17.09.2013 Views

Microalgen: het groene goud van de toekomst? (2011) - Welkom bij ...

Microalgen: het groene goud van de toekomst? (2011) - Welkom bij ...

Microalgen: het groene goud van de toekomst? (2011) - Welkom bij ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Uitgegeven in <strong>de</strong> reeks “Groene Grondstoffen”<br />

1. Technologie voor gezondheid en milieu; agenda voor duurzame en<br />

gezon<strong>de</strong> industriële toepassingen <strong>van</strong> organische nevenstromen en agrogrondstoffen<br />

in 2010, Sietze Vellema en Barbara <strong>de</strong> Klerk-Engels (2003).<br />

2. Nieuwe composteerbare verpakkingsmaterialen voor voedseltoepassingen,<br />

Christiaan Bolck, Michiel <strong>van</strong> Alst, Karin Molenveld, Gerald Schennink en<br />

Maarten <strong>van</strong> <strong>de</strong>r Zee (2003).<br />

3. Markten voor <strong>groene</strong> opties: ervaringen in verpakkingen, verven en<br />

isolatiematerialen, Sietze Vellema (samenstelling) (2003).<br />

4. Groene grondstoffen in productie; recente ontwikkelingen op <strong>de</strong> markt,<br />

Harriëtte Bos en Bert <strong>van</strong> Rees (2004).<br />

5. Technologische innovatie in <strong>de</strong> keten; <strong>groene</strong> grondstoffen in<br />

ontwikkeling, Harriëtte Bos en Marc <strong>van</strong> <strong>de</strong>n Heuvel (2005).<br />

6. Bioplastics, Christiaan Bolck (2006).<br />

7. Weekmakers; <strong>groene</strong> grondstoffen bie<strong>de</strong>n nieuwe mogelijkhe<strong>de</strong>n, Karin<br />

Molenveld (2006).<br />

8. Doorbreken <strong>van</strong> <strong>de</strong> innovatieparadox; 9 voorbeel<strong>de</strong>n uit <strong>de</strong> biobased<br />

economy, Christiaan Bolck en Paulien Harmsen (2007).<br />

9. Agrificatie en <strong>de</strong> Biobased Economy; Een analyse <strong>van</strong> 25 jaar beleid en<br />

innovatie op <strong>het</strong> gebied <strong>van</strong> Groene Grondstoffen, Harriëtte Bos (2008).<br />

10. Bioraffinage; Naar een optimale verwaarding <strong>van</strong> biomassa, Bert<br />

Annevelink en Paulien Harmsen (2010).<br />

11. Duurzaamheid <strong>van</strong> biobased producten; Energiegebruik en broeikasgasemissie<br />

<strong>van</strong> producten met suikers als grondstof, Harriëtte Bos, Sjaak<br />

Conijn, Wim Corré, Koen Meesters, Martin Patel (<strong>2011</strong>).<br />

Voor meer informatie zie www.<strong>groene</strong>grondstoffen.nl


Voorwoord<br />

De kweek <strong>van</strong> microalgen kan een belangrijke rol spelen in milieuvrien<strong>de</strong>lijke<br />

productie <strong>van</strong> grondstoffen voor biodiesel. Daarnaast leveren algen tal <strong>van</strong><br />

an<strong>de</strong>re nuttige stoffen voor <strong>de</strong> levensmid<strong>de</strong>len- en chemische industrie. Dit<br />

boekje brengt <strong>de</strong> huidige stand <strong>van</strong> zaken omtrent algenkweek in kaart.<br />

Daarnaast analyseert <strong>het</strong> <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n <strong>van</strong> economisch rendabele<br />

algenkweek op grote schaal voor <strong>de</strong> winning <strong>van</strong> waar<strong>de</strong>volle producten,<br />

inclusief grondstof voor biodiesel.<br />

Hoofdstuk 1 illustreert <strong>de</strong> potentiële rol <strong>van</strong> microalgen in <strong>het</strong> verduurzamen<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> samenleving.<br />

Hoofdstuk 2 beschrijft enkele belangrijke groepen algen en <strong>de</strong><br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n die ze bie<strong>de</strong>n als producenten <strong>van</strong> nuttige stoffen.<br />

Hoofdstuk 3 behan<strong>de</strong>lt <strong>de</strong> belangrijkste algen kweeksystemen en <strong>de</strong> huidige<br />

stand <strong>van</strong> zaken omtrent algenkweek in Ne<strong>de</strong>rland.<br />

Hoofdstuk 4 beargumenteert <strong>de</strong> voor<strong>de</strong>len <strong>van</strong> algenkweek ten opzichte <strong>van</strong><br />

an<strong>de</strong>re landbouw gewassen.<br />

Hoofdstuk 5 analyseert <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n om microalgen op grote schaal<br />

rendabel te kweken en <strong>de</strong> belangrijke rol die <strong>het</strong> Wagenings algencentrum,<br />

AlgaePARC, gaat vervullen in on<strong>de</strong>rzoek naar <strong>de</strong> optimalisatie <strong>van</strong><br />

algenkweek.<br />

Hoofstuk 6 is een samenvatting <strong>van</strong> <strong>de</strong> conclusies en aanbevelingen voor<br />

een rendabele kweek.


Inhoudsopgave<br />

1. Inleiding ....................................................................................... 7<br />

2. <strong>Microalgen</strong> .................................................................................... 9<br />

3. Algenkweek ................................................................................ 13<br />

4. Rol <strong>van</strong> algen in <strong>de</strong> biobased economy ............................................ 19<br />

5. AlgaePARC.................................................................................. 23<br />

6. Conclusies .................................................................................. 29<br />

7. Referenties ................................................................................. 31<br />

Colofon ............................................................................................. 34


1.<br />

Inleeiding<br />

Opkomen<strong>de</strong><br />

economieë ën en <strong>de</strong> ggroeien<strong>de</strong><br />

wereldbevo olking doenn<br />

een stee eds<br />

grroter<br />

beroeep<br />

op <strong>de</strong> natuurlijke<br />

n<br />

hulpbronne en <strong>van</strong> <strong>de</strong> aar<strong>de</strong>. In 2050 zal <strong>de</strong><br />

wereldbevolkking<br />

een geschatte g nnegen<br />

miljard<br />

mense en bedrageen;<br />

an<strong>de</strong>rhalf<br />

keeer<br />

zoveel als <strong>het</strong> hu uidige aantaal.<br />

Hierdoo or zal <strong>de</strong> vraag<br />

naar grondstoff fen<br />

exxplosief<br />

stiijgen.<br />

Nooit<br />

eer<strong>de</strong>r wwas<br />

<strong>de</strong> no oodzaak en n <strong>de</strong> uitdaaging<br />

om <strong>de</strong><br />

saamenlevingg<br />

te verduu urzamen opp<br />

<strong>het</strong> gebie ed <strong>van</strong> ene ergiewinninng,<br />

landbou uw<br />

enn<br />

economiee<br />

groter dan n in <strong>de</strong>ze eeeuw.<br />

Duurzame<br />

pproductieme<br />

etho<strong>de</strong>n vooor<br />

voedsel<br />

en energie<br />

zijn nooodzakelijk<br />

als a<br />

we<br />

niet elkee<br />

vierkante e meter nnatuur<br />

in landbouwgr<br />

rond om wwillen<br />

zette en.<br />

Daaarnaast<br />

moet er een alterrnatief<br />

voo orhan<strong>de</strong>n zijn voor <strong>de</strong> eindige<br />

oliereserves.<br />

. De samen nleving richt<br />

zich dan ook steeds meer op dduurzaamhe<br />

eid<br />

enn<br />

geeft priooriteit<br />

aan <strong>de</strong> recycling<br />

<strong>van</strong> reststromen,<br />

ofwel afvaal,<br />

duurzam me<br />

prroductie<br />

en efficiënt gebruik<br />

<strong>van</strong> energie.<br />

Foto 1: GGroene<br />

alg met m vetdruuppels<br />

in <strong>de</strong> e cel en algenpoe<strong>de</strong>r<br />

( (bron Wild<br />

Frontieers/Hans<br />

Wolkers) W<br />

Dee<br />

kweek v<strong>van</strong><br />

microa algen kan een belan ngrijke <strong>bij</strong>d drage leveeren<br />

aan <strong>het</strong> h<br />

veerduurzameen<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> samenlevin<br />

s ng. Algen zijn<br />

niet alle een in te zeetten<br />

voor <strong>de</strong><br />

mmilieuvrien<strong>de</strong>lijke<br />

pro oductie vaan<br />

talloze grondsto offen, maaar<br />

ook als a<br />

affvalverwerkkers.<br />

Ze groeien g naamelijk<br />

uit tstekend op o afvalstrromen,<br />

zoa als<br />

<strong>bij</strong>voorbeeld<br />

kooldioxi<strong>de</strong><br />

uit roookgassen,<br />

restwater r <strong>van</strong> agrro-industrië<br />

ële<br />

beedrijven<br />

enn<br />

zelfs ver rdun<strong>de</strong> messt.<br />

Hier<strong>bij</strong> zetten ze afval om in bruikba are<br />

7


8<br />

grondstoffen. Algen recyclen zo <strong>de</strong> voedingsstoffen die an<strong>de</strong>rs weg zou<strong>de</strong>n<br />

spoelen, en sluiten zo <strong>de</strong> nutriëntenkringloop met schoner water als bonus.<br />

Maar algen zijn niet alleen veelbelovend als zuiveraars en recyclers. De<br />

algencel bevat zoveel nuttige stoffen dat ze steeds vaker speciaal voor dat<br />

doel gekweekt wor<strong>de</strong>n. Zo is <strong>het</strong> mogelijk via algenkweek stoffen zoals oliën,<br />

eiwitten, zetmeel en pigmenten (<strong>bij</strong>voorbeeld bètacaroteen) te produceren.<br />

Toepassingen <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze stoffen zijn talrijk: <strong>van</strong> biodiesel en bioplastic tot<br />

kleurstoffen en hamburgers.


2.<br />

Micrroalgen<br />

Sooorten<br />

<strong>Microalgen</strong>,<br />

door biolo ogen ook wwel<br />

fytoplankton<br />

genoemd,<br />

zijnn<br />

zeer kleine<br />

plantachtige<br />

organisme en tussen d<strong>de</strong><br />

1-50 micrometer<br />

groot, g zond<strong>de</strong>r<br />

wortels of<br />

bla<strong>de</strong>ren.<br />

Saamen<br />

met <strong>de</strong> d macroalggen<br />

(zeewier)<br />

en 'echte'<br />

waterplanten<br />

maken<br />

mmicroalgen<br />

d<strong>de</strong>el<br />

uit <strong>van</strong> n <strong>de</strong> zogenaaam<strong>de</strong><br />

aquatische<br />

biomassa.<br />

<strong>Microalgen</strong><br />

zzijn<br />

zeer alg gemeen enn<br />

komen me et hon<strong>de</strong>rdduizen<strong>de</strong>n<br />

soorten vo oor<br />

in zowel zoet-<br />

als zee ewater, waaar<br />

ze aan n <strong>de</strong> basis staan <strong>van</strong>n<br />

<strong>de</strong> mees ste<br />

vooedselketenns.<br />

Veel soorten s beezitten<br />

blad dgroen en benutten zonlicht als a<br />

ennergiebron<br />

en zetten zo z kooldioxxi<strong>de</strong><br />

(CO2) om o in biom massa. Bij ddit<br />

proces <strong>van</strong><br />

footosynthesee<br />

producer ren <strong>de</strong> algen<br />

zuursto of (O2). Op<br />

wereldscchaal<br />

maken<br />

mmicroalgen<br />

zzo<br />

ruim driekwart<br />

<strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> benod dig<strong>de</strong> zuurstof<br />

voor ddier<br />

en me ens<br />

aaan.<br />

Met<br />

<strong>het</strong> bloote<br />

oog zijn<br />

microalggen<br />

niet te e zien, ma aar als <strong>het</strong>t<br />

water he eel<br />

voedse elrijk is kan er eeen<br />

massa ale<br />

algenb bloei optre<strong>de</strong>n,<br />

die h<strong>het</strong><br />

water in<br />

een <strong>groene</strong>, g bru uine, blauwwe<br />

of oran nje<br />

soep veran<strong>de</strong>rt.<br />

Slechhts<br />

enke ele<br />

tiendu uizen<strong>de</strong>n va an <strong>de</strong> in tootaal<br />

200.000<br />

tot 80 00.000 ver rschillen<strong>de</strong> soorten zijn<br />

beschr reven door<br />

<strong>de</strong> weteenschap.<br />

Met M<br />

nog zo oveel onbe eken<strong>de</strong> sooorten<br />

vormen<br />

algen een <strong>bij</strong>na onuitputteli<br />

o ijke bron <strong>van</strong><br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n.<br />

De genetische<br />

an nalyse en oor<strong>de</strong>ning<br />

<strong>van</strong><br />

alle so oorten microalgen<br />

is nog in vo olle<br />

gang, waardoor er nog geeen<br />

comple ete<br />

en consistente<br />

in<strong>de</strong>ling<br />

is. . Taxonomen<br />

on<strong>de</strong>rs schei<strong>de</strong>n op o dit momment<br />

enke ele<br />

belang grijke groep pen algen:<br />

Footo<br />

2: Expeerimentele<br />

algenkweek<br />

a kreactor (b bron Wagen ningen Univversiteit)<br />

9


100<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Groenwieeren<br />

of gro oene algen. Met zo’n 7500 7 soorten<br />

een <strong>van</strong>n<br />

<strong>de</strong> groots ste<br />

groepen algen. Dez ze algen beevatten<br />

<strong>het</strong> tzelf<strong>de</strong> blad dgroen als landplante en,<br />

bevatten veel eiwit t en kunnen<br />

on<strong>de</strong>r stress zetm meel en olie<br />

in <strong>de</strong> cel c<br />

opslaan. Er zijn zow wel eencelllige<br />

als me eercellige so oorten. Chllorella<br />

is een<br />

beken<strong>de</strong> eencellige soort, die oook<br />

comme ercieel word dt gekweekkt.<br />

Roodwierren.<br />

Zo’n 5000 voorral<br />

meercellige<br />

marie ene soortenn,<br />

die in <strong>de</strong><br />

getij<strong>de</strong>nzzone<br />

<strong>van</strong> ze ee leven.<br />

Kiezelwieeren<br />

of dia atomeeën. Met meer dan 100.0 000 soortenn<br />

producee ert<br />

<strong>de</strong>ze grooep<br />

eencellige<br />

algen d<strong>de</strong><br />

meeste biomassa op aar<strong>de</strong>. Ze zijn een<br />

onmisbarre<br />

voedselb bron voor <strong>het</strong> dierlijk k plankton in zoet- een<br />

zeewate er.<br />

Deze bruuinige<br />

algen n hebben eeen<br />

<strong>bij</strong>zond <strong>de</strong>r fraai ge evormd skeelet<br />

<strong>van</strong> sili ica<br />

dat als twee helf ften <strong>van</strong> een doosje<br />

op elka aar past. Kiezelwier ren<br />

producerren<br />

vooral olie, o die zee<br />

in <strong>de</strong> cel opslaan. Door<br />

<strong>de</strong> hoeeveelheid<br />

olie o<br />

te variëreen<br />

kunnen ze hun drijjfvermogen<br />

n regelen.<br />

Foto 3: AAlgencellen<br />

n die caroteenoï<strong>de</strong>n<br />

oph hopen (links s, bron Waggeningen<br />

Universiteit)<br />

en kwek ken <strong>van</strong> tweee<br />

verschill len<strong>de</strong> groen nalgen op aagar<br />

platen n<br />

(mid<strong>de</strong>n en n rechts, brron<br />

Wild Fr rontiers/Han ns Wolkers) )<br />

Bruinwieren.<br />

Vrijwe el alle 15000<br />

tot 2000 soorten zijn<br />

meercellige<br />

algen die d<br />

<strong>bij</strong>na alleemaal<br />

allee en in zee vvoorkomen<br />

n. Bruinwie eren zoals blaaswier en<br />

ook stukkken<br />

kelp spoelen s vaaak<br />

op <strong>het</strong> strand aan n en zijn daaardoor<br />

vo oor<br />

veel mennsen<br />

<strong>het</strong> kla assieke zeeewier.<br />

Goudwieren.<br />

Deze groep fraaii<br />

gekleur<strong>de</strong> e eencellige e wieren koomt<br />

met zo o'n<br />

1000 sooorten<br />

voora al voor in zooet<br />

water, hoewel er ook een aaantal<br />

mariene


soorten zijn. Ze zijn in <strong>het</strong> bezit <strong>van</strong> zweepharen, die ze gebruiken om zich<br />

voort te bewegen.<br />

Geel-<strong>groene</strong> wieren. Dit zijn nauwe verwanten <strong>van</strong> <strong>de</strong> bruinwieren, maar<br />

<strong>de</strong> meeste <strong>van</strong> <strong>de</strong> circa 600 soorten zijn eencellig en leven in zoet water.<br />

Nannochloropsis is een uitzon<strong>de</strong>ring: <strong>de</strong>ze snelgroeien<strong>de</strong> soort komt in zee<br />

<br />

voor. Omdat <strong>de</strong>ze alg veel olie als voedselreserve in <strong>de</strong> cel opslaat, vindt<br />

er veel on<strong>de</strong>rzoek plaats naar <strong>de</strong> kweek <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze soort voor <strong>de</strong> winning<br />

<strong>van</strong> grondstof voor biodiesel.<br />

Blauwwieren of cyanobacteriën. Een beruchte alg die soms gif produceert<br />

en in hoge dichthe<strong>de</strong>n <strong>de</strong> waterkwaliteit ernstig kan aantasten.<br />

Blauwalgen slaan voedsel op als zetmeel terwijl <strong>de</strong> cel voor meer dan <strong>de</strong><br />

helft uit eiwit kan bestaan. De soort Spirulina wordt wereldwijd gekweekt<br />

en vooral toegepast als voedingssupplement.<br />

Grondstoffen uit algen<br />

Veel algensoorten kunnen een fors percentage hoogwaardige oliën bevatten,<br />

<strong>de</strong>els bestaand uit omega-3 en omega-6 vetzuren, die als grondstof voor<br />

voedingssupplementen kunnen dienen. De beroem<strong>de</strong> omega-3 vetzuren in vis<br />

komen oorspronkelijk uit microalgen.<br />

Nu zijn er talloze landbouwgewassen die olie of zetmeelachtige stoffen<br />

bevatten waaruit on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re brandstof kan wor<strong>de</strong>n gemaakt. Wat algen<br />

<strong>bij</strong>zon<strong>de</strong>r maakt is dat ze naast grondstof voor energie een grote<br />

verschei<strong>de</strong>nheid aan an<strong>de</strong>re nuttige componenten bevatten. De laatste jaren<br />

zijn er meer dan 15.000 nieuwe chemische verbindingen in algen ont<strong>de</strong>kt.<br />

Naast vetzuren kunnen <strong>de</strong> algencellen ook carotenen (pigmenten variërend<br />

<strong>van</strong> geel tot rood) en an<strong>de</strong>re kleurstoffen, antioxidanten, eiwitten en zetmeel<br />

bevatten. Deze componenten zijn door <strong>de</strong> chemische- en<br />

levensmid<strong>de</strong>lenindustrie als grondstof te gebruiken voor tal <strong>van</strong> producten. De<br />

lijst met uit algen gemaakte producten groeit dan ook gestaag.<br />

Naast hoogwaardige algenproducten voor nichemarkten, zoals algenpoe<strong>de</strong>r<br />

voor <strong>de</strong> voedingssupplementenindustrie en algenextracten voor <strong>de</strong> bestrijding<br />

<strong>van</strong> schimmel in golfvel<strong>de</strong>n, komt er ook steeds meer belangstelling voor<br />

bulkproducten, zoals grondstoffen voor bioplastics, biobrandstoffen, maar ook<br />

algeneiwit voor voedseltoepassingen.<br />

11


12<br />

Productie <strong>van</strong> nuttige stoffen door algen kan gestuurd wor<strong>de</strong>n door <strong>de</strong><br />

kweekcondities te manipuleren. Juist als <strong>de</strong> omstandighe<strong>de</strong>n niet optimaal zijn<br />

en <strong>de</strong> cellen gestrest raken, blijken ze nuttige stoffen te gaan aanmaken zoals<br />

pigmenten, zetmeel en oliën. Zo stimuleert teveel licht <strong>de</strong> productie <strong>van</strong><br />

carotenen in <strong>de</strong> algencel. Die pigmenten zijn tegelijkertijd antioxidanten en<br />

beschermen <strong>de</strong> cel tegen scha<strong>de</strong>lijke vrije radicalen die ontstaan door <strong>de</strong><br />

overdosis licht. Wel neemt <strong>de</strong> groei dan af en kleuren <strong>de</strong> algen <strong>van</strong> groen naar<br />

oranje.<br />

Als er te weinig voeding in <strong>de</strong> vorm <strong>van</strong> stikstof beschikbaar is gaan algen<br />

vooral olie produceren. Algenkwekers maken hier<strong>van</strong> gebruik door algen een<br />

verplicht dieet te laten volgen, waar<strong>bij</strong> onvoldoen<strong>de</strong> voedingsstoffen in <strong>de</strong><br />

kweekvloeistof zitten. Dit remt <strong>de</strong> groei en <strong>de</strong> alg stopt met <strong>de</strong> aanmaak <strong>van</strong><br />

eiwitten en gaat in plaats daar<strong>van</strong> juist meer oliën produceren, die als kleine<br />

bolletjes in <strong>de</strong> cel wor<strong>de</strong>n opgeslagen.


3.<br />

Algeenkweek<br />

k<br />

Kwweeksystemmen<br />

<strong>Microalgen</strong><br />

wwor<strong>de</strong>n<br />

al <strong>de</strong>cennialan<br />

d ng op klein ne schaal vooral<br />

in Azzië<br />

en Noor rd-<br />

Ammerika<br />

gekkweekt,<br />

me eestal voor r toepassing gen in <strong>de</strong> (dier)voediing.<br />

Het ga aat<br />

hiier<br />

echter om een klein<br />

aantal soorten. Spirulina S en n Chlorella zijn hier<strong>van</strong><br />

beeken<strong>de</strong><br />

vooorbeel<strong>de</strong>n.<br />

Kwekers produceren n <strong>de</strong>ze soo orten specciaal<br />

voor <strong>de</strong><br />

vooedingssupplementenindustrie.<br />

OOp<br />

dit mom ment wordt<br />

wereldwijjd<br />

maar zo o'n<br />

50000<br />

ton geddroog<strong>de</strong><br />

alg gen per jaaar<br />

geproduc ceerd.<br />

Err<br />

zijn eeen<br />

viertal verschilleen<strong>de</strong><br />

prod ductiesyste emen in gebruik <strong>bij</strong><br />

algenkwekerrs.<br />

1. . Open vijveers<br />

of raceways<br />

Ondiepe<br />

ringgvormige<br />

kanalen k waaarin<br />

meng ging plaats svindt mett<br />

behulp <strong>van</strong><br />

scchoepenwieelen.<br />

Wereldwijd<br />

zijn dit <strong>de</strong> meest<br />

toege epaste kweeeksysteme<br />

en.<br />

Eeen<br />

belangrrijk<br />

voor<strong>de</strong> eel <strong>van</strong> diit<br />

eenvoud dige ontwe erp is <strong>de</strong> relatief lage<br />

investeringskkosten.<br />

Daar<br />

staat teegenover<br />

dat<br />

zo’n ope en, grote vvijver<br />

mind <strong>de</strong>r<br />

gooed<br />

te conttroleren<br />

is dan d een geesloten<br />

kwe eeksysteem m. Er verdammpt<br />

water en<br />

oook<br />

is dit ssysteem<br />

ge evoelig vooor<br />

infecties s, waardoo or <strong>de</strong> keuzze<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> te<br />

kwweken<br />

algeensoort<br />

zich h beperkt toot<br />

resistent te, snelgroe eien<strong>de</strong> soorrten.<br />

Foto 4: RRaceway<br />

vij jver <strong>bij</strong> Inggrepro<br />

(bron n Wild Fron ntiers/Hans Wolkers)<br />

13


144<br />

Allgenvijvers<br />

zijn echter<br />

niet <strong>het</strong> mmeest<br />

effectieve<br />

kweeksysteem.<br />

Theoretis sch<br />

kaan<br />

door mid<strong>de</strong>l<br />

<strong>van</strong> fotosynthesse<br />

maxima aal 10 proc cent <strong>van</strong> d<strong>de</strong><br />

energie in<br />

zoonlicht<br />

omggezet<br />

word <strong>de</strong>n in chemmische<br />

ene ergie (biom massa). De rest <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

licchtenergie<br />

gaat verlo oren als wwarmte.<br />

In <strong>de</strong> prakti ijk ligt <strong>het</strong>t<br />

percentage<br />

beenutte<br />

zonnne-energie<br />

echter veeel<br />

lager. Vo oor een algenvijver<br />

is s dit circa 1,5 1<br />

prrocent.<br />

Dee<br />

hoeveelheid<br />

licht aaan<br />

<strong>het</strong> oppervlak<br />

is<br />

hoog. BBij<br />

een hoge<br />

licchtintensiteeit<br />

gaat relatief<br />

meerr<br />

licht verlo oren als wa armte dan <strong>bij</strong> een lage<br />

licchtintensiteeit.<br />

Bovend dien dringt zonlicht sl lechts enke ele centimeeters<br />

door in<br />

<strong>de</strong>e<br />

troebelee<br />

vijver. Hierdoor H oont<strong>van</strong>gen<br />

alleen <strong>de</strong> e algencelllen<br />

aan <strong>het</strong> h<br />

opppervlak<br />

veeel<br />

licht.<br />

Footo<br />

5: Algennkweek<br />

in horizontalee<br />

buisreacto or <strong>bij</strong> Hoges school Zeelland<br />

in<br />

saamenwerkinng<br />

met Wag geningen UUniversiteit<br />

in <strong>het</strong> Zeeuwse<br />

Tong project<br />

(bbron<br />

Wild FFrontiers/Ha<br />

ans Wolkerss)<br />

Algenkwe eek in zonnniger<br />

streken<br />

is potent tieel veel pproductieve<br />

er,<br />

mits <strong>de</strong> benutting <strong>van</strong> zonn neenergie<br />

efficiënter wordt. Dat D<br />

kan on<strong>de</strong> er an<strong>de</strong>re door <strong>de</strong> alg a<br />

min<strong>de</strong>r lic cht te latenn<br />

absorbere en,<br />

<strong>bij</strong>voorbeeld<br />

ddoor<br />

<strong>de</strong><br />

antennegrootte<br />

<strong>van</strong>n<br />

algen met m<br />

behulp <strong>van</strong> genetische<br />

modificatie<br />

te verkkleinen.<br />

Do oor<br />

die verm min<strong>de</strong>r<strong>de</strong> llichtabsorptie<br />

zal licht ook o dieper r in <strong>de</strong> vijv ver<br />

doordring gen, waarrdoor<br />

me eer<br />

algen zon nlicht voor fotosynthe ese<br />

ont<strong>van</strong>gen.<br />

Een moogelijk<br />

na<strong>de</strong> eel<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>ze e metho<strong>de</strong>e<br />

is dat <strong>de</strong><br />

genetisch veran<strong>de</strong>rd<strong>de</strong><br />

algen <strong>de</strong><br />

concurren ntie met wildtype<br />

algen<br />

verliezen. .


2. . Enkel-laaggs<br />

of horizo ontale buisrreactoren<br />

Dit<br />

is een geesloten<br />

kwe eeksysteemm,<br />

opgebouw wd uit een enkele laag<br />

horizonta ale<br />

buuizen.<br />

Zo’nn<br />

buisreact tor laat meeer<br />

control le toe en is per vierrkante<br />

met ter<br />

prroductieverr.<br />

Daarnaas st is dit syysteem<br />

makkelijk<br />

op te schalen:<br />

je verlen ngt<br />

simpelweg<br />

<strong>de</strong><br />

buis. Een n belangrijkk<br />

na<strong>de</strong>el va an dit ontwe erp is dat eevenals<br />

<strong>bij</strong> <strong>de</strong><br />

vijjver<br />

<strong>de</strong> lichhtintensiteit<br />

t die op <strong>de</strong> met algen gevul<strong>de</strong> bu uis valt erg hoog is. Een<br />

naa<strong>de</strong>el<br />

<strong>van</strong> aalle<br />

buisrea actoren is d<strong>de</strong><br />

hoge en nergiekoste en <strong>van</strong> <strong>het</strong> rondpompen<br />

vaan<br />

<strong>de</strong> algennsoep.<br />

Ook k <strong>de</strong> gasuitwwisseling<br />

is s <strong>bij</strong> <strong>de</strong>ze systemen s nniet<br />

optimaa al;<br />

O2<br />

bouwt zicch<br />

op en dit<br />

is <strong>bij</strong> hogge<br />

concentr raties giftig g voor algeen.<br />

Daarnaa ast<br />

ligggen<br />

<strong>de</strong> connstructieko<br />

osten mogelijk<br />

hoger.<br />

3. . Driedimennsionale<br />

bu uisreactorenn<br />

Dit<br />

systeem is opgebouwd<br />

uit meeer<strong>de</strong>re<br />

lag gen buizen die verticaaal<br />

op elka aar<br />

geplaa atst zijn en n zo een sooort<br />

vertica ale<br />

panele en, opge ebouwd uuit<br />

buize en,<br />

vorme en. Dit typ pe reactor r heeft <strong>de</strong>e els<br />

<strong>de</strong>zelf f<strong>de</strong> voor- en<br />

na<strong>de</strong>len aals<br />

<strong>de</strong> enke ele<br />

laag buisreactor.<br />

b . Een belanngrijk<br />

versc chil<br />

is dat t <strong>het</strong> probleem<br />

<strong>van</strong> een te hoge<br />

lichtin ntensiteit hier<br />

veel mmin<strong>de</strong>r<br />

spee elt.<br />

Dit komt do oordat <strong>de</strong><br />

vertica aal<br />

gestapel<strong>de</strong><br />

buiz zen als h<strong>het</strong><br />

ware in<br />

elkaar rs schaduw w staan, wwaardoor<br />

<strong>de</strong><br />

lichtin ntensiteit op <strong>het</strong> bbuisoppervlak<br />

lager is. Ook <strong>de</strong> e productiviteit<br />

is hog ger<br />

dan <strong>van</strong> v <strong>de</strong> en nkele laag buisreacto or,<br />

doordat<br />

er mee er buizen op <strong>het</strong>zelf f<strong>de</strong><br />

opper rvlak pas ssen, waaardoor<br />

<strong>de</strong><br />

opbrengst<br />

per<br />

vierkante<br />

met ter<br />

toeneemt.<br />

Footo<br />

6: Drieddimensiona<br />

ale buisreacctor<br />

in Alga aePARC (bro on Wild Froontiers/Han<br />

ns<br />

WWolkers)<br />

15


166<br />

4. . Vlakke plaaat<br />

reactore en<br />

Dit<br />

zijn geslooten<br />

reacto oren opgebbouwd<br />

uit series<br />

vlakk ke, parallelle<br />

platen. Die D<br />

syystemen<br />

zijjn<br />

in theor rie <strong>het</strong> meeest<br />

product tief. Er is geen g ophoping<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> h<br />

giftige<br />

O2 enn<br />

ook is <strong>de</strong> lichtintenssiteit<br />

niet te e hoog. Na<strong>de</strong>el<br />

<strong>van</strong> ddit<br />

systeem is<br />

daat<br />

er relatief<br />

veel ele ektriciteit nodig<br />

is voo or <strong>het</strong> men ngen <strong>van</strong> nnutriënten<br />

en<br />

omm<br />

<strong>de</strong> algenn<br />

in suspen nsie te houu<strong>de</strong>n.<br />

Hierd door is <strong>het</strong> t energieveerbruik<br />

hoo og.<br />

Daaarnaast<br />

iss<br />

<strong>het</strong> toev voegen <strong>van</strong><br />

extra CO2<br />

wat moeilijker<br />

enn<br />

ook is dit<br />

syysteem<br />

watt<br />

lastiger op p te schalenn.<br />

Foto 7: Variatie op p vlakke plaaat<br />

reactor r <strong>van</strong> Provir ron (bron Pr Proviron)<br />

Allgenkweek<br />

in Ne<strong>de</strong>rlan nd<br />

Inn<br />

Ne<strong>de</strong>rlannd<br />

is alg genkweek een relat tief nieuw we activiteeit.<br />

Tal <strong>van</strong><br />

exxperimenteen<br />

komen langzaam<br />

mmaar<br />

zeker r <strong>van</strong> <strong>de</strong> grond<br />

om d<strong>de</strong><br />

toepassing<br />

vaan<br />

microalgen<br />

te on n<strong>de</strong>rzoekenn.<br />

Zo test <strong>de</strong> Stichting<br />

Zeeuwwse<br />

Tong <strong>de</strong><br />

mmogelijkhe<strong>de</strong>en<br />

<strong>van</strong> binnendijksee<br />

viskweek in een gesloten g krringloop:<br />

<strong>het</strong> h<br />

affvalwater<br />

v<strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> ton ngkweek ddient<br />

als voedingsbro<br />

on voor <strong>de</strong>e<br />

kweek <strong>van</strong><br />

kiezelalgen,<br />

ook wel dia atomeeën ggenoemd.<br />

De D gekweekte<br />

diatomeeën<br />

vormen<br />

opp<br />

hun beuurt<br />

weer voedsel v voor<br />

schelpd dieren. De eerste reesultaten<br />

zijn<br />

veeelbelovendd.<br />

De diatomeeënccel<br />

is weliswaar<br />

kwetsbaar, , maar <strong>de</strong><br />

kiezelwieren<br />

zijn <strong>de</strong>so ondanks ggoed<br />

te kweken k in <strong>de</strong> nieuww<br />

ontworpen<br />

kwweekreactoor<br />

<strong>van</strong> trans sparante, pplexiglas<br />

bu uizen.


Eeen<br />

handjevvol<br />

Ne<strong>de</strong>rla<br />

Lggem,<br />

Maris,<br />

Phycom)<br />

Ziij<br />

richten zich voor<br />

Inngrepro<br />

in <strong>het</strong> Gel<strong>de</strong>r<br />

eeen<br />

kleine 44000<br />

m<br />

daagelijkse<br />

o<br />

algensoep<br />

w<br />

Dee<br />

gedroogd<br />

baasisgrondst<br />

sccala<br />

aan kla<br />

2 ndse bedrijjven<br />

(AF&F F, Algaelink k, Aquaphyyto,<br />

Ingrepr ro,<br />

kweekt sinnds<br />

een aa antal jaren algen op kkleine<br />

schaal.<br />

ral op nicchemarkten<br />

n. Zo kwe eekt algennkweekbedr<br />

rijf<br />

se Borculo algen in een e tweetal<br />

open vijveers,<br />

in tota aal<br />

. Grote schooepen<br />

houd <strong>de</strong>n <strong>de</strong> str roming op gang en <strong>de</strong><br />

oogst gebe eurt volleddig<br />

automa atisch. Na <strong>het</strong> aftapppen<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

wordt die in ngedikt en vvervolgens<br />

s tot flinterd dunne velleen<br />

gedroog gd.<br />

<strong>de</strong> algen, al a of niet ttot<br />

kleine pellets sam mengeperstt,<br />

vormen <strong>de</strong><br />

tof voor <strong>de</strong> e talloze alggenproduct<br />

ten die <strong>het</strong> bedrijf vooor<br />

een breed<br />

anten produ uceert.<br />

Footo<br />

8: Inggedikte<br />

alg gensoep, ddrogen<br />

tot flinterdunn ne vellen<br />

peellets<br />

<strong>bij</strong> Inngrepro<br />

(bro on Wild Froontiers/Han<br />

ns Wolkers)<br />

en gepers ste<br />

Ook<br />

kweekbbedrijf<br />

LGem m bedient<br />

hooogwaardigge<br />

algenpro oducten in<br />

buuizen,<br />

in tootaal<br />

zo'n 300<br />

m<br />

is,<br />

tappen me<strong>de</strong>werk<br />

ceentrifuge<br />

sccheidt<br />

verv<br />

algensoep<br />

inn<br />

een kleve<br />

2 een nichem markt. Dit bedrijf prooduceert<br />

ze eer<br />

drie geslo oten kweek ksystemen <strong>van</strong> flexibe ele<br />

per systeem. Als A <strong>de</strong> algen ndichtheid hoog genoeg<br />

kers <strong>de</strong> doonkergroen<br />

ne algenso oep af. Eeen<br />

krachtige<br />

volgens <strong>de</strong> algen <strong>van</strong> <strong>het</strong> water en transformeert<br />

zo <strong>de</strong><br />

rige, groenne<br />

pasta.<br />

17


188<br />

Kosten vaan<br />

open en gesloten kkweeksyste<br />

emen<br />

De kosten <strong>van</strong> algen biomassa b prooductie<br />

zoud <strong>de</strong>n in open systemen s alttijd<br />

lager<br />

zijn dan inn<br />

gesloten sy ystemen. Dee<br />

vergelijking g gaat echter<br />

maar ten d<strong>de</strong>le<br />

op<br />

omdat gessloten<br />

fotobio oreactoren aalleen<br />

toegep past zijn voo or <strong>de</strong> producctie<br />

<strong>van</strong><br />

algen met t zeer hoge marktwaar<strong>de</strong><br />

m<br />

en (voor nich he markten) . Hierdoor zi zijn<br />

ontwerpenn<br />

nooit aange epast voor ggrootschalige<br />

e productie <strong>van</strong> v bulk prooducten.<br />

Een uitgebbrei<strong>de</strong><br />

berek kening <strong>van</strong> <strong>de</strong>e<br />

productiek kosten <strong>van</strong> open o vijvers en<br />

gesloten fo fotobioreacto oren liet echtter<br />

zien dat bei<strong>de</strong> system men elkaar in dat<br />

opzicht nieet<br />

veel ontlie epen. Wel kuunnen<br />

<strong>de</strong> kosten<br />

<strong>van</strong> ges sloten systemmen<br />

door<br />

verbeterinngen<br />

in <strong>het</strong> ontwerp o veell<br />

meer gered duceerd word <strong>de</strong>n dan <strong>van</strong>n<br />

open<br />

systemen. Er zijn hierb r<strong>bij</strong> nog vele onzekere fa actoren en er r zijn vele uiitdagingen<br />

die opgeloost<br />

moeten wor<strong>de</strong>n. w Het is nog te vro oeg om te co onclu<strong>de</strong>ren ddat<br />

bepaal<strong>de</strong> ssystemen<br />

be eter zijn dan <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re. Het is noodz zakelijk innoovaties<br />

door te vooeren<br />

om kos sten te reducceren<br />

en <strong>de</strong> duurzaamheid<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> te technologie<br />

te verbeteeren<br />

voordat commerciëlle<br />

productie <strong>van</strong> algenbiomassa<br />

voorr<br />

bulkproduccten<br />

echt mo ogelijk is.<br />

Vaan<br />

<strong>de</strong> relaatief<br />

langza aam groeieen<strong>de</strong><br />

soort Nannochlo oropsis prooduceert<br />

één<br />

kwweeksysteeem<br />

per dag gemid<strong>de</strong>ldd<br />

zo'n tien kilo algenp pasta, circaa<br />

1 kilo droge<br />

alg.<br />

Na vrieesdrogen<br />

en e vermalen<br />

tot een<br />

diepgroe en algenpooe<strong>de</strong>r<br />

is <strong>het</strong> h<br />

eindproduct<br />

klaar voor r <strong>de</strong> verkooop.<br />

LGem levert zijn algenprodducten<br />

vooral<br />

aaan<br />

<strong>de</strong> vooedingssupp<br />

plementenindustrie,<br />

maar ook k aan viskwekers<br />

die d<br />

vislarven<br />

opkweken<br />

me et behulp v<strong>van</strong><br />

algen. De product tiekosten vvoor<br />

<strong>de</strong> pas sta<br />

ligggen<br />

op <strong>de</strong>eze<br />

relatief f kleine prroductieschaal<br />

ruim boven b <strong>de</strong> € 40 per kilo k<br />

drroge<br />

stof. Daarboven nop komenn<br />

nog <strong>het</strong> vriesdroge en en verppakken.<br />

Da aar<br />

sttaat<br />

tegenoover<br />

dat <strong>de</strong> marktprijzzen<br />

voor ge evriesdroogd<br />

poe<strong>de</strong>r rrond<br />

<strong>de</strong> € 400<br />

toot<br />

500 per kkilo<br />

liggen.


4.<br />

Rol v<strong>van</strong><br />

alge en in <strong>de</strong> bbiobased<br />

d econom my<br />

Koostenreducctie<br />

Dee<br />

hoge marktprijs voor <strong>de</strong>e<br />

kleinscha alige prod ductie <strong>van</strong>n<br />

kwalitatief<br />

hooogwaardigge<br />

algenpro oducten vooor<br />

nichema arkten maakt<br />

kostenreeductie,<br />

do oor<br />

<strong>bij</strong>voorbeeld<br />

schaalver rgroting, ggeen<br />

topprioriteit.<br />

Grootschalig<br />

G ge productie<br />

heeeft<br />

voor d<strong>de</strong>ze<br />

nichem markten oook<br />

weinig zin<br />

door <strong>de</strong> kleine vraaag<br />

naar <strong>de</strong> eze<br />

prroducten.<br />

Bij <strong>de</strong> vee el grotere markt voo or bulkprod ducten <strong>van</strong>n<br />

wat lage ere<br />

kwwaliteit,<br />

zoals<br />

grondst toffen voorr<br />

biodiesel, , is beperking<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>e<br />

kosten ve eel<br />

mmeer<br />

<strong>van</strong> belang. Die D produccten<br />

moete en immers s economisch<br />

kunnen<br />

cooncurreren<br />

met reeds bestaan<strong>de</strong>e<br />

grondstof ffen. Zo zal l algenolie qua prijs <strong>het</strong> h<br />

niiveau<br />

<strong>van</strong> aaardolie<br />

en n ook palmoolie<br />

moeten n bena<strong>de</strong>re en wil er übberhaupt<br />

een<br />

kaans<br />

zijn dat<br />

algen gro ootschalig kkunnen<br />

wo or<strong>de</strong>n ingez zet <strong>bij</strong> <strong>de</strong> pproductie<br />

<strong>van</strong><br />

biodiesel.<br />

WWaar<strong>de</strong><br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> algenbiomassa<br />

Op<br />

dit momeent<br />

kost <strong>de</strong> productie <strong>van</strong> een liter<br />

palmolie e circa 0.500<br />

€/kg. Als <strong>de</strong><br />

prroductie<br />

vaan<br />

een kilo algenbiommassa<br />

<strong>het</strong>ze elf<strong>de</strong> kost, is <strong>het</strong> nooddzakelijk<br />

ook<br />

alle<br />

an<strong>de</strong>re componen nten uit d<strong>de</strong><br />

biomassa<br />

te ben nutten om economis sch<br />

reendabel<br />

te kunnen produceren<br />

p n. Door <strong>de</strong> e algenbiom massa op te <strong>de</strong>len in<br />

veerschillen<strong>de</strong>e<br />

compone enten, ie<strong>de</strong>er<br />

met ee en bepaald <strong>de</strong> waar<strong>de</strong>e,<br />

is zo een<br />

berekening<br />

b<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> tootale<br />

waar r<strong>de</strong><br />

<strong>van</strong> v 1 kg algen te maken. Als A<br />

voorbeeld v<br />

gaan g we uit <strong>van</strong> een<br />

algenbiomas<br />

ssa die vooor<br />

40 % uit<br />

olie, o 50 % uit eiwit een<br />

10 % uit<br />

suikers<br />

bes staat (figuuur<br />

1). In dit<br />

voorbeeld v wordt w een <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

olie o gebruikt<br />

om biobraandstoffen<br />

te<br />

maken m en een <strong>de</strong>eel<br />

dient als a<br />

grondstof g<br />

voor <strong>de</strong> chemische<br />

in ndustrie.<br />

Footo<br />

9: Algennolie<br />

(bron Wild Fronttiers/Hans<br />

Wolkers)<br />

19


200<br />

WWater-oplosbbare<br />

eiwitten<br />

kunnen <strong>de</strong>els gebruikt<br />

wor<strong>de</strong> en in levennsmid<strong>de</strong>len<br />

in<br />

plaats<br />

<strong>van</strong> ssoja-eiwit<br />

en <strong>de</strong>els inn<br />

veevoer. . Ook <strong>de</strong> suikers s hebbben<br />

tal <strong>van</strong><br />

tooepassingenn.<br />

Daarnaa ast levert oook<br />

<strong>het</strong> doo or algen ge eproduceerr<strong>de</strong><br />

O2 en <strong>de</strong><br />

veerwij<strong>de</strong>ring<br />

<strong>van</strong> nutriënten<br />

uit reststrome en inkomst ten op. In totaal is <strong>de</strong><br />

algenbiomasssa<br />

zo 1.65 €/kg waarrd,<br />

<strong>bij</strong> een kostprijs va an € 0.50. Dat beteke ent<br />

daat<br />

<strong>het</strong> in pprincipe<br />

<strong>de</strong> e moeite wwaard<br />

is om m algen te e producerren<br />

voor een<br />

coombinatie<br />

v<strong>van</strong><br />

product ten waarvaan<br />

een <strong>van</strong> <strong>de</strong> product ten biobranndstof<br />

is. Hier<br />

zijjn<br />

echter nog<br />

niet <strong>de</strong> kosten vooor<br />

bioraffina age in verre ekend.<br />

Figuur 1: Waar<strong>de</strong> <strong>van</strong>n<br />

ingrediën nten in alge enbiomassaa<br />

Foood,<br />

fuel enn<br />

biodiversi iteit<br />

Biiobrandstofffen<br />

zoals palmolie p enn<br />

koolzaadolie<br />

staan sterk ter ddiscussie<br />

wat w<br />

beetreft<br />

duurzaamheid,<br />

, <strong>de</strong> negaatieve<br />

imp pact op <strong>de</strong> e biodiverssiteit<br />

en <strong>de</strong><br />

coompetitie<br />

mmet<br />

voedselgewassen.<br />

. Op dit mo oment komt<br />

een groott<br />

<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

olie<br />

nodig vooor<br />

biodies sel uit olieppalmen<br />

en koolzaad. Palmolieplaantages<br />

gaan<br />

ecchter<br />

ten kkoste<br />

<strong>van</strong> grote g stukkken<br />

regenw woud. Ook <strong>de</strong> koolzaadteelt<br />

hee eft<br />

naa<strong>de</strong>len<br />

omddat<br />

dit landbouwgronnd<br />

inneemt t, waardoor<br />

op plaatssen<br />

waar dit<br />

geewas<br />

grooeit<br />

geen voedsel verbouw wd kan wor<strong>de</strong>n. De huidige<br />

biobrandstoffproductie<br />

concurreert<br />

zo in veel gevallen<br />

met oerbos en<br />

vooedselproduuctie.<br />

Algenkweek<br />

heeeft<br />

die na a<strong>de</strong>len veel l min<strong>de</strong>r een<br />

dat maa akt<br />

<strong>de</strong>eze<br />

vorm <strong>van</strong> landb bouw een aantrekkelijke<br />

optie.<br />

Microalgeen<br />

zijn ze eer<br />

intensief<br />

te kweken in<br />

geslotenn<br />

systemen n op plekk ken waar ggeen<br />

an<strong>de</strong> ere


landbouw mogelijk is, en waar <strong>de</strong> natuur geen scha<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rvindt. Sommige<br />

woestijnachtige gebie<strong>de</strong>n in Afrika of Australië, drijven<strong>de</strong> systemen op zee,<br />

wegbermen, platte daken of vervuil<strong>de</strong> grond komen hiervoor in aanmerking.<br />

Bij <strong>de</strong> introductie <strong>van</strong> een nieuw gewas zijn er ook risico’s. Producten bestemd<br />

voor <strong>de</strong> voedselketen moeten veilig zijn voor consument en omgeving.<br />

Grootschalige kweek mag niet lei<strong>de</strong>n tot overwoekering <strong>van</strong> natuurlijke<br />

populaties. De meeste algen bevatten geen giftige componenten en wor<strong>de</strong>n<br />

on<strong>de</strong>r speciale omstandighe<strong>de</strong>n gekweekt (hoge zoutconcentraties, hoge pH)<br />

en hebben geen concurrentievoor<strong>de</strong>el ten opzichte <strong>van</strong> natuurlijke populaties.<br />

Bij <strong>de</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> <strong>de</strong> technologie dient er zorgvuldig omgegaan te<br />

wor<strong>de</strong>n met <strong>de</strong>ze potentiële gevaren. Daarom is inperking <strong>van</strong> risico’s een<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoek.<br />

Water en nutriënten behoefte<br />

Algenkweek is ook aantrekkelijk als duurzaam alternatief omdat ze op<br />

zeewater, CO2 en overtollige nutriënten in afvalstromen kunnen groeien. Voor<br />

<strong>de</strong> productie <strong>van</strong> 1 liter biobrandstof met behulp <strong>van</strong> olie hou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> gewassen<br />

is zo’n 5000 liter zoet water nodig. Algenkweek in zout water kost volgens<br />

berekeningen slechts 1.5 liter zoet water per liter geproduceer<strong>de</strong> olie.<br />

Als brandstof op basis <strong>van</strong> algenolie alle transportbrandstoffen in Europa (400<br />

miljard liter/jaar) gaat ver<strong>van</strong>gen en we hier<strong>bij</strong> uitgaan <strong>van</strong> een opbrengst<br />

<strong>van</strong> ongeveer 40,000 liter olie/ha/jaar is daarvoor een oppervlakte nodig <strong>van</strong><br />

10 miljoen hectare. Dit is ongeveer <strong>de</strong> grootte <strong>van</strong> een land als Portugal. Dat<br />

is weliswaar een groot oppervlak, maar <strong>het</strong> past ruim binnen Europa. Het<br />

grote voor<strong>de</strong>el is dat Europa dan voor transportbrandstof zelfvoorzienend is.<br />

Als <strong>bij</strong>product wordt dan 0.3 miljard ton eiwit geproduceerd. Dit is 40 maal <strong>de</strong><br />

hoeveelheid die Europa als soja-eiwit momenteel invoert. Met an<strong>de</strong>re<br />

woor<strong>de</strong>n: algen kunnen zowel brandstoffen als voedsel produceren.<br />

Naast voldoen<strong>de</strong> brandstof voor <strong>het</strong> Europese transport heeft grootschalige<br />

algenteelt positieve gevolgen voor zowel <strong>de</strong> CO2 balans als <strong>het</strong> overschot aan<br />

nutriënten in afvalwater en mest. Voor <strong>de</strong> groei <strong>van</strong> die hoeveelheid algen is<br />

1.3 miljard ton CO2 nodig (Europa produceert jaarlijks 3.9 miljard ton CO2) en<br />

25 miljoen ton stikstof (Europa produceert jaarlijks 8 miljoen ton stikstof in<br />

afvalwater en mest).<br />

21


22<br />

Bovenstaan<strong>de</strong> getallen laten zien dat <strong>het</strong> kweken <strong>van</strong> algen niet ten koste<br />

hoeft te gaan <strong>van</strong> <strong>de</strong> biodiversiteit en <strong>de</strong> voedselproductie en substantieel <strong>bij</strong><br />

kan dragen aan <strong>de</strong> verduurzaming <strong>van</strong> onze economie.<br />

Stand-alone systemen: <strong>de</strong> <strong>toekomst</strong><br />

Er zijn grootschalige algenkweeksystemen nodig voor <strong>de</strong> productie <strong>van</strong><br />

voldoen<strong>de</strong> biodiesel voor <strong>de</strong> ver<strong>van</strong>ging <strong>van</strong> fossiele brandstof. I<strong>de</strong>aal<br />

gesproken zou<strong>de</strong>n <strong>de</strong> algen hiervoor gekweekt moeten wor<strong>de</strong>n in streken met<br />

heel veel zonneschijn en oppervlak dat momenteel niet gebuikt wordt voor<br />

landbouw: woestijnen. De beschikbaarheid en toevoer <strong>van</strong> water,<br />

meststoffen, zoals fosfaat en stikstof, en aanlevering <strong>van</strong> CO2 naar dit soort<br />

afgelegen gebie<strong>de</strong>n zal echter <strong>bij</strong> een toepassing op <strong>de</strong>rgelijke grote schaal<br />

problematisch zijn. Het uitein<strong>de</strong>lijke doel is dan ook een kweeksysteem te<br />

ontwerpen dat onafhankelijk is <strong>van</strong> <strong>de</strong> aanvoer <strong>van</strong> die stoffen en algen<br />

produceert met gebruik <strong>van</strong> alleen zout water, CO2 uit <strong>de</strong> lucht en zon<strong>de</strong>r<br />

toevoer <strong>van</strong> stikstof en fosfaat: een stand-alone systeem.<br />

In woestijnen is zoet water schaars, maar meestal is er zout grondwater<br />

beschikbaar. Dit biedt <strong>de</strong> mogelijkheid hier algen te kweken zon<strong>de</strong>r gebruik te<br />

maken <strong>van</strong> zoet water. Ook <strong>de</strong> aanvoer <strong>van</strong> CO2 is in <strong>de</strong> <strong>toekomst</strong> mogelijk<br />

overbodig. Op dit moment krijgen kweekalgen CO2 rijk gas toegediend.<br />

On<strong>de</strong>rzoek naar <strong>de</strong> verbetering <strong>van</strong> <strong>de</strong> CO2 overdracht in kweeksystemen kan<br />

in <strong>de</strong> <strong>toekomst</strong> lei<strong>de</strong>n tot een efficiënte kweek op CO2 uit <strong>de</strong> lucht, wat alom<br />

aanwezig is. Tot slot is <strong>de</strong> grote uitdaging <strong>van</strong> dit stand-alone systeem<br />

algenolie te produceren zon<strong>de</strong>r gebruik te maken <strong>van</strong> stikstof en fosfaat. Die<br />

mogelijkheid lijkt reëel, omdat algen weliswaar stikstof en fosfaat bevatten,<br />

maar <strong>de</strong> olie niet. Als er een metho<strong>de</strong> komt die olie kan winnen uit <strong>de</strong> cellen<br />

terwijl <strong>de</strong>ze blijven leven, algen wor<strong>de</strong>n dan gemolken, zou <strong>de</strong> productie <strong>van</strong><br />

algenolie met alleen zonlicht, CO2 en zout water theoretisch mogelijk zijn.<br />

Momenteel is zo’n stand-alone systeem nog niet mogelijk, maar <strong>de</strong><br />

doelstelling <strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoek is zo’n systeem te ontwikkelen.


5.<br />

AlgaaePARC<br />

Acchtergrond<br />

WWageningen<br />

UR houdt t zich al ruuim<br />

tien ja aar bezig met m on<strong>de</strong>rzzoek<br />

naar <strong>de</strong><br />

kwweek<br />

<strong>van</strong> microalgen en heeft in die per rio<strong>de</strong> een stevig s kennnisfundame<br />

ent<br />

geelegd.<br />

In <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rz zoek is er met nam me aandach ht besteed aan <strong>het</strong> zo<br />

effficiënt<br />

mmogelijk<br />

omzetten o<br />

<strong>van</strong> licht tenergie in algenbbiomassa<br />

in<br />

footobioreactooren.<br />

Dit zijn<br />

geslotenn<br />

systemen n waarin alg gen met eeen<br />

hoge ma ate<br />

vaan<br />

controlee<br />

en optim malisatie geekweekt<br />

ku unnen wor r<strong>de</strong>n met ( (zon)licht als a<br />

ennergiebron.<br />

.<br />

Dee<br />

belangsteelling<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> industriie<br />

voor mic croalgen was<br />

sinds <strong>de</strong>e<br />

laatste olie o<br />

crrisis<br />

in <strong>de</strong> jaren 70 beperkt. b Inn<br />

2005 we erd aan Re ené Wijffelss,<br />

hooglera aar<br />

bioprocestecchnologie,<br />

een VICI beurs toeg gekend door<br />

Technologiestichting<br />

ST TW. Met behulp b <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze beu urs<br />

we erd <strong>het</strong> project p ‘Phhotosynthe<br />

etic<br />

Ce ell Factories’<br />

opgezett.<br />

Binnen dit<br />

pr roject on<strong>de</strong>rzochten<br />

Wijffels en<br />

zij jn team ho oe je algennbiomassa<br />

zo<br />

eff ficiënt mog gelijk kunt producere en.<br />

Ve er<strong>de</strong>r richtte e <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoek<br />

zich op<br />

me etho<strong>de</strong>n<br />

omm<br />

<strong>de</strong><br />

kw weekomstan ndighe<strong>de</strong>n zodanig te<br />

ma anipuleren dat <strong>de</strong> alg commercië ële<br />

pr roducten, zoals<br />

oliën, in overma aat<br />

gin ng aanm maken. Oook<br />

richtten<br />

on n<strong>de</strong>rzoekers s zich op bioraffinage<br />

me etho<strong>de</strong>n om commercië ële<br />

pr roducten met beehoudt<br />

<strong>van</strong><br />

kw waliteit uit <strong>de</strong> d alg te winnen.<br />

Footo<br />

10: Horrizontale<br />

bu uisreactor inn<br />

bedrijf in n AlgaePARC C (bron Willd<br />

Frrontiers/Haans<br />

Wolkers s)<br />

23


24<br />

Toen biodiesel enkele jaren gele<strong>de</strong>n steeds meer aandacht kreeg werd <strong>de</strong><br />

belangstelling <strong>van</strong>uit <strong>het</strong> bedrijfsleven erg groot. Het besef dat <strong>de</strong> kweek <strong>van</strong><br />

microalgen niet alleen grote mogelijkhe<strong>de</strong>n biedt voor <strong>de</strong> duurzame productie<br />

<strong>van</strong> biobrandstof, maar ook voor een heel scala <strong>van</strong> an<strong>de</strong>re nuttige<br />

grondstoffen dringt steeds meer door.<br />

De kweek <strong>van</strong> microalgen is momenteel nog relatief kleinschalig en inefficiënt<br />

en er is weinig ervaring met grootschalige, rendabele productie. Daarom gaat<br />

Wageningen UR, samen met <strong>het</strong> (internationale) bedrijfsleven, on<strong>de</strong>rzoek<br />

doen naar <strong>de</strong> optimalisatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> algenkweek. Hiervoor is een nieuwe<br />

testfaciliteit in Wageningen gebouwd, <strong>het</strong> Algae Production And Research<br />

Centre, kortweg AlgaePARC.<br />

De faciliteit AlgaePARC is gefinancierd door <strong>het</strong> Ministerie <strong>van</strong> Economische<br />

Zaken, Landbouw en Innovatie, <strong>de</strong> provincie Gel<strong>de</strong>rland en Wageningen UR.<br />

Het on<strong>de</strong>rzoek in AlgaePARC is <strong>de</strong> eerste 5 jaar on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>het</strong> programma<br />

Biosolar Cells. AlgaePARC is een <strong>van</strong> <strong>de</strong> on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len <strong>van</strong> Biosolar Cells met<br />

<strong>de</strong>elname <strong>van</strong> 18 bedrijven. Hier zullen teams <strong>van</strong> on<strong>de</strong>rzoekers diverse<br />

aspecten <strong>van</strong> <strong>de</strong> algenkweek gaan testen, want om algen daadwerkelijk<br />

concurrerend te maken voor bulk productie moet er een forse economische<br />

en technologische slag gemaakt wor<strong>de</strong>n.<br />

On<strong>de</strong>rzoek in AlgaePARC<br />

De productiekosten <strong>van</strong> <strong>de</strong> kweek moeten drastisch omlaag, naar een tien<strong>de</strong><br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> huidige niveau. Het vergroten <strong>van</strong> <strong>de</strong> fotosynthese efficiëntie is<br />

hiervoor een <strong>van</strong> <strong>de</strong> meest belangrijke voorwaar<strong>de</strong>n. Dit is haalbaar door <strong>het</strong><br />

toepassen <strong>van</strong> verbeter<strong>de</strong> reactor ontwerpen en efficiëntere algen. Daarnaast<br />

is er een forse besparing op voedingsstoffen mogelijk door gebruik te maken<br />

<strong>van</strong> afval- en reststromen en <strong>het</strong> recyclen <strong>van</strong> die nutriënten. Ver<strong>de</strong>r kan er<br />

fors bespaard wor<strong>de</strong>n op energieverbruik door <strong>de</strong> algensoep min<strong>de</strong>r te mixen<br />

en gebruik te maken <strong>van</strong> energiezuinige pompen. Ook betere oogst- en<br />

opwerkingsmetho<strong>de</strong>n (bioraffinage) kunnen fors <strong>bij</strong>dragen aan <strong>het</strong> reduceren<br />

<strong>van</strong> kosten, maar ook aan <strong>het</strong> verbeteren <strong>van</strong> <strong>het</strong> eindproduct. Conventionele<br />

metho<strong>de</strong>n om <strong>bij</strong>voorbeeld olie uit een algencel te winnen zijn namelijk nogal<br />

heftig: hoge druk en temperatuur maken <strong>de</strong> celwand stuk, waardoor <strong>de</strong> olie<br />

binnen handbereik komt. Maar ook <strong>de</strong> eiwitten gaan zo kapot en daardoor is


eest<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>e<br />

algenbiom massa mind<strong>de</strong>r<br />

waard.<br />

Daarom zijn mil<strong>de</strong> bioraffinage<br />

teechnieken<br />

oom<br />

<strong>de</strong> alge enproducteen<br />

te winne en noodzak kelijk. Tot slot kan ook<br />

heet<br />

verplaattsen<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> d kweek naar zonn niger locaties<br />

<strong>bij</strong>draggen<br />

aan een<br />

hoogere<br />

efficiëntie<br />

en su ubstantiële kostenverlaging.<br />

AllgaePARC<br />

mmoet<br />

een brug<br />

slaan ttussen<br />

klein nschalig lab boratoriumoon<strong>de</strong>rzoek<br />

en<br />

grrootschaligee<br />

product tie. Wageningen<br />

UR R doet al a jaren laboratoriu um<br />

exxperimenteen<br />

met alge en. Zo testtten<br />

on<strong>de</strong>rz zoekers <strong>bij</strong>voorbeeld<br />

<strong>de</strong> efficiëntie<br />

vaan<br />

fotosyntthese<br />

<strong>bij</strong> ve erschillen<strong>de</strong>e<br />

lichtregim mes in vers schillen<strong>de</strong> aalgensoorte<br />

en.<br />

Ook<br />

keken zze<br />

naar metho<strong>de</strong>n<br />

om<br />

<strong>het</strong> vetpercentage<br />

e <strong>van</strong> <strong>de</strong> mmicroalgen<br />

te<br />

veerhogen.<br />

Het on<strong>de</strong>r rzoeksteamm<br />

zal resultaten<br />

va an <strong>de</strong>ze kleinschalige<br />

exxperimenteen<br />

op grote ere schaal in AlgaePA ARC gaan uittesten. u DDaarnaast<br />

zal z<br />

heet<br />

team <strong>de</strong>e<br />

vier bela angrijkste algenkweeksystemen<br />

gaan verrgelijken<br />

met m<br />

beetrekking<br />

toot<br />

kosten, kweekefficiiëntie<br />

en du uurzaamheid.<br />

Foto 111:<br />

Overzich ht AlgaePARRC<br />

met op <strong>de</strong> d voorgron nd <strong>de</strong> opera rationele<br />

horizontale<br />

buisreactor<br />

( (bron Wild Frontiers/H Hans Wolkeers)<br />

Eeen<br />

open kwweekvijver<br />

zal z als conttrole<br />

dienen n, omdat dit<br />

wereldwiijd<br />

<strong>het</strong> mee est<br />

geebruikte<br />

productiesyst<br />

teem is. Dee<br />

on<strong>de</strong>rzoekers<br />

gaan geduren<strong>de</strong><br />

g<br />

<strong>het</strong> hele ja aar<br />

<strong>de</strong>e<br />

prestatiee<br />

<strong>van</strong> ope en en geesloten<br />

sys stemen met<br />

elkaar vergelijke en:<br />

<strong>bij</strong>voorbeeld<br />

enkele la agen horizoontaal<br />

of verticaal geplaatste<br />

g<br />

transparan nte<br />

25


266<br />

buuizen,<br />

vlakkke<br />

platen n en een raceway pond. Elk k kweeksyysteem<br />

hee eft<br />

sppecifieke<br />

voor-<br />

en na<strong>de</strong>len,<br />

maaar<br />

uiteind <strong>de</strong>lijk gaat <strong>het</strong> om d<strong>de</strong><br />

maxima ale<br />

prroductie<br />

<strong>van</strong><br />

hoogw waardige algen<br />

tegen<br />

een zo laag moogelijke<br />

pr rijs<br />

geeduren<strong>de</strong><br />

h<strong>het</strong><br />

hele jaar.<br />

Naaast<br />

<strong>het</strong> gebruikte<br />

ty ype kweekssysteem<br />

is <strong>het</strong> ook <strong>van</strong> v belang <strong>de</strong> conditi ies<br />

vaan<br />

<strong>het</strong> kweeekproces<br />

zodanig z te mmanipulere<br />

en dat productie<br />

<strong>van</strong> h<strong>het</strong><br />

gewens ste<br />

algenproductt,<br />

<strong>bij</strong>voorbeeld<br />

oliën, zo optima aal mogelijk<br />

verloopt. . Traditione eel<br />

laten<br />

kwekerrs<br />

<strong>de</strong> algen n groeien toot<br />

er voldoen<strong>de</strong><br />

algen nbiomassa is verkrege en.<br />

Veervolgens<br />

wwordt<br />

<strong>de</strong> hoeveelheid<br />

h d voedings sstoffen vermin<strong>de</strong>rd,<br />

waardoor <strong>de</strong><br />

alg<br />

stopt meet<br />

groeien en meer olie gaat produceren<br />

p . Meestal zijn dit tw wee<br />

prrocessen<br />

diie<br />

kwekers achter elkaaar<br />

uitvoer ren: eerst neemt n <strong>de</strong> bbiomassa<br />

sn nel<br />

tooe,<br />

daarna hoopt zich in die biommassa<br />

heel langzaam vet op. In AAlgaePARC<br />

C is<br />

heet<br />

doel eenn<br />

proces te ontwerpenn<br />

dat gericht<br />

is op <strong>de</strong> e optimale (rendabel en<br />

duuurzame)<br />

pproductie<br />

va an bepaald<strong>de</strong><br />

metabolieten<br />

(<strong>bij</strong>vo oorbeeld veet<br />

of zetmee el)<br />

enn<br />

niet <strong>van</strong> biomassa. Om <strong>de</strong> prooductiekosten<br />

zo laag mogelijk tte<br />

hou<strong>de</strong>n zal z<br />

hiier<strong>bij</strong><br />

zoveeel<br />

mogelijk gebruik geemaakt<br />

wor<strong>de</strong>n<br />

<strong>van</strong> nutriënten n vverkregen<br />

uit<br />

reeststromen.<br />

Foto 12: Driedim mensionalee<br />

buisreacto or <strong>bij</strong> AlgaePARC<br />

(bronn<br />

Wild<br />

Frontieers/Hans<br />

Wolkers) W


Omdat<br />

prodductie<br />

omstandighe<strong>de</strong>en<br />

geduren n<strong>de</strong> <strong>de</strong> dag<br />

en <strong>het</strong> jaar continu<br />

veeran<strong>de</strong>ren<br />

zullen ond <strong>de</strong>rzoekerss<br />

productie estrategieën n ontwerpeen<br />

waarmee<br />

dooor<br />

mid<strong>de</strong>el<br />

<strong>van</strong> me eet- en reegeltechnie<br />

ek een co onstante kkwaliteit<br />

aan<br />

eindproduct<br />

verkregen wordt.<br />

Dee<br />

testfacilitteit<br />

is slech hts een beegin<br />

<strong>van</strong> wat<br />

op term mijn moet uuitgroeien<br />

tot t<br />

héét<br />

algentesstcentrum<br />

<strong>van</strong> v Europaa.<br />

Met nam me on<strong>de</strong>rzoek<br />

en ontwwikkeling<br />

<strong>van</strong><br />

mmetho<strong>de</strong>n<br />

die<br />

gericht zijn z op <strong>het</strong>t<br />

maken va an specifiek ke eindprodducten<br />

zullen<br />

<strong>de</strong>e<br />

komen<strong>de</strong>e<br />

jaren verd <strong>de</strong>r uitgebrreid<br />

wor<strong>de</strong>n n. Niet alleen<br />

<strong>de</strong> ontwwikkeling<br />

<strong>van</strong><br />

beetere<br />

reacttoren<br />

zal hier<strong>bij</strong> h aanndacht<br />

krijg gen, maar ook <strong>het</strong>t<br />

vin<strong>de</strong>n <strong>van</strong><br />

niieuwe<br />

kweeekbare<br />

alge ensoorten en <strong>het</strong> gen netisch ver rbeteren vaan<br />

bestaan<strong>de</strong><br />

algenstammen.<br />

Daarna aast zal err<br />

ook volo op aandach ht zijn vooor<br />

verbeter r<strong>de</strong><br />

bioraffinage<br />

metho<strong>de</strong>n n en <strong>de</strong> dduurzaamhe<br />

eid <strong>van</strong> <strong>de</strong> e hele prooductiekete<br />

en.<br />

WWageningen<br />

UR wil in n samenweerking<br />

met an<strong>de</strong>re ke ennisinstelllingen<br />

en <strong>de</strong><br />

industrie<br />

inn<br />

binnen- en buitenland<br />

ver rnieuwend on<strong>de</strong>rzoekk<br />

doen aan<br />

algenproducttietechnolo<br />

ogie. Dit kan zowe el fundam menteel alss<br />

toegepa ast<br />

onn<strong>de</strong>rzoek<br />

zijn.<br />

Het is daarnaast belangrijk dat <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoek<br />

rond<br />

algen een<br />

inspireren<strong>de</strong><br />

leeromgev ving vormt voor stu<strong>de</strong> enten.<br />

AllgaePARC<br />

iss<br />

een succe es als wij na<br />

5 jaar:<br />

<br />

Foto 13:Kweken<br />

va an diverse soorten alg gen (bron Wild W Frontieers/Hans<br />

Wolkers)<br />

Een goed<strong>de</strong><br />

vergelijk king kunnenn<br />

maken va an verschillen<strong>de</strong><br />

productieesystemen<br />

op <strong>de</strong> volgeen<strong>de</strong><br />

param meters: foto osynt<strong>het</strong>iscche<br />

27


288<br />

<br />

<br />

<br />

efficiëntiee,<br />

volumetr rische prodductiviteit,<br />

energiegeb<br />

e ruik, gebruuik<br />

<strong>van</strong><br />

nutriënteen<br />

en water r, robuustheid<br />

en opsc chaalbaarhe eid<br />

Een fotossynt<strong>het</strong>ische<br />

efficiëntiee<br />

op zonlicht<br />

<strong>van</strong> 5 % bereikt heebben<br />

en<br />

kunnen hhandhaven<br />

geduren<strong>de</strong>e<br />

<strong>het</strong> gehele e jaar op zo onlicht in <strong>de</strong><br />

buitenluc cht<br />

Een verbeterd<br />

react torconcept of/en proce es strategie e ontwikkelld<br />

is waarin n<br />

<strong>de</strong> productiekosten<br />

en <strong>het</strong> <strong>de</strong> eenergiebeh<br />

hoefte lager r zijn dan inn<br />

<strong>de</strong><br />

oorspronkelijke<br />

syst temen<br />

Voldoend<strong>de</strong><br />

basisinfo ormatie is vverkregen<br />

om o een grootschalige<br />

productieefaciliteit<br />

te e kunnen onntwerpen<br />

WWereldwijd<br />

is on<strong>de</strong>rzo oek aan algen<br />

in op pkomst. Be edrijven enn<br />

overhe<strong>de</strong>n<br />

investeren<br />

vveel<br />

in algen<br />

on<strong>de</strong>rzoeeksprogram<br />

mma’s. In <strong>de</strong><br />

Verenigd<strong>de</strong><br />

Staten zijn<br />

err<br />

grote proojecten<br />

op <strong>het</strong> gebied <strong>van</strong> genet tische modificatie<br />

<strong>van</strong>n<br />

microalge en,<br />

Chhina<br />

doet vveel<br />

on<strong>de</strong>rzoek<br />

naar bbioinformati<br />

ica <strong>van</strong> alge en en in Euuropa<br />

wor<strong>de</strong>n<br />

binnen<br />

enkele<br />

jaren <strong>de</strong> eerste <strong>de</strong>mmonstratief<br />

faciliteiten gerealiseer<br />

g rd.<br />

FFoto<br />

14: Deemonstratie<br />

eplant (6 m<br />

<strong>bij</strong><br />

<strong>de</strong> Universiteit<br />

<strong>van</strong> Huelva in M<br />

3 ) <strong>van</strong> Wag geningen Universiteit<br />

U<br />

en Neste Oil O<br />

Matalascaña as (bron Wageningen<br />

W<br />

Universitei it)<br />

WWageningen<br />

UR on<strong>de</strong>rs scheidt zichh<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>ze e activiteite en door muultidisciplinair<br />

opp<br />

een geïnntegreer<strong>de</strong><br />

manier aaan<br />

<strong>de</strong> ontw wikkeling va an <strong>de</strong>ze teechnologie<br />

te<br />

werken:<br />

vverbetering<br />

<strong>van</strong> sstammen,<br />

ontwikke eling <strong>van</strong>n<br />

efficiën nte<br />

prroductiemeetho<strong>de</strong>n,<br />

bioraffinage<br />

b e, ontwikk keling <strong>van</strong> n producttieketens<br />

en<br />

duuurzaamheidsaspecten.


6. Conclusies<br />

Algenkweek kan een belangrijke rol vervullen in <strong>het</strong> verduurzamen <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

samenleving. Algen zijn efficiënt te kweken op plaatsen die ongeschikt zijn<br />

voor landbouw en waar natuur geen scha<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rvindt. Duurzame productie<br />

<strong>van</strong> biodiesel, maar ook <strong>van</strong> talloze an<strong>de</strong>re producten zoals eiwitten, visvoer,<br />

kleurstoffen en bioplastics ligt binnen handbereik. Om algen rendabel te<br />

kweken moet <strong>de</strong> productie-efficiëntie met een factor drie omhoog en <strong>de</strong><br />

kosten met een factor tien omlaag. Daarnaast moeten naast olie voor<br />

biobrandstof ook an<strong>de</strong>re nuttige stoffen, zoals eiwitten, uit <strong>de</strong> algen wor<strong>de</strong>n<br />

gewonnen. AlgaePARC gaat een sleutelrol vervullen in <strong>de</strong> optimalisatie <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

algenkweek. On<strong>de</strong>rzoekers gaan diverse kweeksystemen uittesten en met<br />

elkaar vergelijken. Op basis <strong>van</strong> die resultaten en gegevens uit <strong>het</strong><br />

laboratorium zal <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksteam een nieuwe productieketen gaan<br />

ontwikkelen voor toepassing op commerciële schaal.<br />

29


7. Referenties<br />

Barbosa M.J., Janssen M., Richmond A., Wijffels R.H. (2003) High-cell<br />

<strong>de</strong>nsity cultures: <strong>de</strong>sign and operational characteristics of<br />

photobioreactors Recent Research Developments Appl. Microbiol.<br />

Biotechnol 1: 177-195<br />

Barcley B. (2009) Algae oil production. Keynote lecture at the Algal<br />

Biomass Organization 2009 summit, San Diego; October 7-9<br />

Bosma R., Vermuë M.H., Tramper J., Wijffels R.H. (2010) Towards<br />

increased microalgal productivity in photobioreactors. Int. Sugar J. 112:<br />

74-85<br />

Cuaresma M., Janssen M, Vilchez C., Wijffels R.H. (2009) Productivity of<br />

Chlorella sorokiniana in a Short Light-Path (SLP) Panel Photobioreactor<br />

Un<strong>de</strong>r High Irradiance. Biotechnol. Bioeng. 104: 352-359<br />

Cuaresma M, Janssen M., Vilchez C., Wijffels R.H. (<strong>2011</strong>) Horizontal or<br />

vertical photobioreactors? How to improve photosynt<strong>het</strong>ic efficiency.<br />

Bioresource Technology 102: 5129-5137<br />

Hejazi M.A., Wijffels R.H. (2004) Milking of microalgae. Trends Biotechnol.<br />

24: 189-194<br />

Hu Q., Richmond A. (1996) Productivity and photosynt<strong>het</strong>ic efficiency of<br />

Spirulina platensis as affected by light intensity, algal <strong>de</strong>nsity and rate of<br />

mixing in a flat plate photobioreactor. J Appl Phycol 8:139–145<br />

Hu, Q., Sommerfeld, M., Jarvis, E., Ghirardi, M., Posewitz, M., Seibert, M.<br />

and Darzins, A. 2008, Microalgal triacylglycerols as feedstocks for biofuel<br />

production: perspectives and ad<strong>van</strong>ces The Plant Journal 54, 621–639<br />

Janssen M., Tramper J., Mur L.R., Wijffels R.H. (2003) Enclosed<br />

photobioreactors: light regime, photosynt<strong>het</strong>ic efficiency, scale-up and<br />

future prospects. Biotechnol. Bioeng. 81: 193 – 210<br />

Kliphuis A.M.J., Klok A.,J., Lamers P.P., Martens D.E., Janssen M., Wijffels<br />

R.H. (<strong>2011</strong>) Metabolic mo<strong>de</strong>ling of Chlamydomonas reinhardtii: energy<br />

requirements for photoautotrophic growth and maintenance. J. Appl.<br />

Phycol. DOI 10.1007/s10811-011-9674-3<br />

31


32<br />

Lardon L., Hélias A., Sialve B., Steyer J.P., Bernard O. (2009) Life-cycle<br />

assessment of biodiesel production from microalgae. Env. Science &<br />

Technol. 43: 6475-6481<br />

Lee S.K., Chou H., Ham T.S., Lee T.S., Keasling J.D. (2008) Metabolic<br />

engineering of microorganisms for biofuel production: from bugs to<br />

synt<strong>het</strong>ic biology to fuels. Current Opinion Biotechnol. 19: 556-563<br />

Melis A. (2009) Solar energy conversion efficiencies in photosynthesis:<br />

minimizing the chlorophyll antennae to maximize efficiency. Plant Science<br />

177: 272-280<br />

Norsker N.H., Barbosa M.J., Vermuë M.H., Wijffels R.H. (<strong>2011</strong>) Microalgal<br />

production – a close look at the economics. Biotechnol. Adv. 29: 24-27<br />

Oswald W.J., Goluele C. (1960) The conversion of solar energy with<br />

microalgae. Adv, Appl. Microbiol. 2: 223-262<br />

Pulz O., Gross W. (2004) Valuable products from biotechnology of<br />

microalgae. Appl Microb Biotechnol. 65: 635-648<br />

Reijn<strong>de</strong>rs L. (2007) Do biofuels from microalgae beat biofuels from<br />

terrestrial plants? Trends in Biotechnol. 26: 349-350<br />

Schenk, P.M., et al., (2008) Second Generation Biofuels: High-Efficiency<br />

Microalgae for Biodiesel Production. Bioenergy Research 1(1): 20-43<br />

Sheehan J., Dunahay T., Benemann J., Roesler P. (1998) A look back at<br />

the U.S. Department of Energy’s Aquatic Species Program – Biodiesel from<br />

Algae. Department of Energy<br />

Tredici M. (2010) Photobiology of microalgae mass cultures:<br />

un<strong>de</strong>rstanding the tools for the next green revolution. Biofuels 1: 143-162<br />

Wijffels, RH and Barbosa MJ. 2010. An Outlook on Microalgal Biofuels.<br />

Science 13: 796-799<br />

Wijffels R.H., Janssen M., Barbosa M.J. (<strong>2011</strong>) Stand-alone biofuel<br />

production from algae – Crystal ball <strong>2011</strong>. Microbial Biotechnol. 4: 132-<br />

134<br />

Wijffels R.H., Barbosa M.J., Eppink M.H.M. (2010) Microalgae for<br />

production of bulk chemicals and biofuels. Biofuels, Bioproducts and<br />

Biorefining 4: 287-296


Zijffers J.W.F., Janssen M., Tramper J., Wijffels R.H. (2008) Design<br />

process of an energy efficiënt photobioreactor. Marine Biotechnol. 10:<br />

404-415<br />

Zijffers J.W.F., Schippers K.J., Zheng K., Janssen M., Wijffels .H. (2010)<br />

Maximum photosynt<strong>het</strong>ic yield of green microalgae in photobioreactors.<br />

Mar. Biotechnol. 12: 708-718<br />

33


34<br />

Colofon<br />

<strong>Microalgen</strong>: <strong>het</strong> <strong>groene</strong> <strong>goud</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>toekomst</strong>?<br />

Grootschalige duurzame kweek <strong>van</strong> microalgen voor <strong>de</strong> productie <strong>van</strong><br />

bulkgrondstoffen<br />

Auteurs: Hans Wolkers, Maria Barbosa, Dorin<strong>de</strong> M.M. Kleinegris, Rouke<br />

Bosma, René H. Wijffels<br />

Editor: Paulien Harmsen<br />

Juni <strong>2011</strong><br />

© Wageningen UR Food & Biobased Research<br />

ISBN 978-94-6173-061-9<br />

Druk: Propress, Wageningen<br />

Wageningen UR<br />

Postbus 9101<br />

6700 HB Wageningen<br />

Internet: www.algae.wur.nl; www.AlgaePARC.com<br />

E-mail: info.algae@wur.nl<br />

Zijn er relaties die u met dit boek een plezier kunt doen dan zou<strong>de</strong>n<br />

we dat graag <strong>van</strong> u vernemen.<br />

De publicatie is mogelijk gemaakt door <strong>het</strong> beleidson<strong>de</strong>rsteunend<br />

on<strong>de</strong>rzoeksthema Biobased Economy (BO-12.05-002), gefinancierd door<br />

<strong>het</strong> Ministerie <strong>van</strong> Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Het is <strong>de</strong><br />

twaalf<strong>de</strong> in een reeks publicaties over <strong>het</strong> gebruik <strong>van</strong> agrogrondstoffen<br />

en nevenstromen in veilige en gezon<strong>de</strong> producten voor consumenten- en<br />

industriële markten.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!