09.09.2013 Views

De kunst van het creëren in vormen en concepten - Van Nieuwpoort ...

De kunst van het creëren in vormen en concepten - Van Nieuwpoort ...

De kunst van het creëren in vormen en concepten - Van Nieuwpoort ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Betonproduct<strong>en</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>kunst</strong> <strong>van</strong> <strong>het</strong> <strong>creër<strong>en</strong></strong><br />

<strong>in</strong> <strong>vorm<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> concept<strong>en</strong>


Product<strong>en</strong> én productiemethodes<br />

evoluer<strong>en</strong> door de jar<strong>en</strong> he<strong>en</strong>.<br />

Betonn<strong>en</strong> liggers word<strong>en</strong> steeds<br />

slanker, heipal<strong>en</strong> transporter<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>ergie, betonn<strong>en</strong> wand<strong>en</strong>, vloer<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> plafonds gev<strong>en</strong> warmte of<br />

koel<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de straatste<strong>en</strong> wordt<br />

onderdeel <strong>van</strong> e<strong>en</strong> systeem <strong>van</strong><br />

waterzuiver<strong>in</strong>g <strong>en</strong> –berg<strong>in</strong>g.<br />

117


Betonproduct<strong>en</strong><br />

118<br />

E<strong>en</strong> moderne, <strong>in</strong>novatieve <strong>in</strong>dustrie, de wereld <strong>van</strong> de<br />

betonproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> bouwconcept<strong>en</strong>.<br />

In 1973 werd e<strong>en</strong> start gemaakt met de<br />

productie <strong>en</strong> verkoop <strong>van</strong> betonproduct<strong>en</strong>.<br />

1973 <strong>De</strong> eerste firma<br />

Project Boscotondo, Helmond<br />

In 1973 zet de <strong>Van</strong> <strong>Nieuwpoort</strong> Groep haar eerste stapp<strong>en</strong> <strong>in</strong> de betonproduct<strong>en</strong><strong>in</strong>dustrie met de acquisitie <strong>van</strong><br />

Nijverheid Beton te Maastricht, e<strong>en</strong> bedrijf oorspronkelijk opgericht beg<strong>in</strong>jar<strong>en</strong> tw<strong>in</strong>tig <strong>in</strong> <strong>het</strong> plaatsje Heer,<br />

geme<strong>en</strong>te Maastricht. In de dec<strong>en</strong>nia na de oorlog groeit <strong>het</strong> bedrijf sterk. Rond 1970 telt de ondernem<strong>in</strong>g bijna<br />

100 medewerkers <strong>en</strong> bestaat de productie uit prefabgevelbekled<strong>in</strong>g, opsluitband<strong>en</strong>, betontegels, bouwblokk<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

betonst<strong>en</strong><strong>en</strong>. <strong>De</strong> oliecrisis is weliswaar voorbij, maar de bested<strong>in</strong>gsbeperk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zijn <strong>in</strong> volle gang <strong>en</strong> de terugval<br />

<strong>in</strong> omzet is groot.<br />

Terre<strong>in</strong><strong>en</strong> Nijverheid Beton <strong>in</strong> Heer bij Maastricht. Na de overname door <strong>Van</strong><br />

<strong>Nieuwpoort</strong> verhuist <strong>het</strong> bedrijf naar <strong>in</strong>dustrieterre<strong>in</strong> Beatrixhav<strong>en</strong>.


Gerard Albert <strong>van</strong> <strong>Nieuwpoort</strong> (1949-2003)<br />

In 1973 komt Gerard Albert, zoon <strong>van</strong> Gerrit Jan, op 24-jarige leeftijd <strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> bedrijf. In eerste <strong>in</strong>stantie houdt hij zich bezig met <strong>het</strong> nieuw verworv<strong>en</strong><br />

Nijverheid Beton te Maastricht.<br />

Noodzakelijke nieuwe <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor uitbreid<strong>in</strong>g <strong>en</strong> nieuwbouw plaats<strong>en</strong> de vier aandeelhouders; de directeur<strong>en</strong><br />

Cald<strong>en</strong>borg <strong>en</strong> Starr<strong>en</strong> én beide schoonzon<strong>en</strong> <strong>van</strong> oprichter Jong<strong>en</strong>, voor e<strong>en</strong> dilemma. Zij kiez<strong>en</strong> ervoor de<br />

aandel<strong>en</strong> <strong>van</strong> de hand te do<strong>en</strong>. <strong>Van</strong> <strong>Nieuwpoort</strong> gaat de onderhandel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>en</strong> <strong>in</strong> 1973 wordt Nijverheid Beton<br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> <strong>het</strong> concern. Midd<strong>en</strong> zev<strong>en</strong>tiger jar<strong>en</strong>, kort na zijn <strong>in</strong>di<strong>en</strong>sttred<strong>in</strong>g, wordt Gerard Albert <strong>van</strong><br />

<strong>Nieuwpoort</strong> (1949) aangesteld als directeur bij Nijverheid. <strong>De</strong> afdel<strong>in</strong>g Prefab wordt verkocht <strong>en</strong> Nijverheid gaat<br />

zich op e<strong>en</strong> nieuwe locatie op <strong>in</strong>dustrieterre<strong>in</strong> Beatrixhav<strong>en</strong> conc<strong>en</strong>trer<strong>en</strong> op de productie <strong>van</strong> bouwblokk<strong>en</strong>, bouwst<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> betonstraatst<strong>en</strong><strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> wordt e<strong>en</strong> handelsafdel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> bakst<strong>en</strong><strong>en</strong>, vloer<strong>en</strong> <strong>en</strong> dakpann<strong>en</strong> opgestart.<br />

Door de verslechter<strong>en</strong>de marktomstandighed<strong>en</strong> beg<strong>in</strong>jar<strong>en</strong><br />

tachtig <strong>en</strong> de onmogelijkheid over de Limburgse<br />

gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> uit te breid<strong>en</strong> <strong>in</strong> verband met lage prijz<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

hoge vrachtkost<strong>en</strong>, wordt beslot<strong>en</strong> <strong>het</strong> bedrijf te verkop<strong>en</strong><br />

aan Façade, onderdeel <strong>van</strong> de Ja-Jo Groep. Op 1 juli<br />

1984 wordt de overname getek<strong>en</strong>d.<br />

119


Betonproduct<strong>en</strong><br />

120<br />

Geplaveid door Jonker Beton<br />

Talloze Nederlandse strat<strong>en</strong>, gracht<strong>en</strong>, steg<strong>en</strong>, terre<strong>in</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> ple<strong>in</strong><strong>en</strong> werd<strong>en</strong> <strong>in</strong> de afgelop<strong>en</strong> dec<strong>en</strong>nia voorzi<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> e<strong>en</strong> product <strong>van</strong> Jonker Beton. <strong>De</strong> volledig geautomatiseerde productielijn<strong>en</strong> <strong>van</strong> deze Amsterdamse dochter<br />

producer<strong>en</strong> e<strong>en</strong> breed scala aan betonn<strong>en</strong> straatst<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> tegels. <strong>De</strong> effectiviteit <strong>en</strong> snelheid waarmee dit<br />

gaat maakt <strong>in</strong>druk. Gesteund door e<strong>en</strong> knap geautomatiseerde structuur is e<strong>en</strong> team <strong>van</strong> 30 m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> iedere<br />

dag weer <strong>in</strong> staat e<strong>en</strong> prachtig product af te lever<strong>en</strong> <strong>in</strong> grote hoeveelhed<strong>en</strong>, maar altijd precies naar de specifieke<br />

w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>van</strong> iedere <strong>in</strong>dividuele klant.<br />

<strong>De</strong> kleurstoff<strong>en</strong> word<strong>en</strong> automatisch gedoseerd, waarbij de <strong>in</strong>t<strong>en</strong>siteit <strong>van</strong> de kleur aangepast wordt aan de<br />

w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>van</strong> de klant. Door de flexibele productiemethode is Jonker <strong>in</strong> staat e<strong>en</strong> ste<strong>en</strong> te mak<strong>en</strong> die uniek is <strong>in</strong><br />

vorm, oppervlaktestructuur, maat én kleur met iedere gew<strong>en</strong>ste grondstof als basis, of dit nu gr<strong>in</strong>d, zwarte<br />

basalt, rode graniet of e<strong>en</strong> ander natuurproduct is. Efficiënt verpakt aangeleverd bij de klant, om mach<strong>in</strong>aal te<br />

word<strong>en</strong> verwerkt of wellicht met precisie <strong>in</strong> e<strong>en</strong> mozaïek te word<strong>en</strong> geschikt.<br />

1978 Overname Jonker Beton<br />

In 1978 volgt de overname <strong>van</strong> Jonker Beton, dan nog<br />

gevestigd <strong>in</strong> Lisse. <strong>De</strong>ze specialist <strong>in</strong> bestrat<strong>in</strong>gsmaterial<strong>en</strong><br />

werd oorspronkelijk opgericht <strong>in</strong> 1956.<br />

Bedrijfsterre<strong>in</strong> Lisse rond <strong>het</strong> overnamejaar.


<strong>Van</strong> Lisse naar Amsterdam<br />

E<strong>in</strong>d tachtiger jar<strong>en</strong> groei<strong>en</strong> de klacht<strong>en</strong> over geluidsoverlast door omwon<strong>en</strong>d<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>het</strong> terre<strong>in</strong> <strong>van</strong> Jonker Beton<br />

<strong>in</strong> Lisse <strong>en</strong> de h<strong>in</strong>derwetvergunn<strong>in</strong>g legt uite<strong>in</strong>delijk beperk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> op aan de productietijd. Intuss<strong>en</strong> ziet de hav<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> Amsterdam graag zeegebond<strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> stimuleert <strong>het</strong> bedrijfslev<strong>en</strong> te <strong>in</strong>vester<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> westelijk hav<strong>en</strong>gebied.<br />

Dit wekt ook de <strong>in</strong>teresse <strong>van</strong> <strong>Van</strong> <strong>Nieuwpoort</strong>. In 1991 doet de Groep e<strong>en</strong> om<strong>van</strong>grijke <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>g als<br />

<strong>het</strong> e<strong>en</strong> uiterst moderne betonstraatste<strong>en</strong>fabriek bouwt op <strong>in</strong>dustrieterre<strong>in</strong> Westpoort, naast de eig<strong>en</strong> zeegr<strong>in</strong>dplant<br />

Grodam.<br />

Wijnkelder<br />

Opvall<strong>en</strong>d is de consequ<strong>en</strong>te scheid<strong>in</strong>g tuss<strong>en</strong> productie-<br />

<strong>en</strong> geconditioneerde verhard<strong>in</strong>gsruimte. <strong>De</strong>ze ruimte<br />

doet nog <strong>het</strong> meest d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> wijnkelder,<br />

waarbij de rijp<strong>in</strong>gstijd <strong>van</strong> dít product aanmerkelijk korter<br />

is. E<strong>en</strong> traversewag<strong>en</strong> neemt steeds e<strong>en</strong> of meer<br />

pallets met verse st<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>in</strong> ont<strong>van</strong>gst <strong>en</strong> rijdt ze naar<br />

e<strong>en</strong> leegstaand vak <strong>in</strong> deze ruimte waar <strong>het</strong> product na<br />

e<strong>en</strong> etmaal door dezelfde robot naar de pakketteermach<strong>in</strong>e<br />

wordt gebracht.<br />

<strong>De</strong> <strong>in</strong>tegratie <strong>van</strong> zusterbedrijf Edam Beton <strong>in</strong> Jonker<br />

Beton is per 1 januari 2003 gerealiseerd. Met deze<br />

stap is Jonker Beton e<strong>en</strong> totaalleverancier <strong>van</strong> e<strong>en</strong><br />

compleet pakket <strong>van</strong> bestrat<strong>in</strong>gsmaterial<strong>en</strong>.<br />

Op 13 december 1991 slaat Gerrit Jan <strong>van</strong> <strong>Nieuwpoort</strong> (1920) de eerste paal<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> nieuwe complex. In januari 1993 ligt de dagproductie <strong>van</strong> Jonker Beton<br />

al op 100.000 st<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

121


Betonproduct<strong>en</strong><br />

122<br />

E<strong>en</strong> tegelcarrousel bij Jonker Beton, vroeger Edam<br />

Beton. <strong>De</strong> compleet geautomatiseerde productie staat<br />

<strong>in</strong> schril contrast met hoe <strong>het</strong> beg<strong>in</strong> vorige eeuw g<strong>in</strong>g,<br />

to<strong>en</strong> <strong>het</strong> producer<strong>en</strong> <strong>van</strong> tegels nog e<strong>en</strong> zwaar <strong>en</strong> luidruchtig<br />

werk was.<br />

E<strong>en</strong> nieuwe buurman voor Jonker <strong>in</strong> 1993<br />

Tegels<br />

Op <strong>het</strong> terre<strong>in</strong> <strong>van</strong> <strong>Van</strong> <strong>Nieuwpoort</strong> aan de Amerikahav<strong>en</strong>, pal naast <strong>het</strong> nieuwe complex <strong>van</strong> Jonker, vestigt zich<br />

<strong>in</strong> 1993 de nieuwe fabriek <strong>van</strong> Edam Beton uit de gelijknamige plaats. <strong>De</strong> tegelproduc<strong>en</strong>t is op dat mom<strong>en</strong>t nog<br />

eig<strong>en</strong>dom <strong>van</strong> e<strong>en</strong> comb<strong>in</strong>atie <strong>van</strong> aandeelhouders.<br />

In 1994 krijgt <strong>Van</strong> <strong>Nieuwpoort</strong> e<strong>en</strong> aandeel <strong>van</strong> 40%; <strong>in</strong> 1999 komt <strong>het</strong> gehele bedrijf onder de groep. Was<br />

<strong>het</strong> productieproces <strong>van</strong> beide bedrijv<strong>en</strong> al eerder gekoppeld; <strong>in</strong> 2003 wordt Edam Beton volledig geïntegreerd <strong>in</strong><br />

Jonker Beton.<br />

Tegelproductie beg<strong>in</strong> vorige eeuw bij Betondak Arkel (nu Betonson, locatie<br />

Arkel). Het vull<strong>en</strong> <strong>van</strong> de bakjes waar<strong>in</strong> de tegels werd<strong>en</strong> geslag<strong>en</strong> tot <strong>en</strong> met<br />

<strong>het</strong> lad<strong>en</strong> <strong>van</strong> de tegels was allemaal nog handwerk.


Waardo Beton<br />

In Tiel bev<strong>in</strong>dt zich <strong>het</strong> hoofdkantoor <strong>en</strong> <strong>het</strong> productiebedrijf<br />

<strong>van</strong> Waardo Beton, dochterondernem<strong>in</strong>g <strong>van</strong><br />

Betuwe Beton. <strong>De</strong> prefab product<strong>en</strong> <strong>van</strong> deze Betuwse<br />

vloer<strong>en</strong>specialist mak<strong>en</strong> grote vrije overspann<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

mogelijk <strong>en</strong> zijn leverbaar <strong>in</strong> de meest uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de<br />

mat<strong>en</strong>, uitvoer<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> extra’s als speciale kope<strong>in</strong>d<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> brandvertrag<strong>en</strong>de isolatie. Fabrieksmatig word<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong>voudig spar<strong>in</strong>g<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> vloerveld wordt<br />

daardoor <strong>in</strong> de uitvoer<strong>in</strong>g relatief snel dichtgelegd. Vrije<br />

overspann<strong>in</strong>g<strong>en</strong> tot 7,5 meter l<strong>en</strong>gte kunn<strong>en</strong> over <strong>het</strong><br />

algeme<strong>en</strong> zonder druklaag of bijlegwap<strong>en</strong><strong>in</strong>g word<strong>en</strong><br />

uitgevoerd.<br />

<strong>De</strong> <strong>Van</strong> <strong>Nieuwpoort</strong> Groep heeft via Betuwe Beton e<strong>en</strong><br />

m<strong>in</strong>derheidsdeelnem<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Waardo Beton.<br />

Was <strong>het</strong> daarvoor voor 40% eig<strong>en</strong>dom <strong>van</strong> Betuwe Beton; <strong>in</strong> 1991 komt<br />

Waardo Beton voor 100% onder Betuwe Beton.<br />

123


Betonproduct<strong>en</strong><br />

124<br />

Zuiver<strong>en</strong> <strong>en</strong> opslaan <strong>van</strong> hemelwater...<br />

Terwijl <strong>het</strong> mom<strong>en</strong>t dichterbij komt waarop de w<strong>in</strong>werktuig<strong>en</strong> aan de slag kunn<strong>en</strong> bij de ‘Gr<strong>en</strong>smaas’ <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

kader <strong>van</strong> <strong>het</strong> project ‘Ruimte voor de rivier’, levert de <strong>Van</strong> <strong>Nieuwpoort</strong> Groep ook op e<strong>en</strong> andere manier e<strong>en</strong><br />

bijdrage aan modern waterbeheer. Twee dochterondernem<strong>in</strong>g<strong>en</strong> bundel<strong>en</strong> hun beste kracht<strong>en</strong> <strong>en</strong> br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

revolutionair concept <strong>in</strong> waterberg<strong>in</strong>g op de markt <strong>in</strong> de vorm <strong>van</strong> Aquaflow. Betonson heeft k<strong>en</strong>nis <strong>in</strong>gebracht<br />

<strong>van</strong> hemelwaterafvoer <strong>en</strong> rioler<strong>in</strong>g, Jonker Beton is specialist <strong>in</strong> bestrat<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> wegfundaties.<br />

<strong>De</strong> overheid bepaalt <strong>in</strong> haar ‘Waterbeleid 21 e Eeuw’ dat hemelwater na zware reg<strong>en</strong>bui<strong>en</strong> moet word<strong>en</strong> vastgehoud<strong>en</strong>,<br />

geborg<strong>en</strong> <strong>en</strong> vertraagd afgevoerd. Aquaflow past perfect <strong>in</strong> dit d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>. Het maakt berg<strong>in</strong>gsriol<strong>en</strong> overbodig.<br />

Dak- <strong>en</strong> straathemelwater wordt direct geborg<strong>en</strong> waar <strong>het</strong> valt, <strong>in</strong> waterdoorlat<strong>en</strong>de straatvakk<strong>en</strong> <strong>en</strong> kan<br />

daar gezuiverd word<strong>en</strong> voordat <strong>het</strong> vertraagd afgevoerd wordt om later hergebruikt te word<strong>en</strong>. Calcit Edelsplitt,<br />

e<strong>en</strong> 50% deelnem<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>Van</strong> <strong>Nieuwpoort</strong>, levert <strong>het</strong> beste geste<strong>en</strong>te voor Aquaflow.


... daar waar <strong>het</strong> valt<br />

E<strong>en</strong> hangplek voor bacteriën<br />

Terwijl <strong>het</strong> water snel wegzakt, word<strong>en</strong> de zware metal<strong>en</strong><br />

gebond<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> vlijlaag met geotextiel <strong>in</strong> de<br />

wegfundatie. <strong>De</strong> daaronder geleg<strong>en</strong> fundatie vormt e<strong>en</strong><br />

´hangplek voor bacteriën´ die tot 98% <strong>van</strong> de olie <strong>en</strong><br />

b<strong>en</strong>z<strong>in</strong>erest<strong>en</strong> ‘opet<strong>en</strong>.´Gem<strong>en</strong>gde rioolstelsels gaan<br />

gemiddeld uit <strong>van</strong> 9 mm berg<strong>in</strong>g. Aquaflow k<strong>en</strong>t e<strong>en</strong><br />

berg<strong>in</strong>gsvermog<strong>en</strong> <strong>van</strong> maar liefst 144 mm.<br />

Het concept heeft simpele onderhouds- <strong>en</strong> re<strong>in</strong>ig<strong>in</strong>gsmogelijkhed<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de mate <strong>van</strong> vervuil<strong>in</strong>g is e<strong>en</strong>voudig<br />

te controler<strong>en</strong>. Aquaflow is gepat<strong>en</strong>teerd.<br />

Inmiddels wordt per jaar ruim 250 miljo<strong>en</strong> liter hemelwater<br />

via <strong>het</strong> Aquaflow systeem verwerkt <strong>en</strong> afgevoerd.<br />

125


Betonproduct<strong>en</strong><br />

126<br />

Noppert Beton<br />

Beton ontdo<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>het</strong> grijze, saaie imago <strong>en</strong> de veelzijdigheid <strong>en</strong> positieve kant<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>het</strong> product lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> bestrat<strong>in</strong>g, prefab toepass<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> totaalconcept<strong>en</strong>. Dat is de missie <strong>van</strong> Noppert Beton. Sam<strong>en</strong> met dochter<br />

Gembeton Gron<strong>in</strong>g<strong>en</strong> is Noppert Beton e<strong>en</strong> <strong>van</strong> de grootste leveranciers <strong>van</strong> bestrat<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Noord-Nederland.<br />

<strong>De</strong> <strong>Van</strong> <strong>Nieuwpoort</strong> Groep heeft e<strong>en</strong> aandeel <strong>van</strong> 50% <strong>in</strong> deze bedrijv<strong>en</strong>comb<strong>in</strong>atie, die werk biedt aan bijna<br />

100 medewerkers.<br />

Noptop<br />

Door <strong>het</strong> gebruik <strong>van</strong> natuurlijke m<strong>in</strong>erale toeslagstoff<strong>en</strong> houd<strong>en</strong> de kl<strong>in</strong>kers, band<strong>en</strong> <strong>en</strong> tegels <strong>van</strong> Noptop<br />

jar<strong>en</strong>lang hun kleur, zijn ze slijtvast <strong>en</strong> bij dat alles niet milieubelast<strong>en</strong>d. <strong>De</strong> product<strong>en</strong> blijk<strong>en</strong> zeer geschikt voor<br />

signaalfuncties <strong>in</strong> <strong>het</strong> verkeer <strong>en</strong> word<strong>en</strong> dan ook gebruikt voor trottoirs, fietspad<strong>en</strong>, parkeerplaats<strong>en</strong>, kruispunt<strong>en</strong>,<br />

rotondes, terrass<strong>en</strong>, marktple<strong>in</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> prom<strong>en</strong>ades.<br />

Noppert Beton<br />

Dit Friese familiebedrijf v<strong>in</strong>dt zijn oorsprong <strong>in</strong> augustus 1945 <strong>in</strong> de Leeuwarder v.o.f. Noppert <strong>en</strong><br />

<strong>Van</strong> Leeuwesteijn Betonbouw. Na afscheid <strong>van</strong> zijn compagnon start R<strong>in</strong>tje Noppert beg<strong>in</strong> jar<strong>en</strong> vijftig op e<strong>en</strong><br />

nieuwe locatie <strong>in</strong> Bergum met <strong>het</strong> mach<strong>in</strong>aal vervaardig<strong>en</strong> <strong>van</strong> betonproduct<strong>en</strong>.<br />

In de jar<strong>en</strong> zev<strong>en</strong>tig <strong>in</strong>vesteert Noppert <strong>in</strong> tegelmach<strong>in</strong>es <strong>en</strong> betonmixers. In 1978 verkoopt Piet Noppert zijn<br />

50% aandel<strong>en</strong> aan <strong>Van</strong> <strong>Nieuwpoort</strong>, de andere helft blijft eig<strong>en</strong>dom <strong>van</strong> zijn broer Kees Noppert.<br />

R<strong>in</strong>tje Noppert, zoon <strong>van</strong> Kees, is de huidige directeur <strong>van</strong> Noppert <strong>en</strong> Gembeton.<br />

jar<strong>en</strong> 70


Noppert Beton & Gembeton<br />

1988 E<strong>en</strong> dochter voor Noppert<br />

In 1988 neemt Noppert Beton <strong>het</strong> Gron<strong>in</strong>gse Gembeton over. <strong>De</strong>ze firma <strong>in</strong> bestrat<strong>in</strong>gsproduct<strong>en</strong> komt oorspronkelijk<br />

voort uit de <strong>in</strong> 1875 opgerichte kalkbranderij Wigboldus <strong>in</strong> Kostverlor<strong>en</strong> <strong>en</strong> werd <strong>in</strong> 1971 heropgericht als<br />

Gembeton Gron<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Na de overname door Noppert wordt de productie <strong>van</strong> beide bedrijv<strong>en</strong> efficiënter verdeeld<br />

over beide firma’s.<br />

Prefab<br />

Noppert is trots op haar prefab betonspecialist<strong>en</strong>.<br />

<strong>De</strong>ze alleskunners mak<strong>en</strong> <strong>het</strong> onmogelijke <strong>in</strong> de eig<strong>en</strong><br />

mall<strong>en</strong>makerij <strong>en</strong> vlechtafdel<strong>in</strong>g. Noppert Prefab gaat<br />

daarom voor ieder nieuw betonelem<strong>en</strong>t opnieuw<br />

<strong>en</strong>thousiast de uitdag<strong>in</strong>g aan <strong>en</strong> heeft daarnaast e<strong>en</strong><br />

grote variatie aan standaardproduct<strong>en</strong> <strong>in</strong> haar assortim<strong>en</strong>t.<br />

Gembeton<br />

Sam<strong>en</strong> met moederbedrijf Noppert Beton is Gembeton<br />

Gron<strong>in</strong>g<strong>en</strong> e<strong>en</strong> <strong>van</strong> de grootste leveranciers <strong>van</strong><br />

bestrat<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Noord-Nederland. Dochter Gembeton<br />

heeft e<strong>en</strong> kle<strong>in</strong>e flexibele organisatie <strong>en</strong> opereert vaak<br />

sam<strong>en</strong> met <strong>het</strong> moederbedrijf. Zo word<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong><br />

kunde <strong>van</strong> beide firma’s gebundeld. Bij steeds meer<br />

project<strong>en</strong> word<strong>en</strong> prefab elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> gecomb<strong>in</strong>eerd met<br />

standaard bestrat<strong>in</strong>gsartikel<strong>en</strong>.<br />

127


128<br />

Og<strong>en</strong>schijnlijk gemakkelijk <strong>en</strong> geruisloos<br />

beweegt hij zich door <strong>het</strong> jachtige verkeer<br />

met e<strong>en</strong> lad<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>en</strong>orme heipal<strong>en</strong> of<br />

speciaal geconstrueerde elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> passer<strong>en</strong>de vrachtwag<strong>en</strong> <strong>van</strong> Betonson<br />

maakt <strong>in</strong>druk op wie hem voorbij ziet gaan.<br />

E<strong>en</strong> mooi beeld, net als de fly-overs, slank<br />

vormgegev<strong>en</strong> brugg<strong>en</strong> <strong>en</strong> viaduct<strong>en</strong> die de<br />

wag<strong>en</strong> op zijn reis passeert <strong>en</strong> waar<strong>in</strong> dit<br />

bijzondere bedrijf vaak ook e<strong>en</strong> aandeel had.


Betonson<br />

Kort de historie <strong>van</strong> e<strong>en</strong> groot bedrijf<br />

Betonson k<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> lange historie die voor locatie Kamp<strong>en</strong> teruggaat naar <strong>het</strong> jaar 1898, voor locatie Arkel naar<br />

1916 <strong>en</strong> locatie Son naar 1956.<br />

Op e<strong>en</strong> fabrieksterre<strong>in</strong> langs <strong>het</strong> Wilhelm<strong>in</strong>akanaal <strong>in</strong> <strong>het</strong> Brabantse Son <strong>en</strong> Breugel gaat <strong>in</strong> mei 1956 Niemans<br />

Beton <strong>van</strong> start. Snel groeit de firma uit tot de grootste heipal<strong>en</strong>fabrikant <strong>van</strong> Nederland. In 1970 wordt <strong>het</strong><br />

bedrijf overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> door <strong>De</strong> Vries Robbé, ook eig<strong>en</strong>aar <strong>van</strong> Betondak Arkel.<br />

Gespecialiseerd <strong>in</strong> alle bouwmarkt<strong>en</strong>, grond- weg- <strong>en</strong><br />

waterbouw, utiliteitsbouw <strong>en</strong> won<strong>in</strong>gbouw, zijn de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> Betonson <strong>in</strong> staat voor de meest uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de<br />

constructieve problem<strong>en</strong> e<strong>en</strong> oploss<strong>in</strong>g te v<strong>in</strong>d<strong>en</strong><br />

én te mak<strong>en</strong>.<br />

Met ruim 600 medewerkers staat <strong>het</strong> bedrijf voor e<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>drukwekk<strong>en</strong>d scala aan betonproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> –concept<strong>en</strong>.<br />

Funder<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, speciale elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> vloer<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

geproduceerd <strong>in</strong> Son, waar ook <strong>het</strong> hoofdkantoor<br />

gevestigd is. In Kamp<strong>en</strong> word<strong>en</strong> vloer<strong>en</strong> gemaakt, net<br />

als <strong>in</strong> <strong>het</strong> Zuid-Hollandse Arkel, dat hiernaast ook verantwoordelijk<br />

is voor de productie <strong>van</strong> buiz<strong>en</strong>. Het verkoopkantoor<br />

voor de Duitse markt staat <strong>in</strong> Moers.<br />

129


Betonproduct<strong>en</strong><br />

130<br />

Kort de historie <strong>van</strong> e<strong>en</strong> groot bedrijf<br />

In 1973 word<strong>en</strong> Beton-Arkel (voorhe<strong>en</strong> Betondak) <strong>en</strong> Beton-Son verkocht aan de Ver<strong>en</strong>igde Bedrijv<strong>en</strong> Nederhorst<br />

<strong>en</strong> de nam<strong>en</strong> Betonson <strong>en</strong> Beton-Arkel word<strong>en</strong> geïntroduceerd. Eig<strong>en</strong>aar Nederhorst sluit zich aan bij de OGEM,<br />

maar gaat <strong>in</strong> 1976 sam<strong>en</strong> met deze maatschappij t<strong>en</strong> onder. DSM raakt geïnteresseerd <strong>in</strong> overname. Bij de overname<br />

door DSM <strong>in</strong> 1977 telt Arkel 225 <strong>en</strong> Son 300 medewerkers. In 1978 wordt Beton-Arkel bij Betonson<br />

ondergebracht, waarna e<strong>en</strong> jaar later de verkoopafdel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gebundeld <strong>in</strong> Son. In Brussel wordt e<strong>en</strong> verkoopkantoor<br />

gevestigd.<br />

Locatie Son


Locatie Arkel<br />

In 1980 bedraagt de omzet <strong>van</strong> de bouwdivisie <strong>van</strong> DSM, waar<strong>in</strong> ook Mosa, Teew<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>Van</strong> Egter<strong>en</strong><br />

Bouwnijverheid zijn opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, bijna f 600 miljo<strong>en</strong> bij 3.800 medewerkers. Betonson is <strong>in</strong> dat jaar met 650<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> goed voor f 100 miljo<strong>en</strong> omzet. Beg<strong>in</strong>jar<strong>en</strong> tachtig wordt ook Spancon overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, waarmee e<strong>en</strong> aanzet<br />

wordt gemaakt met de productie <strong>van</strong> vloer<strong>en</strong>.<br />

In 1986 <strong>en</strong> 1987 wordt <strong>het</strong> aandel<strong>en</strong>pakket verkocht aan e<strong>en</strong> achttal belegg<strong>in</strong>gsmaatschappij<strong>en</strong>, waaronder<br />

N.P.M. <strong>en</strong> B.O.M. In 1989 wordt ook Erica Beton - later Betonson Kamp<strong>en</strong> - overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

In 1996 start <strong>het</strong> verkoopkantoor <strong>in</strong> Moers Duitsland.<br />

131


Betonproduct<strong>en</strong><br />

132<br />

Buiz<strong>en</strong> voor goeder<strong>en</strong>transport, waterleid<strong>in</strong>gsystem<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> rioler<strong>in</strong>g<strong>en</strong> word<strong>en</strong> snel geplaatst zonder overlast<br />

voor de omgev<strong>in</strong>g. Traditioneel gelegd of geboord.<br />

Voor ondergrondse leid<strong>in</strong>gnett<strong>en</strong> biedt Betonson e<strong>en</strong><br />

uitgebreid programma betonn<strong>en</strong> buiz<strong>en</strong>. Met gewap<strong>en</strong>de<br />

<strong>en</strong> voorgespann<strong>en</strong> buiz<strong>en</strong>, buiz<strong>en</strong> met plaatstal<strong>en</strong><br />

kern <strong>en</strong> putt<strong>en</strong> wordt <strong>in</strong> de moeilijkste situaties e<strong>en</strong><br />

oploss<strong>in</strong>g op maat gerealiseerd.<br />

Arkel’s faam <strong>in</strong> buiz<strong>en</strong> gaat ver terug<br />

Weg<strong>en</strong>stelsels ín de grond<br />

<strong>De</strong> geschied<strong>en</strong>is <strong>van</strong> Betonson, locatie Arkel beg<strong>in</strong>t op 8 september 1916 als de ‘NV tot vervaardig<strong>in</strong>g<br />

<strong>van</strong> beton- <strong>en</strong> andere dakbedekk<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, g<strong>en</strong>aamd Betondak’ wordt opgericht. Betondak<br />

beperkt zich niet tot betonn<strong>en</strong> dak<strong>en</strong>, maar specialiseert zich ook <strong>in</strong> rioolbuiz<strong>en</strong>,<br />

trottoirtegels <strong>en</strong> andere product<strong>en</strong> <strong>van</strong> beton. Het bedrijf legt zich <strong>in</strong> 1930 toe op e<strong>en</strong><br />

revolutionair productieproces; <strong>het</strong> mak<strong>en</strong> <strong>van</strong> buiz<strong>en</strong> <strong>in</strong> gec<strong>en</strong>trifugeerd beton. Na de Tweede Wereldoorlog sluit <strong>het</strong><br />

bedrijf grote contract<strong>en</strong> af voor <strong>het</strong> lever<strong>en</strong> <strong>van</strong> betonn<strong>en</strong> buiz<strong>en</strong> voor de dr<strong>in</strong>kwatervoorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g <strong>in</strong> West-Nederland.


Vernieuw<strong>en</strong>d <strong>in</strong> bouwtechnologie<br />

<strong>Van</strong> <strong>Nieuwpoort</strong> neemt Betonson over<br />

In eerste <strong>in</strong>stantie staat <strong>Van</strong> <strong>Nieuwpoort</strong> niet op de shortlist als e<strong>en</strong> <strong>van</strong> de gegadigd<strong>en</strong>, maar de Betonson directie<br />

heeft e<strong>en</strong> zekere voorkeur, waarschijnlijk omdat <strong>Van</strong> <strong>Nieuwpoort</strong> als brancheg<strong>en</strong>oot meer zekerheid op blijv<strong>en</strong>de<br />

zelfstandigheid biedt. Jan Blonk, huidig f<strong>in</strong>ancieel directeur <strong>van</strong> <strong>Van</strong> <strong>Nieuwpoort</strong> Beheer, d<strong>en</strong>kt dat ook de acht<br />

belegg<strong>in</strong>gsmaatschappij<strong>en</strong> met <strong>Van</strong> <strong>Nieuwpoort</strong> koz<strong>en</strong> voor cont<strong>in</strong>uïteit <strong>van</strong> <strong>het</strong> bedrijf. <strong>Van</strong> maar liefst acht aandeelhouders<br />

naar één aandeelhouder.<br />

Bijna 45 jaar ervar<strong>in</strong>g <strong>in</strong> prefab beton bracht Betonson<br />

haar leid<strong>en</strong>de positie <strong>in</strong> vloer<strong>en</strong>, funder<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, bouwelem<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> buiz<strong>en</strong>. Niet zonder red<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> voortdur<strong>en</strong>d<br />

<strong>in</strong>vester<strong>en</strong> <strong>in</strong> bouwtechnologie <strong>en</strong> productiemethod<strong>en</strong><br />

zorgt ervoor dat <strong>het</strong> bedrijf zich steeds opnieuw onderscheidt<br />

met e<strong>en</strong> waaier aan nieuwe bouwconcept<strong>en</strong>,<br />

gekoppeld aan e<strong>en</strong> hoge productiecapaciteit.<br />

Al <strong>in</strong> <strong>het</strong> ontwerpstadium d<strong>en</strong>kt Betonson mee over de<br />

beste oploss<strong>in</strong>g. Of <strong>het</strong> nu gaat om modulaire bouwsystem<strong>en</strong><br />

of draagstructur<strong>en</strong> die grote overspann<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

comb<strong>in</strong>er<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> m<strong>in</strong>imale constructiehoogte <strong>van</strong><br />

de vloer, <strong>in</strong> elk project ontwikkelt én levert <strong>het</strong> bedrijf<br />

de meest r<strong>en</strong>dabele oploss<strong>in</strong>g.<br />

Unieke elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met l<strong>en</strong>gtes tot 42 meter <strong>en</strong> e<strong>en</strong> zwaarste gewicht <strong>van</strong> 114<br />

ton bescherm<strong>en</strong> s<strong>in</strong>ds kort de bewoners <strong>van</strong> <strong>het</strong> Amsterdamse Osdorp,<br />

Geuz<strong>en</strong>veld <strong>en</strong> Slotermeer teg<strong>en</strong> <strong>het</strong> verkeerslawaai <strong>van</strong> de A10-west.<br />

jar<strong>en</strong> 90<br />

<strong>De</strong> overname <strong>van</strong> Betonson wordt notarieel getek<strong>en</strong>d op<br />

9 februari 1996 <strong>en</strong> hiermee krijgt <strong>Van</strong> <strong>Nieuwpoort</strong><br />

Beheer er e<strong>en</strong> grote ondernem<strong>in</strong>g <strong>in</strong> betonproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

-concept<strong>en</strong> bij.<br />

133


Betonproduct<strong>en</strong><br />

134<br />

E<strong>en</strong> roerig overnamejaar<br />

Locatie Kamp<strong>en</strong><br />

Rond de zomervakantie <strong>van</strong> 1996 blijkt dat e<strong>en</strong> aantal zak<strong>en</strong> anders uitpakt dan eerder door de onderhandel<strong>in</strong>gspartners<br />

was gesc<strong>het</strong>st. Dit eerste jaar wordt dan ook e<strong>en</strong> jaar <strong>van</strong> heroriëntatie <strong>en</strong> orde op zak<strong>en</strong> stell<strong>en</strong>.<br />

Gerard <strong>van</strong> <strong>Nieuwpoort</strong> (1949-2003) is <strong>in</strong> de beg<strong>in</strong>periode vaak <strong>in</strong> Son <strong>en</strong> voert e<strong>en</strong> aantal maatregel<strong>en</strong> uit.<br />

Herman Stroeve, huidig directeur Vloer<strong>en</strong> <strong>en</strong> Funder<strong>in</strong>g<strong>en</strong> bij Betonson, her<strong>in</strong>nert zich <strong>het</strong> beë<strong>in</strong>dig<strong>en</strong> <strong>van</strong> de productie<br />

<strong>van</strong> speciale elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> sierbeton bij de locatie Kamp<strong>en</strong>. Iets dat hem persoonlijk aan <strong>het</strong> hart g<strong>in</strong>g als<br />

oud-medewerker <strong>van</strong> voorganger Erica Beton. “Het was echter e<strong>en</strong> noodzakelijke <strong>en</strong> juiste besliss<strong>in</strong>g.”<br />

jar<strong>en</strong> 90<br />

Per 1 januari 1997 start Albert Vels<strong>in</strong>k afkomstig <strong>van</strong><br />

bouwmaatschappij HBG als algeme<strong>en</strong> directeur <strong>van</strong><br />

Betonson.


En ope<strong>en</strong>s ligt er e<strong>en</strong> viaduct<br />

In Moers, Duitsland, is s<strong>in</strong>ds 1996 <strong>het</strong> verkoopkantoor<br />

voor de Duitse markt gevestigd.<br />

Sneller bouw<strong>en</strong>, lichter bouw<strong>en</strong> met ger<strong>in</strong>ge overlast<br />

voor de omgev<strong>in</strong>g. Kernwoord<strong>en</strong> als <strong>het</strong> gaat om<br />

Betonson <strong>en</strong> de grond-, weg- <strong>en</strong> waterbouw. Naast<br />

e<strong>en</strong> breed basisprogramma brugliggers ontwikkelt <strong>het</strong><br />

bedrijf de meest complexe liggers<strong>vorm<strong>en</strong></strong> op maat.<br />

Slanke, holle voorgespann<strong>en</strong> prefab betonliggers,<br />

recht of gebog<strong>en</strong> <strong>in</strong> de vorm <strong>van</strong> de weg. Direct na<br />

montage kan <strong>het</strong> verkeer rijd<strong>en</strong> zonder h<strong>in</strong>der <strong>van</strong> de<br />

werkzaamhed<strong>en</strong>.<br />

Betonson ontwikkelde de kokerligger vooral voor brugg<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> viaduct<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> slanke bov<strong>en</strong>bouw.<br />

Specifiek voor dit type ligger is de uiterst ger<strong>in</strong>ge constructiehoogte<br />

<strong>in</strong> verhoud<strong>in</strong>g tot de overspann<strong>in</strong>g.<br />

135


Betonproduct<strong>en</strong><br />

136<br />

Slanke heipal<strong>en</strong> uit Son <strong>vorm<strong>en</strong></strong> al jar<strong>en</strong> de solide basis<br />

voor ontelbare won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, brugg<strong>en</strong> <strong>en</strong> kantor<strong>en</strong>. Toch<br />

sprek<strong>en</strong> ze <strong>in</strong> Son liever over de lever<strong>in</strong>g <strong>van</strong> draagvermog<strong>en</strong>.<br />

Het concrete product gaat immers vergezeld <strong>van</strong><br />

e<strong>en</strong> <strong>in</strong>t<strong>en</strong>sieve projectbegeleid<strong>in</strong>g <strong>en</strong> advies op maat. <strong>De</strong><br />

prefab pal<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geproduceerd volg<strong>en</strong>s <strong>het</strong> langebank-systeem.<br />

Het bedrijf beschikt over eig<strong>en</strong> mortelc<strong>en</strong>trales<br />

<strong>van</strong> waaruit de mortel wordt gestort <strong>in</strong> mall<strong>en</strong> met<br />

e<strong>en</strong> l<strong>en</strong>gte <strong>van</strong> 130 meter.<br />

<strong>De</strong> tuibrug bij Zaltbommel rust op 1.529 prefab<br />

ofwel 18 kilometer pal<strong>en</strong> <strong>van</strong> Betonson.<br />

<strong>De</strong> voorgespann<strong>en</strong> pal<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> vervaardigd<br />

met beton B65.<br />

Draagvermog<strong>en</strong>


Met zorg aangebracht<br />

Locatie Arkel (<strong>het</strong> vroegere ‘Betondak’) <strong>in</strong> de dertiger jar<strong>en</strong>.<br />

<strong>De</strong> vierkante heipal<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> voorgespann<strong>en</strong> <strong>in</strong> got<strong>en</strong> gemaakt<br />

waar ze met stoom werd<strong>en</strong> verhard.<br />

<strong>De</strong> opdrachtgever ziet ze niet, maar wil wel bl<strong>in</strong>del<strong>in</strong>gs tot <strong>in</strong> l<strong>en</strong>gte <strong>van</strong> jar<strong>en</strong> vertrouw<strong>en</strong> op deze fundam<strong>en</strong>tele<br />

product<strong>en</strong>. Betonson heeft e<strong>en</strong> gedeg<strong>en</strong> reputatie als <strong>het</strong> gaat om funder<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Het bedrijf<br />

levert al dec<strong>en</strong>nia lang prefab pal<strong>en</strong> voor alle bouwsector<strong>en</strong>; won<strong>in</strong>gbouw, utiliteitsbouw <strong>en</strong> de weg- <strong>en</strong><br />

waterbouw.<br />

Specialist<strong>en</strong> <strong>van</strong> Betonson Funder<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zijn <strong>van</strong> voorbereid<strong>in</strong>g tot uitvoer<strong>in</strong>g betrokk<strong>en</strong> bij <strong>het</strong> project.<br />

Ze adviser<strong>en</strong> bij de keuze <strong>van</strong> <strong>het</strong> optimale funder<strong>in</strong>gsplan, do<strong>en</strong> <strong>in</strong> overleg met hoofdconstructeur <strong>en</strong><br />

toezichthoud<strong>en</strong>de <strong>in</strong>stanties rek<strong>en</strong>- <strong>en</strong> tek<strong>en</strong>werk, verzorg<strong>en</strong> grondonderzoek <strong>en</strong> zorg<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s uitvoer<strong>in</strong>g<br />

voor e<strong>en</strong> vlekkeloze, flexibele logistiek.<br />

137


Betonproduct<strong>en</strong><br />

138<br />

E<strong>en</strong> ver doorgevoerde standaardisatie <strong>en</strong> <strong>het</strong> op voorraad<br />

producer<strong>en</strong> <strong>van</strong> elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> e<strong>en</strong> raz<strong>en</strong>dsnelle<br />

bouw mogelijk. Parkeergarages <strong>en</strong> kolomvrije<br />

hall<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> later probleemloos op e<strong>en</strong> andere plaats<br />

weer opgebouwd word<strong>en</strong>. Er is bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> bouwafval<br />

<strong>in</strong> fabriek of op de werkplaats.<br />

Parksys is e<strong>en</strong> demontabel modulair parkeersysteem.<br />

<strong>De</strong> elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zijn al voorzi<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>in</strong>stallaties zoals<br />

verlicht<strong>in</strong>g, bekabel<strong>in</strong>g <strong>en</strong> hemelwaterafvoer. <strong>De</strong> garages<br />

word<strong>en</strong> compleet afgeleverd met parkeer<strong>in</strong>stallatiesysteem,<br />

slagbom<strong>en</strong>, betaalautomat<strong>en</strong> <strong>en</strong> bewak<strong>in</strong>gssystem<strong>en</strong>.<br />

Slimme lego <strong>in</strong> <strong>het</strong> groot<br />

<strong>De</strong> ruwbouw voor deze garage bij<br />

Madurodam werd <strong>in</strong> ti<strong>en</strong> dag<strong>en</strong> neergezet.


1998 W<strong>in</strong>gvloer<br />

Talloze won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> utiliteitsgebouw<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> al voorzi<strong>en</strong> <strong>van</strong> de slanke W<strong>in</strong>gvloer, die <strong>in</strong> 1998 voor <strong>het</strong> eerst<br />

<strong>in</strong> productie werd g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. <strong>De</strong>ze comb<strong>in</strong>atie <strong>van</strong> e<strong>en</strong> bekist<strong>in</strong>gsplaatvloer <strong>en</strong> holle kanaalplaatvloer, geschikt voor<br />

grote overspann<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, kan alle mogelijke leid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> herberg<strong>en</strong>. Voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> als klimaatbeheers<strong>in</strong>g, ICT, v<strong>en</strong>tilatie,<br />

gas, elektriciteit <strong>en</strong> water blijv<strong>en</strong> gemakkelijk bereikbaar voor onderhoud. <strong>De</strong> W<strong>in</strong>gvloer bespaart niet alle<strong>en</strong><br />

beton, maar ook hoogte want e<strong>en</strong> verlaagd plafond is niet meer nodig.<br />

Vloersystem<strong>en</strong><br />

Het juiste vloersysteem voor ieder specifiek project.<br />

Slanke vloerveld<strong>en</strong> met grote overspann<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die de<br />

vrije <strong>in</strong>deelbaarheid <strong>van</strong> won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> gebouw<strong>en</strong><br />

mogelijk mak<strong>en</strong>. Maar ook oploss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> met betrekk<strong>in</strong>g<br />

tot geluidsisolatie <strong>en</strong> <strong>en</strong>ergiezu<strong>in</strong>ige won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Betonson levert ieder type vloersysteem <strong>in</strong> prefab <strong>en</strong><br />

past zich volledig aan aan de logistiek op de bouwplaats.<br />

Vloer<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geproduceerd <strong>in</strong> Son, Arkel <strong>en</strong><br />

Kamp<strong>en</strong>.<br />

Kantoor Thermo Staete is e<strong>en</strong> voorbeeldproject op <strong>het</strong> gebied <strong>van</strong> bouwtechniek,<br />

milieuvri<strong>en</strong>delijk bouw<strong>en</strong>, <strong>in</strong>stallatie- <strong>en</strong> <strong>en</strong>ergietechniek <strong>en</strong> de <strong>in</strong>tegratie <strong>van</strong> al<br />

deze facett<strong>en</strong>. Dit kantoorgebouw <strong>van</strong> DWA Installatie- <strong>en</strong> Energieadvies staat<br />

<strong>in</strong> Bodegrav<strong>en</strong> langs de A12 <strong>en</strong> rust op conc<strong>en</strong>trische <strong>en</strong>ergiepal<strong>en</strong>. In <strong>het</strong><br />

Thermo Staete is verder 2.100 m 2 W<strong>in</strong>gvloer met Velta contec verwerkt.<br />

139


Betonproduct<strong>en</strong><br />

140<br />

Veiligheid voor je medewerkers <strong>en</strong> de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> waarmee<br />

je tijdelijk <strong>in</strong> de project<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werkt, is net zo<br />

belangrijk als kwaliteit, kost<strong>en</strong> <strong>en</strong> efficiëntie.<br />

Het jaar 2004 stond voor Betonson <strong>in</strong> <strong>het</strong> tek<strong>en</strong> <strong>van</strong> de<br />

start <strong>van</strong> e<strong>en</strong> groot project op <strong>het</strong> gebied <strong>van</strong> veilig<br />

werk<strong>en</strong>. Veiligheid bij productie, hijswerk, transport,<br />

externe project<strong>en</strong> <strong>en</strong> locatiebeheer. Intuss<strong>en</strong> zijn<br />

bewustzijn <strong>en</strong> draagvlak bij leid<strong>in</strong>g <strong>en</strong> medewerkers<br />

t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> <strong>van</strong> veiligheid sterk toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Ongevall<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>in</strong>cid<strong>en</strong>t<strong>en</strong> word<strong>en</strong> beter gemeld <strong>en</strong><br />

geanalyseerd. Het project is <strong>in</strong>middels opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

de standaard werkprocedures.<br />

Veiligheid voor alles<br />

Beg<strong>in</strong>jar<strong>en</strong> dertig werd<strong>en</strong> met deze mach<strong>in</strong>e kabelbescherm<strong>in</strong>gsstukk<strong>en</strong><br />

gemaakt. Let op de onbeschermde kett<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.


Het idee<br />

Ontwerpafdel<strong>in</strong>g <strong>en</strong> werkvloer dichtbij elkaar te houd<strong>en</strong> <strong>in</strong> e<strong>en</strong> organisatie <strong>van</strong> ruim 600<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> cont<strong>in</strong>ue uitdag<strong>in</strong>g. Bij Betonson lukt <strong>het</strong>. Ideeën die leid<strong>en</strong> tot <strong>in</strong>novatie,<br />

efficiëntie én veilig werk<strong>en</strong>, kom<strong>en</strong> bij Betonson vaak <strong>van</strong> de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> op <strong>het</strong> werk. <strong>De</strong> specialist<strong>en</strong><br />

op kantoor gaan ermee aan de slag <strong>en</strong> zett<strong>en</strong> deze ideeën om <strong>in</strong> prachtige product<strong>en</strong>.<br />

<strong>De</strong> mooiste vorm <strong>van</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de mur<strong>en</strong> <strong>van</strong> één bedrijf.<br />

Het hijsoog<br />

Zo kwam <strong>het</strong> bedrijf met dé oploss<strong>in</strong>g voor <strong>het</strong> snel, e<strong>en</strong>voudig <strong>en</strong> veilig monter<strong>en</strong> <strong>van</strong><br />

kanaalplat<strong>en</strong>. Door verdiepte hijsog<strong>en</strong> <strong>in</strong> te stort<strong>en</strong> word<strong>en</strong> de plat<strong>en</strong> simpel <strong>en</strong> snel, rechtstreeks<br />

<strong>van</strong> de trailer gemonteerd. Ook de veiligheid op de bouwplaats wordt met deze<br />

voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g fl<strong>in</strong>k verbeterd. Het struikelgevaar is verdw<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> de hijsog<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

gebruikt als aanhaakvoorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor valbeveilig<strong>in</strong>g. Ze funger<strong>en</strong> ook als veranker<strong>in</strong>g<br />

voor <strong>het</strong> leun<strong>in</strong>gwerk.<br />

141


Betonproduct<strong>en</strong><br />

142<br />

Eeuw<strong>en</strong>oude thermische eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong><br />

Aang<strong>en</strong>aam koel <strong>in</strong> de zomermaand<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>ter niet écht koud. <strong>De</strong> <strong>en</strong>orme massa waaruit e<strong>en</strong> eeuw<strong>en</strong>oud<br />

gebouw als e<strong>en</strong> kerk of kathedraal is opgetrokk<strong>en</strong> heeft e<strong>en</strong> demp<strong>en</strong>de werk<strong>in</strong>g op de gevoelstemperatuur.<br />

Betonkernactiver<strong>in</strong>g gaat uit <strong>van</strong> <strong>het</strong>zelfde pr<strong>in</strong>cipe. In vloer<strong>en</strong> <strong>en</strong> plafonds lop<strong>en</strong> leid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> waar<strong>in</strong> water met<br />

e<strong>en</strong> temperatuur <strong>van</strong> rond 20 grad<strong>en</strong> circuleert. E<strong>en</strong> betonkern geactiveerd gebouw kan met m<strong>in</strong>der extern toegevoegde<br />

warmte toe. Door de buffereig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> <strong>van</strong> beton kan de nachtelijke luchttemperatuur via e<strong>en</strong><br />

warmtewisselaar overdag <strong>in</strong>gezet word<strong>en</strong> om de betonconstructie te koel<strong>en</strong>.<br />

Energiepal<strong>en</strong><br />

Ze di<strong>en</strong><strong>en</strong> om bouwwerk<strong>en</strong> te funder<strong>en</strong> maar krijg<strong>en</strong> er nu e<strong>en</strong> bijzondere taak bij. Door <strong>het</strong> <strong>in</strong>stort<strong>en</strong> <strong>van</strong> e<strong>en</strong><br />

<strong>kunst</strong>stof buis met e<strong>en</strong> grote diameter verander<strong>en</strong> betonn<strong>en</strong> heipal<strong>en</strong> <strong>in</strong> ‘conc<strong>en</strong>trische <strong>en</strong>ergiepal<strong>en</strong>’. Ze onttrekk<strong>en</strong><br />

warmte aan de bodem of voeg<strong>en</strong> die er juist weer aan toe. <strong>De</strong> bodem rond de paal fungeert als buffer<br />

waar<strong>in</strong> warmte of koude tijdelijk wordt opgeslag<strong>en</strong>. Zo word<strong>en</strong> w<strong>in</strong>terkoude <strong>en</strong> zomerwarmte b<strong>en</strong>ut om gebouw<strong>en</strong><br />

op e<strong>en</strong> gerieflijke temperatuur te houd<strong>en</strong> of om e<strong>en</strong> wegdek ijsvrij te houd<strong>en</strong> of te koel<strong>en</strong>.<br />

Warmte die <strong>in</strong> de zomer wordt afgevoerd kan maand<strong>en</strong> daarna, <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>ter, word<strong>en</strong> hergebruikt door de <strong>en</strong>ergie<br />

tuss<strong>en</strong>tijds op te slaan <strong>in</strong> de bodem via deze conc<strong>en</strong>trische <strong>en</strong>ergiepal<strong>en</strong>. In steeds meer utiliteitsproject<strong>en</strong><br />

wordt <strong>het</strong> nieuwe <strong>en</strong>ergieconcept toegepast.<br />

Betonkernactiver<strong>in</strong>g gecomb<strong>in</strong>eerd<br />

met <strong>en</strong>ergiepal<strong>en</strong>...<br />

St. Jan te Gouda


... <strong>het</strong> ultieme <strong>en</strong>ergieconcept<br />

<strong>De</strong>ze villa <strong>in</strong> Kamp<strong>en</strong> rust gedeeltelijk op conc<strong>en</strong>trische<br />

<strong>en</strong>ergiepal<strong>en</strong>.<br />

Het nieuwe kantoor voor Rijkswaterstaat Zeeland te Middelburg.<br />

In dit gebouw werd 11.500 m 2 Velta contec <strong>in</strong> W<strong>in</strong>gvloer verwerkt.<br />

Won<strong>in</strong>gbouw<br />

Intuss<strong>en</strong> zijn ook pilot won<strong>in</strong>gbouwproject<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> <strong>van</strong> deze nieuwe vorm <strong>van</strong> <strong>en</strong>ergievoorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g.<br />

Het zal niet lang dur<strong>en</strong> voordat vele nieuwbouwwon<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zijn uitgerust met lage temperatuurverwarm<strong>in</strong>g <strong>en</strong><br />

koel<strong>in</strong>g. Met leid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> aan de plafondzijde is de koel<strong>in</strong>g comfortabeler <strong>en</strong> effectiever. <strong>De</strong> bewoners kunn<strong>en</strong><br />

naar behoefte aanvull<strong>en</strong>d de aangebrachte vloerverwarm<strong>in</strong>g <strong>in</strong>schakel<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> thermisch actieve prefab betonconstructie aangeslot<strong>en</strong> op conc<strong>en</strong>trische heipal<strong>en</strong> kan e<strong>en</strong> rij e<strong>en</strong>gez<strong>in</strong>swon<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> de basislast voor ruimtewarmte <strong>en</strong> warm water voorzi<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> comb<strong>in</strong>atiewarmtepomp op gas<br />

<strong>van</strong>gt de piekvoorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g op. Bij e<strong>en</strong> vrijstaand gebouw met meer pal<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> groter beschikbaar grondvolume<br />

met aardwarmte zal <strong>het</strong> systeem volledig zelfstandig de basis- én pieklast verzorg<strong>en</strong>.<br />

143


Betonproduct<strong>en</strong><br />

144<br />

Invester<strong>en</strong> <strong>in</strong> onderzoek naar nieuw wegdek <strong>en</strong> wegdekfunder<strong>in</strong>g<br />

Weg<strong>en</strong> naar de toekomst<br />

Modieslab is e<strong>en</strong> modulair opgebouwd wegdek <strong>van</strong> geprefabriceerde elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, ontwikkeld <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader <strong>van</strong><br />

<strong>het</strong> programma ‘Weg<strong>en</strong> naar de toekomst’ <strong>van</strong> Rijkswaterstaat. <strong>De</strong> op<strong>en</strong> betonn<strong>en</strong> toplag<strong>en</strong> reducer<strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

geluid <strong>en</strong> de weg verzamelt warmte die <strong>in</strong> de bodem wordt opgeslag<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>ter wordt gebruikt om de<br />

weg sneeuw- <strong>en</strong> ijsvrij te houd<strong>en</strong>. <strong>De</strong> testopstell<strong>in</strong>g op e<strong>en</strong> parallelweg langs de A50 bij Apeldoorn heeft e<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>drukwekk<strong>en</strong>de reeks aan grondige test<strong>en</strong> doorstaan op <strong>het</strong> gebied <strong>van</strong> water- <strong>en</strong> luchtdoorlat<strong>en</strong>dheid, geluid,<br />

remweerstandsmet<strong>in</strong>g <strong>en</strong> ver<strong>van</strong>g<strong>in</strong>gsproev<strong>en</strong>.<br />

Onderzocht wordt <strong>in</strong> hoeverre conc<strong>en</strong>trische <strong>en</strong>ergiepal<strong>en</strong><br />

gecomb<strong>in</strong>eerd kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> met dit wegdek,<br />

waarbij de te verwacht<strong>en</strong> overcapaciteit aan <strong>en</strong>ergie<br />

e<strong>en</strong> nuttige toepass<strong>in</strong>g kan krijg<strong>en</strong>.


Mooi <strong>in</strong> Mokum<br />

Acon tanksystem<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> ander om<strong>van</strong>grijk project <strong>in</strong> Amsterdam is de RWZI, rioolwaterzuiver<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>stallatie.<br />

Dankzij <strong>het</strong> voorspann<strong>en</strong> <strong>van</strong> de panel<strong>en</strong> <strong>en</strong> de methode voor<br />

<strong>in</strong>jecter<strong>en</strong> <strong>van</strong> de verticale <strong>en</strong> horizontale kabelspar<strong>in</strong>g<strong>en</strong> is <strong>het</strong> mogelijk tanks<br />

te bouw<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> hoogte <strong>van</strong> 14 meter <strong>en</strong> e<strong>en</strong> diameter <strong>van</strong> 70 meter die<br />

voldo<strong>en</strong> aan alle kwaliteitseis<strong>en</strong> die waterschapp<strong>en</strong> aan de nieuwe system<strong>en</strong><br />

stell<strong>en</strong>.<br />

Het nieuwe station Amsterdam Bijlmer Ar<strong>en</strong>a wordt de<br />

parel <strong>van</strong> <strong>het</strong> nieuwe c<strong>en</strong>trumgebied Amsterdam<br />

Zuidoost. E<strong>en</strong> parel die voor e<strong>en</strong> groot deel uit prefab<br />

beton bestaat. In 2004 startte de bouw.<br />

Dit station is e<strong>en</strong> onderdeel <strong>van</strong> de spoorverdubbel<strong>in</strong>g<br />

Amsterdam-Utrecht. Betonson levert e<strong>en</strong> <strong>in</strong>drukwekk<strong>en</strong>d<br />

aandeel <strong>in</strong> productie <strong>en</strong> montage <strong>van</strong> liggers <strong>en</strong><br />

perronplat<strong>en</strong>.<br />

145

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!