11/07/1914 - ten mandere Izegem

tenmandere.be

11/07/1914 - ten mandere Izegem

ZATERDAG 11 JULI 1914 5 Centiemen per Numme 21e JAAR — Nummer 28

IN SC H R IJV IN G S PR IJS :

Voor een 'jaar . . . . 3,25

Voor Ö maanden . . . 1,75

Voor 3 maanden . . . 1,00

Voorop te betalen.

Men schrijft in bij den

xDiukker-Uitgever

J. DE BUSSCHERE-BONTE

opvolger van J. DÓOMS

R ousselarestraat

en. in alle. Postkantoren.

D E M O C R A T I E .

’-.O'ngelwijfeld zijn er m enschen die de

werktijden liefhi^bSen en wien geheel

hunne volksgezindheid ste u n t op m edelijden

en genegenheid v or h et arm e

volk. Doch hoèvelen zijn e r niet die

zich den vriend van den w erkm an noem en,

met veel law aai de rechten der arbeiders

eischen en in w erkelijkheid niets gevoelen

voor de ’a rrn i klas, rn iar in eene ge-

makkelijke populariteit eene gelegenheid

vinden om h u n n e h eersch zu ch t le voldoen.

Wij leven heel zeker in eenen tijd

van dem ocratie, doch ook van valsche,

schijnheilige dem ocratie. Wie den steun

van den ' w erkm m wil krijgen begint

met de arb eid ers te hevvierooken en

voor hen den hem el op aarde en veel

meer nog, te eischen en te beloven.

En veel lichtzinnige w erklieden nem en

dat alles als com ptante m u n t aan en

zijn aan h an g e rs van hen die de schoonste,

beloften d o e n ; ze geven geen acht op

de w erkelijkheid, noch op de onm ogelijke

verw ezenlijking dier beloften, ze

aanzien als h u n n e beste vrienden, dezen

die m eest tegen de rijken donderen en

het luidruchtigste-■-(voornam elijk m et de

tong) — voor den w erkm an pleiten in

gelijk welk geval.

Wij b etreu ren de verblindheid der w erklieden

die zich d aard o o r laten m isleiden,

maar wrat wij boven d afschuw elijk vinden,

dat zijn die volksverleiders die de licht-

geloovigheid, o n ervarenheid en k o rtzich ­

tigheid d er m assa exploiteeren, niet 031

de arbeiders goed te doen, m aar om

hun eigen persoontje te verheffen.

De w erkm an heeft vooral recht de

w aarheid, te w eten, zelfs w anneer ze

hem kw etst Men m oet hem zijne rechten

dóen kennen, hem steunen in zijn rccht-

veerdig streven n a a r betere toestanden ;

doch men móet ook d u rv en wijzen op

zijne plichten, en m en m oet zich o n thouden

van laffe vleierijen en valsche

beloften die m en weet nooit te kunnen

verw ezenlijken.

Men m oet nooit den w erkm an opjagen

tegen den patroon, m aar wel hem a a n ­

zetten. tot vriendelijke overeenkom st.

Een zot m aakt men wrijs dal m en hem

naar de kerm is voert, w anneer m en hem

naar het zothuis wil krijgen, om dat zotten

’t gebruik van h u n verstand niet bezitten

en met leugens m oeten gepaaid w orde».

Even zoo, spijtig genoeg, willen vele

werklieden m et een suikerstok gepaaid

worden en aan de slip van den grooten

betover hangen. ]

W anneer zullen de verdw aalde w erklieden

eens lot het bew ustzijn kom en

en inzien dat de echte dem ocratie niet

steunt op vleierij en bedrog.

' Dien dag zullen zij vrije, fiere en

ontvoogde m enschen worden en zij zullen

eenen grooten stap gedaan hebben naaide

verw ezenlijking van h u n n e d u u rb are

réchten. O . S .

W I J H O P E N .

«.le flamand est inconnu» hooren wij zoo dikwijls

herbalen zoovele menschen, onbevoegden, die hunne

oogen sluiten voor alles wat een Vlaamschen stempel

draagt ; de taal van Vlaanderen niet willen kennen;

zijne kunst, zijne letterkunde, zijne wetenschappelijke

gewrochten misprijzen of den Vlaamschen

oorsprong er van ontkennen. En toch prijkt de

'iiaam van Vlaanderen door de geschiedenis heen,

■V e r s o h i j n e n d e

van

E i k e n Z a te rd ag * .

g o d s d i e n s t ! , m o e d e r t a a l , v a d e r l a n d

op eene eereplaats. Zijn naam is wereldbekend.

Met eerbied spreekt men den naam uit van zulke

zijner kinderen■ als Jlernling, Vau Eyck, Rubens,.

Van Maerlandt, Ruy.sbroeck, Mercitor, Verbiest.

Die groote mannen voelden, dachten, spraken

Vlaamsch ; hun werk was echt oorspronkelijk

Vlaamsch, on heden ten dage nog, spijts verraad

en de voortdurende pogingen om Vlaanderen te

verfranschen, bloeien op zijnen bodem de werken

van kunstenaars als Benoit, als Gezelle, als zoo-:

vele anderen : menschen . wier genie hoog genoeg,

uitsteekt opdat zij wereldberoemd zouden zijn. Een

volk dat op zulk een. verleden bogen mag, dat

in zich zulk eene' kracht draagt dat het te midden

der verdrukking op zulke zonen kan opwijzen, ka.i

best tegen do bespotting en tegen den aanvaL

der verbasteraars. Maar wanneer het zijne longen

openzet om den frisscheu lucht d;r ,beschaving

in te ademen ; wanneer het ook aanzitten wil

aan de tafel, waar het brood, in zijn eigen huis,

zoo kwistelijk aan den vreemden wordt uitgedeeld ;

wanneer het een hooger onderwijs wil, dat toelaten

moet aan het puik zijner zonen, gansch het

volk zoo hoog op to leiden dat het in zijne stof»

felijke belangen' geen 'sehade meer lij do door

vreemde indringing en door valsche toestanden,

dat het de zedelijke krachten, die men willens

of nillens heeft gepoogd te dooven, in volle

ontwaking voele opgaan en vruchten dragen, dan

kan het eischen.

Het is bijna overbodig hier nog te wijzen op

de noodzakelijkheid dat er- voordons volk hooger

onderwijs worde gegeven in zijn eigen taal. l)ie

noodwendigheid is zoo klaarblijkend, dat het volstaan

hoeft den eisch te stellen « W ij milten eene

Vlaamsche Hoogeschool »; oin onze ergste tegen»

strevers zelfs ons volle, recht te zien herkennen.

Van de volksvertegenwoordigers in hot Vlaamsche

land gekozen, waarvan het groote deel nog zoo

weinig dat Vlaamsche land vertegenwoordigen,

is er geen een die de oprichting^ eeher'Vlaamsche

Hoogeschool durft bestrijden, en de regeering zelf

die zoo doof blijft voor de rechtveerdigste ver-

; langens van" ons volk, verhaastte zich, zich voor-

staander hiervan te verklaren.

Men zou nu weinig politieke ervaring moeten

opgedaan hebben om te gelooven dat de regeering

en de kamers van Volksvertegenwoordigers, nu

vol verlangen zijn om de eischon der Vlamingen

te voldoen. Neen, hoe later zij hiertoe zullen moeten

overgaan en hoe minder zij zullen moeten toestaan,

hoe liever,; doch hunne-houding doet schitterend

de degelijkheid en de noodwendigheid dor Vlaamsche

Hoogeschool uitschijnen Waren de Vlamingen

tevreden met eene nieuwe Hoogeschool hot zij in

Antwerpen, of elders, of d'snoods zelfs in Gent,

dan zou men wellicht aanstonds de zaak kunnen

bespreken en oplossen. Maar juist woidt nu de

trapsgewijze vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool

verlangd, en hieraan toegeven willen zij

niet, omdat hierdoor een valschen toestand wordt

te keer gegaan waarin de regeerende mannen en

zoovele der hoogere standen opgebracht wierden.

Zij kennen don toestand niet als valsch, of willen

hem niet kennen, omdat zij er een weinig voordeel

schijnen uit te trekken.

Zij gelooven aan de « dme beige », dat is aan

de eenheid van wezen van het belgische volk,

of beter tegen de geschiedenis in, willen zij aan

de « dme beige » doen gelooven, of ze in het

leven roepen, en daarom moet er in België eene

culture beige (ééne fransche) bestaan, waarvoor

de waarheid van den vlaamschen rassenbloei en

groei moet onderdoen. Om dit doel te bereiken

is eene fransche Hoogeschool in het hert van

Vlaanderen een beste wapen, dat zij zonder strijd

niet uit de handen zullen laten vallen.

Ame beige gij bestaat niet en wij zullen hier

wel eens, de geschiedenis aan de hand bewijzen,

dat ge niets zijt. Wat is, dat zijn de Walen’

dat zijn de Vlamingen ; twee . rassen die bitter

weinig met- elkander gemeen, hebben of kunnen

hebben ; en juist omdat er geen « dme beige »

bestaat of kan bestaan, is het wenschelijk dat de

fransche Hoogeschool uit Vlaanderen verdwijne.

De plichtvergetene Vlamingen die aan eene fransche

Hoogeschool studeeren, .kunnen niet aan hunne

roeping in-de vlaamsche samenleving beantwoorden,

terwijl zij er ook mede persoonlijke schade doen

ondergaan. Dit is misschien do belangrijkste reden

waarom Gentscli Hoogeschool moet vervla-amschen,

dooh juist hiermede willen onze regeerenden geen

rekening houdon.

Om ze tot de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool

te winnen zijn er gelukkiglijk nog andere

beweegredenen, die meer vat op hen hebben, en

ze wierden her en opnieuw uiteengeset, en niemand

heeft ze ongegrond gevonden of weerlegd,

Iedereen weet dat er buiten Gent, nog twee fransche

Staatshoogescljolen bestaan, waar onze fransch-

gezinde Vlamingen immer vrijen toegang zullen

vinden j dat er dus gemakkelijk eene derde Hooge-

school kan vervlaams.cht worden ; dat eene nieuwe

Hoogeschool oprichten jaren en jaren zou vragen

en ook miljoenen en miljoenen. Wij Vlamingen

weten ook hoe oerie Vlaamsche Hoogeschool opgericht

te Gent, neffens de fransche, of zelfstandig

bestaande in eene andere stad, door de stiefmoederlijke

zorgen der . regeering tot eene 2de rang

hoogeschool‘ zou vervallen. Hiervan getuige de

handelwijze der regeering tegenover het Conservatorium

van Antwerpen.

Wij .Vlamingen weten, en ook onze Regeering

en onze Volksvertegenwoordigers, dat de vervlaamsching

der Gentsche Hoogeschool zooals zij

yoorgesfield is door de Hoogeschool Commissie, de

eenige degelijke, billijke, en mogelijke oplossing

is.

Gedurende den komenden Kamerzittijd moet het

ontwerp; der Hoogeschool Commissie besproken

worden.',Wij hopen dat onze Volksvertegenwoordigers

nu eenmaal toch, bij het bespreken en stemmen

van dit wetsontwerp, zullen optreden als vertegenwoordigers

van het Vlaamsche Volk. Mochten

de lessen der laatste verkiezingen, waar de misnoegdheid

der Vlamingen zich lucht gaf, niet

verloren/gaan voor de onze Katholieke Volksvertegenwoordigers.

Mochten zij indachtig zijn dat,

indien men uit tucht kleinigheden ov^r het hoofd

mag zien, men toch beter doet door zijne stem

den rechtmatigon eiscli der kiezers te steunen

en eene Katholieke regeering te zien vallen, dan

de belangen van zijn volk op t,e offeren en de

Katholieke regeering te doen vallen. Wij hopen.

V an R ozenheim.

----------------- --------------------

E E N T R A A N .

Schets uit Int leven der Kleine . Burgerij.

Een bekwaam maar arm schrijnwerker kreeg een

aanzienlijke bestelling van een begoeden koopman

die voor den uitzet zijner dochter hem voor 400

guldens meubels liet maken. De schrijnwerker ging

verheugd- naar huis en vertelde aan zijne vrouw

welke kans hem was te beurt gevallen.

Mu&t^aar zou.hij het geld halen die hij noodig

had 0111 het kostelijk hout te koopen ? Den hieuwen

kalant iets op rekening vragen... dat kon niet

zijn, misschien zou daar door de bestelling ingetrokken

worden. Rijke vrienden had de arme

schrijnwerker niet en er bleef hem geen ander

middel over dan zich bij een woekeraar de voor

hem aanzienlijke som te verschaffen.

Zulk een persoon was weldra gevonden, en na

zich overtuigd te hebben van de rechtzinnigheid

van den ambachtsman, leende hij hem het noodig

geld voor den tijd van 2 maanden, tegen 12 per

cent.

Do meubelmaker werkte vlijtig en weldra stonden

een dozijn stoelen, een schoone kas enz. kant en

klaar en deden hem alle eer aan.

In ziju zondagspak schreed onze vriend naast

de berrie en zijn hert klopte hoorbaar van blijdschap,

als de voorbijgangers het fraaie werk nazagen

en, prezen.

Toen men in ’t huis van den koopman was

aangekomen, liepen alle huisgenoten te samen 0111

de nieuwe meubels te bezichtigen en te bewonderen

Ook de heer des huizes werd geroepen, die minzaam

lachte en tevreden knikte.

« Ge zult in ’t vervolg mijn leverancier zijn,

het werk is naar mijn zin ; zet daar alles voorzichtig

in de kamer. Tot later. » E’.i iu deze

woorden- begaf hij zich weer na zijn kantoor en

de schrijnwerker kon met zijne knechten vertrekken.

« Baas zeiden zij, Mijnheer scheen zeer voldaan,

hij is zeer rijk, gij zult ongetwijfeld een goeden

kalant gewonnen hebben. »

« Ja, ja jongens dat denk ik ook, en ik ben er

onzen Heer zeer dankbaar voor. »

Maar op het gelaat van den man was er geene

vreugde te bespeuren, want hij dacht oraan dat

de twee maanden binnen aoht dagen zouden ver-

loopen zijn on de rijke koopman had van geen

betalen gesproken.

Wat moest hij beginnen? Toen er zeven dagen

waren verloopen, zaten de echtgenooten bedrukt,

bedroefd en zwijgend bij elkander. Eindelijk sprak

de vrouw: « kom, beste man, schep moed, trek

uwe stoute schoenen aan, ga naar onzen rijken

kalant en vraag hem dat hij de rekening betalo.

Hij is toch oen redelijk mensch en zal wol reden

verstaan . »

De baas liet zich overhalen. Het hart klopte hem

hevig, toen hij dé deur van het kantoor geopend

had en rechts en links voor hooge lessenaars een

dozijn klerken zag die in hun werk verdiept

schenen. Luide zegde hij hun goeden dag, maar

niemand antwoordde hem

Na oen poos herhaalde hij zijn groet, en met

scherpen blik hem beziende, vroeg de naaste klerk :

2 Wat wilt gij ? »

« Ik zou geern Mijnheer spreken »

Daar ginds, zei de klerk terwijl hij met zijn

pennestok naar een groot bureel wees.

Langzaam, als had hij lood in de schoenen, ging

de meubelmaker door de zaal. Daar zat de deftige

koopman, het voorhoofd peizend op de linkerhand

gesteund, in de rechter zijn pen ; juist ging hij

eene gewichtige, handelsberekening doen toen de

schrijnwerker tégen de glazen deur van het kabinet

klopte en de schrijver in zijn gedachten stoorde.

Barsch vroeg hij : « Wat moet gij hebben ? »

REKENDMAKINGEN :

0,15 o. den regel.

Rechterlijke aankondigingen :

0 ,6 0 oent. ld.

Aanbevelingen 0,26 o. id.

E en uittreksel der Affichen bij

den drukker van dit blad gedrukt,

wordt onvergeld tweemaal in de

Gazette overgenomen.

De arme man kon niet spreken van aandoening

de overdachte aanspraak was hem ontvlogen, hij

stond als versteend.

« Nu wat begeert gij ? » vroeg den heer des

huizes aan den sprakelooze die hij niet meer erkende.

Neem het mij niet kwalijk, Mijnheer, ik was .. ik

ben... ik kom... de schrijnwerker die de eer had

voor u te werken. »

« Zoo, en komt gij eene nieuwe bestelling vragen ?

Ik heb nog niets te maken, gij moet geene verdere

moeite meer doen, ik zal u roepen als ik u noodig

heb, misschien zal het niet lang meer duren. Tot

wederziens. En dit zeggende boog hij hoofd en

hand weer naar het liggende papier.

« Ach » sprak de werkman als vernietigd, ach

Mijnheer mag het niet kwalijk nemen maar ik zou

u willen vragen de rekening te betalen, ik bezit

geen geld en. .

De koopman stond op. Blijkbaar was hij gestoord.

« Ik betaal per half jaar ; met zulke kleinigheden

kunnen wij ons niet bezig houden, dat is te lastig.

Maar dat is zoo en voor goed, ge moet geen werk

aannemen als gij geen behoorlijk krediet kunt

geven »

Hij wenkte een naast hem zittend bediende en

beval hom den schrijnwerker zijne rekening te

betalen.

Deze nam zonder een woord te spreken het geld

in ontvangst, en toen hij aan de lessenaar van

den koopman stond om de kwytantie te teekenen,

rolde er een traan langs zijne wang op het papier,

bij het gedacht dat hij voortaan zulk werk niet

meer kon aannemen omdat hij in de onmogelijkheid

was krediet te geven.

De koopman zag die traan glinsteren ; sprakeloos

boog de ongelukkige meubelmaker en ging henen.

Toen hij halverwege het bureel was, riep de

koopman hem terug. « zeg baas ge moogt mij nog

eeii dozijn zulke stoelen maiken, en de volgende

week heb ik nog iets voor u. En omdat gij het

niet te lastig zoudt hebben en dat gij geen half

jaar krediet kunt geven, zal ik eene som voor-

schieten. Betaal den man nog 800 gulden sprak

hij tot den kassier, en zag naar de traan op het

papier. »

Tot in ’t diepste van zijn gemoed ontroerd, koo

de schrijnwerker geen woord spreken. Eindelijk

liep hij tot den koopman, greep zijne hand en

drukte ze bevend aan zijne lippen. ï Dank, stamelde

hij, dank Mijnheer ».

Laat dat, boste vriend. Als gij een eerlijk man

zijt, is deze dank onnoodig, verwek hier geen

opzien ; dat God met u weze. Ik zal eens bij u

komen naar het werk zien. Tot later.

Vrolijk en overgelukkig keerde do schrijnwerker

huiswaarts. Hij werkte vlijtig en door de voorspraak

en hulp van den rijken kalant won hij weldra goed

zijn brood.

De rijke koopman voelde die morgen zoo een

onuitsprekelijk zoet gevoel in zijn hart dat hem

de tranen in de oogen sprongen. Hij had begrepen

dat men het handwerk eert en verheft als men

naar recht en billijkheid seffens betaald voor het

geleverde werk.

T . S . F.

of

Draadlooze Telegrafie

Zeegazetten.

Het is niet alleen op het vaste land en op

rijdende treinen dat men het nieuws ontvangt met

do T. S. F. maar ook op de zeeschepen, waar men

het nieuws verneemt uit het vaste land en die

overgedrukt wordt in eene gazette die aan boord

der in zee varende schepen gedrukt en verkocht

wordt.

De reizigers op het reuzenschip « Imperator »,

niettegenstaande zij dagen en dagen lang van allé

andere menschen verwijderd zijn, kunnen nogthans

regelmatig een dagblad krijgen met al het bijzonderste

nieuws uit Europa en Amerika. Men moet

nogthans niet denken dat Imperator het eenigste

schip is dat door middel van draadlooze telegrafie

dagelijks in volle zeo nieuws ontvangt uit de

buitenwereld en dus een dagblad kan drukken.

Er bestaan reeds op zee verscheidene radio-tele-

grafische dagbladen, zooals. de engelsche : Wireless

Daily Mail, Atlantic Daily News en The Ocean

Times ; het duitsch : Das Atlantische Tagebledc •

het fransch : Journal de l’ucean ; de italiaansche :

Diario del Atlantico en Giornal dell Atlantico.

100 Menschen door de T. S. F. gered.

Op 19 Mei laatsleden, hoorde een groot Ameri-

kaansch oorlogschip, het pantserschip « Conneeticut »

een noodgeroep door T. S. F. verzonden on snelde

aanstonds naar de plaats der ramp. Het was het

schip Atlanta dat in zee ap, 100 mijlen ten Noorden

van de Mexikaansche aeehaven Tampico op eenen

zandbank gestrand was. Gelukkiglijk kwam Con-

neclicut nog in tijds om geheel de bemanning

een honderdtal personen te redden vooraleer A tlanta

geheel verbrijzeld was.


Een woordeke uitleg over de oorzaak dezer

schipbreuk zal misschien goeniB gelezen worden.

Zandbanken.

De bodem der zee is niet efïen en plat, maar

heeft hoogten sn leegten, bergen en dalen juist

als het vasteland dat wij bewonen. Langs de kusten

steken bier en daar die heuvelen hunnen rug tot

bijna aan de oppervlakte der zee, zoodat de zee

op die plaatsen te ondiep is om de schepen te

laten doorvaren ; is de zeegrond rotsachtig, dan

worden die ondiepe rotsgronden geroemd rotsklippen;

maar is integendeel de zeebodem zandachtig, dan

zal men die grondruggen zandbanken noemen.

Die zandbanken zijn bijna zoo gevaarlijk voor

de schepen als de rotsklippen. Wordt een schip

door wind en storm of door onbelntndigheid van

den stuurman op eonen zandbank gestuurd, dan

zal het schip onbekwaam zijn nog vooruit of achteruit

te varen en het zal onvermijdelijk na eenigen

tijdverbrijzeld worden, indien men het niet aanstonds

uit zijne gevaarlijke ligging kan trekken.

Gevaar der Zandbanken.

Misschien zult gij een of ander lezer hooren

zeggen : Hoe kan toch een ijzeren schip, zooals

Atlanta op het zand verbrijzeld worden? Ware

het op rotsen gebotst, ja zekerlijk zou het schipbreuk

lijden; maar op eenen zandbank ! ’t en zit

daar toch op geen hard bedde , het is, wel is waar,

onbekwaam zijne reis voort te zetten ; maar, dat

men het ervan aftrekke, en alles is gezeid.

Deze bemerking zou nog al juist zijn wanneer

het schip strandt in stil water zoo als op een meer,

eene vaart, of zelfs op eene rivier. Maar op zee

is dit geheel anders. Bij het stranden op eenen

zandbank bekomt het zeeschip doorgaans weiuig

of geen letsel ; maar het is het blijven-op-den-

zandbank dat uiterst gevaarlijk is De zee is inderdaad

in gedurige woelinge en de baren doen de schepen

gedurig op en neder wiegelen : zij heffen het schip

omhoog en laten het bij hun wegtrekken weder

nederzinken. Eeziet nu een schip dat op een zand-

band gestrand is, en ziet hoe iedere groote zeebaar,

bijzonder in geweldige en onstuimige zee, het

schip twee drie of meer meters opheft en het dan

met geheel zijn gewicht op den zandberm laat

nederploffen.

Welke vreezelijke schok moet dit ieder maal niet

zijn, als men bedenkt dat die zeeschepen zware

getuigen zijn die soms met verschillige milioenen

kilos gewicht geladen zijn ; te weten, overgroote

stoommachieuen, koopwaren, enz. Bij iederen zulk-

danigen schok kreunt en kraakt het schip, en onvermijdelijk

na een aantal schokken moet het

schip open bersten en verbrijzeld worden.

II Juli 1302 II Juli 1914.

Gode ter eere en

Vlaanderen ten bate.

K a t h o l i e k e V l a m i n g e n ,

« IIet Vlaamsche heir staat immer pal » zoo

luidt de aanhef vau een onzer schoone Vlaamsche

liederen van Meester Gezelle : « Groeninge ». Meer

dan ooit is het heden tijd om te zingen, den

Zwarten Leeuw hoog, zeer hoog te zwaaien en

den kreet : « Vlaanderen den Leeuw ! » in volle

Vlaamsche geestdrift over dorp en stad te laten

weergalmen.

Is het niet verheugend te denken, hoe 612

jaren geleden, de Vlamingen, nooit geene slavernij

willende verdnigen, of zelfs geen schijn van dwang,

zich losrukten van het fransch bestuur dat hunne

duurbaarste rechten miskende

Maar vau ’nen anderen kant, hoe bedroevend is

het niet voor een Vlaamsch hart te zien hoe meer

en meer onze rechten gekrenkt worden.

Zoolang wij alleen onze ware rechten te verdedigen

hadden, zijn ze het steeds met ons eens

geweest, zeggen nu de franschgezinde dagbladen.

Wat denken dus die bladen dat onze rechten

zijn ? ! ?

We eischen eene Vlaamsche hoogeschool te Gent

in het hart van Vlaanderen zelf, en dit zal ons

geschonken worden, vroeg of laat want, een volk

zonder hooger onderwijs in eigen taal is een lichaam

zonder hoofd.

Vele franschgezinde bladen en kortzichtige belgen

spreken over de grieven der Vlamingen met min

juist oordeel dan een blinde over kleuren. Hoe

spijtig dat ze zich de moeite niet getroosten zich

eens ten volle over de zaak in te lichten : dat zou

hen een paar uren vragen.

Wij, ten andere, Vlamingen, we zouden het niet

gewagen zoo lichtzinnig te spreken over eene uiterst

gewichtige zaak. Misschien is dit een voorrecht

dat we bezitten sedert eeuwen. Sedert eeuwen zijn

we reeds : de Vlamingen met harde koppen :

We wilden wat was recht en wonnen wat we

wilden.

En moesten de Walen zich iu den tostand bevinden

waarin wij verkeeren : geen dag zouden ze

zulks verdragen. Ee'n ding is zeker ’t is dat die

verdrukking grootendeels voortspruit uit de onwetendheid

des volks en de overdrevene verdraagzaamheid

der Vlamingen. Zij zijn gewoon aan hunne

verdrukking en daardoor voelen zij niet hoe zwaar

het juk der verfransching op hen weegt. Ware het

niet dat er in Vlaanderen mannen zijn opgestaan

die de Vlaamsche beweging ter harte nemen, dan

ware er ons volk niets anders overgebleven dan

stillekens aan weg te kwijnen als eene bloem bij

gebrek aan frischheid. En, om welke reden was

het dan dat de gildemannen van 1302 zoo heldhaftig

hebben gestreden ? Was het niet om hunne

taal, hunnen godsdienst en hunne vrijheid te

verdedigen ?

Welaan dan ! Vlaamsche volk, sta op uit uwen

slaap. Verdedigt uwe rechten en teekent protest aan

tegen alle onrechtvaardige wetten. Kiest Vlaamsch-

gezinde volksvertegenwoordigers. Toont altijd en

overal wie ge zijt en schaamt u niet uwe schoone

taal te spreken Herrinnert u de woorden van

Guido Gezelle :

« Wees Vlaming die God Vlaming schiep,

Wees Vlaming zeg ik U,

Die gistren nog onlvlaming sliep

Ontmake Vlaming nu ! »

Viert dit jaar dus, eendrachtiger dan ooit, den

11 Juli verjaring van den Guldensporenslag ! Zingt

uwe schoone Vlaamsche liederen. Bevlagt uwe

huizen !

’t Weze hoogdag gansch Vlaanderen door I

Aai mijne M p u te n

V erleden zondag- w erd h ier ter stede een

brietje uitgestrooid zo n d er n aam van d ru k k e r,

a an k o n d ig en d eene p ra ch tig e C in em av erto o n in g

i'i open lucht, De a ch tb are lezers w eten w a a ro v e r

ik het heb.

Dat er veel moed in die daad steekt, bewijst

de afwezigheid van den drukkers naam.

Dat de opsteller ervan klare en juiste gedachten

heeft over kristelijke naastenliefde en vooral

over het Goddelijk gebod der rechtveerdigheid,

k zou liet grootelijks betwijfelen eu daarom ook

aarzel ik dit onkristelijk geschrijf bij een

christen mensch t’huis te wijzen.

k Weet wel zulke guitenstreken laat ernstige

menschen onaangeroerd; maar ik neem deze ge-

legenhei 1 te baat om op mijne beurt, mijne dierbare

stadgenooten met wie ik immer lief en leed,

eer en vernedering deel, op het hert te drukken

dat zij den tegenwoordigen staat van zaken eens

bedaard en ernstig dienen te overwegen. Waar

gaan wij naartoe met dat kleinsteedsche gedoe,

’k zal maar zeggen met die dorpspolitiek ( Wint

de godsdienst er iets bij 't Het verdrukte Vlaan-

derland ! Gaan de zaken van burger en werkman

er beter om 1 Wie of wat haalt er voordeel uit ?...

Het is geen geheim meer, noch in de provincie

noch in het land dat Iseghem het Iseghem van

vroeger niet meer is. Zijn goede naam en faam

zijn gekrenkt.

In onze jeugd waren we fier « Jongens van

Boos Iseghem » geheeten te worden, en wij

drukten op de oorspronkelijke beteekenis van het

woord « Boos >• d.w.z. behendig, slim , neerstig,

wakker. Nu zullen wij aan dat woordje zijne

huidige beteekenis van •* kw iad tardig, kwaadsprekerij.

nijdig, wraaklustig » maar moeten

laten ot nog best van niets meer gebaren en dat

woordje in het vergeetboek schrijven. Iseghem

lijkt een huishouden dat overhoop ligt, waar

gekrakeeld en gekeven, getwist en gescholden

w'ordt en niet beter in zekere middens dan in de

onbeschaafdste achterbuurten. — Walgelijk !

Ik wil me niet inlaten met dezen of genen strijd-

noch een onderzoek instellen over gelijk of ongelijk

van h:er of daar. In dit raderwerk steek ik

mijnen vinger niet; ’k blijf liever daar buiten,

’k meen het beter : daarboven, ’k Ben berei I

iedereen de beste bedoelingen tos te schrijven,

hoewel mij altijd bij zulke toestanden het woord

van een wijs man in de ooren klinkt : •* in een

langdurigen twist hebben beide partijen ongelijk

...

Nu, dat er verschil van meening besta onder de

menschen, dat is zoo erg niet, en ook niet nieuw

onder de zon. Verschil van zienswijze alleen

maakt de samenleving niet ónmogelijk. Dat men

wedijvere en strijde tot het veroveren zijner

rechten, wie zal het afkeuren, als wij aan onzen

kant onze plichten kennen en andermans rechten

eerbiedigen. Z'ilke strijd, gesteund op .rechtveerdigheid,

strevend naar waarheid, geteugeld

door naastenliefde, verzacht door hoffelijkheid is

teeken van vooruitgang en is de gezonde harte-

klop van het leven.

Maar een strijd gevoerd met bitterheid én bitsigheid,

met linksche middelen of geweld is kreeftengang,

is gelijk het razen van een koortslijder.

Zijn wij overtuigd de waarheid en diensvolgens

de rechtveerdigheid op onze hand te hebben, verheugen

wij ons over dat geluk en beklagen wij,

eerder dan belagen, den tegenstander, die onze

welgemeende woorden niet begrijpt of er niet

naar luisteren wil; maar wezen wij breed genoeg

van gedachte en verdraagzaam van aard om,

is ’t niet mogelijk : broederlijk ten minste menschel/jk

met hem om te gaan. De naastenliefde

die verduldig is, verdraagzaam, niet opvliegend

of uitschietend, is het sterkste bolwerk eener

gerechte zaak. Die het anders verstaan helpen

deze eerder achteruit. Geen grootere vijanden

eener edele zaak dan overdrijvers en ruiten-

brekers.

Is het niet dubbel jammer, dat in een tijd dat

wij allen onze beste krachten zouden moeten inspannen

om ons dierbaar vlaamsche volk niet

alleen stoffelijk maar ook geestelijk op te tillen

en vooruit te helpen, zoodat het zijne vroegere

eereplaats onder Europa’s beschaafde volkeren

kan terug inwinnen, is het niet grootelijks te

betreuren, zeg ik, dat terwijl er te Brugge, Gent,

Antwerpen, Brussel, enz. enz., met taai geduld

en kloeken moed gestreden wordt voor onze heilige

vlaamsche zaak, dat wijl in de verte de op-

marsch dreunt van het Vlaamsche Volk door zijn

voormannen geleid naar ’t zonnelicht der geheele

overwinning, wij, Iseghemnaren, werkeloos en

baatloos in onderlinge dorpsche verdeeldheid

zitten te vitten en krakeelen en geen blik gunnen

aan die edelschoona beweging daarbuiten 1

Men zal mij toch niet op werpen dat Iseghem

ernstig meedoet aan vlaamsche beweging, omdat

éénmaal per jaar een stoet van enkele maatschappijen

de stadstraten dóórtrekt, omdat een of

ander loffelijk artikel uit de pers verschijnt, omdat

op eene vergadering een of meer strijdliederen

aangeheven worden; neen, nocideoverheid, noch

de gezag- en invloedhebbende mannen hebben

ernstig aangegrepeu (l) om Iseghem degelijk en

flink en eens voor goed uit zijn franschen taaien

moderoes wakker te schudden. Is het niet

spijtig, ik herhaal het, dat in plaats van ons volk

op te leiden naar Inoger, er menschelijke, beschaafde,

wellevende burgers van te maten, wij

enkel do ir de manier waarop wij strijden en

onze bezondere belangen verdedigen, het nog

meer naar onder halen ?

Achtbare lezers, u zult deze woorden, hoe hard

zij u mogen toeklinken, niet euvel opnemen; het

moet mij eens van het hart en ik weet dat ik

mede het gevoelen van de weldenkende Iseghem-

naren uitspreek.

Streven wij voortaan, wij allen die het goed

meenen, naa>' broederlijke eendracht. Zijn er

(i) Dat men hier erj daar wat of veel goeden wil aan

den dag gelegd heeft, zai ik niet tegenspreken, m aar

of die göede wil het vermocht de kar te doei} keei en

en den geest der Iseghertjsche bevolking vjaamschge-

zind te maken, ’k zou het me geern laten bewijzen.

D at het volk van Iseghem hoog en laag. nu nog koel

en onverschillig is voor die echte volksbeweging,

bewijst dat niet genoeg dat ik den vinger op de wonde

leg ?

beroepsbelangen of partijgeschillen die ons verdeden

kunnen, gedoogen wij niet dat zy het beste

onzer krachten opslorpen of bederven. Boven die

afzonderlijke belangen, die ieder vrij maar

eerlijn behartigen mag, staan hoogere belangen

: die van Kerk en Vaderland. Dat deze ons

vereenigeu en vereenigd houden; en daarom moet

de katholijke vlaamsche partij, die evenzeer het

welzijn van werkman en rijke, van burger en

boer ter herte neemt, hare poorten wagenwijd

openzetten eu breedgezind alle mannen van goeden

wil opnemen. Begrijpen wij dit eens goed ook

in er ze stad vandaag dat heel het Vlaamsche land

eensgezind oprijst, om de eensgezinde helden van

1302, die met hun moea en bloed de grondslagen

legden van ons hedendaagsch Belgenland naar

weerde te vieren en brengen wij hun ook onze

hulde, maar eene hulde van na volgende daden !

X.

M I L I T I E 1 9 1 5

1 Baert August Victor

2 Bardoel Camille Joseph

3 B eernaert Camiel joseph

4 Beernaert Leo Joseph

5 Belaen G aston Jean

6 Boone Joseph Carolus

7 Bossier Henri Antoine

s Bossier Leon Octave

9 Bossuyt Arthur joseph Marie August

i° Bourgeois Louis Joseph

11 B rabant Henri Joseph

12 B rabant René Robert

13 Bringiers Florent Joseph

14 Bruggeman Jules Victor

15 Buyse Jerome Remi Felicien

16 Gallens Alfred Theophile

17 Casier Oscar Jéröme

18 Christiaens Camille Remi

19 Christiaens Henri Fran^ois

20 Christiaens Jean Valère

21 Cloet Emile Louis G érard

22 Coppens Eran^oia Dominique

23 Coucke Michel Henri

24 Coussement Camille

25 Debackere Jules

26 D ebrabandere Joseph Aloys

27 De Busschere Franfois Joseph

28 Declerck Michel

29 Declerq Benoit Hilon

30 Decoutere Robert Ephrem

31 Degezelle Joseph Alphonse

32 Dejonckheere Remi

33 Dem eyere Henri

34 Depoortere Michel Henri

35 Deschry vere Achiel^ Cyriel Leopold

36 D eschry vere Jules Charles

37 Desm et Achiel Camiel

38 Desm et H enri Jean Maurice

39 Desm et Remi Victor Ghislain

4° De vlieger Camille Juliaan

41 Devoldere Michel

42 Devyver Adolphe

43 Dewaele Michel

44 Dewitte Leonard Petrus

45 Dewulf Alberic Emile

46 Dewulf Cyriel Aloys

47 Dewulf Jéröm e Valère

48 Dewulf Jules

49 Dewulf Julien Joseph Arthur

50 Dewulf Valère Aimé

51 D ’hont Aiidor Joseph Marie

52 Dubaere August Joseph

53 Duhamel Henri

54 Duyck Maurice André

55 Eeckhout Gérard Marie

56 Fertein Alfred Henri

57 Feys Jules Petrus

58 Folens Camille Joseph

59 Geerne Theophile Achille

60 Geldhof Camiel Joseph

61 Ghekiere Achille Charles Franfois

62 Ghekiere Henri Emile

63 Ghèysens Cyrille Emile

64 Gryspeert Antonius Eligius Hilonius

65 H im pe O scar Joseph

66 H orré Hector joseph

67 H orré Petrus Joseph

68 H uysentruyt Michel Leo

69 Lapeire H ubert Erneste

70 Lapeire Jules Joseph

71 Lemiere Aloïse Michel

72 Lepercq Aloïse Joseph

73 Linseele Prospère Joseph

74 Loosveldt Alexis

75 Loosveldt Raphaël

76 M aertens Achiel

77 M aertens Alberic

78 Maertens Eligius Antonius

79 Malfait Georges Joseph Hiloine

80 Mestdagh H onoré

81 Missiaen Richard

82 Mullier Odile Remi

83 N aert Camille

84 Pattyn Joseph

85 Perneel Georges Franfois

86 Plets Joseph Jean

87 Rapoeye Victor

88 Rebry Jules Jéróm e Aloïse

89 Sabbe Eduard

90 Sabbe Remi

91 Sagaert Robert Joseph Julien

92 Samoy Maurice Theophile

93 Scheldem an G erard Aloys Antoine

94 Schelpe Camille Ghislain Leon

95 Seynaeve Em ile Paul

96 Seynhaeve Joseph H ector

97 Seys Odil Alfons

98 Simoens Henri Hiloine

99 Sintobin Petrus Michel

100 Spriet Jerom e F r a n ^ is Jean

101 Stragier Achille Henri

102 Strobbe Leon Alphonse

103 Struyve A ubert Joseph

104 Surm ont Aloïse

105 V anackere G erm ain Victor Leo

106 Vanantwerpen Joseph Franfois Henri

107 Vanbelle Adolphe Brunon

108 Vandaele Omer Joseph

109 Vandecasteele Antoine Valère

110 Vandecasteele Omer Alfons Joseph

i u Vandecaveye Michel

112 Vandekerkhove Joseph Constant Lucien

113 Vandemoortele Hilaire Prosper Joseph

114 Vandemoortele Joseph Edgard N orbert

ji5 Vandenbroucke Aimé Florent

116 Vandeputte Cyriel Joseph

117 Vandeputte Godfried Aloïse Joseph Marie

118 Vanderheeren Henri Cyriel

119 Vanderm eersch Joseph Henri Cornelis

120 Vande vyvere Achiel Joseph

121 Vandewalle Silvère Marie Joseph

122 Vandoorne Michel Jules

123 V anhaezebrouck Michel

124 V anhauw aert Robert Philogène Joseph

125 V anhaverbeke Julien Auguste

126 Vanhoutte Gustave Joseph

127 Vankeirsbilck Aloïse

128 Vanlaecken Firm in Constant

129 Vanm oen Valère Hilon Stephaan

130 Vanneste Richard

131 V an Ryckeghem Benignus

132 Vansteenkiste Camille

133 Vansteenkiste Daniël Leo

134 Vanthuyne Jules Joseph

135 Vanwynsberghe Remi Joseph

136 Vens Michel Charles

137 Vens Michel Leon

138 V erannem an G erard Cyrille

;3g Verpaemert Joseph Joannes Petrus

140 Verhaeghe Antoine Marie Joseph

141 Verlinde Benjamin Eloi Adrien Joseph

142 V erm aut Alfons Alidore

143 V erm aut Camille Henri

144 Verm eersch Julien Prospère

145 Viaene H enri Camille

146 Viaene Joseph Camille

147 Vroman Florent Maurice

148 Vyncke Joseph

X49 W erbrouck Joseph Albert

S t e r f g e v a l l e n .

M. Albert Mahieu geneesheer te Rumbeke is aldaar

overleden.

— M , de markies de Beauffort, katholieke senateur

voor Namen, gewezen gouverneur dier provincie, is

maandag morgend te Brussel overleden. De afgestorvene

was geboren in het kasteel van Bouchout,

thans het verblijf van prinses Charlotte van België,

den 20 September 1834. Met markies de Beauffort

verdwijnt een edelman in den echten zin van het

woord, en een vurig christen en katholiek.

S T A D S N I E U W S

Muziek-Concert.

Het muziek-concert die Zondag laatst door de

Stadsfanfareu op de Groote Markt tengevolge van

het slecht weder niet kon gegeven worden, zal plaatB

hebben Zondag aanstaande 19 Juli.

Hoogeschool van Leuven.

M. Joseph Vandermeersch heeft met onderscheiding

zijn exaam afgelegd van kandidaat in wijsbegeerte

en letteren voorbereidende tot de rechten.

M. Emile Vandeputte doorstond de eerste proef

van doktor in de geneeskunde op eene onderscheidene

wijze.

M Fernand Weustenraad legde met goed gevolg

zijn tweede exaam af in handels- en consulaire

wetenschappen.

Mijnheer August De Poorter heeft met groote

onderscheiding zijn exaam van kandidaat in geneeskunde

— 3* proef afgelegd.

Onze hertelijke gelukwenschen aan de laureaten

en hunne familie.

Kerkfabriek van Sint Hilonius.

In de vergadering die Zondag laatst gehouden

wierd, is Mijnheer Gustaf Rosseel met eenparigheid

van stemmen tot voorzitter gekozen in vervanging van

Mijnheer Henri Paret die zijn eervol ontslag gegeven

heeft.

Mijnheer Emiel Dierick wierd met algemeene

stemmen schatbewaarder benoemd, in vervanging

van M. Rosseel.

M. Rosseel is tegenwoordig het oudste lid der

Kerkfabriek. Hij wierd gekozen in Maart 1883 en

schatbewaarder Denoemd in Maart 1900 in vervanging

van den heer Joannes Tanghe overleden

den 21 September 1899.

Verjaring van den slag der

Gulden Sporen.

1 1 j r v i l i 1 S 0 2 .

Morgen Zondag om 9 1/2 ure vergadering in de

Congregatie der Jongelingen van de deelnemende

Maatschappijen om stoetsgewijze naar St. Hiloniuskerk

te gaan.

Onder de Hoogmis, zal een vaderlandsch sermoen

gepredikt worden door E. H. Englisch.

Na de Hoogmis optocht door de bijzonderste

straten der stad naar het Gildenhuis waar M. Michel

Vande Kerckhove Doktor in wijsbegeerte en letteren

eene aanspraak zal doen.

’s Avonds om 8 1/4 uur muziek- en zangfeest

op de Groote Markt uitgevoerd door het muziek

der Congregatie, het trompetterskorps der Ware

Vaderlanders en de « Zangersgilde ».

B E R IC H T .

De leden der Maatschappij « De Ware Vaderlanders

zijn verzocht Zondag aanstaande 12 dezer

om 9 1/2 ure te vergaderen in ’t Lokaal (met ke'pi)

om in korps met vaandel naar de Hoogmis te gaan.

’s Avonds om 8 ure, bijeenkomst in ’t Lokaal

om in korps naar de groote markt te gaan waar

het trompetterskorps een concert zal geven.

Zondag 26 Juli nationale feestdag (Te Deum).

Vergadering in ’t Lokaal om 9 1/2 ure en optocht

naar de Hoogmis.

GEBOORTEN :

197. Leon Eeckhout, zv. Emile en Elisa Vanhaverbeke,

Lendeledestr. — 198. ürbain Tanghe,

zv. Edmond en Marie Vienne, de Pe'lichystr. —

199. Irma Geerlandt, dv Leo en Marie Debel,

Rousselarestr. — 200. Pierre Vanderbiest. zv.

Dieudonné en Elisa Herman, Rousselarestr. — 2 0 1 .

Noëlla Mortier, dv. Remi en Helena Goddeeri»,

Molenweg. — 202. Leon Lambert, zv. Alberic en

Marie Werbrouck, O. L. Vrouwstr. — 203. Leona

Vandevoorde, dv. Medard en Elisa Neyrinck, Gentstr.

STERFGEVALLEN :

121. Laura Huysentruyt, borstelmaakster. 17 j.

dv Bruno en Elodie Beheydt, Hosp. Rousselarestr.

— 122. Rosalie Vandewalle, huish. 76 j. wedr

Carolus Derieuw, Sloore. — 123. Leonie Van-

landeghem zb. 66 j. wed" Gustave Vanhee, Rousselarestraat.

H U W E LIJK E N :

55. Ferdinand Devreeze, bankbestuurder, 32 j.

en Magdalena Paret, bijzendere, 19 j. — 56. Arthur

De Sutter, borstelmaker, 23 j. en Maria Vancaneghem,

naaister 19 j.

SCHEEPVAART van ISEGHEM

Canal de Roulers en Emile, met beurtgoed voor

verscheidene. — Dalia-Rose, met ciment voor de

Wa Aiidor Vandewalle — La Chicorée, met kolen

voor Victor Vandewalle. Emelghem. — Julienne,

met lijnzaad en Jeune Marie, in lading met lijnkoeken

voor Alfons Dassonville, Lendelede, — Of

nieuw Zorg, met lijnzaad voor de gebr. Vande

Moortele, Emelghem. — Elk zijn Gedacht, met

kolen voor de W* Conrard Verstraete. — Fides et

Lalor, met kolen voor Gustaf Naert. — Print

Charles, in lading met suikerijboonen voor C. Gits.

— Sleenhandel, met bloem voor Cyriel Dejonghe.


Opvoering van Joseph, van Méhul.

De opvoering is bepaald gesteld op Zondag en

Maandag 30 en 31 Oogst om 4 uren.

Ingangprijs : 3 fr. 1" plaats; 2 fr. 2* plaats;

al genummerde en voorbehoudene plaatsen.

Tekstboekjes zijn te bekomen : aan 0,75 fr. het

stuk bij A. Strobbe, W* Van Moortel, D. Scheldeman

in J. De Busschere, boekhandelaars in stad.

Vrachtvrij per post 0,80 fr.

Deu Zondag voor de opvoering herhaling met

de vreemde muzikanten.

Vooi heen en thans.

1814

Boer ploegt zich moe

Dochter melkt de koe

Vrouw zit te spinnen

Zoon brengt voeder binnen

Geld in de kas.

1914

Boer is op zwier

Dochter speelt klavier

Vrouw draagt satijn

Zoon leert latijn

Krot in de kas

Tevreden zijn, groote gunst

Tevreden schijnen, groote kunst

Tevreden worden, groot geluk

Tevreden blijven, meesterstuk

EEN PRIESTER

met weldadig doeleind

stelt zich ten

dienste om kosteloos ontelbare recepten bekend

te maken ter spoedige en grondige genezing

der aderspattige zweren, wonden aan de beenen,

eczemas, alle huid- en schedelhuid ziekten, vallendo

ziekte, zenuwslapte, ziekten in het zenuwstel,

pijnen, jicht, rhumatiek. Schrijven aan E. H.

A. LURIiT, pastor, E r v a n v i l l e (Loiret) Frankrijk

— Postzegel voor antwoord.

Men verzoekt ons te melden dat Mr & Mm'

Maurice Meier chirugijns tandmeesters specialisten

te Kortrijk, 2, hoek der Moescroenstraat, zullen

afwezig zijn van 28 Juli tot 31 Augusti aanstaande

Asthmalijders Borstlijders

Teringlijders

leest de verklaring van een beroemden

doktor, betreffende de

A B D I J S I R O O P

Klooster Sancta Paulo

De lekende Dt Surer, Tan de Geneeskundige

Faculteit te Parijs, heeft het volgende

verklaard, :

« In mijne kliniek voor long- en bronchiet-

lijders was ik speciaal in de gelegenheid om

roet uwe ABDIJSIROOP proeven te nemen op

verschillende mijner patienten, aangetast door

hevige bronchiet en in het bijzonder door

chronische bronchiet van catarrhalen aard of

gecompliceerd met asthma (asthmatische bronchiet).

De verkregen uitslagen hielden gestadig

aan en de verschijnselen, waaardoor zich

de beterschap kenmerkte, waren het gemakkelijker

opgeven, de vermindering en het ten slotte

verdwijnen van de benauwdheden, alsook van

de pijnlijke verschijnselen van congestie. Deze

vooruitgang deed zich in twee gevallen van

astmatische bronchiet op een zoo spoedige en

merkwaardige wijze voor, dat ik niet aarzel

om de Abdijsiroop te beschouwen als het aangewezen

middel voor deze kwaal.

» Aangemoedigd door deze gunstige uitslagen

kwam ik er toe het middel ook bij ernstiger

gevallen aan te wenden, zooals tuberculose der

longtoppen in den eersten en tweeden graad,

en ik had de voldoening te bestatigen, dat ook

hier een zeer merkbare verbetering viel waar te

nemen, door desnelle verwijdering|van de stoffen

die de ontsteking veroorzaakten, waardoor vanzelfde

koorts ophield, tegelijk met het zweeten,

terwijl de eetlust werd hersteld en de krachten

toenamen.

» Ik aarzel dan ook niet stellig te verklaren,

dat de ABDIJSIROOP beslist het aangewezen

middel is voor de behandeling van long- en

luchtpijpkwalen, daar het mij van alle geneesmiddelen

daarvoor aangewend, de voortreffelijkste

en steeds aanhoudende uitslagen heeft

opgeleverd. Ik kan dit geneesmiddel dan ook

met warmte aanbevelen aan de talrijke lijders,

die te kampen hebben met dergelijke kwalen,

welke spoedig een ernstig karakter aannemen. »

De ABDIJSIROOP, Klooster Sancta Paulo,

geneest onvoorwaardelijk asthma, pleuris,

bronchiet, kink-en slijmhoest, catarrha, influenza,

de hevigste verkoudheid, den hardnekkigsten

hoest en alle borst-, keel* en

longaandoeningen en tering, tndien niet al te

ver gevorderd. Schaadt nimmer, zuivert en

versterkt borst en longen.

Prijs

gr.

per flacon van z3o gr., fr. 2.25 ; van 55o

fr. en van iooo gr., 7 fr. Eischt hand-

teekening L. I. Akker, Rotterdam.

Hoofd-dêpot voor België : O. De Beul,

A ntwerpen. Verkrijgbaar bij de apothekers

: J. V E R H A M M E , M arktstraat

en A. R O D E N B A C H , Groote Markt,

Iseghem en in alle apotheken.

West-Vlaamsch Melkerijenverbond

Aangesloten Melkerijen :

Gheluwe, Hooglede, Langemark (St-Paulu9)

Oedelem (Ver. Landbouwers), Pitthem, Reninghe

Boter voor den insteek : De prijs der week

is 2,75 fr. gezouten ; 2,85 fr. ongezouten.

Versche Boter : 2,75 fr. gezouten ; 2.85 fr.

ongezouten, per 5 of 10 kilos.

Alle orders en briefwisselingen moeUn ingezonden

worden aan M. PAUL MOERMAN, landbouwer,

Groenstraat, Rousselare.

Prijskamp met de TRABOL

op 12 Juli, ter herberg De dr ie Koningen, bij Ivo

Deblauwe

- 4 S f r . P r i i z e n f r . - 4 5

Als kolieken of als krampen

,t Vel doen zweeten en doen dampen

En in een druipen van de pijn

Zal de KEMPENAAR 'verzachting zijn.

t j s : K T j n F t i E i i s r

in de Meenenstraat, schoon en gerieftlik WOONHUIS

met schoonen hof, 5 beneden plaatsen, 4 bovenplaatsen,'

met zeer klaar werkhuis 13 m. lang

uitgang langs de Slabaertstraat. — Zich te wenden

bij M. EiriEr. Vankeste-Deleu.

T B H U R E 1 V

met den 1° October aanstaande

Een schoon en gerieflijk BTJRGERWOONHUIS

met hof, in de Statiestraat, N° 8. — Zich te

wenden bij Cam. Spriet-Cantaekt.

Belgische Hypotheekmaatschappij

en S P A A R K A S

Naamlooze Venootschap — Kapitaal 5.000.000 fr

Zetel te ANTWERPEN, n° 71 Kunstlei.

BEHEERRAAD : MM. Baron Fredegand Cogels

Voorzitter, Edonard Thys, Ondervoorzitter, Alphons

Uilens de Schooten, Leon Van den Bosch, Henri-J.

Engels.

COLLEGIE DER COMMISSARISSEN : MM. Jaen

della Faille de Le'verghem, Voorzitter, de Graaf

Adrien de Borghgrave d’Altena, Leon Collinet-

Plissart, Baron August Delbeke, Edouard Joly, de

Graaf Oscar Le Grelle.

SPAARBOEKJES aan 3 ,6 0 0/o

RENTEBOEKJES OP NAAM aan 4 °/.

Grondobligatiën aan 4 rij van taks

Leeningen op hypotheek — voorschotten op titels

AGENTEN:

Ingelmunster M. Loncke-Dobbels, handelaar;

Iseghem, J. De Busschere-Bonte; Meulebeke, A.

Ryckaert, onderwijzer; Oost-Roosebeke, A. Vande

Voorde, Gemeente Secretaris; Rumbeke, B. Roose,

koster.

Studie van den Notaris

VANDE MOORTELE te Iseghem

Schoone en groote Venditie

van

GEZAAGDE H O U TW AREN

T E C A C H T E N

Maandag 13 Juli 1914, om i.3o ure (2 uren stipt)

’s namiddags, ter herberg Het Oud Gemeentehuis bewoont

door Cyriel Deleu, te Cachtem, openbaarlijk

v erkoopen:

200 koopen populieren berd,

j5o » dun berd,

75 » paneel en drie kwart,

5o » olm enhout: zes kwart 2 duim en 3 duim

10 » balken.

Al deze houtwaren zijn zeer dienstig en bijzonder

geschikt voor timmerlieden, wagenm akers,... stoeldraaiers

en landbouwers.

Gewone voorwaarden en 3 maanden tijd van betaling

mits goede borg.

KANTOOR VAN DEN

Notaris LE C0RBESER te Iseghem.

i

Uit ter hand te koop:

l e Een schoon woonhuis met stagie, achtergebouw

en koer kunnende dienen voor herberg, te Iseghem,

Brugstraat.

2“ Een percel erve, groot 199 vierkante meters,

gelegen oost aan voormeld woonhuis.

Beide palende aan de koopwaren-losplaats van

den ijzerweg.

II

OPENBARE VERKOOPING

van een

W O O N H U I S

met HOVENIERHOF

te OUCKENE, bij de Plaats.

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem, zal overgaan

tot de openbare verkooping van het volgende

Een WOONHUIS, zijnde de noordkant eener

tweewoonst, met afhankelijkheden en 6 aren 9

centiaren erve en hovenierland, staande en gelegen

te Ouckene, noordwest bij de plaats ; in het kadaster

bekend sektie B, nummers 811° en ; palende

oost den steenweg naar Rumbeke, zuid M. Henri

Desmedt te Ouckene, west en noord M. Henri Ver-

raes-Provoost te Ouckene ; gebruikt door CYRIEL

VLAMINCK, mits 120 frank ’s jaars, vallende den

1 Oktober.

ZITTINGEN.

INSTEL op Woensdag 15 Juli 1914, in de Belle

Vue, bewoond door Camille Scheldeman,

OVERSLAG op Woensdag 29 Juli 1914, in de

Bonte Koe, bewoond door August Dewulf, beide

e Iseghem, telkens oml 3 ure des namiddags.

[Een^halQten honderd instelpenning.

Als men tegenwoordig nog een paard in eenen tramwagen

ziet voortsukkelen, lacht men den voerman uit. Werpt ook

al die oude bullen van borstsiropen, pillen en poeders van

over 10 en 20 jaar weg. Gaat met den vooruitgang mede

EN NEEMT

i l i

der Apotheek ‘‘DE BIEKORF” 36, Lange Dijkstraat, Antwerpen.

Die pastillen ontsmetten de longtakken door haar vluchtig geneesmiddelen,

stillen taffens den hoest en, daar men ze langzaam moet opzulgen]

vcrfriisohan zij da keel en strottan-hoofd.

± frank cle doos

III

OPENBARE VERKOOPING

van eene goede en schoone

H O F S T E D E

te CACHTEM, Sektie B.

KOOP 1. Hofplaats, Woonhuis, Ovenbnur, Stalling

Schuur, Suikereiast, Boomgaard en Hof.

KOOP 2. Eene partij Zaailand.

KOOP 3. Een Weide.

KOOPEN 4, 5, 6, 7, 8 en 9 Zaailanden uitmakende

de hofstede en landen groot 3 hectaren

96 aren • en 10 centiaren, gebruikt door Henri

Masschelein tot den 1 October 1917 mits 800 fr.

bij jare, boven de grondlasten eu de premie van

verzekering tegen brand. Boom en haagprijs 1000 fr.

zie verder de plakbrieven.

INSTEL : Donderdag 30 Juli 1914

OVERSLAG: Donderdag 13 Augusti 1914

telkens om 2 ure namiddag te Cachtem ter herberg

bewoond door de Weduwe van LEO BEEUWSAERT

BUYSE steenweg naar Ardoye.

Een half ten honderd instelpenning.

Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.

KANTOOR VAN DEN

Notaris DUPONT, te Ardoye.

Maandag 20 Juli 1814, om 8 ure ’s morgens.

Te Ardoye, Beveren kalsijde, bij den uitscheidenden

voerman Victor Gruyaert,

OPENBARE VENDTIE

Van zijne 4 Peerden, 4 Wagens, 4 Karren, 2 Tribols

en verder voermansgerief.

Studie van de Notarissen

M EULDERS te Ingelmunster

en VERMEERSCH, te Swevezeele.

O V E R S L A G :

bij 3” ZITDAG voor verblijf

Vrijdag 17 Juli 1914, om 2 ure te Iseghem,

in het Vredegerecht.

Gemeente Ingelmunster steenweg naar Oost-

Roosbeke.

1 k 6. BOUWGRONDEN groot 19 ar. 41 cent.

onmidelijk in gebruik.

7. HUIS met poort en tuin groot 8 a. 32 c. gebruikt

door Constant Strobbe, tot 1 Mei 1915.

Slechts ingesteld 11.800 fr .

Kaarten voor gelijk welke bestemming

' IN

A M E R I K A en C A N A D A

T E B EKOM EN BIJ

L. Yan Gheenbergbe- en Am and Laridon

Groote Markt, ISEGHEM.

f !

H U I S

R E N É S C H O U P P E

Statiestraat, ISEGHEM.

Einde van ’t Seizoen !

Groote te koopstelling

Bijzondere Occasies in kleerstoffen

voor damen en mans

Hemden, Kravatten, Kousen enz.

10 % afslag op de kostuimen op maat

Reclaam kostuimen en pndessus

aan 40 fr. in plaats van 45 fr.

P R O F I T E E R T V A N D E O C C A S IE

J. Vanlandcghcm-Bchaeghe

St Hiloniustraat

-------------- ISEG H EM --------------

Benoodigheden voor Vrouw- en Manskleermakers

Specialiteit van Corcets

H - D - B

Groote keus vau Rouwartikelen. — Naaizijdo

merk « HET HOEFIJZER ». — Zwarte en gekleurde

zijde en pane. — Passementeriës. — Broderies.

— Kanten. — Knopen. — Naaigarens, enz.

Cols en plastrons. — Cachecorsets. — Blousen.

— Stoffen voor Heeren en Damen. — Doopartikeles.

Alle slach van voeringen.

Zelfde huis te INGELMUNSTER, Gravinnestraat.

Markt van ISEGHEM. 11 Juli 4 Juli

Boter per kilo fr. 2,70 a 2,90 2,80 a 2,90

Eieren per 26 2,40 a 2,61) I 2,00 a 2,20

COMPAGNIE INDUSTRIES LE

A T L A S

Anciens établissements Le Duc Frères

N a p l i t e cfc . B e n z i n e .

Ai1whifra(nWit1" HOBOKEN-AnVERS

T h élep h o n e 4 0 9 7

D E P O T D !I S E O - H E M

représenté par M. Devos-Depondt, Rue de la

station.

Z E N U W L I J D E R S 1

S T A A T O P I

U W H E I L I S N A B I J !

De W o n d e r b a r e P o o d o r s v a n l i e t W i t K r u i s (en deze

alleen) verzachten oogenblikkelijk en genezen spoedig alle ZENUWZIEKTEN :

smartvolle maandstonden, lioofdpijn, schele hoofdpijn (migraine), draaiing, hoofdduizeling,

zenuwkoorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartklopping,

slapeloosheid, jachten, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de

vrouwen (hystérie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, benauwdheid; — influenza,

koorts, netelkoorts, polderkoorts, rhumatism, flerecijn, jicht, ruggepijn, enz.

De W o n d e r b a r e P o e d e r s v a n l i e t W i t K r u i s versterken

de zenuwen, zij zijn schadeloos voor de gezondheid, en missen nooit hun uitwerksel.

Te koop in alle apotheken aan den prijs van fr. 1.25 de doos; fr. 3.25 de

3 doozen of driedubbele doos; fr. 6.25 de 6 doozen of zesdubbele doos.

OPGELET. — Aanvaardt geen andere dooien dan deze omringd met etntn

waarborgband, en een wit kruis van Sint Andreas, tusschen Vlaanuchen en Fransektn

tekst, boven of onder de doos dragende.

D E P O T S ;

R O D E N B A C H , i s e g h e m .


E I S C H T

R O Y flliE IiO O IS E -P R IE „

Hoofd TDepftt : AMEYE & FILS, Nieuwstraat, Iseghem. Het beste Ta*e!w/q.ter

f “

U jRWERKEN-KETTINGEN

REGULATOREN

BIJZONDERHEID VAN NIEuWIGHEDtN.

De belangrijkste fabriek der w e r e l l

verkoopt in vertrouwen van af 3 frank \ er

maand, om *ie kooper» t o e t e laten zi« h var.

d e hooge kwaliteit onzer producten te verzekeren

alvorens d e z e te b e t a l e n .

Goedkooper dan o vera l

VRAAGT DE K A lA l.O i G

L E C O M P T O I R S U I S S E

DHR NIBUWH UURYVfcRKKN 8 D ; G f F«

9 0 , ru e S a in t-E '- p rlt, L U IK

Agenten-verkoopers of vertegenwoordigers

(g e w ic h tig commissieloon)

zijn in geheel België gevraagd

6 MAANDEN KREDIETaanALLEN'

Anker — Aniiemagnetitk — Loodje van oorsprong <

W A A R B O R G 5 J A R E N op factuur

PRIJS 23 FRANK

betaalbaar 5 Ir., bil de ont angst, en het overige 3 fr. per maand.

E en lj Vei koophuis In B eljlë

COMPTOIR SUISSE, 90, Rui Saint-Esprit, luik

Vraagt katalogu» Uurwetken, Regulatoren en Kettingen op kr dief ]

MEUBELMAKERIJ - MATRASSENMAKERIJ

In den Gouden Zetel

Alex. Roose-Vuylsteke

BIJ

G entstraat, 23, ISEGHEM

Alle slach van

Pracht- en Gewone MEUBELS

E

03

JC cn

CD

co

Bijzonderheid van matrassen in schaap- en floconwol,

windhaar, pluimen en zeegras, aan zeer

voordeelige prijzen, spoedige bedieningen.

HERSTELLINGEN

Ale slach van Heilig Beelden, Spiegels,

Schouwgarniturën en Fantaisie Artikels.

G e e n G r i j s H a a f

M E E R S ! !

«De Nieuwe Londorv»

doet de grijze haren binnen enkele

dagen verdwijnen, maakt. I t

haar glanzend en zacht, boh t 1 t

uitvallen en neemt de pelletjtg

van het hoofd weg.

^ SnChh*a,°P: S S » - ]

In flacons van fr. 1,50 en fr. 12.50

Engelsche Baardtinctuur aan 2 (r. per f accu

Te koop b|j Apothekers

. yi Drogisten, Haarsnijders en Heukwirkelt

' ln ’t groot: Parfumerie Dr Salp, Wachtebeke (BilgTe)

W e k e l i j k s c h e M a r k t e n

KORTRIJK

6 Juli

Tarwe fr. 0,),00 a 22,30

Rogge

17,riO a 00,00

Haver

00,00 a 20,50

Koolz. olie 74,00 a 00,00

Lijnz. olie 58,30 a 00,W

Aardappels 0,00 a 00,00

Boter

"2,70 a 0,00

Eieren

0,00 a 2,30

Suiker ij b. besch. 00,00 alS,00

id.' 1914 00,00 a 15,25

ROUSSELARE

Tarwe

Rogge

Haver

Buonen

Koolz. olie

Lynz. olie

Aardappelen

Boter

Eieren

Suikerijboonen

Suikerijboonen

DEYNZE

Aardappels

Boter •

Eieren

Hespe de kilo

Verkens

THIELT.

Aardappelen

Boter

Eieren

Hespe de kilo

7 Juli

00,00 a

03,00 a

00,00 a

00,00 a

00,00 a

0,00 a

0,00 a

0,00 a

beschik.

1915

8 Juli

21.50

19 50

20,30

22 50

74.00

58.50

12.00

2,80

2,30

1 1,00

15,23

0,00 a 10,00

0,00 a 2,63

0,00 a 2,30

2,90 a 1,85

00,00 a 00,00

9 Juli

0,00 a 12.00

2,60 a 0,00

0,00 a 2,40

2,10 a 0,00

AUDENAERDE 9 Juli

Aardappels

Boter

Eieren

Verkens

Konijnen

11,00 a 00.00

0,00 a 2,60

0,00 a 2,16

00,OU a 00,00

0,00

22 Juni

20.00 a 21,00

15.00 a 00,00

20,50 a 00,00

73.00 a 00,00

00,00 a 59,50

0,00 a 0,00

2,70 a 0,00

2,20 a 0,00

00,00 a 14,00

00,00 a 15,50

23 Juni

CO, 00 a 22,00

00,00 a 20,50

00,00 a 21,00

00,( 0 a 23,30

00,00 a 73,24

00,00 a 59.00

12,00 a 0,00

2,70 a 0,00

2.30 a 0,00

1 i,00 a 00,00

00,00 a 15,50

24 Juni

10.00 a

2,70 a

2.20 a

2,10 a

0,00

2,70

0,00

0,00

00,00 a 00,00

25 Juni

12.00 a 0,00

0,00 a 2,70

0,00 a 2,20

0,00 a 2,10

2 5 Juni

00,00 a 0,00

2,60 a 0,00

2.20 a 0,00

33.00 a 00,00

0, a 0,00

A . De Bie-Bourgeois

M E E S T E R 'K L E E R M A K E R

yoor Heeren tm Dsmen

M a r k t s t r a a t , I S E G H E M

G ro o te keus van E n g elsch e stoffen

Laatste' nieuwigheid — Genadige prijzen

Huis van eerste orde

1