28.06.2013 Views

Nr. 173 - Spirit

Nr. 173 - Spirit

Nr. 173 - Spirit

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Spirit</strong>ueel<br />

www.avspiritlelystad.nl<br />

sportief en actief.....<br />

<strong>Nr</strong>. <strong>173</strong> april 2009. Verschijnt 5 x per jaar.<br />

Uitgave van Atletiekvereniging <strong>Spirit</strong>.<br />

<strong>Spirit</strong>ueel


Praktijk voor Sportmassage:<br />

Voor een ontspannende of<br />

verkwikkende sportmassage<br />

25 minuten voor 17,50<br />

Bestratingen Grondwerken Spoorwerken<br />

Wegenbouw Onderhoudswerkene Drainage<br />

Rioleringen bodemsanering Projectontwikkeling<br />

Realisatie vloeistfdiche betonvloeren (BRL 2362 procescertificaat)<br />

Tel. 036 - 5320200 www.knipscheer.com<br />

Almere - Dronten - Emmeloord - Lelystad - Zeewolde<br />

www.av<strong>Spirit</strong>lelyStad.nl<br />

“In Goede Handen”<br />

Bel voor een<br />

afspraak met<br />

Eveline Koole<br />

06-23362529<br />

Wold 19 -15 - 8225 AR Lelystad - KvK: 39090955 Praktijk voor Sportmassage


BESTUUR naam e-mail telefoon<br />

Voorzitter Koen van Gelder voorzitter@avspiritlelystad.nl vertrekt per 01-05-09 213767<br />

Vice-voorzitter Vacature<br />

Secretaris Vacature<br />

Penningmeester Theresia de Vries theresia01@hetnet.nl (wil graag afgelost worden) 231030<br />

Bestuurslid Ada de Jong adadejong@avspiritlelystad.nl 241224<br />

Bestuurslid Tineke de Vries edevries1@ncrvnet.nl 222641<br />

ERELEDEN Herman Sluijter,<br />

Rita Tel,<br />

Floris Rozendaal ,<br />

Cees van Loon,<br />

Berend Doorten,<br />

Ruud Romeijn.<br />

CONTACTPERSOON ONGEWENST GEDRAG IN DE VERENIGING<br />

Jos Steenge e_steenge@chello.nl 249030<br />

G-ATLETIEK<br />

Contactpersoon Maaike Bremer gatletiek@avspiritlelystad.nl 230451<br />

REDACTIE SPIRITUEEL<br />

Redactie Jan Bremer j.bremer@live.nl 230451<br />

Redacteur jeugd vacature<br />

Layout Rob Salomonson rob@salomonson.nl 227331<br />

Bezorging Koen van Gelder secretaris@avspiritlelystad.nl 213767<br />

Sluitingsdatum kopij <strong>Spirit</strong>ueel nr. 174: 25 mei 2009<br />

TRAININGEN<br />

Trainerscoördinator Tanya Muller t.muller@upcmail.nl<br />

WEBSITE<br />

Webmaster Arjen van Hoeve webmaster@avspiritlelystad.nl<br />

WINTERCUP<br />

Coördinatie René Ester wintercup@avspiritlelystad.nl 246181<br />

WEDSTRIJDEN<br />

Baanploeg vacature<br />

jurycoördinator vacature<br />

EHBO-ers vacatures<br />

CYCLE RUN<br />

Coördinatie Gert Jan de Boer sarimisdom@hetnet.nl<br />

Medewerker René Ester r.ester@live.nl 246181<br />

KANTINECOMMISSIE<br />

Voorzitter/penningmeester Gerard Fidder gerard.loesfidder@hetnet.nl 254051<br />

Secretaris Dick Everwijn dheverwijn@orange.nl 248044<br />

Lid Ria de Graaff m.de.graaff9@kpnplanet.nl 227801<br />

Lid Ed Sterrenburg allstars@solcon.nl 246269<br />

Agenda kantine -via internet- www.avspiritlelystad inlichtigen via info@avspiritlelystad.nl<br />

Telefoon kantine 242607<br />

LEDENADMINISTRATIE<br />

Anja Molenaar spiritadmin@avspiritlelystad.nl<br />

Koen van Gelder 213767<br />

Postadres AV <strong>Spirit</strong><br />

Postbus 377<br />

8200 AJ Lelystad<br />

Website voor verdere informatie<br />

www.avspiritlelystad.nl<br />

<strong>Spirit</strong>ueel<br />

Column<br />

Wat valt er dit keer te lezen<br />

in ons clubblad? Welnu,<br />

allereerst in de rubriek<br />

“Rond de bestuurstafel”<br />

een artikel van onze<br />

scheidende voorzitter Koen<br />

die in vogelvlucht terugblikt<br />

op 9 jaar voorzitterschap<br />

en de ins en outs, inclusief<br />

anekdotes, van onze<br />

vereniging.<br />

Er is een interview met de<br />

sponsor van de maand, de<br />

heer Rob Huurman van de<br />

Knip Corner.<br />

Verder is er een verslag<br />

van het door Pluspunt<br />

Vrijwilligerswerk<br />

georganiseerde<br />

vrijwilligersontbijt in<br />

Aviodrome. Op sportief<br />

terrein doet Elke Molenaar<br />

verslag van haar deelname<br />

aan de landelijke finale<br />

van de 1K Runaway die op<br />

15 februari jl. plaatsvond<br />

in het gloednieuwe<br />

Omnisportcentrum in<br />

Apeldoorn.<br />

Naast enkele vaste<br />

rubrieken wordt er<br />

tenslotte nog aandacht<br />

besteed aan het op<br />

30 mei as. te houden<br />

Zeebodemevent. De<br />

sluitingsdatum voor het<br />

inleveren van kopij voor de<br />

eerstvolgende <strong>Spirit</strong>ueel<br />

is 25 mei. Wij wensen<br />

iedereen een sportieve<br />

voortzetting van de<br />

atletiekactiviteiten.<br />

Jan Bremer


Rond de beStuuRStafel<br />

Op 7 juni 2000 schreef ik mijn<br />

eerste ‘rond de bestuurstafel’. Ik<br />

was toen 20 jaar, nog studerend<br />

en net gekozen in het bestuur<br />

van AV <strong>Spirit</strong>. Dit is toevallig de<br />

20ste keer dat ik de <strong>Spirit</strong>ueel<br />

open en daarmee mijn periode<br />

binnen het bestuur van <strong>Spirit</strong><br />

afsluit. Een mooie tijd waarin<br />

ontzettend veel is gebeurd, waarin<br />

veel vrijwilligers zijn gekomen en<br />

gegaan, waarin we professioneler<br />

zijn geworden op diverse punten<br />

maar waar ook altijd een rode<br />

draad van ‘tekort aan vrijwilligers’<br />

doorheen gelopen heeft.<br />

de rode draad – het<br />

eeuwige tekort een<br />

vrijwilligerS<br />

Deze rode draad heeft gedurende<br />

de 9 jaar altijd zijn weerslag op<br />

de organisatie gehad. We hebben<br />

nooit alles kunnen doen wat we<br />

wilden doen en soms zijn we door<br />

het vertrek van sleutelfiguren<br />

ook jaren teruggeworpen in de<br />

ontwikkeling die we als vereniging<br />

doormaken. In deze 9 jaren zijn<br />

we er vrijwel nooit in geslaagd<br />

om de problematiek op te lossen<br />

en misschien hebben we daartoe<br />

ook wel nooit de juiste weg<br />

bewandeld. Anderzijds heb ik<br />

nooit ‘de oplossing’ vernomen.<br />

Probleem in deze is niet alleen<br />

dat we niet kunnen doen wat<br />

we zouden willen doen maar<br />

belangrijker nog is dat de andere<br />

vrijwilligers gefrustreerd raken<br />

door overbelasting of zaken die<br />

niet van de grond komen. In de<br />

loop der jaren zijn we als gevolg<br />

hiervan vele waardevolle mensen<br />

kwijtgeraakt, mensen die allen het<br />

gevoel hadden er alleen voor te<br />

staan. Dit gaat jaren goed maar<br />

na verloop van tijd verlies je de<br />

motivatie om de werkzaamheden<br />

te verrichten die verricht moeten<br />

worden.<br />

Eigenlijk kan je de cyclus van een<br />

vrijwilliger als volgt duiden:<br />

• Stap 1: men start enthousiast<br />

maar heeft tijd nodig om de<br />

organisatie te leren kennen.<br />

• Stap 2: men kent de organisatie<br />

en pakt al snel extra taken op<br />

omdat men het erg leuk vindt<br />

• Stap 3: men loopt tegen<br />

problemen aan die vaak het<br />

gevolg zijn van dingen die niet<br />

gebeuren.<br />

• Stap 4: men raakt ongemotiveerd<br />

omdat men keihard werkt<br />

maar zich door de leden niet<br />

gewaardeerd (of eigenlijk<br />

gesteund) voelt.<br />

Ik heb vele zeer goede mensen<br />

zien komen en gaan en het is ook<br />

erg herkenbaar. Inmiddels ben ik<br />

er van overtuigd geraakt dat wij<br />

als <strong>Spirit</strong> vrijwilligers verliezen<br />

door de passieve opstelling van het<br />

overgrote deel van de leden. Dit<br />

vind ik een zorgelijke ontwikkeling<br />

waarvan ik enkel hoop dat een<br />

ieder zich daar bewust van wordt.<br />

Het bestuur heeft hier een voorzet<br />

voor gemaakt door taken te<br />

vereenvoudigen en te verkleinen.<br />

Nu moeten we dit gezamenlijk<br />

invullen!<br />

Maar ondertuSSen waS<br />

het gewoonweg top<br />

Gelukkig kijk ik vooral terug<br />

op vele fantastische zaken.<br />

Een overzichtje waarin ik er<br />

ongetwijfeld nog vele vergeet.<br />

• Het gehele uitbreidingsplan. Het<br />

voortraject waarin ik samen met<br />

Berend Doorten vaak tot midden<br />

in de nacht details uitwerkte,<br />

waar we brieven opstelden<br />

voor subsidieverleners, waar we<br />

nadachten over de financiering en<br />

waar we ook een plan bedachten<br />

om zoveel mogelijk leden een<br />

rol te geven in de afbouw. Bij<br />

dit laatste heeft ook Piet de<br />

Lange een zeer belangrijke rol<br />

www.av<strong>Spirit</strong>lelyStad.nl<br />

gespeeld! Uiteindelijk vind ik<br />

het uitbreidingsplan de grootste<br />

prestatie van <strong>Spirit</strong> ooit! Er zullen<br />

weinig verenigingen zijn die een<br />

dergelijk traject op een dergelijke<br />

professionele wijze hebben<br />

doorlopen. Het heeft <strong>Spirit</strong> heel<br />

erg veel geld bespaard.<br />

• De diverse grote wedstrijden als<br />

het NK en de Regionale Special<br />

Olympics. Samen met Rene<br />

Geerdink was ik uren en uren<br />

zoet met de organisatie van beide<br />

evenementen die beide ook<br />

perfect zijn verlopen. Natuurlijk<br />

waren ook mensen als Anneke<br />

Linthorst en Freek Warners<br />

onmisbaar bij beide evenementen<br />

alsmede Ria en Teun Vis en Rob<br />

en Corrie de Vries. En dan vergeet<br />

ik ongetwijfeld nog veel mensen.<br />

• De omgang met de vele<br />

vrijwilligers die er gelukkig wel<br />

waren. Het was eigenlijk altijd<br />

gezellig en ook in lastige tijden<br />

kwamen we er altijd wel uit.<br />

We hebben samen veel kunnen<br />

bereiken en daarbij altijd veel<br />

lol gehad. Ik ben er ook van<br />

overtuigd dat dit de belangrijkste<br />

motivatie is om vrijwilligerswerk<br />

te verrichten!<br />

• En natuurlijk ook de<br />

Jeugdkampen, de<br />

bestuursvergaderingen, de<br />

kaderavonden, de bbq’s, de<br />

WinterCup, de G-atletiek en het<br />

voortraject wat we daarvoor<br />

hebben doorlopen, de avonden<br />

aan de bar en de vele andere<br />

activiteiten.<br />

en dan nog wat<br />

anekdoteS<br />

• Ooit hadden we een<br />

pupillenwedstrijd gehad op<br />

onze baan. Na een dergelijke<br />

drukke dag dronken we altijd<br />

even rustig een biertje. Opeens<br />

stonden er echter een tweetal<br />

meisjes voor ons. Het bleek dat ze<br />

‘vergeten’ waren. Ze waren door


de vereniging achtergelaten en<br />

toen ze daar achter kwamen was<br />

eenieder al bijna terug, terug in<br />

Veenendaal. Kortom, we hebben<br />

er nog wel even gezeten.<br />

• Ooit waren er enkele lange<br />

afstandslopers in de kleedkamer.<br />

Zij waren zich aan het omkleden<br />

toen Teun Vis (trainer junioren)<br />

de deuren dicht deed omdat hij in<br />

de veronderstelling was de laatste<br />

te zijn. Helaas is een deur van een<br />

kleedkamer niet van binnenuit<br />

te openen…. De heren waren<br />

opgesloten en het kostte ons een<br />

paneel;<br />

• In een winter waarin vele sneeuw<br />

gevallen was hadden we een<br />

WinterCup. Vele vrijwilligers zijn<br />

daags daarvoor bezig geweest<br />

om alle paden sneeuwvrij te<br />

maken. Piet de Lange had<br />

hiervoor een tractor geleend en<br />

dankzij deze actie heeft de meest<br />

pure WinterCup ooit doorgang<br />

kunnen vinden. Dit tekent wel<br />

de flexibiliteit die er bij velen<br />

bestaat!<br />

en dan kan ik nog hele verhalen<br />

vertellen over ‘hondjes op de bar’,<br />

‘ontploffende snert’, ‘het dubbele<br />

erelidmaatschap van Cees van<br />

Loon’, ‘maden in vuilnisbakken<br />

(Rob ik word nog misselijk als ik<br />

daaraan terugdenk), ‘boze en<br />

emotionele brieven van ouders’<br />

en ‘vreselijke regenbuien tijdens<br />

wedstrijden’.<br />

wat ik een toekoMStig<br />

beStuur Mee zou willen<br />

geven<br />

In alle jaren is duidelijk geworden<br />

dat <strong>Spirit</strong> een prachtige vereniging<br />

is met een sterk fundament.<br />

Door jarenlang gedegen beleid<br />

staat er een vereniging waar<br />

men trots op kan zijn! Het is aan<br />

toekomstige besturen om dat<br />

gedegen (financiële) fundament,<br />

onze onstekende contacten met<br />

partners als de gemeente en het<br />

Sportbedrijf in tact te houden. Dit<br />

betekent samenwerking op een<br />

constructieve wijze, het principe<br />

van ‘geven en nemen’ en het altijd<br />

toetsen van elkaars belangen.<br />

Kortom, bewaak alle relaties met<br />

zorg en ga ook in mindere tijden<br />

op een respectvolle wijze met<br />

elkaar om.<br />

Tevens vind ik eenduidigheid<br />

vreselijk belangrijk. Voer een<br />

consistent beleid waarin geen of<br />

weinig uitzonderingen bestaan.<br />

We hebben hier de laatste jaren<br />

al een slag gemaakt maar verdere<br />

vereenvoudiging van beleid is altijd<br />

welkom. Eenvoud is mijns inziens<br />

absoluut noodzakelijk om een<br />

vrijwilligersorganisatie draaiend<br />

te houden. Bepaal bij de invoer<br />

van nieuw beleid welk effect de<br />

uitvoering op het vrijwilligerskorps<br />

heeft en handel daarnaar.<br />

Tot slot rest mij niets anders dan<br />

een ieder met wie ik de afgelopen<br />

jaren heb samengewerkt te<br />

bedanken voor de fantastische<br />

samenwerking. Ik heb er altijd van<br />

genoten om met jullie allen te<br />

werken! Overigens blijf ik nog wel<br />

enkele taken doen. Wat dat betreft<br />

ben ik nog niet verdwenen.<br />

lopende zaken –<br />

Clubgebouwen in de<br />

geMeente lelyStad<br />

De gemeenteraad van de<br />

gemeente Lelystad is van mening<br />

dat alle sportgebouwen binnen<br />

Lelystad er goed en verzorgd<br />

uit moeten zien. Hier heeft men<br />

middelen voor ter beschikking<br />

gesteld. Vervolgens is het<br />

Sportbedrijf begonnen met een<br />

inventarisatie van alle gebouwen.<br />

Hieruit bleek dat er erg veel<br />

gebouwen zich in een zeer slechte<br />

staat bevinden. Het sportbedrijf<br />

legt alle verenigingen nu een<br />

keuze voor tussen 2 alternatieven:<br />

• Overname van het gebouw door<br />

het Sportbedrijf die het gebouw<br />

vervolgens gaat onderhouden.<br />

De vereniging huurt het geheel<br />

vervolgens tegen de werkelijke<br />

kostprijs van het onderhoud<br />

terug.<br />

<strong>Spirit</strong>ueel<br />

• De vereniging blijft eigenaar<br />

maar zal zelf het onderhoud<br />

moeten verzorgen. Hiertoe wordt<br />

25% gesubsidieerd.<br />

AV <strong>Spirit</strong> heeft inmiddels een<br />

gesprek gevoerd over de eerste<br />

mogelijkheid. Ons gebouw behoort<br />

qua onderhoudssituatie echter<br />

tot de top 3 van de gemeente<br />

Lelystad. Daarbij heeft <strong>Spirit</strong><br />

een onderhoudsfonds waaruit<br />

reparaties en onderhoud kunnen<br />

worden betaald. Het overnemen<br />

en terughuren kan echter als<br />

voordeel hebben dat de financiële<br />

risico’s die een gebouw geeft<br />

niet meer gedragen worden door<br />

de vereniging. De voorwaarden<br />

moeten dan wel gunstig zijn en<br />

daarbij moeten deze worden<br />

afgestemd op de huidige situatie<br />

van ons gebouw. Het kan immers<br />

niet zo zijn dat <strong>Spirit</strong> de overige<br />

verenigingen gaat ondersteunen<br />

indien sprake zal zijn van een<br />

huurprijs welke wordt vastgesteld<br />

op basis van de gemiddelde<br />

onderhoudssituatie van alle<br />

gebouwen.<br />

In het gesprek met het Sportbedrijf<br />

en de gemeente Lelystad is het<br />

eerste scenario besproken en<br />

daarbij zijn een aantal zaken op<br />

een rij gezet. AV <strong>Spirit</strong> heeft ten<br />

tijde van het gesprek op basis<br />

van de door de gemeente en het<br />

Sportbedrijf gestelde voorwaarden<br />

reeds aangegeven dat het eerste<br />

alternatief door ons niet in<br />

overweging zal en kan worden<br />

genomen. Het Sportbedrijf neemt<br />

de redenatie welke daarvoor<br />

is gegeven mee in het verdere<br />

traject. Voor juli 2009 worden geen<br />

verdere stappen verwacht.<br />

Koen van Gelder


elke MolenaaR doet zelf<br />

veRSlag van de finale k<br />

Runaway atletiek indooR<br />

zondag 15 februari 2009<br />

Ook al was de voorjaarsvakantie<br />

net begonnen, toch ging ik<br />

zaterdagavond 14 februari vroeg<br />

mijn bed in. Zondag de 15e was<br />

het namelijk zo ver! In het vorige<br />

clubblad stond al dat ik me met<br />

een tijd van 3.43 rond als 14e<br />

geplaatst had voor de eerste<br />

indoor landelijke finale van de<br />

1K Runaway = 1000 meter in de<br />

categorie meisjes 10 en 11 jaar<br />

oud.<br />

De wedstrijd was in<br />

het spiksplinternieuwe<br />

Omnisportcentrum in Apeldoorn,<br />

met daarin een super atletiekhal:<br />

de baan en het middengedeelte<br />

hebben een flitsende blauwe kleur.<br />

Ik had van tevoren samen met<br />

mamma een foto van de hal<br />

bekeken op internet. Dat ik hier<br />

mocht lopen, vond ik alleen al<br />

een belevenis. Ik was dan ook<br />

best zenuwachtig en had wat<br />

kriebels in mijn buik toen ik ’s<br />

morgens wakker werd. Daarom<br />

was ik blij dat Remco (een van<br />

de pupillentrainers, die ik al ken<br />

sinds ik 4½ jaar geleden als mini<br />

begon met atletiek) met mij en<br />

mijn ouders meeging. Hij wilde<br />

mij graag door de wedstrijd heen<br />

helpen. Dat was ook wel nodig,<br />

want net als de volwassen atleten<br />

moest ik me officieel melden.<br />

Ik moest naar de zogenaamde<br />

callroom, mijn spikepuntjes<br />

werden gecontroleerd op hoe lang<br />

ze waren (ze mochten 5 mm zijn),<br />

ik mocht de baan verkennen en ik<br />

moest beneden (eigenlijk onder in<br />

de kelder) inlopen. Heel speciaal is<br />

het startnummer dat we kregen:<br />

mijn eigen voornaam stond er<br />

vet opgedrukt tegen een oranje<br />

achtergrond (dat bewaar ik in mijn<br />

plakboek!)<br />

In het gedeelte van de hal waar<br />

ik naar toe mocht nadat ik me<br />

gemeld had, mocht je maar één<br />

begeleider hebben. Mijn ouders<br />

www.av<strong>Spirit</strong>lelyStad.nl<br />

waren dus niet in de buurt: die<br />

zaten op de tribune.<br />

Op de een of andere manier<br />

lukt het Remco (bijna) altijd om<br />

ervoor te zorgen dat ik de ergste<br />

zenuwen kwijtraak. Soms gaap<br />

ik dan nog wel bij de start, maar<br />

volgens Remco is dat een teken<br />

van concentratie. Toen ik de eerste<br />

keer uit de ‘catacomben’ beneden<br />

naar boven kwam om de baan te<br />

verkennen, wist ik meteen waar<br />

mijn ouders zaten doordat pappa<br />

keihard zijn bekende fluitje liet<br />

horen. Ik was ook blij dat we de<br />

baan van te voren mochten zien,<br />

want hij is niet zo breed (6 krappe<br />

banen) en in de bochten wordt het<br />

in de buitenste banen wel heel erg<br />

schuin. Daar moesten mijn benen /<br />

enkels even aan wennen.<br />

Bij de start stonden we uiteindelijk<br />

met 17 meisjes (3 van de 20<br />

waren er niet) en dat was nog<br />

best dringen geblazen. Kijk maar<br />

op de foto. Omdat ik twee keer<br />

eerder tijdens 1K Runaways door<br />

duw- en trekwerk van anderen<br />

ben gevallen, ben ik wel wat<br />

voorzichtig. Toen de race eenmaal<br />

gelopen was, bleek dat ik als 10e<br />

gefinished was en dat was precies<br />

het plekje dat ik van tevoren voor<br />

mezelf had bedacht.<br />

Mijn tijd van 3.39.02 is een nieuw<br />

persoonlijk record (en ik hoop dat<br />

die op de <strong>Spirit</strong>site bij<br />

de indoor-clubrecords komt te<br />

staan, want daar staat nog geen<br />

record op de 1000 meter meisjes<br />

A 2e jaars pupillen). Alle finalisten<br />

kregen een speciale medaille ter<br />

herinnering aan het feit dat je in<br />

de finale aan de start stond.<br />

Nadat ik zelf klaar was, zijn we nog<br />

in Apeldoorn gebleven en hebben<br />

we bijna alle Nederlandse toppers


aan het werk gezien. Tussen de<br />

verschillende wedstrijden door heb<br />

ik meegedaan aan een soort quiz<br />

over doping (als je dat gebruikt,<br />

speel je eigenlijk vals) en ben ik op<br />

handtekeningenjacht geweest.<br />

Toen ben ik Chiel Warners ook<br />

nog tegengekomen en hij zei:<br />

“Heej, een meisje uit Lelystad” (ik<br />

denk dat hij dat kon zien aan mijn<br />

<strong>Spirit</strong>-tenue). Karin Ruckstuhl, een<br />

van mijn andere atletiek-idolen,<br />

heb ik niet gezien maar ik heb<br />

wel de handtekeningen van Chiel<br />

Warners (meerkamp), Rens Blom<br />

(polsstokhoogspringen), Melissa<br />

Boekelman (kogelstoten),<br />

Jolanda Keizer (meerkamp) en<br />

Gregory Sedoc (horden) verzameld.<br />

Ik ben zelf heel wijs met de foto<br />

<strong>Spirit</strong>ueel<br />

waar ik samen met Gregory Sedoc<br />

op sta en die stuur ik nu mee<br />

voor in het clubblad. Ik heb een<br />

geweldige dag gehad en ik vond<br />

het heel leuk dat iedereen zo met<br />

me meegeleefd heeft bij deze<br />

wedstrijd.<br />

Groetjes, Elke.<br />

Plaats Geboortejaar Naam Vereniging Tijd<br />

1. 1997 Sabine Rutten VAV 3.17.68<br />

2. 1998 Kyara Bijker Altis 3.19.28<br />

3. 1997 Aafke Soet AV Heerenveen 3.21.23<br />

4. 1997 Eline de Jong AV De Liemers 3.24.28<br />

5. 1998 Anniek van Boekel Typhoon 3.24.66<br />

6. 1997 Zillah Cornelissen Nijmegen Atletiek 3.26.65<br />

7. 1997 Michelle Musumeci Nijmegen Atletiek 3.27.93<br />

8. 1998 Leonie Glazenborg AV Aquilo 3.29.94<br />

9. 1997 Iris van Driest geen 3.34.08<br />

10. 1998 Elke Molenaar AV <strong>Spirit</strong> 3.39.02<br />

11. 1997 Marise Timmenga geen 3.39.48<br />

12. 1998 Bente Lutteke AV Hanzesport 3.40.71<br />

13. 1997 Marije van Aken AV Argo 3.42.43<br />

14. 1999 Linda Alzate Ramirez geen 3.45.71<br />

15. 1997 Romy Strobos AV Aquilo 3.48.97<br />

16. 1998 Ymke Verstegen Tilburg Road Runners 3.50.87<br />

17. 1998 Anneke Kootstra AV Impala 3.51.85


kapSalon<br />

“de knipcoRneR”<br />

Sponsor van de maand<br />

www.av<strong>Spirit</strong>lelyStad.nl<br />

Rob’s knipcorner staat al vanaf 1977 voor<br />

gedegen en ambachtelijke haarverzorging.<br />

In de meer dan 30 jaar dat De Knipcorner in Lelystad<br />

gevestigd is heeft de salon nog niets ingeboet aan<br />

eigentijds maar toch ambachtelijk knippen.<br />

“Ambachtelijk? Dat klinkt vrij ouderwets!”<br />

opent uw verslaggever het gesprek.<br />

“Haarverzorging is een vak, een vak dat je in de<br />

vingers moet krijgen, dat noem ik ambachtelijk”<br />

vertelt Rob Huurman enthousiast. “Iedereen die<br />

in ons team werkt heeft daarnaast ook ruim de<br />

gelegenheid, ja zelfs de plicht, om zich te scholen en<br />

beurzen te bezoeken. Alleen zo blijven we goed op<br />

de hoogte en kunnen we naast het traditionele werk<br />

ook de veeleisende moderne klant bedienen.”<br />

“Voor deze groep klanten is vaak niets teveel en men<br />

verwacht ook veel creativiteit van ons, bijvoorbeeld<br />

met het nu populaire verven van het haar. Wij kunnen<br />

het haar in diverse moderne kleuren en tinten<br />

brengen” praat Rob verder, “Ook bij mannen doen<br />

de zogenaamde vijfminuten kleuringen van l’ Oreal<br />

het goed. Deze kleuring is snel en vakkundig op te<br />

brengen en gaat zo’n 6 weken mee.<br />

We gebruiken niet alleen producten van het merk l’<br />

Oreal, maar ook Davines, Parucci en Keune.<br />

Allemaal kwaliteitsproducten die passen in ons beeld<br />

van service en vakmanschap!”<br />

“Maar, de sporters van <strong>Spirit</strong> dan?”<br />

is mijn volgende opmerking.<br />

“Als iemand goed voor zijn lichaam zorgt door te<br />

sporten verdient ook het haar extra aandacht.<br />

Sporters willen vaak een goed zittend en toch<br />

gemakkelijk kapsel wat tegen een stootje kan en<br />

ook na het (vele) douchen weer snel in model zit.<br />

Binnen ons team van 5 mensen heeft ieder zijn of<br />

haar voorkeur en specialiteit, voor elke klant wat wils<br />

dus en zeker ook voor de sportieve en gemakkelijke<br />

lijn! Kleuren, modern en traditioneel knippen en ook<br />

extensions behoren zeker tot de mogelijkheden”.<br />

Ambachtelijk, servicegericht maar zeker niet<br />

ouderwets dus mag uw verslaggever concluderen!<br />

Als we over extensions spreken komen we als vanzelf<br />

op een geheel ander onderwerp:<br />

Mensen, volwassenen maar ook kinderen, die<br />

vanwege een ziekte of een ingrijpende behandeling<br />

hun haar verliezen.<br />

In het verlengde van de kapsalon heeft Rob, of


eigenlijk zijn vrouw, ook als enige in de polder de<br />

mogelijkheid om bij mensen thuis deze problemen op<br />

te lossen met haarwerken en pruiken die naar wens<br />

worden geknipt en aangepast. Door er weer goed uit<br />

te zien kan iemand zich ondanks zijn of haar ziekte<br />

toch weer veel beter voelen!<br />

In de meeste gevallen worden de kosten door de<br />

verzekering vergoed en zij komt bij u thuis om de<br />

mogelijkheden goed te bespreken en u vakkundig te<br />

adviseren.<br />

Dus, een kapsalon die van alle markten thuis is?<br />

We laten Rob weer aan het woord: “Ja, zo kun je<br />

dat wel zeggen! We hebben als salon een vast en<br />

vertrouwd team dat er alles aan doet om een goed<br />

stuk vakwerk te leveren en de klant de hoogste<br />

service te bieden. Na de vorige verbouwing zijn we in<br />

de Waagpassage in een erg mooie en goed uitgeruste<br />

zaak terecht gekomen en we hopen dat met de<br />

tweede fase van de verbouwing ook de rommelige<br />

omgeving weer strak en netjes is.”<br />

De Knipcorner is dan, vanaf april, weer optimaal<br />

bereikbaar, met vijf verdiepingen parkeerruimte<br />

naast de deur!<br />

De Knipcorner:<br />

Waagpassage 122<br />

8232 DW Lelystad<br />

0320-240031<br />

Open op: Van: Tot:<br />

Dinsdag 8.45 18.00<br />

Woensdag 8.45 18.00<br />

Donderdag 8.45 21.00<br />

Vrijdag 8.45 18.00<br />

Zaterdag 8.15 16.15<br />

<strong>Spirit</strong>ueel


veRjaaRdagen<br />

2 april Frank Haren, van<br />

2 april Willem Scholte<br />

2 april Koen Braat<br />

3 april Pascal Keizer<br />

3 april Lars Huiskes<br />

3 april Nico Hoogendijk<br />

4 april Nienke Streekstra<br />

6 april Remco Jesterhoudt<br />

7 april Jan Meijerink<br />

7 april Wouter Veelen, van<br />

12 april Roel Bekebrede<br />

12 april Ronald Wit<br />

15 april Ruben Dam, van<br />

16 april Peter Huerne, ter<br />

18 april Francis Marx<br />

18 april Mirriam Tacken<br />

19 april Ans Baljon<br />

20 april Marian Jellema<br />

20 april Erna Kamphuis<br />

20 april Els Heyligers<br />

21 april Rene Ikink<br />

26 april Piet Lange, de<br />

27 april Claudia Bonnet<br />

29 april Leon Daling<br />

29 april Martin Wijenberg<br />

1 mei Annette Gerritsen<br />

3 mei Ed Linthorst<br />

Voor leerproblemen op de basisschool: REMEDIAL<br />

TEACHING FLEVOLAND geeft hulp aan kinderen en<br />

advies aan ouders.<br />

5 mei Bart Gelder, van<br />

5 mei Rina Buwalda<br />

6 mei Adrie Duynstee<br />

7 mei Nicolette Janssen<br />

7 mei Erwin Noorman<br />

9 mei Carla Muller<br />

10 mei Lex Gelder, van<br />

13 mei Luuk Hebels<br />

13 mei Peter Kuipers<br />

14 mei Henk Linden, van der<br />

23 mei Ineke Roozenburg<br />

25 mei Alissa Schenk<br />

25 mei Anja Molenaar<br />

25 mei Henk Brusselman<br />

25 mei Koene Velema<br />

26 mei Hans Zijl, van<br />

27 mei Auke Dorland, van<br />

27 mei Vester Oostwoude<br />

28 mei Kenny Meijer<br />

30 mei Klaas Wierenga<br />

0 www.av<strong>Spirit</strong>lelyStad.nl<br />

Voor huiswerkbegeleiding: HET HUISWERKHUIS.<br />

Ondersteuning mogelijk bij vakken als: wiskunde,<br />

schei- en natuurkunde, aardrijkskunde, geschiedenis,<br />

economie, Frans, Nederlands en Duits.<br />

Voor informatie: André Hottinga - |Zoom 10-22, 8225 KB Lelystad - e-mail: rtflevoland@flevonet.nl<br />

of: hethuiswerkhuis@flevonet.nl - Tel.: 06 – 53392219 of: (0320) 248876<br />

Kijk ook op: www.rtflevoland.nl of www.hethuiswerkhuis.nl<br />

2 juni Klaas Meijer<br />

3 juni Hilchard Waalkens<br />

5 juni Freek Warners<br />

9 juni Eric Bezema<br />

9 juni Thomas Vos<br />

9 juni Helen Buscherhof<br />

10 juni Rene Geerdink<br />

10 juni Ed Sterrenburg<br />

11 juni Cees Loon, van<br />

11 juni Inez Harmsen<br />

12 juni Stan Ritzer<br />

12 juni Noah Gaastra<br />

12 juni Mitchel Heemskerk-Lens<br />

15 juni Annemarie Andel, van<br />

16 juni Keimpe Reitsma<br />

17 juni Jurriën Vliet, van der<br />

20 juni Dagmar Wit, de<br />

24 juni Atie Hofmans<br />

24 juni Evert Beek, van de<br />

26 juni Marit With, de<br />

28 juni Carel Soethout<br />

29 juni Henk Ruiter, de<br />

30 juni Munda Tromp<br />

30 juni Mike Faas


vooRbeReiding<br />

zeebodeMevent<br />

Het kan niemand binnen de vereniging zijn ontgaan<br />

dat de voorbereiding op het Zeebodemevent 2009<br />

inmiddels in volle gang is.<br />

Ron v. Weezep heeft weer een mooie folder gemaakt<br />

die de meeste leden inmiddels wel zullen hebben<br />

doorgelezen.<br />

Het programma is dit jaar eenvoudiger en daardoor<br />

overzichtelijker van opzet dan voorgaande jaren, ook<br />

de datum is iets vroeger dan we gewend waren, nl.<br />

zaterdag 30 mei.<br />

De wandelmodule van de stichting Peripatoo is dit<br />

jaar niet meer aanwezig en ook de overige modules<br />

hebben onderdelen verwijderd of aangepast.<br />

Het totale programma biedt hierdoor nog steeds voor<br />

elk wat wils en heeft niet aan kwaliteit ingeleverd.<br />

De dag start als vanouds om 08:30 uur met de jeugd<br />

triathlon, het afsluitende onderdeel echter, de 10<br />

Engelse mijl, gaat dit jaar niet pas om 16:00 uur van<br />

start, maar reeds om 14:00 uur.<br />

De prijsuitreiking kan hierdoor reeds om 16:30 uur<br />

plaatsvinden, waarmee we vooral de deelnemers van<br />

buiten Lelystad van dienst hopen te zijn.<br />

Nog een verandering die het vermelden waard is,<br />

is de samenwerking met de Atletiek Unie m.b.t. de<br />

jeugdloop.<br />

De afstand is ingekort tot 1 kilometer en maakt deel<br />

uit van het 1K Runaway circuit, dat in het gehele land<br />

plaatsvindt.<br />

Kijk voor meer informatie<br />

op de website: www.atletiekunie.nl<br />

<strong>Spirit</strong>ueel<br />

Door een ongelukkige samenloop van<br />

omstandigheden is een aantal van onze<br />

“vaste”medewerkers dit jaar verhinderd acte de<br />

présence te geven i.v.m. deelname aan de ROPARUN.<br />

Zij lopen niet alleen voor hun eigen persoonlijk succes<br />

maar ook voor het goede doel.<br />

Zie www.roparun.nl en doe een gift t.b.v. de<br />

kankerbestrijding.<br />

Hierdoor dreigt er echter op een aantal plaatsen een<br />

enkele vacature te ontstaan.<br />

Mocht je je willen inzetten als vrijwilliger neem dan<br />

a.u.b. contact op met een van de bestuursleden of<br />

mail naar: schreuder.r@upcmail.nl<br />

Ik hoop en vertrouw erop dat wij deze vacatures<br />

alsnog kunnen invullen.<br />

verSpreiding folder.<br />

Weliswaar hebben we weer een mooie en vooral ook<br />

opvallende folder, hij moet ook nog zijn weg vinden<br />

naar lezers.<br />

In de kantine hangt een lijst met wedstrijden,<br />

verenigingen en winkels waar de folder uitgezet kan<br />

worden.<br />

Ben je in de buurt van een vereniging of winkel uit<br />

de lijst of ga je naar een wedstrijd, neem dan een<br />

stapeltje folders mee en verspreid deze dan. Vergeet<br />

niet dit even op de lijst af te strepen.<br />

Tot 30 mei!<br />

Ronald Schreuder


pRojectoRganiSatie<br />

Om van <strong>Spirit</strong> een moderne club te maken die<br />

rekening houdt met de tijdgeest, hebben wij alle<br />

taken in projecten opgedeeld. Alle werkzaamheden<br />

zijn opgedeeld in kleinere, overzichtelijke taken. Dit<br />

functioneert alleen als er genoeg handen zijn die dit<br />

aanpakken.<br />

hieronder de taken waar je/u<br />

ziCh nog voor kunt opgeven:<br />

Sponsoring<br />

Verzekeringen<br />

Werkgroep Innovatie<br />

Organiseren kaderavond<br />

Contact Pluspunt<br />

Eindejaarspresentje<br />

Vrijwilligersavond<br />

Lief en leed<br />

BOS-project<br />

Bijhouden vrijwilligerslijst<br />

Redacteur jeugdzaken<br />

Ledenwerving<br />

Contact sportbedrijf over klein onderhoud<br />

Voorraad materiaal<br />

Folderrekken en vitrinekasten<br />

Sleutelbeheer<br />

Brandveiligheid<br />

Vergaderkamer en wedstrijdsecretariaat<br />

Contact schoonmaker<br />

Clubcross<br />

Clubkampioenschappen jeugd<br />

Clubkampioenschappen volwassenen<br />

Nationale loopdag<br />

NK<br />

Uitwedstrijden<br />

Thuiswedstrijden<br />

Hardloopcursussen<br />

Trainerscoördinator jeugd<br />

Trainerscoördinator volwassenen (vanaf juni 2009)<br />

Verspreiden flyers<br />

Perscontacten<br />

Materiaal en opbouw<br />

Verkeersregelaars<br />

EHBO<br />

Als alle bovenstaande vacatures zijn opgevuld, is<br />

het besturen een makkie. Wie wil er dan niet graag<br />

voorzitter, secretaris, penningmeester of lid worden?<br />

De vacatures kunnen voor een groot deel naar eigen<br />

inzicht ingevuld worden, daarom is een tijdsindicatie<br />

moeilijk te geven. Vragen hierover beantwoorden de<br />

bestuursleden graag.<br />

Koen, Tineke, Theresia en Ada<br />

rooSter van aantreden, herbenoeMen en aftreden<br />

naam aangetreden herkozen herkiesbaar aftredend<br />

Koen van Gelder voorjaar 2000 25 mei 2006 niet voorjaar 2009<br />

Maurice Koers voorjaar 2006 25 mei 2006 niet april 2009<br />

Theresia de Vries voorjaar 2005 23 juni 2008 niet voorjaar 2010<br />

Ada de Jong voorjaar 2005 23 juni 2008 niet voorjaar 2011<br />

Tineke de Vries najaar 2007 10 december 2007 december 2010 ---<br />

nieuwe leden<br />

februari en maart<br />

Marjan Bel<br />

Renetta Born, van den<br />

Remco Jesterhoudt<br />

Linda Kuk<br />

Anke Molen, van der<br />

Afra Raps-Koning<br />

Ilse Schenk<br />

Henk Stol<br />

Maartje Trotz<br />

Jeanette Winkel, van<br />

www.av<strong>Spirit</strong>lelyStad.nl


activiteitenkalender<br />

av SpiRit 00<br />

Datum Activiteit Tijd<br />

do 30 april Koninginnenloop Emmeloord 2,5 t/m 10 km 13.30 uur<br />

zo 3 mei Extra Wintercup (ROPARUN)<strong>Spirit</strong> 1 • 2 • 5 • 10,5 km 10.30<br />

di 12 mei Rabobank 10 Engelse mijl Epe 16,1 km 19.30<br />

zo 17 mei Lijn in waterloop 60 km 11.00<br />

wo 27 mei Wisentavondloop Dronten 3,5 t/m 10 km 19.30<br />

za 30 mei Zeebodemloop Lelystad 4-8 km • 16,1 km 12.30/14.00<br />

za 30 mei ROPARUN Parijs-Rotterdam <strong>Spirit</strong><br />

vr 7 aug Halve marathon van Dalfsen 21,1 km 19.30<br />

za 29 aug 40e Sneek-Bolsward-Sneek 10-20 km 17.00<br />

za 12 sept Fish Potato Run Urk 12,8 km 14.00<br />

zo 27 sept 30 van Almere 30-10 km 10.30/12.30<br />

zo 4 okt Wintercup <strong>Spirit</strong> 1 • 2,5 • 5 • 10 • 15 km 10.30<br />

zo 11 okt Unigar bosbaanloop Emmeloord 2,5 t/m 15 km 11.00<br />

zo 18 okt 34e Amsterdam Marathon 42,2 en 21,1 km 10.30/14.00<br />

zo 1 nov Wintercup <strong>Spirit</strong> 1 • 2,5 • 5 • 10 • 15 km 10.30<br />

zo 8 nov Unigar bosbaanloop Emmeloord 2,5 t/m 15 km 11.00<br />

zo 29 nov 1e Bosloopcompetitie Harderwijk 5 • 10 • 15 km 10.30<br />

zo 6 dec Wintercup <strong>Spirit</strong> 1 • 2,5 • 5 • 10 • 15 km 10.30<br />

Indoorwedstrijd pupillen, junioren.<br />

Informatie en inschrijven bij de jeugdtrainer<br />

contributie av <strong>Spirit</strong> 00<br />

Kwartaal <strong>Spirit</strong> Atletiekunie (jaar) Licentie (jaar)<br />

Pupillen e 27,00 e 12,45 e 6,70<br />

Junioren e 36,00 e 13,15 e 12,00<br />

Senioren e 44,00 e 14,20 e 19,20<br />

Sportief Wandelen e 33,00 e 10,65 -<br />

Nordic Walking e 33,00 e 10,65 -<br />

Combinatie SW/NW e 44,00 e 10,65 -<br />

G-atletiek e 27,00 * *<br />

Gezinslidmaatschap e 90,00 ** **<br />

* Afhankelijk van leeftijd atleet<br />

** Afhankelijk van samenstelling gezin<br />

Deze lijst wordt maandelijks bijgewerkt<br />

door Gerard Fidder. Eventuele aanvullingen<br />

en fouten graag doorgeven: Tel. 0320 254051.<br />

E.mail: gerard.loesfidder@hetnet.nl<br />

<strong>Spirit</strong>ueel<br />

De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd.<br />

De atletiekunie + licentie worden in het eerste<br />

kwartaal geïncasseerd.


vRijwilligeRSontbijt<br />

aviodRoMe<br />

Onlangs kreeg AV <strong>Spirit</strong>, evenals de andere<br />

Lelystadse verenigingen, van Pluspunt<br />

Vrijwilligerswerk een uitnodiging om deel te<br />

nemen aan het vrijwilligersontbijt in Aviodrome.<br />

Iedere vrijwilliger kon zich hiervoor aanmelden.<br />

Deze organisatie vindt al het vrijwilligerswerk dat<br />

binnen de plaatselijke verenigingen wordt gedaan,<br />

dermate belangrijk (letterlijk schreven ze in de<br />

uitnodigingsbrief: “onmisbaar, onbetaalbaar en<br />

cement van de samenleving”), dat ze het verdienden<br />

om eens in het zonnetje gezet te worden.<br />

Dat gebeurde op 17 maart jl. ’s Morgens om 9.00 uur<br />

werden alle 100 vrijwilligers (van AV <strong>Spirit</strong> waren dat<br />

Sari, Gert-Jan, Maaike en ik) door mevrouw Louman<br />

welkom geheten. Na een heerlijk ontbijtbuffet werd<br />

het “leger” vrijwilligers opgedeeld in groepen van<br />

ca. 15 personen die allen werden rondgeleid door<br />

het Themapark. Degenen die de rondleidingen<br />

verzorgden, waren erg enthousiast en terzake kundig<br />

en gaven veel (achtergrond-)informatie over het<br />

wel en wee en de geschiedenis van de Nederlandse<br />

luchtvaart. Veel wetens-waardigheden en historisch<br />

(foto-)materiaal passeerden hierbij de revue. Erg<br />

interessant.<br />

Daarnaast was er volop de gelegenheid met de<br />

andere vrijwilligers van gedachten te wisselen.<br />

We kunnen dan ook terugzien op een gezellige en<br />

geslaagde Vrijwilligersochtend.<br />

www.av<strong>Spirit</strong>lelyStad.nl<br />

Aan het eind van de ochtend werd aan een<br />

ieder een aandenken in dichtvorm uitgereikt:<br />

Vandaag neem ik even de tijd om alle<br />

Vrijwilligers in het zonnetje te zetten<br />

Niet met dure cadeaus of<br />

Met bergen bankbiljetten<br />

Maar met dit kleine gedichtje<br />

Waarin ik aan wil tonen<br />

Hoe belangrijk jullie allemaal zijn<br />

In het leven van veel personen<br />

Want vrijwilligers zijn stille krachten<br />

Onmisbaar geworden in deze maatschappij<br />

Verenigingen, verzorgingshuizen etc.<br />

Zijn met hun dan ook heel blij<br />

Ze helpen het leed verzachten<br />

Bieden letterlijk en figuurlijk troost<br />

Vandaar dat ik vandaag nu eens<br />

Een keer op jullie allemaal toast!<br />

Jan B.


oM tRotS op te zijn……<br />

‘In 2008 zijn de diverse clubgebouwen van de<br />

verenigingen in Lelystad door de gemeente<br />

geïnspecteerd. Het rapport is onlangs toegestuurd<br />

naar de betrokken verenigingen. Het Sportbedrijf<br />

legt de verenigingen een tweetal keuzes voor die te<br />

maken hebben met de financiële draagkracht van<br />

de vereniging in relatie tot de onderhoudstoestand<br />

van het gebouw. Enerzijds kan het Sportbedrijf het<br />

gebouw in eigendom terugnemen waarna men<br />

het gebouw herstelt en vervolgens verhuurt aan<br />

de verenigingen. Anderzijds kan de vereniging<br />

het gebouw zelf opknappen middels de gangbare<br />

subsidieregelingen.<br />

In Lelystad zijn vele verenigingen die tot de eerste<br />

categorie behoren. Jarenlang is het onderhoud<br />

van het gebouw daar verwaarloosd. Tevens zijn<br />

geen fondsen aangelegd hetgeen betekent<br />

dat noodzakelijk onderhoud niet kan worden<br />

uitgevoerd.<br />

SpiRit eRkend<br />

leeRbedRijf<br />

Op 6 februari 2009 is <strong>Spirit</strong> officieel erkend als<br />

leerbedrijf. Calibris, kenniscentrum voor leren in<br />

de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport heeft onze<br />

vereniging als erkend leerbedrijf voor vier jaar<br />

opgenomen in het register.<br />

lijn in waterloop 17 mei<br />

Dit jaar helpen we Benin met het realiseren<br />

van waterputten, zandfilters, training in<br />

beheer en onderhoud, latrines en<br />

hygiëne voorlichting op dorpsniveau.<br />

<strong>Spirit</strong>ueel<br />

<strong>Spirit</strong> is hierin een uitzondering. Volgens het<br />

rapport bedraagt het noodzakelijk onderhoud<br />

slechts enkele honderden euro’s. Door een gedegen<br />

onderhoudsbeleid met daarbij de jaarlijkse<br />

aandacht voor het onderhoudsfonds heeft <strong>Spirit</strong><br />

een unieke positie binnen Lelystad. Het bestuur en<br />

leden kunnen daar trots op zijn!<br />

Het bestuur zal het rapport becommentariëren en<br />

vervolgens zal in een gesprek worden aangegeven<br />

hoe <strong>Spirit</strong> het onderhoud de komende jaren gaat<br />

verzorgen.<br />

De erkenning is verleend voor de volgende<br />

kwalificaties:<br />

Sport & Bewegen coördinator<br />

Sport & Bewegen Operationeel Manager<br />

Sport & Bewegen Trainer-Coach<br />

Sport & Bewegen leider<br />

Sport & Begeleider<br />

Contactpersoon in deze is Koen van Gelder. Koen<br />

heeft veel kennis van atletiek en blijft daarom ook<br />

als hij geen voorzitter meer is, de aanspreekpersoon<br />

voor stageplaatsen en alles wat daarmee<br />

samenhangt<br />

We rekenen weer op teams vanuit <strong>Spirit</strong>!<br />

Voor verdere informatie en aanmelding:<br />

www.hkv.nl/lijninwaterloop


viSie av SpiRit in 0<br />

De primaire doelstelling van AV <strong>Spirit</strong> is in de<br />

statuten bepaald en luidt: ‘het doen beoefenen van<br />

de atletieksport in welke verschijningsvorm dan ook’.<br />

Om een dergelijke doelstelling te verwezenlijken<br />

gelden twee voorwaarden. Enerzijds dient een<br />

aanbod te worden gepresenteerd maar anderzijds<br />

dient er een organisatie te staan die dit aanbod kan<br />

bieden. Dit betekent dat er een organisatie moet<br />

staan die zowel financieel als operationeel gezond is.<br />

Om dit te bereiken heeft de vereniging te maken<br />

met vele randvoorwaarden die in meer of mindere<br />

mate invloed hebben op de vereniging. Belangrijkste<br />

hierbij is de maatschappelijke situatie die zowel<br />

landelijk als lokaal heerst omdat deze situatie<br />

invloed heeft op het ledenbestand maar ook op het<br />

vrijwilligersbestand. Een trend die reeds jaren heerst<br />

is een trend waarin een verschuiving te zien is van de<br />

groep naar het individu. Dit heeft zowel gevolgen<br />

gehad voor de bereidheid om vrijwilligerswerk te<br />

verrichten als voor de keuze voor een sportaanbod bij<br />

een commerciële instelling met meer flexibiliteit en<br />

minder verplichtingen.<br />

Genoemde ontwikkelingen betekenen dat een<br />

sportvereniging een heldere keuze moeten maken<br />

over de toekomstige organisatie. Enerzijds kunnen<br />

we ervoor kiezen om de vereniging volledig te<br />

professionaliseren en anderzijds bestaat er op<br />

dit moment een structuur waarin de vereniging<br />

door vrijwilligers gedragen wordt. Het bestuur<br />

heeft de keuze gemaakt dat AV <strong>Spirit</strong> als<br />

vrijwilligersorganisatie gehandhaafd dient te blijven.<br />

De kosten kunnen zo beperkt blijven en daarmee kan<br />

<strong>Spirit</strong> aan zijn maatschappelijke verplichtingen blijven<br />

voldoen. Een verplichting die sportaanbod genereert<br />

voor een prijs die velen in de samenleving kunnen<br />

bekostigen.<br />

Vastgesteld is dat AV <strong>Spirit</strong> als vrijwilligersorganisatie<br />

blijft functioneren. Dit betekent echter wel<br />

dat de huidige organisatie moet worden<br />

geprofessionaliseerd om dit besluit optimaal vorm<br />

te kunnen geven. In de huidige organisatie is voor<br />

een commissieopzet gekozen. Deze organisatievorm<br />

kent een aantal sleutelfuncties met een groot<br />

takenpakket. De invulling van deze functies is<br />

erg problematisch, mede gezien de benodigde<br />

inzet die hiervoor wordt gevraagd. Om toch die<br />

vrijwilligersorganisatie te behouden, moeten de<br />

vrijwilligerstaken kleiner worden maar ook de leden<br />

hebben de (morele) verplichting tot het verrichten<br />

van vrijwilligerswerk. Dit betekent dat het beleid<br />

moet worden toegespitst op het volgende doel:<br />

www.av<strong>Spirit</strong>lelyStad.nl<br />

1. In 2015 staat er een professioneel opererende<br />

vrijwilligersorganisatie welke projectmatig<br />

opereert om de sportieve doelstellingen te<br />

verwezenlijken. Het verenigingslidmaatschap is in<br />

beginsel niet vrijblijvend meer.<br />

2. In 2015 heeft <strong>Spirit</strong> nog steeds een sterk<br />

financieel fundament wat betekent dat de<br />

solvabiliteit tenminste 2 bedraagt en er<br />

voldoende werkkapitaal beschikbaar is om de<br />

kosten een half jaar te dekken zonder dat daar<br />

inkomsten tegenover staan.<br />

Naast het thema organisatie bestaat ook het thema<br />

atletieksport. Hierin worden onderscheiden de<br />

aspecten aanbod en topsport. Statutair is vastgesteld<br />

dat <strong>Spirit</strong> een aanbod genereert voor een ieder.<br />

Op dit moment zijn er vele groepen actief op<br />

verschillende niveaus. Deze groepen trainen op vaste<br />

tijden met vaste trainers.<br />

Naast het aanbod geldt het aspect topsport en/of<br />

talentontwikkeling. Om dit te faciliteren zijn trainers<br />

en ander deskundig kader nodig. Daarbij dienen<br />

er atleten te zijn welke bij <strong>Spirit</strong> kunnen en willen<br />

trainen.<br />

In relatie hiertoe heeft het toenemende<br />

individualisme geleid tot een lagere deelname aan<br />

verenigingstrainingen. De maatschappij vraagt<br />

een flexibeler aanbod. Daarbij geldt echter dat dit<br />

aanbod moet worden aangeboden door minder<br />

beschikbare mensen. Ook het aanbod topatletiek<br />

wordt belemmerd doordat er minder mensen bereid<br />

zijn om in eigen tijd fors in zichzelf te investeren om<br />

op hoog niveau training te kunnen geven. Daarbij<br />

komt dat jongeren vaak voor een opleiding kiezen<br />

die hoe dan ook ten koste gaat van de inzet die<br />

men beschikbaar heeft voor topsport. Dit betekent<br />

derhalve dat er minder atleten beschikbaar zijn voor<br />

het topsegment.<br />

Anderzijds geven atleten die regionaal of nationaal<br />

presteren een vereniging glans. Men kan zich<br />

gemakkelijker presenteren aan de pers en daarbij<br />

kan de jeugd gemakkelijker worden geïnteresseerd<br />

voor de atletieksport. Topatleten hebben wel degelijk<br />

een waarde voor <strong>Spirit</strong> al is het een grote opgave<br />

om hen in een plaats als Lelystad voor de vereniging<br />

te behouden. Voor het behouden van topatleten<br />

en het gedegen begeleiden van talenten is een<br />

samenwerking nodig met verenigingen in de regio.<br />

Dit houdt het betaalbaar en biedt atleten de kans om<br />

gezamenlijk te trainen op een ander, hoger niveau.


De basis voor het bereiken van een top is dat<br />

het fundament stevig moet zijn. Groei van het<br />

ledenaantal is een voorwaarde om een hogere top te<br />

kunnen bereiken. Hoe breder de basis hoe hoger de<br />

top waarbij zowel de financiële mogelijkheden van<br />

meer leden als de hoeveelheid leden waaruit talenten<br />

kunnen voortkomen gelden als succesfactoren.<br />

Het bovengenoemde leidt tot een aantal<br />

hoofddoelstellingen omtrent de atletiek als primaire<br />

doelstelling van de vereniging.<br />

1) In 2015 biedt <strong>Spirit</strong> een veelzijdig Sportaanbod<br />

waarbij het op recreatief niveau mogelijk is om<br />

binnen de diverse groepen te wisselen om zo<br />

een flexibeler aanbod te genereren. Er dient een<br />

aanbod te bestaan op tenminste 5 dagen per<br />

week.<br />

2) AV <strong>Spirit</strong> zoekt samenwerking met<br />

buurverenigingen teneinde de mogelijkheden<br />

voor een gespecialiseerd trainingsaanbod<br />

uit te breiden en op deze wijze een hoger<br />

niveau te bereiken. In 2015 zijn tenminste 3<br />

junioren op nationaal/regionaal niveau actief.<br />

Daarbij vaardigt <strong>Spirit</strong> jaarlijks een volledige<br />

seniorencompetitieploeg af.<br />

3) AV <strong>Spirit</strong> heeft 2 senioren / veteranen die in<br />

wegwedstrijden regionaal tot de top 3 behoren.<br />

4) Het ledenaantal van <strong>Spirit</strong> groeit naar minimaal<br />

500 leden in 2015.<br />

Tot slot organiseert AV <strong>Spirit</strong> diverse evenementen.<br />

Doel hiervan is enerzijds het betrekken van de<br />

Lelystadse bevolking en de leden bij de vereniging<br />

en anderzijds het genereren van inkomsten. Voor de<br />

organisatie van wedstrijden en evenementen zijn veel<br />

vrijwilligers nodig. Deze vrijwilligers dienen veelal te<br />

beschikken over een diploma.<br />

Het knelpunt voor het organiseren van evenementen<br />

is het gebrek aan vrijwilligers met als gevolg een<br />

beperking van het aantal wedstrijden. Tevens<br />

zal de kwaliteit waaronder een wedstrijd wordt<br />

georganiseerd eronder leiden. Een projectmatige<br />

aanpak (zie wintercup) heeft echter reeds geleid<br />

tot een betere voorbereiding en dus tot een betere<br />

wedstrijdkwaliteit.<br />

Doelstellingen op het gebied van de evenementen<br />

zullen zijn dat AV <strong>Spirit</strong> ernaar zal streven om het<br />

huidige aanbod te behouden en voor dit aanbod een<br />

kwaliteitsimpuls te genereren. Concreet leidt dit tot<br />

de volgende doelstellingen:<br />

<strong>Spirit</strong>ueel<br />

5) In 2015 organiseert AV <strong>Spirit</strong> de WinterCup, de<br />

CycleRun, de Clubcross, het clubkampioenschap,<br />

een ouder-kindwedstrijd, de pupillencompetitie<br />

en een junioren of een seniorencompetitie. De<br />

deelname aan de WinterCup stijgt naar gemiddeld<br />

350 deelnemers, de cycle Run wordt een<br />

evenement voor tenminste 60 koppels.<br />

6) AV <strong>Spirit</strong> zet per wedstrijd een werkgroep<br />

in welke geassisteerd wordt door een vaste<br />

baanploeg en jurycoördinator.<br />

7) In 2015 zijn tenminste 25 nieuwe juryleden<br />

opgeleid waarvan tenminste 70% door ouders<br />

van jeugdleden gevormd wordt. Daarnaast heeft<br />

<strong>Spirit</strong> in 2015 tenminste 6 eigen scheidsrechters,<br />

3 wedstrijdleiders en 3 starters waarvan er per<br />

categorie 1 in nationaal verband opereert.<br />

vervolgStap<br />

Bovengenoemde doelstellingen dienen in de<br />

komende 7 jaar gerealiseerd te worden. De wijze<br />

waarop het bestuur dit vorm gaat geven wordt in<br />

een actieplan vastgelegd. Het bestuur zal tevens de<br />

medewerking van de leden vragen om de keuzes<br />

hierin vast te stellen.<br />

Het bestuur<br />

November 2008


uitnodiging<br />

ledenveRgadeRing<br />

juni 00<br />

Hierbij nodigen wij alle leden, ere-leden, ouders en<br />

donateurs uit voor de ledenvergadering van 8 juni<br />

2009 van 21.00 – 21.30 uur.<br />

agenda<br />

• welkom<br />

• mededelingen<br />

• vaststellen verslag ledenvergadering najaar 2008<br />

• jaarverslag 2008<br />

• verslag kascontrolecommissie<br />

• jaarrekening 2008<br />

• verkiezing en herverkiezing kascontrolecommissie<br />

• bestuursvoordracht<br />

• aftreden bestuurslid<br />

• <strong>Spirit</strong>bokaal<br />

• rondvraag<br />

• sluiting<br />

Na afloop brengen wij een toast uit op de<br />

vertrekkende en beginnende voorzitters.<br />

Wij hopen op een goede opkomst op deze<br />

bijzondere ledenvergadering!<br />

Het bestuur<br />

www.av<strong>Spirit</strong>lelyStad.nl<br />

De bekers hebben weer een mooie plaats<br />

gekregen in de kantine. Dit door de inzet van<br />

Ria van Weezep en mede naar aanleiding van<br />

de opmerking van Herman en Annie Sluijter.<br />

Op deze manier wil <strong>Spirit</strong> haar sportieve<br />

prestaties laten zien!


VLOOIENMARKT<br />

Roparunteam 197<br />

<br />

<br />

<strong>Spirit</strong>-Lelystad<br />

RopaRun team “<strong>Spirit</strong> Lelystad” Houd op 25 april<br />

grote vlooienmarkt in de hal van het<br />

“ABC winkelcentrum” in de gordiaan.<br />

Hartlopen voor leven<br />

Voor iedereen die wat wil kopen en aan<br />

wil bieden, wat wij mogen verkopen. de opbrengsten<br />

van verkoop komen geheel ten goede aan het<br />

goede doel “stichting roparun”.<br />

<strong>Spirit</strong>ueel<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

NIEUWE WINKEL OP DE PALAZZO NAAST INTRATUIN IN LELYSTAD<br />

<br />

Hartlopen voor leven<br />

ROPARUN WINTERCUP<br />

Zondag 3 mei 2009<br />

zelfde categorieën en afstanden<br />

als de reguliere wintercup.<br />

Datum: Zondag 3 mei 2009<br />

Aanvang: 10.30 uur<br />

Inschrijven: e2.50<br />

( geen toegang op abonnement)


Winterklaar?<br />

Jogger, trimmer, topper, wegatleet,<br />

baanatleet? Iedereen is welkom bij<br />

Run2Day voor een objectief en<br />

deskundig advies. Dit m.b.v. een gratis<br />

loopbaananalyse. Spikes, trainings- en<br />

wedstrijdschoenen, loopkleding en<br />

accessoires zijn bij ons ruim op<br />

voorraad. Wij bij Run2Day nemen alleen<br />

maar genoegen met de beste producten<br />

en het geven van het beste advies.<br />

Ontvang voortaan 15% korting* op je<br />

schoenen en kleding met je<br />

Run2DayCard i.p.v.10%, indien je kunt<br />

aantonen dat je aangesloten bent bij<br />

een loopgroep of atletiekvereniging.<br />

De complete hardloopwinkel<br />

Klokkeluiderstraat 45<br />

Almere<br />

0 www.av<strong>Spirit</strong>lelyStad.nl<br />

*Kortingen niet in combinatie met andere acties of aanbiedingen, tenzij anders vermeld. Vraag naar de voorwaarden in de winkel of kijk op www.run2day.nl.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!