08.09.2013 Views

Landinwaarts van Dordt tot de Biesbosch. Examenprojecten ... - STEP

Landinwaarts van Dordt tot de Biesbosch. Examenprojecten ... - STEP

Landinwaarts van Dordt tot de Biesbosch. Examenprojecten ... - STEP

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LANDINWAARTS<br />

VAN DORDT TOT DE BIESBOSCH<br />

Na ‘Dordrecht’ (2008) en ‘Welkom! in Wielwijk’ (2009) presenteert Design Aca<strong>de</strong>my Eindhoven met<br />

het project ‘<strong>Landinwaarts</strong>, <strong>van</strong> <strong>Dordt</strong> <strong>tot</strong> <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>’ in opdracht <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente Dordrecht voor <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>r<strong>de</strong> maal haar visie en oplossingen voor ste<strong>de</strong>lijke, cultuurhistorische en maatschappelijke vraagstukken.<br />

Stu<strong>de</strong>nten <strong>van</strong> Design Aca<strong>de</strong>my Eindhoven kregen dit jaar <strong>de</strong> opdracht om <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> ‘mentaal en<br />

fysiek te ontsluiten’. Centraal staan <strong>de</strong> verbindingen tussen stad, land en water en het gebruik <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>. Voorwaar<strong>de</strong> is dat recreatie en natuurontwikkeling elkaar versterken.<br />

De <strong>Biesbosch</strong> is een <strong>van</strong> <strong>de</strong> grotere natuurgebie<strong>de</strong>n in Ne<strong>de</strong>rland met een internationale (natuur)<br />

reputatie en strekt zich uit over <strong>de</strong> provincies Zuid-Holland en Brabant. Naast natuur is recreatieontwikkeling<br />

in samenhang daarmee een belangrijke opgave, waarbij uitbreiding op bei<strong>de</strong> beleidsterreinen<br />

aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> is (o.a. Nieuwe <strong>Dordt</strong>se <strong>Biesbosch</strong> en <strong>de</strong> Noordwaard).<br />

Er is door ruim 20 stu<strong>de</strong>nten <strong>van</strong> <strong>de</strong> afstu<strong>de</strong>errichtingen Man and Public Space en Man and Leisure<br />

aan <strong>de</strong> opdracht gewerkt. De <strong>Biesbosch</strong> is <strong>van</strong> plan om een aantal i<strong>de</strong>eën ook daadwerkelijk toe te<br />

passen in het gebied. Daarnaast is het <strong>de</strong> bedoeling om <strong>de</strong> voorstellen als aanzet te gebruiken om<br />

het <strong>de</strong>bat over <strong>de</strong> ontsluiting <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> aan te zwengelen. De inspiratie, zienswijze en het<br />

outsi<strong>de</strong>-of-the-box <strong>de</strong>nken <strong>van</strong> <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nten vormen hiervoor een perfect aanknopingspunt.<br />

Dick Verheijen, Natuur en Recreatieschap Hollandse <strong>Biesbosch</strong> en Karel Willems, Programma Impuls<br />

Gemeente Dordrecht<br />

Design Aca<strong>de</strong>my Eindhoven is blij met <strong>de</strong>ze samenwerking met <strong>de</strong> gemeente Dordrecht en <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>.<br />

Het geeft stu<strong>de</strong>nten <strong>de</strong> kans om te oefenen in concrete situaties en te werken aan reële vragen.<br />

Een betere voorbereiding op <strong>de</strong> beroepspraktijk is niet <strong>de</strong>nkbaar. Deze publicatie en gelijknamige<br />

tentoonstelling zijn het resultaat <strong>van</strong> twintig weken on<strong>de</strong>rzoek en analyse en geven een overzicht<br />

<strong>van</strong> een aantal oorspronkelijke visies, concepten en producten.<br />

Tet Reuver en Tessa Blokland, Praktijkbureau Design Aca<strong>de</strong>my Eindhoven<br />

De transformatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> pol<strong>de</strong>r en <strong>de</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> waren voor stu<strong>de</strong>nten <strong>van</strong><br />

Man and Leisure uitgangspunt voor on<strong>de</strong>rzoek en projectvoorstellen. Wat en waar is <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>?<br />

Hoe kom je er? Wat kan je er doen? Hoe kan je er <strong>de</strong> natuur beleven? Hoe kan <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis ervaarbaar<br />

wor<strong>de</strong>n? Hoe kun je in <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> overnachten? Hoe kunnen <strong>de</strong> toekomstige bezoekerscentra<br />

eruit zien? Na met elkaar <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> in kaart gebracht te hebben heeft elk <strong>van</strong> <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nten<br />

een projectvoorstel ontwikkeld. 12 prachtige plannen voor <strong>Biesbosch</strong>beleving.<br />

Irene Droogleever Fortuyn, hoofd Man and Leisure<br />

Vormgeven aan <strong>de</strong> schoonheid <strong>van</strong> het dagelijks leven is het motto <strong>van</strong> Man and Public Space.<br />

Stu<strong>de</strong>nten <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze af<strong>de</strong>ling hebben <strong>de</strong> ran<strong>de</strong>n <strong>van</strong> het Eiland <strong>van</strong> <strong>Dordt</strong> in kaart gebracht. Daar waar<br />

water en land elkaar raken, is <strong>van</strong>uit drie perspectieven gewerkt: het programma <strong>van</strong> <strong>de</strong> rand, het<br />

uitzicht <strong>van</strong>af <strong>de</strong> rand, en het getij <strong>van</strong> het water en <strong>de</strong> stromen langs <strong>de</strong> rand. Deze studies zijn<br />

uitgewerkt in een serie lineaire wandkaarten. Vanuit <strong>de</strong>ze kaarten heeft elke stu<strong>de</strong>nt zijn/haar<br />

eigen thema ver<strong>de</strong>r uitgewerkt in een ontwerp.<br />

Hans <strong>van</strong> <strong>de</strong>r Markt, coördinator Man and Public Space<br />

<strong>Examenprojecten</strong><br />

Leisure & Public Space<br />

Design Aca<strong>de</strong>my Eindhoven<br />

Eefje Sandmann p. 4<br />

Joep Huisinga p. 5<br />

Steven Banken p. 4<br />

Roland Pieter Smit p. 11<br />

Ruben <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>ren p. 10<br />

Marijn Beije p. 9<br />

Jetske Visser p. 6<br />

Florike Martens p. 9<br />

Tom Boekema p. 13<br />

Eveline Visser p. 12<br />

Michiel Martens p. 8<br />

Joost Gehem p. 6<br />

Sabrina Woud p. 7<br />

Lucas Mullié p. 13<br />

Akko Gol<strong>de</strong>nbeld p. 14<br />

Lucas Zoutendijk p. 15<br />

Lotte <strong>de</strong> Raadt p. 7<br />

Daphne Hoekman p. 14


LANDINWAARTS<br />

VAN DORDT TOT DE BIESBOSCH<br />

Na ‘Dordrecht’ (2008) en ‘Welkom! in Wielwijk’ (2009) presenteert Design Aca<strong>de</strong>my Eindhoven met<br />

het project ‘<strong>Landinwaarts</strong>, <strong>van</strong> <strong>Dordt</strong> <strong>tot</strong> <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>’ in opdracht <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente Dordrecht voor <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>r<strong>de</strong> maal haar visie en oplossingen voor ste<strong>de</strong>lijke, cultuurhistorische en maatschappelijke vraagstukken.<br />

Stu<strong>de</strong>nten <strong>van</strong> Design Aca<strong>de</strong>my Eindhoven kregen dit jaar <strong>de</strong> opdracht om <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> ‘mentaal en<br />

fysiek te ontsluiten’. Centraal staan <strong>de</strong> verbindingen tussen stad, land en water en het gebruik <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>. Voorwaar<strong>de</strong> is dat recreatie en natuurontwikkeling elkaar versterken.<br />

De <strong>Biesbosch</strong> is een <strong>van</strong> <strong>de</strong> grotere natuurgebie<strong>de</strong>n in Ne<strong>de</strong>rland met een internationale (natuur)<br />

reputatie en strekt zich uit over <strong>de</strong> provincies Zuid-Holland en Brabant. Naast natuur is recreatieontwikkeling<br />

in samenhang daarmee een belangrijke opgave, waarbij uitbreiding op bei<strong>de</strong> beleidsterreinen<br />

aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> is (o.a. Nieuwe <strong>Dordt</strong>se <strong>Biesbosch</strong> en <strong>de</strong> Noordwaard).<br />

Er is door ruim 20 stu<strong>de</strong>nten <strong>van</strong> <strong>de</strong> afstu<strong>de</strong>errichtingen Man and Public Space en Man and Leisure<br />

aan <strong>de</strong> opdracht gewerkt. De <strong>Biesbosch</strong> is <strong>van</strong> plan om een aantal i<strong>de</strong>eën ook daadwerkelijk toe te<br />

passen in het gebied. Daarnaast is het <strong>de</strong> bedoeling om <strong>de</strong> voorstellen als aanzet te gebruiken om<br />

het <strong>de</strong>bat over <strong>de</strong> ontsluiting <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> aan te zwengelen. De inspiratie, zienswijze en het<br />

outsi<strong>de</strong>-of-the-box <strong>de</strong>nken <strong>van</strong> <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nten vormen hiervoor een perfect aanknopingspunt.<br />

Dick Verheijen, Natuur en Recreatieschap Hollandse <strong>Biesbosch</strong> en Karel Willems, Programma Impuls<br />

Gemeente Dordrecht<br />

Design Aca<strong>de</strong>my Eindhoven is blij met <strong>de</strong>ze samenwerking met <strong>de</strong> gemeente Dordrecht en <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>.<br />

Het geeft stu<strong>de</strong>nten <strong>de</strong> kans om te oefenen in concrete situaties en te werken aan reële vragen.<br />

Een betere voorbereiding op <strong>de</strong> beroepspraktijk is niet <strong>de</strong>nkbaar. Deze publicatie en gelijknamige<br />

tentoonstelling zijn het resultaat <strong>van</strong> twintig weken on<strong>de</strong>rzoek en analyse en geven een overzicht<br />

<strong>van</strong> een aantal oorspronkelijke visies, concepten en producten.<br />

Tet Reuver en Tessa Blokland, Praktijkbureau Design Aca<strong>de</strong>my Eindhoven<br />

De transformatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> pol<strong>de</strong>r en <strong>de</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> waren voor stu<strong>de</strong>nten <strong>van</strong><br />

Man and Leisure uitgangspunt voor on<strong>de</strong>rzoek en projectvoorstellen. Wat en waar is <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>?<br />

Hoe kom je er? Wat kan je er doen? Hoe kan je er <strong>de</strong> natuur beleven? Hoe kan <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis ervaarbaar<br />

wor<strong>de</strong>n? Hoe kun je in <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> overnachten? Hoe kunnen <strong>de</strong> toekomstige bezoekerscentra<br />

eruit zien? Na met elkaar <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> in kaart gebracht te hebben heeft elk <strong>van</strong> <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nten<br />

een projectvoorstel ontwikkeld. 12 prachtige plannen voor <strong>Biesbosch</strong>beleving.<br />

Irene Droogleever Fortuyn, hoofd Man and Leisure<br />

Vormgeven aan <strong>de</strong> schoonheid <strong>van</strong> het dagelijks leven is het motto <strong>van</strong> Man and Public Space.<br />

Stu<strong>de</strong>nten <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze af<strong>de</strong>ling hebben <strong>de</strong> ran<strong>de</strong>n <strong>van</strong> het Eiland <strong>van</strong> <strong>Dordt</strong> in kaart gebracht. Daar waar<br />

water en land elkaar raken, is <strong>van</strong>uit drie perspectieven gewerkt: het programma <strong>van</strong> <strong>de</strong> rand, het<br />

uitzicht <strong>van</strong>af <strong>de</strong> rand, en het getij <strong>van</strong> het water en <strong>de</strong> stromen langs <strong>de</strong> rand. Deze studies zijn<br />

uitgewerkt in een serie lineaire wandkaarten. Vanuit <strong>de</strong>ze kaarten heeft elke stu<strong>de</strong>nt zijn/haar<br />

eigen thema ver<strong>de</strong>r uitgewerkt in een ontwerp.<br />

Hans <strong>van</strong> <strong>de</strong>r Markt, coördinator Man and Public Space<br />

<strong>Examenprojecten</strong><br />

Leisure & Public Space<br />

Design Aca<strong>de</strong>my Eindhoven<br />

Eefje Sandmann p. 4<br />

Joep Huisinga p. 5<br />

Steven Banken p. 4<br />

Roland Pieter Smit p. 11<br />

Ruben <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>ren p. 10<br />

Marijn Beije p. 9<br />

Jetske Visser p. 6<br />

Florike Martens p. 9<br />

Tom Boekema p. 13<br />

Eveline Visser p. 12<br />

Michiel Martens p. 8<br />

Joost Gehem p. 6<br />

Sabrina Woud p. 7<br />

Lucas Mullié p. 13<br />

Akko Gol<strong>de</strong>nbeld p. 14<br />

Lucas Zoutendijk p. 15<br />

Lotte <strong>de</strong> Raadt p. 7<br />

Daphne Hoekman p. 14


2 3<br />

<strong>Landinwaarts</strong><br />

bron: Evi<strong>de</strong>s Waterbedrijf<br />

DE BIESBOSCH, EEN DY NAMISCH<br />

ZOETWATERGE<br />

DE BIESBOSCH,<br />

TIJDENGEBIED<br />

EEN DY NAMISCH<br />

12F<br />

Getij<br />

Getij<br />

DORDRECHT<br />

HET SLUIS<br />

POLDER KORT - EN<br />

watervalletjes LANGAMBACHT<br />

RECREATIEGEBIED DE<br />

watervalletjes<br />

<strong>van</strong> leeglopen<strong>de</strong><br />

<strong>van</strong> leeglopen<strong>de</strong><br />

grien<strong>de</strong>n,<br />

grien<strong>de</strong>n,<br />

wij<strong>de</strong><br />

wij<strong>de</strong><br />

watervlakten,<br />

watervlakten, intieme<br />

intieme<br />

kreekjes<br />

kreekjes<br />

en<br />

en<br />

een<br />

een<br />

HOLLANDSE junglegevoel<br />

junglegevoel<br />

BIESBOSCH E11 als je met<br />

als je<br />

je<br />

met je<br />

GROTE RUG<br />

(SPAARBEKKEN)<br />

kano on<strong>de</strong>r kano overhangen<strong>de</strong> on<strong>de</strong>r overhangen<strong>de</strong> wilgentakken wilgentakken door door vaart.<br />

OBSERVATIEHUT<br />

DE KIKVORSCH OF<br />

OTTER MARIAPOLDER<br />

BIESBOSCHCENTRUM<br />

OTTERPOLDER<br />

6<br />

10D<br />

HUISWAARD<br />

HENGSTPOLDER<br />

OUDE MAAS<br />

OBSERVATIEHUT<br />

OUDE KAT<br />

De <strong>Biesbosch</strong> ontstond na <strong>de</strong> St. Elisabethsvloed in 1421. Hele dorpen wer<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> vloed <strong>van</strong> <strong>de</strong> kaart geveegd,<br />

WILHELMINA<br />

HAVEN<br />

JULIANA HAVEN<br />

OTTERSLUIS<br />

een eigen flora en fauna. De meeste grien<strong>de</strong>n nu wilgenvloedbossen, waar Staatsbosbeheer <strong>de</strong> omgevallen bomen<br />

een eigen flora en fauna. De meeste grien<strong>de</strong>n nu wilgenvloedbossen, waar Staatsbosbeheer KOP VAN ‘T LAND<br />

<strong>de</strong> omgevallen bomen<br />

BIESBOSCHMUSEUM<br />

UITZICHTHEUVEL<br />

STAATSBOSBEHEER<br />

CENTRUM<br />

en IVN (instituut voor natuurbeschermingseducatie) werken samen in het Overlegorgaan Nationaal Park. Jaarlijks<br />

OBSERVATIEHUT<br />

Twee provincies, bezoeken meer vier dan gemeenten, 3.000.000 twee mensen recreatieschappen, <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>, waaron<strong>de</strong>r twee <strong>de</strong> waterschappen, regionale bevolking, drie ministeries, Staatsbosbeheer<br />

CATHARINA dagjesmensen, verblijfs-<br />

POLDER<br />

GAT VAN DE NOORDERKLIP<br />

DE ELZEN<br />

PETRUSPLAAT<br />

en IVN (instituut toeristen, watersporters voor natuurbeschermingseducatie) en buitenlandse toeristen. werken samen in het Overlegorgaan Nationaal Park. Jaarlijks<br />

(SPAARBEKKEN)<br />

ZUIDHAVEN<br />

bezoeken meer dan 3.000.000 mensen <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>, waaron<strong>de</strong>r <strong>de</strong> regionale bevolking, dagjesmensen, verblijfs-<br />

NOORDERPLAAT<br />

ZUIDGAT<br />

RIETPLAAT<br />

toeristen, watersporters en buitenlandse toeristen.<br />

NOORDPLAAT<br />

Bevers<br />

POLDER HOOGE HOF<br />

EENDENKOOI<br />

PAPENDRECHT<br />

Het meest bijzon<strong>de</strong>r in <strong>de</strong> 14H<strong>Biesbosch</strong><br />

is <strong>de</strong> eeuwige beweging <strong>van</strong> het water. Al heeft het getij niet meer <strong>de</strong> macht<br />

SLIEDRECHT<br />

G13<br />

BENEDEN MERWEDE<br />

Het meest bijzon<strong>de</strong>r in <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> is <strong>de</strong> eeuwige beweging <strong>van</strong> het water. Al heeft het getij niet meer <strong>de</strong> macht<br />

ZWIJNDRECHT<br />

<strong>van</strong> voor <strong>de</strong> sluiting <strong>van</strong> het Haringvliet, toen het eb en vloed verschil wel B5 tweeënhalve meter bedroeg, het zorgt<br />

<strong>van</strong> voor <strong>de</strong> sluiting <strong>van</strong> het Haringvliet, toen het eb en vloed verschil wel tweeënhalve meter bedroeg, het zorgt<br />

nog steeds voor een sterke stroming. Bij eb slikvlakten waarop je met je bootje kunt droogvallen, bij vloed kleine<br />

nog steeds voor een sterke stroming. Bij eb slikvlakten waarop je met je bootje kunt droogvallen, bij vloed kleine<br />

Stijd Stijd tegen tegen water water<br />

POLDER VISCHPLAAT<br />

In 1988 werd <strong>de</strong> bever in <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> geherintroduceerd. Inmid<strong>de</strong>ls ZUIDER JONGE DEEN zijn er meer dan 250. HONDERD EN DERTIG Her en <strong>de</strong>r POLDER LANGEPLAAT vind je MIDDEL hun<br />

VELD<br />

(SPAARBEKKEN)<br />

EENDENKOOI<br />

VISCHPLAAT<br />

afval 1, 6, 8<br />

avontuur 18, 19, 22<br />

beweging 23, 24, 28, 36, 37<br />

bewoners 23, 25, 28, 29, 35<br />

<strong>Biesbosch</strong>centrum 6, 10, 17<br />

boer<strong>de</strong>rij 21, 23<br />

bont 2<br />

KWALGAT<br />

dieren 1, 2, 18, 19, 28<br />

Dordrecht 28, 29, 33, 35, 39<br />

duurzaamheid 7, 9, 10<br />

geschie<strong>de</strong>nis 3, 13, 23-26, 29,<br />

NOORDER ELS<br />

30, 32, 38<br />

getij 35-39<br />

gieten 7<br />

grondstoffen 9, 10, 21<br />

DEENEPLAAT<br />

NOORDERGAT VAN DE VISSCHEN<br />

AMER<br />

UITZICHTHEUVEL<br />

gecreëerd. De ‘Nieuwe <strong>Dordt</strong>se <strong>Biesbosch</strong>’ wordt een groene buffer tussen <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> en <strong>de</strong> ste<strong>de</strong>lijke bebouwing<br />

MIDDEN ELS<br />

NOORDERDIEP<br />

NIEUWE MERWEDE<br />

ZUIDERGAT VAN DE VISSCHEN<br />

BIESBOSCH BEZOEKERSCENTRUM<br />

STAATSBOSBEHEER<br />

LAGE ZWALUWE<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Randstad. Ook <strong>de</strong> ecologische verbindingszone tussen <strong>de</strong> Sliedrechtse en <strong>de</strong> <strong>Dordt</strong>se <strong>Biesbosch</strong> wordt hierdoor<br />

JACHTHAVEN<br />

vormen <strong>van</strong> recreatie in het intensieve ge<strong>de</strong>elte, rondom een ecologisch beheer<strong>de</strong> zwem- en speelvijver. Daar zal<br />

DRIMMELEN<br />

RECREATIEPLAS<br />

POLDER BIESBOSCH<br />

KOOIKIL<br />

GAT VAN DEN KLEINEN HIL<br />

GAT VAN DEN<br />

BINNEN NIEUWENSTEEK<br />

GAT VAN VAN KAMPEN<br />

DORDRECHTHELSLOOT<br />

strijd tegen het water tegen; griendketen op <strong>de</strong> hoger gelegen platen, klepduikers voor <strong>de</strong> SPIERING regulering POLDER <strong>van</strong> het water,<br />

strijd tegen het water tegen; griendketen op <strong>de</strong> hoger gelegen platen, klepduikers SPIERINGSLUIS<br />

schotbalkensluisjes en groepen populieren die dienst <strong>de</strong><strong>de</strong>n als oriëntatiepunt bij hoog voor water. <strong>de</strong> regulering <strong>van</strong> het water,<br />

OOSTHAVEN<br />

schotbalkensluisjes en groepen populieren die dienst <strong>de</strong><strong>de</strong>n als oriëntatiepunt bij hoog water.<br />

POLDER JANTJES<br />

PLAAT<br />

Het Nationaal Park De <strong>Biesbosch</strong> groeit <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> jaren door natuurontwikkeling <strong>van</strong> 9000- naar 12.000 hectare.<br />

POLDER MALTHA<br />

JANTJES<br />

PANNEKOEK<br />

PLAAT<br />

Twee provincies, vier gemeenten, twee recreatieschappen, twee waterschappen, drie C7ministeries,<br />

Staatsbosbeheer<br />

Het Nationaal Park De <strong>Biesbosch</strong> groeit <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> jaren door natuurontwikkeling <strong>van</strong> 9000- naar 12.000 hectare.<br />

DORTSE KILL<br />

<strong>van</strong> <strong>Dordt</strong><br />

<strong>tot</strong> <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong><br />

I15<br />

De <strong>Biesbosch</strong> ontstond na <strong>de</strong> St. Elisabethsvloed in 1421. Hele dorpen wer<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> vloed <strong>van</strong> <strong>de</strong> kaart geveegd,<br />

en een uitgestrekt zoetwater getij<strong>de</strong>ngebied bleef achter. Kreken, eilan<strong>de</strong>n, zandplaten, ruigten en rietkragen, met<br />

en een uitgestrekt zoetwater getij<strong>de</strong>ngebied bleef achter. Kreken, eilan<strong>de</strong>n, zandplaten, ruigten en rietkragen, met<br />

laat liggen als bescherming en voedsel voor reeën, insecten en vogels. Overal in het gebied kom je elementen <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

laat liggen als bescherming en voedsel voor reeën, insecten en vogels. Overal in het gebied kom je elementen <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Nationaal Park<br />

Nationaal Park<br />

Bevers<br />

ZOETWATERGE TIJDENGEBIED<br />

In 1988 werd <strong>de</strong> bever in <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> geherintroduceerd. Inmid<strong>de</strong>ls zijn er meer dan 250. Her en <strong>de</strong>r vind je hun<br />

KEETSTUK<br />

burchten aan het water en overal zie je knaagsporen en glijbanen langs <strong>de</strong> oevers.<br />

burchten Nieuwe aan het <strong>Dordt</strong>se water en <strong>Biesbosch</strong><br />

overal zie je knaagsporen en glijbanen langs <strong>de</strong> oevers.<br />

Op het Eiland <strong>van</strong> Dordrecht wordt ongeveer 400 hectare nieuw recreatiegebied en 400 hectare nieuwe natuur<br />

Nieuwe <strong>Dordt</strong>se <strong>Biesbosch</strong><br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Randstad. Ook <strong>de</strong> ecologische verbindingszone tussen <strong>de</strong> Sliedrechtse en <strong>de</strong> <strong>Dordt</strong>se <strong>Biesbosch</strong> wordt hierdoor<br />

HOLLANDS DIEP<br />

NOORDERGAT VAN DE PLOMP<br />

Op het Eiland<br />

verbeterd.<br />

<strong>van</strong><br />

Weinig<br />

Dordrecht<br />

ste<strong>de</strong>n<br />

wordt<br />

in Ne<strong>de</strong>rland<br />

ongeveer<br />

krijgen<br />

400<br />

zo’n<br />

hectare<br />

groot natuurnieuw<br />

en<br />

recreatiegebied direct<br />

en 400<br />

naast<br />

hectare<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>ur.<br />

nieuwe<br />

De bijzon<strong>de</strong>re<br />

natuur POLDER KINDEM<br />

pol<strong>de</strong>rstructuur met kreken en dijken en <strong>de</strong> ligging aan <strong>de</strong> rivier maken een mooi geheel <strong>van</strong> het gebied.<br />

gecreëerd. De ‘Nieuwe <strong>Dordt</strong>se <strong>Biesbosch</strong>’ wordt een groene buffer tussen <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> en <strong>de</strong> ste<strong>de</strong>lijke bebouwing<br />

Er zijn allerlei vormen <strong>van</strong> extensieve, natuurgerichte recreatie gepland. Struinnatuur, een speelbos en duurzame<br />

verbeterd. ook Weinig het meest ste<strong>de</strong>n duurzame in Ne<strong>de</strong>rland bezoekerscentrum krijgen zo’n <strong>van</strong> Europa groot gebouwd natuur- wor<strong>de</strong>n en recreatiegebied met passen<strong>de</strong> direct overnachtingsmogelijkhe<strong>de</strong>n.<br />

naast <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur. De bijzon<strong>de</strong>re<br />

pol<strong>de</strong>rstructuur In 2013 zal met <strong>de</strong> Nieuwe kreken <strong>Dordt</strong>se en dijken <strong>Biesbosch</strong> en <strong>de</strong> klaar ligging zijn. aan <strong>de</strong> rivier maken een mooi geheel <strong>van</strong> het gebied.<br />

Er zijn allerlei vormen <strong>van</strong> extensieve, natuurgerichte recreatie gepland. Struinnatuur, een speelbos en duurzame<br />

vormen Er <strong>van</strong> komen recreatie allerlei in vormen het intensieve <strong>van</strong> extensieve, ge<strong>de</strong>elte, natuurgerichte rondom recreatie een ecologisch zoals struinnatuur beheer<strong>de</strong> en zwem- een speelbos en speelvijver. en nieuwe, Daar zal<br />

duurzame vormen <strong>van</strong> recreatie in het intensieve ge<strong>de</strong>elte rondom een ecologisch beheer<strong>de</strong> zwem- en speelvijver.<br />

ook het meest duurzame bezoekerscentrum <strong>van</strong> Europa gebouwd wor<strong>de</strong>n met passen<strong>de</strong> overnachtingsmogelijkhe<strong>de</strong>n.<br />

Hier moet ook het meest duurzame bezoekerscentrum <strong>van</strong> Europa komen en is ruimte voor passen<strong>de</strong> overnachtings-<br />

In 2013 zal <strong>de</strong> Nieuwe <strong>Dordt</strong>se <strong>Biesbosch</strong> klaar zijn.<br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n. In 2013 moet <strong>de</strong> Nieuwe <strong>Dordt</strong>se <strong>Biesbosch</strong> klaar zijn.<br />

Er komen allerlei vormen <strong>van</strong> extensieve, natuurgerichte recreatie zoals struinnatuur en een speelbos en nieuwe,<br />

duurzame vormen <strong>van</strong> recreatie in het intensieve ge<strong>de</strong>elte rondom een ecologisch beheer<strong>de</strong> zwem- en speelvijver.<br />

Hier moet ook het meest duurzame bezoekerscentrum <strong>van</strong> Europa komen en is ruimte voor passen<strong>de</strong> overnachtingsmogelijkhe<strong>de</strong>n.<br />

In 2013 moet <strong>de</strong> Nieuwe <strong>Dordt</strong>se <strong>Biesbosch</strong> klaar zijn.<br />

Steekwoor<strong>de</strong>n en afbeeldingsnummers<br />

4A<br />

KOOIGAT<br />

GAT VAN DE KERKSLOOT<br />

hergebruik 2, 5, 7<br />

hout 7, 12<br />

huis 23, 25-29, 32, 33<br />

industrie 8<br />

inzoomen 18, 19, 23, 24<br />

kin<strong>de</strong>ren 18, 19, 25<br />

krui<strong>de</strong>n 11, 21<br />

landschap 19, 21, 24, 25, 28<br />

leefgebied 23, 28<br />

lokaal 20, 21, 24<br />

markeren 14, 24, 26, 28, 34,<br />

35, 38, 39<br />

materialen 4, 5, 7<br />

meubel 5, 7<br />

museum 25, 27 , 32<br />

BOOMGAT<br />

KEESJES KILLEKE<br />

ZOETEMELKSKIL<br />

DE GIJSTER<br />

(SPAARBEKKEN)<br />

STROOMGAT<br />

BENEDEN MERWEDE<br />

NIEUWE MERWEDE<br />

POLDER TURFZAKKEN<br />

DE RUIGTEN BEZUIDEN<br />

DEN PEERENBOOM<br />

HOFMANSPLAAT<br />

GIESSENDAM<br />

GAT VAN DEN HENGST<br />

DE DOOD<br />

EENDENKOOI<br />

nacht 12, 18, 19, 22, 25, 27,<br />

38, 39<br />

natuur 18, 19, 21, 22, 28<br />

navigatie 14, 38, 39<br />

observatie 19, 22,29-34, 36,<br />

38, 39<br />

ont<strong>de</strong>kken 18,19<br />

pol<strong>de</strong>r 24, 38, 39<br />

pret 12, 18, 19, 25<br />

recreatie 20-22<br />

riet 3, 5, 17<br />

route 14, 22<br />

seizoenen 3, 24, 28<br />

sprokkelen 3, 6<br />

stad 28, 38, 39<br />

THOMASWAARD<br />

POLDER MOORDPLAAT<br />

POLDER LEPELAAR<br />

POLDER DE PLOMP<br />

RUIGT OF REUGT<br />

JANNEZAND<br />

SPIJKERBOOR<br />

BERGSE MAAS<br />

MIDDELSTE GAT VAN HET ZAND<br />

STEURGAT<br />

BOVENSTE GAT VAN HET ZAND<br />

HAVEN<br />

SNEEPKIL<br />

BEVERT<br />

JEPPEGAT<br />

GEERTRUIDENBERG<br />

AART ELOYENBOSCH EN<br />

JONGE JANSWAARD<br />

WEST KIL<br />

GAT VAN LOOPGAUW<br />

AAKVLAAI<br />

DONGE<br />

KOP VAN DEN OUDEN WIEL<br />

BRUINE KIL<br />

1000m<br />

BIESBOSCHSLUIS<br />

BAKKERSKIL<br />

JACHTHAVEN<br />

RAAMSDONKVEER<br />

KURENPOLDER<br />

(RECREATIEOORD)<br />

stilte 12, 18, 31<br />

techniek 37, 38<br />

textiel 10<br />

tijd 24, 28, 35, 36, 38<br />

uitzicht 15, 16, 32-34<br />

varen 14<br />

verhalen 25, 27<br />

vlechten 10, 13, 17<br />

water 1, 9, 14-17, 22, 35, 36,<br />

38, 39<br />

waterkant 1, 15, 16, 35, 36<br />

weven 10<br />

wilgen 4-7, 13, 14<br />

zintuigen 18, 19, 25<br />

STEURGAT<br />

HARDINXVELD-GIESSENDAM<br />

WERKENDAM<br />

HANK


2 3<br />

BIOLOGISCHE BEHEERSVERSLAG L EGGI NG<br />

VLINDERS<br />

Argusvlin<strong>de</strong>r<br />

Atalanta<br />

Bont zandoogje<br />

Boomblauwtje<br />

Bruin blauwtje<br />

Bruin zandoogje<br />

Citroenvlin<strong>de</strong>r<br />

Dagpauwoog<br />

Distelvlin<strong>de</strong>r<br />

Gehakkel<strong>de</strong><br />

Groot dikkopje<br />

Groot koolwitje<br />

Hooibeestje<br />

Icarusblauwtje<br />

Klein gea<strong>de</strong>rd witje<br />

Klein koolwitje<br />

Kleine vos<br />

Kleine vuurvlin<strong>de</strong>r<br />

Koninginne page<br />

Landkaartje<br />

Oranje luzernevlin<strong>de</strong>r<br />

Oranje zandoogje<br />

Oranjetipje<br />

Zwartsprietdikkopje<br />

LIBELLEN<br />

Azuurwaterjuffer<br />

Beekrombout<br />

Blauwe breedscheenjuffer<br />

Blauwe glazenmaker<br />

Bloedro<strong>de</strong> hei<strong>de</strong>libel<br />

Bosbeekjuffer<br />

Bruine glazenmaker<br />

Bruine korenbout<br />

Bruinro<strong>de</strong> hei<strong>de</strong>libel<br />

Geelvlekhei<strong>de</strong>libel<br />

Gewone oeverlibel<br />

Gewone pantserjuffer<br />

Glasssnij<strong>de</strong>r<br />

Groene glazenmaker<br />

Grote keizerlibel<br />

Grote roodoogjuffer<br />

Houtpantserjuffer<br />

Kleine roodoogjuffer<br />

Lantaarntje<br />

Metaalglanslibel<br />

Noordse witsnuitlibel<br />

Paar<strong>de</strong>nbijter<br />

Platbuik<br />

Rivierrombout<br />

Smaragdlibel<br />

Steenro<strong>de</strong> hei<strong>de</strong>libel<br />

Tangpantserjuffer<br />

Tengere grasjuffer<br />

Variabele waterjuffer<br />

Viervlek<br />

Vroege glazenmaker<br />

Vuurjuffer<br />

Vuurlibel<br />

Watersnuffel<br />

Wei<strong>de</strong>beekjuffer<br />

Zui<strong>de</strong>lijke glazenmaker<br />

Zui<strong>de</strong>lijke hei<strong>de</strong>libel<br />

Zui<strong>de</strong>lijke keizerlibel<br />

Zwarte hei<strong>de</strong>libel<br />

Zwerven<strong>de</strong> hei<strong>de</strong>libel<br />

Zwerven<strong>de</strong> pantserjuffer<br />

VISSEN<br />

Alver<br />

Baars<br />

Barbeel<br />

Bittervoorn<br />

Blankvoorn<br />

Bot<br />

Brasem<br />

Driedoornig stekelbaarsje<br />

Fint<br />

Giebel (wil<strong>de</strong> goudvis)<br />

Graskarper<br />

Grote marene<br />

Grote mod<strong>de</strong>r<br />

kruiper<br />

Har<strong>de</strong>r<br />

Houting<br />

Karper<br />

Kleine mod<strong>de</strong>rkruiper<br />

Kolblei<br />

Kopvoorn<br />

Kroeskarper<br />

Kwabaal<br />

Meerval<br />

Pos<br />

Rivierdon<strong>de</strong>rpad<br />

Riviergron<strong>de</strong>l<br />

Rivierprik<br />

Roofblei<br />

Rietvoorn of<br />

ruisvoorn<br />

Serpeling<br />

Sneep<br />

Snoek<br />

Snoekbaars<br />

Spiering<br />

Steur<br />

Tiendoornig stekelbaarsje<br />

Vetje<br />

Win<strong>de</strong><br />

Zalm<br />

Zeeforel<br />

Zeelt<br />

Zeeprik<br />

ZOOGDIEREN<br />

Aardmuis<br />

Bever<br />

Beverrat<br />

Bosmuis<br />

Bosspitsmuis<br />

Bruine rat<br />

Bunzing<br />

Dwergmuis<br />

Dwergspitsmuis<br />

Egel<br />

Haas<br />

Hermelijn<br />

Huismuis<br />

Huisspitsmuis<br />

Konijn<br />

Mol<br />

Muskusrat<br />

Nerts<br />

Noordse woelmuis<br />

Rosse woelmuis<br />

Veldmuis<br />

Vos<br />

Waterspitsmuis<br />

Wezel<br />

Woelrat<br />

VLEERMUIZEN<br />

Atervleermuis<br />

Gewone baardvleermuis<br />

Gewone dwergvleermuis<br />

Gewone grootoorvleermuis<br />

Laatvlieger<br />

Meervleermuis<br />

Rosse vleermuis<br />

Ruige dwergvleermuis<br />

Tweekleurig<br />

vleermuis<br />

Watervleermuis<br />

VOGELS<br />

Aalscholver<br />

Appelvink<br />

Baardmannetje<br />

Barmsijs<br />

Beflijster<br />

Bergeend<br />

Blauwborst<br />

Blauwe kiekendief<br />

Blauwe reiger<br />

Boerenzwaluw<br />

Bokje<br />

Bontbek plevier<br />

Bonte kraai<br />

Bonte strandloper<br />

Bonte vliege<strong>van</strong>ger<br />

Boomklever<br />

Boomkruiper<br />

Boomleeuwerik<br />

Boompieper<br />

Boomvalk<br />

Bosrietzanger<br />

Bosruiter<br />

Bosuil<br />

Braamsluiper<br />

Brandgans<br />

Brilduiker<br />

Bruine kiekendief<br />

Bui<strong>de</strong>lmees<br />

Buizerd<br />

Cana<strong>de</strong>se gans<br />

Casarca<br />

Cettis zanger<br />

Citroen kwikstaart<br />

Dodaars<br />

Dwergmeeuw<br />

Dwergstern<br />

Ei<strong>de</strong>reend<br />

Ekster<br />

Engelse gelekwikstaart<br />

Fazant<br />

Fitis<br />

Frater<br />

Fuut<br />

Geelpootmeeuw<br />

Gekraag<strong>de</strong> roodstaart<br />

Gele kwikstaart s.s.<br />

Geoor<strong>de</strong> fuut<br />

Gierzwaluw<br />

Glanskop<br />

Goudhaantje<br />

Goudplevier<br />

Goudvink<br />

Grasmus<br />

Graspieper<br />

Grauwe gans<br />

Grauwe klauwier<br />

Grauwe vliegen<strong>van</strong>ger<br />

Groene specht<br />

Groenling<br />

Groenpootruiter<br />

Grote bonte specht<br />

Grote gele kwikstaart<br />

Grote karekiet<br />

Grote lijster<br />

Grote mantelmeeuw<br />

Grote stern<br />

Grote zaagbek<br />

Grote zeeëend<br />

Grote zilverreiger<br />

Grutto<br />

Havik<br />

Heggemus<br />

Holenduif<br />

Houtduif<br />

Houtsnip<br />

Huismus<br />

Huiszwaluw<br />

IJsduiker<br />

IJseend<br />

IJsvogel<br />

Indische gans<br />

Jan <strong>van</strong> Gent<br />

Kanoetstrandloper<br />

Kauw<br />

Keep<br />

Kemphaan<br />

Kerkuil<br />

Kievit<br />

Klapekster<br />

Klein waterhoen<br />

Kleine bonte specht<br />

Kleine jager<br />

Kleine karekiet<br />

Kleine mantelmeeuw<br />

Kleine plevier<br />

Kleine rietgans<br />

Kleine strandloper<br />

Kleine zilverreiger<br />

Kleine zwaan<br />

Kleinst waterhoen<br />

Kluut<br />

Kneu<br />

Knobbelzwaan<br />

Koekoek<br />

Koereiger<br />

Kokmeeuw<br />

Kolgans<br />

Koolmees<br />

Koperwiek<br />

Kraanvogel<br />

Krakeend<br />

Kramsvogel<br />

Krekelzanger<br />

Krombek strandloper<br />

Krooneend<br />

Kuifduiker<br />

Kuifeend<br />

Kwak<br />

Kwartel<br />

Kwartelkoning<br />

Lepelaar<br />

Matkop<br />

Meerkoet<br />

Merel<br />

Mid<strong>de</strong>lste Zaagbek<br />

Morinelplevier<br />

Nachtegaal<br />

Nijlgans<br />

Nonnetje<br />

Noordse gelekwikstaart<br />

Noordse stern<br />

Noordse stormvogel<br />

Oeverloper<br />

Oeverzwaluw<br />

Ooievaar<br />

Paapje<br />

Paarse strandloper<br />

Patrijs<br />

Pestvogel<br />

Pijlstaart<br />

Pimpelmees<br />

Porseleinhoen<br />

Purperreiger<br />

Putter<br />

Raaf<br />

Ransuil<br />

Regenwulp<br />

Reuzen stern<br />

Rietgans<br />

Rietgors<br />

Rietzanger<br />

Ringmus<br />

Ro<strong>de</strong> wouw<br />

Roerdomp<br />

Roodborst<br />

Roodborsttapuit<br />

Roodhalsfuut<br />

Roodhalsgans<br />

Roodkeelduiker<br />

Roodmus<br />

Rouwkwikstaart<br />

Ruigpootbuizerd<br />

Scholekster<br />

Sijs<br />

Slechtvalk<br />

Slobeend<br />

Smelleken<br />

Smient<br />

Sneeuwgans<br />

Snor<br />

Soepeend<br />

Soepgans<br />

Sperwer<br />

Spotvogel<br />

Spreeuw<br />

Sprinkhaanrietzanger<br />

Staartmees<br />

Steenloper<br />

Steenuil<br />

Steltkluut<br />

Stormmeeuw<br />

Struikzanger<br />

Tafeleend<br />

Tapuit<br />

Temmincks strandloper<br />

Tjiftjaf<br />

Toppereend<br />

Torenvalk<br />

Tortelduif<br />

Tuinfluiter<br />

Tureluur<br />

Veldleeuwerik<br />

Velduil<br />

Vink<br />

Visarend<br />

Visdief<br />

Vlaamse gaai<br />

Vuurgoudhaantje<br />

Waaierstaartrietzanger<br />

Water-/oeverpieper<br />

Waterhoen<br />

Waterral<br />

Watersnip<br />

Wespendief<br />

Wielewaal<br />

Wil<strong>de</strong> eend<br />

Wil<strong>de</strong> zwaan<br />

Winterkoning<br />

Wintertaling<br />

Witgatje<br />

Witoogeend<br />

Witte kwikstaart<br />

Witstaartkievit<br />

Witvleugelstern<br />

Witwangstern<br />

Woudaapje<br />

Zanglijster<br />

Zeearend<br />

Zilvermeeuw<br />

Zilverplevier<br />

Zomertaling<br />

Zwarte kraai<br />

Zwarte ooievaar<br />

Zwarte roodstaart<br />

Zwarte ruiter<br />

Zwarte specht<br />

Zwarte stern<br />

Zwarte wouw<br />

Zwarte zeeëend<br />

Zwartkop<br />

Zwartkopmeeuw<br />

PLANTEN<br />

Aalbes<br />

Aardaker<br />

Aardbeiklaver<br />

Aarve<strong>de</strong>rkruid<br />

Akkerdistel<br />

Akkerereprijs<br />

Akkerhoornbloem<br />

Akkerkers<br />

Akkerkool<br />

Akkermelkdistel<br />

Akkermunt<br />

<strong>Landinwaarts</strong><br />

bron: Evi<strong>de</strong>s Waterbedrijf<br />

Akkervergeet-mijnietje<br />

Akkerviooltje<br />

Akkerwin<strong>de</strong><br />

Avondkoekoeksbloem<br />

Bastaardbraam<br />

Bastaardpaar<strong>de</strong>nstaart<br />

Basterdklaver<br />

Beekpunge<br />

Beemdkroon<br />

Beemdlangbloem<br />

Behaar<strong>de</strong> boterbloem<br />

Beklier<strong>de</strong> basterdwe<strong>de</strong>rik<br />

Beklier<strong>de</strong> duizendknoop<br />

Bergbasterdwe<strong>de</strong>rik<br />

Bergdravik<br />

Bermooievaarsbek<br />

Bermzuring<br />

Bevertjes<br />

Bezemkruiskruid<br />

Bieslook<br />

Biezenknoppen<br />

Bijenorchis<br />

Bijvoet<br />

Bittere veldkers<br />

Bitterzoet<br />

Blaartrekken<strong>de</strong><br />

boterbloem<br />

Blaassilene<br />

Blaaszegge<br />

Blauw glidkruid<br />

Blauw guichelheil<br />

Blauw walstro<br />

Blauwe waterereprijs<br />

Bleekgele droogbloem<br />

Bleke basterdwe<strong>de</strong>rik<br />

Bleke klaproos<br />

Bloedzuring<br />

Blon<strong>de</strong> egelskop<br />

Boerenwormkruid<br />

Bont kroonkruid<br />

Bonte gele dovenetel<br />

Borstelbies<br />

Bosandoorn<br />

Bosbies<br />

Boskruiskruid<br />

Bosmuur<br />

Bosrank<br />

Bosveldkers<br />

Bre<strong>de</strong> ereprijs<br />

Bre<strong>de</strong> stekelvaren<br />

Bre<strong>de</strong> waterpest<br />

Bre<strong>de</strong> wespenorchis<br />

Bruin cypergras<br />

Cana<strong>de</strong>se fijnstraal<br />

Citroengele honing<br />

klaver<br />

Dagkoekoeksbloem<br />

Daslook<br />

Dauwbraam<br />

Donkere vetmuur<br />

Doornappel<br />

Doorschijnend sterrenkroos<br />

Draa<strong>de</strong>reprijs<br />

Driekantige bies<br />

Drienerfmuur<br />

Drijvend fonteikruid<br />

Dubbelkelk<br />

VERVOLG naast p. 6<br />

OUDE MAAS<br />

12F<br />

DORTSE KILL<br />

ZWIJNDRECHT<br />

WILHELMINA<br />

HAVEN<br />

JULIANA HAVEN<br />

14H<br />

G13<br />

<strong>van</strong> <strong>Dordt</strong><br />

<strong>tot</strong> <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong><br />

HOLLANDS DIEP<br />

DORDRECHT<br />

EENDENKOOI<br />

NOORDPLAAT<br />

PAPENDRECHT<br />

ZUIDGAT<br />

KEETSTUK<br />

DE ELZEN<br />

afval 1, 6, 8<br />

avontuur 18, 19, 22<br />

beweging 23, 24, 28, 36, 37<br />

bewoners 23, 25, 28, 29, 35<br />

<strong>Biesbosch</strong>centrum 6, 10, 17<br />

boer<strong>de</strong>rij 21, 23<br />

bont 2<br />

I15<br />

LAGE ZWALUWE<br />

KWALGAT<br />

dieren 1, 2, 18, 19, 28<br />

Dordrecht 28, 29, 33, 35, 39<br />

duurzaamheid 7, 9, 10<br />

geschie<strong>de</strong>nis 3, 13, 23-26, 29,<br />

NOORDER ELS<br />

30, 32, 38<br />

getij 35-39<br />

gieten 7<br />

grondstoffen 9, 10, 21<br />

MIDDEN ELS<br />

NOORDERDIEP<br />

POLDER BIESBOSCH<br />

NIEUWE MERWEDE<br />

BENEDEN MERWEDE<br />

DEENEPLAAT<br />

ZUIDHAVEN<br />

NOORDERGAT VAN DE VISSCHEN<br />

ZUIDERGAT VAN DE VISSCHEN<br />

GROTE RUG<br />

(SPAARBEKKEN)<br />

KOOIKIL<br />

ZUIDER JONGE DEEN<br />

POLDER HOOGE HOF<br />

B5<br />

GAT VAN DEN KLEINEN HIL<br />

EENDENKOOI<br />

VISCHPLAAT<br />

4A<br />

DE KIKVORSCH OF<br />

OTTER MARIAPOLDER<br />

KOP VAN ‘T LAND<br />

OOSTHAVEN<br />

AMER<br />

JANTJES<br />

PLAAT<br />

CATHARINA<br />

POLDER<br />

POLDER VISCHPLAAT<br />

GAT VAN DEN<br />

BINNEN NIEUWENSTEEK<br />

RECREATIEGEBIED DE<br />

HOLLANDSE BIESBOSCH<br />

OBSERVATIEHUT<br />

SPIERINGSLUIS<br />

C7<br />

OTTERPOLDER<br />

OBSERVATIEHUT<br />

E11<br />

OTTERSLUIS<br />

SPIERING POLDER<br />

POLDER JANTJES<br />

PLAAT<br />

PANNEKOEK<br />

GAT VAN VAN KAMPEN<br />

BIESBOSCHCENTRUM<br />

BIESBOSCHMUSEUM<br />

STAATSBOSBEHEER<br />

CENTRUM<br />

Steekwoor<strong>de</strong>n en afbeeldingsnummers<br />

KOOIGAT<br />

SLIEDRECHT<br />

DORDRECHTHELSLOOT<br />

HONDERD EN DERTIG<br />

(SPAARBEKKEN)<br />

HUISWAARD<br />

PETRUSPLAAT<br />

(SPAARBEKKEN)<br />

GAT VAN DE KERKSLOOT<br />

RIETPLAAT<br />

hergebruik 2, 5, 7<br />

hout 7, 12<br />

huis 23, 25-29, 32, 33<br />

industrie 8<br />

inzoomen 18, 19, 23, 24<br />

kin<strong>de</strong>ren 18, 19, 25<br />

krui<strong>de</strong>n 11, 21<br />

landschap 19, 21, 24, 25, 28<br />

leefgebied 23, 28<br />

lokaal 20, 21, 24<br />

markeren 14, 24, 26, 28, 34,<br />

35, 38, 39<br />

materialen 4, 5, 7<br />

meubel 5, 7<br />

museum 25, 27 , 32<br />

6<br />

HET SLUIS<br />

UITZICHTHEUVEL<br />

UITZICHTHEUVEL<br />

OUDE KAT<br />

10D<br />

POLDER LANGEPLAAT<br />

NOORDERGAT VAN DE PLOMP<br />

POLDER MALTHA<br />

POLDER KORT - EN<br />

LANGAMBACHT<br />

BOOMGAT<br />

OBSERVATIEHUT<br />

GAT VAN DE NOORDERKLIP<br />

NOORDERPLAAT<br />

KEESJES KILLEKE<br />

HENGSTPOLDER<br />

MIDDEL VELD<br />

DE GIJSTER<br />

(SPAARBEKKEN)<br />

BIESBOSCH BEZOEKERSCENTRUM<br />

STAATSBOSBEHEER<br />

DRIMMELEN<br />

POLDER KINDEM<br />

STROOMGAT<br />

ZOETEMELKSKIL<br />

JACHTHAVEN<br />

BENEDEN MERWEDE<br />

NIEUWE MERWEDE<br />

POLDER TURFZAKKEN<br />

RECREATIEPLAS<br />

DE RUIGTEN BEZUIDEN<br />

DEN PEERENBOOM<br />

HOFMANSPLAAT<br />

GIESSENDAM<br />

GAT VAN DEN HENGST<br />

DE DOOD<br />

EENDENKOOI<br />

nacht 12, 18, 19, 22, 25, 27,<br />

38, 39<br />

natuur 18, 19, 21, 22, 28<br />

navigatie 14, 38, 39<br />

observatie 19, 22,29-34, 36,<br />

38, 39<br />

ont<strong>de</strong>kken 18,19<br />

pol<strong>de</strong>r 24, 38, 39<br />

pret 12, 18, 19, 25<br />

recreatie 20-22<br />

riet 3, 5, 17<br />

route 14, 22<br />

seizoenen 3, 24, 28<br />

sprokkelen 3, 6<br />

stad 28, 38, 39<br />

THOMASWAARD<br />

POLDER MOORDPLAAT<br />

POLDER LEPELAAR<br />

POLDER DE PLOMP<br />

RUIGT OF REUGT<br />

JANNEZAND<br />

SPIJKERBOOR<br />

BERGSE MAAS<br />

MIDDELSTE GAT VAN HET ZAND<br />

STEURGAT<br />

BOVENSTE GAT VAN HET ZAND<br />

HAVEN<br />

SNEEPKIL<br />

BEVERT<br />

JEPPEGAT<br />

GEERTRUIDENBERG<br />

AART ELOYENBOSCH EN<br />

JONGE JANSWAARD<br />

WEST KIL<br />

GAT VAN LOOPGAUW<br />

AAKVLAAI<br />

DONGE<br />

KOP VAN DEN OUDEN WIEL<br />

BRUINE KIL<br />

1000m<br />

BIESBOSCHSLUIS<br />

BAKKERSKIL<br />

JACHTHAVEN<br />

RAAMSDONKVEER<br />

KURENPOLDER<br />

(RECREATIEOORD)<br />

stilte 12, 18, 31<br />

techniek 37, 38<br />

textiel 10<br />

tijd 24, 28, 35, 36, 38<br />

uitzicht 15, 16, 32-34<br />

varen 14<br />

verhalen 25, 27<br />

vlechten 10, 13, 17<br />

water 1, 9, 14-17, 22, 35, 36,<br />

38, 39<br />

waterkant 1, 15, 16, 35, 36<br />

weven 10<br />

wilgen 4-7, 13, 14<br />

zintuigen 18, 19, 25<br />

STEURGAT<br />

HARDINXVELD-GIESSENDAM<br />

WERKENDAM<br />

HANK


afb. 1 afb. 2<br />

afb. 3<br />

4 5<br />

Eefje Sandmann<br />

Steven Banken<br />

afb. 4 afb. 5 afb. 7<br />

afb. 1, 2<br />

Van Hollandse bo<strong>de</strong>m<br />

Het Hollandse paradijs <strong>van</strong><br />

rivieren, beekjes, plassen en<br />

sloten is <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ale leefomgeving<br />

voor <strong>de</strong> muskusrat. De waterdiertjes<br />

graven hun holen het liefst<br />

in dijken en waterkanten, maar<br />

hierdoor raken <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

waterwerken lek of storten in.<br />

Gevaarlijk, want Ne<strong>de</strong>rland ligt<br />

voor een groot ge<strong>de</strong>elte on<strong>de</strong>r het<br />

zeeniveau. De muskusrat wordt<br />

bestre<strong>de</strong>n, maar met <strong>de</strong> do<strong>de</strong><br />

diertjes wordt niets gedaan.<br />

De bestrijdingsdienst is bang<br />

om geassocieerd te wor<strong>de</strong>n met<br />

pelsdierfokkerijen en <strong>de</strong><br />

bonthan<strong>de</strong>l. Zon<strong>de</strong>, want na <strong>de</strong><br />

noodzakelijke bestrijding <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

muskusrat ontstaat er juist een<br />

mogelijkheid om bont te produceren,<br />

zon<strong>de</strong>r speciaal daarvoor<br />

dieren te do<strong>de</strong>n. Je zou het<br />

ecologisch bont kunnen noemen.<br />

Het is immers recycling <strong>van</strong> een<br />

onontkoombaar afvalproduct<br />

voor een veilig Ne<strong>de</strong>rland.<br />

afval<br />

bont<br />

hergebruik<br />

dieren<br />

water<br />

waterkant<br />

geschie<strong>de</strong>nis<br />

hergebruik<br />

materialen<br />

meubel<br />

riet<br />

seizoenen<br />

sprokkelen<br />

wilgen<br />

afb. 3, 4, 5<br />

Schoven<br />

Ou<strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> ambachten komen<br />

terug met <strong>de</strong> seizoenen. Het<br />

tegenwoordig kwalitatief slechte<br />

riet en wilgenhout wordt in <strong>de</strong><br />

winter gesne<strong>de</strong>n en gebun<strong>de</strong>ld<br />

<strong>tot</strong> zitobject voor <strong>de</strong> zomer.<br />

Na het seizoen vallen <strong>de</strong> bun<strong>de</strong>ls<br />

uit elkaar. Teruggegeven aan <strong>de</strong><br />

natuur, als zijn<strong>de</strong> voeding voor<br />

nieuwe wilgen en riet.<br />

De muskusrat wordt bestre<strong>de</strong>n, maar met <strong>de</strong> do<strong>de</strong><br />

diertjes wordt niets gedaan.<br />

Ou<strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> ambachten komen terug in<br />

seizoensgebon<strong>de</strong>n zitobjecten zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> natuur<br />

zijn grondstof te ontnemen.<br />

Natuurlijke constructies wor<strong>de</strong>n vertaald naar<br />

gedomesticeer<strong>de</strong> objecten.<br />

afb. 6<br />

afb. 6, 7<br />

<strong>Biesbosch</strong>vertakkingen<br />

De <strong>Biesbosch</strong> is in <strong>de</strong> loop <strong>de</strong>r<br />

eeuwen afwisselend gecultiveerd,<br />

teruggenomen, behou<strong>de</strong>n en<br />

teruggegeven aan <strong>de</strong> natuur. In<br />

mijn project heb ik gewerkt met<br />

door <strong>de</strong> natuur en door <strong>de</strong> mens<br />

gemaakte wilgentakken.Gegoten<br />

in aluminium heb ik ze als poten<br />

gebruikt voor een tafel. Het <strong>van</strong><br />

wilgentakken gemaakte tafelblad<br />

is recyclebaar. In dit product is<br />

zowel <strong>de</strong> cultivering als het<br />

teruggeven aan <strong>de</strong> natuur gebruikt.<br />

Joep Huisinga<br />

afval<br />

<strong>Biesbosch</strong>centrum<br />

duurzaamheid<br />

gieten<br />

hergebruik<br />

hout<br />

materialen<br />

meubel<br />

sprokkelen<br />

wilgen<br />

afb. 7b


afb. 1 afb. 2<br />

afb. 3<br />

4 5<br />

Eefje Sandmann<br />

Steven Banken<br />

afb. 4 afb. 5 afb. 7<br />

afb. 1, 2<br />

Van Hollandse bo<strong>de</strong>m<br />

Het Hollandse paradijs <strong>van</strong><br />

rivieren, beekjes, plassen en<br />

sloten is <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ale leefomgeving<br />

voor <strong>de</strong> muskusrat. De waterdiertjes<br />

graven hun holen het liefst<br />

in dijken en waterkanten, maar<br />

hierdoor raken <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

waterwerken lek of storten in.<br />

Gevaarlijk, want Ne<strong>de</strong>rland ligt<br />

voor een groot ge<strong>de</strong>elte on<strong>de</strong>r het<br />

zeeniveau. De muskusrat wordt<br />

bestre<strong>de</strong>n, maar met <strong>de</strong> do<strong>de</strong><br />

diertjes wordt niets gedaan.<br />

De bestrijdingsdienst is bang<br />

om geassocieerd te wor<strong>de</strong>n met<br />

pelsdierfokkerijen en <strong>de</strong><br />

bonthan<strong>de</strong>l. Zon<strong>de</strong>, want na <strong>de</strong><br />

noodzakelijke bestrijding <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

muskusrat ontstaat er juist een<br />

mogelijkheid om bont te produceren,<br />

zon<strong>de</strong>r speciaal daarvoor<br />

dieren te do<strong>de</strong>n. Je zou het<br />

ecologisch bont kunnen noemen.<br />

Het is immers recycling <strong>van</strong> een<br />

onontkoombaar afvalproduct<br />

voor een veilig Ne<strong>de</strong>rland.<br />

afval<br />

bont<br />

hergebruik<br />

dieren<br />

water<br />

waterkant<br />

geschie<strong>de</strong>nis<br />

hergebruik<br />

materialen<br />

meubel<br />

riet<br />

seizoenen<br />

sprokkelen<br />

wilgen<br />

afb. 3, 4, 5<br />

Schoven<br />

Ou<strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> ambachten komen<br />

terug met <strong>de</strong> seizoenen. Het<br />

tegenwoordig kwalitatief slechte<br />

riet en wilgenhout wordt in <strong>de</strong><br />

winter gesne<strong>de</strong>n en gebun<strong>de</strong>ld<br />

<strong>tot</strong> zitobject voor <strong>de</strong> zomer.<br />

Na het seizoen vallen <strong>de</strong> bun<strong>de</strong>ls<br />

uit elkaar. Teruggegeven aan <strong>de</strong><br />

natuur, als zijn<strong>de</strong> voeding voor<br />

nieuwe wilgen en riet.<br />

De muskusrat wordt bestre<strong>de</strong>n, maar met <strong>de</strong> do<strong>de</strong><br />

diertjes wordt niets gedaan.<br />

Ou<strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> ambachten komen terug in<br />

seizoensgebon<strong>de</strong>n zitobjecten zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> natuur<br />

zijn grondstof te ontnemen.<br />

Natuurlijke constructies wor<strong>de</strong>n vertaald naar<br />

gedomesticeer<strong>de</strong> objecten.<br />

afb. 6<br />

afb. 6, 7<br />

<strong>Biesbosch</strong>vertakkingen<br />

De <strong>Biesbosch</strong> is in <strong>de</strong> loop <strong>de</strong>r<br />

eeuwen afwisselend gecultiveerd,<br />

teruggenomen, behou<strong>de</strong>n en<br />

teruggegeven aan <strong>de</strong> natuur. In<br />

mijn project heb ik gewerkt met<br />

door <strong>de</strong> natuur en door <strong>de</strong> mens<br />

gemaakte wilgentakken.Gegoten<br />

in aluminium heb ik ze als poten<br />

gebruikt voor een tafel. Het <strong>van</strong><br />

wilgentakken gemaakte tafelblad<br />

is recyclebaar. In dit product is<br />

zowel <strong>de</strong> cultivering als het<br />

teruggeven aan <strong>de</strong> natuur gebruikt.<br />

Joep Huisinga<br />

afval<br />

<strong>Biesbosch</strong>centrum<br />

duurzaamheid<br />

gieten<br />

hergebruik<br />

hout<br />

materialen<br />

meubel<br />

sprokkelen<br />

wilgen<br />

afb. 7b


afb. 8<br />

afb. 11<br />

afb. 8, 9, 10<br />

Verweven landschap<br />

Natuur- en recreatiepark <strong>de</strong><br />

<strong>Biesbosch</strong> is omringd door<br />

industrie. Om het park te bereiken<br />

zijn <strong>de</strong> bossen fabriekspijpen<br />

niet te vermij<strong>de</strong>n. Natuur en<br />

industrie, die tegenover elkaar<br />

lijken te staan en elkaar uitsluiten<br />

wil ik in mijn project met elkaar<br />

verweven. Op basis <strong>van</strong> lokale<br />

materialen, natuurlijke grondstoffen<br />

en afvalmateriaal uit <strong>de</strong><br />

plaatselijke industrie, heb ik een<br />

collectie textiel ontwikkeld.<br />

afb. 12<br />

6 7<br />

afb. 9<br />

Deze duurzame stoffen zijn<br />

ontwikkeld om <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntiteit <strong>van</strong><br />

het toekomstige ecologische<br />

bezoekerscentrum te bepalen.<br />

Jetske Visser<br />

afb. 9b afb. 10<br />

Joost Gehem<br />

afval<br />

<strong>Biesbosch</strong>centrum<br />

duurzaamheid<br />

grondstoffen<br />

industrie<br />

textiel<br />

vlechten<br />

water<br />

weven<br />

hout<br />

krui<strong>de</strong>n<br />

nacht<br />

pret<br />

stilte<br />

afb. 12b<br />

afb. 11, 12<br />

Stoomhut<br />

De kapitein brengt je in een<br />

fluisterboot <strong>van</strong> het <strong>Biesbosch</strong>centrum<br />

naar een <strong>van</strong> <strong>de</strong> weinige<br />

voor pleziervaart ontoegankelijke<br />

kreekjes. De vuurmeester<br />

bestuurt een hut die stomend<br />

op <strong>de</strong> ka<strong>de</strong> staat te wachten.<br />

Hier komt niemand an<strong>de</strong>rs.<br />

Mid<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>,<br />

70 gra<strong>de</strong>n Celsius, zelfgekozen<br />

<strong>Biesbosch</strong>krui<strong>de</strong>n, natuurlijk<br />

dompelbad, <strong>de</strong> ultieme<br />

<strong>Biesbosch</strong> ervaring.<br />

Natuur en industrie wil ik in mijn project met<br />

elkaar verweven.<br />

Mid<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>, 70 gra<strong>de</strong>n Celsius met<br />

zelfgekozen <strong>Biesbosch</strong>krui<strong>de</strong>n en een natuurlijk<br />

dompelbad.<br />

BIOLOGISCHE BEHEERSVERSLAGLEGGI NG<br />

Boeien gevlochten wilgentenen die vaarroutes<br />

markeren.<br />

PLANTEN<br />

VERVOLG<br />

Duinriet<br />

Duinvogelmuur<br />

Duist<br />

Duits viltkruid<br />

Dwergkroos<br />

Echt bitterkruid<br />

Echt duizendgul<strong>de</strong>nkruid<br />

Echte kamille<br />

Echte koekoeksbloem<br />

Echte kruisdistel<br />

Echte valeriaan<br />

Eekhoorngras<br />

Egelantier<br />

Egelboterbloem<br />

Eivormige waterbies<br />

Elzenzegge<br />

Engels raaigras<br />

Engelse alant<br />

Europese hanenpoot<br />

Fijn schapengras<br />

Fijne waterranonkel<br />

Fioringras<br />

Fluitenkruid<br />

Fraai duizendgul<strong>de</strong>nkruid<br />

Geel nagelkruid<br />

Geel walstro<br />

Geelhartje<br />

Gegroef<strong>de</strong> veldsla<br />

Geknikte vossenstaart<br />

Gekroesd fonteinkruid<br />

Gekroes<strong>de</strong> melkdistel<br />

Gele lis<br />

Gele morgenster<br />

Gele plomp<br />

Gele waterkers<br />

Geoord helmkruid<br />

Geoor<strong>de</strong> zuring<br />

Gestreepte dovenetel<br />

Gestreepte witbol<br />

Getan<strong>de</strong> weegbree<br />

Gevlekte dovenetel<br />

Gevlekte rupsklaver<br />

Gevlekte scheerling<br />

Gevleugeld helmkruid<br />

Gevleugeld hertshooi<br />

Gevleugeld sterrenkroos<br />

Gewone agrimonie<br />

Gewone berenklauw<br />

Gewone bermzegge<br />

Gewone braam<br />

Gewone brunel<br />

Gewone duivenkervel<br />

Gewone eikvaren<br />

Gewone engelwortel<br />

Gewone ereprijs<br />

Gewone hennepnetel<br />

Gewone hoornbloem<br />

Gewone klit<br />

Gewone melkdistel<br />

Gewone pastinaak<br />

Gewone raket<br />

Gewone reigersbek<br />

Gewone rolklaver<br />

Gewone smeerwortel<br />

Gewone spurrie<br />

Weten mensen waar hun drinkwater <strong>van</strong>daan<br />

komt?<br />

afb. 13, 14<br />

Mijlpaal in <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong><br />

Door <strong>de</strong> St. Elisabethsvloed<br />

veran<strong>de</strong>r<strong>de</strong> <strong>de</strong> Maas als natuurlijke<br />

grens tussen het noor<strong>de</strong>lijke<br />

en zui<strong>de</strong>lijke <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong><br />

in een grote waterplas. Daarna,<br />

in 1564, liet men molenstenen<br />

met bolbakens <strong>van</strong> wilgentenen<br />

en rieten man<strong>de</strong>n naar <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m<br />

zinken om <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> grens, <strong>de</strong><br />

markering voor <strong>de</strong> visrechten,<br />

weer zichtbaar te maken. Mijn<br />

ontwerp is geïnspireerd op dit<br />

verhaal.<br />

Sabrina Woud<br />

Gewone steenraket Heermoes<br />

Knikkend tandzaad Moeraszoutgras Schapenzuring<br />

Gewone veldbies Heggenrank<br />

Knikken<strong>de</strong> distel Moeraszuring<br />

Sche<strong>de</strong>fonteinkruid<br />

Gewone veldsla Heggewikke<br />

Knolbeemdgras Moesdistel<br />

Scherpe boterbloem<br />

Gewone vogelmelk Heksenmelk<br />

Knolboterbloem Moeslook<br />

Scherpe fijnstraal<br />

Gewone waterbies Hemelsleutel<br />

Knolribzaad<br />

Muskuskaasjeskruid Scherpe zegge<br />

Gewone waternavel Hennegras<br />

Knolsteenbreek Muurpeper<br />

Schijfkamille<br />

Gewone zandmuur Herik<br />

Knoopkruid<br />

Muurvaren<br />

Schijnraket<br />

Gewoon barbarakruid Hertsmunt<br />

Knopherik<br />

Naaldwaterbies Schil<strong>de</strong>reprijs<br />

Gewoon biggenkruid Hoen<strong>de</strong>rbeet<br />

Knopig helmkruid Noords walstro Sikkelklaver<br />

Gewoon duizendblad Hoge cyperzegge Knopkroos<br />

Noordse aalbes Sint-Janskruid<br />

Gewoon her<strong>de</strong>rstasje Holpijp<br />

Kompassla<br />

Noorse ganzerik Slanke waterkers<br />

Gewoon langbaardgras Hondsdraf<br />

Koninginnenkruid Oeverzegge<br />

Slanke waterweegbree<br />

Gewoon reukgras Hondsroos<br />

Koningskaars<br />

Oostenrijkse kers Slanke zegge<br />

Gewoon speenkruid Hondstarwegras Koolzaad<br />

Oosterse morgenster Slijkgroen<br />

Gewoon sterrenkroos Hongaarse raket Korrelganzenvoet Oranje havikskruid Slipbladige ooie-<br />

Gewoon struisgras Hoog struisgras Kraailook<br />

Oranje springzaad vaarsbek<br />

Glad walstro<br />

Hop<br />

Krabbenscheer Paarbladig fontein Smal beemdgras<br />

Glad<strong>de</strong> ereprijs Hopklaver<br />

Kransmunt<br />

kruid<br />

Smal fakkelgras<br />

Glansbesnachtscha<strong>de</strong> Hopwarkruid<br />

Kransve<strong>de</strong>rkruid Paar<strong>de</strong>nbloem<br />

Smal vlieszaad<br />

Glanshaver<br />

IJle dravik<br />

Kroontjeskruid Paarse dovenetel afb. Smalle 14 aster<br />

Glanzig fonteinkruid IJle zegge<br />

Kropaar<br />

Pad<strong>de</strong>nrus<br />

Smalle stekelvaren<br />

Glanzige hoornbloem IJzerhard<br />

Kruipend zenegroen Papegaaienkruid Smalle waterpest<br />

Goudgele honingklaver Ingesne<strong>de</strong>n dovenetel Kruipen<strong>de</strong> boterbloem Peen<br />

Smalle waterweegbree<br />

Goudhaver<br />

Italiaans raaigras Kruipertje<br />

Penningkruid<br />

Smalle weegbree<br />

Goudzuring<br />

Jakobskruiskruid Kruisbes<br />

Perzikkruid<br />

Smalle wikke<br />

Grasklokje<br />

Japanse duizendknoop Kruisbladwalstro Pijlkruid<br />

Snavelzegge<br />

Grasmuur<br />

Kaal breukkruid Kruldistel<br />

Pinksterbloem<br />

Speerdistel<br />

Greppelrus<br />

Kaal knopkruid Krulzuring<br />

Pitrus<br />

Spiesleeuwenbek<br />

Groene naaldaar Kale jonker<br />

Kweek<br />

Platte rus<br />

Spiesmel<strong>de</strong><br />

Grof hoornblad Kalmoes<br />

Lange ereprijs<br />

Pluimzegge<br />

Spiesraket<br />

Groot blaasjeskruid Kamgras<br />

Late gul<strong>de</strong>nroe<strong>de</strong> Poelruit<br />

Spindotterbloem<br />

Groot heksenkruid Kantig hertshooi Late stekelnoot Puntig fonteinkruid Steenkruidkers<br />

Groot hoefblad Kantige basterdwe<strong>de</strong>rik Lidrus<br />

Puntkroos<br />

Stijf barbarakruid<br />

Groot kaasjeskruid Karwijvarkenskervel Lidsteng<br />

Raapzaad<br />

Stijf havikskruid<br />

Groot moerasscherm Kattendoorn<br />

Liesgras<br />

Radijs<br />

Stijf vergeet-mij-nietje<br />

Groot springzaad Kikkerbeet<br />

Liggen<strong>de</strong> ganzerik Rapunzelklokje Stijve waterranonkel<br />

Groot streepzaad Kleefkruid<br />

Liggen<strong>de</strong> klaver Rechte alsem<br />

Stinken<strong>de</strong> gouwe<br />

Groot warkruid Klein hoefblad Liggen<strong>de</strong> vetmuur Reukeloze kamille Stippelganzenvoet<br />

afb. Grote 13bevernel Klein kaasjeskruid Look-zon<strong>de</strong>r-look Reuzenbalsemien afb. Stomp 14b vlotgras<br />

Grote brandnetel Klein kroos<br />

Luzerne<br />

Reuzenberenklauw Stomphoekig ster-<br />

Grote egelskop Klein kruiskruid Maarts viooltje Reuzenzwenkgras renkroos<br />

Grote engelwortel Klein springzaad Ma<strong>de</strong>liefje<br />

Rid<strong>de</strong>rzuring<br />

Straatgras<br />

Grote ereprijs<br />

Grote kaar<strong>de</strong>nbol<br />

Klein streepzaad<br />

Klein tasjeskruid<br />

Mannagras<br />

Mannetjesvaren<br />

Riet<br />

Tenger fonteinkruid<br />

Rietgras Lotte <strong>de</strong> Raadt Tengere rus<br />

Grote kattenstaart Klein timoteegras Margriet<br />

Rietorchis<br />

Tijmereprijs<br />

Grote keverorchis Klein vlooienkruid Mattenbies<br />

Rietzwenkgras<br />

Timoteegras<br />

Grote klaproos Klein vogelpootje Melganzenvoet Rijstgras<br />

Tongvaren<br />

Grote klit<br />

Kleine bevernel Melige toorts<br />

Ringelwikke<br />

Trosdravik<br />

Grote lisdod<strong>de</strong> Kleine brandnetel Melkeppe<br />

Rivierfonteinkruid Tuinwolfsmelk<br />

Grote pimpernel Kleine egelskop Mid<strong>de</strong>lste teunisbloem Rivierkruiskruid Tweerijige zegge<br />

Grote ratelaar<br />

Kleine kaar<strong>de</strong>nbol Mierikswortel<br />

Robertskruid<br />

Uitstaan<strong>de</strong> mel<strong>de</strong><br />

Grote teunisbloem Kleine kattenstaart Moerasandijvie Ro<strong>de</strong> bremraap Valse voszegge<br />

Grote tijm<br />

Kleine klaver<br />

Moerasandoorn Ro<strong>de</strong> ganzenvoet Varkensgras<br />

Grote vossestaart Kleine leeuwenbek Moerasbasterdwe<strong>de</strong>rik Ro<strong>de</strong> klaver<br />

Veelwortelig kroos<br />

Grote watereppe Kleine leeuwentand Moerasbeemdgras Ro<strong>de</strong> ogentroost Veenwortel<br />

Grote waterweegbree Kleine lisdod<strong>de</strong> Moerasdroogbloem Ro<strong>de</strong> waterereprijs Veer<strong>de</strong>lig tandzaad<br />

Grote we<strong>de</strong>rik<br />

Kleine majer<br />

Moeraskartelblad Rood guichelheil Veldbeemdgras<br />

Grote weegbree Kleine ooievaarsbek Moeraskers<br />

Rood zwenkgras Vel<strong>de</strong>reprijs<br />

Grote windhalm Kleine pimpernel Moeraskruiskruid Rosse vossenstaart Veldgerst<br />

Grote zandkool Kleine ratelaar Moerasmelkdistel Roze vetkruid<br />

Veldlathyrus<br />

Grove varkenskers Kleine ruit<br />

Moerasmuur<br />

Ruig viooltje<br />

Veldrus<br />

Haagwin<strong>de</strong><br />

afb.<br />

Haarfonteinkruid<br />

15<br />

Kleine tijm<br />

Kleine varkenskers<br />

Moerasrolklaver<br />

Moerasspirea<br />

Ruige leeuwentand<br />

Ruige rupsklaver<br />

Veldzuring<br />

Verspreidbladig-<br />

Handjesgras<br />

Kleine veldkers Moerasstreepzaad Ruige scheefkelk goudveil<br />

Hard zwenkgras Kleine watereppe Moerasstruisgras Ruige weegbree Vertakte leeuwentand<br />

Harig knopkruid Kleverig kruiskruid Moerasvergeet-mij- Ruige zegge<br />

Vierzadige wikke<br />

Harig wilgeroosje Kleverige ogentroost nietje<br />

Ruw beemdgras Vijfvingerkruid<br />

Hazenzegge<br />

Klimop<br />

Moeraswalstro<br />

Ruw vergeet-mij-nietje Viltig kruiskruid<br />

Hazepootje<br />

Klimopereprijs Moeraswe<strong>de</strong>rik Ruwe bies<br />

Viltige basterdwe-<br />

Heelblaadjes<br />

Kluwenhoornbloem Moeraswolfsmelk Ruwe smele<br />

<strong>de</strong>rik<br />

Heen<br />

Kluwenzuring<br />

Moeraszegge<br />

Schaduwgras<br />

Vlasbekje<br />

afb. 16 afb. 17<br />

Ik heb <strong>van</strong> wilgentenen<br />

gevlochten boeien ontworpen<br />

die <strong>de</strong> vaarroutes voor <strong>de</strong> drie<br />

verschillen<strong>de</strong> bootsoorten<br />

markeren, zodat <strong>de</strong> bezoeker<br />

niet hoeft te verdwalen.<br />

De boeien wor<strong>de</strong>n in workshops<br />

‘Boeivlechten in <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>’<br />

door bezoekers gemaakt.<br />

geschie<strong>de</strong>nis<br />

markeren<br />

navigatie<br />

route<br />

varen<br />

vlechten<br />

water<br />

wilgen<br />

<strong>Biesbosch</strong>centrum<br />

riet<br />

vlechten<br />

uitzicht<br />

water<br />

waterkant<br />

Vlin<strong>de</strong>rstruik<br />

Vogelmuur<br />

Vogelwikke<br />

Vroege haver<br />

Vroegeling<br />

Walstrobremraap<br />

Watergentiaan<br />

Watergras<br />

Waterkruiskruid<br />

Watermunt<br />

Watermuur<br />

Waterpeper<br />

Waterscheerling<br />

Watertorkruid<br />

Waterviolier<br />

Waterzuring<br />

We<strong>de</strong><br />

Wegdistel<br />

Wei<strong>de</strong>kervel<br />

Wijfjesvaren<br />

Wil<strong>de</strong> bertram<br />

Wil<strong>de</strong> cichorei<br />

Wil<strong>de</strong> marjolein<br />

Wil<strong>de</strong> reseda<br />

Wilgenroosje<br />

Winterpostelein<br />

Wit hongerbloempje<br />

Wit vetkruid<br />

Witte dovenetel<br />

Witte honingklaver<br />

Witte klaver<br />

Witte krod<strong>de</strong><br />

Witte waterkers<br />

Witte waterlelie<br />

Wolfspoot<br />

Zacht vetkruid<br />

Zachte dravik<br />

Zachte duizendknoop<br />

Zachte haver<br />

Zachte ooievaarsbek<br />

Zandhaver<br />

Zandhoornbloem<br />

Zandpaar<strong>de</strong>nbloem<br />

Zandraket<br />

Zandzegge<br />

Zeegroene ganzenvoet<br />

Zeegroene muur<br />

Zeegroene rus<br />

Zeegroene zegge<br />

Zeekweek<br />

Zeepkruid<br />

Zevenblad<br />

Zilverschoon<br />

Zitten<strong>de</strong><br />

zannichellia<br />

Zomerfijnstraal<br />

Zomprus<br />

Zompvergeet-mijnietje<br />

Zonnebloem<br />

Zulte<br />

Zwaluwtong<br />

Zwanenbloem<br />

Zwart tandzaad<br />

Zwarte bes<br />

Zwarte mosterd<br />

Zwarte nachtscha<strong>de</strong><br />

Zwarte toorts<br />

Zwarte zegge<br />

Zwenkdravik<br />

afb. 15, 16, 17<br />

Tap je water bij <strong>de</strong> spaarbekkens<br />

Weet je waar je drinkwater<br />

<strong>van</strong>daan komt? Ik wil <strong>de</strong> spaar-<br />

bekkens en <strong>de</strong> waterzuivering<br />

in <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> laten zien.<br />

Bij het <strong>Biesbosch</strong>centrum of <strong>de</strong><br />

botenverhuur koop je een rieten<br />

waterdrager die je kan vullen<br />

bij <strong>de</strong> tappunten. al drinkend<br />

kijk je op <strong>de</strong> spaarbekken uit.


afb. 8<br />

afb. 11<br />

afb. 8, 9, 10<br />

Verweven landschap<br />

Natuur- en recreatiepark <strong>de</strong><br />

<strong>Biesbosch</strong> is omringd door<br />

industrie. Om het park te bereiken<br />

zijn <strong>de</strong> bossen fabriekspijpen<br />

niet te vermij<strong>de</strong>n. Natuur en<br />

industrie, die tegenover elkaar<br />

lijken te staan en elkaar uitsluiten<br />

wil ik in mijn project met elkaar<br />

verweven. Op basis <strong>van</strong> lokale<br />

materialen, natuurlijke grondstoffen<br />

en afvalmateriaal uit <strong>de</strong><br />

plaatselijke industrie, heb ik een<br />

collectie textiel ontwikkeld.<br />

afb. 12<br />

6 7<br />

afb. 9<br />

Deze duurzame stoffen zijn<br />

ontwikkeld om <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntiteit <strong>van</strong><br />

het toekomstige ecologische<br />

bezoekerscentrum te bepalen.<br />

Jetske Visser<br />

afb. 9b afb. 10<br />

Joost Gehem<br />

afval<br />

<strong>Biesbosch</strong>centrum<br />

duurzaamheid<br />

grondstoffen<br />

industrie<br />

textiel<br />

vlechten<br />

water<br />

weven<br />

hout<br />

krui<strong>de</strong>n<br />

nacht<br />

pret<br />

stilte<br />

afb. 12b<br />

afb. 11, 12<br />

Stoomhut<br />

De kapitein brengt je in een<br />

fluisterboot <strong>van</strong> het <strong>Biesbosch</strong>centrum<br />

naar een <strong>van</strong> <strong>de</strong> weinige<br />

voor pleziervaart ontoegankelijke<br />

kreekjes. De vuurmeester<br />

bestuurt een hut die stomend<br />

op <strong>de</strong> ka<strong>de</strong> staat te wachten.<br />

Hier komt niemand an<strong>de</strong>rs.<br />

Mid<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>,<br />

70 gra<strong>de</strong>n Celsius, zelfgekozen<br />

<strong>Biesbosch</strong>krui<strong>de</strong>n, natuurlijk<br />

dompelbad, <strong>de</strong> ultieme<br />

<strong>Biesbosch</strong> ervaring.<br />

Natuur en industrie wil ik in mijn project met<br />

elkaar verweven.<br />

Mid<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>, 70 gra<strong>de</strong>n Celsius met<br />

zelfgekozen <strong>Biesbosch</strong>krui<strong>de</strong>n en een natuurlijk<br />

dompelbad.<br />

Boeien gevlochten wilgentenen die vaarroutes<br />

markeren.<br />

Weten mensen waar hun drinkwater <strong>van</strong>daan<br />

komt?<br />

Sabrina Woud<br />

afb. 13 afb. 14b<br />

afb. 15<br />

afb. 13, 14<br />

Mijlpaal in <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong><br />

Door <strong>de</strong> St. Elisabethsvloed<br />

veran<strong>de</strong>r<strong>de</strong> <strong>de</strong> Maas als natuurlijke<br />

grens tussen het noor<strong>de</strong>lijke<br />

en zui<strong>de</strong>lijke <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong><br />

in een grote waterplas. Daarna,<br />

in 1564, liet men molenstenen<br />

met bolbakens <strong>van</strong> wilgentenen<br />

en rieten man<strong>de</strong>n naar <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m<br />

zinken om <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> grens, <strong>de</strong><br />

markering voor <strong>de</strong> visrechten,<br />

weer zichtbaar te maken. Mijn<br />

ontwerp is geïnspireerd op dit<br />

verhaal.<br />

afb. 14<br />

Lotte <strong>de</strong> Raadt<br />

afb. 16 afb. 17<br />

Ik heb <strong>van</strong> wilgentenen<br />

gevlochten boeien ontworpen<br />

die <strong>de</strong> vaarroutes voor <strong>de</strong> drie<br />

verschillen<strong>de</strong> bootsoorten<br />

markeren, zodat <strong>de</strong> bezoeker<br />

niet hoeft te verdwalen.<br />

De boeien wor<strong>de</strong>n in workshops<br />

‘Boeivlechten in <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>’<br />

door bezoekers gemaakt.<br />

geschie<strong>de</strong>nis<br />

markeren<br />

navigatie<br />

route<br />

varen<br />

vlechten<br />

water<br />

wilgen<br />

<strong>Biesbosch</strong>centrum<br />

riet<br />

vlechten<br />

uitzicht<br />

water<br />

waterkant<br />

afb. 15, 16, 17<br />

Tap je water bij <strong>de</strong> spaarbekkens<br />

Weet je waar je drinkwater<br />

<strong>van</strong>daan komt? Ik wil <strong>de</strong> spaar-<br />

bekkens en <strong>de</strong> waterzuivering<br />

in <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> laten zien.<br />

Bij het <strong>Biesbosch</strong>centrum of <strong>de</strong><br />

botenverhuur koop je een rieten<br />

waterdrager die je kan vullen<br />

bij <strong>de</strong> tappunten. al drinkend<br />

kijk je op <strong>de</strong> spaarbekken uit.


afb. 18<br />

afb. 18, 19<br />

Dieper verdiepen in <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong><br />

De <strong>Biesbosch</strong> is veel meer dan<br />

wat je hoort en ziet. Als je met<br />

aandacht kijkt en inzoomt op<br />

<strong>de</strong> natuur is er veel meer waar<br />

te nemen. Deze wereld on<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

oppervlakte wil ik <strong>de</strong> bezoeker<br />

laten ervaren door indrukken<br />

uit te vergroten en te isoleren,<br />

door het uit te pluizen en te<br />

bekijken. Mijn <strong>Biesbosch</strong>gereedschappen<br />

vergroten je zintuigen,<br />

versterken je zicht, verbeteren<br />

je gehoor en laten je elk<br />

8 9<br />

kleine <strong>de</strong>tail zien en voelen.<br />

De <strong>Biesbosch</strong> wordt een nieuwe<br />

beleving.<br />

Michiel Martens<br />

afb. 18b<br />

afb. 18c afb. 18d<br />

afb. 19<br />

afb. 19b<br />

avontuur<br />

<strong>Biesbosch</strong>centrum<br />

dieren<br />

inzoomen<br />

kin<strong>de</strong>ren<br />

nacht<br />

natuur<br />

observatie<br />

ont<strong>de</strong>kken<br />

pret<br />

stilte<br />

zintuigen<br />

De <strong>Biesbosch</strong> is veel meer dan wat je hoort<br />

en ziet.<br />

Mid<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> genieten <strong>van</strong> een zelfberei<strong>de</strong><br />

maaltijd met lokale ingrediënten.<br />

Focus op het natuurschoon <strong>van</strong> het Nationaal<br />

Park.<br />

afb. 20, 21<br />

Fietskeuken<br />

afb. 20<br />

afb. 22<br />

Voedsel is een veel besproken<br />

on<strong>de</strong>rwerp tegenwoordig. We<br />

wor<strong>de</strong>n steeds dikker en zou<strong>de</strong>n<br />

gezon<strong>de</strong>r moeten eten, terwijl<br />

het aanbod aan kant-en-klaarmaaltij<strong>de</strong>n<br />

maar blijft groeien in<br />

<strong>de</strong> schappen <strong>van</strong> <strong>de</strong> supermarkt.<br />

We willen wel gezon<strong>de</strong>r eten, maar<br />

<strong>de</strong> tijd ervoor nemen doen we niet.<br />

Met <strong>de</strong>ze fietskeuken wil ik<br />

mensen <strong>de</strong> tijd laten nemen voor<br />

het berei<strong>de</strong>n, opeten en <strong>de</strong><br />

oorsprong <strong>van</strong> <strong>de</strong> ingrediënten.<br />

Florike Martens<br />

afb. 21<br />

Marijn Beije<br />

boer<strong>de</strong>rij<br />

grondstoffen<br />

krui<strong>de</strong>n<br />

landschap<br />

lokaal<br />

natuur<br />

recreatie<br />

avontuur<br />

natuur<br />

nacht<br />

observatie<br />

recreatie<br />

route<br />

water<br />

afb. 22b<br />

afb. 22<br />

Vrij drijvend, een echt <strong>Biesbosch</strong> avontuur<br />

Met dit ontwerp wil ik een bre<strong>de</strong><br />

doelgroep <strong>de</strong> waar<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Biesbosch</strong> met haar prachtige<br />

natuur laten ervaren. Een gezin<br />

uit <strong>de</strong> stad, drie hoog zon<strong>de</strong>r<br />

tuin, op een avontuurlijke en<br />

subtiele manier helpen <strong>de</strong> focus<br />

te leggen op het natuurschoon<br />

<strong>van</strong> het Nationaal Park. Een door<br />

<strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> uitgestippel<strong>de</strong> route,<br />

met ie<strong>de</strong>re avond een avontuurlijke<br />

hut in een leefgebied <strong>van</strong><br />

steeds een an<strong>de</strong>r bijzon<strong>de</strong>r<br />

<strong>Biesbosch</strong>dier. Een avontuur op<br />

grote en kleine schaal. De<br />

avonturier wordt wakker, ziet<br />

een troep wil<strong>de</strong> ganzen in <strong>de</strong><br />

typische V-vorm overvliegen en<br />

beseft: “Hier moeten we zuinig<br />

op zijn, want wat is dit mooi...”


FLORA<br />

afb. 23, 24<br />

Landschappelijke herinneringen<br />

Rijkswaterstaat wil rivieren in<br />

Ne<strong>de</strong>rland meer <strong>de</strong> ruimte geven<br />

om overstromingen te voorkomen<br />

en dijken te ontlasten.<br />

Boer<strong>de</strong>rijen in <strong>de</strong> Noordwaard<br />

moeten wijken voor het water.<br />

Hierdoor gaat een groot stuk<br />

geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> natuur en<br />

cultuur verloren. Mijn project<br />

laat bezoekers zien en voelen<br />

hoe op bepaal<strong>de</strong> plekken in<br />

<strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> mensen hebben<br />

geleefd.<br />

10 11<br />

De vegetatie die na 5 jaar verwacht kan<br />

wor<strong>de</strong>n op het geprepareer<strong>de</strong> terrein, naast<br />

<strong>de</strong> al aanwezige vegetatie. De lijst is samengesteld<br />

door naar soortgelijke gebie<strong>de</strong>n<br />

te kijken in overleg met een bioloog. afb. 23<br />

OP DE BEBOUWINGEN<br />

muurbloem<br />

muurvaren<br />

mos<br />

korstmossen<br />

gele helmbloem<br />

muurleeuwenbek<br />

tongvaren<br />

klimopbremraap<br />

muurfijnstraal<br />

rechte driehoeksvaren<br />

zomer<br />

ro<strong>de</strong> spoorbloem<br />

schubvaren<br />

steenbreekvaren<br />

stengelomvattend<br />

havikskruid<br />

vroeg havikskruid<br />

vlin<strong>de</strong>rstruik<br />

zwartsteel<br />

kan<strong>de</strong>laartje<br />

glaskruid<br />

plat beemdgras<br />

ron<strong>de</strong> ooievaarsbek<br />

stijf hardgras<br />

muurpeper<br />

grote zandkool<br />

groensteel<br />

moe<strong>de</strong>rkruid<br />

wolfspoot<br />

muurhavikskruid<br />

vlakke dwergmispel<br />

blaasvaren<br />

mannetjesvaren<br />

gebogen driehoeksvaren<br />

muursla<br />

herfst<br />

Ik heb een manifest ontworpen<br />

met een voorstel voor een ingreep<br />

in het landschap, tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong><br />

herontwikkeling <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Noordwaard. Door <strong>de</strong>ze ingreep<br />

zal uitein<strong>de</strong>lijk een ruimtelijke<br />

suggestie <strong>van</strong> het oorspronkelijke<br />

boerenerf zichtbaar blijven. De<br />

natuur vertelt en behoudt op<br />

<strong>de</strong>ze manier <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis.<br />

beweging<br />

bewoners<br />

boer<strong>de</strong>rij<br />

geschie<strong>de</strong>nis<br />

huis<br />

inzoomen<br />

krui<strong>de</strong>n<br />

landschap<br />

leefgebied<br />

lokaal<br />

markeren<br />

pol<strong>de</strong>r<br />

seizoenen<br />

tijd<br />

Boer<strong>de</strong>rijen in <strong>de</strong> Noordwaard moeten wijken voor<br />

het water.<br />

Ruben <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>ren Roland Pieter Smit<br />

rechte driehoeksvaren<br />

klein glaskruid<br />

groot glaskruid<br />

eikvaren<br />

stijve naaldvaren<br />

muur havikskruid<br />

wit vetkruid<br />

zacht vetkruid<br />

OP TERREIN<br />

(na<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rzoek vereist).<br />

HET TERREIN<br />

De ligging <strong>van</strong> <strong>de</strong> gebouwen, tuin en an<strong>de</strong>re<br />

aangeleg<strong>de</strong> <strong>de</strong>len blijft hetzelf<strong>de</strong>.<br />

Alle vegetatie door <strong>de</strong> bewoner en gemeente<br />

is aangelegd, wordt behou<strong>de</strong>n.<br />

Al het gras wordt verwij<strong>de</strong>rd en bewaard<br />

als voedingsbo<strong>de</strong>m voor het gebied.<br />

De uitein<strong>de</strong>lijke wan<strong>de</strong>lpa<strong>de</strong>n op het terrein<br />

wor<strong>de</strong>n alleen op <strong>de</strong> oorspronkelijke verharding<br />

aangelegd en hebben een dui<strong>de</strong>lijk<br />

an<strong>de</strong>re materialiteit dan <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>lpa<strong>de</strong>n<br />

buiten het oorspronkelijke bewoon<strong>de</strong> terrein.<br />

DE SLOOP<br />

Het sloop proces verloopt duurzaam.<br />

Alle gebouwen wor<strong>de</strong>n <strong>tot</strong> op 20 centimeter<br />

boven het maaiveld afgebroken.<br />

Zodat het water geen weerstand on<strong>de</strong>rvindt<br />

als het door het doorstroomgebied stroomt.<br />

Op <strong>de</strong>ze manier krijgen muurplanten ook<br />

een kans om verticaal te groeien.<br />

Als <strong>de</strong> aangeleg<strong>de</strong> vegetatie in <strong>de</strong> weg staat<br />

tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> sloop, wordt het aan <strong>de</strong> kant<br />

gezet en na <strong>de</strong> sloop weer op <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> plek<br />

aangelegd.<br />

Alle buizen en bekabelingen wor<strong>de</strong>n 1 meter<br />

<strong>van</strong>af het gesloopte gebouw uitgegraven<br />

en weggehaald.<br />

De buiskant wordt <strong>tot</strong> op casco afgezaagd<br />

en afgedicht zodat on<strong>de</strong>rgrondse dieren<br />

niet vast komen te zitten.<br />

DE BEBOUWING<br />

Het bouwsel wordt bewerkt, met grove beitel<br />

machines om kieren en gaten in <strong>de</strong> fun<strong>de</strong>ring<br />

te maken zodat <strong>de</strong> verwering bevor<strong>de</strong>rd wordt.<br />

Het plafond <strong>van</strong> <strong>de</strong> kel<strong>de</strong>rs word afgebroken<br />

en <strong>tot</strong> 50 centimeter on<strong>de</strong>r het maaiveld<br />

volgestort met grond. Hierdoor wordt <strong>de</strong><br />

structuur <strong>van</strong> het huis meer zichtbaar.<br />

En is een dui<strong>de</strong>lijk gelaagdheid aanwezig.<br />

HET BEHOUD<br />

Wanneer het terrein voor wan<strong>de</strong>laars niet<br />

meer toegankelijk is, mag <strong>de</strong> vegetatie<br />

wor<strong>de</strong>n gesnoeid. Om afzettingen en <strong>de</strong> suggesties<br />

<strong>van</strong> ruimte weer zichtbaar te maken.<br />

In <strong>de</strong> eerste twee jaar <strong>van</strong> dit project, wordt<br />

on<strong>de</strong>rzocht hoe <strong>de</strong> vegetatie op <strong>de</strong> bebouwing<br />

groeit. Uit dit on<strong>de</strong>rzoek kan<br />

geconclu<strong>de</strong>erd wor<strong>de</strong>n dat er extra hulp<br />

voor begroeiing nodig is.<br />

lente<br />

winter<br />

On<strong>de</strong>rzoek aan het terrein mag altijd plaatsvin<strong>de</strong>n<br />

mits er geen vegetatie wordt weg<br />

gehaald waardoor het ecosysteem <strong>van</strong> het<br />

terrein wordt aangetast.<br />

slaapkamer<br />

afb. 24 afb. 26 afb. 27<br />

De <strong>Biesbosch</strong>huiskamer is een plek waar verhalen<br />

<strong>tot</strong> leven komen.<br />

afb. 25<br />

afb. 25, 26, 27<br />

<strong>Biesbosch</strong>huiskamer<br />

Menk, 73 jaar, echtgenoot<br />

<strong>van</strong> Tien, heeft het huis<br />

overgenomen <strong>van</strong> zijn baas<br />

en huurt het nu al 40 jaar<br />

<strong>van</strong> boer Groeneveld.<br />

Ie<strong>de</strong>re dag zit Opa <strong>Biesbosch</strong><br />

klaar in <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>huiskamer<br />

om weer nieuwe gasten te<br />

ont<strong>van</strong>gen. On<strong>de</strong>r het genot<br />

<strong>van</strong> een kop koffie en door oma<br />

gemaakte soep, kun je luisteren<br />

naar <strong>de</strong> verhalen over natuur en<br />

cultuur uit verle<strong>de</strong>n en he<strong>de</strong>n,<br />

het leven in <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>. Als<br />

je na een lange dag <strong>Biesbosch</strong><br />

te moe bent om naar huis te gaan,<br />

kun je altijd vragen of je mag<br />

blijven logeren.<br />

We hebben pas 33 jaar gas en<br />

licht, maar die tijd dat we<br />

zon<strong>de</strong>r zaten was <strong>de</strong> mooiste<br />

tijd <strong>van</strong> mijn leven. ‘s Ochtends<br />

zette ik <strong>de</strong> ketels op <strong>de</strong> olie<br />

pitten zodat ik <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren<br />

met warm water kon wassen.<br />

De boeren in pol<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong><br />

leven al een aantal jaren in<br />

onzekerheid en zijn bang voor<br />

<strong>de</strong> toekomst. Hoe kunnen ze<br />

met <strong>de</strong>ze onzekerheid<br />

investeren in hun bedrijven?<br />

Hier aan <strong>de</strong> oevers wor<strong>de</strong>n<br />

veel illegale jongerenfeesten<br />

gehou<strong>de</strong>n. Na afloop<br />

steken ze alles in <strong>de</strong> fik.<br />

Momenteel wordt er druk gewerkt aan<br />

een nieuw bestemmingsplan voor pol<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>. Er moet meer ruimte komen<br />

voor recreatie en natuur. Maar hoe<br />

wordt het gebied momenteel gebruikt,<br />

en wat vin<strong>de</strong>n <strong>de</strong> bewoners er<strong>van</strong>? Wat<br />

voor wijshe<strong>de</strong>n vertellen <strong>de</strong> bewoners die<br />

al jaren lang een zijn met het gebied.<br />

De <strong>Biesbosch</strong>huiskamer is een<br />

plek waar verhalen <strong>tot</strong> leven<br />

komen en nieuwe verhalen<br />

ontstaan.<br />

Nog steeds hebben we geen<br />

riolering in <strong>de</strong> pol<strong>de</strong>r, dat is<br />

soms wel lastig! Als <strong>de</strong> septic<br />

tank weer is geleegd, moet er<br />

een dooie kip in om <strong>de</strong> juiste<br />

bacteriën weer in <strong>de</strong> tank te<br />

krijgen, zon<strong>de</strong> toch, <strong>van</strong> die kip!<br />

Ik zou niet weten met die<br />

nieuwe plannen <strong>van</strong> <strong>de</strong> pol<strong>de</strong>r<br />

waar alle wei<strong>de</strong>vogels straks<br />

naartoe moeten?<br />

keuken<br />

tentoonstelling<br />

bewoners<br />

geschie<strong>de</strong>nis<br />

huis<br />

kin<strong>de</strong>ren<br />

landschap<br />

markeren<br />

museum<br />

nacht<br />

pret<br />

verhalen<br />

zintuigen<br />

Tien, 60 jaar, woont al 40 jaar<br />

samen met Menk aan <strong>de</strong> Zeedijk 16<br />

en heeft twee kin<strong>de</strong>ren. Is dol op<br />

<strong>de</strong> vogels in <strong>de</strong> pol<strong>de</strong>r om haar heen.<br />

Menk & Tien<br />

Hier in <strong>de</strong> dijk is het af en toe<br />

net een vuilstortplaats. Laatst<br />

lagen er weer zakken vol met<br />

wiet planten.<br />

Ze willen <strong>de</strong> pol<strong>de</strong>r weer<br />

terug geven aan <strong>de</strong> natuur!<br />

Maar is dit geen natuur dan?<br />

Kijk eens om je heen!<br />

Waar moeten <strong>de</strong> roofvogels<br />

zoals <strong>de</strong> valkies en <strong>de</strong> uilen<br />

straks jagen? Die raken door <strong>de</strong><br />

nieuwe plannen met <strong>de</strong> pol<strong>de</strong>r<br />

hun hele jacht gebied kwijt.<br />

Met <strong>de</strong> nieuwe plannen<br />

verwoesten ze straks alle<br />

vruchtbare landbouwgrond,<br />

net zoals in <strong>de</strong> Noordwaard.<br />

Het moet hier een recreatiegebied<br />

wor<strong>de</strong>n, maar dat is<br />

hier nu ook al volop, <strong>de</strong><br />

mensen wan<strong>de</strong>len fietsen<br />

lekker over <strong>de</strong> dijk.<br />

Natuurlijk hebben we hier in<br />

dit huis last <strong>van</strong> muizen, maar<br />

ja, dat hoort erbij. Gelukkig<br />

hebben we een kat die er na<br />

13 jaar ein<strong>de</strong>lijk een heeft<br />

ge<strong>van</strong>gen.<br />

verhalen bij<br />

het haardvuur<br />

gastenverblijf<br />

eten en drinken


FLORA<br />

afb. 23, 24<br />

Landschappelijke herinneringen<br />

Rijkswaterstaat wil rivieren in<br />

Ne<strong>de</strong>rland meer <strong>de</strong> ruimte geven<br />

om overstromingen te voorkomen<br />

en dijken te ontlasten.<br />

Boer<strong>de</strong>rijen in <strong>de</strong> Noordwaard<br />

moeten wijken voor het water.<br />

Hierdoor gaat een groot stuk<br />

geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> natuur en<br />

cultuur verloren. Mijn project<br />

laat bezoekers zien en voelen<br />

hoe op bepaal<strong>de</strong> plekken in<br />

<strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> mensen hebben<br />

geleefd.<br />

10 11<br />

De vegetatie die na 5 jaar verwacht kan<br />

wor<strong>de</strong>n op het geprepareer<strong>de</strong> terrein, naast<br />

<strong>de</strong> al aanwezige vegetatie. De lijst is samengesteld<br />

door naar soortgelijke gebie<strong>de</strong>n<br />

te kijken in overleg met een bioloog. afb. 23<br />

OP DE BEBOUWINGEN<br />

muurbloem<br />

muurvaren<br />

mos<br />

korstmossen<br />

gele helmbloem<br />

muurleeuwenbek<br />

tongvaren<br />

klimopbremraap<br />

muurfijnstraal<br />

rechte driehoeksvaren<br />

zomer<br />

ro<strong>de</strong> spoorbloem<br />

schubvaren<br />

steenbreekvaren<br />

stengelomvattend<br />

havikskruid<br />

vroeg havikskruid<br />

vlin<strong>de</strong>rstruik<br />

zwartsteel<br />

kan<strong>de</strong>laartje<br />

glaskruid<br />

plat beemdgras<br />

ron<strong>de</strong> ooievaarsbek<br />

stijf hardgras<br />

muurpeper<br />

grote zandkool<br />

groensteel<br />

moe<strong>de</strong>rkruid<br />

wolfspoot<br />

muurhavikskruid<br />

vlakke dwergmispel<br />

blaasvaren<br />

mannetjesvaren<br />

gebogen driehoeksvaren<br />

muursla<br />

herfst<br />

Ik heb een manifest ontworpen<br />

met een voorstel voor een ingreep<br />

in het landschap, tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong><br />

herontwikkeling <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Noordwaard. Door <strong>de</strong>ze ingreep<br />

zal uitein<strong>de</strong>lijk een ruimtelijke<br />

suggestie <strong>van</strong> het oorspronkelijke<br />

boerenerf zichtbaar blijven. De<br />

natuur vertelt en behoudt op<br />

<strong>de</strong>ze manier <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis.<br />

beweging<br />

bewoners<br />

boer<strong>de</strong>rij<br />

geschie<strong>de</strong>nis<br />

huis<br />

inzoomen<br />

krui<strong>de</strong>n<br />

landschap<br />

leefgebied<br />

lokaal<br />

markeren<br />

pol<strong>de</strong>r<br />

seizoenen<br />

tijd<br />

Boer<strong>de</strong>rijen in <strong>de</strong> Noordwaard moeten wijken voor<br />

het water.<br />

Ruben <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>ren Roland Pieter Smit<br />

rechte driehoeksvaren<br />

klein glaskruid<br />

groot glaskruid<br />

eikvaren<br />

stijve naaldvaren<br />

muur havikskruid<br />

wit vetkruid<br />

zacht vetkruid<br />

OP TERREIN<br />

(na<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rzoek vereist).<br />

HET TERREIN<br />

De ligging <strong>van</strong> <strong>de</strong> gebouwen, tuin en an<strong>de</strong>re<br />

aangeleg<strong>de</strong> <strong>de</strong>len blijft hetzelf<strong>de</strong>.<br />

Alle vegetatie door <strong>de</strong> bewoner en gemeente<br />

is aangelegd, wordt behou<strong>de</strong>n.<br />

Al het gras wordt verwij<strong>de</strong>rd en bewaard<br />

als voedingsbo<strong>de</strong>m voor het gebied.<br />

De uitein<strong>de</strong>lijke wan<strong>de</strong>lpa<strong>de</strong>n op het terrein<br />

wor<strong>de</strong>n alleen op <strong>de</strong> oorspronkelijke verharding<br />

aangelegd en hebben een dui<strong>de</strong>lijk<br />

an<strong>de</strong>re materialiteit dan <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>lpa<strong>de</strong>n<br />

buiten het oorspronkelijke bewoon<strong>de</strong> terrein.<br />

DE SLOOP<br />

Het sloop proces verloopt duurzaam.<br />

Alle gebouwen wor<strong>de</strong>n <strong>tot</strong> op 20 centimeter<br />

boven het maaiveld afgebroken.<br />

Zodat het water geen weerstand on<strong>de</strong>rvindt<br />

als het door het doorstroomgebied stroomt.<br />

Op <strong>de</strong>ze manier krijgen muurplanten ook<br />

een kans om verticaal te groeien.<br />

Als <strong>de</strong> aangeleg<strong>de</strong> vegetatie in <strong>de</strong> weg staat<br />

tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> sloop, wordt het aan <strong>de</strong> kant<br />

gezet en na <strong>de</strong> sloop weer op <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> plek<br />

aangelegd.<br />

Alle buizen en bekabelingen wor<strong>de</strong>n 1 meter<br />

<strong>van</strong>af het gesloopte gebouw uitgegraven<br />

en weggehaald.<br />

De buiskant wordt <strong>tot</strong> op casco afgezaagd<br />

en afgedicht zodat on<strong>de</strong>rgrondse dieren<br />

niet vast komen te zitten.<br />

DE BEBOUWING<br />

Het bouwsel wordt bewerkt, met grove beitel<br />

machines om kieren en gaten in <strong>de</strong> fun<strong>de</strong>ring<br />

te maken zodat <strong>de</strong> verwering bevor<strong>de</strong>rd wordt.<br />

Het plafond <strong>van</strong> <strong>de</strong> kel<strong>de</strong>rs word afgebroken<br />

en <strong>tot</strong> 50 centimeter on<strong>de</strong>r het maaiveld<br />

volgestort met grond. Hierdoor wordt <strong>de</strong><br />

structuur <strong>van</strong> het huis meer zichtbaar.<br />

En is een dui<strong>de</strong>lijk gelaagdheid aanwezig.<br />

HET BEHOUD<br />

Wanneer het terrein voor wan<strong>de</strong>laars niet<br />

meer toegankelijk is, mag <strong>de</strong> vegetatie<br />

wor<strong>de</strong>n gesnoeid. Om afzettingen en <strong>de</strong> suggesties<br />

<strong>van</strong> ruimte weer zichtbaar te maken.<br />

In <strong>de</strong> eerste twee jaar <strong>van</strong> dit project, wordt<br />

on<strong>de</strong>rzocht hoe <strong>de</strong> vegetatie op <strong>de</strong> bebouwing<br />

groeit. Uit dit on<strong>de</strong>rzoek kan<br />

geconclu<strong>de</strong>erd wor<strong>de</strong>n dat er extra hulp<br />

voor begroeiing nodig is.<br />

lente<br />

winter<br />

On<strong>de</strong>rzoek aan het terrein mag altijd plaatsvin<strong>de</strong>n<br />

mits er geen vegetatie wordt weg<br />

gehaald waardoor het ecosysteem <strong>van</strong> het<br />

terrein wordt aangetast.<br />

slaapkamer<br />

afb. 24 afb. 26 afb. 27<br />

De <strong>Biesbosch</strong>huiskamer is een plek waar verhalen<br />

<strong>tot</strong> leven komen.<br />

afb. 25<br />

afb. 25, 26, 27<br />

<strong>Biesbosch</strong>huiskamer<br />

Menk, 73 jaar, echtgenoot<br />

<strong>van</strong> Tien, heeft het huis<br />

overgenomen <strong>van</strong> zijn baas<br />

en huurt het nu al 40 jaar<br />

<strong>van</strong> boer Groeneveld.<br />

Ie<strong>de</strong>re dag zit Opa <strong>Biesbosch</strong><br />

klaar in <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>huiskamer<br />

om weer nieuwe gasten te<br />

ont<strong>van</strong>gen. On<strong>de</strong>r het genot<br />

<strong>van</strong> een kop koffie en door oma<br />

gemaakte soep, kun je luisteren<br />

naar <strong>de</strong> verhalen over natuur en<br />

cultuur uit verle<strong>de</strong>n en he<strong>de</strong>n,<br />

het leven in <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>. Als<br />

je na een lange dag <strong>Biesbosch</strong><br />

te moe bent om naar huis te gaan,<br />

kun je altijd vragen of je mag<br />

blijven logeren.<br />

We hebben pas 33 jaar gas en<br />

licht, maar die tijd dat we<br />

zon<strong>de</strong>r zaten was <strong>de</strong> mooiste<br />

tijd <strong>van</strong> mijn leven. ‘s Ochtends<br />

zette ik <strong>de</strong> ketels op <strong>de</strong> olie<br />

pitten zodat ik <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren<br />

met warm water kon wassen.<br />

De boeren in pol<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong><br />

leven al een aantal jaren in<br />

onzekerheid en zijn bang voor<br />

<strong>de</strong> toekomst. Hoe kunnen ze<br />

met <strong>de</strong>ze onzekerheid<br />

investeren in hun bedrijven?<br />

Hier aan <strong>de</strong> oevers wor<strong>de</strong>n<br />

veel illegale jongerenfeesten<br />

gehou<strong>de</strong>n. Na afloop<br />

steken ze alles in <strong>de</strong> fik.<br />

Momenteel wordt er druk gewerkt aan<br />

een nieuw bestemmingsplan voor pol<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>. Er moet meer ruimte komen<br />

voor recreatie en natuur. Maar hoe<br />

wordt het gebied momenteel gebruikt,<br />

en wat vin<strong>de</strong>n <strong>de</strong> bewoners er<strong>van</strong>? Wat<br />

voor wijshe<strong>de</strong>n vertellen <strong>de</strong> bewoners die<br />

al jaren lang een zijn met het gebied.<br />

De <strong>Biesbosch</strong>huiskamer is een<br />

plek waar verhalen <strong>tot</strong> leven<br />

komen en nieuwe verhalen<br />

ontstaan.<br />

Nog steeds hebben we geen<br />

riolering in <strong>de</strong> pol<strong>de</strong>r, dat is<br />

soms wel lastig! Als <strong>de</strong> septic<br />

tank weer is geleegd, moet er<br />

een dooie kip in om <strong>de</strong> juiste<br />

bacteriën weer in <strong>de</strong> tank te<br />

krijgen, zon<strong>de</strong> toch, <strong>van</strong> die kip!<br />

Ik zou niet weten met die<br />

nieuwe plannen <strong>van</strong> <strong>de</strong> pol<strong>de</strong>r<br />

waar alle wei<strong>de</strong>vogels straks<br />

naartoe moeten?<br />

keuken<br />

tentoonstelling<br />

bewoners<br />

geschie<strong>de</strong>nis<br />

huis<br />

kin<strong>de</strong>ren<br />

landschap<br />

markeren<br />

museum<br />

nacht<br />

pret<br />

verhalen<br />

zintuigen<br />

Tien, 60 jaar, woont al 40 jaar<br />

samen met Menk aan <strong>de</strong> Zeedijk 16<br />

en heeft twee kin<strong>de</strong>ren. Is dol op<br />

<strong>de</strong> vogels in <strong>de</strong> pol<strong>de</strong>r om haar heen.<br />

Menk & Tien<br />

Hier in <strong>de</strong> dijk is het af en toe<br />

net een vuilstortplaats. Laatst<br />

lagen er weer zakken vol met<br />

wiet planten.<br />

Ze willen <strong>de</strong> pol<strong>de</strong>r weer<br />

terug geven aan <strong>de</strong> natuur!<br />

Maar is dit geen natuur dan?<br />

Kijk eens om je heen!<br />

Waar moeten <strong>de</strong> roofvogels<br />

zoals <strong>de</strong> valkies en <strong>de</strong> uilen<br />

straks jagen? Die raken door <strong>de</strong><br />

nieuwe plannen met <strong>de</strong> pol<strong>de</strong>r<br />

hun hele jacht gebied kwijt.<br />

Met <strong>de</strong> nieuwe plannen<br />

verwoesten ze straks alle<br />

vruchtbare landbouwgrond,<br />

net zoals in <strong>de</strong> Noordwaard.<br />

Het moet hier een recreatiegebied<br />

wor<strong>de</strong>n, maar dat is<br />

hier nu ook al volop, <strong>de</strong><br />

mensen wan<strong>de</strong>len fietsen<br />

lekker over <strong>de</strong> dijk.<br />

Natuurlijk hebben we hier in<br />

dit huis last <strong>van</strong> muizen, maar<br />

ja, dat hoort erbij. Gelukkig<br />

hebben we een kat die er na<br />

13 jaar ein<strong>de</strong>lijk een heeft<br />

ge<strong>van</strong>gen.<br />

verhalen bij<br />

het haardvuur<br />

gastenverblijf<br />

eten en drinken


afb. 28b<br />

afb. 28<br />

Vogels in <strong>de</strong> stad<br />

afb. 28<br />

In Dordrecht zijn <strong>de</strong> vogels <strong>de</strong><br />

natuurlijke verbinding met <strong>de</strong><br />

<strong>Biesbosch</strong>. Vogels broe<strong>de</strong>n in <strong>de</strong><br />

stad en zijn on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

stad; hun broedplekken mogen<br />

dus ook zichtbaar zijn in <strong>de</strong> stad.<br />

De hoogte <strong>van</strong> het broednestenrek<br />

bepaalt voor welke vogel het<br />

geschikt is; het territorium en<br />

gedrag <strong>van</strong> <strong>de</strong> vogel beslist hoeveel<br />

vogels er gebruik <strong>van</strong> maken en<br />

<strong>de</strong> plek bepaalt welke vogels er<br />

gebruik <strong>van</strong> kunnen maken.<br />

12 13<br />

Een massaproductietechniek uit<br />

<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lbouw, geprojecteerd op<br />

<strong>de</strong> vogels.<br />

Eveline Visser<br />

beweging<br />

bewoners<br />

dieren<br />

Dordrecht<br />

huis<br />

leefgebied<br />

markering<br />

natuur<br />

seizoenen<br />

stad<br />

tijd<br />

Vogels zijn on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> stad, hun broedplekken<br />

mogen dus ook zichtbaar zijn in stad.<br />

Dordrecht is een poppenhuis.<br />

Het pittoreske ou<strong>de</strong> centrum <strong>van</strong> Dordrecht is altijd<br />

al door grote kunstenaars geschil<strong>de</strong>rd.<br />

afb. 29<br />

afb. 29, 30, 31<br />

# coll. <strong>Dordt</strong> inv. 01 t/m 10<br />

Dordrecht is een poppenhuis.<br />

Achter <strong>de</strong> ramen door gordijnen<br />

beschermd gaat een an<strong>de</strong>re wereld<br />

schuil.<br />

De poppenhuisspeler speelt,<br />

bespeelt, improviseert.<br />

Wat je ziet is er niet,<br />

suggestie is genoeg.<br />

Ka<strong>de</strong>r, context, contrast.<br />

Fake.<br />

afb. 30 afb. 31<br />

afb. 32<br />

afb. 33 afb. 34<br />

Lucas Mullié<br />

Tom Boekema<br />

bewoners<br />

Dordrecht<br />

geschie<strong>de</strong>nis<br />

huis<br />

observatie<br />

stilte<br />

Dordrecht<br />

geschie<strong>de</strong>nis<br />

huis<br />

observatie<br />

markeren<br />

museum<br />

uitzicht<br />

water<br />

afb. 32, 33, 34<br />

Kunstschil<strong>de</strong>rsspot <strong>van</strong>af historisch oogpunt<br />

Het pittoreske ou<strong>de</strong> centrum <strong>van</strong><br />

Dordrecht werd in het verle<strong>de</strong>n<br />

al veel geschil<strong>de</strong>rd door grote<br />

kunstschil<strong>de</strong>rs, zoals on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re<br />

Eugène Boudin en Albert Cuyp.<br />

Vandaag <strong>de</strong> dag zijn veel <strong>van</strong> dit<br />

soort plekken nog steeds enorm in<br />

trek bij een groep kunstschil<strong>de</strong>rs.<br />

De kunstschil<strong>de</strong>rsspots bie<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />

mogelijkheid om <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> meesters<br />

na eigen invulling te evenaren<br />

<strong>van</strong>af <strong>de</strong>ze punten.


afb. 28b<br />

afb. 28<br />

Vogels in <strong>de</strong> stad<br />

afb. 28<br />

In Dordrecht zijn <strong>de</strong> vogels <strong>de</strong><br />

natuurlijke verbinding met <strong>de</strong><br />

<strong>Biesbosch</strong>. Vogels broe<strong>de</strong>n in <strong>de</strong><br />

stad en zijn on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

stad; hun broedplekken mogen<br />

dus ook zichtbaar zijn in <strong>de</strong> stad.<br />

De hoogte <strong>van</strong> het broednestenrek<br />

bepaalt voor welke vogel het<br />

geschikt is; het territorium en<br />

gedrag <strong>van</strong> <strong>de</strong> vogel beslist hoeveel<br />

vogels er gebruik <strong>van</strong> maken en<br />

<strong>de</strong> plek bepaalt welke vogels er<br />

gebruik <strong>van</strong> kunnen maken.<br />

12 13<br />

Een massaproductietechniek uit<br />

<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lbouw, geprojecteerd op<br />

<strong>de</strong> vogels.<br />

Eveline Visser<br />

beweging<br />

bewoners<br />

dieren<br />

Dordrecht<br />

huis<br />

leefgebied<br />

markering<br />

natuur<br />

seizoenen<br />

stad<br />

tijd<br />

Vogels zijn on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> stad, hun broedplekken<br />

mogen dus ook zichtbaar zijn in stad.<br />

Dordrecht is een poppenhuis.<br />

Het pittoreske ou<strong>de</strong> centrum <strong>van</strong> Dordrecht is altijd<br />

al door grote kunstenaars geschil<strong>de</strong>rd.<br />

afb. 29<br />

afb. 29, 30, 31<br />

# coll. <strong>Dordt</strong> inv. 01 t/m 10<br />

Dordrecht is een poppenhuis.<br />

Achter <strong>de</strong> ramen door gordijnen<br />

beschermd gaat een an<strong>de</strong>re wereld<br />

schuil.<br />

De poppenhuisspeler speelt,<br />

bespeelt, improviseert.<br />

Wat je ziet is er niet,<br />

suggestie is genoeg.<br />

Ka<strong>de</strong>r, context, contrast.<br />

Fake.<br />

afb. 30 afb. 31<br />

afb. 32<br />

afb. 33 afb. 34<br />

Lucas Mullié<br />

Tom Boekema<br />

bewoners<br />

Dordrecht<br />

geschie<strong>de</strong>nis<br />

huis<br />

observatie<br />

stilte<br />

Dordrecht<br />

geschie<strong>de</strong>nis<br />

huis<br />

observatie<br />

markeren<br />

museum<br />

uitzicht<br />

water<br />

afb. 32, 33, 34<br />

Kunstschil<strong>de</strong>rsspot <strong>van</strong>af historisch oogpunt<br />

Het pittoreske ou<strong>de</strong> centrum <strong>van</strong><br />

Dordrecht werd in het verle<strong>de</strong>n<br />

al veel geschil<strong>de</strong>rd door grote<br />

kunstschil<strong>de</strong>rs, zoals on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re<br />

Eugène Boudin en Albert Cuyp.<br />

Vandaag <strong>de</strong> dag zijn veel <strong>van</strong> dit<br />

soort plekken nog steeds enorm in<br />

trek bij een groep kunstschil<strong>de</strong>rs.<br />

De kunstschil<strong>de</strong>rsspots bie<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />

mogelijkheid om <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> meesters<br />

na eigen invulling te evenaren<br />

<strong>van</strong>af <strong>de</strong>ze punten.


afb. 35<br />

afb. 36<br />

afb. 35<br />

Uiterwaar<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> stad<br />

Hoewel Dordrecht omringd wordt<br />

door het water, is het contact<br />

met het water beperkt. Om een<br />

signaal naar het gebied af te geven<br />

en meer inzicht in het gevaar<br />

<strong>van</strong> overstroming te geven, wordt<br />

het gebied rondom <strong>de</strong> Grote Kerk,<br />

het monument <strong>van</strong> Dordrecht,<br />

een uiterwaard.<br />

De hoogtekaart staat centraal<br />

voor het ontwerp. Door in te<br />

zoomen op <strong>de</strong> hoogtekaart<br />

ontstaat er een grid; dit grid is<br />

13 14<br />

<strong>de</strong> bouwsteen <strong>van</strong> het ontwerp.<br />

Stenen op hoger gelegen<br />

gebie<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n weggehaald,<br />

waardoor het water naar binnen<br />

kan stromen. In laaggelegen<br />

gebie<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n stenen<br />

neergelegd, waardoor het<br />

gevaar wordt beperkt of waar<br />

een ontmoetingsplaats <strong>van</strong><br />

trapsgeleg<strong>de</strong> stenen kan wor<strong>de</strong>n<br />

gerealiseerd.<br />

Daphne Hoekman<br />

Akko Gol<strong>de</strong>nbeld<br />

bewoners<br />

getij<br />

Dordrecht<br />

markeren<br />

tijd<br />

water<br />

waterkant<br />

beweging<br />

getij<br />

observatie<br />

techniek<br />

tijd<br />

water<br />

waterkant<br />

afb. 35b<br />

afb. 37 afb. 39<br />

afb. 36, 37<br />

De mechanieken <strong>de</strong>r getij<strong>de</strong>n<br />

Het omringen<strong>de</strong> water <strong>van</strong><br />

Dordrecht heeft een dynamische<br />

beweging. Het getij had vroeger<br />

een hoogteverschil <strong>van</strong> twee<br />

meter maar heeft nu nog steeds<br />

een verschil <strong>van</strong> 70 centimeter.<br />

Deze beweging geeft mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

voor nieuwe functies op<br />

het water die gebruik maken <strong>van</strong><br />

stroming, hoogteverschil en tijd.<br />

De mechanieken zijn een suggestie<br />

voor <strong>de</strong> beweging op het water.<br />

Hoewel Dordrecht omringd wordt door het water,<br />

is het contact met het water beperkt.<br />

De mechanieken <strong>de</strong>r getij<strong>de</strong>n.<br />

Tegenwoordig staat er naast <strong>de</strong> ruïne een hoogspanningsmast<br />

<strong>van</strong> 100 meter.<br />

afb. 38, 39<br />

Mast te Merwe<strong>de</strong><br />

afb. 38<br />

Sinds <strong>de</strong> St. Elisabethsvloed in<br />

1421 staat er ten oosten <strong>van</strong><br />

Dordrecht (direct aan <strong>de</strong> Merwe<strong>de</strong>)<br />

<strong>de</strong> ruïne <strong>van</strong> het Huis te Merwe<strong>de</strong>,<br />

dat sindsdien een baken is voor <strong>de</strong><br />

scheepvaart. Tegenwoordig staat<br />

er naast <strong>de</strong> ruïne een hoogspanningsmast<br />

<strong>van</strong> 100 meter en loopt<br />

<strong>de</strong> N3 (een toegangspoort <strong>tot</strong> het<br />

Eiland <strong>van</strong> <strong>Dordt</strong>) langs dit gebied<br />

dat, sinds het is ingepol<strong>de</strong>rd,<br />

niet meer on<strong>de</strong>r water staat<br />

tij<strong>de</strong>ns hoogwater.<br />

Doordat het water weer wordt<br />

toe gelaten, komt het gebied<br />

on<strong>de</strong>r water te staan en is het<br />

beeld <strong>van</strong> <strong>de</strong> ruïne weer zoals<br />

het vele malen geschil<strong>de</strong>rd is.<br />

Alleen nu met een hoogspanningsmast<br />

erbij.<br />

Lucas Zoutendijk<br />

Dordrecht<br />

geschie<strong>de</strong>nis<br />

getij<br />

markeren<br />

nacht<br />

navigatie<br />

observatie<br />

pol<strong>de</strong>r<br />

stad<br />

techniek<br />

tijd<br />

water


afb. 35<br />

afb. 36<br />

afb. 35<br />

Uiterwaar<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> stad<br />

Hoewel Dordrecht omringd wordt<br />

door het water, is het contact<br />

met het water beperkt. Om een<br />

signaal naar het gebied af te geven<br />

en meer inzicht in het gevaar<br />

<strong>van</strong> overstroming te geven, wordt<br />

het gebied rondom <strong>de</strong> Grote Kerk,<br />

het monument <strong>van</strong> Dordrecht,<br />

een uiterwaard.<br />

De hoogtekaart staat centraal<br />

voor het ontwerp. Door in te<br />

zoomen op <strong>de</strong> hoogtekaart<br />

ontstaat er een grid; dit grid is<br />

13 14<br />

<strong>de</strong> bouwsteen <strong>van</strong> het ontwerp.<br />

Stenen op hoger gelegen<br />

gebie<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n weggehaald,<br />

waardoor het water naar binnen<br />

kan stromen. In laaggelegen<br />

gebie<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n stenen<br />

neergelegd, waardoor het<br />

gevaar wordt beperkt of waar<br />

een ontmoetingsplaats <strong>van</strong><br />

trapsgeleg<strong>de</strong> stenen kan wor<strong>de</strong>n<br />

gerealiseerd.<br />

Daphne Hoekman<br />

Akko Gol<strong>de</strong>nbeld<br />

bewoners<br />

getij<br />

Dordrecht<br />

markeren<br />

tijd<br />

water<br />

waterkant<br />

beweging<br />

getij<br />

observatie<br />

techniek<br />

tijd<br />

water<br />

waterkant<br />

afb. 35b<br />

afb. 37 afb. 39<br />

afb. 36, 37<br />

De mechanieken <strong>de</strong>r getij<strong>de</strong>n<br />

Het omringen<strong>de</strong> water <strong>van</strong><br />

Dordrecht heeft een dynamische<br />

beweging. Het getij had vroeger<br />

een hoogteverschil <strong>van</strong> twee<br />

meter maar heeft nu nog steeds<br />

een verschil <strong>van</strong> 70 centimeter.<br />

Deze beweging geeft mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

voor nieuwe functies op<br />

het water die gebruik maken <strong>van</strong><br />

stroming, hoogteverschil en tijd.<br />

De mechanieken zijn een suggestie<br />

voor <strong>de</strong> beweging op het water.<br />

Hoewel Dordrecht omringd wordt door het water,<br />

is het contact met het water beperkt.<br />

De mechanieken <strong>de</strong>r getij<strong>de</strong>n.<br />

Tegenwoordig staat er naast <strong>de</strong> ruïne een hoogspanningsmast<br />

<strong>van</strong> 100 meter.<br />

afb. 38, 39<br />

Mast te Merwe<strong>de</strong><br />

afb. 38<br />

Sinds <strong>de</strong> St. Elisabethsvloed in<br />

1421 staat er ten oosten <strong>van</strong><br />

Dordrecht (direct aan <strong>de</strong> Merwe<strong>de</strong>)<br />

<strong>de</strong> ruïne <strong>van</strong> het Huis te Merwe<strong>de</strong>,<br />

dat sindsdien een baken is voor <strong>de</strong><br />

scheepvaart. Tegenwoordig staat<br />

er naast <strong>de</strong> ruïne een hoogspanningsmast<br />

<strong>van</strong> 100 meter en loopt<br />

<strong>de</strong> N3 (een toegangspoort <strong>tot</strong> het<br />

Eiland <strong>van</strong> <strong>Dordt</strong>) langs dit gebied<br />

dat, sinds het is ingepol<strong>de</strong>rd,<br />

niet meer on<strong>de</strong>r water staat<br />

tij<strong>de</strong>ns hoogwater.<br />

Doordat het water weer wordt<br />

toe gelaten, komt het gebied<br />

on<strong>de</strong>r water te staan en is het<br />

beeld <strong>van</strong> <strong>de</strong> ruïne weer zoals<br />

het vele malen geschil<strong>de</strong>rd is.<br />

Alleen nu met een hoogspanningsmast<br />

erbij.<br />

Lucas Zoutendijk<br />

Dordrecht<br />

geschie<strong>de</strong>nis<br />

getij<br />

markeren<br />

nacht<br />

navigatie<br />

observatie<br />

pol<strong>de</strong>r<br />

stad<br />

techniek<br />

tijd<br />

water


COLOFON<br />

Organisatie<br />

Irene Fortuyn<br />

Begeleiding<br />

Leisure: Irene Fortuyn, Wineke <strong>van</strong> Muiswinkel<br />

adviseurs: Jan Konings, Jan Rothuizen<br />

Public Space: Hans <strong>van</strong> <strong>de</strong>r Markt, Ester <strong>van</strong> <strong>de</strong> Wiel<br />

Redactie<br />

Akko Gol<strong>de</strong>nbeld, Roland Pieter Smit, Jetske Visser<br />

Grafisch ontwerp<br />

Thijs Verbeek<br />

www.thijsverbeek.nl<br />

Drukwerk<br />

Drukkerij Mart.Spruijt bv<br />

www.martspruijt.nl<br />

Uitgever<br />

Design Aca<strong>de</strong>my Eindhoven<br />

Postbus 2125<br />

5600 CC Eindhoven<br />

www.<strong>de</strong>signaca<strong>de</strong>my.nl<br />

Met dank aan<br />

Gemeente Dordrecht<br />

www.dordrecht.nl<br />

Nationaal Park De <strong>Biesbosch</strong><br />

www.biesbosch.org<br />

Centrum Beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Kunst Dordrecht<br />

Voorstraat 180<br />

3311 ES Dordrecht<br />

www.cbkdordrecht.nl<br />

© 2010 Design Aca<strong>de</strong>my Eindhoven<br />

ISBN 9789081470445<br />

Niets <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze uitgave mag zon<strong>de</strong>r toestemming <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> fotografen, <strong>de</strong> grafisch vormgever, <strong>de</strong> ontwerpers<br />

en <strong>de</strong> auteurs gebruikt wor<strong>de</strong>n.<br />

Deze publicatie is gedrukt in een oplage <strong>van</strong> 1000,<br />

op 120 grams Munken Polar en 60 grams Opakal.<br />

Stu<strong>de</strong>nten<br />

Steven Banken www.stevenbanken.nl<br />

Marijn Beije www.marijnbeije.nl<br />

Tom Boekema tboekema@gmail.com<br />

Joost Gehem www.hoemgjoest.nl<br />

Akko Gol<strong>de</strong>nbeld www.akkogol<strong>de</strong>nbeld.com<br />

Daphne Hoekman daphnehoekman@hotmail.com<br />

Joep Huisinga www.joephuisinga.nl<br />

Ruben <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>ren www.r<strong>de</strong>rkin<strong>de</strong>ren.nl<br />

Florike Martens www.florikemartens.nl<br />

Michiel Martens www.michielmartens.com<br />

Lucas Mullié lucas_mullie@hotmail.com<br />

Lotte <strong>de</strong> Raadt www.lotte<strong>de</strong>raadt.nl<br />

Eefje Sandmann www.eefjesandmann.com<br />

Roland Pieter Smit www.rolandpietersmit.com<br />

Jetske Visser www.jetskevisser.nl<br />

Eveline Visser www.evelinevisser.com<br />

Sabrina Woud www.sabrinawoud.nl<br />

Lucas Zoutendijk lucaszoutendijk@gmail.com


COLOFON<br />

Organisatie<br />

Irene Fortuyn<br />

Begeleiding<br />

Leisure: Irene Fortuyn, Wineke <strong>van</strong> Muiswinkel<br />

adviseurs: Jan Konings, Jan Rothuizen<br />

Public Space: Hans <strong>van</strong> <strong>de</strong>r Markt, Ester <strong>van</strong> <strong>de</strong> Wiel<br />

Redactie<br />

Akko Gol<strong>de</strong>nbeld, Roland Pieter Smit, Jetske Visser<br />

Grafisch ontwerp<br />

Thijs Verbeek<br />

www.thijsverbeek.nl<br />

Drukwerk<br />

Drukkerij Mart.Spruijt bv<br />

www.martspruijt.nl<br />

Uitgever<br />

Design Aca<strong>de</strong>my Eindhoven<br />

Postbus 2125<br />

5600 CC Eindhoven<br />

www.<strong>de</strong>signaca<strong>de</strong>my.nl<br />

Met dank aan<br />

Gemeente Dordrecht<br />

www.dordrecht.nl<br />

Nationaal Park De <strong>Biesbosch</strong><br />

www.biesbosch.org<br />

Centrum Beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Kunst Dordrecht<br />

Voorstraat 180<br />

3311 ES Dordrecht<br />

www.cbkdordrecht.nl<br />

© 2010 Design Aca<strong>de</strong>my Eindhoven<br />

ISBN 9789081470445<br />

Niets <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze uitgave mag zon<strong>de</strong>r toestemming <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> fotografen, <strong>de</strong> grafisch vormgever, <strong>de</strong> ontwerpers<br />

en <strong>de</strong> auteurs gebruikt wor<strong>de</strong>n.<br />

Deze publicatie is gedrukt in een oplage <strong>van</strong> 1000,<br />

op 120 grams Munken Polar en 60 grams Opakal.<br />

Stu<strong>de</strong>nten<br />

Steven Banken www.stevenbanken.nl<br />

Marijn Beije www.marijnbeije.nl<br />

Tom Boekema tboekema@gmail.com<br />

Joost Gehem www.hoemgjoest.nl<br />

Akko Gol<strong>de</strong>nbeld www.akkogol<strong>de</strong>nbeld.com<br />

Daphne Hoekman daphnehoekman@hotmail.com<br />

Joep Huisinga www.joephuisinga.nl<br />

Ruben <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>ren www.r<strong>de</strong>rkin<strong>de</strong>ren.nl<br />

Florike Martens www.florikemartens.nl<br />

Michiel Martens www.michielmartens.com<br />

Lucas Mullié lucas_mullie@hotmail.com<br />

Lotte <strong>de</strong> Raadt www.lotte<strong>de</strong>raadt.nl<br />

Eefje Sandmann www.eefjesandmann.com<br />

Roland Pieter Smit www.rolandpietersmit.com<br />

Jetske Visser www.jetskevisser.nl<br />

Eveline Visser www.evelinevisser.com<br />

Sabrina Woud www.sabrinawoud.nl<br />

Lucas Zoutendijk lucaszoutendijk@gmail.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!