17.09.2013 Views

Download Proefhoodfstuk - Basisboek Literatuur

Download Proefhoodfstuk - Basisboek Literatuur

Download Proefhoodfstuk - Basisboek Literatuur

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BASIS<br />

BAEK<br />

LITERA­<br />

TAUR<br />

Joke van Balen<br />

Corrie Joosten<br />

Coen Peppelenbos<br />

Uitgeverij kleine Uil Educatief


Inleiding<br />

Het <strong>Basisboek</strong> <strong>Literatuur</strong> is gemaakt omdat er vraag naar was. De schrijvers<br />

geven les aan de lerarenopleiding Nederlands van de Noordelijke Hogeschool<br />

Leeuwarden. Studenten wilden graag een goed boek waarin literaire<br />

termen en voorbeeldanalyses stonden. Een praktisch naslagwerk met veel<br />

voorbeelden. Dat boek hebben we dus gemaakt.<br />

We hebben het boek opgedeeld in vijf hoofdstukken: de schrijver, het boek,<br />

de lezer, de literaire wereld en de didactiek. De eerste vier hoofdstukken zijn<br />

voor een breed publiek: van lezers bij leesclubs die zich nog willen verdiepen<br />

in literaire opvattingen en begrippen tot leerlingen in de hoogste klassen<br />

van het voortgezet onderwijs die een modern naslagwerk in de kast<br />

willen hebben staan. Het vijfde hoofdstuk biedt als extra veel lessuggesties<br />

voor docenten Nederlands (waarbij grote delen ook interessant kunnen zijn<br />

voor de leerling).<br />

We hebben getracht om zoveel mogelijk nieuwe voorbeelden te bedenken<br />

bij veelgebruikte termen. Daarbij verwijzen we naar klassiekers en moderne<br />

literatuur. Regelmatig nemen we ook een voorbeeld uit de jeugdliteratuur<br />

op.<br />

Juist in een tijd waarin er op veel scholen gediscussieerd wordt over de kennisbasis<br />

en er een roep is om meer theoretische kennis kan het <strong>Basisboek</strong><br />

<strong>Literatuur</strong> een hulpmiddel zijn.<br />

Mocht u nog op- of aanmerkingen hebben, aanvullingen wensen in een<br />

volgende druk of aperte fouten tegenkomen, dan vragen we u om deze naar<br />

ons te mailen (info@kleineuil.nl) zodat we het boek waar mogelijk nog kunnen<br />

verbeteren en uitbreiden.<br />

Joke van Balen<br />

Corrie Joosten<br />

Coen Peppelenbos<br />

inleiding<br />

5


6<br />

Inhoud<br />

Inleiding 5<br />

Hoofdstuk 1 De schrijver 9<br />

1.1 Inspiratie<br />

De wordingsgeschiedenis van het gedicht ‘Draadloos’<br />

10<br />

door Hanz Mirck 14<br />

1.2 Poëtica 18<br />

1 Expressieve poëtica 19<br />

2 Autonomistische poëtica 19<br />

3 Mimetische poëtica 19<br />

4 Pragmatische poëtica 19<br />

Onderzoek binnen een literair werk 20<br />

Onderzoek buiten een literair werk 20<br />

1.3 Autobiografisch schrijven 22<br />

A Autobiografische geschriften: dagboeken en brieven 22<br />

B Autobiografische boeken en romans 23<br />

C Romans met autobiografische elementen 26<br />

Bronnen 28<br />

Hoofdstuk 2 Het boek 29<br />

2.1 Genreleer 30<br />

A Genres binnen de epiek (verhalende teksten) 30<br />

B Genres binnen de lyriek (gedichten en liederen/liedjes) 51<br />

C Genres binnen de dramatiek (alle toneelteksten) 71<br />

2.2 Stromingen, periodes, literaire groepen of bewegingen 78<br />

Middeleeuwen 78<br />

Zestiende eeuw 80<br />

Zeventiende eeuw 82<br />

Achttiende eeuw 83<br />

Negentiende eeuw 85<br />

Twintigste eeuw 92<br />

2.3 Proza: analyse en interpretatie 99<br />

Perspectief 101<br />

Personages 106<br />

Ruimte 109<br />

Tijd 110<br />

Motieven en symbolen (ook in gedichten en toneelstukken) 113<br />

Vertelstructuren<br />

Analyse en interpretatie van een verhaal en een roman<br />

129<br />

in de praktijk 131<br />

basisboek literatuur


2.4 Poëzie: analyse en interpretatie 151<br />

Typografische kenmerken 151<br />

Klankkenmerken 155<br />

Syntactische stijlfiguren 159<br />

De semantische laag in het gedicht 164<br />

Parafrase en interpretatie 174<br />

Voorbeeldanalyse van een gedicht 175<br />

Bronnen 180<br />

Hoofdstuk 3 De lezer 181<br />

3.1 Recensenten 182<br />

3.2 Argumenten in recensies 183<br />

1 Argumenten met betrekking tot de werkelijkheid 183<br />

2 Argumenten met betrekking tot de auteur 184<br />

3 Argumenten met betrekking tot het werk 186<br />

4 Argumenten met betrekking tot de lezer 186<br />

5 Argumenten met betrekking tot andere literaire werken 187<br />

Drogredenen 188<br />

Voorbeeldrecensie 189<br />

3.3 De lezer en het leesproces 191<br />

3.4 De ‘gewone’ lezer? 193<br />

Wie leest wat? 193<br />

Wat koopt een lezer? 193<br />

Nederlandse <strong>Literatuur</strong> Top 10 193<br />

Bronnen 194<br />

Hoofdstuk 4 De literaire wereld 195<br />

4.1 Literaire tijdschriften 196<br />

4.2 Uitgeverijen 202<br />

Manuscripten 202<br />

4.3 Boekhandel 203<br />

Klanten 204<br />

4.4 Bibliotheken 205<br />

4.5 Literaire organisaties en evenementen 206<br />

4.6 <strong>Literatuur</strong>prijzen 209<br />

Bronnen 212<br />

Hoofdstuk 5 Didactiek 213<br />

5.1 Kerndoelen en eindtermen 214<br />

Kerndoelen van 1998 214<br />

Kerndoelen onderbouw 214<br />

Eindtermen vmbo 215<br />

Eindtermen bovenbouw havo/vwo 216<br />

Leren lezen 217<br />

inhoud<br />

7


8<br />

5.2 De schrijver 220<br />

Schrijver op school 220<br />

Zelf schrijven 223<br />

5.3 Het boek 228<br />

Toetsing 228<br />

Lessuggesties gericht op genres 230<br />

5.4 De lezer 234<br />

Op zoek naar een goed boek 234<br />

Recensie schrijven 236<br />

Het niveau van de lezer 237<br />

5.5 De literaire wereld 245<br />

Webquest 245<br />

Landelijke wedstrijden fictie en poëzie 246<br />

5.6 Leesdossieropdrachten 247<br />

De schrijver 247<br />

Boek 247<br />

De lezer 249<br />

Literaire wereld 249<br />

Bronnen 250<br />

Register 251<br />

basisboek literatuur


18<br />

1.2 Poëtica<br />

basisboek literatuur<br />

‘In Nederland wordt altijd zo neergekeken op boeken die lekker weglezen.<br />

Dan krijg je van die boeken waaraan je kunt zien dat de schrijver<br />

heel veel moeite heeft gedaan om er iets ingewikkelds van te<br />

maken. Dat is toch gek. Ik vind dat een verhaal via je hart moet binnenkomen<br />

en niet via je hersens.’<br />

Lydia Rood (in: Bumper, 1998)<br />

In de laatste decennia van de twintigste eeuw werd het poëticaonderzoek<br />

populair op de universiteiten van Utrecht en Groningen. A.L. Sötemann en<br />

in zijn kielzog W.J. van den Akker en G. Dorleijn onderzochten de poëtica’s<br />

van voornamelijk dichters. Onder een poëtica verstaat Van den Akker in zijn<br />

proefschrift Een dichter schreit niet (1985, over de dichter Martinus Nijhoff):<br />

‘het geheel van opvattingen van een auteur (of groep van auteurs) over literatuur,<br />

blijkend uit uitspraken gedaan in en buiten het literaire werk’. In<br />

latere lezingen, gebundeld in het boek Poëtica-onderzoek in de praktijk (1993),<br />

werden niet alleen poëtica’s van auteurs onderzocht, maar ook die van uitgevers,<br />

tijdschriften, lezers en zelfs schoolmethoden.<br />

De literatuurgeschiedenis is vaak gebaseerd op veranderende poëtica’s. De<br />

Vijftigers zetten zich bijvoorbeeld af tegen hun voorgangers, maar pasten<br />

wel in een bepaalde traditie. Voor literatuurwetenschappers is het dan interessant<br />

om die opvattingen met elkaar te vergelijken. Klopt het wel dat die<br />

de opvattingen vergelijkbaar zijn? In hoeverre zijn de directe voorgangers<br />

verschillend van de navolgers? Klopt datgene wat een auteur in interviews<br />

zegt wel met zijn eigen schrijfpraktijk? Veranderen de opvattingen van een<br />

auteur gedurende zijn leven? Het zijn zomaar wat vragen (die je moeiteloos<br />

kunt uitbreiden) die als het goed is leiden tot een genuanceerder beeld van<br />

de literatuurgeschiedenis.<br />

Er worden vier poëtica’s onderscheiden.<br />

Poëtica’s<br />

mimetisch<br />

expressief autonomistisch pragmatisch<br />

Refereert aan<br />

werkelijkheid<br />

schrijver literair werk lezer<br />

Van den Akker richt zich in zijn eerdergenoemde proefschrift vooral op de<br />

poëzie. Hierna proberen we de uitleg ook te koppelen aan romans. Daartoe<br />

zullen we wat grove verwijzingen doen en zelf al enkele nuances aanbrengen.


1 Expressieve<br />

poëtica<br />

In het literaire werk komt<br />

vooral de uiting van gevoelens<br />

en gedachten van de<br />

schrijver aan de orde. De<br />

auteur staat centraal. Hier<br />

kunnen we vooral denken<br />

aan autobiografische werken of literaire werken<br />

waar het (deels) gefictionaliseerde leven van de<br />

auteur centraal staat. Grote delen van het werk<br />

van Gerard Reve zouden onder deze poëtica te<br />

plaatsen zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan Rosita<br />

Steenbeek – De laatste vrouw (1994) en Intensive<br />

care (2004), Renate Dorrestein – Heden ik (1993),<br />

Jaap Scholten met zijn semi-autobiografische<br />

romans Tachtig (1995) en De wet van Spengler<br />

(2008). In de Nederlandse literatuurgeschiedenis<br />

denken we in eerste instantie vooral aan de<br />

Forum-generatie van voor de Tweede Wereldoorlog<br />

mede dankzij de ‘vorm-of-vent-discussie’.<br />

De persoonlijkheid van de auteur moest<br />

volgens deze generatie, waartoe Menno ter<br />

Braak en E. du Perron behoorden, doorklinken<br />

in het literaire werk.<br />

2 Autonomistische poëtica<br />

Verwijst niet direct naar de werkelijkheid, is<br />

niet in eerste instantie bedoeld als expressiemiddel<br />

voor de schrijver en wil niet ten dienste<br />

staan van het publiek. Dat klinkt heel stellig,<br />

maar je moet denken aan literair werk dat de<br />

nadruk legt op de vorm, de stijl en de structuur.<br />

In de literatuur kun je denken aan het vrij<br />

ontoegankelijke werk van Kees Ouwens of<br />

Nachoem Wijnberg als meest extreme uiterste.<br />

Maar ook een auteur als Hafid Bouazza zou je<br />

eronder kunnen scharen met werken als Paravion<br />

(2003) en Salomon (2001) of Kees ’t Hart<br />

die in zijn roman Ter navolging (2004) een<br />

moderne pastiche maakt van een brievenboek.<br />

In de poëzie kun je denken aan Tonnus<br />

Oosterhoff, Tsead Bruinja en Astrid Lampe.<br />

3 Mimetische poëtica<br />

In de mimetische poëtica wordt vooral gekeken<br />

naar de werkelijkheid waarnaar het literaire<br />

werk verwijst. De visie van de auteur op<br />

die werkelijkheid of de beschrijving van de<br />

werkelijkheid is vooral van belang. Je kunt<br />

denken aan het werk van A.F.Th. van der<br />

Heijden en zijn roman cyclus De tandeloze tijd<br />

(1983-1996) die een indringend beeld geeft<br />

van de jaren tachtig. Het hoeft niet altijd over<br />

onze tijd gaan: in een boek als De zwarte met het<br />

witte hart (1997) van Arthur Japin kom je veel te<br />

weten over de (deels racistische) opvattingen in<br />

de hogere kringen in de negentiende eeuw.<br />

4 Pragmatische poëtica<br />

Richt zich voornamelijk op de relatie met het<br />

publiek. Dat kan vooral zijn om de lezer te<br />

amuseren, maar ook om het publiek een les te<br />

leren. De boeken die meer op het grote publiek<br />

zijn gericht behoren vaak tot deze poëtica.<br />

Denk aan spannende boeken als De eetclub<br />

(2004) van Saskia Noort of Twee tranen (2008)<br />

van Derwent Christmas of de humoristische<br />

boeken van Kees van Kooten. Typische werken<br />

waarin een boodschap werd overgebracht zijn<br />

het toneelstuk Op hoop van zegen (1901) van<br />

Herman Heijermans, dat sociale misstanden in<br />

de visserij aan de orde stelde, de socialistische<br />

roman Brood (1932) van Maurits Dekker of de<br />

feministische autobiografie De schaamte voorbij<br />

(1976) van Anja Meulenbelt.<br />

Nu de broodnodige nuanceringen, want een<br />

literatuurwetenschapper zou gruwen van de<br />

manier waarop deze boeken voor de vuist weg<br />

zijn ingedeeld.<br />

Een schrijver of een boek is meestal niet in te<br />

delen bij slechts één poëtica. Nog afgezien van<br />

het feit dat een schrijver tijdens zijn carrière<br />

van opvatting kan veranderen is het meestal zo<br />

dat hij twee (of meer) poëticale zienswijzen in<br />

een werk samenbrengt. Hierboven werd Reve<br />

de schrijver<br />

19


46<br />

Satire (ook in lyriek en dramatiek) – Een spottende tekst waarin de schrijver<br />

uit verontwaardiging (soms zelfs haat) bepaalde gebeurtenissen of personen<br />

of gewoontes aan de kaak stelt. De toon kan variëren van mild ironisch tot<br />

uitgesproken hatelijk. Vaak is een satire tegelijk bij een ander genre onder te<br />

brengen en wordt het bijvoeglijk naamwoord ‘satirisch’ nogal eens gebruikt<br />

bij een spottende tekst: een satirische sleutelroman, een satirisch dierenverhaal,<br />

een satirisch imaginair reisverhaal, een satirisch grafdicht et cetera.<br />

Epiek: Anoniem – Van den vos Reynaerde (dertiende eeuw), Desiderius Erasmus – Lof<br />

der zotheid (1509, oorspronkelijk Latijn), Marnix van St. Aldegonde – Bienkorf der<br />

H. Roomsche Kerke (1569), J.A. Schasz – Reize door het apenland (1788), L.P. Boon –<br />

Wapenbroeders (1955)<br />

Lyriek: bekend zijn de zogenaamde hekeldichten van Joost van de Vondel – onder<br />

andere Rommel-Pot vant Hanekot (1627), Roskam (1630), Harpoen (1630)<br />

Constantijn Huygens –Costelick mal (1622)<br />

Dramatiek: Joost van den Vondel – Palamedes (1625)<br />

Schelmenroman (picareske) – Roman waarin de hoofdpersoon een schelm<br />

(= picaro) is die door zijn slimme streken elke keer kans ziet andere mensen<br />

te bedriegen. In laatmiddeleeuwse teksten zien we al hoe alle rangen en<br />

standen (adel, geestelijkheid, burgers en boeren) door hun goedgelovigheid,<br />

domheid en vaak ook hebzucht in de handige praatjes van de schelm trappen.<br />

Vaak zijn picareskes een aaneenschakeling van avonturen waarbij de<br />

schelm altijd de uiteindelijke ‘winnaar’ is.<br />

Anoniem – Het volksboek van Ulenspieghel (zestiende eeuw), Anoniem – De pastoor van<br />

Kalenberg (zestiende eeuw), Jan Cremer – Ik Jan Cremer (1964), Tom Lanoye – Alles moet<br />

weg (1988), Marek van der Jagt – Gstaad 95-98 (2002)<br />

Sciencefiction (sf) – Engelse benaming voor literatuur die avonturen<br />

beschrijft in een denkbeeldige tijd en ruimte (meestal in de toekomst, vandaar<br />

ook wel toekomstroman genoemd). De auteur baseert zich daarbij<br />

vaak op actuele technische en wetenschappelijke gegevens. De harde sciencefiction<br />

voor volwassenen wordt vaak onder de lectuur geschaard. In<br />

Nederland verschijnen vooral vertalingen van (series van) Amerikaanse<br />

auteurs als Jack Vance. Er kan zowel een positieve als negatieve beschrijving<br />

van de toekomst gegeven worden (kortweg utopie en dystopie genoemd).<br />

Een afsplitsing van dit genre is ‘fantasy’, waarin veel minder nadruk wordt<br />

gelegd op de wetenschap. Het kan in dit soort boeken meer gaan om magie<br />

en fantasiewezens.<br />

Sciencefiction: Tonke Dragt – Torenhoog en mijlenbreed (1969)<br />

Fantasy: J.K. Rowling – Harry Potter (de hele reeks, oorspronkelijk Engels), Otfried<br />

Preussler – Meester van de zwarte molen (1971, oorspronkelijk Duits)<br />

Slashboeken – Boeken die geschreven zijn op basis van het waargebeurde<br />

levensverhaal van bijzondere jongeren. Betrekkelijk nieuw soort boeken dat<br />

basisboek literatuur


het midden houdt tussen een biografie en een psychologische roman.<br />

Edward van de Vendel nam het initiatief tot dit genre.<br />

Edward van de Vendel / Anoush Elman – De gelukvinder (2008), Corien Botman / Yasmine<br />

van Leur – Hou van mij (2009)<br />

Sleutelroman – Werkelijk bestaande personen en werkelijk gebeurde feiten<br />

worden onder fictieve namen en soms enigszins aangepaste omstandigheden<br />

beschreven, soms met de bedoeling om kritiek te leveren. De (subjectieve)<br />

visie van de schrijver kleurt de feiten. Lezers die op de hoogte zijn van<br />

de feiten hebben ‘de sleutel’ om zo’n roman te ontsluiten en weten dus op<br />

welke mensen en op welke situaties het vertelde betrekking heeft. Soms<br />

geeft de auteur zelf in een voor- of nawoord ‘de sleutel’ door te vertellen<br />

over wie en wat de roman echt gaat.<br />

Multatuli – Max Havelaar of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij<br />

(1860), W.A. Paap – Vincent Haman (1898), Willem Frederik Hermans – Onder professoren<br />

(1975), J.J. Voskuil – Het bureau (1996-2000), Connie Palmen – Lucifer (2007),<br />

Doeschka Meijsing – Over de liefde (2008)<br />

Streekroman – Tegenwoordig een genre waar wat op neergekeken wordt,<br />

maar oorspronkelijk een volwaardig literair genre. De omgeving waar deze<br />

romans zich afspelen is het platteland: boerderijen, kleine dorpen. De<br />

streekromans van nu zijn vaak traditioneel van opvatting (vaak ook religieus).<br />

De laatste jaren is het woord ‘plattelandsroman’ in zwang gekomen<br />

om de literaire romans die een ruraal karakter hebben te onderscheiden van<br />

de meer conservatieve lectuurboeken voor de oudere vrouw.<br />

Streekroman: Antoon Coolen – Dorp aan de rivier (1934), Peelwerkers (1953), Herman<br />

de Man – Het wassende water (1925), Theun de Vries – Het geslacht Wiarda (1972), Jos<br />

van Manen Pieters – Tuinfluiter trilogie (1964), Henny Thijssing-Boer – Dorp onder de<br />

zon trilogie (2007)<br />

Plattelandsroman: Gerbrand Bakker – Boven is het stil (2006), Ricus van de Coevering<br />

– Sneeuweieren (2007), Max Niematz – Kromzicht (2008), Martin Hendriksma – Familievlees<br />

(2008)<br />

Strekkingsroman/tendensroman – De schrijver wil bewijzen dat een<br />

bepaald systeem of een bepaalde handelwijze fout is. Hij heeft daarbij de<br />

bedoeling mensen wakker te schudden in de hoop dat er ook werkelijk iets<br />

aan het systeem zal veranderen of dat er excuus wordt gemaakt voor een<br />

verkeerde handelwijze. Vaak gaat het hierbij om een maatschappelijk probleem,<br />

soms ook om een meer persoonlijk probleem.<br />

H. Beecher Stowe – De hut van oom Tom (1852, oorspronkelijk Amerikaans), Multatuli<br />

– Max Havelaar of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij (1860)<br />

Strip(verhaal) – Een bijzondere vorm van lectuur/literatuur, omdat naast<br />

tekst ook beeld (tekening of foto) een rol speelt. Strips zijn niet meer weg te<br />

het boek<br />

47


zoals Ezzulia. Sommige kranten, zoals n r c Handelsblad,<br />

werken al samen met literaire nieuwsblogs,<br />

zoals De Papieren Man.<br />

Er treedt dus een verschuiving op in het literaire<br />

landschap. De invloed van recensies op<br />

Een recensie moet in ieder geval bestaan uit een<br />

weergave van een verhaal, een eindoordeel en<br />

argumenten bij dat oordeel. Wie een recensent<br />

enige tijd volgt, zal erachter komen dat vaak<br />

dezelfde soort argumenten gebruikt worden.<br />

Op grond van die argumenten zou je de poëtica<br />

van een recensent kunnen achterhalen.<br />

Het eindoordeel over een boek staat vaak, maar<br />

niet altijd, op het eind van de recensie. De<br />

argumenten leiden naar zo’n eindoordeel toe.<br />

Je moet op zoek gaan naar als-dan-redeneringen<br />

(of redeneringen die hiertoe te herleiden<br />

zijn): als dit boek vol clichés staat, dan is het<br />

geen goed boek. Die zijn dan weer terug te voeren<br />

tot de overkoepelende ‘rechtvaardiging’ of<br />

‘premisse maior’: als de stijl van een roman<br />

goed is, dan is het een goed boek.<br />

Meestal zal een recensent het niet bij één argument<br />

laten, maar een reeks van (afhankelijke)<br />

argumenten gebruiken om tot een eindoordeel<br />

te komen.<br />

Hieronder staat een globale indeling van argumenten,<br />

gebaseerd op een artikel van H.T.<br />

Boonstra in De Gids, met een kleine uitbreiding.<br />

De argumenten kunnen vanzelfsprekend zowel<br />

positief als negatief uitvallen. Dus overal waar<br />

het internet zal toenemen en daarmee de<br />

invloed van de daar opererende recensenten.<br />

Nadeel van het internet is (voorlopig) dat veel<br />

initiatieven in een razend tempo verschijnen<br />

en verdwijnen.<br />

3.2 Argumenten in recensies<br />

hieronder ‘goed’ staat, kan voor hetzelfde geld<br />

‘slecht’ staan, en omgekeerd. Onder de argumentatiesoort<br />

staat steeds een voorbeeld.<br />

1 Argumenten met<br />

betrekking tot de<br />

werkelijkheid<br />

a Afspiegelingsargument<br />

Als een recensent het argument gebruikt dat<br />

een boek geloofwaardig is, waarheidsgetrouw<br />

of een juiste afspiegeling van de werkelijkheid<br />

geeft, dan heb je te maken met dit argument.<br />

Gaat een recensent juist in op het tegendeel<br />

(bv.: ‘Dit zal een meisje van twaalf nooit doen.’),<br />

dan zal hij het boek negatief waarderen. Dit<br />

afspiegelingsargument geldt ook voor historische<br />

teksten, waarbij een recensent over het<br />

algemeen zal gruwen van anachronismen.<br />

‘Casanova’s jeugdliefde Lucia heeft echt<br />

bestaan, zo blijkt uit het nawoord van Japin.<br />

Hij refereert aan haar in zijn memoires, en<br />

noteert dat hij haar later in zijn leven onverwacht<br />

treft in een bordeel in Amsterdam, “niet<br />

alleen lelijk geworden, maar weerzinwekkend”.<br />

Vanuit deze gegevens ging Japins verbeelding<br />

aan het werk. In Een schitterend gebrek<br />

de lezer<br />

183


184<br />

vult hij vanuit Lucia’s perspectief<br />

de historische<br />

leemte op, op zo’n manier<br />

dat je denkt: zo is het<br />

gegaan, dit is de werkelijkheid.’<br />

Marja Pruis over Een schitterend<br />

gebrek (2003) van<br />

Arthur Japin.<br />

b Abstraheringsargument<br />

Dit argument gaat een stap verder. Het boek<br />

moet niet slechts de werkelijkheid weergeven,<br />

maar die werkelijkheid abstraheren. Het verhaal<br />

krijgt een algemeen geldende of symbolische<br />

waarde.<br />

‘Zoals zo vaak bij Hermans gaat er van allerlei<br />

voorvallen een sterk symbolische kracht<br />

uit. Het lijkje dat achteloos weggegooid<br />

wordt en te midden van geraas en gezwets<br />

onopgemerkt blijft wordt symbool voor de<br />

oorlog. En hoe concreet en beklemmend de<br />

oorlog ook aanwezig is, het boek maakt toch<br />

de indruk van een gesloten geheel waarin<br />

oorlog een beeld wordt voor de verwarring<br />

van het “normale” leven dat nauwelijks<br />

onderscheid maakt tussen een zinvolle<br />

mededeling en een harde knal en waarin alle<br />

zekerheden zich oplossen in de wolk van het<br />

niet weten van de ondertitel.’<br />

Henk Romijn Meijer over Herinneringen van een<br />

engelbewaarder (1971) van Willem Frederik Hermans.<br />

c Engagementsargument<br />

Als uit een boek blijkt dat de schrijver zich voor<br />

een politieke of maatschappelijke zaak inzet en<br />

als dat door de recensent wordt gewaardeerd,<br />

dan gebruikt hij dit argument.<br />

‘Het boek hinkt op twee gedachtes: ener zijds<br />

heeft Zwagerman engagement willen bedrijven,<br />

anderzijds heeft hij geprobeerd een literair<br />

spel met de werkelijkheid te spelen.<br />

Door de halfslachtigheid van die constructie<br />

basisboek literatuur<br />

faalt hij in beide: het verhaal blijft eendimensionaal<br />

en realistisch, terwijl het engagement<br />

belerend en frikkerig is.’<br />

Hans den Hartog Jager over De Buitenvrouw<br />

(1994) van Joost Zwagerman.<br />

d Morele argument<br />

De moraal die uit het boek naar voren komt is<br />

goed volgens de recensent en daarom waardeert<br />

hij het boek. Meestal wordt dit argument<br />

in negatieve zin gebruikt als het boek niet voldoet<br />

aan de politieke ideeën of religieuze opvattingen<br />

van de recensent. Vooral in de jaren zestig<br />

werden nog veel morele argumenten<br />

gebruikt tegen boeken van schrijvers als Gerard<br />

Reve en Jan Wolkers. Tegenwoordig zie je dit<br />

argument niet erg vaak meer, maar nog wel bij<br />

confessionele kranten, zoals het Nederlands<br />

Dagblad en het Reformatorische Dagblad.<br />

‘Er staan geborneerde opmerkingen in, over<br />

homoseksualiteit vooral, die niet gerechtvaardigd<br />

worden door het feit dat ze in de mond<br />

van een homo worden gelegd. Nog minder te<br />

rechtvaardigen is het waas van dubbel en<br />

driedubbel geïroniseerd, maar onmiskenbaar<br />

antisemitisme dat over bepaalde passages<br />

hangt.’<br />

Aad Nuis over Mystiek Lichaam (1986) van<br />

Frans Kellendonk.<br />

2 Argumenten met<br />

betrekking tot de auteur<br />

a Expressief argument<br />

De persoonlijkheid van een schrijver moet tot<br />

uiting komen in een boek. Een boek wordt<br />

negatief gewaardeerd als een auteur zich niet<br />

blootgeeft of onoprecht is (terwijl een andere<br />

recensent dat juist als literair spel weer zou<br />

kunnen waarderen).<br />

‘Deze prevelende monoloog (er “gebeurt”<br />

niets in dit boek dan een voortdurend hardop<br />

denken) is een staaltje van een introspectie,<br />

van zelfanalyse, van innerlijk doorschouwen,


196<br />

4.1 Literaire tijdschriften<br />

Voordat schrijvers bij uitgevers aankloppen,<br />

proberen ze vaak te publiceren in een literair<br />

tijdschrift. Tijdschriften geven beginnende<br />

auteurs nog wel eens een kans. Voor een auteur<br />

en een lezer is het belangrijk om te weten waar<br />

een tijdschrift voor staat (welke poëtica een<br />

tijdschrift heeft). In het begin van de twintigste<br />

eeuw was de inhoud van een literair tijdschrift<br />

vaak gekleurd door het geloof waartoe men<br />

behoorde of de overtuiging die men aanhing.<br />

Literaire tijdschriften hebben het aan het begin<br />

van de eenentwintigste eeuw wat moeilijker. In<br />

2008 schreef Karel Berkhout in n r c Handelsblad:<br />

‘Wie alle goed geschreven en belangwekkende<br />

publicaties uit de twaalf gesubsidieerde<br />

literaire tijdschriften naast elkaar legt, heeft<br />

kopij voor pakweg drie echt interessante tijdschriften.<br />

Het ligt dan ook voor de hand om de<br />

literaire tijdschriften te saneren en te laten<br />

fuseren.’ De literaire tijdschriften hebben weinig<br />

abonnees (een paar honderd meestal), dus<br />

het pleidooi is zo gek nog niet.<br />

Ook Lisa Kuitert, hoogleraar Boekwetenschap<br />

aan de Universiteit van Amsterdam, plaatste<br />

vraagtekens bij het voortbestaan van literaire<br />

tijdschriften, maar uiteindelijk pleit ze toch<br />

voor het behoud ervan op de website van Taalschrift.<br />

Ze geeft twee redenen: ‘Ik denk dat juist<br />

het werken op papier een extra status geeft aan<br />

een gepubliceerde tekst.’ En: ‘Een tweede argument<br />

voor de papieren tijdschriften is dat ze<br />

soms een spreekbuis van een literaire generatie<br />

of groep blijken te zijn – iets wat je vaak pas<br />

achteraf kunt herkennen.’<br />

Hierna volgt een (niet-volledige) lijst van<br />

bestaande literaire tijdschriften en enkele<br />

bekende literaire tijdschriften uit het verleden.<br />

Armada – Tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt<br />

met aandacht voor wereldliteratuur.<br />

Awater – Tijdschrift louter over poëzie. Veel<br />

recensies, interviews en essays en natuurlijk<br />

basisboek literatuur<br />

gedichten en altijd zeer actueel. De eerste<br />

Dichter des Vaderlands, Gerrit Komrij, stond<br />

aan de wieg van dit blad dat ook bundels meestuurt<br />

aan abonnees.<br />

Barbarber – Bestond tussen<br />

1958 en 1971 (alhoewel<br />

het nooit officieel is<br />

opgeheven) en had een<br />

merkwaardige langgerekte<br />

vorm. K. Schippers,<br />

J. Bern lef en G. Brands<br />

zijn de bekendste redacteuren.<br />

De schrijvers in<br />

het blad keken op een<br />

andere manier naar de<br />

werkelijkheid dan hun<br />

voorgangers, de Vijftigers:<br />

met registrerende waarneming,<br />

zintuiglijke in drukken<br />

en een gebrek aan<br />

literaire verfraaiing. Het<br />

‘gewone’ werd onderwerp<br />

van gedichten en proza.<br />

Zo schreef Schippers een<br />

gedicht over een man die<br />

in de auto stapt en een<br />

gedicht over de manier<br />

waarop bloemen geuren.<br />

Het effect van dit literaire<br />

werk is vaak humoristisch;<br />

tevens dwingt het<br />

je als lezer om met meer<br />

of anders gerichte aandacht<br />

naar de werkelijkheid<br />

te kijken. Ook in<br />

latere romans van Bernlef<br />

kom je Barbarberelementen<br />

tegen. Hersenschimmen<br />

kun je bijvoorbeeld lezen<br />

als het ziekteproces van<br />

een dementerende man,<br />

maar ook als een andere


wijze van het ervaren van de werkelijkheid<br />

omdat je zaken vergeet en anders interpreteert.<br />

Andere bekende schrijvers binnen dit blad: Jan<br />

Hanlo, Judith Herzberg en Chris J. van Geel.<br />

Boek – Glossy met veel recensies en interviews.<br />

Bedoeld voor een breed lezerspubliek. Nauwelijks<br />

oorspronkelijk proza of poëzie.<br />

Boekdelen – Tijdschrift voor lezers die zijn aangesloten<br />

bij leeskringen. Interviews met gearriveerde<br />

auteurs en besprekingen van boeken<br />

voor een groot publiek. Ook met leestips en<br />

gesprektips. Vind je vooral in bibliotheken.<br />

De Contrabas – Internettijdschrift met bijna<br />

alleen poëtisch nieuws. Wordt dagelijks ververst.<br />

Uit de website is ook een poëzie-uitgeverij<br />

met dezelfde naam voortgekomen met de<br />

Contrabasreeks. Drijvende krachten zijn Chrétien<br />

Breukers en Ton van ’t Hof met hulp van<br />

enkele andere medewerkers. www.decontrabas.<br />

com.<br />

Forum – Een van de meest toonaangevende en<br />

invloedrijke tijdschriften voor de Tweede<br />

Wereldoorlog. Toch verscheen het tijdschrift<br />

slechts vier jaargangen, tussen 1931 en 1935.<br />

Menno ter Braak, E. Du Perron en de Vlaming<br />

Maurice Roelants zaten in de eerste redactie.<br />

Onlosmakelijk met het tijdschrift verbonden is<br />

de ‘vorm of vent-discussie’. De Fo rum schrijvers<br />

zet ten zich af<br />

tegen poëzie en<br />

literatuur die louter<br />

om de vorm<br />

draaide. Ze prefereerden<br />

lite ra tuur<br />

waar de persoonlijkheid<br />

van de<br />

schrijver (de vent)<br />

in doorklonk. Of<br />

zoals de redactie in het eerste nummer ter<br />

inleiding schreef:<br />

‘Men versta ons wel: wij stellen ons hier niet<br />

voor of tegen de poëzie, wij kiezen uitsluitend<br />

partij tegen de vergoding van den vorm<br />

(de magie der ‘creatie’, zooals men dat in<br />

Nederland heeft genoemd, terwijl men in<br />

Vlaanderen van verliteratureluren der kunst<br />

heeft gesproken) ten koste van den creatieven<br />

mensch; wij verdedigen de opvatting,<br />

dat de persoonlijkheid het eerste en laatste<br />

criterium is bij de beoordeeling van den<br />

kunstenaar. Welke wonderen zich ook bij<br />

het scheppingsproces mogen afspelen: zij<br />

schijnen ons dan eerst van belang, wanneer<br />

de persoonlijkheid van den kunstenaar zich<br />

voor ons in zijn werk bevestigt.’<br />

Forum is bekend geworden vanwege de vele<br />

polemische stukken; deze konden ook een<br />

politiek karakter hebben. Ter Braak waarschuwde<br />

al in 1934 tegen het nationaalsocialisme.<br />

Bekende schrijvers die publiceerden in<br />

Forum waren J.J. Slauerhoff,<br />

Simon Vestdijk en Gerard<br />

Walschap.<br />

Gard Sivik – Van oorsprong Vlaams tijdschrift<br />

(1955), maar met de komst van Armando, Cornelis<br />

Bastiaan Vaandrager, Hans Verhagen en<br />

Hans Sleutelaar al snel overheerst door de<br />

‘Rotterdammers’, die met hun realistische,<br />

nuchtere rechttoe rechtaan-teksten een duidelijke<br />

tegenstem tegen de Vijftigers vormden. In<br />

1964 verscheen het laatste nummer.<br />

De Gids – Het oudste literaire tijdschrift van<br />

Nederland dat nog bestaat. Opgericht in 1837<br />

door E.J. Potgieter en C.P.E. Robidé van der Aa.<br />

Naast letterkundige zaken houdt men zich ook<br />

bezig met politieke, sociale en wetenschappelijke<br />

vraagstukken. Zo staat er in de eerste jaargang<br />

een korte beschouwing over de ‘Handleiding<br />

tot het stellen van Bliksem-Afleiders, door den<br />

Luitenant-Generaal Baron Kraijenhoff’. Maar<br />

de literaire wereld<br />

197


Register<br />

A<br />

ab ovo 129<br />

abele spelen 71<br />

abstracte motieven 113<br />

abstraheringsargument 184<br />

absurdistisch toneel 71<br />

academisten 97<br />

acconsonerend rijm 155<br />

achronologisch vertellen 111-112<br />

acrostichon 51<br />

aemulatio 82<br />

afspiegelingsargument 183<br />

alba 69<br />

allegorie 32<br />

alliteratie 155<br />

allocutie 159<br />

allusie 164<br />

ambiguïteit 164<br />

amfibrachys 153<br />

anakreontische poëzie 51<br />

anapest 153<br />

antagonist 108<br />

anticipatie 112<br />

antiheld 107<br />

antimetrie 154<br />

antipetrarkistische poëzie 65<br />

antithese 164<br />

Apocalyps 115<br />

apokoinou 160<br />

arcadische poëzie 52<br />

archaïsme 128<br />

argument:<br />

abstraheringsargument 184<br />

afspiegelingsargument 183<br />

auteurspoëtica-~ 185<br />

compositorisch ~ 186<br />

didactisch ~ 186<br />

emotioneel ~ 186<br />

engagementsargument 184<br />

expressief ~ 184<br />

identificatieargument 186<br />

intentioneel ~ 185<br />

moreel ~ 184<br />

originaliteitsargument 187<br />

relativiteitsargument 187<br />

stilistisch ~ 186<br />

traditieargument 187<br />

Arthurroman 45<br />

assonantie 155<br />

asyndetische vergelijking 170<br />

asyndeton 161<br />

aubade 69<br />

auctoriaal:<br />

expliciet ~ 101<br />

impliciet ~ 102<br />

auctoriale verteller 101-102<br />

auteurspoëtica-argument 185<br />

autobiografisch schrijven 22-28<br />

autobiografische roman 32<br />

avonturenroman 32<br />

historische ~ 39<br />

B<br />

bakerrijm 52<br />

ballade 52<br />

ballonstrip 48<br />

barok 82<br />

beeldroman 48<br />

beeldspraak 169-174<br />

beeldverhaal 48<br />

beginrijm 155<br />

bekentenisliteratuur 33<br />

bekering 116<br />

belevend ik 104<br />

beweging van Tachtig 88<br />

bibliotheek 205<br />

biedermeier romantiek 88<br />

Bijbels humanisme 80<br />

bijfiguur 107<br />

bildungsroman 42<br />

binnenrijm 157<br />

biografie 33<br />

biografische roman 33<br />

blank vers 158<br />

blauwbaardmotief 124<br />

blijspel 71-72<br />

Boekenweek 206<br />

Boekenweekgeschenk 206<br />

boekhandel 203-204<br />

boete 117<br />

Brechtiaans toneel 72-73<br />

briefroman 33<br />

Brits-Keltische roman 45<br />

bruiloftslied 54<br />

register<br />

251


252<br />

bucolische poëzie 52<br />

burleske poëzie 54<br />

C<br />

cadavre exquis 95<br />

calligramme 54<br />

catharsis 75<br />

Charon 119<br />

chiasme 160<br />

chickletlit 34<br />

chicklit 34<br />

christelijke motieven 115-118<br />

chronologisch vertellen 111-112<br />

chute 68<br />

classicisme 82<br />

Frans ~ 83<br />

classicistisch treurspel 74<br />

Frans ~ 76-77<br />

cliffhanger 130<br />

clute 73<br />

coleur locale 39<br />

column 34<br />

commedia dell’arte 73<br />

competentie, literaire ~ 239-244<br />

compositorisch argument 186<br />

concrete poëzie 55<br />

continu vertellen 111<br />

Contrareformatie 81<br />

creatio 85<br />

cultroman 34<br />

cultuurhistorische motieven 124-<br />

126<br />

cultuursprookje 31<br />

cursiefje 34<br />

cynisme 129<br />

D<br />

dactylus 153<br />

dada(ïsme) 94<br />

dagboek(briev)en 34<br />

dagelied 69<br />

detective 35<br />

determinisme 41<br />

deugden 116<br />

deus ex machina 75<br />

devotie, moderne ~ 79<br />

dichtgenootschap 83<br />

didactisch argument 186<br />

basisboek literatuur<br />

dierenroman 35<br />

discontinu vertellen 111<br />

distanzstellung 160<br />

distichon 158<br />

doktersroman 35<br />

Don Quichot-motief 125<br />

dramatiek 30, 71-77<br />

drie koningen 116<br />

drogreden 188<br />

dubbelrijm 156<br />

dubbelroman 35<br />

duivel 116<br />

dysfemisme 165<br />

dystopie 46<br />

E<br />

echodicht 55<br />

écriture automatique 95<br />

Egidiuslied 56<br />

egodocument 33<br />

eindrijm 156<br />

eindtermen onderwijs 214-216<br />

Electra 119<br />

elegie 56<br />

elisie 154<br />

ellips 161<br />

emblemata 57<br />

emotioneel argument 186<br />

engagementsargument 184<br />

enjambement 152<br />

enkelvoudig personaal 102-103<br />

enumeratie 161<br />

envoi 52<br />

epenthesis 154<br />

epiek 30-50<br />

epigram 57<br />

epitaaf 59<br />

erlebte Rede 129<br />

esbat(t)ement 73<br />

escapisme 85<br />

essay 36<br />

estheticisme 88<br />

eufemisme 165<br />

Euridyce 121<br />

exclamatie 161<br />

existentialistische roman 36<br />

experimentele poëzie 97<br />

experimentele roman 36<br />

expliciet auctoriaal 101<br />

expressief argument 184<br />

expressionisme 93-94<br />

humanitair ~ 93<br />

organisch ~ 93<br />

F<br />

fabel 37, 99<br />

faction 40<br />

familieroman 37<br />

fantasy 46<br />

faustmotief 125<br />

feministische roman 37<br />

feniks 123<br />

flashback 112<br />

flashforward 112<br />

flat character 106<br />

fotostrip 48<br />

Frankische roman 44<br />

Frans classicisme 83<br />

Frans classicistisch treurspel<br />

76-77<br />

G<br />

gayroman 38<br />

gebroken rijm 158<br />

geëngageerde literatuur 38<br />

geestelijk toneel 73<br />

geestelijke lyriek 58<br />

gekruist rijm 157<br />

gelegenheidsgedicht 58<br />

gelijk rijm 155<br />

gelijkenis 42<br />

genitiefvergelijking 170<br />

genre 30<br />

genreleer 30-77<br />

gepaard rijm 157<br />

Germaans rijm 155<br />

geuzenlied 59<br />

gevoelige Verlichting 84<br />

Gids, De 88<br />

gij-perspectief 105<br />

glijdend rijm 156<br />

gothic novel 38<br />

grafschrift 59<br />

graphic novel 48<br />

grondmotief 114<br />

groteske 38


H<br />

Hades 119<br />

hagiografie 38<br />

haiku 60<br />

Halewijn, Lied van heer ~ 53<br />

halfrijm 155<br />

heiligenleven 38<br />

hekeldicht 46<br />

held 107<br />

Helena 119<br />

herdersdicht 52<br />

hiaat 111<br />

historische roman 39<br />

historische avonturenroman 39<br />

historische ideeënroman 39<br />

psychologische ~ 39<br />

historische romantiek 86<br />

homerische vergelijking 170<br />

hommage 64<br />

homoroman 38<br />

hoofdpersoon 107<br />

hoofse liefde 44<br />

hoofse lyriek 60<br />

hoofse roman 44<br />

hoofsheid 44<br />

horror 40<br />

hortus conclusus 110<br />

humanisme, Bijbels ~ 80<br />

humanitair expressionisme 93<br />

humoristische romantiek 87<br />

hymne 60<br />

hypallage 165<br />

hyperbool 165<br />

hysteron proteron 166<br />

I<br />

Icarus 119<br />

ICHTYS 118<br />

ideeënroman 40<br />

historische ~ 39<br />

identiek rijm 155<br />

identificatieargument 186<br />

ik:<br />

belevend ~ 104<br />

vertellend ~ 104<br />

ik-verteller 103-104<br />

imitatio 82<br />

impliciet auctoriaal 102<br />

impressionisme 89-90<br />

in medias res 129<br />

innerlijke monoloog 106<br />

inspiratie 10-17<br />

intentioneel argument 185<br />

interpretatie 174<br />

intertekstualiteit 100<br />

intrige 99<br />

inversie 162<br />

ironie 128<br />

is-/was-vergelijking 170<br />

J<br />

jambe 153<br />

jij-perspectief 105<br />

journalistieke roman 40<br />

K<br />

kadervertelling 43<br />

kafkaësk 126<br />

Karelroman 44<br />

kasteelroman 40<br />

kerndoelen onderwijs 214-216<br />

kettingrijm 157<br />

Kinderboekenweek 206<br />

Kinderboekenweekgeschenk 206<br />

klassiek-mythologische motieven<br />

119-124<br />

klassieke roman 45<br />

klinkdicht 68<br />

klinkerrijm 155<br />

klinkert 68<br />

klucht 73<br />

knittelvers 60<br />

komedie 71-72<br />

koningen, drie ~ 116<br />

kreeftdicht 68<br />

kreupelrijm 156<br />

kwatrijn 158<br />

L<br />

ladlit 34<br />

lam 116<br />

landjuweel 80<br />

lectuur 49<br />

leesdossier 228<br />

opdrachten 247-249<br />

legende 31<br />

leidmotief 114<br />

lesbische roman 41<br />

Lethe 120<br />

lijkdicht 61<br />

limerick 61<br />

literaire competentie 239-244<br />

literaire organisaties 206<br />

literaire tijdschriften 196-201<br />

literatuur, geëngageerde ~ 38<br />

literatuurprijzen 209-212<br />

litotes 166<br />

locus amoenus 109<br />

lofdicht 61<br />

lolitamotief 126<br />

lyriek 30, 51-70<br />

geestelijke ~ 58<br />

hoofse ~ 60<br />

wereldlijke ~ 70<br />

M<br />

Maand van het Spannende Boek<br />

207<br />

madeleinemotief 126<br />

magisch-realistische roman 41<br />

mannelijk rijm 156<br />

manuscript 202<br />

Maria 117<br />

massaliteratuur 49<br />

mediis in rebus 129<br />

meervoudig perspectief 105<br />

memoires 41<br />

metafoor 169<br />

~ in engere zin 170-171<br />

metonymia 172-174<br />

metrum 152-154<br />

middenrijm 157<br />

mirakelspel 74<br />

moderne devotie 79<br />

modernisme 92<br />

mondeling 229<br />

monologue intérieur 106<br />

monoloog, innerlijke ~ 106<br />

monostichon 158<br />

moraliteit 74<br />

moreel argument 184<br />

motieven 113-126<br />

abstracte ~ 113<br />

blauwbaardmotief 124<br />

didactiek<br />

register<br />

253


254<br />

christelijke ~ 115-118<br />

cultuurhistorische ~ 124-126<br />

Don Quichot-motief 125<br />

faustmotief 125<br />

grondmotief 114<br />

klassiek-mythologische ~ 119-<br />

124<br />

leidmotief 114<br />

lolitamotief 126<br />

madeleinemotief 126<br />

vatersuchemotief 126<br />

verhaalmotieven 113<br />

verlossersmotief 118<br />

motto 100<br />

Muiderkring 82<br />

mysteriespel 74<br />

mystiek 79<br />

mythe 30<br />

N<br />

naamdicht 51<br />

naturalisme 89<br />

naturalistische roman 41<br />

Natureingang 110<br />

neologisme 128, 167<br />

neoromantiek 92<br />

nevenfiguur 107<br />

New Journalism 40<br />

nieuw realisme 97<br />

Nieuwe Zakelijkheid 96<br />

O<br />

octaaf 159<br />

ode 62<br />

Oedipus 120-121<br />

oedipuscomplex 121<br />

omarmend rijm 158<br />

onbetrouwbaar perspectief 105<br />

onomatopee 167<br />

ontwikkelingsroman 42<br />

oogrijm 156<br />

oorlogsroman 42<br />

Oosterse roman 45<br />

opdracht 100<br />

open plekken 191<br />

organisaties, literaire ~ 206<br />

organisch expressionisme 93<br />

basisboek literatuur<br />

originaliteitsargument 187<br />

Orpheus 121<br />

overlooprijm 157<br />

oxymoron 167<br />

P<br />

paard van Troje 122<br />

pantoen 62<br />

parabel 42<br />

paradijs 117<br />

paradox 168<br />

parafrase 174<br />

parallellisme 162<br />

parisoordeel 122<br />

parlando 65<br />

parodie 62<br />

pars pro toto 173<br />

pastiche 64<br />

pastorale poëzie 52<br />

personaal, enkelvoudig ~ 102-103<br />

personages 106-108<br />

personale verteller 102<br />

personenschema 107<br />

personificatie 172<br />

perspectief 101-106<br />

gij-~ 105<br />

jij-~ 105<br />

meervoudig ~ 105<br />

onbetrouwbaar ~ 105<br />

petrarkisme 82<br />

petrarkistisch portret 64<br />

petrarkistische poëzie 64-65<br />

Phoenix 123<br />

picareske 46<br />

piëtisme 83<br />

plattelandsroman 47<br />

pleonasme 168<br />

plot 99<br />

poésie parlante 65<br />

poésie pure 66<br />

poëtica 18-21<br />

autonomistische ~ 19<br />

expressieve ~ 19<br />

mimetische ~ 19<br />

pragmatische ~ 19-20<br />

poëzie 151-179<br />

anakreontische ~ 51<br />

antipetrarkistische ~ 65<br />

arcadische ~ 52<br />

bucolische ~ 52<br />

burleske ~ 54<br />

concrete ~ 55<br />

experimentele ~ 97<br />

pastorale ~ 52<br />

petrarkistische ~ 64-65<br />

spreektaalpoëzie 65<br />

polysyndeton 161<br />

postmodernisme 98<br />

probleemroman 43<br />

proëzie 66<br />

prolepsis 162<br />

protagonist 108<br />

proza 99-150<br />

prozagedicht 66<br />

psychologische historische roman<br />

39<br />

psychologische roman 43<br />

puntdicht 57<br />

Q<br />

queeste 130<br />

quintet 159<br />

R<br />

raamvertelling 43<br />

rationalisme 84<br />

readymade 66<br />

realisme 89<br />

nieuw ~ 97<br />

sociaal ~ 92<br />

recensenten 182-183<br />

recensie, argumenten in ~ 183-<br />

188<br />

rederijkers 80<br />

rederijkersballade 52<br />

Reformatie 81<br />

refrein 67<br />

reisjournaal 44<br />

reisroman 44<br />

reisverhalen 44<br />

imaginaire ~ 44<br />

relativiteitsargument 187<br />

Renaissance 82<br />

repetitio 163


etorische vraag 163<br />

retrograde 68<br />

retroversie 112<br />

Reveil 86<br />

ridderroman 44-45<br />

rijk rijm 155<br />

rijm 155-158<br />

acconsonerend ~ 155<br />

alliteratie 155<br />

assonantie 155<br />

beginrijm 155<br />

binnenrijm 157<br />

blank vers 158<br />

dubbelrijm 156<br />

eindrijm 156<br />

gebroken ~ 158<br />

gekruist ~ 157<br />

gelijk ~ 155<br />

gepaard ~ 157<br />

Germaans ~ 155<br />

glijdend ~ 156<br />

halfrijm 155<br />

identiek ~ 155<br />

kettingrijm 157<br />

klinkerrijm 155<br />

kreupelrijm 156<br />

mannelijk ~ 156<br />

middenrijm 157<br />

omarmend ~ 158<br />

oogrijm 156<br />

overlooprijm 157<br />

rijk ~ 155<br />

slepend ~ 156<br />

staand ~ 156<br />

stafrijm 155<br />

verspringend ~ 158<br />

volrijm 155<br />

voorrijm 156<br />

vrouwelijk ~ 156<br />

weesrijm 158<br />

rijmschema 157<br />

ritme 154-155<br />

robinsonade 45<br />

roman:<br />

Arthurroman 45<br />

autobiografische ~ 32<br />

avonturenroman 32<br />

beeldroman 48<br />

bildungsroman 42<br />

biografische ~ 33<br />

briefroman 33<br />

Brits-Keltische ~ 45<br />

cultroman 34<br />

dierenroman 35<br />

doktersroman 35<br />

dubbelroman 35<br />

existentialistische ~ 36<br />

experimentele ~ 36<br />

familieroman 37<br />

feministische ~ 37<br />

Frankische ~ 44<br />

gayroman 38<br />

historische ~ 39<br />

historische avonturenroman 39<br />

historische ideeënroman 39<br />

homoroman 38<br />

hoofse ~ 44<br />

ideeënroman 40<br />

journalistieke ~ 40<br />

Karelroman 44<br />

kasteelroman 40<br />

klassieke ~ 45<br />

lesbische ~ 41<br />

magisch-realistische ~ 41<br />

naturalistische ~ 41<br />

ontwikkelingsroman 42<br />

oorlogsroman 42<br />

Oosterse ~ 45<br />

plattelandsroman 47<br />

probleemroman 43<br />

psychologische ~ 43<br />

psychologische historische ~ 39<br />

ridderroman 44-45<br />

schelmenroman 46<br />

sleutelroman 47<br />

streekroman 47<br />

strekkingsroman 47<br />

tendensroman 47<br />

toekomstroman 46<br />

voorhoofse ~ 44<br />

zedenroman 50<br />

romance 68<br />

romantiek 85<br />

biedermeier ~ 88<br />

historische ~ 86<br />

humoristische ~ 87<br />

zwarte ~ 86<br />

rondeel 68<br />

round character 107<br />

ruimte 109-110<br />

S<br />

sage 31<br />

sarcasme 128<br />

satan 116<br />

satire 46<br />

scanderen 152<br />

schelmenroman 46<br />

schriftelijke toets 229<br />

schrijven, autobiografisch ~ 22-28<br />

schuld en boete 117<br />

sciencefiction 46<br />

semantische stijlfiguren 164-169<br />

sensitivisme 91<br />

sentimentalisme 84<br />

septet 159<br />

sextet 159<br />

Sisyphus 123<br />

slashboek 46<br />

slepend rijm 156<br />

sleutelroman 47<br />

sociaal realisme 92<br />

sonnet 68<br />

sonnettencyclus 69<br />

sonnettenkrans 69<br />

sotternie 73<br />

Spannende Boek, Maand van<br />

het ~ 207<br />

spanning 99<br />

speaking names 108<br />

spondee 153<br />

spreektaalpoëzie 65<br />

sprookje 31<br />

staand rijm 156<br />

stafrijm 155<br />

stijl 127-129<br />

stijlfiguren:<br />

semantische ~ 164-169<br />

syntactische ~ 159-163<br />

stilistisch argument 186<br />

stockregel 52<br />

register<br />

255


256<br />

stream of consciousness 106<br />

streekroman 47<br />

strekkingsroman 47<br />

strip 47-48<br />

stripverhaal 48<br />

strofebouw 158-159<br />

stromingen 78-98<br />

Styx 123<br />

sujet 99<br />

surrealisme 95<br />

symbolen 113-126<br />

symbolisme 92<br />

synesthesie 172<br />

syntactische stijlfiguren 159-163<br />

T<br />

tabula rasa 84<br />

Tachtig, beweging van ~ 88<br />

Tachtigers 88<br />

tantaluskwelling 124<br />

Tartarus 119<br />

tautologie 168<br />

tendensroman 47<br />

tertium comparationis 169<br />

terzet 158<br />

terzine 158<br />

thema 114<br />

thriller 49<br />

tijd 110-112<br />

vertelde ~ 110-111<br />

verteltijd 110-111<br />

tijddekking 111<br />

tijdschriften, literaire ~ 196-201<br />

tijdverdichting 111<br />

tijdversnelling 111<br />

tijdvertraging 111<br />

toekomstroman 46<br />

toets, schriftelijke ~ 229<br />

toneel:<br />

absurdistisch ~ 71<br />

Brechtiaans ~ 72-73<br />

geestelijk ~ 73<br />

wereldlijk ~ 77<br />

totum pro parte 173<br />

traditieargument 187<br />

tragedie 74-76<br />

basisboek literatuur<br />

translatio 82<br />

treurspel 74-77<br />

classicistisch ~ 74<br />

Frans classicistisch ~ 76-77<br />

triviaalliteratuur 49<br />

trochee 153<br />

Trojaanse oorlog 124<br />

Troje, paard van ~ 122<br />

tuyter(t) 68<br />

U<br />

uitgeverijen 202<br />

unanimisme 95<br />

understatement 169<br />

utopie 46<br />

V<br />

val 68<br />

vatersuchemotief 126<br />

ventisme 96<br />

vergelijking 169-170<br />

asyndetische ~ 170<br />

genitiefvergelijking 170<br />

homerische ~ 170<br />

~ in samenstelling 170<br />

is-/was-~ 170<br />

~ met ‘als’/‘zoals’ of ‘gelijk’<br />

170<br />

~ met ‘van’ 170<br />

volledige ~ 170<br />

verhaalmotieven 113<br />

Verlichting 84<br />

gevoelige ~ 84<br />

verloren zoon 117<br />

verlossersmotief 118<br />

vers, vrij ~ 159<br />

verspringend rijm 158<br />

versregels 151-152<br />

versvoet 152<br />

vertelde tijd 110-111<br />

vertellen:<br />

(a)chronologisch ~ 111-112<br />

(dis)continu ~ 111<br />

vertellend ik 104<br />

verteller:<br />

auctoriale ~ 101<br />

ik-~ 103-104<br />

personale ~ 102-103<br />

we-~ 105<br />

vertelstructuur 129-130<br />

verteltijd 110-111<br />

verwachtingshorizon 191<br />

vie romancée 33<br />

Vijftigers 97<br />

vis 118<br />

vitalisme 94<br />

volksballade 52<br />

volkssprookje 31<br />

volledige vergelijking 170<br />

volrijm 155<br />

volta 68<br />

voorhoofse roman 44<br />

voorrijm 156<br />

vraag, retorische ~ 163<br />

vrij vers 159<br />

vrouwelijk rijm 156<br />

W<br />

wachterlied 69<br />

wagenspel 77<br />

webquest 245<br />

weesrijm 158<br />

wending 68<br />

wereldlijk toneel 77<br />

wereldlijke lyriek 70<br />

western 50<br />

we-verteller 105<br />

witregel 158<br />

Z<br />

zedenroman 50<br />

zelfcorrectie 169<br />

Zestigers 97<br />

Zeventigers 97<br />

zkv 50<br />

Zomerlezen 207<br />

zonden 116<br />

zondeval 118<br />

zoon, verloren ~ 117<br />

zwarte romantiek 86


Het <strong>Basisboek</strong> <strong>Literatuur</strong> is een onmisbaar naslagwerk<br />

voor studenten, scholieren en deelnemers aan leeskringen.<br />

Wat is ook alweer een ‘enjambement’ of<br />

een ‘grondmotief’? Wat verstaan we onder poëticaonderzoek?<br />

Welke argumenten kun je tegenkomen in<br />

een recensie? Het antwoord op deze en honderden<br />

andere vragen is te vinden in het <strong>Basisboek</strong> <strong>Literatuur</strong>.<br />

Het <strong>Basisboek</strong> <strong>Literatuur</strong> is geschreven door Joke van<br />

Balen, Corrie Joosten en Coen Peppelenbos. Zij zijn als<br />

docent verbonden aan de vakgroep Nederlands van de<br />

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!