

volksraadpleging<strong>en</strong> betreft, is het debat over stemrecht versus opkomstplicht daarmee opnieuw<br />

geop<strong>en</strong>d (cf. infra).<br />

“<strong>De</strong> vraagstelling kan word<strong>en</strong> gemanipuleerd.”<br />

- Voorstanders van directe democratie argum<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> dat hieromtr<strong>en</strong>t nauwelijks discussies<br />

bestaan in land<strong>en</strong> of regio’s (zoals Zwitserland, Californië, Oregon, Beier<strong>en</strong> <strong>en</strong>z.) die e<strong>en</strong><br />

traditie opbouwd<strong>en</strong> met vorm<strong>en</strong> directe democratie (Verhulst & Nijeboer, 2007).<br />

- Om gevar<strong>en</strong> van vraagmanipulatie te voorkom<strong>en</strong>, moet<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>de waarborg<strong>en</strong> in de<br />

wetgeving omtr<strong>en</strong>t volksraadpleging<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of refer<strong>en</strong>da te word<strong>en</strong> ingebouwd (cf. infra).<br />

Ook in het kader van de Antwerpse volksraadpleging woedde e<strong>en</strong> debat over de vraagstelling.<br />

Naarmate het tunnelalternatief aan geloofwaardigheid won (wat na de evaluatiestudie van ARUP-<br />

SUM onteg<strong>en</strong>sprekelijk het geval was), klonk uit steeds meer stemm<strong>en</strong> de roep om de Antwerp<strong>en</strong>ar<strong>en</strong><br />

op 18 oktober tuss<strong>en</strong> twee alternatiev<strong>en</strong> (brug versus tunnel) te lat<strong>en</strong> kiez<strong>en</strong>. Vanuit decretaal<br />

oogpunt was dit ge<strong>en</strong> sinecure. <strong>De</strong> <strong>en</strong>ige regel met betrekking tot de vraagstelling is immers kort <strong>en</strong><br />

duidelijk: “Om elke dubbelzinnigheid te vermijd<strong>en</strong> moet kracht<strong>en</strong>s artikel 218 van het<br />

Geme<strong>en</strong>tedecreet de vraag zodanig word<strong>en</strong> geformuleerd dat ze met ‘ja’ of ‘ne<strong>en</strong>’ kan word<strong>en</strong><br />

beantwoord. Het decreet laat inderdaad niet toe dat verschill<strong>en</strong>de alternatiev<strong>en</strong> aan de deelnemer<br />

word<strong>en</strong> voorgelegd. <strong>De</strong> decreetgever heeft wel de mogelijkheid voorzi<strong>en</strong> in één raadpleging meerdere<br />

vrag<strong>en</strong> voor te legg<strong>en</strong>. <strong>De</strong>ze vrag<strong>en</strong> hoev<strong>en</strong> niet op dezelfde materie betrekking te hebb<strong>en</strong>. <strong>De</strong> VAV 34<br />

wijst er ev<strong>en</strong>wel op dat m<strong>en</strong> er in geval van meerdere vrag<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t over te wak<strong>en</strong> dat het antwoord<br />

34 Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadpleging<strong>en</strong>.<br />

72


op die vrag<strong>en</strong> niet tot onderling teg<strong>en</strong>strijdige resultat<strong>en</strong> aanleiding kan gev<strong>en</strong>.” (Becker & Billiet,<br />

2009/1)<br />

Om deze dubbelzinnigheid te vermijd<strong>en</strong> (stel bv. dat Antwerp<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> zich zowel voor de brug als voor<br />

de tunnel zoud<strong>en</strong> uitsprek<strong>en</strong>), maar ook om politieke red<strong>en</strong><strong>en</strong> (het ‘JA’-kamp wou het<br />

tunnelalternatief niet zoveel geloofwaardigheid gunn<strong>en</strong> dat het zelfs in de vraagstelling zou word<strong>en</strong><br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>; burgemeester Patrick Janss<strong>en</strong>s – die wel voorstander was van twee vrag<strong>en</strong> – had hier<br />

echter ge<strong>en</strong> wisselmeerderheid met Vlaams Belang voor over) werd de oorsprnkelijke vraagstelling<br />

behoud<strong>en</strong>. Onder meer om discussies als deze uit het politieke vaarwater te houd<strong>en</strong>, wordt in<br />

Nederland bij volksraadpleging<strong>en</strong> daarom al langer e<strong>en</strong> beroep gedaan op ‘on<strong>af</strong>hankelijke<br />

refer<strong>en</strong>dumcommissies’ (cf. infra).<br />

“Refer<strong>en</strong>da houd<strong>en</strong> noodzakelijke vernieuwing<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> of (omgekeerd argum<strong>en</strong>t) gev<strong>en</strong><br />

veranderingsgezinde activist<strong>en</strong> te veel vrij spel omdat de zwijg<strong>en</strong>de meerderheid niet deelneemt<br />

aan refer<strong>en</strong>da.”<br />

- Uit onderzoek blijkt dat zowel in Zwitserland (Butler & Ranney, 1994) als in de Ver<strong>en</strong>igde<br />

Stat<strong>en</strong> (Allswang, 2000) conservatieve <strong>en</strong> progressieve groep<strong>en</strong> beurtelings succes k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> bij<br />

refer<strong>en</strong>da.<br />

- Ook de (omgekeerde) bewering dat vernieuwingsgezinde activist<strong>en</strong> via refer<strong>en</strong>da e<strong>en</strong> ag<strong>en</strong>da<br />

kunn<strong>en</strong> doordrukk<strong>en</strong> waarvoor nauwelijks e<strong>en</strong> reëel maatschappelijk draagvlak bestaat, kan<br />

nauwelijks onderbouwd word<strong>en</strong>. In geval van twijfel stemm<strong>en</strong> kiezers doorgaans teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

volksinitiatief 35 (Verhulst & Nijeboer, 2007).<br />

<strong>De</strong> exit-poll (cf. supra) toonde aan dat bij de Antwerpse volksraadpleging bepaalde sociale<br />

categorieën over- <strong>en</strong> andere onderverteg<strong>en</strong>woordigd war<strong>en</strong>. Hoe de uitslag er zou hebb<strong>en</strong> uitgezi<strong>en</strong><br />

indi<strong>en</strong> 100% van de kiezers e<strong>en</strong> stem had uitgebracht, kan uit onze bevinding<strong>en</strong> onmogelijk word<strong>en</strong><br />

<strong>af</strong>geleid. Wel is het aannemelijk om te stell<strong>en</strong> dat deze uitslag substantieel zou kunn<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong><br />

verschill<strong>en</strong> van de uitslag zoals we die nu zag<strong>en</strong>. Wat vanuit democratisch oogpunt uiteraard vrag<strong>en</strong><br />

oproept (cf. infra).<br />

35 In Zwitserland bv. wordt nauwelijks 10% van de volksinitiatiev<strong>en</strong> goedgekeurd.<br />

73


“Er zijn betere participatie-instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> d<strong>en</strong>kbaar <strong>en</strong> voorhand<strong>en</strong> dan refer<strong>en</strong>da.”<br />

- Verdedigers ervan argum<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> dat directe democratie vanuit democratisch oogpunt (bv.<br />

m.b.t. publiek debat <strong>en</strong> burgerschapsvorming) e<strong>en</strong> rijker instrum<strong>en</strong>t is in vergelijking met<br />

andere (alternatieve) vorm<strong>en</strong> van participatieve democratie (cf. infra). In Nederland wees<br />

onderzoek bijvoorbeeld uit dat de m<strong>en</strong>ingvorming van burgers bij zgn. burger<strong>en</strong>quêtes 36 veel<br />

minder gedeg<strong>en</strong> is dan bij volksraadpleging<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat er zowel bij burger<strong>en</strong>quêtes als bij<br />

interactieve beleidsvorming veel minder int<strong>en</strong>sief debat is dan bij volksraadpleging<strong>en</strong> het<br />

geval is (Van Praag, Hoe serieus nem<strong>en</strong> we de burger? <strong>De</strong> stagner<strong>en</strong>de opmars van het lokale<br />

refer<strong>en</strong>dum., 2000).<br />

- Uiteraard zijn ook directe vorm<strong>en</strong> van democratie d<strong>en</strong>kbaar in sam<strong>en</strong>spel met participatieve<br />

vorm<strong>en</strong> van democratie (cf. infra).<br />

5.2. Opties voor de toekomst: <strong>naar</strong> verrijkte vorm<strong>en</strong> van directe<br />

democratie, ingebed in e<strong>en</strong> auth<strong>en</strong>tieke participatiecultuur<br />

Of volksraadpleging<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of refer<strong>en</strong>da nu al dan niet e<strong>en</strong> meerwaarde bied<strong>en</strong> voor het<br />

democratische bestel zoals we dat vandaag in Vlaander<strong>en</strong> <strong>en</strong> België k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>, is uiteraard e<strong>en</strong> sterk<br />

normatief gelad<strong>en</strong> vraag. E<strong>en</strong> vraag ook waarop het antwoord voor vel<strong>en</strong> wellicht mee <strong>af</strong>hankelijk is<br />

van de modaliteit<strong>en</strong> waarmee deze vorm<strong>en</strong> van directe democratie word<strong>en</strong> ingepast.<br />

Zelf zijn wij vrag<strong>en</strong>de partij om minst<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> maatschappelijk debat op gang te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> over de plek<br />

die – weliswaar verbeterde <strong>en</strong> verrijkte – vorm<strong>en</strong> van directe democratie kunn<strong>en</strong> bekled<strong>en</strong> in ons<br />

huidig democratisch bestel. T<strong>en</strong>minste wanneer deze vorm<strong>en</strong> van directe democratie ge<strong>en</strong> doelloos<br />

rondwev<strong>en</strong>de atom<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> zijn (wat nu nog te veel het geval is), maar elem<strong>en</strong>taire bouwst<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

zoud<strong>en</strong> uitmak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> auth<strong>en</strong>tieke participatiecultuur die meer omvat dan <strong>en</strong>kele geïsoleerde<br />

vorm<strong>en</strong> van directe democratie, maar waarbinn<strong>en</strong> ook met vorm<strong>en</strong> van interactieve beleidsvoering<br />

aan de slag wordt gegaan.<br />

36 Ook wel burgerforum of burgermonitor g<strong>en</strong>oemd.<br />

74


5.2.1. Verbeterde <strong>en</strong> verrijkte vorm<strong>en</strong> van directe democratie<br />

5.2.1.1. On<strong>af</strong>hankelijke volksraadplegingscommissies<br />

Zoals ook de Antwerpse praktijk aantoonde, kunn<strong>en</strong> volksraadpleging<strong>en</strong> <strong>en</strong> refer<strong>en</strong>da aanleiding<br />

gev<strong>en</strong> tot sterke discussies over de billijkheid van de gevoerde procedures. Zo was er discussie over<br />

de vraagstelling van de volksraadpleging <strong>en</strong> over de door BAM gehanteerde campagnebudgett<strong>en</strong> (cf.<br />

supra), maar was er ge<strong>en</strong> on<strong>af</strong>hankelijke ‘scheidsrechter’ voor hand<strong>en</strong> om dergelijke geschill<strong>en</strong> te<br />

besliss<strong>en</strong>. Ja, er is de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadpleging<strong>en</strong> (VAV) die op verzoek van de<br />

Vlaamse regering advies verle<strong>en</strong>t over het houd<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> volksraadpleging, meerbepaald over de<br />

toepassing van het administratief toezicht op de beslissing<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> volksraadpleging te houd<strong>en</strong> 37 .<br />

<strong>De</strong> VAV werd in het verled<strong>en</strong> meerdere mal<strong>en</strong> om advies gevraagd over de te hanter<strong>en</strong><br />

vraagstelling<strong>en</strong> bij lokale volksraadpleging<strong>en</strong> in Vlaander<strong>en</strong>. Maar uit de wet<strong>en</strong>schappelijke literatuur<br />

(Becker & Billiet, 2009/1) blijk<strong>en</strong> e<strong>en</strong> drietal niet onbelangrijke tekortkoming<strong>en</strong>. T<strong>en</strong> eerste is de<br />

adviesaanvraag niet verplicht (de VAV verstrekt overig<strong>en</strong>s <strong>en</strong>kel niet-bind<strong>en</strong>de adviez<strong>en</strong>). T<strong>en</strong><br />

tweede is binn<strong>en</strong> de VAV door haar sam<strong>en</strong>stelling ge<strong>en</strong> specifieke k<strong>en</strong>nis met betrekking tot de<br />

redactie van vraagstelling<strong>en</strong> aanwezig. T<strong>en</strong> derde merk<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappers op dat (ook) wat de<br />

vraagstelling betreft ‘de geme<strong>en</strong>teraad te veel rechter <strong>en</strong> partij is’ (Buel<strong>en</strong>s, Lauwers, Stouthuys<strong>en</strong>,<br />

Hooghe, & Pelleriaux, 1998).<br />

Ook in het buit<strong>en</strong>land zijn maar weinig voorbeeld<strong>en</strong> te vind<strong>en</strong> waar met bov<strong>en</strong> aangehaalde<br />

problem<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> zo neutraal mogelijke manier wordt omgegaan. E<strong>en</strong> uitzondering vormt het<br />

Ver<strong>en</strong>igd Koninkrijk waar al sinds 2000 e<strong>en</strong> ‘Electoral Commission’ bestaat die o.m. als uitdrukkelijke<br />

opdracht heeft om toe te zi<strong>en</strong> op de vraagverwoording van alle nationale <strong>en</strong> lokale refer<strong>en</strong>da 38 . En in<br />

Nederland zijn er de ‘on<strong>af</strong>hankelijke refer<strong>en</strong>dumcommissies’ (die in aanloop van lokale refer<strong>en</strong>da<br />

actief word<strong>en</strong> <strong>en</strong> veelal bestaan uit drie tot vijf door de geme<strong>en</strong>teraad b<strong>en</strong>oemde led<strong>en</strong> met<br />

specifieke expertise inzake refer<strong>en</strong>da), die e<strong>en</strong> uitzondering vorm<strong>en</strong> in internationale context. <strong>De</strong>ze<br />

37 Zie hiervoor www.binn<strong>en</strong>land.vlaander<strong>en</strong>.be, de officiële website over binn<strong>en</strong>lands bestuur van de Vlaamse<br />

overheid.<br />

38 <strong>De</strong> Electoral Commission (e<strong>en</strong> on<strong>af</strong>hankelijk orgaan opgezet door het Britse parlem<strong>en</strong>t) heeft<br />

daarnaast nog veel ruimere bevoegdhed<strong>en</strong>: de commissie bewaakt in het Ver<strong>en</strong>igd Koninkrijk de<br />

integriteit <strong>en</strong> het publieke vertrouw<strong>en</strong> in het democratisch proces. Meer informatie via<br />

www.electoralcommission.org.uk.<br />

75


kwam<strong>en</strong> er om lokale bestur<strong>en</strong> – die <strong>en</strong>erzijds verantwoordelijkheid droeg<strong>en</strong> voor het correcte<br />

verloop van refer<strong>en</strong>da in al hun stadia, maar anderzijds als belanghebb<strong>en</strong>de bij de uitslag moeilijk<br />

volstrekt onpartijdig kunn<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd word<strong>en</strong> – te ontlast<strong>en</strong> van deze oncomfortabele dubbelrol<br />

(Van Praag, On<strong>af</strong>hankelijke refer<strong>en</strong>dumcommissies: k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>d voor de Nederlandse<br />

cons<strong>en</strong>susdemocratie., 2009 1). <strong>De</strong>ze refer<strong>en</strong>dumcommissies (die ge<strong>en</strong> bind<strong>en</strong>de adviez<strong>en</strong><br />

verstrekk<strong>en</strong>, maar in de Nederlandse lokale praktijk wel e<strong>en</strong> sterk moreel gezag ontwikkeld<strong>en</strong>)<br />

nem<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de opdracht<strong>en</strong> op 39 :<br />

- Adviser<strong>en</strong> over de toelaatbaarheid van het onderwerp.<br />

- Adviser<strong>en</strong> over de vraagstelling <strong>en</strong> de datum van het refer<strong>en</strong>dum.<br />

- Toezicht houd<strong>en</strong> op de organisatie <strong>en</strong> het verloop van het refer<strong>en</strong>dum.<br />

- Toets<strong>en</strong> van het neutrale voorlichtingsmateriaal van de geme<strong>en</strong>te.<br />

- Adviser<strong>en</strong> over de subsidieverl<strong>en</strong>ing voor activiteit<strong>en</strong> in het kader van de<br />

refer<strong>en</strong>dumcampagne.<br />

- Behandel<strong>en</strong> van klacht<strong>en</strong> <strong>en</strong> geschill<strong>en</strong>.<br />

- Adviser<strong>en</strong> over de verord<strong>en</strong>ing.<br />

- Adviser<strong>en</strong> over de evaluatie.<br />

Hoewel ook de Nederlandse praktijk niet bij alle lokale refer<strong>en</strong>da gelijklop<strong>en</strong>d is, zijn on<strong>af</strong>hankelijke<br />

refer<strong>en</strong>dumcommissies er niet meer weg te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>. Ze help<strong>en</strong> er allerhande heikele punt<strong>en</strong><br />

(waarvan er vele ook in het kader van de Antwerpse volksraadpleging opdok<strong>en</strong>) proactief vermijd<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>/of op e<strong>en</strong> gedepolitiseerde wijze beslecht<strong>en</strong>. Op die manier vormt de lokale refer<strong>en</strong>dumpraktijk<br />

in Nederland e<strong>en</strong> zichzelf telk<strong>en</strong>s verrijk<strong>en</strong>d ler<strong>en</strong>d proces, waarbij on<strong>af</strong>hankelijke<br />

refer<strong>en</strong>dumcommissies ler<strong>en</strong> van <strong>en</strong> voortbouw<strong>en</strong> op elkaars praktijk.<br />

Er zijn weinig red<strong>en</strong><strong>en</strong> aan te hal<strong>en</strong> waarom ook in Vlaander<strong>en</strong> dergelijke on<strong>af</strong>hankelijke<br />

refer<strong>en</strong>dumcommissies 40 niet in het lev<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geroep<strong>en</strong>.<br />

39 We citer<strong>en</strong> hier uit het voornoemde artikel van Philip Van Praag.<br />

40 Eig<strong>en</strong>lijk di<strong>en</strong><strong>en</strong> we in Vlaamse context om eerder aangehaalde red<strong>en</strong><strong>en</strong> te sprek<strong>en</strong> van<br />

‘volksraadplegingscommissies’ (hoewel we opmerk<strong>en</strong> dat ook in Nederland ‘refer<strong>en</strong>da’ e<strong>en</strong> niet-bind<strong>en</strong>d<br />

karakter hebb<strong>en</strong>, maar de term ‘volksraadpleging’ er minder in zwang is).<br />

76


5.2.1.2. Billijke kans<strong>en</strong> garander<strong>en</strong> aan alle betrokk<strong>en</strong> partij<strong>en</strong><br />

Hoewel e<strong>en</strong> groot onev<strong>en</strong>wicht in financiële slagkracht tuss<strong>en</strong> de in e<strong>en</strong> lokale volksraadpleging<br />

betrokk<strong>en</strong> partij<strong>en</strong> niet noodzakelijk doorslaggev<strong>en</strong>d blijkt te zijn voor de uitslag ervan (zo leert<br />

wet<strong>en</strong>schappelijk onderzoek (Gerber, 1999), maar bv. ook de Antwerpse praktijk, cf. supra), lijkt het<br />

w<strong>en</strong>selijk om billijke <strong>af</strong>sprak<strong>en</strong> te mak<strong>en</strong> over geldstrom<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s campagnes voor<br />

volksraadpleging<strong>en</strong>.<br />

Er kan daarbij aan e<strong>en</strong> mix van maatregel<strong>en</strong> gedacht word<strong>en</strong> 41 :<br />

- <strong>De</strong> lokale of Vlaamse overheid zou e<strong>en</strong> campagnebudget ter beschikking kunn<strong>en</strong> stell<strong>en</strong> aan<br />

de protagonist<strong>en</strong> in de volksraadpleging (financiering aan politieke partij<strong>en</strong> – die ook andere<br />

financieringskanal<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>, d<strong>en</strong>k bv. aan het systeem van <strong>af</strong>dracht<strong>en</strong> – wordt daarbij in<br />

Nederland door de on<strong>af</strong>hankelijke refer<strong>en</strong>dumcommissies uitgeslot<strong>en</strong>, zo leert de praktijk<br />

er). Politieke partij<strong>en</strong> in ons land kunn<strong>en</strong> op basis van hun zetelverdeling in de diverse<br />

parlem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> op financiële overheidssteun: het lijkt fair dat bv. ook<br />

burgerinitiatiev<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> bewez<strong>en</strong> draagvlak (dat aangetoond wordt door het behal<strong>en</strong> van<br />

de handtek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>drempel) voor de campagne middel<strong>en</strong> ter beschikking krijg<strong>en</strong>.<br />

- Er kan gedacht word<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> uitgav<strong>en</strong>beperking in de campagne voor e<strong>en</strong><br />

volksraadpleging, zoals dat ook voor ‘gewone’ verkiezing<strong>en</strong> in ons land het geval is.<br />

- <strong>De</strong> op<strong>en</strong>baarheid van de geldstrom<strong>en</strong> vormt sowieso ook in het kader van<br />

volksraadpleging<strong>en</strong> e<strong>en</strong> cruciaal elem<strong>en</strong>t.<br />

- Ook in het geval van minder mediag<strong>en</strong>ieke volksraadpleging<strong>en</strong> (vergelek<strong>en</strong> met de ongezi<strong>en</strong><br />

fel gemediatiseerde Antwerpse volksraadpleging dan) mag van e<strong>en</strong> op<strong>en</strong>bare omroep<br />

verwacht word<strong>en</strong> dat hij zijn radio- <strong>en</strong> televisiekanal<strong>en</strong> inzet voor e<strong>en</strong> correcte berichtgeving<br />

ter zake.<br />

- <strong>De</strong> Vlaamse overheid zou via eig<strong>en</strong> middel<strong>en</strong> mediaruimte in de (lokale) geschrev<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

private audiovisuele pers kunn<strong>en</strong> aankop<strong>en</strong> in functie van neutrale berichtgeving over de<br />

volksraadpleging in kwestie.<br />

- <strong>De</strong> geme<strong>en</strong>telijke informatiebrochure kan aangew<strong>en</strong>d word<strong>en</strong> om ook de m<strong>en</strong>ing van<br />

diverse andere stakeholders (sociale partners, belang<strong>en</strong>ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong>, economische actor<strong>en</strong>,<br />

politieke partij<strong>en</strong>, midd<strong>en</strong>veldorganisaties <strong>en</strong>z.) bek<strong>en</strong>d te mak<strong>en</strong> aan het ruime publiek.<br />

41 <strong>De</strong>els gebaseerd op de in de bibliogr<strong>af</strong>ie <strong>terug</strong> te vind<strong>en</strong> bijdrage van Jos Verhulst <strong>en</strong> Arj<strong>en</strong> Nijeboer (‘Directe<br />

democratie: feit<strong>en</strong>, argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> ervaring<strong>en</strong> omtr<strong>en</strong>t het refer<strong>en</strong>dum’).<br />

77


5.2.1.3. Naar meer g<strong>en</strong>uanceerde volksraadpleging<strong>en</strong><br />

→ HET MULTIPLE CHOICE REFERENDUM VAN BENJAMIN BARBER<br />

In teg<strong>en</strong>stelling wat voor parlem<strong>en</strong>taire voorstell<strong>en</strong> het geval is, kunn<strong>en</strong> voorstell<strong>en</strong> die aan de<br />

kiezers word<strong>en</strong> voorgelegd in de vorm van volksraadpleging<strong>en</strong> of refer<strong>en</strong>da door die kiezers niet<br />

word<strong>en</strong> geam<strong>en</strong>deerd. Ze kunn<strong>en</strong> het voorstel <strong>en</strong>kel aanvaard<strong>en</strong> of verwerp<strong>en</strong>.<br />

Dat is alvast de situatie voor volksraadpleging<strong>en</strong> zoals wij die vandaag hanter<strong>en</strong>. Want er zijn ook<br />

alternatiev<strong>en</strong> d<strong>en</strong>kbaar. Zo stelde de Amerikaanse politicoloog B<strong>en</strong>jamin Barber in zijn klassiek<br />

geword<strong>en</strong> boek ‘Strong <strong>De</strong>mocracy’ (Barber, 1984)multiple choice refer<strong>en</strong>da voor waarbij kiezers<br />

zich meer g<strong>en</strong>uanceerd zoud<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> uit<strong>en</strong> over het voorligg<strong>en</strong>de voorstel. Barber stelde daarbij<br />

e<strong>en</strong> schaal voor die varieert van sterk NEEN tot sterk JA. E<strong>en</strong> stembiljet voor de volksraadpleging over<br />

de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> zou er dan – bij wijze van slechts ruw uitgewerkt voorbeeld – zo kunn<strong>en</strong> uitgezi<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong>:<br />

i. JA, ik b<strong>en</strong> e<strong>en</strong> sterke voorstander van de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> <strong>en</strong> het BAM-tracé.<br />

ii. JA, maar ik pleit om zeer voorzichtig tewerk te gaan omdat ik bezorgd b<strong>en</strong> over de aard <strong>en</strong> de<br />

kracht van de argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> <strong>en</strong> het BAM-tracé.<br />

iii. NEEN, ik b<strong>en</strong> sterk gekant teg<strong>en</strong> de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> <strong>en</strong> het BAM-tracé <strong>en</strong> pleit ervoor om eerst<br />

het tunnelalternatief van ARUP-SUM verder te onderzoek<strong>en</strong>.<br />

iv. NEEN, ik b<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> <strong>en</strong> het BAM-tracé zoals die vandaag zijn uitgetek<strong>en</strong>d.<br />

Maar mits de juiste aanpassing<strong>en</strong> word<strong>en</strong> doorgevoerd, kan ik de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> <strong>en</strong> het<br />

BAM-tracé later misschi<strong>en</strong> toch nog steun<strong>en</strong>. Ik stel dan ook voor dat dit aangepaste plan<br />

wordt uitgewerkt <strong>en</strong> opnieuw wordt voorgelegd aan de kiezer.<br />

v. NEEN, ik pleit voor uitstel. Er is immers te veel discussie <strong>en</strong> te weinig e<strong>en</strong>sgezindheid over de<br />

<strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> <strong>en</strong> het BAM-tracé zoals die vandaag zijn uitgetek<strong>en</strong>d. We kunn<strong>en</strong> ons ge<strong>en</strong><br />

beslissing veroorlov<strong>en</strong> tot er meer <strong>en</strong> grondiger overleg is gebeurd tuss<strong>en</strong> voor- <strong>en</strong><br />

teg<strong>en</strong>standers van dit project.<br />

Barber suggereert om vervolg<strong>en</strong>s op klassieke wijze het aantal JA- <strong>en</strong> NEEN-stemm<strong>en</strong> te tell<strong>en</strong> om op<br />

die manier het winn<strong>en</strong>de kamp te kunn<strong>en</strong> bepal<strong>en</strong>. Volg<strong>en</strong>d op de uitslag kan dan e<strong>en</strong> analyse t<strong>en</strong><br />

gronde plaatsvind<strong>en</strong> over het stemgedrag, e<strong>en</strong> analyse die vervolg<strong>en</strong>s voorwerp kan vorm<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

maatschappelijk debat waaruit voor- <strong>en</strong> teg<strong>en</strong>standers van het voorligg<strong>en</strong>d voorstel belangwekk<strong>en</strong>de<br />

78


informatie kunn<strong>en</strong> pur<strong>en</strong> over de aard van hun overwinning of nederlaag. E<strong>en</strong> voorstel dat in<br />

hoofdzaak werd goedgekeurd door JA-ii stemm<strong>en</strong>, maar met veel NEEN-iii stemm<strong>en</strong> werd<br />

geconfronteerd, moet door de win<strong>naar</strong>s van de volksraadpleging met nog meer omzichtigheid<br />

behandeld word<strong>en</strong> dan sowieso al werd gevraagd door JA-ii kiezers (e<strong>en</strong> omgekeerde red<strong>en</strong>ering zou<br />

kunn<strong>en</strong> uitgewerkt word<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> meerderheid van NEEN-iv kiezers die geconfronteerd wordt met<br />

e<strong>en</strong> belangrijke groep JA-i kiezers). Door dergelijke vorm<strong>en</strong> van maatschappelijk debat, argum<strong>en</strong>teert<br />

Barber, word<strong>en</strong> burgers betrokk<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> g<strong>en</strong>uanceerd <strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schapsgericht proces die<br />

volksraadpleging<strong>en</strong> hun pot<strong>en</strong>tieel rauw <strong>en</strong> overdrev<strong>en</strong> polariser<strong>en</strong>d karakter ontnem<strong>en</strong>.<br />

Barber suggereert ter zake tot slot refer<strong>en</strong>da in twee fases, gescheid<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> deliberatiefase van<br />

bv. zes maand<strong>en</strong>. <strong>De</strong> tweede stemronde zou dan e<strong>en</strong> herevaluatie door de kiezers van de<br />

oorspronkelijke uitslag inhoud<strong>en</strong>, waarbij hun m<strong>en</strong>ing mee zou gevormd zijn door voornoemd<br />

maatschappelijk debat dat volgde op de eerste stemuitslag. Indi<strong>en</strong> het e<strong>en</strong> constructief voorstel zou<br />

betreff<strong>en</strong> dat vanuit de bevolking via handtek<strong>en</strong>ingverzameling ter stemming werd voorgelegd (bv.<br />

‘Vindt u dat de doodstr<strong>af</strong> opnieuw moet ingevoerd word<strong>en</strong>’), dan zou e<strong>en</strong> dergelijk voorstel tot twee<br />

maal toe e<strong>en</strong> JA moet<strong>en</strong> verkrijg<strong>en</strong> vanuit de bevolking (e<strong>en</strong> NEEN bij de eerste stemronde zou e<strong>en</strong><br />

tweede ronde in Barbers opvatting<strong>en</strong> overbodig mak<strong>en</strong>). Barber suggereert zelfs e<strong>en</strong> vetorecht voor<br />

de wetgev<strong>en</strong>de <strong>en</strong>/of uitvoer<strong>en</strong>de macht teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> dubbele JA waarop dan e<strong>en</strong> derde <strong>en</strong> definitieve<br />

ronde van het refer<strong>en</strong>dum zou volg<strong>en</strong>. Merk overig<strong>en</strong>s op dat binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> dergelijk systeem er nog<br />

maar weinig argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> zijn om – zoals in Vlaander<strong>en</strong> mom<strong>en</strong>teel het geval is – (niet-<br />

bind<strong>en</strong>de) volksraadpleging<strong>en</strong> <strong>en</strong> ge<strong>en</strong> (bind<strong>en</strong>de) refer<strong>en</strong>da te organiser<strong>en</strong>.<br />

Met multiple choice refer<strong>en</strong>da werd nog nerg<strong>en</strong>s ter wereld mee aan de slag gegaan. Uiteraard zou<br />

deze direct democratische methodiek nog veel sterker word<strong>en</strong> doordacht <strong>en</strong> uitgebouwd dan door<br />

Barber in het bestek van zijn boek ‘Strong <strong>De</strong>mocracy’ gebeurde: in zijn ruwe vorm zoals die nu<br />

voorligt, is deze methodiek immers nog te onvoldrag<strong>en</strong> om op zeer korte termijn concreet<br />

geïmplem<strong>en</strong>teerd te word<strong>en</strong>. Wat echter niets <strong>af</strong>doet aan het democratische pot<strong>en</strong>tieel ervan (weet<br />

iemand nu bijvoorbeeld hoe met het ‘NEEN’ van de Antwerpse volksraadpleging op e<strong>en</strong> vanuit<br />

democratisch oogpunt ethisch correcte manier aan de slag mee te gaan?). Voer voor e<strong>en</strong><br />

vervolgthesis binn<strong>en</strong> de master Politieke Communicatie tijd<strong>en</strong>s één van de volg<strong>en</strong>de academiejar<strong>en</strong><br />

misschi<strong>en</strong>?<br />

79


→ ALTERNATIEVE VOORSTELLEN VOOR MEER GENUANCEERDE VOLKSRAADPLEGINGEN<br />

Op nationaal niveau in Zwitserland <strong>en</strong> in Beier<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> de verkoz<strong>en</strong> parlem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> e<strong>en</strong> alternatief<br />

voorstel formuler<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> ze niet akkoord gaan met het volksinitiatief. <strong>De</strong> kiezers hebb<strong>en</strong> dan drie<br />

mogelijkhed<strong>en</strong>: kiez<strong>en</strong> voor het volksinitiatief, kiez<strong>en</strong> voor het parlem<strong>en</strong>tair teg<strong>en</strong>voorstel of beide<br />

voorstell<strong>en</strong> verwerp<strong>en</strong> (de status quo) (Verhulst & Nijeboer, 2007).<br />

Het volksinitiatief kan zijn eig<strong>en</strong> voorstel ook <strong>terug</strong>trekk<strong>en</strong> t<strong>en</strong> voordele van het parlem<strong>en</strong>taire<br />

teg<strong>en</strong>voorstel. Die houding kan voor het volksinitiatief zinnig zijn indi<strong>en</strong> het parlem<strong>en</strong>taire<br />

teg<strong>en</strong>voorstel de geest van het eig<strong>en</strong> initiatief bewaart <strong>en</strong> de handhaving van beide voorstell<strong>en</strong> zou<br />

dreig<strong>en</strong> te leid<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> meerderheid voor de status quo. Verhulst <strong>en</strong> Nijeboer (Verhulst & Nijeboer,<br />

2007) schets<strong>en</strong> e<strong>en</strong> voorbeeld uit de Zwitserse praktijk: “Dit is bijvoorbeeld gebeurd met het<br />

Zwitserse volksinitiatief ‘Boer<strong>en</strong> <strong>en</strong> consum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> – voor e<strong>en</strong> natuurvri<strong>en</strong>delijke landbouw’. Het<br />

volksinitiatief beoogde om landbouwsubsidies voor te behoud<strong>en</strong> aan bedrijv<strong>en</strong> die aan bepaalde<br />

ecologische norm<strong>en</strong> beantwoord<strong>en</strong>. Het parlem<strong>en</strong>t formuleerde e<strong>en</strong> teg<strong>en</strong>voorstel dat toch de<br />

ess<strong>en</strong>tie van het volksvoorstel behield. <strong>De</strong> initiatiefnemers trokk<strong>en</strong> daarop hun eig<strong>en</strong> voorstel in <strong>en</strong><br />

op 9 juni 1996 werd het parlem<strong>en</strong>taire teg<strong>en</strong>voorstel door 77,6% van de kiezers goedgekeurd.”<br />

Ook meerkeuzestemming<strong>en</strong> zijn d<strong>en</strong>kbaar als innovatie. <strong>De</strong> Antwerp<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> in dat geval<br />

hebb<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> kiez<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> e<strong>en</strong> brug of e<strong>en</strong> tunnel (e<strong>en</strong> mogelijkheid die om eerder aangehaalde<br />

red<strong>en</strong><strong>en</strong> uiteindelijk – <strong>en</strong> gezi<strong>en</strong> het huidig decretaal kader wellicht niet onterecht – niet werd<br />

weerhoud<strong>en</strong>): het oordeelvermog<strong>en</strong> van de kiezer wordt daarbij wat hoger ingeschat <strong>en</strong> de uitslag<br />

zou in ieder geval voor minder interpretatie vatbaar zijn geweest. In Zwitserland wordt op<br />

kantonnaal niveau – <strong>en</strong> dan vooral in het kanton Bern – overig<strong>en</strong>s volop geëxperim<strong>en</strong>teerd met<br />

meerkeuzestemming<strong>en</strong>, waarbij aan de kiezers ook meer dan twee alternatieve keuzes word<strong>en</strong><br />

voorgelegd (Verhulst & Nijeboer, 2007).<br />

80


5.2.2. Directe democratie ter flankering van burgerparticipatie <strong>en</strong><br />

→ EVOLUTIES<br />

interactieve beleidsvoering<br />

We lichtt<strong>en</strong> eerder in deze masterproef reeds toe hoe zowel de internationale emancipatorische<br />

(r)evolutie van de jar<strong>en</strong> ’60 als de markante electorale doorbraak van het to<strong>en</strong>malige Vlaamse Blok<br />

begin jar<strong>en</strong> ’90 beide scharniermom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> vormd<strong>en</strong> voor het d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> rond burgerparticipatie in<br />

Vlaander<strong>en</strong>.<br />

Het d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> <strong>en</strong> handel<strong>en</strong> omtr<strong>en</strong>t burgerparticipatie doorliep verscheid<strong>en</strong>e evoluties (Maes, 2004).<br />

Het klassieke model van de burger als kiezer <strong>en</strong> rechtsonderhorige maakte sinds begin jar<strong>en</strong> ’70<br />

plaats voor e<strong>en</strong> model waarin de burger wordt gezi<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> rationeel <strong>en</strong> calculer<strong>en</strong>d wez<strong>en</strong>,<br />

waarbij m<strong>en</strong> de burger expliciet als ‘klant’ ging beschouw<strong>en</strong>. Het voorbije dec<strong>en</strong>nium is m<strong>en</strong> de<br />

burger steeds meer gaan beschouw<strong>en</strong> als sociaal verantwoordelijke coproduc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van beleid <strong>en</strong><br />

van maatschappelijke meerwaarde. Al argum<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> de bepleiters van deze laatste visie dat de<br />

overheid tot nu toe veelal blijft hang<strong>en</strong> in wat de eerste <strong>en</strong> tweede vorm van burgerparticipatie<br />

word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd: de klassieke (juridische/formele) vorm<strong>en</strong> van inspraak (waarvan de adviesrad<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> voorbeeld zijn) <strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> van interactie waarbij de overheid burgers uitnodigt om door haar<br />

uitgewerkte beleidsplann<strong>en</strong> (louter) te beoordel<strong>en</strong>. Eén manier om dit schematisch voor te stell<strong>en</strong><br />

vormt de zog<strong>en</strong>aamde ‘participatieladder’ (Pröpper & Ste<strong>en</strong>beek, 2001):<br />

Faciliter<strong>en</strong>de stijl<br />

Interactief beleid Sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong>de stijl<br />

<strong>De</strong>leger<strong>en</strong>de stijl Invloed <strong>en</strong><br />

Participatieve stijl Inspraak inhoudelijke<br />

Consultatieve stijl op<strong>en</strong>heid<br />

Op<strong>en</strong> autoritaire stijl voor<br />

Geslot<strong>en</strong> autoritaire stijl burgers<br />

groter<br />

81


Die nauwere betrokk<strong>en</strong>heid (tot zelfs coproductie) van burgers bij totstandkoming van beleid <strong>en</strong><br />

politieke besluitvorming werd <strong>en</strong> wordt in de eerste plaats voornamelijk op lokaal niveau<br />

(geme<strong>en</strong>telijk, maar meer nog op wijk- <strong>en</strong> buurtniveau) mogelijk geacht. Dit niveau groeide de<br />

<strong>af</strong>gelop<strong>en</strong> twee dec<strong>en</strong>nia dan ook uit tot e<strong>en</strong> heuse ‘proeftuin’ voor allerhande experim<strong>en</strong>t<strong>en</strong> inzake<br />

burgerparticipatie 42 (<strong>De</strong> Rynck, <strong>De</strong> stad in de wijk, 2008).<br />

→ DE BURGERMAATSCHAPPIJ CENTRAAL<br />

Burgerparticipatie <strong>en</strong> interactieve besluitvorming word<strong>en</strong> door de pleitbezorgers ervan als e<strong>en</strong><br />

noodzakelijk complem<strong>en</strong>t van de repres<strong>en</strong>tatiedemocratie 43 gezi<strong>en</strong>. C<strong>en</strong>traal in deze visie staat het<br />

belang van e<strong>en</strong> actieve, kritische <strong>en</strong> innovatieve burgermaatschappij in sted<strong>en</strong> <strong>en</strong> geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> 44 : de<br />

vraag is niet langer hoe burgers betrokk<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> bij het beleid, maar hoe bestuurders<br />

beter betrokk<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> “bij wat in de sam<strong>en</strong>leving leeft, bij de kracht die bij m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in de<br />

stad aanwezig is <strong>en</strong> bij de vrag<strong>en</strong> die lev<strong>en</strong> in de stad” (<strong>De</strong> Rynck & <strong>De</strong>zeure, Burgerparticipatie in<br />

Vlaamse sted<strong>en</strong>: <strong>naar</strong> e<strong>en</strong> innover<strong>en</strong>d participatiebeleid , 2009). Participatie staat in deze visie niet te<br />

di<strong>en</strong>ste van beslissing<strong>en</strong> die ambt<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> of politici al bedacht hebb<strong>en</strong>, maar staat voor “process<strong>en</strong><br />

van communicatie, van dialoog, van conflict waarbij burgers, burgerorganisaties, ambt<strong>en</strong>ar<strong>en</strong>,<br />

expert<strong>en</strong> <strong>en</strong> politici elkaar beïnvloed<strong>en</strong>, zo aan <strong>m<strong>en</strong>ing<strong>en</strong></strong>, houding<strong>en</strong> <strong>en</strong> gedrag bouw<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

uiteindelijk tot beslissing<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>.” Participatie mag zich daarbij niet beperk<strong>en</strong> tot de speeltuig<strong>en</strong><br />

op het buurtplein, maar moet ook over wez<strong>en</strong>lijke project<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> gaan die de toekomst van de<br />

stad of geme<strong>en</strong>te in kwestie zull<strong>en</strong> bepal<strong>en</strong> (d<strong>en</strong>k bv. aan het dossier van de Oosterweelverbinding).<br />

Ook mag participatie zich niet (zoals vaak wordt vastgesteld) beperk<strong>en</strong> tot de planvorming, maar<br />

di<strong>en</strong>t het ook e<strong>en</strong> wez<strong>en</strong>lijk elem<strong>en</strong>t van de uitvoeringsfase te zijn (het is immers in deze fase dat het<br />

vaak ‘om de knikkers gaat’: over de besteding van schaarse middel<strong>en</strong>, over grond, over de eis<strong>en</strong> van<br />

investeerders, over de concretisering van vage ontwerp<strong>en</strong> <strong>en</strong>z.).<br />

42 Zo is het Nederlandse innovatiec<strong>en</strong>trum voor het op<strong>en</strong>baar bestuur InAxis e<strong>en</strong> ‘leergang derde g<strong>en</strong>eratie<br />

burgerparticipatie’ gestart (zie www.inaxis.nl).<br />

43 <strong>De</strong>ze bevindt zich volg<strong>en</strong>s h<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> exist<strong>en</strong>tiële crisis (het ongezi<strong>en</strong> lage vertrouw<strong>en</strong> van burgers in de<br />

instelling<strong>en</strong> van de repres<strong>en</strong>tatiedemocratie, in politieke partij<strong>en</strong> <strong>en</strong> in politici wordt daarbij vaak als indicator<br />

<strong>naar</strong> voor geschov<strong>en</strong>).<br />

44 <strong>De</strong> burgermaatschappij is het “gediffer<strong>en</strong>tieerd geheel van organisaties, beweging<strong>en</strong> <strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong> die door<br />

burgers word<strong>en</strong> beheerd of ondernom<strong>en</strong> <strong>en</strong> die e<strong>en</strong> autonome positie innem<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de private sfeer, de<br />

markt (de profitsector) <strong>en</strong> de overheid. <strong>De</strong> burgermaatschappij vervult sociale, culturele <strong>en</strong> politieke functies.”<br />

82


→ INSTRUMENTEN<br />

Participatie kan ook vele vorm<strong>en</strong> aannem<strong>en</strong> <strong>en</strong> kan noch mag daarom in e<strong>en</strong> (procedureel <strong>en</strong><br />

verambtelijkt) keurslijf word<strong>en</strong> gestok<strong>en</strong>: maatwerk is de stelregel, debatter<strong>en</strong> over<br />

burgerparticipatie vergt contextualisering <strong>en</strong> differ<strong>en</strong>tiatie. Enkele van de vernieuw<strong>en</strong>de<br />

instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die deel zoud<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> uitmak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> noodzakelijk veelzijdige mix van<br />

participatie-instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zijn o.m.:<br />

- Wijkbudgett<strong>en</strong>, waarbij burgers zich organiser<strong>en</strong> om zelf te wikk<strong>en</strong>, weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> besliss<strong>en</strong> over<br />

de besteding van wijkgerichte overheidsmiddel<strong>en</strong>.<br />

- Experim<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met participatieve begroting<strong>en</strong>, waarbij binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>te- of<br />

stadsbegroting structureel ruimte wordt voorzi<strong>en</strong> die door initiatiev<strong>en</strong> vanuit de<br />

burgermaatschappij na e<strong>en</strong> participatief proces wordt ingevuld.<br />

- Ook vorm<strong>en</strong> van ‘<strong>De</strong>liberative research’, die er op gericht zijn om te peil<strong>en</strong> <strong>naar</strong> ‘considered<br />

opinions’ van burgers, kunn<strong>en</strong> tot de instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voor burgerparticipatie word<strong>en</strong><br />

gerek<strong>en</strong>d. <strong>De</strong>liberatief onderzoek kan via wet<strong>en</strong>schappelijk gefundeerde<br />

surveymethodiek<strong>en</strong>, maar ook via e<strong>en</strong> groepsgerichte aanpak zoals bij deliberatieve<br />

opiniepeiling<strong>en</strong> (vergelijkbaar met de methodiek van de burgerpanels) het geval is (Glynn,<br />

Herbst, Garrett, & Lindeman, 2004).<br />

→ VAN FALENDE INSPRAAK EN PARTICIPATIE TOT EEN VOLKSRAADPLEGING ALS ‘NOODREM’<br />

Hoewel het e<strong>en</strong> aparte masterproef zou verg<strong>en</strong> om die analyse t<strong>en</strong> gronde te mak<strong>en</strong>, zijn zowat alle<br />

waarnemers <strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> het erover e<strong>en</strong>s dat er in het kader van het dossier rond de<br />

Oosterweelverbinding tijd<strong>en</strong>s het voorbije dec<strong>en</strong>nium van e<strong>en</strong> participatiebeleid die naam waardig<br />

nooit sprake is geweest. Zelfs meer minimale vorm<strong>en</strong> van inspraak werd<strong>en</strong> niet geduld 45 .<br />

Het feit dat de actiegroepering<strong>en</strong> in hun opzet slaagd<strong>en</strong> om middels meer dan 49.000 verzamelde<br />

handtek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> e<strong>en</strong> volksraadpleging <strong>af</strong> te dwing<strong>en</strong>, wordt door waarnemers 46 gezi<strong>en</strong> als e<strong>en</strong><br />

rechtstreeks gevolg van dat fal<strong>en</strong>d inspraak- <strong>en</strong> participatiebeleid. <strong>De</strong> Antwerpse volksraadpleging<br />

fungeerde met andere woord<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> vorm van noodrem voor wakkere burgers, die bij voorkeur<br />

wellicht <strong>en</strong>kel zou moet<strong>en</strong> ingezet word<strong>en</strong> wanneer interactieve participatie-instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

45 Zie o.m. professor emeritus Luc Huyse in Knack van 21 oktober 2009 (‘Het parlem<strong>en</strong>t speelt de rol van<br />

notaris’).<br />

46 Lees bijvoorbeeld ook ‘Allemaal Antwerp<strong>en</strong>ar<strong>en</strong>’, opiniebijdrage van Filip <strong>De</strong> Rynck in <strong>De</strong> Standaard van 9<br />

oktober 2009.<br />

83


ontbrak<strong>en</strong>, onzorgvuldig werd<strong>en</strong> aangew<strong>en</strong>d of uitmondd<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> moeras van onoplosbare<br />

teg<strong>en</strong>stelling<strong>en</strong> <strong>en</strong> conflict<strong>en</strong>: het is dat beeld dat wij voor og<strong>en</strong> hadd<strong>en</strong> to<strong>en</strong> wij in de titel van dit<br />

hoofdstuk gewaagd<strong>en</strong> van ‘directe democratie ter flankering van burgerparticipatie <strong>en</strong> interactieve<br />

beleidsvoering’.<br />

5.2.3. Over repres<strong>en</strong>tativiteit<br />

We eindig<strong>en</strong> deze masterproef met e<strong>en</strong> korte beschouwing over het vraagstuk van de<br />

repres<strong>en</strong>tativiteit, één van de achillespez<strong>en</strong> van volksraadpleging<strong>en</strong> of vorm<strong>en</strong> van interactieve<br />

beleidsvorming in ons land.<br />

Hoewel de Antwerpse volksraadpleging in vergelijking met eerdere volksraadpleging<strong>en</strong> in Vlaander<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> behoorlijke opkomst k<strong>en</strong>de (cf. supra), kunn<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong> gesteld bij het feit dat – ondanks e<strong>en</strong><br />

uiterst gemediatiseerd debat in aanloop van de volksraadpleging – slechts 34,75% van de<br />

Antwerp<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> zich de moeite getroostte om zijn of haar stem uit te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. Vanuit democratisch<br />

oogpunt wellicht nog zorgwekk<strong>en</strong>der is het sociaal profiel van deze kiezers zoals we die via de exit-<br />

poll kond<strong>en</strong> blootlegg<strong>en</strong> (cf. supra), d<strong>en</strong>k maar aan de sterke oververteg<strong>en</strong>woordiging van<br />

hoogopgeleid<strong>en</strong> (die er bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> e<strong>en</strong> sterker uitgesprok<strong>en</strong> negatieve m<strong>en</strong>ing teg<strong>en</strong>over de <strong>Lange</strong><br />

<strong>Wapper</strong> op nahield<strong>en</strong> dan lager opgeleid<strong>en</strong>).<br />

Net als de discussie over volksraadpleging<strong>en</strong> <strong>en</strong> refer<strong>en</strong>da, duikt ook de discussie over opkomstplicht<br />

versus stemrecht geregeld op in de politieke actualiteit, maar net zo goed in academische kring<strong>en</strong>.<br />

Het bestek van deze masterproef is te beperkt om heel de discussie hieromtr<strong>en</strong>t uitvoerig te kader<strong>en</strong><br />

(Billiet, 2001). Maar zelf zi<strong>en</strong> wij in de resultat<strong>en</strong> van deze exit-poll e<strong>en</strong> bevestiging van onze vrees<br />

dat de <strong>af</strong>sch<strong>af</strong>fing van de opkomstplicht bij verkiezing<strong>en</strong> – of bij de niet-invoering ervan bij<br />

volksraadpleging<strong>en</strong> – leidt tot sociale vertek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> die vanuit democratisch oogpunt bekek<strong>en</strong><br />

zonder meer zorgwekk<strong>en</strong>d kunn<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd word<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> invoering van e<strong>en</strong> opkomstplicht voor<br />

volksraadpleging<strong>en</strong> is voor ons dan ook e<strong>en</strong> perfect d<strong>en</strong>kbare maatregel <strong>en</strong> zou de voorstanders van<br />

directe democratie overig<strong>en</strong>s mete<strong>en</strong> ook e<strong>en</strong> extra argum<strong>en</strong>t (toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> repres<strong>en</strong>tativiteit) in<br />

hand<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> in hun pleidooi voor bind<strong>en</strong>de refer<strong>en</strong>da in plaats van niet-bind<strong>en</strong>de<br />

volksraadpleging<strong>en</strong>. <strong>De</strong> invoering van e<strong>en</strong> opkomstplicht voor volksraadpleging<strong>en</strong> (of refer<strong>en</strong>da) zou<br />

dan kunn<strong>en</strong> gepaard gaan met de invoering van e<strong>en</strong> ‘vluchtmogelijkheid’ op het stembiljet voor<br />

kiezers die over het betreff<strong>en</strong>de onderwerp ge<strong>en</strong> uitgesprok<strong>en</strong> m<strong>en</strong>ing hebb<strong>en</strong> (‘Ik heb zelf ge<strong>en</strong><br />

uitgesprok<strong>en</strong> m<strong>en</strong>ing over dit onderwerp <strong>en</strong> laat daarom graag de beslissing aan andere<br />

84


medeburgers over’, zie ook B<strong>en</strong>jamin Barber <strong>en</strong> zijn voorstell<strong>en</strong> over multiple choice vrag<strong>en</strong> bij<br />

refer<strong>en</strong>da, cf. supra).<br />

Terwijl er bij directe vorm<strong>en</strong> van democratie zoals volksraadpleging<strong>en</strong> of refer<strong>en</strong>da via de<br />

opkomstplicht nog relatief e<strong>en</strong>voudige (zij het ongetwijfeld fel omstred<strong>en</strong>) manier<strong>en</strong> te bed<strong>en</strong>k<strong>en</strong><br />

zijn om de repres<strong>en</strong>tativiteit te garander<strong>en</strong> of minst<strong>en</strong>s substantieel te verhog<strong>en</strong>, is dit veel minder<br />

het geval bij vorm<strong>en</strong> van interactieve beleidsvoering (het is bv. ond<strong>en</strong>kbaar dat burgers zoud<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> verplicht word<strong>en</strong> om buurtvergadering<strong>en</strong> bij te won<strong>en</strong>). Zowel in de literatuur van Bernard<br />

Manin (Manin, 1996) als deze van B<strong>en</strong>jamin Barber (Barber, 1984) vind<strong>en</strong> we (respectievelijk)<br />

verwijzing<strong>en</strong> <strong>naar</strong> <strong>en</strong> pleidooi<strong>en</strong> voor de herinvoering van het lotingprincipe binn<strong>en</strong> ons huidig<br />

democratisch bestel 47 : voor diverse publieke functies binn<strong>en</strong> de lokale geme<strong>en</strong>schap zoud<strong>en</strong> via<br />

loting dan burgers kunn<strong>en</strong> aangeduid word<strong>en</strong> wat (ook omdat dit gecombineerd moet gezi<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

met het rotatieprincipe) e<strong>en</strong> grotere betrokk<strong>en</strong>heid door meer m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> bij de res publica tot gevolg<br />

zou moet<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>. Maar of voor deze principes vandaag e<strong>en</strong> nieuw politiek <strong>en</strong> maatschappelijk<br />

draagvlak zou kunn<strong>en</strong> gevormd word<strong>en</strong>, is uiteraard maar zeer de vraag.<br />

Directe vorm<strong>en</strong> van democratie zoud<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>wel – zeker indi<strong>en</strong> gekoppeld aan invoering van de<br />

opkomstplicht – niet alle<strong>en</strong> di<strong>en</strong>st kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> ultieme noodrem voor burgers die zich<br />

w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> te verdedig<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> weinig participatief g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> beslissing<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> onze<br />

repres<strong>en</strong>tatiedemocratie. Ze zoud<strong>en</strong> net zo goed ook di<strong>en</strong>st kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> ultieme noodrem<br />

om zich te bescherm<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> uit de hand gelop<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> van interactieve beleidsvoering waaruit<br />

resultat<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> voortvloei<strong>en</strong> waarvoor ge<strong>en</strong> maatschappelijk draagvlak zou bestaan.<br />

47 <strong>De</strong>rgelijke vorm<strong>en</strong> van loting vorm<strong>en</strong> e<strong>en</strong> weliswaar verget<strong>en</strong> democratisch instrum<strong>en</strong>t dat gedur<strong>en</strong>de<br />

eeuw<strong>en</strong> werd toegepast binn<strong>en</strong> de prille Athe<strong>en</strong>se democratie, bij de Romein<strong>en</strong>, in de Italiaanse republiek<strong>en</strong><br />

van de middeleeuw<strong>en</strong> <strong>en</strong> in de republiek van V<strong>en</strong>etië tot 1797. <strong>De</strong> nieuwe republiek<strong>en</strong> Frankrijk <strong>en</strong> de<br />

Ver<strong>en</strong>igde Stat<strong>en</strong> brak<strong>en</strong> met deze traditie die sindsdi<strong>en</strong> in vergetelheid is geraakt.<br />

85


6. BESLUIT<br />

<strong>De</strong> exit-poll <strong>naar</strong> aanleiding van de Antwerpse volksraadpleging over de Oosterweelverbinding legde<br />

onmisk<strong>en</strong>baar e<strong>en</strong> aantal steeds weerker<strong>en</strong>de pijnpunt<strong>en</strong> bloot van volksraadpleging<strong>en</strong> (zeker indi<strong>en</strong><br />

voor volksraadpleging<strong>en</strong> – zoals overig<strong>en</strong>s nerg<strong>en</strong>s ter wereld het geval is – ge<strong>en</strong> systeem van<br />

opkomstplicht geldt): zo was het NIMBY-effect reëel aanwezig <strong>en</strong> war<strong>en</strong> het in wez<strong>en</strong> de<br />

hoogopgeleide Antwerp<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> (die niet alle<strong>en</strong> oververteg<strong>en</strong>woordigd war<strong>en</strong>, maar ook veel<br />

negatiever dan lager opgeleid<strong>en</strong> teg<strong>en</strong>over de <strong>Lange</strong> <strong>Wapper</strong> blek<strong>en</strong> te staan) die de uitslag van de<br />

volksraadpleging sterk bepaald<strong>en</strong>.<br />

In deze masterproef hebb<strong>en</strong> we getracht om te argum<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> hoe verbeterde <strong>en</strong> verrijkte vorm<strong>en</strong><br />

van directe democratie (inclusief de invoering van e<strong>en</strong> opkomstplicht voor volksraadpleging<strong>en</strong>) –<br />

zeker indi<strong>en</strong> deze word<strong>en</strong> ingezet ter flankering van burgerparticipatie <strong>en</strong> interactieve beleidsvoering<br />

– alvast gedeeltelijk tegemoet kunn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> aan de voornaamste kritiek<strong>en</strong>. <strong>De</strong>rgelijke vorm<strong>en</strong> van<br />

directe democratie kunn<strong>en</strong> daarbij di<strong>en</strong>st do<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> ultieme noodrem voor burgers die zich<br />

w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> te verdedig<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> weinig participatief g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> beleidsbeslissing<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> onze<br />

repres<strong>en</strong>tatiedemocratie. Net zo goed kunn<strong>en</strong> ze ook di<strong>en</strong>st do<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> ultieme noodrem om zich<br />

te bescherm<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> uit de hand gelop<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> van interactieve beleidsvoering waaruit resultat<strong>en</strong><br />

zoud<strong>en</strong> voortvloei<strong>en</strong> waarvoor ge<strong>en</strong> maatschappelijk draagvlak zou bestaan.<br />

Omdat instemm<strong>en</strong>d zwijg<strong>en</strong> soms wijzer is dan zelf het hoge slotwoord te voer<strong>en</strong>, eindig<strong>en</strong> we deze<br />

masterproef met e<strong>en</strong> citaat van de G<strong>en</strong>tse hoogleraar bestuurskunde Filip <strong>De</strong> Rynck (notoir<br />

pleitbezorger van interactieve beleidsvorming, maar zelf eerder e<strong>en</strong> koele min<strong>naar</strong> van directe<br />

vorm<strong>en</strong> van democratie) 48 . Hij schreef onder meer het volg<strong>en</strong>de:<br />

“<strong>De</strong> volksraadpleging is in de eerste plaats e<strong>en</strong> rode kaart voor de politici die de BAM jar<strong>en</strong>lang in<br />

e<strong>en</strong> isolem<strong>en</strong>t hebb<strong>en</strong> lat<strong>en</strong> werk<strong>en</strong>. Het is e<strong>en</strong> blaam omdat zij hebb<strong>en</strong> toegestaan dat de BAM<br />

daardoor ook e<strong>en</strong> belang<strong>en</strong>verdediger van haar eig<strong>en</strong> plann<strong>en</strong> is geword<strong>en</strong>. Er is de <strong>af</strong>gelop<strong>en</strong> ti<strong>en</strong><br />

jaar alle<strong>en</strong> maar geïnvesteerd in veel te dure <strong>en</strong> e<strong>en</strong>zijdige marketing, zeld<strong>en</strong> of nooit in echte <strong>en</strong><br />

op<strong>en</strong> communicatie. <strong>De</strong> Vlaamse politici <strong>en</strong> de politici van de stad hebb<strong>en</strong> zich in de schaduw van de<br />

BAM verschol<strong>en</strong>. Ze hebb<strong>en</strong> het politieke debat vermed<strong>en</strong> of opgeslot<strong>en</strong> in techniciteit <strong>en</strong> hebb<strong>en</strong><br />

het lat<strong>en</strong> monopoliser<strong>en</strong> door ing<strong>en</strong>ieurs.<br />

48 Uit de eerder aangehaalde opiniebijdrage ‘Allemaal Antwerp<strong>en</strong>ar<strong>en</strong>’ van Filip <strong>De</strong> Rynck in <strong>De</strong> Standaard van 9<br />

oktober 2009.<br />

86


Er is nooit aandacht geweest voor ‘social <strong>en</strong>gineering’, voor de participatieve aanpak van dit<br />

grootschalige project, er is nooit aandacht geweest om daar e<strong>en</strong> werv<strong>en</strong>d stadsproject van te mak<strong>en</strong>.<br />

Er is onwaarschijnlijk veel geld <strong>naar</strong> studies gevloeid, er is nauwelijks geld geweest voor e<strong>en</strong><br />

professioneel participatief managem<strong>en</strong>t van dit project <strong>en</strong> van het proces. En dat alles verklaart<br />

waarom de volksraadpleging nu eerder e<strong>en</strong> wap<strong>en</strong> is geword<strong>en</strong> in hand<strong>en</strong> van burgers dan e<strong>en</strong><br />

instrum<strong>en</strong>t in hand<strong>en</strong> van de gevestigde politieke orde.<br />

Daarom is de discussie over deze volksraadpleging niet e<strong>en</strong>voudig te herleid<strong>en</strong> tot de bek<strong>en</strong>de<br />

argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voor of teg<strong>en</strong> dit instrum<strong>en</strong>t. <strong>De</strong> volksraadpleging in Antwerp<strong>en</strong> is veel meer te zi<strong>en</strong> als<br />

e<strong>en</strong> duur bevocht<strong>en</strong> strategische inbraak van burgers in beslot<strong>en</strong> c<strong>en</strong>akels. Het is e<strong>en</strong> symbool van<br />

wat burgers in onze sam<strong>en</strong>leving kunn<strong>en</strong>, van wat vrijwilligers met haast bov<strong>en</strong>m<strong>en</strong>selijke inzet<br />

kunn<strong>en</strong> realiser<strong>en</strong>.”<br />

Laat het debat over het voortdur<strong>en</strong>d verbeter<strong>en</strong>, herd<strong>en</strong>k<strong>en</strong> <strong>en</strong> verrijk<strong>en</strong> van onze 21 ste eeuwse<br />

democratie daarom nu opstart<strong>en</strong>. Om het daarna nooit meer te stopp<strong>en</strong>.<br />

Geert Marrin (juni 2010)<br />

87


Bibliogr<strong>af</strong>ie<br />

Allswang, J. (2000). The initiative and refer<strong>en</strong>dum in California. Stanford: Stanford University Press.<br />

Barber, B. (1984). Strong <strong>De</strong>mocracy. Berkeley and Los Angeles, Californië: University of California<br />

Press.<br />

Becker, M., & Billiet, J. (2009/1). 'Handhav<strong>en</strong>' of 'herroep<strong>en</strong>'? <strong>De</strong> vraagstelling in twaalf<br />

geme<strong>en</strong>telijke volksraadpleging<strong>en</strong> in Vlaander<strong>en</strong> onderzocht. Res Publica .<br />

Billiet, J. (2001). Opkomstplicht of vrijheid om al dan niet te gaan stemm<strong>en</strong>? ISPO-Bulletin 44 .<br />

Bishop, G., & Fisher, B. (1995). Secret ballots and self-reports in an exit-poll experim<strong>en</strong>t. The Public<br />

Opinion Quaterly 59 (4) , 569-588.<br />

Buel<strong>en</strong>s, J. (2009). Volksraadpleging<strong>en</strong>: kan België wat ler<strong>en</strong> van Nederland? Res Publica , Hoofdstuk<br />

2.1.<br />

Buel<strong>en</strong>s, J., Lauwers, G., Stouthuys<strong>en</strong>, P., Hooghe, M., & Pelleriaux, K. (1998). Ler<strong>en</strong> van G<strong>en</strong>t.<br />

Brussel: Vrije Universiteit Brussel: Vakgroep Politieke Wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>.<br />

Butler, D., & Ranney, A. (1994). Refer<strong>en</strong>dums around the world. The growing use of direct democracy.<br />

Washington DC: AEI Press.<br />

<strong>De</strong> Rynck, F. (2008). <strong>De</strong> stad in de wijk. Brussel: Politeia.<br />

<strong>De</strong> Rynck, F., & <strong>De</strong>zeure, K. (2009). Burgerparticipatie in Vlaamse sted<strong>en</strong>: <strong>naar</strong> e<strong>en</strong> innover<strong>en</strong>d<br />

participatiebeleid . Rapport van de Werkgroep Participatie voor minister Marino Keul<strong>en</strong>.<br />

de Swaan, A. (1982). Uitgaansbeperking<strong>en</strong> <strong>en</strong> uitgangsangst: over de verschuiving van<br />

bevelshuishouding <strong>naar</strong> onderhandelingshuishouding. In A. de Swaan, <strong>De</strong> m<strong>en</strong>s is de m<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> zorg -<br />

Opstell<strong>en</strong> 1971-1981. Amsterdam: Meul<strong>en</strong>hoff.<br />

Frey, B. (1994). Direct democracy: politico-economic lessons. Papers and Proceedings 84 , 338-342.<br />

Frey, B., & Goette, M. (1998). Does the popular vote destroy civil rights? American Journal of Political<br />

Sci<strong>en</strong>ce 42 .<br />

Gerber, E. (1999). The populist paradox. Interest group influ<strong>en</strong>ce and the promise of direct legislation.<br />

Princeton: Princeton University Press.<br />

Glynn, C., Herbst, S., Garrett, J. O., & Lindeman, M. (2004). Public opinion. Westview Press.<br />

Heussner, H. (1999). Volksgesetzgebung und Todesstr<strong>af</strong>fe. Recht und Politik 35 , 92-100.<br />

Huysse, L. (1994). <strong>De</strong> politiek voorbij. Leuv<strong>en</strong>: Kritak.<br />

Kiewit, D., & Szakaly, K. (1996). Constitutional limits on borrowing: an analysis of state bonded<br />

indebtedness. Journal of Law, Economics and Organization 12 , 62-97.<br />

88


Maes, R. (2004). Op<strong>en</strong>baar bestuur: visie, k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> kunde. Bestuurlijke vernieuwing<strong>en</strong>, bestuurlijke<br />

organisatie <strong>en</strong> bestuurskunde. Vand<strong>en</strong> Broele.<br />

Manin, B. (1996). The principles of repres<strong>en</strong>tative governm<strong>en</strong>t. Cambridge: Cambridge University<br />

Press.<br />

Matsusaka, J. (2004). For the many or the few. The initiative, public policy and American democracy.<br />

Chicago: University of Chicago Press.<br />

Möckli, S. (1994). Direkte <strong>De</strong>mokratie. Ein Vergleich der Einrichtung<strong>en</strong> und Verfahr<strong>en</strong> in der Schweiz<br />

und Kaliforni<strong>en</strong>, unter Berücksichtugung von Frankreich, Itali<strong>en</strong>, Dänemark, Irland, Österreich,<br />

Liecht<strong>en</strong>st<strong>en</strong> und Australi<strong>en</strong>. Bern: Verlag Paul Haupt.<br />

Piper, B. (2001). A brief analysis of voter behaviour regarding tax initiatives, from 1979 to 1999.<br />

Washington: Initiative & Refer<strong>en</strong>dum Institute.<br />

Popkin, S. L. (1991). The Reasoning Voter: Communication and Persuasion in Presid<strong>en</strong>tial Elections.<br />

Chicago: University of Chicago Press.<br />

Pröpper, I., & Ste<strong>en</strong>beek, D. (2001). <strong>De</strong> aanpak van interactief beleid: elke situatie is anders.<br />

Coutinho.<br />

Schuman, H., & Presser, S. (1996). Questions and answers in attitude surveys. Thousand Oaks: Sage<br />

Publications.<br />

Swyngedouw, M., Beert<strong>en</strong>, R., & Kamp<strong>en</strong>, J. (1999/35). <strong>De</strong> verandering in de sam<strong>en</strong>stelling van de<br />

kiezerskorps<strong>en</strong> 1995-1999. ISPO-Bulletin , 30-32.<br />

Swyngedouw, M., Beert<strong>en</strong>, R., & Kamp<strong>en</strong>, J. (1999/35). <strong>De</strong> verandering<strong>en</strong> in de sam<strong>en</strong>stelling van de<br />

kiezerskorps<strong>en</strong> 1995-1999. ISPO-Bulletin , 30-32.<br />

Swyngedouw, M., Meersseman, E., & Billiet, J. (2001/42). Motiev<strong>en</strong> in partijkeuze - <strong>De</strong> nationale<br />

verkiezing<strong>en</strong> van 13 juni 1999: resultat<strong>en</strong> van de VRT-Tijd-ISPO exit-poll. ISPO-Bulletin , 1.<br />

Van Praag, P. (2000). Hoe serieus nem<strong>en</strong> we de burger? <strong>De</strong> stagner<strong>en</strong>de opmars van het lokale<br />

refer<strong>en</strong>dum. In P. Tops, & F. H<strong>en</strong>driks. Amsterdam: Van Gorcum.<br />

Van Praag, P. (2009 1). On<strong>af</strong>hankelijke refer<strong>en</strong>dumcommissies: k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>d voor de Nederlandse<br />

cons<strong>en</strong>susdemocratie. Res Publica .<br />

Verhulst, J., & Nijeboer, A. (2007). Directe democratie - <strong>Feit<strong>en</strong></strong>, argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> ervaring<strong>en</strong> omtr<strong>en</strong>t<br />

van het refer<strong>en</strong>dum. Brussel: <strong>De</strong>mocracy International.<br />

Waters, M. (2002). Initiative and refer<strong>en</strong>dum in the United States: a primer. Washington: Citiz<strong>en</strong><br />

Lawmaker Press.<br />

Weizsäcker von, R. (1992). Staatsverschuldung und <strong>De</strong>mokratie. Kyklos 45 , 51-67.<br />

Wijngaert, M. V. (2001). <strong>De</strong> volksraadpleging van 12 maart 1950. In F. Fleerackers, <strong>De</strong> Re Fer<strong>en</strong>da:<br />

E<strong>en</strong> meta-juridische conflictanalyse van het refer<strong>en</strong>dum (pp. 131-144). Brussel: Larcier.<br />

89


Wijngaert, M. V. (2001). <strong>De</strong> volksraadpleging van 12 maart 1950. In F. Fleerackers, <strong>De</strong> Re-Fer<strong>en</strong>da:<br />

E<strong>en</strong> meta-juridische conflictanalyse van het refer<strong>en</strong>dum (pp. 131-144). Brussel: Larcier.<br />

90

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!