29.09.2013 Views

Tom Bruynooghe N&pv.B! - Naamsverandering en partijvernieuwing ...

Tom Bruynooghe N&pv.B! - Naamsverandering en partijvernieuwing ...

Tom Bruynooghe N&pv.B! - Naamsverandering en partijvernieuwing ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Tom</strong> <strong>Bruynooghe</strong><br />

N&<strong>pv</strong>.B! - <strong>Naamsverandering</strong> <strong>en</strong> <strong>partijvernieuwing</strong> in België (1980-2008)<br />

Sinds de verkiezing<strong>en</strong> van 1999 wijzigd<strong>en</strong> alle Vlaamse partij<strong>en</strong> <strong>en</strong> twee Waalse partij<strong>en</strong> hun naam.<br />

Om te achterhal<strong>en</strong> hoe <strong>en</strong> waarom partij<strong>en</strong> zo’n ingrijp<strong>en</strong>de verandering doorvoer<strong>en</strong>, bekijk<strong>en</strong> we<br />

alle partijnaamsverandering<strong>en</strong> in België sinds 1980. Deze word<strong>en</strong> besprok<strong>en</strong> aan de hand van de<br />

electorale context van de partij<strong>en</strong> in kwestie <strong>en</strong> de literatuur te zake. Na e<strong>en</strong> korte bespreking van<br />

alle naamswijziging<strong>en</strong>, word<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele cases uitgebreider onderzocht: (Op<strong>en</strong>) VLD, Gro<strong>en</strong>! <strong>en</strong> CD&V.<br />

Uit het onderzoek zal blijk<strong>en</strong> dat partij<strong>en</strong> vooral van naam verander<strong>en</strong> na e<strong>en</strong> crisissituatie <strong>en</strong> om<br />

met ‘de vlag’ duidelijk te mak<strong>en</strong> dat er iets veranderd is aan ‘de lading’. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> zijn zowat alle<br />

naamsverandering<strong>en</strong> te kader<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> poging<strong>en</strong> tot herverkaveling van het partijlandschap. Dat er<br />

sprake is van e<strong>en</strong> zekere politieke hype, wordt in de hand gewerkt door de <strong>en</strong>orme media-aandacht<br />

waar partij<strong>en</strong> over beschikk<strong>en</strong>.T<strong>en</strong> slotte zal blijk<strong>en</strong> dat partijled<strong>en</strong> in dergelijke<br />

vernieuwingsprocess<strong>en</strong> e<strong>en</strong> erg kleine rol spel<strong>en</strong>, maar externe professionals e<strong>en</strong> des te<br />

belangrijkere.<br />

Anne Hardy<br />

Intermedia-ag<strong>en</strong>dasetting: Hoe media elkaar imiter<strong>en</strong> - E<strong>en</strong> kwantitatieve analyse<br />

Deze thesis beantwoordt de vraag of de inhoud van het <strong>en</strong>e medium de inhoud van het andere<br />

medium bepaalt. Deze onderzoeksvraag over intermedia-ag<strong>en</strong>dasetting wordt onderverdeeld in vijf<br />

dim<strong>en</strong>sies: type medium, status van het medium, issue, lag <strong>en</strong> taal. Deze thesis bevat zowel e<strong>en</strong><br />

kwalitatief als e<strong>en</strong> kwantitatief luik. De kwantitatieve analyse maakt gebruik van e<strong>en</strong> omvangrijk<br />

databestand met aandachtswaard<strong>en</strong> van gecodeerde krant<strong>en</strong> (De Morg<strong>en</strong>, De Standaard, Het Laatste<br />

Nieuws, La Dernère Heure <strong>en</strong> Le Soir) <strong>en</strong> TV journaals (VRT, VTM, RTBF, RTL). De analyses word<strong>en</strong><br />

uitgevoerd volg<strong>en</strong>s het VAR- model. De resultat<strong>en</strong> bevestig<strong>en</strong> dat krant<strong>en</strong> e<strong>en</strong> belangrijke intermedia-<br />

ag<strong>en</strong>dasetter zijn. Ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel medium kan zich dé ag<strong>en</strong>dasetter onder de Belgische media noem<strong>en</strong>.<br />

Ook blijkt dat exog<strong>en</strong>e issues tot meer intermedia- ag<strong>en</strong>dasetting leid<strong>en</strong> dan <strong>en</strong>dog<strong>en</strong>e issues.<br />

Tuss<strong>en</strong> Vlaamse <strong>en</strong> Franstalige media word<strong>en</strong> beperkte effect<strong>en</strong> gevond<strong>en</strong>. Het kwalitatieve luik<br />

omvat interviews met nieuwsmanagers <strong>en</strong> biedt ons verklaring<strong>en</strong> voor de resultat<strong>en</strong> van de analyses.<br />

We kunn<strong>en</strong> stell<strong>en</strong> dat er sprake is van intermedia- ag<strong>en</strong>dasetting in Belgische context.<br />

Piet Van Laecke<br />

Wat ligt er op de buurtbarbecue? E<strong>en</strong> onderzoek naar het sociaal kapitaal van bewonersgroep<strong>en</strong> in<br />

het Antwerpse district Deurne.<br />

Uit e<strong>en</strong> rec<strong>en</strong>te Amerikaanse studie van de socioloog Robert Putnam blijkt dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die in<br />

e<strong>en</strong> etnisch diverse omgeving won<strong>en</strong> minder sociaal kapitaal hebb<strong>en</strong> dan m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die in e<strong>en</strong><br />

eerder homoge<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>gestelde omgeving won<strong>en</strong>. M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die in heterog<strong>en</strong>e<br />

geme<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> won<strong>en</strong> verton<strong>en</strong> e<strong>en</strong> groter wantrouw<strong>en</strong> teg<strong>en</strong>over hun bur<strong>en</strong>, zelfs<br />

teg<strong>en</strong>over hun bur<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>zelfde etnische afkomst. Geld<strong>en</strong> deze bevinding<strong>en</strong> ook in Europa, meer<br />

bepaald in het Antwerpse district Deurne? Deze masterproef onderzoekt of er e<strong>en</strong> verschil bestaat in<br />

de hoeveelheid sociaal kapitaal bij bewonersgroep<strong>en</strong>, naar gelang de etnische sam<strong>en</strong>stelling van de<br />

buurt die ze w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> te verteg<strong>en</strong>woordig<strong>en</strong>. Uit e<strong>en</strong> bevraging bij meer dan de helft van de Deurnse<br />

bewonersgroep<strong>en</strong> <strong>en</strong> uit interviews met <strong>en</strong>kele sleutelfigur<strong>en</strong> uit het district blijkt dat er vooral meer<br />

sociaal kapitaal aanwezig is in de ‘gemiddelde’ buurt<strong>en</strong> van Deurne. Daarnaast kan m<strong>en</strong> concluder<strong>en</strong><br />

dat bewonersgroep<strong>en</strong> uit heteroge<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>gestelde buurt<strong>en</strong> vooral impact will<strong>en</strong><br />

uitoef<strong>en</strong><strong>en</strong> op het beleid <strong>en</strong> dat ze sociale cohesie minder belangrijk vind<strong>en</strong>.<br />

Rikkert Van Loo<br />

Politieke Adviseurs in Vlaander<strong>en</strong> - Onderzoek naar de rolperceptie van interne <strong>en</strong> externe adviseurs<br />

tijd<strong>en</strong>s campagnes.<br />

In dit onderzoek staan de politieke adviseurs in Vlaander<strong>en</strong> c<strong>en</strong>traal. Daarbij ligt de focus op<br />

hun visie op de rol die ze spel<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s verkiezingscampagnes. Daarom word<strong>en</strong> eerst alle<br />

politieke adviseurs in kaart gebracht die de laatste jar<strong>en</strong> meewerkt<strong>en</strong> aan verkiezing<strong>en</strong> in<br />

Vlaander<strong>en</strong>. Bij e<strong>en</strong> selectie van veerti<strong>en</strong> adviseurs werd<strong>en</strong> diepte-interviews afg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> om<br />

informatie te verzamel<strong>en</strong> over hun rolperceptie. Vertrekk<strong>en</strong>d vanuit de internationale


literatuur word<strong>en</strong> vier hypothes<strong>en</strong> geformuleerd <strong>en</strong> getest. Op basis van voorgaand<br />

onderzoek van Plasser & Plasser (2002) word<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> interne <strong>en</strong> externe<br />

adviseurs verondersteld. De voornaamste bevinding is echter dat deze verschill<strong>en</strong> relatief<br />

beperkt blijv<strong>en</strong>. Het <strong>en</strong>ige duidelijke onderscheid ligt in hun visie t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de relatie<br />

met de opdrachtgev<strong>en</strong>de politieke partij.<br />

Stev<strong>en</strong> Verbeir<strong>en</strong><br />

Britney Clinton, Obama Money Machine <strong>en</strong> McCain the Traitor - Politieke cartoons in de Amerikaanse<br />

voorverkiezing<strong>en</strong> van 2008.<br />

De 314 cartoons die deze Masterproef analyseert zijn afkomstig uit de online database Daryl<br />

Cagle’s Professional Cartoonists Index Page (http://caglepost.com). Alle<strong>en</strong> cartoons die als<br />

onderwerp de campagne 2008 hebb<strong>en</strong>, <strong>en</strong> door Amerikaanse cartoonist<strong>en</strong> getek<strong>en</strong>d zijn, werd<strong>en</strong><br />

geselecteerd. Aangezi<strong>en</strong> het werk van deze cartoonist<strong>en</strong> nationaal beschikbaar is, geeft het e<strong>en</strong><br />

goed beeld van wat er leefde in de Ver<strong>en</strong>igde Stat<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s de voorverkiezing<strong>en</strong>. Van deze cartoons<br />

werd e<strong>en</strong> kwalitatieve <strong>en</strong> kwantitatieve inhoudsanalyse gemaakt volg<strong>en</strong>s het model van Medhurst <strong>en</strong><br />

DeSousa, <strong>en</strong> met gebruik van de 'Index of hard knocks' van Buell <strong>en</strong> Maus (1988, 850). Hierbij werd in<br />

de cartoons die Hillary, Obama of McCain afbeeld<strong>en</strong> bestudeerd of ze success<strong>en</strong>, teg<strong>en</strong>slag<strong>en</strong> of<br />

persoonlijke problem<strong>en</strong> illustreerd<strong>en</strong>. Welke thema’s kom<strong>en</strong> in de cartoons aan bod <strong>en</strong> hoe word<strong>en</strong><br />

Hillary, Obama <strong>en</strong> McCain door de cartoons afgebeeld? Hoewel de meeste aandacht naar h<strong>en</strong><br />

gedrieën gaat, word<strong>en</strong> ook andere actor<strong>en</strong>, zoals Bill Clinton, Rudy Giuliani <strong>en</strong> Ted K<strong>en</strong>nedy<br />

behandeld.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!