11.09.2013 Views

bianca de boer - Wspa

bianca de boer - Wspa

bianca de boer - Wspa

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Binnenmelkcampagne<br />

gaat door<br />

Te paard<br />

voor WSPA!<br />

Dieren als<br />

erfgenaam<br />

Najaar 2012 nummer 101<br />

Op bezoek bij<br />

<strong>de</strong> beren in<br />

Roemenië


INHOUD<br />

Contact<br />

Heeft u vrageN of opmerkiNgeN over het Werk vAN WSPA eN/of <strong>de</strong> iNhoud vAN dit<br />

mAgAziNe? of WiLt u uW gegeveNS zoALS AdreS, e-mAiL of teLefooNNummer WijzigeN?<br />

mail dAN NAAr iNfo@WSPA.NL of bel 070 314 28 00. u kuNt uW gegeveNS ook oNLiNe<br />

AANPASSeN viA het coNtActformuLier oP WWW.WSPA.NL.<br />

2<br />

18<br />

Dierenkampioen<br />

Bianca <strong>de</strong> Boer<br />

© Bianca Nouws<br />

4 Genieten van vrijheid<br />

Op bezoek bij <strong>de</strong> beren<br />

Uw gift<br />

in het Zarnesti reservaat<br />

22 Rio+20 lobbyen voor<br />

diervrien<strong>de</strong>lijke toekomst<br />

DoNaties zijN altijD welkom, voor oNze<br />

WereLdWij<strong>de</strong> cAmPAgNeS of eeN SPecifiek<br />

Project. u kuNt SNeL eN mAkkeLijk doNereN<br />

viA WWW.WSPA.NL, mAAr u kuNt uW gift<br />

ook overmAkeN oP rekeNiNgNummer 242<br />

t.N.v. WSPA Ne<strong>de</strong>rLANd te <strong>de</strong>N hAAg.<br />

DaNk u wel.<br />

Social Media<br />

@WSPA_NL<br />

fAcebook.com/WSPANe<strong>de</strong>rLANd<br />

youtube.com/WSPANe<strong>de</strong>rLANd<br />

PiNtereSt.com/WSPANe<strong>de</strong>rLANd


Inhoud<br />

4 Genieten van vrijheid<br />

7 Dierenkieswijzer<br />

8 Dieren red<strong>de</strong>n als nalatenschap<br />

10 Binnenmelkvrij, alle koeien in <strong>de</strong> wei!<br />

13 Superwijzer helpt in <strong>de</strong> winkel<br />

14 Kids!<br />

16 Onze omgang met dieren<br />

17 On<strong>de</strong>rtussen bij... WSPA Brazilië<br />

18 Dierenkampioen Bianca <strong>de</strong> Boer<br />

20 Dieren betekenen alles voor mij<br />

21 Reacties<br />

22 Rio+20<br />

23 Held in ’t veld<br />

24 Boek en film<br />

Colofon<br />

wspa magaziNe versCHijNt twee keer per jaar eN worDt gratis toegestuurD<br />

aaN DoNateurs vaN wspa. LouiS couPeruSPLeiN 2-iii, 2514 hP <strong>de</strong>N hAAg, teL: 070 3142800<br />

INFO@WSPA.NL, bANkrekeNiNg 242 teksteN: LiSA becker, jANNeke SiebeLiNk,<br />

mArtieN verSteegh. eiNDreDaCtie: PAuL vAN toNgereN. vormgeviNg eN Drukwerk:<br />

rijSer grAfiSche commuNicAtie i.S.m. mArtieN verSteegh. WWW.RIJSER.NL.<br />

foto voorzijDe: SArAh cLiftoN foto's teNzij AN<strong>de</strong>rS vermeLd ©WSPA<br />

Actie werkt!<br />

Voor veel toeristen is Thailand een geweldige bestemming.<br />

Prachtig weer, bre<strong>de</strong> stran<strong>de</strong>n, oerou<strong>de</strong> tempels,<br />

aardige mensen en heerlijk eten. Vaak wordt <strong>de</strong><br />

mogelijkheid gebo<strong>de</strong>n om een ritje te maken op een<br />

olifant. Nietsvermoe<strong>de</strong>nd klimt <strong>de</strong> bezoeker op <strong>de</strong> rug<br />

van het grote dier. Een hoogtepunt van een exotische<br />

vakantie. Helaas: aan zo’n ritje is niets feestelijks.<br />

De olifant is wees gemaakt, afgeranseld en aan <strong>de</strong><br />

ketting gelegd. Veel Ne<strong>de</strong>rlandse reisbureaus bie<strong>de</strong>n<br />

bezoeken aan Thailand, Sri Lanka en Nepal aan<br />

inclusief een olifantenritje. Op brieven van WSPA<br />

reageren ze niet, vandaar dat we u oproepen om in<br />

actie te komen. Zie onze website: www.wspa.nl<br />

Er is meer actie. De afgelopen tijd waren we druk met<br />

onze eerste grote binnenlandse campagne: ‘Binnenmelkvrij,<br />

alle koeien in <strong>de</strong> wei!’ Want <strong>de</strong> trend dat<br />

steeds meer run<strong>de</strong>ren levenslang wor<strong>de</strong>n opgesloten,<br />

zoals eer<strong>de</strong>r <strong>de</strong> varkens en <strong>de</strong> kippen, moet gekeerd<br />

wor<strong>de</strong>n. Gelukkig zijn <strong>de</strong> meeste Ne<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>rs het met<br />

ons eens en krijgen we veel steun. En dat werkt:<br />

supermarkten en kaasmakers bezinnen zich op het<br />

weren van binnenmelk. Goed nieuws voor <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

koe, al moet er – ook in <strong>de</strong> rest van <strong>de</strong> EU – nog<br />

veel gebeuren. U leest er ver<strong>de</strong>rop in dit magazine<br />

meer over.<br />

We hiel<strong>de</strong>n en hou<strong>de</strong>n ons met veel meer bezig.<br />

Zo gingen we in Roemenië op bezoek bij <strong>de</strong> beren die<br />

dankzij u zijn bevrijd, waren we in Rio <strong>de</strong> Janeiro bij<br />

<strong>de</strong> wereldduurzaamheidstop van <strong>de</strong> Verenig<strong>de</strong> Naties<br />

en – uiteraard – in Den Haag om met <strong>de</strong> dierenkieswijzer<br />

<strong>de</strong> stemgerechtig<strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>rs te helpen te<br />

checken wat <strong>de</strong> politieke partijen op het gebied van<br />

dierenwelzijn voorstaan.<br />

Na onze succesvolle campagne op Bali om hon<strong>de</strong>n<br />

door vaccinatie te red<strong>de</strong>n van een zinloze dood gaat<br />

WSPA nu aan <strong>de</strong> slag op an<strong>de</strong>re plaatsen in Azië: op<br />

het eiland Nias voor <strong>de</strong> kust van Sumatra en in<br />

Bangla<strong>de</strong>sh. Naar dat laatste land hoop ik zelf af te<br />

reizen om <strong>de</strong> officiële on<strong>de</strong>rtekening van onze<br />

samenwerking met <strong>de</strong> Bengaalse autoriteiten bij te<br />

wonen. Want actie werkt, in Ne<strong>de</strong>rland en op tal van<br />

an<strong>de</strong>re plaatsen ter wereld. En we vergeten nooit dat<br />

onze donateurs al die actie mogelijk maken. Met het<br />

overmaken van giften, het zetten van handtekeningen,<br />

het versturen van gewone of digitale kaarten, met tal<br />

van activiteiten.<br />

Voor betere dierenlevens. Daar gaan we voor.<br />

Ruud Tombrock,<br />

Directeur WSPA Benelux<br />

3


Op bezoek bij <strong>de</strong> beren<br />

in het Zarnesti reservaat<br />

Genieten van vrijheid<br />

Appels, bloemen, gras en sinaasappelen wor<strong>de</strong>n<br />

smakkend naar binnengewerkt. Dringen is er niet<br />

bij, want er is voldoen<strong>de</strong> voedsel voor ie<strong>de</strong>reen in<br />

het Roemeense Zarnesti berenreservaat. Het is<br />

prachtig om te zien hoe <strong>de</strong> beren genieten in hun<br />

natuurlijke omgeving. En dan te be<strong>de</strong>nken dat <strong>de</strong>ze<br />

beren eer<strong>de</strong>r in hun leven geen vrijheid ken<strong>de</strong>n.<br />

WSPA-me<strong>de</strong>werker Joyce Smeltink doet verslag.<br />

Met een aantal WSPA collega’s bezocht ik eind juni het reservaat, op een<br />

steenworp afstand van het kasteel van Dracula, om <strong>de</strong><br />

beren te ontmoeten en te zien hoe ons project loopt. WSPA werkt samen<br />

met Asociatia Milioane <strong>de</strong> Prieteni (AMP) om beren in gevangenschap<br />

in Roemenië een vrij leven te geven. In Roemenië leven nog circa 25 beren<br />

in gevangenschap, als attractie of huisdier. Sommige wor<strong>de</strong>n gevangen<br />

gehou<strong>de</strong>n in verwaarloos<strong>de</strong> dieren tuinen.<br />

Wan<strong>de</strong>lend door het park aan <strong>de</strong> voet van het Karpaten-gebergte vertelt<br />

Victor Watkins, WSPA ’s beren-expert en wildlife manager, waarom er in<br />

het Oost-Europese land nog beren in gevangenschap leven. “De Roemeense<br />

4<br />

wet beschermt beren tegen verwaarlozing en<br />

uitbuiting.<br />

Maar <strong>de</strong> wet wordt niet gehandhaafd, omdat <strong>de</strong><br />

autoriteiten in beslag genomen beren nergens<br />

kunnen on<strong>de</strong>rbrengen. Het reservaat biedt nu<br />

ruimte aan 60 beren. Willen we <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re beren<br />

red<strong>de</strong>n en hier on<strong>de</strong>r kunnen brengen, dan<br />

moeten we het reservaat uitbrei<strong>de</strong>n.”<br />

Daar wordt dan ook hard aan gewerkt. In <strong>de</strong><br />

bran<strong>de</strong>n<strong>de</strong> zon zie ik lokale constructiewerkers<br />

bouwen aan <strong>de</strong> omheining van het nieuwe<br />

ge<strong>de</strong>elte. Het doet goed om te zien dat door steun<br />

van onze donateurs het mogelijk is om straks ook<br />

<strong>de</strong> an<strong>de</strong>re beren, die nu in gevangenschap leven,<br />

hun welverdien<strong>de</strong> vrijheid te geven. Victor vertelt<br />

ver<strong>de</strong>r: “WSPA heeft het reservaat ontworpen en<br />

helpt AMP met <strong>de</strong> uitbreiding ervan.” We lopen<br />

langs hekken waarachter een groen gebied met<br />

bomen ligt. Victor ziet mij kijken. “Beren klimmen<br />

graag in bomen”, legt hij uit “Daarom hebben<br />

we om sommige boomstammen een > pagina 6


Victor Watkins<br />

en Joyce in gesprek<br />

gids Mariana Bota<br />

Meer weten?<br />

Wilt u meer informatie over dit project?<br />

Neem dan contact op met joyce Smeltink<br />

via 070-314 2800 of jsmeltink@wspa.nl.


© WSPA Victor Watkins<br />

soort omgekeer<strong>de</strong> paraplu’s geplaatst. Zo kunnen ze niet via <strong>de</strong> bomen over<br />

het hek klimmen.”<br />

Het bezoek aan het reservaat geeft me ook <strong>de</strong> kans om met parkmanager<br />

Liviu Cioineag te spreken. Liviu is opgegroeid in Brasov en weet in wat voor<br />

erbarmelijke omstandighe<strong>de</strong>n beren leven in Roemenië. “Ik herinner mij als<br />

klein jongetje dat beer Cristi (eerste beer in het reservaat) in een slechte<br />

conditie verkeer<strong>de</strong>. Het is mooi om te zien hoe hij nu kan genieten van zijn<br />

vrijheid.”<br />

Naast het red<strong>de</strong>n en verzorgen van beren zelf is educatie en voorlichting ook<br />

erg belangrijk. “Kin<strong>de</strong>ren van vandaag kunnen <strong>de</strong> bereneigenaren zijn van<br />

morgen. Daarom is het belangrijk om voorlichting te geven op scholen en<br />

kin<strong>de</strong>ren te leren dat beren niet in een kooi horen, maar in <strong>de</strong> natuur.”<br />

Om die re<strong>de</strong>n ontvangt Liviu regelmatig scholen om kin<strong>de</strong>ren te laten zien<br />

hoe <strong>de</strong> dieren horen te leven. Gids Mariana Bota mengt zich in het gesprek.<br />

Zij begeleidt groepen door het park en geeft uitleg over <strong>de</strong> beren. Over waar<br />

ze vandaan komen, wat ze te eten krijgen en hoe ze leven. Mariana vertelt:<br />

“Een tijdje gele<strong>de</strong>n ontving ik een groep schoolkin<strong>de</strong>ren, die nog nooit het<br />

reservaat had bezocht. Ze waren blij verrast te zien hoe beren vrij rond lopen,<br />

in bomen klimmen en in <strong>de</strong> waterpoelen dobberen. Ik vertel<strong>de</strong> over circusbeer<br />

Moora en liet ze zien hoe goed ze het nu heeft. Na het bezoek werd <strong>de</strong><br />

klas uitgenodigd door een circus in Boekarest. Alle kin<strong>de</strong>ren uit <strong>de</strong> klas<br />

moesten hun naam op een lijstje zetten. Maar <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren wil<strong>de</strong>n niet naar<br />

het circus. De schooljuf begreep dat niet. Pas een paar weken later dacht ze<br />

terug aan het verhaal van Moora en begreep dat dat <strong>de</strong> re<strong>de</strong>n was voor <strong>de</strong><br />

kin<strong>de</strong>ren om niet naar het circus te gaan. Daarna is <strong>de</strong> schooljuf met <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong><br />

6<br />

Lees meer over het berenreservaat in Roemenië<br />

in het boek Bear Sanctuary van Victor Watkins.<br />

Dit boek is te bestellen via:<br />

www.bearsanctuary.com/book.<br />

Berenreddingsplan:<br />

“het bevrij<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> beren is niet<br />

eenvoudig. in <strong>de</strong> eerste plaats lopen we het<br />

risico dat <strong>de</strong> beren verplaatst of zelfs gedood<br />

wor<strong>de</strong>n voordat we ze kunnen red<strong>de</strong>n. maar<br />

ook <strong>de</strong> redding zelf is een complexe<br />

operatie. Sommige eigenaren verzetten zich,<br />

waardoor het in beslag nemen van <strong>de</strong> dieren<br />

veel tijd en inspanning kost. vervolgens<br />

moeten we <strong>de</strong> beren in een speciaal voertuig<br />

zien te krijgen en soms hon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n<br />

kilometers afleggen voor we bij het reservaat<br />

zijn. vaak blijkt dan pas hoe slecht ze er aan<br />

toe zijn en hoeveel zorg ze nodig hebben”,<br />

legt victor Watkins uit.<br />

en an<strong>de</strong>re klassen naar het reservaat gekomen om<br />

het verhaal opnieuw te laten vertellen. Ik ben erg<br />

blij dat kin<strong>de</strong>ren<br />

<strong>de</strong> beren in vrijheid zien.”<br />

Tij<strong>de</strong>ns mijn verblijf maak ik kennis met <strong>de</strong><br />

bewoners van het reservaat. Zo vertelt Victor over<br />

Max: een blin<strong>de</strong> beer. Als welp werd hij bij zijn<br />

moe<strong>de</strong>r weggehaald en ingezet als kermisattractie.<br />

Doordat hij blind was, kon zijn eigenaar hem<br />

gemakkelijker on<strong>de</strong>r controle hou<strong>de</strong>n. Max leeft<br />

nu in vrijheid in een eigen natuurlijke ruimte<br />

naast Ursula. Deze an<strong>de</strong>re blin<strong>de</strong> beer werd gered<br />

uit een dierentuin in Roemenië. En zo is er nog<br />

meer te horen, want elke beer in het reservaat<br />

heeft zijn eigen verhaal.<br />

Mijn bezoek aan het berenreservaat heeft me diep<br />

geraakt. Beren die eer<strong>de</strong>r geen vrijheid ken<strong>de</strong>n,<br />

kunnen zich nu in het reservaat natuurlijk<br />

gedragen. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>ling door het park zie<br />

ik een beer een boom inklimmen. Hij lijkt te<br />

twijfelen of hij weer naar bene<strong>de</strong>n zal komen.<br />

Ver<strong>de</strong>rop spelen twee beren met elkaar in een<br />

waterpoel. Wat een mooi vooruitzicht voor <strong>de</strong><br />

circa 25 beren die nog gered moeten wor<strong>de</strong>n.<br />

Gelukkig kunnen we, zodra <strong>de</strong> uitbreiding van<br />

het reservaat klaar is, beginnen met het bevrij<strong>de</strong>n<br />

van <strong>de</strong>ze dieren.


Dierenkieswijzer<br />

Het zal u niet zijn ontgaan: ruim drie weken gele<strong>de</strong>n,<br />

op 12 september waren er verkiezingen voor<br />

<strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Kamer. Voor veel dieren is het van<br />

levensbelang welke partijen een regering vormen.<br />

Niet elke partij is immers begaan met het lot van<br />

<strong>de</strong> plofkip of maakt zich sterk voor <strong>de</strong> omstandighe<strong>de</strong>n<br />

van vee. Op het moment dat <strong>de</strong>ze editie<br />

van het WSPA magazine ter perse ging, was <strong>de</strong><br />

verkiezingsuitslag nog niet bekend, maar <strong>de</strong> Dierenkieswijzer<br />

was wel al geruime tijd in <strong>de</strong> lucht.<br />

Met die kieswijzer wil<strong>de</strong> <strong>de</strong> Dierencoalitie kiezers<br />

helpen een diervrien<strong>de</strong>lijke stemkeuze te maken.<br />

Sinds 2006 bestaat er een dierencoalitie in<br />

Ne<strong>de</strong>rland; een samenwerkingsverband van 22<br />

dierenbeschermingsorganisaties, waar WSPA<br />

uiteraard ook lid van is. Samen vertegenwoordigen<br />

zij een half miljoen le<strong>de</strong>n/donateurs. De Dierencoalitie<br />

richt zich op algemene, politieke kwesties<br />

zoals <strong>de</strong> Wet Dieren of <strong>de</strong> Wet Natuur en houdt<br />

zich natuurlijk ook bezig met <strong>de</strong> verkiezingen,<br />

want ie<strong>de</strong>reen heeft er belang bij dat <strong>de</strong> partijen<br />

die dierenwelzijn op het programma hebben zo<br />

sterk mogelijk wor<strong>de</strong>n. Daarvoor is door <strong>de</strong><br />

Dierencoalitie op 19 augustus <strong>de</strong> Dierenkieswijzer<br />

gelanceerd.<br />

Stellingen<br />

Dirk-Jan Verdonk, hoofd Programma's WSPA:<br />

”Ons streven is objectiviteit, uiteraard. De<br />

Dierenkieswijzer bevat 23 stellingen waar je het<br />

wel of niet mee eens kunt zijn. Uitein<strong>de</strong>lijk komt<br />

daar uit welke partij het dichtst bij je ligt. Wij als<br />

dierenwelzijnorganisatie hebben uiteraard ook een<br />

mening over die stellingen en die standpunten zie<br />

je in een pop up schermpje. Bij <strong>de</strong> uitslag staat wat<br />

<strong>de</strong> partijen hebben geantwoord. Wij hebben<br />

gezamenlijk, als Dierencoalitie, die stellingen<br />

gemaakt. Alle partijen die in <strong>de</strong> kamer zaten voor<br />

12 september <strong>de</strong><strong>de</strong>n mee in <strong>de</strong> stemwijzer.”<br />

Ingevuld<br />

San<strong>de</strong>r Overein<strong>de</strong>r, eigenaar en chef kok van<br />

restaurant AS ‘eten in zijn puurste vorm’ in<br />

Amsterdam, <strong>de</strong>ed mee aan <strong>de</strong> kieswijzer. Zijn<br />

bevindingen: ”Ik heb hem toevallig net ingevuld.<br />

Daar kwam <strong>de</strong> SP uit. On<strong>de</strong>rwijs, school, AOW en<br />

dierenwelzijn zijn thema's die belangrijk voor mij<br />

zijn. Het lastige van <strong>de</strong> stellingen in ie<strong>de</strong>re<br />

kieswijzer is echter, dat het niet altijd zo zwart/wit<br />

is als het er staat. Dat geldt ook voor <strong>de</strong> Dierenkieswijzer.<br />

Er gaan bijvoorbeeld tal van politieke<br />

en economische afspraken schuil achter <strong>de</strong> visserij.<br />

Spanje krijgt reusachtige subsidies om <strong>de</strong> zee leeg<br />

te vissen met enorme trawlers langs <strong>de</strong> kust waar<br />

<strong>de</strong> kleine zeevissers <strong>de</strong> dupe van zijn.”<br />

Te veel<br />

“De overheid dient zeker <strong>de</strong> overgang te stimuleren<br />

van dierlijke naar plantaardige eiwitbronnen”,<br />

vervolgt Overein<strong>de</strong>r. “Net zoals <strong>de</strong> grote Aholds<br />

mogen meewerken aan bewuster omgaan met<br />

eten. Die overvloed, <strong>de</strong> schappen met brood om<br />

zeven uur 's avonds nog helemaal vol willen<br />

hebben terwijl ze twee uur later dichtgaan. Veertig<br />

procent van alles wat we produceren gooien we<br />

weg. We hebben te veel. En weten wat je eet. De<br />

meeste mensen zien geen dier voor zich als ze<br />

plakjes salami in hun karretje gooien. Daar begint<br />

het mee.”<br />

Dierenkieswijzer geeft 33.286 stemadviezen<br />

De Dierenkieswijzer is in totaal 33.286 keer geraadpleegd door kiezers. Als advies<br />

kwam het vaakst <strong>de</strong> Partij voor <strong>de</strong> Dieren uit <strong>de</strong> bus, gevolgd door SP en Groen-<br />

Links. Het minst aantal mensen kreeg <strong>de</strong> VVD geadviseerd.<br />

Wat <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwerpen betreft bestond <strong>de</strong> grootste eensgezindheid over <strong>de</strong> internethan<strong>de</strong>l in wil<strong>de</strong><br />

dieren. maar liefst 94% van <strong>de</strong> mensen vindt dat hier een verbod op moet komen. Als twee<strong>de</strong><br />

eindig<strong>de</strong> <strong>de</strong> plofkip: 91% van <strong>de</strong> invullers is voorstan<strong>de</strong>r van een wettelijk verbod hierop.<br />

in <strong>de</strong> dierenkieswijzer kon<strong>de</strong>n mensen ook aangeven welke on<strong>de</strong>rwerpen ze extra belangrijk<br />

vin<strong>de</strong>n. hier scoor<strong>de</strong> het verbod op <strong>de</strong> plofkip op nummer één (34%), gevolgd door het sluiten<br />

van <strong>de</strong> grens voor bont (25%) en het beëindigen van onverdoofd ritueel slachten (24%).<br />

7


Dieren red<strong>de</strong>n als nalatenschap<br />

Wie het red<strong>de</strong>n en helpen van dieren als nalatenschap<br />

wil regelen, kan WSPA in zijn of haar testament<br />

laten opnemen. Steeds meer mensen die zich<br />

tij<strong>de</strong>ns hun leven sterk maken voor dieren doen<br />

dat. Ze kiezen ervoor ook daarna nog iets voor ze te<br />

betekenen. Daardoor kunnen wij ook in <strong>de</strong> toekomst<br />

ons werk blijven doen. “Zo weet je zeker dat jouw<br />

wensen op jouw manier uitkomen,” legt WSPA-<br />

relatiemanager Joyce Smeltink uit.<br />

8<br />

Niemand <strong>de</strong>nkt graag na over <strong>de</strong> dood, maar<br />

volgens Joyce gaan mensen wel steeds bewuster<br />

met hun nalatenschap om. Voor WSPA houdt <strong>de</strong><br />

relatiemanager contact met donateurs en bespreekt<br />

ze <strong>de</strong> mogelijkheid om het red<strong>de</strong>n en<br />

helpen van dieren als nalatenschap te hebben.<br />

“Mensen die er voor kiezen om WSPA in hun<br />

testament op te nemen, zijn vaak al donateur van<br />

ons,” vertelt <strong>de</strong> relatiemanager. “Daarnaast spreek<br />

ik ook mensen die nu nog geen donateur willen<br />

zijn, maar na hun leven wel van betekenis willen<br />

zijn voor dieren.”<br />

Een nalatenschap aan WSPA is volgens Joyce<br />

Smeltink zeker niet alleen voor mensen met veel<br />

geld weggelegd. “Hoe klein of groot <strong>de</strong> nalatenschap<br />

ook is, elke gift wordt gewaar<strong>de</strong>erd. Want<br />

met elke gift maak je een verschil voor dieren. Wij<br />

zijn echt afhankelijk van onze donateurs omdat<br />

WSPA geen (overheids)subsidie krijgt en niet is<br />

aangesloten bij loterijen. Mensen kiezen om<br />

verschillen<strong>de</strong> re<strong>de</strong>nen ervoor WSPA in het<br />

testament op te nemen. De één geeft echt om <strong>de</strong><br />

dieren zelf en vindt het belangrijk dat dierenleed<br />

wordt aangepakt. An<strong>de</strong>ren hechten er waar<strong>de</strong> aan<br />

dat wij ook werken aan gedragsveran<strong>de</strong>ring, zowel<br />

van dier als mens, en altijd zoeken naar duurzame<br />

en diervrien<strong>de</strong>lijke oplossingen. Wij hebben echt<br />

een trouwe achterban.”<br />

Een erfenis nalaten is niet zomaar iets en daarom<br />

bespreekt Joyce <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n met geïnteresseer<strong>de</strong>n<br />

en legt ze uit hoe zoiets in z'n werk gaat.<br />

Vaak hebben mensen die dit willen namelijk al


esloten een testament op te stellen,<br />

maar weet men niet goed wat daar<br />

bij komt kijken. “Wanneer iemand<br />

dit wenst, kan er voor gekozen<br />

wor<strong>de</strong>n om een vast bedrag aan<br />

WSPA te schenken. Ook is het<br />

mogelijk om WSPA on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el te<br />

laten zijn van een zogeheten<br />

erfstelling. Als mensen bij ons<br />

komen, hebben we het erover wat ze<br />

belangrijk vin<strong>de</strong>n. We bespreken <strong>de</strong><br />

wensen en welke vorm van nalatenschap<br />

daar het beste bij past. We<br />

proberen mensen hierin echt te<br />

begelei<strong>de</strong>n. Ze hebben vaak ook veel<br />

vragen. Komen <strong>de</strong> kostbare spullen<br />

goed terecht? Wor<strong>de</strong>n mijn dieren<br />

goed opgevangen? Op al die vragen<br />

kan ik antwoord geven.”<br />

“Als alle vragen beantwoord zijn, is<br />

het aan mensen zelf om naar een<br />

notaris te gaan. De notaris kan dan<br />

ook weer onafhankelijk advies geven.<br />

Aan het opstellen van een testament<br />

zijn notariskosten verbon<strong>de</strong>n. Maar<br />

we hebben wel een ANBI-status, wat<br />

betekent dat wij geen successierecht<br />

of schenkingsrecht hoeven te<br />

betalen. Zo kan WSPA meer<br />

beste<strong>de</strong>n aan dierenwelzijn wereldwijd.”<br />

Wilt u meer informatie?<br />

Joyce Smeltink beantwoordt graag al<br />

uw vragen over nalatenschappen.<br />

U bent altijd welkom op kantoor,<br />

maar zij komt ook graag bij u thuis<br />

om hierover persoonlijk en vrijblijvend<br />

in gesprek te gaan. U kunt<br />

haar bereiken via 070 3142 801<br />

en jsmeltink@wspa.nl.<br />

joyce Smeltink werkt ruim een<br />

jaar bij WSPA als relatie manager.<br />

“ik heb duurzaam toerisme<br />

gestu<strong>de</strong>erd, waarbij behoud<br />

van natuur en milieu centraal<br />

staat. dat heb ik altijd al<br />

belangrijk gevon<strong>de</strong>n, dierenwelzijn<br />

in het bijzon<strong>de</strong>r. het<br />

heeft mij altijd al gekriebeld<br />

om wat te betekenen voor <strong>de</strong><br />

maatschappij. zo ben ik bij<br />

WSPA gekomen. daar houd ik<br />

contact met donateurs. ik kom<br />

voor mijn werk <strong>de</strong> mooiste<br />

verhalen van donateurs tegen,<br />

zoals die van gerda dinkla<br />

(zie het interview met haar<br />

op pagina 20). daarnaast houd<br />

ik mij bezig met fondsenwerven<strong>de</strong><br />

activiteiten.”<br />

Donatiebox<br />

WSPA krijgt regelmatig het bericht dat mensen voor een<br />

speciale gelegenheid geld willen inzamelen voor WSPA.<br />

Heel goed nieuws voor <strong>de</strong> dieren, want alleen met uw steun<br />

kunnen we dieren in nood helpen. Voor bijzon<strong>de</strong>re gelegenhe<strong>de</strong>n,<br />

zoals een huwelijk of jubileum, heeft WSPA een Donatiebox.<br />

Deze box is aan te vragen via info@wspa.nl<br />

Carlton Ambassador Hotel<br />

In <strong>de</strong> maan<strong>de</strong>n juni en juli heeft het Carlton Ambassador Hotel<br />

(Den Haag) een speciaal Menu Puur op haar kaart gezet,<br />

waarvan per menu € 4,50 aan WSPA gedoneerd werd.<br />

Er zijn 241 Menu’s verkocht, dat betekent een bedrag van € 1.084,-<br />

voor <strong>de</strong> dieren. Een mooie opbrengst!<br />

Op zondag 7 oktober wordt er in het Carlton Ambassador Hotel <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> editie van<br />

Den Haag Over De Kook georganiseerd. Deze kookfair biedt een kijkje in <strong>de</strong> culinaire<br />

keuken van Den Haag. Er zijn diverse stands met kookstudio’s en cateraars en diverse<br />

proeverijen. WSPA is dit event aanwezig om aandacht te vragen voor haar Binnenmelk<br />

campagne. Ie<strong>de</strong>reen is van harte welkom, <strong>de</strong> toegang is gratis.<br />

Wat: Kook-fair Den Haag Over De Kook<br />

Wanneer: Zondag 7 oktober van 11.00 – 17.00 uur<br />

Waar: Carlton Ambassador, Sophialaan 2, 2514JP Den Haag<br />

WSPA Kattenelftal succes<br />

Tij<strong>de</strong>ns het EK heeft WSPA het kattenelftal gelanceerd. Er wer<strong>de</strong>n ruim 800 katten<br />

aangemeld en er werd massaal gestemd. Meer dan 20.000 stemmen wer<strong>de</strong>n verkregen.<br />

Deze actie was gericht op kattenliefhebbers die het leuk von<strong>de</strong>n om iets positiefs te doen<br />

rond het EK.<br />

red Collar<br />

breidt uit in Azië<br />

Het gaat goed in Azië. De Red Collar campagne op het Indonesische<br />

eiland Bali is zeer succesvol. In navolging hierop zijn nu ook afspraken<br />

gemaakt met <strong>de</strong> autoriteiten van het eiland Nias over vaccinatie van<br />

hon<strong>de</strong>n tegen hondsdolheid. Dat is niet verwon<strong>de</strong>rlijk, want <strong>de</strong> resultaten<br />

op Bali liegen er niet om. In 2010 vielen er nog 83 menselijke do<strong>de</strong>n<br />

door hondsdolheid, in 2011 waren dat er nog maar 23.<br />

De regering van Bali heeft <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid van het<br />

vaccinatieprogramma inmid<strong>de</strong>ls overgenomen. Tijd voor<br />

WSPA dus om <strong>de</strong> bakens te verzetten en aan <strong>de</strong> slag te gaan<br />

in an<strong>de</strong>re gebie<strong>de</strong>n, op an<strong>de</strong>re eilan<strong>de</strong>n. Hondsdolheid is nog<br />

niet zo heel lang een probleem op het eiland, maar het aantal<br />

gevallen van hondsdolheid bij mensen is er <strong>de</strong> laatste jaren<br />

snel toegenomen. Een goed moment om ook daar te laten<br />

zien dat <strong>de</strong> Red Collar metho<strong>de</strong> werkt. In plaats van het op<br />

gruwelijke wijze do<strong>de</strong>n van hon<strong>de</strong>n, enten we <strong>de</strong> hon<strong>de</strong>n in.<br />

Ze krijgen vervolgens een ro<strong>de</strong> strik om, zodat ie<strong>de</strong>reen kan<br />

zien welke hond al is ingeënt en welke nog niet. Doel is dat<br />

het eiland in 2014 vrij van hondsdolheid is.<br />

Ook in Bangla<strong>de</strong>sh gaat <strong>de</strong> Red Collar-campagne een nieuwe<br />

fase in. Binnenkort on<strong>de</strong>rtekent WSPA een overeenkomst met<br />

<strong>de</strong> Bengaalse overheid om, na <strong>de</strong> succesvolle proef in Cox’s<br />

Bazar, lan<strong>de</strong>lijk aan <strong>de</strong> slag te gaan.<br />

9


Campagne WSPA leidt tot beweging<br />

binnenmelkvrij, alle koeien in <strong>de</strong> wei!<br />

In ons vorige WSPA magazine kondig<strong>de</strong>n we hem al aan: onze campagne om alle koeien<br />

weer in <strong>de</strong> wei te krijgen. Nu <strong>de</strong> kop er af is kijken we terug op <strong>de</strong> afgelopen campagnemaan<strong>de</strong>n<br />

en kunnen we al een paar successen laten zien. Een mooie start, maar wel pas<br />

het topje van <strong>de</strong> ijsberg. Dus gaan we door, ook in Europa.<br />

Op 14 mei werd een nieuw zuivelmerk aangekondigd. ‘Binnenmelk, Buitengewoon<br />

lekker’ was <strong>de</strong> slogan van het merk dat op het Leidseplein in Amsterdam<br />

op een billboard prijkte en paginagroot in dagblad Trouw stond. Meteen<br />

na <strong>de</strong> lancering ontstond er ophef over ‘Binnenmelk: melk van koeien die<br />

altijd binnen staan’. Dit zou een constante smaak garan<strong>de</strong>ren, meer melk per<br />

koe opleveren en werk voor <strong>de</strong> <strong>boer</strong> schelen. Absurd von<strong>de</strong>n velen op Twitter.<br />

Zo sprak ook supermo<strong>de</strong>l<br />

Doutzen Kroes haar<br />

afschuw uit over <strong>de</strong><br />

reclameposter van<br />

Binnenmelk: “Dit kan<br />

nooit goed zijn!!!<br />

KOEIEN HOREN<br />

BUITEN :)”.<br />

Naast beken<strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>rs<br />

bleken ook politici<br />

en opiniemakers<br />

verontwaardigd over<br />

het nieuwe zuivelmerk.<br />

Steeds meer mensen<br />

10<br />

vroegen zich af of Binnenmelk geen stunt was.<br />

Maar van wie dan?<br />

wie zat er achter?<br />

Op 22 mei, na een week van geruchten en<br />

discussie, onthul<strong>de</strong> WSPA-directeur Ruud<br />

Tombrock in het tv-programma ‘Koffietijd’ dat<br />

het merk Binnenmelk in<strong>de</strong>rdaad niet echt is, maar<br />

een hoax. Een stunt om aandacht te vragen voor<br />

het toenemend aantal koeien dat nooit buiten<br />

komt. En dat is gelukt. Zoals Ruud Tombrock,<br />

directeur WSPA Benelux in het programma<br />

vertel<strong>de</strong>: “Onze hoop dat veel mensen hun<br />

afschuw zou<strong>de</strong>n uitspreken via social media werd<br />

werkelijkheid. Mensen spraken er schan<strong>de</strong> van dat<br />

Binnenmelk wordt gemaakt van melk van koeien<br />

die hun hele leven binnen staan. Helaas is dit<br />

steeds vaker het geval. Hoewel het merk Binnenmelk<br />

niet bestaat, wor<strong>de</strong>n er in Ne<strong>de</strong>rland wel<br />

<strong>de</strong>gelijk vele liters binnenmelk geproduceerd.


Inmid<strong>de</strong>ls staat een op <strong>de</strong> vier Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

melkkoeien het hele jaar op stal en dat aantal<br />

groeit elk jaar.”<br />

binnenmelkvrije kaas<br />

Met <strong>de</strong> lancering van het zuivelmerk Binnenmelk<br />

wil<strong>de</strong>n we een groot publiek bewust maken van<br />

het toenemend aantal melkkoeien dat nooit buiten<br />

komt. Maar vooral willen we dat die ontwikkeling<br />

wordt omgebogen en dat <strong>de</strong> 26 procent van <strong>de</strong><br />

melkkoeien die nu al binnen staat gewoon weer<br />

buiten kan grazen. Om die re<strong>de</strong>n richten we onze<br />

pijlen op <strong>de</strong> grootste melkgebruikers: <strong>de</strong> kaasmakers.<br />

Want voor het maken van <strong>de</strong> onvolprezen<br />

Ne<strong>de</strong>rlandse kazen is meer dan vijftig procent van<br />

<strong>de</strong> binnenlandse melkproductie nodig. De kaasmakers<br />

kunnen dan ook het verschil maken. Door<br />

te garan<strong>de</strong>ren dat hun kaas binnenmelkvrij is,<br />

ofwel gegaran<strong>de</strong>erd gemaakt van wei<strong>de</strong>melk.<br />

actiekaarten<br />

Om onze oproep aan <strong>de</strong> kaasmakers kracht bij te<br />

zetten hebben we een beroep gedaan op onze<br />

achterban. Met succes. Meer dan 20.000 Ne<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>rs<br />

stuur<strong>de</strong>n een kaart aan <strong>de</strong> kaasmakers om<br />

hiermee alleen nog binnenmelkvrije kaas af te<br />

dwingen. Hoe meer kaarten, hoe groter <strong>de</strong> druk.<br />

Dus: er kan nog een heleboel bij! Inmid<strong>de</strong>ls ging<br />

WSPA met <strong>de</strong> kaasmakers in gesprek en dat<br />

lever<strong>de</strong> interessante toezeggingen op, waarover we<br />

nu helaas nog geen <strong>de</strong>tails kunnen geven. Maar<br />

niet alleen <strong>de</strong> kaasmakers kwamen in beweging.<br />

Drie winkelketens, samen goed voor ongeveer tien<br />

procent van alle supermarkten in ons land, hebben<br />

inmid<strong>de</strong>ls laten weten dat hun huismerkkaas<br />

voortaan alleen van wei<strong>de</strong>melk gemaakt wordt.<br />

We zien dit als extra steun in <strong>de</strong> rug.<br />

koeien kunnen geen natuurlijk<br />

gedrag vertonen, zoals grazen.<br />

Hoger risico op gezondheids- en<br />

gedragsproblemen door slechte<br />

huisvesting: speenbetrapping,<br />

pootbeschadigingen, belemmering<br />

van bewegingsvrijheid en van<br />

natuurlijke interactie, vooral in<br />

ligboxen en vastbindstallen. komen<br />

in europa nog veel voor.<br />

Binnenmelkvrij, want ik:<br />

• koop alleen gegaran<strong>de</strong>er<strong>de</strong> wei<strong>de</strong>melk zuivel of biologisch.<br />

bekijk ons binnenmelkvrije kaasoverzicht op:<br />

www.binnenmelkvrij.nl/binnenmelkvrijekaas.pdf<br />

• scan met <strong>de</strong> gratis SuperWijzer app alle kazen in <strong>de</strong> supermarkt op <strong>de</strong><br />

aanwezigheid van binnenmelk. www.superwijzer.com<br />

• doe mee met <strong>de</strong> Europese campagne Supporting Better Dairy voor blije<br />

koeien en vraag om een europese richtlijn voor beter koeienwelzijn.<br />

www.happycows.eu<br />

• <strong>de</strong>el via Facebook en Twitter met mijn vrien<strong>de</strong>n WSPA-berichten over<br />

koeien<br />

europees probleem<br />

Om <strong>de</strong> druk nog ver<strong>de</strong>r op te voeren en<br />

het groeien<strong>de</strong> probleem echt bij <strong>de</strong><br />

‘horens’ te pakken, komt WSPA ook in<br />

an<strong>de</strong>re lan<strong>de</strong>n in actie voor een beter<br />

koeienleven. Bijna twee <strong>de</strong>r<strong>de</strong> van <strong>de</strong><br />

Ne<strong>de</strong>rlandse melk gaat immers <strong>de</strong> grens<br />

over, waarvan het overgrote <strong>de</strong>el naar<br />

an<strong>de</strong>re Europese lan<strong>de</strong>n. Daar komt bij<br />

dat niet alleen in Ne<strong>de</strong>rland koeien on<strong>de</strong>r<br />

zware druk staan door intensivering en<br />

schaalvergroting. Ook in <strong>de</strong> rest van<br />

Europa wordt van individuele koeien een<br />

steeds hogere melkproductie verwacht en<br />

wor<strong>de</strong>n alsmaar meer koeien het hele jaar<br />

opgestald. Bei<strong>de</strong> ontwikkelingen lei<strong>de</strong>n<br />

tot een hogere kans op diverse welzijnsproblemen.<br />

> pagina 12<br />

Doutzen Kroes<br />

@Doutzen<br />

Dit kan toch nooit goed zijn!!!<br />

KOEIEN HOREN BUITEN! ;)<br />

lockerz.com/s/209219485<br />

Hoger risico op dieet- en voedingsproblemen:<br />

on<strong>de</strong>rvoeding, pijnlijke<br />

spijsvertering door geconcentreer<strong>de</strong><br />

voeding voor een hogere melkopbrengst.<br />

Hoger risico op pijnlijke productieziektes<br />

zoals uierontsteking (mastitis)<br />

en kreupelheid. min<strong>de</strong>r vruchtbaar<br />

door slechtere lichamelijke conditie.<br />

Daardoor eer<strong>de</strong>r naar <strong>de</strong> slacht.<br />

11


geen koe meer in <strong>de</strong> wei?<br />

De Europese Unie is <strong>de</strong> grootste producent van<br />

koeienmelk. Ze produceert zeventig procent meer<br />

melk dan <strong>de</strong> Verenig<strong>de</strong> Staten en drie keer zoveel<br />

als India. Koploper in Europa als het gaat om <strong>de</strong><br />

intensieve melkveehou<strong>de</strong>rij is Denemarken, waar<br />

naar schatting nog maar <strong>de</strong>rtig procent van alle<br />

melkkoeien in <strong>de</strong> wei staat. In Zuid-Europese<br />

lan<strong>de</strong>n als Italië en Spanje komt zelfs maar<br />

sporadisch een melkkoe buiten. In Ne<strong>de</strong>rland<br />

zijn we gelukkig zover nog niet, maar als we<br />

niet oppassen staat met <strong>de</strong> huidige trend ook<br />

in Ne<strong>de</strong>rland straks geen koe meer in <strong>de</strong> wei!<br />

WSPA ziet het als haar taak om <strong>de</strong> welzijnsproblemen<br />

van melkkoeien in heel Europa<br />

12<br />

Meer dan 20.000<br />

Ne<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>rs<br />

stuur<strong>de</strong>n een<br />

kaart aan <strong>de</strong><br />

kaasmakers.<br />

op <strong>de</strong> radar te zetten bij een groot publiek. En ook bij het bedrijfsleven<br />

en bij <strong>de</strong> politiek om zo maatregelen af te dwingen ten bate van koeien.<br />

ook in brussel actie!<br />

In <strong>de</strong> meeste van <strong>de</strong> 27 Europese lidstaten bestaan er, an<strong>de</strong>rs dan voor varkens<br />

en kippen, geen regels voor het welzijn van melkkoeien. Hierdoor leven zo’n<br />

23 miljoen koeien on<strong>de</strong>r sterk uiteenlopen<strong>de</strong> omstandighe<strong>de</strong>n vanwege <strong>de</strong><br />

grote verschillen in dierenwelzijnsstandaar<strong>de</strong>n. Samen met het ijsmerk Ben<br />

& Jerry’s en Compassion in World Farming (Compassion) proberen we te<br />

bereiken dat alle Europese melkkoeien ‘blije koeien’ wor<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> invoering<br />

van een EU-Richtlijn over koeienwelzijn. We voeren gezamenlijk campagne<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> naam: Supporting Better Dairy en kunnen alle hulp hierbij gebruiken.<br />

Ga naar www.happycows.eu.<br />

Wij hou<strong>de</strong>n van onze koeien en willen specifieke EU-wetgeving die van<br />

Europese koeien ‘blije koeien’ maakt!


© IStock<br />

✗<br />

Verkeerd<br />

App maakt bewust<br />

SuperWijzer controleert<br />

nu ook op Binnenmelk<br />

De SuperWijzer bestaat al een tijdje, maar <strong>de</strong>ze gratis app voor<br />

<strong>de</strong> mobiele telefoon controleert nu ook op Binnenmelk in kaas.<br />

Dat is melk van koeien die nooit buiten komen. Met <strong>de</strong> app is<br />

het mogelijk producten in <strong>de</strong> supermarkt of in <strong>de</strong> keukenkastjes<br />

thuis te scannen en zo te beoor<strong>de</strong>len op dierenwelzijn, natuur<br />

en milieu, klimaatveran<strong>de</strong>ring en scha<strong>de</strong>lijke stoffen.<br />

Het gebruik van Binnenmelk wordt dus nu ook meegenomen<br />

in die beoor<strong>de</strong>ling.<br />

Scan <strong>de</strong>ze co<strong>de</strong> met<br />

je mobiele telefoon<br />

WSPA is blij met <strong>de</strong> binnenmelk-melding in<br />

<strong>de</strong> SuperWijzer. “Consumenten kunnen daardoor<br />

een bewustere keuze maken over <strong>de</strong> kaas die<br />

ze kopen. Bovendien kunnen ze direct vanuit<br />

<strong>de</strong> app via <strong>de</strong> 'Let op'-button een digitale kaart<br />

sturen aan grote kaasproducenten met het<br />

dringen<strong>de</strong> verzoek alleen nog wei<strong>de</strong>melk te<br />

gebruiken”, vertelt Ruud Tombrock, directeur<br />

WSPA Benelux. Op <strong>de</strong>ze manier draagt <strong>de</strong> app,<br />

die inmid<strong>de</strong>ls al 55.000 is gedownload, ook nog<br />

bij aan <strong>de</strong> campagne van WSPA om alle koeien<br />

weer in <strong>de</strong> wei te krijgen.<br />

✓Goed<br />

Diervrien<strong>de</strong>lijke meetlat<br />

De SuperWijzer bevat meer dan 15.000 producten.<br />

Vlees, ei, kaas, zuivel en vleesvervangers wor<strong>de</strong>n<br />

langs <strong>de</strong> dier- en milieuvrien<strong>de</strong>lijke meetlat<br />

gelegd.<br />

De producten die zijn gescand wor<strong>de</strong>n opgeslagen<br />

en zijn op een later tijdstip nog eens rustig na te<br />

kijken bij het on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el Eigenwijzer.<br />

Eigen voorkeuren<br />

Het is mogelijk zelf een minimaal cijfer in te<br />

voeren voor <strong>de</strong> vier thema's die <strong>de</strong> SuperWijzer<br />

hanteert. Wie bijvoorbeeld invult dat dierenwelzijn<br />

toch minstens een acht moet hebben, zal<br />

schrikken van <strong>de</strong> hoeveelheid producten die daar<br />

niet aan voldoen. Daar verschijnt dan een oranje<br />

of zelfs ro<strong>de</strong> stip achter. Extra informatie over <strong>de</strong><br />

re<strong>de</strong>n van het cijfer verschijnt na het klikken op<br />

<strong>de</strong>sbetreffend thema. Die informatie is afkomstig<br />

van milieukundig bureau CE Delft en is gebaseerd<br />

op wetenschappelijk on<strong>de</strong>rzoek.<br />

Alternatief<br />

Als een product lager scoort dan verwacht of<br />

gehoopt, geeft <strong>de</strong> app ook alternatieven die beter<br />

scoren. Zo is het eenvoudig heel bewust boodschappen<br />

te doen die beter zijn voor <strong>de</strong> dieren,<br />

voor het milieu en voor onszelf. De mobiele app<br />

is gratis, maar het is mogelijk <strong>de</strong> SuperWijzer<br />

financieel te steunen door het sturen van een<br />

sms of mid<strong>de</strong>ls een machtiging. Dit kan heel<br />

eenvoudig vanuit <strong>de</strong> app zelf.<br />

13


Ben jij zo snel als een struisvogel?<br />

Haast je dan naar <strong>de</strong>ze dierenfilms<br />

van 13 tot en met 26 oktober vindt het Cinekid<br />

festival weer plaats. in <strong>de</strong> herfstvakantie kun<br />

je in 28 bioscopen door heel Ne<strong>de</strong>rland<br />

genieten van <strong>de</strong> leukste kin<strong>de</strong>rfilms.<br />

wij hebben twee leuke dierenfilms voor je<br />

uitgezocht die je zeker niet mag missen!<br />

Zarafa<br />

Vanaf 7 jaar, Ne<strong>de</strong>rlands gesproken<br />

Deze prachtige, exotische tekenfilm draait<br />

om <strong>de</strong> sterke vriendschap tussen <strong>de</strong><br />

10-jarige Maki en <strong>de</strong> verwees<strong>de</strong> giraf<br />

Zarafa. Maki ontmoet Zarafa in <strong>de</strong><br />

woestijn en belooft haar moe<strong>de</strong>r dat hij<br />

goed voor haar zal zorgen. Helaas heeft <strong>de</strong><br />

Egyptische sultan Zarafa ca<strong>de</strong>au gedaan<br />

aan <strong>de</strong> Franse koning en laat <strong>de</strong> kleine<br />

giraffe naar Parijs vervoeren. Maki zet<br />

hierop <strong>de</strong> achtervolging in…Gaat het<br />

hem lukken om Zarafa te red<strong>de</strong>n van een<br />

leven in <strong>de</strong> Parijse dierentuin?<br />

Zarafa is te zien tij<strong>de</strong>ns het festival op woensdag 17 oktober<br />

11:00 uur , vrijdag 19 oktober 11:00 uur, zondag 21 oktober<br />

10:30 uur en don<strong>de</strong>rdag 25 oktober 10:30 uur<br />

Chimpanzee<br />

Vanaf 9 jaar, Ne<strong>de</strong>rlands gesproken<br />

De documentaire Chimpanzee neemt je<br />

mee op avontuur diep in <strong>de</strong> bossen van<br />

Afrika. Daar ontmoet je <strong>de</strong> kleine Oscar.<br />

De wereld is een speeltuin voor <strong>de</strong>ze kleine<br />

chimpansee tot zijn familie wordt bedreigd<br />

door een concurreren<strong>de</strong> groep chimpansees.<br />

Oscar raakt zijn familie kwijt en<br />

wordt aan zijn lot overgelaten, totdat een<br />

verrassen<strong>de</strong> bondgenoot verschijnt en zijn<br />

leven voorgoed veran<strong>de</strong>rt.<br />

Chimpanzee is te zien tij<strong>de</strong>ns het festi-<br />

val op zaterdag 20 oktober 12:30 uur,<br />

don<strong>de</strong>rdag 25 oktober 14:30 uur en vrijdag 26 oktober 12:30 uur<br />

Als het buiten vriest en er een dik pak sneeuw ligt kunnen <strong>de</strong><br />

vogels best wat extra’s gebruiken. Doe daarom mee met <strong>de</strong> Vette<br />

Vogelmiddag! Hier leer je hoe je <strong>de</strong> lekkerste vogelsnacks maakt<br />

zoals vetbollen en pindaslingers. Je kunt ook meedoen met<br />

een hersenkraken<strong>de</strong> vogelquiz of een leuke vogelspeurtocht.<br />

Wie: Kin<strong>de</strong>ren vanaf 4 jaar<br />

Wanneer: 25 november en 30 <strong>de</strong>cember<br />

Waar: Bezoekerscentrum Oisterwijkse Bossen<br />

Informatie en aanmel<strong>de</strong>n:<br />

www.natuurmonumenten.nl/activiteit/<br />

wil<strong>de</strong>-buitendag-vette-vogelmiddag-va-<br />

4-jaar/2012-11-25/1400<br />

Wil je iets kwijt aan WSPA of heb je een vraag?<br />

Stuur dan een mail naar: info@wspa.nl<br />

14<br />

Doe mee…En help vogels<br />

<strong>de</strong> winter door te komen<br />

Heb jij arendsogen?<br />

Mis dan niets van <strong>de</strong>ze<br />

prachtige boeken<br />

Winterdieren – Bibi Dumon Tak<br />

Vanaf 6 jaar<br />

Reis <strong>de</strong>ze winter naar <strong>de</strong><br />

koudste plekken ter wereld om<br />

daar <strong>de</strong> dieren te bezoeken.<br />

De sneeuwuil, <strong>de</strong> ijsbeer en <strong>de</strong><br />

keizerspinguïn: ze wachten op<br />

je in hun ijskou<strong>de</strong> huis op <strong>de</strong><br />

Noordpool en Zuidpool. Kom<br />

meer te weten over <strong>de</strong>ze<br />

schitteren<strong>de</strong> dieren die zich<br />

thuis voelen tussen ijs en<br />

sneeuw. De prachtige<br />

tekeningen van Martijn van <strong>de</strong>r Lin<strong>de</strong>n brengen <strong>de</strong><br />

dieren zo je warme huiskamer in.<br />

Querido, _ 14,95<br />

Leeuwenjongen – Zizou Cor<strong>de</strong>r<br />

Vanaf 10 jaar<br />

Dit eerste <strong>de</strong>el van een trilogie<br />

over <strong>de</strong> avonturen van Charlie<br />

Ashanti is meteen al razend<br />

spannend. Charlie woont in<br />

Lon<strong>de</strong>n met zijn ou<strong>de</strong>rs en<br />

krijgt les van broe<strong>de</strong>r Jerome.<br />

Dat klinkt allemaal heel<br />

normaal. Maar Charlie is<br />

allesbehalve normaal, hij kan<br />

namelijk Kats praten. Als zijn<br />

ou<strong>de</strong>rs wor<strong>de</strong>n ontvoerd,<br />

vertellen <strong>de</strong> katten hem wat er<br />

is gebeurd en gaat Charlie op zoek naar zijn ou<strong>de</strong>rs. Hij<br />

belandt zo op een circusschip waar hij een baantje krijgt<br />

bij <strong>de</strong> leeuwen. En dan begint het avontuur!<br />

Het Spectrum, _ 16,50<br />

Bajaar – Martha Heesen<br />

Vanaf 12 jaar<br />

De <strong>de</strong>rtienjarige Julia woont<br />

samen met haar oma en haar<br />

vijf jongere zusjes op het<br />

platteland in Brabant. De<br />

Twee<strong>de</strong> Wereldoorlog is net<br />

voorbij en Julie wacht op bericht<br />

van haar va<strong>de</strong>r die is vermist.<br />

Het leven is niet makkelijk maar<br />

gelukkig heeft ze Bajaar, hun<br />

eigenzinnige paard. Dit<br />

prachtige boek is bekroond met<br />

<strong>de</strong> Gou<strong>de</strong>n Lijst 2012.<br />

Querido, _ 13,95<br />

Win een boek<br />

<strong>de</strong> koeien op <strong>de</strong> pagina hiernaast kunnen nog wel wat<br />

kleur gebruiken. ga er maar eens goed voor zitten en stuur<br />

ons jouw mooie kleurplaat. dan maak je kans op een<br />

exemplaar van Leeuwenjongen of Winterdieren. Stuur <strong>de</strong><br />

kleurplaat met je leeftijd en je adresgegevens voor<br />

5 november naar: WSPA Ne<strong>de</strong>rland, o.v.v. kleurplaat, Louis<br />

couperusplein 2, 2514 hP <strong>de</strong>n haag. veel kleurplezier!


© IStock<br />

Onze omgang met dieren<br />

Afgelopen juli was Utrecht het toneel van <strong>de</strong> internationale<br />

conferentie Minding Animals (= <strong>de</strong>nken<br />

aan, zorgen voor dieren). Meer dan vijfhon<strong>de</strong>rd wetenschappers<br />

en aca<strong>de</strong>mici van over <strong>de</strong> hele wereld<br />

presenteer<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> Domstad hun on<strong>de</strong>rzoek en gingen<br />

met elkaar in <strong>de</strong>bat. Ook dierenwelzijnsorganisaties,<br />

waaron<strong>de</strong>r WSPA, gingen in gesprek met <strong>de</strong><br />

universitaire wereld over hoe we het lot van dieren<br />

kunnen verbeteren. Een korte impressie.<br />

Waarom verdienen dieren bescherming? Een krachtig argument is: omdat<br />

dieren gevoel hebben en bewustzijn en dus belangen die ver<strong>de</strong>diging verdienen.<br />

Maar hoe kun je die emoties bepalen en kun je ze wetenschappelijk<br />

meten? Wat is bewustzijn en over wat voor soort bewustzijn beschikken<br />

dieren? Hebben vissen ook bewustzijn? Biologen, ethologen, cognitiewetenschappers<br />

maar ook filosofen <strong>de</strong><strong>de</strong>n hun zegje over zulke fundamentele<br />

vragen. Een van <strong>de</strong> conclusies: recent on<strong>de</strong>rzoek wijst uit dat <strong>de</strong> meer<strong>de</strong>rheid<br />

van vissoorten die wor<strong>de</strong>n gekweekt in viskwekerijen zulke complexe<br />

hersenen hebben dat zij een scala aan emoties moeten hebben en pijn kunnen<br />

voelen.<br />

Praktische verbeteringen<br />

Dat het welzijn van vissen in viskwekerijen wordt aangetast, zou moeten<br />

lei<strong>de</strong>n tot veran<strong>de</strong>ring. En dat geldt ook voor veel an<strong>de</strong>re kennis over dieren:<br />

die leidt tot <strong>de</strong> conclusie dat bestaan<strong>de</strong> praktijken tekortschieten. Welke<br />

praktische verbeteringen kunnen wor<strong>de</strong>n aangebracht en hoe die te bereiken<br />

vorm<strong>de</strong> eveneens een belangrijk on<strong>de</strong>rwerp. Een veelbelovend instrument is<br />

bijvoorbeeld het Welfare Quality-protocol waarmee we het dierenwelzijn op<br />

veebedrijven in kaart kunnen brengen en knelpunten oplossen.<br />

16<br />

De morele status<br />

van dieren<br />

De vraag is echter of zulke -<br />

vaak kleine – verbeteringen<br />

voldoen<strong>de</strong> zijn. Is het gerechtvaardigd<br />

dat we het welzijn van<br />

dieren aantasten en hen (vaak<br />

op jonge leeftijd) do<strong>de</strong>n voor<br />

onze eigen doelein<strong>de</strong>n? En voor<br />

welke doelein<strong>de</strong>n? Ethici en filosofen lieten hier<br />

vanuit diverse invalshoeken hun licht opvallen. Zo<br />

betoogt Peter Singer dat het gaat om een rekensom<br />

van leed en geluk. En dat het geluk van mensen dat<br />

wordt veroorzaakt door het eten van vlees niet<br />

opweegt tegen het leed dat dieren in <strong>de</strong> industriële<br />

veehou<strong>de</strong>rij . An<strong>de</strong>ren menen dat <strong>de</strong> rechtvaardigheid<br />

vereist dat we aan (sommige) dieren elementaire<br />

rechten moeten toekennen. Dieren kunnen<br />

weliswaar niet voor zichzelf opkomen, maar dat is<br />

geen re<strong>de</strong>n hen basale rechten te ontzeggen – kin<strong>de</strong>ren<br />

kunnen dat immers ook niet. De uitkomst<br />

van een <strong>de</strong>rgelijke bena<strong>de</strong>ring is wel dat veel<br />

vormen van diergebruik dan zou<strong>de</strong>n moeten<br />

wor<strong>de</strong>n afgeschaft – en daarmee zou <strong>de</strong> kloof met<br />

<strong>de</strong> werkelijkheid erg groot wor<strong>de</strong>n.<br />

Dieren en beeldvorming<br />

On<strong>de</strong>rtussen bogen kunst-, literatuur- en filmwetenschappers<br />

zich over <strong>de</strong> beeldvorming van<br />

dieren. Want hoe we kijken naar dieren en ze<br />

weergeven is van invloed op hoe we dieren<br />

behan<strong>de</strong>len. Het laat zich ra<strong>de</strong>n dat <strong>de</strong> ‘Disneyficatie’<br />

ertoe bijdraagt dat we sommige dieren –<br />

hon<strong>de</strong>n en katten voorop – gaan beschouwen<br />

als ‘mini-mensjes’ en daarmee geen recht doen<br />

aan <strong>de</strong> eigenheid van dieren. An<strong>de</strong>rzijds kan het<br />

toeschrijven van menselijke kenmerken aan<br />

dieren – met een duur woord ‘antropomorfisme’<br />

– ook ertoe bijdragen dat we ons beter met dieren<br />

kunnen i<strong>de</strong>ntificeren of zelfs dat we soms tot <strong>de</strong><br />

ont<strong>de</strong>kking komen dat dieren <strong>de</strong>ze kenmerken<br />

daadwerkelijk bezitten.<br />

De begeesteren<strong>de</strong> lezing van <strong>de</strong> internationaal<br />

vermaar<strong>de</strong> etholoog Mark Bekoff vorm<strong>de</strong> een<br />

mooie afsluiting van een conferentie die een<br />

inspirerend en rijkgeschakeerd platform bood om<br />

na te <strong>de</strong>nken over hoe wij met dieren omgaan en<br />

hoe we daarin verbetering kunnen bereiken.


On<strong>de</strong>rtussen bij…<br />

WSPA Brazilië<br />

WSPA heeft kantoren in zestien lan<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong>ze<br />

editie <strong>de</strong> ontwikkelingen in Brazilië waar WSPA<br />

sinds 1989 actief is.<br />

In 1991 open<strong>de</strong> Claudie Dunin, een pionier op het gebied van dierenbescherming<br />

in Brazilië, het eerste kantoor. Sinds 1996 is <strong>de</strong> organisatie gehuisvest in<br />

Rio <strong>de</strong> Janeiro waar momenteel tien mensen werken. Rosangela Ribeiro (39),<br />

WSPA Brazil Veterinary Programmes Manager sinds 2010: “Het begon met <strong>de</strong><br />

strijd tegen <strong>de</strong> zogenoem<strong>de</strong> Farra do Boi – een hartverscheurend, dieronterend<br />

en bovendien illegaal ‘festival’ waar talloze run<strong>de</strong>ren wor<strong>de</strong>n gemarteld.<br />

Gewoon, voor <strong>de</strong> lol. Al vóór <strong>de</strong> feestelijkhe<strong>de</strong>n plaatsvin<strong>de</strong>n, wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />

dieren dagenlang uitgehongerd en gekweld. Vervolgens wor<strong>de</strong>n ze opgejaagd<br />

en dagenlang gegeseld met alles waar <strong>de</strong> menigte maar aan kan komen:<br />

stenen, messen, stokken, bamboe, pijlen … <strong>de</strong> ogen van <strong>de</strong> dieren wor<strong>de</strong>n<br />

ingesmeerd met hete peper. Als ze niet bezwijken aan hun verwondingen,<br />

verdrinken ze in <strong>de</strong> zee waar ze en masse naar toe vluchten in blin<strong>de</strong> paniek.<br />

Dankzij campagnes van WSPA zijn veel meer mensen op <strong>de</strong> hoogte van <strong>de</strong><br />

misstan<strong>de</strong>n en ligt er hoge druk op <strong>de</strong> plaatselijke autoriteiten om maatregelen<br />

te treffen tegen <strong>de</strong> organisatoren van <strong>de</strong> Farra do Boi. Momenteel loopt er<br />

een rechtszaak tegen <strong>de</strong> staat Santa Catarina<br />

waarin een boete van 1 miljoen dollar wordt<br />

geëist. Uiteraard gaan ze in hoger beroep, maar ik<br />

verwacht dat ze op een dag zullen moeten betalen.”<br />

Campagnes<br />

”In Brazilië hebben we veel uitdagingen op het<br />

gebied van dierenbescherming. De belangrijkste<br />

misstan<strong>de</strong>n zijn het verwaarlozen en mishan<strong>de</strong>len<br />

van huisdieren, ineffectieve en wre<strong>de</strong> beheersing<br />

van het aantal dieren, slechte omstandighe<strong>de</strong>n<br />

voor vee en het afslachten van hon<strong>de</strong>n met een<br />

voor <strong>de</strong> mens gevaarlijke infectieziekte. Momenteel<br />

werk ik on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re aan ‘The Amazon River<br />

Dolphin Hunted for Bait’-campagne. Het vlees van<br />

<strong>de</strong> roze dolfijnen is een traktatie voor an<strong>de</strong>re<br />

vissen en daar maken <strong>de</strong> vissers graag gebruik<br />

van. In Brazilië is WSPA vooral bekend bij<br />

dierenbeschermers en dierenartsen. Het grote<br />

publiek kent ons nog niet, al weten <strong>de</strong> media ons<br />

steeds vaker te vin<strong>de</strong>n als het gaat om dierenwelzijn<br />

kwesties in het nieuws. We hebben nog geen<br />

vrijwilligersprogramma, maar we kunnen altijd<br />

rekenen op een vaste<br />

vrijwilligster, Nanci<br />

Carmo, die zich onvoorwaar<strong>de</strong>lijk<br />

inzet voor<br />

WSPA. Daarnaast zijn er<br />

tal van vrijwilligers die<br />

bijspringen in noodsituaties.”<br />

Het maakt<br />

me verdrietig<br />

als ik zie<br />

hoe dieren<br />

aan hun<br />

lot wor<strong>de</strong>n<br />

overgelaten.<br />

Stem voor <strong>de</strong> dieren<br />

”Tij<strong>de</strong>ns mijn opleiding tot dierenarts hield <strong>de</strong><br />

vraag hoe wij met dieren omgaan mij voortdurend<br />

bezig. Ik vond bij WSPA daarin een gelijkgestem<strong>de</strong>.<br />

Het maakt me verdrietig als ik zie hoe dieren<br />

aan hun lot wor<strong>de</strong>n overgelaten. Het komt voor<br />

dat mensen me vragen waarom ik me inzet voor<br />

dieren en niet voor kin<strong>de</strong>ren of <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>ren in<br />

onze maatschappij, en dat maakt me vooral<br />

bezorgd. Het gaat namelijk om een on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van<br />

onze maatschappij dat geen stem heeft. Daar<br />

treedt WSPA voor op. Ik ben er trots op te mogen<br />

werken voor een internationale organisatie en met<br />

een geweldig team met een gezamenlijk doel:<br />

welzijn voor dieren.”<br />

17


18<br />

© Bianco Nouws


Dierenkampioen<br />

<strong>bianca</strong> <strong>de</strong> <strong>boer</strong><br />

Het enthousiasme straalt van haar gezicht af als ze praat. Je voelt haar gedrevenheid<br />

door haar woor<strong>de</strong>n heen. Bianca <strong>de</strong> Boer meent het. Ze hoeft niet naar<br />

woor<strong>de</strong>n te zoeken, ze wil een verschil maken voor <strong>de</strong> dieren en hun baasjes.<br />

En dat doet ze. Met glans.<br />

Met Het Trail Team.<br />

Op voorhand vertelt Bianca (38) dat ze het<br />

allemaal niet alleen doet. Daarvoor is <strong>de</strong> organisatie<br />

van Het Trail Team te professioneel gewor<strong>de</strong>n<br />

en zijn er te veel sponsors waar rekening mee<br />

gehou<strong>de</strong>n moet wor<strong>de</strong>n. “Mijn man, Ronald <strong>de</strong><br />

Boer – nee, niet <strong>de</strong> voetballer – is heel belangrijk<br />

in het hele verhaal. Hij is niet alleen mijn echtgenoot,<br />

maar hij steunt me door dik en dun. Terwijl<br />

hij niet eens een echte paar<strong>de</strong>nliefhebber is. Hij is<br />

een echte held! Mijn vriendin Bianca – in<strong>de</strong>rdaad,<br />

ook een Bianca – is mijn rechter- én linkerhand.<br />

Zon<strong>de</strong>r haar zou alles een stuk min<strong>de</strong>r soepel<br />

lopen, misschien zelfs ín <strong>de</strong> soep lopen. We zijn<br />

een team. Als ik het even niet zie zitten dan zijn<br />

zij <strong>de</strong>genen die me een knipoog geven en zeggen<br />

kom op, hier komen we samen doorheen.”<br />

Kin<strong>de</strong>rwens<br />

“Het begon als klein kind. Ik wil<strong>de</strong> altijd al naar<br />

Frankrijk, terwijl ik ver<strong>de</strong>r niets met dat land heb.<br />

Geen familieban<strong>de</strong>n, niets. Op een gegeven<br />

Mee met <strong>de</strong> trail in 2013?<br />

1. je moet een paard hebben waar je op kunt<br />

rij<strong>de</strong>n of die je voor <strong>de</strong> wagen kunt zetten.<br />

2. je moet 200 euro inleggen voor <strong>de</strong> goe<strong>de</strong><br />

doelen, het liefst gesponsord natuurlijk, want<br />

dat genereert naamsbekendheid. die 200 euro<br />

gaat in zijn geheel naar WSPA en brooke<br />

hospital for Animals. daarnaast betaal je mee<br />

aan <strong>de</strong> boodschappen on<strong>de</strong>rweg.<br />

3. je bent verplicht om een enorme portie goed<br />

humeur mee te brengen. Want het kan ook<br />

zomaar zijn dat je drie dagen in <strong>de</strong> regen rijdt.<br />

het is niet alleen maar een prettochtje.<br />

4. We vertrekken op 24 juli en eindigen we op <strong>de</strong><br />

<strong>boer</strong>endag in rijsbergen op 3 augustus.<br />

www.trailteam.nl<br />

moment kreeg ik mijn eigen paard, Breezer. In 2005 reed ik<br />

mijn eerste trail met hem, van Breda naar Frankrijk. In die<br />

perio<strong>de</strong> zag ik op tv een item over Brooke Hospital for Animals.<br />

De beel<strong>de</strong>n van volgepakte ezeltjes en werkpaar<strong>de</strong>n waren zo<br />

verschrikkelijk dat ik toen heb besloten om Brooke Hospital<br />

als doel te nemen. Later is daar WSPA bij gekomen omdat die<br />

twee organisaties goed bij elkaar aansluiten.”<br />

Heimwee<br />

“De route die we globaal volg<strong>de</strong>n ging <strong>de</strong>els langs <strong>de</strong> St. Jacobs<br />

pelgrimsroute naar Santiago <strong>de</strong> Compostella en was ruim 215<br />

kilometer lang. Ik heb erg last van heimwee, maar door me te<br />

concentreren op het leed van <strong>de</strong> dieren en <strong>de</strong> mogelijke hulp die<br />

ik ze dankzij <strong>de</strong> sponsoring van <strong>de</strong> tocht kon bie<strong>de</strong>n, wist ik<br />

mezelf op moeilijke momenten op te peppen. Met het leed van<br />

<strong>de</strong> dieren voor ogen kon ik het volhou<strong>de</strong>n. Die eerste trail was<br />

een aardig succes. Na afloop kwamen mensen naar me toe en<br />

zei<strong>de</strong>n dat ze ook mee wil<strong>de</strong>n. Twee jaar later organiseer<strong>de</strong> ik<br />

weer een tocht. En zo doe ik dat nu elke twee jaar. Er gaat veel,<br />

heel veel organisatie aan vooraf, dus om het elk jaar te doen, zou<br />

te veel vragen. Ik doe het allemaal naast mijn gewone werk als<br />

taxichauffeur van gehandicapten en min<strong>de</strong>r vali<strong>de</strong> mensen.<br />

In rustige tij<strong>de</strong>n ben ik er zo’n tien uur per week mee bezig.<br />

Tegen <strong>de</strong> tijd dat <strong>de</strong> trail in zicht komt, of er an<strong>de</strong>r evenement<br />

aan komt waar we aan <strong>de</strong>elnemen, dan ben ik fulltime met<br />

Het Trail Team bezig.”<br />

Bronaanpak<br />

“Ik doe dit helemaal vrijwillig ja, want als je die dieren helpt,<br />

dan help je ook die eigenaar met zijn gezin. Wanneer een<br />

eigenaar inziet dat hij met een gezond dier meer werk kan<br />

verzetten, dan is hij ook veel gemotiveer<strong>de</strong>r om goed voor het<br />

dier te zorgen. Je moet het bij <strong>de</strong> bron aanpakken en dat vind ik<br />

ook zo goed aan WSPA. Ze pakken bijvoorbeeld <strong>de</strong> stieren niet<br />

af, ze zorgen gewoon dat stierengevechten bij wet verbo<strong>de</strong>n<br />

wor<strong>de</strong>n. Zo pak je het probleem bij <strong>de</strong> kern aan. WSPA gaat bij<br />

mensen aan tafel zitten en toont begrip. Afgelopen jaar hebben<br />

we met Het Trail Team ruim 6.000 euro opgehaald. Daar ben<br />

ik best trots op. Maar uitein<strong>de</strong>lijk is mijn grootste wens dat<br />

Brooke Hospital for Animals, WSPA en Het Trail Team niet<br />

meer hoeven bestaan. Dan zijn mijn doelen zijn gerealiseerd.<br />

De lange paar<strong>de</strong>ntochten zal ik missen, maar die doe ik dan<br />

wel als vakantie.”<br />

19


© iskan<strong>de</strong>r hout<br />

WSPA Dierenkampioen<br />

Gerda Dinkla is sinds 1993 donateur van WSPA.<br />

Ter nagedachtenis aan haar overle<strong>de</strong>n hond is zij<br />

al negen jaar lang vaak op <strong>de</strong> markt te vin<strong>de</strong>n om<br />

WSPA te promoten. Vooral berenprojecten, omdat<br />

dat haar lievelingsdieren zijn. Wij spraken met<br />

Gerda over haar grote passie en lief<strong>de</strong> voor dieren<br />

Hoe bent u bij wspa terecht gekomen?<br />

‘Dat is al jaren gele<strong>de</strong>n. Ik was in een winkel waar een handtekeningenactie<br />

voor WSPA werd gehou<strong>de</strong>n. Dat was voor een campagne tegen dansberen of<br />

beerhon<strong>de</strong>ngevechten. Ik heb er aan meegedaan en kreeg hierover later<br />

bericht van jullie. Toen ben ik meteen donateur gewor<strong>de</strong>n.’<br />

u promoot wspa vaak op <strong>de</strong> markt, waarom bent u daarmee<br />

begonnen?<br />

‘Negen jaar gele<strong>de</strong>n moest ik mijn hond Dasty laten inslapen. Dasty beteken<strong>de</strong><br />

alles voor mij. De eerste tijd na haar overlij<strong>de</strong>n was ik vooral nog met<br />

mijn eigen dingen bezig. Maar na een tijdje ben ik gaan na<strong>de</strong>nken, en ik<br />

bedacht dat ik graag iets wil<strong>de</strong> doen ter nagedachtenis aan haar. Ik werk<br />

op een school, en ik ben toen spullen gaan inzamelen. Vooral speelgoed.<br />

Dat verkoop ik nu op <strong>de</strong> markt om zo geld in te zamelen voor WSPA.<br />

Vooral voor berenprojecten. Beren, wolven en grote katten zijn mijn lievelingsdieren.<br />

Van mijn schoonzus heb ik voor mijn verjaardag bor<strong>de</strong>n gehad<br />

met WSPA erop (zie foto), die kan ik dan bij mijn kraam neerzetten.’<br />

‘Het is een hoop werk, maar het is zo leuk. Ik heb altijd al met dieren<br />

willen werken, maar ik heb er nooit <strong>de</strong> kans voor gekregen. Dit is dus<br />

een mooie gelegenheid om alsnog iets voor dieren te betekenen.’<br />

Hoe belangrijk is dit voor u?<br />

‘Heel erg belangrijk. Ik doe dit uit mijn passie voor dieren. Ik kan heel boos<br />

wor<strong>de</strong>n om dierenleed. Soms zeggen mensen tegen me: het is maar een dier.<br />

Dat vind ik zo’n onzin, dieren hebben toch ook gevoelens? Ik hoop natuurlijk<br />

dat WSPA, en het werk wat ik voor <strong>de</strong> dieren doe, ooit niet meer nodig zal<br />

zijn. Maar zolang er nog zulke wre<strong>de</strong> en vaak nog onweten<strong>de</strong> mensen hier<br />

rondlopen, zul je dierenleed hou<strong>de</strong>n. Op mijn school houd ik ook elk jaar<br />

een dierendagactie. Op die dag promoot ik WSPA, en geef ik voorlichting<br />

20<br />

‘Dieren<br />

betekenen<br />

alles voor mij’<br />

aan kin<strong>de</strong>ren. Ik vind het belangrijk dat kin<strong>de</strong>ren<br />

weten wat er op <strong>de</strong> wereld gaan<strong>de</strong> is, en hoe je dat<br />

kan voorkomen en er iets aan kunt veran<strong>de</strong>ren.<br />

Uitein<strong>de</strong>lijk zullen zij het stokje overnemen,<br />

kin<strong>de</strong>ren zijn <strong>de</strong> toekomst.’<br />

is dit het enige goe<strong>de</strong> doel wat u steunt, of<br />

zijn er meer<strong>de</strong>re?<br />

‘Ik steun meer<strong>de</strong>re goe<strong>de</strong> doelen naast WSPA,<br />

zoals Stichting Aap. Ook heb ik een adoptieleeuw<br />

bij Stichting Spots, Zenzi. Toen ik <strong>de</strong> adoptieleeuw<br />

kreeg, voel<strong>de</strong> ik mij <strong>de</strong> koning te rijk. Wat er toen<br />

door mij heen ging was onbeschrijfelijk. Ik voel<strong>de</strong><br />

mij zó gelukkig. Je helpt een dier dan toch.’<br />

tot slot: hebt u zelf huisdieren?<br />

‘Ik heb thuis een hond en een kat. Helaas heb ik<br />

niet meer huisdieren. Ik had nog twee landschildpad<strong>de</strong>n,<br />

maar die heb ik bij <strong>de</strong> laatste verhuizing<br />

op moeten geven. Dat vond ik zo erg. Ze zeggen<br />

dat je niks met schildpad<strong>de</strong>n kunt hebben, maar<br />

dat klopt niet hoor. Ik was gek met mijn beesten.’<br />

eigen foto gerda


Reacties<br />

Dat onze achterban, donateurs zowel als<br />

belangstellen<strong>de</strong>n, goed en kritisch bijhou<strong>de</strong>n<br />

wat we doen, blijkt wel uit <strong>de</strong> talloze<br />

reacties die we krijgen via e-mail, telefoon,<br />

brief of social media. Als me<strong>de</strong>werkers<br />

van WSPA stellen we dat erg op prijs.<br />

Het herinnert ons eraan dat we niet in<br />

het luchtledige werken. Hieron<strong>de</strong>r een<br />

tamelijk willekeurige selectie:<br />

“Wij willen U complimenteren met <strong>de</strong> beschaving en het<br />

enthousiasme van <strong>de</strong>gene die vanavond bij ons aan <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur in<br />

Me<strong>de</strong>mblik kwam informeren over WSPA . Het was voor ons<br />

een eyeopener en we zullen <strong>de</strong> WSPA zeker moreel steunen.”<br />

Paul en Olga<br />

“Dank u voor uw antwoord en veel succes met <strong>de</strong>ze actie. Ik vind<br />

het vreselijk dat zoveel koeien niet buiten staan. Met heel veel<br />

dierenleedzaken is het <strong>de</strong>nk ik zo dat <strong>de</strong> mensen zich er niet<br />

bewust van zijn omdat het in onze maatschappij verstopt wordt.<br />

Maar dat wist u natuurlijk al. Heel goed dat u dit op <strong>de</strong>ze wijze aan<br />

het licht brengt! Ik hoop dat er meer van zulke acties volgen.”<br />

“Hallo, sorry...maar voor mij hoeft koeienmelk en geitenmelk etc.<br />

uberhaupt niet. Laat ze <strong>de</strong> jonggeborenen maar bij hun moe<strong>de</strong>rs<br />

laten en op kleine schaal <strong>de</strong>len. Daar is nog zóveel dierenleed...<br />

daar mag wat mij betreft ook iets aan gedaan wor<strong>de</strong>n."<br />

Met vrien<strong>de</strong>lijke groeten, T. B.<br />

“hallo mensen van <strong>de</strong> WSPA,<br />

Enkele weken gele<strong>de</strong>n vroeg ik jullie hulp (namens mijn dochter)<br />

om wat info omdat zij haar spreekbeurt over <strong>de</strong> WSPA wil<strong>de</strong><br />

hou<strong>de</strong>n binnen een paar dagen kregen wij al een pakketje en<br />

een hele lieve kaart...<br />

vandaag had ze <strong>de</strong> spreekbeurt en een 9 gehaald ( incl powerpoint<br />

presentatie)<br />

Jullie bedankt voor <strong>de</strong> moeite die genomen is om haar wat<br />

materialen te sturen!!!"<br />

BEDANKT vrien<strong>de</strong>lijke groeten Britt W en haar moe<strong>de</strong>r Sandra<br />

“Ik heb gisteren <strong>de</strong> brochure ontvangen en in een keer uitgelezen<br />

ik kon hem niet wegleggen. TOP ! " Groet, Marco<br />

Keshia<br />

@KeshiaNL<br />

@WSPA_NL Super<br />

jullie Twitter campagne<br />

tegen olifantenritjes :)<br />

Desiree Riemersma<br />

@Beerebootje<br />

@WSPA_NL Heel graag<br />

gedaan! Jullie doen<br />

geweldig werk voor het<br />

welzijn van dieren!!!<br />

“Uw actie on<strong>de</strong>rsteun ik zeer. Koeien in <strong>de</strong> wei is mooi, maar het<br />

is wel een oproep die slechts ten <strong>de</strong>le goed is.<br />

Als koeien buiten zijn hebben ze ook <strong>de</strong> bescherming nodig<br />

schuilplekken, zoals bomen of overkappingen. In het Hollandse<br />

landschap zijn <strong>de</strong> dieren vaak overgeleverd aan felle zon, dus<br />

vaak te heet, aan striemen<strong>de</strong> regenbuien ed."<br />

Met vrien<strong>de</strong>lijke groeten, Rosalie S<br />

“Beste meneer Stuve,<br />

Heel hartelijk dank voor uw reactie. Ik ben zo blij dat een<br />

organisatie als <strong>de</strong> WSPA hier volop inspringt en actie on<strong>de</strong>rneemt.<br />

Ik heb zelf altijd het gevoel zo machteloos te staan als ik<br />

dit soort schokken<strong>de</strong> berichten lees. Het is toch onvoorstelbaar<br />

dat <strong>de</strong>ze dieren afgemaakt wor<strong>de</strong>n voor een voetbalspelletje????!!!!<br />

Ik zal een extra donatie overmaken ten behoeve van<br />

<strong>de</strong> WSPA om jullie te steunen in <strong>de</strong>ze zinnige acties !!"<br />

Met vrien<strong>de</strong>lijke groet Elsbeth L<br />

“Hallo Thomas,<br />

Hartelijk dank voor alle spulletjes, Ik heb ze zojuist in goe<strong>de</strong> staat<br />

ontvangen. Maar ook je kaart met <strong>de</strong> ezels erop , doet mij ook<br />

goed. Dat is waar wij het voor doen , toch?"<br />

Tot mails, Mvg, Ingrid K<br />

“Geachte me<strong>de</strong>werkers van WSPA, Wat doet jullie organisatie<br />

toch een prachtig werk. Ik ben elke keer weer tot tranen toe<br />

geroerd als ik <strong>de</strong> nieuwsbrief lees. Wat een dierenlief<strong>de</strong> en wat is<br />

dat hard nodig!" Bedankt, Joes H<br />

“Beste mensen,<br />

ik hou me in Groningen bezig met het landschappelijk inpassen<br />

van agrarische bedrijfsvergrotingen en on<strong>de</strong>rsteun jullie actie van<br />

harte. (sterker nog, ik streef naar een zo duurzaam mogelijke<br />

landbouw en dat gaat niet zon<strong>de</strong>r wei<strong>de</strong>gang). Logischerwijs zie<br />

en hoor ik heel veel koeien, in verschillen<strong>de</strong>n omstandighe<strong>de</strong>n.<br />

Ik herken <strong>de</strong> gelui<strong>de</strong>n dus ook goed. En die koe die loeit in jullie<br />

spotje is een koe die IN DE STAL LOEIT! Boeh! Neem even een<br />

koe op die in <strong>de</strong> wei<strong>de</strong> loeit, dus min<strong>de</strong>r galm." met vrien<strong>de</strong>lijke<br />

groet, Michiel<br />

Renate Goudsmit<br />

@uilenfreak<br />

@WSPA_NL #3gered<strong>de</strong> beren, Schitterend<br />

om het lezen, dat het goed<br />

met ze gaat. Geweldig werk - RES-<br />

PECT !<br />

Lyntalks<br />

@Lyntalks<br />

De prima adviezen van @WSPA_NL gevolgd,<br />

hele huis in <strong>de</strong> schaduw, weet <strong>de</strong><br />

kat net het ene plekje zon te vin<strong>de</strong>n :-).<br />

pic.twitter.com/M57RN3RU<br />

Rachida El Kaddioui bedankt mensen voor al jullie goe<strong>de</strong> werk!!!<br />

Wendy Melis Super dat jullie hier [olifantenritjes –en shows]<br />

aandacht aan beste<strong>de</strong>n! met eigen ogen gezien in thailand en<br />

schrijnend.. helaas nog veel onwetendheid.. Link = ge<strong>de</strong>eld!<br />

Vera Sweerman Net donateur gewor<strong>de</strong>n. Alle beetjes helpen<br />

tochhhhhh!!!!!<br />

Het TrailTeam dankjewel WSPA voor <strong>de</strong> super vermelding van<br />

het trail team in jullie nieuwsbrief van augustus.<br />

fanny<br />

@fanny_evers<br />

een @WSPA_<br />

NL#wistjedatje:<br />

De webman zijn<br />

achternaam is<br />

'Blog'. Echt!<br />

21


io+20: lobbyen<br />

voor diervrien<strong>de</strong>lijke<br />

toekomst<br />

Afgelopen juni vond in Rio <strong>de</strong> Janeiro <strong>de</strong> topconferentie<br />

van <strong>de</strong> Verenig<strong>de</strong> Naties plaats over duurzame<br />

ontwikkeling. Meer dan hon<strong>de</strong>rd wereldlei<strong>de</strong>rs<br />

on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>l<strong>de</strong>n over ‘<strong>de</strong> toekomst die we willen’,<br />

zoals het motto van <strong>de</strong> conferentie luid<strong>de</strong>. WSPA<br />

was erbij om het lot van dieren in <strong>de</strong> veehou<strong>de</strong>rij op<br />

<strong>de</strong> kaart te zetten.<br />

22<br />

In het vorige nummer van WSPA Magazine<br />

berichtten we al over het belang van Rio+20 en <strong>de</strong><br />

inspanningen van WSPA om in <strong>de</strong> slotverklaring<br />

een verwijzing te krijgen naar duurzame, diervrien<strong>de</strong>lijke<br />

veehou<strong>de</strong>rij. Die inspanningen<br />

wer<strong>de</strong>n beloond. Het slotdocument waar alle<br />

lan<strong>de</strong>n mee instem<strong>de</strong>n, bevat een paragraaf waarin<br />

het belang van een duurzame veehou<strong>de</strong>rij wordt<br />

on<strong>de</strong>rstreept en aandacht is voor <strong>de</strong> gezondheid<br />

van het vee. Deze aandacht voor <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling<br />

van dieren op een topconferentie van <strong>de</strong> Verenig<strong>de</strong><br />

Naties over duurzame ontwikkeling is nieuw.<br />

Een goe<strong>de</strong> eerste stap op een nog lange weg.<br />

Dat <strong>de</strong> regeringen überhaupt overeenstemming<br />

bereikten over een gezamenlijke verklaring leek<br />

aanvankelijk zo goed als onmogelijk. Voorafgaand<br />

aan <strong>de</strong> conferentie werd dagelijks tot diep in <strong>de</strong><br />

nacht on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>ld, vrijwel zon<strong>de</strong>r vooruitgang.<br />

Het was aan het lei<strong>de</strong>rschap van gastland Brazilië<br />

te danken dat alsnog <strong>de</strong> voorliggen<strong>de</strong> tekst tot<br />

uitkomst kon wor<strong>de</strong>n gepromoveerd. Gevolg was<br />

wel dat het ambitieniveau ervan zwaar teleurstelt.<br />

Ook het ge<strong>de</strong>elte in <strong>de</strong> slotverklaring over<br />

duurzame landbouw vertoont grote gebreken: zo is<br />

er geen aandacht voor <strong>de</strong> scha<strong>de</strong>lijke subsidies in<br />

met name ontwikkel<strong>de</strong> lan<strong>de</strong>n en voor geïndustrialiseer<strong>de</strong><br />

<strong>boer</strong>enbedrijven die <strong>de</strong> markt verpesten<br />

voor kleine <strong>boer</strong>en in ontwikkelingslan<strong>de</strong>n.<br />

Biologische landbouw wordt genegeerd. Evenmin<br />

zijn er concrete doelen gesteld, laat staan mid<strong>de</strong>len<br />

beschikbaar gemaakt om die te bereiken.<br />

Daar staat tegenover dat, naast het pluspunt van<br />

<strong>de</strong> aandacht voor duurzame veehou<strong>de</strong>rij, ook <strong>de</strong><br />

noodzaak wordt on<strong>de</strong>rstreept voedselverspilling<br />

tegen te gaan.<br />

Voetlicht<br />

Om het belang van dierenwelzijn op Rio+20<br />

ver<strong>de</strong>r voor het voetlicht te brengen, organiseer<strong>de</strong><br />

WSPA samen met on<strong>de</strong>r meer <strong>de</strong> FAO, <strong>de</strong> voedsel<br />

en landbouworganisatie van <strong>de</strong> Verenig<strong>de</strong> Naties,<br />

een bijeenkomst over hoe op een duurzame,<br />

diervrien<strong>de</strong>lijke manier <strong>de</strong> groeien<strong>de</strong> bevolking in<br />

ste<strong>de</strong>n te voe<strong>de</strong>n. Daarnaast hield WSPA een<br />

bijeenkomst over <strong>de</strong> bijdrage van dierenwelzijn<br />

aan duurzame ontwikkeling. Ook op an<strong>de</strong>re<br />

manieren manifesteer<strong>de</strong>n we ons. Zo steun<strong>de</strong><br />

WSPA het organiseren door Biovision van een<br />

vegetarisch diner voor ministers en experts in<br />

duurzame landbouw om te bespreken hoe een<br />

duurzame, diervrien<strong>de</strong>lijke landbouw realiteit kan<br />

wor<strong>de</strong>n. Op <strong>de</strong> zogeheten ‘People’s summit’, in het<br />

centrum van <strong>de</strong> stad, trokken WSPA’s sambadansen<strong>de</strong><br />

‘dieren’ veel aandacht voor het bestaan in<br />

<strong>de</strong> veehou<strong>de</strong>rij.<br />

Voor WSPA is het belangrijk dat op <strong>de</strong> resultaten<br />

van Rio+20 wordt ver<strong>de</strong>r gebouwd. Zo is er op <strong>de</strong><br />

conferentie besloten te komen tot wereldwij<strong>de</strong><br />

duurzaamheidsdoelen. Op het gebied van een<br />

duurzame voedselvoorziening is het cruciaal dat<br />

daarin ook rekening wordt gehou<strong>de</strong>n met hoe met<br />

dieren in <strong>de</strong> voedselproductie wordt omgesprongen.<br />

Aan WSPA zal het niet liggen.


Held in het veld: Mid<strong>de</strong>n-Amerika<br />

Om vijf uur ’s ochtends maakt dierenarts Sergio<br />

Vasquez zich, als zijn agenda dat enigszins toelaat,<br />

op voor een rondje hardlopen. “Ik wil in vorm blijven.<br />

Bij dit werk weet je nooit wanneer dat nodig<br />

blijkt te zijn.” Dat is goed voor te stellen, aangezien<br />

Sergio in een van <strong>de</strong> rampenteams van WSPA werkt<br />

waardoor hij regelmatig op plekken moet zijn waar<br />

<strong>de</strong> auto niet kan komen. Dan is het een kwestie van<br />

lopen, vaak door extreem droge en warme of juist<br />

recent overstroom<strong>de</strong> gebie<strong>de</strong>n.<br />

Het WSPA-kantoor waar hij voor werkt, ligt in Costa Rica,<br />

maar Sergio reist <strong>de</strong> hele wereld over. Vorig jaar leid<strong>de</strong> hij een<br />

rampenteam in Kenia. Begin dit jaar was hij actief in Minas<br />

Gerais in Brazilië. Een gebied dat werd geteisterd door overstromingen<br />

en landverschuivingen. En momenteel is hij druk in<br />

Chihuahua, Mexico. Het regen<strong>de</strong> altijd al weinig in Chihuahua,<br />

maar <strong>de</strong> laatste tijd komt er haast helemaal geen water meer uit<br />

<strong>de</strong> lucht. De dieren hebben er zo’n honger en dorst, dat ze zich<br />

regelmatig storten op cactussen, omdat er bijna niets an<strong>de</strong>rs<br />

groeit. Dat zorgt voor vreselijke verwondingen.<br />

Structurele oplossingen<br />

Meer dan een half miljoen dieren zijn algestorven. Het gaat<br />

voornamelijk om koeien en geiten, maar ook om hon<strong>de</strong>n.<br />

“Natuurlijk willen we water en voedsel brengen, maar daar<br />

lossen we <strong>de</strong> zaak niet mee op. Daar is een an<strong>de</strong>re aanpak voor<br />

nodig: <strong>de</strong> gemeenschap moet samenwerken om <strong>de</strong> problemen<br />

aan te pakken. We leren <strong>de</strong> mensen hoe ze <strong>de</strong> verwondingen<br />

moeten behan<strong>de</strong>len die zijn ontstaan door <strong>de</strong><br />

cactussen. Maar we helpen ook bij het bouwen<br />

van zanddammen en irrigatiesystemen. Ver<strong>de</strong>r<br />

proberen we dui<strong>de</strong>lijk te maken dat het belangrijk<br />

is goed voor <strong>de</strong> dieren te zorgen. Natuurlijk is dat<br />

lastig als je zelf haast geen eten hebt. Maar ze<br />

hebben die dieren juist nodig. Je kunt ze bijvoorbeeld<br />

laten zien dat een gezon<strong>de</strong> hond nuttig kan<br />

zijn bij het werk.”<br />

Helpen<strong>de</strong> hand<br />

Die veran<strong>de</strong>ringen vergen tijd. Maar als Sergio<br />

aankomt bij een dorp, maakt hij altijd eerst een<br />

ron<strong>de</strong> langs <strong>de</strong> dieren. Hij geeft ze mineraalbrokjes<br />

en waar mogelijk water. Hij leert <strong>de</strong> bevolking<br />

welke medicijnen ze kunnen geven aan zieke<br />

dieren, maar hij helpt ook bij het euthanaseren<br />

van een groot aantal dieren. “Velen van hen zullen<br />

an<strong>de</strong>rs een afschuwelijke dood sterven. En door <strong>de</strong><br />

zieke exemplaren te euthanaseren, krijgt <strong>de</strong> rest een<br />

veel grotere overlevingskans.” Die gedachte houdt<br />

hem op <strong>de</strong> been, want het is natuurlijk vreselijk<br />

zoveel dieren te zien sterven. Soms vallen ze dood<br />

neer, terwijl ze met hem meelopen. Dat maakt het<br />

werk met momenten emotioneel zwaar. Toch heeft<br />

Sergio geen moeite met <strong>de</strong> korte nachten en lange<br />

werkdagen. “Niet ie<strong>de</strong>reen verwelkomt je meteen.<br />

Sommige mensen zijn te trots om hulp te willen.<br />

Maar als je met ze praat en laat zien dat je echt iets<br />

voor hun dieren en daarmee voor hen kan betekenen,<br />

zijn ze uitein<strong>de</strong>lijk eigenlijk altijd blij met onze<br />

komst.” Daar krijgt hij energie van, van het besef<br />

dat hij mensen kan helpen. En van elk dier dat hij<br />

heeft kunnen red<strong>de</strong>n.<br />

23


dieren<br />

op het witte doek<br />

Achtbaan van emoties<br />

‘Facing Animals’ is een korte (30 minuten) documentairefilm van fotograaf/<br />

filmmaker Jan van IJken. De wereld wordt bezien vanuit het perspectief van<br />

het dier. Of beter: vanuit <strong>de</strong> perspectieven van <strong>de</strong> dieren. Want er is nogal<br />

verschil tussen het biggetje waarvan <strong>de</strong> staart wordt afgebrand en <strong>de</strong> hond die<br />

in <strong>de</strong> kerk wordt gezegend. Kuikens wor<strong>de</strong>n op een lopen<strong>de</strong> band gegooid,<br />

een koe wordt door een vrouw in het weiland geknuffeld. Mensen kopen voor<br />

hun huisdier <strong>de</strong> duurste brokken en voor zichzelf het goedkoopste (plof)<br />

kipfiletje. Sommige dieren blijken gebruiksvoorwerpen, an<strong>de</strong>re wor<strong>de</strong>n zo<br />

ongeveer vermenselijkt. De prachtige, confronteren<strong>de</strong> beel<strong>de</strong>n nemen <strong>de</strong><br />

kijker mee op een achtbaan van emoties.<br />

“Facing Animals” gaat in première op het Ne<strong>de</strong>rlands Filmfestival in Utrecht<br />

(3 en 4 oktober). De film is ook al geselecteerd voor <strong>de</strong> competitie om een<br />

Gou<strong>de</strong>n Kalf. Bij het ter perse gaan van dit Magazine is nog niet bekend of hij<br />

mogelijk ook gaat rouleren in <strong>de</strong> filmhuizen. De film is te koop.<br />

voor na<strong>de</strong>re informatie:<br />

www.facinganimals.com of info@janvanijken.com<br />

Geef dit magazine door aan<br />

familie, vrien<strong>de</strong>n en kennissen!<br />

166 Gewone spitssnuitdolfijn<br />

167 Dolfijn van Cuvier<br />

168 Gewone dolfijn<br />

169 Griend<br />

170 Grijze dolfijn<br />

171 Witflankdolfijn<br />

172 Witsnuitdolfijn<br />

173 Orka<br />

174 Gestreepte dolfijn<br />

175 Tuimelaar<br />

dieren<br />

in het boek<br />

Walvissen kijken in<br />

Europa<br />

Wat is er mooier dan een groep dolfijnen te<br />

zien buitelen, of <strong>de</strong> ‘blow’ van een walvis te<br />

ont<strong>de</strong>kken? In Europa kan dat op allerlei<br />

beken<strong>de</strong> en min<strong>de</strong>r beken<strong>de</strong> plaatsen.<br />

Walvissen kijken in Europa laat u kennismaken<br />

met <strong>de</strong> beste Europese whalewatch-locaties.<br />

Het is een reis- en veldgids ineen, boor<strong>de</strong>vol<br />

tips, soortinformatie en handvatten voor<br />

herkenning.<br />

Wie ervan droomt om walvissen te zien, hoeft<br />

niet per se naar Alaska of Zuid-Afrika. Ook<br />

Europa biedt tal van toplocaties voor <strong>de</strong><br />

meest spectaculaire<br />

waarnemingen: van<br />

Noorwegen tot <strong>de</strong><br />

Azoren en van <strong>de</strong> Golf<br />

van Biskaje Wat is er mooier dan een groep dolfijnen tot te zien onze<br />

buitelen, of <strong>de</strong> ‘blow’ van<br />

een walvis te ont<strong>de</strong>kken? In Europa kan dat op verschillen<strong>de</strong> plaatsen,<br />

van Noorwegen tot <strong>de</strong> Azoren en van <strong>de</strong> Golf van Biskaje tot onze eigen<br />

Brouwersdam. eigen Brouwersdam.<br />

Walvissen kijken in Europa laat u kennismaken met <strong>de</strong> beste Europese<br />

whalewatch-locaties. Het vertelt u precies waar u naartoe kunt reizen om<br />

indrukwekken<strong>de</strong> soorten zoals bultrug, orka, potvis of witsnuitdolfijn met eigen<br />

ogen te zien.<br />

Walvissen kijken in Europa is een reis- en veldgids ineen. Het geeft levendige<br />

beschrijvingen van <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> locaties, met tips voor voorbereiding,<br />

waarneming en fotografie. Het veldgidsge<strong>de</strong>elte bevat dui<strong>de</strong>lijke tekeningen<br />

en beschrijvingen van meer dan 20 soorten walvissen en dolfijnen: i<strong>de</strong>aal voor<br />

herkenning op zee. Het boek biedt ge<strong>de</strong>tailleer<strong>de</strong> informatie over alle soorten,<br />

en vertelt ook welke bijzon<strong>de</strong>re vogels en vissen in elk gebied te zien zijn. Als<br />

bonus beschrijft <strong>de</strong> auteur drie bijzon<strong>de</strong>re walvisreizen buiten Europa.<br />

Walvissen kijken in Europa is onmisbaar voor toegewij<strong>de</strong> walvis liefhebbers,<br />

maar dient zeker ook als inspiratie voor vakantiegangers die graag een dagje<br />

met een boottocht meegaan om <strong>de</strong>ze bijzon<strong>de</strong>re zeezoogdieren te bewon<strong>de</strong>ren.<br />

Walvissen kijken<br />

in Europa<br />

ISBN:<br />

978 90 5011 4110<br />

Walvissen kijken<br />

in Europa<br />

Martijn <strong>de</strong> Jonge<br />

www.knnvuitgeverij.nl<br />

Prijs: € 22,95 Toplocaties | Walvissen en dolfijnen herkennen | Fotograferen op <strong>de</strong> boot | Extra vogelkijktips<br />

dieren<br />

in <strong>de</strong> tuin<br />

Maak van je tuin<br />

een beestenboel<br />

Tuinieren voor wil<strong>de</strong> dieren neemt je mee door<br />

<strong>de</strong> vier seizoenen. Bij elke maand vertelt<br />

<strong>de</strong> auteur welke dieren er actief zijn, en geeft<br />

ze praktische tips en adviezen om <strong>de</strong>ze<br />

dieren te helpen.<br />

24 doepagina’s<br />

inspireren om direct<br />

aan <strong>de</strong> slag te gaan.<br />

Tuinieren voor<br />

wil<strong>de</strong> dieren<br />

ISBN:<br />

978 90 5011 408 0<br />

Prijs: € 14,95<br />

www.wspa.nl Doneer op giro 242<br />

Walvissen kijken in Europa Martijn <strong>de</strong> Jonge<br />

Wil<strong>de</strong>rnis Dichtbij • KNNV Uitgeverij •<br />

155 Grijze walvis<br />

156 Dwergvinvis<br />

157 Noordse vinvis<br />

158 Blauwe vinvis<br />

159 Gewone vinvis<br />

160 Bultrug<br />

161 Noordkaper<br />

162 Potvis<br />

163 Bruinvis<br />

164 Beloega<br />

165 (Noor<strong>de</strong>lijke) butskop

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!