13.09.2013 Views

De meest muzikale familie van de regio (en wijde omtrek) heeft ... - frits

De meest muzikale familie van de regio (en wijde omtrek) heeft ... - frits

De meest muzikale familie van de regio (en wijde omtrek) heeft ... - frits

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

eportage<br />

056<br />

v<strong>en</strong> e<strong>en</strong> rie<strong>de</strong>ltje spel<strong>en</strong> voor <strong>de</strong><br />

E<br />

foto, dat was het i<strong>de</strong>e. <strong>De</strong> instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

hoef<strong>de</strong>n er niet e<strong>en</strong>s voor<br />

ingeplugd te wor<strong>de</strong>n. Gewoon e<strong>en</strong><br />

leuk plaatje. Maar zo gemakkelijk<br />

gaat dat niet bij <strong>de</strong> Borgers. Want <strong>de</strong> donkerblauwe<br />

F<strong>en</strong><strong>de</strong>r Stratocaster <strong>van</strong> Peter doet het<br />

goed op <strong>de</strong> foto maar is gestemd in es <strong>en</strong> dat<br />

past niet bij <strong>de</strong> saxofoon <strong>van</strong> Bertus. En <strong>de</strong><br />

Squier Precision-bas <strong>van</strong> Ruud klinkt in <strong>de</strong> beoog<strong>de</strong><br />

elektrische versie <strong>van</strong> het nummer niet<br />

helemaal lekker dus besluit Bertus na <strong>en</strong>ig gekibbel<br />

<strong>de</strong> akoestische versie te spel<strong>en</strong>.<br />

Of is misschi<strong>en</strong> <strong>de</strong> Squier het euvel?<br />

,,Arie <strong>heeft</strong> zo’n elektro-akoestisch basje <strong>en</strong> dat<br />

klinkt precies als e<strong>en</strong> contrabas”, merkt Peter<br />

op.<br />

Ruud: ,,Ligt dat aan <strong>de</strong> kast?”<br />

Peter: ,,Het is e<strong>en</strong> akoestische basgitaarversie<br />

<strong>van</strong> e<strong>en</strong> klassieke gitaar.”<br />

Ruud: ,,Is die fretloos of zo?”<br />

Peter: ,,Nee, die is niet fretloos. Het zit in <strong>de</strong><br />

snar<strong>en</strong>.”<br />

Ruud: ,,Het is e<strong>en</strong> grote klassieke gitaar die<br />

klinkt als e<strong>en</strong> contrabas.”<br />

Bertus: ,,Ok, we pakk<strong>en</strong> <strong>de</strong>ze in cis mineur?”<br />

Peter: ,,Nee, hij begint in e-mineur.”<br />

Bertus: ,,Oh, wel handig, hij <strong>heeft</strong> zijn gitaar in<br />

e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>re stemming staan.”<br />

Peter: ,,Dan do<strong>en</strong> we hem in e-mineur.”<br />

Waarna FRITS wordt getrakteerd op e<strong>en</strong> lange,<br />

gloedvolle vertolking <strong>van</strong> het nummer ‘Waaraan’<br />

<strong>van</strong> Bertus Borgers’ laatste album. Jazzy,<br />

loepzuiver. Elke noot is raak. Voor <strong>de</strong> foto.<br />

Het oorspronkelijke plan <strong>van</strong> FRITS was om <strong>de</strong><br />

gehele <strong>familie</strong> Borgers bije<strong>en</strong> te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> voor<br />

e<strong>en</strong> officieel <strong>familie</strong>portret. Neg<strong>en</strong> broers <strong>en</strong><br />

zuss<strong>en</strong> met aanhang <strong>en</strong> kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong>. Sowieso e<strong>en</strong><br />

logistiek pittige klus, waar <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> clan<br />

bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> zo hun gedacht<strong>en</strong> over had<strong>de</strong>n.<br />

,,Ze zegg<strong>en</strong> altijd: sam<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> pr<strong>en</strong>tje, dan<br />

loopt het op z’n <strong>en</strong>dje”, stelt Ruud Borgers.<br />

reportage<br />

Het gebeurt<br />

tuss<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> not<strong>en</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>meest</strong> <strong>muzikale</strong> <strong>familie</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>regio</strong> (<strong>en</strong> wij<strong>de</strong> <strong>omtrek</strong>) <strong>heeft</strong> nooit voor <strong>de</strong> muziek gekoz<strong>en</strong>. <strong>De</strong><br />

muziek koos h<strong>en</strong>. ‘Ik hou niet <strong>van</strong> muziek’ <strong>heeft</strong> e<strong>en</strong>tje zelfs op z’n visitekaartje staan. E<strong>en</strong> ontmoeting<br />

met <strong>de</strong> <strong>familie</strong> Borgers. Gebor<strong>en</strong> muzikant<strong>en</strong>, soms teg<strong>en</strong> wil <strong>en</strong> dank.<br />

TEKST: Jan SpEElman<br />

FoTo’S: FrEEKJE GroEnEmanS<br />

peter, Bertus <strong>en</strong> ruud Borgers (vlnr) in <strong>de</strong> oef<strong>en</strong>ruimte <strong>van</strong> popEi<br />

,,Nee, we moet<strong>en</strong> echt niet gezam<strong>en</strong>lijk op e<strong>en</strong><br />

foto gepakt wor<strong>de</strong>n. Dat is niet goed, dat gelov<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> indian<strong>en</strong> ook.”<br />

,,Er rust e<strong>en</strong> vloek op”, vult Peter aan.<br />

Bertus: ,,We hebb<strong>en</strong> ooit voor ons pa e<strong>en</strong> foto<br />

will<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> waar ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong> opstond. Ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong><br />

was er, veel moeite <strong>en</strong> toestan<strong>de</strong>n, ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong><br />

goed neergezet met die grote boss<strong>en</strong> haar, fotograaf<br />

ingehuurd… Afijn, die man schiet z’n<br />

plaatje <strong>en</strong> gaat weg, komt Ruud doodleuk <strong>van</strong><br />

bov<strong>en</strong> aanzett<strong>en</strong> met z’n gitaar. Het had hem<br />

allemaal te lang geduurd.”<br />

057


eportage<br />

Eig<strong>en</strong>zinnig. Koppig misschi<strong>en</strong> wel. Creatief.<br />

Bevlog<strong>en</strong>, vol passie <strong>en</strong> verslingerd aan vrijheid.<br />

Dat is e<strong>en</strong> Borgers. Voeg er e<strong>en</strong> flinke<br />

scheut rood haar, e<strong>en</strong> voorlief<strong>de</strong> voor sjekkies<br />

<strong>en</strong> natuurlijke muzikaliteit aan toe, <strong>en</strong> je krijgt<br />

e<strong>en</strong> gezam<strong>en</strong>lijk creatief cv waarmee je <strong>en</strong>kele<br />

pagina’s FRITS kunt vull<strong>en</strong>. <strong>De</strong> lijst met bandnam<strong>en</strong>,<br />

project<strong>en</strong>, boek<strong>en</strong>, dansgroep<strong>en</strong> <strong>en</strong> albums<br />

is schier oneindig.<br />

E<strong>en</strong> greep. Bertus Borgers (1947, Vessem) is<br />

oudste <strong>en</strong> aanvoer<strong>de</strong>r <strong>van</strong> het stel. Zanger,<br />

saxofonist <strong>en</strong> songwriter in on<strong>de</strong>r meer The<br />

Evergre<strong>en</strong>s (eerste band, in 1962), Dirty Un<strong>de</strong>rwear,<br />

Mr. Albert Show, Sweet d’Buster, The<br />

Groove Express <strong>en</strong> Foyer Rock Band. Gastsolist<br />

bij on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>r<strong>en</strong> Herman Brood, Gol<strong>de</strong>n<br />

Earring, Rosa King <strong>en</strong> Raymond <strong>van</strong> het Gro<strong>en</strong>ewoud.<br />

Speel<strong>de</strong> op <strong>de</strong> allereerste editie <strong>van</strong><br />

Pinkpop. Me<strong>de</strong>-oprichter <strong>en</strong> -directeur <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Rockaca<strong>de</strong>mie Tilburg. En sinds kort officieel<br />

auteur, dankzij <strong>de</strong> uitstek<strong>en</strong><strong>de</strong> verhal<strong>en</strong>bun<strong>de</strong>l<br />

‘Weg <strong>van</strong> hier’ (2010).<br />

Peter Borgers is journalist, zanger/gitarist <strong>van</strong><br />

One Harry, voorhe<strong>en</strong> actief in on<strong>de</strong>r meer Bo/<br />

the Ru<strong>de</strong> <strong>en</strong> Godhead. Schrijft al jar<strong>en</strong>lang on<strong>de</strong>r<br />

an<strong>de</strong>re over rockmuziek voor het Eindhov<strong>en</strong>s<br />

Dagblad.<br />

Ruud Borgers speel<strong>de</strong> ook in Bo/the Ru<strong>de</strong>,<br />

Reddmoon <strong>en</strong> Going Un<strong>de</strong>rground. Is on<strong>de</strong>r<br />

meer zanger/gitarist <strong>van</strong> Takkedak, workshopdoc<strong>en</strong>t<br />

bij C<strong>en</strong>trum voor <strong>de</strong> Kunst<strong>en</strong> Eindhov<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> freelance-producer.<br />

058<br />

peter Borgers br<strong>en</strong>gt op dit mom<strong>en</strong>t sam<strong>en</strong><br />

met dj lady aïda <strong>de</strong> pophistorie <strong>van</strong><br />

Eindhov<strong>en</strong> in kaart. In sam<strong>en</strong>werking met<br />

<strong>De</strong> neg<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>en</strong> het Eindhov<strong>en</strong>s Dagblad<br />

moet dit lei<strong>de</strong>n tot e<strong>en</strong> canon met alle<br />

hoogtepunt<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> lokale popgeschie<strong>de</strong>nis<br />

(bands, nummers, concertzal<strong>en</strong>,<br />

gebeurt<strong>en</strong>iss<strong>en</strong>). Suggesties zijn welkom,<br />

<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n opgestuurd naar popcanon@gmail.com<br />

R<strong>en</strong>ie Borgers is al ti<strong>en</strong>tall<strong>en</strong> jar<strong>en</strong> actief in <strong>de</strong><br />

Tilburgse jazz- <strong>en</strong> bluessc<strong>en</strong>e, on<strong>de</strong>r meer met<br />

<strong>de</strong> groep Stormy Weather. Christine Borgers is<br />

e<strong>en</strong> bek<strong>en</strong><strong>de</strong> verschijning in <strong>de</strong> Eindhov<strong>en</strong>se<br />

popsc<strong>en</strong>e on<strong>de</strong>r meer als zangeres <strong>van</strong> Skepsis<br />

<strong>en</strong> Joe King & the Notjets.<br />

Maar het is niet allemaal muziek wat <strong>de</strong> klok<br />

slaat. Zo is Berdi<strong>en</strong> Borgers danseres <strong>en</strong> auteur<br />

<strong>van</strong> e<strong>en</strong> gewichtig boek over <strong>de</strong> invloed <strong>van</strong><br />

Afrikaanse dans op <strong>de</strong> Westerse straatcultuur.<br />

En dan staat <strong>de</strong> volg<strong>en</strong><strong>de</strong> g<strong>en</strong>eratie Borgers al<br />

te trappel<strong>en</strong> bij het podium. Met als <strong>meest</strong> in<br />

het oog spring<strong>en</strong>d tal<strong>en</strong>t Nova Borgers, twee-<br />

lingdochter <strong>van</strong> Bertus, zus <strong>van</strong> Leslie. Zangeres,<br />

speelt viool, gitaar <strong>en</strong> toets<strong>en</strong>. Geeft les aan<br />

muziekschol<strong>en</strong> in Schijn<strong>de</strong>l <strong>en</strong> <strong>De</strong>n Bosch, <strong>en</strong><br />

startte onlangs Nova’s Singshop in Eindhov<strong>en</strong>.<br />

Bands: Takkedak, Woost, Shake! <strong>en</strong> Glamourama.<br />

Bracht in 2008 haar eerste album (‘Same<br />

as Never Before’) uit.<br />

Kort gezegd: e<strong>en</strong> <strong>familie</strong> barst<strong>en</strong>svol <strong>de</strong>cibell<strong>en</strong>.<br />

Bertus: ,,Mijn eerste herinnering is dat ik<br />

op m’n vier<strong>de</strong> achter het drumstel <strong>van</strong> e<strong>en</strong> oom<br />

zat. Die had e<strong>en</strong> bandje. Thuis werd er altijd<br />

muziek gemaakt, altijd gezong<strong>en</strong>. En fel hoor,<br />

met passie. Bloedserieus. Het moest echt goed<br />

zijn, an<strong>de</strong>rs had het ge<strong>en</strong> zin.”<br />

Va<strong>de</strong>r Borgers speel<strong>de</strong> trompet, werkte bij<br />

DUW <strong>en</strong> Philips. Speel<strong>de</strong> bij <strong>de</strong> harmonie.<br />

Vorm<strong>de</strong> orkest<strong>en</strong> met ooms op drums, sax <strong>en</strong><br />

accor<strong>de</strong>on. Moe<strong>de</strong>r Borgers zong. Instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

war<strong>en</strong> belangrijker dan huisraad, <strong>en</strong> zelfs<br />

<strong>de</strong> eerste kin<strong>de</strong>rbijslag <strong>van</strong> Bertus werd gereserveerd<br />

voor e<strong>en</strong> saxofoon <strong>en</strong> muziekless<strong>en</strong>.<br />

Bertus: ,,Mijn va<strong>de</strong>r was net zo muzikaal als<br />

wij. Hij vul<strong>de</strong> <strong>de</strong> dag<strong>en</strong> met muziek mak<strong>en</strong>,<br />

maar had er gewoon z’n werk bij. Hij was heel<br />

succesvol als muzikant, met optre<strong>de</strong>ns in Singapore<br />

<strong>en</strong> hele tournees in Duitsland. Met <strong>de</strong><br />

harmonie: Sint-Cecilia uit Veldhov<strong>en</strong>.”<br />

„Ik had e<strong>en</strong> prima opleiding gedaan, <strong>de</strong> HBS-<br />

B, dus dat was wel ev<strong>en</strong> slikk<strong>en</strong> to<strong>en</strong> ik zei dat<br />

ik e<strong>en</strong> living <strong>van</strong> <strong>de</strong> muziek wil<strong>de</strong> mak<strong>en</strong>. Hij<br />

had me liever op het NatLab gezi<strong>en</strong>. Maar onze<br />

ou<strong>de</strong>rs hebb<strong>en</strong> ons alle kans<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>. We<br />

kreg<strong>en</strong> alle vrijheid om te do<strong>en</strong> wat we wil<strong>de</strong>n.<br />

Ze ston<strong>de</strong>n achter mij, maar niet tuss<strong>en</strong> mij<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> wereld. Enige voorwaar<strong>de</strong> was, dat als je<br />

e<strong>en</strong> instrum<strong>en</strong>t wil<strong>de</strong> bespel<strong>en</strong>, het ook goed<br />

moest zijn. Dan moest je les volg<strong>en</strong>.”<br />

Ruud: ,,Zo is het. Alhoewel ik trouw<strong>en</strong>s nooit<br />

op les b<strong>en</strong> geweest.”<br />

Peter: ,,Ik ook niet. Maar ik stond wel met m’n<br />

eerste bandje mooi in <strong>de</strong> Eff<strong>en</strong>aar. Daar was ‘ie<br />

trots op.”<br />

Ruud: ,,We zijn altijd heel vrijgevocht<strong>en</strong> geweest.<br />

<strong>De</strong> kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong> in <strong>de</strong> buurt kreg<strong>en</strong> vroeger<br />

te hor<strong>en</strong> dat ze niet met ons mocht<strong>en</strong> spel<strong>en</strong><br />

omdat we <strong>van</strong> Borgers war<strong>en</strong>.”<br />

Peter: ,,Die had<strong>de</strong>n lang haar <strong>en</strong> zat<strong>en</strong> aan <strong>de</strong><br />

drugs, was het verhaal. Nou ja, we zat<strong>en</strong> ook<br />

wel aan <strong>de</strong> drugs ja.”<br />

Ruud: ,,<strong>De</strong> creativiteit had<strong>de</strong>n we nodig om<br />

E<strong>en</strong> jonge Bertus <strong>en</strong> pa Borgers op trompet, 1962<br />

onze eig<strong>en</strong>wijsheid <strong>de</strong> ruimte te gev<strong>en</strong>.”<br />

Bertus: ,,We hebb<strong>en</strong> onze creativiteit nodig om<br />

onze zin te krijg<strong>en</strong>.”<br />

Ruud: ,,Muziek mak<strong>en</strong> is gewoon nodig. Het<br />

is als a<strong>de</strong>m<strong>en</strong>; soms moet er gewoon wat lucht<br />

uit. En soms moet er ook e<strong>en</strong> emotie uit, <strong>en</strong> dat<br />

kan met muziek.”<br />

Peter: ,,We hebb<strong>en</strong> artiest<strong>en</strong>bloed. Als we e<strong>en</strong><br />

podium zi<strong>en</strong>, moet<strong>en</strong> we er op staan. Mijn<br />

zoon zal zeker e<strong>en</strong> jaar of zev<strong>en</strong>, acht zijn geweest<br />

voordat hij besefte dat niet ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong> gitaar<br />

kan spel<strong>en</strong>.”<br />

Ruud: ,,Ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong> die bij ons binn<strong>en</strong>komt, pakt<br />

e<strong>en</strong> gitaar <strong>en</strong> rammelt e<strong>en</strong> paar akkoor<strong>de</strong>n.”<br />

Ruud: ,,To<strong>en</strong> onze va<strong>de</strong>r overleed hebb<strong>en</strong> we<br />

drie dag<strong>en</strong> muziek gemaakt.”<br />

Bertus: ,,En serieus hoor, mete<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />

bandrecor<strong>de</strong>r erbij <strong>en</strong> in <strong>de</strong> weer met echo <strong>en</strong><br />

ding<strong>en</strong>. We hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> opname lat<strong>en</strong> hor<strong>en</strong><br />

reportage<br />

Het Haarlemse plat<strong>en</strong>label Suburban records<br />

br<strong>en</strong>gt binn<strong>en</strong>kort <strong>de</strong> plat<strong>en</strong> <strong>van</strong> Sweet<br />

d’Buster opnieuw uit. ,,luxe versies, met bonustracks<br />

<strong>en</strong> nieuw artwork”, zegt ron <strong>van</strong><br />

Hal <strong>van</strong> Suburban. In eerste instantie wor<strong>de</strong>n<br />

twee albums opnieuw uitgebracht, e<strong>en</strong><br />

releasedatum is nog niet bepaald.<br />

Bertus: ,,Ik wist <strong>van</strong> niks. maar ik b<strong>en</strong> er blij<br />

mee, want die eer<strong>de</strong>re cd-uitvoering<strong>en</strong> <strong>van</strong><br />

Sweet d’Buster war<strong>en</strong> waar<strong>de</strong>loos. Ze war<strong>en</strong><br />

op e<strong>en</strong> belabberd goedkope manier uitgevoerd,<br />

<strong>en</strong> ik heb er nooit e<strong>en</strong> c<strong>en</strong>t voor gekreg<strong>en</strong>.<br />

Er war<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> afsprak<strong>en</strong> gemaakt voor<br />

cd’s. <strong>De</strong> contract<strong>en</strong> war<strong>en</strong> getek<strong>en</strong>d voor lp’s<br />

omdat cd’s to<strong>en</strong> nog niet beston<strong>de</strong>n.”<br />

op <strong>de</strong> uitvaart.”<br />

Peter: ,,Soms <strong>de</strong>nk ik dat ik e<strong>en</strong> muzikant in<br />

<strong>de</strong>nial b<strong>en</strong>. Dan <strong>de</strong>nk ik: ik word te oud voor<br />

die herrie. Maar het is e<strong>en</strong> verslaving waar je<br />

niet meer <strong>van</strong>af kan kom<strong>en</strong>. Muzikant<strong>en</strong> gaan<br />

nooit met p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong>.”<br />

Bertus: ,,Muziek was er al voor <strong>de</strong> taal. <strong>De</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

<strong>van</strong> taal wor<strong>de</strong>n zwaar overschat.<br />

Met muziek kun je veel meer. Muziek is intellig<strong>en</strong>t:<br />

het vindt altijd e<strong>en</strong> weg <strong>van</strong>af <strong>de</strong> muzikant<br />

naar het oor <strong>van</strong> <strong>de</strong> luisteraar. Het is groter<br />

dan jezelf.”<br />

Op het visitekaartje <strong>van</strong> Peter staat promin<strong>en</strong>t:<br />

‘Ik hou niet <strong>van</strong> muziek’. Peter: ,,Nee, ik<br />

beschouw muziek meer als e<strong>en</strong> obsessieve bezigheid.<br />

Neem nou <strong>de</strong> muziek die ze hier in dit<br />

café draai<strong>en</strong>. Dat stoort me in m’n conc<strong>en</strong>tratie.<br />

Ik kan ook ge<strong>en</strong> achtergrondmuziek opzett<strong>en</strong>.<br />

Eig<strong>en</strong>lijk draai ik ook zel<strong>de</strong>n of nooit mu-<br />

059


eportage<br />

ziek. Bij m’n scheiding nam m’n twee<strong>de</strong> vrouw<br />

<strong>de</strong> cd-speler mee. Ik heb ge<strong>en</strong> nieuwe meer<br />

gekocht. Nou ja, ik heb er laatst, na jar<strong>en</strong>, weer<br />

e<strong>en</strong>tje gekocht omdat we bezig war<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />

album <strong>en</strong> ik thuis <strong>de</strong> studio-opnames moest<br />

luister<strong>en</strong>. En als ik muziek luister? Dan is het<br />

gewoon on<strong>de</strong>rgaan.”<br />

<strong>De</strong> broers <strong>en</strong> zuss<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> <strong>de</strong> ongeschrev<strong>en</strong><br />

regel dat er niet meer dan drie <strong>familie</strong>le<strong>de</strong>n in<br />

één band moet<strong>en</strong> spel<strong>en</strong>. Peter: ,,Ruud <strong>en</strong> ik<br />

hebb<strong>en</strong> ti<strong>en</strong> jaar sam<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> band gespeeld<br />

<strong>en</strong> to<strong>en</strong> was het echt op. To<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> we elkaar<br />

e<strong>en</strong> jaar niet aangekek<strong>en</strong>.”<br />

Bertus: ,,Je maakt muziek met <strong>familie</strong>. En als<br />

je dan echt goed wordt, kun je e<strong>en</strong> beetje in <strong>de</strong><br />

war rak<strong>en</strong> door <strong>de</strong> <strong>familie</strong>band.”<br />

Ruud: ,,Daarom zijn we ook gestopt. Het feit<br />

dat we broers zijn is belangrijker dan welk<br />

bandje dan ook.”<br />

Bertus: ,,En dat heb ik met Nova ook zo afgesprok<strong>en</strong>:<br />

we mak<strong>en</strong> dui<strong>de</strong>lijk e<strong>en</strong> on<strong>de</strong>rscheid<br />

tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> <strong>familie</strong>band <strong>en</strong> het professioneel met<br />

muziek bezig zijn. <strong>De</strong> <strong>familie</strong>band is altijd belangrijker<br />

dan <strong>de</strong> muziek. Als die band in gevaar<br />

komt, lat<strong>en</strong> we <strong>de</strong> muziek ev<strong>en</strong> met rust.”<br />

000 061<br />

reportage<br />

Ruud: ,,We lat<strong>en</strong> elkaar heel erg met rust. Dat<br />

do<strong>en</strong> we allemaal. En dat is ook <strong>de</strong> re<strong>de</strong>n waarom<br />

we het zo goed met elkaar volhou<strong>de</strong>n. Ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong><br />

z’n eig<strong>en</strong> zaak. Weer die vrijheid ja. Die<br />

gev<strong>en</strong> we maar die nem<strong>en</strong> we ook.”<br />

Bertus produceer<strong>de</strong> het <strong>de</strong>buutalbum <strong>van</strong> zijn<br />

dochter Nova, die op haar vijf<strong>de</strong> al ev<strong>en</strong> eig<strong>en</strong>zinnig<br />

voor <strong>de</strong> muziek koos. Nova: ,,Ik <strong>de</strong>nk<br />

dat ik op tv e<strong>en</strong> meisje met e<strong>en</strong> viool had gezi<strong>en</strong>.<br />

Ik dacht: dat is wat ik wil. Het zat in m’n<br />

kop <strong>en</strong> het ging er niet meer uit. Ik vond <strong>de</strong><br />

klank gewoon supermooi. Maar het was ongeveer<br />

het <strong>en</strong>ige instrum<strong>en</strong>t dat we niet in huis<br />

had<strong>de</strong>n. Mijn va<strong>de</strong>r zei: we hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> fluit,<br />

e<strong>en</strong> piano, e<strong>en</strong> gitaar… Hij wachtte ongeveer<br />

e<strong>en</strong> half jaar <strong>en</strong> to<strong>en</strong> is hij e<strong>en</strong> viool voor me<br />

gaan hal<strong>en</strong>.” Voor het sam<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

plaat was e<strong>en</strong> zakelijke opstelling noodzakelijk.<br />

,,Dat <strong>heeft</strong> ons heel veel moeite gekost”,<br />

zegt Bertus. ,,Ik moest kritisch zijn. We hebb<strong>en</strong><br />

daar <strong>van</strong> te vor<strong>en</strong> afsprak<strong>en</strong> over gemaakt.<br />

Ik heb gezegd: let er wel op, dan b<strong>en</strong> ik gewoon<br />

hard. Als ik het helemaal klote vind, zeg ik: het<br />

is helemaal klote.” Nova: ,,Als we aan het werk<br />

zijn, zeg ik nooit papa. Dan zeg ik Bertus.”<br />

Bestaat er zoiets als <strong>de</strong> Borgers-sound?<br />

Ruud: ,,Wij mak<strong>en</strong> allemaal verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> muziek,<br />

maar allemaal met e<strong>en</strong> soort echtheid.<br />

We m<strong>en</strong><strong>en</strong> het echt, we gooi<strong>en</strong> er niet met <strong>de</strong><br />

pet naar.”<br />

Bertus: ,,Het moet roots hebb<strong>en</strong>, an<strong>de</strong>rs is het<br />

voor ons flauwekul.”<br />

Peter: ,,En we hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ambachtelijke aanpak.<br />

We zijn ge<strong>en</strong> vernieuwers. We moet<strong>en</strong><br />

niet per se <strong>van</strong>wege het moet<strong>en</strong>.”<br />

Bertus: ,,We zijn niet revolutionair <strong>van</strong>wege <strong>de</strong><br />

revolutie.”<br />

Peter: ,,Eig<strong>en</strong>lijk moet je in elke noot die ik<br />

speel onze pa kunn<strong>en</strong> hor<strong>en</strong>.”<br />

Ruud: ,,We zijn ge<strong>en</strong> not<strong>en</strong>neukers. Het gaat<br />

niet om het virtuoos zijn. Het gevoel tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

not<strong>en</strong> in: dat is belangrijk. En of het aankomt.”<br />

Peter: ,,Dat zei ons pa altijd: muziek zit niet in<br />

<strong>de</strong> not<strong>en</strong>. Het zit er precies tuss<strong>en</strong>in. Dat is ook<br />

echt zo. Daar zit het in, in dat wat je niet kan<br />

omschrijv<strong>en</strong>. Dat is muziek.”<br />

Ruud: ,,Dat is mooi, zo mooi.”<br />

Bertus Borgers <strong>heeft</strong> onlangs e<strong>en</strong> ne<strong>de</strong>rlandstalige cd uitgebracht,<br />

g<strong>en</strong>aamd ‘Ver <strong>van</strong> hier’, sam<strong>en</strong> met <strong>de</strong> verhal<strong>en</strong>bun<strong>de</strong>l<br />

‘Weg <strong>van</strong> hier’. In april treedt hij sam<strong>en</strong> met broer peter <strong>en</strong><br />

dochter nova op in Café Berlage in Eindhov<strong>en</strong> <strong>en</strong> in <strong>De</strong> Schalm<br />

in Veldhov<strong>en</strong> (sam<strong>en</strong> met het Veldhov<strong>en</strong>s muziek Korps). meer<br />

informatie over <strong>de</strong> releases <strong>en</strong> concert<strong>en</strong>:<br />

www.bertusborgers.nl<br />

www.novaborgers.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!