04.09.2013 Views

Provo's, een blik terug in de tijd - Blixum

Provo's, een blik terug in de tijd - Blixum

Provo's, een blik terug in de tijd - Blixum

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Provo's</strong>, <strong>een</strong> <strong>blik</strong> <strong>terug</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>tijd</strong><br />

Artikel op 12 maart 2006 geplaatst door Johnny<br />

<strong>Provo's</strong>, <strong>een</strong> <strong>blik</strong> <strong>terug</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>tijd</strong><br />

In plaats van dat we met het jongeren-subculturenproject <strong>een</strong> mo<strong>de</strong>rne subcultuur behan<strong>de</strong>len, gaan we <strong>de</strong>ze<br />

keer <strong>een</strong> keertje <strong>terug</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>tijd</strong>, naar <strong>een</strong> subcultuur/jongerenbeweg<strong>in</strong>g die mid<strong>de</strong>n jaren 60 <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland<br />

ontstond en ook weer verdw<strong>een</strong>. De provo’s en daarop volgen<strong>de</strong> kabouterbeweg<strong>in</strong>g wer<strong>de</strong>n voorafgegaan door<br />

<strong>de</strong> nozems brozems en later opgevolgd door <strong>de</strong> hippies <strong>in</strong> <strong>de</strong> jaren 70.<br />

Het beg<strong>in</strong> van provo<br />

Provo werd opgericht door <strong>de</strong> filosoof Roel van Duijn, <strong>de</strong> uitv<strong>in</strong><strong>de</strong>r Luud Schimmelpenn<strong>in</strong>k. Anti-rookmagiër<br />

Robert Jasper en actievoe<strong>de</strong>r Rob Stolk. De beweg<strong>in</strong>g was van <strong>een</strong> ludieke geweldloze anarchistische aard. Ze<br />

waren vooral succesvol en voor het publiek zichtbaar door het provoceren van gevestig<strong>de</strong> autoriteiten.<br />

Het doel van provoceren is het uitlokken van <strong>een</strong> reactie bij iemand an<strong>de</strong>rs, <strong>in</strong> dit geval <strong>de</strong> authoriteiten; <strong>de</strong><br />

overheid en politie. Omdat dit <strong>de</strong> eerste keer was dat er zoiets <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland gebeur<strong>de</strong> wisten zij niet hoe ze er op<br />

moesten reageren en probeer<strong>de</strong>n het met veel geweld <strong>de</strong> kop <strong>in</strong> te drukken, wat er juist voor zorg<strong>de</strong> dat provo<br />

nog beken<strong>de</strong>r, spannen<strong>de</strong>r, en aantrekkelijker werd.<br />

Waar g<strong>in</strong>g provo over?<br />

De <strong>Provo's</strong> hiel<strong>de</strong>n zich vooral bezig met voor toen nieuwe en<br />

taboebreken<strong>de</strong> maatschappelijke vraagstukken aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> stellen<br />

en daar ongebruikelijke oploss<strong>in</strong>gen bij te verz<strong>in</strong>nen. Zoals Vrije<br />

lief<strong>de</strong>, milieu, ecologie, <strong>de</strong> stad als oord voor kunst, afbraak van<br />

autoriteit en <strong>de</strong>mocratiser<strong>in</strong>g (bestuurlijke vernieuw<strong>in</strong>g) <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland.<br />

De van door hen aangedragen vraagstukken, ludieke acties, antiautoritaire<br />

wereldbeel<strong>de</strong>n en oploss<strong>in</strong>ggericht <strong>de</strong>nken kregen ze veel<br />

aanhangers, vooral on<strong>de</strong>r jongeren.<br />

De provo's waren <strong>een</strong> voorbeeld voor allerlei an<strong>de</strong>re beweg<strong>in</strong>gen die<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> jaren 70 ontston<strong>de</strong>n voor bijvoorbeeld <strong>de</strong> <strong>de</strong>mocratiser<strong>in</strong>g van<br />

<strong>de</strong> universiteiten, gelijke rechten voor vrouwen, <strong>in</strong>teractief theater en<br />

poppodiums en stadsvernieuw<strong>in</strong>g. Zon<strong>de</strong>r dathet ooit <strong>de</strong> bedoel<strong>in</strong>g<br />

was wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> provo's <strong>de</strong> drijven<strong>de</strong> kracht achter <strong>de</strong> politieke en<br />

culturele vernieuw<strong>in</strong>gen die <strong>in</strong> <strong>de</strong> jaren 60 en 70 Ne<strong>de</strong>rland<br />

veran<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n.<br />

Rookbommen en politiegeweld<br />

Op het politiebureau werd ze<br />

door drie mannelijke agenten<br />

uitgekleed en gefouilleerd en<br />

urenlang verhoord, zon<strong>de</strong>r<br />

aanwezigheid van <strong>een</strong><br />

advocaat en gekleed all<strong>een</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>een</strong> <strong>de</strong>ken. De toenmalige<br />

burgemeester Ivo Samkal<strong>de</strong>n en hoofdcommissaris van <strong>de</strong>r Molen<br />

laten weten dat dit "<strong>een</strong> gewone gang van zaken is". Na meer<strong>de</strong>re<br />

http://jongerenraadborsele.nl/artikel/279<br />

pag<strong>in</strong>a 1 van 3<br />

Half Ne<strong>de</strong>rland lachte mee<br />

door <strong>de</strong> doeltreffen<strong>de</strong><br />

verwarren<strong>de</strong> acties van <strong>de</strong> provo’s en <strong>de</strong> hulpeloze reacties van <strong>de</strong><br />

autoriteiten. In 1966 rond het huwelijk van pr<strong>in</strong>ses Beatrix met Claus<br />

von Amsberg versprei<strong>de</strong>n <strong>de</strong> <strong>Provo's</strong> geruchten dat halluc<strong>in</strong>eren<strong>de</strong><br />

stoffen <strong>in</strong> het dr<strong>in</strong>kwater gedaan zou wor<strong>de</strong>n. De paar<strong>de</strong>n van <strong>de</strong><br />

gou<strong>de</strong>n koets zou<strong>de</strong>n suikerklontjes met LSD krijgen. Maar ze<br />

geschreven wereldwijd geschie<strong>de</strong>nis voor hun anti-huwelijksgeschenk<br />

aan het vorstelijk paar. De beroem<strong>de</strong> rookbom, onscha<strong>de</strong>lijk maar<br />

succesvol!<br />

Ook <strong>een</strong> bekend voorbeeld is dat van stu<strong>de</strong>nte Koosje Koster die op het<br />

spuiple<strong>in</strong> <strong>in</strong> Den Haag gratis krenten g<strong>in</strong>g uit<strong>de</strong>len. Ze werd opgepakt<br />

voor uit<strong>de</strong>len van krenten, wat uitliep op <strong>een</strong> vechtpartij die was<br />

begonnen door <strong>de</strong> politie.<br />

8-3-2007


<strong>Provo's</strong>, <strong>een</strong> <strong>blik</strong> <strong>terug</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>tijd</strong><br />

Twee<strong>de</strong>-Kamer<strong>de</strong>batten over <strong>de</strong>ze gebeurtenis en nog vele an<strong>de</strong>re<br />

wordt <strong>de</strong> hoofdcommissaris <strong>in</strong> juni van 1966 ontslagen.<br />

Kabouterbeweg<strong>in</strong>g<br />

De provo's gaan door met acties voeren totdat <strong>in</strong> 1967 ook <strong>de</strong> burgemeester van Amsterdam wordt ontslagen. In<br />

<strong>een</strong> bij<strong>een</strong>komst <strong>in</strong> het Von<strong>de</strong>lpark <strong>in</strong> mei 1967 besluiten <strong>de</strong> provo's bijna <strong>een</strong>sgez<strong>in</strong>d hun beweg<strong>in</strong>g op te heffen.<br />

De re<strong>de</strong>nen zijn dat het doel bereikt is en dat <strong>de</strong> meeste actievoer<strong>de</strong>rs m<strong>in</strong><strong>de</strong>r gelukkig zijn dat provo langzaam<br />

op <strong>een</strong> politieke macht / partij beg<strong>in</strong>t te lijken dan <strong>een</strong> beweg<strong>in</strong>g.<br />

Twee ex-provo's, Roel van Duijn en Robert Jasper Grootveld besluiten <strong>een</strong> politieke beweg<strong>in</strong>g op te richten.<br />

Deze beweg<strong>in</strong>g kreeg <strong>de</strong> naam "kabouterbeweg<strong>in</strong>g". Die zich vooral bezig hou<strong>de</strong>n met consumentisme en<br />

aantast<strong>in</strong>g van natuur en milieu. De beweg<strong>in</strong>g richt op De beweg<strong>in</strong>g richtte op 5 februari 1970 <strong>de</strong> Oranjevrijstaat<br />

op. Deze Oranjevrijstaat kreeg <strong>een</strong> eigen schaduwreger<strong>in</strong>g, met eigen m<strong>in</strong>isteries. Belast met zaken zoals<br />

kraakpan<strong>de</strong>n, w<strong>in</strong>kels voor twee<strong>de</strong>hands kled<strong>in</strong>g en biologische voed<strong>in</strong>gsw<strong>in</strong>kels. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> Amsterdamse<br />

gem<strong>een</strong>teraadsverkiez<strong>in</strong>gen van 1970, doet <strong>de</strong> beweg<strong>in</strong>g ook mee. En behaal<strong>de</strong> 5 zetels van <strong>de</strong> 45 beschikbaar<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> gem<strong>een</strong>teraad van Amsterdam en werd daarmee <strong>de</strong> vier<strong>de</strong> partij. In 1974 verliezen ze alle zetels weer, wat<br />

het e<strong>in</strong><strong>de</strong> is <strong>de</strong> kabouterbeweg<strong>in</strong>g.<br />

Internetkabouters<br />

Hoewel <strong>de</strong> kabouterbeweg<strong>in</strong>g al lang niet meer bestaat zijn<br />

tegenwoordig ook nog allelei an<strong>de</strong>re ludieke actiegroepen zoals<br />

het tu<strong>in</strong>kabouterbevrijd<strong>in</strong>gsfront en Tu<strong>in</strong>kabouter Freedom die<br />

tu<strong>in</strong>kabouters willen bevrij<strong>de</strong>n uit <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse tu<strong>in</strong>en waarbij<br />

<strong>de</strong> tu<strong>in</strong>kabouter symbool staat voor burgelijkheid en saaiheid.<br />

Maar ook <strong>de</strong> tu<strong>in</strong>kabouters beg<strong>in</strong>nen <strong>een</strong> beetje uit mo<strong>de</strong> te raken,<br />

en omdat ie<strong>de</strong>r<strong>een</strong> tegenwoordig ludieke acties <strong>de</strong>nkt te doen<br />

(ookal zijn ze dat vaak niet <strong>een</strong>s) wordt er steeds m<strong>in</strong><strong>de</strong>r aandacht<br />

aan besteed.<br />

Inmid<strong>de</strong>ls zijn er ontelbaar veel actiegroepen en<br />

belangenverenig<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland, en <strong>de</strong> meeste daarvan zijn<br />

vrij braaf. De enige groepen die regelmatig met <strong>de</strong> politie vechten<br />

zijn voetbal-hooligans.<br />

Maar betekent niet dat er niet meer geprovoceerd wordt, het<br />

gebeurd all<strong>een</strong> an<strong>de</strong>rs, op <strong>in</strong>ternet zijn er <strong>een</strong> aantal populaire<br />

websites zoals g<strong>een</strong>Stijl.nl die overal tegenaanschoppen, en er<br />

regalmatig <strong>in</strong> slagen om mensen boos te maken en aandacht te<br />

trekken, want dat is waar het bij provoceren om draait.<br />

Geschreven door Tim Traas, bewerkt door Johnny<br />

On<strong>de</strong>rwerpen<br />

Meer over Jongeren-subculturenproject<br />

Dit zijn <strong>de</strong> laatste 10 van <strong>de</strong> 21 reacties - Bekijk alle reacties <strong>in</strong> het forum - Reageer on<strong>de</strong>raan <strong>de</strong>ze pag<strong>in</strong>a<br />

Bassie_Adriaan<br />

Marjanne, dat is heel mooi omdat te weten. Misschien wil je broer ook wat<br />

<strong>in</strong>formatie over kwijt? Zou erg <strong>in</strong>tressant zijn voor op <strong>de</strong> website.<br />

groetjes,<br />

Tim<br />

hoi<br />

provooooooo's<br />

hoi<br />

tu<strong>in</strong>kabouter + provo = vette lol<br />

http://jongerenraadborsele.nl/artikel/279<br />

jongerenraad<br />

niet aangemeld<br />

niet aangemeld<br />

22 april 2006 @ 03:00<br />

26 april 2006 @ 09:50<br />

26 april 2006 @ 09:51<br />

pag<strong>in</strong>a 2 van 3<br />

8-3-2007


<strong>Provo's</strong>, <strong>een</strong> <strong>blik</strong> <strong>terug</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>tijd</strong><br />

yoj<br />

niet aangemeld<br />

ik wil hier knippen en plakken mar dat lukt niet dat is zo irritant<br />

kabouters<br />

zijn echt kle<strong>in</strong><br />

kabouter plop<br />

niet aangemeld<br />

26 april 2006 @ 10:25<br />

11 mei 2006 @ 10:49<br />

jOo..wij moete werkstuk doen over provo's, heeft er iemand nog goeie site waar<br />

je <strong>in</strong>formatie kunt v<strong>in</strong><strong>de</strong>n die we kunnen gebruike<br />

alvast bedankt !!<br />

wy 2tjes<br />

niet aangemeld<br />

niet aangemeld<br />

Jah K*T geschie<strong>de</strong>nis = ook maar voor werkstuk hoowr<br />

= egnie voor <strong>de</strong> LOL<br />

2 lieve meisjjs<br />

niet aangemeld<br />

11 mei 2006 @ 11:05<br />

12 juni 2006 @ 11:59<br />

12 juni 2006 @ 12:10<br />

Jullie ook op school?,,..wij wel maja nog maar 1 uurtje na <strong>de</strong> pauze zitten<br />

nu <strong>in</strong> <strong>de</strong> media... nie echt veel aan maja... *xxx* whvj<br />

oikjuyh<br />

mdfiusayhl jxoikn<br />

GVD<br />

niet aangemeld<br />

niet aangemeld<br />

13 juni 2006 @ 12:07<br />

13 juni 2006 @ 12:20<br />

GVD ut is hier zo zsaaj maja xjes 2 lieffuh meisjjs ps heb me<strong>de</strong>lij<strong>de</strong>n we<br />

zitten op school<br />

http://jongerenraadborsele.nl/artikel/279<br />

pag<strong>in</strong>a 3 van 3<br />

8-3-2007

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!