13.09.2013 Views

Agenda ledenvergadering - Heemkundevereniging Landgraaf

Agenda ledenvergadering - Heemkundevereniging Landgraaf

Agenda ledenvergadering - Heemkundevereniging Landgraaf

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Jaarvergadering OCGL 2013<br />

Algemene <strong>ledenvergadering</strong><br />

Datum: donderdag 18 april 2013<br />

Tijd: 19.30 uur<br />

Plaats: Verenigingscentrum: An de Voeëgelsjtang 12<br />

HEEMKUNDE LANDGRAAF (OCGL)<br />

Oudheidkundig Cultuurhistorisch Genootschap <strong>Landgraaf</strong><br />

Secretariaat: J. Baur<br />

Bezoekadres: An de Voeëgelsjtang 12 6373 BJ <strong>Landgraaf</strong><br />

Telefoon: 045 - 532 28 20<br />

Openingstijden: Woensdag en zaterdag van 13 tot 17 uur<br />

Website: www.heemkundelandgraaf.nl<br />

E-mail: heemkundelandgraaf@hotmail.com


Pagina 2<br />

Inhoudsopgave:<br />

<strong>Agenda</strong><br />

Concept Verslag Algemene Ledenvergadering<br />

Secretarieel Jaarverslag 2012<br />

Overzicht van de activiteiten in 2013<br />

Bladzijde<br />

Uitnodiging <strong>ledenvergadering</strong> 2013<br />

Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de Algemene<br />

Ledenvergadering 2013.<br />

Datum: donderdag 18 april 2013<br />

Tijd: 19.30 uur<br />

Plaats: Verenigingscentrum An de Voeëgelsjtang 12.<br />

De op de vergadering betrekking hebbende stukken<br />

zijn vanaf 1 april 2012 verkrijgbaar aan de balie van<br />

ons studiecentrum en als pdf te downloaden van de<br />

website.<br />

Bij binnenkomst van de zaal s.v.p. de presentielijst<br />

invullen en ondertekenen.<br />

3<br />

4<br />

9<br />

22


<strong>Agenda</strong><br />

Pagina 3<br />

1. Welkom door de voorzitter<br />

2. Een moment van stilte voor onze overleden leden<br />

3. Opening en vaststellen van de agenda<br />

4. Vaststellen van het verslag van de vergadering van april 2012<br />

5. Eventuele mededelingen van het bestuur<br />

6. Vaststellen van het jaarverslag over 2012 met toelichting van de<br />

secretaris<br />

7. Rekening en verantwoording over de inkomsten en uitgaven door<br />

de penningmeesters<br />

8. Verslag van de kascommissie met voorstel tot het verlenen van<br />

decharge aan het bestuur<br />

9. Toelichting op de begroting 2013 en het meerjarenperspectief door<br />

de penningmeesters<br />

10. Benoeming van een nieuw lid van de kascommissie<br />

11. Korte toelichting op de activiteiten 2013<br />

12. Bestuursverkiezing.<br />

Aftredend zijn Jo Schiffelers, Jo Erkens en Mathieu Offermans.<br />

Jo Erkens en Mathieu Offermans zijn niet meer herkiesbaar.<br />

Nieuwe bestuursleden: Toetredende leden zijn: Jo Kobben en<br />

Kees Hessels<br />

13. Rondvraag<br />

14. Sluiting om 21.00 uur en daarna nakeuvelen onder het genot van<br />

koffie en iets lekkers.<br />

Het bestuur.


Pagina 4<br />

Concept Verslag Algemene Ledenvergadering 19 april 2012.<br />

Aanwezige bestuursleden: Hub Dortants (vice-voorzitter), Jo Baur<br />

(secretaris), Jo Erkens (penningmeester), Sjef Drabbe (penningmeester)<br />

Sjef Born, Mathieu Offermans, Harrie Mulders, Stef Moonen.<br />

Aanwezige leden: Jos Welkenhuizen, Jo Neelis, Dre ……., Mia Erkens,<br />

Jan Joosten, Ton Berendsen, Ewald Haan, May Quaedflieg, G, Verreck,<br />

L. Paffen-Heuts, J. Jung, Lei Nacken, H. Brouns, Hein Quaedflieg, Co<br />

Lauvenberg-Heijnen, C. Kölgen, Wiel Langius, J. Trijbels, Kees Hessels,<br />

Jo Nieswand, Peter Wetzels, Jo Paffen, J. Janssens, André Lindeboom,<br />

M. Nederpel, H. Dela Haye,<br />

Afgemeld: Jo Schiffelers, Gerda Schiffelers, Hans Bilo, Suzanne<br />

Schijns, Lei Quaedflieg, Oswald Ortmanns, J.A. Sporken, Frans Bremen,<br />

Wim Schoenmaekers, John van den Wildenberg, Wiel Muyrers, Wim<br />

Baur, Yvonne Schmitz, Hub Schetters, Joep Haan, Albert Verreck, Wiel<br />

Heinrichs.<br />

<strong>Agenda</strong>punten:<br />

1.Opening Algemene <strong>ledenvergadering</strong> door de vice-voorzitter.<br />

De voorzitter is afwezig vanwege ziekte van zijn echtgenote. Vicevoorzitter<br />

Hub Dortants merkt op dat er nieuwe vlaggen en banners aangeschaft<br />

zijn. In het boekje met agenda en verslagen zijn enkele storende<br />

fouten geslopen. O.a. de lijst met activiteiten is weggevallen. Hij kan<br />

deze eventueel voorlezen.<br />

2.Herdenking overleden leden, de heren Ed Russel, Ger Robberts,<br />

Hans Rietveld, Math van Kan, Ad Gubbels, Rien Geutjens, Hein Goossens<br />

en mevrouw Vera Houtman in 2011. In 2012, tot aan de jaarvergadering<br />

waren dat de heren Sjef Clement en Ton Karhausen. Zij worden<br />

in een moment van stilte herdacht.<br />

3.Vaststellen agenda.<br />

De vergadering gaat ermee akkoord de voorliggende agenda als zodanig<br />

af te handelen.<br />

4.Vaststellen verslag jaarvergadering 2011.<br />

Hub vraagt aan de aanwezigen om naam en handtekening op de presentielijst<br />

te noteren.


Pagina 5<br />

Daar er geen op- of aanmerkingen op het verslag zijn, wordt dit met<br />

dank aan de secretaris vastgesteld.<br />

5.Mededelingen bestuur:<br />

-Het 30-jarig bestaan van OCGL in 2012 wordt na de vergadering ingezet<br />

met koffie en koek.<br />

-Alle leden ontvangen t.z.t. gratis een door Sjef Born ontworpen jaaragenda<br />

2013. In de verkoop € 8,00 voor leden (extra exemplaren) en<br />

niet-leden € 12,50. Portokosten € 2,50. Sjef Born presenteert de agenda<br />

aan de vergadering. 156 pagina’s. Met opmerkelijke <strong>Landgraaf</strong>verhalen.<br />

Onderwerpen gekoppeld aan een bepaald seizoen, thema’s uit verschillende<br />

wijken, kriskras door <strong>Landgraaf</strong>. Full color. Oplage 500 stuks.<br />

Mogelijkheid tot intekenen. 2 exemplaren liggen ter inzage. Aan de<br />

leden vanaf Monumentendag uit te delen.<br />

Sjef wordt voor zijn vele werkzaamheden aan dit project van harte bedankt.<br />

6.Vaststellen Jaarverslag 2011.<br />

De secretaris geeft een korte toelichting bij dit verslag. Hij memoreert<br />

o.a. aan de werkzaamheden van de onmisbare vrijwilligers, de intensieve<br />

samenwerking met de gemeente <strong>Landgraaf</strong>, met de participanten van<br />

het MFC, de scholenprojecten en publicaties. Ook was er tevredenheid<br />

over de gestage groei van het aantal leden tot bijna 400.<br />

Omdat OCGL een vereniging van vrijwilligers is, waren in de werkzaamheden<br />

verantwoorde keuzes noodzakelijk.<br />

Daar er geen vragen of opmerkingen zijn, wordt het verslag aldus vastgesteld.<br />

7.Verantwoording over inkomsten en uitgaven door de penningmeester.<br />

Jo Erkens neemt hierbij 2011 voor zijn rekening en Sjef Drabbe, de<br />

nieuwe 1 e penningmeester per 1 januari 2012, het gedeelte over 2012.<br />

Enkele opmerkingen bij begroting en resultaat:<br />

contributiebetalingen bleven iets achter<br />

subsidie gemeente over 2012 al ontvangen<br />

verkoop jaarboek valt enigszins tegen


Pagina 6<br />

collectie Hamers bij OCGL in de verkoop. Hamersstichting is opgeheven.<br />

Boeken en cd’s zijn overgegaan naar OCGL. Een bedrag ad.<br />

€ 3000,- is beschikbaar voor eventuele nieuwe uitgaven Hamers. Na<br />

10 jaar gaat het geld, indien nog voorhanden, over in eigendom<br />

OCGL.<br />

verkoop oude fotoboeken en boekenmarkt leverden nog een mooi<br />

bedrag op<br />

representatiekosten zijn door de aanschaf van schrijfmappen iets<br />

opgelopen<br />

administratiekosten door softwarecrash penningmeester waren groter<br />

dan begroot<br />

geen reserveringen meer voor groot onderhoud. Voorschot door<br />

Movare aangepast aan de realiteit<br />

voor het gezamenlijk project MFC was € 250,- gereserveerd. Dit<br />

bedrag was niet nodig<br />

afschrijvingskosten pc’s: bedrag gereserveerd voor aanschaf nieuwe<br />

computers<br />

Geen vragen of opmerkingen uit de vergadering.<br />

8.Verslag kascontrolecommissie.<br />

Namens de commissie (Ton Berendsen en Ewald Haan) complimenteert<br />

dhr. Ton Berendsen de penningmeesters met hun accuratesse. Op<br />

uitstekende en zeer professionele wijze werd de boekhouding gevoerd.<br />

Hij adviseert de vergadering dan ook om décharge te verlenen. Aldus<br />

geschiedt. Het financieel verslag wordt onder dank aan de samenstellers<br />

officieel vastgesteld.<br />

9.Toelichting op de begroting 2012.<br />

Baten zijn er voornamelijk uit verenigingsopbrengsten, boekenverkoop<br />

en subsidies. Het grootste gedeelte van de opbrengsten (57%) wordt<br />

door de vereniging zelf gerealiseerd.<br />

Uitgaven o.a. aan contributies, verzekeringen, archiefkosten, communicatie,<br />

ledenactiviteiten, projecten, afschrijvingskosten etc. Daarbij komt<br />

nog de post huisvestingskosten als grootste kostenpost. (35%). De investeringskosten<br />

zijn te verdelen in duurzame activa (inventaris, apparatuur,<br />

computers) en collectie (digitalisering, Bulletin).<br />

Op een externe harde schijf worden bestanden opgeslagen.


Pagina 7<br />

De begroting 2012 wordt met goedkeuring van de vergadering vastgesteld.<br />

Het toekomstperspectief is niet te voorspellen. Verenigingsopbrengsten<br />

zullen iets teruglopen. Subsidie kan minder worden, huisvestingskosten<br />

kunnen stijgen etc.<br />

Het streven is om toch elk jaar een positief resultaat te boeken.<br />

10.Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.<br />

Mevr. Gertie Thomas is het nieuw benoemde lid en zal samen met dhr.<br />

Ewald Haan de kascontrole 2012/2013 uitvoeren.<br />

11.Activiteiten 2012.<br />

Streven naar een constante personeelsbezetting van het archief eist<br />

een enorme inspanning van bestuur en vrijwilligers.<br />

Vrijwilligers nodig voor kruisen en kapellen<br />

Digitalisering fotoarchief Wim Smeets is afgerond<br />

Excursie 2012 naar Alden Biesen<br />

Lezingen<br />

Ledenavond 2012 in november met presentatie jaarboek 2012<br />

Monumentendag in september: 4 markten van <strong>Landgraaf</strong>, agenda<br />

2013<br />

Onthulling bord Rimburg op 16 juni<br />

Gezamenlijk project MFC<br />

Cursus paleografie<br />

Filmavond uit eigen archief in december i.p.v. D’r Platkloeb<br />

Regionale samenwerking met de andere <strong>Heemkundevereniging</strong>en<br />

Samenwerking met de gemeente met betrekking tot o.a kasteel<br />

Schaesberg en de Landgaaf<br />

Advisering bij straatnaamgeving<br />

Zichtbaar maken van de Via Belgica<br />

Herbestemming monumenten <strong>Landgraaf</strong>. Samenstellen monumentenlijst<br />

Cultuurhistorische waardenkaart. (panden en natuur)<br />

Actualisering archeologiekaarten: vindplaatsen en vondsten


Pagina 8<br />

12.Bestuursverkiezing.<br />

Harrie Mulders is aftredend en herkiesbaar. Geen tegenkandidaten Harrie<br />

wordt met applaus herkozen.<br />

13.Rondvraag.<br />

André Lindeboom doet de suggestie tot het fotograferen van <strong>Landgraaf</strong>se<br />

kunstwerken. Hij zal dat voor OCGL ter hand nemen. Hij wil<br />

bovendien de lijst met kunstwerken en hun eventuele eigenaren zo<br />

compleet mogelijk aanleveren. Informatie bij de gemeente halen.<br />

Peter Wetzels zal nagaan of de wandschildering van Aad de Haas in<br />

zijn voormalige woning aan de Baanstraat nog aanwezig is.<br />

Mevr. Nederpel deelt mede dat de Oostenrijkse grenssteen, die zich in<br />

de hal van het Brandenbergcollege bevond, nu in een parkje te Abdissenbosch<br />

te vinden is.<br />

Verdere suggesties gaan over een glas-in-loodraam van Gène Eggen<br />

te Schaesberg en oude grafstenen in Rimburg.<br />

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de vice-voorzitter de vergadering,<br />

echter niet nadat hij alle aanwezigen bedankt en uitgenodigd heeft voor<br />

de gezellige nazit met koffie en koek.


Pagina 9<br />

Jaarverslag 2012.<br />

1.Bestuurssamenstelling:<br />

Voorzitter: Jo Schiffelers, vice-voorzitter: Hub Dortants, secretaris: Jo<br />

Baur, penningmeester: Sjef Drabbe, 2 e penningmeester: Jo Erkens. Leden:<br />

Sjef Born, Harrie Mulders, Stef Moonen, Mathieu Offermans.<br />

2.Vrijwilligers 2012:<br />

Ook in 2012 kon, dankzij de hulp van onze vrijwilligers, veel gerealiseerd<br />

worden. Zonder de hulp van onderstaande mensen was het uitvoeren<br />

van een aantal geplande activiteiten niet mogelijk geweest. Daarom<br />

heel veel dank aan Jean Kölgen, Jo Nieswand, Thea Gielen, John Maassen,<br />

Jack Lussenburg, Toon Thomas, Albert Verreck, Jo Odekerken,<br />

Loek Leemhuis, Piet Wetzels, Rob Hamers, Andreas Rentzsch, Kitty<br />

Gybels, Ger Hanssen, Jan Joosten, Jo Kobben, Riet Nederpel, Gertie<br />

Thomas, Pierre Peters, Jo Paffen, Henk Postma, Jan Spiertz, Walter<br />

Warzybok, Felicia Jablonka, John Mulders, Gerda Schiffelers, Frans en<br />

Lieke Boumans. Ook andere leden verleenden regelmatig hand- en<br />

spandiensten.<br />

Interne werkgroepen:<br />

Slot Schaesberg: Jo Schiffelers, Sjef Born, Hub Dortants, Harrie Mulders,<br />

Kees Hessels.<br />

Monumentendag: Jo Schiffelers, Sjef Born, Harrie Mulders, Hub Dortants.<br />

Vervangen netwerk: Sjef Drabbe, Stef Moonen, en Sjef Born.<br />

Redactie jaarboek: Coördinatie Harrie Mulders, Frans en Lieke Boumans.<br />

Verder wisselende auteurs.<br />

Bulletin: Harrie Mulders, Sjef Born.<br />

3.Overleden leden in 2012:<br />

Mevr. Van Gerwen-Rothkrans en de heren Huub Erkens, Ton Karhausen,<br />

Jef Clement, Joep Dörenberg, Thijs Spronck, John Mulders.<br />

4.Bezoek studieruimte en website:<br />

In de loop van het verenigingsjaar 2012 bezochten op woensdag- en<br />

zaterdagmiddagen ruim 2000 bezoekers de studieruimte.


Pagina 10<br />

De website werd ruim 20.000 keer (in 2011 ruim 16.000 keer) bezocht.<br />

De <strong>Heemkundevereniging</strong> kon zich hierbij verheugen op een levendige<br />

belangstelling uit binnen- en buitenland. De heren Hub Dortants en Jo<br />

Schiffelers probeerden ook nu weer op heel wat hulpvragen van leden,<br />

verenigingen, stamboomonderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden<br />

een passend antwoord te vinden.<br />

Niet alleen via de eigen website is de inventaris van ons studiecentrum<br />

te raadplegen, maar ook via de openbare bibliotheek <strong>Landgraaf</strong>.<br />

5.Leden:<br />

Aan het eind van het kalenderjaar 2011 bedroeg het aantal contributiebetalende<br />

leden 391. Eind 2012 waren dat er 397. Een gestage, constante<br />

groei. Wij wachten vol spanning op het vierhonderdste lid. Jongeren<br />

en scholen hebben ook in 2012, zij het in bescheiden mate, de weg weten<br />

te vinden naar ons documentatiecentrum. Het overgrote deel van<br />

onze leden heeft echter Abraham al gezien.<br />

Kortom, in 2012 kon het OCGL als nuttig en laagdrempelig kenniscentrum<br />

zich verheugen in een gestaag toenemende naamsbekendheid,<br />

6.Bestuursoverleg:<br />

Regulier bestuursoverleg vond plaats op zaterdag 28 januari, 9 maart, 14<br />

april,14 juli, 18 augustus, 20 oktober, 10 november en 8 december.<br />

Vrije discussiebijeenkomsten waren er op 18 februari, 31 maart, 16 juni,<br />

6 oktober en 24 november. Vaste terugkerende agendapunten waren<br />

o.a. kasteel Schaesberg, Monumentendag, vrijwilligerswerk, vervangen<br />

netwerk, samenwerking met andere verenigingen en lezingen.<br />

7.Activiteiten in 2012<br />

In 2012 bestond de <strong>Heemkundevereniging</strong> 30 jaar. Er werden geen grote<br />

feestelijkheden gehouden. Door een werkgroep werd wel een speciale<br />

agenda samengesteld die de leden gratis hebben ontvangen. Ook 2012<br />

werd gekenmerkt door een rijk aanbod aan activiteiten. De samenstelling<br />

van dit aanbod was een gevolg van bewuste keuzes die het bestuur<br />

maakte.


Pagina 11<br />

Donderdag 9 februari: lezing door Sjef Born over het Romeins verleden<br />

van Heerlen. Een wandeling door Romeins Heerlen waarbij door<br />

middel van een PowerPointpresentatie o.a. de Via Belgica en de Thermen<br />

aan bod kwamen. Een druk bezochte, zeer interessante lezing.<br />

Dinsdag 22 maart: lezing over het thema “Bokkerijders, historisch feit<br />

of mythe” door Jos Meuwissen. Ook deze lezing, waarop de verschillende<br />

interpretaties van het fenomeen Bokkerijders belicht werden, was<br />

druk bezocht.<br />

Op 4 april kreeg de <strong>Heemkundevereniging</strong> <strong>Landgraaf</strong> de beschikking<br />

over een nieuwe vlag, 2 beachvlaggen en 1 banier.<br />

Donderdag 19 april: Algemene Ledenvergadering bedoeld als Jaarvergadering.<br />

<strong>Agenda</strong>punten waren o.a.:<br />

het jaarverslag 2011 van de secretaris, de verantwoording over inkomsten<br />

en uitgaven door de penningmeester, de toelichting op de begroting<br />

2012.<br />

Mevrouw Gertie Thomas werd gekozen als nieuw lid van de kascontrolecommissie.<br />

De herverkiezing van Harrie Mulders als bestuurslid geschiedde met<br />

applaus.<br />

De vice-voorzitter kon met een tevreden gevoel, dat door de aanwezigen<br />

gedeeld werd, de vergadering sluiten.<br />

Donderdag 24 mei: lezing van mevrouw Truus Roks over het Oude<br />

Schrift. Paleografie als de onmisbare wetenschap bij het ontcijferen van<br />

oude, geschreven bronnen.<br />

Zondag 10 juni: afsluiting van gezamenlijke MFC-project<br />

“Olympische Spelen”. De bijdrage van het OCGL aan dit project was<br />

bescheiden en beperkte zich tot hand- en spandiensten. Wederom een<br />

zeer geslaagd en druk bezocht evenement, niet in de laatste plaats door<br />

het prachtige weer.


Pagina 12<br />

Zaterdag 16 juni: In Rimburg werd door wethouder Harry Erkens een<br />

bord onthuld dat informatie verschaft over het Romeinse verleden van<br />

Rimburg. Na de onthulling vond er nog een klein Romeins event plaats<br />

op de speelplaats van de voormalige basisschool. Het evenement was<br />

voornamelijk bedoeld voor kinderen terwijl er in de zaal van D’r Eck een<br />

expositie te zien was en de Archeologische Werkgroep <strong>Landgraaf</strong> en de<br />

Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e. v.im Kreis Heinsberg<br />

aanwezig waren met Romeinse voorwerpen uit Rimburg. De <strong>Heemkundevereniging</strong><br />

<strong>Landgraaf</strong> heeft in de persoon van Sjef Born gezorgd<br />

voor de teksten en de afbeeldingen.<br />

Op 23 juni was de jaarlijkse excursie voor leden. Daarbij werd een bezoek<br />

gebracht aan de Commanderij Aldenbiesen van de Duitse Orde vanwege<br />

de binding met het adellijk geslacht Van Schaesberg. Deskundige<br />

gidsen gaven een rondleiding door het hele complex. Het tweede dagdeel<br />

werd doorgebracht in Maastricht.<br />

Op 27 juni werd de website Via Belgica Digitales geopend in Sint Gerlach<br />

te Valkenburg. Gedeputeerde Lebens verrichtte de onthulling van de<br />

website. <strong>Heemkundevereniging</strong> <strong>Landgraaf</strong> heeft in de persoon van Sjef<br />

Born de teksten, de afbeeldingen en de achtergrond verzorgd voor het<br />

Romeinse verleden van <strong>Landgraaf</strong>. Het vrouwengraf aan de Hereweg en<br />

Rimburg vormen een van de 40 ankerpunten langs de Romeinse weg van<br />

Maastricht naar Rimburg.<br />

Zaterdag 18 augustus: vrijwilligersactiviteit in de vorm van een gezellig<br />

etentje in het Mareveld te Schimmert, aangeboden aan de vele vrijwilligers<br />

van onze <strong>Heemkundevereniging</strong> als bedankje voor hun belangeloze<br />

inzet en werkzaamheden.<br />

Zaterdag 18 september: Landelijke Monumentendag met als onderwerp<br />

de vier markten van <strong>Landgraaf</strong>, t.w. de Oude Markt van Ubach over<br />

Worms, het Sunplein, Op de Kamp en de markt in Schaesberg. Sjef<br />

Born stelde een zeer mooie brochure over deze vier markten samen. De<br />

opening van de fototentoonstelling in de Parochiezaal werd verricht door<br />

wethouder Harry Erkens.<br />

Op de dag zelf konden alle leden de OCGL-agenda 2013 b.g.v. het 30jarig<br />

bestaan gratis afhalen. Ook werd die dag de CD met alle gedigitaliseerde<br />

edities van het Bulletin gepresenteerd.


Pagina 13<br />

Het is de bedoeling om jaarlijks, tijdens de nationale Monumentendag,<br />

enkele parels uit het cultuurhistorisch erfgoed van <strong>Landgraaf</strong> onder de<br />

aandacht te brengen.<br />

Sjef Born stond, samen met de werkgroep, weer garant voor de uitgave<br />

van een prachtig boekwerk in de serie “Kijk op <strong>Landgraaf</strong>”, waarin deze<br />

plaatselijke monumenten beschreven werden.<br />

In de parochiezaal was tevens met deze monumenten als onderwerp een<br />

expositie ingericht, terwijl in de kantine van het MFC een boekenmarkt<br />

van Limburgensia georganiseerd was.<br />

Donderdag 25 oktober: lezing over de Limburgse Mergelgrotten door<br />

dhr. Wiel Miseré.<br />

Een boeiend verhaal over de geologie, de winning, het gebruik van de<br />

kalksteen en de groeven. D.m.v. een PowerPointpresentatie werd een<br />

bezoek gebracht aan een ondergrondse mergelgroeve.<br />

Op 27 oktober heeft Sjef Born namens de <strong>Heemkundevereniging</strong> <strong>Landgraaf</strong><br />

een rondleiding door Rimburg verzorgd voor de leden van het<br />

LGOG. Aangezien zich 75 deelnemers aangemeld hadden in het voortraject<br />

werd ondersteuning gevonden in de personen van Martin van der<br />

Weerden, voorzitter van LGOG Parkstad en Hans Bilo, lid van onze<br />

vereniging en lid van het Bakkes in Rimburg.<br />

Vrijdag 16 november: verenigingsavond voor de leden in het MFC<br />

“An d’r Put” te Waubach. Presentatie van het Jaarboek 2012, waarvan<br />

het eerste exemplaar werd aangeboden aan wethouder Harry Erkens.<br />

Eregaste was mevrouw Hanna Geervliet die als jong meisje tijdens de 2 e<br />

W.O. enige tijd in Waubach doorbracht. De verschillende auteurs van<br />

het jaarboek lichtten hun verhalen toe. De avond werd muzikaal opgeluisterd<br />

door het trio van May Quaedflieg en Wiel Smeets met zijn wiener.<br />

Het buffet was wederom uit de kunst. Met dank aan Mathieu Offermans.<br />

Donderdag 13 december: filmavond met beelden uit het omvangrijke<br />

eigen archief.<br />

Tijdsbeelden uit de jaren zestig in het kader van de totstandkoming van<br />

de gemeente <strong>Landgraaf</strong>, Rimburg in de jaren vijftig en na de pauze werd<br />

Nieuwenhagen in de jaren vijftig gepresenteerd.


Pagina 14<br />

8.Samenwerking met de gemeente <strong>Landgraaf</strong>.<br />

Minimaal twee keer per jaar is er overleg met de betrokken ambtenaren<br />

en met wethouder Erkens. Aan dit overleg wordt deelgenomen door Jo<br />

Schiffelers en Sjef Born.<br />

De vereniging is o.a. door middel van actieve deelname of als kenniscentrum<br />

betrokken bij:<br />

Herstel van de <strong>Landgraaf</strong><br />

Herbouw van kasteel Schaesberg<br />

Straatnaamgeving en gebiedsaanduiding<br />

De Romeinse weg<br />

Het Romeins Evenement Rimburg<br />

Aanwijzing van monumenten inclusief herbestemming<br />

Opstellen nieuwe welstandsnota en de plaats van monumenten en<br />

beeldbepalende panden daarin<br />

Erfgoednota van de gemeente <strong>Landgraaf</strong><br />

Advisering bij archeologisch onderzoek<br />

Aanleveren tekst en foto’s voor een informatiebord over het Romeins<br />

verleden van Rimburg.<br />

9.Samenwerking met andere verenigingen en instanties in en buiten<br />

<strong>Landgraaf</strong>.<br />

De <strong>Heemkundevereniging</strong> beheert de archieven van een aantal <strong>Landgraaf</strong>se<br />

verenigingen. Het OCGL ondersteunt bovendien verenigingen<br />

die onderzoek doen naar hun verleden, ordent en completeert daar waar<br />

mogelijk hun archieven en verleent hulp bij het voorbereiden van publicaties.<br />

Een bijdrage werd geleverd aan het MFC-project “Olympische Spelen”.<br />

Dit project, tot stand gekomen in samenwerking met alle bewoners van<br />

het multifunctioneel centrum An de Voeëgelsjtang, werd op zondag 10<br />

juni in de straten rond het MFC afgesloten met een sportmanifestatie<br />

voor de schooljeugd.


Samenwerking was er o.a. met:<br />

Pagina 15<br />

Project MFC met alle participanten in het MFC An de Voeëgelsjtang<br />

Uitwisseling met de Heimatsverein Baesweiler en met name met de<br />

genealogische werkgroep<br />

Gemeentearchief <strong>Landgraaf</strong><br />

Rijksarchief Maastricht<br />

Parochie Nieuwenhagerheide<br />

Samenwerking met Fontis Rodensis Kerkrade o.a. door het beheren<br />

van een deel van haar collectie<br />

Afdeling Limburg van de Nederlandse Genealogische Vereniging<br />

door het beheer van de collectie die zich in de archieven van het<br />

OCGL bevindt<br />

Het Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig Genootschap<br />

(L.G.O.G)<br />

De onlangs opgeheven Hamersstichting door het beheren van haar<br />

archief<br />

De Archeologische Werkgroep <strong>Landgraaf</strong><br />

De Stichting Kruisen en Kapellen<br />

De Koninklijke Fanfare Aloysiana in verband met het samenstellen<br />

van een brochure ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de<br />

fanfare<br />

Omroep <strong>Landgraaf</strong><br />

Commissie Naamgeving Openbare Ruimte:<br />

Dhr. Hub Dortants heeft namens het bestuur zitting in deze commissie.<br />

Organisatie, agenda en tijdstippen van deze vergaderingen lopen via de<br />

gemeente <strong>Landgraaf</strong>.<br />

Stichting MFC:<br />

Aan de bestuursvergaderingen van de Stichting Multi Functioneel Centrum<br />

werd zoveel mogelijk deelgenomen door Jo Schiffelers, terwijl het<br />

gebruikersoverleg bezocht werd door Hub Dortants en Sjef Drabbe. Jo<br />

Baur was aanwezig bij het overleg MFC-project “Olympische Spelen”.


Pagina 16<br />

Participanten in de Stichting MFC:<br />

Vrije Akademie ZOM<br />

Peuterspeelzaal Ukkepuk<br />

Muziek- & dansschool SMK<br />

Heemkunde <strong>Landgraaf</strong><br />

Basisschool Op gen Hei<br />

BSO De Tovertuin<br />

Parochiehuis H.H. van Jezus<br />

In 2012 werd onder de naam “Olympische Spelen” voor het derde opeenvolgende<br />

jaar een project opgestart waarin alle genoemde participanten,<br />

gecompleteerd met de jeugdfanfare “Eendracht” Nieuwenhagerheide een<br />

gezamenlijke activiteit organiseerden. Doel was hierbij het bevorderen van<br />

de onderlinge samenwerking. De cultuurcoördinator van de gemeente<br />

<strong>Landgraaf</strong>, mevr. De Weerdt, nam daarbij de initiatieven.<br />

Voor 2013 zijn nog geen nieuwe plannen bekend.<br />

Genealogische werkgroep Waubach:<br />

Met uitzondering van juli, augustus en september, kwam deze werkgroep<br />

elke eerste zaterdag van de maand bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten<br />

werden de laatste plaatselijke ontwikkelingen en publicaties op genealogisch<br />

gebied uitgewisseld.<br />

Vooral in 2012 was een afnemende belangstelling en deelname aan de<br />

werkgroep duidelijk merkbaar. Besloten werd om de werkgroep op te heffen.<br />

De mogelijkheid om op de eerste zaterdag van de maand minder formeel<br />

gesprekken met elkaar te voeren, blijft bestaan.<br />

Cursus Paleografie:<br />

De cursussen Paleografie werden in onze eigen ruimten gegeven door Jan<br />

Spiertz. De coördinatie rustte bij Stef Moonen. Elke derde dinsdag van de<br />

maand van 19.30 tot 21.00 uur.<br />

D’r Platkloeb:<br />

In 2012 kwamen de leden van D’r Platkloeb bij elkaar op donderdagavond<br />

van 20.00 tot 22.00 uur en wel op de volgende data: 26 januari, 23 februari,<br />

29 maart, 26 april, 31 mei, 26 juli, 27 september en 22 november.


Pagina 17<br />

In april verzorgden Harrie Mulders en May Quaedflieg namens d’r Platkloeb<br />

een mooie middag voor de Zonnebloem, afdeling Nieuwenhagen.<br />

Op 31 mei werd door beide heren een tweede middag verzorgd in de<br />

Calshof. Van deze lezing is een DVD gemaakt voor het archief.<br />

Overleg <strong>Heemkundevereniging</strong> in Parkstadverband:<br />

Drie keer per jaar neemt OCGL deel aan een overleg tussen de <strong>Heemkundevereniging</strong>en<br />

uit Parkstad. Deze bijeenkomsten worden gehouden<br />

in de studiezaal van het OCGL. Men wisselt ideeën uit, kijkt naar gezamenlijke<br />

activiteiten en bespreekt de laatste ontwikkelingen op archiefgebied.<br />

Nu wordt er gewerkt aan een mogelijkheid om beeldmateriaal<br />

digitaal beschikbaar te stellen. Een van de <strong>Heemkundevereniging</strong>en organiseert<br />

de jaarlijkse Heemkundedag, waarop, naast een kijkje in de<br />

keuken van de organiserende vereniging, ook een gezamenlijk thema<br />

besproken wordt. Bovendien een gelegenheid om te netwerken en vaak<br />

is een excursie of lezing in het programma opgenomen.<br />

Vrijwilligers:<br />

De vele en veelzijdige activiteiten die het OCGL ontplooit, zouden onmogelijk<br />

zijn zonder hardwerkende vrijwilligers. Hand- en spandiensten<br />

werden verricht door een dertigtal vrijwilligers, die op dinsdag- en vrijdagochtend<br />

of op woensdag en zaterdag actief bezig waren in het archief.<br />

De vrijwilligersavond op 18 augustus als blijk van waardering was<br />

dan ook volledig op zijn plaats.<br />

Publicaties in 2012:<br />

CD met alle publicaties van het Bulletin<br />

Brochure “Monumenten te Kijk”, deel 7, in de serie “Kijk op <strong>Landgraaf</strong>”<br />

in het kader van Monumentendag<br />

Jaarboek 2012<br />

Jubileumagenda 2013 in het kader van 30 jaar OCGL


Pagina 18<br />

Het Jaarboek 2012 kwam tot stand met bijdragen van mevrouw Hanna<br />

Geervliet en eigen leden. De presentatie ervan vond plaats op de verenigingsavond<br />

van vrijdag 16 november. Oplage 400 exemplaren.<br />

Een zeer aantrekkelijke uitgave met een verscheidenheid aan artikelen:<br />

Historie familie Van der Bolt<br />

Leentje Borghans uit Rimburg op missie in China 1922-1952 (deel 2)<br />

Sterfte in de Nederlanden en de Lakigigar-uitbarsting van 1783-1784<br />

Van Kapsalon Spaetgens naar Kapsalon Meens<br />

Hanna Geervliet-Van der Velde<br />

De familie Cerfontaine<br />

Adriaens BV<br />

Terechtstellingsplaatsen Bokkerijders in de regio <strong>Landgraaf</strong>.<br />

In de serie “Kijk op <strong>Landgraaf</strong>” verscheen van de hand van Sjef<br />

Born en de daarvoor ingestelde werkgroep bij gelegenheid van Monumentendag<br />

2012 het boekwerk ”Monumenten in <strong>Landgraaf</strong> nader belicht”.<br />

De <strong>Landgraaf</strong>se monumenten die nader belicht werden waren de oude<br />

markt in Ubach over Worms, het Sunplein, de markt in Op de Kamp en<br />

de markt in Schaesberg.<br />

Tevens tekende Sjef voor de totstandkoming van de jubileumagenda<br />

2013 met opmerkelijke verhalen uit de geschiedenis van <strong>Landgraaf</strong>.<br />

Het Bulletin, ons verenigingsblad, verscheen elk kwartaal.<br />

Een veelheid en verscheidenheid aan onderwerpen werd in de verschillende<br />

Bulletins beschreven door diverse auteurs.<br />

Enkele titels:<br />

Het zangduo Maggy en May<br />

Dederich van Strijthagen überfällt Setterich<br />

Deel III. Openbare school te Nieuwenhagen<br />

’t Koelmuseum in Heële<br />

Margraten Memorial Concert<br />

Voetballer Paul Nellissen<br />

H. Hartschool Nieuwenhagerheide


Publiciteit:<br />

Pagina 19<br />

Met medewerking van Jack Lussenburg werden regelmatig artikelen<br />

geplaatst in de regionale weekbladen en op de plaatselijke kabelkrant.<br />

Elke drie weken verscheen er in het parochieblad voor de parochies<br />

H. Hart van Jezus, Nieuwenhagerheide en H. Familie, Schaesberg een<br />

artikel waarvoor Jo Schiffelers zorg droeg.<br />

De website werd wekelijks geactualiseerd en er werd bovendien gebruik<br />

gemaakt van sociale netwerken als Hyves en Facebook. Webmaster<br />

is Jo Schiffelers.<br />

Bijzondere projecten:<br />

Om de toegankelijkheid tot het heemkundearchief te vergroten liet het<br />

OCGL de documenten van de Schepenbank Schaesberg digitaliseren.<br />

Eind 2012 werd nog een opdracht verstrekt voor een aanvullende digitalisering<br />

van documenten in het rijksarchief die betrekking hebben<br />

op <strong>Landgraaf</strong>.<br />

Eerder werd al in eigen beheer het gedeelte aanwezig in het archief<br />

van de gemeente <strong>Landgraaf</strong> gedigitaliseerd.<br />

Omroep <strong>Landgraaf</strong> verzorgde een aantal uitzendingen met door de<br />

<strong>Heemkundevereniging</strong> beschikbaar gesteld materiaal.<br />

Het OCGL is bovendien partner in het herbouwproject “Kasteel<br />

Schaesberg”. Over dit megaproject vindt zowel intern als extern<br />

overleg plaats. In dit overleg is de <strong>Heemkundevereniging</strong> een onmisbare<br />

partner.


Pagina 20<br />

Meerdere keren heeft overleg plaatsgevonden met de gemeentelijke<br />

projectleider Aryan Klein en Jo Nievelstein. Daarnaast zijn door Sjef<br />

Born en Jo Schiffelers extra lezingen gegeven en informatie verstrekt.<br />

Eind november 2012 bracht een bestuursafvaardiging een bezoek aan<br />

de projectlocatie en was ook aanwezig bij de opening van het informatiecentrum<br />

in de voormalige school in de Kakert.<br />

De interne projectgroep bestaat uit de heren Sjef Born, Jo Schiffelers,<br />

Harrie Mulders, Hub Dortants en Kees Hessels.<br />

De interne projectgroep heeft voor 2013 een nieuwe uitgave in<br />

voorbereiding genomen over de rijke geschiedenis van het slot<br />

Schaesberg. Voor dit project werd van de gemeente <strong>Landgraaf</strong> een<br />

extra subsidie verkregen, omdat dit project ook betrekking heeft op<br />

het onderwijs en de gidsen die op het kasteeleiland rondleidingen<br />

gaan geven. Dit boek zal het eerste zijn in een serie zodat uiteindelijk<br />

een compleet naslagwerk beschikbaar is over het kasteel, de hoeve, de<br />

adellijke familie, de kerk van Schaesberg, de kapellen in Leenhof en<br />

Palemig etc.<br />

In de externe werkgroep Landgoed Kasteel Schaesberg hebben o.a<br />

zitting de heren Aryan Klein, Jo Nievelstein en Kees Hessels.<br />

Ook wordt het project Michaelkerk in het Eikske van het Cuypersgenootschap<br />

door het OCGL ondersteund.<br />

Collectie:<br />

De inmiddels zeer uitgebreide en unieke collectie werd ook in 2012 actueel<br />

gehouden door het aanschaffen van nieuwe uitgaven en acquisitie<br />

bij verenigingen en particulieren. Het aantal items in de bibliotheek is de<br />

20.000 gepasseerd. De archieven van lokale historici als Karel Specker,<br />

Hein Goossens en Jacob Jongen zijn geheel of gedeeltelijk in handen<br />

gesteld van de <strong>Heemkundevereniging</strong>. De collectie Jongen zal nog in<br />

omvang toenemen.


Pagina 21<br />

Tot slot:<br />

Het verenigingsjaar 2012 werd afgesloten met een tevreden gevoel. Ook<br />

nu weer kon dankzij het nijvere werk van onze onmisbare vrijwilligers<br />

veel aangepakt en gerealiseerd worden.<br />

Heemkunde <strong>Landgraaf</strong> is een nog steeds groeiende en bloeiende vereniging.<br />

Ze vormt een levendig, sociaal onderdeel van de <strong>Landgraaf</strong>se samenleving,<br />

waarbij ze belangstellenden niet alleen helpt bij een terugblik<br />

in het verleden, maar tevens een perspectief op de toekomst opent.<br />

Het jaar 2013 zal o.a. in het teken staan van intensieve bemoeienis bij de<br />

herbouw van kasteel Schaesberg door middel van vooral kennisoverdracht.<br />

Met al haar activiteiten, zoals ook nu weer in dit jaarverslag beschreven,<br />

heeft het OCGL haar bestaansrecht binnen de <strong>Landgraaf</strong>se gemeenschap<br />

dubbel en dwars aangetoond.<br />

Onthulling informatiebord in Rimburg op 16 juni 2012


Pagina 22<br />

Overzicht activiteiten 2013.<br />

Studiecentrum<br />

Het studiecentrum is elke woensdag- en zaterdagmiddag geopend van<br />

13.00 tot 17.00 uur. In overleg met H. Dortants is het regelmatig mogelijk<br />

om eerder toegang te krijgen. Dit geldt niet voor de zaterdagen<br />

waarop bestuursvergaderingen (formeel en informeel) worden gehouden.<br />

Bestuursvergadering (formeel) van 10.00 tot 12.30 uur op zaterdag:<br />

12 januari 2013<br />

9 maart 2013<br />

27 april 2013<br />

15 juni 2013<br />

24 augustus 2013<br />

19 oktober 2013<br />

9 november 2013<br />

14 december 2013<br />

Bestuursvergadering (informeel) van 11.00 tot 12.30 uur op zaterdag:<br />

16 februari 2013<br />

25 mei 2013<br />

20 juli 2013<br />

21 september 2013<br />

30 november 2013<br />

Werkgroep kasteel Schaesberg en Monumentendag van 15.00 tot<br />

16.00 op zaterdag:<br />

19 januari 2013<br />

23 februari 2013<br />

23 maart 2013<br />

20 april 2013<br />

18 mei 2013<br />

8 juni 2013<br />

13 juli 2013<br />

10 augustus 2013<br />

26 oktober 2013


Pagina 23<br />

Informatiebijeenkomst genealogen<br />

Elke eerste zaterdag van de maan van 13.30 tot 14.30 bestaat voor de<br />

leden van de voormalige genealogische werkgroep Waubach en genealogen<br />

van de vereniging de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen<br />

en bijgepraat te worden over ontwikkelingen en aanwinsten.<br />

Platkloeb<br />

De leden van D’r Platkloeb komen in principe elke laatste donderdag<br />

van de maand bij elkaar.<br />

Cursus Paleografie op dinsdagavond<br />

15 januari 2013<br />

19 februari 2013<br />

19 maart 2013<br />

16 april 2013<br />

21 mei 2013<br />

18 juni 2013<br />

17 september 2013<br />

15 oktober 2013<br />

19 november 2013<br />

17 december 2013<br />

Lezingen in de parochiezaal vanaf 19.30 tot circa 21.30<br />

31 januari 2013 Kitty Jansen-Rompen: Carnaval<br />

28 februari 2013 Aryan Klein en Jo Nievelstein: herbouw van<br />

kasteel Schaesberg<br />

21 maart 2013 Rombout Nijssen: bezit en eigendom in de 14 e<br />

tot 18 e eeuw<br />

23 mei 2013 Klaus Peschke: Alsdorf<br />

Oktober 2013 François van Gehuchten: bokkenrijders<br />

21 november 2013 Lei Heijenrath: Frans Corneli<br />

Andere activiteiten<br />

18 april 2013 algemene <strong>ledenvergadering</strong> van 19.30 tot 21.00<br />

uur<br />

Juni/juli 2013 nieuw boek over kasteel Schaesberg<br />

22 juni 2013 excursie naar Aken met rondleiding<br />

17 augustus 2013 avond voor de vrijwilligers van de vereniging


Pagina 24<br />

14 september 2013 vanaf 12.00 uur Open Monumentendag<br />

tentoonstelling en presentatie themabrochure<br />

15 november 2013 19.30 verenigingsavond met presentatie<br />

jaarboek 2013<br />

29 november 2013 19.30 uur presentatie van het fotoboek<br />

2013 Nieuwenhagen<br />

12 december 2013 filmavond met oude beelden


Pagina 25<br />

Projecten<br />

Boekenserie over kasteel Schaesberg, zijn bewoners en andere belangrijke<br />

zaken<br />

Herbouw van kasteel Schaesberg<br />

Jaarlijkse monumentendag<br />

Evaluatie Welstandsbeleid en het Monumentenbeleid van de gemeente<br />

<strong>Landgraaf</strong><br />

Jaarlijks project met de gebruikers van het MFC An de Voeëgelsjtang<br />

Romeinse weg door <strong>Landgraaf</strong> en Romeins Event Rimburg<br />

Beschrijven van de pandengeschiedenis met bewoners van Schaesberg,<br />

Nieuwenhagen en Ubach over Worms<br />

Actualisering van de archeologische advies- en waardenkaart<br />

Erfgoedbeleid van de gemeente met als nieuw wettelijk verplicht onderwerp<br />

Cultuurhistorie<br />

Digitaliseren bronnen en documenten<br />

Aanschaf server met computers voor opslag digitale bestanden<br />

Communicatie<br />

Het Bulletin.<br />

Elk kwartaal verschijnt het ledenblad “Het Bulletin”. Met ingang van<br />

2012 wordt dit ook digitaal, als pdf, toegezonden. In dat geval ontvangt<br />

men geen papieren exemplaar meer.<br />

Alle uitgaven van “Het Bulletin” zijn inmiddels gedigitaliseerd en op<br />

CD te koop.<br />

Digitale nieuwsbrief. Voor bijzondere activiteiten, lezingen etc. wordt<br />

een digitale nieuwsbrief verzonden.<br />

Brochure “Wie zijn wij, wat doen wij”. Deze brochure, voor nieuwe<br />

leden en geïnteresseerden, worden regelmatig aangepast.<br />

Moderne media<br />

Website. De website www.heemkundelandgraaf.nl wordt nagenoeg<br />

wekelijks geupdated. Naast informatie over vereniging en collectie zijn<br />

er veel links naar andere websites en is het beperkt mogelijk om gegevens<br />

te downloaden.<br />

De vereniging is ook te vinden op Hyves en is actief op Facebook


Pagina 26<br />

Lokale bladen, Omroep <strong>Landgraaf</strong>.<br />

Regelmatig wordt van deze media gebruik gemaakt voor het plaatsen<br />

van informatieve artikelen en wordt meegewerkt aan uitzendingen.<br />

Overleg en samenwerking met anderen<br />

Regionaal overleg<br />

Drie tot vier keer per jaar met de <strong>Heemkundevereniging</strong>en uit Parkstad.<br />

Op 11 mei vanaf 10.00 uur is er een regionale bijeenkomst van de besturen<br />

van de <strong>Heemkundevereniging</strong>en in Zuid Limburg.<br />

Incidenteel is er overleg c.q. contact met <strong>Heemkundevereniging</strong>en buiten<br />

de landsgrenzen zoals Baesweiler en Henri Chapelle<br />

Gebruikersoverleg<br />

Periodiek overleg tussen de gebruikers van het MFC<br />

Drie tot vier keer per jaar overleg met het bestuur van de Stichting MFC<br />

Periodiek overleg met wethouder H. Erkens


Pagina 27<br />

Waar en ter ere waarvan werd dit geplaatst? Wie het weet mag het zeggen!


Pagina 28

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!