Algemene Verkoopvoorwaarden van Blokker B.V. (voor de in ...

blokker.nl

Algemene Verkoopvoorwaarden van Blokker B.V. (voor de in ...

Algemene Verkoopvoorwaarden van Blokker B.V.

(voor de in Nederland gesitueerde Blokkerfilialen)

Zoals u gewend bent!

Blokker B.V. (hierna Blokker) wil graag dat winkelen bij één van onze filialen eenvoudig en

duidelijk is.

Wij begrijpen dan ook dat, indien u bijvoorbeeld toch spijt krijgt van uw aankoop, of een

artikel incompleet of beschadigd is bij thuiskomst, u wilt weten waar u aan toe bent.

Het antwoord op deze en andere vragen, vindt u in deze Algemene Verkoopvoorwaarden,

hierna AV genoemd. Deze AV zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

d.d. 17 januari 2007 onder kenmerk 33147847. Op uw verzoek zal (na opgave van naam,

adres en woonplaats) Blokker u kosteloos een exemplaar toesturen.

Artikel 1 - Algemeen

1. Onder ‘Blokker’ wordt in deze AV verstaan de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid Blokker B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te

Amsterdam, Nederland.

Het hoofdkantoor van Blokker is gevestigd op het volgende adres:

Van der Madeweg 13-15

1099 BS Amsterdam

Tel.nr: 020-5683568

Fax.nr: 020-5683420

Blokker is ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam, KvK-nummer

33147847, BTW-nummer NL003481773B01. E-mail: klantenservice@blokker.nl, tel:

020-5683426, bereikbaar ma-vr van 9.00- 18.00 uur.

2. Deze AV zijn van toepassing op u als particuliere consument. Hiermee wordt een

afnemer bedoeld die een overeenkomst met Blokker aangaat voor particulier

huishoudelijk gebruik en dus niet direct of indirect handelt in het kader van de

uitoefening van een beroep of bedrijf. Alle andere afnemers van Blokker worden

beschouwd als zakelijke afnemers op wie de AV van de tot het Blokkerconcern

behorende groothandel Elektroblok, gevestigd aan de Van der Madeweg nr. 13 te

Amsterdam, van toepassing zijn.

3. Deze AV zijn van toepassing op elke aanbieding, overeenkomst en levering tussen u

en Blokker.

4. Blokker geeft bij de ingang van het filiaal op het informatiebord aan hoe u voor een

aankoop kennis kunt nemen van de AV.

5. Deze AV zijn opgesteld in de wettige Nederlandse taal.

6. Zodra u een aankoop doet, waarbij u (een deel van) de verkoopprijs aan de kassa

betaalt, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de AV.

7. Deze AV gelden in alle onder de handelsnaam Blokker gevoerde winkelbedrijven in

Nederland, met uitzondering van onze internetsite “www.blokker.nl”. Hiervoor gelden

afwijkende AV, welke zijn te vinden op de internetsite.

Artikel 2 – Het Blokker assortiment

1. Blokker heeft het recht om, zonder dit vooraf te melden, artikelen (of onderdelen

daarvan) uit haar assortiment te wijzigen of te verwijderen, ongeacht wat in reclame-


materiaal staat en zonder dat hier een recht op levering of schadevergoeding aan kan

worden ontleend.

2. Blokker doet haar uiterste best om u zo zorgvuldig en goed mogelijk van dienst te zijn.

Voor alle artikelen geldt echter het principe “op=op” en “zolang de voorraad strekt” en

dat geldt in het bijzonder ook voor aanbiedingen, al dan niet bestaande uit

gecombineerde artikelen in reclamemateriaal.

Zij kan tevens niet verplicht worden om voor artikelen of onderdelen daarvan in het

desbetreffende filiaal waarin u deze aanvraagt en die vanuit daar niet meer geleverd

kunnen worden ergens anders een nabestelling te doen.

Artikel 3 – Onze prijzen en betaalwijzen

1. Al onze prijzen luiden in Euro’s inclusief BTW maar exclusief de (wettelijk)

verplichte eventuele verwijderingsbijdrage of andere al dan niet door de wet verplichte

bijdragen en eventuele verzend-/ bezorgkosten.

2. Blokker heeft het recht haar verkoopprijzen te wijzigen, wanneer dit naar haar oordeel

van toepassing is. Indien in een reclame-uiting door Blokker is opgegeven dat de

prijzen gelden “zolang de voorraad strekt” (op=op principe) geldt dat voor de voorraad

zoals die aanwezig is in het Blokkerfiliaal waar u een aankoop wilt doen.

3. De prijs die u berekend wordt, is de prijs die in de kassacomputer van Blokker is

opgenomen en via de barcode op het artikel wordt aangegeven op het kassascherm.

4. U kunt bij ons met de volgende mogelijkheden betalen: contant geld, pin betaling,

Blokker cadeaubon, Blokker cadeaukaart, VVV Iris cheque, Boncadeau en Rocks,

mits de geldigheidsduur hiervan niet verstreken is. VVV Iris cheques, Blokker

cadeaubonnen, Boncadeaubonnen en Rocks dient u voor het volledige bedrag te

besteden.

5. Een door Blokker verstrekte tegoedbon verliest haar geldigheid na 30 dagen vanaf de

datum van afgifte van de bon. Hierbij geldt dat de tegoedbon alleen inwisselbaar is bij

het filiaal van uitgifte.

Tegoedbonnen kunnen niet voor contant geld ingewisseld worden. U dient hierbij het

volledige bedrag te besteden. Een eventueel restbedrag krijgt u niet contant retour.

6. Kassabonnen met de vermelding betaalwijze “inname VVV Iris cheque, inname

Blokkerbon, inname Boncadeau, inname Rocks en inname overige bon” kunt u

eveneens niet voor contant geld inwisselen.

7. Betalingen met een creditcard, evenals biljetten van €100, €200 en €500, worden niet

geaccepteerd.

Artikel 4 – Ontstaan eigendom

1. Zolang het totaal verschuldigde bedrag van de overeenkomst niet of slechts

gedeeltelijk is voldaan, blijven de geleverde artikelen eigendom van Blokker.

Artikel 5 - Reservering en bestelling met aanbetaling

1. Wanneer een artikel niet meer op voorraad blijkt te zijn, is het voor u mogelijk een

schriftelijke reservering voor het betreffende artikel te laten maken. Hieraan kunnen

geen rechten worden ontleend.

Bij binnenkomst van het betreffende artikel wordt er telefonisch contact met u


opgenomen, waaraan is voldaan na het inspreken van uw voicemail. U heeft

vervolgens 14 dagen de tijd om het artikel op te halen.

2. In bijzondere gevallen is het mogelijk om grote aantallen van een artikel te bestellen.

Blokker heeft het recht om bij een bestelling van boven de €500 een aanbetaling van

50% te vragen.

3. Wanneer u een artikelonderdeel van boven de € 5 bestelt, dient hiervoor een

aanbetaling van 50% van het aankoopbedrag te worden voldaan.

4. Van elke aanbetaling wordt door Blokker hetzij een handgeschreven bon, hetzij een

kassabon verstrekt, die het bewijs vormt van deze aanbetaling. Het aanbetaalde bedrag

wordt slechts verrekend op vertoon van de betreffende bon, op het moment dat u het

artikel afhaalt.

Artikel 6 – Bezorging

1. Als extra service heeft u de mogelijkheid om, door Blokker aangegeven artikelen, te

laten bezorgen. Indien u van deze service gebruik maakt, bent u verplicht het gehele

aankoopbedrag (eventueel inclusief bezorgkosten) in het Blokkerfiliaal van aankoop

vooraf te voldoen. Een afwijkend afleveradres binnen Nederland is mogelijk indien dit

is aangegeven bij de bestelling.

2. Blokker doet uiteraard haar uiterste best om zo snel mogelijk te leveren. Indien de

bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan

zo spoedig mogelijk bericht.

Bij overschrijding van de overeengekomen bezorgdatum, met meer dan 30 dagen,

heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden.

3. De aflevering vindt plaats op de begane grond van het door u opgegeven adres. De

producten dient u zelf uit te pakken en indien nodig te monteren.

4. Blokker is gerechtigd in gedeelten uit te leveren. Eventuele extra kosten van

nalevering worden door Blokker gedragen.

Artikel 7 - Ruilen en retouren

1. Wanneer u een artikel wilt ruilen of retourneren, is dit slechts mogelijk indien dit

plaatsvindt binnen 30 dagen na aankoop. Het aankoopbedrag en de datum op de

kassabon is hierbij bepalend.

U dient hierbij in het bezit te zijn van:

- De kassabon, zonder twijfel de juiste.

- De oorspronkelijke, complete en onbeschadigde verpakking van het artikel.

- Het ongebruikte en onbeschadigde artikel.

2. Gesealde artikelen worden alleen geruild, wanneer de verpakking ongeopend en/of

onbeschadigd is.

3. Verbruiksartikelen zoals batterijen en gloeilampen zijn uitgesloten van garantie en

kunnen dan ook niet geruild of geretourneerd worden.


Artikel 8 - Garantie

1. Blokker geeft op haar producten minimaal 1 jaar garantie. Door middel van het

garantiebewijs van de producent dient u aan te tonen dat door de producent van het

product u een langere periode wordt aangeboden. Voor garantie gelden de

garantievoorwaarden zoals aangegeven op het garantiebewijs van het product.

2. U kunt bij elk filiaal van Blokker in Nederland voor garantie terecht.

3. De garantietermijn vangt aan op het moment van aankoop. De originele kassabon

dient als garantiebewijs. Zonder de originele kassabon heeft u geen recht op garantie.

4. Normale slijtage leidt niet tot aanspraak onder enige garantie, net zo min als normale

veroudering zoals het verkleuren van houten tuinmeubelen. Bij gebruik dat in

redelijkheid niet als “normaal gebruik” kan gelden, kan geen beroep op garantie

worden gedaan.

5. U dient het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de

artikelen u ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort u te onderzoeken of

kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is

overeengekomen en voldoet aan de eisen, die u met Blokker bent overeengekomen.

Eventuele gebreken dient u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na

ontdekking schriftelijk aan Blokker te melden. De melding dient een zo gedetailleerd

mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Blokker in staat is adequaat

te reageren. U dient Blokker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen)

onderzoeken.

6. U kunt geen reparatie of vervanging eisen, indien dit onmogelijk is voor Blokker of

niet van Blokker kan worden gevergd. Blokker heeft het recht om te beoordelen of het

gebrek aan het artikel, door vervanging van een onderdeel, verholpen kan worden.

7. Blokker is niet verplicht tot het verlenen van garantie indien er sprake is van

ondeskundig gebruik, wanneer consumentenproducten worden gebruikt voor

professionele doeleinden of gebreken die ontstaan zijn door demontage. Garantie is

tevens uitgesloten indien het artikel wordt doorverkocht aan derden. Wanneer tijdens

onderzoek blijkt dat geprobeerd is het product te herstellen door derden, is (Blokker)garantie

uitgesloten. De onderzoekskosten zijn in dat geval voor uw rekening.

8. Op artikelen die door breuk onbruikbaar zijn geworden, vervalt de garantie.

9. Indien een artikel binnen de garantietermijn wordt gerepareerd, blijft de

oorspronkelijke garantietermijn in tact.

10. Bij een reparatie verleent Blokker drie maanden garantie op de uitgevoerde reparatie.

U dient hierbij het reparatiebewijs te bewaren.

11. Op artikelen die op uw verzoek buiten de garantie worden gerepareerd, dient een

aanbetaling van € 20, - plaats te vinden, bovenop de reparatiekosten.

12. Op reparaties aan artikelen met bliksem-, water-, brand- en/of vochtschade wordt geen

garantie gegeven.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

1. Blokker is slechts aansprakelijk voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe

te rekenen, respectievelijk ontstaan is door omstandigheden die op grond van

dwingendrechtelijke regels voor haar rekening komen.

2. Blokker is niet aansprakelijk voor schade door ondeskundig of onveilig gebruik.

3. Indien u het in Nederland geleverde product van Blokker buiten Nederland gebruikt,

bent u zelf ervoor verantwoordelijk dat het geleverde product voldoet aan de


technische eisen of normen, die worden gesteld in wetten of andere dwingende

bepalingen van het land waar het product wordt gebruikt.

4. Indien een Blokkerartikel wordt doorverkocht aan derden, vervalt de aansprakelijkheid

van Blokker voor het artikel.

5. Blokker is niet aansprakelijk voor ontvreemding van persoonlijke eigendommen in het

Blokkerfiliaal.

6. Schade aan persoonlijke eigendommen door Blokker winkelmeubilair of materialen in

normale toestand kan Blokker niet aangerekend worden.

7. Indien u in de winkel schade toebrengt aan een Blokkerartikel of het meubilair, bent u

voor de hierdoor ontstane schade aansprakelijk.

8. Blokker kan nooit worden gehouden tot vergoeding van meer of anders dan

zaakschade, en zulks tot een maximum van €1000,= per schadegeval.

Artikel 10 - Diefstal en veiligheid

1. Bij diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

2. Personen die zich schuldig maken aan diefstal of verstoring van de openbare orde,

kunnen in overleg met de politie een winkelontzegging krijgen. Deze

winkelontzegging is van toepassing op alle Blokkerfilialen, op grond van art. 138 van

het Wetboek van Strafrecht.

3. Blokker heeft de bevoegdheid om tassencontrole uit te voeren op een ieder die onze

filialen binnentreedt.

4. Blokker maakt gebruik van videocamera’s en waken in de filialen over uw en onze

eigendommen. De door de videocamera’s gemaakte beelden worden opgeslagen en

gedurende enkele dagen bewaard, waarna ze automatisch worden gewist. Op

videobeelden met daarop onrechtmatig gedrag heeft Blokker het recht deze ter

beschikking te stellen aan politie en/of justitie.

Artikel 11 – Overige bepalingen

1. Huisdieren zijn in de filialen van Blokker niet toegestaan.

2. Winkelen met een winkelmandje is verplicht.

3. Bezoekers dienen te allen tijde aanwijzingen van het Blokkerpersoneel op te volgen.

4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van

deze AV, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

5. Blokker heeft te allen tijde het recht deze AV te wijzigen. Mocht het in de loop van de

tijd noodzakelijk zijn om deze te wijzigen, aan te passen of te actualiseren, dan zal

Blokker deze wijzigingen en/of aanvullingen kenbaar maken. De wijzigingen en/of

aanvullingen zijn na het bekendmaken daarvan onmiddellijk geldig op alle

koopovereenkomsten, die vanaf de dag na bekendmaking tot stand komen.

6. Op alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit de

overeenkomsten en hetgeen daarmede samenhangt tussen u en Blokker, is uitsluitend

het Nederlands recht van toepassing.

7. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige

overeenkomst, dan wel van toekomstige overeenkomsten, die daarvan het gevolg

mochten zijn, zullen worden beslecht in overeenstemming met het Reglement van het

Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Blokker daarvoor kiest, de bevoegde rechter

van de woon- of vestigingsplaats van u of Blokker. De procedure zal worden gevoerd

in de Nederlandse taal.

8. Alle rechten zijn voorbehouden aan Blokker.


9. De Nederlandse tekst van deze AV prevaleert boven vertalingen daarvan.

More magazines by this user
Similar magazines