06.09.2013 Views

Treinen door Maarn en Maarsbergen - Maarn Maarsbergen Natuurlijk

Treinen door Maarn en Maarsbergen - Maarn Maarsbergen Natuurlijk

Treinen door Maarn en Maarsbergen - Maarn Maarsbergen Natuurlijk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Op<strong>en</strong> Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>dag 2007:<br />

<strong>Trein<strong>en</strong></strong> <strong>door</strong> <strong>Maarn</strong> <strong>en</strong> Maarsberg<strong>en</strong><br />

Bij deze Op<strong>en</strong> Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>dag versche<strong>en</strong> e<strong>en</strong> begeleid<strong>en</strong>d boekwerk met veel<br />

cultuurhistorische informatie over <strong>Maarn</strong> Maarsberg<strong>en</strong> <strong>en</strong> de Spoorweg<strong>en</strong> bevat,<br />

speciaal ook over het ontstaan van de Zanderij <strong>en</strong> het Tuindorp.<br />

Omslag:


Titelpagina:<br />

Geschied<strong>en</strong>is <strong>en</strong> ontwikkeling van <strong>Maarn</strong> <strong>en</strong> Maarsberg<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s<br />

<strong>en</strong> na de aanleg van de Rhijnspoorweg in 1838<br />

TREINEN DOOR MAARN<br />

EN MAARSBERGEN<br />

Nicole van der Schaaf<br />

<strong>en</strong><br />

H<strong>en</strong>k van d<strong>en</strong> Beld<br />

Cultuurhistorische Commissie <strong>Maarn</strong>-Maarsberg<strong>en</strong>


Schutblad:<br />

Op het omslag:<br />

Ter 'lering <strong>en</strong> vermaak' ontwikkelde de Rhijnspoorweg e<strong>en</strong> bordspel. Behalve stations op het traject<br />

Amsterdam- Utrecht-Emmerich zijn op het bord spoorwegfunctionariss<strong>en</strong> te zi<strong>en</strong>, plus diverse<br />

locomotiev<strong>en</strong> <strong>en</strong> trein<strong>en</strong>. De bedoeling was dat m<strong>en</strong> spel<strong>en</strong>derwijs iets kon ler<strong>en</strong> over het spoor.<br />

Versch<strong>en</strong><strong>en</strong> bij de Op<strong>en</strong> Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>dag, 8 september 2007<br />

Vormgeving: Kunst+Viegwerk <strong>Maarn</strong><br />

Druk: Vand<strong>en</strong>berg, <strong>Maarn</strong><br />

@ Niets uit deze uitgave mag word<strong>en</strong> verveelvoudigd <strong>en</strong>/of op<strong>en</strong>baar gemaakt <strong>door</strong><br />

middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemming van de Cultuurhistorische Commissie van de Ver<strong>en</strong>iging<br />

<strong>Maarn</strong>-Maarsberg<strong>en</strong> <strong>Natuurlijk</strong>.


INHOUDSOPGAVE<br />

Woord vooraf<br />

Routekaart<br />

Van Zandgat naar Zanderij<br />

De komst van de spoorlijn<br />

<strong>Maarn</strong>-Maarsberg<strong>en</strong> omstreeks 1840<br />

Sam<strong>en</strong>stelling bevolking <strong>Maarn</strong>-Maarsberg<strong>en</strong><br />

Weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> pad<strong>en</strong><br />

Landbouw <strong>en</strong> veeteelt<br />

Het plan voor de Rhijnspoorweg<br />

Burgerprotest<strong>en</strong><br />

Aanleg spoorlijn <strong>Maarn</strong>-Maarsberg<strong>en</strong> 1838-1845<br />

Aardewerkers<br />

Oude stations<br />

<strong>Maarn</strong> werd ook halteplaats<br />

De betek<strong>en</strong>is van de spoorlijn voor <strong>Maarn</strong> <strong>en</strong> Maarsberg<strong>en</strong><br />

Goeder<strong>en</strong>transport <strong>en</strong> person<strong>en</strong>vervoer<br />

De streekfunctie van de trein voor de tabakstelers<br />

De ontwikkeling van <strong>Maarn</strong><br />

Spoorweg<strong>en</strong> bouw<strong>en</strong> e<strong>en</strong> straat<br />

De bouw van het tuindorp in <strong>Maarn</strong><br />

De tuinstad, e<strong>en</strong> idealistisch idee<br />

Tuindorp, keuze of toeval?<br />

Tuindorp <strong>Maarn</strong>, anno 2007<br />

Tuindorp Geldermals<strong>en</strong> <strong>en</strong> Har<strong>en</strong> als voorbeeld<br />

<strong>Maarn</strong> Noord van start<br />

Wandel<strong>en</strong> <strong>door</strong> tuindorp<br />

Crisisjar<strong>en</strong><br />

Bijzondere gebeurt<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> rondom de trein<br />

Station Maarsberg<strong>en</strong> als hulppostkantoor<br />

Belangrijke rol voor station Maarsberg<strong>en</strong> in de Tweede Werel<strong>door</strong>log<br />

Ontwikkeling<strong>en</strong> van 1945 tot 1981<br />

De zandafgraving, e<strong>en</strong> aardkundig monum<strong>en</strong>t<br />

150.000 jaar geled<strong>en</strong><br />

Publicaties van de Cultuurhistorische Commissie<br />

Sponsors<br />

Literatuur<br />

Websites<br />

Fotoverantwoording


Woord vooraf<br />

Het thema voor de Op<strong>en</strong> Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>dag 2007 '<strong>Trein<strong>en</strong></strong> <strong>door</strong> <strong>Maarn</strong> <strong>en</strong> Maarsberg<strong>en</strong>'<br />

heeft alles te mak<strong>en</strong> met de aanleg <strong>en</strong> het gebruik van de spoorlijn Utrecht - Arnhem.<br />

Is het e<strong>en</strong> monum<strong>en</strong>t? Ne<strong>en</strong>. Maar het heeft wel e<strong>en</strong> zodanige invloed gehad op de<br />

ontwikkeling van <strong>Maarn</strong> <strong>en</strong> Maarsberg<strong>en</strong>, dat er voldo<strong>en</strong>de aanleiding is om er in dit<br />

verband aandacht aan te bested<strong>en</strong>. In het termijnplan van de Cultuurhistorische<br />

Commissie is het thema als volgt geformuleerd. 'In de brede zin des woords is<br />

cultuurhistorie alles wat met de geschied<strong>en</strong>is van onze cultuur te mak<strong>en</strong> heeft. De<br />

m<strong>en</strong>s heeft <strong>door</strong> de eeuw<strong>en</strong> he<strong>en</strong> geleefd <strong>en</strong> ingegrep<strong>en</strong> in zijn natuurlijke omgeving'.<br />

Pass<strong>en</strong>d binn<strong>en</strong> dit thema <strong>en</strong> binn<strong>en</strong> het landelijke thema voor de Op<strong>en</strong><br />

Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>dag<strong>en</strong> 'Moderne Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> 1900 - 1965' kunn<strong>en</strong> de lezer van dit<br />

boekje <strong>en</strong> de bezoeker van de Op<strong>en</strong> Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>dag op 8 september 2007 k<strong>en</strong>nis<br />

nem<strong>en</strong> van de vele aspect<strong>en</strong> die verband houd<strong>en</strong> met de aanleg van de spoorlijn.<br />

De t<strong>en</strong>toonstelling van per trein vervoerde poststukk<strong>en</strong>, van oude pr<strong>en</strong>tbriefkaart<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

modeltrein<strong>en</strong> uit de gehele periode van 1845 tot hed<strong>en</strong> biedt de bezoeker de<br />

geleg<strong>en</strong>heid e<strong>en</strong> wandeling te mak<strong>en</strong> <strong>door</strong> de tijd. En in letterlijke zin kan m<strong>en</strong><br />

wandel<strong>en</strong> naar het oude station van <strong>Maarn</strong> dat voor deze geleg<strong>en</strong>heid is op<strong>en</strong>gesteld<br />

<strong>en</strong> waar op gezette tijd<strong>en</strong> e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>akter wordt opgevoerd.<br />

Ook kan m<strong>en</strong> wandel<strong>en</strong> naar de Zanderij, e<strong>en</strong> cultuurhistorisch monum<strong>en</strong>t op zichzelf,<br />

waarbij de ingreep <strong>door</strong> de m<strong>en</strong>s overduidelijk naar vor<strong>en</strong> komt.<br />

De Zanderij is tev<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> aardkundig monum<strong>en</strong>t, met daarbinn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> verzameling<br />

zwerfst<strong>en</strong><strong>en</strong> van zowel Scandinavische als Duitse herkomst. Deze verzameling geeft<br />

e<strong>en</strong> beeld van de opstuwing van de Utrechtse Heuvelrug in lang vervlog<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>.<br />

De geme<strong>en</strong>te Utrechtse Heuvelrug <strong>en</strong> de Cultuurhistorische Commissie nodig<strong>en</strong> u uit<br />

e<strong>en</strong> dag aan dit tijdsbeeld uit het verled<strong>en</strong> te bested<strong>en</strong> <strong>en</strong> ervan te g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> ook met uw<br />

kinder<strong>en</strong>, die mee kunn<strong>en</strong> rijd<strong>en</strong> met het treintje, dat op het Burgemeester Everwijn<br />

Langeplein rondrijdt.<br />

En wanneer u nog ev<strong>en</strong> rondloopt <strong>door</strong> Tuindorp dan valt u direct de <strong>en</strong>orme ruimte<br />

op rondom de woning<strong>en</strong>. Ruimte bestemd voor de moestuin, voor kipp<strong>en</strong> <strong>en</strong> ander<br />

kleinvee, zodat de bewoners destijds voor e<strong>en</strong> groot deel in eig<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>sonderhoud<br />

kond<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>.<br />

Als commissie zijn wij dankbaar voor de geldelijke steun van de geme<strong>en</strong>te Utrechtse<br />

Heuvelrug <strong>en</strong> van plaatselijke <strong>en</strong> landelijke sponsor<strong>en</strong>. Zonder hun bijdrag<strong>en</strong> zou het<br />

niet mogelijk zijn geweest dit boekje uit te gev<strong>en</strong> <strong>en</strong> de dag te organiser<strong>en</strong>. All<strong>en</strong>,<br />

vrijwilligers <strong>en</strong> eig<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> die hun pand<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> op<strong>en</strong>gesteld, zijn wij dankbaar voor<br />

hun medewerking <strong>en</strong> hun <strong>en</strong>thousiasme.<br />

Wij w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> iedere<strong>en</strong> e<strong>en</strong> fijne dag toe.<br />

H<strong>en</strong>k van d<strong>en</strong> Beld G. F. Naafs<br />

Voorzitter Cultuurhistorische Commissie Burgemeester<br />

ver<strong>en</strong>iging <strong>Maarn</strong>-Maarsberg<strong>en</strong> <strong>Natuurlijk</strong> Geme<strong>en</strong>te Utrechtse Heuvelrug


Routekaart:<br />

1. Station <strong>Maarn</strong>, Stationsweg 1-3<br />

2. De Ark, Amersfoortseweg 48 (naast StTheresiakerk)<br />

3. Tuindorp <strong>Maarn</strong>, c<strong>en</strong>trale punt: Burg. Everwijn Langeplein. Op<strong>en</strong> huiz<strong>en</strong>:<br />

Schoollaan 10 <strong>en</strong> Schoollaan 34<br />

4. St<strong>en</strong><strong>en</strong>eiland Zanderij, ingang: Bergweg<br />

5. Bergweg


VAN ZANDGAT NAAR ZANDERIJ<br />

Luchtfoto van de Zanderij in 1929.<br />

Zanderij, zo noemt m<strong>en</strong> de plaats waar het allemaal begon. De zandwinning <strong>en</strong> de<br />

spoorwegactiviteit, die de expansie van het gehucht <strong>Maarn</strong> tot gevolg had.<br />

Het mooie natuurgebied met het kunstmatige meer dat er nu ligt heeft e<strong>en</strong> bewog<strong>en</strong><br />

geschied<strong>en</strong>is, die e<strong>en</strong> aanvang nam aan het eind van de jar<strong>en</strong> dertig van de<br />

neg<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de eeuw. Daar begint het verhaal van dit boekje, dat gaat over de komst van<br />

de trein naar <strong>Maarn</strong> <strong>en</strong> Maarsberg<strong>en</strong>. Maar het gaat ook over de bouw van e<strong>en</strong><br />

tuindorp, over het transport van de post <strong>en</strong> vooral over de g<strong>en</strong>eraties werknemers die<br />

dag-in-dag-uit het zware werk verrichtt<strong>en</strong> in de zandafgraving, die destijds in de<br />

volksmond 'zandgat' werd g<strong>en</strong>oemd.<br />

DE KOMST VAN DE SPOORLIJN<br />

Kaart uit 1891. Landgoed Maarsberg<strong>en</strong> temidd<strong>en</strong> van de kale heidevlakt<strong>en</strong>.<br />

<strong>Maarn</strong>-Maarsberg<strong>en</strong> omstreeks 1840<br />

Door welk landschap <strong>en</strong> welke bebouwing zou de aan te legg<strong>en</strong> Rhijnspoorlijn gaan<br />

lop<strong>en</strong>? Om deze vraag te beantwoord<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> beeld te schets<strong>en</strong> van het wel <strong>en</strong> wee in<br />

het <strong>Maarn</strong> van omstreeks 1840, moet e<strong>en</strong> klein stukje geschied<strong>en</strong>is van <strong>Maarn</strong> <strong>en</strong><br />

Maarsberg<strong>en</strong> in dit boekje opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.


De geme<strong>en</strong>te <strong>Maarn</strong> was op dat mom<strong>en</strong>t al e<strong>en</strong> zelfstandige geme<strong>en</strong>te, bestaande uit<br />

de heerlijkheid Maarsberg<strong>en</strong> <strong>en</strong> het gehucht <strong>Maarn</strong>. Dit gehucht was sam<strong>en</strong>gesteld uit<br />

de buurt<strong>en</strong> de <strong>Maarn</strong>se Eng <strong>en</strong> De Haar; tijd<strong>en</strong>s de aanleg van de spoorlijn ontstond in<br />

de V<strong>en</strong><strong>en</strong> de buurt Klein Amsterdam. De geme<strong>en</strong>te ligt binn<strong>en</strong> de provincie Utrecht in<br />

Eemland, sam<strong>en</strong> met onder andere Leusd<strong>en</strong> <strong>en</strong> Woud<strong>en</strong>berg, twee <strong>en</strong> e<strong>en</strong> half uur<br />

gaans t<strong>en</strong> zuid<strong>en</strong> van Amersfoort. De geme<strong>en</strong>te <strong>Maarn</strong> viel onder het kanton Rh<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> werd aan de zuidzijde begr<strong>en</strong>sd <strong>door</strong> de Heerlijkheid Zuil<strong>en</strong>stein, Leersum <strong>en</strong><br />

Doorn.<br />

Sam<strong>en</strong>stelling van de bevolking van <strong>Maarn</strong>-Maarsberg<strong>en</strong><br />

Schatting<strong>en</strong> gebaseerd op e<strong>en</strong> kohier van het huisgeld in Eemland gev<strong>en</strong> aan dat er in<br />

het begin van de zesti<strong>en</strong>de eeuw in <strong>Maarn</strong> <strong>en</strong> Maarsberg<strong>en</strong> niet meer dan 200 m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

woond<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> eeuw later, in 1632, bleek bij e<strong>en</strong> volkstelling dat dit aantal was<br />

teruggelop<strong>en</strong> tot 70 inwoners in <strong>Maarn</strong> <strong>en</strong> 94 inwoners in Maarsberg<strong>en</strong>. In 1806 telde<br />

de totale geme<strong>en</strong>te 249 inwoners. <strong>Maarn</strong>-Maarsberg<strong>en</strong> was <strong>en</strong> bleef tot ver in de<br />

neg<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de eeuw e<strong>en</strong> agrarische geme<strong>en</strong>schap met veel keuterboertjes, die het<br />

moest<strong>en</strong> do<strong>en</strong> met zeer arme grond.<br />

Kaart van Justus van Broeckhuijs<strong>en</strong> uit 1716. De hofsted<strong>en</strong> in Maarsberg<strong>en</strong> hadd<strong>en</strong> zich vooral<br />

gevestigd op de hoge dekzandrugg<strong>en</strong>. De heideveld<strong>en</strong> <strong>en</strong> de driest- <strong>en</strong> moerasgrond<strong>en</strong> war<strong>en</strong><br />

geme<strong>en</strong>schappelijk bezit waar in overleg gebruik van gemaakt kon word<strong>en</strong>.<br />

Echter na de aanleg van de spoorlijn in 1846 telde de hele geme<strong>en</strong>te <strong>Maarn</strong> 68 huiz<strong>en</strong><br />

bewoond <strong>door</strong> 78 gezinn<strong>en</strong>, totaal 440 inwoners, van wie er 260 in Maarsberg<strong>en</strong><br />

woond<strong>en</strong> <strong>en</strong> 180 in <strong>Maarn</strong>. Conclusie: de groei van de geme<strong>en</strong>te was ingezet.<br />

Er werd ge<strong>en</strong> schoolonderwijs gegev<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> <strong>Maarn</strong> <strong>en</strong> Maarsberg<strong>en</strong>. Hiervoor was<br />

m<strong>en</strong> aangewez<strong>en</strong> op Woud<strong>en</strong>berg of Doorn. De grote ontginning<strong>en</strong> war<strong>en</strong> halverwege<br />

de neg<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de eeuw achter de rug. Zowel in <strong>Maarn</strong> als in Maarsberg<strong>en</strong> war<strong>en</strong> grote<br />

del<strong>en</strong> land al verkaveld.<br />

In Maarsberg<strong>en</strong> was nog 50% van het gebied onverdeelde grond; pas in 1886 werd de<br />

geme<strong>en</strong>schappelijke heidegrond verdeeld. Om de woeste grond voor landbouw <strong>en</strong><br />

veeteelt te gebruik<strong>en</strong> moest de afwatering verbeterd word<strong>en</strong>. De eerste serieuze<br />

poging hiertoe stamt uit de twaalfde eeuw met het grav<strong>en</strong> van de Heygraeff vanaf het<br />

Leersumseveld langs de huidige kern van Maarsberg<strong>en</strong> aan de onderzijde van de<br />

stuwwall<strong>en</strong> van de Utrechtse Heuvelrug, t<strong>en</strong> oost<strong>en</strong> van de Dwarsweg naar<br />

Woud<strong>en</strong>berg. Om de noordoosthoek van Maarsberg<strong>en</strong>, ligg<strong>en</strong>d in de Gelderse Vallei,<br />

te ontwater<strong>en</strong>, werd e<strong>en</strong> sloot gegrav<strong>en</strong>, die liep vanaf de hoeve Ringelpoel naar de<br />

Hinderdijk <strong>en</strong> die uitmondde in de Heygraeff. Verder war<strong>en</strong> er natuurlijk veel<br />

individueel gegrav<strong>en</strong> slot<strong>en</strong> om het water af te voer<strong>en</strong>.


In de zev<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de eeuw werd e<strong>en</strong> betere afwatering verkreg<strong>en</strong> <strong>door</strong> het grav<strong>en</strong> van de<br />

Schoonebeekse Grift, waarover de turf kon word<strong>en</strong> afgevoerd vanuit de Gelderse<br />

Vallei naar de Eem <strong>en</strong> de to<strong>en</strong>malige Zuiderzee. Bij de ontginning van de V<strong>en</strong><strong>en</strong> in<br />

het <strong>Maarn</strong>se deel van de geme<strong>en</strong>te is de oude <strong>Maarn</strong>se Beek ontstaan, die uitmondt in<br />

de Heygraeff. Rond 1840 bestond e<strong>en</strong> groot deel van de lage woeste grond nog uit<br />

moeras, natte ve<strong>en</strong>grond, v<strong>en</strong>n<strong>en</strong> <strong>en</strong> plass<strong>en</strong>.<br />

Klein Amsterdam, barakk<strong>en</strong>kamp voor de aardewerkers bij de aanleg van de spoorlijn. Kaart uit<br />

1847.<br />

Weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> pad<strong>en</strong><br />

In de weg<strong>en</strong>infrastructuur van hed<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> wij de oude weg<strong>en</strong>- <strong>en</strong> pad<strong>en</strong>structuur<br />

van omstreeks 1840 terugvind<strong>en</strong>. Weg<strong>en</strong> als de Valk<strong>en</strong><strong>en</strong>gsesteeg, de Heer<strong>en</strong>weg <strong>en</strong><br />

de Maatsteeg zijn opgegaan in de Woud<strong>en</strong>bergseweg ofwel de provinciale weg N226.<br />

De provinciale weg van Doorn via <strong>Maarn</strong> naar Amersfoort liep in de nabijheid van de<br />

<strong>en</strong>g van <strong>Maarn</strong>. De Wijkerweg was de verbinding met Wijk bij Duurstede via<br />

Broekhuiz<strong>en</strong>. Tuss<strong>en</strong> Maarsberg<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>Maarn</strong> liep<strong>en</strong> in het zuidelijke deel van de<br />

geme<strong>en</strong>te de Buurtsteeg <strong>en</strong> de vroegere Valk<strong>en</strong><strong>en</strong>gseweg ofwel de huidige <strong>Maarn</strong>se<br />

Grindweg, <strong>en</strong> in het noordelijke deel de Koesteeg, nu Ted Visserweg <strong>en</strong> Me<strong>en</strong>tsteeg.<br />

Andere oude weg<strong>en</strong> zijn de Rottegatsteeg, de Griftdijk, de Haarweg, de Utrechtseweg<br />

<strong>en</strong> de Kooyweg. Al deze weg<strong>en</strong> zijn terug te vind<strong>en</strong> in de huidige weg<strong>en</strong>structuur. Het<br />

war<strong>en</strong> onverharde zandweg<strong>en</strong> die in reg<strong>en</strong>period<strong>en</strong> onbegaanbaar war<strong>en</strong>. In 1830<br />

werd de situatie <strong>en</strong>igszins verbeterd, to<strong>en</strong> mr. J. A. du Bois, to<strong>en</strong>malig eig<strong>en</strong>aar van<br />

kasteel Maarsberg<strong>en</strong>, toestemming kreeg om e<strong>en</strong> weg aan te legg<strong>en</strong> vanaf het kasteel<br />

naar de Donderberg in Leersum. Deze onverharde laan kreeg de naam<br />

Valk<strong>en</strong><strong>en</strong>gsesteeg, naar de boerderij Groot Valk<strong>en</strong><strong>en</strong>g, die aan deze weg stond.<br />

Tegelijkertijd werd in <strong>Maarn</strong> de weg Doorn-<strong>Maarn</strong>-Quatrebras-Amersfoort als<br />

zandweg aangelegd. Dat is nu de N 227.


Klein Amsterdam, barakk<strong>en</strong>kamp voor de aardewerkers bij de aanleg van de spoorlijn. Kaart uit<br />

1847.<br />

Landbouw <strong>en</strong> veeteelt<br />

De voornaamste middel<strong>en</strong> van bestaan in de geme<strong>en</strong>te war<strong>en</strong> landbouw <strong>en</strong> veeteelt.<br />

De landbouw bestond voornamelijk uit het verbouw<strong>en</strong> van rogge, boekweit <strong>en</strong> haver,<br />

<strong>en</strong> rondom de (keuter-)boerderij<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> aardappels <strong>en</strong> gro<strong>en</strong>t<strong>en</strong> verbouwd voor<br />

eig<strong>en</strong> gebruik. De veeteelt bestond voornamelijk uit het houd<strong>en</strong> van schap<strong>en</strong> <strong>en</strong> wat<br />

koei<strong>en</strong> op de arme grond<strong>en</strong> in de geme<strong>en</strong>te. Schap<strong>en</strong> leverd<strong>en</strong> naast melk <strong>en</strong> wol ook<br />

mest <strong>en</strong> die was onontbeerlijk op de onvruchtbare grond. Van de schap<strong>en</strong>melk werd<br />

boter gemaakt, maar ge<strong>en</strong> kaas. Daarvoor was de melk van de schap<strong>en</strong> niet geschikt<br />

<strong>en</strong> het drinkwater te ijzerhoud<strong>en</strong>d. ledere familie voorzag in zijn eig<strong>en</strong><br />

lev<strong>en</strong>sonderhoud.<br />

Winkels war<strong>en</strong> er niet, ge<strong>en</strong> bakker <strong>en</strong> ge<strong>en</strong> slager, <strong>en</strong> marskramers kwam<strong>en</strong> langs om<br />

zak<strong>en</strong> als gar<strong>en</strong> <strong>en</strong> band aan de man te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. In 1826 vestigde de eerste<br />

roggebroodslijter uit Woud<strong>en</strong>berg zich in Maarsberg<strong>en</strong>. Binn<strong>en</strong> deze context werd<br />

omstreeks 1840 op landelijk niveau e<strong>en</strong> plan ontwikkeld om e<strong>en</strong> spoorlijn te<br />

ontwerp<strong>en</strong> van Amsterdam via Utrecht naar Arnhem, dwars <strong>door</strong> de Geme<strong>en</strong>te <strong>Maarn</strong>.


HET PLAN VOOR DE RHIJNSPOORWEG<br />

Station van de Rhijnspoorweg in Arnhem tijd<strong>en</strong>s de op<strong>en</strong>ingsrit op 14 mei 1845.<br />

(afb. Atlas van Stolk) Inzet: model van de stoomlocomotief die op net traject<br />

reed in 1845.<br />

De eerste spoorlijn ter wereld werd op 27 september 1825 in Engeland in gebruik<br />

g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> op het traject Stockton - Darlington. Op deze lijn werd voor het eerst<br />

gebruik gemaakt van de stoomlocomotief van George <strong>en</strong> Robert Steph<strong>en</strong>son. De<br />

eerste spoorwegverbinding in ons land lag tuss<strong>en</strong> Amsterdam <strong>en</strong> Haarlem <strong>en</strong> werd in<br />

1839 in gebruik g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Nederland liep achter met het vervoer over rails: in Groot Brittannië lag in 1840 al ca.<br />

1800 km spoorlijn, in Duitsland, België <strong>en</strong> Frankrijk ca. 300 km per land. In<br />

Nederland kwam de behoefte aan railvervoer maar zeer langzaam op gang <strong>en</strong> het<br />

transport per trekschuit, zeilschip <strong>en</strong> postkoets had nog lang niet afgedaan. Goedkoop<br />

vervoer had prioriteit bov<strong>en</strong> snel vervoer. De onderhoudstoestand van de weg<strong>en</strong> was<br />

weliswaar slecht, maar vervoer over water ging heel goed. Hierin zag m<strong>en</strong> wel<br />

perspectief, met als toekomstvisie <strong>door</strong> stoom aangedrev<strong>en</strong> schep<strong>en</strong>.<br />

W. A. Bake (1783-1843)<br />

Het was de luit<strong>en</strong>ant-kolonel der Artillerie W. A. Bake, die in 1830 met e<strong>en</strong> eerste<br />

ontwerp kwam voor e<strong>en</strong> spoor wegverbinding tuss<strong>en</strong> Amsterdam <strong>en</strong> Keul<strong>en</strong>. Zijn<br />

initiatief kwam echter te vroeg. Er was ge<strong>en</strong> draagvlak voor zijn plan <strong>en</strong> er war<strong>en</strong><br />

ge<strong>en</strong> binn<strong>en</strong>landse investeerders te vind<strong>en</strong>. Vier jaar later moest hij zijn poging<strong>en</strong> om


de spoorlijn van de grond te krijg<strong>en</strong> stak<strong>en</strong> <strong>en</strong> werd zijn rol overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>door</strong> de heer<br />

W. C. Brade, e<strong>en</strong> voormalig kapitein-ing<strong>en</strong>ieur bij het Wap<strong>en</strong> der G<strong>en</strong>ie. Hij is de<br />

man geweest achter de plann<strong>en</strong> voor de aanleg van de spoorlijn Amsterdam-Haarlem.<br />

Opvall<strong>en</strong>d is dat Koning Willem I, reger<strong>en</strong>d van 1815 tot 1840, van aanvankelijk<br />

teg<strong>en</strong>stander veranderde in vurig voorstander van de aanleg van railverbinding<strong>en</strong>.<br />

In februari 1838 werd <strong>door</strong> de koning e<strong>en</strong> wetsontwerp ingedi<strong>en</strong>d ter financiering van<br />

de aanleg van e<strong>en</strong> spoorlijn van Amsterdam naar de Rijn, in eerste instantie naar<br />

Arnhem <strong>en</strong> met e<strong>en</strong> vervolg naar Keul<strong>en</strong>. De volksverteg<strong>en</strong>woordiging verwierp dit<br />

voorstel met 46 teg<strong>en</strong> 2 stemm<strong>en</strong>. De koning legde zich niet bij deze uitslag neer <strong>en</strong><br />

ging zelf op zoek naar mogelijkhed<strong>en</strong> om de spoorlijn te financier<strong>en</strong>. Op 30 april 1838<br />

werd e<strong>en</strong> prospectus voor e<strong>en</strong> staatsl<strong>en</strong>ing uitgeschrev<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> bedrag van neg<strong>en</strong><br />

miljo<strong>en</strong> guld<strong>en</strong>, waarbij de obligaties in e<strong>en</strong> later stadium kond<strong>en</strong> word<strong>en</strong> omgeruild<br />

in aandel<strong>en</strong>. De uitgifte van de staatsobligaties slaagde <strong>en</strong> de ontwerpplann<strong>en</strong> kond<strong>en</strong><br />

verder word<strong>en</strong> uitgewerkt. Met de aanleg werd begonn<strong>en</strong> <strong>en</strong> op 28 december 1843<br />

werd het gedeelte Amsterdam-Utrecht in gebruik g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Opmerkelijk is dat de ver<strong>en</strong>iging 'Het Nederlands Economisch Archief' in e<strong>en</strong><br />

studie uit 1983 tot de conclusie komt dat Nederland niet te laat was, maar op het<br />

juiste tijdstip met de aanleg van spoorverbinding<strong>en</strong> is begonn<strong>en</strong>.<br />

Dit in teg<strong>en</strong>stelling tot dieg<strong>en</strong><strong>en</strong> die Nederland e<strong>en</strong> 'Jan Saliegeest' toedichtt<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

de overheid e<strong>en</strong> te late aanleg van de spoorlijn verwet<strong>en</strong>. Vermeld<strong>en</strong>swaard is ook<br />

dat het nog tot 30 juli 1855 zou dur<strong>en</strong> voordat de spoorlijn tuss<strong>en</strong> Rotterdam <strong>en</strong><br />

Utrecht zou word<strong>en</strong> gerealiseerd. Op 15 februari 1856 werd de lijn Utrecht -<br />

Arnhem ver-bond<strong>en</strong> met het spoorlijn<strong>en</strong>net in Duitsland.<br />

Burger protest<strong>en</strong><br />

Aanvankelijk was het de bedoeling de spoorlijn Utrecht-Arnhem langs e<strong>en</strong> tracé te<br />

leid<strong>en</strong> via Zeist, Drieberg<strong>en</strong>, Doorn <strong>en</strong> Rh<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s langs de zuidelijke<br />

Veluwezoom verder naar Arnhem. Heftige protest<strong>en</strong> van de bewoners langs deze<br />

route teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vurig monster dat zich raz<strong>en</strong>dsnel verplaatste <strong>door</strong> hun achtertuin<br />

ded<strong>en</strong> de bestuurders anders besluit<strong>en</strong>. Ook e<strong>en</strong> plan om de spoorlijn bij Maarsberg<strong>en</strong><br />

te lat<strong>en</strong> afbuig<strong>en</strong> naar Rh<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> Wag<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> haalde het niet, omdat het to<strong>en</strong>malige<br />

Ministerie van Oorlog e<strong>en</strong> aantasting van de def<strong>en</strong>sielinie bij Rh<strong>en</strong><strong>en</strong> niet<br />

verantwoord vond.<br />

Recht-toe-recht-aan van Utrecht naar Arnhem met e<strong>en</strong> halteplaats in Maarsberg<strong>en</strong><br />

werd uiteindelijk de keuze. Eén van de bijkom<strong>en</strong> de argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> hiervoor was dat<br />

onteig<strong>en</strong><strong>en</strong> van grond e<strong>en</strong> moeizame aangeleg<strong>en</strong>heid bleek te zijn. In de geme<strong>en</strong>te<br />

<strong>Maarn</strong> hebb<strong>en</strong> zich op dit punt weinig problem<strong>en</strong> voorgedaan. Wel wist de<br />

kasteelheer van Maarsberg<strong>en</strong>, Mr. Du Bois, zijn zin <strong>door</strong> te drijv<strong>en</strong> om het station van<br />

Maarsberg<strong>en</strong> niet aan de Wijkerweg te situer<strong>en</strong>, maar aan de Heeresteeg, de hoofdas<br />

naar het kasteel Maarsberg<strong>en</strong>. Dit lijnrecht teg<strong>en</strong> de w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> van de burgemeester in.<br />

E<strong>en</strong> belangrijke voorwaarde voor overe<strong>en</strong>stemming over de aanleg van de spoorlijn<br />

was ook dat de waterhuishouding van de Ambachtsheerlijkheid Maarsberg<strong>en</strong> niet<br />

mocht word<strong>en</strong> verstoord.<br />

De aanleg van de spoorlijn <strong>Maarn</strong>-Maarsberg<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> 1838 <strong>en</strong> 1845<br />

Voor het tracé is e<strong>en</strong> zo recht mogelijke lijn aangehoud<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> Utrecht <strong>en</strong> Arnhem.<br />

Binn<strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>te <strong>Maarn</strong> zijn echter twee bog<strong>en</strong> in de spoorlijn opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De<br />

achtergrond van deze keuze is waarschijnlijk het feit, dat m<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>de van<br />

Drieberg<strong>en</strong> de kortste ingraving bij <strong>Maarn</strong> wilde mak<strong>en</strong> op de plaats waar zich in de<br />

Utrechtse Heuvelrug e<strong>en</strong> laagte bevond. Door daar de ingraving te plann<strong>en</strong> is het<br />

uitvoer<strong>en</strong> van grondwerk zo beperkt mogelijk gehoud<strong>en</strong>.


Stoomlocomotief.<br />

E<strong>en</strong> belangrijke eis voor de spoorweg<strong>en</strong> was, dat de langs-helling c.q. het<br />

stijgingsperc<strong>en</strong>tage niet te groot mocht zijn, zodat de trein het hoogteverschil goed<br />

kon overbrugg<strong>en</strong>. In eerste instantie werd e<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelspoor aangelegd met e<strong>en</strong><br />

spoorwijdte van één meter neg<strong>en</strong>tig, het zog<strong>en</strong>aamde 'breedspoor'. To<strong>en</strong> de lijn in<br />

1856 <strong>door</strong>getrokk<strong>en</strong> werd naar het Duitse Emmerich <strong>en</strong> Keul<strong>en</strong>, werd de spoorlijn<br />

gereconstrueerd tot tweesporig met e<strong>en</strong> spoorwijdte van 1435 millimeter, het<br />

'smalspoor'. Dit was to<strong>en</strong>tertijd e<strong>en</strong> eis van onze Pruisische bur<strong>en</strong>. Op 20 oktober 1856<br />

kon de lijn Arnhem-Oberhaus<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geop<strong>en</strong>d.<br />

De kolk bij het station Maarsberg<strong>en</strong> is speciaal gegrav<strong>en</strong> om als watertappunt te<br />

di<strong>en</strong><strong>en</strong> voor de stoomlocomotiev<strong>en</strong>. Doordat het gebied zeer drassig was <strong>en</strong> er zich in<br />

de ondergrond on<strong>door</strong>dringbare oerlag<strong>en</strong> bevond<strong>en</strong>, was het vasthoud<strong>en</strong> van het water<br />

ge<strong>en</strong> probleem. Blijk<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> akte uit 1886 was de afwatering van het gebied in<br />

Maarsberg<strong>en</strong> t<strong>en</strong> zuid<strong>en</strong> van de spoorlijn wél e<strong>en</strong> probleem. Deze akte meldt drie<br />

duikers: één duiker staande met de rug naar het kasteel Maarsberg<strong>en</strong> voor de<br />

spoorbom<strong>en</strong> op de Woud<strong>en</strong>bergseweg, links van de overgang, <strong>en</strong> twee in de buurt van<br />

de Koudelaan, voor de waterafvoer van het gebied rond de keuterboerderij Koedam.<br />

Functie Jaarloon Daggeld Uurloon<br />

Ing<strong>en</strong>ieur-directeur 4.000,00<br />

Ing<strong>en</strong>ieur 1.800,00<br />

Opzichter 780,00<br />

Klerk 500,00<br />

Arbeider<br />

Stationschef 1.000,00<br />

Vuurwerker<br />

Timmerman<br />

Sjouwer<br />

Jong<strong>en</strong><br />

Machinist<br />

Eerste stoker<br />

Conducteur<br />

0,85<br />

2,50<br />

1,50<br />

1,50<br />

0,18<br />

0,12<br />

0,09<br />

0,05<br />

Maximum bezoldiging<strong>en</strong>, daggeld<strong>en</strong> <strong>en</strong> uurlon<strong>en</strong> van werknemers van de Rhijnspoorweg (in<br />

guld<strong>en</strong>s). (Bron: H.J. van Braambeek, Van Licht<strong>en</strong> <strong>en</strong> Schift<strong>en</strong>)


Aardewerkers<br />

Driehonderd grondwerkers, de zog<strong>en</strong>aamde 'aardewerkers', voerd<strong>en</strong> het werk geheel<br />

met de hand uit. Wel maakte de aannemer, J. van der Made, gebruik van wag<strong>en</strong>s op<br />

ijzer<strong>en</strong> hulpspor<strong>en</strong>, iets dat helemaal nieuw was in die tijd. De 'aardewerkers' war<strong>en</strong><br />

voor e<strong>en</strong> groot gedeelte gerekruteerd uit de omgeving van Amsterdam. Ze werd<strong>en</strong> in<br />

<strong>Maarn</strong> ondergebracht als p<strong>en</strong>siongast<strong>en</strong> bij inwoners van <strong>Maarn</strong> of in plagg<strong>en</strong>hutt<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> hout<strong>en</strong> ket<strong>en</strong>, t<strong>en</strong> zuid<strong>en</strong> van de spoorlijn. Later werd dit wijkje ook wel 'Klein<br />

Amsterdam' g<strong>en</strong>oemd.<br />

Arbeiders poser<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> zandtrein in de Zanderij in 1935.<br />

Het was barre armoede voor de grondwerkers; op verschill<strong>en</strong>de plaats<strong>en</strong> brak<strong>en</strong><br />

staking<strong>en</strong> uit. Vermoedelijk eiste m<strong>en</strong> loonsverbetering. De putbaas/uitvoerder<br />

weigerde bij staking<strong>en</strong> de lon<strong>en</strong> uit te betal<strong>en</strong>, wat <strong>door</strong> de gravers niet werd<br />

geaccepteerd. E<strong>en</strong> ti<strong>en</strong>tal militair<strong>en</strong> werd ingezet om de rell<strong>en</strong> te bedwing<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

aantal stakers kwam terecht in het gevang te Ede.<br />

Op l september 1845 werd<strong>en</strong> de exploitatie <strong>en</strong> het beheer van de spoorlijn<br />

overgedrag<strong>en</strong> aan de NRS, de Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij.<br />

Maarsberg<strong>en</strong> kreeg e<strong>en</strong> officiële halteplaats met e<strong>en</strong> station. Vijf<strong>en</strong>veertig jaar later<br />

ging de NRS over in hand<strong>en</strong> van de Staatsspoorweg<strong>en</strong> (SS).<br />

Oude stations<br />

In 1843 kwam de bouw van het station in Maarsberg<strong>en</strong> gereed. Tot 1900 heeft het<br />

gebouw als zodanig di<strong>en</strong>st gedaan; daarna werd het vervang<strong>en</strong>. In het boek<br />

'Spoorwegarchitectuur in Nederland 1841-1938' wordt het station in Maarsberg<strong>en</strong> als<br />

volgt beschrev<strong>en</strong>. '.... Het gebouw bezat e<strong>en</strong> omgaande kroonlijst met bepleisterde<br />

gevels. De hoek<strong>en</strong> van het gebouw gav<strong>en</strong> de indruk, dat het uit blokk<strong>en</strong> zou zijn<br />

opgebouwd. Het gehele muurwerk bestond echter uit bakste<strong>en</strong>, deels opgebouwd in<br />

blokk<strong>en</strong>. Het dak werd met fraaie blauwe pann<strong>en</strong> afgedekt. Bij het station behoord<strong>en</strong><br />

twee vrijstaande gebouwtjes, aan elke zijde één'.


Linksbov<strong>en</strong> e<strong>en</strong> di<strong>en</strong>stregeling.<br />

Vervolg<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> aantal spoorwegwerkers met e<strong>en</strong> lorrie bezig op het baanvak Utrecht-Arnhem<br />

omstreeks 1920. V.l.n.r.: A. Hardeman, W. Hol, A. van Eem, H. J<strong>en</strong>ner <strong>en</strong> H. de Man.Verder twee<br />

opnam<strong>en</strong> van station Maarsberg<strong>en</strong> van voor 1920. Op de eerste foto is links het seinhuis te zi<strong>en</strong>.<br />

Bij het station in Maarsberg<strong>en</strong> lag e<strong>en</strong> extra spoor, waar de trein<strong>en</strong> stond<strong>en</strong> voor het<br />

lad<strong>en</strong> <strong>en</strong> loss<strong>en</strong> van goeder<strong>en</strong>. Verder was aan de zuidkant e<strong>en</strong> zijspoor aangelegd<br />

richting station De Klomp om trein<strong>en</strong> te kunn<strong>en</strong> parker<strong>en</strong>, <strong>en</strong> naast het station stond<br />

e<strong>en</strong> huisje van waaruit de spoorbom<strong>en</strong> over de Woud<strong>en</strong>bergseweg werd<strong>en</strong> bedi<strong>en</strong>d.<br />

Per dag red<strong>en</strong> er zes trein<strong>en</strong>, drie in elke richting: richting Arnhem om 9.30 uur, om<br />

1.40 uur <strong>en</strong> om 19.12 uur <strong>en</strong> richting Utrecht om 8.15 uur, 12.35 uur <strong>en</strong> 16.40 uur. In<br />

1898 werd het aantal trein<strong>en</strong> opgevoerd tot ti<strong>en</strong> per dag. Met de ingebruikname van de<br />

spoorlijn <strong>en</strong> van het station kwam er ook personeel in vaste di<strong>en</strong>st bij de Spoorweg<strong>en</strong>.<br />

Haltegebouwtje van <strong>Maarn</strong>, dater<strong>en</strong>d uit 1895.


Zandgraver' Van der Haar in 1985.Het huisje van Van der Haar staat hoog bov<strong>en</strong> de afgraving met<br />

e<strong>en</strong> tuin die direct aan de afgraving gr<strong>en</strong>st. 'Hier' zegt de voormalige ploegbaas van de<br />

Spoorweg<strong>en</strong>, wij- z<strong>en</strong>d met zijn stok naar de krater b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>, 'hier heb ik toch 35 jaar gewerkt, maar<br />

ik kom er nooit meer'.<br />

Citaat uit e<strong>en</strong> interview in het Utrechts Nieuwsblad, 1985<br />

<strong>Maarn</strong> werd ook halteplaats<br />

<strong>Maarn</strong> moest nog tot 1875 wacht<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> halteplaats. Twintig jaar later, in 1895,<br />

werd de halteplaats daar uitgebreid met aan weerszijd<strong>en</strong> van de baan e<strong>en</strong> klein<br />

haltegebouwtje. Er werd alle<strong>en</strong> op aanvraag gestopt. Als noot bij de di<strong>en</strong>stregeling<br />

van 15 october 1845 staat '...Alle trein<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> te <strong>Maarn</strong> nabij de herberg de<br />

Platt<strong>en</strong>berg tot het op- <strong>en</strong> aflad<strong>en</strong> van reizigers stil houd<strong>en</strong>, wanneer daartoe bij de<br />

Chef-Conducteur het vereischte verzoek <strong>door</strong> de belanghebb<strong>en</strong>d<strong>en</strong> is gedaan'.<br />

Het heeft tot 1910 geduurd voordat <strong>Maarn</strong> e<strong>en</strong> echt station kreeg. Het gebouw<br />

omvatte e<strong>en</strong> hal met daarin de lokett<strong>en</strong> <strong>en</strong> twee wachtkamers: één voor de eerste <strong>en</strong><br />

tweede klasse reizigers <strong>en</strong> één voor derde klasse reizigers. Nog steeds is op de<br />

kopgevels op rood-gele tegeltableaus de tekst 'MAARN' te lez<strong>en</strong>. Het station is niet<br />

meer als zodanig in gebruik; het heeft mom<strong>en</strong>teel e<strong>en</strong> andere bestemming, maar m<strong>en</strong><br />

kan het wel bezoek<strong>en</strong>. De 'chefswoning' ernaast is nog steeds bewoond. Tot het begin<br />

van de twintigste eeuw was de spoorlijn voor het <strong>Maarn</strong>se gedeelte van de geme<strong>en</strong>te<br />

van weinig belang. Om de spoorlijn te kruis<strong>en</strong> war<strong>en</strong> op diverse plaats<strong>en</strong>, bijvoorbeeld<br />

bij de V<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> bij Tuindorp, hout<strong>en</strong> trapp<strong>en</strong> gebouwd.


BETEKENIS VAN DE SPOORLIJN VOOR MAARN EN<br />

MAARSBERGEN<br />

Ooit behoorde de 'Grote Bloemheuvel' tot het bezit van Kasteel Maarsberg<strong>en</strong>. Er werd<br />

volop handel gedrev<strong>en</strong>, pacht<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> er afgerek<strong>en</strong>d <strong>en</strong> er was e<strong>en</strong> waag voor het vast-<br />

stell<strong>en</strong> van het gewicht van het aangevoerde vee. Later speelde het e<strong>en</strong> rol als 'stat-<br />

ionskoffiehuis' <strong>en</strong> er werd ook logies aangebod<strong>en</strong>. Gedur<strong>en</strong>de e<strong>en</strong> lange periode werd<br />

het geëxploiteerd <strong>door</strong> de familie Van Laar, waarvan de vrouw des huizes is af gebeeld<br />

op deze pr<strong>en</strong>tbriefkaart. Uitbater Sander van Laar was e<strong>en</strong> graag gezi<strong>en</strong>e gastheer.<br />

De komst van de spoorlijn is tot het begin van de twintigste eeuw voor Maarsberg<strong>en</strong><br />

veel belangrijker geweest dan voor <strong>Maarn</strong>. De spoorlijn betek<strong>en</strong>de ook concurr<strong>en</strong>tie<br />

voor de bestaan de dilig<strong>en</strong>cedi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> Arnhem, Utrecht <strong>en</strong> Amersfoort. De<br />

meeste dilig<strong>en</strong>cedi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> in de regio werd<strong>en</strong> opgehev<strong>en</strong>, maar er kwam<strong>en</strong> dankzij de<br />

spoorlijn <strong>en</strong> bestratingsproject<strong>en</strong> ook weer nieuwe di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> bij. Bijvoorbeeld de<br />

dilig<strong>en</strong>celijn tuss<strong>en</strong> Maarsberg<strong>en</strong>, Leersum <strong>en</strong> Amersfoort. Dat was ook nodig,<br />

aangezi<strong>en</strong> Amersfoort pas in 1886 e<strong>en</strong> spoorwegstation kreeg. De combinatie van<br />

trein <strong>en</strong> postkoets/dilig<strong>en</strong>ce <strong>en</strong> later ook de stoom- <strong>en</strong> elektrische tram hebb<strong>en</strong> in deze<br />

regio lang gefunctioneerd. In de loop van de tijd ging het vervoer per trein echter e<strong>en</strong><br />

steeds belangrijker plaats innem<strong>en</strong>. Het station Maarsberg<strong>en</strong> was vooral van belang<br />

als vervoers- <strong>en</strong> postknooppunt. Op 31 mei 1853 werd Maarsberg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> officieel<br />

hulppostkantoor, gevestigd in de boerderij annex stationscafe de 'Grote Bloemheuvel'<br />

ofwel 'Het wap<strong>en</strong> van Maarsberg<strong>en</strong>'.<br />

Behalve het eerste postknooppunt had Maarsberg<strong>en</strong> nog e<strong>en</strong> primeur: de eerste<br />

op<strong>en</strong>bare verlichting. In overleg met de Rhijnspoorweg werd in 1886 de eerste<br />

straatlantaarn geplaatst op het stationsplein.<br />

Goeder<strong>en</strong>transport <strong>en</strong> person<strong>en</strong>vervoer<br />

E<strong>en</strong> industriële ontwikkeling heeft zich na de komst van de trein in Maarsberg<strong>en</strong> niet<br />

voorgedaan. Wel was in de tweede helft van de neg<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de eeuw het station<br />

Maarsberg<strong>en</strong> het c<strong>en</strong>trale punt voor het vervoer van tabak van de telers naar de<br />

groothandel.<br />

Tabak werd in die tijd veel geteeld in de streek tuss<strong>en</strong> Amersfoort <strong>en</strong> Rh<strong>en</strong><strong>en</strong>, <strong>en</strong> uit<br />

nabijgeleg<strong>en</strong> plaats<strong>en</strong> als Nijkerk. Leusd<strong>en</strong>, Woud<strong>en</strong>berg, Amerong<strong>en</strong> <strong>en</strong> Eist werd de<br />

tabak voor vervoer aangeleverd in Maarsberg<strong>en</strong>. Hoewel de tabaksteelt in Amerong<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> Eist tot omstreeks 1960 werd uitgeoef<strong>en</strong>d, was het vervoer van tabak al rond 1900


sterk afg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Wat to<strong>en</strong>am was de aanvoer van ste<strong>en</strong>kool, stukkol<strong>en</strong>, kachelkol<strong>en</strong>,<br />

gas-cokes, bruinkool, brikett<strong>en</strong>, veevoer <strong>en</strong> kunstmest. Maar ook kaas <strong>en</strong> vee <strong>en</strong> later<br />

ook veel stuthout bestemd voor de kol<strong>en</strong>mijn<strong>en</strong>.<br />

De streekfunctie van de trein voor de tabakstelers<br />

Het verzamel<strong>en</strong> van tabak voor het transport.<br />

De tabaksoogst<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> veelal opgekocht <strong>door</strong> de firma Frowein te Arnhem.<br />

Plaatselijke ag<strong>en</strong>t<strong>en</strong> bezocht<strong>en</strong> de planters <strong>en</strong> rapporteerd<strong>en</strong> hun bevinding<strong>en</strong> met<br />

betrekking tot de kwantiteit <strong>en</strong> de kwaliteit schriftelijk aan de her<strong>en</strong> Frowein. Hun<br />

briev<strong>en</strong> verzond<strong>en</strong> ze veelal sam<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> monster tabak, buit<strong>en</strong> de officiële post<br />

om, rechtstreeks per trein. Er was e<strong>en</strong> boderoute van Rh<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> Amerong<strong>en</strong> naar de<br />

stations in Ve<strong>en</strong><strong>en</strong>daal <strong>en</strong> Maarsberg<strong>en</strong>. Ook de post van Woud<strong>en</strong>berg <strong>en</strong> zelfs van<br />

Nijkerk werd met de bode aan het station te Maarsberg<strong>en</strong> afgeleverd. In de trein<strong>en</strong><br />

red<strong>en</strong> speciaal ingerichte rijtuig<strong>en</strong> mee die di<strong>en</strong>st ded<strong>en</strong> als 'rijd<strong>en</strong>de postkantor<strong>en</strong>'.<br />

Daartoe werd<strong>en</strong> <strong>door</strong> aan de Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij, die de lijn<br />

Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Emmerich beheerde, speciale datumstempels uitgereikt.<br />

Aan de postkantor<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> stempels verstrekt waarin de naam vermeld<br />

stond van de (hulp)postkantor<strong>en</strong> die langs deze spoorlijn lag<strong>en</strong>.<br />

In het begin van februari 1857 werd onder andere het haltestempel 'Maarsberg<strong>en</strong>'<br />

uitgereikt. Aangezi<strong>en</strong> de di<strong>en</strong>stregeling al zes trein<strong>en</strong> vermeldt, moet<strong>en</strong> er dus zes van<br />

deze stempels van iedere halte zijn aangemaakt. Op veel briev<strong>en</strong> die vanuit de<br />

tabakswereld naar de firma Frowein in Arnhem werd<strong>en</strong> gestuurd, kom<strong>en</strong> deze<br />

stempels voor. Het spreekt welhaast vanzelf dat ook andere post van deze stempels<br />

werd voorzi<strong>en</strong>. Nu zijn deze poststukk<strong>en</strong> e<strong>en</strong> gewild verzamelobject geword<strong>en</strong><br />

ev<strong>en</strong>als alle andere stukk<strong>en</strong> met stempels, tekst <strong>en</strong> zegels die op de t<strong>en</strong>toonstelling<br />

tijd<strong>en</strong>s de Op<strong>en</strong> Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>dag op 8 september te zi<strong>en</strong> zijn.


Twee poststukk<strong>en</strong> die aamgev<strong>en</strong> dat de trein als vervoermiddel voor zowel person<strong>en</strong> als goeder<strong>en</strong><br />

belangrijk was. De tekst op<br />

de briefkaart luidt: 'Gel. Vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong>. D.V. hoop ik dinsdag a.s. het feest bij te won<strong>en</strong>, doch ik kan niet<br />

eerder kom<strong>en</strong> dan trein<br />

3,... uur te Maarsberg<strong>en</strong>, als 't begin om 5 uur is, kon ik voor di<strong>en</strong> tijd niet meer naar mijn Ouders<br />

gaan, zou ik dan di<strong>en</strong> tijd<br />

bij jullie mog<strong>en</strong> <strong>door</strong>br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>?...' Het rechter poststuk betreft e<strong>en</strong> levering van goeder<strong>en</strong> aan<br />

Valk<strong>en</strong>heide. Duidelijk is het<br />

driesterr<strong>en</strong>stempel 'Maarsberg<strong>en</strong>' te zi<strong>en</strong>. (Collectie Max Lerk)<br />

Foto onder: halte Maarsberg<strong>en</strong> met spoorovergang<br />

omstreeks 1928. Inzet: halte Maarsberg<strong>en</strong> in 1959.<br />

Het person<strong>en</strong>vervoer per trein was in de beginjar<strong>en</strong> nog van ondergeschikt belang.<br />

Nadat het kasteel Maarsberg<strong>en</strong> in het jaar 1882 in bezit was gekom<strong>en</strong> van de familie<br />

Godin de Beaufort, maakte jonkheer Karel Antoni Godin de Beaufort, de to<strong>en</strong>malige


minister van financiën, voor zijn reiz<strong>en</strong> naar D<strong>en</strong> Haag veelvuldig gebruik van de<br />

trein. Hij werd met de koets naar de Kleine Bloemheuvel gebracht <strong>en</strong> liep vandaar<br />

verder naar het station. Het is meerdere mal<strong>en</strong> voorgekom<strong>en</strong>, dat de trein <strong>door</strong>reed<br />

terwijl de minister stond te wacht<strong>en</strong>. In dat geval echter was het altijd mogelijk de<br />

trein te lat<strong>en</strong> stopp<strong>en</strong> <strong>door</strong> met vlagg<strong>en</strong> te zwaai<strong>en</strong> of te schreeuw<strong>en</strong>. De trein reed dan<br />

knerp<strong>en</strong>d <strong>en</strong> hijg<strong>en</strong>d achteruit, pikte de jonkheer op <strong>en</strong> vervolgde zijn weg.<br />

Kol<strong>en</strong>handel.<br />

De komst van het station in Maarsberg<strong>en</strong> had tot gevolg dat het oude kooikershuis, de<br />

Kleine Bloemheuvel, (schuin teg<strong>en</strong>over de Grote Bloemheuvel) langzaam maar zeker<br />

veranderde in e<strong>en</strong> herberg <strong>en</strong> logem<strong>en</strong>t annex pleisterplaats voor postkoets<strong>en</strong> (nu<br />

motel Maarsberg<strong>en</strong>).<br />

De functie van de Grote Bloemheuvel als waag, gerechts-kamer, veilinghuis <strong>en</strong> inning<br />

der belasting<strong>en</strong> werd uitgebreid tot stations koffiehuis <strong>en</strong> hulppostkantoor. In 1863<br />

kwam er ook e<strong>en</strong> op<strong>en</strong>bare lagere school in Maarsberg<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> woning voor de<br />

meester. In 1884 werd de Nederlands Hervormde Kerk in gebruik g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Aan het<br />

begin van de twintigste eeuw leidde de bedrijvigheid tot de komst van de<br />

midd<strong>en</strong>stand: e<strong>en</strong> kruid<strong>en</strong>ier, e<strong>en</strong> bakker, e<strong>en</strong> slager, e<strong>en</strong> melkboer, e<strong>en</strong> kapper <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

fiets<strong>en</strong>maker vestigd<strong>en</strong> zich in het dorp. Volg<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> advert<strong>en</strong>tie in oktober 1889<br />

begon de Maarsbergse stationschef Overdijkink in dat jaar met e<strong>en</strong> kol<strong>en</strong>handel. In<br />

die tijd was e<strong>en</strong> dergelijke combinatie van bedrijfsuitoef<strong>en</strong>ing niet ongebruikelijk <strong>en</strong><br />

kol<strong>en</strong> war<strong>en</strong> nu e<strong>en</strong>maal altijd nodig.


DE ONTWIKKELING VAN MAARN<br />

Met e<strong>en</strong> P&H-graafmachine op rupsband<strong>en</strong> was hetmogelijk het zand mechanisch af te grav<strong>en</strong>.<br />

Foto uit 1956.<br />

De geschied<strong>en</strong>is van <strong>Maarn</strong> hangt nauw sam<strong>en</strong> met de groei van de zandafgraving,<br />

waarvan de officiële start plaatsvond in 1865. De eerste nev<strong>en</strong>spor<strong>en</strong> voor de spoorlijn<br />

zijn in dat jaar aangelegd <strong>en</strong> ti<strong>en</strong> jaar later, in 1875, is de bedrijvigheid inmiddels<br />

uitgegroeid tot e<strong>en</strong> groot zandwinbedrijf. De geschiedschrijving meldt dat er in het<br />

jaar 1890 al zestig m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in de zandafgraving aan het werk war<strong>en</strong>.<br />

<strong>Maarn</strong>, goeder<strong>en</strong>trein omstreeks 1920.<br />

<strong>Maarn</strong>, zandtrein omstreeks 1953.


<strong>Maarn</strong>, rangeeremplacem<strong>en</strong>t tuss<strong>en</strong> 1910 <strong>en</strong> 1920.<br />

Cijfers uit de jar<strong>en</strong> dertig van de vorige eeuw, de crisisjar<strong>en</strong>, mak<strong>en</strong> melding van<br />

dertig zandgravers die per dag drie treinwagons moest<strong>en</strong> lad<strong>en</strong> voor vijf<strong>en</strong>dertig<br />

guld<strong>en</strong> per week. Dat komt neer op ongeveer 36 kubieke meter zand per graver per<br />

dag. Het zand werd vanaf de helling naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong> geschov<strong>en</strong> <strong>en</strong> kwam naast de<br />

wagons terecht. Van daar kon het met de 'zweetlepel' (de schop) word<strong>en</strong> opgeschept<br />

in de wagons.<br />

Het zand werd gebruikt t<strong>en</strong> behoeve van aanleg <strong>en</strong> onderhoud van spoorlijn<strong>en</strong>. Vooral<br />

voor het traject Woerd<strong>en</strong>-Gouda is veel zand uit <strong>Maarn</strong> gebruikt. Rond 1940 begon<br />

m<strong>en</strong> het zand op mechanische wijze af te grav<strong>en</strong>; dit betek<strong>en</strong>de werkloosheid voor e<strong>en</strong><br />

groot deel van de gravers. Sted<strong>en</strong> zoals Utrecht, Amersfoort <strong>en</strong> Arnhem kreg<strong>en</strong> steeds<br />

meer behoefte aan grote rangeerterrein<strong>en</strong>. Het vrijkom<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> grote vlakte aan<br />

afgegrav<strong>en</strong> grond maakte het mogelijk in <strong>Maarn</strong> e<strong>en</strong> groot rangeeremplacem<strong>en</strong>t aan te<br />

legg<strong>en</strong>. Op die manier kond<strong>en</strong> de sted<strong>en</strong> ontlast word<strong>en</strong> van rangeerbeweging<strong>en</strong>. In<br />

1901 was het zover. In de zandafgraving werd 16,5 km spoorbaan aangelegd met 44<br />

wissels, 9 driewegwissels <strong>en</strong> 3 hele <strong>en</strong> 3 halve Engelse wissels. Er verrez<strong>en</strong> drie grote<br />

seinhuiz<strong>en</strong> met bloktoestell<strong>en</strong>, telefoons <strong>en</strong> wekkertoestell<strong>en</strong>, <strong>en</strong> voor de verlichting<br />

werd<strong>en</strong> maar liefst 28 hoge booglamp<strong>en</strong> geplaatst. E<strong>en</strong> tijdelijk elektriciteitsstation<br />

met twee grote dynamo's leverde de b<strong>en</strong>odigde stroom voor het emplacem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> voor<br />

de watervoorzi<strong>en</strong>ing werd e<strong>en</strong> groot reservoir gebouwd. T<strong>en</strong>slotte werd uit Utrecht<br />

e<strong>en</strong> draaischijf voor locomotiev<strong>en</strong> naar <strong>Maarn</strong> getransporteerd om het geheel<br />

compleet te mak<strong>en</strong>. In 1917 nam m<strong>en</strong> e<strong>en</strong> rangeerheuvel in gebruik, zodat het<br />

rangeerproces sneller zou kunn<strong>en</strong> verlop<strong>en</strong>. In 1919 werd de oude draaischijf<br />

vervang<strong>en</strong> <strong>door</strong> e<strong>en</strong> grote draaischijf met e<strong>en</strong> diameter van 18 meter, afkomstig uit<br />

Roos<strong>en</strong>daal.<br />

<strong>Maarn</strong>, de Bergweg. In 1903 startt<strong>en</strong> de Spoorweg<strong>en</strong><br />

de bouw van deze straat met 18 di<strong>en</strong>stwoning<strong>en</strong> be-<br />

stemd voor het personeel dat de woning<strong>en</strong> kreeg toe-<br />

gewez<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s de to<strong>en</strong> geld<strong>en</strong>de rang<strong>en</strong> <strong>en</strong> stand<strong>en</strong>.


Spoorweg<strong>en</strong> bouw<strong>en</strong> e<strong>en</strong> straat<br />

In 1903 startt<strong>en</strong> de Spoorweg<strong>en</strong> met de bouw van achtti<strong>en</strong> di<strong>en</strong>stwoning<strong>en</strong> aan de<br />

Bergweg bestemd voor het spoorwegpersoneel dat de woning<strong>en</strong> kreeg toegewez<strong>en</strong><br />

volg<strong>en</strong>s de to<strong>en</strong> geld<strong>en</strong>de rang<strong>en</strong> <strong>en</strong> stand<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> vrijstaand huis voor de stationschef,<br />

de onder-stationschef <strong>en</strong> de stationsassist<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, <strong>en</strong> twee-onder-één-kapwoning<strong>en</strong> voor<br />

de ladingmeesters, de ploegbaas, de wegwerkers <strong>en</strong> de voorlied<strong>en</strong>. Na 1945 zijn de<br />

meeste huiz<strong>en</strong> aan de Bergweg <strong>door</strong> de Spoorweg<strong>en</strong> aan particulier<strong>en</strong> verkocht. De<br />

kopers veranderd<strong>en</strong> <strong>en</strong> verbouwd<strong>en</strong> met als gevolg dat veel typische k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van<br />

de oorspronkelijke bouw verlor<strong>en</strong> ging<strong>en</strong>.<br />

Tuindorp kort na de bouw omstreeks 1925.<br />

Tuindorp in 2007.<br />

Zo is onlangs het laatste huis aan de noordkant van de Bergweg, nummer 39, zomaar<br />

verdw<strong>en</strong><strong>en</strong> ... <strong>en</strong> wat versche<strong>en</strong> er op die plaats? E<strong>en</strong> witgepleisterd villaatje dat alle<strong>en</strong><br />

al <strong>door</strong> het pleisterwerk totaal uit de toon valt. In het SPOU-boekje van <strong>Maarn</strong> (het<br />

boekje waarin alle (pre) monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong> staan, staat nummer 39 met dubbele<br />

ster aangeprez<strong>en</strong> als beeldbepal<strong>en</strong>d pand. Het was e<strong>en</strong> sober pandje; anderhalve<br />

bouwlaag <strong>en</strong> e<strong>en</strong> overstek<strong>en</strong>d dak over de voordeur <strong>en</strong>, heel klassiek, twee ram<strong>en</strong><br />

onder <strong>en</strong> één bov<strong>en</strong>. Op d<strong>en</strong> duur war<strong>en</strong> de 18 woning<strong>en</strong> aan de Bergweg natuurlijk<br />

niet voldo<strong>en</strong>de. De Spoorweg<strong>en</strong> <strong>en</strong> de Geme<strong>en</strong>te ontwikkeld<strong>en</strong> daarom e<strong>en</strong> plan voor<br />

de bouw van meer woning<strong>en</strong>. Uit dat idee is de wijk Tuindorp gebor<strong>en</strong>, die in 1925<br />

gereed kwam


Tuindorp <strong>Maarn</strong>. Naast de verschill<strong>en</strong>de typ<strong>en</strong> woning<strong>en</strong> wer-<br />

d<strong>en</strong> ook <strong>en</strong>kele midd<strong>en</strong>standswoning<strong>en</strong>/winkels gerealiseerd.<br />

De bouw van het tuindorp in <strong>Maarn</strong><br />

De bouw van het tuindorp in <strong>Maarn</strong>, waar in 1923 mee begonn<strong>en</strong> werd, is e<strong>en</strong><br />

prachtig voorbeeld van sociale woningbouw in Nederland. De bouw is tot stand<br />

gekom<strong>en</strong> dankzij e<strong>en</strong> uniek sam<strong>en</strong>werkingsproces van <strong>en</strong>erzijds de geme<strong>en</strong>te <strong>Maarn</strong>,<br />

<strong>en</strong> anderzijds de Spoorweg<strong>en</strong>.<br />

In 1902 was de woningwet in wer-<br />

king getred<strong>en</strong>. Deze wet legt o.a.<br />

het winstbeog<strong>en</strong>d particulier initia-<br />

tief op het gebied van de woning-<br />

voorzi<strong>en</strong>ing aan band<strong>en</strong> <strong>en</strong> stimu-<br />

leert woningbouw <strong>door</strong> ver<strong>en</strong>igin-<br />

g<strong>en</strong> <strong>en</strong> geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. De komst van<br />

de wet was e<strong>en</strong> grote vooruitgang<br />

<strong>en</strong> maakte e<strong>en</strong> eind aan de schrij-<br />

n<strong>en</strong>de woonomstandighed<strong>en</strong> van<br />

vel<strong>en</strong>.<br />

Beide partij<strong>en</strong> bundeld<strong>en</strong> hun belang<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> woningbouwver<strong>en</strong>iging <strong>en</strong> creëerd<strong>en</strong><br />

met grote zorg <strong>en</strong> inzet vijf<strong>en</strong>zev<strong>en</strong>tig woning<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> school <strong>en</strong> drie winkels voor de<br />

spoorwegmedewerkers die werkt<strong>en</strong> op het rangeerterrein of in de zandaf-graving. Het<br />

initiatief voor de bouw is onder meer g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>door</strong> mr. dr. J. H. Jonckers Nieboer,<br />

to<strong>en</strong>malig hoofdambt<strong>en</strong>aar bij de Spoorweg<strong>en</strong>. Sam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong> de partij<strong>en</strong> -<br />

Spoorweg<strong>en</strong>, woningbouwcoöperatie <strong>en</strong> geme<strong>en</strong>te - was nodig voor het verkrijg<strong>en</strong><br />

van financiële ondersteuning <strong>door</strong> het Rijk. Met het bouw<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> tuindorp hadd<strong>en</strong><br />

de Spoorweg<strong>en</strong> al ervaring opgedaan in o.a. Har<strong>en</strong> bij Groning<strong>en</strong>. Daar was <strong>en</strong>kele<br />

jar<strong>en</strong> voordat de bouw in <strong>Maarn</strong> van start ging, e<strong>en</strong> tuindorp aangelegd met drie typ<strong>en</strong><br />

woning<strong>en</strong> voor het spoorwegpersoneel van het rangeerterrein tuss<strong>en</strong> Har<strong>en</strong> <strong>en</strong> Onn<strong>en</strong>.<br />

Net als in <strong>Maarn</strong> had ook het Har<strong>en</strong>se tuindorp e<strong>en</strong> lagere school, <strong>en</strong>kele<br />

midd<strong>en</strong>stands-woning<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> winkel, <strong>en</strong> vormde de Tuindorpweg de toegang tot<br />

de wijk. Belangrijkste doel van de oprichting van het tuindorp was natuurlijk het<br />

creër<strong>en</strong> van woonruimte voor de medewerkers. <strong>Maarn</strong> was to<strong>en</strong>tertijd maar e<strong>en</strong> heel<br />

klein dorp dat ge<strong>en</strong> mogelijkhed<strong>en</strong> had de werknemers van de Spoorweg<strong>en</strong> te<br />

huisvest<strong>en</strong>. De spoorweg-medewerkers kwam<strong>en</strong> meestal uit het west<strong>en</strong> van het land<br />

<strong>en</strong> k<strong>en</strong>d<strong>en</strong> weinig luxe voor wat betreft hun huisvesting. Maar <strong>door</strong> te kiez<strong>en</strong> voor het<br />

'tuindorp-idee' kreg<strong>en</strong> de spoorwegmedewerkers wel e<strong>en</strong> voor to<strong>en</strong>malige begripp<strong>en</strong><br />

grote, degelijke woning met e<strong>en</strong> forse tuin van circa 600 vierkante meter.


'... Ik moet naar e<strong>en</strong> kleinere woning omzi<strong>en</strong> want mijn gezin wordt te groot'. De arbeidersgezinn<strong>en</strong><br />

war<strong>en</strong><br />

groot <strong>en</strong> de inkomst<strong>en</strong> maar heel gering aan het eind van de 19e eeuw. Particuliere verhuurders ded<strong>en</strong><br />

voor de komst van de woningwet, in 1902, goede zak<strong>en</strong> met de verhuur van krott<strong>en</strong> <strong>en</strong> kelders. Vooral<br />

in<br />

de grote sted<strong>en</strong> heerst<strong>en</strong> ernstige wantoestand<strong>en</strong> <strong>en</strong> war<strong>en</strong> de grote arbeidersgezinn<strong>en</strong> slecht<br />

gehuisvest.<br />

De woningwet maakte daar langzaam maar zeker e<strong>en</strong> eind aan. E<strong>en</strong> belangrijk aantal 'aardewerkers'<br />

<strong>en</strong><br />

spoorwegwerkers was afkomstig uit de grote sted<strong>en</strong>. De relatief grote huiz<strong>en</strong> in het Tuindorp <strong>Maarn</strong>,<br />

maar<br />

ook de di<strong>en</strong>stwoning<strong>en</strong> aan de Bergweg, moet<strong>en</strong> voor h<strong>en</strong> e<strong>en</strong> geweldige verbetering zijn geweest.<br />

Foto's: Amsterdamse kelderwoning. Hier woonde e<strong>en</strong> scho<strong>en</strong>makersgezin.<br />

De tuinstad, e<strong>en</strong> idealistisch idee<br />

Het was 1898 to<strong>en</strong> de Engelse journalist Eb<strong>en</strong>ezer Howard (1850-1928) zijn eerste<br />

boek schreef: 'A Peaceful Path to Real Reform'. Vier jaar later, in 1902, werd het werk<br />

herdrukt onder de titel 'Gard<strong>en</strong> Cities of Tomorrow' (Tuinsted<strong>en</strong> van morg<strong>en</strong>), e<strong>en</strong><br />

boek dat grote gevolg<strong>en</strong> zou hebb<strong>en</strong> voor de ontwikkeling van de sted<strong>en</strong>bouw.<br />

Howard introduceerde met zijn 'tuinstad' e<strong>en</strong> nieuw, revolutionair idee dat ook in<br />

Nederland lange tijd als hoekste<strong>en</strong> van de moderne sted<strong>en</strong>bouw gold. Door het hele<br />

land verrez<strong>en</strong> tuinsted<strong>en</strong> <strong>en</strong> -dorp<strong>en</strong> waarin de basisidee van Howard werd gevolgd.<br />

Toch zijn er eig<strong>en</strong>lijk in heel Europa maar twee echte tuinsted<strong>en</strong> gebouwd, die<br />

helemaal het plan van Howard volg<strong>en</strong>: Letchworth (1903, nu e<strong>en</strong> voorstad van<br />

Lond<strong>en</strong>) <strong>en</strong> Welwyn (1919).


Het tuinstad-diagram van Howard: ev<strong>en</strong>wicht tuss<strong>en</strong> natuur <strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> van de grote stad.<br />

Eb<strong>en</strong>ezer Howard (1850-1928)<br />

De tuinstad zoals die eruit moest zi<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s Howard, combineerde de comfortabele<br />

voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> stad met het gezonde lev<strong>en</strong> op het platteland. Howard's idee<br />

was ge<strong>en</strong> volmaakt stedebouwkundig concept, maar meer e<strong>en</strong> model, dat uiteindelijk<br />

tot e<strong>en</strong> betere sociaal-economische ontwikkeling van de arbeidersbevolking moest<br />

leid<strong>en</strong>. Het basisplan voor de tuinstad was conc<strong>en</strong>trisch: in het c<strong>en</strong>trum bevond zich<br />

e<strong>en</strong> brink met daaromhe<strong>en</strong> twee grote ring<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> met de op<strong>en</strong>bare voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> met woningbouw. Daaromhe<strong>en</strong> e<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>e gordel die industrie <strong>en</strong> verkeer<br />

afschermt van de woonfuncties. Als het tuindorp het maximale aantal inwoners<br />

bereikte, werd in de nabijheid e<strong>en</strong> satellietstad aangelegd. Uit e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>voeging van<br />

vele tuinsted<strong>en</strong> zou op deze wijze e<strong>en</strong> complete stad ontstaan, die volg<strong>en</strong>s Howard<br />

niet meer dan 32.000 inwoners zou moet<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>.


Tuinstad New Earswick (Engeland).<br />

De tuin stadgedachte was e<strong>en</strong> droom van de idealist Howard, e<strong>en</strong> droom die tev<strong>en</strong>s de<br />

verzo<strong>en</strong>ing zou gaan betek<strong>en</strong><strong>en</strong> van kapitaal <strong>en</strong> arbeid, van werkgevers <strong>en</strong><br />

werknemers. Howard rek<strong>en</strong>de op de welwill<strong>en</strong>dheid van de grote werkgevers <strong>en</strong><br />

streefde naar verbetering van de vaak erbarmelijke omstandighed<strong>en</strong> waaronder de<br />

fabrieksarbeiders gehuisvest war<strong>en</strong>. Howard's droom is voor e<strong>en</strong> belangrijk deel<br />

werkelijkheid geword<strong>en</strong>. De tuinstad moest ook gezondheid <strong>en</strong> verbroedering br<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> daarmee e<strong>en</strong> eind mak<strong>en</strong> aan de onlust<strong>en</strong> die vaak in de krott<strong>en</strong>wijk<strong>en</strong> heerst<strong>en</strong>.<br />

In Europa, met name in Howard's thuisland Engeland, maar ook in Duitsland <strong>en</strong> in<br />

Frankrijk is de tuinstadgedachte rond 1918 opgepakt <strong>door</strong> belangrijke architect<strong>en</strong>. Le<br />

Corbusier bijvoorbeeld, e<strong>en</strong> van de belangrijkste Franse sted<strong>en</strong>bouwers, pakte het<br />

groots aan <strong>en</strong> verschafte de tuinstad de functie van 'sociale regelaar'. E<strong>en</strong> model dat<br />

ook politieke aspiraties had <strong>en</strong> vrijwel onmogelijk uitvoerbaar was. Maar soms moet<br />

e<strong>en</strong> idee verder reik<strong>en</strong> dan de praktische mogelijkhed<strong>en</strong>; grote kunst<strong>en</strong>aars d<strong>en</strong>k<strong>en</strong><br />

vaak op deze wijze <strong>en</strong> zijn al heel blij als maar e<strong>en</strong> deel van hun plann<strong>en</strong> uitgevoerd<br />

wordt. Zo ook Le Corbusier, die zijn model voor e<strong>en</strong> tuinstad e<strong>en</strong> heel<br />

vooruitstrev<strong>en</strong>de vorm gaf.<br />

'De hed<strong>en</strong>daagse Stad' uit 1922 van Le Corbusier. Opgebouwd uit e<strong>en</strong> totaal geïndustrialiseerd<br />

bouwsysteem. In het midd<strong>en</strong> net zak<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum <strong>en</strong> het station <strong>en</strong> e<strong>en</strong> vliegveld op e<strong>en</strong> platform.<br />

Daaronder autoweg<strong>en</strong> <strong>en</strong> parkeergarages <strong>en</strong> zelfs e<strong>en</strong> metro. Langs de rand van de stad staan de<br />

woonwijk<strong>en</strong>, de 'cités-jardins', met veel op<strong>en</strong>baar gro<strong>en</strong>, grote tuin<strong>en</strong> <strong>en</strong> perfect gebouwde woning<strong>en</strong>.<br />

De totale opbouw is geometrisch want, zo schreef Le Corbusier in 1925 in zijn 'Urbanisme':<br />

nauwkeurigheid, ev<strong>en</strong>wichtigheid <strong>en</strong> de strakke lijn<strong>en</strong> van de bouw stimuler<strong>en</strong> het gevoel voor<br />

schoonheid <strong>en</strong> goede smaak. Le Corbusier was zijn tijd ver vooruit <strong>en</strong> in Nederland heeft e<strong>en</strong> aantal<br />

architect<strong>en</strong> zijn 'nieuwe zakelijkheid' in combinatie met die van Howard verwerkt in tuinstadproject<strong>en</strong><br />

die wij nu koester<strong>en</strong> als nationale monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Naast het bouw<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s de to<strong>en</strong> 'moderne' principes<br />

van de 'nieuwe zakelijkheid' werd<strong>en</strong> er <strong>door</strong> tal van fabriek<strong>en</strong> <strong>en</strong> grote bedrijv<strong>en</strong> in Nederland<br />

tuinsted<strong>en</strong> gebouwd met meer traditionele huiz<strong>en</strong>. Zo ook in <strong>Maarn</strong> waar de relatief kleine tuinstad in<br />

feite e<strong>en</strong> dorp-in-e<strong>en</strong>-dorp vormt.


Tuindorp, keuze of toeval?<br />

De bedoeling was, dat J. Pothov<strong>en</strong>, geme<strong>en</strong>tearchitect van <strong>Maarn</strong>, de woning<strong>en</strong> zou<br />

ontwerp<strong>en</strong> <strong>en</strong> m<strong>en</strong> wilde aanvankelijk de woning<strong>en</strong> gewoon in e<strong>en</strong> rij langs e<strong>en</strong> weg<br />

bouw<strong>en</strong>. Niets van de 'tuindorpgedachte' dus. De eerste schets van architect Pothov<strong>en</strong><br />

bevatte e<strong>en</strong> dergelijk simpel plan voor vrijstaande woning<strong>en</strong>. Maar het was te duur; er<br />

was onder andere te veel grond bij de woning<strong>en</strong> gepland <strong>en</strong> de Spoorweg<strong>en</strong> vond<strong>en</strong> de<br />

kavelprijs per woning daarom te hoog. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> kwam<strong>en</strong> de woning<strong>en</strong> bov<strong>en</strong> het<br />

stichtingsbedrag dat de overheid stelde ter verkrijging van de rijksbijdrage.<br />

Voor e<strong>en</strong> tweede plan zijn volg<strong>en</strong>s de archiefstukk<strong>en</strong> 'de woning<strong>en</strong>, in afwijking van<br />

het eerste plan, meer geconc<strong>en</strong>treerd ontworp<strong>en</strong>'. Rondom e<strong>en</strong> ruim, c<strong>en</strong>traal geleg<strong>en</strong><br />

plein zoud<strong>en</strong> drie woningtyp<strong>en</strong> gebouwd word<strong>en</strong>: type A, twee-onder-éénkapwoning<strong>en</strong><br />

bestemd voor de midd<strong>en</strong>klasse, bijvoorbeeld voor de machinist<strong>en</strong>. Type<br />

B, als type A maar met meer luxe, bestemd voor beambt<strong>en</strong>, <strong>en</strong> type C, de<br />

e<strong>en</strong>voudigste woning, werd gebouwd in blokjes van twee, drie of vier <strong>en</strong> was bedoeld<br />

voor het baanpersoneel. De aanvankelijke huurprijz<strong>en</strong> liep<strong>en</strong> uite<strong>en</strong> van fl. 5,05 tot fl.<br />

7,21 per week.<br />

Voor dit schetsontwerp wordt plotseling de term 'tuindorp' gebruikt, maar het is in het<br />

geheel niet duidelijk of m<strong>en</strong> de tuindorpgedachte van Howard als uitgangspunt heeft<br />

g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. In ieder geval zal Pothov<strong>en</strong> bek<strong>en</strong>d zijn geweest met de publicaties van<br />

Howard die in die tijd, rond de jar<strong>en</strong> twintig van de vorige eeuw, erg populair war<strong>en</strong>.<br />

Voor e<strong>en</strong> grondprijs van 0,50 c<strong>en</strong>t per vierkante meter kocht<strong>en</strong> de Spoorweg<strong>en</strong> de<br />

grond. De afspraak was dat er gemiddeld per woning zeshonderd vierkante meter<br />

beschikbaar was. In het bebouwingsplan werd tev<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> op<strong>en</strong>bare school opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

die met de b<strong>en</strong>odigde rijkssteun gefinancierd kon word<strong>en</strong>. Helaas is de<br />

Tuindorpschool in 1989 afgebrok<strong>en</strong>.


Tuindorp <strong>Maarn</strong>, anno 2007


Tuindorp Geldermals<strong>en</strong> <strong>en</strong> Har<strong>en</strong> als voorbeeld<br />

De Spoorweg<strong>en</strong> <strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>te <strong>Maarn</strong> war<strong>en</strong> het e<strong>en</strong>s geword<strong>en</strong> over dit tweede<br />

plan, maar het Rijk, de derde belanghebb<strong>en</strong>de in de bouwplann<strong>en</strong>, kwam met de<br />

melding dat er '.... belangrijk gesnoeid zal moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>'. Er moest<strong>en</strong> meer blokk<strong>en</strong><br />

gebouwd word<strong>en</strong> <strong>en</strong> de vrijstaande huiz<strong>en</strong> moest<strong>en</strong> helemaal kom<strong>en</strong> te vervall<strong>en</strong>. In<br />

het derde <strong>en</strong> tev<strong>en</strong>s definitieve ontwerp zijn alle<strong>en</strong> blokjes van twee, drie of vier<br />

woning<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> school <strong>en</strong> drie winkelwoning<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.


Tuindorp Geldermals<strong>en</strong> anno 2007, e<strong>en</strong> voorbeeld voor Tuindorp <strong>Maarn</strong>.<br />

Architect van het Har<strong>en</strong>se tuindorp was Ph. J. Hamers (1917-1935) geweest. In <strong>Maarn</strong><br />

werd<strong>en</strong> de architect<strong>en</strong> J. <strong>en</strong> H. A. Pothov<strong>en</strong> ingeschakeld. Maar het war<strong>en</strong> niet zozeer<br />

de beide architect<strong>en</strong> <strong>en</strong> ook niet de geme<strong>en</strong>te <strong>Maarn</strong> die de tuindorpgedachte<br />

daadwerkelijk vorm gav<strong>en</strong>. Veeleer war<strong>en</strong> het de Spoorweg<strong>en</strong>, die voortbouwd<strong>en</strong> op<br />

e<strong>en</strong> geslaagd tuindorpproject in Har<strong>en</strong> <strong>en</strong> ook in Geldermals<strong>en</strong>. Daar was namelijk<br />

<strong>en</strong>kele jar<strong>en</strong> eerder óók e<strong>en</strong> tuindorp verrez<strong>en</strong>. Of de Spoorweg<strong>en</strong> bij de bouw de<br />

ideeën van Howard direct gevolgd hebb<strong>en</strong> is <strong>en</strong> blijft e<strong>en</strong> vraag. Het lijkt erop dat de<br />

Spoorweg<strong>en</strong> rond 1920 e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> Hollands tuindorp-idee ontwikkeld hadd<strong>en</strong>, dat<br />

toegepast werd zonder al te zeer het gedacht<strong>en</strong>goed van Howard verder te volg<strong>en</strong>. In<br />

ieder geval zijn de Hollandse tuindorp<strong>en</strong> uit die tijd veel kleinschaliger van opzet.<br />

Foto bov<strong>en</strong>: <strong>Maarn</strong>, rangeeremplacem<strong>en</strong>t omstreeks 1900-<br />

1910. Onder: omstreeks 1930.


<strong>Maarn</strong> Noord van start<br />

In juni 1923 was de aanbesteding e<strong>en</strong> feit <strong>en</strong> kreeg aannemersbedrijf Kloosterboer uit<br />

Broek op Langedijk de opdracht de woning<strong>en</strong> te bouw<strong>en</strong>. De bouwmaterial<strong>en</strong> werd<strong>en</strong><br />

aangevoerd via e<strong>en</strong> hulpspoor dat inderhaast geschikt was gemaakt voor transport van<br />

omvangrijke goeder<strong>en</strong>. Het transportlijntje was verzorgd <strong>door</strong> de Spoorweg<strong>en</strong> alsook<br />

e<strong>en</strong> nieuwe overweg die e<strong>en</strong> korte verbinding vormde tuss<strong>en</strong> de bestaande kern van<br />

<strong>Maarn</strong> <strong>en</strong> de noordkant van het dorp waar het tuindorp gebouwd ging word<strong>en</strong>.<br />

Het bestuur van de woningbouwver<strong>en</strong>iging had de Spoorweg<strong>en</strong> tev<strong>en</strong>s verzocht de<br />

woning<strong>en</strong> te voorzi<strong>en</strong> van elektrisch licht <strong>en</strong> water. Vanaf het rangeerterrein werd e<strong>en</strong><br />

aftakking aangelegd voor de elektriciteit <strong>en</strong> de aannemer sloeg op het bouwterrein vijf<br />

putt<strong>en</strong> voor de watervoorzi<strong>en</strong>ing. De bouwkost<strong>en</strong> war<strong>en</strong> meegevall<strong>en</strong>. Daar<strong>door</strong> was<br />

er voldo<strong>en</strong>de geld beschikbaar voor e<strong>en</strong> verantwoorde tuinaanleg waarvoor<br />

tuinarchitect J. Sluiter aangetrokk<strong>en</strong> werd. Pothov<strong>en</strong> bleef er wel bij betrokk<strong>en</strong>: zijn<br />

verantwoordelijkheid betrof de erfafscheiding<strong>en</strong> <strong>en</strong> de tuinpad<strong>en</strong>. De afscheiding<strong>en</strong><br />

aan het c<strong>en</strong>trale midd<strong>en</strong>plein bestaan uit lage muurtjes; in de overige del<strong>en</strong> van het<br />

project kom<strong>en</strong> ligusterhag<strong>en</strong> als afscheiding. Binn<strong>en</strong> zijn beplantingsplan ontwierp<br />

Sluiter voor het c<strong>en</strong>trale midd<strong>en</strong>pleintje e<strong>en</strong> rhodod<strong>en</strong>dronpark.<br />

Ter ere van de vele 'aardegravers' die het grondwerk aan de spoorlijn hebb<strong>en</strong> verricht <strong>en</strong> de<br />

'zandgravers', die de zandafgraving tot stand hebb<strong>en</strong> gebracht, is in januari 1987 het beeld de<br />

'Spoorwegwerker' onthuld. Het bronz<strong>en</strong> beeld is ontworp<strong>en</strong> <strong>door</strong> de <strong>Maarn</strong>se kunst<strong>en</strong>ares mevrouw<br />

Frank Mager-Bodd<strong>en</strong>s Hosang. De sculptuur verbeeldt e<strong>en</strong> spoorwegwerker met de zog<strong>en</strong>aamde<br />

'zweetlepel' in de hand <strong>en</strong> staat op het Burgemeester Everwijn Langeplein, midd<strong>en</strong> in het<br />

karakteristieke Tuindorp.


Wandel<strong>en</strong> <strong>door</strong> Tuindorp<br />

Tuindorp ligt tuss<strong>en</strong> de Ted Visserweg <strong>en</strong> de toegang tot het dorp vanaf de N 227: de<br />

Tuin-dorpweg. De wandeling start bij het bushuisje op het Burgemeester Everwijn<br />

Langeplein. M<strong>en</strong> staat dan midd<strong>en</strong> op het c<strong>en</strong>trale plein dat werd aangelegd met de<br />

bouw van het Tuindorp in 1923. Ti<strong>en</strong>tall<strong>en</strong> jar<strong>en</strong> geled<strong>en</strong> werd het tuinontwerp<br />

drastisch gewijzigd in e<strong>en</strong> simpel grasveld met wat bom<strong>en</strong> <strong>en</strong> heesters <strong>en</strong> e<strong>en</strong> paar<br />

bankjes.<br />

Architect Pothov<strong>en</strong> had de huiz<strong>en</strong> aan het plein voorzi<strong>en</strong> van lage muurtjes als<br />

erfafscheiding; voor de overige del<strong>en</strong> van het tuindorp had hij gekoz<strong>en</strong> voor<br />

ligusterhag<strong>en</strong> waarvan in totaal 1700 meter geplaatst werd. In het huidige Tuindorp<br />

vindt m<strong>en</strong> zo hier <strong>en</strong> daar nog e<strong>en</strong> stukje ervan terug. E<strong>en</strong> aantal woning<strong>en</strong> is<br />

inmiddels ger<strong>en</strong>oveerd, uitgebouwd <strong>en</strong> aangepast aan de huidige woonw<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. E<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>kele woning heeft nog de origineleindeling, zoals het huis aan de Schoollaan<br />

nummer 10, dat op de Op<strong>en</strong> Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>dag op<strong>en</strong>gesteld zal zijn.


Schoollaan 10, de e<strong>en</strong>voudigste uitvoering van de verschill<strong>en</strong>de typ<strong>en</strong> huiz<strong>en</strong> in Tuindorp <strong>Maarn</strong>. Er is<br />

vrijwel niets aan de woning verbouwd of opgeknapt waar<strong>door</strong> veel originele details <strong>en</strong> kleur<strong>en</strong><br />

behoud<strong>en</strong> zijn. Veel huiz<strong>en</strong> in Tuindorp zijn ger<strong>en</strong>oveerd <strong>en</strong> uitgebouwd om aan de huidige<br />

woonw<strong>en</strong>s<strong>en</strong> te voldo<strong>en</strong>.<br />

Crisisjar<strong>en</strong><br />

Begin jar<strong>en</strong> dertig werd ons land getroff<strong>en</strong> <strong>door</strong> e<strong>en</strong> ernstige economische crisis. Als<br />

gevolg daarvan war<strong>en</strong> in 1934 alle rangeeractiviteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> aanverwante<br />

werkzaamhed<strong>en</strong> in de zandafgraving verled<strong>en</strong> tijd. Deze situatie leidde ook tot grote<br />

leegstand van de woning<strong>en</strong> in Tuindorp. Om dit <strong>en</strong>igszins te beperk<strong>en</strong> ging de<br />

woningbouwver<strong>en</strong>iging over tot e<strong>en</strong> verlaging van de hur<strong>en</strong>. De economische crisis<br />

was niet de <strong>en</strong>ige oorzaak van het verdwijn<strong>en</strong> van het rangeeremplacem<strong>en</strong>t in <strong>Maarn</strong>.<br />

E<strong>en</strong> compet<strong>en</strong>tiestrijd tuss<strong>en</strong> het Staatsspoor (SS) <strong>en</strong> de Hollandsche IJzer<strong>en</strong><br />

Spoorwegmaatschappij (HIJSM) over de aanleg <strong>en</strong> het gebruik van e<strong>en</strong> groot<br />

rangeerterrein in Amersfoort speelde hierbij ook e<strong>en</strong> belangrijke rol.


BIJZONDERE GEBEURTENISSEN RONDOM DE TREIN<br />

Het station van <strong>Maarn</strong> in 1910.<br />

De aanleg van de spoorlijn <strong>door</strong> <strong>Maarn</strong> <strong>en</strong> Maarsberg<strong>en</strong> is op zichzelf ge<strong>en</strong><br />

spectaculair gegev<strong>en</strong>. Toch is de spoorlijn mede bepal<strong>en</strong>d geweest voor de<br />

ontwikkeling van de geme<strong>en</strong>te. De lijn heeft beide dorp<strong>en</strong> in twee<strong>en</strong> gedeeld <strong>en</strong><br />

bepaalde daarmee de ruimtelijke inrichting van de geme<strong>en</strong>te. Station Maarsberg<strong>en</strong><br />

heeft e<strong>en</strong> belangrijke rol gespeeld als verkeers-<strong>en</strong> postvervoerknooppunt. In <strong>Maarn</strong><br />

zijn de activiteit<strong>en</strong> in de zandafgraving <strong>en</strong> het rangeeremplacem<strong>en</strong>t van groot belang<br />

geweest voor de werkgeleg<strong>en</strong>heid <strong>en</strong> de groei van het inwonertal van <strong>Maarn</strong>. Na<br />

1910, to<strong>en</strong> <strong>Maarn</strong> e<strong>en</strong> station kreeg, maakt<strong>en</strong> steeds meer inwoners<strong>en</strong> in later tijd ook<br />

for<strong>en</strong>z<strong>en</strong>, dagjesm<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> bezitters van zomerhuiz<strong>en</strong> met g<strong>en</strong>oeg<strong>en</strong> gebruik van de<br />

trein.<br />

<strong>Maarn</strong> 1937: e<strong>en</strong> elektrisch treinstel naast e<strong>en</strong> hoofdseinpaal.<br />

De trein<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> vanaf 1845 tot 1935 uitsluit<strong>en</strong>d getrokk<strong>en</strong> <strong>door</strong><br />

stoomlocomotiev<strong>en</strong>. Het was e<strong>en</strong> hele gebeurt<strong>en</strong>is to<strong>en</strong> in 1935 de eerste dieseltrein<br />

over het traject <strong>Maarn</strong>-Maarsberg<strong>en</strong> reed. De heer Bob Laporte Sr. kan zich nog<br />

herinner<strong>en</strong> dat de leerling<strong>en</strong> van de op<strong>en</strong>bare lagere school in Maarsberg<strong>en</strong>, getooid<br />

met vlaggetjes, naar de spoorlijn liep<strong>en</strong> <strong>en</strong> daar voor de geslot<strong>en</strong> spoorbom<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong><br />

staan zwaai<strong>en</strong> terwijl de gestroomlijnde trein voorbij raasde. In 1937 is m<strong>en</strong> begonn<strong>en</strong><br />

met de elektrificatie van de lijn. Toch heeft het nog tot 1958 geduurd voordat de<br />

laatste stoom locomotief vaarwel gezegd kon word<strong>en</strong>.


Koningin-moeder Emma arriveert voor de op<strong>en</strong>ing van Valk<strong>en</strong>heide, 1912.<br />

E<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele keer heeft de spoorlijn de geme<strong>en</strong>te <strong>Maarn</strong> in het nieuws gebracht.<br />

Bijvoorbeeld in 1865, to<strong>en</strong> het eerste Christelijk Nationale Z<strong>en</strong>dingsfeest werd<br />

gehoud<strong>en</strong> op het landgoed Maarsberg<strong>en</strong>. Duiz<strong>en</strong>d<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> kwam<strong>en</strong> per trein aan op<br />

station Maarsberg<strong>en</strong> om verder te voet naar het landgoed te lop<strong>en</strong>. Dit festijn heeft<br />

zich jar<strong>en</strong> herhaald.<br />

In 1912 kwam Maarsberg<strong>en</strong> in het nieuws, to<strong>en</strong> koningin-moeder Emma daar met de<br />

trein arriveerde voor de op<strong>en</strong>ing van het nieuw gebouwde opvoedingssgesticht voor<br />

jong<strong>en</strong>s, de Stichting Valk<strong>en</strong>heide.<br />

Model van de Keizerlijke trein waarmee Wilhelm II in <strong>Maarn</strong> arriveerde.<br />

Vooraan de keizer <strong>en</strong> zijn echtg<strong>en</strong>ote Augusta Victoria. (Collectie Hans Han<strong>en</strong>bergh).<br />

De meest spectaculaire gebeurt<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> rondom de trein speeld<strong>en</strong> zich ev<strong>en</strong>wel af in de<br />

periode van 1918 tot 1922. Aan het einde van de Eerste Werel<strong>door</strong>log werd Duitsland<br />

e<strong>en</strong> republiek <strong>en</strong> werd keizer Wilhelm II verdrev<strong>en</strong> uit zijn vaderland. In de nacht van<br />

10 op 11 november 1918 kwam de keizer in Eysd<strong>en</strong> (L) als banneling ons land binn<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> vroeg hier politiek asiel. In overleg met de to<strong>en</strong>malige eig<strong>en</strong>ar<strong>en</strong>, de familie<br />

B<strong>en</strong>tinck, heeft de Nederlandse regering kasteel Amerong<strong>en</strong> als tijdelijke opvang<br />

aangewez<strong>en</strong>. De ex-keizer kwam aan op het station van <strong>Maarn</strong>, de plaats die op dat<br />

mom<strong>en</strong>t wereldnieuws werd. Ruim e<strong>en</strong> maand later, op 23 december kwam ook zijn<br />

echtg<strong>en</strong>ote, keizerin Augusta Victoria op het station aan. In het jaar daarop<br />

arriveerd<strong>en</strong> maar liefst 59 wagons met meubilair <strong>en</strong> ander huisraad, bestemd voor<br />

Huis Doorn, dat inmiddels <strong>door</strong> Wilhelm was gekocht als perman<strong>en</strong>t verblijf in<br />

Nederland.<br />

Keizerin Augusta Victoria overleed in 1921. Met e<strong>en</strong> speciale keizerlijke hoftrein,<br />

bestaande uit drie rijtuig<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> lijkwag<strong>en</strong>, werd haar stoffelijk overschot van<br />

<strong>Maarn</strong> naar Potsdam bij Berlijn overgebracht.


STATION MAARSBERGEN ALS HULPPOSTKANTOOR<br />

Begin neg<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de eeuw liep er e<strong>en</strong> postroute van Amersfoort naar Arnhem. Via de<br />

zuidflank van de Utrechtse Heuvelrug liep de weg onder meer via Leersum,<br />

Amerong<strong>en</strong> <strong>en</strong> Rh<strong>en</strong><strong>en</strong>. Maar al ver voor die tijd was er sprake van postvervoer t<strong>en</strong><br />

behoeve van de bewoners van het kasteel te Maarsberg<strong>en</strong>. Op 31 mei 1853 werd<br />

Maarsberg<strong>en</strong> officieel hulppostkantoor; het ressorteerde onder het postkantoor<br />

Amersfoort.<br />

Ter 'lering <strong>en</strong> vermaak' ontwikkelde de Rhijnspoorweg e<strong>en</strong> bordspel. Behalve stations op het traject<br />

Amsterdam-Utrecht-Emmerich zijn op het bord spoorwegfunctionariss<strong>en</strong> te zi<strong>en</strong>, plus diverse<br />

loconiotiev<strong>en</strong> <strong>en</strong> trein<strong>en</strong>. De bedoeling was dat m<strong>en</strong> spel<strong>en</strong>derwijs iets kon ler<strong>en</strong> over het spoor. Dot<br />

station Maarsberg<strong>en</strong> belangrijker was dan <strong>Maarn</strong> blijkt uit het feit dat <strong>Maarn</strong> er niet e<strong>en</strong>s op staat!


Brief uit Velp bestemd voor Baarn. Dit poststuk werd afgehan<br />

deld <strong>door</strong> het Rode Kruis in Rhed<strong>en</strong>. Het afdelingsstempel is in<br />

rood afgedrukt. De frankering bestaat uit e<strong>en</strong> knipsel uit e<strong>en</strong><br />

postwaardestuk. Het knipsel is ongeldig gemaakt met net drie-<br />

sterr<strong>en</strong>stempel Maarsberg<strong>en</strong> d.d. 6 november 1944.<br />

Voor zover is na te gaan was dit hulppostkantoor gevestigd in het café de Grote<br />

Bloemheuvel, later het Stationskoffiehuis; de heer A. Blaauw<strong>en</strong>draat zou de eerste<br />

briev<strong>en</strong>gaarder van Maarsberg<strong>en</strong> geweest zijn. Door de totstandkoming van de<br />

spoorwegverbinding Amsterdam-Arnhem op 16 mei 1845 <strong>en</strong> de exploitatie ervan per l<br />

september 1845 <strong>door</strong> de Nederlandsche Rhijnspoorweg-maatschappij, kreeg<br />

Maarsberg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> belangrijke streekfunctie in de postverz<strong>en</strong>ding. Immers, veel post<br />

werd sindsdi<strong>en</strong> per trein vervoerd.<br />

Pas in 1918 kreeg <strong>Maarn</strong> e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> postkantoor; tot die tijd viel het dorp onder het<br />

werkterrein van Maarsberg<strong>en</strong>. En 'Maarsberg<strong>en</strong>' kreeg nóg meer post te verwerk<strong>en</strong><br />

met de komst van het opvoedingsgesticht Valk<strong>en</strong>heide in 1909. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> zorgd<strong>en</strong><br />

ook het groei<strong>en</strong>de aantal toerist<strong>en</strong>, <strong>en</strong> het feit dat Maarsberg<strong>en</strong> vóór de Tweede<br />

Werel<strong>door</strong>log deel uitmaakte van de verdedigingslinie, voor grotere drukte op het<br />

hulppostkantoor. Gedur<strong>en</strong>de de Tweede Werel<strong>door</strong>log werd de postverzorging<br />

grot<strong>en</strong>deels overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>door</strong> het Rode Kruis. Na ontvangst van de post werd deze<br />

van e<strong>en</strong> rood stempel voorzi<strong>en</strong> <strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> postkantoor gebracht voor verdere<br />

verz<strong>en</strong>ding per trein. Ook het station <strong>en</strong> het postkantoor Maarsberg<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> hierin<br />

e<strong>en</strong> belangrijke rol vervuld.<br />

Links e<strong>en</strong> locomotief met kogelgat<strong>en</strong>. <strong>Maarn</strong>-Maarsberg<strong>en</strong>, 1944; rechts e<strong>en</strong> elektrische trein bij<br />

<strong>Maarn</strong>.


Belangrijke rol voor station Maarsberg<strong>en</strong> in de Tweede Werel<strong>door</strong>log<br />

De crisis van de jar<strong>en</strong> dertig had in economisch <strong>en</strong> sociaal opzicht diepe spor<strong>en</strong><br />

nagelat<strong>en</strong>. De opkomst van de autobus was inmiddels e<strong>en</strong> feit <strong>en</strong> in 1937 werd<br />

beslot<strong>en</strong> dat er tal van treinstations <strong>en</strong> haltes geslot<strong>en</strong> moest<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Van de 860<br />

stations/haltes werd<strong>en</strong> er 300 geslot<strong>en</strong>, waaronder die in Maarsberg<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>Maarn</strong>. Ze<br />

werd<strong>en</strong> geslot<strong>en</strong> voor reizigersverkeer, maar het goeder<strong>en</strong>vervoer bleef intact. Het<br />

station van Maarsberg<strong>en</strong> speelde echter nog e<strong>en</strong> belangrijke rol tuss<strong>en</strong> augustus 1939<br />

<strong>en</strong> mei 1940 bij de aan- <strong>en</strong> afvoer van manschapp<strong>en</strong> <strong>en</strong> materieel voor de verdediging<br />

van de Grebbelinie. Na de inval van de Duitsers in mei 1940 werd<strong>en</strong> onder druk van<br />

de omstandighed<strong>en</strong> de stations in juni van dat jaar herop<strong>en</strong>d.<br />

'Panzerzug'. De Duitsers beschikt<strong>en</strong> over verschill<strong>en</strong>de van deze trein<strong>en</strong>. De gepantser-<br />

de locomotief bevindt zich in het midd<strong>en</strong> van de trein; met het kleine pijpje.<br />

To<strong>en</strong> op 10 mei 1940 de Duitsers Nederland binn<strong>en</strong>gevall<strong>en</strong> war<strong>en</strong>, lukte het hun niet<br />

per trein achter de verdedigingslinies te kom<strong>en</strong>. Alle treintransport<strong>en</strong> bij de brugg<strong>en</strong><br />

werd<strong>en</strong> teg<strong>en</strong>gehoud<strong>en</strong>, behalve die bij de brug bij G<strong>en</strong>nep, zodat e<strong>en</strong> aanval in de rug<br />

de soldat<strong>en</strong> op de Grebbelinie bespaard bleef. De Grebbelinie moest op 10 mei 1940<br />

word<strong>en</strong> ontruimd, dat wil zegg<strong>en</strong> dat de inwoners van Woud<strong>en</strong>berg, Scherp<strong>en</strong>zeel <strong>en</strong><br />

R<strong>en</strong>swoude hun huis <strong>en</strong> goed moest<strong>en</strong> verlat<strong>en</strong>. Inwoners van de eerste twee<br />

geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> met de trein uit Woud<strong>en</strong>berg geëvacueerd naar Noord Holland. De<br />

inwoners van R<strong>en</strong>swoude hadd<strong>en</strong> met de trein uit Ve<strong>en</strong><strong>en</strong>daal-De Klomp moet<strong>en</strong><br />

vertrekk<strong>en</strong>. Maar <strong>door</strong>dat het bruggetje t<strong>en</strong> west<strong>en</strong> van De Klomp te vroeg opgeblaz<strong>en</strong><br />

was, kond<strong>en</strong> ze het station in Ve<strong>en</strong><strong>en</strong>daal niet meer bereik<strong>en</strong> <strong>en</strong> moest<strong>en</strong> ze de trein<br />

nem<strong>en</strong> vanaf station Maarsberg<strong>en</strong>. Zij kwam<strong>en</strong> daar in de nacht van 10 op II mei te<br />

voet <strong>en</strong> met allerlei wag<strong>en</strong>s <strong>en</strong> karr<strong>en</strong> aan, om t<strong>en</strong> slotte om drie uur 's nachts in e<strong>en</strong><br />

verduisterde trein vanaf Maarsberg<strong>en</strong> te vertrekk<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> 50-tal evacués bleef achter.<br />

Zij moest<strong>en</strong> naar <strong>Maarn</strong> lop<strong>en</strong> van waaruit zij totaal ontredderd vervoerd werd<strong>en</strong> naar<br />

de eindbestemming, St. Pancras in Noord Holland.


Voorbereiding<strong>en</strong> voor het vervoer van man <strong>en</strong> paard tijd<strong>en</strong>s de mobilisatie in augustus 1939. Het<br />

reizigersvervoer werd stilgelegd om de militaire transport<strong>en</strong> onbelemmerd te kunn<strong>en</strong> uitvoer<strong>en</strong>.<br />

Na de capitulatie van ons land mocht<strong>en</strong> de evacués weer terug naar R<strong>en</strong>swoude. Deze<br />

gang was nog triester dan de he<strong>en</strong>weg. In Maarsberg<strong>en</strong> was ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele opvang, m<strong>en</strong><br />

moest zelf maar zi<strong>en</strong> hoe m<strong>en</strong> thuis kwam <strong>en</strong> wat er van huis <strong>en</strong> have was<br />

overgeblev<strong>en</strong>.<br />

Gedur<strong>en</strong>de de oorlogsjar<strong>en</strong> verliep het treinverkeer redelijk rustig. De Duitsers<br />

probeerd<strong>en</strong> met grote volharding zich e<strong>en</strong> plaats te verover<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de leiding van de<br />

Nederlandse Spoorweg<strong>en</strong>. Dit lukte maar gedeeltelijk. De Nederlandse directie bleef<br />

tot aan de spoorwegstaking van 17 september 1944 in Nederlandse hand<strong>en</strong>. Op station<br />

Maarsberg<strong>en</strong> was al vanaf juli 1940 ge<strong>en</strong> stationschef meer, alle<strong>en</strong> nog maar drie<br />

'Angestellt<strong>en</strong>'. Vanaf 20 juni 1941 was er vanaf dit station alle<strong>en</strong> nog goeder<strong>en</strong>vervoer<br />

mogelijk.<br />

Kort voor D-day, op 6 juni 1944, to<strong>en</strong> de geallieerd<strong>en</strong> in Normandië landd<strong>en</strong>, werd<br />

trein nr. 541 op weg van Utrecht naar Arnhem nabij de Koude-laan te Maarsberg<strong>en</strong><br />

beschot<strong>en</strong>. Er viel<strong>en</strong> vijf dod<strong>en</strong> <strong>en</strong> twintig gewond<strong>en</strong>. De Duitsers wild<strong>en</strong> de trein<br />

lat<strong>en</strong> <strong>door</strong>rijd<strong>en</strong> naar Arnhem, waarbij de verzorging van de dod<strong>en</strong> <strong>en</strong> gewond<strong>en</strong> in de<br />

trein zou plaatsvind<strong>en</strong>. De bek<strong>en</strong>de dorpsarts van <strong>Maarn</strong>, dokter Van Kekem,<br />

geassisteerd <strong>door</strong> de Woud<strong>en</strong>bergse arts Zweers, wist te bewerkstellig<strong>en</strong>, dat de trein<br />

terugreed naar Utrecht. De verbandmiddel<strong>en</strong> van de EHBO-kist in Maarsberg<strong>en</strong><br />

war<strong>en</strong> natuurlijk niet toereik<strong>en</strong>d <strong>en</strong> in Drieberg<strong>en</strong> trachtte dokter Van Kekem de<br />

voorzitter van het Rode Kruis, dr. Beelaerts van Blokland, in te schakel<strong>en</strong>. Die<br />

beschikte immers over personeel, materieel <strong>en</strong> verbandmiddel<strong>en</strong>! Het duurde de<br />

Duitsers allemaal te lang. Zij red<strong>en</strong> zonder arts<strong>en</strong> <strong>door</strong> naar Utrecht, waar ambulances<br />

klaar stond<strong>en</strong> om de dod<strong>en</strong> <strong>en</strong> gewond<strong>en</strong>, zowel burgers als led<strong>en</strong> van de Wehr-macht,<br />

naar de ziek<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong> te vervoer<strong>en</strong>.<br />

Het spoor was in feite alle<strong>en</strong> nog in gebruik voor militaire doeleind<strong>en</strong>. Burgers uit de<br />

naaste omgeving werd<strong>en</strong> gedwong<strong>en</strong> wacht te lop<strong>en</strong> langs de spoorlijn onder<br />

commando van de bezetters. De gebouw<strong>en</strong> in de omgeving, zoals pastorie <strong>en</strong> kerk,<br />

raakt<strong>en</strong> beschadigd <strong>door</strong> kogel- <strong>en</strong> granaatinslag<strong>en</strong>. Veel trein<strong>en</strong> war<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> van<br />

zog<strong>en</strong>aamde 'FLAK-wag<strong>en</strong>s' met afweergeschut ofwel de 'Fliegerabwehrkanon<strong>en</strong>'.<br />

Tijd<strong>en</strong>s de mobilisatie war<strong>en</strong> de los-<strong>en</strong> laadplaats<strong>en</strong> in <strong>Maarn</strong> tot zev<strong>en</strong>tig meter<br />

verl<strong>en</strong>gd om de militaire trein<strong>en</strong> te kunn<strong>en</strong> lad<strong>en</strong> <strong>en</strong> loss<strong>en</strong>. Er was tev<strong>en</strong>s e<strong>en</strong><br />

reservedepot gevestigd voor de Rode Kruistrein<strong>en</strong> die overal in het land zoud<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ingezet. Enkele dag<strong>en</strong> na de rampzalige beschieting in Maarsberg<strong>en</strong>


vond e<strong>en</strong> beschieting van e<strong>en</strong> trein in <strong>Maarn</strong> plaats, met als gevolg e<strong>en</strong> onbek<strong>en</strong>d<br />

aantal dod<strong>en</strong>. Goeder<strong>en</strong>trein<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> beschot<strong>en</strong>, maar ook trein<strong>en</strong> met oorlogsmaterieel<br />

<strong>en</strong> met vat<strong>en</strong> b<strong>en</strong>zine <strong>en</strong> olie die geparkeerd stond<strong>en</strong> op de zijspor<strong>en</strong>.<br />

Gelukkig ontstond<strong>en</strong> er nooit ernstige ontploffing<strong>en</strong>.<br />

Na de oorlog is aan de spoorzijde van het oude station e<strong>en</strong> plaquette aangebracht ter<br />

nagedacht<strong>en</strong>is aan Cornelis P. A. Fray. De heer Fray was de eerste haltechef in<br />

<strong>Maarn</strong>; hij is in Duitsland om het lev<strong>en</strong> gekom<strong>en</strong>.<br />

De grote duikers onder de spoorlijn, die war<strong>en</strong> aangebracht om e<strong>en</strong> goede<br />

waterhuishouding te waarborg<strong>en</strong>, zijn in het laatste jaar voor de bevrijding vaak als<br />

schuilkelder gebruikt teg<strong>en</strong> de beschieting<strong>en</strong> <strong>en</strong> bombardem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

Na bewez<strong>en</strong> di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> ... Vijf stoomlocomotiev<strong>en</strong> achter elkaar, wacht<strong>en</strong>d op de sloop. Hiermee<br />

verdwe<strong>en</strong> ook het beroep van de stoomloc-machinist. Sam<strong>en</strong> met de stoker moest hij de ketel op stoom<br />

houd<strong>en</strong>. Dat was zwaar <strong>en</strong> ongezond werk.


Het rangeerterrein bij <strong>Maarn</strong> nog volop in bedrijf aan het begin van de vorige eeuw.<br />

Foto omstreeks 1918-1919.<br />

Ontwikkeling<strong>en</strong> van 1945 tot 1981<br />

Na de oorlog kwam het herstel van de spoorlijn langzaam op gang. Binn<strong>en</strong> drie<br />

maand<strong>en</strong> na de bevrijding was er weer beperkt treinverkeer mogelijk. Eind augustus<br />

1945 red<strong>en</strong> er vier trein<strong>en</strong> per etmaal <strong>en</strong> van oktober 1945 tot oktober 1946 zes<br />

trein<strong>en</strong>. In 1948 is de twee-uurs-stopdi<strong>en</strong>st weer in ere hersteld. In 1969 werd e<strong>en</strong> éénuurs<br />

di<strong>en</strong>stregeling ingesteld. Het aantal reizigers nam vooral in Maarsberg<strong>en</strong> echter<br />

maar amper toe. Weg<strong>en</strong>s het negatieve r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t moest het station in 1972 wederom,<br />

maar nu voorgoed, geslot<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

<strong>Maarn</strong> kreeg in datzelfde jaar e<strong>en</strong> nieuw station midd<strong>en</strong> in het dorp bij de tunnel<br />

Raadhuislaan. Met de sluiting van station Maarsberg<strong>en</strong> kwam tev<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> eind aan de<br />

relatie van het dorp met het spoor. De posthistorie van Maarsberg<strong>en</strong> zelf is afgeslot<strong>en</strong><br />

met de sluiting <strong>en</strong> de opheffing van het hulppostkantoor in 1979.<br />

DE ZANDAFGRAVING, EEN AARDKUNDIG MONUMENT<br />

Geolog<strong>en</strong>excursie naar het st<strong>en</strong><strong>en</strong>veld van <strong>Maarn</strong>, 1904.Prof. Arthur Wichmann (1851-1927, met<br />

baard) was de eerste hoogleraar geologie.<br />

Sedert 2004 is de Zanderij e<strong>en</strong> officieel aardkundig monum<strong>en</strong>t. Deze monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

zijn min of meer e<strong>en</strong> noviteit binn<strong>en</strong> de monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>wet. Het idee om aardkundige<br />

monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> te b<strong>en</strong>oem<strong>en</strong> <strong>en</strong> dus te gaan bescherm<strong>en</strong>, ontstond in 1994. In dat jaar<br />

moest<strong>en</strong> project<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gekoz<strong>en</strong> in het kader van het Europees<br />

Natuurbeschermingsjaar 1995. De provincie Utrecht telt inmiddels zev<strong>en</strong> officiële<br />

aardkundige monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.


Op het st<strong>en</strong><strong>en</strong>eiland.<br />

Binn<strong>en</strong> de provincie is nog e<strong>en</strong> aantal plaats<strong>en</strong> aangewez<strong>en</strong> als aardkundig monum<strong>en</strong>t.<br />

Ze staan beschrev<strong>en</strong> in het boek van Wim Hoog<strong>en</strong><strong>door</strong>n (zie literatuurlijst) ev<strong>en</strong>als de<br />

criteria waaraan zo'n aardkundig monum<strong>en</strong>t moet voldo<strong>en</strong>. Tot 1941 werd het zand<br />

met de hand afgegrav<strong>en</strong> <strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s dat grav<strong>en</strong> kwam m<strong>en</strong> e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orme hoeveelheid<br />

st<strong>en</strong><strong>en</strong> teg<strong>en</strong>. Dat was lastig, zeker to<strong>en</strong> m<strong>en</strong> in 1901 begon met de aanleg van het<br />

rangeerterrein. De <strong>en</strong>orme ste<strong>en</strong>massa verplaats<strong>en</strong> leek ge<strong>en</strong> optie <strong>en</strong> uiteindelijk<br />

stortte m<strong>en</strong> over de st<strong>en</strong><strong>en</strong> e<strong>en</strong> dikke laag zand waarop e<strong>en</strong> groot aantal spor<strong>en</strong> werd<br />

aangelegd. To<strong>en</strong> in 1994 het rangeerterrein 'ontmanteld' werd, kwam het kei<strong>en</strong>veld<br />

weer tevoorschijn <strong>en</strong> het had niet veel gescheeld of alle st<strong>en</strong><strong>en</strong> war<strong>en</strong> verdw<strong>en</strong><strong>en</strong> uit<br />

de zanderij. Verkocht, gestol<strong>en</strong> of zomaar naar e<strong>en</strong> andere bestemming 'gegaan'. In<br />

<strong>Maarn</strong> <strong>en</strong> omgeving vindt m<strong>en</strong> daarom ook op veel locaties prachtige zwerfkei<strong>en</strong> van<br />

zeer groot formaat. Maar die st<strong>en</strong><strong>en</strong> war<strong>en</strong> ook e<strong>en</strong> leidraad bij het onderzoek naar de<br />

ontstaansgeschied<strong>en</strong>is van het gebied. Het was dus van groot belang dat de collectie<br />

kei<strong>en</strong> op de locatie bije<strong>en</strong> bleef. Om dit te bewerkstellig<strong>en</strong> <strong>en</strong> 'verdwijning' van de<br />

st<strong>en</strong><strong>en</strong> te voorkom<strong>en</strong> richtte W. F. de Beaufort, to<strong>en</strong>tertijd won<strong>en</strong>de op de <strong>Maarn</strong>se<br />

buit<strong>en</strong>plaats 't Stort, als eerste in zijn achtertuin e<strong>en</strong> geologisch park in met st<strong>en</strong><strong>en</strong> uit<br />

de zandafgraving.<br />

Gezicht op het st<strong>en</strong><strong>en</strong>eiland.


Wet<strong>en</strong>schappers <strong>en</strong> plaatselijke pioniers als Gerard Gongrijp, Jaap Zandstra <strong>en</strong><br />

Maart<strong>en</strong> van Vliet hebb<strong>en</strong> zich vervolg<strong>en</strong>s, in sam<strong>en</strong>werking met de ver<strong>en</strong>iging<br />

<strong>Maarn</strong>-Maarsberg<strong>en</strong> <strong>Natuurlijk</strong>, <strong>en</strong>orm ingezet om de st<strong>en</strong><strong>en</strong> te behoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> te<br />

determiner<strong>en</strong>. Daarna wist Wim Hoog<strong>en</strong><strong>door</strong>n, de geestelijke vader van de<br />

aardkundige monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in Nederland <strong>en</strong> to<strong>en</strong>tertijd medewerker van de Provincie<br />

Utrecht, de st<strong>en</strong><strong>en</strong>collectie in te pass<strong>en</strong> in het bestaande aardkundig beleid. Daarmee<br />

was het behoud van de kei<strong>en</strong>collectie 'keihard' verzekerd <strong>en</strong> heeft <strong>Maarn</strong> nu e<strong>en</strong><br />

spectaculair aardkundig monum<strong>en</strong>t: het Zwerfst<strong>en</strong><strong>en</strong>eiland in de Zanderij.<br />

De <strong>Maarn</strong>se kunst<strong>en</strong>aar Peter Enter ontwierp voor de formatie van de st<strong>en</strong><strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

Kompas-roos die op e<strong>en</strong> (schier)eilandje kwam te ligg<strong>en</strong>. De st<strong>en</strong><strong>en</strong> werd<strong>en</strong><br />

gedetermineerd <strong>en</strong> gesorteerd <strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s soort bij soort ingepast in het ontwerp.<br />

Globaal is m<strong>en</strong> tot de volg<strong>en</strong>de indeling van de st<strong>en</strong><strong>en</strong> gekom<strong>en</strong>: stollingsgeste<strong>en</strong>t<strong>en</strong>,<br />

afzettingsgeste<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, omzettingsgeste<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> st<strong>en</strong><strong>en</strong> van zuidelijke herkomst.<br />

In de Zanderij ligg<strong>en</strong> als toegang tot het Zwerfst<strong>en</strong><strong>en</strong>eiland ook nog restant<strong>en</strong> van de<br />

twee draaischijv<strong>en</strong> van het oude rangeerterrein. Sam<strong>en</strong> met het tot<br />

vleermuiz<strong>en</strong>verblijfplaats omgebouwde transformatorhuisje behor<strong>en</strong> deze object<strong>en</strong> tot<br />

ons 'industrieel erfgoed'.<br />

Het St<strong>en</strong><strong>en</strong>eiland in de Zanderij. Voor de toegang tot de dam die naar de compositie van de st<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

leidt, zijn restant<strong>en</strong> gebruikt van de oude draaischijf van het rangeerterrein. Op de foto ernaast zijn de<br />

ronding<strong>en</strong> van de betonn<strong>en</strong> draaischijf herk<strong>en</strong>baar, nu <strong>en</strong> vroeger.<br />

'Nieuwe natuur'<br />

De 'nieuwe natuur' in de Zanderij kom aardig op gang. Het gebied is zeer rijk aan libell<strong>en</strong>soort<strong>en</strong>,<br />

waaronder <strong>en</strong>kele zeldzame. Waarg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> zijn onder andere het lantaarntje, zwerv<strong>en</strong>de<br />

heidelibel,oeverlibel, azuurwaterjuffer, grote roodoogjuffer, vuurjuffer, smaragdlibel,watersnuffel,<br />

viervlek, plasrombout,grote keizerlibel <strong>en</strong> glassnijder.<br />

Bek<strong>en</strong>d war<strong>en</strong> al kleine roodoog, platbuik, bruinrode heidelibel, bloedrode heidelibel, variabele<br />

waterjuffer, vuurlibel <strong>en</strong> kanaaljuffer.<br />

Opmerkelijke broedvoge/s rond de plas zijn appelvink, bonte vlieg<strong>en</strong>vanger, veldleeuwerik <strong>en</strong><br />

kruisbek. Daarnaast zijn de soort<strong>en</strong> sperwer, buizerd <strong>en</strong> grote bonte specht waarg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Op <strong>en</strong> in<br />

het water broed<strong>en</strong> knobbelzwaan, fuut, meerkoet, wilde e<strong>en</strong>d, kuif-e<strong>en</strong>d én kleine plevier. Van de<br />

overige diergroep<strong>en</strong> zijn nu ree, konijn, vos, eekhoorn, gewone pad, gro<strong>en</strong>e kikker, bruine kikker,<br />

<strong>en</strong> ringslang <strong>en</strong> hazelworm uit de directe omgeving bek<strong>en</strong>d. Ook kom<strong>en</strong> er tal van bijzondere<br />

plant<strong>en</strong>soort<strong>en</strong> voor.


150.000 jaar geled<strong>en</strong><br />

Ons verre verled<strong>en</strong> is voor het gemak ingedeeld in period<strong>en</strong> die m<strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s e<strong>en</strong><br />

naam gaf. Zo noem<strong>en</strong> we bijvoorbeeld de voorlaatste ijstijd, die ongeveer 150.000<br />

jaar geled<strong>en</strong> plaatsvond, het 'Riss' of 'Saali<strong>en</strong>'. Eig<strong>en</strong>lijk wet<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappers niet zo<br />

veel van die tijd, maar wat we wel wet<strong>en</strong> is dat er in die periode vanuit de noordelijke<br />

strek<strong>en</strong> die we nu aanduid<strong>en</strong> als Scandinavië, e<strong>en</strong> grote uitbreiding tot stand kwam<br />

van het landijs. Onlangs is vast kom<strong>en</strong> te staan dat op de bodem van het Kanaal tuss<strong>en</strong><br />

Engeland <strong>en</strong> Frankrijk e<strong>en</strong> vallei ligt van e<strong>en</strong> prehistorische superrivier die destijds<br />

naar het zuidwest<strong>en</strong> stroomde. Door e<strong>en</strong> <strong>door</strong>braak van e<strong>en</strong> natuurlijke dam, ongeveer<br />

ter hoogte van Calais, overstroomde zo ongeveer heel Nederland <strong>en</strong> ook de huidige<br />

Noordzee met zoet water. In de ijstijd<strong>en</strong> lag het niveau van de zee tot wel 120 meter<br />

lager dan nu omdat veel water opgeslag<strong>en</strong> lag in de <strong>en</strong>orme ijskapp<strong>en</strong>. Aan de hand<br />

van de spor<strong>en</strong> die gevond<strong>en</strong> zijn in het Kanaal <strong>en</strong> op de bodem van de Noordzee<br />

dateert m<strong>en</strong> deze vloedgolf tuss<strong>en</strong> 450.000 <strong>en</strong> 200.000 jaar geled<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> tweede<br />

vloedgolf vond ongeveer 150.000 jaar geled<strong>en</strong> plaats, rondom de voorlaatste ijstijd.<br />

Dat was ook de tijd dat de <strong>en</strong>orme hoge wal van ijs, modder <strong>en</strong> st<strong>en</strong><strong>en</strong> ons land binn<strong>en</strong><br />

stroomde <strong>en</strong> onder andere de Utrechtse Heuvelrug ontstaan is. In feite is het e<strong>en</strong><br />

stuwwal die ontstaan is als gevolg van de <strong>en</strong>orme natuurkracht<strong>en</strong> die vrijkwam<strong>en</strong><br />

tijd<strong>en</strong>s het oprukk<strong>en</strong> van het landijs.<br />

De massa's zwerfkei<strong>en</strong>, die meegevoerd werd<strong>en</strong> met het landijs, zijn de stille getuig<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> natuurverschijnsel dat heel lang geled<strong>en</strong> plaatsvond. K<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van de<br />

verschill<strong>en</strong>de soort<strong>en</strong> zwerfkei<strong>en</strong> zijn te lez<strong>en</strong> op de bord<strong>en</strong> bij de verschill<strong>en</strong>de<br />

groep<strong>en</strong>. Wie er meer van wil wet<strong>en</strong> kan ook e<strong>en</strong> rondleiding over het<br />

Zwerfst<strong>en</strong><strong>en</strong>eiland meemak<strong>en</strong>.<br />

Appelvink.<br />

Nu, na ruim anderhalve eeuw zandwinning <strong>en</strong> spoorwegwerk<strong>en</strong>, zijn op l maart 2002<br />

alle industriële activiteit<strong>en</strong> gestopt. De zandafgraving leverde wellicht de belangrijkste<br />

bijdrage aan de groei van het huidige <strong>Maarn</strong>. Rond 1900 was de zanderij zelfs de<br />

belangrijkste werkgever in de wijde omgeving. Dankzij de bedrijvigheid in de<br />

zanderij kwam<strong>en</strong> er schol<strong>en</strong>, winkels <strong>en</strong> kerk<strong>en</strong> <strong>en</strong> werd onder andere Tuindorp'<br />

gebouwd. Nadat alle werkzaamhed<strong>en</strong> gestopt war<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> natuurinrichtingsplan<br />

gemaakt; het gebied is heel sober beplant <strong>en</strong> voorlopig afgeslot<strong>en</strong> voor publiek om de<br />

ontwikkeling van nieuwe natuur e<strong>en</strong> handje te help<strong>en</strong>. Inmiddels oogt de Zanderij al<br />

helemaal gro<strong>en</strong> <strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> tal van wilde inheemse diersoort<strong>en</strong> er e<strong>en</strong> thuis of e<strong>en</strong><br />

pleisterplaats gevond<strong>en</strong>. Het is de bedoeling dat het gebied op d<strong>en</strong> duur op<strong>en</strong>gesteld<br />

wordt voor ext<strong>en</strong>sieve recreatie.


PUBLICATIES VAN DE CULTUURHISTORISCHE COMMISSIE<br />

'<strong>Trein<strong>en</strong></strong> <strong>door</strong> <strong>Maarn</strong>-Maarsberg<strong>en</strong>' is het vijfde boekje in de reeks over de<br />

cultuurhistorie van <strong>Maarn</strong> <strong>en</strong> Maarsberg<strong>en</strong>.<br />

De andere del<strong>en</strong> zijn:<br />

1999. De historische Buit<strong>en</strong>plaats Maarsberg<strong>en</strong>, Monum<strong>en</strong>taal gro<strong>en</strong> in de<br />

geme<strong>en</strong>te <strong>Maarn</strong>.<br />

2001. De Marke, Mandron / Mander<strong>en</strong>, De geschied<strong>en</strong>is van de agrarische<br />

ontginning<strong>en</strong> aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug.<br />

2003. Boer<strong>en</strong>bouw op Her<strong>en</strong>goed, Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van het agrarisch bedrijf in<br />

Maarsberg<strong>en</strong>.<br />

2005. Gelov<strong>en</strong> in Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, Religieus erfgoed <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>plaats<strong>en</strong> in <strong>Maarn</strong><br />

<strong>en</strong> Maarsberg<strong>en</strong>.<br />

Belangrijke bijdrag<strong>en</strong> aan dit deel van de reeks verle<strong>en</strong>d<strong>en</strong>:<br />

Led<strong>en</strong> van de Cultuurhistorische Commissie <strong>Maarn</strong>-Maarsberg<strong>en</strong> / Max Lerk / Hans<br />

Han<strong>en</strong>bergh / Bert Boer / Johan C. d<strong>en</strong> Toom / Jos Rademakers / H.J. van Zwol /<br />

Nederlands Architectuur Instituut.<br />

De correctie van de tekst was in hand<strong>en</strong> van Agaath Pescher-ter Meer.<br />

SPONSORS<br />

Sponsors die het verschijn<strong>en</strong> van dit deel mogelijk maakt<strong>en</strong>:<br />

Geme<strong>en</strong>te Utrechtse Heuvelrug / Woningbouwver<strong>en</strong>iging <strong>Maarn</strong> - Maarsberg<strong>en</strong> /<br />

Ver<strong>en</strong>iging <strong>Maarn</strong>-Maarsberg<strong>en</strong> <strong>Natuurlijk</strong> / Midd<strong>en</strong>stand <strong>Maarn</strong>-Maarsberg<strong>en</strong> /<br />

Fortis Foundation / Drukkerij Vand<strong>en</strong>- Berg, <strong>Maarn</strong> / Kunst+Vliegwerk, <strong>Maarn</strong>.<br />

LITERATUUR<br />

Bakker, A.F. 1968. 800 jaar geschied<strong>en</strong>is van Maarsberg<strong>en</strong> met gedeelt<strong>en</strong> van<br />

<strong>Maarn</strong>-Woud<strong>en</strong>berg-Leersum.<br />

Braambeek, H.J. van. 1936. Van Licht<strong>en</strong> <strong>en</strong> Schift<strong>en</strong>, ged<strong>en</strong>kboek van de<br />

Nederlandsche ver<strong>en</strong>iging van spoor- <strong>en</strong> tramwegpersoneel<br />

Briedé, J.P. 1981. Historie <strong>en</strong> Natuur van <strong>Maarn</strong>-Maarsberg<strong>en</strong>.<br />

Briedé, J.P. 1993. <strong>Maarn</strong>-Maarsberg<strong>en</strong> in de loop der eeuw<strong>en</strong>.<br />

Demoed, E.J. 1974. In e<strong>en</strong> lieflijk landschap,<br />

Erfgoedhuis. 2006. Nostalgische fietstocht <strong>door</strong> Drieberg<strong>en</strong>-Rijs<strong>en</strong>burg,<br />

<strong>Maarn</strong> <strong>en</strong> Doorn.<br />

Fanelli, Giovanni. 1978. Moderne architectuur in Nederland.<br />

Frampton, K<strong>en</strong>neth. 1985. Modern Architecture, a critical history.<br />

Han<strong>en</strong>bergh, H. <strong>en</strong> Boer A. 2002. <strong>Maarn</strong> Zi<strong>en</strong>derog<strong>en</strong>.<br />

Hoog<strong>en</strong><strong>door</strong>n, W. 2006. Zwerfst<strong>en</strong><strong>en</strong>eiland <strong>Maarn</strong> <strong>en</strong> andere aardkundige<br />

monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

Jonckers Nieboer, mr.dr. J.H. 1938. Geschied<strong>en</strong>is der Spoorweg<strong>en</strong> 1832-1938.<br />

Lägers, H. <strong>en</strong> Ve<strong>en</strong>land-Heineman K. 2003. <strong>Maarn</strong>, Geschied<strong>en</strong>is <strong>en</strong><br />

Architectuur, monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>-inv<strong>en</strong>tarisatie provincie Utrecht.


Korthals Altes, Harm Jan. 1993. Tuindorp<strong>en</strong> in Nederland, 100 jaar na<br />

Eb<strong>en</strong>ezer Howard, Tuindorp <strong>Maarn</strong>.<br />

Nederlands Economisch-Historisch Archief, 1983. Economisch- <strong>en</strong> sociaalhistorisch<br />

jaarboek, 46ste deel.<br />

Russer, G.A. 1992. Tram <strong>en</strong> Trein tuss<strong>en</strong> Eem <strong>en</strong> Rijn, deel 1, Zuid Oost<br />

Utrecht.<br />

Schreijnders, Rudi e.a. 1990. De Droom van Howard, Verled<strong>en</strong> <strong>en</strong> toekomst<br />

van de tuindorp<strong>en</strong>.<br />

Vliet, M. van. 2000. De St<strong>en</strong><strong>en</strong> van <strong>Maarn</strong>, Duiz<strong>en</strong>d-<strong>en</strong>-één schatt<strong>en</strong> uit de<br />

zandafgraving.<br />

Waerdt, W van de. 1996. Caarte van de Ambachts Heerlikheid <strong>en</strong> Landerije<br />

van Meersberg<strong>en</strong> Ao 1716.<br />

Won<strong>en</strong>-TA/BK. 1979. Tijdschrift voor huisvesting <strong>en</strong> omgeving Nr. 4/5<br />

februari 1979<br />

WEBSITES<br />

www.mmnatuurlijk.nl<br />

www.project<strong>en</strong>bankcultuurhistorie.nl<br />

www.aardkundigewaard<strong>en</strong>.nl<br />

www.spoorwegmuseum.nl<br />

VERANTWOORDING VOOR HET GEBRUIK VAN HET<br />

FOTOMATERIAAL<br />

De zwart-wit afbeelding<strong>en</strong> zijn grot<strong>en</strong>deels afkomstig uit particuliere archiev<strong>en</strong>,<br />

pr<strong>en</strong>tbriefkaart<strong>en</strong> verzameling<strong>en</strong> <strong>en</strong> het streekarchief in Wijk bij Duurstede.<br />

Afbeelding pagina 13, Atlas van Stolk <strong>en</strong> Collectie Hans Han<strong>en</strong>bergh / pagina 22,<br />

Tabaksmuseum Amerong<strong>en</strong> / pagina 23, Collectie Max Lerk / pagina 27 (klein),<br />

archief Kunst+Vliegwerk / pagina 28 (onder) Bert Boer / pagina 29, Woningdi<strong>en</strong>st<br />

Amsterdam / pagina 34, archief Kunst+Vliegwerk / pagina 35, idem / pagina 37, idem<br />

/ pagina 38, idem / pagina 41, Collectie Hans Han<strong>en</strong>bergh / pagina 43 (bov<strong>en</strong>),<br />

Collectie Max Lerk / pagina 49 (bov<strong>en</strong>), BOHO- team, Stichting Vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> van het<br />

Zwerfst<strong>en</strong><strong>en</strong>eiland / pagina 51, archief Kunst+Vliegwerk.<br />

© Cultuurhistorische Commissie <strong>Maarn</strong> - Maarsberg<strong>en</strong> 2010

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!