03.09.2013 Views

Folder het avontuur natuurpark - Gemeente Woerden

Folder het avontuur natuurpark - Gemeente Woerden

Folder het avontuur natuurpark - Gemeente Woerden

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Voor wie is <strong>het</strong> park?<br />

Avontuur Natuur is in eerste<br />

instantie ontwikkeld voor de<br />

natuur. Maar <strong>het</strong> park is ook<br />

toegankelijk voor mensen. Met<br />

de goed begaanbare en vlakke<br />

padenstructuur en de graspaden<br />

is <strong>het</strong> park voor iedereen<br />

begaanbaar, ook voor de minder<br />

valide mensen. U kunt op<br />

verschillende manieren gebruik<br />

maken van <strong>het</strong> park, bijvoorbeeld<br />

om te wandelen, joggen,<br />

voor kinderen om te spelen en<br />

om de hond uit te laten.<br />

Avontuur Natuurparkregels<br />

- er is geen toegang tussen zonsondergang en zonsopgang<br />

- fietsen en brommers zijn niet toegestaan<br />

- honden dienen te worden aangelijnd in <strong>het</strong> gebied<br />

- voor hondenbezitters geldt een opruimplicht<br />

Legenda<br />

Bloemrijk grasland<br />

Moerasvegetatie<br />

Water<br />

Bomen<br />

Half verhard pad<br />

Graspad<br />

Uitkijkheuvel<br />

Hakhout<br />

Elzensingel<br />

Deze folder is gemaakt in<br />

samenwerking met:<br />

Zoals eerder benoemd is <strong>het</strong><br />

park vooral bedoeld voor de<br />

natuur. Daarom zijn er een<br />

aantal zaken waar u rekening<br />

mee moet houden als u in <strong>het</strong><br />

Avontuurpark verblijft. Honden<br />

moeten aangelijnd blijven om<br />

de rust van de aanwezige<br />

dieren niet teveel te verstoren.<br />

Loslopende honden rennen<br />

achter konijnen, hazen en<br />

vogels aan en zullen, als ze<br />

ook <strong>het</strong> water ingaan, ook vissen<br />

verstoren. De dieren zullen<br />

daardoor wegvluchten of zich<br />

niet vestigen in <strong>het</strong> park.<br />

’s Nachts hebben de dieren ook<br />

rust nodig, daarom is toegang<br />

na zonsondergang verboden.<br />

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!