De vrijblijvendheid voorbij - Stichting Spaar Het Klimaat

spaarhetklimaat.nl

De vrijblijvendheid voorbij - Stichting Spaar Het Klimaat

Inhoudsopgave

voorwoord 5

samenvatting 8

inleiding 12

Aanleiding 13

Doelstelling 14

verantwoording 15

Aanpak van de rapportage 15

Afbakening 16

Type instrumenten 16

internationaal kader 17

Mondiale doelstellingen 17

Europese doelstellingen 18

Europees beleid energieprestaties bestaande

gebouwen 18

Doelstellingen EPBD 18

Maatregelen EPBD 18

Implementatie EPBD in Nederland 19

Besluit energieprestatie gebouwen 19

Herziening EPBD 20

effectiviteit nederlands beleid 22

Doelstellingen 22

Investeringsraming 22

Maatregelen nationale overheid 24

Uitgaven en inkomsten Rijksoverheid 26

Impact van het huidige beleid 29

Ervaringen uit de markt 29

Conclusie 31

beleid in omliggende landen 32

Beleid Duitsland 32

Beleid Verenigd Koninkrijk 33

Beleid België 34

Beleid Oostenrijk 35

Beleid Italië 35

Beleid Denemarken 36

Overzicht/samenvatting 37

Ervaringen uit de markt 38

Conclusie 40

wat moet er gebeuren? 41

Overzicht instrumenten 41

Effect op de korte termijn 42

Bijdrage aan de S&Z-doelstelling van 52 PJ

besparing in 2020 bij particuliere koop- en

huurwoningen 44

Maatschappelijke kosten 48

Verdeling van de kosten en baten 50

Structurele markt 50

Level playing field 51

Impact op het bedrijfsleven en burgers 52

Eenvoud van de maatregel 54

Politieke en publieke weerstand 55

Subsidie 57

Samenvatting 58

conclusie en aanbevelingen 61

Conclusies 61

Aanbevelingen 63

literatuurlijst 65

stichting spaar het klimaat - Op weg naar een structurele markt vOOr energiebesparing in de bestaande bOuw 7

Similar magazines