17.09.2013 Views

Agora okt 2002(ilse) - Katholieke Hogeschool Kempen

Agora okt 2002(ilse) - Katholieke Hogeschool Kempen

Agora okt 2002(ilse) - Katholieke Hogeschool Kempen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Agora</strong><br />

AGORA • Driemaandelijks tijdschrift van het HI<strong>Kempen</strong><br />

Negende jaargang • <strong>okt</strong>ober <strong>2002</strong> • nr. 3<br />

IN DIT NUMMER<br />

3 Associatie<br />

K.U.Leuven<br />

6 Diabetes Mellitus<br />

8 Maatschappelijk<br />

verantwoord<br />

ondernemen<br />

10 Luchtvracht<br />

12 Campuscomité<br />

15 Uitgewuifd<br />

16 Prijzen<br />

18 Even stilstaan<br />

20 Sport<br />

23 Informatica-KANAC<br />

24 Internationalisation<br />

@home<br />

26 Onderwijsvernieuwing<br />

31 Agenda


Woord vooraf<br />

Enthousiasme<br />

is je mooiste diploma<br />

Het is een goede gewoonte de zaterdag voor het begin van het nieuwe academiejaar<br />

even te neuzen in de krantenadvertenties. Als onderwijsproducent kun je op die<br />

eenvoudige manier de markt verkennen en de vraag toetsen aan het opleidingsaanbod<br />

van de eigen hogeschool. Op zaterdag 14 september <strong>2002</strong> vond ik tussen die<br />

advertenties een verrassend nieuwe vraag: een werkgever vroeg een diploma van<br />

enthousiasme.<br />

We kunnen bij de ontleding van die advertenties ook de studiekeuze van onze nieuwe<br />

studenten toetsen aan de vragen en de verwachtingen van de werkgevers. Dat is een<br />

bijzonder moeilijke oefening omdat de overgrote meerderheid van de adverteerders<br />

het gewenste diploma zelfs niet specificeert. Misschien is het opleidingsaanbod van de<br />

hogescholen en de universiteiten een zodanig ingewikkeld kluwen dat ze het niet<br />

aandurven daaruit een keuze te maken. De meeste adverteerders beperken zich dan<br />

ook tot het vermelden van het niveau en het studiegebied, zoals bij de vraag naar<br />

iemand met een hogere commerciële opleiding of met een relevante opleiding op<br />

hogeschoolniveau.<br />

Bij de profielbeschrijving gaat des te meer aandacht naar vaardigheden, attitudes en<br />

menselijke waarden. De samenleving verwacht aangename mensen, die spontaan<br />

kunnen zijn en vlot in de omgang, die kunnen luisteren naar anderen en flexibel zijn in<br />

een steeds evoluerende omgeving.<br />

Studeren is dus meer dan cursussen blokken en oefeningen oplossen. Het is daarnaast<br />

ook student zijn tussen vrienden en vooral nieuwsgierig zijn naar alles wat de<br />

hogeschool te bieden heeft. Onze docenten staan er borg voor dat die nieuwsgierigheid<br />

beloond wordt. Het onderwijs is een dynamisch product dat leeft dankzij de<br />

creativiteit van onze docenten.<br />

Flexibele leerwegen, ICT en onderwijsvernieuwing hebben geen kans zonder de<br />

grenzeloze inzet van de administratieve en de ondersteunende diensten. We zijn trots<br />

op de professionele werking van onze onderhoudsploeg en genieten dagelijks van de<br />

goede zorgen van ons keukenpersoneel.<br />

Beste studenten, ik wens jullie samen met onze medewerkers een succesvol academiejaar<br />

toe. Laat je meeslepen door de <strong>Kempen</strong>se gemoedelijkheid<br />

en door het enthousiasme van onze medewerkers.<br />

De opvang van onze nieuwe studenten door de presidia is<br />

legendarisch. Laat je ook meeslepen door het enthousiasme<br />

van de voortrekkers in de studentenverenigingen.<br />

Beste nieuwe studenten, wij verwelkomen jullie in het<br />

bijzonder in onze hogeschool. Tracht er student te zijn<br />

met vooral veel enthousiasme, want dat is je mooiste<br />

diploma.<br />

2 • HI<strong>Kempen</strong> <strong>Agora</strong><br />

Maurice Vaes<br />

algemeen directeur<br />

Colofon<br />

<strong>Agora</strong> is het driemaandelijkse tijdschrift van het Hoger<br />

Instituut der <strong>Kempen</strong>, de Geelse campus van de <strong>Katholieke</strong><br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Kempen</strong><br />

Kleinhoefstraat 4, 2440 GEEL<br />

tel. 014 56 23 10<br />

fax 014 58 48 59<br />

e-mail: info@khk.be<br />

website: www.khk.be<br />

Verspreiding en abonnementen<br />

<strong>Agora</strong> wordt gratis verdeeld onder de studenten en<br />

personeelsleden van het Hoger Instituut der <strong>Kempen</strong>.<br />

Andere belangstellenden kunnen een abonnement nemen<br />

door € 7,50 over te schrijven op rekeningnummer<br />

733-3099264-47 t.n.v. KH <strong>Kempen</strong> met de vermelding<br />

Abonnement <strong>Agora</strong>. Een jaarabonnement geeft recht op<br />

drie nummers, die verschijnen in de maanden januari,<br />

mei en <strong>okt</strong>ober.<br />

Redactie Dirk De Roose<br />

Fred Goossens<br />

Paul Grauwen<br />

Lisbeth Stilman<br />

Bert Van Hirtum<br />

Marc Van Kerckhoven<br />

Luc Vanwesemael<br />

Ivo Verheyen<br />

Redactiesecretaris<br />

Luc Damen (tel. 358)<br />

Werkten ook mee<br />

Jurgen Basstanie<br />

Tony Bastijns<br />

Filip Bode<br />

Antoine De Vleeschauwer<br />

Wilfried Gonthier<br />

Louis Peeraer<br />

Marc Peetermans<br />

Guy Van den Eeckhaut<br />

Jef Van Sonhoven<br />

Fotografie Jurgen Basstanie<br />

Bert De Deken<br />

Michael De Lausnay<br />

Dirk De Roose<br />

Roger Leysen<br />

Kerry Lievens<br />

Marc Van Kerckhoven<br />

Illustraties Clem Verbiest<br />

Hoofdredacteur Maurice Vaes<br />

Eindredactie Luc Damen<br />

Piet Lambrecht<br />

Willem Mees<br />

Jan Van Geel<br />

Vormgeving Positief - Vorselaar<br />

Marc Van kerckhoven<br />

Druk De Beurs, Antwerpen<br />

Verantwoordelijke uitgever<br />

Maurice Vaes,<br />

HI<strong>Kempen</strong>, Geel<br />

Voorpagina: Geel: een schot in de roos<br />

Overname toegestaan met correcte bronvermelding


Onderwijs<br />

Vijftien<br />

maanden overleg<br />

Een uitdaging kan de creativiteit prikkelen<br />

en mensen aanmoedigen om oplossingen<br />

te zoeken. Als een groep uitgedaagde<br />

mensen elkaar vinden, dan worden de<br />

meest constructieve oplossingen gevonden.<br />

De uitdaging kwam van de Vlaamse<br />

regering en van de Europese visie op<br />

hoger onderwijs. De totaal ontoereikende<br />

financiering van de hogescholen was<br />

aan herziening toe en zou substantieel<br />

verhoogd worden als netwerken van universiteiten<br />

en hogescholen wilden borg<br />

staan voor een optimale en gecoördineerde<br />

inzet van hun enveloppe voor<br />

onderwijs en onderzoek. De Europese<br />

uitdaging werd op 19 juni 1999 in Bologna<br />

geformuleerd door een dertigtal landen.<br />

Kernwoorden waren transparantie, flexibiliteit<br />

en mobiliteit. Antwoorden zijn de<br />

bachelor/masterstructuur, de credits en<br />

de vorming van netwerken.<br />

Met de vaste wil onze studenten alle<br />

kansen te bieden in die nieuwe Europese<br />

hogeronderwijsruimte hebben een aantal<br />

Vlaamse vrije instellingen de krachten<br />

gebundeld. De rectoren van de K.U.Leuven<br />

en de K.U.Brussel, de leden van het Gemeenschappelijk<br />

bureau van de K.U.Leuven<br />

en de algemeen directeurs van een aantal<br />

katholieke hogescholen zijn op 10 april<br />

2001 informeel van start gegaan.<br />

Ererector Roger Dillemans sprak op die<br />

dag over een historische bijeenkomst voor<br />

de Vlaamse studenten en de start van<br />

nieuwe leertrajecten passend in het Euro-<br />

Associatie K.U.Leuven een feit<br />

Op 11 juli <strong>2002</strong> werd Vlaanderen wakker in een nieuwe hogeronderwijswereld. Precies 15 maanden na het<br />

eerste verkennende gesprek ging op 10 juli <strong>2002</strong> de vzw Associatie K.U.Leuven officieel van start. Met een<br />

nooit geziene energie kwam op die korte tijd de meest ingrijpende en toekomstgerichte herstructurering in<br />

het vrij hoger onderwijs in Vlaanderen tot stand.<br />

pese model. Als vijftien maanden studie<br />

en overleg volstonden om het agendapunt<br />

in zoveel academische raden, onderhandelingscomités,<br />

hogeschoolbesturen<br />

en studentenraden op akkoord af te kloppen,<br />

dan is het duidelijk dat de associatie<br />

draagkracht heeft en sterk staat.<br />

10 juli <strong>2002</strong><br />

Voor de oudere K.U.Leuven-ingenieurs<br />

onder ons bracht de oprichtingsvergadering<br />

van de vzw Associatie K.U.Leuven op<br />

juli <strong>2002</strong> zelfs een apart romantisch gevoel<br />

mee. Voor hen was het Arenbergkasteel<br />

jarenlang het decor van deliberaties<br />

en proclamaties. Nu kwamen in<br />

datzelfde kasteel de voorzitters van elf<br />

hogescholen samen met de voorzitter<br />

van de K.U.Brussel en de rector van de<br />

K.U.Leuven om de oprichtingsakte plechtig<br />

te ondertekenen. Onze voorzitter<br />

Louis Genoe trad op als bijzonder gevolmachtigde<br />

van de <strong>Katholieke</strong> <strong>Hogeschool</strong><br />

<strong>Kempen</strong>. De persbelangstelling was groot.<br />

Journalisten waren verbaasd te horen dat<br />

de realiteit van de associatie nog sterker<br />

was dan de geruchten.<br />

De integratie van de instellingen gaat<br />

verder dan verwacht en daarmee neemt<br />

de associatie van vrije instellingen voorsprong<br />

op de vier andere associaties in<br />

Vlaanderen. In Gent, Antwerpen, Brussel<br />

en Diepenbeek omvatten de associaties<br />

ook officiële instellingen. Voor hen is een<br />

overdracht van autonomie aan een ge-<br />

©Michel De Lausnay<br />

<strong>Agora</strong> HI<strong>Kempen</strong> • 3


meenschappelijk orgaan slechts mogelijk<br />

door een tweederde meerderheid in het<br />

Vlaams Parlement.<br />

Dat zij de meest creatieve soort zijn,<br />

bewezen de studenten door zich als redacteur<br />

van hun studententijdschrift voor<br />

de persconferentie in te schrijven. Van<br />

hen kregen de oprichters de meest kritische<br />

vragen in verband met de studenteninspraak<br />

en de mogelijke deelname van de<br />

studenten aan het bestuur van de associatie.<br />

Een sterke<br />

bestuurlijke structuur<br />

Alleen met een kordate en efficiënte besluitvorming<br />

zal de associatie haar doelstellingen<br />

kunnen realiseren. Op de eerste<br />

plaats komt de maatschappelijke opdracht,<br />

die omschreven wordt in het<br />

nieuwe structuurdecreet. De associatie<br />

krijgt daarin duidelijk een drieledige opdracht.<br />

Zij moet het onderwijsaanbod<br />

optimaliseren en gezamenlijk plannen om<br />

de opleidingstrajecten voor de studenten<br />

en de doorstroommogelijkheden tussen<br />

de bachelor- en de masteropleidingen te<br />

verbeteren. De tweede opdracht luidt:<br />

het onderzoek en de maatschappelijke<br />

dienstverlening gezamenlijk plannen, en<br />

garanderen dat de academische opleidingen<br />

gestoeld zijn op wetenschappelijk<br />

onderzoek. Ten slotte moeten de leden<br />

van de associatie de kwaliteitszorg van<br />

onderwijs, onderzoek en dienstverlening<br />

gemeenschappelijk organiseren.<br />

De Associatie K.U.Leuven voegt daaraan<br />

nog een reeks eigen ambitieuze doelstellingen<br />

toe en wenst vanuit een coherent<br />

intern gemeenschappelijk beleid ook samenwerkingsverbanden<br />

aan te gaan met<br />

derden.<br />

Dat beleid is de taak van een algemene<br />

vergadering met een driemaal-elfsamenstelling.<br />

De eerste elf, waaronder onze<br />

voorzitter Louis Genoe, zijn de vertegenwoordigers<br />

van de hogescholen. De tweede<br />

elf zijn de vertegenwoordigers van de<br />

universiteiten. De derde groep zijn de<br />

gecoöpteerde leden: mensen die door de<br />

4 • HI<strong>Kempen</strong> <strong>Agora</strong><br />

eerste twee groepen gevraagd zijn wegens<br />

hun uitstraling en hun aanzien. De<br />

<strong>Katholieke</strong> <strong>Hogeschool</strong> <strong>Kempen</strong> is zeer tevreden<br />

dat de heer Ajit Shetty gecoöpteerd<br />

werd. Hij is Executive Vice President<br />

van de Janssen Pharmaceutica Group<br />

en is beter dan wie ook geplaatst om de<br />

rol van ons kwaliteitsvol en duurzaam<br />

hoger onderwijs in de kennismaatschappij<br />

te verdedigen.<br />

Actieplannen<br />

De strategische doelstellingen werden al<br />

vanuit een duidelijk geformuleerde missie<br />

geformuleerd. Om de concrete actie-<br />

plannen voor te bereiden, kwamen er in<br />

de voorbije vijftien maanden een twintigtal<br />

werkgroepen. Hun werk wordt geleid<br />

door de Raad van Bestuur van de Associatie.<br />

Ook die raad is evenwichtig samengesteld<br />

uit enerzijds de elf algemeen directeurs<br />

van de hogescholen en anderzijds<br />

elf personen die de dagelijkse leiding hebben<br />

van de universiteiten. Het zijn de<br />

rectoren van de K.U.Leuven en de<br />

K.U.Brussel en de campusrector van de<br />

KULAK. Verder is de K.U.Leuven nog<br />

vertegenwoordigd door de drie vice-rectoren,<br />

de drie coördinatoren, de algemeen<br />

beheerder en ten slotte door Frank<br />

Baert, adviseur van de rector. Hij werd<br />

op de eerste vergadering van de raad van<br />

©Michel De Lausnay


estuur benoemd tot afgevaardigd bestuurder<br />

van de vereniging.<br />

Een nieuw<br />

hogeschoolbestuur voor<br />

de KH <strong>Kempen</strong><br />

De Algemene Vergadering van de <strong>Katholieke</strong><br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Kempen</strong> had op 23 mei <strong>2002</strong> al<br />

haar nieuwe statuten goedgekeurd met<br />

ingang van 10 juli <strong>2002</strong>.<br />

De voorbije vijftien maanden was bij alle<br />

partners de overtuiging gegroeid dat de<br />

associatiebeweging niet mocht beperkt<br />

blijven tot het oprichten van een vzw om<br />

daaraan een aantal bevoegdheden over te<br />

dragen. De vrije instellingen wilden van<br />

meet af aan de krachten echt bundelen en<br />

op 10 juli <strong>2002</strong> met alle deelnemers herstarten<br />

onder de leiding van nieuwe geïntegreerde<br />

besturen.<br />

Vanaf 10 juli <strong>2002</strong> zijn de hogeschoolbesturen<br />

van de elf hogescholen en de inrichtende<br />

overheden van de twee universiteiten<br />

op dezelfde wijze samengesteld<br />

uit twee geledingen. De eerste geleding<br />

beschikt over drie vijfden van de stemmen<br />

en is gemeenschappelijk voor alle<br />

partners. De tweede geleding met twee<br />

vijfden van de stemmen is de lokale groep.<br />

In de <strong>Katholieke</strong> <strong>Hogeschool</strong> <strong>Kempen</strong> is die<br />

tweede geleding samengesteld uit alle<br />

leden van het hogeschoolbestuur, zoals<br />

het was voor de associatie.<br />

De dagelijkse leiding van<br />

de KH <strong>Kempen</strong><br />

Bij de oprichting van de associatie bleven<br />

de Raad van Bestuur en het Directiecomité<br />

van de <strong>Katholieke</strong> <strong>Hogeschool</strong> <strong>Kempen</strong> ongewijzigd.<br />

Dat betekent dat de realisatie<br />

van onze maatschappelijke opdracht meteen<br />

onze eigen verantwoordelijkheid blijft.<br />

De kwaliteit, de waarde en het succes van<br />

onze opleidingen zal net zoals voorheen<br />

bepaald worden door de inzet van onze<br />

medewerkers en onze studenten. De<br />

Associatie K.U.Leuven rekent op de vier<br />

vestigingen van de KH <strong>Kempen</strong> om in<br />

Europa een sterke onderwijs- en onderzoeksgroep<br />

te worden.<br />

HIK Kort<br />

HIK Kort<br />

Nieuwe voorzitter<br />

Maurice Vaes<br />

Sinds de oprichting van de <strong>Katholieke</strong><br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Kempen</strong> in 1995 was E.H.<br />

Rik Aegten, vicaris-generaal van het<br />

bisdom Antwerpen, voorzitter van<br />

het hogeschoolbestuur. Om persoonlijke<br />

redenen bood hij dit jaar<br />

zijn ontslag aan als voorzitter. Hij blijft wel lid van de raad van beheer en de algemene vergadering. Tijdens zijn vergadering<br />

van 23 april <strong>2002</strong> heeft de raad van beheer daarom de heer Louis Genoe als opvolger aangewezen.<br />

De heer Genoe (°1938) studeerde aan de K.U.Leuven af als Burgerlijk Elektrotechnisch Ingenieur (afdeling Elektronica).<br />

In september 1964 begon hij les te geven aan het Hoger Instituut der <strong>Kempen</strong>, waar hij opklom tot hoogleraar en<br />

afdelingsdirecteur van de afdeling Industrieel ingenieur. In 1993 werd hij vanuit Geel gedetacheerd naar het Vlaams<br />

Secretariaat van het Katholiek Onderwijs, waar hij secretaris-generaal werd. De banden met Geel en de <strong>Kempen</strong> werden<br />

echter nooit helemaal doorgeknipt. Bij de vorming van de KH <strong>Kempen</strong> in 1995 werd Louis Genoe lid van de raad van beheer<br />

en de algemene vergadering. Met ingang van 1 januari <strong>2002</strong> verliet Louis Genoe het VSKO en geniet hij in zijn woonplaats<br />

Tessenderlo van zijn pensioen.<br />

<strong>Agora</strong> HI<strong>Kempen</strong> • 5


Wetenschap Diabetes Mellitus: een kwestie<br />

van multidisciplinair werken<br />

Diabetes, in de volksmond suikerziekte, klinkt bekend in de oren en mag daarom haast ongevaarlijk lijken. Ten<br />

onrechte, zo luidde de boodschap tijdens de studiedagen met dat thema, die op 12 en 13 april plaatsvonden<br />

aan de KH <strong>Kempen</strong> in Geel.<br />

De organisatie was in handen van het<br />

departement Gezondheidszorg en Chemie,<br />

dat het initiatief evenwel nam samen met<br />

ISPO-Belgium vzw, een onmisbare partner<br />

uit het praktijkveld om kennis en ervaringen<br />

op te doen en uit te wisselen. ISPO-<br />

Belgium vzw vertegenwoordigt als wetenschappelijke<br />

vereniging namelijk de Belgische<br />

nationale afdeling van de International<br />

Society for Prosthetics and Orthotics.<br />

Het doel van ISPO is kort gezegd de<br />

levenskwaliteit van personen met een<br />

handicap te verbeteren door onderzoek,<br />

studiedagen en informatieverspreiding te<br />

stimuleren.<br />

De Geelse locatie mag overigens geen<br />

wonder heten, want het initiatief kaderde<br />

prima binnen de opleidingsprogramma’s<br />

en werkzaamheden van G&C met zijn<br />

voor België unieke opleiding Orthopedie.<br />

Een aantal jaren geleden sloot de hoge-<br />

6 • HI<strong>Kempen</strong> <strong>Agora</strong><br />

school daarom een samenwerkingscontract<br />

af met de Fontys <strong>Hogeschool</strong> Eindhoven,<br />

waardoor Nederlandse studenten na<br />

een voorbereidend jaar in Eindhoven de<br />

opleiding volgen op de campus Geel.<br />

Diabetes Mellitus - de officiële honingzoete<br />

naam - is dus helemaal niet ongevaarlijk.<br />

De gevolgen op langere termijn van die<br />

chronische aandoening zijn immers niet<br />

te onderschatten. Bij diabetes gaat het<br />

om de aanmaak en/of de werking van het<br />

hormoon insuline, dat ons bloedsuikergehalte<br />

binnen de perken houdt. Wanneer<br />

dat niet goed verloopt, kunnen op<br />

termijn de kleine en grote bloedvaten<br />

aangetast worden, alsook de zenuwbanen<br />

en in het bijzonder de gevoelszenuwen.<br />

Vooral voeten en benen kunnen te lijden<br />

hebben onder een slechte doorbloeding<br />

en gevoelsverlies, waardoor wonden kunnen<br />

ontstaan die slecht genezen. In ernstige<br />

gevallen kan dat zelfs leiden tot<br />

amputatie van tenen, een voet of een deel<br />

van een been.<br />

Wereldwijd zou naar schatting 5 à 6<br />

procent van de bevolking in de geïndustrialiseerde<br />

landen aan diabetes lijden. In<br />

België betekent dat ongeveer een kwart<br />

miljoen patiënten en het aantal neemt<br />

jaarlijks toe.<br />

Diabetes wordt klassiek onderverdeeld<br />

in vier types, waarvan type II 90 tot 95%<br />

van de gevallen vertegenwoordigt: de<br />

zogenaamde non-insuline dependente diabetes<br />

mellitus (NIDDM), ook volwassenendiabetes<br />

genoemd. Risicofactoren zijn<br />

onder andere leeftijd, zwaarlijvigheid, familiale<br />

voorbeschiktheid, slechte eetgewoonten<br />

en fysieke inactiviteit.<br />

Tijdens de studiedagen lag de nadruk<br />

vooral op de meer technische aspecten<br />

van de verzorging en op de noodzakelijke<br />

samenwerking tussen de verschillende<br />

disciplines die vroeg of laat bij de behandeling<br />

van deze aandoening betrokken<br />

zijn: artsen, verpleegkundigen, orthopedisch<br />

technologen, orthopedisch schoenmakers,<br />

podologen, voedings- en dieetdeskundigen,<br />

ergotherapeuten, laboran-


ten, overheidsverantwoordelijken, en natuurlijk<br />

ook de patiënten zelf.<br />

Veel aandacht ging daarbij naar de preventie<br />

van wonden aan de voeten en de<br />

meest recente mogelijkheden op het vlak<br />

van orthopedisch technische verzorging.<br />

Verenigingen en exposanten lieten zich<br />

niet onbetuigd, zodat de agora gevuld<br />

werd met stands waar bezoekers zich<br />

zowel konden informeren over de dagdagelijkse<br />

tips voor diabeten als over speciale<br />

kousen en schoenen, basismaterialen<br />

voor de fabricatie van steunzolen en<br />

schoeisel, prothesesystemen en dergelijke<br />

meer.<br />

Naast de lezingen, waarbij een patiënte<br />

een boeiende getuigenis aflegde over hoe<br />

diabetes haar leven beïnvloed heeft en<br />

welke beperkingen zij daar tijdens het<br />

dagdagelijkse leven van ondervindt, werden<br />

hands-on workshops gehouden waarin<br />

deelnemers de kans kregen om zich<br />

verder te bekwamen in diverse technieken.<br />

Preventie en behandeling van voetproblemen<br />

kwamen eveneens aan bod tijdens<br />

workshops over drukmetingen onder<br />

de voetzool tijdens staan en gaan, het<br />

aanleggen van een totaalcontactloopgips,<br />

het fabriceren en aanmeten van een revalidatieschoen,<br />

en het gebruik van geavanceerde<br />

technieken zoals het opmeten van<br />

de voetvorm met een laserscanner en het<br />

vervaardigen van speciale steunzolen via<br />

een CAD-CAM systeem.<br />

Vermits amputaties van voet of onderbeen<br />

bij ernstige letsels soms onvermijdelijk<br />

zijn, werden ook de meest recente<br />

technieken en ervaringen op het vlak van<br />

aanmeten en fabriceren van prothesen<br />

tijdens workshops uitgebreid gedemonstreerd<br />

bij patiënt-vrijwilligers.<br />

De diabetes-studiedagen op de campus<br />

toonden duidelijk aan dat informatieverspreiding<br />

en het uitwisselen van technieken<br />

en ervaringen een belangrijke stimulans<br />

zijn om een beter inzicht te verwerven<br />

in verschillende aandoeningen. Bovendien<br />

vormen zij een onmisbaar element<br />

in een betere samenwerking tussen<br />

de verschillende disciplines die volgens<br />

hun eigen specialiteit ijveren voor een<br />

betere levenskwaliteit van onze patiënten.<br />

Louis Peeraer<br />

<strong>Agora</strong> HI<strong>Kempen</strong> • 7


Ondernemen Maatschappelijk<br />

verantwoord ondernemen<br />

Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt wezenlijk deel uit van de missie in de optie Personeelswerk<br />

van het departement Sociaal Werk. Want personeelswerkers moeten zowel oog hebben voor de<br />

economische als de sociale en ecologische resultaten van een bedrijf. Net daarom organizeerden de docenten<br />

en studenten van die optie op 24 mei <strong>2002</strong> daarover een internationaal congres.<br />

Zowel om sprekers te vinden als om deelnemers te werven, staken we de grenzen over. Het congresprogramma<br />

zocht een evenwicht tussen theorie en praktijk en wou de kloof tussen denken over en het effectief<br />

maatschappelijk verantwoord ondernemen dichten. Dat programma kaderde volledig binnen de opleiding<br />

Personeelswerk.<br />

Zin en doel<br />

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen<br />

is het de bedoeling om naast<br />

economische winst ook sociale en ecologische<br />

vooruitgang te realiseren. Niet<br />

alleen de aandeelhouders staan centraal<br />

maar alle zogenaamde stakeholders: het<br />

personeel, de klanten, de verbruikers, de<br />

omwonenden; kortom heel de maatschappij.<br />

Maatschappelijk verantwoord ondernemen<br />

veronderstelt een persoonlijk engagement<br />

van de bedrijfsleiders. Zij moeten<br />

een aantal nieuwe praktijken invoeren in<br />

hun bedrijf om de ethische oorsprong van<br />

producten en diensten te kunnen garanderen.<br />

Heel het strategisch beleid moet<br />

gericht zijn op het halen van een aantal<br />

basisnormen inzake gezondheid, veiligheid,<br />

recht op vereniging, non-discriminatie,<br />

werktijden, lonen, communicatie,<br />

kinderrechten en mensenrechten.<br />

Vlaamse inbreng<br />

Persoonlijk engagement van een aantal<br />

welwillende bedrijfsleiders volstaat niet<br />

om maatschappelijk verantwoord ondernemen<br />

overal ingang te laten vinden. Regelgeving<br />

van nationale en supranationale<br />

instellingen is nodig en daar wordt druk<br />

aan gewerkt, ook in ons land.<br />

8 • HI<strong>Kempen</strong> <strong>Agora</strong><br />

Eerste minister Guy Verhofstadt ging bijvoorbeeld<br />

de uitdaging aan te discussiëren<br />

met de antiglobalisten tijdens een<br />

tweedaags evenement in Gent. Top of the<br />

Bill was toen ex-president Clinton van de<br />

Verenigde Staten.<br />

En op Vlaams niveau promoot minister<br />

Landuyt, verantwoordelijk voor maatschappelijk<br />

verantwoord ondernemen, via<br />

proefprojecten de problematiek bij zowel<br />

grote bedrijven als KMO’s<br />

Voortrekkers<br />

De voortrekkers van maatschappelijk<br />

verantwoord ondernemen vandaag zijn<br />

vooral vooruitstrevende multinationals<br />

zoals bij ons Nike en BP. Zij waren vroeger<br />

direct of indirect betrokken bij maatschappelijke<br />

mistoestanden die hun imago<br />

schade berokkenden. Daarom beseffen<br />

zij nu ten volle dat maatschappelijk<br />

verantwoord ondernemen een troef is<br />

die niet alleen hun imago maar ook hun<br />

economische, sociale en ecologische prestaties<br />

ten goede komt.<br />

KHK-congres<br />

Het congres maatschappelijk verantwoord<br />

ondernemen van 24 mei confronteerde<br />

de verschillende partijen. En hoewel de<br />

visies en meningen soms ver uiteenliepen,<br />

twijfelde niemand aan het belang van<br />

maatschappelijk ondernemen. De richting<br />

is duidelijk, over het te kiezen pad<br />

wordt nog geredetwist.<br />

De congresfolder vermeldde een keure<br />

van gerenommeerde autoriteiten, die<br />

zowel plenair aan bod kwamen als in<br />

workshops met beperkt aantal deelnemers.<br />

Dat laatste bood de deelnemers<br />

een persoonlijker contact en de mogelijkheid<br />

tot grondige discussies.<br />

Oliver Dudok Van Heel, senior advisor<br />

van SustainAbility, kreeg de eer het congres<br />

te openen. Via een Business Case<br />

model dat dit Londense adviesbureau<br />

hanteert, toonde hij de economische<br />

noodzaak van maatschappelijk verantwoord<br />

ondernemen duidelijk aan en hij<br />

ging dieper in op de organisatorische<br />

gevolgen van maatschappelijk verantwoord<br />

ondernemen.<br />

De rest van de voormiddag vonden er<br />

een aantal colloquia plaats met praktijkvoorbeelden<br />

van de multinationals en van<br />

KMO’s. Daaruit onthouden we onder<br />

andere dat maatschappelijk verantwoord<br />

ondernemen één van de middelen is tot<br />

concurrentie op zowel de lokale markt


als op de wereldmarkt. Andermaal bleek<br />

maatschappelijk verantwoord ondernemen<br />

een troef om het imago van het<br />

bedrijf in een positief daglicht te stellen en<br />

de economische prestaties te verhogen.<br />

En dat geldt trouwens ook perfect voor<br />

kleine en middelgrote ondernemingen<br />

zonder aan rendabiliteit in te boeten,<br />

aldus de KMO-bedrijfsleiders van Ecover<br />

en Fardis.<br />

In een ander colloquium trachtten werkgevers<br />

en werknemers vergeefs een consensus<br />

te vinden over de aanpak inzake<br />

maatschappelijk verantwoord ondernemen.<br />

Het ABVV benadrukte dat maatschappelijk<br />

verantwoord ondernemen, wil<br />

het niet tot mislukken gedoemd zijn, meer<br />

moet zijn dan een marketingoperatie om<br />

bij het grote publiek een beter imago te<br />

verwerven. Al te vaak zou het immers<br />

gaan om een opsmukoperatie voor bedrijven<br />

onder druk van vakverenigingen<br />

of NGO’s. Daarom een pleidooi voor een<br />

invloedrijke rol van de overheid, zoals<br />

onlangs met het goedgekeurde ‘sociaal<br />

label’.<br />

Werkgevers pleitten daarentegen voor<br />

de meer geleidelijke aanpak waarbij de<br />

overheid zich zeer voorzichtig opstelt<br />

inzake reglementering en via subsidies<br />

bedrijven motiveert tot maatschappelijk<br />

verantwoord ondernemen.<br />

Het laatste colloquium van de voormiddag<br />

bood een forum aan Foster Parents<br />

Plan en Kauri. Uit het verhaal van beide<br />

NGO’s werd duidelijk dat de Derde<br />

Wereld het weeskindje is en blijft in het<br />

debat over maatschappelijk verantwoord<br />

ondernemen.<br />

In de workshops van de namiddag konden<br />

de deelnemers de haalbaarheid van het<br />

geboden theoretische kader toetsen aan<br />

de dagelijkse praktijk. Harry Hummels,<br />

professor organisatie-ethiek aan de Universiteit<br />

Nyenrode en directeur duurzaam<br />

beleggen ING-bank Nederland, had voor<br />

hen een een inleefoefening die duidelijk<br />

het grote verschil aantoonde tussen denken<br />

over maatschappelijk verantwoord<br />

ondernemen en het effectief doen .<br />

Harry Hummels was ook de man die het<br />

plenaire slotdebat leidde. Dat debat resulteerde<br />

in de vraag wie nu de dragers<br />

moesten worden van maatschappelijk<br />

verantwoord ondernemen. Velen wezen<br />

met een beschuldigende vinger naar de<br />

“gulzige bedrijfsleiders die ondanks hun<br />

schandalig hoge weddes voor niets en<br />

niemand terugdeinzen om de winst en<br />

hun eigen winstparticipaties te verhogen”.<br />

Bijgevolg werd ervoor gepleit om<br />

een mechanisme in te bouwen waarbij zij<br />

gedwongen zouden worden tot maatschappelijk<br />

verantwoord ondernemen.<br />

Niettemin zijn we, nog volgens Harry<br />

Hummels, met z’n allen individueel mee<br />

verantwoordelijk voor de slaagkansen van<br />

maatschappelijk verantwoord ondernemen.<br />

Die slaagkansen worden immers in<br />

hoge mate bepaald door ons bewust koopgedrag<br />

en onze deelname aan protestactie<br />

tegen onverantwoord handelen van<br />

ondernemingen.<br />

Filip Bode<br />

<strong>Agora</strong> HI<strong>Kempen</strong> • 9


In de kijker<br />

In mei mocht op onze campus het HWBK-seminarie Luchtvracht anders bekeken veel bijval genieten.<br />

Voldoende reden voor <strong>Agora</strong> om in dit nummer de plaats van het luchtvervoer in de economie en vooral in<br />

de logistiek wat ruimer te belichten.<br />

Voor de leek betekende luchtvracht waarschijnlijk<br />

nooit meer dan het vervoer van<br />

zijn vakantiekoffers. Tot 11 september<br />

2001 op een pijnlijke manier de luchtvervoerssector<br />

onder de aandacht bracht<br />

van heel de wereld. Recente gebeurtenissen<br />

als de botsing van een Russisch passagierstoestel<br />

met een vrachttoestel van<br />

FEDEX boven Duitsland in juni hebben<br />

dat nog versterkt.<br />

Al snel rezen er terecht vragen over de<br />

veiligheid van zowel passagiers- als goederenvervoer.<br />

Beide marktsegmenten zijn<br />

trouwens nauw met elkaar verbonden,<br />

aangezien ongeveer 60% van alle goederen<br />

meegaan met passagiersvliegtuigen.<br />

De kans is dus reëel dat alle vervoer of<br />

een gedeelte ervan zal overgeheveld worden<br />

naar alternatieve transportmodi zoals<br />

wegvervoer en in bepaalde regio’s<br />

naar hogesnelheidstreinen. Maar ondanks<br />

de desastreuze gevolgen van een vliegtuigongeval<br />

voor de passagiers en de lading,<br />

en de schade aan de grond, is en blijft<br />

luchtvervoer de veiligste transportmodus<br />

in de wereld.<br />

10 • HI<strong>Kempen</strong> <strong>Agora</strong><br />

Luchtvracht<br />

Cijfers<br />

Luchtvervoer neemt overigens in de economie<br />

cijfermatig een belangrijke plaats<br />

in. Immers, ongeveer 40% van de wereldexport<br />

verloopt via luchthavens. Om en<br />

bij 97 % van dat goederenvervoer door de<br />

lucht speelt zich af in en tussen Noord-<br />

Amerika, Europa en Azië.<br />

Indicatoren van<br />

luchtvervoer in de wereld<br />

(periode 1995-2000)<br />

Omzet op wereldschaal<br />

± € 300 miljard<br />

Tewerkstelling in de wereld<br />

± 4 miljoen medewerkers<br />

Aantal vliegtuigen (internationaal)<br />

± 18 000<br />

Vervoerde passagiers/jaar<br />

± 1 600 miljoen<br />

Vervoerde tonnage/jaar<br />

± 29 miljoen ton<br />

Internationale<br />

reglementering<br />

Vrij snel na het ontstaan van het luchtvervoer<br />

kwam er een wereldwijde organisatie<br />

die erop moest toezien dat het luchtverkeer<br />

en -vervoer ordelijk en veilig<br />

zouden verlopen. Dat leidde in 1944,<br />

naar aanleiding van de Conventie van<br />

Chicago, tot een aantal akkoorden die het<br />

internationale luchtvervoer moesten ordenen.<br />

Er kwamen zogenaamde luchtvrijheden,<br />

die in de praktijk resulteerden in<br />

landingsrechten voor luchtvaartmaatschappijen<br />

op bepaalde luchthavens. Sindsdien<br />

ziet de International Civil Aviation Organization<br />

(ICAO) in de schoot van de VN<br />

erop toe dat vliegtuigen, piloten en luchthavens<br />

en alle betrokken partijen de nodige<br />

gemeenschappelijke normen en richtlijnen<br />

naleven voor een snel en veilig<br />

luchtvervoer.<br />

De International Air Transport Association<br />

(IATA) helpt op haar beurt de luchtvaartmaatschappijen<br />

om hun operationele<br />

activiteiten volgens de gestelde ICAO-


eisen (SARP’s of Standards and Recommended<br />

Practices) te laten verlopen. In het<br />

belang van heel de sector is dat een<br />

constante evenwichtsoefening om snelheid<br />

en veiligheid met elkaar te verzoenen,<br />

wat in de huidige sfeer van terreuraanslagen<br />

niet vanzelfsprekend is.<br />

De huidige internationale regels bemoeilijken<br />

trouwens nog op een andere manier<br />

de rendabele exploitatie van luchtvervoer.<br />

Luchtvaartmaatschappijen zijn<br />

in hun beleid sterk afhankelijk van politieke<br />

en diplomatieke afspraken om landingsrechten<br />

te verkrijgen .<br />

Impact van<br />

luchtvervoer op de<br />

wereldeconomie<br />

In de voorbije decennia raakten de groei<br />

van het luchtvervoer en die van de wereldeconomie<br />

nauw verweven. Aan de<br />

ene kant hebben de economische groei<br />

en ontwikkeling in de wereld de vraag<br />

naar luchtvervoer doen toenemen en<br />

anderzijds stimuleerde het luchtvervoer<br />

op zijn beurt de economische groei. Uit<br />

cijfers van de Wereldhandelsorganisatie<br />

(WHO) blijkt dat 1% groei van de wereldeconomie<br />

de wereldhandel met 2% laat<br />

stijgen. Daarnaast zorgt de vrijmaking van<br />

de wereldhandel op zich ook voor nieuwe<br />

kansen op het vlak van import en<br />

export. Zo zal de toetreding van China<br />

tot de WHO waarschijnlijk een impuls<br />

betekenen voor het luchtvervoer vanuit<br />

de rest van de wereld.<br />

Luchtvracht fungeert in belangrijke mate<br />

als een katalysator voor de economische<br />

ontwikkeling, de wereldhandel en mondialisering.<br />

Vrachtvervoer door de lucht<br />

biedt een snel en performant systeem<br />

voor distributie van goederen en diensten<br />

op wereldschaal. Ook zijn dankzij de<br />

introductie van nieuwe technologie de<br />

kosten van het luchtvervoer fors gedaald<br />

o.a. door de introductie van widebodyvliegtuigen<br />

en vliegtuigen met een grotere<br />

actieradius. Daardoor liggen nu nieuwe<br />

afzetmarkten tegen aanvaardbare prijzen<br />

binnen ons bereik. Verder levert luchtvracht<br />

een bijdrage aan Just In Time-productiesystemen<br />

die op wereldschaal wor-<br />

den georganiseerd en leveringen binnen<br />

24 uur mogelijk maken. En niet onbelangrijk:<br />

als snel en betrouwbaar transportsysteem<br />

biedt het een belangrijke logistieke<br />

ondersteuning voor de elektronische handel<br />

die anders vrijwel onrendabel is.<br />

De groei van het luchtvervoer was de<br />

laatste decennia ongeveer anderhalve keer<br />

groter dan de groei van het wereldinkomen.<br />

Volgens prognoses van Boeing mag<br />

na een daling in 2001 met 9,5 %, voor de<br />

komende jaren (2000-2020) een gemiddelde<br />

groei van het luchtvervoer van méér<br />

dan 6 % op jaarbasis verwacht worden!<br />

Andere bronnen zijn iets gematigder maar<br />

spreken toch nog van 3,6 %.<br />

Waarom luchtvervoer<br />

Vandaag komt in principe elke soort goederen,<br />

met uitzondering van een beperkte<br />

categorie gevaarlijke goederen, in aanmerking<br />

voor vervoer per vliegtuig, terwijl<br />

het in de beginjaren vooral om waardevolle<br />

goederen en post ging.<br />

Luchtvervoer kost gemiddeld tien keer<br />

meer dan zeevervoer. De keuze voor<br />

luchtvervoer is dus niet ingegeven door<br />

de transportprijs, maar veeleer een keuze<br />

voor een transportsysteem dat performant<br />

is zowel op het vlak van distributiekosten<br />

als toegevoegde waarde voor<br />

de klant. Snelheid en betrouwbaarheid<br />

zijn daarbij sleutelfactoren. Naast transportkosten<br />

moet ook rekening gehouden<br />

worden met opslagkosten, verpakkingskosten,<br />

verzekeringskosten en zeker<br />

niet te vergeten voorraadkosten van<br />

de goederen in kwestie.<br />

Vandaar dat specifieke categorieën van<br />

goederen meer kans maken om per vliegtuig<br />

te worden geleverd: o.a. bederfbare<br />

goederen - zowel fysisch als economisch<br />

- zoals voedingsmiddelen maar ook computergames,<br />

kritische goederen voor bepaalde<br />

bedrijfsprocessen, goederen met<br />

een hoge densiteit zoals farmaceutische<br />

middelen of hoogtechnologische goederen,<br />

die veel beveiliging vragen.<br />

Besluit<br />

Luchtvracht heeft de laatste decennia<br />

een belangrijke plaats ingenomen binnen<br />

het scala van transportmodi en zal dat in<br />

de toekomst zeker nog blijven doen.<br />

Maar de roep naar nog meer veiligheidsmaatregelen<br />

zou als een zwaard van<br />

Damocles de verdere expansie kunnen<br />

bedreigen. Ook de ontwikkeling van<br />

zogenaamde fast ships, airships en hogesnelheidstreinen<br />

vormen nieuwe bedreigingen<br />

voor de sector.<br />

Antoine De Vleeschauwer<br />

<strong>Agora</strong> HI<strong>Kempen</strong> • 11


Diensten Het campuscomité<br />

Een extra klaslokaal met netwerkaansluiting, een deur die niet meer sleept of een andere bewegwijzering: het<br />

zijn allemaal vrij onopvallende veranderingen bij het begin van een nieuw academiejaar. Maar de dakwerkzaamheden<br />

op het A-blok, daar kon niemand naast ruiken. Opdrachtgever voor al die grote en kleine werken<br />

is het campuscomité; voorzitter Eddy Van Baelen geeft tekst en uitleg.<br />

Het campuscomité is belast met het overkoepelende<br />

beheer van de campusinfrastructuur<br />

en dat omvat een ruim gamma<br />

aan taken gaande van grote nieuwbouwprojecten<br />

en renovatie tot kleine details<br />

zoals slepende deuren, nieuwe stopcontacten<br />

of gordijnen in een klas. Daarvoor<br />

tekenen naast Eddy nog vijf personeelsleden.<br />

Maurice Thys runt de logistieke<br />

dienst, Marc Heylen beheert de technische<br />

installatie van de campus, Walter<br />

Mertens zorgt voor telefonie en databekabeling,<br />

Peter Verachtert neemt de<br />

12 • HI<strong>Kempen</strong> <strong>Agora</strong><br />

omgevingsaanleg voor zijn rekening en<br />

Fons Mertens leidt het onderhoudspersoneel.<br />

En dat sinds 1996.<br />

Maar de campus is er al van 1981?<br />

Vroeger delegeerden campusdirecteurs -<br />

Jaak Deleuil was de laatste - hetzelfde<br />

werk naar de juiste personen. In het<br />

hogeschooldecreet met zijn specifieke<br />

functieomschrijvingen was er echter nergens<br />

sprake van een campusdirecteur.<br />

Dat resulteerde in de huidige deelfuncties<br />

met hun eigen verantwoordelijkheid en<br />

erkenning, decentralisatie dus. Vandaag<br />

is er weer een beetje een omgekeerde<br />

beweging. (nvdr: In september werd Eddy<br />

Van Baelen hoofd infrastructuur van heel de<br />

KH <strong>Kempen</strong>, dus ook Lier, Turnhout en<br />

Vorselaar.)<br />

We vinden je op de campus bij de<br />

facilitaire dienst.<br />

De term facilitaire dienstverlening maakt de<br />

laatste tijd opgang voor het beheer van<br />

alle ondersteunende processen in een<br />

organisatie. Het is daarbij de bedoeling -


ook bij het campuscomité - om zowel de<br />

infrastructuur als de ondersteunende processen<br />

op een gestructureerde manier te<br />

gaan beheren. De campus is met de jaren<br />

immers zo complex en groot geworden<br />

dat we die niet langer gewoon als een<br />

goede huisvader kunnen beheren.<br />

Daarom ook zijn we gestart met een<br />

Facility Management Information System,<br />

PLANON, een inventarisatiesysteem om<br />

gestructureerd een aantal van die ondersteunende<br />

processen te kunnen beheren<br />

en zo meer greep te krijgen op alles. Van<br />

elk lokaal weten we nu precies wat er<br />

aanwezig is - OHP, t.v. en video, gordijnen<br />

- en ook of er herstellingen nodig zijn.<br />

Het systeem biedt ons tegelijk een motiveringsbasis<br />

om een degelijke vijfjarenbegroting<br />

op te stellen, want het vertelt ons<br />

welke kosten we nog mogen verwachten.<br />

De KH <strong>Kempen</strong> is de eerste Vlaamse<br />

hogeschool met een dergelijk systeem,<br />

wat de ruime interesse van andere hogescholen,<br />

gemeenten en steden verklaart.<br />

Is er ook binnenshuis interesse en<br />

begrip voor jullie werk?<br />

(lacht) Niet altijd. Zoals elke technische<br />

dienst worden ook wij helaas dikwijls<br />

getypeerd met de drie te’s: te laat, te<br />

storend en te duur.<br />

Zo zijn er veel leslokalen waarvoor niemand<br />

de eindverantwoordelijkheid draagt.<br />

Het resultaat is dat tal van docenten<br />

misschien ondervinden dat een van onze<br />

honderden deuren sleept, maar uiteindelijk<br />

niemand dat meldt. Collega’s kunnen<br />

zich dan weken en maanden aan die deur<br />

ergeren voor wij er weet van hebben en<br />

de zaak kunnen repareren. Daarom een<br />

oproep: meld problemen per e-mail aan<br />

Frans Pauwels, die ze inventariseert en<br />

naar de juiste mensen kanaliseert.<br />

Te storend?<br />

Als we ook maar ergens beginnen te<br />

boren, krijgen we meteen de vraag of die<br />

karwei niet op een ander ogenblik, liefst in<br />

een vakantieperiode, kan gebeuren. Maar<br />

dan zijn er sowieso al andere - grote -<br />

werkzaamheden gepland zoals nu de nieuwe<br />

dakbedekking. Dat bracht tijdens de<br />

herexamens als tijdelijk ongemak inderdaad<br />

wat stank met zich. Een beetje meer<br />

begrip zou soms welkom zijn, zeker voor<br />

de mensen die het dagelijks moeten waarmaken<br />

zoals Fons Mertens en zijn ploeg.<br />

Trouwens, zij nemen tijdens de vakantieperiode<br />

natuurlijk ook eens graag vrijaf.<br />

Jullie zouden ook dure vogels zijn.<br />

Op een grote campus gaan er haast onvermijdelijk<br />

grote bedragen om maar tegelijk<br />

zijn er met ieders medewerking en<br />

goodwill ook enorme besparingen mogelijk.<br />

Mocht iedereen hier - opnieuw - als<br />

een goede huisvader zoals thuis de lichten<br />

doven en ramen en deuren sluiten als hij<br />

weggaat, dan zouden we bijvoorbeeld<br />

flink kunnen besparen op de maandelijkse<br />

elektriciteitsfactuur van € 25 000 en dat<br />

geld aan nuttiger zaken besteden. En dan<br />

hebben we het nog niet over inbraakpreventie.<br />

Lang gekoesterde frustraties?<br />

Dat is te sterk uitgedrukt, want uiteindelijk<br />

geeft het een enorme voldoening dat<br />

we de campus in goede staat draaiende<br />

kunnen houden. Bovendien zijn er ook<br />

positieve reacties. Sinds de invoering van<br />

PLANON krijgt iedereen die wat meldt,<br />

automatisch een mail terug. Een paar<br />

collega’s hebben hun appreciatie over die<br />

terugkoppeling al laten blijken.<br />

Dat zijn de docenten. Hoe zit het met<br />

de studenten?<br />

Ook zij kunnen via hun campusraad bepaalde<br />

infrastructuurproblemen melden.<br />

<strong>Agora</strong> HI<strong>Kempen</strong> • 13


Die raad had een tijd geleden trouwens<br />

de indruk dat wij geen oor hebben naar<br />

hun problemen. Dat is natuurlijk niet zo,<br />

maar ik begrijp hen. De studenten zitten<br />

hier een relatief korte tijd, terwijl wij<br />

verplicht zijn tijdrovende procedures te<br />

doorlopen. Zo moeten wij de wet op de<br />

overheidsopdrachten naleven als we grote<br />

bedragen willen uitgeven, wat vrijwel<br />

altijd het geval is. Als we binnenkort<br />

bijvoorbeeld de cilindersloten willen vervangen,<br />

spreken we over circa 2 000<br />

deuren tegen 75 à 100 euro voor een<br />

goed slot, dus 150 000 tot 200 000 euro.<br />

Een ander voorbeeld. Iedereen op de<br />

campus heeft zich uitgesproken voor een<br />

algemeen rookverbod met als alternatief<br />

een specifiek rooklokaal. Dat vergt een<br />

voorontwerp, een definitief ontwerp en<br />

een goedgekeurde bouwaanvraag. Die<br />

aanvraag is begin september de deur uitgegaan.<br />

Bij een vorige gelegenheid hebben<br />

we acht maanden op de goedkeuring<br />

moeten wachten. Daardoor kunnen de<br />

studenten wel eens de verkeerde indruk<br />

HIK Kort<br />

HIK Kort<br />

Bezoek van het Schepencollege<br />

krijgen dat wij zaken op de lange baan<br />

schuiven.<br />

Bezorgen die studenten jullie trouwens<br />

veel werk?<br />

De afvalproblematiek is een feit: blikjes en<br />

andere verpakking in de agora, kauwgom<br />

op de vloer, … We laten elk jaar in een<br />

deel van de campus de vloer weer kauwgomvrij<br />

maken, dat kost ons voor twee<br />

dagen werk € 2 500. Verder laten studenten<br />

evenzeer deuren en ramen openstaan<br />

of lichten branden. Maar eerlijk is<br />

eerlijk: aan echt vandalisme bezondigen<br />

ze zich gelukkig niet (vaak). Op dat gebied<br />

kiezen we overigens voor een kordate<br />

aanpak. Het lokaal in kwestie wordt<br />

meteen afgesloten en krijgt voorrang van<br />

de onderhoudsdiensten. Want met enkele<br />

graffiti op een muur is de kans groot<br />

dat er snel meer volgen. Nu, de campus<br />

ziet er na twintig jaar al bij al nog goed uit.<br />

Een zwaar beschuldigende vinger naar de<br />

studenten zou ondanks kleine ongemakken<br />

dus ongepast zijn.<br />

Is jullie takenpakket met de jaren<br />

veranderd?<br />

Ondertussen is de eerste fase van de<br />

campus zoals gezegd twintig jaar oud en<br />

staan er door slijtageproblemen dus grotere<br />

herstellings- en renovatiewerken aan<br />

te komen, zoals nu op het dak. Anderzijds<br />

hebben we de laatste jaren op de campus<br />

vijftig kilometer databekabeling getrokken<br />

voor 2 000 aansluitpunten.<br />

Het soort werk is al die jaren eigenlijk<br />

hetzelfde gebleven. Alleen zijn er nu<br />

natuurlijk meer normering en reglementering,<br />

zoals de HACCP-reglementering<br />

in de keukens, de nieuwe veiligheidscoördinator<br />

of de afvalproblematiek die meer<br />

aandacht vraagt. Maar met de medewerking<br />

van iedereen en met wat goodwill<br />

slagen we er wel in om de campus nog<br />

jaren in goede staat te houden.<br />

Een positieve noot om mee te<br />

eindigen. Bedankt voor dit interview.<br />

Willem Mees<br />

Op maandag 16 september brachten de leden<br />

van het Schepencollege van Geel, onder leiding<br />

van burgemeester Frans Peeters, een<br />

bezoek aan de Geelse campus van de <strong>Katholieke</strong><br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Kempen</strong>. Ze werden er<br />

ontvangen door de directie en een afvaardiging<br />

van het hogeschoolbestuur. Het bezoek<br />

was niet alleen bedoeld om de dames en de<br />

heren schepenen te laten kennismaken met<br />

de hogeschool. Er werd ook overleg gepleegd over een aantal onderwerpen zoals de verkeersstromen rond de<br />

campus, zaal Axion, de samenwerking met CC De Werft en het starten van een regelmatig overleg tussen het<br />

stadsbestuur, de directie en vertegenwoordigers van de studenten. Een korte rondleiding langs een aantal laboratoria<br />

sloot dit bezoek af.<br />

14 • HI<strong>Kempen</strong> <strong>Agora</strong>


Uitgewuifd<br />

In de cafetaria van de Geelse campus is het even<br />

wennen. Twee vertrouwde gezichten zijn er sinds het<br />

begin van het academiejaar niet meer te bekennen. Julia<br />

Cools en Mia Lauwers hielden het na 21 jaar dienst<br />

voor bekeken en gingen met pensioen. Eenentwintig<br />

jaar dienst wil zeggen dat beide dames behoren tot de<br />

pioniers die in dienst kwamen in 1981, toen de campus<br />

in gebruik genomen werd. Volledig in de lijn van de<br />

traditie begonnen ze in de poetsploeg en maakten later<br />

de overstap naar de keuken.<br />

HIK Kort<br />

HIK Kort<br />

Julia en Mia<br />

Het waren twee harde werkers, maar met een verschillend temperament. Zo was Julia (links op de foto) altijd voor een grap te vinden:<br />

als haar collega’s herinneringen ophalen, dan komen er anekdotes boven over schuren op blote voeten, emmers die in het rond<br />

vlogen, een fiets die in een container verdween en de kast van personeelslid X waar men af en toe eens van een fles proefde. Met<br />

Julia in de buurt kon er altijd wel gelachen worden. De collega’s beweren dat ze over haar een boek kunnen schrijven.<br />

Mia Lauwers (rechts op de foto) had duidelijk een ander karakter. Ze deed haar werk, kon met iedereen goed overweg, zei het ene<br />

woord niet harder dan het andere en was altijd tevreden. 'Een stille hardwerkende vrouw', zo wordt Mia door haar collega’s<br />

omschreven. En hoewel ze minder in de kijker liep, was haar engagement tegenover haar collega’s er niet minder om. Jarenlang<br />

vertegenwoordigde zij het keuken- en onderhoudspersoneel in het CPBW, het Comité voor Preventie en Bescherming op het<br />

Werk.<br />

'Een goede plezante collega, waar we een boek over kunnen schrijven' en 'een stille hardwerkende vrouw'. Mooiere complimenten<br />

van je collega’s om mee op pensioen te gaan, zijn moeilijk te vinden. Die collega’s rekenen er wel op dat Julia en Mia nog vele jaren<br />

van de partij zijn voor de jaarlijkse fietstocht naar Scherpenheuvel.<br />

Werkmeesters DAF op bezoek<br />

Al meer dan 20 jaar zijn onze ingenieurs in spe tijdens<br />

het academiejaar welkom bij DAF in Oevel-Westerlo.<br />

Een deel van de tweedejaars komt in het assenbedrijf vijf<br />

dagen in het ploegensysteem terecht.<br />

Eerst krijgen ze er uitleg over de veiligheid en de interne<br />

organisatie van het bedrijf en dan volgt een onderdompeling<br />

in het bandwerk. Na een tijdje kunnen de<br />

studenten de CNC-machine zo bedienen dat steekas,<br />

naaf of satelliethuis binnen de nauwe toleranties vallen.<br />

Aangezien dat werk een serieuze meerwaarde oplevert<br />

voor de opleiding, zijn er al vaste uitbreidingsplannen.<br />

De begeleiding van de studenten bij DAF ligt in de vakkundige handen van Clem, Juul, Dré, Frans, Pol, Marcel …: een aantal<br />

werkmeesters. Uit dankbaarheid nodigen we hen al vele jaren uit op onze hogeschool voor een tegenbezoek. We proberen<br />

hun en enkele collega’s uit de mechanicawereld dan telkens een nuttige studiedag te bieden. De laatste twee jaren nodigden<br />

we de firma’s Balzer (snijgereedschappen) en Castrol (koelvloeistoffen) uit om ons allen de nodige kennis bij te brengen over<br />

hun gespecialiseerde materie. Speciaal dit jaar was echter dat enkele werkmeesters de pensioenleeftijd bereikt hadden en<br />

een laatste maal via deze samenwerking naar de hogeschool kwamen. Naast een lunch in de VIP-ruimte boden we ze daarom<br />

allemaal een aangepast cadeau aan. Hopelijk zien we de gepensioneerden hier of daar nog eens terug want we hebben alleen<br />

maar goede herinneringen.<br />

<strong>Agora</strong> HI<strong>Kempen</strong> • 15


Prijzen Prijzenkast <strong>2002</strong><br />

Juni, dat betekent eindexamens, promoties en … uiteraard prijzen: tradities hebben hun recht. Dus ook nu<br />

weer mochten een aantal studenten een prijs in ontvangst nemen.<br />

HWBK<br />

In het economische departement Handelswetenschappen<br />

en Bedrijfskunde viel<br />

vijftien studenten die eer te beurt. Negen<br />

bekroonde eindwerken kwamen uit de<br />

opleiding Bedrijfsmanagement. Steven<br />

Thielens uit de optie Financie- en Verzekeringswezen<br />

schreef met Hedendaags bankieren<br />

bij Dexia het beste eindwerk bankwezen<br />

en sleepte daarmee dankzij BA-<br />

COB 250 euro in de wacht. De bank<br />

beloonde trouwens ook Tom De Laat uit<br />

de optie Recht; zijn eindwerk Ongewenst<br />

seksueel gedrag op het werk leverde eveneens<br />

250 euro op. Eenzelfde bedrag had<br />

BACOB nog veil voor Sabrina Weckx als<br />

beste allround studente uit de Voortgezette<br />

Opleiding Strategisch KMO-Management.<br />

De Bedrijfsmanagementoptie Financie- en<br />

Verzekeringswezen kende nog een tweede<br />

laureate, namelijk Nathalie De Rijck, met<br />

De zorgverzekering. Milde schenker van<br />

250 euro was ditmaal KBC.<br />

Ook twee gelukkigen in de optie Accountancy-Fiscaliteit.<br />

AC’S (Accountants en<br />

Belastingconsulenten) uit Oud-Turnhout<br />

bekroonde met 250 euro het beste<br />

accountancy-eindwerk De vzw in theorie<br />

en praktijk van Kevin Leppens. En Positief<br />

BVBA uit Vorselaar, dat tekent voor<br />

de lay-out van dit tijdschrift, bedacht het<br />

fiscaliteitseindwerk Autokosten. Directe en<br />

indirecte belastingen van Nathalie Potti<br />

met eenzelfde som.<br />

De optie Logistiek Management ontbrak<br />

evenmin op het appel. Jan Eyckmans<br />

sleepte met Performanceverbetering van<br />

warehouses de Astra Logistics Prijs<br />

<strong>2002</strong> - waarde 250 euro - in de wacht.<br />

In de optie Marketing mochten wel drie<br />

studenten een prijs ontvangen. An Vanbosch<br />

werd 250 euro rijker met Is het gras<br />

16 • HI<strong>Kempen</strong> <strong>Agora</strong><br />

groener bij onze buren? Marktonderzoek<br />

Intratuin België, en dat dankzij Delta-<br />

Lloyd Bank. Het werk Imago- en klanttevredenheidsonderzoek;<br />

Elektromic nv. van<br />

Sofie Reyns viel dan weer in goede aarde<br />

bij de firma BP, wat andermaal 250 euro<br />

opleverde. En ten slotte schonk Export<br />

Vlaanderen 300 euro voor de -eerste -<br />

Manapract-prijs, in dank aanvaard door<br />

Bob Wynen met De Hongaarse markt van<br />

chocolade- en hazelnootpasta; onderzoek in<br />

opdracht van All Crump nv.<br />

Uiteraard onderscheidden zich ook twee<br />

studentes Secretariaatsmanagement met<br />

hun eindwerk. Zo leverde On sex stereotyping<br />

in the workplace Kathleen Mertens<br />

uit de optie Management Assistant een<br />

boekenbon van 250 euro op vanwege<br />

Secretary Plus Management Support.<br />

Sofie Pintjens schreef het bekroonde<br />

eindwerk in de optie Zakelijk Vertalen<br />

en Tolken, nl. De economische gevolgen van<br />

11 september - Plato en het Strategisch Plan<br />

<strong>Kempen</strong>. Twee Duitse vertaalprojecten.<br />

Tecnubel en Belgonucléaire beloonden<br />

haar samen met een aankoopbon<br />

voor computermateriaal t.w.v. 250 euro.<br />

Ook drie prijzen in de opleiding Toegepaste<br />

Informatica. 300 euro geschonken door<br />

NV Oracle Belgium ging naar de beste<br />

overall student, te weten Tom Thijs met<br />

EDImon - Monitoringtool voor RailEDI. Het<br />

beste eindwerk in de afstudeerrichting<br />

Systeem- en netwerkbeheer luidde Network<br />

Administration <strong>2002</strong> (VB & Access). Auteur<br />

was Dirk Kelgtermans, milde schenker<br />

van 250 euro was Cisco Systems, Inc.<br />

En Koen Driesen diende het beste eindwerk<br />

in de afstudeerrichting Programmatie<br />

en analyse in. Met zijn Automatisering<br />

van de telefonische permanentie bij Innotek<br />

kaapte hij de 250 euro weg, geschonken<br />

door Microsoft.


IIBT<br />

Bekroonde en genomineerde promovendi<br />

ook in het departement Industrieel Ingenieur<br />

en Biotechniek.<br />

In Elektronica streken Bart Schrevens en<br />

Tom Houtmeyers vanwege NV Philips<br />

Lighting samen 620 euro op voor hun<br />

gezamenlijke eindwerk Acquisitie en analyse<br />

van longparameters bij pasgeborenen.<br />

Met eenzelfde bedrag beloonde het bedrijf<br />

uit Turnhout ook Stief Goetschalckx<br />

uit Elektromechanica. Hij had het over<br />

Ontwikkeling van een optische waterstofsensor<br />

gebaseerd op fiber Bragg grating technologie.<br />

Ook de VIK (Vlaamse Ingenieurskamer)<br />

deed weer haar duit in het zakje<br />

met twee boekenbonnen van 250 euro.<br />

Jan Claes, eveneens uit Elektronica, sleepte<br />

de eerste in de wacht dankzij zijn<br />

Geavanceerde temporeel-recursieve ruisreductie<br />

bij Philips Eindhoven en kersvers<br />

biowetenschapper Hans Muyshondt kreeg<br />

de andere voor EUREPGAP-certificaat voor<br />

de primaire productie. Veiligheids- en kwaliteitsgarantie<br />

in de landbouw.<br />

Ook Biobest bekroonde dit jaar opnieuw<br />

een biowetenschappelijk eindwerk<br />

met 250 euro. Gelukkige laureate was<br />

Leen Verbruggen met Biologische bestrijding<br />

van Meloidogyne spp. met de nematofage<br />

schimmel Verticillium chlamydosporium<br />

Goddard.<br />

Verder nomineerde de jury ook enkele<br />

kandidaten voor Vlaamse en Belgische<br />

prijzen. Voor de BARCO-prijzen (driemaal<br />

2 500 euro) was dat Bart Peeters uit<br />

Elektronica, die Draadloze 433 MHz link<br />

voor een energiemonitoring systeem schreef.<br />

Het leverde hem al meteen 120 euro op.<br />

Tweede kandidaat werd Ives Mertens uit<br />

Elektromechanica. Zijn eindwerk luidde<br />

Standby-controle en oproepsysteem voor<br />

brandweerkorpsen. Realisatie in LabVIEW.<br />

Kristof Loots, Rik Theys en Pieter Schiepers<br />

mogen als KH <strong>Kempen</strong>-kandidaten<br />

meedingen naar een InformationTechnology<br />

Prize van 1 700<br />

euro. Met hun drieën<br />

werkten ze aan Dynamic<br />

Network inventory and<br />

web based reservation framework.<br />

De kandidaat voor de<br />

Egemin-prijs ten slotte<br />

kan maar liefst 6 250<br />

euro winnen als hij erin<br />

slaagt de nationale jury<br />

te overtuigen. Die opdracht<br />

kreeg Kristof<br />

Nuyts uit Elektromechanica<br />

mee met zijn eindwerk<br />

QualitySCOPE. Internettools<br />

voor kwaliteit<br />

van processen en productie.<br />

G&C<br />

Ten slotte kregen ook een paar laatstejaars<br />

uit het departement Gezondheidszorg<br />

en Chemie een duwtje in de rug bij het<br />

begin van hun professionele carrière.<br />

In de opleiding Chemie schreef Hanne Van<br />

de Sande HPLC, methodeontwikkeling met<br />

<strong>Agora</strong> HI<strong>Kempen</strong> • 17


simulatiesoftware, een vergelijkende studie<br />

en werd daarmee de eerste laureate van<br />

de nieuwe UMICORE-prijs, 200 euro<br />

namelijk.<br />

En ook studenten uit de drie opties van<br />

Laboratorium- en Voedingstechnologie bestegen<br />

het erepodium.<br />

Kersvers medisch laboratoriumtechnologe<br />

Wendy Janssens onderscheidde zich met<br />

haar Vergelijking van het antibiogram met<br />

diskdiffusie en de Vitek2 voor Escherichia<br />

Coli. Haar beloning: 250 euro vanwege<br />

Roche Diagnostics.<br />

In de optie Farmaceutische en Biologische<br />

technieken legde Miek Van Loon beslag op<br />

Even stilstaan<br />

Kiezen ... dat is de enige keuze!<br />

de nieuwe prijs die Janssen Pharmaceutica<br />

had uitgeloofd voor het beste<br />

eindwerk in die optie. Zij werd met<br />

Verhoging van de bio-beschikbaarheid van<br />

farmaca ook 250 euro en een beeldje<br />

rijker.<br />

De Vlaamse Vereniging van Voedingskundigen<br />

en Diëtisten bekroonde<br />

op haar beurt het eindwerk De Gele<br />

Balans, een educatief project over gezonde<br />

voeding en beweging voor kinderen van 10<br />

tot 12 jaar van Kristine Hendrickx. Haar<br />

prijs: een boekenbon van 60 euro en een<br />

jaarabonnement op het tijdschrift van de<br />

vereniging (67 euro)<br />

Ook Kim De Roy uit de opleiding Orthopedie<br />

was dankzij Objectief uitlijnen van een<br />

onderbeenprothese? bij de gelukkigen. De<br />

Foundation Jacques Van Rolleghem<br />

beloofde haar een jaarabonnement op<br />

haar tijdschrift.<br />

Ten slotte bekroonde het Vlaams Ergotherapeutenverbond<br />

nog Ruth Van<br />

Hoof met haar eindwerk Relaxatiebaden<br />

bij zwaar dementerende bejaarden, mogelijkheden,<br />

probleempunten en oplossingen.<br />

Een boekenbon van 50 euro werd haar<br />

deel.<br />

Willem Mees<br />

Is het jou ook al opgevallen? Fax, computer, gsm, e-mail … ze zouden ons leven vereenvoudigen. De mens zou meer tijd krijgen<br />

voor zichzelf, ruim tijd waarover hij vrij zou kunnen beschikken. Maar het draaide omgekeerd uit. De mens werd slaaf van zijn<br />

eigen uitvindingen, ze groeiden hem boven het hoofd. Hij kreeg niet meer vrije tijd, maar moet nu constant beschikbaar en dus<br />

ook inzetbaar zijn. Zenuwachtig en overstrest haast hij zich van hot naar her. Voortgejaagd door het dwingend piepende geluid<br />

van de binnenkomende e-mail of het gepersonaliseerde deuntje van dwingeland gsm verliest hij de pedalen. Alles meldt zich aan<br />

als ontzettend dringend en vergt hier en nu alle aandacht. En de mens, hij berust met de stellige gedachte “Daar is nu eenmaal niets<br />

aan te doen, dat is het moderne leven.”<br />

Maar hoe we het draaien of keren, dit is niet het moderne leven. Dit is verslaving en slavernij van de bovenste plank. Dit leven<br />

is onhoudbaar en niet leefbaar. Waar is in zo’n systeem de beloofde vrije tijd gebleven? Misschien maakt de mens wel zelf die<br />

verkeerde keuzen en verkwanselt hij zo zichzelf. Want, zijn we met zijn allen zo belangrijk dat we dag en nacht bereikbaar moeten<br />

zijn? Neen ... we kiezen zonder het zelf te weten voor die verslaving, misschien zelfs zonder het zelf te willen. We laten onze<br />

mailbox overstelpen met boodschappen die we dan allemaal als even dringend behandelen.<br />

Toch kunnen we aan die drukte ontsnappen. We kunnen kiezen om anders om te gaan met onze tijd, ons leven, onszelf: kiezen<br />

tegen de verslaving. Al die middelen zoals fax en gsm zijn maar hulpmiddelen die ons werk aangenamer en vlotter doen verlopen.<br />

Maar het blijven slechts middelen. We kunnen kiezen om kritische vragen te blijven stellen aan alles wat zo vanzelfsprekend lijkt.<br />

Dat kan zich vertalen als een keuze om te ijveren anders om te gaan met werk, gezin, vrije tijd ... Het is een keuze om terug wat<br />

orde in ons leven te krijgen. Het is b.v. een keuze om ons niet dood te werken en/of om dan maar niet op reis te gaan naar verre<br />

oorden ... zoals (al?) die anderen. Het is een keuze om terug te vallen op onze assen en om onszelf niet voorbij te hollen. Het<br />

is zelf kiezen of gekozen worden. Neen, er is verder geen alternatief.<br />

Voor hen die de weg van de profeet uit Nazareth proberen te gaan is er maar één oplossing: zelf kiezen. Want hoe ga je in Gods<br />

naam met je medemens een stuk weg kunnen afleggen als je jezelf voorbijhost? Of, om het even met woorden uit het pre-telefoon,<br />

pre-fax-, pre-computer- en pre-e-mailtijdvak te zeggen: bemin uw naaste, zoals uzelf. “Zoals uzelf!” ... dat wordt onmogelijk gemaakt<br />

als we onszelf voorbijlopen, laat staan dat de andere dan nog een kans maakt.<br />

Wilfried Gonthier<br />

18 • HI<strong>Kempen</strong> <strong>Agora</strong>


<strong>Agora</strong> HI<strong>Kempen</strong> • 19


Sport<br />

Bart Geeraerts<br />

mikt in de roos<br />

Als laatstejaars Industrieel Ingenieur ICT<br />

gaat Bart Geeraerts’ interesse uiteraard<br />

naar de computerwetenschappen, maar<br />

daarnaast ligt ook het handboogschieten<br />

hem na aan het hart. Eigenlijk is het een<br />

familietraditie, want zowel zijn grootouders,<br />

zijn ouders en een oom zijn al jaren<br />

verwoede handboogschutters. Toch ging<br />

Barts interesse in het begin vooral uit<br />

naar modelbouw, tot hij het in 1995 eens<br />

probeerde met pijl en boog.<br />

Het beviel hem wel en begin 1996 kreeg<br />

hij zijn eerste boog en sloot hij zich aan bij<br />

de Herenthoutse schuttersvereniging De<br />

Eendracht. Zo’n boog is natuurlijk niet<br />

zomaar een boog. Bart gebruikt een composietboog,<br />

een staaltje technisch vernuft<br />

waarin glasvezel en keramisch materiaal<br />

zijn gecombineerd. Voorzien van een speciaal<br />

aluminium gefreesd handvat, stabilisatoren<br />

en een vizier lijkt die de aluminiumpijlen<br />

wel telegeleid naar het doel te<br />

sturen.<br />

Zijn eerste wedstrijden schoot Bart bij de<br />

jeugdcategorieën van de plaatselijke bonden.<br />

Dat lukte meer dan behoorlijk zodat<br />

hij in 1998 de overstap maakte naar de<br />

nationale liga. De resultaten lieten niet op<br />

zich wachten. Bart werd er tweemaal<br />

Belgisch en een keer Provinciaal Kampioen<br />

outdoor op de korte afstand en hij<br />

werd opgenomen in de nationale ploeg.<br />

In 2000 volgde de overstap naar de Heren.<br />

Dat jaar werd een overgangsjaar<br />

maar toch geraakte hij als zesde op het<br />

Belgisch Kampioenschap al bij de subtop<br />

en kon hij zijn selectie voor de nationale<br />

ploeg behouden. Vorig jaar was nog beter.<br />

Via vier speciale selectiewedstrijden<br />

kon hij een plaatsje veroveren als kandidaat<br />

voor de Europese Kampioenschappen.<br />

In die wedstrijden schoot hij zich<br />

driemaal in de finale, werd hij eenmaal<br />

winnaar en kon hij in de eindrangschikking<br />

beslag leggen op de eerste plaats.<br />

Wie uiteindelijk zou mogen vertrekken,<br />

daarover zou het Belgisch Kampioen-<br />

20 • HI<strong>Kempen</strong> <strong>Agora</strong><br />

schap beslissen. Bart eindigde er tweede<br />

en hij mocht samen met de Belgisch Kampioen<br />

naar Ankara, Turkije. Op het internationale<br />

vlak kwam hij nog wel wat te<br />

kort maar de ervaring die hij er kon<br />

opdoen, was mooi meegenomen.<br />

Bart schiet zijn pijlen af op de korte<br />

afstand. Het doel staat dan op 18 meter bij<br />

de indoorwedstrijden. Zo’n doel heeft<br />

een diameter van 40 cm en is verdeeld in<br />

10 banden van 4 cm. Op nationaal niveau<br />

worden er in die discipline per selectieronde<br />

60 pijlen verschoten. Haal je de<br />

finaleronde, dan volgen er nog minstens<br />

twee ronden van 18 pijlen. En vanaf de<br />

kwartfinales gaan er 12 pijlen richting<br />

doel. Outdoor staat het doel van 60 cm<br />

op een afstand van 25 meter.<br />

Beter bekend is misschien de Olympische<br />

afstand waar het doel op 70 meter staat<br />

en een diameter heeft van 120 cm. Hier<br />

worden per selectieronde 72 pijlen gebruikt,<br />

vanaf de finalerondes gaat het<br />

zoals op de korte afstand. Afgelopen sei-<br />

zoen probeerde Bart ook hier zijn geluk.<br />

Dat viel mee want in zijn eerste seizoen<br />

werd hij achtste in het eindklassement, hij<br />

kon één wedstrijd winnen en schoot een<br />

ligarecord. De stimulans om door te gaan<br />

misschien.<br />

Om de pijlen steeds zo goed mogelijk in<br />

de roos te laten terechtkomen, moet er<br />

regelmatig worden geoefend. Dagelijks<br />

probeert Bart gedurende anderhalf tot<br />

twee uur zowat 60 tot 100 pijlen te<br />

verschieten. Het belangrijkste in deze<br />

sport is je goed kunnen concentreren,<br />

weet Bart, en dat combineren met een<br />

vaste hand en de nodige spierkracht.<br />

Naast het schieten is Bart als ondervoorzitter<br />

en trainer actief bezig binnen het<br />

bestuur van de club. Bovendien heeft hij<br />

als ICT-student uiteraard ook een mooie<br />

website gebouwd over zijn vereniging en<br />

zijn sport. Wie dus meer wil weten over<br />

het handboogschieten, kan altijd een kijkje<br />

nemen op de site www.deh.be.


Hoe het balletje rolt voor<br />

Kerry Lievens<br />

In het tweede jaar Bedrijfsmanagement<br />

optie Recht studeert Kerry Lievens. En<br />

ook hij moet voor zijn sport mentaal<br />

sterk staan. Een goed biljarter moet zich<br />

immers goed kunnen concentreren en<br />

heel wat tactisch inzicht hebben.<br />

Kerry kreeg het biljarten van thuis mee.<br />

Zijn vader en een neef zijn fervente biljarters,<br />

waardoor hij zowat zeven jaar geleden<br />

ook de keu ter hand nam en de ballen<br />

liet rollen. Kerry speelt golfbiljart, misschien<br />

beter bekend als het biljart met<br />

toppen. Je krijgt vijf ballen die je aan de<br />

overkant van de tafel moet wegspelen in<br />

een gat in de tafel. Tegelijkertijd probeert<br />

je tegenstander hetzelfde te doen vanaf<br />

de andere kant. Het golfbiljart is vooral<br />

populair in België, Nederland en Noord-<br />

Frankrijk. Een wedstrijd duurt meestal<br />

ruim een uur maar de langste wedstrijd<br />

die Kerry ooit speelde, duurde bijna drie<br />

uur.<br />

Het eerste jaar dat hij speelde was voor<br />

hem een leerschool. Hij was blijkbaar wel<br />

een goede leerling want de volgende twee<br />

seizoenen werd hij Belgisch Kampioen bij<br />

de jeugd en daarna in 1999 en 2000 ook<br />

bij de beloften. Samen met een clubgenoot<br />

sleepte hij toen ook de Belgische<br />

titel bij de duo’s in de wacht.<br />

Ondertussen is Kerry overgestapt naar<br />

de hoogste categorie. Hij is er een van de<br />

jongste spelers maar kon dit seizoen toch<br />

weer met de Belgische titel staan prijken.<br />

De laatste jaren mocht Kerry eveneens<br />

meespelen in de interlands tegen Nederland.<br />

Zijn vier deelnames kon hij steeds<br />

als winnaar afsluiten.<br />

Sinds zijn overstap naar de hoogste reeks<br />

is hij van club veranderd. Zes seizoenen<br />

speelde hij bij een Geelse club waar hij<br />

zich van de laagste reeks opwerkte tot<br />

eerste nationale. Sinds twee seizoenen<br />

speelt hij nu bij een club uit Everberg in<br />

erenationale. Elke vrijdag- of zaterdagavond<br />

zijn er wedstrijden te spelen, waarin<br />

steeds ploegen van zes spelers aantreden.<br />

Op het einde van het seizoen wordt de<br />

eindrangschikking opgemaakt en is de<br />

kampioenenploeg bekend. Momenteel<br />

staat Kerry met zijn ploeg zowat middenin<br />

de klassering. Op die wedstrijden zijn<br />

er vaak geldprijzen te winnen. Niet dat je<br />

er van kan leven, maar als het wat meezit,<br />

hou je er wel een leuke vakantie aan over,<br />

weet Kerry.<br />

Zoals steeds baart oefening kunst. Dit<br />

betekent dat Kerry elke dag minstens een<br />

uurtje rond de biljarttafel te vinden is. Hij<br />

heeft er thuis eentje staan, maar soms<br />

wordt er wel geoefend met de ploeg.<br />

Naast het biljarten zelf heeft Kerry zich<br />

gespecialiseerd in het maken van biljartkeus,<br />

specifiek het topgedeelte. Hij is een<br />

van de weinige specialisten die van een<br />

blokje tropisch hardhout een mooi gedraaide<br />

keu kunnen maken waarmee je<br />

perfect kan spelen. Voor diegenen die<br />

vaak biljarten, als je een KerryLPro vasthebt,<br />

dan komt die van de hand van Kerry.<br />

Paul Grauwen<br />

<strong>Agora</strong> HI<strong>Kempen</strong> • 21


HIK Kort<br />

HIK Kort<br />

Nieuw departementshoofd in Turnhout<br />

Het nieuwe academiejaar begon het departement HWBK in Turnhout ook met een nieuw<br />

departementshoofd: de heer Trudo Breesch. We maken even kennis.<br />

Welke drijfveer heeft u er uiteindelijk toe aangezet om voor deze functie te<br />

kiezen?<br />

Enerzijds ben ik al sinds mijn begin in het departement in 1992 gecharmeerd door zijn<br />

sfeer en zijn stille kracht: het oprechte streven om onze studenten zo goed mogelijk op<br />

te leiden. En daarvoor wil ik me ook inzetten.<br />

Anderzijds heb ik altijd naar een zo groot mogelijke job satisfaction gestreefd. Daarom<br />

veranderde ik telkens van job wanneer ik voelde dat ik niet meer kon groeien in mijn werk.<br />

Zo was ik 7 jaar assistent aan de TEW-faculteit van de UFSIA, 13 jaar uitgever van<br />

juridische werken en 8 jaar advocaat. Tegelijk ben ik ook na mijn UFSIA-periode les blijven geven aan een aantal<br />

hogescholen.<br />

En nu Karel Deroy als departementshoofd opvolgen, leek me een mooie uitdaging voor de laatste periode van mijn<br />

loopbaan.<br />

Wat wenst u in uw departement in de eerste plaats te bereiken?<br />

Zoals de KH <strong>Kempen</strong> in haar geheel, staat ons departement voor een aantal ongetwijfeld<br />

boeiende jaren: de uitwerking van de Bologna-verklaring en de accreditering, de doorgedreven<br />

aandacht voor de kwaliteitszorg op alle vlakken, en het bouwen van de nieuwe campus<br />

op de terreinen van de Blairon-kazerne, dat alles met behoud van ons eigen karakter.<br />

Met welke kenmerken wilt u uw beleid graag getypeerd zien?<br />

Mijn beleid - om een gewichtige term te gebruiken - zou ik willen typeren als een streven<br />

naar plezierige ernst.<br />

Ernst, door het samenwerken met het personeel en de studenten in de overtuiging dat we<br />

allen onze verantwoordelijkheid dragen: de studenten tegenover zichzelf (het gaat om hun<br />

toekomst), tegenover hun ouders en de hele gemeenschap die fors in hun toekomst investeren; het personeel - mijzelf<br />

inbegrepen - tegenover de studenten, de collega’s, het departement en de KH <strong>Kempen</strong>.<br />

Het plezier staat dan voor de wens dat een en ander zo aangenaam en collegiaal mogelijk kan: wie met genoegen studeert<br />

en samenwerkt, studeert en werkt beter.<br />

Als er iets is dat u onze hogeschool toewenst, wat is het dan?<br />

Mijn wens voor de KHK: met rustig zelfvertrouwen onze plaats in het onderwijslandschap blijvend bevestigen, ook in<br />

het kader van de associatie met de K.U.Leuven en de andere aangesloten hogescholen.<br />

22 • HI<strong>Kempen</strong> <strong>Agora</strong><br />

Zustertijdschrift<br />

Uit tal van artikels bleek de voorbije jaren meermaals hoe onze campus in Geel<br />

ook internationaal behoorlijk uit de hoek komt. Studenten- en docentenuitwisseling,<br />

de International Business Module, reizen naar Londen en Parijs maar<br />

evenzeer naar New York en Sint-Petersburg: u las er (bijna) alles over in <strong>Agora</strong>.<br />

En nu blijkt ook dit eigenste tijdschrift internationaal een lichtend voorbeeld te<br />

zijn … in Finland. <strong>Agora</strong> is namelijk ook de titel die Satakunta Polytechnic uit Rauma<br />

koos voor zijn campusblad. En we moeten het toegeven: met artikels zoals<br />

Kaksoistutkinto kansainvälissessä koulutusohjelmassa en Väestö ikääntyy, mitä siitä<br />

seuraa? komen onze Finse collega’s aardig in de buurt van de inhoud en stijl van<br />

ons blad. Sympathieke jongens, die Finnen!


Informatica<br />

Toen vorig jaar het netwerk van de Geelse campus integraal herzien werd, was dat slechts een eerste stap<br />

in een plan om betere netwerkvoorzieningen aan te bieden. Dankzij een gezamenlijk initiatief van de Vlhora,<br />

Belnet, het Departement Wetenschap en Innovatie en de KH <strong>Kempen</strong> is ondertussen de tweede stap sneller en<br />

beter gerealiseerd.<br />

Tot mei <strong>2002</strong> had de KH <strong>Kempen</strong> een 768<br />

Kbit/sec-internetconnectie via UUNET. Op<br />

dit moment worden onze internetdiensten<br />

geleverd door Belnet en zorgt Telenet<br />

voor de glasvezelverbinding. Belnet is het<br />

Belgische wetenschappelijke netwerk dat<br />

de universiteiten, wetenschappelijke en<br />

onderzoeksinstellingen, musea, overheidsinstellingen<br />

en sinds kort een aantal hogescholen<br />

gebruiken. Het is een Belgische<br />

bijdrage in een wereldwijd wetenschappelijk<br />

netwerk. De hogeschool beschikt<br />

nu dus over een 34 Mbit/sec-verbinding<br />

naar het wetenschappelijke netwerk. Voor<br />

het commerciële internetverkeer is de<br />

verbinding ‘maar’ 10 Mbit. Tegelijk met<br />

deze veranderingen verhoogden we ook<br />

de veiligheid naar het Internet. Dat hield<br />

een heleboel activiteiten in zoals reorganisatie<br />

van het data center, graafwerken,<br />

installatie, configuratie, firewall, projectopvolging<br />

en allerhande afspraken.<br />

Maar het kon nog beter. Als een onderdeel<br />

van het Europese wetenschappelijke<br />

netwerk Géant was het Belnet-netwerk de<br />

laatste tijd immers naar capaciteit een vrij<br />

blinde vlek. Er was echter een plan, een<br />

groots plan zelfs, dat ondertussen volop<br />

in uitvoering is, zeker ook aan de KH<br />

<strong>Kempen</strong>. Tegen het einde van dit jaar zal<br />

de backbone-capaciteit van het Belnet<br />

netwerk moeten zijn opgewaardeerd tot<br />

maar liefst 2,5 Gigabit. Vermits de hogeschool<br />

bereid was om een knooppunt van<br />

het Belnet-netwerk te huisvesten, kunnen<br />

we binnenkort ten volle gebruik maken<br />

van de capaciteit van het nieuwe netwerk<br />

dat door Belnet met de naam Giganet<br />

bedacht werd. De verbinding is in handen<br />

van B-Telecom en Belgacom, wat borg staat<br />

KANAC of Kan alles wel beter?<br />

voor een verregaande redundantie en<br />

dus een betrouwbaar netwerk. En dat<br />

vraagt weer een boel denkwerk om de<br />

nieuwe mogelijkheden zo doelgericht en<br />

toekomstgericht mogelijk te benutten.<br />

Op de KHK hebben we het project Kanac<br />

of <strong>Kempen</strong>s Academisch Netwerk gedoopt;<br />

het ac-suffix is er als een knipoog aan<br />

toegevoegd. Enerzijds is deze evolutie<br />

interessant omdat surfen, mailen, ftp-en,<br />

telnetten enz. op het Internet nu tegen<br />

een comfortabele snelheid kan, maar de<br />

oplossing creëert ook een kader waarbinnen<br />

op een ernstige manier kan worden<br />

gedacht aan e-learning. Blackboard,<br />

Bridged, Question Mark en soortgelijke<br />

omgevingen worden mogelijk, zowel binnen<br />

de hogeschoolmuren als daarbuiten.<br />

Voor deze toepassingen kan de volledige<br />

bandbreedte van Giganet trouwens gebruikt<br />

worden. En ook voor toepassingen<br />

zoals Remote Access naar gegevens op<br />

netwerkschijven hoeven we niet meer<br />

terug te deinzen.<br />

De volgende stap is weldra een verhoging<br />

van de capaciteit van de lijnverbindingen<br />

naar de andere campussen van de hogeschool.<br />

Het idee is om binnen de hogeschool<br />

te komen tot één transparant<br />

netwerk.<br />

Waar tot voor kort de campus in Geel<br />

onbereikbaar was met glasvezel, is de<br />

hogeschool nu in zeer hoge mate ontsloten<br />

met dergelijke verbindingen van drie<br />

telecomoperatoren. En de burger mag<br />

ook tevreden vaststellen dat door de<br />

samenwerking van het federale Belnet met<br />

de Vlaamse overheid de netwerken efficiënt<br />

worden gebruikt.<br />

Jef Van Sonhoven<br />

hoofd Dienst Informatica<br />

<strong>Agora</strong> HI<strong>Kempen</strong> • 23


Internationalisering Internationalisation @ home:<br />

the Business Module<br />

Studentenmobiliteit zit in de lift. Die trend kun je opmerken bij de meeste Vlaamse hogescholen. Ook bij de<br />

Handelswetenschappers van de campus Geel is de interesse om in het buitenland stage te lopen, flink<br />

toegenomen. Niet minder dan 55 laatstejaars namen vorig academiejaar deel aan een Socrates- of Leonardoprogramma.<br />

HWBK werd vertegenwoordigd op 22 locaties in 11 Europese landen.<br />

Ook dit academiejaar krijgen de derdejaarsstudenten<br />

de unieke kans om drie<br />

maanden te wonen, studeren en werken<br />

in het buitenland. De Europese mobiliteitsprogramma’s<br />

impliceren echter dat<br />

je niet alleen studenten wegstuurt maar<br />

ook studenten met gelijkaardige opleidingen<br />

van partnerscholen ontvangt. Met de<br />

International Business Module hebben we<br />

een programma dat buitenlandse studenten<br />

de mogelijkheid biedt aan de KH<br />

<strong>Kempen</strong> een intensief bedrijfsprogramma<br />

te volgen.<br />

De Module was oorspronkelijk ontwikkeld<br />

als een Engelstalig bedrijfsprogramma<br />

dat buitenlandse studenten bedrijfseconomie<br />

voorbereidde op een stage bij<br />

een Belgische onderneming. De groep<br />

was aanvankelijk beperkt tot zes studenten<br />

van vier Europese partnerhogescholen.<br />

De studenten volgden gedurende zes<br />

weken talen, marketing, logistiek en boekhouden.<br />

Daarna gingen ze op stage bij<br />

bedrijven in de <strong>Kempen</strong>. Nog steeds trekken<br />

we met de Module studenten marketing,<br />

logistiek, secretariaatsmanagement en<br />

accountancy aan. Vorig jaar was de interesse<br />

een waar succes: 17 studenten namen<br />

deel aan de Module en nog eens 14<br />

andere liepen enkel stage via onze school.<br />

Zo kregen we Finnen, Fransen, Ieren en<br />

Denen op bezoek.<br />

De 17 gaststudenten profileerden zich al<br />

gauw als een hechte groep en zorgden<br />

voor een internationalere sfeer op de<br />

campus, maar ook in de stad Geel. De<br />

Flore op de markt werd hun stamcafé en<br />

ook sommige van onze studenten volg-<br />

24 • HI<strong>Kempen</strong> <strong>Agora</strong><br />

den hen tot daar. Nadou Lawson, een<br />

Parijse studente van Togolese afkomst,<br />

was voor haar stage tewerkgesteld bij de<br />

stad Geel, waar ze de voorbereidingen<br />

van de Geelse Eurofeesten verzorgde.<br />

Omdat haar stage einde mei afgelopen<br />

was, is Nadou op vraag van het stadsbestuur<br />

in augustus haar werk komen voortzetten<br />

als jobstudente. Het was dan ook<br />

heel leuk haar na twee maanden in Geel<br />

terug te zien.<br />

Globaal waren de studenten tevreden<br />

over de organisatie van de uitwisseling,<br />

het lesprogramma en de bedrijven die<br />

hun een stageplaats aanboden. De appreciatie<br />

bij die laatste was duidelijk wederzijds.<br />

Sommige studenten vonden de<br />

Module te sterk gericht op België en soms<br />

te theoretisch. Anderen betreurden dat<br />

er maar zes lesweken ingeroosterd waren.<br />

Een aantal citaten van de studenten:<br />

I’m very pleased and satisfied about these<br />

very interesting courses. It allowed me to<br />

improve my English and to learn more<br />

about Belgium and marketing. The module<br />

was a good preparation before beginning<br />

my placement. (Karine Delanis-Hamitouche,<br />

Cachan, Frankrijk)<br />

The teachers are very competent. I really<br />

appreciated the organisation of the module<br />

and the way we were followed. I have<br />

really enjoyed my time here at the HIK. I<br />

think I will miss the school and its organisation.<br />

Dank u. (Keltoum Faidi, Cergy-<br />

Pontoise, Frankrijk)<br />

It would be good to make the programme


even more international and for example<br />

to focus on the EU institutions. That<br />

would be relevant for all European students.<br />

(Minna Komulaisen, Vantaa, Finland)<br />

De feedback van de studenten leerde ons<br />

dat we nog meer konden doen om de<br />

contacten tussen de modulestudenten en<br />

de Vlaamse studenten te bevorderen en<br />

zo ook voor ‘internationalisation at home’<br />

te zorgen. Voor de vierde editie werd de<br />

hele formule dan ook herbekeken. Uitgangspunt<br />

nu is dat de International Business<br />

Module geïntegreerd is in de voortgezette<br />

opleiding Strategisch KMO-management,<br />

waarvan ze een van vier keuzemodules<br />

in het tweede semester is. Dat<br />

betekent dat we voor het eerst een Engelstalig<br />

bedrijfsprogramma openstellen voor<br />

Vlaamse studenten én studenten van buitenlandse<br />

partnerscholen. Het programma<br />

gaat in op verschillende aspecten die<br />

voor bedrijfseconomisten relevant zijn:<br />

marketing, logistiek, Europese handel en<br />

topics, management, communicatie en<br />

recht. We bieden de studenten een kader<br />

aan om op kritische wijze België te situeren<br />

in een internationale realiteit. Lesgevers<br />

zijn een team van HWBK-docenten<br />

die voor de gelegenheid in het Engels<br />

werken. Jan Agten van Sociaal Werk zal<br />

het team vervolledigen als specialist in<br />

cross-cultural business behaviour.<br />

We verwachten veel van de wisselwerking<br />

die zal ontstaan door studenten in<br />

gemengde teams aan projecten te laten<br />

werken. Bedrijfsproblemen zullen vanuit<br />

verschillende invalshoeken benaderd<br />

worden: de deelnemers hebben verschillende<br />

nationaliteiten, verschillende vooropleidingen<br />

en hun eigen specialisaties en<br />

interesses. Een vakoverschrijdende aanpak<br />

in de module is dan ook noodzakelijk.<br />

Die aanpak komt onder andere tot uiting<br />

in de Integrated Business Simulation, een<br />

bedrijfsspel waarin de studenten een bedrijf<br />

runnen en daarbij een beroep moeten<br />

doen op hun kennis van de verschillende<br />

bedrijfsdomeinen.<br />

Verder nodigen we ook een aantal bedrijfsmensen<br />

en gastdocenten van andere<br />

Vlaamse en buitenlandse hogescholen uit<br />

om seminaries voor de groep te verzorgen.<br />

Collega Raf Waeyaert zal als gecertificeerde<br />

havengids de studenten rondleiden<br />

in de haven van Antwerpen. We<br />

plannen ook een bezoek aan het Europese<br />

Parlement en proberen de studenten<br />

te laten deelnemen aan de studentenreizen<br />

van het voorjaar 2003. Om de International<br />

Business Module ook voor de Vlaamse<br />

studenten zo internationaal mogelijk te<br />

maken, geven we de geïnteresseerden de<br />

kans in het buitenland stage te lopen. De<br />

gaststudenten kiezen natuurlijk voor een<br />

stage in de <strong>Kempen</strong>, Antwerpen of Brussel.<br />

Het is duidelijk de bedoeling van de vernieuwde<br />

Module om zoveel mogelijk projectmatig<br />

te werken in een internationale<br />

omgeving. Misschien zijn we met de formule<br />

al goed voorbereid op de veranderingen<br />

die het hoger onderwijs te wachten<br />

staan. Met de Bologna-akkoorden zal<br />

de mobiliteit van studenten aan Europese<br />

hogescholen en universiteiten alleen maar<br />

toenemen. Daarom zullen opleidingen<br />

zoveel mogelijk projectmatig moeten<br />

worden opgebouwd.<br />

De Vlaamse deelnemers aan de International<br />

Business Module kennen we al. Nu nog<br />

wachten op onze gaststudenten. Tot in<br />

het tweede semester!<br />

Jurgen Basstanie<br />

coördinator International Business Module<br />

<strong>Agora</strong> HI<strong>Kempen</strong> • 25


Onderwijsvernieuwing Kwaliteit door vernieuwing<br />

Zowel afgestudeerden, studenten, als het werkveld waarderen het onderwijs in onze hogeschool. Maar wat<br />

goed is, kan natuurlijk nog beter. En daarom trekt het departement Sociaal Werk voluit de kaart van de<br />

onderwijsvernieuwing. Er zijn trouwens voldoende evoluties in onze maatschappij en in de bedrijfswereld die<br />

voor een grondige onderwijsvernieuwing pleiten.<br />

In de eerste plaats is er de verschuiving<br />

van kennis naar competentie. Kennis was<br />

overzichtelijk, beheersbaar en mededeelbaar<br />

en werd ontsloten en doorgegeven<br />

door de ‘meester’. De professional werd<br />

in de eerste plaats beoordeeld op zijn<br />

hoeveelheid kennis. Tegenwoordig is kennis<br />

per definitie onoverzichtelijk, als geheel<br />

niet meer beheersbaar en nergens<br />

gecentraliseerd. Professionals worden nu<br />

vooral beoordeeld op hun competentie<br />

om uit de bestaande kennis juist dat deel<br />

op te duikelen, dat bruikbaar is voor de<br />

oplossing van specifieke problemen.<br />

Bovendien worden de klassieke beroepscompetenties<br />

met algemene competenties<br />

uitgebreid. In bijna elke vacature<br />

worden werknemers gezocht die zelfstandig<br />

en in team kunnen werken, dynamisch<br />

en communicatievaardig zijn …<br />

Dat zijn competentiegebieden die in het<br />

klassieke onderwijs fragmentarisch in<br />

beeld komen.<br />

Bovendien zijn er verschuivingen in de<br />

inzichten in leerprocessen en bijgevolg<br />

ook in de onderwijsdidactiek. Zo groeit<br />

het besef dat mensen geen passieve recipiënten<br />

zijn van kennis, maar hun werkelijkheid<br />

voortdurend construeren in interactie<br />

met anderen en hun omgeving. In<br />

de onderwijsdidactiek vertaalt zich dat in<br />

het ontwerpen van ‘krachtige leeromgevingen’.<br />

Dat zijn leeromgevingen waarin<br />

lerenden samenwerken aan zo authentiek<br />

mogelijke taken, met een duidelijk<br />

zicht op de functionaliteit van het leren en<br />

het geleerde.<br />

26 • HI<strong>Kempen</strong> <strong>Agora</strong><br />

Onderwijs vernieuwen<br />

is een proces …<br />

Het departement Sociaal Werk heeft een<br />

jarenlange traditie van voortdurend bijsturen<br />

en verbeteren van het onderwijs.<br />

Maar de laatste vijf jaar is er meer aan de<br />

hand. Het departement heeft van onderwijsvernieuwing<br />

bewust een topprioriteit<br />

gemaakt. Een proces van grondige en<br />

doordachte verandering, waarbij iedereen<br />

betrokken is en waarin bijna elke<br />

traditie voorwerp kan worden van bespreking<br />

en hertekening.<br />

Startpunt: een visie op<br />

leren en onderwijs<br />

Na een verkenningsfase wordt samen een<br />

visie op leren en onderwijs ontworpen.<br />

Het resultaat van dit proces is een visietekst,<br />

die voortdurend als leidraad moet<br />

functioneren bij het ontwerpen en evalueren<br />

van nieuwe onderwijssituaties. In<br />

onze visie moet de opleiding gebouwd<br />

zijn op het vertrouwen dat studenten<br />

gaandeweg zelf zullen leren hun eigen<br />

leren doelgericht te managen. Studenten<br />

zullen leren om zelf kennis te construeren,<br />

waarbij ze voortbouwen op wat ze al<br />

kunnen. Dat wordt enkel mogelijk in leeromgevingen<br />

waarin studenten zowel samen<br />

als individueel kunnen werken aan<br />

taken die relevant en authentiek zijn voor<br />

de beroepssituatie en die er rekening<br />

mee houden dat niet iedereen op dezelfde<br />

wijze leert.<br />

Die visie op leren leidt tot vijf grondprincipes<br />

waaraan de vernieuwde opleiding<br />

zal moeten voldoen. In de eerste plaats<br />

moet de hele opleiding in zinvolle en<br />

consistente gehelen georganiseerd worden<br />

(modules), zodat telkens één duidelijk<br />

herkenbare (beroeps)competentie of<br />

gebied van (beroeps)competenties centraal<br />

staat. De opleiding moet bovendien<br />

gericht zijn op hoogwaardige leerresultaten.<br />

Actieve kennis integreren, toepassen,<br />

synthetiseren en inzetten in nieuwe<br />

contexten wordt duidelijk en aantoonbaar<br />

veel hoger gewaardeerd dan loutere<br />

reproductie. Het derde grondprincipe<br />

stelt dat de opleiding moet bestaan uit<br />

een doordacht geheel van afwisselende<br />

werkvormen, zodat alle leerstijlen en<br />

competentiegebieden aan bod komen en<br />

gestimuleerd kunnen worden. De opleiding<br />

moet ook de zelfsturing en activering<br />

van de studenten mogelijk maken en optimaliseren,<br />

en daarbij moet ze rekening<br />

houden met de leerstijl en de actuele<br />

competentie. Ten slotte moet de opleiding<br />

gericht zijn op een evenwichtige<br />

evaluatie, waarbij ze geen enkele van de in<br />

het opleidingsprofiel vereiste competenties<br />

en houdingen uit het oog mag verliezen.<br />

Bedenken, praten en<br />

experimenterend leren<br />

Na het schrijven van de visietekst volgde<br />

er een incubatietijd van ongeveer twee<br />

jaar. In die periode werden allerlei deelas-


pecten uitgewerkt in werkgroepen en<br />

werd de visie geconcretiseerd in veranderingsvoorstellen.<br />

Het was een tijd van<br />

vallen en opstaan, van voorstellen en<br />

teruggefloten worden. Halverwege het<br />

vorige academiejaar is alles in een stroomversnelling<br />

gekomen. Docenten vroegen<br />

zelf een paar concrete experimenten in<br />

de steigers te zetten om al doende te<br />

leren. Voor het academiejaar <strong>2002</strong>-2003<br />

werden twee grote experimenten gepland.<br />

Enerzijds was dat de realisatie van<br />

één grote module in het eerste jaar en<br />

anderzijds de volledige modularisering<br />

van het derde jaar. Als dit meevalt, wordt<br />

de hele opleiding in de<br />

volgende jaren systematisch<br />

gemodulariseerd.<br />

Persoonsgerichte<br />

module<br />

Waartoe deze vernieuwingen<br />

nu concreet kunnen<br />

leiden, wordt duidelijk<br />

aan de hand van een<br />

beschrijving van de ‘persoonsgerichte<br />

module’ in<br />

het eerste jaar. In die Pmodule<br />

draait alles rond<br />

één groot competentiegebied:<br />

het individuele<br />

handelen van mensen leren<br />

begrijpen en verklaren.<br />

De module duurt<br />

negen weken, examens inbegrepen.<br />

In die negen weken<br />

staan alleen maar enkele<br />

praktijk- en methodiekgerichte<br />

vakken geprogrammeerd.Doelstellingen<br />

en inhouden zijn<br />

voor de drie vakgebieden<br />

ongeveer dezelfde gebleven.<br />

De veranderingen hebben<br />

vooral betrekking op de<br />

onderwijsmethodiek. Het<br />

aantal contacturen tijdens<br />

hoorcolleges daalt voor<br />

de drie vakken samen van<br />

ongeveer 120 tot ongeveer<br />

35 uren. De functie<br />

van die hoorcolleges is<br />

vooral het aangeven van de grote lijnen<br />

alvorens studenten met zelfstudie beginnen,<br />

het opstarten van de leeropdrachten<br />

en het synthetiseren van de leerstof na de<br />

individuele verwerking en de groepsverwerking.<br />

Meer belang wordt ook gehecht<br />

aan individuele studie-opdrachten. De<br />

leerstof moet door de studenten zelf<br />

verwerkt worden aan de hand van oefeningen,<br />

opdrachten als het maken van<br />

mind-maps, het bewerken van cases, enz.<br />

De groepsopdrachten gebeuren in vaste<br />

groepjes van vijf en per vak worden twee<br />

tot drie grotere opdrachten afgewerkt<br />

(casussen, diepgaande studievragen). De<br />

resultaten van deze opdrachten worden<br />

nabesproken in klasgroepen van een dertigtal<br />

studenten. Erg belangrijk zijn ook de<br />

monitoraten, waarvoor studenten zich<br />

vrijwillig kunnen inschrijven. Bij die monitoraten<br />

worden ze ondersteund bij het<br />

verwerken van de leerstof. En ten slotte<br />

komen er vier examens: één per vakgebied<br />

en één integraal examen.<br />

Guy Van den Eeckhaut<br />

<strong>Agora</strong> HI<strong>Kempen</strong> • 27


HIK Kort<br />

HIK Kort<br />

Presidium<br />

Een nieuw academiejaar betekent ook een nieuw presidium.<br />

Deze ploeg van het Atomos-Verbond onder leiding van<br />

verbondspreses Geert Naudts leidt dit academiejaar het<br />

bruisende studentenleven in Geel in goede banen.<br />

European University Championship Football<br />

HIK Kort<br />

Voor de vierde keer op rij plaatste het herenteam van de KH <strong>Kempen</strong>-studentenvoetbalploeg zich voor de finaleronde van<br />

het European University Championship Football. Die competitie voor teams van universiteiten en hogescholen uit heel Europa<br />

vond dit jaar plaats in Barcelona. In mei werden de heren groepswinnaar in een pool met de Universiteit van Milaan, de<br />

Universiteit van Barcelona, de ISCA de Aveiro (Portugal) en de Luliu Hatiecanu-University (Roemenië). Begin september trokken<br />

onze jongens opnieuw vol zelfvertrouwen naar de Spaanse zon voor de finalereeks, waarin de beste Europese studententeams<br />

het tegen elkaar opnamen.<br />

Het herenteam trad in vergelijking met de kwalificaties in mei aan in een volledig nieuwe opstelling. Noodgedwongen. Onze<br />

<strong>Kempen</strong>se topclubs zijn blijkbaar niet bereid hun spelers bij het begin van de competitie te laten deelnemen aan een<br />

studentenvoetbaltoernooi op het hoogste Europese niveau. Jammer, vooral omdat dit elders in Europa blijkbaar wel kan.<br />

Toch trok de alternatieve ploeg zich zeer behoorlijk uit de slag. Ze slaagden er niet in zich te kwalificeren voor de reeks<br />

van de allerbesten, de Philips Cup, maar plaatsten zich wel voor de Philips Plate. In die competitie bereikten de <strong>Kempen</strong>aars<br />

de halve finale, die ze echter met 0-2 verloren van de Portugese Universiteit van Minho. De wedstrijd voor de derde plaats<br />

tegen de <strong>Hogeschool</strong> Gent werd een waar spektakelstuk dat door de <strong>Katholieke</strong> <strong>Hogeschool</strong> <strong>Kempen</strong> gewonnen werd met 7-3.<br />

Zoals vorig jaar stuurde de KH <strong>Kempen</strong> niet alleen een herenploeg, maar ook een damesteam. In de voorronde van mei bleven<br />

de dames sportief op hun honger zitten. Door het forfait van twee tegenstanders werden ze groepswinnaar zonder één match<br />

te spelen. In september kregen de dames de kans om te bewijzen dat ze ook al voetballend resultaten konden halen en dat<br />

deden ze met brio. Ze hadden lange tijd uitzicht op de finale, maar botsten helaas in hun pool op een ijzersterke thuisploeg:<br />

het team van de Universiteit van Barcelona, dat later op indrukwekkende wijze de finale won. Als troostprijs restte hun de<br />

wedstrijd om het brons, waarvoor ze het<br />

team van de <strong>Katholieke</strong> <strong>Hogeschool</strong> Zuid-<br />

West-Vlaanderen partij moesten geven. De<br />

Vlaamse zusterstrijd werd op het scherp<br />

van het mes uitgevochten. De KH <strong>Kempen</strong>-ploeg<br />

slaagde er niet in een duidelijk<br />

overwicht om te zetten in doelpunten en<br />

de wedstrijd eindigde op 0-0. Strafschoppen<br />

dus, en daarin hadden de tegenstanders<br />

het geluk aan hun kant. Met een<br />

vierde plaats op dit Europese toptornooi<br />

kan de <strong>Katholieke</strong> <strong>Hogeschool</strong> <strong>Kempen</strong> trots<br />

zijn op haar voetballende dames!<br />

28 • HI<strong>Kempen</strong> <strong>Agora</strong>


HIK Kort<br />

HIK Kort<br />

Betoging tegen kotbelasting<br />

Op dinsdag 7 mei trokken een driehonderdtal<br />

studenten - vergezeld van een aantal Geelse<br />

kotbazen - met spandoeken en vlaggen van de<br />

campus naar het stadhuis van Geel. Zij betoogden<br />

tegen de beslissing van het Geelse stadsbestuur<br />

om met ingang van het academiejaar<br />

<strong>2002</strong>-2003 een jaarlijkse kotbelasting van 100<br />

euro per studentenkamer in te voeren. De<br />

studenten waren niet alleen misnoegd omdat er<br />

met hen, noch met de directie van de hoge-<br />

©Bert De Deken<br />

school enige vorm van overleg over deze belasting geweest was. Vooral het feit dat Geel zich met een bedrag van 100 euro<br />

direct tot Vlaams kampioen van de kottaksen kroonde, zette kwaad bloed.<br />

Burgemeester Frans Peeters wachtte de studenten aan het stadhuis op en nam van hen een petitie tegen de kottaks in<br />

ontvangst, ondertekend door meer dan duizend mensen. In een gesprek met een delegatie van de studenten bleek de<br />

burgemeester niet bereid terug te komen op het principe van de kottaks. Hij was wel bereid om de hoogte van het bedrag<br />

weer ter sprake te brengen. In juni stemde de gemeenteraad in met een nieuw voorstel van het college van burgemeester<br />

en schepenen. De kottaks blijft behouden, maar wordt gehalveerd tot 50 euro per jaar.<br />

<strong>Katholieke</strong> <strong>Hogeschool</strong> <strong>Kempen</strong><br />

Studentenaantallen op 1 <strong>okt</strong>ober <strong>2002</strong><br />

Basisopleidingen Eerstejaars Alle studenten<br />

01.10.2001 01.10.<strong>2002</strong> 01.10.2001 01.10.<strong>2002</strong><br />

Campus Geel<br />

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 583 509 1273 1191<br />

Industrieel Ingenieur en Biotechniek 288 245 839 794<br />

Sociaal werk 222 216 426 414<br />

Technische Wetenschappen 267 361 542 629<br />

Gezondheidszorg en Chemie 211 233 441 456<br />

Tussentotaal voor de Campus Geel 1571 1564 3521 3484<br />

Campus Lier<br />

Gezondheidszorg 178 150 341 330<br />

Campus Turnhout<br />

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 124 142 297 286<br />

Gezondheidszorg 198 209 361 386<br />

Lerarenopleiding 330 328 637 621<br />

Tussentotaal voor de Campus Turnhout 652 679 1295 1293<br />

Campus Vorselaar<br />

Lerarenopleiding 324 334 721 737<br />

Algemeen totaal basisopleidingen 2725 2727 5878 5844<br />

Voortgezette opleidingen 6091 6018<br />

HIK Kort<br />

HIK Kort<br />

<strong>Agora</strong> HI<strong>Kempen</strong> • 29


De Werft<br />

Voorstellingen in CC De Werft<br />

Datum Voorstelling Prijzen<br />

KHK- Los<br />

Tarief ticket<br />

do 08 <strong>okt</strong> <strong>2002</strong> Diquis Tiquis: Shy shining walls 3,75 10<br />

vr 11 <strong>okt</strong> <strong>2002</strong> Jazzlabseries special 3,75 7,5<br />

di 15 <strong>okt</strong> <strong>2002</strong> Firma Rieks Swarte: Ubu 3,75 8,75<br />

do 17 <strong>okt</strong> <strong>2002</strong> De Nieuwe Snaar: De omloop der Lage Landen 12,50 16,25<br />

vr 18 <strong>okt</strong> <strong>2002</strong> De Nieuwe Snaar: De omloop der Lage Landen 12,50 16,25<br />

za 19 <strong>okt</strong> <strong>2002</strong> De Nieuwe Snaar: De omloop der Lage Landen 12,50 16,25<br />

wo 23 <strong>okt</strong> <strong>2002</strong> Theater Zuidpool: Er komt nog iemand 3,75 8,75<br />

za 26 <strong>okt</strong> <strong>2002</strong> Ghalia Benali & Timnaa: Wild Harissa 5<br />

* di 29 <strong>okt</strong> <strong>2002</strong> Will Ferdy: Hartverwarmend 3,75 7,5<br />

do 31 <strong>okt</strong> <strong>2002</strong> Shaolin Monks: Shami’s way to Shaolin 15 20<br />

do 07 nov <strong>2002</strong> Amgod: What do you want 3,75 8,75<br />

do 14 nov <strong>2002</strong> Theater Malpertuis: De Val 3,75 8,75<br />

vr 15 nov <strong>2002</strong> Cantabile 7,50 12,5<br />

za 16 nov <strong>2002</strong> De Nacht van het culinaire genot 16,25 16,25<br />

di 19 nov <strong>2002</strong> Akhe Theatre: White Cabin 5 11,25<br />

wo 20 nov <strong>2002</strong> Akhe Theatre: White Cabin 5 11,25<br />

vr 22 nov <strong>2002</strong> Akhe Teatre: Pookh & Prakh 5 11,25<br />

za 23 nov <strong>2002</strong> Akhe Theatre: Pookh & Prakh 5 11,25<br />

vr 29 nov <strong>2002</strong> Jokke Schreurs Trio: De bloesems van ‘39 3,75 6,25<br />

wo 04 dec <strong>2002</strong> HetPaleis/Dimitri Leue: Fink 3,75 10<br />

vr 06 dec <strong>2002</strong> Flip Kowlier: Ocharme ik 5 11,25<br />

! zo 08 dec <strong>2002</strong> Vlaams Radio Koor: Concert abdijkerk Averbode 7,50 12,5<br />

do 12 dec <strong>2002</strong> Kommil Foo: Lof der waanzin 12,50 16,25<br />

vr 13 dec <strong>2002</strong> Kommil Foo: Lof der waanzin 12,50 16,25<br />

za 21 dec <strong>2002</strong> The Dill Brothers 3,75 8,75<br />

vr 10 jan 2003 De Frivole Framboos : Pomposo 7,50 12,25<br />

wo 15 jan 2003 Theater Zuidpool: Colette (Mouchette) 3,75 8,75<br />

do 16 jan 2003 Theater Zuidpool: Colette (Mouchette) 3,75 8,75<br />

wo 22 jan 2003 Echt Antwaarps Theater: Onkruid vergaat wel 8,75 12,5<br />

do 23 jan 2003 Elvis Peeters : La maison bleue 3,75 8,75<br />

za 25 jan 2003 Bl !ndman Kwartet: Multiple Voice 5 11,25<br />

! wo 29 jan 2003 Vlaams Radio Koor: Concert abdij Postel 7,50 12,5<br />

wo 29 jan 2003 De Schedelgeboorten & Showband: Bukken! 5 10<br />

vr 31 jan 2003 Riguelle & Hautekiet: Red Harmony <strong>2002</strong> 5 10<br />

Het beginuur is altijd 20.15 uur behalve<br />

* om 14.30 uur<br />

! om 20 uur<br />

Door een samenwerking tussen CC De Werft en SoVo vzw van het<br />

HI<strong>Kempen</strong> genieten studenten een extra korting voor de optredens.<br />

CC De Werft, Werft 32, 2440 Geel<br />

Telefonisch reserveren:<br />

014 57 08 66; fax 014 59 29 66<br />

www.dewerft.be<br />

30 • HI<strong>Kempen</strong> <strong>Agora</strong><br />

Na 25 jaar<br />

HIK Kort<br />

HIK Kort<br />

Geel, je komt er, je blijft er. Dat is de nieuwe slogan van de<br />

stad Geel. Hij gaat echter niet helemaal op voor de heren<br />

op deze foto’s. Voor hen geldt veeleer: Geel, je was er, je<br />

komt er graag terug. Met tien waren ze, de laatste studenten<br />

Technisch Ingenieur Scheikunde die in juni 1977 aan het<br />

Hoger Instituut der <strong>Kempen</strong> afstudeerden. Na hen werd de<br />

richting Scheikunde niet meer georganiseerd en veranderde<br />

de titel van Technisch Ingenieur in Industrieel Ingenieur.<br />

Het gevoel tot de laatste der Mohikanen te behoren,<br />

creëerde blijkbaar een band. Na 25 jaar komen de heren<br />

nog regelmatig samen. Drie van hen hebben van hun HIKlief<br />

hun vrouw gemaakt en meer dan één heeft (al) een<br />

zoon of dochter als HIK-student (gehad). Voor hun<br />

zilveren jubileum trokken ze naar Duitsland op uitnodiging<br />

van Peter Claessens, die daar al jaren woont. Hun<br />

namen hebben we bij de foto van 1977 gezet. Wie wie is<br />

op de foto van dit jaar, mag je zelf uitzoeken.<br />

v.l.n.r. Dirk Van Sinay, Jos De Rijck, George Deprez, Rik Lodewijckx,<br />

Jan Schuyten, Leo Breugelmans, Peter Claessens, Freddy<br />

Beckx, René Cornelissen, Freddy Smans.


Agenda<br />

Oktober<br />

Oktober<br />

01 Studiedag Onkruidbestrijding. Twee<br />

dinsdagen van 9.00 tot 16.00 uur in<br />

lokaal L217. Organisatie KVLT.<br />

02 Cursus Aquarelleren door Ghislaine<br />

Vermeulen. Zeven woensdagen van<br />

19.00 tot 22.00 uur in lokaal D211.<br />

Organisatie GION.<br />

Training in assertiviteit door Jef Verrydt.<br />

Zes woensdagen van 19.00 tot<br />

22.00 uur in lokaal D211. Organisatie<br />

GION.<br />

03 Plechtige opening van het academiejaar<br />

<strong>2002</strong> - 2003. Vanaf 15.00 uur in<br />

Aud. 1 met aansluitend receptie in de<br />

agora.<br />

05 Cursus Kalligrafie: De Unicaal door<br />

Linda Truyers. Zes zaterdagen van<br />

10.00 tot 12.30 uur in lokaal D211.<br />

Organisatie GION.<br />

08 Demonstratie bloemschikken: Herfsten<br />

grafwerk door Koen Coppens. Dinsdag<br />

van 19.00 tot 22.00 uur in Aud. 1.<br />

Organisatie GION.<br />

Vervolgcursus Al spelend gitaar leren<br />

door Mark Steensels. Acht dinsdagen<br />

van 19.00 tot 22.00 uur. In het O-blok.<br />

Organisatie GION.<br />

Navorming voor apothekers. Verschillende<br />

dinsdagen van 20.00 tot 22.00<br />

uur in lokaal D006. Organisatie Kempische<br />

Farmaceutische Kring (IPSA).<br />

09 Info-avond Sleutel aan je toekomst voor<br />

de secundaire scholen van Geel over<br />

studeren aan de K.U.Leuven en de KH<br />

<strong>Kempen</strong>. Vanaf 19.00 uur in Auditorium<br />

1. Info Luc Damen.<br />

12 Startdag Catechese. Vanaf 10.00 uur<br />

in Aud. 1 en 2, de agora en het middagverblijf.<br />

Organisatie dekenij Geel.<br />

14 Vergadering WAK in lokaal G102.<br />

Organisatie Werkgroep Aardrijkskunde<br />

<strong>Kempen</strong>.<br />

Deze rubriek biedt een overzicht van allerlei activiteiten die op de Campus door de school zelf of door<br />

buitenstaanders georganiseerd worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Hermine Op de Beeck (tel.<br />

369). Voor inlichtingen over de vormingscursussen georganiseerd door GION, neemt u rechtstreeks contact<br />

op met GION (tel. 309 of 014 56 23 09).<br />

Op het intranet (cwis.khk.be) of het Internet (www.khk.be) kunt u terecht voor recente aanpassingen of<br />

wijzigingen onder de knop Agenda en dan de link Agenda Campus Geel.<br />

15 Cursus Gezond koken: Vegetarische voeding<br />

door Karin Van Ael, Hilde Beckx en Veerle<br />

Huysmans. Twee dinsdagen van 19.00 tot<br />

22.00 uur in lokaal O106. Organisatie GION.<br />

16 Cursus Ikebana door Greet Vervloesem.<br />

Acht woensdagen van 19.30 tot 22.00 uur in<br />

lokaal D211. Organisatie GION.<br />

Cursus Tuinobjecten met plantaardig materiaal<br />

(1e reeks) door Ria Gijbels. Vijf woensdagen<br />

van 18.30 tot 21.30 uur in het L-blok.<br />

Organisatie GION.<br />

17 Cursus Kalligrafie voor gevorderden: Ontwerpen,<br />

experimenteren en creëren door An<br />

Vanhertenrijk. Acht donderdagen van 10.00<br />

tot 12.00 uur. Organisatie GION.<br />

21 en 22 Vlaamse Wetenschapsweek: 35<br />

doe- en ontdek-activiteiten voor leerlingen<br />

derde graad secundair onderwijs. Organisatie<br />

Departement Wetenschappen en KH<br />

<strong>Kempen</strong>. Info Bert Van Hirtum.<br />

22 Cursus: 'Tuinobjecten met plantaardig materiaal'<br />

(2e reeks) door Ria Gijbels. Vijf woensdagen<br />

van 18.30 tot 21.30 uur in de L-blok.<br />

Organisatie GION.<br />

Startavond voor alle studentenvertegenwoordigers<br />

van de KH <strong>Kempen</strong>. Begin 19.00<br />

uur.<br />

24 Cursus Kalligrafie: Unicaal met spitse pen<br />

door An Vanhertenrijk. Tien donderdagen<br />

van 13.30 tot 15.30 uur. Organisatie GION.<br />

November<br />

November<br />

02-03 Internationale wedstrijd en tentoonstelling<br />

van kleurkanaries. Telkens van 09.00 tot<br />

18.00 uur in de agora en het middagverblijf.<br />

Organisatie VVNK Geel.<br />

12 Lezing Energie besparende aandrijftechnieken.<br />

Vanaf 19.30 uur in lokaal D106. Organisatie<br />

VIK en TW.<br />

14 Cursus Decoratief verven van hout en meubelen<br />

door Christel Bauwens. Vier donderdagen<br />

van 19.00 tot 22.00 uur in de kelderrefter.<br />

Organisatie GION.<br />

26 Wijncursus gevorderden door Bert Gillis.<br />

Vijf dinsdagen van 19.00 tot 21.45 uur<br />

in lokaal D211. Organisatie GION.<br />

Demonstratie bloemschikken: Advent- en<br />

kerstversiering door Koen Coppens. Dinsdag<br />

van 19.00 tot 22.00 uur in Aud. 1.<br />

Organisatie GION.<br />

Cursus Gezond koken: Suikerarme en<br />

vezelrijke voeding door Karin Van Ael,<br />

Hilde Beckx en Veerle Huysmans. Twee<br />

dinsdagen van 19.00 tot 22.00 uur in<br />

lokaal O106. Organisatie GION.<br />

December<br />

December<br />

06 Symposium Valpreventie bij thuiswonende<br />

ouderen. Sprekers Katrien Dierckx, Kathleen<br />

De Bondt en prof. Koen Milisen van<br />

K.U.Leuven en prof. Herman Van Loon<br />

van het Kabinet van Volksgezondheid en<br />

Leefmilieu. Van 13.00 tot 17.00 uur in<br />

lokaal D106. Organisatie LOGO-Zuiderkempen.<br />

Januari Januari<br />

Januari<br />

06 Nieuwjaarsreceptie. Vanaf 17.00 uur in<br />

de agora.<br />

09 Cursus Het kweken van eigen groenten<br />

door Jan Pauwels. Negen donderdagen<br />

van 19.30 tot 21.30 uur in lokaal D211.<br />

Organisatie GION.<br />

<strong>Agora</strong> HI<strong>Kempen</strong> • 31


<strong>Agora</strong>,<br />

U aangeboden met de steun van<br />

Informatie:<br />

www.kbc.be<br />

N.V. PHILIPS LIGHTING<br />

info.turnhout@philips.com<br />

BP Chembel N.V. • Amocolaan 2 • 2440 Geel

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!