07.08.2013 Views

specIalmelkwinning

specIalmelkwinning

specIalmelkwinning

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

p. 36

p. 40

p. 41

specIalmelkwinning

Is inline melk meten hét management-

antwoord bij schaalvergroting?

Melkveehouder Bente Tang uit Denemarken

wil Herd Navigator niet meer kwijt

Melkwinningsadviseur Johan Grolleman vraagt

zich af of de tijd rijp is voor inline melkmeten


specIalMelkwinning

Melk: bron v an informatie

Tochtigheid sneller opmerken, mastitis voorkomen en stofwisselings-

Inline melk meten al in praktijk op z es melkveebedrijven in Denemarken

ziekten spotten? Het kan met informatie afkomstig uit melk en ge-

analyseerd in een minilab op het bedrijf. Het is inmiddels praktijk in

Denemarken en aan het eind van het jaar beschikbaar in Nederland.

Terwijl de koeien rustig gemolken

worden, druppelt er een beetje melk

in de melkmeter. Natuurlijk om te meten

hoeveel liter melk de koe produceert.

Maar vanuit deze meter wordt meteen

ook een melkmonster genomen dat verderop

via een transportunit in een analy-

Het analyseapparaat meet progesteron, LDH,

ureum en bètahydroxyboterzuurgehalte en

kan zo advies geven over tochtigheid, mastitis

en stofwisselingsziekten

seapparaat verdwijnt. Hierin bevinden

zich monstersticks die de gehalten aan

progesteron, het enzym LDH, ureum en

het bètahydroxyboterzuurgehalte meten.

De computer zet deze uitslagen om

naar een duidelijk advies: deze koe is

tochtig, ze heeft (subklinische) mastitis

of melkziekte of een ander stofwisselingsprobleem.

Proactief met gezondheid

Zo werkt in het kort de Herd Navigator,

een minilaboratorium dat op het bedrijf

informatie uit de melk haalt om het

management te verbeteren. Melkmachineleverancier

DeLaval en de Deense producent

van hightech laboratoriumapparatuur

Foss startten vijf jaar geleden met

de ontwikkeling van het apparaat.

‘We willen proactief omgaan met de gezondheid

van de koeien’, zegt Geert-Jacob

van Dijk, manager marktontwikkeling

bij DeLaval in Nederland. ‘Problemen

willen we niet alleen achteraf oplossen

met antibiotica, maar al vroegtijdig signaleren.

En dan het liefst in één werkgang

op de boerderij. De Herd Navigator

is slimmer en sneller dan de ogen en

oren van de veehouder.’

Het enige wat de Herd Navigator vraagt is cassettes met teststicks. De uitdaging zit in het

leren proactief werken

Herd Navigator systematische procedure

36 januari 1/2 2007 maart 1 2008 37

melkmeter

melkmonsternemer

melkmonster monsterinvoerunit

terugkoppeling

en beslissing volgende monstername

analyse dataverwerking


specialMelKwinning

Het prototype van de Herd Navigator is

in Denemarken inmiddels een jaar getest

op acht melkveebedrijven. ‘Nooit geweten

dat ik zoveel koeien met subklinische

mastitis had’, ‘ook die koe met stille

tocht pik ik eruit’, ‘ik kreeg een melding

van een koe die 40 liter melk gaf en

melkziekte zou hebben. Ik zag helemaal

niets en dacht dat het een foutmelding

was. De volgende dag was ze ziek’, waren

reacties van de melkveehouders die de

Herd Navigator testen.

Groeiende bedrijven, toegenomen arbeidsdruk

en de wens om de levensduur

te laten toenemen, zijn de drie belangrijkste

ontwikkelingen waar de Herd Navigator

op inspeelt. Veehouders kunnen

wel slimme hulp gebruiken bij het management,

om problemen te voorkomen

en ze het liefst te signaleren voordat ze

zich openbaren. ‘Kortom, om kosten te

beperken’, vat Van Dijk samen. Hij geeft

aan dat het systeem past op bedrijven

vanaf ongeveer tachtig koeien. ‘Dat is

meer mijn gevoel. Met het einde van de

quotering in zicht en daarmee de focus

op groei voor veel veehouders is er eigenlijk

te weinig arbeidskracht om het werk

rond te zetten en de aandacht voor de individuele

koe vermindert dan.’

In Denemarken waren in eerste instantie

de uitkomsten van de metingen niet

zichtbaar voor de veehouders. Zij hielden

op eigen lijstjes bij waar ze voedings-

problemen, tochtwaarneming en uiergezondheidscontrole

bijhielden. Dit werd

naast de uitslagen van de Herd Navigator

gelegd. Een zogenaamde blinde test,

noemt Van Dijk het. ‘Dan zie je dat er

veel verschillen tussen veehouders zijn.

Bij de een was het aantal tochtige koeien

dat hij miste vijftig procent, bij de ander

was het nog geen vijfentwintig procent.’

De veehouders waren uiteindelijk allemaal

positief. ‘De Herd Navigator is een

goed hulpmiddel voor het management.

Niet alleen omdat het vroegtijdig signaleert,

maar ook omdat het zowel dierenarts,

inseminator als veevoerspecialist

helpt het bedrijf beter te begeleiden.’

Vier waarden meten

De Herd Navigator analyseert vier verschillende

waarden: de gehalten progesteron,

bètahydroxyboterzuur, ureum en

LDH. Het progesterongehalte in de melk

geeft een betrouwbare indicatie of een

koe tochtig, maar ook drachtig is. De uitslag

van het bètahydroxyboterzuur- en

ureumgehalte geeft aan of er sprake is

van stofwisselingsproblemen of dat er

een tekort of overschot aan eiwit in het

rantsoen zit. ‘Voordat te zien is dat de

koe ziek is, geven deze waarden al aan

dat er iets niet in orde is.’

Als vierde wordt met de sticks het enzym

LDH gemeten. ‘LDH heeft een vrij duidelijke

correlatie met mastitis, zowel klini-

Frido Hamoen: ‘Praten over uitwisseling gegevens’

CRV en Lattec, een joint venture tussen

DeLaval en Foss, zijn met elkaar in gesprek

om te komen tot een data-uitwisseling

rondom de Herd Navigator. ‘Lattec

heeft informatie nodig over

bijvoorbeeld de kalfdata en inseminatiedata

van koeien en wij kunnen op

onze beurt de data uit de Herd Navigator

weer verder analyseren’, aldus manager

marketing van CRV, Frido Hamoen.

Hij ziet een win-winsituatie. ‘Er

worden dagelijks metingen verricht en

dat geeft extra informatie die we nu

niet in beeld hebben.’

Ook voor de fokwaardeschatting zal de

Herd Navigator wellicht nieuwe gegevens

kunnen aanleveren. ‘Het is nog te

vroeg om daar wat over te zeggen. We

moeten eerst gegevens verzamelen en

onderzoek opstarten. Als dat wat oplevert,

zijn we zeker geïnteresseerd.’ Hamoen

ziet niet dat het minilab een con-

current van de mpr gaat worden. ‘Het is

aanvullend op het onderzoek in het laboratorium.

De toegevoegde waarde van

de Herd Navigator is dat er dagelijks metingen

gedaan kunnen worden, waardoor

de Herd Navigator ook gebruikt

kan worden voor tocht- en mastitisde-

sche als subklinische’, weet Van Dijk.

‘Die is bijvoorbeeld veel groter dan de

correlatie tussen uierontsteking en geleidbaarheid.’

Vier dagen voordat de koe

voor de melker zichtbaar het signaal

mastitis afgeeft door vlokken of een te

hoog celgetal is de waarde van LDH al

verhoogd. ‘Je kunt dus snel actie ondernemen,

of beter gezegd je moet snel actie

ondernemen’, adviseert Van Dijk. ‘De

Herd Navigator verdient zichzelf alleen

maar terug als er ook direct actie ondernomen

wordt met de analyseresultaten.

Zo werk je proactief.’

Kosten hoog

Pro-actief werken levert volgens berekeningen

zo’n 250 tot 300 euro per koe per

jaar op, weet Van Dijk uit wetenschappelijke

onderzoeken. ‘Dat komt door minder

dierenartskosten en een optimale

productie doordat het rantsoen in balans

is.’ De kosten van de Herd Navigator komen

op 125 tot 130 euro per koe per jaar.

‘Dat is voor het hele systeem met aanschaf

van de monsternameapparatuur,

analysekast, computerprogramma en

materiaal.’ Het minilab kan melkmonsters

van maximaal 28 melkstellen verwerken,

dus een stal van 2 maal 14. ‘We

werken aan uitbreiding naar 2 maal 28.’

Overigens wordt niet van elke koe tijdens

elke melking een monster getest.

Dat zou te kostbaar worden en is ook

tectie. Vet, eiwit en celgetal worden

echter niet bepaald, hiervoor blijft de

analyse via het melkcontrolestation de

meest efficiënte werkwijze.’ De manier

van dataverzameling is voor CRV niet

het belangrijkste. ‘De analyse moet betrouwbaar

zijn en vertaald worden

naar bruikbare informatie voor het management

van de veehouder en eventueel

voor de fokkerij.’

Hamoen ziet kansen voor deze nieuwe

techniek op bedrijven die werken met

vreemde arbeidskrachten. ‘Er rollen

duidelijk instructies uit de computer

over welke koeien moeten worden geïnsemineerd

en welke dieren behandeld

moeten worden. Dit geldt vooral in landen

waar de schaalvergroting een enorme

vlucht neemt, zoals in het oosten

van Duitsland en Denemarken. Het is

een zeer interessante ontwikkeling; we

moeten de marktpotentie afwachten.’

Koen Lommelen: ‘Weinig animo voor toeters en bellen in melktechniek’

Een concurrent van het Melkcontolecentrum

Vlaanderen (MCC) is de Herd

Navigator nog niet, zo redeneert Koen

Lommelen, hoofd relatiebeheer bij het

MCC. ‘Dan moeten ze eerst ook vet- en

eiwitgehalten gaan onderzoeken. En

bovendien moet het systeem zich eerst

bewijzen in de praktijk. Is het betrouwbaar

genoeg?’, vraagt hij zich af. ‘We

zullen toch eerst een aantal jaren ervaring

moeten opdoen.’

Lommelen geeft daarnaast aan dat mpr

meerwaarde heeft doordat data geordend

en geanalyseerd aan de veehouders

wordt gepresenteerd. ‘Zo houden

veehouder en dierenarts overzicht en

dat is vooral van belang voor grote bedrijven.’

Ook is de registratie een officiele

taak vanuit overheid en bedrijfsle-

niet zinvol. De procescomputer met het

Alpro Windows-managementpakket van

DeLaval maakt zelf een selectie van welke

koe een bepaling gemaakt wordt. Door

het invoeren van het afkalfmoment in

het managementprogramma weet de

computer in welk lactatiestadium de koe

is. Bij nieuwmelkte dieren zal de tochtwaarneming

en de controle op stofwisselingsziekten

van groter belang zijn dan

bij dieren die laat in lactatie zijn.

Met het monsteren en controleren van

de melk op de boerderij is de vraag wat

het melkcontrolestation nog kan betekenen.

‘Vet en eiwit kunnen we in principe

ook meten, dat doen we niet, want

daar ligt onze focus niet op, maar we

kunnen het wel’, aldus Van Dijk, die

aangeeft dat ze niet de concurrentie met

de melkcontrolestations willen aangaan.

De grootste verandering bij deze bijzon-

Kees de Koning: ‘Het systeem heeft tijd nodig’

Slim combineren van expertises en het

toevoegen van concreet advies na het

signaleren zijn volgens manager bedrijf

en keten bij ASG Kees de Koning

de twee sterke punten van de Herd Navigator.

‘Ik geloof sterk dat dit een doorbraak is

in het toepassen van sensoren op het

melkveebedrijf. De bedrijven worden

groter, je kunt als boer niet alles meer

in je eentje doen. Nu is er hulp van

slimme software.’ Het grote pluspunt

van de Herd Navigator zit na het meten,

signaleren en vooral adviseren. ‘De

gegevens worden gecombineerd en in

modellen gevat waardoor er een concreet

advies uitrolt wat een veehouder

bij een koe zou kunnen doen. Hij krijgt

een onderbouwd verhaal waarbij de

computer aangeeft op welke manier de

kans van slagen groot is dat het dier geneest

of drachtig wordt.’ Dat is een dui-

ven bij het bewaken van de kwaliteit en

de voedselveiligheid. ‘Zo’n apparaat kan

dat natuurlijk niet vervangen of borgen,

wij blijven altijd nodig.’ Hij noemt daar-

delijke toevoeging op systemen die alleen

een signaalfunctie hebben of een

waarde afgeven, zoals de geleidbaarheidsmeting.

‘Na deze signalering blijft

het stil en dan moet je als veehouder

zelf uitzoeken wat je moet doen. Sommige

veehouders denken dan: “Ach, dat

naast nog een ontwikkeling waardoor

hij voorzichtig is over het toekomstperspectief

van de Herd Navigator. ‘Ik zie

dat jonge melkveehouders niet investeren

in toeters of bellen rondom de

melktechniek. Ze willen zo simpel mogelijk

melken, waarbij een hoge capaciteit

en lage kosten belangrijk zijn. Er is

momenteel minder animo voor melkmeters,

koeherkenning of andere vormen

van automatisering, zeker als je

dat vergelijkt met een aantal jaren geleden.’

Waar hij wel wat in ziet is de implementatie

van het systeem in een automatisch

melksysteem. ‘In dat geval hoef je

de investering voor slechts één systeem

te doen, dat is veel minder kostbaar dan

voor twintig melkstellen.’

dere ontwikkeling ligt waarschijnlijk bij

de veehouder zelf. Hij zorgt er natuurlijk

voor dat de cassettes met teststicks

regelmatig ververst worden. Maar hij

moet vooral leren werken met de data

uit de pc. ‘Proactief handelen is een andere

manier van werken, het vraagt een

andere aanpak en daar moet je eerst wel

energie in stoppen.’

38 juni 1/2 2005 maart 1 2008 39

Alice Booij

dier staat elke keer op de attentielijst”

en doen vervolgens niets.’ De systematiek

is sterk en kan zelfs zo ver gaan

dat de computer een advies geeft met

welk antibioticum een koe met mastitis

behandeld moet worden of beter

opgeruimd kan worden. De computer

kent tenslotte ook de geschiedenis van

het dier.’

De Navigator is de eerste in zijn soort

in de melkwinningsmarkt, maar een

aantal vergelijkbare systemen is in de

maak, weet De Koning. Is de Herd Navigator

concurrentie voor melkcontrolestations?

‘Nee, daar blijft ook ruimte

voor. Vergelijk het met automatisch

melken. Alhoewel het de techniek van

de toekomst is, zal er bij mijn pensioen

nog altijd gangbaar gemolken worden.

Ook dit systeem heeft tijd nodig en

past niet bij alle melkveehouders.’


specialmelkwinning

Bente Tang: ‘Met de Herd Navigator

ontgaat je niets in de stal zonder dat je

er zelf fysiek bij bent’

De Deense veehoudster Bente

Tang werkt al drie jaar met de

Herd Navigator. ‘Ons testcontract

liep af, maar de Herd Navigator

blijft. Het helpt ons de focus op

de juiste koeien te houden.’

Hun melkveebedrijf is niet extreem

innovatief, maar over de Herd Navigator

waren Bente Tang en haar man

Jens Tylvad meteen enthousiast. ‘We

vonden het een veelbelovende techniek

en zagen meteen dat die extra hulp geeft

bij het managen van de koeien.’ Na drie

testjaren zijn ze nog steeds enthousiast.

‘We kunnen de koeien managen op het

tijdstip dat het ons het beste uitkomt’,

noemt Bente, die in het Deense Skjern

150 koeien melkt, het grote voordeel. De

computer zorgt voor attentielijsten met

‘alarmkoeien’ die mastitis of een stofwisselingsziekte

hebben of die tochtig

zijn.

Flexibel managen

‘De Herd Navigator zorgt ervoor dat we

onze aandacht heel efficiënt op enkele

koeien kunnen richten.’ Natuurlijk is

het belangrijk alle koeien te blijven observeren,’

geeft Bente aan, ‘maar met

zo’n attentielijst bij de hand weet je welke

je echt in de gaten moet houden. Bovendien

kun je daar zelf je eigen moment

voor uitkiezen. Of dat nu tussen de

middag of midden in de nacht is.’ Juist

deze flexibiliteit vindt Bente heel prettig.

‘We hoeven fysiek niet meer zoveel

aanwezig te zijn, terwijl de controle gewoon

doorgaat.’

Twijfel over de uitslagen van het apparaat

heeft ze niet. ‘De Herd Navigator

ziet eerder wanneer een koe ziek wordt

dan wijzelf’, zo geeft ze aan. Ook koeien

die cysteus waren, haalt ze er nu sneller

uit. Ook over tochtige koeien is minder

onzekerheid. ‘Eerder lieten we de koe

staan als we het niet helemaal zeker wisten,

maar nu worden we ondersteund

door cijfers en insemineren we haar.’

Het aantal dagen tussen afkalven en de

eerste inseminatie is kleiner geworden.

En ook de mastitisdetectie werkt. Van

koeien die een verhoogde waarde van

het enzym LDH laten zien, nemen de

veehouders een melkmonster waar bacteriologisch

onderzoek op wordt uitgevoerd.

‘Dat doen we standaard. Dan kunnen

we gericht behandelen. De Herd

Navigator geeft al een alarm af voordat

de koe een hoog celgetal of afwijkende

melk heeft.’

grote bedrijven

De winst van het systeem kan Bente niet

zo goed in euro’s uitdrukken. ‘Het hangt

ervan af uit welke beginsituatie je komt.

Wanneer je meer problemen hebt, kun

je ook meer winnen. Maar dan moet je

als manager natuurlijk wel actie ondernemen

naar aanleiding van de attenties.’

Eén ding is echter wel duidelijk: de Herd

Navigator blijft. ‘Ons testcontract is af-

gelopen, maar het apparaat blijft wel

hangen.’

Toch denkt ze dat het systeem vooral

voor bedrijven met twee- of driehonderd

koeien geschikt is. ‘Het wordt pas interessant

wanneer je je koeien niet meer

herkent of wanneer je met veel vreemde

arbeid werkt. Met de Herd Navigator

ontgaat je niets in de stal zonder dat je

er zelf fysiek bij bent.’

Nog een voordeel van het systeem is de

eenvoud. Het verwisselen van de teststicks

is een eenvoudige handeling. Een

computer met internetverbinding is genoeg

om met de Herd Navigator te werken.

‘We zijn aangesloten op de database

van het Deense rundveedatabestand.

Dus ook die uitwisseling van informatie

is gerealiseerd’, geeft Bente aan. ‘Zo kun

je zelfs als je op vakantie bent via internet

of een pda checken hoe het met de

koeien gaat.’

Alice Booij

De ervaringen van een van de zes Deense testbedrijven

kijk in de koe

meer voor managers

Johan Grolleman: ‘Melkveehouder niet klaar voor inline meten’

De duurzaamheid van koeien

moet omhoog om inline meten

van melk rendabel te maken,

vindt Johan Grolleman. ‘Het gaat

erom dat je in de praktijk ook

wat met de informatie doet.’

Op de Deense Agromek heeft onafhankelijk

melkwinningsadviseur

Johan Grolleman kennisgemaakt met de

DeLaval Herd Navigator. ‘We kunnen al

temperatuur en geleidbaarheid meten in

de melk, maar dit gaat veel verder.’

Heeft inline meten perspectief?

‘Jazeker, het is het begin van een enorme

ontwikkeling. In melk zit veel informatie.

Wanneer je die tijdens het melken

er simpel uit kunt halen, kun je het management

ermee verbeteren. Het speelt

helemaal in op de trend om meer preventief

in plaats van curatief te werken.’

Maar?

‘Het gros van de melkveehouders is nog

niet zover. Ik denk dat vooral managers

op deze nieuwe technieken zitten te

wachten; managers die zelf niet melken,

maar wel met attentielijsten informatie

willen krijgen over de koeien. De Nederlandse

melkveehouder is naast manager

ook nog steeds de melker en hij krijgt via

het melken en verzorgen de informatie

over de koeien. Die hoeft daarvoor geen

duur systeem aan te schaffen.’

Wat vindt u van de prijs?

‘De Herd Navigator kost tussen de 125 en

150 euro per koe per jaar en is daarmee

duur. Men zegt dat je er 250 euro per koe

per jaar mee verdient, maar de kosten

zijn hoog. Het lijkt me voor bedrijven

met een robot een makkelijker investering

omdat ze minder apparaten nodig

hebben.’

Robotboeren zijn bovendien al meer

manager?

‘Zij weten hoe ze extra data moeten interpreteren

en wat je ermee kunt doen. Het

vraagt een omslag in denken.’

In Denemarken is toch al een aantal

bedrijven hiermee aan de slag?

‘Daar zijn de bedrijven groter en is de

veehouder meer een manager die met

vreemd personeel werkt. Zo’n veehouder

zoekt naar andere manieren om informatie

over de koeien te krijgen. In Denemarken

willen ook de voorlichtingsdienst en

de onderzoeksinstellingen de informatie

graag hebben omdat het een mooie bron

van gegevens is.’

Is het iets voor de grote bedrijven in de

Verenigde Staten?

‘Nee, een koe ruimen en een nieuwe in

de stal halen is daar goedkoper.’

Momenteel zijn de temperatuur en

de geleidbaarheid van melk te meten.

Wordt hier veel gebruik van gemaakt?

‘Nee. De temperatuurmeting werkt slecht

en de geleidbaarheidsmeting is matig.

Daar komen nog te veel vals positieven

voor en de vraag is hoe betrouwbaar het

is. Bij koeien met een laag celgetal werkt

het wel, maar dan moet je er als manager

ook nog wat mee doen. Pak dan het vierkwartierenschaaltje

om te kijken in welk

kwartier het probleem zit, voer bacteriologisch

onderzoek uit en behandel dan.

In de praktijk zie je dat er met die info

niets gebeurt.’

Met inline meten wil je problemen

vroeg opsporen en een dierenarts aan

kunnen sturen.

‘Uiteindelijk moet het resultaat zijn dat

koeien gezonder blijven, ouder worden

en meer melk in hun leven gaan geven.

Alleen bij een hogere duurzaamheid verdien

je de kosten van deze investering

terug.’

40 januari 1/2 2007 maart 1 2008 41

Alice Booij

Johan Grolleman:

‘Geleidbaarheidsmeting? In de praktijk

zie je dat er met de info niets gebeurt’

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!