19/04/1913 - ten mandere Izegem

tenmandere.be

19/04/1913 - ten mandere Izegem

ZATERDAG 19 APRIL 1913 5 Centimen per N um m er 20 JAAR Nummer 16

INSCH RIJ VINGSPRIJS::

Voor een ja a r . . . . 3 ,2 6

Voor 0 maanden . . . 1,7 5

Voor 3 maanden . . . 1,00

Voorop te betalen.

Men schrijft in bij den

Drukker-Uitgever

J. DE B U S S C H E R E -B O N T E

opvolger van J. DOOMS

Rousselarestraat

en in alle Postkantoren.

Gelijk het te voorzien was is de algemeene

werkstaking in onze provincie totaal mislukt.

Te Kortrijk Was het getal stakers onbeduidend

ingezien het getal werklieden.

Te Moescroen was het de moeite niet om

er gewag van te maken, te Oostende, Meenen,

Yper, Nieuwpoort, was alles zoo rustig en

'regelmatig alsof er nooit spraak van werkstaking

had geweest.

Te Iseghem, Ingelmunster en Meulebeke

j'was er van geene werkstaking sprake, tot

^ztlfs bij den hoofdman der socialisten wierd

^ er gewrocht gelijk in gewone tijden.

T e G e n t ,

de stad van Anseele, die de algemeene werkstaking

oplei, de forteres van het socialisme,

zooals ze haar noemen, is de « algemeene

werkstaking » deerlijk mislukt. Op de 4.5.000

nijverheidswerklieken die Gent telt, waren er

maandag er maandag noen, volgens het verslag

der gentsche policie, 8,533 afwezig op het

werk. In de weverij en spinnerij, de grootste

nijverheid van Gent, wrochten al de fabrieken,

ééne uitgenomen.

Te Gentbrugge is er geen spraak van werkstaking.

Ondanks al de meetings der roode

werkliedenuitbuiters, is de socialistische grap

niet gelukt. De werklieden blijven voortwerken.

Te Audenaerde is ook alles kalm gebleven.

In eene fabriek van den Eyndries had een

" rfcfé'fendum plaats over de staking, waarvan

de uitslag is : 60 stemmen voor en 90 tegen.

In den lokerschen omtrek, zooals te Zele,

vindt men geenen enkelen werkstaker.

Te Lokeren hebben de werklieden van

M. Schier gestaakt. Zij zijn ten getalle van

100.

Te St-Gillis-Dendermonde zijn 6 groote nij-

verheidsgestichten, katoenweverij en spinnerijen,

linnenweverij, koordenfabriek, met ongeveer

1000 werklieden. Niettegenstaande de opruiingen

der socialisten, zijn al deze werklieden

maandag morgend aan het werk gegaan.

T e A a l s t .

Te Aalst waren rond de i ,25o stakers.

T e W e t t e r e n .

In deze gemeente telt men geen enkele

werkstaker en al de fabriekwerkers zijn maandag

morgend de verschillige werkhuizen binnengetrokken.

Niettegenstaande al de pogingen

door de leiders der socialisten alhier gedaan,

om toch eenige werkstaking uit te lokken,

heeft geen enkele werker er gehoor aan gegeven

en alles is hier net zooals op andere

werkdagen.

Geene staking te Zomerghem, Maldeghem,

Knesselaere, Aelter, Sleidinge, Heusden en

Zeveneeken.

T e A n t w e r p e n .

Zooals overal elders in het vlaamsche land,

is de werkstaking te Antwerpen een fiasco

van belang.

Aan de haven was het maandag morgend

de gewo. .e beweging. De werklieden kwamen

in dichte groepen naar de bureelen der naties

en stouwers, waar volk aangeworven wierd.

Ook de stakers waren op hunnen post. Ze,

stonden op de hoeken der straten of slenterden

rond. Aaan de bruggen werden de werklieden

strooibrieven in de hand gestopt, behelzende

een uiterste beroep tot de staking.

De meesten deel der werklieden staken onverschillig

het papier in hunnen zak of wierpen

het weg.

Om 6 1/2 ure ware de zware natiewagens

volop aan het rijden, en trokken gansche

scharen werklieden, gereedschap dragende of

voerende naar hunne bezigheden.

T e W i l l e b r o u c k .

Te Willebrouck, een broeinest van socialisten

en liberalen, zijn er op een totaal van 4 duizend

werklieden 6 a 700 stakers.

T e B r u s s e l .

Op 49000 werklieden i3ooo stakers.

T e L e u v e n .

Het meestendeel der werklieden had zich

paar den arbeid begeven. In de werkhuizen

der « Corps Creux en Dyle-Baccalan » waren

«r- op de' 22 3o werklieden ongeveer j5o stakers.

E i k e n Z a t e r d a g .

G O D S D I E N S T , M O E D E R T A A L , V A D E R L A N D ,

De policie heeft eene statistiek opgemaakt van

de stakers die het getal die 1140 bereikt, de maandag

vierders erin begrepen.

I n H e n e g o u w e n .

In het Walenland is de toestand meer

gespannen dan in het overige gedeelte van

het land, en dat is ook te begrijpen. Het

Walenland is immers het toevluchtsoord der

socialisten.

De staking is volledig in het Centrum,

waar ongeveer 20.000 man den arbeid stilleggen.

De mijnen staken en op zeldzame uitzonderingen

na, hebben al de fabrieken hunne

poorten gesloten, Eene fabriek van porcelein

werkt met volledig personeel.

Gendarmerie te peerd en linietroepen pa-

troeljeeren standvastig.

T e C h a r l e r o i .

De staking is volledig in de koolmijnen.

Er zijn zeldzame uitzonderingen, namelijk

te Amercceur en te Jumet, waar slechts een

derde deel der mijnwerkers staakte.

Overal, zelfs in de mijnen waar de staking

volledig is, worden de onmisbare diensten

verzekerd door werklieden, aangeworven door

het bestuur der mijnen.

In de metaalnijverheid is de staking slechts

gedeeltelijk.

T e B e r g e n .

Voor de omgeving van Bergen kan men

het getal stakende mijnwerkers op 35.000

schatten.

In de steengroeven en kalkovens is de staking

nagenoeg voli'edig.

In de ijzernijverheid telt men 3ooo stakers.

In de Staatswerkhuizen en in de arsenalen

is iedereen aan het werk.

In de schoenmakerij volledig.

In de spinnerij werkt iedereen en in de

zijdefabrikatie ontbreekt het tiende gedeelte

der werklieden.

In de tabacfabrieken de helft.

In de steen- en ceramiekfabrieken staakt

iedereen. In de glas en gleisfabrieken telt

men 2000 stakers.

In de koord en papierfabrieken is de staking

volledig.

I n N a m e n .

Totaal van de provincie : op 19000 werklieden

staken er 4800.

I n L i m b u r g e n L u x e m b u r g

is de staking eveneens mislukt.

M. Berryer, minister van binnenlandsche

zaken, verklaarde maandag avond om 10 1/2 u.,

dat er in geheel het land 200,000 stakers

zijn.

De socialistenbladen hadden er minstens

5oo.ooo aangekondigd.

Eene kleine misrekening das.

Aanslag tegen dèn

Koning van Spanje.

Zondag laatst, ter gelegenheid van de jaarlijksche

aanbieding der vaandels aan de jonge

soldaten te Madrid, nam koning Alfons XIII de

troepen in oogenschouw. Na den « défilé », die

plaats had langs de Castellana-laan, trok de

koning te peerd, gevolgd van zijnen staf, terug

naar zijn paleis. Tegen de Alcalastraat sprong

plotselings een persoon uit de menigte en liep

den vorst te gemoet. Met de linkere hand greep

hij den teugel vast van ’t peerd des konings en

met de rechtere haalde hij een revolver uit den

zak. Maar vooraleer hij van zijn wapen kon

gebruik maken, had de koning, die een uitmuntend

ruiter is en al zijne koelbloedigheid

behield, zijn peerd doen steigeren ; 't is aan dezè

omstandigheid te wijten dat het peerd en niet de

vorst door den eersten kogel getroffen werd ; het

dier werd nogthans maar licht geraakt.

Onmiddelijk werd de moordenaar door een

policieagent vastgegrepen, maar de policiedienaar

kon algelijk de misdadiger niet beletten nog twee

schoten te lossen in de richting des konings : de

kogels misten gelukkiglijk hun doel. hetzij dat

de dader slecht mikte, hetzij dat hij er den tijd

niet toe had.

Seffens, na de eerste schoten, waren de

officieren van ’t .gevolg des konings aan zijne

zijde gesprongen ; zij keerden zich naar het volk,

-terwijl de policie en het leger de gaanpaden

deden opruimen langs beide kanten der straat.

Op dezen oogenblik ontstond een paniek onder

de menigte en een zeker getal personen werden

geksvetst.

Inmiddels was de koning afgestegen en antwoordde

met veel kalmte op de vragen van

degenen die hem omringden, waarna hij terug

te peerd sprong en voortreed met den kreet ;

« Leve Spanje ! » die met een donderend gejuich

door de menigte onthaald werd.

’t Was te midden een grooten geestdrift dat

de vorst naar het paleis terugkeerde.

De koning stelt de twee koninginnen gerust.

Bij zijnen terugkeer in het paieis, vond de

koning zijne moeder, de koningin weduwe, en

zijne echtgenoote, de koningin, die hem daar

afwachtten, samen met verschillende ministers

die den stoet verlaten hadden om in het paleis

afscheid te nemen van den koning. Doze vertelde

al lachen het voorval, dat juist gebeurd was en

den stoet wat tegengehouden had. De twee

koninginnen hadden nog niets van den aanslag

vernomen ; ook waren zij heel ontsteld, maar

Alfons XIII gelukte erin hunne onsteltenis te

stillen. Slechts waren 10 minuten verloopen

sedert den aanslag, toen een hevig geroep en

gejuich opsteeg op de plaats voor het paleis. De

plaats was zwart van ’t volk dat, ten teeken van

protestatie, den koning kwam toejuichen.

Alfons XIII kwam bij dit geroep, buiten op het

balkon staan en werd er met ongehoorde geestdrift

door het volk begroet. Daarna ging hij de

koningin halen en kwam met haar e e n tweede

maal op het balkon staan, midden e e n e nieuwe

lo§’~'-••• ,ting van toejuichingen.

-------- — ï - ---------

STAD ISEGHEM

M in i üen Gemeenteraad

Vrijdag 18 April 1913

om 2 1/2 ure n a m id d a g -.

Waren tegenwoordig: M. Rosseel Schepene

Voorzitter; M. Bral Schepene ; de heeren Gits,

Seynaeve, Vanneste, Callens, Verhamme en

Dejonghe. — Afwezig : de heeren Eug. Carpentier,

Baron Jean Gillès de Pélichy, Coueke, Vande-

kerekhove en Deryckere.

De heer SEKRETARIS geeft lezing van het

verslag der voorgaande zitting.

M. SEYNAEVE vooraleer verder over het

verslag te spreken, wil ik doen aanmerken dat

men hier in Iseghem zaterdag laatst in Gazetten

en een briefken geschreve 1 heeft over hetgeen er

in de laatste zitting gesproken wierd. De waarheid

wordt daarin leugentaal < n dat briefjé is

geteekend namens den Werklieden-Bond door

drij personen die de zitting niet bijwoonden

Zij teekenen namens den Werklieden Bond Leo

XIII die voorzeker nooit loog en met geen leugentaal

gediend was.

M. de VOORZITTER. — Wij kunnen ons daar

niet mede bezig houden en dat is hier niet ter

bespreking. — Het verslag wordt goedgekeurd.

M. SEYNAEVE verzoekt den heer voorzitter

lezing te geven van zijnen brief tot het schepencollege

gericht.

M. de VOORZITTER stemt toe in dit verzoek.

ln dien brief vraagt M. Seynaeve dat de gemeenteraad

zou overgaan tot het aanstellen van

kandidaten voor de plaats van Burgemeester, die

opengevallen is doör het ontslag van M. Carpentier.

M. SEYNAEVE steunt zich op de artikels van

de gemeentewet die de kwestie behandelen en

den uitleg hierover gegeven door verschillende

rechtsgeleerden, namelijk art. 63 § VIII, art. 107

en de bespreking in de Kamer in date December

1834.

M.deVOORZlTTERdoetlezing geven door den

heer Sekretaris van art. 63 alsook van andere

commentarissen die het tegenovergestelde zeggen

van hetgene M. Seynaeve vorenhoudt. Verders

zegt de heer Voorzitter dat den Burgemeester door

de, Koning genoemd wordt. De kandidaten zijn

voorgesteld op het verzoek van den Heer

Gouverneur en de bestendige afveerdiging.

M. SEYNAEVE zegt dat hij een speciale

kommissaris van Brugge zal doen komen om

hier ter plaats den staat van zaken te onderzoeken.

le P unt. — Policiereglem snt openbare

m arkten.

M. de VOORZITTER, — Daar het reglement

niet aanveerd is zullen wij het moeten veranderen.

Wat stelt gij voor M. Seynaeve voor wat de

Markt betreft ?

M. SEYNAEVE. — Herhaalde malen heb ik

BEKENDMAKINGEN :

0,15 c.Qden regel.

Rechterlijke aankondigingen :

0,50 cent. id.

Aanbevelingen 0,25 e. id.

E e n u ittre k s e l d e r A ffichen bij

d e n d ru k k e r v a n d it b la d g e d ru k t,

w o rd t onvergeld tw e e m a a l in d e

G a z e tte o v e rg en o m en .

vosrgesteld het uur vast te stellen voor het begin

der eiermarkt bijvoorbeeld om 8 ure.

M. BRAL. — Het ware beter om 7 1/2 ure te

beginnen aangezien de botermarkt om 8 uren

aanvangt. De boerinnen hebben boter en eieren

te verkoopen, zij kunnen op dezelfde uur in geen

twee plaatsen aanwezig zijn.

Het voorstel van M. Bral wordt eenparig aanveerd.

2* P unt. — Stadsbegrooting 1913.

G e m e e n t e l i j k e O n t v a n g s t e n .

Over de inkomsten der opcentiemen die op de

rechtstreeksche belastingen wegen, zegt M.

SEYNAEVE als volgt :

Sedert eenige jaren wierden de opcentiemen

merkelijk verhoogd op het personeel en de

patenten ; voor de grondlasten niet. Hij vraagt

samen met den heer VERHAMME, hoeveel de

opcentiemen opbrachten zoo voor grondlasten

als personeel en patenten. Door het verhoogen

dezer twee laatste belastingen 'heeft men de

burgerij getroffen, terwijl de kapitalisten geene

verzwaring van lasten ondergingen. Dit zou

moeten veranderen.

M. de VOORZITTER. — Indien gij voorstellen

te doen hebt, zullen wij dezelve onderzoeken.

Voor 1913 is het te laat.

M. VERHAMME, SEYNAEVE en GITS. -

Voor 1914 kan dit gedaan worden, wij zullen dit

onderzoeken, en voorstellen doen.

T a k s o p h e t b o u w e n .

M. VERHAMME. — Die'taks heeft voor 1912

omtrent fr. 8/50 opgebracht, dus fr. 2750 meer

dan er voorzien was voor 1912 en voor 1913 lk

stel voor die taks af te schaffen voor de werkmanswoningen

en de huizen van min dan 100 fr.

inkomen. Dit voorstel deed ik reeds verleden

jaar, maar het wierd niet aanveerd. Ik heb de

zaak onderzocht, deze afschaffing zou slechts

eene vermindering van inkomsten van 800 fr.

medebrengen dus zouden wij nogomtrent 2000 fr.

boven het voorziene cijfer komen.

De raad is ’t akkoord het voorstel van

M. Verhamme te onderzoeken, en geneigd den

taks op het bouwen in dien zin te wijzigen,

wanneer M. Verha unie zijn voorstel zal neerleggen.

A anbesteding voor de foorem annen.

M. SEYNAEVE vraagt indien de aanbesteding

heeft plaats gedad.

M. de VOORZITTER. — Neen, wij hebben

verleden jaar moeilijkheden gehad om de aanbesteding

.te doen. Dit jaar heeft de Politiecommissaris

zich daarmede gelast.

M. SEYNAEVE. — De aanbesteding heeft

dus geen plaats gehad.

M. de VOORZITTER. — Ten gevolge van

het ontslag van den heer Carpentier als Burgemeester

heeft alles hier op krukken gesprongen.

M. SEYNAEVE. — Ik hoor u geern zoo

rechtuit spreken. Het was toch vastgesteld dat

de verpachting bij aanbesteding zou geschieden.

M. de VOORZITTER. — Ja, maar als ge

ze niet wilt goedkeuren is het mij gelijk.

I M. SEYNAEVE. - Wij zullen dit nu al

zoo aanveerden, na den uitleg die gij gegeven

hebt.

Ontvangsten van orde. — Goedgekeurd.

Buitengewone ontvangsten. — Goedgekeurd.

G em eentelijke uitgaven. —

O v e r d e B u r g e r w a c h t .

M. SEYNAEVE heeft vernomen dat de Burgerwacht

hier zal ingericht worden.

M. de VOORZITTER en M. de SECRETARIS

— Wij weten daar niets van.

O p e n b a r e w e r k e n .

Eene som van fr. 72.021 is berustende in de

spaarkas tot het uitvoeren der duikers Rousselarestraat,

doortrekking Molenkouter, werken

Kerk H. Hert, graviers, enz.

M. VERHAMME. — Dewijl die soni aldaar

berustende is, waarom die werken niet doen uitvoeren

?

M. VANNESTE. — De duikers in de Rousselarestraat

zijn er hoogst noodig.

M. de VOORZITTER. — Die werken kunnen

niet al in eens uitgevoerd worden.

M. VERHAMME, SEYNAEVE, GITS en

VANNESTE. — Waarom niet ? Wat belet er u

duikers en graviers te leggen als wij het geld

hebben.

M. BRAL, Schepen van openbare werken is

bij den heer ingenieur Ghyoot geweest om over

de duikers der Rousselarestraat te spreken, en

gevraagd dat hij ter zitting zou komen met dg


plans om daarover uitleg te geven. M. Ghyoot

heeft geantwoord dat hij voor,den oogenblik

belet was te kómen, hij zal zich in eene naaste

zitting aanbieden met de plans. M. Bral geeft

daarover verderen uitleg.

MM. VERHAMME en SEYNAEVE stellen

voor binnen eenige dagen te vergaderen om die

zaak te bespreken.

M. de VOORZITTER. — Ja. als het sorteert.

O p e n b a r e F e e s t e n .

M. VERHAMME vraagt hoe de toelage van

fr. 2.500 besteed werd. Op zijn aandringen wordt

er lezing gegeven van hetgeen erin het grootboek

der stadsrekening daarover aangeteekend is. De

wijkfeesten kregen 50 fr. de kermis van ’t H. Hert

400 fr. de Jockey club 500 fr. de inhaling van

Defraye kostte,fi. 500 enz. En was verleden jaar

gezeid dat die som op het feestkrediet van 1913

zou komen. Daar deze uitgaven geen 2500 fr bedragen,

komt dezen post in rekening voor 1913.

M. SEYNAEVE vraagt eene waterpomp in de

dweerstraat. Er bestaat aldaar een pompeput

voortkomende van de huizen Vercruysse-Rosseel.

M. de VOORZITTER is er niet tegen als de

put goed is ; na .eene korte bespreking wordt dit

voorstel aanveerd.

A f d e e l i n g o p e n b a r e W e l d a d i g h e i d

M. SEYNAEVE. — Het krediet voor 1912

beliep tot fr. 42.975 Einde verleden jaar wierd

er eene bijlage van 10.000 fr. gestemd voorde

meerdere onkosten spruitende uit ziekten en

wer-kstakingen. Waarom komt die som terug, verhoogd

tot fr. 14,000. Wij hebben nooit klaar gezien

in de rekening van het dischbestuur, en men

heeft nooit geene rekening gehouden van onze

wenschen. Wij vragen uitleg over het besteden

dezer gelden.

M. VERHAMME. — De wensch wierd hier

uitgedrukt de menschen vrij te laten hunne waren

te halen waar zij het goed vinden. Men houdt

daar geene rekening van.

M. de VOORZITTER. — Wij zullen uwe

wenschen overmaken.

M CALLENS. — Men mag de arme menschen

niet. meer laten op den boulevard staan in

wind en water als zij moeten onderstand hebben.

M. SEYNAEVE komt op tegen het uitdeelen

van het armgeld den zondag in de dischkapel.

Dit geld wordt meerendeels onnoozel verteerd

en heeft bijna nooit geene nuttige bestemming.

M. de SEKRETARIS. — Dat is reeds twee

jaren afgeschaft. Het geld en brood der fondatien

wordt nog alleenlijk uitgedeeld en zoo er niets te

deelen is bekostigd de familie Gillès de Pélichy

den brooddeel.

M. SEYNAEVE. — Ik heb het vorengesteld

toen ik lid wierd van de gemeenteraad. Men

heeft dus mijn voorstel goed gevonden, het geld-

deelen afgeschaft en dit doodgezwegen... omdat

het gedacht van mij kwam. Ik stel dus voor die

1500 fr. te gebruiken voor het inrichten eener

kliniek in ’t hospitaal waar de arme menschen

kosteloos geneeskundige zorgen zullen bekomen.

Deze som zal alzoo dienen om de armen te helpen

op eene betere en nuttiger manier. 1500 fr. gedurende

10 jaar dat maakt fr. 15.000. Daarvoor

hebben wij eene schoone kliniek.

O n d e r w i j s .

M. SEYNAEVE vraagt dat er hier eene muziekschool

zou ingericht worden.

M. de VOORZITTER. — Bij al de muziekmaatschappijen

worden er muzieklessen gegeven

en bijzondere repetitien gehouden.

M. SEYNAEVE. — Wij spreken hier niet over

muziekmaatschappijen, maar over het inrichten

eener muziekschool waar het klassiek muziek

aangeleerd wordt. Er zijn er geen tien in Iseghem

die klassiek muziek kennen.

M. BRAL. — Ik ben het gedacht van het

inrichten eener muziekschool genegen.

M. VERHAMME. — Overal bestaan er muziekscholen,

zelfs in de gemeenten,V Ingelmunster

bezit er eene sedert tal van jaren.

B u i t e n g e w o n e u i t g a v e n .

M. BRAL spreekt over de onderhandelingen

die hij gehad heeft met M. Georges Van Wtberghe

nopens de onteigeningen der gronden in het

noorderkwartier.

De stad wilde 6 fr. per vierkante meter geven,

M. Bral heeft ze verkregen aan fr 5,50. Dit is een

verschil van vijf honderd vijftig franks ten voordeele

der Stadskas.

Men zou de nieuwe straten doortrekken en

alleenlijk de randsteenen plaatsen.

M. GITS spreekt over het doortrekken van

den Molenweg tot aan de Vaart langs de oude

Cachtemstraat loopende nevens de hofstede van

Joannes Tanghe. Spreker geeft verder uitleg over

dit ontwerp die door al de leden bijgetreden

wordt.

M. BRAL zal den Ingenieur van den ijzerenweg

hierover spreken en vragen indien er middel is

de verbinding te bekomen langs dien kant in

plaats van al den Nederweg.

M. GITS doet nogmaals het nut dezer verbinding

uitschijnen.

M. de VOORZITTER vreest dat het zal

moeilijk wezen deze verandering te bekomen ;

de werken zouden daardoor kunnen stil vallen.

De raadsheeren zijn niet van dit gedacht, men

zal de aanvraag doen en pogen deze verandering

te bekomen.

M. BRAL geeft uitleg over de gravierwerken.

Deze aan Vanderhaegen’s hof zijn voltooid. Aan

de Puid zijn er genoeg gravierstukken maar de

voerman is in verschil met den aanbesteder.

Indien dezen de werken op gestelden tijd niet

voltooid heeft, zullen de boeten toegepast worden.

M. CALLENS spreekt over den slechten staat

van den gravier der Slabbaertstraat. Indien er

niet naar gezien wordt zal er geen doen aan zijn.

M. VANNESTE vindt dezen gravier zeer vervallen.

Hetgeen M. Callens zegt is gegrond.

M„; de VOORZITTER. — Er wierdt reeds

1000 'fr. besteed aan de herstellingswerken.

> M. SEYNAEVE brengt hulde aan M. Bral

.schepen van openbare werken die in korten tijd

" var

ten aan de stad bewezen

M. BRAL bedankt M. Seynaeve.

M. CALLENS vraagt -de verlenging van den

gravier Slabbaertstraat tot aan ’t huis van August

Lannoo.

M. DE VOORZITTER. — M. Van Naemen

heeft reeds verbeteringen in die straat gedaan;

wij zullen verder zorgen het noodige te doen.

M. VERHAMME vindt dat er te weinig verbindingen

zijn tusschen den eenen gravier of kalsijde

en de andere, dit is eene oorzaak dat zij veel te

meerte lijden hebben.Sprekerdoetziendater veel

min verbindingen zijn den zuid-oost kant dan

langst den zuid-west kant. Hij vraagt een gravier

in de Maneghemstraat tot verbinding met de

Slabbaertstraat.

Al de leden zijn ’t akkoord dat dit een goed en

nuttig werk zoude zijn.

O p e n b a r e g e z o n d h e i d s w e r k e r !

f r a n k s 1 4 , 0 0 0 .

M. SEYNAEVE vraagt waarin die werken

verleden jaar bestonden. Hij komt terug op de

verbinding der Kortrijkstraat en Meenenstraat

die hij reeds verschillige malen vorenstelde.

Eenige ongezonde huizen zouden verdwijnen,

en de onkosten zouden gering zijn. Iedereen is

daarover ’t akkoord. Dit ontwerp zal nader besproken

worden, en de gezondheidscommissie zal

verzocht worden daarover een verslag le gej'en.

M. VANNESTE vraagt verbetering aaif'den

duiker der beek van den Abeele.

M. GITS vindt dit werk zeer noodig het zal

nooit zooveel kosten als de werken der pastorij-

beek.

M. BRAL schepen van openbare werken.—

ik zal dit alles ter plaats gaan nazien en verzoek

de heeren Vanneste, Seynaeve en Callens mij

daartoe de noodige inlichtingen te geven.

M. SEYNAEVE wij bedanken u om de moeite

die gij u zult geven.

W e r k l o o z e n f o n d s 4 0 0 f r a n k s .

M. SEYNAEVE. — Ik houd eraan te verklaren

dat er geen enkel gemeenteraadslid is die tegen

het werkloozenfonds is. Wat wij willen is dat er

geene misbruiken bestaan, gelijk wij het bestatigd

hebben. Den onderstand wordt te veel den maandag

gegeven, en er wordt dikwijls een slecht

gebruik daarvan gemaakt. Ik stel voor slechts

onderstand te verleenen na drij dagen werkeloosheid

; als zij meer dan drij dagen duurt, zullen

al de dagen tellen. Er is geen genoegzaam toezicht

J over het besteden der hulpgelden. Wekelijks zou

er moeten een verslag overgemaakt worden aan

het schepen koïlegie om het besteden der gelden

na te gaan. Indien men de zaken zoo liet voortgaan

zou men tot 10.000 fr. aan de stadskas

kunnen vragen.

M. de VOORZITTER. — De stad zou nooit

zooveel kunnen geven.

M. SEYNAEVE. — Het bestaande reglement

kan de stad tot groote uitgaven verplichten. Ik

vraag daarenboven dat er eene subsidie gegeven

worde, niet alleen aan het kristen syndikaat maar

ook aan het socialisten syndikaat. Een stadsbestuur

mag geene polietieke kleur hebben in het

toestaan van hulpgelden.

M. de VOORZITTER. — De stad geeft en1, ~1

hulpgelden aan de maatschappijen door den staat

erkend

M. SEYNAEVE. — Men zal wederom mijne

woorden verdraaien om den opsteller te doen

verslagen maken in gazetten en briefkens waarin

hij mij uitgeeft als vriend der socialisten.

M de VOORZITTER. — Dit komt hier al

niet ter sprake

M. DEJONGHE zegt dat M. Seynaeve tegen

de toelagen van den disch en van ’t werkloozenfonds

opkomt.

M. SEYNAEVE. — Neen, ik kom op tegen

de misbruiken van het Dischbestuur en ’t werkloozenfonds.

Ik was alleen niet van dit gedacht,

al de leden van den raad hebben de handelwijze

van het Komiteit van ’t werkloozenfonds gelaakt

en bewezen dat het slechte diensten bewijst met

het geld den maandag toe te staan.

M. DEJONGHE. — Door het kuisschen der

machineketels vallen er dikwijls werklieden zonder

werk. Zij moeten die dagen ook eten, en

winnen maar weinig.

M. SEYNAEVE wilt antwoorden.

M. de VOORZITTER. — De openbare zitting

is gesloten.

Het publiek verlaat de zaal.

Lock-out te Rousselare geëindigd.

Wij lezen het volgende in

Zaterdag 19 April.

Het Volk van

Staking uitsluiting geëndigd.

voorwaarden. — Werkhernemiu

Maandag toekomende.

Bevredigde

bepaald op

Men bericht ons, uit Rousselare 19 Apijii :

Door tusschenkomst van Minister Hubert en

M1 Mahieu bureineester van Rousselare is er cC i'

overeenkomst gesloten tusschen patroons eu

werklieden.

Maandag zal overal het werk hernomen wor-

5 den aan de voorwaarden door de patroons . over

vier maanden voorgesteld,

a Al de geschillen nopens de toepassing der

j werkloonen zullen uitsluitelijk door MM. Hubert

en Mahieu geregeld worden.

D e t o e s t a n d v a n Z . H . d e n P a u s

is verergerd sedert eenige dagen, doch Vrijdag

ontvingen wij beter nieuws, Kardinaal Merry del

val heeft den Belgischen persbond ontvangen.

Aan onze Medeburgers

Sedert eenigen tijd wordt de Gazette van

Iseghem aangevallen in de Vrije werkman en

’t Iseghemsehe Volk, die zich ten onrechte dien

name toeeigent, aangezien dit blad door vreemdelingen

opgesteld en gedrukt is.

Zaterdagïaatst was het wederom het geval.

In een protestbrief alhier jondgestrooid en in

voornoemdè bladen, wordt de Gazette beschuldigd

de woorden verdraaid te hebben door M.

Dejonghe uitgesproken in de. vergadering van

de Gemeenteraad, waar hij de eerste maal

zetelde.

’t Verwondert ons en iedereen dat de schrijver

het brïefke deed teekenen door drie personen die

aleens in de zitting niet tegenwoordig waren, en

bijgevolg niet weten wat er daar gezeid wierd.

Wij hebben den juisten zin weergegeven van

hetgeen M. Dejonghe beweerde. Indien hij zich

missproken of kwalijk uitgedrukt heeft, en daardoor

— volgens schrijver — de landbouwers

misnoegd,wij zijn daarvoor nietverantwoordelijk.

Tot nu toe heeft de Gazette van Iseghem altijd

belangloos de katholieke princiepen voorgestaan

en de zedelijke en stoffelijke belangen harer

medeburgers verdedigd; — zonder iemand te

kwetsen of twist en tweedracht te stichten. Wij

zullen voort dien weg volgen, zonder ons te

storen aan de valsche beschuldigingen en belee-

digingen van schrijvers die zich achter de uitgevers

verduiken en nooit hunne artikels met

eigen naam teekenen.

Die handelwijze verwierf ons de goedkeuring

van de hooge overheid en hooggeplaatste personen

; het vertrouwen en de aditing onzer

medeburgers. Dit is ons genoeg.

DE GAZETTE VAN ISEGHEM.

Maatschappij eigen huis -- Iseghem.

W erkm answ oningen.

GROOTE VELOKOERSEN

Donderdag 17 April had de jaarlijksche algeineene

"veroudering plaats der naamlooze maat­

voor beginnelingen zonder licence

schappij “ Eigen Huis te Iseghem.

------ 100 FR. PRIJZEN FR. 100 ------

Uit het aldaar voorgedragen verslag nemen wij

Inschrijving

het volgende op.

ter herberg de H A R M O N IE bij Arthur' Declereq

Het was dén 30 Maart 1913 20 jaar geleden dat

Pri.Tsdeeling

de maatschappij Eigen Huis ingericht werd, ter herberg ST E L O I J>ij Gustaf Fieux

dank aan de Jqlweer.dige pogingen, den iever en

onm iddelijk na de .koersen

de zorgen van wijlen den heer Valère Vanden

Bogaerde!

Sedert hare inrichting tot 31 December, 1912

heeft dé maatschappij 83 leeningen gedaan, té

zamen beloöpende 183,850 franks.

Déze leeningen werden besteel tot het bouwen

van liieuwe woonhuizen, en het aankoopen of

verbeteren van 11 werkmanswoningen die reeds

gebouwd waren.

Is te zamen 78 werklieden die leeningen gehad

hebben, eenige twee leeningen.

20 hebben totaal vereffend. Er is 8'3,5’90 fr. 20c.

Dinsdag derden Sinxendag

Prijsvlucbt uit Breteuil — 200 Fr. Prijzen

Inkor ving bij C yriel D elaey « H A N D B O O G »

van :i to t i ure

'S N A M ID D A G S W IJK K A S T E E L K E Paters

Groote V E L O K O E R S E N - 100 Fr. Prijzen

A llerhande V olksfeesten en V erm akelijkheden

Om 8 1/2 ure

Groote Verlichting en prachtig Vuurwerk

afflesclioten door deu neer DE RIEMAEKER Ardoye

terug betaalt boven de kroozen.

:■ O pgeluisterd door de F anfaren . . ,.- .

Op heleinde van 1912 waren er nog (52, die te

zamen 100,259 fr. 80 c. schuldig bleven.

Dit is een bewijs dat men te Iseghem niet

gewacht heeft tot in de laatste verloopen jaren

vau nuttige inrichtingen tot stand te brengen en

vruchten te zamelen uitsluitelijk ten voordeele

der werklieden.

Eigen Huis, maatschappijen van onderlingen

bijstand, lijfrentkas, werkmanskring, spaarkas,

assurantie, leen- en borggilde. boni der landenaars,

en nog andere, zijn instellingen die reeds

20, 30 tot 40 jaar in Iseghem werkzaam zijn, die

geldelijk den werkman verhelpen en zijne stoffelijke

en zedelijke belangen bevorderen.

Al die inrichtingen zijn beheerd door burgers

Zondag 18 Mei, Koekezondag

Om 3 ure

GR33TE PRIJSKAMP WET OE TRABJL - 100 Fr. PRIJZEN

W IJK A B E E L E om 4 1/2 ure

Groote Velokoersen voor Beginnelingen

80 Fr. P R IJZ E N .

O pgeluisterd m et muziek

’s A v o n d s v e r l i c h t i n g - e n V u u r w e r k

die daarvoor hunnen tijd en bekwaamheden

ten bestj geven.

STADSNIEUW S

C o ö p e r a tie v e n .

’t Iseghemsehe Volk in zijn nummer van

Zaterdag laatst schijnt te willen zeggen dat er

geen kwestie is van het huis en fabriek van

M. Vanneste-Deleu in te richten voor coöperatieve

bakkerij en winkel. Als het zoo is, wij zullen

zeer geern dit VALSCH nieuws logenstraffen, tot

groot genoegen van de neringdoeners.

Zondag namiddag rond 1 ure kwam de kandidaat

brievendrager Deblauwe op dienst te Cachtem

aan de herberg De Kapelle w ijk ’t Ilooghe,

in botsing met den 13 jarigen .Maurits Vercruysse

die leerde op de velo rijden. Deblauwe wierd

omvergereden en viel zoo ongelukkig dat zijn

been op twee plaatsen gebroken werd. Door de

zorgen van den herbergier wierd Deblauwe naar

het huis van I)r Verhamme gevoerd bij middel

van eene hondenkar. Het schokken dier kar veroorzaakte

hem hevige pijnen. Na de verpleging

wierd hij met eene draagberrie naar ’t oudman-

huis overgebracht.

Dronkenmansdaden. — Achiel Decoster,

wonende Gentstraat, dronken zijnde, mishandelde

Zondag middag in de herberg “ De Klokke » de

bazin. De andere verbruikers kwamen tusschen

en zetten den dronkaard aan de deur die

twee ruiten der herberg stuk sloeg, waardoor hij

den rechterpols werd doorsneden en erg gekwetst.

Dr Vandewalle heeft hem verzorgd.

Val. — Zondag morgend is zeker Bossuyt,

landbouwer te. Einelghem. hier in de*, kloosterstraat

gevallen en werd den wijsvinger der

rechterhand gebroken. Dr Vandewalle heeft hem

verzorgd.

Diefstal. — Onbekende dieven hebben Zondag

namiddag drie schoone hennen, ten nadeele van

Gustaaf Naert, herbergier, vaart, gestolen.

Burgerstand van Iseghem.

GEBOORTEN:

i3o. Ivonne Hinnaert, dv. Francis en Juliana

Verholle, Krekelstr. — i 3 i . Joseph Vens, zv.

Aimé en Marguerite Deschryvere, Slabbaardstr.

— i 32. Maria Lapeire, dv. Camille èn Philomène

Olivier, Sloore.

STERFGEVALLEN :

78. Henri Tiole, schoenm. 73 j. zv. Joseph

en Theresia Verhaest, Oudmanh. Gentstr. —

79. Petrus Maes, landbouwer, 71 j. echte Leonie

Vanbiervliet, Boschmolens.

H U W ELIJK EN :

21. Eduard Fertin, brouwersgast, 5i j. en

Marie Dewulf huishoudster, 5.5 j. — 22. Petrus

Vanbeylen, borstelhoutmaker 20 j. en Marie

Rebay, spöelster. 19 j. , — 23. Joseph Lafaut,

schoenmaker, 25 j. en Marie Vyncke, borstel-

maakster '3o j.- ^ - Victor Degayse, landwerker,

26 j. en Helena Dënys, börstelmaakster 17 1/2 j .

S C H E E P V A A R T v a n I S E G H E M .

De Schelde, met brabansch goud voor de

W* Aiidor \ andéwalle. — Dé Jonge Muthildé,

Mor ent en Prins Luudewijn, alle drij met

lijnzaad voor Ali. Dassonville, Lendelede. — De

Jonge Karei, met lijnzaad voor Constant Van-

demoortele.

^ 9 ^ 3

S T A D I S E G H E M

P a r o c h i e v a n ’t H . H e r t .

S i n x e n - I ^ e r f p i s

= Programma : =

Zondag 1 1 Mei

Om 5 ure nam iddag C O N C E R T door de- •

Stadsfanfaren en M andelkoor

’ Om 8 1./2 ure : . .

S c h i t t e r e n d V U U F t W E F t K

aloescbotËn door flen lieer DE RIEMAKER. Ardoye

G edurende het v u urw erk Concert door de Stadsfanfaren

Maandag tweeden1 Sixendag

Om 3 1/2' ure

N. B. Op eerste Sinxendag P rijskam p voor blinde

vinken om 8 ure ter herberg « De A p p el» Nederweg

3o F r. Prijzen.

O p K oekezondag om 7 ure ter herberg « De

F aisan t » Prijskam p voor blinde vinken 5o fr. Prijzen

D E C O M M IS S IE :

Jules Vandekerckhove, Arthur Vandeputte, August De-

ryekere, Camul Vanhaverbeke, Remi Vandeputte, Alois

VandommeU, Remi Desmedt, Jean Doorns, Oscar Van-

dpmmele, Felix Bekaert, Theophiel Behaeghe, Hector

Vanneste, Constant Lietaert, Victor Delaev, Petrus

Rebry, Victor Wybo.

Bij B evel :

D e S ekretaris B urgem eester en Schepenen

A. Ifl/erbi’ouct G. Rosseel.

G e v r a a g d

bij de F ir m a GHEYSENS F r è r e s een goeden

A JU STEU R voor reparatien borstelmachienen,

M e n v r a a g t

terstond b e k w a m e en rappe b ed ien d e voor

fransch schrijfwerk en rekfndienst, boven de

20 jaren. — Adres ten bureele van dit blad.

In de B o r s t c L n a k e r i j

S I N T O B I N - D E B U S S C H E R E

Rousselarestraat, ISEGHEM

vraagt men goeden snijder met het peerd

1 !~K> (V) I f*0 fiaö I

Wereldtentoonstelling van Gent \-

Afdeeling: 0U0 VLAANDEREN, Groote Markt, 20 d|c

b i j G É R A R D *

l

32

KOFFIEHUIS — BIERHUIS

— VERMAKELIJKHEDEN —

K O U D E S P I J Z E N

=--—-: E e r s t e K e u s =====

Special Stifts Bröu Ausschank

A a n h o u d e n d M u z i e k c o n c e r t f l

door de verm aarde Itallaan sch e troep M i

onder de leiding van Juffer M i n n e d i F l a o i d o .

STUDIE VAN DEN

Notaris V A N O E M O O R T E L E , Iseghem

O p D IN S D A G 13 M EI 1913, om i.3o ure

(9 ure stipt) ’s voorm iddags, ter herberg In de Kleppe,

bew oond door R ené V erfaillie, te IS E G H E M , A beele

S c h o o n e e n g r o o t e V e n d i t i e

van

1 5 0 koopen G E Z A A G D E H O U T W A R E N

b estaande in :

115 koopen populieren berd, In alle lengten

en dikten ;

25 » olmen h o u t;

10 >> esschen hout.

A l deze h o u tw aren zijn zeer dienstig en bijzonder

geschikt vqor tir^m ernedea, w agenm akers, stóél?

d ra a ie rs/e n landbouw ers.

Gewone. voorwaarden tn C maanden tijd van betaling

mits goede borge. . --


STUDIE VAN DEN

Notaris L E C O R B E S I E R te Iseghem.

i

O p e n b a r e V e r k o o p i n g v a n

Twee WOONHUIZEN

met afhankelijkheden on 1 aren 50 centiaren

| bebouwde erve en hovenierhof, staande en gelegen

te Iseghem, ten oöstk..n.u der Meenenstraat;

[gebruikt door 1’e tru s DEJONGHE mits 8 franks

te maande, en H e n r i VANDAMMIÏ mits 7 franks

I te maande.

ZITTINGEN.

IN STEL op W oensdag 2 3 A p ril 1913,

O VERSLAG op W oensdag 7 Mei 1913,

I telkens om .3 ure des namiddags, te Iseghem,

ter herberg - DE NIEUWE SINT PIETER,

I bewoond door vrouw wed. Alidor Vandewalle.

Een half (en honderd instelpenning.

T T

•' OPENBARE VERKOOPING

van een

W O O N H U I S

met aanhoorighe len en 3-aren bebouwde erve

jen hovouivrho1-, staande en gelegen te Iseghem,

noord langst den Nederweg; gebruikt door

den verkoopt*» A dolf VANBELLE-RIGOLE.

De kooper komt in vrij gebruik en genot met

| der. dag van de betaling der koopsom.

Jngistcld fr. 2910.

OVERS AG op W oensdag 3 0 A p ril 1913

oin 3 ure des namiddags, te Iseghem, ter

herberg « HET PA R K », bewoond door Jules

Casteleyn..

STUDIE VAN DE NOTARISSEN

| M E U L D E R S t e I n g e l m u n s t e r e n

L E C O R B E S I E R t e I s e g h e m

Overslag dijnsdag 2 2 A p ril 1913, om 2 uren

[ namiddag in het Vredegerecht te Iseghem van :

Qemoent» IN G E L M U N S T E R

WOONHUIS en Land

Wijk Naaipander groot 03 aren 30 cent. gebruikt

door Isidoor Verschoot, mits 200 fr. ’s jaars.

Ingesteld 4750 fr.

WOONHUIS en Land

Hazekapelhoek, groot 26 aren 50 cent. gebruikt

door M : D ela ere mits 140 fr. ’s jaars.

Ingesteld 4200 fr.

WOONHUIS en Land

iRoozebeekstraat, groot 77 aren 20 cent. gebruikt

door V ictor V ro m a n , mits 250 fr. ’s jaars.

In gesteld 050 fr.

WOONHUIS en Land

te Iseghem Sectie B, gr. 25 aren 50 cent. gebruikt

I door K a r e t' H ogier, mits 00 Ir. ’s jaars.

Alles tol I Klei 1014. In gesteld 1125 fr.

KANTOOR VAN DEN

Notaris W Y F F E L S te Rousselare.

I n s t e l o p V r i j d a g O M e i 1 0 1 3 ,

■ O v e r s la g op V r i j d a g £ 3 M e i

I daarna,' telkens" om 2 ure namiddag, in hot

I Gasthof “ In Jai'h ”, to Rousselare, Ooststraat,

I bij Ma u . W e d u w e L o d r io o r , v a n :

S T A D I S E G H E M .

1. D rie a a iie e n h o u d e h d e " W o o n l i u l z e i i

en B o u w g r o n d e n , g ro o t g a re n 49 cen t.

hoek der R o u ssela re - en K ru isstra a t.

Gebruikt door de Wed. Malfait en Alberic Vande lande,

samen aan 5oo fr. te jare. zonder pacht, en een huis

I thins ongebruikt.

V erdeeld in 5 k o o p e n .

1 2. E e n e sc h o o n e e n g o e d e H o f s t e d e ,

groot 7. h e c ta re n 71 a re n 11 c e n tia re n , en een

W o o n l i u i e m e t 63 a re n i 3 c e n t. lan d ,

wijk « D e S lo o r e », -tusschen d e B e y aé rt- en de

S labbaardstraat.

Gebruikt d o o r Catnitl Hollevoet, a a n 1400 fr. te ïa re

boven de la ste n , to t 1 O c to b e r 1916, e n August Stghers,

j aan 1S0 fr. te ja r e , z o n d e r p a c h t.

I V erdeeld in i 3 k o o p a n .

1 3. E en p e rc e e l n d g ro o t 26 a re n

I 47 cent., w ijk « Z ev e c o te » la n g s d e V lie tm a n s tra a t.

Gebruikt dooi; Aimé Man, a a n 70 fr. te ja re ,

I londer p a c h t.

1 4. E é n . p e rc e e l M e e r s c h g ro o t tg a re n

«o cent., la n g s d e G e n tw e g te g e n E m e lg h em .

G ebruikt d o o r Pieter Vtns, aan 40 fr. te jare,

zonder p a c h t.

Met gewin van 12 °/0 Instelpenning

en toelating van samenvoegingi

Affichen m e t p la n e n v e rd e re v o o rw a a rd e n te

I bekomen te n k a n to o re v a n d en N o ta ris W Y F T E L S .

Door verandering en vermeerdering

r : te Koopen o f te Huren

I gerievélijke Borstel- en Borstelhoutfabriek, ook

I dienstig voor alle nijverheid, met stoomgereed-

I schappen en ruime magazijnen, gelegen in de

I Rousselarestraat, n° 136, groote omtrent 1200

I meters, In gebruik door de HH. Sintobin

I Gebroeders, tot den 15 Juli 1913.

Zich te bevragen bij Ch. SINTOBIN Markt-

I straat j , Iseghem.

G E V R A A G D i n h e t

bij Cyriel Sintobin-Van Dommele

d e P é l i c h y s t r a a t , I s e g h e m .

bekwapie naaisters en leermeisjes, om op den

vioke^te fwerken voor fnn w it góed, bloesen

en nieuwigheden. — Goeden loon.

Bij V A N O V E R B E K E - D E V Y L D E R E

K R U IS P L A A T S — ISEGHEM

Depot der Roomboter

(A lle d a g e v ersch )

MEN GELA ST ZICH M ET DEN IN LEG.

IN LA N D S C H E G E R O O K TE HESPEN.

M E ST ST O FFEN

L é o n C H E V A L

M o n t - S t - J e u n , W A T E R L O O

Hola gesticht ln 1868

W O R T B R E N G S T : 1 5 0 , 0 0 0 kil. per d a g

S a m e n g e s t e l d e M e s t s to f f e n

voor alle gewassen

Grondstoffen mr Meststoffen

Vraagt prljMn an lallchtlngan

Tiliphone : Bralne-l'AIlaud 88

(Riaeao de BruxeUea)

Fabriek van mekanieke Rolstoors

HUIS GESTICHT IN 18S7

vereerd met den eersten prijs, diplom a en

gouden eerm etaal.

Stoors, genre flollandaise. Pracht en gew one

stoors, in eiken, pitch-pine en dilten hout,

alsook stoors op rillen en in staalplaat. Alle

slach van zonnestoors in alle kleuren en

alle noodige toebehoorten, zooals m ekanieken

enroleur, singels, charnieren, en ., in ’t groot

en in ’t klein.

Alle herstellingen worden ten spoedigste

uitgevoerd.

Door mijne spoedige en trouw e bediening

verhoop ik voorts de gunst van eenieder te

genieten.

Jul.W indels-Dussellier

G e n t s t r a a t , 1 3 0 , I S E G H E M

Gscïi Grijs Haar

M . E / P Ü I

a De Nieriwe London»

doet de grijze haren binnen en

kele dagen verdwijnen, maakt het

haar glanzend en zacht, belet het

uitvallen en neemt de pelletjet

van het hoofd weg.

E i»ch « op

d e n h a l a :

Inflaconavan fr. 1,50 enfr. ft.50

Engilsckt Eaaritiaetaor is» 2 Ir. ptr tlu n

T e koop bij A p o th e k e n

Drogisten, Haarsnijders en Reukwlnkela

!■ ’t groet: ferturairlt ü' Stl», Wichtiktka ilillU'

H u i d z i e k t e n

E c z e m a — S p e e n

F O W L E R ’S z a l f

m aakt de huid gezond, zacht en sterk . Zij geneest op

eene zekere en duurzam e wijze : Speen, Eczema,

JeukingeD, Schurft, Pellen, Uitloop. B arsten, tegen

dew elke zij zonder weerg& is.

O nvergelijkbaar bederfw erend, verzachtend an

heeleud m iddel I f r . 3 . 6 0 de doos

Eisoht den groenen icaarborgband

F O W L E R ’S

Varsterkend, g a ld rijm d , slijmdrijviid

Ideaal geneesmiddel zonder w eergi tegen T aratopt-

keid, schele hoofdpijn, slechte spijsvertering, storing

fa n m aag, lever en ingewandeD,

f r . 1 .2 6 de doos

Mitcht den groenen icaarborgbani

N I E R E N - B L A A S

F O W L E R 'S N IE R P IL L E N . I.ijzoii.1 i bereid

voor alle nier-en blaasziekten, hebben eeu wowlei bara

W erking om ruggepijn en het troebel w .iter le gtnezen.

Zeker en w erkdadig geneesm iddel, zuiveren en verste

rk en de N ierpillen de nieren en het w ateringslelsel.

ZIJ ALLEEN GENEZEN ! ! !

W eigert w elkdanige nam aaksels ook, van gelijkenda

k leu r of m in of m eer gelijkluideudeu naam en

Eischt den groenen waarborgband

DT Th. Foicler

F O W L E R ’S Nierpillen

f r . 3 . 6 0 de doos. Het eerste en oudste merk door da

belgiache rechtbanken erkend.

Iseghem A p o th e ek R odenbach

Rousselai e n L y b eer en 1 a ndetvalle

Thielt ” V a n d e r g h in st

Thourout » Van Isa c k e r

KOSTBARE ONTDEKKING

Gtedfekeuri door ie

MaaUthapfij van Getondheiditeer van BtigU

(Z itting Tan 24 Juli 1907).

M igraine, hoofd- en tandpijn, neVrat-

j le s plots genezen door een cachet

Gauthier, 1 en 2 frank de doos van 6 en

13 cachetten. Het is het ideaal, w onderlijk

, radlkaal middel. Depot in alle goede

apotheken.

N e e m t n ie t » a n d e r » I

L a a t n n ie t o m k la p p e n !

Indien uw apotheker fir geen bezit en u iets

anders aan raad t schrijft dan aan het Algemeen

depot : C entraal Apcttheek J qs.

G authier Mechelen, Telephoon 96.

Ook te verkrijgen Apotheek RODENBACH

Iseghem __________ _________________

itetaatsclappij

EN S P A A R K A S

Naamloos Vennootschap — Kapitaal 5.000 000 frank

Zetel te Antwerpen, N°71, K ünstlei.

B e h e e r r a a d : MM. Fredegand Coaels, v o o rz itte r

Edouard Thys, o n d e rv o o rz itte r; AU. Uilens de Schooten

Léon Van den Bosch, H enri Engels, bestuurders

Co l l e q ie d e r Co m m is sa r isse n : MM. Jean della Faille

de Lévergliem, v o o rzitter; de G raaf Adrien de Borchgrare

d’Altena, Léon CoUinet-Plissart, Aug. Delbeke, Edouard

Joly. de G raaf Oscar Le Orelle, de Baron Frédiric

de Roest d ’Alkemade.

S P A A R B O E K JE S a n 3 .2 5 “ /„en 3 .6 0 »/„

R E N T E B O E K JE S op N A A M

m et zesm aandelijksche coupons aan 4 °/o

Uitgift van grondobligatiën aan - 4 %

Leeningen op Hypotheek. Voorschoten op Titels.

A G E N T :

J. De Busschere-Bonte

Rousselarestraat, ISEGHEM.

V E LE M E N S C H E N klagen dat zij geene

goede Scheerzeep

meer kunnen krijgen. — Zij zijn mis.

BIJ

L. LEMIERE-JANSSEUNE

S IN T PI E T E R S T R A A T , 8

vindt men eene nieuwe soort zeep : goedkoop,

duurzaam en beter dan alle tot hiertoe gekende

kostelijke merken. 3-^-1 '.

Men V R A A G T goede bottiensteksters om

’t huis te werken, vast werk en goed loon verzekerd.

Zich bevragen bij

Jean Aschl & C ' , Schoenfabrikanten, T hielt.

G O E D E S N I J D E R S

worden gevraagd bij J. ASCHL & CL’, T h i e l t

— Goed loon en vast w e rk.

ASTHMALIJDERS, BORSTLIJDERS

Leest allen wat een b e ro e m d B e lg is c h d o k te n zegt van de

ABDIJSIROOP, SANCTAS PAULO,

Docter Parent, een welgekend geneesheer te Doornijk,

3 6 , Boulevard des Nerviens, prijst de A B D IJS IR O O P , als

een uitstekend middel tegen alle borst- keel- en longaandoeningen.

Dr. Parent verklaard :

« T o t h et w elzijn van de lijdende m enschheid verzoek ik u

m ijne ondervinding m et de A bdijsiroop open b aar te m aken. Ik

heb de A bdijsiroop dikw ijls aanbevolen aan m enschen die lijden

aan kronische bronchiet. of aan asthm a, en ik heb altijd een

m erkbare en zeer snelle verlichting w aargenom en. H et is een

uitstekend geneesm iddel d at iedereen gaarn e g ebruikt en dat

zeer veel ongelukkige borstlijders verlichting kan geven en

genezen, en w aar alle andere m iddels 5;efaald hebben. M eer nog bij ziektegevallen van tuberculosis

(tering) levert de A bdijsiroop goede uitslagen op in korten tijd. hetgeen de hoop en den nioea

teruggeeft aan de w anhopige zieken en aan hunne om geving, en als de k w aal niet te ingew orteld '

is, w erkt de A B D IIS IR O O P altijd uitstekend. Ik kan niet alle nam en bekend m aken van hen die

genezen zijn. of tenm inste verlichting hebben ondervonden door b et g eb iu ik v an de A bdijsiroop,

m aar ik ben aan de w aarkeid verschuldigd m ede te w erken tot de verspreiding van dit prachtige

geneesm iddel, dat in ieder gezin te huis behoort. H e t zij voldoende, d at ik tw ee gevallen van

kronische bronchiet te D oornijk aanhaal. De kleine M aurice D .., en de kleine L ouis D ... D eze

tw ee kinderen zijn volkom en genezen in drie m aanden tijds en een m ijner bloedverw anten te

R ijssel in F rankrijk, eene dam e van gevorderden leeftijd, leed gedurende jaren aan astm a,

g epaard gaande m et bronchiet. Zij h ad alles vruchteloos beproefd, totdat zij de A bdijsiroop gebruikte.

N a h et g eb ru ik van de eerste flesch gevoelde zij zich reeds veel beter en tegenw oordig v erkeert

zij, dank zij dit goede m iddel, in een bloeiende gezondheidstoestand. »

D E AB D IJSIR O O P,

K L O O T E R

S A N C T A P A U L O

geneest onvoorwaardelijk asthma, kinkhoest, bronchiet, influenza en alle borst-, keel en

longaandoeningen. Voorkom t de tering.

P rijs p e r flacon van 23o g ra m fr. 2.25, v a n 55o g ra m fr. 4. — en v a n 1000 g ra m fr. 7. — E is c h t ro o d e n

b a n d m et h a n d te e k e n in g v a n d e n G e n et a al-A g e n t L . I. A K K E R . R o tte rd a m . - H o o fd -d epot

v o o r B e lg ië : O . D E B E U L , 57 L a n g e N ie u w s tra a t, A n tw e rp e n . V e rk rijg b a a r bij J. V E R H A M M ll

a p o th e k e r M a rk ts tra a t Ise g h em , en in alle a p o th e k e n .

E cr

’S 2 2

® T ï

*"* — 3

zi üT

Cï O

IO x

tÖ bö -

o o

K) CO

"o -—

O O K )

9> P- j,

W CO TJ

te&ST' '■M

A l s m e n t e g e n w o o r d i g n o g e e n p a a r d i n e e n e n t r a m w a g e n

z i e t v o o r t s u k k e l e n , l a c h t m e n d e n v o e r m a n u i t . W e r p t o o k

a l d i e o u d e b u l l e n v a n b o r s t s i r o p e n , p i l l e n e n p o e d e r s v a n

o v e r 1 0 e n 2 0 j a a r w e g . G a a t m e t d e n v o o r u i t g a n g m e d e

E N N E E M T

d e r A p o t h e e k “ D E B I E K O R F ” 3 6 , Lange Dijkstraat, Antwerpen.

Die pastillen ontsmetten de longtakken door haar vluchtig geneesmiddelen,

stillen seffens den hoest en. daar men ze langzaam moet opzuigen,

verfrisschen zij de keel en strotten-hoofd. _

P r i j s 1 f r . d e d o o s .

S n p p hnsphate K U H L M A H N

SÉCHÉ AU FOUR

LE PLUS PULYÉRULENT

P lo m b de

r ~

Dosages garantis

Exigez la Marqué

CH Cl TOUS

les Négociants en Engrais

?J\

& W m

HOSPH^l

14/te

Exporté

S c h o o n h e i d

Zeep

Dada

Werkdadigheid zonder

weerga legen Zomersproeten

en huid aandoeningen

De beste voor “I behoud

Het stuk O.is eener frissche gelaals*

kleur.

Crème Dada Onfeilbaar voor dc

geneezing van kloven;

Tube 0 .76 maakt de huid blank

IN EEN NACHT.

^ D a d a

Poeder

De doos 2 .5 0

De 1/2 doos 1.50

Allerfijnst en op *

gelaat blijvend onontbeerlijk

voor elke toilettafel.

[Tt e k o o p i k a l l e g o e d e H u i z e n

To verkrijgen bij A. Rodenbach, apotheker en Maurice Varv

dendriessche, Iseghem,

G e d r o o g d in O v e n

HET VLUGSTE

W a a rb o rg lood

G ehalte gewaarborgd

Eischt het merk

fet ALLl

vettenkooplieden

Waterorganen

Volkomen genezing \an ;dli- drnipingpn, I

otiile en pas oulstane, ontsli king van hel |

wa:erkartaal en der b aas, wondi-n en chan-

kers, v ern au w in g 'n , wateizak- en ader-

breuk, sp een,0117. ,d o n r de enkele en g o e d -1

koopii verzorging van d


F L E R E C I J N =

Wijkt a ls bij tooverslag, indien U de aangetaste lichaamsdeelen

met den K L O O S T E R B A L S E M inw rijft. Deze lichaamsdeelen worden

dan w eer opnieuw lenig, de pijn verdwijnt en menigeen heeft in

stilte den Kloosterbalsen gezegend, toen hij van zijn fierecijn of

rhum atism verlost was. Laat de onderstaande verklaring U overtuigen

:

De heer Rétié Dekorde, Rossinistraat S4 ie Brussel, schrijft ons :

« D o o r d u b b e l b e d rijf v a n m ec an ic ie n en e le c trie k w e rk e r ben

« ik n u e e n s a a n d o o rd rin g e n d e k o u d e, d a n w e e r a a n v e rstik k e n d e

« h itte b lo o tg e ste ld . D o o rd o o r d e e d ik h e la a s rh u m a tism o p . D e

« k n a g e n d e , fo lte re n d e p ijn e n , d ie ik v e rd u re n m o est, z ijn m e t g een

« pen te b e sc h rijv e n . Ik m o e st m ijn w e rk sta k e n en m ijn lic h a a m

« w a s g e h e e l stijf, m ijn b e e n e n w a re n g e w o lle n . N ie ts h ie lp m ij

« to td a t ik d e n K L O O S T E R B A L S E M a a n w e n d d e . H o e m ee r ik

« m ij m et d e n K lo o ste rb a lse m in w re ef, h o e m e e r d e p ijn e n verm in -

« en n a e en ig e p o tte n K lo o ste rb a lse m g e b ru ik t te h e b b en , w a s ik

« v o lk o m e n g e n e z e n ». A lleen

De H .s*tco“‘' K L O O S T E R B A L S E M ,

KLOOSTER SANCTA PAULO,

geneest bovendien onvoorwaardelijk alle rhum atiache aandoeningen, spit in den rug, spierver-

rekkingen, stram heid, wonden van alle rlei aard, vorst aan handen en voeten, huidaandoeningen

en speen.

De K L O O S T E R B A L S E M kost per pot van 5o gram fr. i.5o ; van 100 gram fr. 2.5o en van 25o gram

fr. 5. H oe grooter pot hoe voordeeliger dus. A lleeen echt met rooden band m et handteekening L. I.

A K K E R . R otterdam . H oofd-depöt voor België 0 . D E B E U L , 5y L ange N ieu w straat, A N T W E R P E N .

V erkrijgbaar in alle apotheken.

I 3 e l a n g ’r i j k 1 3 e r i c h t

TANDEN

Mr & M“ M. MEIER

Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters-Specialisten

Gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie — Gebreveteerd bij Koninklijk besluit

Vereerd door de Geestelijkheid en de Kloosters

hoek der Moskroenstraat, 2, K o r tr ijk

b ij h e t g e v a n g , h u i s m e t k o e t s p o o r t ,

kunnen geraadpleegd worden voor al wat de tandh.eelkun le betreft. Genezing voor alle pijnlijke

tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom.

Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oude tanden en wortels

hebben niet van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van

M r en Mme Mauricu MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak verklaart. Deze

tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren ; men kan ook niet zien

noch aan den vorm noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr en M'no Maurice MEIER

ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw

stelsel waarvoor zij gebreveteerd zijn.

Kunsttanden te beginnen van af 5 frank. — Volledige gebijten van af 100 franken

en hooger. — Al de kunsttanden en gebijten koim nde uit de laboratoire van

M r & M me M A U R I C E M E I E R , zijn verzekerd voor het leven.

Te raadplegen alle dagen te KORTRIJK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren, uitgezonderd

op Zon- en Hoogdagen.

Voor het verbinden uwer boeken

Vraagt de PRIJSLIJST der verbindingen aan

ODIEL SEYNAEVE

M eenenstraat, 2 7 , ISEG HEM

~ B E E TZADEN — K LA V E R Z A D E N

te bekomen bij

Th. De Meyere-Duyck

Hovenier, zaadhandelaar

E M E L G H E I V I (DAM)

Betterave, jaune j

longue, d Allemagne, j

hors terre.

Betterave, blanche !

longue, coi vert, hors i

terre.

Betterave, blanche j

1/2 sucrée, col vert.

Betterave, blanche !

1/2 sucrée, col vert- i

rose.

Betterave, jaune j

Vauriac.

Betterave, idéale de j

Kirsche de premier

choix.

V oederbeet, gele

lange, uit den grond

van Duitschland.

V oederbeet, witte

lange, uit den grond

met groenen kraag.

V oederbeet, verbeterde,

witte halfsuiker-

achtig met groenen

kraag gewicht per

hectaar 200,000 kilos.

V oederbeet, witte

halfsuikerachtiE met

rooskleurige kraag.

Voederbeet, geel

Vauriac, overgroot

boven den grond.

V oederbeet, idéale

van Kirsche, van eerste

opbrengst.

O N D E R ZO E K M A N G E LS

door den Boerenbond

Deurne

p ro cent pro cent

suiker droge

Roode Eckendorfer . . . . . 3.3 7,8

Q /ï

o .O

p;

Gele Eckendorfer . . . . .

Kirsch I d é a l e .......................... . 5.9 10.5

Gele Obendorfer - . ■ . . . . . 6.2 10.9

Roode Jaabiesbret..................... 7.0 12.5

C olaert’s Idéal groene en roode 8 .9 . 14.0 . . .

Klaverzaad, echt Merckhemsch, goede soort

met breede bladeren

Deze klaver geeft veel vertakking en is eene

der beste soorten die er bestaan. Zij groeit

tot 1,50 m. ‘lengte.

V oederklaverzaad.

S uikereizaad, echte palingkop, met breede

bladeren — eigen kweek..

Graszaden voor weiden in goede mengeling,

echte soorten. Per groote hoeveelheid vermindering

van prijs.

Schoone Sieraadboom en, voor lusthoven,

F ru itb o o m e n , Rozelaars, R hododendrom s.

Azalees in potten uit de serre. — Alle slach

van bloem en, — Alle slach van bloem potten,

• co rbeillen, zaaiteelen, duivenesten enz,

■Bij groote hoeveelheid vermindering van

pry$\.op al de • arlikels. Prijzen buiten alle

: konkurentie.

T ro u w e bediening.

T E K O O P . — Tw ee m achienen *6nf-'

goedkoope,.xim eritpaJ% ne,B,, .te m aken -mj*

Zich "te,', wenden ’^en Jnjrëjpïgj‘ifgr* j* gazette van

' Isejiheui „»

('OMDAGNIE INDUSTIIIELLE

ATLAS

Anciens établissements Le Duc Frères

I S T a p h t e ifc B e n z i n e .

Adrw SH i ? É s r a hTque H O B O K E N -A N V E R S

T h é l e p h o n e 4 0 9 7

D É P O r D ‘I S E 3 H E M

Représentó par M. Devos-Depondt, Rue de la

S tation.

j u t » I

fiirstenberg

flnderlecbl'

IN S T A L L A T IO N S COMKtTlS

T è );6 2 8 *

pourQfr. franco domic.

-Bar 50m .xlm .

T r e i l l i s

ICAIVANISÊ

ClOT.-MÉTAI;

anderlecht

■r .. BRUXELLES

lüRSTENBERG

W ekelijksche Markten

. K O R T R IJK 14 A pril 7 A pril

Tarwe fr. 20,00 a 21,00 00,00 a 21,00

Rogge l(i,50 a 17,50 00,00 a 16,50

Haver 20,50 a 21,00 00,00 a 20,50

Koolz. olie 68,00 a 00,00 67,00 a 00,00

Lijnz. olie 00,00 a 57,00 00,00 a 56,50

Aardappels 4,25 a 0,00 0,00 a 5,00

Boter 3,20 a 0,00 3,30 a 0,00

Eieren 2,00 a 0,00 2,10 a 0,00

Suikerijb. besch. 14,2o a00,00 14,00 a 00,00

id. 1913 15,50 a 00,00 00.00 a 15,50

R O U S S E L A R E 15 A pril 8 A pril

Tarwe 20,00 a 21,00 00,00 a 21,00

Rogge 19,.00 a 00,00 00,00 a 16.50

Haver 20,50 a 00,00 00.00 a 21,00

Boonen 22,00 a 23,00 00,00 a 21,50

Koolz. olie 00,00 a 67,00 00,00 a 67,00

Lynz. olie 57,00 0,00 a 56,50

Aardappelen 6,50 a 7,00 6,50 a 7,00

Boter 3,10 a 3,20 0,00 a 3,20:

Eieren 2,00 a 2,10 2,10 a 2,20

Suikerijboonen beschik. 14,25 14,00 a 00,00

Suikerijboonen 1913 15,50 00,00 a 15,00

D E Y N Z E 16 A pril 9 A pril

Aardappels 0,00 a 5,50 5,50 a 6,00

Boter 2,80 a 2,*0 3,00 a 3,20

liieren 2,00 a 0,00 2,00 a 0,00

Hespe de kilo 2,10 a 0,00 2,10 a 2,20

Verkens 00,00 a 62,00 54,00 a 56,00

T H IE L T 17 A pril 1 O April

Aardappelen 0,00 a 7,00 7,00 a 0,00

Boter 0,00 a 3.00 3,00 a 0,00

Eieren 0,00 a 2,00 2,00 a 0,00

Hespe de kilo 0,00 a 2,15 2,15 a 0,00

A U D E N A E R D E 17 A pril 10 A pril

Aardappels 0.00 a 5.00 0,00 a 5,00

-Bötbr 2,80 a 0,00 2,90 a 3,00

gieren 2,00 a 0,00 2.10 a 0,00

Verkens 00,00 a 56,00 52,00 a 58,00

Konijnen 0,00' - 0, ■ a 0,00

A. G.

— B R U S S E L . ---------

Belgischs M iatscln p p ij v a i A l g w e n i A s m n t i é j . g m t i g l te Brussel ü 1821

h o o f d a g e n t

J. DE BUSSCHERE-BONTE

R o u ssela restra a t, 0 5 , I S E G H E M

Verzekeringen tegen Brand, Werkongevallen, op het Leven, Paarden en Rijtuigen

A G E N T S C H A P G E S T I C H T I N - 1 8 5 0

I' Antwerpsche Hypotheekkas

Naamlooze Maatschappij gesticht in 1881

H u i d e v e t t e r s t r a a t , 3 5 , A n t w e r p e n

M a atsc h ap p e lijk k a p ita a l : fr. 10,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

R ek en in g en d e r R eserven en W a a rd e v e rm in d e rin g e n : fr. 5 , 7 7 1 , 7 8 5 . 8 6

Hypothecaire Leeningen

Terugbetaalbaar op vasten termgn of pr annuiteiten op goederen,

binnen of buiten de stad, namelyk tot het aankoopen en

opbouwen van huizen.

De larieven der Maatschappij zijn opgemaakt z o n d e r i n b e g r i p v a n e e n l ï k o r a m i s s i e -

l a o n , en ge/en het z u i v e r e t o t a l e b e d r a g op der annuiteiten welke d e o n t l e e n e r

i gedurende den door hem gekozen ierrnyn, te bitalen heeft om z i j n e s c h u l d i n

a l l e i n t r e s t e n , g a n s c h , te vereffenen.

De ontleener heeft g e d u re n d e g an sch den te rm ijn d e r leen in g het recht zijne

schuld, hetzij gansch, hetzij gedeeltelijk, terug ie betalen,

U I T G I F T E V A N G R O N D O B L I G A T I Ë N 4 0/ ° O P B R E N G E N D E

S P A A R K A S : Interest : 3 ,2 5 % op stortingen voor korten duur 3,80 en

4 % op stortingen voor overeengekomen termijn.

* inli°htgen zich te wenden tot eenen der agenten:

A. VERHAMME, Deurwaarder, Iseghem; Ch* COOLS, Hovenier, Emelghem ; C SCHOTTE

< ^ r n tu;Sek. retf ', S’ In^ eln\ ^ ster j DENNE WETH-ROELENS. te Meulebeke : O. ROS^

SEEL, W ijnhandelaar te Rumbeke; H. THIERS. te Ardove • I MEERSFMAN

Aetnm n r m l CpTtanp r r ndel f de : A D ELa| 'UNTAIN E' M e lk e rijL tie rd e r. Liehtervelde *;

A. BOUGQUBT, P olitie Kommissaris, Moorslede; G. VANDE PITTE, G em unte

Sekretaris, Oost-Nieuwkerke ;M. Leonard Vanden Bulcke, Vlaskoopman Bavichovo

Batik v at) Housselat^-Tbielt

NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ

t e R O U S S E L A R E

Bijhuizen te T H IE L T & IS E G H E M

A g e n t s c h a p d e r « S o c i é t é G é n é r a l e d e B r u x e l l e s » t e B r u s s e l .

Krediet openingen en loopende rekeningen. - Vooruitbetaling en inning van wissels, cheques, enz.

op Belgie en t vreemde. — Aflevering en uitbetaling van chèques en kredietbrieven op de voornaamste

plaatsten van tlbuitenland. — Uitwisseling van vreem I geld en vreemde bankbriefkes. — Voorschotten

op titels of andere waarborgen. - Uitvoering van Beursorders, betaling van coupons, uitkeering

van uiti/elotte titels, enz. 6

g e l d p l a a t s i n g e n

aan zeer voordeelige intresten, op zicht o f op te rm ijn terugbetaalbaar zonder eenige kosten

De stortingen mogen door tusschenkomst van het postbureel gedaan zijn.

V e r h u r i n g v a n B R A N D K O F F E R S (C o ffre -fo rts )

De Bank bezit eenen dienst van brandkoffers ten gebruike van het publiek; deze brandkoffers

zijn opgericht in onleraardsche, gebetonneerde en met stalen platen geblindeerde kelders en

everen de volledigste waarborgen op tegen brand of diefstal; voorzichtige 1'oion vergenoegen

zien op onze dagen met meer met eenen brandko.Ter in huis, maar huren, mits eenen kleinen

paent, een der brandkoflers in de Bank, waarin zij, in alle gerustheid, hun geld, weerden, juwee-*

len, enz., kunnen verbergen. De huurder bezit de twee eenige sleutels die op het slot passen van

zijnen ko.Ier en sluit dan nog dien koffer met een geheim dat hij kan schikken naar zijne beliefte.

IN B E W A A R N E M IN G V A N A L L E R H A N D E W EER D EN .

De Bank aanyeerdt ook, in bewaring, mits een klein jaarlijksch loon, alle soorten van weerden,

acties, obligatien, staisloten, enz. — De in bewaring gegeven weerden zijn op tijd nagezien,

de coupons afgesneden, de trekkingen onderzocht, enz.; op die manier heeft de eigenaar zich om

mets te bekommeren ; de Bank zelve doet al het noodige in zijn plaats dit zonder, verantwoordelijkheid

van harentwege.

* wor^en kosteloos gegeven in de bureelen der Bank of in hare Bijhuizen

te T H IE L T en IS E G H E M .

D e B ank. is b e h e e rd a ls v o l^ t :

^ h e ? r S ra a f ,de SM,E T d e N A E Y E R , S ta a tsm in is te r, B e stu u rd e r d e r S o c iété

te B ru s s e l'■ m 'Sp n a N T v ® ] iIt 7 r ^ r ' i ' i r M {LJ T ^ I E U ’ G ro n d e ig e n a a r te W y n e n d a e le en B an k ier

te B r u s s e l, M. C O N S T A N l V A N A C K E R E , A d v o k a a t te K o rtrijk ; M . JA N M A H IE U -L IE B A E R T

V olks v e rte g en w o o r d e e r . B u rg e m e e ste r d e r S ta d R o u ss e la re ; — M . J. D E M E E S T E R -M A S S E L IS .

G ro o th a n d e la a r en S c h e p e n e te R o u ssela re ; — W . F R A N Z L O O N T J E N S , A d v o k a a t te T h ie lt.

i v a r i , s , n : ¥ • F L O R E N T D E N Y S -C A R L IE R . G ro n d e ig e n a a r te T h ie lt; - M. J U L E S

m h v p n i T v v K w 41| e^ k e^ , :rrxTM o W S I ; N, S ^ E 5 E I N -M O E R M A N - N ijv e ra a r te R o u s .e la re ;

w M . H Y P . D U Y V E W A A R D T -V A N B I E R V L I E T , G ro o th a n d e la a r te R o u ssela re .

B e s t u u r d e r : M . J U L E S B A G A G E .

Z E N U W Z I E K T E N !

Z E N U W Z I E K T E N I

J A ! J A I

t h een aangenomen fe it:

Os wonderbare Poedels van hit Wit Krult

verachten oogenblikkelijk en genezen ipoedig ALLE ZENUWZIEKTEN : MjnMjke

maandstonden, hoofdpijn, schele hoofdpijn (migraine), draaiingen, zenuwkoorts

de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen, slapeloosheid, gejaagd

neid op de zenuwen, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij 4e

vrouwen (hysterie), iwaarmoedigheM, stokken in de keel, rheuaatieae, fleureeUa

jioht, enz., enz.

Oe Poaders van het Wit Kruis versterken de zenuwen,

*e aija fu u eh onschadeUjk en missen nooit hun uitwerksel.

P H U e : fr . I.2 S de d o e t; fn. 3 .2 5 de 5 deoxen of de d rie dubbele d e e a i

f r . 1 .2 6 de 6 deozen of de zee dubbele does.

NV

depot: Apotheek P. TUYPENS, Houtbriel, U , Siat-NlkeUaa, alsook

R o d e n b a c h , A p o t h e k e r , I s e g h e m .

e i ia alle goede apotheken.

W a c h t V v e n a a i l a a k H l i , z e z i j n m a d e r ■

[ C A V E . A U

F m o .

DOMiCILt

I S T tK B C T e

itO iT. rètj 6 1 1 4

c h e n T l s

FuRSTENBERO

AN0CRLECMTiTél;6284.

P O U L A IL L E R S

Fü r s t e n b e r g v

ANDERLECHT:Til-1 |« 4

More magazines by this user
Similar magazines