3: september - Hooge Bergsche Golfclub

hoogebergsche.nl

3: september - Hooge Bergsche Golfclub

Verschijnt 4 keer per jaar

20e jaargang / sept. ’09 no. 3

Op de Hoogte is een gezamenlijke en periodieke uitgave van

Golfclub De Hooge Bergsche en Exploitatiemaatschappij De Rotte Bergen bv

Nieuw bestuur stelt zich voor

Waar komt de A16 te lopen?

Nieuwe rating voor de baan

Overzicht van Lustrumactiviteiten

en Golf Vijfdaagse


Uw eigen

accountmanager

Over uw financiën praat u natuurlijk alleen

met iemand die u vertrouwt. Iemand die uw

persoonlijke situatie heel precies kent; iemand

met verstand van zaken. Daarom heeft u als

klant bij Rabobank Private Banking uw eigen,

vaste accountmanager. Eén aanspreekpunt

waar u altijd terecht kunt. Dat is wel zo prettig.

Of het nu gaat om een verbouwing, een erfenis

of de verkoop van uw onderneming, u krijgt de

oplossing die het beste bij u past.

Kijk op www.rabobank.nl/privatebanking

Bel naar (010) 400 34 44 en ervaar de

aandacht voor u en uw vermogen.

Het is tijd voor de Rabobank.

advert Golfclub HB.indd 1 24-07-2008 14:36:55


Moest ik u in het vorig clubblad nog

melden dat onze club in een fikse

bestuurscrisis was beland, vandaag is

gelukkig alles anders.

Tijdens de afgelopen maanden is men

erin geslaagd een bestuur van zeven

personen te formeren.

Vanaf deze plaats wensen we de nieuwe

voorzitter en zijn team veel succes

toe. Uw redactie was er natuurlijk als

de kippen bij de nieuwe bestuursleden

te vragen zich nader aan onze lezers

voor te stellen.

We hebben Ineke Bowen bereid

gevonden onze redactie te komen

versterken. Ze is tot groot genoegen

van alle redactieleden meteen met de

stofkam aan de gang gegaan.

Vaste columnist

Ook hebben we David Young gevraagd

om ons als vaste columnist in iedere

aflevering van Op de Hoogte kond

te doen van zaken die hem als Brits

expat in onze club zijn opgevallen. Hij

gaat de uitdaging graag aan.

Wat een prachtige zomer was dit! De

zon kon er geen genoeg van krijgen.

Ook de Golfvijfdaagse, met dit jaar de

vlinders als thema, vond plaats onder

de best denkbare weersomstandigheden.

Van de redactie

Op de Hoogte is een gezamenlijke en periodieke

uitgave van Golfclub De Hooge Bergsche en

Exploitatiemaatschappij De Rotte Bergen bv

20e jaargang • nummer 3, september 2009

Op de Hoogte verschijnt 4x per jaar.

Redactie Golfclub De Hooge Bergsche:

Wim Beijn • Ineke Bowen • Gerda Methorst •

Frits Louw • Tineke Hummelen

Redactie-adres: Henriëtte Bosmanslaan 15

3055 WG Rotterdam

Telefoon 010 422 98 97 • Fax 010 218 22 77

E-mail w.beijn@wxs.nl

Redactie De Rotte Bergen bv: Joris Slooten

Advertenties:

informatie telefoon 010 522 07 03

Wim Beijn

Hoe tragisch dat we René Schut en

Margot Lubbers, die altijd zo enthousiast

in de Golfvijfdaagsecommissie

aanwezig waren, moeten betreuren.

Beiden zo jong nog uit het leven

gerukt, wat een onnoembaar verlies

voor familie en vrienden. We zullen ze

niet vergeten.

Veel gasten, waaronder besturen van

belendende golfclubs, bestuurders uit

Lansingerland en niet op de laatste

plaats de adverteerders van ons clubblad,

waren uitgenodigd om aan de

openingswedstrijd van de Lustrum-

Golfvijfdaagse deel te nemen. Het

werd een gezellige wedstrijd waarbij

na afloop tijdens de aangeklede borrel

de diverse contacten werden onderhouden

en gesmeerd.

De verdere wedstrijden verliepen,

Colofon

Vormgeving en lay-out: Rob HoflandDesign

Fotografie: Frits Louw, e.a.

Druk: Drukkerij Gramo, Rotterdam

Ingezonden artikelen, brieven en mededelingen

zijn van harte welkom. Anonieme bijdragen

worden niet geplaatst. De redactie behoudt

zich het recht voor om ingezonden artikelen te

weigeren, dan wel aan te passen.

Golfclub De Hooge Bergsche

Rottebandreef 40 • 2661 JK Bergschenhoek

Website: www.hoogebergsche.nl

Secretariaat:

M.B.J. (Marlene) Vreeke

Telefoon 010 522 07 03,

ma t/m vr 09.30-15.00 uur

Fax 08 422 32 305

E-mail: secretariaat@hoogebergsche.nl

zoals we van deze commissie gewend

zijn, feilloos.

De fotocollage die we voor u mochten

samenstellen geeft u een beeld

van deze succesvolle activiteit in dit

lustrumjaar. Dank aan Paul Mostert,

Carlijn Beije en Marieke en Jan

Vollebregt voor hun fotografische bijstand.

KLM-Open

In dit nummer kunt u lezen over

crisis in de natuur, onze paddo’s, de

lustrum activiteiten en de belevenissen

van onze dames-recorders op het KLM-

Open. Onze kersverse columnist David

Young schrijft over de HB-Rydercup,

André van Waveren heeft het over

meten en weten, er is humor en er is

de populaire Kwis van Frits.

In het gedeelte van de Exploitatiemaatschappij

ontbreekt in dit nummer

de column van Joost Luiten, die

wegens zijn drukke toernooischema

dit keer geen kans zag ons zijn belevenissen

te melden. In plaats van

Joost werd ons lid Koert Westerman

bereid gevonden iets te vertellen over

zijn ervaringen als tv commentator bij

het KLM-open. Heel interessant, zo’n

stukje inside-information!

Ik wens u veel leesplezier.

Exploitatiemaatschappij De Rotte Bergen bv

Rottebandreef 40 • 2661 JK Bergschenhoek

Receptie: 010 522 00 52

Baaninfo: 010 522 19 62, vanaf 08.30 uur

Website: www.rottebergen.nl

E-mail: rottebergen@box.nl

Bestuur De Hooge Bergsche:

Voorzitter: A.J. (Ajo) Duymaer van Twist

015-2560611

Vice voorzitter: H.J. (Dirk) Luger

010-5118326

Secretaris: A.L. (Abel) Rasterhoff

070-3262393

Penningmeester: J.M. (Hans) Suerink

010-4470798

Bestuurslid: F. (Freek) Reckweg

06-52023042

Bestuurslid: P.E.J. (Paula) Tonissen

010-4581091

Bestuurslid: C.C.F. (Tineke) Trip-Cammel

010-5116990

DEADLINE VOOR HET DECEMBER-NUMMER IS 21 NOVEMBER 2009

S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 1


Rook Schilderwerken

Rook Sicor Betonherstel

Rook Multi-Onderhoud

Grindweg 90-96

3055 VD ROTTERDAM

T (010) 278 11 00

E-mail: rotterdam@hlb-denhartog.nl

www.hlb-denhartog.nl

Groep

Prins Willemstraat 29

2584 HT DEN HAAG

T (070) 351 42 21

E-mail: denhaag@hlb-denhartog.nl

Rook Onderhoud

Rook van Broekhoven

Rook Container Maintenance

www.rookgroep.nl

Rook Trading

Rook Catering Services

Rook Shortway

Voor uw persoonlijke swing

hebben wij advies op maat

Ignace Adriaanse • 06 28819611

Van de voorzitter

Namens de nieuwe leden van het bestuur

dank ik de Algemene Ledenvergadering voor

de verkiezing en het vertrouwen dat wij van u

hebben gekregen. Wij gaan als nieuw bestuur

enthousiast en gemotiveerd van start. Wij zijn

er niet voor onszelf, maar voor de vereniging.

Voor u dus.

Het belang van de vereniging staat voorop.

Dat is bepalend voor de koers van het bestuur.

Uiteraard zijn de wensen en meningen van

de leden van groot belang. Die meningen

zijn belangrijk om te horen en als input belangrijk voor de

besluitvorming. Toch kan het zijn dat wij een enkele keer

niet in die wensen en meningen kunnen meegaan. Wij zullen

dat dan goed communiceren en motiveren.

Wij willen een slagvaardig bestuur zijn. Besluiten van het

bestuur worden door alle bestuursleden gedragen. Zorgen

voor eenheid van beleid en de uitvoering daarvan zie ik als

een belangrijke rol voor mijzelf. Daar ben ik op aanspreekbaar.

In de afgelopen periode is er een aantal onderwerpen

geweest waar binnen de vereniging verschillend over

werd gedacht. Er waren ook standpunten en meningen die

Even voorstellen: Ineke Bowen

Het scheelde destijds weinig of ik was

geen lid meer van ‘de Hooge Bergsche

geweest. Mijn belangstelling voor de

golfsport stond op een zeer laag pitje en

ik speelde maar een paar keer per jaar.

Tennis had de voorkeur.

Dit was in 1990-1994.

Er is intussen heel wat veranderd. Niet wat

betreft m’n handicap, die is nog steeds

boven de 30, maar wel wat betreft m’n

interesse. Ik kan nu echt lopen genieten

van een rondje golf (van de sport, maar

vaak nog meer van de natuur). Sinds ik,

in augustus 2007, ben opgehouden met

werken heb ik een voortdurend vakantiegevoel,

niet meer de haast en de spanning.

De baan ligt er meestal zo prachtig

Ajo DuymAer vAn TWisT

voorziTTer

GC De HooGe BerGsCHe

bij, weidse uitzichten ‘galore’. De details

over flora en fauna laat ik graag aan de

heer van Rijmenam over.

Ik doe al een aantal jaren mee met

wedstrijden op zaterdag en zondag. De

met de nodige emoties naar voren werden

gebracht of waarop emotioneel werd gereageerd.

De waarde van emoties is dat ze een

oprechte uiting van gevoelens weergeven.

Jammer genoeg kunnen ze ook boosheid en

verwijdering veroorzaken. En als dat niet

uitgepraat wordt is het mogelijk dat ze ook

personen beschadigen. Ik hoop dat wij als

nieuw bestuur in staat zijn de verschillen die

er zijn te overbruggen en dat wij brede steun

krijgen voor de koers die wij voorstaan en de

keuzes die wij maken. Goede communicatie en informatie

van de leden en naar de leden is daarvoor onontbeerlijk. Ik

hoop evenzeer dat iedereen zich zal inzetten om van onze

club een nog gezelliger club te maken, waar iedereen met

plezier golft.

Het zou mooi zijn als er over een jaar niet meer gesproken

wordt over ‘Het’ bestuur, maar dat iedereen het zal hebben

over ‘Ons’ Bestuur. De vereniging verdient dat en wij, als

bestuur, moeten het verdienen.

Vanaf nu gaan we aan de slag vóór de leden en naar ik hoop

met veel steun vàn de leden.

wedstrijdcommissie doet het in onze

vereniging erg goed, vind ik.

De leukste hole is ongetwijfeld een-holein-one

en dat is me nog niet gelukt.

Toen Wim Beijn mij vroeg om lid te worden

van de redactiecommissie heb ik met

enige aarzeling “ja” gezegd. Ik heb wel

al eerder meegewerkt aan een clubblad,

maar heb geen golfclub-commissie-ervaring.

Die ervaring ga ik nu zeker krijgen.

De samenwerking blijkt heel plezierig te

zijn.

Ik hoop dat het nieuwe bestuur kan rekenen

op de medewerking van een groot

aantal leden om de samenwerking tussen

de Hooge Bergsche en de Rottebergen te

optimaliseren.

S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 3


S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 4

Het nieuwe bestuur,

een eerste kennismaking

Sinds 18 augustus hebben we weer een voltallig bestuur. De ALV heeft ingestemd

met de voordracht van Ajo Duymaer van Twist, Dirk Luger, Freek Reckweg, Paula

Tonissen en Tineke Trip. Ook werd de uitbreiding van het bestuur van vijf naar

zeven bestuursleden goedgekeurd.

Om nader met de nieuwe bestuursleden

kennis te maken stelden wij hen een

paar vragen. Alle bestuursleden hebben

gereageerd, zij het dat door vakantie en/

of tijdgebrek de één iets uitvoeriger heeft

geantwoord dan de ander. Vragen over

beleidszaken konden nog niet worden

beantwoord.

Het bestuur wil eerst onderling overleggen

alvorens met gezamenlijke bestuursstandpunten

naar buiten te treden. In het

decembernummer van Op de Hoogte zullen

wij terugblikken op de eerste honderd

dagen van het bestuur en nader ingaan op

deze beleidsvoornemens.

Freek Reckweg

“Ik golf sinds de zomer van 1992.

Henriëtte en ik waren begin dat jaar naar

de US, omgeving Baltimore, verhuisd vanwege

mijn baan.

Op dat moment waren we beiden nog

fanatieke tennissers. In de omgeving waar

wij woonden, waren volop gratis tennisbanen

bij de lokale high schools and

colleges, maar amper of geen tennisclubs.

Na een maand of wat tegen elkaar tennis

gespeeld te hebben, kwamen we tot

de conclusie dat dit niet echt optimaal

was. We hebben toen, om te proberen,

een week of zes een beginnerscursus golf

gedaan en waren daarna allebei verkocht.

De tennisrackets zijn sinds die tijd tot de

dag van vandaag hooguit nog een keer of

drie gebruikt!

Wij zijn voor het eerst lid geworden van de

Hooge Bergsche in 1997 bij onze terugkeer

in Nederland vanuit Duitsland, waar we lid

waren van Golfclub Waldegg-Wiggensbach,

een bergbaan in de Allgauer Vooralpen.

Overigens een absolute aanrader om een

keer te spelen, bij helder weer kun je zo’n

100 km ver zien! En voor diegenen die een

heuvelachtige baan leuk vinden, er is hier

een afslag (weliswaar alleen de heren tee)

waar je 136 treden omhoog moet lopen!

De klim naar de teebox op 15 is hierbij

vergeleken kinderspel!

Ben daarna nogmaals in het buitenland

geweest, heb wel mijn certificaat aangehouden,

om begin 2007 weer terug

in Nederland opnieuw lid van de Hooge

Bergsche te worden.

Mijn huidige handicap is 13.5 en gaat sinds

een jaar of zeven/acht helaas gestaag

omhoog (heb ooit anderhalf jaar lang net

onder de tien gespeeld) maar werk eraan

om deze trend te stoppen. De rest van

mijn familie is allemaal single handicapper,

ik ben dus de zwakke broeder in dat

gezelschap!

De moeilijkste hole van onze baan vind

ik zonder twijfel de twaalfde hole van de

back tees, de makkelijkste hole de elfde.

Het is jammer dat we daar niet wat meer

ruimte hebben om er qua lengte een echte

par drie van te maken.

Ik kan niet zeggen wat ik de mooiste baan

van de wereld vind. Naast Wiggensbach,

hiervoor genoemd, heb ik heel goede herinneringen

aan de Penina Championship

Course aan de Algarve (heb ik mijn beste

rondje ooit gelopen!) en Ventana Canyon

Country club in Tucson, Arizona, een

uiterst spectaculaire baan in de canyons

met sequoias en ook ratelslangen! In

Nederland vind ik de Kennemer en de

Eindhovensche er boven uit steken (maar

dat is denk ook omdat ik op die banen

bovengemiddeld presteer).”

Dirk Luger

“De afgelopen jaren ben ik vooral met

de sportieve kant van het golfen bezig

geweest als wedstrijd- en competitiespeler

maar ook als lid van de wedstrijdcommissie

van Zeegersloot en later als lid en

voorzitter van de wedstrijdcommissie van

de Hooge Bergsche. Toen de mogelijkheid

zich voordeed ook meer beleidsmatig

met de vereniging bezig te zijn en ik

na enig beraad concludeerde dat ik dat

met mijn andere werkzaamheden kon

combineren, ging een lang gekoesterde

wens in vervulling. De positieve reacties

die ik en mijn mede bestuursleden

na onze benoeming van veel verenigingsleden

mochten ontvangen hebben

de start van het bestuurslidmaatschap

alleen nog maar plezieriger gemaakt.

Ik heb in Delft Civiele Techniek gestudeerd

en werk nu bij Deltares als consultant/

specialist. Mijn werk varieert van het

adviseren bij de berging van schepen en

adviseren van de grote baggeraars en oliemaatschappijen

in binnen en buitenland

tot het optreden als getuige-deskundige

voor de rechtbank en in arbitrages. Dat

voert me door heel Nederland, Europa

en exotischer oorden als Israel, Dubai en

Azerbaijan.

Ik ben in 1985 gaan golfen bij golfclub

Zeegersloot, de hoogste NGF-handicap

was 30. We woonden toen nog in Delft,

dus de baan was niet echt naast de deur,

maar op dat moment de enige plaats in

Zuid-Holland waar überhaupt geen wachtlijst

was. Sinds de zomer van 2000 ben ik

lid bij de Hooge Bergsche. Dat gebeurde

eigenlijk doordat Eveline het GVB examen

had gehaald en wij beiden dichter bij huis

wilden spelen.

Een aanrader vind ik nog altijd de oude

9-holes baan bij Bogliaco aan de westkant

van het Lago di Garda. Grote zwartwit

foto’s van golfers en golfsters uit

begin vorige eeuw in het clubhuis, en

natuurlijk een restaurant waar je zo lekker

kan lunchen dat je eigenlijk de baan niet

meer in wilt.”

Paula Tonissen

“Ik vind dat wij een geweldige vereniging

hebben en ik wil graag mijn steentje bijdragen

om dit zo te houden. Ik heb een

fulltime baan als hoofd personeelszaken

bij een ijzer- gereedschapshandel met

circa negentig medewerkers. Dat doe ik

nog steeds met heel veel plezier. Ook na

mijn 65e wil ik hier nog mee doorgaan, al

dan niet op parttime basis.

Ik ben actief in de Rabbits en Rangers- en

de lustrumcommissie van onze club.

In 1992 ben ik begonnen met golf en heb

een certificaat gekocht bij de opening van

de tweede negen.

Mijn handicap is 28.4. De moeilijkste

holes zijn voor mij de vijfde en de twaalfde,

aangezien ik niet zo’n longhitter ben.

De makkelijkste hole vind ik de vierde

hole. Na de Rottebergen vind ik veel

banen in Tsjechië mooi.”

Tineke Trip

“Met de nieuwe enthousiaste bestuursleden

hoop ik dat wij de steun krijgen

voor de te nemen besluiten en dat de

vereniging zal blijven bloeien (om het

maar eens in ‘Committed tot Green’ taal

uit te leggen).

Wij spelen op een prachtige en rustige

baan in de drukke Randstad. Ik hoop dat

wij –de leden– dit nog erg lang en met

veel plezier kunnen blijven doen.

Ik heb heel mijn leven veel aan sport

gedaan. Begonnen met ballet, daarna

tennissen, hockeyen en skiën. Vanaf mijn

dertiende jaar tot 1999, toen een afgescheurde

kruisband hier een einde aan

maakte, heb ik met erg veel plezier

hockey-competitie gespeeld. Daarna heb

ik mij geconcentreerd op de golfsport.

Sinds 2001 ben ik weduwe, ik werk parttime

als secretaresse in het St.Franciscus

Gasthuis.

Sinds 1987 heb ik golfles bij het Golf

Centrum Rotterdam. Ik vond het oefenen

direct erg leuk, maar aangezien ik toen

ook nog actief hockeyde en tenniste

en een fulltime baan had, ben ik door

gebrek aan tijd na een jaartje gestopt. In

1995 ben ik lid geworden van de Hooge

Bergsche. Ik heb toen veel gelest en was

erg blij dat ik mijn GVB haalde.

Sinds enige jaren speel ik met veel plezier

competitie op dinsdag bij Dames 3.

Mijn huidige handicap is 17.8, maar ik

speel helaas erg wisselend dus misschien

zit ik wel op 18 bij het verschijnen van

het clubblad.

De moeilijkste hole vind ik hole twaalf,

de makkelijkste hole zeventien. Heerlijk

om daar met je driver te slaan en dan

proberen met twee op de green te komen

Dicht bij huis staan de Kennemer en de

Sallandsche hoog op mijn lijstje, verder

vind ik de verschillende banen in Turkije

prachtig, maar de ambiance in de Algarve

wint het hier weer van.”

Ajo Duymaer van Twist

“Ik vind het een uitdaging om op onze

prachtige baan en leuke vereniging met

het nieuwe bestuur rust te brengen in de

vereniging waar toch wel wat spanningen

zijn en ons met enthousiasme van iedereen

te richten op de toekomst. Als dat lukt

wordt het golfen nog leuker.

Het was eigenlijk nooit mijn bedoeling om

te gaan golfen maar in 2000 heb ik min of

meer toevallig mijn GVB gehaald. Ik ben

te laat begonnen met golfen en ik maak

mijn slag niet af. De hockeyers van vroeger

zullen dat wel herkennen. In 2003 ben

ik lid van de Hooge Bergsche geworden en

vanaf 2007 heb ik meer tijd om te golfen.

Mijn handicap is 27.0.

Hole vijf blijf ik de moeilijkste hole vinden,

hole zes de makkelijkste.

Henri Chapelle in België vind ik de mooiste

baan, de eerste geaccidenteerde baan

die wij liepen. Ik had net mijn GVB en liep

deze baan zonder buggy bij een temperatuur

van 32 graden! Na de klim naar, naar

ik meen, hole zes zijn we op een bankje

neergestreken om vervolgens vijf flights

door te laten.

Na alle adembenemende vergezichten en

af en toe ook nog mooie ballen arriveerden

we na bijna zes uur in het clubhuis.

Een biertje heeft me nog nooit zo goed

gesmaakt als toen.”

S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 5


S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 6

U begrijpt al dat ik het niet heb over de

gevolgen van de houtkap of die van de

opwarming; ik belicht alleen de natuur

op onze baan. Voor ons is de inventarisatie

dan een belangrijke graadmeter en

daarmee zijn we alweer een aardig eind

op streek.

Vogels en vlinders

Ik vertelde het al eerder, de broedvogeltelling

leverde een nagenoeg gelijk aantal

als vorig jaar, 53 stuks, al deden zich wel

enkele verschuivingen voor. We misten

de torenvalk die we altijd wel zagen tussen

de 6e en 7e hole, maar we kregen er

een kerkuil voor terug. Jammer eigenlijk

dat het een nachtvogel is. Onze sperwer

bracht twee jongen ter wereld. We behielden

onze ijsvogels en mij is opgevallen

dat we steeds meer groene spechten op

onze baan zien. Nog altijd een zeldzame

vogel en dus op de rode lijst.

Al direct in het voorjaar beloofde het

een bijzonder vlinderjaar te worden. Hele

wolken distelvlinders bezochten ons land

en dus ook onze baan. Een trekvlinder

helemaal uit Afrika die dit keer een voor

ons gunstige wind in de rug had. Maar

daar bleef het niet bij. Op verzoek werd

de helling links van de derde hole niet

gemaaid en Aria van Ballegoie trof daar

vlinders aan die we jaren kwijt waren,

Natuur in crisis?

Foto geheel boven: Distelvlinder.

Foto midden: Bruin Blauwtje en foto onder:

Bruin Blauwtje met toegevouwen vleugels.

Alle vlinDerfoTo’s AriA vAn BAlleGoie

Welnee! En zeker niet op onze

baan. Natuurlijk kent ook de

natuur z’n ups en downs en daar

zullen we het hierna ook met

elkaar over hebben, maar de crisis

die wij mensen elkaar hebben

aangedaan gaat lekker aan de

natuur voorbij.

ruDo vAn rijmenAm

zoals het Bruin Blauwtje en ook het Icarus

Blauwtje in vele verschijningsvormen. En

dan zijn we nog maar aan het begin van

het vlinderseizoen.

Dat zijn toch aardig wat ‘ups’ zou ik zeggen.

Dan nu maar even de ‘downs’.

Mislukt

We moeten er maar eerlijk over zijn: de

wilde bloemenwei zoals we die hadden

bedoeld, is niet gelukt. De plekken tussen

10 en 16 en langs de afslag van 12 werden

vorig jaar met succes ingezaaid met

wilde bloemen. Nu, een jaar later, zijn die

plekken vrijwel geheel overwoekerd met

brandnetels. Oorzaak: onze bodem blijkt

te rijk aan stikstof, waardoor brandnetels

en distels al gauw de overhand krijgen.

We zitten natuurlijk niet bij de pakken

neer. Op genoemde plaatsen zullen de

brandnetels worden verwijderd en zullen

maatregelen worden getroffen om de

grond te verruigen/verschralen. Eerst dan

kan opnieuw worden ingezaaid. Het heeft

dan ook geen zin om nu nieuwe stukken

aan te wijzen en in te zaaien.

De processierups

Net als de spinselmot is de processierups

dit jaar ‘flink te keer gegaan’.

En zo zagen we in juni op onze baan ineens

mannen in witte pakken verschijnen om

De vele verschijningsvormen van het Icarus Blauwtjes:

1. Met blauwe bestuiving 2. Bruin 3. Uitgebreide blauwe bestuiving 4. Het enige mannetje

de processierups te verwijderen. Waarom

zo’n straffe maatregel? Het gevaar zit

hem in de haartjes van de rups. Aanraking

levert op z’n minst enkele dagen een

flinke jeuk op. Is men allergisch dan zijn

die verschijnselen wat heftiger. Komen de

haartjes in het voer van huisdieren of vee

dan kunnen de gevolgen desastreus zijn.

Nu weet ik wel dat u niet van plan was

die rupsen te aaien, maar stelt u zich het

volgende even voor. Op zeker moment zal

de rups vervellen en de haartjes blijven

dan achter in het nest dat tegen een

boomstam is geplakt. Nadat de processierups

al een nachtvlindertje is geworden zit

het nest met haartjes nog aan de boom,

1. 2.

3. 4.

totdat een windvlaag het nest uit elkaar

doet waaien. De brandhaartjes worden

nu meegevoerd door de wind en onze

controle is weg. En dan te denken dat één

rups zo’n 600 000 haartjes heeft! Dan toch

maar even de witte pakken aangetrokken.

Houtkap

Dit woord viel al even in de aanhef en wij

hebben er ook mee te maken, al gaat het

hier om vervanging van onze populieren

door duurzamer boomsoorten. Jaarlijks

ervaren we dat er op verschillende plaatsen

grote populieren het veld hebben

moeten ruimen en kale plekken ontstaan.

Of wij dit nu als mooi of lelijk ervaren,

zeker is dat het steeds een verrassing is.

Daaraan wil onze commissie iets doen

en wel u zo vroeg mogelijk informeren

welk deel van het plan de komende winter

gerealiseerd zal worden. Daar spelen

de weersomstandigheden natuurlijk een

grote rol bij, want bij flink bevroren grond

is de beschadiging aan de baan minimaal

en andersom moeten we ons wellicht

beperken. Dus zekerheid over de omvang

is niet helemaal te geven, maar we zijn

voorbereid.

Wel, u bent weer even bijgepraat en met

de crisis in de natuur valt het dus best

mee.

Nu die van ons nog!

S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 7


S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 8

De nieuwspagina’s met een blauwe rand

aan de bovenzijde vallen volledig

onder de redactie van De Rotte Bergen BV.

Het is de bedoeling dat minister Eurlings

eind dit jaar een beslissing neemt welk

tracé verder zal worden uitgezocht. Een

belangrijke formele tussenstap in dergelijke

beslissingstrajecten is de Trajectnota

MER (milieu effect rapportage). Die is

begin september gereed gekomen en in

te zien via onze website en die van

Rijkswaterstaat.

De Trajectnota/MER A13/A16 geeft inzicht

in de effecten en kosten van zes uitvoerings-

en inpassingsvarianten voor de

nieuwe verbindingsweg. De verschillende

tracés worden op de genoemde website

vergeleken.

De - voor de golfbaan - meest bedreigende

variant is de variant met de ‘buitenbocht’

(variant 7). De andere varianten 1-5

benutten alle het tracé met de binnenbocht,

grenzend aan het bebouwde gebied

van Hillegersberg.

Variant 6, waarvan eerder nog wel sprake

was en waarbij de buitenbocht gebruikt

werd en de snelweg op maaiveld niveau

MMA Variant

A 13/A 16

Even een voortgangsbericht over de plannen van de

overheid om de A 13 met de A 16 te verbinden via het

Lage Bergse Bos.

zou worden uitgevoerd, lijkt definitief van

de baan. Variant 7 gaat uit van een snelweg

met door het Lage Bergse Bos (langs

de golfbaan) een verdiepte ligging.

Duurste variant

Uit de nieuwsbrief van Rijkswaterstaat (nr.

4 van augustus 2009) blijkt dat variant 7

de duurste variant is. De heer Peter van

der Ham van Rijkswaterstaat meldt in deze

publicatie het volgende: ‘’De buitenbocht is

Variant 7

Heeft u vragen, suggesties en/of klachten

over de inhoud dan horen wij dat graag.

U kunt reageren via info@rottebergen.nl

een stuk langer – dus ook duurder- en gaat

door een kwetsbaar deel recreatiegebied’’.

Laten we hopen dat deze vaststellingen

zwaar meewegen in de komende besluitvorming.

In de afbeeldingen hieronder ziet u hoe

dicht de ‘buitenbocht’ van variant 7 de

golfbaan nadert. De andere variant is de

zogeheten MMA variant (meest milieu

vriendelijke alternatief) met de ‘binnenbocht’.

Gevolgen van de recessie voor

golf in Nederland

Wat de inkomsten uit greenfees betreft is

de omzet nagenoeg gelijk aan de eerste

zes maanden van vorig jaar. Wel is er bij

een derde van de banen sprake van een

toename en bij een derde van een afname.

Vergeleken met de verwachting in januari

zijn er meer veranderingen, zowel positief

als negatief.

Particulier

Bij de particuliere lidmaatschappen geeft

tweederde van de respondenten aan dat er

geen verandering is waargenomen. Daling

Burgemeester op hole 18

In het kader van de

promotie van de gemeente

Lansingerland als

vestigingsplaats voor het

bedrijfsleven werd onlangs

een fotoreportage van

burgemeester Ewald van

Vliet gemaakt op onze

golfbaan.

Wij tonen u graag het

resultaat.

De brancheorganisatie voor baanexploitanten, de NVG, heeft haar

leden een aantal vragen gesteld over de resultaten van het eerste

half jaar 2009. Wij geven u onderstaand graag het overzicht.

en stijging houden elkaar in evenwicht.

De verwachting aan het begin van het jaar

was bij een derde dat er een daling zou

plaatsvinden. Dit is 17% geworden.

Bedrijfslidmaatschappen geven een sterke

daling aan: bijna 50%. Dit was ook de

prognose aan het begin van het jaar.

Bij 35% van de baanexploitanten was er

een daling in de horeca te zien. Bij 24%

van de banen was er juist een stijging.

De verwachtingen waren minder negatief.

Golfevenementen geven de sterkste daling

aan: ruim 70% van de exploitanten geeft

aan dat de omzet gedaald is tegen een

verwachting van 37%.

Nieuwe bedrijfsleden

Ook de exploitatie van de Rottebergen

laat een daling zien van het aantal

bedrijfsevenementen. Verder is de ‘normale’

aanwas van nieuwe bedrijfsleden

gedaald. De individuele greenfees zijn

in de eerste helft van het jaar op niveau

gebleven. Ten aanzien van de particuliere

lidmaatschappen kan pas eind dit jaar een

conclusie getrokken worden.

S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 9


S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 1 0

Op verzoek van het bestuur van de

Hooge Bergsche heeft de aanleg van

extra meters pad ten behoeve van de

handicarts dit jaar een hogere prioriteit

gekregen. Inmiddels zijn de

nieuwe paden bijna klaar.

In overleg is er voor gekozen om ons

in eerste instantie te focussen op het

oplossen van de knelpunten op eerste

negen holes.

Vodcast Joost

Nieuwe paden

Op de holes 3, 4 en 8 is totaal bijna een

kilometer aan schelpenpad aangelegd. Op

holes 1 en 2 kan er voorlopig nog in de

rough tussen de bomen gereden worden.

Op hole 5 was aanleg niet zinvol omdat

deze naar verwachting volgend jaar wordt

gerenoveerd en op hole 7 willen we eerst

bezien of een pad daar nodig is.

Het is dus de bedoeling om deze winter

veel langer dan gebruikelijk de handicarts

Tips van Joost waarmee hij uitlegt hoe hij de baan speelt, staan

al een tijd op de Rottebergen website en worden - gezien het aantal

hits - regelmatig gelezen. Om met onze tijd mee te gaan hebben

we besloten deze tips van Joost nu ook in videovorm aan de

website te koppelen. Hiermee zijn wij de eerste baan in Nederland

die de birdieguide op deze wijze publiceert. De vodcast van Joost

is te downloaden via Itunes voor de Iphone en is te zien op onze

website en op You Tube.

toe te staan op de eerste negen holes.

Het gebruik van de handicarts blijft dan

logischerwijs wel beperkt tot de paden

maar diegenen die op de handicarts zijn

aangewezen kunnen in ieder geval vaker

spelen.

Op basis van de ervaringen in de komende

winter zullen de plannen voor extra paden

op de tweede negen holes worden vastgesteld.

Over bomen en hun wortels

De maand augustus was dit jaar uitzonderlijk droog. Een welkome afwisseling met

de augustusmaand van vorig jaar, toen er veel meer regen dan gemiddeld viel. Maar

ook droogte heeft zo zijn nadelen voor de natuur.

Eigenlijk is de baan het meest gebaat

bij gemiddelde zomerse omstandigheden.

Lekker zonnig weer met niet te hoge temperaturen

en zo nu en dan een zomerse

regenbui. Het voorjaar mag best aan de

natte kant zijn voor de natuur. De vochtbehoefte

is dan groot.

Omdat wij over een prima beregeningssysteem

beschikken en sinds 2005 ook

de fairways kunnen beregenen zijn wij

wat betreft de kwaliteit van de grasmat

inmiddels minder afhankelijk van

de weersomstandigheden. Een geruststellende

gedachte.

De bomen en struiken hebben daar echter

geen baat bij. Op de meeste plaatsen komt

het beregeningswater daar niet en zijn

de bomen dus afhankelijk van water van

onder (grondwater) of van boven.

De beplanting op de puinstort is geworteld

in de dunne leeflaag variërend van

30 cm tot plaatselijk meer dan een meter.

Van grondwater is op de puinstort geen

sprake. De leeflaag bestaat voornamelijk

uit klei (destijds gewonnen door het

graven van de waterpartijen). Een van de

eigenschappen van klei is dat het goed

vocht kan vasthouden, hetgeen we in de

nattere periodes helaas ook merken. De

andere kant van de medaille is, dat als

de klei eenmaal is uitgedroogd na een

lange periode van droogte (met name

in combinatie met oostenwind) het lang

duurt voordat het weer water opneemt. En

dat merken de spelers -de grond is immers

keihard en de ballen rollen een stuk verder-

maar ook de bomen. Die verdrogen.

Bladval

Het natuurlijke mechanisme is dat bomen

de verdamping via de bladeren beperken

door deze te laten vallen. We praten

dan over een vroege herfst. Dit jaar was

uitzonderlijk. Al in augustus lieten met

name de berken, beuken en populieren

herfstkleuren zien als begin van het verval.

De bomen herstellen wel weer, maar

‘GOOD GOLFERS REPLACE DIVOTS’

een aantal jaren achtereen dergelijk droge

omstandigheden kunnen toch schadelijk

zijn.

De golfers, maar ook de greenkeepers zijn

er natuurlijk niet blij mee. Hoewel dagelijks

extra tijd en energie gestopt wordt

in het vegen, blazen en afvoeren van het

blad is niet te voorkomen dat er door de

golfers gemiddeld toch langer naar ballen

gezocht moet worden.

Wortels

De dunne leeflaag heeft voor de beplanting

nog een ander nadeel. In de zoektocht

naar voldoende water en voeding

groeien de wortelstelsels eerder in de

breedte dan in de diepte. Dit resulteert in

oppervlakkige wortelstelsels die uiteindelijk

aan de oppervlakte zichtbaar worden.

Dit is niet alleen vervelend voor de maaimachines

die er zo nu en dan op stuiten

maar levert ook een potentieel gevaar op

voor onze polsen en enkels (zie foto). Op

plaatsen waar dat een probleem aan het

worden is zijn gedurende de afgelopen

jaren reeds tal van bomen verwijderd of

bestaat het voornemen ze te verwijderen.

S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 1 1


S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 1 2

Koert zegt het deze keer Beleef het mee:

Beste clubgenoten,

De eer is groot. Op de plek waar ‘onze’ Joost

het normaal gesproken mag zeggen mag ik dat

voor een keertje doen. En als ‘uw eigen’ RTLcommentator

op het KLM Open wil ik u graag

deelgenoot maken van het regelrechte feest dat

dat toernooi ook voor journalisten is. En dan

vooral voor chauvinistische Nederlandse journalisten

zoals ik.

Maar liefst negentien (!) landgenoten begonnen

donderdag aan hun race om de cut te halen op

de Kennemer. Als

voetbalcommentator

ben je inmiddels

gewend aan arrogante

en onbenaderbare

spelers,

allerlei blokkades

voor de pers, verbaal

en non-verbaal

geweld van supporters

en bier en

urine naar je hoofd

als je per ongeluk

persfotograaf bent

geworden. Maar vier

dagen KLM Open en

je kunt er weer een

voetbalseizoen lang

tegen. Een Walhalla

om in te werken. De

toernooiorganisatie,

de faciliteiten

voor de pers, de

samenwerking met

de medewerkers van

de European Tour,

je komt er gewoon

helemaal van bij

en je wereldbeeld

is in één klap weer

positief.

Bij RTL hadden we

er dit jaar weer voor gekozen om de internationale

beelden van de Engelsen te larderen met

zoveel mogelijk eigen bijdragen over het wel en

wee van de Nederlanders. Eventuele relevante

ontwikkelingen op de baan die we tijdens zo’n

interview of eigen verslag uit de baan opmerken,

nemen we dan op en laten we dan later

‘in delay’ nog even zien, alvorens weer naar de

live-beelden te gaan. Wat mij daarbij ook nu

weer opviel was de ongekend hoge mate van professionaliteit

van de Nederlandse golfers, zowel

de pro’s als de amateurs die meededen. Joost

spant hierin de absolute kroon. Voor en na zijn

ronde is onze clubgenoot zonder enig voorbehoud

beschikbaar voor interviews, of het nou goed is

gegaan of ronduit teleurstellend voor hem is verlopen.

Joost neemt altijd de tijd en je mag hem

alles vragen. Joost is Joost.

Robert-Jan Derksen en Rolf Muntz snappen eveneens

de waarde van de journalistiek en blijven

altijd lachen. Maarten Lafeber is op en top professional

en kan er alleen niet zo goed tegen als

iemand vragen aan hem stelt waaruit duidelijk

blijkt dat diegene zich niet heeft voorbereid. En

gelijk heeft ‘ie. Om met Van Gaal te spreken:

“Journalist ist auch ein Fach”. Taco Remkes

heeft op ons verzoek nota bene twintig minuten

staan wachten tot onze cameraploeg er was om

hem te kunnen interviewen, terwijl hij de teleurstelling

van het niet halen van de cut nog moest

verwerken. Je denkt toch niet dat een gemiddelde

voetballer uit de eredivisie langer dan twintig

secónden op je gaat staan wachten? Echt niet!

Toch kun je je ook in mensen vergissen. De pas

negentienjarige Willem Vork beleefde op de par

5 zevende hole in Zandvoort een heuse nachtmerrie

en moest op die hole een 13 noteren. Hij

ging daarmee van -1 naar +7 in het toernooi.

Echt verschrikkelijk. Blij verrast waren wij dat

zelfs hij direct na zijn ronde voor de camera

verscheen, want zelfs journalisten kunnen zich

voorstellen dat je daar dan even helemaal geen

zin in hebt. Grote klasse! Dachten we toen nog.

Want een paar dagen later werd ik geattendeerd

op een golf-forum op internet waar Willem Vork

onder een pseudoniem onze uitzendingen in

het algemeen en mij in het bijzonder volledig

afkraakte. Er deugde helemaal niets van en ik

ben de grootste eikel van iedereen.

Nou ben ik wel wat gewend natuurlijk, want

Willem is echt niet de enige die dat vindt. En

als je zo nodig met je kop of stem op de tv wilt,

zoals ik, dan moet je daar tegen kunnen. Ik vind

het alleen zo rot voor Willem Vork zelf. Z’n GVB

gehaald toen hij nog maar vijf (!) jaar oud was

en ongelooflijk getalenteerd, maar niet in staat

om de fouten die hij op de Kennemer maakte

aan zichzelf te wijten. Nee, dan ben je helaas

nog mijlenver verwijderd van Joost Luiten. Laten

we voor onder anderen Willem Vork hopen dat de

NOS de vacante uitzendrechten voor het komende

KLM Open bemachtigt in plaats van RTL. Dan

is hij van mij af en maakt ‘ie vast geen ‘double

quadruple bogey’ meer.

Volgende keer Joost weer hoor!

Groet, Koert Westerman

Het scoren beslaat inmiddels meer dan het

tellen en noteren van scores. Recorden

betekent voor ons dat je allerlei leuke

dingen in de baan als extraatje waarneemt.

Het Crewcafé is ons stamcafé voor

uitwisseling van al deze belevenissen. Het

blijkt inderdaad niet altijd over het spelletje

te gaan.

In de kranten wordt bericht over de

kansen van de Nederlanders, de scores,

de hole-in-one van Derksen. Daarnaast is

er een interview met Lafeber die, na het

missen van de cut, zegt dat de Kennemer

voor een deel maar omgespit moet worden.

De Telegraaf schrijft dat, ondanks

het prachtige weer en de mooie baan, het

toernooi toch glans mist. Dat ligt volgens

de golfgeleerden aan een onvoldoende

sterk deelnemersveld.

Nu verder over ons recorden: wij zien dat

de bezoekers komen voor hun idolen. We

hebben de fans van Joost Luiten, de zgn.

‘Joossiefans’, en fans van golfers met

‘sex-appeal’. Een lid van de Kennemer pikt

ons baantje in om maar met Derksen mee

Het KLM Open 2009

Van de Hooge Bergsche gaat ieder jaar een vaste crew naar de Kennemer. Onze vrijwilligers

David Young en Reinier Kok zijn de sterke armen van de club die met scoreborden door de

baan lopen. De dames van de recording (Gerry Betz, Marga Noorman, Tineke Trip, Hannie

Groeneveld en Benedicte Hermans) houden in en om de baan alle scores bij van de golfers.

BeneDiCTe HermAns

te mogen lopen. Deze

‘heer’ heeft niet begrepen

hoe het werkt, want

in plaats van de computer

te gebruiken, geeft

hij alles door via de

telefoon. Alle recorders

kunnen met hem meegenieten.

Hij kwaakt:

“two parfours” maar hij

bedoelt te melden: twee

scores van vier op een

par vier. Derksen speelt

teveel van die ‘parfours’.

Ondanks de mindere

scores lopen veel

mensen, voornamelijk

dames, mee in de flow van Derksen,

Darren Clarke en Paul Mc Ginley. Wat is het

een schone schijn!

Een van ons zorgt de eerste dag voor

de recording van Simon Dyson. Weinig

publiek! Is er iets mis met deze jongen?

Nee, helemaal niet. Hij loopt als een ijskonijn

door de baan, heeft een caddie die

op een Sint Bernardshond lijkt en die het

geringe publiek ‘toeblaft’ om stil te staan.

Het werkt!

Simon Dyson gaat overigens niet voor de

hole-in-one-BMW sportwagen die te winnen

is, nee, hij gaat er achter staan voor

een sanitaire stop!

De finale

Peter Hedblom en Peter Lawrie hebben

ook niet het ultieme charisma. Ze zijn op

de laatste dag lijsttrekkers en Simon staat

slechts op de twaalfde plaats. Simon gaat

perfect in de vierde ronde en de twee

Peters zakken ietwat terug. Het wordt een

play-off. Drie spelers zonder de uitstraling

van: YES!, maar toch ... Je moet een favoriet

kiezen. Het wordt Dyson in de voorspelling,

maar ook in de realiteit. Vanaf

122 meter gaan ze voor een tweede schot

naar de green, Dyson als laatste. Hij boft:

niemand ligt er ‘in twee’ op en het is voor

hem een kat in het bakkie. Het bijzondere

is dat hij geen saaie ‘parfour’ maakt, maar

een schitterende birdie.

Hij heeft ineens fans gekregen en een

speciale fan is zijn caddie, de waakhond.

S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 1 3


S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 1 4

Het Lustrum

Genereuze geste

Een grote aandachttrekker in de baan in

dit lustrumjaar is ongetwijfeld het sierlijk

aangebrachte cijfer TWINTIG tussen het

terras en de green van de laatste hole. De

oorspronkelijke heldergele viooltjes zijn

inmiddels vervangen door rode vlijtige

liesjes.

Hoewel het door de in het perkje terechtgekomen

herfstblaadjes lijkt alsof de vrolijk

ogende impatiens zijn uitgebloeid,

verzekert de maker van dit bloemrijk

betoon Leo Ammerlaan ons dat we

nog tot oktober van de plantjes kunnen

genieten.

Een genereuze geste van Ammerlaan en

zonen!

Het lustrumjaar is met dit derde nummer

van Op de Hoogte al een flink eind gevorderd.

U weet natuurlijk hoe de lustrumcommissie

zich heeft ingespannen om er

een gedenkwaardig jaar van te maken. Zij

deed dit onder andere door de ‘golfende

commissies’ via een extra budget in staat

te stellen eigen lustrum-activiteiten te

organiseren.

Wij vroegen de voorzitters van deze

commissies naar hun ervaringen hiermee

tot nu toe. De ervaringen van de

Damesdagcommissie komen uitgebreid

aan de orde in hun artikel elders in dit

blad. Hieronder volgt een korte impressie

van de ervaringen van de overige commissies.

De wedstrijdcommissie

Deze commissie beet de spits van het

lustrum af met de Openingswedstrijd op

2 mei. Als feestelijk tintje gold voor deze

wedstrijd geen inschrijfgeld.

Verder stelde de wedstrijdcommissie speciale

lustrumprijzen in, die maar één keer

door iemand konden worden gewonnen:

n Bij elke wedstrijd kreeg de speler die op

de twintigste plaats was geëindigd een

zeer speciale en mooie rugzak.

n Na elke wedstrijd werd een fles twintig

jaar oude port verloot.

De ontvangers van deze speciale prijzen

zijn uitgenodigd voor de laatste qualifying

wedstrijd van het seizoen, de ‘Slotwedstrijd

20 jaar Hooge Bergsche’ op 24 oktober.

Via deze prijzen wordt er elke wedstrijd

bij het lustrum stilgestaan. De actieve

wedstrijdspelers zijn daardoor dan ook

zeer bij het lustrum betrokken. Positief

bij-effect is dat er meer mensen bij de

prijsuitreiking zijn: je krijgt deze prijzen

namelijk alleen als je persoonlijk

bij de prijsuitreiking aanwezig bent.

De Herendagcommissie

Onder het motto: ‘We lusterummen er wel

pap van!’ werden de activiteiten van de

Herendag dit jaar van een feestelijk tintje

voorzien. De ‘pap’ werd geschonken uit

feestelijk geëtiketteerde wijnflessen en

®

vond gretig aftrek bij de, zoals gebruikelijk

vele, prijswinnaars.

De jaarlijkse uitwisselingen met Almkreek

(met de NP-Cup voor longhitter Joop)

en met de ‘vrienden voor het leven’ uit

de Betuwe vonden plaats onder ideale

weersomstandigheden en werden onder

afgeleide motto’s vrolijk afgewerkt. De

‘pap’ smaakte vooral prima bij de voortreffelijke

maaltijden van onze Greenviewse

toverkok.

Maandag 13 juli was met een shotgun

geheel gereserveerd voor de ‘Lusterummer

Gevierde Vrienden’. Er was door de commissie

goed onderhandeld, zodat zowel

het weer als de gebruikelijke Indonesische

hap van voortreffelijke kwaliteit waren.

Ook de vele sponsoren hadden weer duiten

en prijzen in het vriendenfeest gestort.

Aan het einde van de dag keerde bijna

iedereen met verlangen naar het volgende

jaar huiswaarts.

De klap op het lustrumjaar is voor de

heren ongetwijfeld de ontvangst van de

dames van de Damesdag op 7 september.

Tijdens de al vroeg te beginnen shotgunwedstrijd

zal met name moeten worden

vastgesteld wie liever de lusten dan de

lasten krijgt. Na afloop daarvan zal de

eindronde van het Nederlands kampioenschap

‘Lust Pin Dancing’ in de omgeving

van het clubgebouw onder leiding van een

Lust-OH-loog worden afgewerkt.

Bij het ter perse gaan van dit nummer

waren de uitslagen en de confronterende

foto’s nog niet beschikbaar. De ongetwijfeld

nieuwsgierige lezeressen houden die

te goed in ons volgende nummer.

De heren van de Herendag kijken dan al

weer reikhalzend uit naar het slot van

dit lustrumjaar tijdens de gebruikelijke

Kerstviering waarbij de pap weer rijkelijk

zal stromen.

Rabbit & Ranger-commissie.

Ook deze commissie nam de prijsuitreiking

te baat om het lustrum steeds onder de

aandacht van de deelnemers te brengen

en met een goede dronk te vieren. Op alle

tien R&R-avonden was de eerste prijs een

fles lustrumwijn.

De tweede en derde prijs waren, hoewel

bescheiden, twee respectievelijk één

lustrumgolfballetje(s).

De slotdag op 13 september staat helemaal

in het teken van het lustrum. Alle

deelnemers, Rabbits, Rangers en markers,

krijgen een fraaie paraplu met lustrumlogo,

die door de voorzitter van de lustrumcommissie

zal worden uitgereikt.

De seniorencommissie

Het twintigjarig lustrum van de vereniging

is door de senioren op uitbundige wijze

gevierd op donderdag 4 juni. Het was een

gezellige ‘Lustrum Vlaggetjesdag’. De deelnemers

hebben, behalve van het Haring

Scramblespel met op ALLE holes de mogelijkheid

om een Neary, Leary of een Cleary

te scoren, genoten van heerlijke Nieuwe

Haring geserveerd met augurken, uien en

wittebrood, het een en ander begeleid met

wijn of korenwijn. Het feest werd opgeluisterd

door het Shantykoor ‘IJgenweis’.

De senioren overstemden meerdere malen

met enthousiasme het koor.

Op 10 september wordt een ‘Surprisedag’

voor de senioren georganiseerd. Het lustrum

dient opnieuw als item. De deelnemende

senioren zijn verzocht het twintigjarig

lustrum in de te dragen kleding

Van de overige avondwedstrijdcommissies ontvingen wij van de Herenavond

een poëtische bijdrage:

Herenzomeravond doet aan het lustrum mee,

Voor scores bestaand uit een nul en een twee,

Wie er op een avond twintig punten weet te scoren,

Heeft de twintigpuntenprijs gewonnen en heeft niet verloren,

En is er over de negen holes die men speelt niemand die dat haalt,

Worden er bijzondere rekenmethoden bijgehaald,

Die, hoe dan ook, met gesjoemel en geschuif, en dat is niet mis,

Zorgen dat er altijd een twintigpuntenwinnaar is,

En ach, ook als de rekenmethodieken niet zuiver zijn, zeggen wij beleefd,

We zorgen in ieder geval dat ook daar het lustrum leeft.

of accessoires tot uitdrukking te brengen.

Voor de drie leukste of beste pogingen

zijn prijsjes beschikbaar. Tevens zullen de

deelnemende senioren, die twintig jaar lid

zijn van de vereniging, een potje jam ontvangen,

gemaakt van vlierbessen geplukt

op de Rottebergen. Het potje is voorzien

van een etiket met het lustrumlogo.

Voor de acht meespelende senioren van 80

jaar of ouder, zal na afloop van de reguliere

wedstrijd een puttwedstrijd worden

georganiseerd.

Ze hopen wederom op een gezellige golflustrum-dag.

De Golfvijfdaagse commissie

Het laatste grote lustrumevenement dat

voor de sluitingsdatum van de kopij

plaatsvond, was de openingswedstrijd

‘Koolwitje’ van de Golf Vijfdaagse op

woensdag. Aan dit ‘Supertrio’ deden ook

niet-leden mee: ter ere van het lustrum

had het bestuur een aantal gasten uit

omliggende gemeenten en verenigingen

uitgenodigd.

In het Lansingerlandse huis-aan-huisblad

‘De Heraut’ van woensdag 2 september

werd in een artikel van een kwart pagina

aandacht besteed aan deze versie van ons

jaarlijks terugkerende festijn. Genoemd

worden het thema ‘Vlinder’, het wedstrijdprogramma,

het aantal deelnemers

per wedstrijd, de stand van Natuur- en

Vogelwacht Rotta en de enthousiasmerende

woorden van Evert van Veen: “Het

is erg leuk om dit voor zo’n grote groep

te organiseren, maar ook om er aan deel

te nemen. Je ontmoet veel mensen en

bovendien zat het weer dit jaar bijzonder

mee; alle dagen kon er gespeeld worden.”

De Golfvijfdaagsecommissie wordt geinterviewd door een verslaggeefster van het

Lansingerlandse huis-aan-huisblad ‘De Heraut’.

S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 1 5


S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 1 6

Vier senioren in Slenaken

Het is alweer enige jaren geleden, maar wij herinneren ons nog goed het afscheid

van de Seniorencommissie in september 2005.

Na een lange periode in de seniorencommissie

gewerkt te hebben wilden de

verschillende commissieleden het stokje

graag overdragen. Wij, Peet, Mien, Gerrit

en ik, hadden het werk al die jaren met

ontzettend veel plezier gedaan, hierbij

gesteund door de positieve instelling van

de meeste ‘senioren’ die zeer regelmatig

de donderdagen bezochten. Het afscheid

van de commissie werd gevierd na afloop

van een zogenaamde ‘Surprise Drive’, het

laatste optreden van de ‘oude’ commissie.

Het was me het afscheid wel.

Toespraken, cadeaus, nog meer toespraken

en bloemen, de zogenaamde ‘Eeuwig

Durende Geraniums’, uitgereikt door Diny

Baardman. Ze staan nog steeds, al worden

ze wel wat fletser van kleur.

Als klap op de vuurpijl werd ‘het cadeau’

uitgereikt door Cees Ligtvoet met de

voor hem zo gebruikelijke speech met

kwinkslagen. Wij kregen er in ieder geval

een brok van in onze keel. Dat werden

zelfs tranen van ontroering toen we ons

realiseerden wat ons door de senioren

werd aangeboden: een cheque voor een

verblijf van vier dagen voor vier personen

in het Golfhotel ‘De Zevende Heerlijkheid’

in Slenaken. Dit hotel was door een aantal

senioren al verkend en aanbevolen als

een uitstekende gelegenheid om te golfen

en vooral ook om te eten. U kunt zich

voorstellen dat we met stomheid waren

ruuD evers

geslagen … wat een cadeau!

Door omstandigheden hebben we dit

cadeau pas in 2009 kunnen verzilveren.

We kunnen jullie verzekeren, dat de

‘Zevende Heerlijkheid’ en de golfbanen in

de omgeving hun naam en faam volledig

hebben waargemaakt.

We hebben genoten! Het bewijs dat we

er inderdaad geweest zijn is te zien op

de foto.

Op de laatste avond van ons verblijf, tijdens

het diner, werden we nog eens aangenaam

verrast door de mededeling dat

Niek Koelemij naar het hotel had opgebeld

met het verzoek ons een fles wijn aan te

bieden. Dit werd heel erg gewaardeerd

door ons alle vier!

Ook hier weer fotografisch bewijs van dit

feit. De fles was gauw leeg, de wijn was

heerlijk.

Rest ons de senioren nogmaals hartelijk te

bedanken voor hun cadeau.

Men in Black Rule

(again)

DAviD younG

On a perfect morning the International team

turned up in black, to honour the memory

of the great English football trainer Bobby

Robson – who I seem to remember was also

very successful with an obscure provincial

Dutch club whose name escapes me at the

moment, but which just goes to show how good he

must have been…

We were somewhat surprised to be confronted with

what appeared to be members from the Solheim

Cup who had turned up a week too early, but closer

inspection revealed them to be our usual opposition.

In fact this choice of attire turned out to be a psychological

masterstroke by the Dutch captain, as the top

International fourball teams found themselves crushed

by a barrage of birdies and eagles from their apparently

effeminate opponents, and only stout play by our tailenders

ensured a narrow 10-8 lead going into the afternoon.

Not for the first time, forcing the Dutch team to eat

a genuine English lunch, including sausages, bacon and

scrambled eggs, proved an excellent tactic, as the lack of

‘broodjes kroket’ was clearly evident in the Dutch play in

the afternoon.

The International team increased their lead to win by a sub-

YOUNG

AT HEART

stantial margin, which only English politeness

prevents me from revealing (oh all right then,

32-22). Adding black pudding and replacing

the ‘karnemelk’ with John Smith’s Best Bitter for

next year’s lunch menu should ensure continued

International domination for years to come. As

indeed, would moving the date back to the end of

August, since despite the very high quality of the

International team, it was bereft of some of its regular

stars. Methinks a matter for negotiation!

After the conclusion of hostilities, a most convivial

evening followed, full of stories of disasters and brilliant

escapes, some of which might even have been

true. Both captains, Alan Daventry (henceforth

to be known as the Earl of Nateley

Scurs), and Barend van den Bor, professed

themselves very pleased with the manner

in which the matches had been played.

When Samuel Ryder first started the (other)

Ryder Cup in 1927, he expressed the wish

that it would bring the players closer together

in a spirit of sporting harmony.

Looking round the dinner tables on Saturday evening, he would

have been happy to see his wish realised.

foTo linDy slooTen-vAn Der PePPel

S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 1 7


S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 1 8

S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 1 9


S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 2 0

Het is weer voorbij,

de zomer van de damesdag

Terwijl buiten de herfststormen zich aankondigen, kunnen we als damesdag

commissie terugblikken op een stormachtig, overvol, edoch lustvol programma. Het

begon met de matchplay-wedstrijd in twee categorieën. Het liet zich even aanzien

dat er onvoldoende belangstelling voor deze spelvorm zou zijn, maar uiteindelijk

werd er toch massaal ingeschreven en woedt er nu nog steeds een spannende strijd

tussen de dames die de halve finale hebben bereikt. De grote finale zal traditioneel

plaatsvinden op Ladiesday op 29 september.

Hoe de dames nog een datum hebben

kunnen vinden om tegen elkaar te strijden

tussen alle evenementen door is een knap

staaltje van planning. Dat is overigens

niet ongebruikelijk of ongewoon voor

onze damesdag speelsters.

Hieronder een kort overzicht van alle

groots opgezette georganiseerde activiteiten.

We startten de zomer zoals gezegd met

de matchplay. Alle dames hebben mogen

kennismaken met deze spelvorm.

Lustrumbal 1, 2 en 3

Deze wedstrijden leverden zowel een individuele

als een overall winnares op! Elke

bogey, par en birdie leverde punten op,

die je naar de volgende lustrumbal kon

overhevelen.

Monique Arkestein. Henny Uilenreef.

friDA GijsBers

Bal 1 met als lust ‘welness’. Sommige

dames werden bij binnenkomst middels

het gooien van een dobbelsteen verwend

met een handmassage van Anja Fibbe.

Monique Arkestein had de beste score van

lustrumbal 1. Het was prijsschieten op

hole zes waar een grote 20 op de fairway

was gekalkt. Slechts één persoon lukte het

haar bal in de 20 te doen landen.

Bal 2 met als thema ‘interieurs en decoraties’.

De prijsuitreiking was in het Posthuys

te Bergschenhoek waar je allerlei soorten

meubels en decoraties kunt kopen. Wat

werden wij gastvrij ontvangen. Allereerst

kregen we een welkomstgeschenk met

daaraan bevestigd een waardebon van

10% die we tot het einde van het jaar

daar kunnen besteden en niet te vergeten,

de wijn vloeide rijkelijk. Het kon niet op.

Goed dat Judith Spaan zulke lekkere hapjes

had klaar gemaakt. Winnares van die

dag was Anneke Westerink.

Bal 3 met als lust ‘natuur en recreatie’. Die

dag had Corien Smittenaar de beste score.

De prijsuitreiking was op de Rotte waar

Truus op de gemotoriseerde trekschuit

van de Lindehoeve onze reisleidster was

en een ‘mystery guest’ ontving. Dit was

Ayo Duymaer van Twist, de voorzitter van

Lustrumcommissie. In die hoedanigheid

mocht hij de prachtige champagnekoeler

met lustrumlogo overhandigen aan Henny

Uilenreef. Henny had de beste eclectic

score. Zij roemde in haar speech onze

damesdagen en riep iedereen op om van

deze dagen te genieten: “pareltjes zijn

het” en: “het zout in de pap”.

Tussendoor werd gespeeld om Q-glas 3

en 4 en niet te vergeten was er de

vriendinnendag. Een echte bijeenkomst

voor vriendinnen. Michael Jackson werd

herdacht enne …. hebben jullie ook die

ene vriendin gezien? Jeé wat zag ze eruit

en wat had ze toch met haar Jan-Joris-

Jonathan?

Voortaan geen schorre stemmen meer na

zo’n dag. De akoestiek van ons gebouw

is echt verbeterd. Dit was de ultieme

test. Gerda en Michèle Wilson behaalden

de eerste prijs van deze wedstrijd (Zie

website)

Naar de Oosterhoutse

Dan nog het ‘Tripje uit’ naar de

Oosterhoutse. Wat een prachtbaan is dat

toch! Dit bleek ook wel uit de scores.

Menigeen van ons heeft daar haar handicap

kunnen verbeteren. Misschien kwam

het ook wel door de starter Tineke Labaar,

zij gaf op haar geheel eigen ludieke

wijze het sein voor vertrek met een heus

klappertjespistool. Sien Buisman was de

allerbeste die dag. Zij mocht als eerste

de prachtige wisseltrofee in ontvangst

nemen. Een prijs die we dit jaar voor het

eerst hebben ingesteld.

Last but not least de uitwisseling met de

vrouwen van de Batouwe. Een uitwisseling

die twee keer per jaar plaatsvindt

en voor heel veel gezelligheid zorgt. Ook

deze baan is zeer de moeite waard om te

spelen.

Wat een activiteiten! Het golfen en het

plezier op onze damesdagen prikkelt ons

om voor de winter leuke plannen te maken

en te realiseren, zoals bridge, de sneeuwpop

en misschien wel competitietraining?

Tot dinsdag!

Sien Buisman.

S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 2 1


S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 2 2

Ruggespraak met de

Handicap-Regelcommissie

Dit keer was de onderwerpkeuze voor mij niet zo moeilijk. Op 20 juli was er een zes

man/vrouw sterk course rating team van de NGF op bezoek om de periodieke meting

van onze baan uit te voeren. Vanwege de A-status moet de baan eenmaal in de vijf jaar

gemeten worden. Zijn er tussentijds belangrijke wijzigingen op de baan doorgevoerd,

zoals de renovatie van hole zeven en acht, dan wordt daar een aanpassing van

de rating op toegepast. Iedereen kan voor zijn baan de actueel geldende rating

terugvinden op de NGF-site onder regels/rating.

Naar aanleiding van de meting bereikten

ons de meest uiteenlopende vragen.

De meeste met de verwachting, dat de

meting wel meer slagen zou opleveren.

Gelukkig hebben wij alle vragenstellers

wat dat betreft weer met de beide beentjes

op de grond gezet. Wij hadden ook

niet de verwachting dat de meting tot

Het opmeten van de baan is een serieus en secuur werkje.

AnDré vAn WAveren

spectaculaire veranderingen in onze playing

handicap zou leiden.

Toch heeft het resultaat van de periodieke

meting, dat op 20 augustus van de NGF is

ontvangen, ons verrast en vormde hij de

bevestiging van onze veronderstelling dat

onze baan voor de gemiddelde bogeyspeler

een knap lastige is. Ik kom aan het

eind van mijn verhaal graag terug met

wat cijfers van onze nieuwe rating, maar

eerst zal ik proberen uit te leggen wat er

allemaal bij een meting van de baan komt

kijken.

Bij een baanmeting worden de CR (course

rating) en de SR (slope rating) bepaald.

De hiervoor gevolgde procedure is knap

ingewikkeld en begint met het aanbrengen

van markeringen op het midden van

de fairway. Uw commissieleden hebben

deze markeringen op de dagen voorafgaand

aan de meting door het NGF-team

aangebracht. Velen zullen de rode en gele

markeringen voorzien van pijlen op de

fairway opgemerkt hebben.

De gemeten punten zijn representatief

voor de ideale landingsplaats van een

afslag gedaan van de tee box, respectievelijk

de tweede slag gedaan van de fairway.

Forced lay ups

Het NGF team bepaalt op basis van een

aantal factoren (effectieve rol van de

bal, hoogteverschil tussen tee en green,

aanwezigheid van ‘doglegs’ of ‘forced lay

ups’, meest voorkomende wind en windrichting,

hoogte van de baan ten opzichte

van zeespiegel) de effectieve lengte van

iedere hole. Deze lengte heeft een hoge

weging in de berekeningformules van

CR en SR. Vervolgens bekijkt het course

rating team welke factoren het spel op de

hole bemoeilijken: de zogenaamde ‘obstacle

factors’.

Hiervan kent het systeem er tien:

1. Topografie (moeilijkheden bij het

innemen van de stand in het landingsgebied,

uphill of downhill);

2. Fairway (breedte en diepte landingsgebied);

3. Green target (afmeting, hardheid,

vorm en helling in verhouding tot

de normale lengte van de slag naar

de green);

4. Recoverability en rough (aanwezigheid

en hoogte van rough in de nabijheid

van het landingsgebied);

5. Bunkers;

6. Out of bounds en extreme rough;

7. Waterhindernissen;

8. Bomen in de nabijheid van het landingsgebied;

9. Green surface (glooiingen, kwaliteit

en snelheid);

10. Psychological (mentaal effect op het

spel van de speler, veroorzaakt door

diverse moeilijkheden in de nabijheid

van het doel).

Al deze ‘obstacle factors’ worden per hole

bepaald en uitgedrukt in een getal tussen

nul en tien. De waarden worden bij

elkaar opgeteld en vermenigvuldigd met

een weegfactor. Vervolgens worden alle

zo gemeten factoren ondergebracht in een

formule die de CR en SR opleveren.

De CR van een baan is representatief voor

het aantal slagen dat een scratchspeler

gemiddeld nodig heeft. Een scratchspeler

is een speler met handicap 0,0. Een

scratchspeler kan zijn afslag gemiddeld

250 yards (225 m.) ver slaan en hij kan

een hole van 470 yards (423 m.) in twee

slagen naar de green halen. De CR is dan

ook representatief voor de moeilijkheidsgraad

van een baan voor een scratchspeler.

De SR van een baan geeft de moeilijkheidsgraad

van een baan voor spelers die

geen scratchspeler zijn in verhouding tot

de CR. De SR wordt berekend op basis van

het verschil tussen de CR en de bogeyrating

van een baan. Dit is het aantal slagen

dat een bogey-speler gemiddeld over

de baan speelt. Bij de bepaling van de

SR wordt eerst de bogey rating bepaald.

Daarna wordt deze in een verhoudingsgetal

tot de CR weergegeven. Hoe hoger

de SR, hoe moeilijker de baan is voor

een bogey-speler. Een golfbaan met een

standaard moeilijkheidsgraad heeft een

SR van 113.

Een mannelijke bogey-speler heeft een

playing handicap van 20 op een baan met

een SR van 113. De bogey-speler heeft een

gemiddelde afslag van 200 yards (180 m.)

en kan een hole van 370 yards (333 m.)

De belangrijkste gegevens

in twee slagen op de green spelen. Een

vrouwelijke bogey-speler heeft een playing

handicap van 24 op een dergelijke

baan. Haar afslag is gemiddeld 150 yards

(135 m.) en zij kan een hole van 280 yards

(252 m.) in twee slagen halen.

Vaststellen van een rating

Als u dit feitenmateriaal doorgeworsteld

heeft begrijpt u misschien iets meer van

de CR en SR van een golfbaan. U begrijpt

vast ook wel, dat er nogal wat komt kijken

bij het vaststellen van een rating. Het

belang is duidelijk: een speler met een

handicap moet op elke EGA baan een goed

resultaat kunnen neerzetten.

Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn dat

de tekst meer dan gebruikelijk doorspekt

is met Engelse of eigenlijk Amerikaanse

termen. Dit is niet verwonderlijk, want

sinds de oprichting van de EGA, heeft de

NGF haar handicapreglement geconfirmeerd

aan het EGA handicapreglement. U

weet wel het groene boekje dat ter inzage

op het publicatiebord hangt. De EGA

heeft al jaren geleden besloten licentie te

nemen op het course rating systeem van

de USGA. Waarmee we dus niet geheel aan

al die Amerikaanse terminologie kunnen

ontkomen. Bent u geïnteresseerd, dan is

een blik op de USGA-site aan te bevelen

(www.usga.com).

Tot slot kan ik u het resultaat van de NGF course rating van afgelopen juli niet

onthouden. De belangrijkste cijfers geef ik u met daaronder de cijfers zoals ze tot

nu toe gebruikelijk zijn. Om een overkill aan cijfermateriaal te voorkomen geef ik

u hier slechts de 18 holes cijfers. Er zijn ook cijfers voor de eerste negen en de

tweede negen berekend.

Afslag CR(oud) CR(nieuw) SR(oud) SR(nieuw) PAR

Heren, backtee 70,5 69,8 128 124 71

Dames, backtee 73,3 73,3 125 130 71

Heren, medal tee 69,3 68,7 119 121 71

Dames, medal tee 69,9 70,4 114 116 71

De hierop gebaseerde handicaptabellen worden opgehangen. Ook zullen de tabellen

via onze website te raadplegen zijn, zodat een ieder kan zien wat de meting haar of

hem oplevert in slagen. De verschillen zijn niet groot.

Het goede nieuws over meer slagen ligt vooral bij de dames en de bogey-spelers.

Hopelijk is mijn bijdrage niet te technisch geworden, maar zonder techniek valt er

nu eenmaal nauwelijks te golfen!

S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 2 3


S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 2 4

Lama’s

Wie geen zin heeft om samen met een

caddie achttien holes te lopen, moet eens

naar het Amerikaanse Cedar Mountain

gaan. De Sherwood Forest golfbaan verhuurt

daar namelijk elke dinsdag lama’s

die de clubs van de golfer kunnen dragen.

Dat meldden lokale media donderdag.

De lama’s zijn de afgelopen tijd getraind

om hun nieuwe werk zo goed mogelijk te

doen. Lama’s kunnen goed sjouwen, dus

volgens de manager van de golfbaan is

het gezeul met clubs een fluitje van een

cent voor de dieren. Ook staan de Zuid-

Amerikaanse hoefdieren bekend om hun

vriendelijkheid.

De golfbaan hoopt dat de dieren het zo

goed doen, dat ze ook voor evenementen

kunnen worden verhuurd. “Het is uniek.

Kinderen vinden het geweldig, maar ik

zie ook volwassenen met ze spelen alsof

ze weer kinderen zijn” aldus Mark English

van de golfbaan.

Ingezonden

Chávez

“Let’s leave this clear. Golf is a bourgeois

sport”, aldus de president van Venezuela

die heeft besloten dat de golfbanen in zijn

land gesloten moeten worden omdat het

symbolen zijn van kapitalistische decadentie.

Newsweek

Kampioen

De caddie vertelde ons dat Richard dinsdag

vóór het strokeplay-kampioenschap

was geopereerd aan zijn rug en die nacht

in het ziekenhuis moest blijven. Omdat hij

nog stevig in het verband zat, had hij aan

de wedstrijdleiding gevraagd of hij in een

trainingsbroek mocht spelen. Dat mocht.

Desondanks kon hij moeilijk bukken en

al helemaal de bal niet uit de hole halen.

Onder die omstandigheden kampioen worden?

Indrukwekkend.

Teetime, de Oude Maas

De Leestafel

Geen wonder!

Van heren senioren twee is geen verslag

ontvangen. Dit team is als laatste geëindigd

in de poule en is daardoor gedegradeerd.

Greenvliet, de Rijswijkse

Golf in Laos

Met de regeltjes nemen ze het hier niet

zo nauw. Grounden in de bunker, bellen

in de baan, droppen bij verloren bal,

droppen na het water in plaats van ervoor

(paaltjes zijn er niet) en ga zo maar door.

Dan wordt het spelletje toch even anders.

De vele caddies lijken ook niet beter te

weten. Men gaat ook gerust met een flight

van vijf de baan in en als iedereen dan een

caddie heeft voor zijn clubs en één om de

paraplu vast te houden, dan lopen er dus

vijftien mensen in een flight.

De Kleijburger

Pensioen

Golf is a game that was invented to punish

those who retire early.

Approach, De Haagsche

Gehoord op het terras

Als de bal naar rechts gaat is het een slice,

als hij naar links gaat is het een hook en

als hij rechtdoor gaat is het een wonder.

County Herald, de Lochemse

VOOR AL UW BOVAG OCCASIONS • TEVENS LICHTE BEDRIJFSWAGENS

Augustus

Graag zou ik van de gelegenheid gebruik

maken om de maand augustus van het

jaar onzes Heren 2009 mijn diepe dank

te betuigen.

Hij heeft me gelukkig gemaakt. Hij liet

de zon vele dagen uitbundig op ons

neerschijnen, hij gaf ons zachte morgens,

lome middagen en zwoele avonden, ook

als we gewoon thuis in Nederland waren.

Eindelijk konden de thuisblijvers weer

eens met een gebruinde kop tegen de zonzoekers

in het zuiden zeggen: „Voor het

weer hadden jullie niet weg hoeven gaan.”

Ik weet uit ervaring dat dit de zonzoeker

altijd even een pijnlijke steek in de zij

bezorgt. Jezus, had hij daarvoor twee

dagen in de file gestaan?

Frits Abrahams, NRC Handelsblad

Schuurtje

Weet iemand nog hoe de eerste seniorendag

is verlopen?

Begin negentiger jaren werd bij wijze van

proef een dag voor de senioren georganiseerd.

Aangezien er geen grote opkomst verwacht

werd, werd de herendag met de

seniorendag samengevoegd. Op deze eerste

dag, een dinsdag, zat de wedstrijdcommissie

in de persoon van Piet van der

Zijde achter een gammel tafeltje in een

schuurtje op de Rottebergen.

Nadat zich twee heren hadden gemeld

die toevallig ook nog senior waren zei

Piet: “Gaan jullie maar vast de baan in.

Ik wacht wel. Er kan misschien nog wel

iemand komen.”

Teruggekeerd in het schuurtje van de club

na tweemaal negen holes moest geconstateerd

worden dat zich geen andere spelers

gemeld hadden. De conclusie was dan ook

dat de baan te zwaar was voor senioren.

Gelukkig hadden zij het niet bij het rechte

eind.

Archief Op de Hoogte

Leeuwenhoek 22 d

2661 CZ Bergschenhoek

Nederland

Telefoon: 010 - 511 26 97

Telefax: 010 - 511 39 42

Mobiel: 06 - 533 327 59

Mobiel: 06 - 515 600 28

E-mail: t.buchner@planet.nl

Internet: www.autobuchner.nl

P

In

focus

Slimme lui op die Duitse golfbanen.

Dubbele ruimte, schuimrubber paaltjes ....

Scheelt een hoop deuken!

Integratie

Mijn Nederlands is

toch nog steeds niet

goed. Bestel ik een

pils krijg ik er vier!

Doping

Zoveel hebben ze bij

de dopingcontrole

niet nodig hoor.

Tempo:

Tempo in de baan? Nou, voor ons hoeft dat niet zo nodig ...

S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 2 5


S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 2 6

In memoriam René Schut

René was een verenigingsman ‘pur sang’.

Hij was vanaf dag één actief in de wedstrijdcommissie, de Golfvijfdaagse

commissie en de lustrumcommissie. Altijd aanwezig tijdens wedstrijden, een

rondje golf of gewoon bij een hapje en een drankje.

Ook was hij een blauwe maandag lid van de bouwcommissie, maar dat

strookte niet helemaal met zijn opvattingen. René had zijn bedenkingen bij

de verbouwing van het clubhuis, omdat bij hem de vereniging op de eerste

plaats kwam en hij vond dat niets dat in de weg mocht staan. Hij was nooit

bang om zijn mening te verkondigen, al deed hij dat soms op een manier die

misschien niet door een ieder gewaardeerd of begrepen werd.

Het spelletje zelf vond hij enig; de wedstrijden, de ZAC, waar hij Joyce leerde

kennen en de tripjes naar België als er niet op de baan gespeeld kon worden

in verband met de competitie. Later nam hij enthousiast deel aan diezelfde

zondagcompetitie.

Zijn narrigheid over het feit dat hij niet met de Ryder Cup mocht meespelen

zorgde ervoor dat hij één van de bedenkers van de voorloper van de Masters

werd. En glunderend ontving hij daarna de uitnodiging tot het meedoen aan

diezelfde Ryder Cup.

Tot het eind bleef hij betrokken bij de club. Ook dit laatste jaar maakte hij

deel uit van de G5D-commissie. Helaas heeft hij het resultaat niet meer mee

kunnen maken.

De Hooge Bergsche zal een actief clublid missen en wij een geweldige vriend.

Carlijn Beije

Lieve Clubleden,

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mede langs deze weg

iedereen te bedanken voor alle warme belangstelling die René en ik van

jullie hebben mogen ontvangen gedurende zijn ziekte . Het heeft ons vaak

aangenaam verrast en werd ten zeerste gewaardeerd.

Joyce Schut

In memoriam Margot Lubbers

Op zaterdag 5 september hebben we afscheid genomen van Margot Lubbers.

Margot was in onze club bekend van haar enthousiaste werk voor de

Golfvijfdaagsecommissie.

Fanatiek als ze was als penningmeester van dit gezelschap probeerde ze netjes

alle cijfertjes kloppend te krijgen en ging ze de confrontatie aan met het

bestuur, om nog meer voor de leden voor elkaar te krijgen.

Twee jaar geleden werd bij haar borstkanker geconstateerd met een heel

slechte prognose.

Dankzij een goede reactie op de medicijnen heeft ze nog twee mooie jaren

gehad met haar vrienden en vriendinnen, die overigens ook in deze laatste

fase van haar leven een geweldige steun zijn geweest. Margot overleed op

53-jarige leeftijd.

Het doet veel pijn om afscheid te nemen van zo’n lieve vrouw, zo’n lieve

vriendin, zo’n stoer wijf, zo’n levensgenieter, zo’n kleurrijk mens, ondanks de

wetenschap dat ze vrede had met de situatie en dat ze in de afgelopen twee

jaar geleefd en genoten heeft voor tien.

We zullen Margot missen

Eric van Mieghem

Een toevallige ontmoeting

Hoewel de redactie er geen gewoonte van maakt haar jaarlijkse golfuitje breed uit te

meten meent zij hier dit jaar een uitzondering op te moeten maken.

Dit jaar togen wij naar het Brusselse om

daar in het soms Waalse dan weer Vlaamse

gedeelte te kunnen spelen. Gedurende vier

dagen hebben wij verschillende banen

bezocht, die alle zeer de moeite van het

spelen waard zijn.

Op zich niets bijzonders, zelfs niet toen wij

na het spelen van een rondje op de eveneens

twintig jaar oude Golf l’Empereur,

een groepje andere HB leden mochten

ontmoeten dat in dezelfde periode deze

omgeving onveilig maakte.

Wat onze trip dit jaar echt bijzonder

De matchplaykampioenschappen werden gespeeld op 5 en

6 september.

De winnaars van 2008 wisten allebei de finale te halen

maar hebben hun titel niet geprolongeerd.

Na afloop van vier rondes die in het weekend gespeeld

zijn (twee op zaterdag en twee op zondag), moest

Annemiek de Langen haar titel afstaan aan Marieke

Vollebregt en heeft Eric Brommert zijn meerdere erkend

Tineke Hummelen

maakte was het bezoek aan golfclub

d’Hulencourt. Naast het feit dat deze baan

van een zeer bijzondere schoonheid is en

volgens insiders zeer vrouwvriendelijk -de

Franse golfbaanarchitect blijkt een ‘vrouwenzot’-

werden wij na afloop aangenaam

getroffen door de hartelijke ontvangst

van de zichzelf noemende ‘honourable

secretary’ John Heath en bestuurslid Marc

de Vriendt. Tijdens het gesprek met beide

heren bleek dat deze vereniging het gastheerschap

hoog in het vaandel draagt. De

heer Heath is speciaal belast met het ver-

Clubkampioenschappen

Matchplay

2009

welkomen van gasten. Hij doet dit op een

zeer Hollandse wijze, te weten door het

aanbieden van, jawel, een glas jenever.

Bokma was dan ook ons deel. Ketel 1 blijft

voorbehouden aan de president van deze

golfclub, de heer Patrick Solvay. Dit kan

toch geen toeval zijn? Op de vraag of wij

na deze godendrank onderweg problemen

met het bevoegd gezag konden verwachten

kregen wij als antwoord dat de politie

relatief afwezig was.

Ben je dan in België of niet?

in Ger Reckweg. De strijd om de derde en vierde plaats

ging bij de dames tussen Jona Verbeek en Carmen

Sullivan en bij de heren tussen Rob van Nuijsenburg en

Ragnar Ragnarsson. Jona en Rob wisten de laatste partij

in hun voordeel te beslechten.

Daarmee zit het laatste clubkampioenschap van 2009

erop.

Corrie van Velzen

S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 2 7


S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 2 8

Onze Paddo’s

In mijn onschuld dacht ik aanvankelijk dat paddo’s

een volksuitdrukking was voor paddenstoelen. Niet

dus. Paddo’s blijkt een verzamelnaam te zijn voor de

zogenaamde hallucinerende soorten.

Daar ik het met u eigenlijk gewoon over

onze paddenstoelen op de baan wilde

hebben, zou ik dus eigenlijk fout zitten

met deze titel. Maar nu heb ik toch een

verrassing voor u:

Ze staan er, die hallucinerende soorten,

bij ons op de baan. Jawel!

Dus mocht u na jarenlange innerlijke en

vaak ook zichtbaar uiterlijke strijd om

de handicapverlaging in een dip terecht

komen dan is hier wellicht de oplossing!

Zij het een tijdelijke. Het is verboden

bezit volgens onze minister, dus ga ik u

niet direct vertellen waar ze staan en laat

ook de afbeelding even weg.

Gevaarlijke jongens

Hoe meer ik me erin verdiep hoe riskanter

ik paddenstoelen in het algemeen vind. Er

zijn er die eetbaar zijn, maar wel gedurende

de eerste dagen en daarna kun je er

beter afblijven. Er zijn ook giftige en zelfs

dodelijke soorten. Deze laatste overigens

niet op onze baan.

Dan zijn er soorten die er een uitgesproken

parasitaire levenswijze op na houden.

Ze groeien op levende bomen en heesters

en zijn in staat hun gastheren na korte

of langere tijd te doden. De honingzwam

is zo’n soort. Berucht is de huiszwam,

die zich ontwikkelt op vochtige plekken

in ons timmerhout, maar zich vervolgens

gezellig uitbreidt in droge gedeelten van

dit hout. Is het bij u thuis zover, dan zou

ruDo vAn rijmenAm

ik toch maar eens naar een andere woning

uitzien. Dit alles om u even in een opgewekte

stemming te brengen.

Wat is een paddenstoel eigenlijk? Het

wordt nu een beetje technisch, maar dat

moet even, tot beter begrip.

Een schimmel is een soort plant zonder

bladgroen. Hij bestaat uit lange, witte,

vertakte celdraden die aan de top groeien.

Omdat een schimmel heel teer is en snel

uitdroogt, leeft hij ondergronds of in

een boomstam. Schimmels kunnen geen

voedsel aanmaken en zijn aangewezen op

Glimmerinktzwam, eetbaar

maar erg dunvlezig.

Zwavelkopje bitter

en licht giftig.

het verteren van organisch materiaal. Ze

planten zich weer voort door middel van

sporen. Een paddenstoel is een vruchtlichaam

of voortplantingsorgaan van een

schimmel. Laat hij zijn sporen los dan

kunnen deze ontkiemen en er ontstaan

weer nieuwe schimmeldraden.

Er zijn vele verschijningsvormen van paddenstoelen.

De bekendste is de hoed-steel

paddenstoel, maar er zijn ook andere

vormen zoals bollen, bekers, knotsen en

schijven. Van groot tot klein, tot nauwelijks

zichtbaar.

Het is zeer moeilijk alle soorten goed te

leren kennen, omdat jonge en oude exemplaren

van dezelfde paddenstoel soms een

heel verschillend uiterlijk hebben en veel

soorten erg veel op elkaar lijken. Geloof

mij, de golfregels zijn gemakkelijker.

Onze baanpaddenstoelen

Via ons Committed to Green onderzoek

weten we dat er bij ons 34 soorten paddenstoelen

voorkomen, waarvan er twee

op de rode lijst (dus zeldzaam). Van

deze 34 soorten zijn er zeven eetbaar en

zelfs smakelijk. Ik noem u de Geschubde

Boschampignon, de Inktzwam en ook de

Reuzenbovist. De meeste moeten jong

gegeten worden en niet rauw, omdat een

enkele soort in rauwe toestand zelfs giftig

kan zijn.

Dan is er een enkele echt giftige bij en

wel de fraaie Vliegenzwam. Vorig jaar

nog te zien op de vijfde hole onder de

berken. Prachtig zijn ze wel en ook zeer

fotogeniek.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer

weten over onze baanpaddenstoelen dan

adviseer ik u Ellen Beckmann van Rotta

te raadplegen. Zij is absoluut deskundig

op dit gebied.

Onze Greens

Via Bradley, onze hoofdgreenkeeper, kreeg

ik informatie over de schimmelziekten die

we op de greens zien.

Ik noem u er enkele:

Dollarspot. Meest in het najaar en herkenbaar

aan kleine plekjes gebleekt gras.

Deze plekken kunnen samensmelten.

Risicovolle omstandigheden zijn hevige

ochtenddauw, plekken die geen ochtendzon

krijgen en uitzonderlijk kort maaien.

Rooddraad. Ronde plekken van dode grassprieten,

gemengd met levend gras. Deze

plekken worden lichter en ook wat rozig

van kleur. Komt voor bij een lage vruchtbaarheidstoestand

van de grond en in

natte omstandigheden.

Rondeplekkenziekte. Begint als een licht

bronskleurige ringvormige aantasting van

struisgras. Komt voor bij jonge greens,

waar veel zand is gebruikt en manifesteert

zich aan het eind van het voorjaar en in

de zomer.

Heksenringen. Hiervan zijn verschillende

vormen bekend. Dit is een kring van dood

gras. Een belangrijk kenmerk is dat als

twee kringen elkaar raken, ze beide verdwijnen.

Als u dit leest lijkt het eenvoudig, maar de

herkenning is toch steeds lastig. Vakwerk

dus. De remedie tegen deze schimmels

-want daar wil iedereen toch wel vanaf-

is voornamelijk cultuurtechnisch, temeer

omdat chemische bestrijdingsmiddelen

voor deze ziekten nauwelijks nog verkrijgbaar

zijn.

Kleine reuzenbovist.

Schubbige bundelzwam, eetbaar maar taai.

Goed om garen mee geel te verven.

foTo ellen BeCkmAnn

Jonge inktzwam,indien

jong goed eetbaar.

Een Hooge Bergsche recept

Toen ik het voorgaande nog eens nalas

trof mij toch iets negatiefs over onze

paddenstoelen, vandaar dat ik u één van

de vele heerlijke recepten niet wil onthouden.

Schnitzels met Inktzwammen en kaas

Benodigd:

400 gram jonge inktzwammen

(in de baan volop te vinden)

4 schnitzels

20 gram boter

1 ei

3 eetlepels paneermeel

4 plakjes kaas

knoflookpoeder, zout, peper en boter

Bereiding: Schnitzels kruiden en paneren,

aan beide kanten lekker bruin bakken

en op voorverwarmde schaal leggen.

Paddenstoelen kort in boter smoren, zout

en peper erover. Paddenstoelen over de

schnitzels verdelen, plakken kaas erover

en alles in de hete oven tot de kaas begint

te smelten.

Serveer dit alles met wat groente, vervang

de aardappelen door drie nieuwe Titleist

ballen en de maaltijd kan niet meer stuk.

Doen!

Nu het seizoen weer aanbreekt leek het

mij goed u even voor de paddenstoel

‘enthousiast’ te maken. Zij vormen een

uitgebreid onderwerp waarover wij het

vast nog wel eens zullen hebben.

S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 2 9


S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 3 0

De grijns

Lever

Een fanatieke golfer en regelmatige bezoeker

van de 19e hole komt bij de dokter met

helse pijnen rechtsboven in de buikstreek.

De dokter onderzoekt hem, ziet ook zijn

rode neus en constateert al snel een fors

probleem aan de lever. “Dat is niet zo

mooi”, zegt hij tegen de golfer, “Wat

drinkt u zoal?”

“Oh, dat maakt niet uit hoor, wat u heeft

openstaan.....”

Three times

An elderly couple are sitting around one

evening and the man says to his wife:

“Marsha, we are about to celebrate our

60th wedding anniversary. We’ve had a

wonderful life together, full of contentment

and blessings. But there’s something

I’ve always wondered about. Tell me the

truth. Have you ever been unfaithful to

me?” She hesitates a moment, then says:

“Yes, Sidney, three times.” “Three times?

How could that happen?” Sidney asks.

Marsha replies: “Well, do you remember

right after we were married and we were

so broke that the bank was about to

foreclose on our little house?” “Yes, dear,

T 0800 7 800 800 (gratis)

www.lilianefonds.nl

€ 85,65

gratis plaatsing

NAAM Bun Thoeun LAND Cambodja

LEEFTIJD 9 jaar HANDICAP verloor door

ernstige verbranding zijn vingers

BIJDRAGE prothese, fiets en schoolmaterialen

RESULTAAT kan nu makkelijker eten

en gaat op de fiets naar school

those were really difficult times” replies

Sidney. “And remember when I went to

see the banker one night, and the next

day the bank extended our loan?” “Gosh,

that’s really hard to take” says Sidney.

“But since things were so bad at the

time, I guess I can forgive you. When was

the second time?”

“Well” Marsha continues “do you remember

years later when you almost died of

that heart problem because we couldn’t

afford an operation?” “Yes, of course”

Sidney says. “Then you will remember

that right after I went to see the doctor,

he performed the operation at no cost?”

“Yes, I remember” says Sidney, “and as

much as that shocks me, I do understand

that you did what you did out of love for

me, so I forgive you.”

“So, when was the third time?”

Marsha lowers her head and says: “Do

you remember when you ran for president

of your golf club and you needed 62 more

votes?”

Schieten

Een krasse en nog steeds actieve golfer is

ruim de 80 voorbij en gaat voor de jaarlijkse

controle naar de huisarts.

Dokter: “En, hoe gaat het tegenwoordig?”

Onze golfer: “Prachtig, meneer de dokter,

geef

om

dit

kind

giro 7 800 800

’s-Hertogenbosch

Hét speciale fonds voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden

Golfschool activiteiten & OmniTour 09 online!

ik heb de liefde van mijn leven gevonden:

een knappe jongedame van 18, die toevallig

ook leuk golft. Ik ben in de fleur

van mijn leven en kijk, we komen net te

weten dat ze in verwachting is!”

“Wel” zegt de dokter “laat me u een waar

gebeurd verhaal vertellen. Een patiënt van

mij gaat ieder jaar op berenjacht. Hij is

echter niet meer een van de jongsten en

in zijn verstrooidheid vertrekt hij met zijn

paraplu in plaats van met zijn jachtgeweer.

Op een gegeven moment staat hij

oog in oog met een beer, hij richt zijn

paraplu en probeert te schieten. Weet je

wat er toen gebeurde?”

De golfer: “Nee, vertel!”

Dokter: “De beer werd vol getroffen en

viel dood voor zijn neus neer.”

Golfer: “Dat kan niet! Iemand anders

moet geschoten hebben!”

Dokter: “Wel, om nu op uw geval terug te

komen...”

De Kwis september 2009

Met de nieuwe opgave leggen we de lat maar weer eens wat hoger. U ziet hierop onze kersverse

vice-voorzitter (op de rug weliswaar) peinzend naar een geel watertje staren.

De vraag luidt natuurlijk: Op welke hole bevindt zich denkende Dirk L. ?

Kwis van juni

Bloeiende Bloesem

De boom met de fraaie witte bloesem

-de opgave uit het juninummer- staat

in het voorjaar te pronken bij de

green van hole tien.

Als je zo gelukkig bent om op de

green te slaan, passeer je hem aan

je rechterhand, net voor je die green

betreedt. Sla je te kort, dan tref je

de helling bij die boom en spuit je

bal recht de ellende in. Dan ben je

ook niet meer zo gevoelig voor die

bloesempracht. Dat zijn dus de foute

inzenders.

Prachtige Prijzen

Alle juiste antwoorden werden op

onze bekende onpartijdige wijze aan

de Siamees voorgelegd en die presteerde

het om de volgende gelukkigen

aan te wijzen:

Theo Bakker gaat er vandoor met een werkelijk

allerfraaiste schoenentas (net als alle andere

prijzen weer geheel belangeloos ter beschikking

gesteld door Gary van Omnigolf!). De

superballen zijn voor Norma Westra en de

andere (toch ook echt wel goede ballen) gaan

naar Benedicte Hermans. U ziet het opnieuw,

inzenden loont. Echt!

De kwis

van

Frits

friTs louW

Al die inzendingen (daarbij

tonend dat u de steeds weer

geweldige inspanningen van

uw kwismaster waardeert)

als vanouds per e-mail:

falouw@xs4all.nl of door

middel van het strookje aan

het publicatiebord.

Dit laatste graag duidelijk

ingevuld inleveren bij ons

secretariaat.

Over de inhoud van de kwis

wordt niet gecorrespondeerd,

tenzij in het Siamees.

S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 3 1


S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 3 2

Wie won

Hemelvaart Superballs, 21 mei

1. Ab van der Knaap, Pim Westerink, Cees Gijsbers, Henriëtte Reckweg

2. Marijke Visser, Thea Mevissen, Chantal van Grootveld, Ajo Duymaer

van Twist

3. Gé Derksen, Jan Lasker, Harry Rijnboutt, Elize Hammer

Monthly Medal A, 23 mei

1. Boyd de Groot 2. Annemiek de Langen

3. Timothy Beumer (tevens beste bruto score 78)

Luilak, 30 mei

Overall winnaar: Yin Biemond

Dames: 2. Angelique Moerman 3. Marieke Vollebregt

Heren: 2. Theo Bakker 3. Erik van der Does

Rookgroep surprisewedstrijd, 1 juni

Categorie A: 1. Ernst Olree 2. Joop van den Berg 3. Freek Reckweg

Categorie BCD dames: 1. Ada Rosendaal 2. Tilly Nolte 3. Mia van

Helden

Categorie BCD heren: 1. Carel Hammer 2. Roy Harrison 3. Cees

Gijsbers

Clubkampioenschappen tegen PAR, 6/7 juni

Dames: 1. Marilla Louw 2. Annemiek de Langen 3. Renata Filet

Heren: 1. Ragnar Ragnarsson 2. Timothy Beumer 3. Stef Fransen

Handicart wedstrijd, 13 juni

1. Marijke Zinnemers & Rob van Nuijsenburg

2. Truus Kamerling & Gé Derksen

3. Yvonne Kwaaitaal & Boyd de Groot

Monthly Medal BCD, 14 juni

Categorie B: 1. Peter van Dijken 2. Tilly Nolte 3. Sergej Babajeff

Categorie CD: 1. Steven van der Meulen 2. Edo van Marion

3. Ben van Huijgevoort

Monthly Medal A, 21 juni

1. Rob van Nuijsenburg 2. Eric Brommert 3. Karel Martens

Beste bruto: Ed Schelkers (76)

Greenview Open, 28 juni

1. Heleen & Evert Harreman

2. Jurgen Muijs van de Moer & Ferdinand Houwink

3. Marilla Louw & Boyd de Groot

Strokeplay kampioenschappen, 4/5 juli

Dames: 1. Annemiek de Langen 2. Marilla Louw

3. Anne-Mieke van ‘t Klooster

Heren: 1. Eric Brommert 2. Ed Schelkers 3. Timothy Beumer

Hemelvaart Superballs

Luilak

Rookgroep surprisewedstrijd

Clubkampioenschappen tegen PAR

Greenview Open

Strokeplay

Buitenbokaal, 10 juli

Overall winnaar: Hella van Mieghem

Dames: 1. Arianne Schaap 2. Annemiek de Langen

Heren: 1. Eric van Mieghem 2. Ger Reckweg

Monthly Medal BCD, 11 juli

Categorie B: 1. Judith Spaan 2. Gert Dingemanse 3. Corrie van Velzen

Categorie CD: 1. Carel Hammer 2. Rolf van Baarle 3. Willem v.d. Burg

Omnigolf, 18 juli

Dames: 1. Arianne Schaap 2. Elize Hammer 3. Marijke Visser

Heren: 1. Carel Hammer 2. Pim Westerink 3. Ben Ranshuysen

Monthly Medal A, 19 juli

1. Jurgen Muijs van de Moer 2. Erik van der Does 3. Eric van Mieghem

Beste bruto: Timothy Beumer (81)

De Par van Annemiek & Miech, 25 juli

Dames: 1. Frida Gijsbers 2. Angelique Moerman 3. Loeki Peters

Heren 0-18: 1. Ab van der Knaap 2. Guy Skern 3. Dylan Weggeman

Heren 18+: 1. Rolf van Baarle 2. Ben Ranshuysen

3. Geert van Grootveld

Foursome, 26 juli

Dames: 1. Annemiek de Langen & Ineke Jonkman

2. Lot Peijnenburg & Marilla Louw

3. Tineke Trip & Ellen van der Waa

Heren: 1. Eric van Mieghem & Bram Bobbe

2. Marc Bovy & Teun Büchner

3. Ernst Olree & Paul Mostert

Monthly Medal BCD, 2 augustus

Categorie B: 1. Steven van der Meulen 2. Gert Dingemanse

3. Ellen van der Waa

Categorie CD: 1. Carel Hammer 2. Rob Rapmund 3. Rolf van Baarle

Monthly Medal A, 8 augustus

1. Gordon Robinson (tevens beste bruto: 81)

2. Fred Pols 3. Bram Bobbe

Bisque Cup, 15 augustus

Overall winnaar: Gert Dingemanse

Dames: 2. Ineke Bowen 3. Tilly Nolte

Heren: 2. Ab van der Knaap 3. Rob Rapmund

Heer van Stand, 16 augustus

1. Jim Moran 2. Geert van Grootveld 3. Paul Becker Hoff

Supertrio, 22 augustus

1. Annemiek de Langen & Ger Reckweg

2. Marilla Louw & Hans Hendriks

3. Frida & Cees Gijsbers

Matchplaykampioenschap

Dames: 1. Marieke Vollebregt 2. Annemiek de Langen 3. Jona Verbeek

4. Carmen Sullivan

Heren: 1. Ger Reckweg 2. Eric Brommert 3. Rob van Nuijsenburg

4. Ragnar Ragnarson

Buitenbokaal

Foursome

Bisque Cup

Omnigolf

Heer van Stand

Matchplay

foTo mArieke volleGreGT

S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 3 3


Overdracht onroerend goed

Vestiging hypotheek

Samenlevingsovereenkomst

Huwelijksvoorwaarden

Schenking

Testament

Erfenis

Oprichting B.V., -vereniging, -stichting

Verbouwingshandicap??

Ben van der Sluis adviseert u graag.

BOUWBEDRIJF

H. VAN DER SLUIS & ZN. BV

Sinds 1883

Nieuwbouw receptieruimte

van De Rottebergen en verbouw

secretariaat GC De Hooge Bergsche

Terbregseweg 8 a ▲ T 010 4215573

3056 JW Rotterdam ▲ F 010 4210254

Notariskantoor Stöger

Burgemeester Patijnlaan 1932

(hoek Bankastraat)

2585 CB Den Haag

Postbus 85591, 2508 CG Den Haag

Telefoon 070 3469309

Fax 070 3636321

E-mail: notaris@stoger.knb.nl

MR C.G.J. STÖGER,

NOTARIS

Wonen bij de green

Mühlenhof - Vakantie: 1 overnachting in het vakantiehuis, bad- & bedlinnen aanwezig,

ontbijt, 2 greenfees, 1 diner met 3 gangen € 149,-- per persoon.

Andere arrangementen op onze website.

Koop uw vakantiehuis direct bij de green vanaf € 128.500,--.

Dagje - Mühlenhof: Ontvangst met koffie en gebak,

18 holes golfen, 3 gangen diner naar keuze.

maandag t/m vrijdag € 55,-- / weekeinde € 60,--.

Mühlenhof Freier Golfplatz

Greilack 29, 47546 Kalkar-Niedermörmter

F R E I E R G O L F P L A T Z

Fon: 0049 - 2824 - 92 40 92, www.muehlenhof.net

Anz._Op_De_Hoogte.indd 1 24.02.2009 19:34:52 Uhr

Golfvijfdaagse

Woensdag 26 augustus Koolwitje

1. Ben van der Sluis en Netty Beijn

2. John Smith en Marilla Louw

3. Kiffin Gish en Roy Harrison

4. Peter Egge en Diny Baardman

Donderdag 27 augustus Atalanta

1. Theo Bakker, Jeanine Duhen, Lous van de

Berge, Roel Harkema

2. Jan Vollebregt, Heleen Harreman, Peter

Duhen, Carlijn Beije

3. Elize Hammer, Fikret Ates, Pie Boswijk,

Alan Daventry

Vrijdag 28 augustus Dagpauwoog

1. Mia van Helden en Yvonne Kruis

2. Jan Vollebregt en Siem Kloos

3. Marijn van Manen en Nico Smeets

Zaterdag 29 augustus

Citroenvlinder

Dames: 1. Sien Buisman 2. Lot Peijnenburg

3. Diny Baardman

Heren: 1. Carel Hammer

2. Rob van Nuysenburg 3. Dick Hoogendoorn

Zondag 30 augustus

Koninginnenpage

Overall winnaar: Lot Peijnenburg

Dames: 2. Annelous Thoen 3. Judith Spaan

Heren: 1. Thijs Beetstra 2. Gert Dingemanse

S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 3 5


S E P T E M B E R 2 0 0 9 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 3 6

Overleden

N.H. Plokker

René Schut

Margot Lubbers

Adreswijzigingen

J.G.B. Fransz

Fritz Langstrook 12

2726 VX ZOETERMEER

Jean-Paul Bouwense

Parallelstraat 13

3161BD Rhoon

Nieuwe leden

N.A. Dammers (Nico)

Heemtuin 10

2665 VR BLEISWIJK

010-5210983

M.J.R. Dammers (Milo) Jeugd

Heemtuin 10

2665 VR BLEISWIJK

10-5210983

J.A. Ham (Jurriaan) Jeugd

Offenbachlaan 12

3055 KW ROTTERDAM

010-4224855

C. Hoogenboom (Cees)

Willem Wilminkstraat 25

2652 GP BERKEL EN RODENRIJS

010-5217208

Eagle

Johan Jansen

scoorde op 22 mei

een eagle op de

twaalfde hole.

Personalia

L. Koole (Leo)

Weissenbruchlaan 146

3054 LS ROTTERDAM

06-53796157

T. Kroken (Thomas) Jeugd

Grooten Sloot 42

2661 SN BERGSCHENHOEK

010-5249700

W. Kroken (Willem) Jeugd

Grooten Sloot 42

2661 SN BERGSCHENHOEK

010-5249700

E. Kroken (Erik)

Grooten Sloot 42

2661 SN BERGSCHENHOEK

010-5249700

M.C.E. van Lenningh (Marijne) Jeugd

van Ruysdaellaan 155

2661 SH BERGSCHENHOEK

010-5222610

R.A.C. van Lenningh (Ruben) Jeugd

van Ruysdaellaan 155

2661 SH BERGSCHENHOEK

010-5222610

H.J.F. Meijer (Hidde) Jeugd

Calandweg 15

2661 TS BERGSCHENHOEK

010-5214337

T.L. van Nuijsenburg (Tom) Jeugd

Blankenweg 28

2661 TR BERGSCHENHOEK

010-5223458

R.M. Reuver (Remco) Jeugd

Smaragd 7

2561 RZ BERKEL EN RODENRIJS

010-5115936

R. de Ruyter (Robert) Jeugd

Koperwiekdreef 30

2665 VE BLEISWIJK

06-30789878

I.N. van den Steen (Ingmar) Jeugd

Rembrandtlaan 72

2661 SK BERGSCHENHOEK

06-40534827

J.B. Verheij (Jelle) Jeugd

B.L.F. de Montignylaan 141

3055 NB ROTTERDAM

010-4529459

C. Verhoeven (Chantal) Jeugd

Johan de Meesterstraat 11b

3031 SM ROTTERDAM

06-14362713

Uitgeschreven

G.P.M. van Dijk

R.A. den Hertog

L.H.C. Hessels-Groenhorst

S. Kobayashi

C.G.J.M. Simonis

Hole-in-one

Peter Visser maakte op 30

augustus een hole-in-one op de

elfde. Alle overige deelnemers

aan de laatste dag van de

Golfvijfdaagse kregen van Peter

een drankje aangeboden.


D R U K W E R K O N T W E R P

DRUKWERK = COMMUNICATIE

Communicatie is de basis van elke goede samenwerking en één van de manieren om goed en duidelijk te

communiceren is drukwerk.

Laat dat nou de specialiteit zijn van ons bedrijf.

Met ons team hebben we al bijna 70 jaar een naam hoog te houden op dit gebied.

Wij begeleiden divers drukwerk van idee tot brievenbus.

In goede samenwerking met een aantal ontwerp- en reclamebureaus, binders en mailingbedrijven,

• Jaarverslagen

• Huisstijlen

• Reclamedrukwerk

• Product promoties

kunnen we een zeer compleet pakket aan drukwerk leveren.

• Displays

• Leaflets

• Folders

• Presentatiemappen

• Ringbanden

• Corporate image brochures

• Kalenders

• Posters

• Bureauleggers

• Verpakkingen

• Advies

enz....

Fraai verzorgd drukwerk is één van de belangrijkste stappen in de communicatie naar een bedrijf of consument toe.

Gramo drukwerk zorgt daarvoor

Jonker Fransstraat 41 - 43 • 3031 AM Rotterdam

Telefoon 010 411 89 55 • Fax 010 404 78 62

Mail gramo @gramo.nl


EEN DEEL VAN ONS GEHEIM

ZIT IN HET VUUR.

Een deel van het geheim van KETEL 1 zit in het vuur,

het vuur onder de oudste nog in werking zijnde

distilleerketel van Schiedam. De originele koperen distilleer-

ketel waaraan deze ambachtelijk gestookte graanjenever

zijn naam te danken heeft. Het vuur onder deze ketel is

niet het enige geheim van het succes van KETEL 1. Het

grootste geheim vormt het distilleerproces en de lijst van

ingrediënten die Joannes Nolet in 1691 toevertrouwde

aan zijn dagboeken en die nu al meer dan driehonderd

jaar veilig liggen opgeborgen in de kluis van Nolet. Maar

één Nolet per generatie heeft toegang tot dit zorgvuldig

bewaarde geheim. En zo blijft ook de komende generaties

de receptuur van KETEL 1 graanjenever het best bewaarde

geheim van Schiedam. www.ketel1.nl

K E T E L 1 , H E T B E S T B E W A A R D E G E H E I M V A N S C H I E D A M .

More magazines by this user
Similar magazines