16.09.2013 Views

Richard de Jongh – Brief en bijlagen Tineke ... - open boeddhisme

Richard de Jongh – Brief en bijlagen Tineke ... - open boeddhisme

Richard de Jongh – Brief en bijlagen Tineke ... - open boeddhisme

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bijlag<strong>en</strong> 1 tot <strong>en</strong> met 21<br />

behor<strong>en</strong>d bij <strong>de</strong> brief d.d. 24 juni 2011 aan<br />

prof. dr. <strong>Tineke</strong> Bahlmann, voorzitter van het “Commissariaat van <strong>de</strong> Media”<br />

van<br />

<strong>Richard</strong> <strong>de</strong> <strong>Jongh</strong>, voorzitter van <strong>de</strong> “Boeddhistische Unie Ne<strong>de</strong>rland”


http://www.kvk.nl/han<strong>de</strong>lsregister/zoek<strong>en</strong>frameset.asp?zk=0&url=https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/FU/TSWS001@?BUTT=40537105<br />

Dossiernummer: 40537105 Blad 00001<br />

Uittreksel uit het han<strong>de</strong>lsregister van <strong>de</strong> Kamers van Koophan<strong>de</strong>l<br />

Deze inschrijving valt on<strong>de</strong>r het beheer van <strong>de</strong> Kamer van Koophan<strong>de</strong>l voor<br />

Amsterdam<br />

____________________________________________________________________________<br />

Rechtspersoon:<br />

Rechtsvorm :Ver<strong>en</strong>iging met volledige rechtsbevoegdheid<br />

(statut<strong>en</strong> in notariële akte)<br />

Statutaire naam :Boeddhistische Unie Ne<strong>de</strong>rland "B.U.N."<br />

Verkorte naam :B.U.N.<br />

Statutaire zetel :Amsterdam<br />

Adres :Nij<strong>en</strong>burg 96, 1081GG Amsterdam<br />

Correspon<strong>de</strong>ntieadres :Postbus 17286, 1001JG Amsterdam<br />

Telefoonnummer(s) :06-53893194<br />

Domeinnaam :www.<strong>boeddhisme</strong>.nl<br />

E-mailadres :info@boeddisme.nl<br />

Akte van oprichting :21-12-1990<br />

Akte laatste statut<strong>en</strong>wijziging<br />

:12-10-2009<br />

Activiteit :Religieuze organisaties<br />

----------------------------------------------------------------------------<br />

Bestuur<strong>de</strong>r(s):<br />

Naam :Sluyter, Wilhelmina Theodora Maria<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -plaats :20-03-1966, 's-Hertog<strong>en</strong>bosch<br />

Infunctietreding :21-04-2007<br />

Titel :P<strong>en</strong>ningmeester<br />

Bevoegdheid :Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Naam :Laban, Mari<strong>en</strong> Theodoor<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -plaats :03-03-1967, Rhe<strong>de</strong>n<br />

Infunctietreding :24-04-2010<br />

Titel :Vice-voorzitter<br />

Bevoegdheid :Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Naam :<strong>de</strong> <strong>Jongh</strong>, <strong>Richard</strong> Alwin<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -plaats :11-07-1969, Amsterdam<br />

Infunctietreding :22-01-2011<br />

Titel :Voorzitter<br />

Bevoegdheid :Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

27-05-2011 Blad 00002 volgt.<br />

Dossiernummer: 40537105 Blad 00002<br />

____________________________________________________________________________<br />

Naam :Kal<strong>de</strong>n, Adrianus Anne<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -plaats :26-05-1961, Vlaarding<strong>en</strong><br />

Infunctietreding :22-01-2011<br />

Bevoegdheid :Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

----------------------------------------------------------------------------<br />

Gevolmachtig<strong>de</strong>(n):<br />

Naam :Sluyter, Wilhelmina Theodora Maria<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -plaats :20-03-1966, 's-Hertog<strong>en</strong>bosch<br />

Infunctietreding :19-04-2008<br />

Titel :P<strong>en</strong>ningmeester<br />

Bevoegdheid :Volledige volmacht<br />

Bijlage 1<br />

27-05-11 16:31<br />

Pagina 1 van 2


http://www.kvk.nl/han<strong>de</strong>lsregister/zoek<strong>en</strong>frameset.asp?zk=0&url=https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/FU/TSWS001@?BUTT=40537105<br />

Naam :<strong>de</strong> <strong>Jongh</strong>, <strong>Richard</strong> Alwin<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -plaats :11-07-1969, Amsterdam<br />

Infunctietreding :22-01-2011<br />

Titel :Voorzitter<br />

Bevoegdheid :Volledige volmacht<br />

____________________________________________________________________________<br />

Alle<strong>en</strong> geldig indi<strong>en</strong> door <strong>de</strong> kamer voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> on<strong>de</strong>rtek<strong>en</strong>ing.<br />

Woer<strong>de</strong>n, 27-05-2011<br />

Uittreksel is vervaardigd om 16.29 uur<br />

Voor uittreksel<br />

Bijlage 1<br />

Bron: Uittreksel-informatie Internet. Geldt niet als uittreksel in <strong>de</strong> zin van artikel 22 lid 1 van <strong>de</strong><br />

Han<strong>de</strong>lsregisterwet 2007.<br />

27-05-11 16:31<br />

Pagina 2 van 2


http://www.kvk.nl/han<strong>de</strong>lsregister/zoek<strong>en</strong>frameset.asp?zk=0&url=https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/FU/TSWS001@?BUTT=40537105<br />

Han<strong>de</strong>lsregisterhistorie<br />

34 40537105 B.U.N. telnr: 06-53893194<br />

Nij<strong>en</strong>burg 96 1081GG Amsterdam<br />

OUDE STATUTAIRE NAMEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993<br />

Statutaire naam BOEDDHISTISCHE UNIE NEDERLAND "B.U.N."<br />

Datum ingang ***Onbek<strong>en</strong>d***<br />

Datum ein<strong>de</strong> 31-05-1994<br />

OUDE HANDELSNAMEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993<br />

*** Ge<strong>en</strong> historie voor dit on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el***<br />

OUDE VESTIGINGSADRESSEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993<br />

*** Ge<strong>en</strong> historie voor dit on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el***<br />

OUDE RECHTSVORMEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993<br />

*** Ge<strong>en</strong> historie voor dit on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el***<br />

OUDE BEDRIJFSOMSCHRIJVINGEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993<br />

*** Ge<strong>en</strong> historie voor dit on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el***<br />

FUNCTIONARISGEGEVENS UITGETREDEN FUNCTIONARIS(SEN) RECHTSPERS.<br />

Bestuur<strong>de</strong>r(s):<br />

Naam Verboom, Arie Willem Cornelis / 1<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

10-03-1956, Eindhov<strong>en</strong><br />

Infunctietreding 21-12-1990<br />

Titel Bestuur<strong>de</strong>r<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 14-03-1998<br />

Naam MOHAMAD SJAH, JILDI / 2<br />

Geboortedatum 08-05-1947<br />

Infunctietreding 21-12-1990<br />

Titel SECRETARIS<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Ein<strong>de</strong><br />

verteg<strong>en</strong>woordigingsbevoegdheid<br />

22-03-1992<br />

Uit functie 22-03-1992<br />

Naam SOYEUX, ERIC BIENSE JEAN / 3<br />

Geboortedatum 11-04-1961<br />

Infunctietreding 21-12-1990<br />

Titel 2E SECRETARIS<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Ein<strong>de</strong><br />

verteg<strong>en</strong>woordigingsbevoegdheid<br />

15-09-1991<br />

Uit functie 15-09-1991<br />

Naam VAN DER MAREL, WILLEM JOHAN / 4<br />

Geboortedatum 02-10-1953<br />

Infunctietreding 21-12-1990<br />

Titel PENNINGMEESTER<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Ein<strong>de</strong><br />

verteg<strong>en</strong>woordigingsbevoegdheid<br />

22-03-1992<br />

Uit functie 22-03-1992<br />

Naam SCHUUR, MARGARITA CORNELIA MARIA / 6<br />

Geboortedatum 24-08-1962<br />

Infunctietreding 15-09-1991<br />

Titel SECRETARIS<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Ein<strong>de</strong><br />

verteg<strong>en</strong>woordigingsbevoegdheid<br />

03-10-1993<br />

Bijlage 1<br />

27-05-11 16:31<br />

Pagina 1 van 3


http://www.kvk.nl/han<strong>de</strong>lsregister/zoek<strong>en</strong>frameset.asp?zk=0&url=https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/FU/TSWS001@?BUTT=40537105<br />

Uit functie 03-10-1993<br />

Naam <strong>de</strong> Ruijter, Erik / 7<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

26-11-1959, Amsterdam<br />

Infunctietreding 22-03-1992<br />

Titel BESTUURDER<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Ein<strong>de</strong><br />

verteg<strong>en</strong>woordigingsbevoegdheid<br />

01-11-1994<br />

Uit functie 01-11-1994<br />

Naam DE BREET, JAN / 8<br />

Geboortedatum 08-07-1959<br />

Infunctietreding 03-10-1993<br />

Titel PENNINGMEESTER<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Ein<strong>de</strong><br />

verteg<strong>en</strong>woordigingsbevoegdheid<br />

01-05-1994<br />

Uit functie 01-05-1994<br />

Naam <strong>de</strong> Wijs-Koolkin, Paula Beth / 9<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

29-03-1948, New York, Ver. Stat<strong>en</strong> van Amerika<br />

Infunctietreding 01-11-1994<br />

Titel Bestuur<strong>de</strong>r<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 27-11-1999<br />

Naam van Ar<strong>de</strong>nne, Lisette / 10<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

02-05-1953, 's-Grav<strong>en</strong>hage<br />

Infunctietreding 01-11-1994<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 15-04-2000<br />

Naam Vegting, Paulinka / 11<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

25-09-1932, Amsterdam<br />

Datum overlij<strong>de</strong>n 21-05-1998<br />

Infunctietreding 01-01-1996<br />

Titel Bestuur<strong>de</strong>r<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 14-03-1998<br />

Naam <strong>de</strong> Vries, Rein<strong>de</strong>r / 12<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

12-02-1950, Groning<strong>en</strong><br />

Infunctietreding 01-06-1996<br />

Titel Bestuur<strong>de</strong>r<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 04-09-1997<br />

Naam Huynh, Ngoc Minh / 13<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

20-10-1958, My Tho, Vietnam<br />

Infunctietreding 11-10-1998<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 25-11-2000<br />

Naam K<strong>en</strong>ter, Jan Gerrit / 14<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

13-03-1960, Winschot<strong>en</strong><br />

Bijlage 1<br />

27-05-11 16:31<br />

Pagina 2 van 3


http://www.kvk.nl/han<strong>de</strong>lsregister/zoek<strong>en</strong>frameset.asp?zk=0&url=https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/FU/TSWS001@?BUTT=40537105<br />

Infunctietreding 27-11-1999<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 15-04-2000<br />

Naam Niezing, Johan / 15<br />

Geboortedatum 01-07-1932<br />

Infunctietreding 11-10-1998<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 14-06-2003<br />

Naam Gies<strong>en</strong>, Leonardus Johannes / 16<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

03-08-1950, V<strong>en</strong>lo<br />

Datum overlij<strong>de</strong>n 17-09-2001<br />

Infunctietreding 11-10-1998<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 15-04-2000<br />

Terug Volg<strong>en</strong><strong>de</strong> pagina<br />

Bijlage 1<br />

27-05-11 16:31<br />

Pagina 3 van 3


http://www.kvk.nl/han<strong>de</strong>lsregister/zoek<strong>en</strong>frameset.asp?zk=0&url=https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/FU/TSWS001@?BUTT=40537105<br />

Han<strong>de</strong>lsregisterhistorie<br />

34 40537105 B.U.N. telnr: 06-53893194<br />

Nij<strong>en</strong>burg 96 1081GG Amsterdam<br />

FUNCTIONARISGEGEVENS UITGETREDEN FUNCTIONARIS(SEN) RECHTSPERS.<br />

Bestuur<strong>de</strong>r(s):<br />

Naam Versteeg, Margaretha Johanna / 17<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

30-07-1940, Johannesburg, Zuid-Afrika<br />

Infunctietreding 12-06-1999<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 25-11-2000<br />

Naam Suijk-Lassche, Maria Jacoba Cornelia / 18<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

22-06-1947, Hilversum<br />

Infunctietreding 15-04-2000<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 25-11-2000<br />

Naam Kwak, Gerard Herman / 19<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

10-06-1949, Apeldoorn<br />

Infunctietreding 15-04-2000<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 14-06-2003<br />

Naam Hylkema, Jean Karel / 20<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

22-04-1938, Almelo<br />

Infunctietreding 15-04-2000<br />

Titel P<strong>en</strong>ningmeester<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 08-04-2006<br />

Naam Meijers, Anna Maria Clazina / 23<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

24-09-1949, Utrecht<br />

Infunctietreding 25-11-2000<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 01-09-2001<br />

Naam 't Hart, August Cornelis / 24<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

30-03-1940, Amsterdam<br />

Infunctietreding 24-11-2001<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 14-06-2003<br />

Naam van Heuv<strong>en</strong>, Jacobus / 25<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

07-12-1949, Ensche<strong>de</strong><br />

Infunctietreding 24-11-2001<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 05-06-2004<br />

Naam Wierda, Marion / 26<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

28-02-1967, Leeuwar<strong>de</strong>n<br />

Infunctietreding 21-04-2001<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 05-06-2004<br />

Bijlage 1<br />

27-05-11 16:38<br />

Pagina 1 van 2


http://www.kvk.nl/han<strong>de</strong>lsregister/zoek<strong>en</strong>frameset.asp?zk=0&url=https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/FU/TSWS001@?BUTT=40537105<br />

Naam Houthoff, Johan Willem Fre<strong>de</strong>rik / 27<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

14-02-1949, Amsterdam<br />

Infunctietreding 14-06-2003<br />

Titel Voorzitter<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 21-04-2007<br />

Naam Dingart<strong>en</strong>, Michel Theodoor / 28<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

29-05-1970, Haarlem<br />

Infunctietreding 05-06-2004<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 04-10-2008<br />

Naam Vermeij, Bibiana Anastasia / 29<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

16-04-1961, Ou<strong>de</strong>r-Amstel<br />

Infunctietreding 05-06-2004<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 21-04-2007<br />

Naam Ebb<strong>en</strong>s, Sebo Onno / 30<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

31-10-1945, Groning<strong>en</strong><br />

Infunctietreding 21-05-2005<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 08-04-2006<br />

Naam Brinks, Sijka Marianne Fransca / 31<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

13-12-1948, Batavia, Ne<strong>de</strong>rlands Indië<br />

Infunctietreding 21-05-2005<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 11-08-2010<br />

Naam Alkema<strong>de</strong>, Theodorus Cornelis Maria / 32<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

03-05-1953, 's-Grav<strong>en</strong>hage<br />

Infunctietreding 08-04-2006<br />

Titel Voorzitter<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 18-04-2009<br />

Naam Vaess<strong>en</strong>, Matthieu Fre<strong>de</strong>rik / 34<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

22-03-1971, Amsterdam<br />

Infunctietreding 21-04-2007<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 01-09-2010<br />

Terug Volg<strong>en</strong><strong>de</strong> pagina<br />

Bijlage 1<br />

27-05-11 16:38<br />

Pagina 2 van 2


http://www.kvk.nl/han<strong>de</strong>lsregister/zoek<strong>en</strong>frameset.asp?zk=0&url=https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/FU/TSWS001@?BUTT=40537105<br />

Han<strong>de</strong>lsregisterhistorie<br />

34 40537105 B.U.N. telnr: 06-53893194<br />

Nij<strong>en</strong>burg 96 1081GG Amsterdam<br />

FUNCTIONARISGEGEVENS UITGETREDEN FUNCTIONARIS(SEN) RECHTSPERS.<br />

Bestuur<strong>de</strong>r(s):<br />

Naam Boel, Francisca Candida / 36<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

28-12-1960, Nieuwer-Amstel<br />

Infunctietreding 19-04-2008<br />

Titel Voorzitter<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 01-01-2011<br />

Naam Hubbeling, Petra / 37<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

21-11-1960, Amsterdam<br />

Infunctietreding 17-11-2007<br />

Titel Vice-voorzitter/secretaris<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 01-09-2010<br />

Naam <strong>de</strong> Graaff, Eva Veronie / 40<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

16-11-1971, Ve<strong>en</strong>dam<br />

Infunctietreding 24-04-2010<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 01-01-2011<br />

Naam Limm<strong>en</strong>, Wouter Jacobus Maria / 41<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

01-11-1953, Heemskerk<br />

Infunctietreding 24-04-2010<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie<br />

Gevolmachtig<strong>de</strong>(n):<br />

10-02-2011<br />

Naam Hylkema, Jean Karel / 21<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

22-04-1938, Almelo<br />

Infunctietreding 21-05-2000<br />

Bevoegdheid Bevoegd betalingsopdracht<strong>en</strong> bij <strong>de</strong> Postbank te<br />

tek<strong>en</strong><strong>en</strong>. Aan <strong>de</strong>ze machtiging is ge<strong>en</strong> limiet<br />

verbon<strong>de</strong>n<br />

Uit functie 08-04-2006<br />

Naam Suijk-Lassche, Maria Jacoba Cornelia / 22<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

22-06-1947, Hilversum<br />

Infunctietreding 21-05-2000<br />

Bevoegdheid Bevoegd betalingsopdracht<strong>en</strong> bij <strong>de</strong> postbank te<br />

tek<strong>en</strong><strong>en</strong>. Deze volmacht is niet gelimiteerd.<br />

Uit functie 24-11-2001<br />

Naam Alkema<strong>de</strong>, Theodorus Cornelis Maria / 38<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

03-05-1953, 's-Grav<strong>en</strong>hage<br />

Infunctietreding 06-05-2006<br />

Titel Voorzitter<br />

Bevoegdheid Volledige volmacht<br />

Uit functie 18-04-2009<br />

Naam Boel, Francisca Candida / 39<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

28-12-1960, Nieuwer-Amstel<br />

Infunctietreding 18-04-2009<br />

Bijlage 1<br />

27-05-11 16:39<br />

Pagina 1 van 2


http://www.kvk.nl/han<strong>de</strong>lsregister/zoek<strong>en</strong>frameset.asp?zk=0&url=https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/FU/TSWS001@?BUTT=40537105<br />

Bevoegdheid Volledige volmacht<br />

Uit functie 01-01-2011<br />

Naam Laban, Mari<strong>en</strong> Theodoor / 43<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

03-03-1967, Rhe<strong>de</strong>n<br />

Infunctietreding 08-10-2010<br />

Titel vice-voorzitter<br />

Bevoegdheid Volledige volmacht<br />

Uit functie 22-01-2011<br />

Terug<br />

Bijlage 1<br />

27-05-11 16:39<br />

Pagina 2 van 2


http://www.kvk.nl/han<strong>de</strong>lsregister/zoek<strong>en</strong>frameset.asp?zk=0&url=https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/FU/TSWS001@?BUTT=40537105<br />

Deponering<strong>en</strong><br />

ALGEMENE GEGEVENS<br />

naam B.U.N.<br />

ingeschrev<strong>en</strong> on<strong>de</strong>r nummer 40537105<br />

DEPONERINGEN<br />

Ge<strong>en</strong> <strong>de</strong>ponering<strong>en</strong> aanwezig<br />

JURIDISCHE GEGEVENS<br />

Rechtspersoon :<br />

Rechtsvorm Ver<strong>en</strong>iging met volledige rechtsbevoegdheid<br />

Statutaire zetel Amsterdam<br />

Akte van oprichting 21-12-1990<br />

Akte laatste statut<strong>en</strong> wijziging 12-10-2009<br />

Terug<br />

Help<br />

Bijlage 1<br />

27-05-11 16:32<br />

Pagina 1 van 1


• <br />

<br />

• <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Bijlage 2


Bijlage 2


Bijlage 2<br />

De Boeddhistische Unie Ne<strong>de</strong>rland (BUN) is in 1990 opgericht als e<strong>en</strong> ver<strong>en</strong>iging van<br />

boeddhistische organisaties, meer vanuit e<strong>en</strong> gevoel dat e<strong>en</strong> <strong>de</strong>rgelijke ver<strong>en</strong>iging<br />

noodzaak was, dan dat er <strong>de</strong>stijds e<strong>en</strong> concrete visie bestond over welke rol <strong>de</strong> BUN zou<br />

moet<strong>en</strong> spel<strong>en</strong>. Er zijn to<strong>en</strong> drie doelstelling<strong>en</strong> in <strong>de</strong> oprichtingsstatut<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>:<br />

• het on<strong>de</strong>rsteun<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> vri<strong>en</strong>dschappelijke sam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> in Ne<strong>de</strong>rland<br />

werkzame boeddhistische groepering<strong>en</strong>,<br />

• het bij geleg<strong>en</strong>heid verteg<strong>en</strong>woordig<strong>en</strong> van <strong>de</strong> groepering<strong>en</strong> in binn<strong>en</strong>- <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>land:<br />

• het behartig<strong>en</strong> van <strong>de</strong> belang<strong>en</strong> in Ne<strong>de</strong>rland, zover met het <strong>boeddhisme</strong><br />

verbandhou<strong>de</strong>n<strong>de</strong>, van alle groepering<strong>en</strong> <strong>en</strong> individu<strong>en</strong> welke zich met het<br />

<strong>boeddhisme</strong> bezighou<strong>de</strong>n.<br />

Inmid<strong>de</strong>ls zijn <strong>de</strong> tij<strong>de</strong>n veran<strong>de</strong>rd <strong>en</strong> daarmee ook <strong>de</strong> sam<strong>en</strong>leving waarin het<br />

<strong>boeddhisme</strong>, alsook <strong>de</strong> BUN <strong>en</strong> an<strong>de</strong>re boeddhistische organisaties, operer<strong>en</strong>. Het<br />

<strong>boeddhisme</strong> is in <strong>de</strong> sam<strong>en</strong>leving ge<strong>en</strong> verwaarloosbare factor meer. Dit als gevolg van<br />

e<strong>en</strong> sterke groei van <strong>de</strong> belangstelling voor het <strong>boeddhisme</strong>, die zich on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re uit in<br />

e<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong>lijke groei van <strong>de</strong> aanhang van boeddhistische organisaties. Eén <strong>en</strong> an<strong>de</strong>r<br />

heeft on<strong>de</strong>r meer geleid tot <strong>de</strong> erk<strong>en</strong>ning in 2000 door <strong>de</strong> overheid van het <strong>boeddhisme</strong><br />

als e<strong>en</strong> van <strong>de</strong> zev<strong>en</strong> religieuze <strong>en</strong> lev<strong>en</strong>sbeschouwelijke hoofdstroming<strong>en</strong> in Ne<strong>de</strong>rland.<br />

Deze erk<strong>en</strong>ning br<strong>en</strong>gt voor het georganiseer<strong>de</strong> <strong>boeddhisme</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkhe<strong>de</strong>n <strong>en</strong><br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n met zich mee.<br />

Het verkreg<strong>en</strong> recht op e<strong>en</strong> z<strong>en</strong>dmachtiging voor radio <strong>en</strong> televisie.<br />

De erk<strong>en</strong>ning van het recht van ge<strong>de</strong>tineer<strong>de</strong>n op boeddhistische geestelijke bijstand.<br />

Het recht om boeddhistisch on<strong>de</strong>rwijs in te richt<strong>en</strong> in het verl<strong>en</strong>g<strong>de</strong> van <strong>de</strong><br />

Leerplichtwet.<br />

Als relatief nieuwe lev<strong>en</strong>sbeschouwing in Ne<strong>de</strong>rland heeft het georganiseerd <strong>boeddhisme</strong><br />

in Ne<strong>de</strong>rland zich aanvankelijk gericht op het faciliter<strong>en</strong> van het boeddhistische<br />

on<strong>de</strong>rricht voor belangstell<strong>en</strong><strong>de</strong>n. Inmid<strong>de</strong>ls heeft het <strong>boeddhisme</strong> in Ne<strong>de</strong>rland e<strong>en</strong><br />

lan<strong>de</strong>lijker profiel gekreg<strong>en</strong>, dat ver<strong>de</strong>r strekt dan <strong>de</strong> invloedsfeer in <strong>de</strong> regio van <strong>de</strong><br />

gezam<strong>en</strong>lijke sangha’s <strong>en</strong> meditatiekring<strong>en</strong>. De BUN heeft meer nadrukkelijk e<strong>en</strong><br />

lan<strong>de</strong>lijk verteg<strong>en</strong>woordig<strong>en</strong>d profiel gekreg<strong>en</strong>. Zij is niet slechts e<strong>en</strong> ver<strong>en</strong>iging van<br />

boeddhistische organisaties, maar ook e<strong>en</strong> aanspreekpunt voor zowel overheid als<br />

an<strong>de</strong>re religies <strong>en</strong> lev<strong>en</strong>sovertuiging<strong>en</strong>. De BUN behartigt dus op meer<strong>de</strong>re niveaus <strong>de</strong><br />

belang<strong>en</strong> van haar le<strong>de</strong>n in e<strong>en</strong> uitermate complex speelveld. Als <strong>de</strong> BUN werkelijk wil<br />

integrer<strong>en</strong> <strong>en</strong> emanciper<strong>en</strong> in <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse sam<strong>en</strong>leving dan zal ze zich moet<strong>en</strong><br />

verbin<strong>de</strong>n met an<strong>de</strong>re instituties, organ<strong>en</strong> <strong>en</strong> person<strong>en</strong>, iets waar we op<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

transparant in moet<strong>en</strong> <strong>en</strong> will<strong>en</strong> zijn.<br />

Het bestuur is echter niet toegerust om als klein groepje vrijwilligers zon<strong>de</strong>r<br />

noem<strong>en</strong>swaardig budget het <strong>boeddhisme</strong> in Ne<strong>de</strong>rland naar behor<strong>en</strong> te<br />

verteg<strong>en</strong>woordig<strong>en</strong> zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> actieve participatie van <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n.


De BUN biedt e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werkings platform aan <strong>boeddhisme</strong> in Ne<strong>de</strong>rland <strong>en</strong><br />

verbindt haar le<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rling <strong>en</strong> met <strong>de</strong> sam<strong>en</strong>leving.<br />

<br />

De BUN richt zich op het veranker<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontwikkel<strong>en</strong> van het <strong>boeddhisme</strong> in Ne<strong>de</strong>rland.<br />

Hierbij staan <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rlinge sam<strong>en</strong>werking, versterking/on<strong>de</strong>rsteuning <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>hang<br />

voorop. Dit tracht zij te realiser<strong>en</strong> door verbinding <strong>en</strong> e<strong>en</strong>heid te creër<strong>en</strong> <strong>en</strong> van daar uit<br />

haar le<strong>de</strong>n te verteg<strong>en</strong>woordig<strong>en</strong> naar Ne<strong>de</strong>rlandse overhe<strong>de</strong>n <strong>en</strong> an<strong>de</strong>re religies <strong>en</strong><br />

lev<strong>en</strong>sbeschouwing<strong>en</strong>. In het uit te voer<strong>en</strong> beleid zijn <strong>de</strong> aangeslot<strong>en</strong> le<strong>de</strong>n bepal<strong>en</strong>d.<br />

Daarnaast behartigt <strong>de</strong> BUN <strong>de</strong> belang<strong>en</strong> van het <strong>boeddhisme</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> boeddhist<strong>en</strong> in<br />

ruimere zin.<br />

De BUN werkt op e<strong>en</strong> op<strong>en</strong> <strong>en</strong> transparante wijze met respect voor alle tradities<br />

<strong>en</strong> haar le<strong>de</strong>n.<br />

De BUN streeft ernaar om het c<strong>en</strong>trale aanspreekpunt te zijn van het Boeddhisme in<br />

Ne<strong>de</strong>rland. En gezam<strong>en</strong>lijk strev<strong>en</strong> we naar <strong>en</strong> drag<strong>en</strong> we bij aan e<strong>en</strong> maatschappij met<br />

compassie <strong>en</strong> wijsheid.<br />

<br />

De BUN is uitdrukkelijk ge<strong>en</strong> sangha <strong>en</strong> houdt zich niet bezig met het gev<strong>en</strong> van<br />

boeddhistisch on<strong>de</strong>rricht of met <strong>de</strong> organisatie daaromtr<strong>en</strong>t.<br />

In het verl<strong>en</strong>g<strong>de</strong> van <strong>de</strong> aard van het <strong>boeddhisme</strong>, dat ge<strong>en</strong> c<strong>en</strong>traal leergezag k<strong>en</strong>t,<br />

g<strong>en</strong>iet <strong>de</strong> BUN ge<strong>en</strong> religieus gezag <strong>en</strong> fungeert <strong>de</strong> BUN als e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werkingsorgaan,<br />

niet als e<strong>en</strong> koepelorganisatie.<br />

De BUN is ge<strong>en</strong> kwaliteitswaarmerk t.o.v. haar le<strong>de</strong>n.<br />

De BUN repres<strong>en</strong>teert het <strong>boeddhisme</strong> in Ne<strong>de</strong>rland maar verteg<strong>en</strong>woordigt niet alle<br />

boeddhist<strong>en</strong>.<br />

<br />

Bijlage 2<br />

De verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> categorieën individu<strong>en</strong>, organisaties <strong>en</strong> instanties waarmee <strong>de</strong> BUN te<br />

mak<strong>en</strong> heeft, zijn <strong>de</strong> volg<strong>en</strong><strong>de</strong>:<br />

• Sangha’s in Ne<strong>de</strong>rland met <strong>en</strong> zon<strong>de</strong>r rechtspersoonlijkheid.<br />

• De bij <strong>de</strong> BUN aangeslot<strong>en</strong> le<strong>de</strong>norganisaties.<br />

• Overige Ne<strong>de</strong>rlandse boeddhistische organisaties.<br />

• Niet via sangha’s georganiseer<strong>de</strong> individuele boeddhist<strong>en</strong><br />

• Buit<strong>en</strong>landse boeddhistische sam<strong>en</strong>werkingsorganisaties.<br />

• E<strong>en</strong> Europees sam<strong>en</strong>werkingsorgaan van nationale boeddhistische<br />

sam<strong>en</strong>werkingsorgan<strong>en</strong>.<br />

• Koepelorganisaties van an<strong>de</strong>re religies <strong>en</strong> lev<strong>en</strong>sbeschouwing<strong>en</strong> in Ne<strong>de</strong>rland.<br />

• Ne<strong>de</strong>rlandse overhe<strong>de</strong>n.<br />

• In het <strong>boeddhisme</strong> geïnteresseer<strong>de</strong>n.


De afgelop<strong>en</strong> jar<strong>en</strong> is er e<strong>en</strong> Boeddhistische Omroep Stichting opgericht, wat e<strong>en</strong> unicum<br />

in Europa is. Het <strong>boeddhisme</strong> heeft formele erk<strong>en</strong>ning van <strong>de</strong> Rijksoverheid gekreg<strong>en</strong> als<br />

religieuze hoofdstroming <strong>en</strong> <strong>de</strong> sam<strong>en</strong>werking met Achmea verloopt in goe<strong>de</strong> sfeer. Ook<br />

kan inmid<strong>de</strong>ls officieel geestelijke bijstand wor<strong>de</strong>n verle<strong>en</strong>d <strong>en</strong> wordt er in sam<strong>en</strong>werking<br />

met <strong>de</strong> Vrije Universiteit gekek<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> opleiding in dat ka<strong>de</strong>r. Daarnaast lop<strong>en</strong> er<br />

nog initiatiev<strong>en</strong> zoals on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re <strong>de</strong> Mandalaschool (boeddhistische lagere school),<br />

Hospice <strong>de</strong> Lief<strong>de</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> website.<br />

<br />

De korte termijn doelstelling van het bestuur op dit mom<strong>en</strong>t is om <strong>de</strong> BUN voor te<br />

berei<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> toekomst. Het bestuur zou het volg<strong>en</strong><strong>de</strong> op korte termijn will<strong>en</strong><br />

realiser<strong>en</strong>:<br />

1. Actieve participatie van <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n in werkgroep<strong>en</strong>.<br />

2. Betere interne communicatie (bestuur <strong>en</strong> aangeslot<strong>en</strong> le<strong>de</strong>n).<br />

3. Betere externe communicatie, on<strong>de</strong>r meer door ontwikkel<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> persbeleid<br />

om a<strong>de</strong>quaat met <strong>de</strong> media om te kunn<strong>en</strong> gaan.<br />

4. On<strong>de</strong>rzoek naar status van alle juridische verhouding<strong>en</strong> die BUN is aangegaan.<br />

5. Knelpunt<strong>en</strong> oploss<strong>en</strong> m.b.t. <strong>de</strong> uitvoer van <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkhe<strong>de</strong>n.<br />

6. Het bestuur ontlast<strong>en</strong> van oneig<strong>en</strong>lijke (operationele) werkzaamhe<strong>de</strong>n.<br />

7. Telling van het aantal le<strong>de</strong>n om beter zicht te krijg<strong>en</strong> op <strong>de</strong> achterban.<br />

8. Het ontwikkel<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> visie op ev<strong>en</strong>tuele verteg<strong>en</strong>woordiging van overige<br />

boeddhist<strong>en</strong>.<br />

9. Herstructurering van <strong>de</strong> financiën om op dat vlak zelfstandiger te wor<strong>de</strong>n.<br />

Uitgangspunt<strong>en</strong> bij <strong>de</strong>ze doelstelling<strong>en</strong> zijn dat (<strong>de</strong> schijn van) commerciële<br />

belang<strong>en</strong>verstr<strong>en</strong>geling wordt voorkom<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat bekeringsijver in welke vorm dan ook<br />

wordt verme<strong>de</strong>n. De werkzaamhe<strong>de</strong>n <strong>en</strong> communicatie vin<strong>de</strong>n ver<strong>de</strong>r plaats in e<strong>en</strong> geest<br />

van verdraagzaamheid, respect, zorgvuldigheid <strong>en</strong> geweldloosheid.<br />

<br />

Wanneer <strong>de</strong> BUN zich wil profiler<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> volwaardige organisatie die het <strong>boeddhisme</strong><br />

in Ne<strong>de</strong>rland verteg<strong>en</strong>woordigt, zal <strong>de</strong> BUN zich in e<strong>en</strong> aantal opzicht<strong>en</strong> moet<strong>en</strong><br />

ontwikkel<strong>en</strong>. Alvor<strong>en</strong>s hier werkelijk mee aan <strong>de</strong> slag te kunn<strong>en</strong> gaan, di<strong>en</strong><strong>en</strong> er e<strong>en</strong><br />

aantal stapp<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> te wor<strong>de</strong>n:<br />

1. Inv<strong>en</strong>tariser<strong>en</strong> (wat is er aan <strong>de</strong> hand)<br />

2. Consoli<strong>de</strong>r<strong>en</strong> (huis-op-or<strong>de</strong>)<br />

3. Organiser<strong>en</strong> (inricht<strong>en</strong> <strong>en</strong> belegg<strong>en</strong>)<br />

4. Profiler<strong>en</strong> (aanzett<strong>en</strong> <strong>en</strong> kwalificer<strong>en</strong>)<br />

<br />

1. Inv<strong>en</strong>tariser<strong>en</strong> maakt inzichtelijk wat er is <strong>en</strong> wat w<strong>en</strong>selijk is.<br />

2. Welke docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>/contract<strong>en</strong> ontbrek<strong>en</strong> er?<br />

3. Welke knelpunt<strong>en</strong> bestaan er?<br />

4. Hoeveel boeddhist<strong>en</strong> <strong>en</strong> welke telmetho<strong>de</strong>n zijn er in Ne<strong>de</strong>rland?<br />

5. Welke vrag<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> regelmatig terug?<br />

6. Kunn<strong>en</strong> we transparanter werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> zo ja, hoe?<br />

7. Welke roll<strong>en</strong> on<strong>de</strong>rk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> we binn<strong>en</strong> <strong>de</strong> BUN <strong>en</strong> welke doel<strong>en</strong><br />

verantwoor<strong>de</strong>lijkhe<strong>de</strong>n, bevoegdhe<strong>de</strong>n <strong>en</strong> tak<strong>en</strong> hor<strong>en</strong> daarbij?<br />

8. Wat verwacht<strong>en</strong> <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n van het bestuur <strong>en</strong> visa versa?<br />

Bijlage 2


Vanuit het lei<strong>de</strong>rschap dat terecht van het bestuur verwacht mag wor<strong>de</strong>n, is e<strong>en</strong> eerste<br />

aanvang g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> met <strong>de</strong>ze inv<strong>en</strong>tarisatie. Deze begint bij <strong>de</strong> kom<strong>en</strong><strong>de</strong> ALV, maar zal<br />

met <strong>de</strong> diverse le<strong>de</strong>n <strong>en</strong> werkgroep<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n voortgezet. Wij zull<strong>en</strong> e<strong>en</strong> eerste overzicht<br />

mak<strong>en</strong> van <strong>de</strong>ze inv<strong>en</strong>tarisatie <strong>en</strong> <strong>de</strong> conclusies voorlegg<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> ALV (planning<br />

voorjaar). Op basis van <strong>de</strong> beslissing<strong>en</strong> die in <strong>de</strong> aankom<strong>en</strong><strong>de</strong> ALV wor<strong>de</strong>n g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>,<br />

zull<strong>en</strong> we in <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> daarna het beleid concretiser<strong>en</strong>.<br />

<br />

On<strong>de</strong>r consoli<strong>de</strong>r<strong>en</strong> wordt verstaan het huis-op-or<strong>de</strong> br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. De uitkomst<strong>en</strong> van <strong>de</strong><br />

inv<strong>en</strong>tarisatie fase wor<strong>de</strong>n hierin verwerkt. Deze fase maakt gebruik van <strong>de</strong> huidige<br />

situatie <strong>en</strong> br<strong>en</strong>gt nog ge<strong>en</strong> nieuwe wijziging<strong>en</strong> aan.<br />

1. Inricht<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> digitaal archief met dossiers. (organisatie-effectiviteit)<br />

2. Schrijv<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> FAQ (frequ<strong>en</strong>tly asked questions)(hel<strong>de</strong>rheid <strong>en</strong> e<strong>en</strong>duidigheid)<br />

3. PR via <strong>de</strong> site, plaats<strong>en</strong> van Huishou<strong>de</strong>lijk Reglem<strong>en</strong>t, FAQ etc. (transparantie)<br />

4. Organisatieplan mak<strong>en</strong> incl. rolbeschrijving<strong>en</strong> (hel<strong>de</strong>rheid <strong>en</strong> transparantie)<br />

5. Inv<strong>en</strong>tariser<strong>en</strong> van ver<strong>de</strong>re activiteit<strong>en</strong>. (organisatie-effectiviteit)<br />

6. Beleid ver<strong>de</strong>r uitwerk<strong>en</strong>. (financieel plan, pr-beleid etc.) (organisatie-effectiviteit)<br />

7. Beleid m.b.t. overige boeddhist<strong>en</strong>. (visie)<br />

8. Jaarplann<strong>en</strong> portefeuille hou<strong>de</strong>rs. (organisatie-effectiviteit)<br />

9. Jaarplann<strong>en</strong> werkgroep<strong>en</strong>. (organisatie-effectiviteit)<br />

<br />

1. Uitvoer<strong>en</strong> <strong>en</strong> inricht<strong>en</strong> (na akkoord ALV) van <strong>de</strong> plann<strong>en</strong>.<br />

2. Activer<strong>en</strong> van <strong>de</strong> werkgroep<strong>en</strong>.<br />

3. Actieve fonds<strong>en</strong>werving.<br />

<br />

1. PR-beleid <strong>en</strong> Persvoorlichter, al dan niet buit<strong>en</strong>bestuurlijk.<br />

2. Lan<strong>de</strong>lijke acceptatie.<br />

3. Internationale sam<strong>en</strong>werking.<br />

4. Gezon<strong>de</strong> begroting <strong>en</strong> financiering.<br />

Om e<strong>en</strong> ontwikkeling mogelijk te mak<strong>en</strong> moet dui<strong>de</strong>lijk zijn van waar m<strong>en</strong> start <strong>en</strong> waar<br />

m<strong>en</strong> naar toe wil gaan. In <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rstaan<strong>de</strong> afbeelding wordt globaal op e<strong>en</strong>voudige wijze<br />

weergegev<strong>en</strong> welke veran<strong>de</strong>ring het bestuur beoogt.<br />

Figuur 2: Van e<strong>en</strong> informele naar e<strong>en</strong> formele organisatie<br />

Bron: Ler<strong>en</strong> veran<strong>de</strong>r<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> handboek voor <strong>de</strong> veran<strong>de</strong>rkundige<br />

Bijlage 2


Bij het secretariaat komt alles van <strong>de</strong> BUN; het bestuur, <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>en</strong> <strong>de</strong> maatschappij. De<br />

werkzaamhe<strong>de</strong>n bevatt<strong>en</strong> naast administratieve tak<strong>en</strong> ook voorlichting, coördinatie,<br />

archivering <strong>en</strong> communicatie. Het secretariaat is ess<strong>en</strong>tieel voor <strong>de</strong> bedrijfsvoering van<br />

<strong>de</strong> BUN <strong>en</strong> valt niet meer weg te <strong>de</strong>nk<strong>en</strong> uit <strong>de</strong> dagelijkse werkzaamhe<strong>de</strong>n. Voor <strong>de</strong><br />

toekomst van <strong>de</strong> BUN is het van groot belang dat <strong>de</strong>ze voorzi<strong>en</strong>ing gecontinueerd wordt<br />

mocht <strong>de</strong> steun van Achmea weg vall<strong>en</strong>.<br />

<br />

Bijlage 2<br />

Het bestuur wil 3 werkgroep<strong>en</strong> instell<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> aantal belangrijke <strong>en</strong> gezichtsbepal<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

werkzaamhe<strong>de</strong>n voor hun rek<strong>en</strong>ing nem<strong>en</strong>. Op <strong>de</strong>ze manier wordt het bestuur ontlast<br />

van operationele werkzaamhe<strong>de</strong>n <strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>de</strong> kans gebo<strong>de</strong>n om actief te<br />

participer<strong>en</strong> <strong>en</strong> daardoor meer invloed uit te oef<strong>en</strong><strong>en</strong> op het uit te voer<strong>en</strong> beleid.<br />

Daarnaast wordt <strong>de</strong> afstand tot het bestuur op <strong>de</strong>ze manier verkleind wat <strong>de</strong><br />

sam<strong>en</strong>werking <strong>en</strong> het on<strong>de</strong>rlinge begrip t<strong>en</strong> goe<strong>de</strong> zal kom<strong>en</strong>. De volg<strong>en</strong><strong>de</strong> werkgroep<strong>en</strong><br />

zijn volg<strong>en</strong>s het bestuur w<strong>en</strong>selijk:<br />

Organisatie <strong>en</strong> Communicatie: On<strong>de</strong>rsteunt het secretariaat <strong>en</strong> is verantwoor<strong>de</strong>lijk<br />

voor <strong>de</strong> interne communicatie (binn<strong>en</strong> <strong>de</strong> BUN) <strong>en</strong> het persbeleid. Helpt het bestuur in<br />

het optimaal functioner<strong>en</strong> van <strong>de</strong> BUN.


Sam<strong>en</strong>leving <strong>en</strong> PR: Richt zich op <strong>de</strong> externe communicatie, het organiser<strong>en</strong> van<br />

ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> het PR beleid (minus het persbeleid).<br />

Financiën & Fundraising: Zorgt voor e<strong>en</strong> financieel gezon<strong>de</strong> basis voor <strong>de</strong> activiteit<strong>en</strong><br />

van <strong>de</strong> BUN. Omvat ook <strong>de</strong> kascommissie.<br />

<br />

Het on<strong>de</strong>rsteun<strong>en</strong> van project<strong>en</strong> die le<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> BUN opstart<strong>en</strong> is ge<strong>en</strong> primaire taak<br />

van <strong>de</strong> BUN. Voor e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>re opvatting ontbrek<strong>en</strong> o.a. <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong>. De project<strong>en</strong> zull<strong>en</strong><br />

hun eig<strong>en</strong> bestaan opbouw<strong>en</strong>, rechtvaardig<strong>en</strong> <strong>en</strong> financieel in stand hou<strong>de</strong>n <strong>en</strong> vin<strong>de</strong>n<br />

dan ook niet ‘on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> paraplu’ van <strong>de</strong> BUN plaats.<br />

E<strong>en</strong> le<strong>de</strong>nproject kan na maximaal 3 jaar <strong>de</strong> volg<strong>en</strong><strong>de</strong> status krijg<strong>en</strong>:<br />

1. e<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> BUN gelieer<strong>de</strong> instelling.<br />

2. e<strong>en</strong> boeddhistische organisatie aangeslot<strong>en</strong> bij <strong>de</strong> BUN.<br />

3. e<strong>en</strong> onafhankelijke organisatie.<br />

4. wordt opgehev<strong>en</strong>.<br />

<br />

E<strong>en</strong> Boeddhistische organisatie met e<strong>en</strong> juridische verbinding (contract) met <strong>de</strong> BUN.<br />

<br />

Zilver<strong>en</strong> Kruis Achmea heeft k<strong>en</strong>baar gemaakt te overweg<strong>en</strong> <strong>de</strong> sam<strong>en</strong>werking met <strong>de</strong><br />

BUN te beëindig<strong>en</strong> vanwege <strong>de</strong> negatieve publiciteit. Mom<strong>en</strong>teel on<strong>de</strong>rzoekt het bestuur<br />

of er an<strong>de</strong>re vorm<strong>en</strong> van sam<strong>en</strong>werking met Zilver<strong>en</strong> Kruis Achmea mogelijk zijn.<br />

De huidige financiering van <strong>de</strong> onkost<strong>en</strong> <strong>en</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n vooral betaald door<br />

het contract met Zilver<strong>en</strong> Kruis Achmea. Om <strong>de</strong> BUN e<strong>en</strong> financiële basis te gev<strong>en</strong> stelt<br />

het bestuur voor om e<strong>en</strong> portefeuille <strong>en</strong> zal e<strong>en</strong> commissie in te stell<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> voorstel<br />

gaat do<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> financiële toekomst van <strong>de</strong> BUN. Daarbij zal ook gekek<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n naar<br />

<strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n van fonds<strong>en</strong>werving <strong>en</strong> an<strong>de</strong>re vorm<strong>en</strong> van financiering. Daarnaast is<br />

het noodzakelijk dat <strong>de</strong> contributie van <strong>de</strong> aangeslot<strong>en</strong> le<strong>de</strong>n wordt verhoogd. Er zal<br />

jaarlijks e<strong>en</strong> financieel verslag <strong>en</strong> e<strong>en</strong> jaarplan gemaakt wor<strong>de</strong>n <strong>en</strong> <strong>de</strong> commissie<br />

financiën zal aan het bestuur <strong>en</strong> <strong>de</strong> ALV aangev<strong>en</strong> welk beleid zij voer<strong>en</strong> <strong>en</strong> volg<strong>en</strong> <strong>en</strong> op<br />

welke wijze zij te werk zal gaan. Ook zal er gekek<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n naar projectmatige<br />

fonds<strong>en</strong>werving per initiatief als aanvull<strong>en</strong><strong>de</strong> financiering. Rapportage van <strong>de</strong> voortgang<br />

gebeurt tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> ALV’s, in het jaarverslag <strong>en</strong> wanneer nodig tuss<strong>en</strong>door.<br />

<br />

<br />

<br />

Bijlage 2<br />

1. De BUN moet doorgroei<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> volwass<strong>en</strong> organisatie.<br />

2. Instell<strong>en</strong> van drie werkgroep<strong>en</strong> <strong>en</strong> actieve participatie daarin van <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n.<br />

3. Het positioner<strong>en</strong> van Hospice/Man<strong>de</strong>laschool/Platform B&S als le<strong>de</strong>n-project<strong>en</strong>.<br />

4. Plan voor an<strong>de</strong>re financiering structuur.<br />

5. Versterk<strong>en</strong>/uitbrei<strong>de</strong>n van het bestuur.


Bijlage 3


Bijlage 3


Bijlage 3


Bijlage 3


Bijlage 3


Bijlage 3


Bijlage 3


Bijlage 3


Bijlage 3


Bijlage 3


Notul<strong>en</strong> discussie relatie BUN/BOS dd. 6 november 2006<br />

JW = Jan W em Houthoff (oud-)voorz tter BUN (2003-2006)<br />

VM = Varam tra (Theo A kema<strong>de</strong>) (oud-)voorz tter BUN (2006-2009)<br />

MD = M che D ngart<strong>en</strong> (oud-) bestuurs d BUN (2004-2009) bestuurs d BOS s nds 2009 voorz tter BOS s nds 2010<br />

RL = Rob L n<strong>de</strong>man med o 2006 adv seur van het BUN-bestuur<br />

JW heeft diverse mal<strong>en</strong> aangegev<strong>en</strong>, dat hij <strong>de</strong> relatie BUN/BOS aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> wil stell<strong>en</strong>. Op<br />

18/10 in afscheidstoespraak tij<strong>de</strong>ns BOS verga<strong>de</strong>ring er iets op ingegaan <strong>en</strong> toegezegd dat<br />

er binn<strong>en</strong> drie maan<strong>de</strong>n e<strong>en</strong> gesprek zal kom<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> bestur<strong>en</strong>, ruim tevor<strong>en</strong><br />

voorafgegaan door e<strong>en</strong> brief van JW als voorzitter. Inmid<strong>de</strong>ls blijkt Gijs, <strong>de</strong> nieuwe voorzitter<br />

van <strong>de</strong> BOS, het volstrekt e<strong>en</strong>s te zijn met JWʼs standpunt. Ook Gertjan is gaan inzi<strong>en</strong> dat <strong>de</strong><br />

BUN <strong>de</strong> peiler is waarop <strong>de</strong> BOS drijft. De BOS heeft er in <strong>de</strong> kom<strong>en</strong><strong>de</strong> politieke<br />

ontwikkeling<strong>en</strong> belang bij om zich heel nauw te verbin<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> religieuze achterban<br />

waarvan ze <strong>de</strong> omroep zijn, <strong>en</strong> ook met <strong>de</strong> repres<strong>en</strong>tant van die stroming, <strong>de</strong> BUN. Artikel<br />

“Minority and religious channels ”: belangrijk dat min<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n in Europa e<strong>en</strong> stem krijg<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

niet door meer<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rgeschoffeld. Commerciële omroep<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> niets<br />

met min<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n <strong>en</strong> zijn dus niet voor multicultureel <strong>de</strong>bat. Als overheid wil zorg<strong>en</strong> dat<br />

min<strong>de</strong>rhe-<strong>de</strong>n stemm<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong>, dan is er e<strong>en</strong> publieke omroep nodig, daar krijg<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

min<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n stemrecht. Dit houdt in voor <strong>de</strong> BOS dat ze zich heel erg moet<strong>en</strong> verbin<strong>de</strong>n met<br />

<strong>de</strong> sanghaʼs <strong>en</strong> <strong>de</strong> BUN. Zou<strong>de</strong>n BUN <strong>en</strong> BOS niet e<strong>en</strong> synergie kunn<strong>en</strong> ontwikkel<strong>en</strong>? In <strong>de</strong><br />

ou<strong>de</strong> overe<strong>en</strong>komst (maart 1999, nog voor-dat <strong>de</strong> BOS is opgericht) staat als één van <strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>l<strong>en</strong> dat BUN twee verteg<strong>en</strong>woordigers in het BOS bestuur heeft. Dit, <strong>en</strong> e<strong>en</strong> aantal<br />

an<strong>de</strong>re ding<strong>en</strong>, is achterhaald. Er is e<strong>en</strong> ontwikkeling gaan<strong>de</strong> dat, behalve <strong>de</strong> BOS, nu ook<br />

gevang<strong>en</strong><strong>en</strong>zorg geld krijgt. Heel goed mogelijk dat er in <strong>de</strong> gezondheidszorg geld<br />

beschikbaar komt. Zo bestaan er op verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> terrein<strong>en</strong> werkgroep<strong>en</strong>, zelfstandige<br />

organ<strong>en</strong> van <strong>de</strong> BUN, die aan <strong>de</strong> <strong>en</strong>e kant e<strong>en</strong> lijn naar <strong>de</strong> BUN hebb<strong>en</strong> <strong>en</strong> aan <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re<br />

kant naar <strong>de</strong> staat, die geld beschikbaar stelt.<br />

Op welk punt zou <strong>de</strong> BOS nu verantwoording moet<strong>en</strong> aflegg<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> BUN? RL: BOS<br />

bestuur komt met e<strong>en</strong> jaarplan, programmabeleid met doelstelling<strong>en</strong>, in principe geïnitieerd<br />

door <strong>de</strong> BUN. De BUN geeft aan in welk ka<strong>de</strong>r het programmabeleid, financieel beleid, <strong>en</strong><br />

personeelsbeleid moet pass<strong>en</strong>. Vervolg<strong>en</strong>s laat je <strong>de</strong> BOS met e<strong>en</strong> voorstel kom<strong>en</strong>, dat door<br />

<strong>de</strong> BUN wordt geaccor<strong>de</strong>erd. JW is hier fel op teg<strong>en</strong>. De financiën zijn on<strong>de</strong>rhevig aan<br />

richtlijn<strong>en</strong> van <strong>de</strong> kant van <strong>de</strong> publieke omroep. RL: <strong>de</strong> BOS legt <strong>de</strong> BUN <strong>de</strong> grote lijn<strong>en</strong> van<br />

hun plan voor. JW: in hoeverre kan <strong>de</strong> BUN invloed uitoef<strong>en</strong><strong>en</strong> op het BOS beleid? VM:<br />

bedrijfsethiek, wat is <strong>de</strong> basis van waaruit je <strong>de</strong> organisatie leidt? Wat <strong>de</strong> BOS doet mag<br />

ge<strong>en</strong> scha<strong>de</strong> berokk<strong>en</strong><strong>en</strong> aan het imago van het <strong>boeddhisme</strong> in het algeme<strong>en</strong> <strong>en</strong> in Ne<strong>de</strong>rland.<br />

JW: bezoldiging? RL: ge<strong>en</strong> BUN gebied t<strong>en</strong>zij echt wanbeleid. Het gaat om <strong>de</strong><br />

hoofdlijn<strong>en</strong>. VM: ons wel bemoei<strong>en</strong> met <strong>de</strong> int<strong>en</strong>tie van waaruit <strong>de</strong> financiën wor<strong>de</strong>n ingericht.<br />

JW: er heerst grote onrust bij e<strong>en</strong> aantal bestuursle<strong>de</strong>n - als <strong>de</strong> BOS verantwoording moet<br />

aflegg<strong>en</strong> naar <strong>de</strong> BUN, waar gaat het dan over? VM: niet over geld prat<strong>en</strong>, alle<strong>en</strong> over <strong>de</strong><br />

wijze waarop ze met het geld omgaan. JW: hoe pass<strong>en</strong> we <strong>de</strong> overe<strong>en</strong>komst aan zodat het<br />

voor BUN <strong>en</strong> BOS dui<strong>de</strong>lijk is waar we het over hebb<strong>en</strong>? RL stelt voor om het ev<strong>en</strong> te lat<strong>en</strong><br />

rust<strong>en</strong>. Informele contact<strong>en</strong> van Gijs met VM/MD. Er komt e<strong>en</strong> mom<strong>en</strong>t <strong>en</strong> dan gaan we het<br />

aanpass<strong>en</strong>. JW geeft aan dat er op <strong>de</strong> laatste BOS verga<strong>de</strong>ring e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orme omslag is<br />

gemaakt binn<strong>en</strong> het BOS bestuur <strong>–</strong> <strong>de</strong> BOS ziet zijn heil om aan te sluit<strong>en</strong> bij <strong>de</strong> achterban<br />

<strong>en</strong> BUN als repres<strong>en</strong>tant van die achterban. Er heerst onrust over wat <strong>de</strong> BUN gaat zegg<strong>en</strong>.<br />

Daarom moet<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> termijn noem<strong>en</strong> waarbinn<strong>en</strong> hel<strong>de</strong>r wordt wat <strong>de</strong> bedoeling<strong>en</strong> van <strong>de</strong><br />

BUN zijn. RL <strong>de</strong>nkt dat we het ev<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> lat<strong>en</strong> lop<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat het vanzelf gaat. VM is het in<br />

zoverre met RL e<strong>en</strong>s dat, zolang er nog wantrouw<strong>en</strong> is bij het BOS bestuur over wat wij ze<br />

gaan oplegg<strong>en</strong>, er niet <strong>de</strong> sfeer naar is om er over te gaan prat<strong>en</strong>. BV: je kunt ook<br />

wantrouw<strong>en</strong> wegnem<strong>en</strong> door hel<strong>de</strong>r te mak<strong>en</strong> wat we will<strong>en</strong>. JW geeft aan dat er ¾ jaar<br />

gele<strong>de</strong>n e<strong>en</strong> mom<strong>en</strong>tum is geweest waarop veran<strong>de</strong>ring kon, nu is er weer zoʼn mom<strong>en</strong>tum.<br />

RL: laat JW dit dan aanstur<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>r bestuurslid <strong>de</strong> contact<strong>en</strong> on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n. JW:<br />

1<br />

Bijlage 4


eerst zelf ons i<strong>de</strong>e hel<strong>de</strong>r mak<strong>en</strong> over hoe e<strong>en</strong> nieuwe overe<strong>en</strong>komst er uit zou kunn<strong>en</strong> zi<strong>en</strong>.<br />

Hoe will<strong>en</strong> wij het? Dan overlegg<strong>en</strong> met Gijs. Wat zijn <strong>de</strong> grote lijn<strong>en</strong>? JW <strong>de</strong>nkt dat het BOS<br />

bestuur er mee gebaat is dat ze e<strong>en</strong> aantal heel professionele m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>, m.n. in <strong>de</strong><br />

sfeer van <strong>de</strong> publieke omroep<strong>en</strong> <strong>en</strong> financiën. BV: <strong>de</strong> BUN kan invloed hebb<strong>en</strong> op het profiel<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> sam<strong>en</strong>stelling van het BOS bestuur. Uitgangspunt dat alle boeddhistische richting<strong>en</strong><br />

verteg<strong>en</strong>woordigd zijn. VM: <strong>de</strong> BUN heeft e<strong>en</strong> lic<strong>en</strong>tie gekreg<strong>en</strong> bij <strong>de</strong> gratie dat wij<br />

inhou<strong>de</strong>lijk iets, n.l. het <strong>boeddhisme</strong> in Ne<strong>de</strong>rland, verteg<strong>en</strong>woordig<strong>en</strong>. Die<br />

verantwoor<strong>de</strong>lijkheid wil ik nem<strong>en</strong> <strong>en</strong> daar wil ik <strong>de</strong> BOS op aan kunn<strong>en</strong> sprek<strong>en</strong>. Ik wil dat<br />

<strong>de</strong> BUN <strong>de</strong> BOS langs die maatlat van het <strong>boeddhisme</strong> kan legg<strong>en</strong>. JW: kun je <strong>de</strong>finiër<strong>en</strong><br />

wat <strong>de</strong> hoofdlijn<strong>en</strong> zijn? VM: ja. RL: beleid over 3, 4, 5, jaar, <strong>de</strong> kleinste tijdsspanne is e<strong>en</strong><br />

jaar. Wat is je doel, wat wil je uitdrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> wat voor programmaʼs wil je mak<strong>en</strong>? Personeel in<br />

grote lijn<strong>en</strong>. JW: 2 x per jaar overleg BUN <strong>en</strong> BOS bestuur, in het voorjaar nagaan of het<br />

afgelop<strong>en</strong> jaar heeft voldaan aan <strong>de</strong> prognoses die in het najaar zijn gezet. In het najaar kijk<br />

je wat je in het kom<strong>en</strong>d jaar gaat do<strong>en</strong> <strong>en</strong> hoe je het gaat do<strong>en</strong>. Over het hele terrein, niet<br />

alle<strong>en</strong> over programma´s. Doelstelling <strong>en</strong> hoe bereik<strong>en</strong> we het. MD: als BUN hebb<strong>en</strong> we het<br />

niet over strategie, visie <strong>en</strong> beleidsthema´s. Onze verga<strong>de</strong>ring<strong>en</strong> gaan over heel kleine<br />

dingetjes. Wij hebb<strong>en</strong> lange termijn planning nodig als voorwaar<strong>de</strong> om met <strong>de</strong> BOS e<strong>en</strong><br />

serieuze relatie aan te gaan. Ook naar al die an<strong>de</strong>re werkgroep<strong>en</strong>. VM: 6 jaar gele<strong>de</strong>n één<br />

cruciale fout gemaakt. De BOS is niet e<strong>en</strong> gewone publieke omroep, maar e<strong>en</strong> 39f omroep,<br />

afhankelijk van e<strong>en</strong> belei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> religieuze stroming. Daarin is ge<strong>en</strong> on<strong>de</strong>rscheid tuss<strong>en</strong><br />

professionaliteit, vrijwilligheid <strong>en</strong>z. Dat er in Ne<strong>de</strong>rland praktiser<strong>en</strong><strong>de</strong> boeddhist<strong>en</strong> zijn, dat is<br />

het toetsingska<strong>de</strong>r. Als BUN hebb<strong>en</strong> wij van <strong>de</strong> overheid <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong> gekreg<strong>en</strong> om dat naar<br />

buit<strong>en</strong> toe uit te drag<strong>en</strong> via e<strong>en</strong> omroep. De BOS di<strong>en</strong>t dat niet alle<strong>en</strong> in hun programma´s te<br />

do<strong>en</strong>, maar ook in hoe ze met elkaar omgaan, <strong>en</strong> daar wor<strong>de</strong>n ze op aangesprok<strong>en</strong>. Dan is<br />

er ook nog iets te zegg<strong>en</strong> over <strong>de</strong> onvolledigheid b.v. inhou<strong>de</strong>lijk van e<strong>en</strong> heleboel<br />

programma´s van <strong>de</strong> BOS. RL: hoe kunn<strong>en</strong> we sam<strong>en</strong> bewerkstellig<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> uiting<strong>en</strong> op<br />

radio bijvoorbeeld in re<strong>de</strong>lijkerwijze klopp<strong>en</strong>? BV: zij moet<strong>en</strong> zorg<strong>en</strong> dat het inhou<strong>de</strong>lijk klopt.<br />

JW: als moe<strong>de</strong>rorganisatie moet<strong>en</strong> wij <strong>en</strong>igszins aangev<strong>en</strong> hoe wij het will<strong>en</strong> VM: je kunt het<br />

hel<strong>de</strong>r mak<strong>en</strong>. Het probleem is dat e<strong>en</strong> heleboel van <strong>de</strong> freelancers onvoldo<strong>en</strong><strong>de</strong> thuis zijn in<br />

het on<strong>de</strong>rwerp van het <strong>boeddhisme</strong>. Daar wordt van tijd tot tijd te gemakkelijk overhe<strong>en</strong><br />

gelop<strong>en</strong>. Dat is e<strong>en</strong> constant terugker<strong>en</strong>d punt van aandacht. Ka<strong>de</strong>rs zijn: kwaliteit,<br />

communicatie, PR, verteg<strong>en</strong>woordiging van <strong>de</strong> belang<strong>en</strong> van <strong>de</strong> sangha´s, van <strong>de</strong><br />

verhouding<strong>en</strong> ongebon<strong>de</strong>n boeddhist <strong>en</strong> sangha´s, programmaʼs over gevang<strong>en</strong><strong>en</strong>zorg,<br />

sterv<strong>en</strong>sbegeleiding, e.d.<br />

Als <strong>de</strong> BUN het toetsingska<strong>de</strong>r heeft aangebo<strong>de</strong>n, kan <strong>de</strong> BOS het invull<strong>en</strong>. Wat er in wez<strong>en</strong><br />

moet gebeur<strong>en</strong> is dat het BUN-bestuur <strong>de</strong> taak overneemt van <strong>de</strong> participatieraad. De BUN is<br />

<strong>de</strong> participatieraad van <strong>de</strong> BOS. Vri<strong>en</strong><strong>de</strong>n van <strong>de</strong> BOS zou<strong>de</strong>n vri<strong>en</strong><strong>de</strong>n van <strong>de</strong> BUN moet<strong>en</strong><br />

zijn.<br />

Hoe gaan we ver<strong>de</strong>r? JW stuurt het aan, VM/RL do<strong>en</strong> het voorwerk, besprek<strong>en</strong> <strong>de</strong> ka<strong>de</strong>rs<br />

on<strong>de</strong>r e<strong>en</strong> glaasje wijn. In e<strong>en</strong> petit comité werk<strong>en</strong>. Niet met directiev<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> van <strong>de</strong> BUN<br />

maar in harmonie werk<strong>en</strong>. JW vraagt aan VM <strong>en</strong> RL of ze dan bereid zijn <strong>de</strong> eerstkom<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

tijd te kijk<strong>en</strong> wat ie<strong>de</strong>r doet, om te zorg<strong>en</strong> dat er hel<strong>de</strong>rheid is. Niet prat<strong>en</strong> zon<strong>de</strong>r dat er<br />

hel<strong>de</strong>rheid is waar we naar toe will<strong>en</strong>. VM heeft nog steeds het i<strong>de</strong>e <strong>en</strong> <strong>de</strong> ervaring dat er<br />

binn<strong>en</strong> <strong>de</strong> BOS erg<strong>en</strong>s gradueel e<strong>en</strong> stuk wantrouw<strong>en</strong> is naar <strong>de</strong> BUN toe. Dat moet er eerst<br />

uit voordat we over statut<strong>en</strong> e.d. gaan prat<strong>en</strong>. Veel meer op het persoonlijke nivo. De bo<strong>de</strong>m<br />

is nog heel dun. We moet<strong>en</strong> Gijs ook e<strong>en</strong> beetje <strong>de</strong> ruimte gev<strong>en</strong> om zijn plek te vin<strong>de</strong>n<br />

binn<strong>en</strong> het bestuur. JW: ook overleg over welke richting we uit will<strong>en</strong>: VM/JW/RL. VM: het is<br />

ook <strong>de</strong>els e<strong>en</strong> taak van Gijs om binn<strong>en</strong> het BOS bestuur die bo<strong>de</strong>m steviger te mak<strong>en</strong> om<br />

met ons aan tafel te gaan zitt<strong>en</strong>. JW geeft aan dat het sociocratisch mo<strong>de</strong>l nog niet weg is.<br />

Als Philip zegt dat hij ge<strong>en</strong> cons<strong>en</strong>t geeft is het niet weg. VM: invloed bij <strong>de</strong> BOS gaat niet via<br />

het sociocratisch mo<strong>de</strong>l. JW <strong>de</strong>nkt dat Gijs te optimistisch is. Wat wel zou kunn<strong>en</strong> lukk<strong>en</strong> is<br />

<strong>de</strong> relatie BUN/BOS op e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>re manier opzett<strong>en</strong>. VM <strong>de</strong>nkt dat dat niet kan, als wij als<br />

toetsingska<strong>de</strong>r hebb<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> BOS langs e<strong>en</strong> meetlat gelegd moet wor<strong>de</strong>n. JW: maar <strong>de</strong><br />

2<br />

Bijlage 4


BUN is <strong>de</strong> moe<strong>de</strong>rorganisatie. Er is e<strong>en</strong> sociocratisch mo<strong>de</strong>l in het BOS bestuur, maar relatie<br />

BUN/BOS is niet e<strong>en</strong> kwestie van het BOS bestuur. BV: BOS kan cons<strong>en</strong>sus krijg<strong>en</strong> over<br />

hoe ze het oploss<strong>en</strong> maar niet dat ze het oploss<strong>en</strong>. Discussie over het sociocratisch mo<strong>de</strong>l.<br />

JW <strong>de</strong>nkt wel dat het mogelijk is om in <strong>de</strong> verhouding BUN/BOS iets voor elkaar te krijg<strong>en</strong>.<br />

JW/VM/RL overlegg<strong>en</strong>. Op niet te lange termijn statuut. Et<strong>en</strong>tje VM/RL/JW met Gijs <strong>en</strong><br />

Gertjan. RL belt Gijs. Geeft Gijs <strong>de</strong> ruimte om m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> van <strong>de</strong> BOS uit te nodig<strong>en</strong>. VM: niet<br />

meer dan twee. JW: Gijs mag ook alle<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>. VM is niet teg<strong>en</strong> JW´s i<strong>de</strong>eën maar vindt<br />

dat, als je te snel met e<strong>en</strong> docum<strong>en</strong>t komt, dit vooral bij m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die weinig vertrouw<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> kor<strong>en</strong> op <strong>de</strong> mol<strong>en</strong> is om het kapot te schiet<strong>en</strong>. Er zijn nog steeds g<strong>en</strong>oeg elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

aanwezig die het teg<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> werk<strong>en</strong>.<br />

3<br />

Bijlage 4


Relatie BUN/BOS <strong>–</strong> brainstorm 4 september 2006<br />

JW = Jan W em Houthoff (oud-)voorz tter BUN (2003-2006)<br />

VM = Varam tra (Theo A kema<strong>de</strong>) (oud-)voorz tter BUN (2006-2009)<br />

RL = Rob L n<strong>de</strong>man med o 2006 adv seur van het BUN-bestuur<br />

Bijlage 5<br />

Inleiding: JW is nu drie jaar lid van het bestuur van <strong>de</strong> BOS. In die tijd is er nog nooit gepraat<br />

over <strong>de</strong> BUN. In art. 39F lid 1 staat dat e<strong>en</strong> z<strong>en</strong>dmachtiging alle<strong>en</strong> verstrekt wordt aan<br />

koepelorganisaties. In art. 39F lid 2 staat dat <strong>de</strong> koepelorganisatie e<strong>en</strong> omroeporganisatie kan<br />

opricht<strong>en</strong> die <strong>de</strong> programmaʼs van <strong>de</strong> koepelorganisatie maakt. De BOS is dus <strong>de</strong><br />

omroeporganisatie van <strong>de</strong> BUN. Als dit zo is, waarom wordt er dan nooit over <strong>de</strong> BUN gepraat <strong>en</strong><br />

nooit verantwoording afgelegd aan <strong>de</strong> BUN? In het begin war<strong>en</strong> JK <strong>en</strong> Johan Niezing in conflict<br />

over relatie BUN/BOS. Het bestuur van <strong>de</strong> BOS werd hierdoor <strong>en</strong> ook door an<strong>de</strong>re frustraties<br />

onwerkbaar. JW heeft eerst <strong>de</strong> interne perikel<strong>en</strong> in <strong>de</strong> BOS will<strong>en</strong> oploss<strong>en</strong> alvor<strong>en</strong>s <strong>de</strong> strijd aan<br />

te gaan over dit thema.<br />

De BOS is <strong>de</strong> omroep van <strong>de</strong> BUN <strong>en</strong> di<strong>en</strong>t het programmabeleid van <strong>de</strong> BUN uit te voer<strong>en</strong>. Op<br />

dit uit-gangspunt zitt<strong>en</strong> e<strong>en</strong> aantal restricties. De BOS bepaalt b.v. met welke m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong> <strong>de</strong> program-maʼs gemaakt wor<strong>de</strong>n. De BUN kan niet aan <strong>de</strong> financiële mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong> van <strong>de</strong><br />

BOS kom<strong>en</strong> <strong>en</strong> heeft ge<strong>en</strong> zicht op programmaʼs mak<strong>en</strong>. De BUN moet niet in technische ding<strong>en</strong><br />

gaan ingrijp<strong>en</strong> <strong>en</strong> ook niet al te zeer op in-dividuele programmaʼs will<strong>en</strong> in gaan. Maar <strong>de</strong> BOS<br />

moet <strong>de</strong> grote hoofdlijn<strong>en</strong> van het programmabeleid voorlegg<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> BUN <strong>en</strong> als <strong>de</strong> BUN het<br />

niet e<strong>en</strong>s is met het programmabeleid moet <strong>de</strong> BOS e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>r programmabeleid mak<strong>en</strong>. Hier<br />

teg<strong>en</strong> zal het hele bestuur van <strong>de</strong> BOS, behalve JW, zich met hand <strong>en</strong> tand verzett<strong>en</strong>. Dat wij in<br />

<strong>de</strong> beleidsvrijheid van <strong>de</strong> BOS zou<strong>de</strong>n kom<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> hekel punt.<br />

Discussie: Hoe kunn<strong>en</strong> we dit het beste aanpakk<strong>en</strong>? JW: <strong>de</strong> BOS moet naar <strong>de</strong> BUN kom<strong>en</strong>,<br />

niet <strong>de</strong> BUN naar <strong>de</strong> BOS. Ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong> mee e<strong>en</strong>s. Waar het om gaat is dat <strong>de</strong> programmaʼs die van<br />

<strong>de</strong> BUN zijn. We hoev<strong>en</strong> ons niet te bemoei<strong>en</strong> met <strong>de</strong> jaarcijfers <strong>en</strong> mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong> waarmee <strong>de</strong> BOS<br />

<strong>de</strong> programmaʼs maakt. Het BOS- bestuur doet <strong>de</strong> beleidscyclus <strong>en</strong> het bestuur van <strong>de</strong> BUN stelt<br />

e<strong>en</strong> aantal randvoorwaar<strong>de</strong>n vast. JW <strong>de</strong>nkt dat er e<strong>en</strong> machtsstrijd zal gaan ontstaan. Wat is <strong>de</strong><br />

beste aanpak? Eerst met Gert-Jan prat<strong>en</strong>, vervolg<strong>en</strong>s met Babeth? VM zou het niet via <strong>de</strong><br />

directie maar via het bestuur spel<strong>en</strong>. JW wil eerst <strong>de</strong> c<strong>en</strong>trale spelers wat vertrouw<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

daarmee beginn<strong>en</strong>. VM: daarmee passeer je het bestuur. Stelt voor om e<strong>en</strong> brief aan het BOSbestuur<br />

te z<strong>en</strong><strong>de</strong>n met het voorstel om met het BUN-bestuur over on<strong>de</strong>rlinge relaties te prat<strong>en</strong>.<br />

Gewoon zegg<strong>en</strong> waar het op staat: we will<strong>en</strong> dat er e<strong>en</strong> vruchtbare relatie ontstaat tuss<strong>en</strong> het<br />

BUN-bestuur (die <strong>de</strong> z<strong>en</strong>dmachtiging heeft) <strong>en</strong> het BOS-bestuur. RL: zou kunn<strong>en</strong> overweg<strong>en</strong> om<br />

die verga<strong>de</strong>ring door e<strong>en</strong> extern iemand te lat<strong>en</strong> lei<strong>de</strong>n. JW: Jan Merkx? VM: nee, die heeft zijn<br />

spor<strong>en</strong> achtergelat<strong>en</strong> bij <strong>de</strong> BOS <strong>en</strong> heeft <strong>de</strong> wortel van het kwaad er niet uit gehaald. JW: dat<br />

kon hij niet. Wie dan? Het moet iemand zijn die <strong>de</strong> omroepwereld k<strong>en</strong>t. Ziet bijna ge<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

die het kunn<strong>en</strong> lei<strong>de</strong>n. RL: die verga<strong>de</strong>ring is niet moeilijk. Je hebt e<strong>en</strong> voorzitter nodig die rustig<br />

blijft <strong>en</strong> bei<strong>de</strong> partij<strong>en</strong> laat sprek<strong>en</strong>. JW: het is e<strong>en</strong> extreem moeilijke verga<strong>de</strong>ring! Allemaal<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met ou<strong>de</strong> patron<strong>en</strong>. VM: het is ge<strong>en</strong> thuiswedstrijd van het BOS-bestuur. Wij nodig<strong>en</strong> ze<br />

uit. Externe voorzitter, die we goed moet<strong>en</strong> in prat<strong>en</strong>. Her<strong>de</strong>finiër<strong>en</strong> van <strong>de</strong> relatie op basis van<br />

<strong>de</strong> wetgeving. Niet één verga<strong>de</strong>ring, maar e<strong>en</strong> aantal verga<strong>de</strong>ring<strong>en</strong>. Pas op e<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong> mom<strong>en</strong>t<br />

zegg<strong>en</strong> waar het om gaat. De BOS kan veel beter, daar gaat het om. JW: aantal<br />

verga<strong>de</strong>ring<strong>en</strong> nodig. VM: eerste testcase: als wij ze uitnodig<strong>en</strong>, gaan ze dan kom<strong>en</strong>? JW:<br />

neutrale voorzitter, die <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> emoties goed weet te hanter<strong>en</strong>. RL: het gaat toch over e<strong>en</strong><br />

bestuur, overleg <strong>en</strong> afstemming? JW: ja, maar binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> heel specifiek ka<strong>de</strong>r. Het ev<strong>en</strong>wicht<br />

tuss<strong>en</strong> BUN <strong>en</strong> BOS moet zijn beslag krijg<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> al <strong>de</strong> regeling<strong>en</strong> <strong>en</strong> richtlijn<strong>en</strong> van <strong>de</strong> 39F<br />

omroepwet. RL: het gaat er om welke partij welke verantwoor<strong>de</strong>lijkheid heeft. Dat <strong>de</strong> BOS<br />

dui<strong>de</strong>lijk krijgt hoe <strong>de</strong> relatie is. JW: hoe gaat zich dat ev<strong>en</strong>wicht vorm<strong>en</strong>? VM: op het mom<strong>en</strong>t dat<br />

BUN <strong>en</strong> BOS collegiaal aan tafel kunn<strong>en</strong> zitt<strong>en</strong> kun je het buit<strong>en</strong> <strong>de</strong> regels hou<strong>de</strong>n. JW: dan<br />

kiez<strong>en</strong> we iemand die twee gesprekk<strong>en</strong> gaat lei<strong>de</strong>n om te kijk<strong>en</strong> of wij op gelijkwaardige wijze<br />

gesprekk<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> voer<strong>en</strong>. BV: BOS moet inlever<strong>en</strong>. VM: ze lever<strong>en</strong> niet in, ze miss<strong>en</strong> iets. Er is<br />

e<strong>en</strong> veel te smal draagvlak van waaruit <strong>de</strong> BOS aan het werk is. Als wij het conflict op regel- <strong>en</strong><br />

wetgeving gaan uitvoer<strong>en</strong> wordt het niets. RL: doel gesprek tweeledig: dat <strong>de</strong> BUN bepaal<strong>de</strong>


Bijlage 5<br />

verantwoor<strong>de</strong>lijkhe<strong>de</strong>n heeft <strong>en</strong> <strong>de</strong> BOS dit di<strong>en</strong>t te ac-cepter<strong>en</strong>; dat die taakver<strong>de</strong>ling <strong>de</strong> BOS<br />

t<strong>en</strong> goe<strong>de</strong> komt. JW: als alles goed gaat twee gesprekk<strong>en</strong>, zo niet, gesprekslei<strong>de</strong>r er uit <strong>en</strong> dan<br />

juridisch aanpakk<strong>en</strong>. Heel goed om <strong>de</strong>ze twee gesprekk<strong>en</strong> te voer<strong>en</strong>. Hoop dat het zo loopt. E<strong>en</strong><br />

goe<strong>de</strong> voorzitter vin<strong>de</strong>n. Iemand die veel met dit bijltje gehakt heeft. VM/RL kijk<strong>en</strong> in hun<br />

netwerk, contact met JW. JW: goed dat BUN BOS uitnodigt <strong>en</strong> e<strong>en</strong> voorzitter aandraagt. RL:<br />

vri<strong>en</strong><strong>de</strong>-lijk, met brief <strong>en</strong> telefoontje. JW: in BOS-bestuur mee<strong>de</strong>l<strong>en</strong> dat hij <strong>de</strong>ze discussie niet als<br />

BOS-bestuurslid aangaat. JW stuurt mailtje naar BUN-bestuursle<strong>de</strong>n waarin in het kort <strong>de</strong>ze<br />

procedure wordt aangegev<strong>en</strong>.


Bijlage 6


Bijlage 6


Bijlage 6


BUN najaarsoverleg 15nov08 bijlage ag<strong>en</strong>dapunt 4<br />

VERSLAG ALV B.U.N. 19 april 2008, locatie: Zal<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum “Utrecht-Zuid”, Amaliadwarsstraat 2d, 3522 AR Utrecht<br />

Aanwezig: Gertjan Mul<strong>de</strong>r (BOS, Z<strong>en</strong> C<strong>en</strong>trum Amsterdam), Jan Kapteijn (Jewel Heart), Ujukarin (BC Amsterdam<br />

VWBO), Akasasuri, Khemasiri (Metta Vihara), Dorine Esser (Vorm & Leegte), Annelies van <strong>de</strong>r Heij<strong>de</strong>n<br />

(Maitreya Instituut), Le<strong>en</strong> van <strong>de</strong>r Meij (Sakya Thegch<strong>en</strong> Ling, Platform Boeddhisme & Sterv<strong>en</strong>), Nel <strong>de</strong> Best<br />

(LGIGPA), Zeshin van <strong>de</strong>r Plas, Tessy Geurink (Suir<strong>en</strong>-Ji), Anjo Kasman, Peter <strong>de</strong>n Hollan<strong>de</strong>r (Z<strong>en</strong> River),<br />

Hester <strong>de</strong> Groot, Jan Willem Houthoff (Naropa Instituut), Jean Karel Hylkema (adviseur BUN-bestuur), Ell<strong>en</strong><br />

Richters, Marcel Wolfkamp (BC Arnhem VWBO), Liang Tjoa (Kadam Chöling), Rob van Eijk (Stichting Inzichts<br />

Meditatie), Nhut Quang Nguy<strong>en</strong> (Stichting VBSN), Judith Kars (Maha Karuna Ch'an), Moniek Noor<strong>en</strong> (Stichting<br />

Sayagyi U Ba Khin), Klaas Vos (Vipassana Meditatie Groning<strong>en</strong>), Jan Go<strong>en</strong>é (Platform Boeddhisme & Sterv<strong>en</strong>),<br />

Bianca Vermeij (Sangha Metta, Werkgroep Geëngageerd Boeddhisme), Ernst Kleisterlee (Shambhala, Hospice<br />

<strong>de</strong> Lief<strong>de</strong>), <strong>Richard</strong> Suss<strong>en</strong>bach (RIGPA, Mandalaschool)<br />

BUN bestuur: Varamitra (VM), Michel Dingart<strong>en</strong> (MD), Marianne Brinks (MB), Matthieu Vaess<strong>en</strong> (MV), Petra<br />

Hubbeling (PH), Gunabhadri (notul<strong>en</strong>). Afwezig: Wanda Sluyter. Kandidaat bestuurslid: Francisca Boel (FB)<br />

Afwezig met bericht: Patricia Strooper (RIGPA), Guus van <strong>de</strong>r Valk (Karma Eusel Ling), Herman Waumans<br />

(Kagyu Rintch<strong>en</strong> Gyamtso Ling), Irène Kyojo Bakker (Z<strong>en</strong> Spirit), Baldwin Schreurs (Geme<strong>en</strong>schap van Boeddhistische<br />

Contemplatiev<strong>en</strong>), Wanda Sluyter (Stichting Zaz<strong>en</strong>). Afwezig zon<strong>de</strong>r bericht: Diamantweg Boeddhisme<br />

van <strong>de</strong> Karma Kagyu Linie, F.G.S. He Hwa Tempel, International Z<strong>en</strong> C<strong>en</strong>ter Noor<strong>de</strong>r Poort, Karma Deleg<br />

Chö Pel Ling, Lev<strong>en</strong> in Aandacht, Stichting Vri<strong>en</strong><strong>de</strong>n van het Boeddhisme, Bön Garuda, Dzogch<strong>en</strong> Community<br />

1. Op<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> welkom<br />

Varamitra heet all<strong>en</strong> welkom op het voorjaarsoverleg van <strong>de</strong> BUN. Om 15.30 uur korte pauze.<br />

2. Vaststelling ag<strong>en</strong>da<br />

Wanda Sluyter, p<strong>en</strong>ningmeester van <strong>de</strong> BUN, is niet aanwezig vanwege e<strong>en</strong> clash van belang<strong>en</strong>. Punt 5<br />

financieel jaarverslag naar najaarsoverleg. Begroting hebb<strong>en</strong> we wel maar kunn<strong>en</strong> we zon<strong>de</strong>r p<strong>en</strong>ningmeester<br />

niet vaststell<strong>en</strong>. Goedkeuring verslag kascommissie wel vandaag, maar <strong>de</strong>charger<strong>en</strong> van <strong>de</strong> p<strong>en</strong>ningmeester kan<br />

alle<strong>en</strong> in haar aanwezigheid dus ook naar najaarsoverleg.<br />

3. Me<strong>de</strong><strong>de</strong>ling<strong>en</strong> <strong>en</strong> ingekom<strong>en</strong> stukk<strong>en</strong><br />

1. Rond <strong>de</strong> film van Geert Wil<strong>de</strong>rs zijn er e<strong>en</strong> aantal overlegg<strong>en</strong> geweest met ministers Hirsch Ballin <strong>en</strong> Vogelaar,<br />

die uitermate goed verlop<strong>en</strong> zijn. Jan Willem Houthoff <strong>en</strong> Varamitra hebb<strong>en</strong> <strong>de</strong>elg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> aan <strong>de</strong>ze bespreking<strong>en</strong>.<br />

Complim<strong>en</strong>t van <strong>de</strong> regering m.n. Balk<strong>en</strong><strong>en</strong><strong>de</strong> over <strong>de</strong> wijze waarop <strong>de</strong> religieuze lei<strong>de</strong>rs on<strong>de</strong>rling zo<br />

coöperatief hebb<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>gewerkt, <strong>en</strong> met <strong>de</strong> regering <strong>en</strong> ambt<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> die <strong>de</strong> regering on<strong>de</strong>rsteun<strong>en</strong>. Binn<strong>en</strong>kort<br />

is er weer zo’n overleg om <strong>de</strong> hele gang van zak<strong>en</strong> te evaluer<strong>en</strong>.<br />

2. De BUN is ingeroep<strong>en</strong> n.a.v. escalaties in e<strong>en</strong> boeddhistisch c<strong>en</strong>trum te Mid<strong>de</strong>lburg, waar e<strong>en</strong> zelfb<strong>en</strong>oem<strong>de</strong><br />

lama op e<strong>en</strong> vreselijke manier heeft huisgehou<strong>de</strong>n. De BUN heeft hier op gereageerd door met betrokk<strong>en</strong><br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> eerst te kijk<strong>en</strong> wat er aan <strong>de</strong> hand was <strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s sam<strong>en</strong> met Kaye Miner van het Maitreya Instituut<br />

e<strong>en</strong> dag met <strong>de</strong> betrokk<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> te prat<strong>en</strong> om perspectief te bie<strong>de</strong>n in wat ze meegemaakt hebb<strong>en</strong>. Het is<br />

uitermate belangrijk dat dit soort signal<strong>en</strong> opgepakt wor<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> maatschappij. Kom je zoiets teg<strong>en</strong>, meld het bij<br />

<strong>de</strong> BUN. We hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> netwerk om er iets mee te do<strong>en</strong>. VM is ontzett<strong>en</strong>d blij dat Annelies van <strong>de</strong>r Heij<strong>de</strong>n <strong>en</strong><br />

Kaye Miner van Maitreya geholp<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>. Dit is e<strong>en</strong> typisch voorbeeld van traditie overstijg<strong>en</strong><strong>de</strong> sam<strong>en</strong>werking.<br />

4. Notul<strong>en</strong> ALV 17 november 2007<br />

Notul<strong>en</strong> vastgesteld. Met dank aan Gunabhadri. Op <strong>de</strong> BUN-website staat e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>vatting van <strong>de</strong> notul<strong>en</strong> van<br />

het najaarsoverleg. Zie http://www.<strong>boeddhisme</strong>.nl/nieuws/ALVnajaar2007.html<br />

5. Financiën<br />

VM leest het verslag van <strong>de</strong> kascommissie (Ernst Kleisterlee, Jan <strong>de</strong> Breet) voor. Zie bijlage. Vaststelling balans<br />

<strong>en</strong> begroting, alsme<strong>de</strong> <strong>de</strong>charger<strong>en</strong> van p<strong>en</strong>ningmeester <strong>en</strong> vaststell<strong>en</strong> kascommissie 2009 komt in het najaarsoverleg<br />

aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> i.v.m. afwezigheid van <strong>de</strong> p<strong>en</strong>ningmeester. Gertjan Mul<strong>de</strong>r: is het niet gebruikelijk om het<br />

banksaldo in <strong>de</strong> begroting op te nem<strong>en</strong>? Hiermee wordt <strong>de</strong> schijn gewekt dat €18.000 niet wordt toegevoegd aan<br />

het vermog<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat is niet het geval.<br />

Voortgang Zilver<strong>en</strong> Kruis Achmea (ZKA). PH: we strev<strong>en</strong> naar 1000 <strong>de</strong>elnemers per januari 2009. Mom<strong>en</strong>teel<br />

zijn we bezig met kijk<strong>en</strong> wat <strong>de</strong> voor<strong>de</strong>l<strong>en</strong> van <strong>de</strong> verzekering kunn<strong>en</strong> zijn: partij<strong>en</strong> zoek<strong>en</strong> die korting<strong>en</strong> will<strong>en</strong><br />

1<br />

BUN - ALV 190408 / GB 20-5-2008<br />

Bijlage 7


BUN najaarsoverleg 15nov08 bijlage ag<strong>en</strong>dapunt 4<br />

VERSLAG ALV B.U.N. 19 april 2008, locatie: Zal<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum “Utrecht-Zuid”, Amaliadwarsstraat 2d, 3522 AR Utrecht<br />

gev<strong>en</strong> op <strong>de</strong>elnemers aan <strong>de</strong> verzekering, b.v. Asoka korting op boek<strong>en</strong>, afsprak<strong>en</strong> met reisbureau’s over korting<br />

op boeddhistische reiz<strong>en</strong>, <strong>en</strong>z. I<strong>de</strong>eën zijn welkom. Vanuit het Muziektheater is e<strong>en</strong> uitnodiging naar alle<br />

verzeker<strong>de</strong>n verzon<strong>de</strong>n met 50% korting op e<strong>en</strong> voorstelling van e<strong>en</strong> Cambodjaans dansgezelschap. Vanuit het<br />

Leefstijlc<strong>en</strong>trum ligt er <strong>de</strong> vraag of wij m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> aanbie<strong>de</strong>n voor mindfulness stress based reduction. Zodra<br />

het overleg hier over rond is wordt er via <strong>de</strong> BUN e<strong>en</strong> bericht naar <strong>de</strong> sangha’s toegestuurd. Zeshin: ik zal nooit<br />

e<strong>en</strong> training aan m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> om gezon<strong>de</strong>r te wor<strong>de</strong>n, het is religieus on<strong>de</strong>rricht dat ik geef. PH: an<strong>de</strong>re<br />

sangha’s will<strong>en</strong> er misschi<strong>en</strong> wel gebruik van mak<strong>en</strong>. Tessy Geurink: 10 jaar gele<strong>de</strong>n was er e<strong>en</strong> discussie m.b.t.<br />

psychotherapie. To<strong>en</strong> niet doorgezet. De link met ZKA is dui<strong>de</strong>lijk maar je moet er heel voorzichtig mee omgaan.<br />

PH: <strong>de</strong> BUN is <strong>de</strong> poort om training<strong>en</strong> aan te bie<strong>de</strong>n bij ZKA. Zeshin: je doet het wel on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> noemer<br />

<strong>boeddhisme</strong>. Jan Willem Houthoff: zou niet te bang zijn om vanuit het <strong>boeddhisme</strong> zo nu <strong>en</strong> dan m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> te lat<strong>en</strong><br />

ruik<strong>en</strong> aan wat wij als boeddhist<strong>en</strong> do<strong>en</strong>. Zeshin: gevaar is dat <strong>de</strong> overheid ons niet als boeddhistische maar als<br />

gezondheidsorganisatie ziet. VM: dat is niet zo. VM heeft het met diezelf<strong>de</strong> overheid juist ook hier over. Le<strong>en</strong> v.d.<br />

Meij: in e<strong>en</strong> aantal algem<strong>en</strong>e verga<strong>de</strong>ring<strong>en</strong>, to<strong>en</strong> dit principieel aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> was, hebb<strong>en</strong> we bewust gekoz<strong>en</strong> dat<br />

we in zee gaan met ZKA met het i<strong>de</strong>e dat er boeddhistische mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong> zijn die bijdrag<strong>en</strong> aan gezondheid. Bianca<br />

Vermeij: boeddhist<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> behoefte aan e<strong>en</strong> bepaal<strong>de</strong> manier van behan<strong>de</strong>ling <strong>en</strong> sterv<strong>en</strong>, vandaaruit die<br />

sam<strong>en</strong>werking. An<strong>de</strong>re behoeft<strong>en</strong> dan gewone verzeker<strong>de</strong>n. Le<strong>en</strong> v.d. Meij: we hebb<strong>en</strong> gesprok<strong>en</strong> over mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong><br />

in dat pakket die e<strong>en</strong> boeddhistisch karakter hebb<strong>en</strong>. Judith Kars: vindt dat die ruimte er moet zijn. Heeft niet veel<br />

moeite met e<strong>en</strong> <strong>de</strong>rgelijke actie. VM: i.i.g. hebb<strong>en</strong> we tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> vorige verga<strong>de</strong>ring afgesprok<strong>en</strong> dat sangha’s die<br />

interesse hebb<strong>en</strong> om dit te on<strong>de</strong>rzoek<strong>en</strong> contact kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> met het Leefstijlc<strong>en</strong>trum. Er zijn allerlei ontwikkeling<strong>en</strong><br />

bezig waar e<strong>en</strong> aantal sangha’s wel <strong>en</strong> an<strong>de</strong>re niet aan will<strong>en</strong> meedo<strong>en</strong>. Zij die dit lever<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> het ook<br />

op persoonlijke titel do<strong>en</strong>. Jan Willem Houthoff: 1000 bloem<strong>en</strong> bloei<strong>en</strong> ook binn<strong>en</strong> <strong>de</strong> BUN. Le<strong>en</strong> v.d. Meij: vanuit<br />

<strong>de</strong> plann<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> boeddhistische hospice is bek<strong>en</strong>d dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> <strong>de</strong>el e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> bijdrage lever<strong>en</strong> in<br />

<strong>de</strong> kost<strong>en</strong> die niet altijd door <strong>de</strong> ziektekost<strong>en</strong>verzekering wordt vergoed. Het zou kunn<strong>en</strong> dat hier wel over gepraat<br />

kan gaan wor<strong>de</strong>n. Ernst Kleisterlee is ook in gesprek met ZKA.<br />

6. Relatie BUN-BOS<br />

MD: <strong>de</strong> BOS moet primair voldo<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> vereist<strong>en</strong> van <strong>de</strong> media <strong>en</strong> <strong>de</strong> politiek (goed bestuur <strong>en</strong> integriteit). Dit<br />

betek<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> raad van toezicht <strong>en</strong> raad van bestuur (uitvoer<strong>en</strong>d orgaan) die geschei<strong>de</strong>n zijn. In het verle<strong>de</strong>n<br />

hebb<strong>en</strong> we ervoor gekoz<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> BOS e<strong>en</strong> zelfstandige organisatie is <strong>en</strong> dat <strong>de</strong> BUN primair <strong>de</strong> belang<strong>en</strong><br />

behartigt van <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>en</strong> niet primair e<strong>en</strong> toezichthou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> functie heeft. Tot op he<strong>de</strong>n zat<strong>en</strong> er 2 le<strong>de</strong>n uit <strong>de</strong><br />

BUN in het BOS-bestuur. We hebb<strong>en</strong> er als BUN voor gekoz<strong>en</strong> om hier ge<strong>en</strong> gebruik meer van te mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

zetels in <strong>de</strong> raad te vervang<strong>en</strong> door <strong>de</strong> volg<strong>en</strong><strong>de</strong> communicatiestructuur: het BUN-bestuur <strong>en</strong> <strong>de</strong> raad van toezicht<br />

hebb<strong>en</strong> 2x per jaar e<strong>en</strong> afstemmingsoverleg <strong>en</strong> <strong>de</strong> BOS doet verslag in <strong>de</strong> BUN-le<strong>de</strong>nverga<strong>de</strong>ring over het te<br />

voer<strong>en</strong> beleid. Op <strong>de</strong>ze manier kunn<strong>en</strong> we heel goed contact hou<strong>de</strong>n. Ver<strong>de</strong>r staat voor BUN-le<strong>de</strong>n <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur altijd<br />

op<strong>en</strong> om te participer<strong>en</strong> in <strong>de</strong> participatieraad. Omdat <strong>de</strong> BUN formeel <strong>de</strong> lic<strong>en</strong>tiehou<strong>de</strong>r is van <strong>de</strong> BOS di<strong>en</strong>t <strong>de</strong><br />

BUN <strong>de</strong> lic<strong>en</strong>tie ie<strong>de</strong>re 5 jaar te on<strong>de</strong>rtek<strong>en</strong><strong>en</strong>. Tot nu toe was hier ge<strong>en</strong> dui<strong>de</strong>lijke procedure omhe<strong>en</strong> gezet. We<br />

hebb<strong>en</strong> er voor gekoz<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> BOS dit zelf regelt. Vindt <strong>de</strong> BUN (sangha’s of bestuur) dat <strong>de</strong> BOS niet voldoet<br />

aan haar statut<strong>en</strong>, dan heeft <strong>de</strong> BUN altijd <strong>de</strong> mogelijkheid <strong>de</strong> lic<strong>en</strong>tie in te trekk<strong>en</strong>.<br />

Jan Willem Houthoff: <strong>de</strong> aanvraagprocedure van <strong>de</strong> lic<strong>en</strong>tie was op zich best dui<strong>de</strong>lijk. MD: in <strong>de</strong> praktijk stel<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

BOS <strong>de</strong> lic<strong>en</strong>tie op, wij als BUN hoef<strong>de</strong>n alle<strong>en</strong> maar te tek<strong>en</strong><strong>en</strong>. Er was niets afgesprok<strong>en</strong> over hoeveel tijd <strong>de</strong><br />

BOS heeft om dat te do<strong>en</strong> e.d. Dat moest<strong>en</strong> we nu helemaal gaan omschrijv<strong>en</strong>. We hebb<strong>en</strong> er voor gekoz<strong>en</strong> dat<br />

niet te do<strong>en</strong>. Liang Tjoa: <strong>de</strong> BOS is <strong>de</strong> spreekbuis voor heel boeddhistisch Ne<strong>de</strong>rland. Hoe hebb<strong>en</strong> <strong>de</strong> sangha’s in<br />

Ne<strong>de</strong>rland nu invloed op <strong>de</strong> BOS? MD: voor <strong>de</strong> sangha’s zelf is er <strong>de</strong> mogelijkheid om in <strong>de</strong> participatieraad te<br />

zitt<strong>en</strong>. Ver<strong>de</strong>r voert het BUN-bestuur op bestuurlijk <strong>en</strong> raad van toezicht niveau overleg over het beleid van <strong>de</strong><br />

BOS <strong>en</strong> in <strong>de</strong> algem<strong>en</strong>e le<strong>de</strong>nverga<strong>de</strong>ring doet <strong>de</strong> raad van toezicht verslag van het beleid. Jan Willem Houthoff:<br />

het <strong>en</strong>ige mid<strong>de</strong>l dat je hebt geef je zo uit han<strong>de</strong>n. VM: in het huidige <strong>de</strong>legatiebesluit van 17 maart 1997 staat:<br />

"<strong>de</strong> verteg<strong>en</strong>woordigers van <strong>de</strong> BUN nem<strong>en</strong> <strong>de</strong>el aan het bestuur van <strong>de</strong> BOS zon<strong>de</strong>r bin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> lastgeving." Het<br />

lijkt alsof wij als BUN e<strong>en</strong> rechtsstreekse relatie hebb<strong>en</strong> in <strong>de</strong> zetels, maar dat is niet zo. De lic<strong>en</strong>tie blijft in het<br />

bezit van <strong>de</strong> BUN <strong>en</strong> we hebb<strong>en</strong> afgesprok<strong>en</strong> dat het BOS-bestuur repres<strong>en</strong>tatief moet zijn voor boeddhistisch<br />

Ne<strong>de</strong>rland wat betreft sam<strong>en</strong>stelling. Er zijn allerlei gewone wettelijke mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong> zowel voor <strong>de</strong> BOS als voor <strong>de</strong><br />

BUN om <strong>de</strong> BOS zo nodig op <strong>de</strong> vingers te tikk<strong>en</strong>. Tessy Geurink: wat is <strong>de</strong> aanleiding om dit om te gooi<strong>en</strong>? MD:<br />

we wil<strong>de</strong>n meer hel<strong>de</strong>rheid creër<strong>en</strong> in <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkhe<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rling <strong>en</strong> er war<strong>en</strong> nieuwe regels <strong>en</strong><br />

2<br />

BUN - ALV 190408 / GB 20-5-2008<br />

Bijlage 7


Bijlage 7<br />

BUN najaarsoverleg 15nov08 bijlage ag<strong>en</strong>dapunt 4<br />

VERSLAG ALV B.U.N. 19 april 2008, locatie: Zal<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum “Utrecht-Zuid”, Amaliadwarsstraat 2d, 3522 AR Utrecht<br />

richtlijn<strong>en</strong> integriteit goed bestuur vanuit <strong>de</strong> omroep. VM: als iemand van <strong>de</strong> BUN was het in het BOS-bestuur<br />

moeilijk om hel<strong>de</strong>re, onafhankelijke kritiek te gev<strong>en</strong>, omdat je er zat als bestuur<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> BOS <strong>en</strong> dus vanuit <strong>de</strong><br />

belang<strong>en</strong> van <strong>de</strong> BOS moest <strong>de</strong>nk<strong>en</strong>. Jan Kapteijn: is <strong>de</strong> directeur nu het <strong>en</strong>ige bestuurslid? VM: meestal heb je<br />

in dit soort organisaties e<strong>en</strong> raad van toezicht <strong>en</strong> raad van bestuur mo<strong>de</strong>l. Het huidige bestuur wordt <strong>de</strong> raad van<br />

toezicht <strong>en</strong> <strong>de</strong> directeur wordt <strong>de</strong> raad van bestuur. Jan Kapteijn: dit geeft vrij veel macht aan <strong>de</strong> directie, want die<br />

vormt het bestuur. Daar kan je nog e<strong>en</strong> laag tuss<strong>en</strong> zett<strong>en</strong>. VM: <strong>de</strong> raad van toezicht bepaalt het mandaat van het<br />

bestuur. Tessy Geurink: <strong>de</strong> BOS ontle<strong>en</strong>t haar bestaansrecht aan het feit dat er e<strong>en</strong> aantal boeddhistische le<strong>de</strong>n<br />

zijn, die <strong>de</strong> BUN verteg<strong>en</strong>woordigt. Je kunt dit overdrag<strong>en</strong> aan het bestuur, die zorgt voor <strong>de</strong> bedrijfsvorming.<br />

Praktisch gezi<strong>en</strong> kan ik het me voorstell<strong>en</strong>, maar hoe is <strong>de</strong> link gewaarborgd tuss<strong>en</strong> het inhou<strong>de</strong>lijke <strong>en</strong> waar je<br />

als BUN achter kunt staan? VM: <strong>de</strong> link is dat we collegiaal contact hebb<strong>en</strong>, informeel, op basis van<br />

vri<strong>en</strong>dschappelijkheid. De formele lijn is er wanneer <strong>de</strong> BOS e<strong>en</strong> gr<strong>en</strong>s over gaat. MD: als <strong>de</strong> BUN-le<strong>de</strong>n zich niet<br />

meer herk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> in wat <strong>de</strong> BOS doet, komt dit op <strong>de</strong> algem<strong>en</strong>e le<strong>de</strong>nverga<strong>de</strong>ring aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong>. Jan Willem<br />

Houthoff: ver<strong>de</strong>r heb je <strong>de</strong> mogelijkheid om naar het commissariaat van <strong>de</strong> media te lop<strong>en</strong>, maar dan moet je je<br />

buit<strong>en</strong> <strong>de</strong> boeddhistische sfeer begev<strong>en</strong>. VM: <strong>de</strong> BOS is formeel gelinkt aan <strong>de</strong> BUN op basis van <strong>de</strong> lic<strong>en</strong>tieovere<strong>en</strong>komst.<br />

Ver<strong>de</strong>r bestaan er overlegstructur<strong>en</strong> zowel binn<strong>en</strong> <strong>de</strong> BOS als in <strong>de</strong> BUN, waar alle sangha’s aan<br />

mee kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong>. Tessy Geurink is bezorgd dat er ge<strong>en</strong> formeel mechanisme bestaat bij escalaties. VM:<br />

mom<strong>en</strong>teel is <strong>de</strong> formele relatie (n.l. dat er 2 BUN-le<strong>de</strong>n in het BOS-bestuur zitt<strong>en</strong>) maar schijn. Tessy Geurink: ik<br />

snap het voor bedrijfsvoering, maar vraag me af of dit e<strong>en</strong> w<strong>en</strong>selijke ontwikkeling is. Je geeft alles uit han<strong>de</strong>n.<br />

Ujukarin: er is directe inbr<strong>en</strong>g mogelijk via <strong>de</strong>elname in <strong>de</strong> participatieraad. Jean-Karel Hylkema: daar zitt<strong>en</strong> ook<br />

niet BUN-le<strong>de</strong>n in. MD: we kunn<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> goe<strong>de</strong> kritiek lever<strong>en</strong> op het beleid van <strong>de</strong> BOS als we in <strong>de</strong> raad van<br />

toezicht zitt<strong>en</strong>. Juist door het te schei<strong>de</strong>n kunn<strong>en</strong> we puur op <strong>de</strong> inhoud ingaan. VM: het commissariaat van <strong>de</strong><br />

media heeft e<strong>en</strong> aparte instructie gegev<strong>en</strong> over hoe <strong>de</strong> publieke omroep<strong>en</strong> mom<strong>en</strong>teel georganiseerd wor<strong>de</strong>n in<br />

Ne<strong>de</strong>rland <strong>en</strong> verantwoording aflegg<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> achterbann<strong>en</strong>. Op basis hiervan zijn we tot <strong>de</strong>ze conclusie<br />

gekom<strong>en</strong>. Tessy Geurink: betwijfelt of het voorstel ook echt e<strong>en</strong> verbetering is <strong>en</strong> wil e<strong>en</strong> aantek<strong>en</strong>ing plaats<strong>en</strong>. Is<br />

dit al beslot<strong>en</strong> of ligt het voor <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring als besluit? VM: het is in het najaarsoverleg besprok<strong>en</strong>. Op basis<br />

daarvan hebb<strong>en</strong> we gezegd dat we ver<strong>de</strong>r gaan met overleg <strong>en</strong> in het voorjaarsoverleg terugkom<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />

besluit. Nhut Quang Nguy<strong>en</strong>: kan <strong>de</strong> BUN <strong>de</strong>elnem<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> participatieraad? VM: ja, maximaal 25 zetels. Nhut<br />

Quang Nguy<strong>en</strong>: is het mogelijk dat <strong>de</strong> BUN daarin <strong>de</strong>elneemt met e<strong>en</strong> veto recht? VM: niet mogelijk <strong>en</strong> niet<br />

w<strong>en</strong>selijk. Jean-Karel Hylkema: <strong>de</strong> participatieraad is e<strong>en</strong> adviesorgaan. Nhut Quang Nguy<strong>en</strong>: maximum 50% van<br />

<strong>de</strong> zetels bezett<strong>en</strong> met le<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> BUN? VM: <strong>de</strong> raad van toezicht moet repres<strong>en</strong>tatief zijn voor boeddhistisch<br />

Ne<strong>de</strong>rland. Als sangha kun je je aanmel<strong>de</strong>n. Als bestuursfuncties vrijkom<strong>en</strong> kan je iemand kandidaat stell<strong>en</strong> voor<br />

het bestuur van <strong>de</strong> raad van toezicht van <strong>de</strong> BOS. Waar we he<strong>en</strong> will<strong>en</strong> is dat <strong>de</strong> BUN er uit gaat, want <strong>de</strong> BUN<br />

krijgt nog teveel ruis. Dit leidt tot verwarring <strong>en</strong> verwachting<strong>en</strong> die niet waargemaakt kunn<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n <strong>en</strong> tev<strong>en</strong>s tot<br />

fricties. We hebb<strong>en</strong> gekoz<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>l om die fricties er uit te hal<strong>en</strong>, zodat we naast elkaar staan <strong>en</strong><br />

niet teg<strong>en</strong>over elkaar. Tessy Geurink: zo geef je als BUN het formele instrum<strong>en</strong>t uit han<strong>de</strong>n behalve <strong>de</strong> lic<strong>en</strong>tie<br />

voor het mom<strong>en</strong>t dat er iets aan <strong>de</strong> hand is met <strong>de</strong> programmering. Deze oplossing komt <strong>de</strong> BOS t<strong>en</strong> goe<strong>de</strong>. Wat<br />

hou je nu zelf voor mogelijkhe<strong>de</strong>n in han<strong>de</strong>n? VM: <strong>de</strong> <strong>en</strong>ige formele relatie was dat wij lic<strong>en</strong>tiehou<strong>de</strong>r zijn <strong>en</strong><br />

toezichthou<strong>de</strong>nd. Twee bestuursle<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> BUN wekt <strong>de</strong> schijn dat er toezicht is maar dat is niet werkelijk zo.<br />

Je geeft dus eig<strong>en</strong>lijk niets uit han<strong>de</strong>n. De BUN heeft nooit e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>re mogelijkheid gehad an<strong>de</strong>rs dan het<br />

intrekk<strong>en</strong> van <strong>de</strong> lic<strong>en</strong>tie. Als je iets an<strong>de</strong>rs wilt ga je er iets aan toevoeg<strong>en</strong> dat er nog niet is. Dan moet <strong>de</strong> raad<br />

van toezicht opnieuw sam<strong>en</strong>gesteld wor<strong>de</strong>n. Gertjan Mul<strong>de</strong>r: <strong>de</strong> voorzitter van <strong>de</strong> participatieraad neemt ook<br />

zitting in <strong>de</strong> raad van toezicht. Het bestuur (vooral e<strong>en</strong> juridisch woord), <strong>de</strong> directie is aansprakelijk op alle punt<strong>en</strong>.<br />

Het is niet zo dat <strong>de</strong> directie zelfstandig <strong>de</strong> BOS gaat runn<strong>en</strong>. Judith Kars: wie stelt <strong>de</strong> raad van toezicht sam<strong>en</strong>?<br />

Gertjan Mul<strong>de</strong>r: le<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> raad van toezicht zelf. Er wordt e<strong>en</strong> commissie vastgesteld. Jan Willem Houthoff:<br />

die kijk<strong>en</strong> naar kwaliteit<strong>en</strong>vereist<strong>en</strong> (financiële, juridische man, e.d.). Gertjan Mul<strong>de</strong>r: word lid van <strong>de</strong><br />

participatieraad als je dat nog niet b<strong>en</strong>t, want <strong>de</strong> participatieraad is verteg<strong>en</strong>woordigd in <strong>de</strong> raad van toezicht <strong>en</strong><br />

dat is <strong>de</strong> route. Jan Willem Houthoff: is het e<strong>en</strong>s met het BUN-bestuur dat als je in het BOS-bestuur zit je daar als<br />

bestuur<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> BOS zit <strong>en</strong> primair het belang di<strong>en</strong>t van <strong>de</strong> BOS. Judith Kars: door <strong>de</strong> participatieraad zijn <strong>de</strong><br />

sangha’s verteg<strong>en</strong>woordigd. Is er e<strong>en</strong> wat formelere kant om wat kleine ding<strong>en</strong> bij te stur<strong>en</strong>? Gertjan Mul<strong>de</strong>r: <strong>de</strong><br />

raad van toezicht houdt letterlijk toezicht op het bestuur <strong>en</strong> <strong>de</strong> directie. Zijn er malversaties dan moet <strong>de</strong> raad van<br />

toezicht dat zi<strong>en</strong>. Gaat dat fout, dan is er e<strong>en</strong> commissie. Als <strong>de</strong> BOS niet langer meer aan <strong>de</strong> doelstelling zoals in<br />

<strong>de</strong> statut<strong>en</strong> staat voldoet, b.v. moslim programma’s gaat uitz<strong>en</strong><strong>de</strong>n, dan is er <strong>de</strong> mogelijkheid tot ingrijp<strong>en</strong>. Judith<br />

3<br />

BUN - ALV 190408 / GB 20-5-2008


Bijlage 7<br />

BUN najaarsoverleg 15nov08 bijlage ag<strong>en</strong>dapunt 4<br />

VERSLAG ALV B.U.N. 19 april 2008, locatie: Zal<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum “Utrecht-Zuid”, Amaliadwarsstraat 2d, 3522 AR Utrecht<br />

Kars: ook via <strong>de</strong> participatieraad. MD: plus informeel overleg tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> bestur<strong>en</strong> van <strong>de</strong> BUN <strong>en</strong> <strong>de</strong> BOS. Tessy<br />

Geurink: waarom zeg je niet gewoon dat <strong>de</strong> BUN verantwoor<strong>de</strong>lijk is voor <strong>de</strong> raad van toezicht? MD: dat <strong>de</strong> BUN<br />

participeert in <strong>de</strong> selectiecommissie voor le<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> raad van toezicht? VM: voegt in wez<strong>en</strong> niet zo heel veel<br />

toe, an<strong>de</strong>rs dan dat het e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>re laag in bouwt. Zou kunn<strong>en</strong>, maar als <strong>de</strong> BUN verantwoor<strong>de</strong>lijk is voor <strong>de</strong><br />

sam<strong>en</strong>stelling van <strong>de</strong> raad van toezicht <strong>en</strong> <strong>de</strong>ze raad van toezicht faalt, dan faalt <strong>de</strong> BUN. Jan Willem Houthoff: is<br />

er niet voor. Het is zeker <strong>de</strong>nkbaar dat in <strong>de</strong> selectiecommissie iemand van <strong>de</strong> BUN zit. VM: <strong>de</strong> BUN heeft ge<strong>en</strong><br />

zicht op alle verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> kwaliteit<strong>en</strong> die hier voor nodig zijn. De omroepwereld is e<strong>en</strong> wereld apart. Tessy<br />

Geurink: dan heb je e<strong>en</strong> formele relatie met <strong>de</strong> raad van toezicht. Zo maak je het op<strong>en</strong>, transparant <strong>en</strong> is dui<strong>de</strong>lijk<br />

hoe <strong>de</strong> selectie is verlop<strong>en</strong>, ter informatie aan <strong>de</strong> BUN-le<strong>de</strong>nverga<strong>de</strong>ring. VM: informatie komt hier sowieso<br />

terecht. Tessy Geurink: je moet dat soort zak<strong>en</strong> formaliser<strong>en</strong>. Le<strong>en</strong> v.d. Meij: ziet ge<strong>en</strong> wez<strong>en</strong>lijk verschil of je in<br />

<strong>de</strong> selectiecommissie zit of niet. Tessy Geurink: als er iemand van <strong>de</strong> BUN in <strong>de</strong> selectiecommissie zit, dan is er<br />

ook e<strong>en</strong> link via welke le<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> BUN wor<strong>de</strong>n geïnformeerd tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring. Le<strong>en</strong> v.d. Meij: maar dat is<br />

al toegezegd, geregeld in <strong>de</strong> uitleg zoals eer<strong>de</strong>r gegev<strong>en</strong>. De selectiecommissie voegt daar niets aan toe. Vindt<br />

het voorstel van het BUN-bestuur uitstek<strong>en</strong>d. VM/MD: <strong>de</strong> raad van toezicht, Gijs t<strong>en</strong> Kate, directeur van <strong>de</strong> BOS,<br />

is hier aanwezig op het mom<strong>en</strong>t dat wij als le<strong>de</strong>n het BOS-programma besprek<strong>en</strong>. Als herhaal<strong>de</strong>lijk blijkt dat <strong>de</strong><br />

BOS onze raad in <strong>de</strong> wind gooit, dan trekk<strong>en</strong> we <strong>de</strong> lic<strong>en</strong>tie in. Le<strong>en</strong> v.d. Meij: in <strong>de</strong> tuss<strong>en</strong>tijd is <strong>de</strong> structuur<br />

klaar. Tessy Geurink: welke structuur? VM: wij ag<strong>en</strong><strong>de</strong>r<strong>en</strong> één keer per jaar voor <strong>de</strong> le<strong>de</strong>nverga<strong>de</strong>ring van <strong>de</strong><br />

BUN, e<strong>en</strong> formele verga<strong>de</strong>ring, het beleid van <strong>de</strong> BOS waarbij <strong>de</strong> raad van toezicht aanwezig is. Jan Willem<br />

Houthoff: als er in<strong>de</strong>rdaad e<strong>en</strong> goed overleg is ontstaan tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> BUN <strong>en</strong> <strong>de</strong> BOS, in die zin dat ook <strong>de</strong> raad van<br />

toezicht aanwezig is op het overleg, heb ik daar meer vertrouw<strong>en</strong> in dan in e<strong>en</strong> formele structuur. Misschi<strong>en</strong> dat<br />

<strong>de</strong> formele principes niet zo erg hard zijn, maar niet alles wat formeel is werkt, <strong>en</strong> niet alles wat informeel is werkt<br />

niet.<br />

VM: over tot stemm<strong>en</strong>. Het voorstel om tot e<strong>en</strong> wijziging te kom<strong>en</strong> in <strong>de</strong> relatie BUN/BOS zoals omschrev<strong>en</strong><br />

in bijlage 5 wordt aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Eén lidorganisatie tek<strong>en</strong>t bezwaar aan. Gertjan Mul<strong>de</strong>r verheugt zich op vele<br />

goe<strong>de</strong> gesprekk<strong>en</strong>.<br />

7. Bestuur<br />

Intre<strong>de</strong>n<strong>de</strong> bestuursle<strong>de</strong>n. Geadverteerd voor vice-voorzitter/secretaris. Er is één briljante kandidaat naar vor<strong>en</strong><br />

gekom<strong>en</strong>. Voorstel om Francisca Boel te b<strong>en</strong>oem<strong>en</strong> als bestuurslid met als functie vice-voorzitter/secretaris.<br />

All<strong>en</strong> voor.<br />

We nem<strong>en</strong> nog niet helemaal afscheid van Michel. Hij treedt terug als vice-voorzitter/secretaris maar blijft in het<br />

bestuur tot het dossier BUN-BOS rond is. Nam<strong>en</strong>s het bestuur <strong>en</strong> <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n alvast e<strong>en</strong> kleine blijk van onze<br />

waar<strong>de</strong>ring voor al het werk in <strong>de</strong> afgelop<strong>en</strong> 4 jaar in het bestuur <strong>en</strong> alles er omhe<strong>en</strong>. We kon<strong>de</strong>n altijd feilloos op<br />

Michel vertrouw<strong>en</strong>. Hij heeft het bijzon<strong>de</strong>r goed gedaan <strong>en</strong> wil nu zijn blik verruim<strong>en</strong> op zoek naar iets an<strong>de</strong>rs.<br />

8. Nieuwe le<strong>de</strong>n<br />

Naropa Instituut te Cadzand. Hester <strong>de</strong> Groot: op basis van Tibetaans boeddhistische filosofie o.l.v. 3 lamas, n.l.<br />

Lama Karta, Lama Zeupa <strong>en</strong> Lama Tashi Nyima. Ook c<strong>en</strong>tra in Huy, Schot<strong>en</strong> <strong>en</strong> Brussel. 3 1/2 hectare grond. Er<br />

pass<strong>en</strong> ruim 80 m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in <strong>de</strong> tempel. Opgericht als studie- <strong>en</strong> retraitec<strong>en</strong>trum. Volg<strong>en</strong>d jaar beginn<strong>en</strong> met 3<br />

maan<strong>de</strong>n retraites. Mogelijkhe<strong>de</strong>n voor gezinn<strong>en</strong> waar één ou<strong>de</strong>r retraite doet <strong>en</strong> <strong>de</strong> rest van <strong>de</strong> familie vakantie<br />

viert. Zijn alles gelei<strong>de</strong>lijk aan het opknapp<strong>en</strong>. Lokatie te huur voor groep<strong>en</strong>. Verga<strong>de</strong>ring akkoord. Welkom als<br />

lid van <strong>de</strong> BUN.<br />

Boeddhistisch C<strong>en</strong>trum Arnhem. Ell<strong>en</strong> Richters: on<strong>de</strong>r paraplu van <strong>de</strong> VWBO sam<strong>en</strong> met Marcel Wolfkamp. Ca. 4<br />

jaar gele<strong>de</strong>n begonn<strong>en</strong> als huiskamergroep, nu uitgegroeid tot e<strong>en</strong> c<strong>en</strong>trum met eig<strong>en</strong> pand. Twee avon<strong>de</strong>n per<br />

week op<strong>en</strong> voor o.a. introductiecursuss<strong>en</strong>, <strong>en</strong> sporadische dagretraites. Vaste club van 20 regelmatige bezoekers<br />

<strong>en</strong> daaromhe<strong>en</strong> 30 bezoekers. Verga<strong>de</strong>ring akkoord. Welkom als lid van <strong>de</strong> BUN.<br />

9. Voortgang werkgroep<strong>en</strong> / activiteit<strong>en</strong><br />

Gevang<strong>en</strong><strong>en</strong>zorg. VM: voor het bestuur van <strong>de</strong> z<strong>en</strong><strong>de</strong>n<strong>de</strong> instantie zijn we op zoek naar twee kandidat<strong>en</strong>, die<br />

zich met hart <strong>en</strong> ziel will<strong>en</strong> inzett<strong>en</strong> om <strong>de</strong> boeddhistische z<strong>en</strong><strong>de</strong>n<strong>de</strong> instantie aan het werk te krijg<strong>en</strong>. Graag<br />

binn<strong>en</strong> <strong>de</strong> sangha’s kijk<strong>en</strong> of er m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zijn. We zoek<strong>en</strong> 1. iemand die heel thuis is in alle vorm<strong>en</strong> van het <strong>boeddhisme</strong><br />

<strong>en</strong> contact<strong>en</strong> met sangha’s on<strong>de</strong>rhoudt <strong>en</strong> 2. iemand die vakinhou<strong>de</strong>lijk toezicht gaat hou<strong>de</strong>n op hoe <strong>de</strong><br />

zorg uitgevoerd gaat wor<strong>de</strong>n <strong>en</strong> daarin ervaring heeft. VM is nog steeds in overleg met e<strong>en</strong> aantal universiteit<strong>en</strong>.<br />

4<br />

BUN - ALV 190408 / GB 20-5-2008


BUN najaarsoverleg 15nov08 bijlage ag<strong>en</strong>dapunt 4<br />

VERSLAG ALV B.U.N. 19 april 2008, locatie: Zal<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum “Utrecht-Zuid”, Amaliadwarsstraat 2d, 3522 AR Utrecht<br />

Vanuit het ministerie van on<strong>de</strong>rwijs is gezegd dat <strong>de</strong> opleiding zich moet on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n van an<strong>de</strong>re opleiding<strong>en</strong>,<br />

gegrond in het boeddhistisch gedacht<strong>en</strong>goed <strong>en</strong> grondig in het werkgebied. Veel universiteit<strong>en</strong> will<strong>en</strong> ons hebb<strong>en</strong><br />

maar dan als kers op <strong>de</strong> cake. Het zal tijd in beslag nem<strong>en</strong>. Bianca Vermeij: is <strong>de</strong> basis van <strong>de</strong> opleiding niet hetzelf<strong>de</strong><br />

voor alle religies? VM: er is e<strong>en</strong> professioneel beginstuk, maar <strong>de</strong> opleiding moet gegrondvest zijn op <strong>de</strong><br />

kernwaar<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> <strong>de</strong>nominatie. We kunn<strong>en</strong> wel in <strong>de</strong> aanloopfase instek<strong>en</strong> op al bestaan<strong>de</strong> opleiding<strong>en</strong>.<br />

Sterv<strong>en</strong>sbegeleiding. Le<strong>en</strong> v.d. Meij: <strong>de</strong> officiële naam van <strong>de</strong> werkgroep is nu Lan<strong>de</strong>lijk Platform Boeddhisme &<br />

Sterv<strong>en</strong>. De nieuwe naam heeft e<strong>en</strong> bre<strong>de</strong>re <strong>de</strong>kking <strong>en</strong> ook <strong>de</strong> werkwijze is verbreed m.n. door <strong>de</strong> website, die<br />

volg<strong>en</strong><strong>de</strong> week <strong>de</strong> lucht in gaat <strong>en</strong> waarvan Jan Go<strong>en</strong>é <strong>de</strong> webmaster is. We hop<strong>en</strong> dit on<strong>de</strong>rwerp voor ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong><br />

binn<strong>en</strong> bereik te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, schol<strong>en</strong>, sangha’s <strong>en</strong> an<strong>de</strong>re geïnteresseer<strong>de</strong>n. De website is er op ingericht dat er<br />

voor all<strong>en</strong> wat wils is, informatie over lezing<strong>en</strong>, literatuur, vrag<strong>en</strong> voor hulp, etc. Is er iets niet, dan is er geleg<strong>en</strong>heid<br />

om er e<strong>en</strong> aantal m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> over te contacter<strong>en</strong>. Er zijn sponsors gevon<strong>de</strong>n. Daarin is gekoz<strong>en</strong> voor bedrijv<strong>en</strong><br />

die affiniteit hebb<strong>en</strong> met het on<strong>de</strong>rwerp <strong>boeddhisme</strong>. We hebb<strong>en</strong> afgesprok<strong>en</strong> dat we elkaars product<strong>en</strong> niet<br />

hoev<strong>en</strong> te verkop<strong>en</strong>. Vrijheid <strong>en</strong> ook voor<strong>de</strong>el voor allebei.<br />

Mogelijkhe<strong>de</strong>n voor sam<strong>en</strong>werking: 1. Ie<strong>de</strong>re sangha kan activiteit<strong>en</strong> rondom dit thema aanmel<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong><br />

ag<strong>en</strong>da op <strong>de</strong> website. Ook boek<strong>en</strong> e.d. Er komt e<strong>en</strong> link vanuit <strong>de</strong> BUN-website naar <strong>de</strong>ze nieuwe website. 2. Er<br />

wordt op <strong>de</strong> website gesprok<strong>en</strong> over consul<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> contactperson<strong>en</strong>. Al sinds jaar <strong>en</strong> dag zijn e<strong>en</strong> aantal<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> door het platform b<strong>en</strong>oemd als consul<strong>en</strong>t (kwaliteitscriteria zijn door <strong>de</strong> BUN vastgesteld). Aan <strong>de</strong>ze lijst<br />

kunn<strong>en</strong> nam<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n toegevoegd. Contactperson<strong>en</strong> zijn m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> uit sangha’s die iets vertell<strong>en</strong> over wat hun<br />

sangha doet rondom dit thema. Verantwoor<strong>de</strong>lijkheid hiervan ligt bij <strong>de</strong> sangha <strong>en</strong> contactpersoon zelf.<br />

Geëngageerd <strong>boeddhisme</strong>. Bianca Vermeij: we organiser<strong>en</strong> nu meer vanuit onze eig<strong>en</strong> interesse <strong>en</strong> wie daarbij<br />

aansluit is van harte welkom. Het blijkt dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> sangha’s wel bezig zijn met geëngageerd <strong>boeddhisme</strong>.<br />

We will<strong>en</strong> meer e<strong>en</strong> netwerk zijn van allerlei m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> bezig met geëngageerd <strong>boeddhisme</strong>. De website is weg<strong>en</strong>s<br />

technische storing<strong>en</strong> 2 maan<strong>de</strong>n uit <strong>de</strong> lucht geweest. Nu weer hersteld.<br />

Nhut Quang Nguy<strong>en</strong>: do<strong>en</strong> wij iets als BUN m.b.t. Tibet <strong>en</strong> <strong>de</strong> Olympische Spel<strong>en</strong>? BV: er zijn e<strong>en</strong> aantal<br />

organisaties die wereldwijd iets do<strong>en</strong>. Wij prober<strong>en</strong> aan te sluit<strong>en</strong> bij acties die al lop<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> waar<strong>de</strong>n<br />

on<strong>de</strong>rsteun<strong>en</strong> waar wij ook voor staan. Nhut: is er e<strong>en</strong> standpunt? BV: dan zou je <strong>de</strong> achterban moet<strong>en</strong><br />

raadpleg<strong>en</strong>; standpunt<strong>en</strong> zijn heel verschill<strong>en</strong>d. Le<strong>en</strong> v.d. Meij: het Europese parlem<strong>en</strong>t heeft e<strong>en</strong> heel dui<strong>de</strong>lijk<br />

standpunt ing<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>en</strong> naar alle regeringslei<strong>de</strong>rs gezon<strong>de</strong>n. Per email beschikbaar. VM: stuur het naar <strong>de</strong><br />

werkgroep GB ter plaatsing op <strong>de</strong> website. De BUN zelf doet ge<strong>en</strong> uitsprak<strong>en</strong> over politieke zak<strong>en</strong>. Nhut: dit is<br />

niet politiek maar gaat over m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>recht<strong>en</strong>. VM: er is niet e<strong>en</strong> breed compleet draagvlak binn<strong>en</strong> <strong>de</strong> BUN over dit<br />

soort zak<strong>en</strong>, daarom onthoudt <strong>de</strong> BUN zich van uitspraak <strong>en</strong> laat het over aan individuele sangha’s <strong>en</strong> aan <strong>de</strong><br />

werkgroep GB. Nhut: kies je er voor om breed te blijv<strong>en</strong>? Soms moet je wel <strong>de</strong> waarheid zegg<strong>en</strong> met het risico dat<br />

je le<strong>de</strong>n verliest. BV: moet je <strong>de</strong> bre<strong>de</strong> m<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> steun<strong>en</strong> of e<strong>en</strong> standpunt innem<strong>en</strong>? Wel voor, alle<strong>en</strong> <strong>de</strong> BUN<br />

doet dat niet. Maar als werkgroep kan je wel intitiatiev<strong>en</strong> on<strong>de</strong>rsteun<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> standpunt innem<strong>en</strong>. VM: <strong>de</strong> BUN<br />

onthoudt zich van publieke uitsprak<strong>en</strong> over dit soort zak<strong>en</strong>. Als er behoefte bestaat bij <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n kan dit op het<br />

najaarsoverleg besprok<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n.<br />

Interreligieus overleg. VM: wordt regelmatig b<strong>en</strong>a<strong>de</strong>rd over e<strong>en</strong> confer<strong>en</strong>tie dit najaar, waarin <strong>de</strong> Dalai Lama<br />

heeft toegezegd dat hij komt. De confer<strong>en</strong>tie wordt georganiseerd door het ministerie van buit<strong>en</strong>landse zak<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> geme<strong>en</strong>te D<strong>en</strong> Haag <strong>en</strong> wordt louter vanuit <strong>de</strong> politiek georganiseerd. Wij als BUN hebb<strong>en</strong> hier niets mee te<br />

mak<strong>en</strong>. Voor ev<strong>en</strong>tuele vrag<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t m<strong>en</strong> zich tot het kantoor van <strong>de</strong> Dalai Lama in Parijs te w<strong>en</strong><strong>de</strong>n. Groepering<strong>en</strong><br />

die iets will<strong>en</strong> organiser<strong>en</strong> rond het bezoek van <strong>de</strong> Dalai Lama moet<strong>en</strong> daar zelf het voortouw in nem<strong>en</strong>.<br />

Leergang <strong>boeddhisme</strong>. MV: er zijn e<strong>en</strong> aantal gesprekk<strong>en</strong> gevoerd <strong>en</strong> we hebb<strong>en</strong> geprobeerd dit on<strong>de</strong>r te<br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> bij Filosofie Oost West. Dit is niet gelukt <strong>en</strong> we hebb<strong>en</strong> beslot<strong>en</strong> om het in <strong>de</strong> koelkast te zett<strong>en</strong>. Als we<br />

het niet kunn<strong>en</strong> ophang<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> bestaan<strong>de</strong> structuur wordt het <strong>en</strong>orm veel werk, vooral als het curriculum e<strong>en</strong><br />

weerslag moet zijn van alle stroming<strong>en</strong>. Daar hebb<strong>en</strong> we <strong>de</strong> m<strong>en</strong>skracht niet voor. Het laatste i<strong>de</strong>e is om te<br />

beginn<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> reeks lezing<strong>en</strong> op <strong>de</strong> zondagmiddag, door <strong>de</strong> BUN als lan<strong>de</strong>lijke koepel georganiseerd, voor<br />

het algem<strong>en</strong>e publiek <strong>en</strong> met e<strong>en</strong> inhoud die <strong>de</strong> lading van het georganiseerd <strong>boeddhisme</strong> <strong>de</strong>kt. Hiervoor kunn<strong>en</strong><br />

we m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> uitnodig<strong>en</strong> uit c<strong>en</strong>tra met verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> achtergron<strong>de</strong>n. BV: er zijn bij diverse sangha’s hele curricula.<br />

Is daar niets mee te do<strong>en</strong>? VM: als 5 m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zich mel<strong>de</strong>n die dit will<strong>en</strong> do<strong>en</strong>, zegg<strong>en</strong> we ja. Le<strong>en</strong> v.d. Meij:<br />

jammer dat het ev<strong>en</strong> snel opkomt <strong>en</strong> weer verdwijnt. Het is eer<strong>de</strong>r aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> gekom<strong>en</strong>, zou uitgewerkt wor<strong>de</strong>n.<br />

VM: zodra we het karretje gevon<strong>de</strong>n hebb<strong>en</strong> om het te trekk<strong>en</strong>, wordt het uitgewerkt. We lat<strong>en</strong> het bij e<strong>en</strong> oproep.<br />

5<br />

BUN - ALV 190408 / GB 20-5-2008<br />

Bijlage 7


BUN najaarsoverleg 15nov08 bijlage ag<strong>en</strong>dapunt 4<br />

VERSLAG ALV B.U.N. 19 april 2008, locatie: Zal<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum “Utrecht-Zuid”, Amaliadwarsstraat 2d, 3522 AR Utrecht<br />

CYMD. MB: begin januari ca. 150 groep<strong>en</strong> <strong>en</strong> sangha’s gevraagd of ze belangstelling had<strong>de</strong>n. 8 reacties ontvang<strong>en</strong>,<br />

uitein<strong>de</strong>lijk nog maar 3 beschikbaar. De gekoz<strong>en</strong> lokatie te Rotterdam is in juni al bezet. Vandaag beslot<strong>en</strong><br />

om begin mei <strong>de</strong> kopp<strong>en</strong> weer bij elkaar te stek<strong>en</strong> voor juni 2009 bij <strong>de</strong> Euromast. We gaan fonds<strong>en</strong> aanwerv<strong>en</strong>,<br />

het plan goed neerzett<strong>en</strong>, in eerste instantie te Rotterdam. Krijg<strong>en</strong> we an<strong>de</strong>r<strong>en</strong> mee, dan ook an<strong>de</strong>re lokaties.<br />

Wesak <strong>–</strong> 17 mei. MB: er zijn 3 aanmelding<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> om mee te do<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> stalletje. Wij nodig<strong>en</strong> u van harte<br />

uit e<strong>en</strong> formulier in te vull<strong>en</strong> om mee te kom<strong>en</strong> do<strong>en</strong>.<br />

Hospice. Ernst Kleisterlee: bedrijfsplan vorig jaar geschrev<strong>en</strong> <strong>en</strong> op basis daarvan e<strong>en</strong> stichting opgericht. Er is<br />

e<strong>en</strong> groep actieve vrijwilligers. We prober<strong>en</strong> het hospice te realiser<strong>en</strong> langs vier spor<strong>en</strong>:<br />

1. In <strong>de</strong> regio Rotterdam zijn we bezig met het opzett<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> vorm van ambulante hulp voor sterv<strong>en</strong><strong>de</strong>n<br />

thuis, uit verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> boeddhistische tradities. De kom<strong>en</strong><strong>de</strong> maan<strong>de</strong>n gaan we e<strong>en</strong> trainingsprogramma<br />

opzett<strong>en</strong> voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die die ambulante hulp will<strong>en</strong> verl<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

2. Er is e<strong>en</strong> website opgezet die we aan het uitbouw<strong>en</strong> zijn tot e<strong>en</strong> zorgportaal. E<strong>en</strong> plek waar m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die<br />

goe<strong>de</strong> steun hebb<strong>en</strong> te bie<strong>de</strong>n dit k<strong>en</strong>baar kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> waar sterv<strong>en</strong><strong>de</strong>n hun w<strong>en</strong>s om begeleid te wor<strong>de</strong>n<br />

k<strong>en</strong>baar kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>.<br />

3. Ontwikkeling van e<strong>en</strong> boeddhistisch zorgconcept: hoe on<strong>de</strong>rscheidt in <strong>de</strong> dagelijkse praktijk boeddhistische<br />

zorg zich van <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> zorg? We hebb<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappelijke steun gekreg<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> hoogleraar aan <strong>de</strong><br />

universiteit van Utrecht. Binn<strong>en</strong>kort gaan e<strong>en</strong> aantal werkgroep<strong>en</strong> aan <strong>de</strong>ze universiteit er on<strong>de</strong>rzoek in do<strong>en</strong>.<br />

4. We zijn bezig met het werv<strong>en</strong> van fonds<strong>en</strong> <strong>en</strong> subsidies om het hospice ook neer te kunn<strong>en</strong> zett<strong>en</strong>. We zijn op<br />

drie kwart. Het v<strong>en</strong>ijn zit ‘m in <strong>de</strong> staart. Wat we nodig hebb<strong>en</strong> is uw betrokk<strong>en</strong>heid. M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die will<strong>en</strong><br />

mee<strong>de</strong>nk<strong>en</strong> maar ook vrijwilligers die meehelp<strong>en</strong> met het vin<strong>de</strong>n van fonds<strong>en</strong>, het runn<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> secretariaat,<br />

etc. De afgelop<strong>en</strong> 4/5 maan<strong>de</strong>n kwam er 20.000 euro aan sch<strong>en</strong>king<strong>en</strong> <strong>en</strong> donaties binn<strong>en</strong>, maar alle<strong>en</strong> al voor<br />

dit jaar is het dubbele nodig.<br />

Basisschool. <strong>Richard</strong> Suss<strong>en</strong>bach: we will<strong>en</strong> e<strong>en</strong> basisschool op boeddhistische grondslag sticht<strong>en</strong> in<br />

Amsterdam. Twee jaar gele<strong>de</strong>n is er e<strong>en</strong> oproep aan verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> sangha’s gedaan waarop e<strong>en</strong> aantal heeft<br />

gereageerd. Vandaaruit is er e<strong>en</strong> 5-koppig bestuur gevormd, waaron<strong>de</strong>r e<strong>en</strong> jurist, on<strong>de</strong>rwijskundige, <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

basisschool leraar. We hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> visie geschrev<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> website opgezet <strong>en</strong> fol<strong>de</strong>rs gemaakt <strong>en</strong> zijn nu in het<br />

proces dat we <strong>de</strong> sangha’s in <strong>en</strong> om Amsterdam will<strong>en</strong> gaan b<strong>en</strong>a<strong>de</strong>r<strong>en</strong> om het initiatief wat bre<strong>de</strong>r toe te licht<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> int<strong>en</strong>tieverklaring<strong>en</strong> te krijg<strong>en</strong>. Er is heel veel wet- <strong>en</strong> regelgeving die specifieke eis<strong>en</strong> stelt, o.a. dat je aantoont<br />

dat je e<strong>en</strong> aantal leerling<strong>en</strong> op <strong>de</strong> school 5 jaar in stand kan hou<strong>de</strong>n. Het zal ook uit <strong>de</strong> sangha’s zelf moet<strong>en</strong><br />

kom<strong>en</strong>. Is er wel g<strong>en</strong>oeg basis voor? Zijn er g<strong>en</strong>oeg ou<strong>de</strong>rs met kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong>? Er zal e<strong>en</strong> curriculum ontwikkeld<br />

moet<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n. Het wordt e<strong>en</strong> school die naast boeddhistische methodiek<strong>en</strong> (meditatie, 6 paramitas) het wettelijk<br />

verplichte lesprogramma zal moet<strong>en</strong> aanbie<strong>de</strong>n. We zull<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> einddoel<strong>en</strong> die <strong>de</strong> wet stelt.<br />

We zijn ervan overtuigd dat <strong>de</strong> school staat of valt met e<strong>en</strong> bestuur dat <strong>de</strong> kwaliteit<strong>en</strong> uitdraagt die ze<br />

verkondig<strong>en</strong>. Op 1 februari 2009 will<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> plan indi<strong>en</strong><strong>en</strong> bij <strong>de</strong> geme<strong>en</strong>te Amsterdam. Hier hebb<strong>en</strong> we<br />

int<strong>en</strong>tieverklaring<strong>en</strong> voor nodig. Bekijk <strong>de</strong> website. Er kan e<strong>en</strong> reactie achtergelat<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n. Geef wat feedback<br />

misschi<strong>en</strong> <strong>en</strong> wijs ons op m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die bepaal<strong>de</strong> kwaliteit<strong>en</strong> bezitt<strong>en</strong>, ervaring hebb<strong>en</strong> met het sticht<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

basisschool <strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die les kunn<strong>en</strong> gev<strong>en</strong>. Mom<strong>en</strong>teel zijn we bezig met het project bre<strong>de</strong>r bek<strong>en</strong>dheid te<br />

gev<strong>en</strong>. We hebb<strong>en</strong> dit al gedaan via <strong>de</strong> BUN-nieuwsbrief <strong>en</strong> Ticket for Tibet. Meer acties volg<strong>en</strong>. Er zijn ook<br />

fonds<strong>en</strong> nodig. De school zal vall<strong>en</strong> of staan met e<strong>en</strong> team. De school zal gesubsidieerd kunn<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n als<br />

bijzon<strong>de</strong>re school als ze voldoet aan bepaal<strong>de</strong> eis<strong>en</strong>.<br />

10. Rondvraag<br />

Zeshin v.d. Plas: het is w<strong>en</strong>selijk dat <strong>de</strong> BUN bek<strong>en</strong>dheid krijgt on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> sanghale<strong>de</strong>n <strong>en</strong> dat <strong>de</strong> BUN wat<br />

hel<strong>de</strong>r<strong>de</strong>r naar buit<strong>en</strong> treedt m.b.t wat ze betek<strong>en</strong>t voor boeddhistisch Ne<strong>de</strong>rland.<br />

Le<strong>en</strong> v.d. Meij: datum bezoek Dalai lama: 9-10 <strong>de</strong>cember, 60 ste verjaardag m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>recht<strong>en</strong> te D<strong>en</strong> Haag.<br />

MV: het BUN-logo is iets veran<strong>de</strong>rd.<br />

11. Sluiting<br />

De verga<strong>de</strong>ring sluit om ca. 16.45 uur.<br />

6<br />

BUN - ALV 190408 / GB 20-5-2008<br />

Bijlage 7


http://www.kvk.nl/han<strong>de</strong>lsregister/zoek<strong>en</strong>frameset.asp?zk=0&url=https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/FU/TSWS001@?BUTT=34118331<br />

Dossiernummer: 34118331 Blad 00001<br />

Uittreksel uit het han<strong>de</strong>lsregister van <strong>de</strong> Kamers van Koophan<strong>de</strong>l<br />

Deze inschrijving valt on<strong>de</strong>r het beheer van <strong>de</strong> Kamer van Koophan<strong>de</strong>l voor<br />

Gooi-, Eem- <strong>en</strong> Flevoland<br />

____________________________________________________________________________<br />

Rechtspersoon:<br />

Rechtsvorm :Stichting<br />

Statutaire naam :Boeddhistische Omroep Stichting<br />

Statutaire zetel :Hilversum<br />

Adres :Sumatralaan 45, 1217GP Hilversum<br />

Correspon<strong>de</strong>ntieadres :Postbus 61, 1200AB Hilversum<br />

Telefoonnummer(s) :0356771611 / 020-6268929<br />

Faxnummers :0356771612 / 020-6390968<br />

E-mailadres :bos@boeddhistischeomroep.nl<br />

Akte van oprichting :30-06-1999<br />

Akte laatste statut<strong>en</strong>wijziging<br />

:26-11-2008<br />

Activiteit :Het verzorg<strong>en</strong> van radio <strong>en</strong> televisie<br />

uitz<strong>en</strong>ding<strong>en</strong>.<br />

----------------------------------------------------------------------------<br />

Bestuur<strong>de</strong>r(s):<br />

Naam :Franck-Oberaspach, Dorothea Margarete Luise<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -plaats :28-02-1948, Schwäbisch Hall, Duitsland<br />

Infunctietreding :01-01-2004<br />

Bevoegdheid :Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Naam :Geersing, Bauke<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -plaats :08-01-1944, Ro<strong>de</strong>n<br />

Infunctietreding :18-12-2001<br />

Titel :P<strong>en</strong>ningmeester<br />

Bevoegdheid :Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Naam :Mul<strong>de</strong>r, Gertjan<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -plaats :30-08-1963, Naar<strong>de</strong>n<br />

Infunctietreding :28-04-2008<br />

Titel :Uitvoer<strong>en</strong>d bestuur<strong>de</strong>r/statutair directeur<br />

Bevoegdheid :Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Naam :Dingart<strong>en</strong>, Michel Theodoor<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -plaats :29-05-1970, Haarlem<br />

Bijlage 8<br />

27-05-2011 Blad 00002 volgt.<br />

Dossiernummer: 34118331 Blad 00002<br />

____________________________________________________________________________<br />

Infunctietreding :20-07-2009<br />

Titel :Voorzitter<br />

Bevoegdheid :Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Naam :Kok, Martin Nanno<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -plaats :17-05-1967, Groning<strong>en</strong><br />

Infunctietreding :20-07-2009<br />

Titel :Algeme<strong>en</strong> bestuur<strong>de</strong>r<br />

Bevoegdheid :Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

____________________________________________________________________________<br />

27-05-11 16:56<br />

Pagina 1 van 2


http://www.kvk.nl/han<strong>de</strong>lsregister/zoek<strong>en</strong>frameset.asp?zk=0&url=https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/FU/TSWS001@?BUTT=34118331<br />

Alle<strong>en</strong> geldig indi<strong>en</strong> door <strong>de</strong> kamer voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> on<strong>de</strong>rtek<strong>en</strong>ing.<br />

Woer<strong>de</strong>n, 27-05-2011<br />

Uittreksel is vervaardigd om 16.54 uur<br />

Voor uittreksel<br />

Bijlage 8<br />

Bron: Uittreksel-informatie Internet. Geldt niet als uittreksel in <strong>de</strong> zin van artikel 22 lid 1 van <strong>de</strong><br />

Han<strong>de</strong>lsregisterwet 2007.<br />

27-05-11 16:56<br />

Pagina 2 van 2


http://www.kvk.nl/han<strong>de</strong>lsregister/zoek<strong>en</strong>frameset.asp?zk=0&url=https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/FU/TSWS001@?BUTT=34118331<br />

Han<strong>de</strong>lsregisterhistorie<br />

32 34118331 Boeddhistische Omroep Stichting telnr: 035 6771611<br />

Sumatralaan 45 1217GP Hilversum<br />

OUDE STATUTAIRE NAMEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993<br />

*** Ge<strong>en</strong> historie voor dit on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el***<br />

OUDE HANDELSNAMEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993<br />

Han<strong>de</strong>lsnaam Boeddhistische Omroep Stichting<br />

Datum ingang 15-11-2000<br />

Datum ein<strong>de</strong> 26-11-2008<br />

Han<strong>de</strong>lsnaam BOS<br />

Datum ingang 15-11-2000<br />

Datum ein<strong>de</strong> 26-11-2008<br />

OUDE VESTIGINGSADRESSEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993<br />

Adres Verversstraat 137, 1011HZ Amsterdam<br />

Datum ingang ***Onbek<strong>en</strong>d***<br />

Adres Verversstraat 137, 1011HZ Amsterdam<br />

Datum ingang 15-11-2000<br />

Adres Wilhelminastraat 21, 1211RH Hilversum<br />

Datum ingang 15-11-2000<br />

Adres Sumatralaan 45, 1217GP Hilversum<br />

Datum ingang 15-07-2005<br />

OUDE RECHTSVORMEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993<br />

*** Ge<strong>en</strong> historie voor dit on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el***<br />

OUDE BEDRIJFSOMSCHRIJVINGEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993<br />

Datum ingang 15-11-2000<br />

Bedrijfsomschrijving Mak<strong>en</strong>, do<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> aankop<strong>en</strong> van radio- <strong>en</strong><br />

televisie programma's t<strong>en</strong> ein<strong>de</strong> <strong>de</strong>ze uit te<br />

z<strong>en</strong><strong>de</strong>n via <strong>de</strong> publieke omroep in Ne<strong>de</strong>rland<br />

Datum ingang 15-11-2000<br />

Bedrijfsomschrijving Mak<strong>en</strong>, do<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> aankop<strong>en</strong> van radio- <strong>en</strong><br />

televisie programma's t<strong>en</strong> ein<strong>de</strong> <strong>de</strong>ze uit te<br />

z<strong>en</strong><strong>de</strong>n via <strong>de</strong> publieke omroep in Ne<strong>de</strong>rland<br />

FUNCTIONARISGEGEVENS UITGETREDEN FUNCTIONARIS(SEN) RECHTSPERS.<br />

Bestuur<strong>de</strong>r(s):<br />

Naam Vanloo, Maria Hubertina / 2<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

01-05-1948, Heerl<strong>en</strong><br />

Infunctietreding 30-06-1999<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 28-06-2006<br />

Naam Hylkema, Jean Karel / 3<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

22-04-1938, Almelo<br />

Infunctietreding 30-06-1999<br />

Titel Voorzitter/p<strong>en</strong>ningmeester<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 22-03-2006<br />

Naam Seligmann, Philip Siegfried / 4<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

23-07-1927, 's-Grav<strong>en</strong>hage<br />

Infunctietreding 30-06-1999<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 24-08-2009<br />

Naam Panman, Juliette / 5<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

25-05-1964, Leidsch<strong>en</strong>dam<br />

Infunctietreding 15-12-1999<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 01-01-2007<br />

Bijlage 8<br />

27-05-11 16:56<br />

Pagina 1 van 2


http://www.kvk.nl/han<strong>de</strong>lsregister/zoek<strong>en</strong>frameset.asp?zk=0&url=https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/FU/TSWS001@?BUTT=34118331<br />

Naam Niezing, Johan / 6<br />

Geboortedatum 01-07-1932<br />

Infunctietreding 01-07-1999<br />

Bevoegdheid Gezam<strong>en</strong>lijk bevoegd (met an<strong>de</strong>re bestuur<strong>de</strong>r(s),<br />

zie statut<strong>en</strong>)<br />

Uit functie 22-03-2006<br />

Naam t<strong>en</strong> Kate, Gijsbertus Adrianus / 7<br />

Geboortedatum <strong>en</strong> -<br />

plaats<br />

13-02-1954, Rotterdam<br />

Infunctietreding 18-10-2006<br />

Titel Voorzitter<br />

Bevoegdheid Alle<strong>en</strong>/zelfstandig bevoegd<br />

Uit functie 18-10-2010<br />

OVERIGE FUNCTIONARISGEGEVENS UITGETREDEN<br />

*** Ge<strong>en</strong> historie voor dit on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el***<br />

Terug<br />

Bijlage 8<br />

27-05-11 16:56<br />

Pagina 2 van 2


http://www.kvk.nl/han<strong>de</strong>lsregister/zoek<strong>en</strong>frameset.asp?zk=0&url=https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/FU/TSWS001@?BUTT=34118331<br />

Deponering<strong>en</strong><br />

ALGEMENE GEGEVENS<br />

naam Boeddhistische Omroep Stichting<br />

ingeschrev<strong>en</strong> on<strong>de</strong>r nummer 34118331<br />

DEPONERINGEN<br />

Boekjaar 2010<br />

Datum <strong>de</strong>ponering 2-5-2011<br />

Omvang klein<br />

Maand ein<strong>de</strong> boekjaar 12<br />

Soort jaarstukk<strong>en</strong> Jaarrek<strong>en</strong>ing<br />

Datum vaststelling jaarstuk<br />

JURIDISCHE GEGEVENS<br />

Rechtspersoon :<br />

28-4-2011<br />

Rechtsvorm Stichting<br />

Statutaire zetel Hilversum<br />

Akte van oprichting 30-6-1999<br />

Akte laatste statut<strong>en</strong> wijziging 26-11-2008<br />

Terug<br />

Help<br />

Bijlage 8<br />

27-05-11 16:57<br />

Pagina 1 van 1


http://www.kvk.nl/han<strong>de</strong>lsregister/zoek<strong>en</strong>frameset.asp?zk=0&url=https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/FU/TSWS001@?BUTT=34118331<br />

27-05-11 16:57<br />

V<strong>en</strong>nootschappelijke jaarrek<strong>en</strong>ing over 2010 Help<br />

van inschrijvingsnr. : 34118331<br />

Naam rechtspersoon: Boeddhistische Omroep Stichting<br />

Adres: Sumatralaan 45<br />

1217 GP Hilversum<br />

Statutair gevestigd: Hilversum<br />

Datum oprichting: 30-6-1999<br />

Rechtsvorm: Stichting<br />

Algem<strong>en</strong>e gegev<strong>en</strong>s uit <strong>de</strong> v<strong>en</strong>nootschappelijke jaarrek<strong>en</strong>ing van 2010<br />

Balansdatum 31-12-2010, na winstbestemming, l<strong>en</strong>gte boekjaar 12 maan<strong>de</strong>n<br />

Werknemers: 1<br />

100% dochters:<br />

Overige <strong>de</strong>elneming<strong>en</strong>:<br />

Accountantscontrole: Ernst & Young LLP<br />

Oor<strong>de</strong>el: Goedkeur<strong>en</strong>d<br />

V<strong>en</strong>nootschappelijke balans over 2010 na winstbestemming<br />

Alle bedrag<strong>en</strong> x 1 in Euro's<br />

Activa<br />

materiële vaste activa 52.361<br />

VASTE ACTIVA 52.361<br />

voorra<strong>de</strong>n 139.806<br />

han<strong>de</strong>ls<strong>de</strong>biteur<strong>en</strong> 1.727<br />

overige vor<strong>de</strong>ring<strong>en</strong> 115.919<br />

liqui<strong>de</strong> mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong> 55.322<br />

VLOTTENDE ACTIVA 312.774<br />

TOTAAL ACTIVA 365.135<br />

Passiva<br />

overige reserves 37.323<br />

EIGEN VERMOGEN 37.323<br />

han<strong>de</strong>lscrediteur<strong>en</strong> 158.552<br />

overige kortlop<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

schul<strong>de</strong>n<br />

169.260<br />

OVERIGE PASSIVA 327.812<br />

Bijlage 8<br />

Pagina 1 van 3


http://www.kvk.nl/han<strong>de</strong>lsregister/zoek<strong>en</strong>frameset.asp?zk=0&url=https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/FU/TSWS001@?BUTT=34118331<br />

TOTAAL PASSIVA 365.135<br />

V<strong>en</strong>nootschappelijke winst- <strong>en</strong> verliesrek<strong>en</strong>ing over 2010<br />

Alle bedrag<strong>en</strong> x 1 in Euro's<br />

Categorale in<strong>de</strong>ling<br />

som <strong>de</strong>r bedrijfsopbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong> 2.346.722<br />

som <strong>de</strong>r bedrijfslast<strong>en</strong> 2.582.589<br />

bedrijfsresultaat 235.867 -<br />

financiële bat<strong>en</strong> 85<br />

saldo financiële bat<strong>en</strong>/last<strong>en</strong> 85<br />

resultaat voor belasting<strong>en</strong> 235.782 -<br />

resultaat na belasting<strong>en</strong> 235.782 -<br />

NETTO RESULTAAT 235.782 -<br />

K<strong>en</strong>getall<strong>en</strong><br />

Liquiditeit<br />

curr<strong>en</strong>t ratio 0,95<br />

quick ratio 0,53<br />

gou<strong>de</strong>n balans 1,40<br />

Solvabiliteit<br />

balanstotaal/ vreemd<br />

vermog<strong>en</strong><br />

eig<strong>en</strong> vermog<strong>en</strong>/<br />

balanstotaal<br />

eig<strong>en</strong> vermog<strong>en</strong>/ vreemd<br />

vermog<strong>en</strong><br />

1,11<br />

0,10<br />

0,11<br />

R<strong>en</strong>tabiliteit<br />

bedrijfsresultaat/ balanstotaal 0,65 -<br />

netto resultaat/ eig<strong>en</strong> 6,32 -<br />

Bijlage 8<br />

27-05-11 16:57<br />

Pagina 2 van 3


http://www.kvk.nl/han<strong>de</strong>lsregister/zoek<strong>en</strong>frameset.asp?zk=0&url=https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/FU/TSWS001@?BUTT=34118331<br />

vermog<strong>en</strong><br />

Overige k<strong>en</strong>getall<strong>en</strong><br />

hefboomeffect 5,67 -<br />

aantal werknemers 1<br />

Alle bedrag<strong>en</strong> x 1 in Euro's<br />

resultaat per werknemer 235.782 -<br />

werkkapitaal 15.038 -<br />

Bron: ge<strong>de</strong>poneer<strong>de</strong> jaarrek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> kamer van koophan<strong>de</strong>l<br />

Bijlage 8<br />

27-05-11 16:57<br />

Pagina 3 van 3


Bijlage 2 bij brief BOS: brief per mail BOS-bestuur aan BUN-bestuur d.d. 7 maart 2011<br />

Hilversum, 7 mei 2011<br />

Geacht BUN-bestuur,<br />

Bijlage 9<br />

Op 14 april jl. is er overleg geweest tuss<strong>en</strong> het voltallig BOS-bestuur <strong>en</strong> <strong>Richard</strong> <strong>de</strong> Jong, voorzitter<br />

BUN <strong>en</strong> Rinus Laban, secretaris BUN over hun w<strong>en</strong>s <strong>de</strong> bestuurlijke verhouding tuss<strong>en</strong> BUN <strong>en</strong> BOS<br />

aan te pass<strong>en</strong>. De gew<strong>en</strong>ste aanpassing is tot nu toe op hoofdlijn<strong>en</strong> omschrev<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> emailbericht<br />

van <strong>Richard</strong> d.d. 29 maart 2011 <strong>en</strong> zijn toelichting daarop. Sam<strong>en</strong>gevat: <strong>de</strong> BUN wil<br />

voor t<strong>en</strong> minste 50% <strong>de</strong>el uitmak<strong>en</strong> van het toezichthou<strong>de</strong>nd bestuur <strong>en</strong> vetorecht op<br />

belangrijke on<strong>de</strong>rwerp<strong>en</strong> van <strong>de</strong> BOS met als sanctie het op <strong>de</strong> kom<strong>en</strong><strong>de</strong> ALV voorlegg<strong>en</strong> van<br />

<strong>de</strong> intrekking van <strong>de</strong> z<strong>en</strong>dmachtiging. De aanleiding, on<strong>de</strong>rbouwing, urg<strong>en</strong>tie alsme<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

har<strong>de</strong> stellingname zijn daarbij niet toegelicht an<strong>de</strong>rs dan dat <strong>de</strong> BUN urg<strong>en</strong>t<br />

verantwoor<strong>de</strong>lijkheid wil drag<strong>en</strong>.<br />

In het overleg van 14 april jl. heeft het BOS bestuur verschei<strong>de</strong>ne poging<strong>en</strong> gedaan tot<br />

ophel<strong>de</strong>ring van <strong>de</strong> w<strong>en</strong>s tot aanpassing. Dat lever<strong>de</strong> ge<strong>en</strong> (nieuwe) argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> op of het<br />

moet zijn <strong>de</strong> verwijzing van u naar managem<strong>en</strong>tliteratuur. Die verwijzing was echter zo<br />

algeme<strong>en</strong> <strong>en</strong> ad vericundiam dat dit het BOS bestuur niet <strong>de</strong> gew<strong>en</strong>ste verhel<strong>de</strong>ring bood.<br />

Zo bezi<strong>en</strong> is het BOS-bestuur op 14 maart jl. formeel geconfronteerd met praktisch bezi<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

w<strong>en</strong>s tot wijziging van het huidige bestuurlijke mo<strong>de</strong>l, i.c. <strong>de</strong> <strong>de</strong>legatieovere<strong>en</strong>komst <strong>en</strong> statut<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> mo<strong>de</strong>l dat in het verle<strong>de</strong>n door BUN, BOS, Commissariaat voor <strong>de</strong> Media <strong>en</strong> Commissie<br />

Integriteit Publieke Omroep (CIPO) is goedgekeurd, bestuurlijk als voorbeeld di<strong>en</strong>t voor an<strong>de</strong>re<br />

2.42 omroep<strong>en</strong>, praktisch is <strong>en</strong> goed werkt.<br />

De BOS heeft zorgvuldig uite<strong>en</strong>gezet op welke wijze het huidige bestuurlijke mo<strong>de</strong>l tot stand is<br />

gekom<strong>en</strong>. Daaraan ligt <strong>de</strong> gezam<strong>en</strong>lijke w<strong>en</strong>s van BUN <strong>en</strong> BOS t<strong>en</strong> grondslag. Dat mo<strong>de</strong>l is<br />

verankerd in <strong>de</strong> <strong>de</strong>legatieovere<strong>en</strong>komst. Op grond van <strong>de</strong> <strong>de</strong>legatieovere<strong>en</strong>komst treedt <strong>de</strong><br />

BOS op als gemachtig<strong>de</strong> van <strong>de</strong> BUN ter zake van het aanvrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> verkrijg<strong>en</strong> van <strong>de</strong><br />

z<strong>en</strong>dmachtiging. Vanaf 1999 is <strong>de</strong> BOS- op grond van on<strong>de</strong>rlinge overe<strong>en</strong>stemming - autonoom<br />

in <strong>de</strong> uitvoering van <strong>de</strong> z<strong>en</strong>dmachtiging. De BOS vrijwaart daarbij <strong>de</strong> BUN van ie<strong>de</strong>re<br />

aansprakelijkheid i.c. verantwoor<strong>de</strong>lijkheid welke <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n jeg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> BUN instell<strong>en</strong> op grond van<br />

<strong>de</strong> aanvraag tot <strong>en</strong> <strong>de</strong> wijze van uitoef<strong>en</strong>ing van <strong>de</strong> z<strong>en</strong>dmachtiging.<br />

Dit bestuurlijke mo<strong>de</strong>l is verankerd in <strong>de</strong> statut<strong>en</strong> van <strong>de</strong> BOS <strong>en</strong> is getoetst tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> jongste<br />

procedure tot aanvraag van <strong>de</strong> z<strong>en</strong>dmachtiging. Daarbij is <strong>de</strong> instemming van het<br />

Commissariaat voor <strong>de</strong> Media verkreg<strong>en</strong> <strong>en</strong> past het binn<strong>en</strong> <strong>de</strong> spelregels van <strong>de</strong> publieke<br />

omroep. Ook is dit mo<strong>de</strong>l in overe<strong>en</strong>stemming met <strong>de</strong> regels voor "good governance" binn<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> publieke omroep on<strong>de</strong>r toezicht van het CIPO, waarin o.a. wordt voorgeschrev<strong>en</strong> dat het<br />

bestuur <strong>en</strong> toezichthou<strong>de</strong>nd orgaan van <strong>de</strong> BOS onafhankelijk di<strong>en</strong><strong>en</strong> te zijn. Ook is<br />

voorgeschrev<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> overe<strong>en</strong>komst niet e<strong>en</strong>zijdig kan wor<strong>de</strong>n gewijzigd <strong>en</strong> dat er in geval<br />

van e<strong>en</strong> geschil met betrekking tot <strong>de</strong> uitoef<strong>en</strong>ing van <strong>de</strong> aan <strong>de</strong> z<strong>en</strong>dmachtiging verbon<strong>de</strong>n<br />

recht<strong>en</strong> <strong>de</strong> BUN <strong>en</strong> <strong>de</strong> BOS verplicht zijn in goed overleg dit geschil op te loss<strong>en</strong>, ev<strong>en</strong>tueel door<br />

mid<strong>de</strong>l van "mediation". Lukt dat niet dan schrijft <strong>de</strong> <strong>de</strong>legatieovere<strong>en</strong>komst arbitrage voor.


Bijlage 9<br />

T<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van <strong>de</strong> programma-inhou<strong>de</strong>lijke invloed is uite<strong>en</strong>gezet dat onze achterban via <strong>de</strong><br />

Participatieraad (PAR) int<strong>en</strong>sief is betrokk<strong>en</strong> bij <strong>de</strong> kern van <strong>de</strong> BOS-organisatie: <strong>de</strong><br />

programmering op radio, tv <strong>en</strong> internet. De PAR is e<strong>en</strong> ess<strong>en</strong>tieel on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el in het proces tot<br />

vaststelling van het programmeringsbeleid <strong>en</strong> <strong>de</strong> uitvoering ervan. De voorzitter van die raad is<br />

lid van het BOS-bestuur. Zo is <strong>de</strong> gehele boeddhistische achterban, i.c. bre<strong>de</strong>r dan die van <strong>de</strong><br />

BUN, sterk verankerd <strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong> bij <strong>de</strong> kern van <strong>de</strong> BOS. Zo was er bijvoorbeeld in <strong>de</strong> PAR<br />

bije<strong>en</strong>komst van eind 2010 kritiek op het boeddhistische gehalte van sommige van <strong>de</strong> BOS<br />

programma’s. Enkele kijkers had<strong>de</strong>n behoefte aan e<strong>en</strong> meer expliciete boeddhistische<br />

herk<strong>en</strong>baarheid. Dergelijke kritiek raakt ons, hebb<strong>en</strong> we direct opgepakt <strong>en</strong> koppel<strong>en</strong> we terug<br />

naar <strong>de</strong> PAR.<br />

T<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van ons bestuurlijk beleid hebb<strong>en</strong> wij sinds 2010 uit eig<strong>en</strong> initiatief, met nadruk <strong>en</strong> bij<br />

herhaling aangegev<strong>en</strong> dat, me<strong>de</strong> gezi<strong>en</strong> <strong>de</strong> majeure ag<strong>en</strong>da voor <strong>de</strong> kom<strong>en</strong><strong>de</strong> jar<strong>en</strong> <strong>de</strong> BOS<br />

graag e<strong>en</strong> int<strong>en</strong>sievere sam<strong>en</strong>werking w<strong>en</strong>st met <strong>de</strong> BUN <strong>en</strong> afsprak<strong>en</strong> hiertoe gezam<strong>en</strong>lijk wil<br />

pres<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> op <strong>de</strong> kom<strong>en</strong><strong>de</strong> ALV. Hiertoe heeft <strong>de</strong> BOS zeer pragmatische voorstell<strong>en</strong> aan <strong>de</strong><br />

BUN voorgelegd, zoals meer bestuurlijk overleg, het formuler<strong>en</strong> van dui<strong>de</strong>lijke kritische<br />

succesfactor<strong>en</strong> opgesteld door <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>en</strong> waarop <strong>de</strong> BOS verantwoording aflegt, alsme<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

w<strong>en</strong>s om onze majeure ag<strong>en</strong>dapunt<strong>en</strong> zoals fusie, bezuiniging<strong>en</strong> e.d. met <strong>de</strong> BUN af te<br />

stemm<strong>en</strong>. Het huidige BUN-bestuur is hier vooralsnog in stilzwijg<strong>en</strong> aan voorbij gegaan.<br />

Ook op het i<strong>de</strong>e om terug te ker<strong>en</strong> naar <strong>de</strong> bestuurlijke situatie vooraf aan <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>legatieovere<strong>en</strong>komst, waarbij sprake was van zitting van <strong>de</strong> BUN in <strong>de</strong> BOS zon<strong>de</strong>r last <strong>en</strong><br />

ruggespraak, is afgewez<strong>en</strong>.<br />

Sam<strong>en</strong>gevat: tij<strong>de</strong>ns het overleg van 14 april jl. maakte u dui<strong>de</strong>lijk, ge<strong>en</strong> boodschap te hebb<strong>en</strong><br />

aan onze gezam<strong>en</strong>lijke geschie<strong>de</strong>nis, noch respect te ton<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> <strong>de</strong>legatieovere<strong>en</strong>komst <strong>en</strong><br />

haar oplossingsregels die in werking tre<strong>de</strong>n bij verschil van m<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> waaraan BOS <strong>en</strong> BUN<br />

contractueel gebon<strong>de</strong>n zijn, noch <strong>de</strong> sam<strong>en</strong>werkingsvoorstell<strong>en</strong> van onze kant te will<strong>en</strong><br />

overweg<strong>en</strong>. In plaats daarvan positioneert u <strong>de</strong> BOS in <strong>de</strong> volg<strong>en</strong><strong>de</strong> situatie: of <strong>de</strong> BOS<br />

accepteert <strong>de</strong> w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> van <strong>de</strong> BUN of <strong>de</strong> BUN stelt in <strong>de</strong> kom<strong>en</strong><strong>de</strong> ALV voor <strong>de</strong> z<strong>en</strong>dmachtiging<br />

terug te gev<strong>en</strong> aan het Commissariaat voor <strong>de</strong> Media. Wij hebb<strong>en</strong> tot viermaal toe gevraagd of<br />

dat <strong>de</strong> <strong>en</strong>ige alternatiev<strong>en</strong> war<strong>en</strong> die u ter tafel wil<strong>de</strong> br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. U antwoord<strong>de</strong> daarop: "Ja, of<br />

acceptatie van onze voorstell<strong>en</strong>, of "suïci<strong>de</strong>" ”.<br />

Navraag van <strong>de</strong> BOS bij het Commissariaat voor <strong>de</strong> Media (CvdM) leert dat:<br />

1. De interpretatie van het gesprek dat u heeft gehad met het CvdM niet in<br />

overe<strong>en</strong>stemming is met hetge<strong>en</strong> u in uw mail van 29 maart jl. heeft weergegev<strong>en</strong>.<br />

2. Uw opvatting dat u verantwoor<strong>de</strong>lijk b<strong>en</strong>t voor <strong>de</strong> uitz<strong>en</strong>dconcessie <strong>en</strong> <strong>de</strong>rhalve<br />

verantwoor<strong>de</strong>lijkheid moet kunn<strong>en</strong> drag<strong>en</strong> in het BOS-bestuur onjuist is. De BUN is niet<br />

verantwoor<strong>de</strong>lijk voor <strong>de</strong> aanvraag <strong>en</strong> uitvoering van <strong>de</strong> concessie; zij is hier zelfs<br />

contractueel expliciet voor gevrijwaard.<br />

3. Hoewel er mediawettelijk ge<strong>en</strong> belemmering<strong>en</strong> zijn voor <strong>de</strong>elname van BUN-bestuur<strong>de</strong>rs<br />

in het BOS bestuur gel<strong>de</strong>n ook <strong>de</strong> beleidslijn<strong>en</strong> voor goed bestuur <strong>en</strong> integriteit alsme<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> beleidslijn<strong>en</strong> z<strong>en</strong>dtijdtoewijzing van het CvdM. T<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> hiervan heeft het CvdM in<br />

het overleg dat zij met u heeft gehad aangegev<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> directe participatie van BUNbestuur<strong>de</strong>rs<br />

in het BOS-bestuur niet w<strong>en</strong>selijk is. Letterlijk schrijft het CvdM hierover: “<strong>de</strong><br />

huidige BOS-statut<strong>en</strong> verhin<strong>de</strong>r<strong>en</strong> dat BUN bestuursle<strong>de</strong>n <strong>de</strong>el uitmak<strong>en</strong> van het BOS-


Bijlage 9<br />

bestuur, e<strong>en</strong> gezi<strong>en</strong> <strong>de</strong> hiervoor gememoreer<strong>de</strong> opmerking van <strong>de</strong> heer van Cuil<strong>en</strong>burg,<br />

naar ons oor<strong>de</strong>el praktisch gezi<strong>en</strong> gew<strong>en</strong>ste situatie”.<br />

4. Participatie van BUN-bestuur<strong>de</strong>rs in het BOS-bestuur is dus volg<strong>en</strong>s het Commissariaat<br />

voor <strong>de</strong> Media niet w<strong>en</strong>selijk <strong>en</strong> voorzover <strong>de</strong>ze mogelijk is, schrijft artikel 2.142a van <strong>de</strong><br />

Mediawet 2008 voor dat <strong>de</strong> lan<strong>de</strong>lijke publieke media-instelling<strong>en</strong> incluis <strong>de</strong> 2.42<br />

omroep<strong>en</strong>, hun bestuurlijke organisatie zodanig inricht<strong>en</strong> dat er e<strong>en</strong> hel<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rscheid<br />

is tuss<strong>en</strong> het dagelijks bestuur (voor <strong>de</strong> BOS ook het uitvoeringsorgaan) <strong>en</strong> het<br />

onafhankelijke toezicht daarop <strong>en</strong> zich in die taak uitsluit<strong>en</strong>d richt<strong>en</strong> op <strong>de</strong> zakelijke gang<br />

van zak<strong>en</strong> bij <strong>de</strong> BOS. Het programmabeleid <strong>en</strong> <strong>de</strong> inhoud van <strong>de</strong> programma's maakt<br />

daarvan ge<strong>en</strong> on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el uit.<br />

Ergo, het ontbreekt in uw voorstel aan dui<strong>de</strong>lijke <strong>en</strong> drag<strong>en</strong><strong>de</strong> argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> ook uw<br />

vooron<strong>de</strong>rzoek naar <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n <strong>en</strong> w<strong>en</strong>selijkhe<strong>de</strong>n binn<strong>en</strong> <strong>de</strong> huidige wet- <strong>en</strong><br />

regelgeving blijkt onjuist. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> komt uw verzoek op e<strong>en</strong> mom<strong>en</strong>t dat <strong>de</strong> BOS al<br />

haar m<strong>en</strong>skracht <strong>en</strong> <strong>en</strong>ergie moet richt<strong>en</strong> om te overlev<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> medialandschap dat<br />

gedwong<strong>en</strong> is om meer dan 25% te bezuinig<strong>en</strong> <strong>en</strong> te fuser<strong>en</strong> tot maximaal 8<br />

omroepbedrijv<strong>en</strong>. Tev<strong>en</strong>s ontbreekt e<strong>en</strong> BUN-le<strong>de</strong>nraadpleging t.a.v. voorgestel<strong>de</strong><br />

majeure wijziging<strong>en</strong>.<br />

Daarnaast is in praktijk uw han<strong>de</strong>lswijze voor <strong>de</strong> BOS bezwar<strong>en</strong>d geblek<strong>en</strong> vanwege <strong>de</strong><br />

gevolg<strong>en</strong> van uw risicovolle gedrag voor onze relatie met an<strong>de</strong>re omroep<strong>en</strong> (pot<strong>en</strong>tiële<br />

fusiepartners) alsme<strong>de</strong> het CvdM, CIPO <strong>en</strong> pers. In alle overlegg<strong>en</strong> met u is op <strong>de</strong>ze<br />

situatie gewez<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> w<strong>en</strong>s geuit <strong>de</strong>rhalve niet te muter<strong>en</strong> in onze formele relatie of<br />

daarmee t<strong>en</strong> minste te wacht<strong>en</strong> tot <strong>de</strong> nieuwe mediawet er is omdat die ook weer tot<br />

statutaire mutaties zal lei<strong>de</strong>n. En hoewel u hier ook in eerste instantie mee had ingestemd<br />

b<strong>en</strong>t u thans <strong>en</strong> zon<strong>de</strong>r opgaaf van dui<strong>de</strong>lijke re<strong>de</strong>n<strong>en</strong> op teruggekom<strong>en</strong>. Zo mogelijk<br />

nog belangrijker is echter dat e<strong>en</strong> teruggave van <strong>de</strong> uitz<strong>en</strong>dconcessie - indi<strong>en</strong> die<br />

aangekondigd wordt - ernstige scha<strong>de</strong> zou betek<strong>en</strong><strong>en</strong> voor <strong>de</strong> boeddhistische<br />

geme<strong>en</strong>schap in Ne<strong>de</strong>rland <strong>en</strong> voor all<strong>en</strong> die direct of indirect bij <strong>de</strong> BOS <strong>en</strong> haar<br />

functioner<strong>en</strong> zijn betrokk<strong>en</strong> incluis het gehele cluster 2.42 omroep<strong>en</strong>, dat toch al on<strong>de</strong>r<br />

grote politieke druk staat. Vanuit dat oogpunt is <strong>de</strong> eis tot onvoorwaar<strong>de</strong>lijke meewerking<br />

gesanctioneerd met teruggave van <strong>de</strong> uitz<strong>en</strong>dconcessie ronduit verwerpelijk.<br />

De BOS wil, zoals eer<strong>de</strong>r aangetoond graag e<strong>en</strong> meer int<strong>en</strong>sieve relatie met e<strong>en</strong> professionele<br />

BUN maar <strong>de</strong> huidige situatie stelt het BOS-bestuur voor e<strong>en</strong> dilemma.<br />

Enerzijds wordt uw optre<strong>de</strong>n door het BOS-bestuur als zeer zorgwekk<strong>en</strong>d ervar<strong>en</strong> <strong>en</strong> juridisch,<br />

maatschappelijk <strong>en</strong> boeddhistisch als verwerpelijk bezi<strong>en</strong>.<br />

An<strong>de</strong>rzijds di<strong>en</strong><strong>en</strong> we, an<strong>de</strong>rs dan <strong>de</strong> huidige gang van zak<strong>en</strong>, gezam<strong>en</strong>lijk als BUN <strong>en</strong> BOS <strong>de</strong><br />

Koninklijke weg te volg<strong>en</strong>. Dat wil zegg<strong>en</strong> dat eerst <strong>de</strong> re<strong>de</strong>n<strong>en</strong> <strong>en</strong> argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> waarom e<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong>rgelijke wijziging w<strong>en</strong>selijk is op tafel moet<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>. Daarna zull<strong>en</strong> we gezam<strong>en</strong>lijk na moet<strong>en</strong><br />

gaan welk nut <strong>en</strong> urg<strong>en</strong>tie e<strong>en</strong> <strong>de</strong>rgelijke wijziging heeft voor <strong>de</strong> belang<strong>en</strong> van <strong>de</strong><br />

boeddhistische geme<strong>en</strong>schap in Ne<strong>de</strong>rland <strong>en</strong> het functioner<strong>en</strong> van <strong>de</strong> BOS binn<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

Ne<strong>de</strong>rlandse Publieke Omroep, daarbij ook rek<strong>en</strong>ing hou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> huidige turbul<strong>en</strong>te externe<br />

omstandighe<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> publieke omroep <strong>en</strong> <strong>de</strong> BOS. Vervolg<strong>en</strong>s zull<strong>en</strong> we dan gezam<strong>en</strong>lijk <strong>de</strong><br />

daarbij pass<strong>en</strong><strong>de</strong> structuur di<strong>en</strong><strong>en</strong> vast te stell<strong>en</strong>. Deze structurele wijziging<strong>en</strong> zull<strong>en</strong>


vanzelfsprek<strong>en</strong>d <strong>de</strong> toets aan <strong>de</strong> mediaspelregels moet<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> doorstaan. Dat wil zegg<strong>en</strong><br />

dat het Commissariaat voor <strong>de</strong> Media <strong>en</strong> het CIPO met <strong>de</strong> wijziging<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

instemm<strong>en</strong>.<br />

T<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van het proces stell<strong>en</strong> wij <strong>de</strong>rhalve nogmaals voor dat wij zo spoedig mogelijk met<br />

<strong>de</strong> BUN langs <strong>de</strong>ze weg overleg kunn<strong>en</strong> op<strong>en</strong><strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> <strong>de</strong> BUN daarover reeds in dit stadium <strong>de</strong><br />

w<strong>en</strong>selijkhe<strong>de</strong>n, <strong>de</strong> nuttighe<strong>de</strong>n <strong>en</strong> <strong>de</strong> voorstell<strong>en</strong> tot ev<strong>en</strong>tuele structurele (statutaire)<br />

aanpassing van het huidige bestuurlijke mo<strong>de</strong>l w<strong>en</strong>st uit te werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> op schrift te stell<strong>en</strong>, stell<strong>en</strong><br />

wij dat op prijs. Zodra wij <strong>de</strong>rgelijke voorstell<strong>en</strong> ontvang<strong>en</strong> kan het inhou<strong>de</strong>lijke overleg wor<strong>de</strong>n<br />

geop<strong>en</strong>d.<br />

Indi<strong>en</strong> <strong>de</strong> BUN niet bereid is in te gaan op <strong>de</strong> overlegbereidheid van <strong>de</strong> BOS, t<strong>en</strong>ein<strong>de</strong> via <strong>de</strong><br />

Koninklijke weg tot oplossing<strong>en</strong> te kom<strong>en</strong> die <strong>de</strong> belang<strong>en</strong> van <strong>de</strong> boeddhistische<br />

geme<strong>en</strong>schap, <strong>de</strong> BUN <strong>en</strong> <strong>de</strong> BOS di<strong>en</strong><strong>en</strong>, dan ziet <strong>de</strong> BOS ge<strong>en</strong> an<strong>de</strong>re mogelijkheid dan haar<br />

eig<strong>en</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid te nem<strong>en</strong> <strong>en</strong> ervoor te zorg<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlands boeddhistische<br />

geme<strong>en</strong>schap kan blijv<strong>en</strong> beschikk<strong>en</strong> over e<strong>en</strong> professioneel functioner<strong>en</strong><strong>de</strong>, eig<strong>en</strong><br />

omroeporganisatie in het Ne<strong>de</strong>rlandse publieke omroepbestel.<br />

Nam<strong>en</strong>s het bestuur van <strong>de</strong> BOS,<br />

Michel T. Dingart<strong>en</strong>,<br />

Bestuursvoorzitter<br />

Bijlage 9


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Bijlage 10


Besluit<strong>en</strong>lijst PAR 01-12-2010<br />

Aanwezig : Doro Franck<br />

Pauline Bonthuis<br />

Dingeman Boot<br />

André van <strong>de</strong>r Braak<br />

Hans Gijs<strong>en</strong><br />

Rogier Ossel<br />

Jero<strong>en</strong> <strong>de</strong> Scheemaker<br />

Sacha Steinfeldt<br />

Marja Timmer<br />

Reinier Tilanus<br />

Hél<strong>en</strong> Vink<br />

Louwri<strong>en</strong> Wijers<br />

Gertjan Mul<strong>de</strong>r<br />

Babeth VanLoo<br />

Philip Seligmann<br />

Afwezig met<br />

k<strong>en</strong>nisgeving : Caroli<strong>en</strong> Balt<br />

Moniek Noor<strong>en</strong><br />

Ad1 op<strong>en</strong>ingsron<strong>de</strong>: ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong> ziet uit naar <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring .Dingeman meldt dat hij hier<br />

weer voor <strong>de</strong>ze keer is <strong>en</strong> introduceert Hans Gijs<strong>en</strong> als zijn<br />

opvolger als afgevaardig<strong>de</strong> van stichting inzichtsmeditatie<br />

Ad3 notul<strong>en</strong> ad ‘inhou<strong>de</strong>lijk’ het verzoek <strong>de</strong> notul<strong>en</strong> toe te<br />

spits<strong>en</strong> op actiepunt<strong>en</strong><br />

Bijlage 11<br />

Ad4 datum <strong>de</strong> datum van <strong>de</strong> volg<strong>en</strong><strong>de</strong> PAR is wo<strong>en</strong>sdag 01-06-<br />

2011, 16.30-19.30 op <strong>de</strong> BOS<br />

Ad5 ag<strong>en</strong>da het voorstel wordt aangehou<strong>de</strong>n , inclusief volgor<strong>de</strong><br />

Ad6 brief Dingeman Boot<br />

Betreff<strong>en</strong><strong>de</strong> het bezwaar dat <strong>de</strong> Theravada bij <strong>de</strong> BOS-TV te weinig aandacht krijgt:<br />

Dingeman geeft e<strong>en</strong> korte toelichting waarna afgesprok<strong>en</strong> wordt dit ver<strong>de</strong>r met Babeth te<br />

besprek<strong>en</strong><br />

Dingeman overhandigt aan Babeth ook e<strong>en</strong> briefje met suggesties.<br />

Dingeman br<strong>en</strong>gt ver<strong>de</strong>r <strong>de</strong> w<strong>en</strong>s van hem <strong>en</strong> zijn sangha


over naar meer plaats in <strong>de</strong> uitz<strong>en</strong>ding<strong>en</strong> voor teachings c.q. naar<br />

meer expliciete links naar <strong>de</strong> dharma !<br />

In het verl<strong>en</strong>g<strong>de</strong> hiervan komt er e<strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e gedachtewisseling <strong>en</strong> toelichting<br />

over programmabeleid op gang :<br />

Bijlage 11<br />

. voor het verle<strong>de</strong>n gold <strong>de</strong> streef verhouding Tibetaans/Z<strong>en</strong>/Theravada <strong>boeddhisme</strong><br />

2:2:1 (voor het geheel van tv , radio <strong>en</strong> internet) (Gertjan <strong>en</strong> Babeth : <strong>de</strong> spanning tuss<strong>en</strong><br />

streefverhouding <strong>en</strong> realisering heeft vooral praktische re<strong>de</strong>n<strong>en</strong>, b.v. gebrek aan aanbod<br />

van <strong>de</strong> kant van makers, <strong>de</strong> BOS is aangewez<strong>en</strong> op gekwalificeer<strong>de</strong> voorstell<strong>en</strong> <strong>en</strong> ver<strong>de</strong>r<br />

zeer beperkt in z<strong>en</strong>dtijd. ) .<br />

. voor <strong>de</strong> toekomst zal dit on<strong>de</strong>rwerp wor<strong>de</strong>n van e<strong>en</strong> discussie in groter verband.<br />

. Gertjan geeft ook nog e<strong>en</strong> korte sam<strong>en</strong>vatting van het uitgebrei<strong>de</strong> wet<strong>en</strong>schappelijk<br />

goed gefun<strong>de</strong>er<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoek dat in opdracht van <strong>de</strong> BOS is uitgevoerd in verband met <strong>de</strong><br />

nieuwe concessie aanvraag : er zijn in Ne<strong>de</strong>rland 800000 m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met ‘affiniteit met het<br />

<strong>boeddhisme</strong>’ (waarvan dit voor 300000 e<strong>en</strong> “twee<strong>de</strong> keus” is) . van <strong>de</strong>ze 800000 kiest<br />

520000 primair voor het <strong>boeddhisme</strong> , waarvan 260000 zegt niet voor e<strong>en</strong> stroming te<br />

kiez<strong>en</strong> ; van <strong>de</strong> overig<strong>en</strong> is volg<strong>en</strong>s dit on<strong>de</strong>rzoek 65% tibetaans , 31% z<strong>en</strong> , 2%<br />

theravada <strong>en</strong> <strong>de</strong> rest “overig” .<br />

Algem<strong>en</strong>e discussie over programmering, i.h.b. <strong>de</strong> ontwikkeling<br />

van <strong>de</strong> laatste tijd:<br />

.Gerdjan wijst op <strong>de</strong> positie van <strong>de</strong> BOS als publieke omroep (wat we graag zo<br />

will<strong>en</strong> hou<strong>de</strong>n <strong>en</strong> overig<strong>en</strong>s ook in <strong>de</strong> statut<strong>en</strong> is vastgelegd, inclusief <strong>de</strong> daaruit volg<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

karakterisering van doelgroep<strong>en</strong>), in dit ka<strong>de</strong>r <strong>en</strong> <strong>de</strong> kom<strong>en</strong><strong>de</strong> discussie in groter verband<br />

moet<strong>en</strong> we ook “bre<strong>de</strong>re programmering” zi<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> betek<strong>en</strong>is daarvan voor <strong>de</strong> media tv ,<br />

radio <strong>en</strong> internet .<br />

.Naar aanleiding van <strong>de</strong> vraag naar <strong>de</strong> rol van <strong>de</strong> dharma in <strong>de</strong> uitz<strong>en</strong>ding<strong>en</strong> volgt er<br />

e<strong>en</strong> rondje. De m<strong>en</strong>ig<strong>en</strong> zijn divers. I.h.a. begroet m<strong>en</strong> <strong>de</strong> diversiteit <strong>en</strong> <strong>de</strong> kwaliteit van<br />

<strong>de</strong> (meeste) programma's, maar er wor<strong>de</strong>n door meer<strong>de</strong>re <strong>de</strong>elnemers vraagtek<strong>en</strong>s gezet<br />

bij e<strong>en</strong> te grote t<strong>en</strong><strong>de</strong>ns van verbreding in <strong>de</strong> betek<strong>en</strong>is van vervaging van het specifiek<br />

boeddhistische gehalte, <strong>en</strong> bij uitz<strong>en</strong>ding<strong>en</strong> die net zo goed door an<strong>de</strong>re omroep<strong>en</strong><br />

uitgezon<strong>de</strong>n zou<strong>de</strong>n kunn<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n. B.v. features over ecologie: dat thema is belangrijk,<br />

maar m<strong>en</strong> zou iets meer uitleg kunn<strong>en</strong> toevoeg<strong>en</strong> in hoeverre dit thema met <strong>boeddhisme</strong><br />

te mak<strong>en</strong> heeft.<br />

Er zijn ook stemm<strong>en</strong> die <strong>de</strong> verruiming van thema's juist verwelkom<strong>en</strong>.<br />

Hierbij blijkt <strong>de</strong> complexiteit van dit aspect in <strong>de</strong> realiteit dat <strong>de</strong><br />

BOS e<strong>en</strong> omroep op religieuze grondslag maar óók e<strong>en</strong> publieke<br />

omroep is .<br />

Ver<strong>de</strong>r wordt er ook gewez<strong>en</strong> op <strong>de</strong> realiteit<strong>en</strong> van het<br />

omzettingsproces tuss<strong>en</strong> w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> van <strong>de</strong> BOS <strong>en</strong> <strong>de</strong> realisering van<br />

<strong>de</strong> makers. Om met goe<strong>de</strong> regisseurs te kunn<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> tot<br />

gekwalificer<strong>de</strong> product<strong>en</strong> te kom<strong>en</strong> moet m<strong>en</strong> <strong>de</strong> makers e<strong>en</strong><br />

zekere vrijheid gunn<strong>en</strong>. Ook zijn voor sommige gew<strong>en</strong>ste thema's<br />

niet zomaar makers te vin<strong>de</strong>n.


Bijlage 11<br />

E<strong>en</strong> aantal opmerking<strong>en</strong> <strong>en</strong> suggesties: : meer met ‘haakjes naar <strong>de</strong><br />

Boeddha , maar niet zo zeer dat <strong>de</strong> BOS achter <strong>de</strong> <strong>de</strong>co<strong>de</strong>r<br />

verdwijnt; het <strong>boeddhisme</strong> kan heel verfriss<strong>en</strong><strong>de</strong> bijdrag<strong>en</strong> lever<strong>en</strong><br />

; het <strong>boeddhisme</strong> moet uitgangspunt zijn ; algeme<strong>en</strong> <strong>en</strong> breed prima<br />

, maar er moet e<strong>en</strong> dui<strong>de</strong>lijke verbinding naar <strong>de</strong> dharma zijn ;<br />

zon<strong>de</strong>r toelichting is die verbinding soms niet dui<strong>de</strong>lijk ; ge<strong>en</strong><br />

"teachings" maar wel e<strong>en</strong> boeddhistische context aangev<strong>en</strong>; lastig,<br />

maar we moet<strong>en</strong> wel meegaan met <strong>de</strong> ontwikkeling<strong>en</strong> ; juist ook<br />

thema’s die laagdrempelig zijn; verwijzing naar <strong>de</strong> uitspraak van<br />

e<strong>en</strong> leraar dat het <strong>boeddhisme</strong> van <strong>de</strong> toekomst best kan zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

Boeddha te noem<strong>en</strong>; ge<strong>en</strong> formele teachings op tv, maar nu is er<br />

wel te weinig ‘boeddhistisch ka<strong>de</strong>r’; ; “eig<strong>en</strong> je thema van<br />

spiritualiteit toe” .<br />

Ad 6loopt <strong>de</strong> facto<br />

over in7 (evaluatie)<br />

<strong>en</strong> 8(preview 2011) E<strong>en</strong> van <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n heeft thuis met betrekking<br />

tot 2011 aan <strong>de</strong> hand van <strong>de</strong> twee/drie regelige aanduiding<strong>en</strong> van<br />

geplan<strong>de</strong> programma’s <strong>en</strong> e<strong>en</strong> daarop gebaseer<strong>de</strong> labeling van die<br />

programma’s met labels ‘boeddhistisch’ (bijv. dharma rising) ,<br />

‘met e<strong>en</strong> relatie met <strong>boeddhisme</strong>’(bijv. groet<strong>en</strong> uit mongolië) , <strong>en</strong><br />

‘ongerelateerd’ (bijv sil<strong>en</strong>t snow) , <strong>en</strong> telt dan voor <strong>de</strong> drie labels <strong>de</strong><br />

verhouding 1/3 :1/3:1/3 , terwijl hij zelf voor het label<br />

‘boeddhistisch’ het verhoudingsgetal 2/3 zou w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> .<br />

Verschei<strong>de</strong>ne an<strong>de</strong>re le<strong>de</strong>n m<strong>en</strong><strong>en</strong> dat hun sangha dit ook zou<br />

will<strong>en</strong>. De t<strong>en</strong><strong>de</strong>ntie van <strong>de</strong> discussie gaat in <strong>de</strong> richting: mee gaan<br />

met <strong>de</strong> tijd ja, maar we moet<strong>en</strong> niet doorschiet<strong>en</strong> in <strong>de</strong> verbreding<br />

<strong>en</strong> herk<strong>en</strong>baar blijv<strong>en</strong>. Hiernaast werd ook opgemerkt het belang<br />

van e<strong>en</strong> mid<strong>de</strong>nweg, integratie naar bei<strong>de</strong> kant<strong>en</strong> ; <strong>en</strong> dat <strong>de</strong> BOS<br />

ook ageert in <strong>de</strong> dharma <strong>en</strong> herk<strong>en</strong>baar is door <strong>de</strong> wijze waarop<br />

programma’s gemaakt wor<strong>de</strong>n .<br />

Overig<strong>en</strong>s b<strong>en</strong>adrukk<strong>en</strong> veel le<strong>de</strong>n hun waar<strong>de</strong>ring voor het vele<br />

goe<strong>de</strong> dat in 2010 getoond <strong>en</strong> gebracht is (e<strong>en</strong> goe<strong>de</strong><br />

programmering , afwisseling , aandacht krijg<strong>en</strong><strong>de</strong> thema’s ; e<strong>en</strong><br />

achterban die vaak met veel plezier kijkt ; ‘het galg<strong>en</strong>v<strong>en</strong> is e<strong>en</strong><br />

leuke film maar <strong>de</strong> link naar <strong>boeddhisme</strong> ontbreekt zowel expliciet<br />

als impliciet’ ; ‘het lichaam als leraar’ heeft me -ook als<br />

kunst<strong>en</strong>aar- geraakt .<br />

Ver<strong>de</strong>r: <strong>de</strong> ‘change your mind dag’in Amsterdam was e<strong>en</strong> groot<br />

succes . Gertjan vraagt suggesties voor <strong>de</strong> change your mind dag<br />

op 4 juni 2011 .Over het 10 jarig bestaan van <strong>de</strong> BOS <strong>en</strong> over<br />

ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> is maar kort gesprok<strong>en</strong> , ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> PAR


etrokk<strong>en</strong>heid naast <strong>de</strong> formele meetings .<br />

Ad 10 rondvraag ge<strong>en</strong> bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n .<br />

Besluit<strong>en</strong>lijst PAR 01-12-2010<br />

Bijlage 11<br />

Philip Seligmann PAGE 3


Van: "Boeddh st sche Omroep St cht ng" <br />

Datum: 23 november 2010 16:55:13 GMT+01:00<br />

Aan: "A gme<strong>en</strong> Boeddh st sche Omroep" <br />

On<strong>de</strong>rwerp: Nam<strong>en</strong>s Gertjan Mul<strong>de</strong>r: Ontwikkeling<strong>en</strong> Publieke Omroep<br />

Beste all<strong>en</strong>,<br />

Bijlage 12<br />

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in turbul<strong>en</strong>te <strong>en</strong> onzekere tij<strong>de</strong>n lev<strong>en</strong>.<br />

Niet alle<strong>en</strong> <strong>de</strong> bezuinigingsplann<strong>en</strong> van <strong>de</strong> huidige regering vorm<strong>en</strong> e<strong>en</strong> bedreiging maar ook <strong>de</strong> druk op structurele<br />

hervorming<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> <strong>de</strong> lan<strong>de</strong>lijke publieke omroep neemt toe. Werd in eerste instantie nog gesprok<strong>en</strong> over 15<br />

omroep<strong>en</strong>, nu is dat aantal al teruggebracht tot 8 omroep<strong>en</strong>. En het segm<strong>en</strong>t lev<strong>en</strong>sbeschouwelijk-­‐religieuze omroep<strong>en</strong><br />

(ook wel bek<strong>en</strong>d als 2.42 omroep<strong>en</strong>, voorhe<strong>en</strong> 39f <strong>en</strong> waaron<strong>de</strong>r <strong>de</strong> BOS) is daarbinn<strong>en</strong> nog e<strong>en</strong>s extra kwetsbaar: door<br />

hun omvang, hun aard <strong>en</strong> hun niet-­‐le<strong>de</strong>ngebon<strong>de</strong>n verankering.<br />

Gelukkig vin<strong>de</strong>n we on<strong>de</strong>r beslissers <strong>en</strong> beleidsmakers vooral veel sympathie, rec<strong>en</strong>telijk nog in het rapport ‘Partners in<br />

Lev<strong>en</strong>sbeschouwing’ van het Min van OCW ( http://www.rijksoverheid.nl/docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>-­‐<strong>en</strong>-­‐<br />

publicaties/rapport<strong>en</strong>/2010/05/03/rapport-­‐partners-­‐in-­‐lev<strong>en</strong>sbeschouwing.html). En dat geeft hoop, moed <strong>en</strong><br />

zelfvertrouw<strong>en</strong>.<br />

Dat neemt echter niet weg dat <strong>de</strong> 2.42 omroep<strong>en</strong>, <strong>en</strong> dus ook <strong>de</strong> BOS, actief zelf stapp<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> on<strong>de</strong>rnem<strong>en</strong><br />

om tegemoet te kom<strong>en</strong> aan <strong>–</strong> op basis van overig<strong>en</strong>s niet altijd gefun<strong>de</strong>er<strong>de</strong> kritiek <strong>–</strong> <strong>de</strong> veelgehoor<strong>de</strong> w<strong>en</strong>s tot<br />

bestuurlijke vere<strong>en</strong>voudiging <strong>en</strong> effici<strong>en</strong>cy.<br />

Ook <strong>de</strong> BOS is <strong>de</strong> afgelop<strong>en</strong> tijd met verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> partij<strong>en</strong> in gesprek geweest over sam<strong>en</strong>werkingsvorm<strong>en</strong> <strong>en</strong> daarbij zijn<br />

altijd lei<strong>de</strong>nd geweest:<br />

1. <strong>de</strong> eis van autonomie waar het gaat om budget <strong>en</strong> begroting, programmering, missiekritieke<br />

organisatieontwikkeling <strong>en</strong> marketing & communicatie;<br />

2. <strong>de</strong> aansluiting <strong>en</strong>/of aanvulling op het niveau van organisatiecultuur, waar<strong>de</strong>n & smaak, achterban & doelgroep,<br />

programmag<strong>en</strong>res <strong>en</strong> thema’s.<br />

Verbon<strong>de</strong>nheid door e<strong>en</strong> mediawetsartikel zelf is dus onvoldo<strong>en</strong><strong>de</strong> basis, hoewel er serieuze gesprekk<strong>en</strong> war<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijn<br />

met collega 2.42 omroep<strong>en</strong>.<br />

Inmid<strong>de</strong>ls is in Hilversum <strong>de</strong> gerucht<strong>en</strong>machine aardig op gang gekom<strong>en</strong> <strong>en</strong> hoewel dit eig<strong>en</strong>lijk nog te vroeg komt<br />

omdat <strong>de</strong> gesprekk<strong>en</strong> zich nog in e<strong>en</strong> zeer vroeg stadium bevin<strong>de</strong>n <strong>en</strong> er nog ge<strong>en</strong> getek<strong>en</strong><strong>de</strong> int<strong>en</strong>tieverklaring is, will<strong>en</strong><br />

we jullie informeel informer<strong>en</strong> dat we mom<strong>en</strong>teel het gesprek conc<strong>en</strong>trer<strong>en</strong> op <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n van sam<strong>en</strong>werking<br />

met <strong>de</strong> VPRO.<br />

Je kunt je voorstell<strong>en</strong> dat we (lees: het BOS-­‐bestuur <strong>en</strong> -­‐directie) daar erg blij mee zijn. De VPRO is altijd al e<strong>en</strong><br />

eig<strong>en</strong>zinnige <strong>en</strong> kwalitatief uitmunt<strong>en</strong><strong>de</strong> omroep geweest met grote belangstelling <strong>en</strong> passie voor maatschappij,<br />

wet<strong>en</strong>schap, filosofie <strong>en</strong> lev<strong>en</strong>sbeschouwing. Het is niet voor niets dat <strong>de</strong> BOS <strong>en</strong> <strong>de</strong> VPRO al e<strong>en</strong> aantal toonaangev<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

programmamakers met elkaar <strong>de</strong>elt. Organisch zijn we dus al naar elkaar toe gegroeid.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> heeft in e<strong>en</strong> eer<strong>de</strong>r stadium <strong>de</strong> HUMAN ook al <strong>de</strong> sam<strong>en</strong>werking met <strong>de</strong> VPRO opgezocht waardoor <strong>de</strong> twee<br />

‘non-­‐theistische, niet z<strong>en</strong>dingsgerichte, op<strong>en</strong> <strong>en</strong> toegankelijke lev<strong>en</strong>sbeschouwing<strong>en</strong> van het <strong>boeddhisme</strong> <strong>en</strong><br />

humanisme’ -­‐ ik citeer hier Paul Schnabel tij<strong>de</strong>ns ons 10-­‐jarig jubileum <strong>–</strong> elkaar kunn<strong>en</strong> versterk<strong>en</strong>. Kortom, uitstek<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

uitgangspunt<strong>en</strong> <strong>en</strong> randvoorwaar<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> toekomst.<br />

Die sam<strong>en</strong>werking zal zich overig<strong>en</strong>s in eerste instantie beperk<strong>en</strong> tot <strong>de</strong> huisvesting <strong>en</strong> facilitaire on<strong>de</strong>rsteuning. De<br />

BUN/BOS heeft ingevolge <strong>de</strong> uitz<strong>en</strong>dconcessie immers <strong>de</strong> bestuurlijke, financiele <strong>en</strong> programmatische<br />

eindverantwoor<strong>de</strong>lijkheid tot <strong>en</strong> met 2015. Voor <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> daarna is het nu nog te vroeg om te speculer<strong>en</strong> maar het zal<br />

dui<strong>de</strong>lijk zijn dat we vooral inzett<strong>en</strong> op het behoud van <strong>de</strong> lev<strong>en</strong>sbeschouwelijke z<strong>en</strong>dtijd als zodanig <strong>en</strong> <strong>de</strong> rol van <strong>de</strong><br />

lev<strong>en</strong>beschouwelijke organisaties daarbinn<strong>en</strong> (<strong>de</strong> BUN in ons geval), <strong>de</strong> wijze van organisatie is dan e<strong>en</strong> veel min<strong>de</strong>r<br />

spann<strong>en</strong>d on<strong>de</strong>rwerp.<br />

Ik vraag jullie nadrukkelijk om nog zorgvuldig met <strong>de</strong>ze informatie om te gaan: noch <strong>de</strong> BOS noch <strong>de</strong> VPRO zijn klaar voor<br />

e<strong>en</strong> persbericht <strong>en</strong> het zijn formeel serieuze maar nog verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong><strong>de</strong> gesprekk<strong>en</strong> (<strong>de</strong>rhalve ook het verzoek aan PAR-­‐


Bijlage 12<br />

verteg<strong>en</strong>woordigers om dit bericht niet te <strong>de</strong>l<strong>en</strong> met <strong>de</strong> achterban tot het verschijn<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> formeel persbericht). Dat<br />

neemt niet weg dat we er erg veel vertrouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> zin in hebb<strong>en</strong> <strong>en</strong> ook het kom<strong>en</strong>d jaar weer e<strong>en</strong> spann<strong>en</strong><strong>de</strong> tocht gaat<br />

wor<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> met stroomversnelling<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>–</strong>vertraging<strong>en</strong> gepaard gaan<strong>de</strong> rivier die ‘<strong>de</strong> publieke omroep’ heet, of zoals<br />

het Chinese gezeg<strong>de</strong> gaat, ‘moge u lev<strong>en</strong> in uitdag<strong>en</strong><strong>de</strong> tij<strong>de</strong>n’.<br />

Zo gauw er aanleiding is tot ver<strong>de</strong>re berichtgeving, zull<strong>en</strong> we jullie ver<strong>de</strong>r informer<strong>en</strong>. In <strong>de</strong> tuss<strong>en</strong>tijd wet<strong>en</strong> jullie me<br />

wel te vin<strong>de</strong>n bij vrag<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of ondui<strong>de</strong>lijkhe<strong>de</strong>n.<br />

Met hartelijke groet,<br />

Gertjan Mul<strong>de</strong>r


Beste le<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> Participatieraad van <strong>de</strong> BOS,<br />

Alhier e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>vatting van <strong>de</strong> overweging<strong>en</strong> die wij op <strong>de</strong> laatste verga<strong>de</strong>ring op 14<br />

mei ter discussie gesteld hebb<strong>en</strong>. Ongeveer hetzelf<strong>de</strong> voorstel ging 29 april jl. aan het<br />

Bestuur dat <strong>de</strong>ze ontwikkeling<strong>en</strong> toejuicht.<br />

Revitalisering Participatieraad<br />

Voor e<strong>en</strong> niet-le<strong>de</strong>ngebon<strong>de</strong>n omroep als <strong>de</strong> BOS is <strong>de</strong> Participatieraad van groot<br />

belang:<br />

1. Zij is, ook voor beleidsmak<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>en</strong> toezichthou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> organ<strong>en</strong> als het<br />

ministerie van OC&W <strong>en</strong> het CvdM, e<strong>en</strong> belangrijk bewijs van <strong>de</strong> concrete<br />

worteling van <strong>de</strong> BOS in <strong>de</strong> boeddhistische achterban.<br />

2. Zij is het <strong>en</strong>ige structurele orgaan voor communicatie <strong>en</strong> interactie met <strong>de</strong><br />

achterban.<br />

3. Zij is e<strong>en</strong> belangrijk toetsings- <strong>en</strong> adviesorgaan voor <strong>de</strong> boeddhistischinhou<strong>de</strong>lijke<br />

kwaliteit van radio <strong>en</strong> (nu nog overweg<strong>en</strong>d)<br />

televisieprogrammering.<br />

4. Zij is e<strong>en</strong> pot<strong>en</strong>tieel reservoir aan i<strong>de</strong>e<strong>en</strong>.<br />

Bijlage 13<br />

Dit is van <strong>de</strong>s te groter belang nu met <strong>de</strong> voorg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> ver<strong>de</strong>re verzelfstandiging van<br />

<strong>de</strong> BOS t.o.v. <strong>de</strong> BUN <strong>en</strong> het wegvall<strong>en</strong> van <strong>de</strong> BUN-bestuurzetels e<strong>en</strong> aantoonbare<br />

worteling in <strong>de</strong> boeddhistische geme<strong>en</strong>schap zowel urg<strong>en</strong>ter als gew<strong>en</strong>ster wordt.<br />

In <strong>de</strong> huidige sam<strong>en</strong>stelling <strong>en</strong> on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> huidige werkwijze was <strong>de</strong> pot<strong>en</strong>tie van <strong>de</strong><br />

Participatieraad niet optimaal b<strong>en</strong>ut.<br />

Er was <strong>en</strong>ige tijd sprake van geringe <strong>de</strong>elname van <strong>de</strong> PAR-le<strong>de</strong>n <strong>–</strong> gelukkig is dit<br />

probleem al gelei<strong>de</strong>lijk aan het verdwijn<strong>en</strong>. De taakstelling was primair gericht op<br />

directe feedback t.a.v. <strong>de</strong> diverse radio- <strong>en</strong> tv uitz<strong>en</strong>ding<strong>en</strong>. Das was wel nuttig <strong>en</strong><br />

informatief maar ook zeer ad hoc <strong>en</strong> kon niet veel meer zijn dan persoonlijke<br />

inci<strong>de</strong>ntele evaluatie van wat m<strong>en</strong> toevallig had gezi<strong>en</strong>. Dit zou voor e<strong>en</strong> <strong>de</strong>el ook als<br />

direct respons per e-mail etc. kunn<strong>en</strong> gebeur<strong>en</strong>. Dan zou er meer tijd besteed kunn<strong>en</strong><br />

wor<strong>de</strong>n aan substantiële thematische discussie. De feedback blijft wel op <strong>de</strong> ag<strong>en</strong>da<br />

staan maar kan dan meer gericht gebeur<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> an<strong>de</strong>r probleem was het tijdstip <strong>en</strong> <strong>de</strong> plaats, e<strong>en</strong> door<strong>de</strong>weekse middag,<br />

waardoor <strong>de</strong>elname feitelijk alle<strong>en</strong> mogelijk was voor het niet-werkzame <strong>de</strong>el van <strong>de</strong><br />

boeddhist<strong>en</strong>. T<strong>en</strong>slotte staat <strong>de</strong> Participatieraad alle<strong>en</strong> op<strong>en</strong> voor sangha’s, waardoor<br />

<strong>de</strong> niet bij sangha’s aangeslot<strong>en</strong> boeddhist<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> gremium hebb<strong>en</strong> waarbinn<strong>en</strong> zij<br />

invloed op het beleid van <strong>de</strong> BOS kunn<strong>en</strong> uitoef<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

Door al <strong>de</strong>ze factor<strong>en</strong>, die elkaar we<strong>de</strong>rzijds versterk<strong>en</strong> was <strong>de</strong> <strong>de</strong>elname <strong>en</strong><br />

betrokk<strong>en</strong>heid niet zeer groot, al moet gezegd wor<strong>de</strong>n dat er in <strong>de</strong> loop <strong>de</strong>r tijd e<strong>en</strong><br />

kleine groep van trouwe <strong>de</strong>elnemers is uitgekristalliseerd waarmee in e<strong>en</strong><br />

coöperatieve sfeer werd verga<strong>de</strong>rd.


Bijlage 13<br />

Waar ligt <strong>de</strong> ruimte om er meer beweging in te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>?<br />

Directe invloedname op <strong>de</strong> programmering is natuurlijk uitgeslot<strong>en</strong>, <strong>en</strong> <strong>de</strong> sangha’s<br />

kunn<strong>en</strong> ook niet verplicht wor<strong>de</strong>n afgevaardig<strong>de</strong>n te stur<strong>en</strong>, laat staan afgevaardig<strong>de</strong>n<br />

met e<strong>en</strong> specifieke voor <strong>de</strong> BOS relevante bekwaamheid. Toch moet het mogelijk zijn<br />

om van <strong>de</strong> PAR e<strong>en</strong> interessant <strong>en</strong> lev<strong>en</strong>dig gremium te mak<strong>en</strong>.<br />

Dit moet tot uitdrukking kom<strong>en</strong> in:<br />

- e<strong>en</strong> dui<strong>de</strong>lijk besef van <strong>de</strong> taak <strong>en</strong> <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> PAR <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

productieve <strong>en</strong> ook voor <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n attractieve ag<strong>en</strong>da;<br />

- e<strong>en</strong> grotere betrokk<strong>en</strong>heid van <strong>de</strong> sangha’s <strong>en</strong> daardoor tijdige <strong>en</strong> volledige<br />

informatie naar <strong>de</strong> BOS toe, over belangrijke bezoek<strong>en</strong> <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

vlotte sam<strong>en</strong>werking bij opnames;<br />

- e<strong>en</strong> verhoging van het aantal creatieve i<strong>de</strong>eën, over programmering, marketing<br />

<strong>en</strong> communicatie met <strong>de</strong> achterban.<br />

Om dit bereik<strong>en</strong> <strong>de</strong>nk<strong>en</strong> wij aan e<strong>en</strong> drietal aanpassing<strong>en</strong>. De eerste betreft <strong>de</strong><br />

kwaliteit <strong>en</strong> diversiteit van <strong>de</strong> sam<strong>en</strong>stelling, <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> betreft <strong>de</strong> invulling van <strong>de</strong><br />

formele taak <strong>en</strong> <strong>de</strong> uitvoering daarvan <strong>en</strong> op <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> plaats, tijdstip <strong>en</strong> frequ<strong>en</strong>tie<br />

van bije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong>.<br />

De eis<strong>en</strong> die nu gesteld wor<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> PAR zijn het lidmaatschap van e<strong>en</strong><br />

sangha, k<strong>en</strong>nis van <strong>de</strong> achtergrond <strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong> van die sangha <strong>en</strong> het regelmatig<br />

volg<strong>en</strong> van <strong>de</strong> BOS-programma’s. Hieraan voldo<strong>en</strong> <strong>de</strong> zitt<strong>en</strong><strong>de</strong> le<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r meer,<br />

afgezi<strong>en</strong> van <strong>de</strong> laatste eis. Niet altijd zijn <strong>de</strong> actieve Sangha-le<strong>de</strong>n die m<strong>en</strong> naar <strong>de</strong><br />

BOS afvaardigt ook frequ<strong>en</strong>te BOS kijkers/luisteraars. Dat is ook niet zomaar te<br />

verwacht<strong>en</strong>. Hier zou e<strong>en</strong> technisch betere website voor probleemloos achteraf<br />

luister<strong>en</strong> <strong>en</strong> het beschikbaar stell<strong>en</strong> van dvd’s voor achteraf kijk<strong>en</strong> nog wat<br />

verbetering kunn<strong>en</strong> br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Om <strong>de</strong>elname <strong>en</strong> aanwezigheid, <strong>en</strong> e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>wichtigere leeftijdsopbouw van <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n<br />

te bevor<strong>de</strong>r<strong>en</strong>, moet het tijdstip van verga<strong>de</strong>r<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n aangepast, bij voorkeur in <strong>de</strong><br />

avondur<strong>en</strong> in Amsterdam (waar het mer<strong>en</strong><strong>de</strong>el hoogstwaarschijnlijk in of nabij woont).<br />

Het is <strong>de</strong>nkbaar om af <strong>en</strong> toe ook bije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> te hou<strong>de</strong>n op regionale basis<br />

(Noor<strong>de</strong>n van Ne<strong>de</strong>rland, Oost<strong>en</strong>, Zui<strong>de</strong>n <strong>en</strong> Randstad), als <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n van buit<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

randstad dat w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> het hun <strong>de</strong>elname kan activer<strong>en</strong>. Dit i<strong>de</strong>e moet in overleg<br />

ontwikkeld wor<strong>de</strong>n.<br />

Ook al wordt het tijdstip van <strong>de</strong> bije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> aangepast blijft <strong>de</strong> vraag relevant of<br />

zij e<strong>en</strong> repres<strong>en</strong>tatieve weerspiegeling zijn van <strong>de</strong> boeddhistische achterban <strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

doelgroep <strong>en</strong> of<strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> bronn<strong>en</strong> aan mee<strong>de</strong>nkers in het land zijn b<strong>en</strong>ut.<br />

De binding met <strong>de</strong> sangha’s di<strong>en</strong>t gewaarborgd te blijv<strong>en</strong> maar we kunn<strong>en</strong> niet<br />

verwacht<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> verteg<strong>en</strong>woordigers van <strong>de</strong> sangha’s allemaal media-experts zijn of<br />

e<strong>en</strong> overzicht hebb<strong>en</strong> over diverse boeddhistische stroming<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> <strong>de</strong> eig<strong>en</strong> traditie,<br />

dan wel uitdrukkelijk met actuele maatschappelijke vraagstelling<strong>en</strong> bezig zijn.<br />

Betrokk<strong>en</strong>heid met <strong>de</strong> BOS als omroepbedrijf <strong>en</strong> <strong>de</strong> sociaal-maatschappelijke context<br />

waarbinn<strong>en</strong> zij opereert is echter wel zeer gew<strong>en</strong>st voor e<strong>en</strong> inspirer<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>en</strong><br />

productieve dialoog.


Omdat het echter niet realistisch is te verwacht<strong>en</strong> dat we <strong>de</strong>rgelijke experts “van<br />

zelf” in voldo<strong>en</strong><strong>de</strong> mate vin<strong>de</strong>n bij <strong>de</strong> afgevaardig<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> sangha’s lijkt het ons<br />

w<strong>en</strong>selijk om <strong>de</strong> PAR gericht aan te vull<strong>en</strong>. Daarvoor will<strong>en</strong> wij actief individu<strong>en</strong> met<br />

bijzon<strong>de</strong>re kwaliteit<strong>en</strong> aansprek<strong>en</strong> die nam<strong>en</strong>s hun sangha dan wel a titre personel<br />

will<strong>en</strong> bijdrag<strong>en</strong> aan interessante bije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> met spann<strong>en</strong><strong>de</strong> inhou<strong>de</strong>lijke<br />

discussies .<br />

Uit het voorgaan<strong>de</strong> moge dui<strong>de</strong>lijk zijn dat van <strong>de</strong>ze “toegevoeg<strong>de</strong>” le<strong>de</strong>n, naast<br />

aantoonbare affiniteit met het <strong>boeddhisme</strong>, gevraagd wordt dat zij hebb<strong>en</strong><br />

aangetoond dat zij zich verwant voel<strong>en</strong> met het omroepbedrijf, visie hebb<strong>en</strong> t.a.v. <strong>de</strong><br />

publieke taak van <strong>de</strong> BOS <strong>en</strong>/of toegang gev<strong>en</strong> tot nieuwe netwerk<strong>en</strong>. Gedacht kan<br />

wor<strong>de</strong>n aan publieke figur<strong>en</strong> als Jan Bor, André van <strong>de</strong>r Braak <strong>en</strong> Annewieke Vroom.<br />

E<strong>en</strong> an<strong>de</strong>re categorie gegadig<strong>de</strong>n die <strong>de</strong> relevantie <strong>en</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> PAR zou<strong>de</strong>n<br />

verhog<strong>en</strong> betreft <strong>de</strong> lerar<strong>en</strong> zoals Han Wit, Maurice Knegtel <strong>en</strong> Kaye Miner.<br />

Afgezi<strong>en</strong> van <strong>de</strong> formele veran<strong>de</strong>ring<strong>en</strong> van <strong>de</strong>elnemers <strong>en</strong> tijdstip <strong>de</strong>nk<strong>en</strong> wij dat e<strong>en</strong><br />

nog sterker op inhou<strong>de</strong>lijke discussie gerichte ag<strong>en</strong>da <strong>de</strong> PAR nog vruchtbaar<strong>de</strong>r<br />

maakt voor <strong>de</strong> BOS. Er zull<strong>en</strong> specifieke thema’s aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> gesteld wor<strong>de</strong>n. M<strong>en</strong> kan<br />

ook <strong>de</strong>nk<strong>en</strong> aan het (inci<strong>de</strong>nteel) uitnodig<strong>en</strong> van gastsprekers of geme<strong>en</strong>schappelijk<br />

bekijk<strong>en</strong>/beluister<strong>en</strong> <strong>en</strong> besprek<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> bepaald programma. Doel is e<strong>en</strong><br />

bije<strong>en</strong>komst die zowel <strong>de</strong> BOS waar<strong>de</strong>volle feed-back <strong>en</strong> suggesties kan lever<strong>en</strong> maar<br />

waar ook <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemers inspiratie, motivatie <strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis opdo<strong>en</strong>.<br />

De puur technische kwesties voor goe<strong>de</strong> communicatie per e-mail / internet etc.<br />

will<strong>en</strong> wij separaat behan<strong>de</strong>l<strong>en</strong> <strong>–</strong> dat is immers sowieso w<strong>en</strong>selijk, los van <strong>de</strong><br />

structurele veran<strong>de</strong>ring<strong>en</strong>.<br />

Wij verwacht<strong>en</strong> dat <strong>de</strong>ze veran<strong>de</strong>ring<strong>en</strong> e<strong>en</strong> meerwaar<strong>de</strong> aan inspiratie, creativiteit<br />

<strong>en</strong> beziel<strong>de</strong> discussies kunn<strong>en</strong> oplever<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijn blij dat u op <strong>de</strong> vorige verga<strong>de</strong>ring<br />

blijk gaf dat u <strong>de</strong>ze visie verregaand kunt <strong>de</strong>l<strong>en</strong>.<br />

Hilversum, juli 2008<br />

Dorothea Franck, Gertjan Mul<strong>de</strong>r<br />

Bijlage 13


Verzoek om op<strong>en</strong>heid <strong>en</strong> transparantie<br />

gericht tot het bestuur van <strong>de</strong> Boeddhistische Unie Ne<strong>de</strong>rland (BUN)<br />

Utrecht, 8 november 2009<br />

De on<strong>de</strong>rtek<strong>en</strong>aars verzoek<strong>en</strong> het bestuur van <strong>de</strong> BUN <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n inzage te gev<strong>en</strong> in<br />

alle bestuursstukk<strong>en</strong>, inclusief <strong>de</strong> notul<strong>en</strong> van <strong>de</strong> bestuursverga<strong>de</strong>ring<strong>en</strong>. De BUN-le<strong>de</strong>n<br />

beroep<strong>en</strong> zich daarbij op het recht van <strong>de</strong> algem<strong>en</strong>e le<strong>de</strong>nverga<strong>de</strong>ring, het hoogste<br />

orgaan binn<strong>en</strong> <strong>de</strong> BUN. Het recht op inzage mag h<strong>en</strong> niet wor<strong>de</strong>n onthou<strong>de</strong>n.<br />

Dit verzoek is één van <strong>de</strong> uitkomst<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> rustig, informeel overleg, gehou<strong>de</strong>n op 8<br />

november 2009, tuss<strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong> boeddhist<strong>en</strong> waaron<strong>de</strong>r nestor<strong>en</strong> <strong>en</strong> t<strong>en</strong>or<strong>en</strong> van <strong>en</strong>ige<br />

statuur. Actuele ontwikkeling<strong>en</strong> die <strong>de</strong> gehele boeddhistische geme<strong>en</strong>schap rak<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> aanleiding.<br />

On<strong>de</strong>rtek<strong>en</strong>d door BUN lid-sangha's:<br />

Frits Koster (retraitec<strong>en</strong>trum Ezinge)<br />

Jan Dinkelaar (Bön Garuda Foundation Holland)<br />

Jan van <strong>de</strong>r Veer (Naropa Instituut)<br />

Jiun Hog<strong>en</strong> roshi (Z<strong>en</strong> C<strong>en</strong>trum Noor<strong>de</strong>r Poort)<br />

Paula <strong>de</strong> Wys-Koolkin (Maitreya Instituut)<br />

Rob van Eijk (Stichting Inzichtsmeditatie)<br />

Gesteund door:<br />

Dingeman Boot (Stichting Inzichtsmeditatie)<br />

H<strong>en</strong>k Bar<strong>en</strong>dregt (Radboud Universiteit)<br />

H<strong>en</strong>k Blezer (Universiteit Lei<strong>de</strong>n)<br />

Han F. <strong>de</strong> Wit<br />

Joest 't Hart (oud-bestuurslid BUN)<br />

Johan Niezing (oud-voorzitter BUN)<br />

Ron Sinnige (ZEN on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Dom)<br />

Bijlage 14


Bijlage 15


Van: "Boeddhistische Unie Ne<strong>de</strong>rland" <br />

On<strong>de</strong>rwerp: bericht van BUN-bestuur<br />

Datum: 16 <strong>de</strong>cember 2009 19:56:36 GMT+01:00<br />

Aan: <br />

Beste Rob,<br />

Zaterdag 14 november jl is <strong>de</strong> Algem<strong>en</strong>e Le<strong>de</strong>nverga<strong>de</strong>ring van <strong>de</strong> Boeddhistische Unie Ne<strong>de</strong>rland bije<strong>en</strong> geweest. In <strong>de</strong>ze verga<strong>de</strong>ring is<br />

e<strong>en</strong> petitie besprok<strong>en</strong> die, naar wij vernom<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>, geïnitieerd is in <strong>de</strong> meeting van 8 november jl georganiseerd door ongebon<strong>de</strong>n<br />

boeddhist<strong>en</strong>. De in <strong>de</strong>ze petitie geuite eis<strong>en</strong> aangaan<strong>de</strong> het op<strong>en</strong>baar mak<strong>en</strong> van bestuursstukk<strong>en</strong> wer<strong>de</strong>n door overgrote meer<strong>de</strong>rheid van<br />

<strong>de</strong> ALV niet on<strong>de</strong>rschrev<strong>en</strong>. De ALV heeft dan ook beslot<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> gehoor te gev<strong>en</strong> aan <strong>de</strong>ze petitie. Ver<strong>de</strong>r is er door <strong>de</strong> ALV beslot<strong>en</strong> dat<br />

er ge<strong>en</strong> reactie meer gegev<strong>en</strong> wordt op vrag<strong>en</strong>, stelling<strong>en</strong> etc. van ongebon<strong>de</strong>n boeddhist<strong>en</strong> die het beleid <strong>en</strong>/of <strong>de</strong> strategie van <strong>de</strong> BUN<br />

aangaan. Niet door het bestuur én niet door <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n.<br />

Mocht<strong>en</strong> ongebon<strong>de</strong>n boeddhist<strong>en</strong> lid will<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> BUN dan zi<strong>en</strong> wij <strong>de</strong> aanvraag tot e<strong>en</strong> lidmaatschap conform <strong>de</strong> eis<strong>en</strong> zoals<br />

vermeld in <strong>de</strong> Statut<strong>en</strong> <strong>en</strong> het Huishou<strong>de</strong>lijke Reglem<strong>en</strong>t tegemoet.<br />

Met vri<strong>en</strong><strong>de</strong>lijke groet<strong>en</strong>,<br />

nam<strong>en</strong>s het Bestuur,<br />

Francisca Boel<br />

Voorzitter<br />

secr@<strong>boeddhisme</strong>.nl<br />

www.<strong>boeddhisme</strong>.nl<br />

Bijlage 16


Van: "R chard <strong>de</strong> <strong>Jongh</strong>" <br />

On<strong>de</strong>rwerp: Jaarrek<strong>en</strong>ing BOS 2010<br />

Datum: 30 me 2011 10:19:37 GMT+02:00<br />

Aan: "Gertjan Mu <strong>de</strong>r" <br />

Kopie: "M che D ngart<strong>en</strong>" , "bert koopmanschap" <br />

Beste Gertjan,<br />

Ik b<strong>en</strong> met <strong>de</strong> jaarrek<strong>en</strong>ing van <strong>de</strong> BOS bezig geweest <strong>en</strong> zou graag meer informatie will<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>.<br />

Kun je me uitsplitsing<strong>en</strong> <strong>en</strong> extra toelichting stur<strong>en</strong> van <strong>de</strong> volg<strong>en</strong><strong>de</strong> kost<strong>en</strong>post<strong>en</strong>:<br />

· Honorering freelancers: € 679.726<br />

· Algem<strong>en</strong>e kost<strong>en</strong> freelance personeel: € 773.704<br />

· Uitbesteed werk aan bedrijv<strong>en</strong>: € 20.717<br />

· Salariss<strong>en</strong>: € 345.300<br />

· Vakantiegeld: € 26.830<br />

· Decemberuitkering: € 21.789<br />

· Bezoldiging bestuur: € 86.173<br />

· Vooruitbetaal<strong>de</strong> p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong><strong>en</strong>: € 77.300<br />

Ver<strong>de</strong>r:<br />

· Wat zijn <strong>de</strong> di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> van <strong>de</strong> Stichting vri<strong>en</strong><strong>de</strong>n van het <strong>boeddhisme</strong> waar zij factur<strong>en</strong> voor stur<strong>en</strong>?<br />

· E<strong>en</strong> daling van <strong>de</strong> solvabiliteit van 37% in 2009 naar 10% is zorgelijk, wat is je beleid in <strong>de</strong>ze?<br />

· E<strong>en</strong> daling van het eig<strong>en</strong> vermog<strong>en</strong> met 86,3% is zorgelijk, wat is je beleid in <strong>de</strong>ze?<br />

Alvast dank voor je toelichting.<br />

Vri<strong>en</strong><strong>de</strong>lijke groet<strong>en</strong>, richard<br />

Bijlage 17


Bijlage: Communiqué BZI <strong>en</strong> BOS<br />

Amsterdam 15 mei, 2011<br />

Bijlage 18<br />

Op <strong>de</strong> ALV van 11 juni zit e<strong>en</strong> BUN-bestuur dat, op <strong>de</strong> p<strong>en</strong>ningmeester na, sinds begin<br />

vorig jaar geheel is vernieuwd. Deze vernieuwing heeft als voor<strong>de</strong>el dat dit bestuur met<br />

e<strong>en</strong> frisse <strong>en</strong> op<strong>en</strong> blik teg<strong>en</strong> lop<strong>en</strong><strong>de</strong> project<strong>en</strong> van <strong>de</strong> BUN kan aankijk<strong>en</strong>.<br />

De lop<strong>en</strong><strong>de</strong> dossiers bestu<strong>de</strong>r<strong>en</strong>d is geblek<strong>en</strong> dat er van meer<strong>de</strong> kant<strong>en</strong> signal<strong>en</strong> kwam<strong>en</strong><br />

dat er over <strong>de</strong> BZI <strong>en</strong> BOS discussies speel<strong>de</strong>n die in het verle<strong>de</strong>n niet tot na<strong>de</strong>re<br />

besluitvorming hebb<strong>en</strong> geleid. Het BUN-bestuur heeft daarbij geconstateerd dat elke<br />

vorm van directe informatievoorzi<strong>en</strong>ing tuss<strong>en</strong> BUN <strong>en</strong> BOS alsook tuss<strong>en</strong> BZI <strong>en</strong> BUN<br />

ontbreekt, terwijl hierover wel afsprak<strong>en</strong> zijn gemaakt. De noodzaak van die<br />

informatievoorzi<strong>en</strong>ing is geleg<strong>en</strong> in <strong>de</strong> toezichthou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> functie van <strong>de</strong> BUN op <strong>de</strong><br />

manier waarop <strong>de</strong> boeddhistische uitgangspunt<strong>en</strong> in <strong>de</strong> organisatie wor<strong>de</strong>n<br />

vormgegev<strong>en</strong>. Daarbij speelt het boeddhistisch uitgangspunt van causale<br />

verantwoor<strong>de</strong>lijkheid e<strong>en</strong> rol: <strong>de</strong> BUN, met als hoogste orgaan <strong>de</strong> ALV, is me<strong>de</strong><br />

verantwoor<strong>de</strong>lijk voor <strong>de</strong> uitvoering van activiteit<strong>en</strong> die zij mogelijk maakt <strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

effect<strong>en</strong> die <strong>de</strong>ze activiteit<strong>en</strong> op <strong>de</strong> perceptie van het <strong>boeddhisme</strong> in Ne<strong>de</strong>rland hebb<strong>en</strong>.<br />

Concreet komt het er op neer dat zowel BZI als BOS <strong>–</strong>gebruikmak<strong>en</strong>d van <strong>de</strong><br />

verantwoor<strong>de</strong>lijkheid van <strong>de</strong> BUN als lev<strong>en</strong>sbeschouwelijke koepel <strong>–</strong> zich tot<br />

organisaties hebb<strong>en</strong> ontwikkeld die hun beleid <strong>en</strong> <strong>de</strong> operationele uitvoer daarvan<br />

soeverein <strong>en</strong> oncontroleerbaar t<strong>en</strong> opzichte van <strong>de</strong> BUN tot stand lat<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>. Los van<br />

<strong>de</strong> (maatschappelijke) onw<strong>en</strong>selijkheid van <strong>de</strong>ze ontwikkeling, kan het BUN bestuur<br />

daardoor niet anticiper<strong>en</strong> op kritiek die er vanuit <strong>de</strong> (boeddhistische) geme<strong>en</strong>schap op<br />

<strong>de</strong>ze organisaties klinkt, e<strong>en</strong>voudigweg omdat ons <strong>de</strong> informatie ontbreekt. Daarnaast is<br />

er noch met BOS noch met BZI dui<strong>de</strong>lijk overe<strong>en</strong>gekom<strong>en</strong> op welke wijze <strong>de</strong> BUN aan <strong>de</strong><br />

verantwoor<strong>de</strong>lijkheid invulling kan wor<strong>de</strong>n gev<strong>en</strong>.<br />

Voorzitter <strong>Richard</strong> <strong>de</strong> <strong>Jongh</strong> <strong>en</strong> vice-voorzitter Rinus Laban, hebb<strong>en</strong> zich daarom <strong>de</strong><br />

afgelop<strong>en</strong> maan<strong>de</strong>n nam<strong>en</strong>s het bestuur rechtstreeks tot betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> gew<strong>en</strong>d; direct<br />

belanghebb<strong>en</strong><strong>de</strong>n, onafhankelijke <strong>de</strong>skundig<strong>en</strong>, voormalige BUN voorzitters, maar ook<br />

formele toezichthou<strong>de</strong>rs <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werkingspartners als het Ministerie van Justitie, <strong>de</strong><br />

Vrije Universiteit <strong>en</strong> het Commissariaat van <strong>de</strong> Media. Daarnaast is er sinds <strong>de</strong> laatste<br />

ALV e<strong>en</strong> inv<strong>en</strong>tarisatie geweest met meer dan twintig sangha’s on<strong>de</strong>r meer over hun kijk<br />

op BZI <strong>en</strong> BOS.<br />

Het bestuur is op basis van <strong>de</strong>ze contact<strong>en</strong> tot <strong>de</strong> vaststelling gekom<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> BUN om<br />

haar eig<strong>en</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid waar te kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> inbr<strong>en</strong>g in <strong>de</strong> BOS <strong>en</strong><br />

BZI moet hebb<strong>en</strong>, <strong>en</strong> dat <strong>de</strong>ze inbr<strong>en</strong>g formeel moet zijn gewaarborgd. Voor e<strong>en</strong> ie<strong>de</strong>r<br />

moet daarbij hel<strong>de</strong>r zijn op welke manier <strong>de</strong> BUN die verantwoor<strong>de</strong>lijkheid neemt.<br />

De situatie op dit mom<strong>en</strong>t is nu dat we over <strong>de</strong> BZI met het Ministerie van Veiligheid <strong>en</strong><br />

Justitie in gesprek zijn gegaan om in goe<strong>de</strong> sam<strong>en</strong>spraak voor e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werkingsmo<strong>de</strong>l<br />

tot stand te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> waarbij er ge<strong>en</strong> aparte stichting tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> BUN <strong>en</strong> <strong>de</strong> BZI zit.<br />

Omdat alle me<strong>de</strong>werkers in di<strong>en</strong>st zijn bij het ministerie, gaat het bij het toezicht<br />

uitsluit<strong>en</strong>d om het op<strong>en</strong> gesprek over <strong>de</strong> boeddhistische uitgangspunt<strong>en</strong> (<strong>en</strong> dus niet om<br />

<strong>de</strong> leidinggev<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>en</strong> operationele uitvoering, welke verantwoor<strong>de</strong>lijkheid bij het<br />

Ministerie van Justitie ligt). Daarbij <strong>de</strong>nk<strong>en</strong> we aan e<strong>en</strong> werkgroep BZI waarbij naast e<strong>en</strong><br />

verteg<strong>en</strong>woordiging van BZI <strong>en</strong> BUN zal wor<strong>de</strong>n gezocht naar inhou<strong>de</strong>lijk betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> uit<br />

<strong>de</strong> boeddhistische geme<strong>en</strong>schap.


An<strong>de</strong>rs ligt het met <strong>de</strong> BOS. De BOS is e<strong>en</strong> organisatie met e<strong>en</strong> zware<br />

verantwoor<strong>de</strong>lijkheid. Ook voor het eig<strong>en</strong> personeel <strong>en</strong> met e<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong>lijk budget. Bij <strong>de</strong><br />

BOS zal op veel meer terrein<strong>en</strong> toezicht moet<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n uitgeoef<strong>en</strong><strong>en</strong>d dan op <strong>de</strong><br />

boeddhistische uitgangspunt<strong>en</strong>. Dat toezicht is niet min<strong>de</strong>r belangrijk maar staat naast<br />

<strong>de</strong> an<strong>de</strong>re tak<strong>en</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkhe<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> BOS. Het is ons nog niet gelukt e<strong>en</strong><br />

goe<strong>de</strong> sam<strong>en</strong>werking tot stand te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> met het BOS-bestuur. Door het BOS-bestuur<br />

wordt naar vor<strong>en</strong> gebracht dat zijn ge<strong>en</strong> bestuurlijke inm<strong>en</strong>ging will<strong>en</strong> van <strong>de</strong> BUN. Voor<br />

ons als bestuur is dit het mom<strong>en</strong>t om te vrag<strong>en</strong> naar het standpunt<strong>en</strong> van <strong>de</strong> Algem<strong>en</strong>e<br />

Le<strong>de</strong>nverga<strong>de</strong>ring, waarbij wij, voor alle dui<strong>de</strong>lijkheid, hecht<strong>en</strong> aan continuering van <strong>de</strong><br />

Boeddhistische Omroep Stichting.<br />

We vrag<strong>en</strong> uw besluit over <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid van <strong>de</strong> BUN om toezicht uit te<br />

oef<strong>en</strong><strong>en</strong> over <strong>de</strong> boeddhistische grondslag<strong>en</strong> van <strong>de</strong> BOS <strong>en</strong> zull<strong>en</strong> u tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> volg<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

ALV informer<strong>en</strong> over <strong>de</strong> overlegg<strong>en</strong> met het BOS bestuur <strong>en</strong> het Commissariaat van <strong>de</strong><br />

media.<br />

Met vri<strong>en</strong><strong>de</strong>lijke groet, nam<strong>en</strong>s het bestuur,<br />

<strong>Richard</strong> <strong>de</strong> <strong>Jongh</strong><br />

Voorzitter<br />

Bijlage 18


D<strong>en</strong> Haag/Hilversum, 26 mei 2011<br />

Geachte le<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> BUN,<br />

Bedrijf<br />

Ter att<strong>en</strong>tie van Het Bestuur<br />

Adres<br />

Postco<strong>de</strong> Plaats<br />

Bijlage 19<br />

Rec<strong>en</strong>telijk heeft u via <strong>de</strong> mail e<strong>en</strong> voorschouw op <strong>de</strong> ALV mog<strong>en</strong> ontvang<strong>en</strong> van uw huidig<br />

bestuur, incluis e<strong>en</strong> communiqué over BZI <strong>en</strong> BOS. Ook wij hebb<strong>en</strong> via <strong>de</strong> mail k<strong>en</strong>nis mog<strong>en</strong><br />

nem<strong>en</strong> van het communiqué van het BUN-bestuur inzake (on<strong>de</strong>rmeer) <strong>de</strong> BOS <strong>en</strong> BZI.<br />

T<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> hiervan merk<strong>en</strong> wij op dat <strong>de</strong> voorzitter <strong>en</strong> vicevoorzitter van <strong>de</strong> BUN tot op<br />

he<strong>de</strong>n niet inhou<strong>de</strong>lijk met ons hebb<strong>en</strong> will<strong>en</strong> prat<strong>en</strong> over <strong>de</strong> relevante aspect<strong>en</strong> die zij als<br />

problematisch percipieer<strong>de</strong>n noch over mogelijke oplossingsrichting<strong>en</strong>. Wij zijn dan ook blij<br />

dat wij in het communiqué wat meer aanknopingspunt<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> voor <strong>de</strong>ze<br />

aspect<strong>en</strong> omdat ze in sterke mate afwijk<strong>en</strong> van <strong>de</strong> b<strong>en</strong>a<strong>de</strong>ring die <strong>de</strong> voorzitter <strong>en</strong><br />

vicevoorzitter van <strong>de</strong> BUN tot op he<strong>de</strong>n hebb<strong>en</strong> gekoz<strong>en</strong>.<br />

Zowel BOS als BZI bevin<strong>de</strong>n zich in e<strong>en</strong> zeer kwetsbare politieke omgeving <strong>en</strong> cruciale<br />

ontwikkelingsfase waarbinn<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> maatschappelijke partners (bestuurlijke) stabiliteit<br />

randvoorwaar<strong>de</strong>lijk is. Het BUN-bestuur heeft <strong>de</strong>salniettemin geme<strong>en</strong>d om zich rechtstreeks<br />

<strong>en</strong> zon<strong>de</strong>r substantieel vooroverleg met BOS <strong>en</strong> BZI te moet<strong>en</strong> w<strong>en</strong><strong>de</strong>n tot onze<br />

maatschappelijke partners met betrekking tot wijziging<strong>en</strong> in <strong>de</strong> bestuurlijke verhouding<strong>en</strong>.<br />

Vervolg<strong>en</strong>s hebb<strong>en</strong> zij zich tot ons gericht met voorstell<strong>en</strong> waarover ge<strong>en</strong> ver<strong>de</strong>r overleg of<br />

dialoog mogelijk bleek. In het geval van <strong>de</strong> BOS is daarbij zelfs gedreigd dat zij u zou<strong>de</strong>n<br />

voorstell<strong>en</strong> <strong>de</strong> uitz<strong>en</strong>dconcessie terug te gev<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> het BOS-bestuur niet onvoorwaar<strong>de</strong>lijk<br />

wil<strong>de</strong> meewerk<strong>en</strong>. Letterlijk is daarbij gezegd, ‘het is dit, of suïci<strong>de</strong>’.<br />

E<strong>en</strong> zorgwekk<strong>en</strong><strong>de</strong> b<strong>en</strong>a<strong>de</strong>ring die bij <strong>de</strong> relevante maatschappelijke partners (waaron<strong>de</strong>r<br />

on<strong>de</strong>r meer het Ministerie van Justitie, het Commissariaat voor <strong>de</strong> Media, <strong>de</strong> Commissie<br />

Integriteit Publieke Omroep <strong>en</strong> <strong>de</strong> mogelijke toekomstige sam<strong>en</strong>werkingspartners van <strong>de</strong><br />

BOS) scha<strong>de</strong> heeft berokk<strong>en</strong>d in <strong>de</strong> beeldvorming met betrekking tot <strong>de</strong> stabiliteit <strong>en</strong><br />

continuïteit van bestuur in boeddhistische organisaties. Dat het BUN-bestuur vooraf<br />

nadrukkelijk gewaarschuwd is voor <strong>de</strong> consequ<strong>en</strong>ties van e<strong>en</strong> <strong>de</strong>rgelijke han<strong>de</strong>lswijze maakt<br />

<strong>de</strong> kwestie nog zorgwekk<strong>en</strong><strong>de</strong>r.<br />

In alle re<strong>de</strong>lijkheid kan met alle beperkte informatie die tot op he<strong>de</strong>n is toegestuurd dan ook<br />

ons inzi<strong>en</strong>s ge<strong>en</strong> inhou<strong>de</strong>lijk besluit g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van <strong>de</strong>ze kwesties. Vooral<br />

ook omdat in e<strong>en</strong> prematuur stadium door het BUN-bestuur wordt gegrep<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong>zijdig<br />

opgeleg<strong>de</strong> oplossing<strong>en</strong> <strong>en</strong> structur<strong>en</strong> zon<strong>de</strong>r dat dui<strong>de</strong>lijk is wat nu feitelijk het relevante<br />

knelpunt is, in welke mate dit knelpunt breed wordt gevoeld <strong>en</strong> t<strong>en</strong>slotte welke alternatiev<strong>en</strong><br />

er zijn om <strong>de</strong> verme<strong>en</strong><strong>de</strong> knelpunt<strong>en</strong> op te loss<strong>en</strong>.<br />

Specifieke <strong>de</strong>tails van het proces van <strong>de</strong> afgelop<strong>en</strong> maan<strong>de</strong>n vindt u in bijgaan<strong>de</strong><br />

individuele briev<strong>en</strong>. En zoals u daaruit zult conclu<strong>de</strong>r<strong>en</strong>, kan ge<strong>en</strong> van ons zich vin<strong>de</strong>n in <strong>de</strong><br />

door het BUN-bestuur in het Communiqué voorgestel<strong>de</strong> lijn<strong>en</strong>.


Motie<br />

BUN verga<strong>de</strong>ring 11-06-2011<br />

1. Het bestuur heeft zon<strong>de</strong>r <strong>en</strong>ige raadpleging van <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n, e<strong>en</strong> radicale koerswijziging in <strong>de</strong><br />

verhouding BUN-BOS <strong>en</strong> BUN-BZI geconcipieerd <strong>en</strong> to<strong>en</strong> ook direct toegepast. Over e<strong>en</strong> zo<br />

belangrijk on<strong>de</strong>rwerp had natuurlijk eerst <strong>de</strong> ALV gepeild moet<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n, waarna er met grote<br />

zorgvuldigheid waarschijnlijk door e<strong>en</strong> commissie e<strong>en</strong> advies uitgebracht had moet<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n.<br />

Het bestuur heeft zich ook agressief gedrag<strong>en</strong> in <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>ling<strong>en</strong> met <strong>de</strong> BOS. Scherm<strong>en</strong><br />

met zinn<strong>en</strong> als “Jullie trekk<strong>en</strong> <strong>de</strong> stekker eruit” <strong>en</strong> “Suicie<strong>de</strong>!” zijn in strijd met het doel van <strong>de</strong><br />

ver<strong>en</strong>iging zoals geformuleerd in art 2.1 van <strong>de</strong> statut<strong>en</strong>: “het bevor<strong>de</strong>r<strong>en</strong> van <strong>de</strong><br />

vri<strong>en</strong>dschappelijke sam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> in Ne<strong>de</strong>rland werkzame boeddhistische<br />

groepering<strong>en</strong>.”<br />

Vervolg<strong>en</strong>s is het bestuur, teg<strong>en</strong> <strong>de</strong> waarschuwing<strong>en</strong> van <strong>de</strong> BOS in dat het niet gezam<strong>en</strong>lijk naar<br />

buit<strong>en</strong> tre<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>ze cruciale omroeptijd scha<strong>de</strong>lijk is voor onze belang<strong>en</strong>, toch met het<br />

Commissariaat van <strong>de</strong> Media gaan prat<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> han<strong>de</strong>ling die het bestaan van <strong>de</strong> BOS kan<br />

scha<strong>de</strong>n.<br />

Het bestuur di<strong>en</strong>t hiervan volledig terug te kom<strong>en</strong>. En het di<strong>en</strong>t in zak<strong>en</strong> van belang niet tot<br />

han<strong>de</strong>l<strong>en</strong> over te gaan zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> instemming van <strong>de</strong> ALV.<br />

2. Het bestuur blijkt e<strong>en</strong> van <strong>de</strong> zog<strong>en</strong>aamd ongebon<strong>de</strong>n boeddhist<strong>en</strong>, namelijk Rob Hog<strong>en</strong>doorn,<br />

in zijn adviescommissie b<strong>en</strong>oemd te hebb<strong>en</strong>. In <strong>de</strong> ALV van 14 november 2009 stelt voorzitster<br />

Francisca Boel vast dat <strong>de</strong> ALV met ruime meer<strong>de</strong>rheid beslot<strong>en</strong> heeft dat het bestuur <strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

le<strong>de</strong>n niet meer met <strong>de</strong> ongebon<strong>de</strong>n<strong>en</strong> communicer<strong>en</strong> over BUN-aangeleg<strong>en</strong>he<strong>de</strong>n. Dat is<br />

e<strong>en</strong> dui<strong>de</strong>lijk blijk van afkeuring van <strong>de</strong> ALV over het gedrag van <strong>de</strong> ongebon<strong>de</strong>n boeddhist<strong>en</strong>,<br />

met name Hans Gijss<strong>en</strong>, Rob Hog<strong>en</strong>doorn, Joop Romeijn <strong>en</strong> Eric Stols. Francisca Boel klaag<strong>de</strong><br />

erover dat ze van h<strong>en</strong> soms wel 30 emails per dag kreeg - iets wat eer<strong>de</strong>r pressie dan<br />

communicatie g<strong>en</strong>oemd moet wor<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring vertel<strong>de</strong> <strong>de</strong> voorzitter van <strong>de</strong><br />

BOS, Gertjan Mul<strong>de</strong>r, dat g<strong>en</strong>oem<strong>de</strong> ongebon<strong>de</strong>n boeddhist<strong>en</strong> omstreeks 120 emails met<br />

klacht<strong>en</strong> over <strong>de</strong> BOS naar het Commissariaat van <strong>de</strong> Media gestuurd had<strong>de</strong>n, achter <strong>de</strong> rug van<br />

<strong>de</strong> BOS om - het Commissariaat had <strong>de</strong> BOS hierover moet<strong>en</strong> inlicht<strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> bestok<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

ongebon<strong>de</strong>n boeddhist<strong>en</strong> <strong>de</strong> externe autoriteit<strong>en</strong> waar <strong>de</strong> BUN <strong>en</strong> haar zusterver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> mee te<br />

mak<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>, met hun brandbriev<strong>en</strong>. Dit zijn han<strong>de</strong>ling<strong>en</strong> die volstrekt indruis<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> het<br />

‘han<strong>de</strong>l<strong>en</strong> in overe<strong>en</strong>stemming met <strong>de</strong> boeddhistische gedragsco<strong>de</strong>’ zoals in art 2.2. als<br />

doelstelling vermeld wordt.<br />

Elke associatie van <strong>de</strong> BUN met <strong>de</strong> g<strong>en</strong>oem<strong>de</strong> ongebon<strong>de</strong>n boeddhist<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t <strong>de</strong>rhalve in<br />

organisatorische <strong>en</strong> bestuurlijke aangeleg<strong>en</strong>he<strong>de</strong>n verme<strong>de</strong>n te wor<strong>de</strong>n.<br />

Shambhala Ne<strong>de</strong>rland Z<strong>en</strong> C<strong>en</strong>trum Amsterdam<br />

BCA Triratna Dhammadipa<br />

Bijlage 20


Bijlage 1 bij brief BOS: mail BOS-bestuur aan BUN-bestuur d.d. 7 maart 2011<br />

Beste <strong>Richard</strong>,<br />

Bijlage 21<br />

Me<strong>de</strong> nam<strong>en</strong>s het Algeme<strong>en</strong> Bestuur wil ik je lat<strong>en</strong> wet<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> BOS in dit stadium op 10/3<br />

aanstaan<strong>de</strong> niet aanwezig zal zijn bij e<strong>en</strong> gesprek met verteg<strong>en</strong>woordigers van het<br />

Commissariaat voor <strong>de</strong> Media m.b.t. <strong>de</strong> bestuurlijke verhouding<strong>en</strong> BUN-BOS <strong>en</strong> daarbij haar<br />

grote zorg wil uitsprek<strong>en</strong> over <strong>de</strong> huidige procesgang.<br />

Er is je meer<strong>de</strong>re mal<strong>en</strong> uitgelegd dat <strong>de</strong> huidige politieke ontwikkeling<strong>en</strong> op korte termijn<br />

niet vrag<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> herzi<strong>en</strong>ing van <strong>de</strong> bestuursverhouding tuss<strong>en</strong> BUN <strong>en</strong> BOS maar op e<strong>en</strong><br />

oriëntatie hoe we gezam<strong>en</strong>lijk <strong>en</strong> in overleg met collega 2.42 omroep<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

lev<strong>en</strong>sbeschouwelijke z<strong>en</strong>dtijd ook na 2015 kunn<strong>en</strong> zekerstell<strong>en</strong>. Daarnaast zull<strong>en</strong> er voor<br />

<strong>de</strong>ze zomer besluit<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n over e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuele sam<strong>en</strong>werkingspartner<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> omroepver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> dan wel taakorganisaties omdat het aantal<br />

omroeporganisaties teruggebracht zal wor<strong>de</strong>n tot acht <strong>en</strong> e<strong>en</strong> autonome BOS daarbinn<strong>en</strong><br />

ge<strong>en</strong> optie is. Daarbij zal bestuurlijke integratie ook nadrukkelijk on<strong>de</strong>rwerp van gesprek zijn<br />

<strong>en</strong> dat nu tuss<strong>en</strong> BUN <strong>en</strong> BOS do<strong>en</strong> is <strong>de</strong>rhalve nutteloos.<br />

Het moge inmid<strong>de</strong>ls dui<strong>de</strong>lijk zijn dat die z<strong>en</strong>dtijd met <strong>de</strong> huidige regeringspartij<strong>en</strong> ge<strong>en</strong>szins<br />

verzekerd is <strong>en</strong> dat daarbij ook <strong>de</strong> rol van <strong>de</strong> lev<strong>en</strong>sbeschouwelijke organisaties ter discussie<br />

staat, in ons geval die van <strong>de</strong> BUN. Juist ook het Commissariaat heeft zich onlangs nog op<br />

het standpunt gesteld dat zij niet vasthoudt aan het beginsel om <strong>de</strong> z<strong>en</strong>dtijd toe te wijz<strong>en</strong><br />

aan <strong>de</strong> lev<strong>en</strong>sbeschouwelijke organisaties zelf <strong>en</strong> zij heeft e<strong>en</strong> zeer belangrijke invloed bij <strong>de</strong><br />

beleidsmakers van OCW.<br />

Dit standpunt van het Commissariaat heeft alles te mak<strong>en</strong> met <strong>de</strong> historische <strong>en</strong> lop<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

rechtszak<strong>en</strong> waar het <strong>de</strong> toewijzing betreft <strong>en</strong> bestuursperikel<strong>en</strong> bij met name <strong>de</strong> moslim- <strong>en</strong><br />

hindoepartij<strong>en</strong>. Tot 2005 ook bij <strong>de</strong> BOS overig<strong>en</strong>s (wat op zich gegev<strong>en</strong> <strong>de</strong> pioniersfase<br />

waarin zij zich bevond te rechtvaardig<strong>en</strong> valt). In combinatie met <strong>de</strong> to<strong>en</strong>malige<br />

implem<strong>en</strong>tatie van <strong>de</strong> Co<strong>de</strong> Goed Bestuur & Integriteit - met betrekking waartoe het BOSbestuur<br />

je adviseert om die nogmaals tot je te nem<strong>en</strong>, ook <strong>de</strong> vertaling daarvan in <strong>de</strong><br />

relevante richtlijn<strong>en</strong> voor z<strong>en</strong>dtijdtoewijzing in <strong>de</strong> beleidslijn van het Commissariaat - was dit<br />

aanleiding voor alle bestuurlijke wijziging<strong>en</strong>. Met name mevrouw Bahlmann heeft<br />

herhaal<strong>de</strong>lijk <strong>en</strong> met grote klem lat<strong>en</strong> wet<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> aandacht die het Commissariaat moet<br />

beste<strong>de</strong>n aan 2.42 omroep<strong>en</strong> disproportioneel groot is. Nu opnieuw aandacht vrag<strong>en</strong> voor<br />

<strong>de</strong> bestuurlijke verhouding tuss<strong>en</strong> BUN <strong>en</strong> BOS is niets an<strong>de</strong>rs dan olie op het vuur gooi<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

extra voeding om in<strong>de</strong>rdaad bij <strong>de</strong> Mediawetswijziging van 2013 lev<strong>en</strong>sbeschouwelijke<br />

organisaties helemaal ge<strong>en</strong> rol meer te gev<strong>en</strong> <strong>en</strong> maakt <strong>de</strong> lev<strong>en</strong>sbeschouwelijke z<strong>en</strong>dtijd<br />

nog kwetsbaar<strong>de</strong>r. Daarmee wordt door het huidig BUN-bestuur dus niet alle<strong>en</strong> bewust risico<br />

g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van <strong>de</strong> positie van <strong>de</strong> BUN maar ook die van alle an<strong>de</strong>re betrokk<strong>en</strong><br />

religieuze instelling<strong>en</strong>.<br />

Daarbij komt dat <strong>de</strong> huidige z<strong>en</strong>dtijdtoewijzing me<strong>de</strong> tot stand gekom<strong>en</strong> is op basis van <strong>de</strong><br />

huidige <strong>de</strong>legatieovere<strong>en</strong>komst <strong>en</strong> statut<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat wijziging<strong>en</strong> daarin het Commissariaat<br />

zull<strong>en</strong> verplicht<strong>en</strong> om ook het besluit van <strong>de</strong> z<strong>en</strong>dtijdtoewijzing opnieuw te heroverweg<strong>en</strong>.<br />

Ook dat hebb<strong>en</strong> we in e<strong>en</strong> eer<strong>de</strong>r stadium al b<strong>en</strong>adrukt.<br />

In die zin kunn<strong>en</strong> we je opmerking niet plaats<strong>en</strong> dat er tij<strong>de</strong>ns het gesprek dat jij <strong>en</strong> Rinus<br />

hebb<strong>en</strong> gehad met het Commissariaat er geblek<strong>en</strong> zou zijn dat er ‘voldo<strong>en</strong><strong>de</strong> behoefte is bij<br />

<strong>de</strong> partij<strong>en</strong> aan tafel om zich ver<strong>de</strong>r te verdiep<strong>en</strong> in <strong>de</strong> huidige bestuurlijke constellatie’. Dat


Bijlage 21<br />

moet zich dan beperk<strong>en</strong> tot het BUN-bestuur want het Commissariaat heeft zich immers al<br />

uitgesprok<strong>en</strong> over die constructie, juist door toek<strong>en</strong>ning van <strong>de</strong> z<strong>en</strong>dtijdtoewijzing! Navraag<br />

leert dat herzi<strong>en</strong>ing van die constructie in<strong>de</strong>rdaad slechts zal lei<strong>de</strong>n tot herbestu<strong>de</strong>ring van<br />

het besluit tot z<strong>en</strong>dtijdtoewijzing.<br />

Los van dit alles is het niet gebruikelijk of w<strong>en</strong>selijk dat BUN <strong>en</strong>/of BOS in gesprek tre<strong>de</strong>n met<br />

het Commissariaat als <strong>de</strong> bestur<strong>en</strong> van bei<strong>de</strong> organ<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> ge<strong>de</strong>el<strong>de</strong> opvatting hebb<strong>en</strong><br />

over e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuele nieuwe bestuursconstructie. Waarvan het BOS-bestuur overig<strong>en</strong>s, zoals je<br />

al weet, niet alle<strong>en</strong> <strong>de</strong> noodzaak niet ziet maar gegev<strong>en</strong> het bov<strong>en</strong>staan<strong>de</strong> dat zelfs als<br />

onw<strong>en</strong>selijk <strong>en</strong> contraproductief beschouwt. Het BOS-bestuur stelt zich op standpunt dat,<br />

buit<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vanzelfsprek<strong>en</strong><strong>de</strong> k<strong>en</strong>nismaking met het BUN-bestuur, het on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n van <strong>de</strong><br />

inhou<strong>de</strong>lijke contact<strong>en</strong> met het Commissariaat op grond van <strong>de</strong> <strong>de</strong>legatieovere<strong>en</strong>komst<br />

e<strong>en</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid van het BOS-bestuur is.<br />

Ingeval het BUN-bestuur <strong>de</strong>salniettemin mocht besluit<strong>en</strong> om <strong>de</strong> gesprekk<strong>en</strong> met het<br />

Commissariaat hieromtr<strong>en</strong>t te continuer<strong>en</strong>, att<strong>en</strong><strong>de</strong>r<strong>en</strong> we je erop dat <strong>de</strong> huidige<br />

<strong>de</strong>legatieovere<strong>en</strong>komst niet e<strong>en</strong>zijdig opgezegd kan wor<strong>de</strong>n <strong>en</strong> statut<strong>en</strong>wijziging<strong>en</strong> slechts<br />

door het BOS-bestuur geïnitieerd kunn<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n. Ver<strong>de</strong>r zal het BOS-bestuur dan ook niet<br />

langer <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid of verantwoording kunn<strong>en</strong> of will<strong>en</strong> nem<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> daaruit<br />

voortvloei<strong>en</strong><strong>de</strong> consequ<strong>en</strong>ties voor religieuze z<strong>en</strong>dtijd in het algeme<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> positie van<br />

lev<strong>en</strong>sbeschouwelijke organisaties in het bijzon<strong>de</strong>r, waaron<strong>de</strong>r die van <strong>de</strong> BUN. Ook niet<br />

naar collega lev<strong>en</strong>beschouwelijke instituties <strong>en</strong> omroep<strong>en</strong>, toekomstige<br />

sam<strong>en</strong>werkingspartners of <strong>de</strong> NPO. Vanzelfsprek<strong>en</strong>d is het BOS-bestuur bereid dat bij e<strong>en</strong><br />

volg<strong>en</strong><strong>de</strong> ALV toe te licht<strong>en</strong>.<br />

Het BOS-bestuur vervolgt met <strong>de</strong> constatering dat, in teg<strong>en</strong>stelling tot dat wat door het BUNbestuur<br />

gecommuniceerd wordt met betrekking tot ‘op<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werking’, hij <strong>de</strong> huidige<br />

han<strong>de</strong>lswijze van het BUN-bestuur ziet als in strijd met <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> bestuurlijke<br />

verhouding<strong>en</strong>, solistisch, intransparant , oncollegiaal <strong>en</strong> scha<strong>de</strong>lijk voor <strong>de</strong> positie van <strong>de</strong><br />

toekomst van het <strong>boeddhisme</strong> in <strong>de</strong> toekomstige constellatie van <strong>de</strong> publieke omroep.<br />

Vanzelfsprek<strong>en</strong>d begrijp<strong>en</strong> we dat het nieuwe BUN-bestuur zich di<strong>en</strong>t te verhou<strong>de</strong>n tot haar<br />

bestuurlijke verantwoor<strong>de</strong>lijkhe<strong>de</strong>n <strong>en</strong> zich daartoe op verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> wijz<strong>en</strong> oriënteert. Het<br />

BOS-bestuur, <strong>en</strong> overig<strong>en</strong>s ook <strong>de</strong> Sangha-le<strong>de</strong>n, is echter niet vooraf gek<strong>en</strong>d in <strong>de</strong><br />

oprichting van e<strong>en</strong> adviescommissie (die nota b<strong>en</strong>e over haar zou moet<strong>en</strong> adviser<strong>en</strong>), niet in<br />

<strong>de</strong> sam<strong>en</strong>stelling daarvan (<strong>en</strong> waartoe met betrekking tot één lid <strong>de</strong> BUN ALV in e<strong>en</strong> eer<strong>de</strong>r<br />

stadium formeel heeft beslot<strong>en</strong> dat direct contact uitgeslot<strong>en</strong> is) <strong>en</strong> ook niet in het rec<strong>en</strong>telijk<br />

on<strong>de</strong>rhoud met het Commissariaat. Daarbij is ook <strong>de</strong> noodzaak, achtergrond <strong>en</strong> het doel<br />

van <strong>de</strong> huidige procesgang voor het BOS-bestuur nog steeds ondui<strong>de</strong>lijk.<br />

Dit alles gezegd hebb<strong>en</strong><strong>de</strong> vrag<strong>en</strong> we het BUN-bestuur opnieuw om op het niveau van<br />

bei<strong>de</strong> bestur<strong>en</strong> e<strong>en</strong> daadwerkelijk op<strong>en</strong> <strong>en</strong> constructieve dialoog te voer<strong>en</strong> op basis van<br />

e<strong>en</strong> gezam<strong>en</strong>lijk overe<strong>en</strong> te kom<strong>en</strong> strategische ag<strong>en</strong>da die recht doet aan <strong>de</strong> prioriteit<strong>en</strong><br />

die <strong>de</strong> in- <strong>en</strong> externe ontwikkeling<strong>en</strong> ons aanreik<strong>en</strong>. De <strong>en</strong>ergie kan dan gericht wor<strong>de</strong>n op<br />

e<strong>en</strong> positieve toekomst voor alle betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong>, niet in het minst die van het BOS-publiek zelf.<br />

We stell<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> voor 10/3 a.s. gereserveer<strong>de</strong> tijd bij het Commissariaat daarvoor te<br />

gebruik<strong>en</strong> <strong>en</strong> nodig<strong>en</strong> je bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> uit voor e<strong>en</strong> ver<strong>de</strong>re k<strong>en</strong>nismaking met het voltallige<br />

BOS-bestuur op 14 april a.s. vanaf 15.00 uur.


Sam<strong>en</strong>vatt<strong>en</strong>d: bij e<strong>en</strong> gesprek met het Commissariaat over <strong>de</strong> bestuurlijke verhouding<br />

tuss<strong>en</strong> BUN <strong>en</strong> BOS zal <strong>de</strong> BOS niet verteg<strong>en</strong>woordigd zijn, <strong>de</strong> BOS zal die afspraak annuler<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> wil <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergie te richt<strong>en</strong> op <strong>de</strong> gezam<strong>en</strong>lijke dialoog over e<strong>en</strong> strategische ag<strong>en</strong>da die<br />

e<strong>en</strong> positieve toekomst voor alle betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> zoveel mogelijk waarborgt.<br />

Vanzelfsprek<strong>en</strong>d zijn we te all<strong>en</strong> tij<strong>de</strong> bereid om e<strong>en</strong> <strong>en</strong> an<strong>de</strong>r mon<strong>de</strong>ling ver<strong>de</strong>r toe te<br />

licht<strong>en</strong>.<br />

In afwachting van je reactie <strong>en</strong> met hartelijke groet,<br />

Me<strong>de</strong> nam<strong>en</strong>s het Algeme<strong>en</strong> Bestuur van <strong>de</strong> BOS<br />

Gertjan Mul<strong>de</strong>r<br />

Bijlage 21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!