04.09.2013 Views

Provo's, een blik terug in de tijd - Blixum

Provo's, een blik terug in de tijd - Blixum

Provo's, een blik terug in de tijd - Blixum

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Provo's</strong>, <strong>een</strong> <strong>blik</strong> <strong>terug</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>tijd</strong><br />

Twee<strong>de</strong>-Kamer<strong>de</strong>batten over <strong>de</strong>ze gebeurtenis en nog vele an<strong>de</strong>re<br />

wordt <strong>de</strong> hoofdcommissaris <strong>in</strong> juni van 1966 ontslagen.<br />

Kabouterbeweg<strong>in</strong>g<br />

De provo's gaan door met acties voeren totdat <strong>in</strong> 1967 ook <strong>de</strong> burgemeester van Amsterdam wordt ontslagen. In<br />

<strong>een</strong> bij<strong>een</strong>komst <strong>in</strong> het Von<strong>de</strong>lpark <strong>in</strong> mei 1967 besluiten <strong>de</strong> provo's bijna <strong>een</strong>sgez<strong>in</strong>d hun beweg<strong>in</strong>g op te heffen.<br />

De re<strong>de</strong>nen zijn dat het doel bereikt is en dat <strong>de</strong> meeste actievoer<strong>de</strong>rs m<strong>in</strong><strong>de</strong>r gelukkig zijn dat provo langzaam<br />

op <strong>een</strong> politieke macht / partij beg<strong>in</strong>t te lijken dan <strong>een</strong> beweg<strong>in</strong>g.<br />

Twee ex-provo's, Roel van Duijn en Robert Jasper Grootveld besluiten <strong>een</strong> politieke beweg<strong>in</strong>g op te richten.<br />

Deze beweg<strong>in</strong>g kreeg <strong>de</strong> naam "kabouterbeweg<strong>in</strong>g". Die zich vooral bezig hou<strong>de</strong>n met consumentisme en<br />

aantast<strong>in</strong>g van natuur en milieu. De beweg<strong>in</strong>g richt op De beweg<strong>in</strong>g richtte op 5 februari 1970 <strong>de</strong> Oranjevrijstaat<br />

op. Deze Oranjevrijstaat kreeg <strong>een</strong> eigen schaduwreger<strong>in</strong>g, met eigen m<strong>in</strong>isteries. Belast met zaken zoals<br />

kraakpan<strong>de</strong>n, w<strong>in</strong>kels voor twee<strong>de</strong>hands kled<strong>in</strong>g en biologische voed<strong>in</strong>gsw<strong>in</strong>kels. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> Amsterdamse<br />

gem<strong>een</strong>teraadsverkiez<strong>in</strong>gen van 1970, doet <strong>de</strong> beweg<strong>in</strong>g ook mee. En behaal<strong>de</strong> 5 zetels van <strong>de</strong> 45 beschikbaar<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> gem<strong>een</strong>teraad van Amsterdam en werd daarmee <strong>de</strong> vier<strong>de</strong> partij. In 1974 verliezen ze alle zetels weer, wat<br />

het e<strong>in</strong><strong>de</strong> is <strong>de</strong> kabouterbeweg<strong>in</strong>g.<br />

Internetkabouters<br />

Hoewel <strong>de</strong> kabouterbeweg<strong>in</strong>g al lang niet meer bestaat zijn<br />

tegenwoordig ook nog allelei an<strong>de</strong>re ludieke actiegroepen zoals<br />

het tu<strong>in</strong>kabouterbevrijd<strong>in</strong>gsfront en Tu<strong>in</strong>kabouter Freedom die<br />

tu<strong>in</strong>kabouters willen bevrij<strong>de</strong>n uit <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse tu<strong>in</strong>en waarbij<br />

<strong>de</strong> tu<strong>in</strong>kabouter symbool staat voor burgelijkheid en saaiheid.<br />

Maar ook <strong>de</strong> tu<strong>in</strong>kabouters beg<strong>in</strong>nen <strong>een</strong> beetje uit mo<strong>de</strong> te raken,<br />

en omdat ie<strong>de</strong>r<strong>een</strong> tegenwoordig ludieke acties <strong>de</strong>nkt te doen<br />

(ookal zijn ze dat vaak niet <strong>een</strong>s) wordt er steeds m<strong>in</strong><strong>de</strong>r aandacht<br />

aan besteed.<br />

Inmid<strong>de</strong>ls zijn er ontelbaar veel actiegroepen en<br />

belangenverenig<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland, en <strong>de</strong> meeste daarvan zijn<br />

vrij braaf. De enige groepen die regelmatig met <strong>de</strong> politie vechten<br />

zijn voetbal-hooligans.<br />

Maar betekent niet dat er niet meer geprovoceerd wordt, het<br />

gebeurd all<strong>een</strong> an<strong>de</strong>rs, op <strong>in</strong>ternet zijn er <strong>een</strong> aantal populaire<br />

websites zoals g<strong>een</strong>Stijl.nl die overal tegenaanschoppen, en er<br />

regalmatig <strong>in</strong> slagen om mensen boos te maken en aandacht te<br />

trekken, want dat is waar het bij provoceren om draait.<br />

Geschreven door Tim Traas, bewerkt door Johnny<br />

On<strong>de</strong>rwerpen<br />

Meer over Jongeren-subculturenproject<br />

Dit zijn <strong>de</strong> laatste 10 van <strong>de</strong> 21 reacties - Bekijk alle reacties <strong>in</strong> het forum - Reageer on<strong>de</strong>raan <strong>de</strong>ze pag<strong>in</strong>a<br />

Bassie_Adriaan<br />

Marjanne, dat is heel mooi omdat te weten. Misschien wil je broer ook wat<br />

<strong>in</strong>formatie over kwijt? Zou erg <strong>in</strong>tressant zijn voor op <strong>de</strong> website.<br />

groetjes,<br />

Tim<br />

hoi<br />

provooooooo's<br />

hoi<br />

tu<strong>in</strong>kabouter + provo = vette lol<br />

http://jongerenraadborsele.nl/artikel/279<br />

jongerenraad<br />

niet aangemeld<br />

niet aangemeld<br />

22 april 2006 @ 03:00<br />

26 april 2006 @ 09:50<br />

26 april 2006 @ 09:51<br />

pag<strong>in</strong>a 2 van 3<br />

8-3-2007

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!