09.09.2013 Views

Agrificatie en de biobased economy - Welkom bij Groene Grondstoffen

Agrificatie en de biobased economy - Welkom bij Groene Grondstoffen

Agrificatie en de biobased economy - Welkom bij Groene Grondstoffen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Agrificatie</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

Biobased Economy<br />

E<strong>en</strong> analyse van 25 jaar beleid <strong>en</strong><br />

innovatie op het gebied van Gro<strong>en</strong>e<br />

Grondstoff<strong>en</strong><br />

HARRIËTTE BOS


Uitgegev<strong>en</strong> in <strong>de</strong> reeks “Gro<strong>en</strong>e Grondstoff<strong>en</strong>”.<br />

Eer<strong>de</strong>re uitgav<strong>en</strong>:<br />

1. S. Vellema <strong>en</strong> B. <strong>de</strong> Klerk-Engels (2003) Technologie voor gezondheid <strong>en</strong> milieu;<br />

ag<strong>en</strong>da voor duurzame <strong>en</strong> gezon<strong>de</strong> industriële toepassing<strong>en</strong> van organische<br />

nev<strong>en</strong>strom<strong>en</strong> <strong>en</strong> agro-grondstoff<strong>en</strong> in 2010.<br />

2. C. Bolck, M. van Alst, K. Mol<strong>en</strong>veld, G. Sch<strong>en</strong>nink <strong>en</strong> M. van <strong>de</strong>r Zee (2003) Nieuwe<br />

composteerbare verpakkingsmaterial<strong>en</strong> voor voedseltoepassing<strong>en</strong>.<br />

3. S. Vellema (sam<strong>en</strong>stelling) (2003) Markt<strong>en</strong> voor gro<strong>en</strong>e opties: ervaring<strong>en</strong> in<br />

verpakking<strong>en</strong>, verv<strong>en</strong> <strong>en</strong> isolatiematerial<strong>en</strong>.<br />

4. Harriëtte Bos <strong>en</strong> Bert van Rees (2004) Gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong> in productie; rec<strong>en</strong>te<br />

ontwikkeling<strong>en</strong> op <strong>de</strong> markt.<br />

5. Harriëtte Bos <strong>en</strong> Marc van d<strong>en</strong> Heuvel (2005) Technologische innovatie in <strong>de</strong> ket<strong>en</strong>;<br />

gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong> in ontwikkeling.<br />

6. Christiaan Bolck (2006) Bioplastics.<br />

7. Karin Mol<strong>en</strong>veld (2006) Weekmakers; gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong> bied<strong>en</strong> nieuwe<br />

mogelijkhed<strong>en</strong>.<br />

8. Christiaan Bolck <strong>en</strong> Pauli<strong>en</strong> Harms<strong>en</strong> (2007) Doorbrek<strong>en</strong> van <strong>de</strong> innovatieparadox; 9<br />

voorbeeld<strong>en</strong> uit <strong>de</strong> <strong>biobased</strong> <strong>economy</strong>.


Voorwoord<br />

Deze publicatie is e<strong>en</strong> vertaal<strong>de</strong> <strong>en</strong> bewerkte versie van het artikel van Harriëtte Bos,<br />

Maja Slingerland, Wolter Elbers<strong>en</strong> <strong>en</strong> Rudy Rabbinge “Beyond Agrification: tw<strong>en</strong>ty five<br />

years of policy and innovation for non-food application of r<strong>en</strong>ewable resources in the<br />

Netherlands” dat in 2008 is versch<strong>en</strong><strong>en</strong> in Biofuels, Bioproducts and Biorefineries.<br />

In <strong>de</strong>ze publicatie wordt e<strong>en</strong> beschrijving <strong>en</strong> analyse gegev<strong>en</strong> van <strong>de</strong> veran<strong>de</strong>ring van<br />

het overheidsbeleid op het gebied van gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong> gedur<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> afgelop<strong>en</strong> 25<br />

jaar. Daarnaast bevat dit boekje ook <strong>de</strong> weerslag van ervaring<strong>en</strong> met technologische<br />

ontwikkeling<strong>en</strong> op het gebied van <strong>de</strong> toepassing van gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong> voor non-food<br />

product<strong>en</strong>. Hier<strong>bij</strong> is niet inhou<strong>de</strong>lijk gekek<strong>en</strong> naar <strong>de</strong> technologische ontwikkeling<strong>en</strong>,<br />

maar met name naar <strong>de</strong> process<strong>en</strong> die optred<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s <strong>de</strong> ontwikkeling van e<strong>en</strong> nieuw<br />

technologie- of k<strong>en</strong>nisveld.<br />

E<strong>en</strong> in het oog spring<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>en</strong> wellicht verrass<strong>en</strong><strong>de</strong> conclusie is dat het<br />

agrificatiebeleid, dat eind jar<strong>en</strong> ’90 werd afgeserveerd als één grote mislukking, e<strong>en</strong><br />

groot aantal ontwikkeling<strong>en</strong> heeft geïnitieerd die nu wel <strong>de</strong>gelijk tot nieuwe product<strong>en</strong> in<br />

<strong>de</strong> markt leid<strong>en</strong>. Dat het zo lang heeft geduurd is niet abnormaal, innovatie kost tijd <strong>en</strong> is<br />

e<strong>en</strong> grillig proces.<br />

Ik dank in <strong>de</strong> eerste plaats Maja, Wolter <strong>en</strong> Rudy, <strong>de</strong> me<strong>de</strong>-auteurs van het artikel<br />

Beyond agrification, dat aan <strong>de</strong> basis heeft geleg<strong>en</strong> van dit boekje. Ver<strong>de</strong>r dank ik <strong>de</strong><br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die hebb<strong>en</strong> <strong>bij</strong>gedrag<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> analyse door hun k<strong>en</strong>nis over specifieke<br />

innovatietraject<strong>en</strong> met ons te <strong>de</strong>l<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> speciaal woord van dank gaat uit naar dr. Rob<br />

Rav<strong>en</strong> van <strong>de</strong> TU Eindhov<strong>en</strong> voor zijn nuttige comm<strong>en</strong>taar op e<strong>en</strong> eer<strong>de</strong>re versie van <strong>de</strong><br />

tekst <strong>en</strong> het aanreik<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> ver<strong>de</strong>re uitwerking van het Strategic Niche Managem<strong>en</strong>t<br />

mo<strong>de</strong>l, waarvan in <strong>de</strong>ze analyse dankbaar gebruik is gemaakt.<br />

Harriëtte Bos


Inhoudsopgave<br />

1. Inleiding ..................................................................................................................7<br />

2. De drijfver<strong>en</strong> voor non-food toepassing van hernieuwbare grondstoff<strong>en</strong>........................8<br />

<strong>Agrificatie</strong>................................................................................................................8<br />

Na agrificatie, <strong>de</strong> Biobased Economy ......................................................................15<br />

3. E<strong>en</strong> studie naar succes- <strong>en</strong> faalfactor<strong>en</strong> van agrificatie in Ne<strong>de</strong>rland ..........................18<br />

4. Analyse van <strong>de</strong> drie perio<strong>de</strong>s aan <strong>de</strong> hand van het SNM mo<strong>de</strong>l ..................................22<br />

Analytisch ka<strong>de</strong>r ....................................................................................................22<br />

De ontwikkeling<strong>en</strong> op regime niveau ........................................................................26<br />

De process<strong>en</strong> op niche niveau ................................................................................30<br />

Het vorm<strong>en</strong> van verwachting<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> factor tijd .......................................................36<br />

5. De rol van beleid in innovatie...................................................................................38<br />

6. Conclusies.............................................................................................................41<br />

7. Refer<strong>en</strong>ties............................................................................................................43


1. Inleiding<br />

<strong>Agrificatie</strong> is e<strong>en</strong> term die niet in het woord<strong>en</strong>boek voorkomt. Het is <strong>de</strong> naam van het<br />

beleid dat van circa 1980 tot circa 2000 door <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse overheid is uitgevoerd, met als<br />

doel het lat<strong>en</strong> ontwikkel<strong>en</strong> <strong>en</strong> op <strong>de</strong> markt br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van non-food product<strong>en</strong> uit<br />

landbouwgrondstoff<strong>en</strong>. Voorbeeld<strong>en</strong> van <strong>de</strong> <strong>de</strong>stijds beoog<strong>de</strong> toepassing<strong>en</strong> zijn on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re<br />

isolatie<strong>de</strong>k<strong>en</strong>s voor <strong>de</strong> bouw uit vlas, bioplastics uit zetmeel, het gebruik van natuurlijke<br />

grondstoff<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> <strong>de</strong> chemische industrie <strong>en</strong> vele, vele an<strong>de</strong>re.<br />

Het agrificatiebeleid is aan het begin van het nieuwe mill<strong>en</strong>nium afgebouwd <strong>en</strong> opgevolgd<br />

door beleid rondom <strong>de</strong> “Biobased Economy”. Hoewel <strong>de</strong> algem<strong>en</strong>e doelstelling, het<br />

ontwikkel<strong>en</strong> <strong>en</strong> op <strong>de</strong> markt br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van non-food product<strong>en</strong> uit gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong><br />

hetzelf<strong>de</strong> lijkt, zijn <strong>de</strong> red<strong>en</strong><strong>en</strong> om dit beleid uit te voer<strong>en</strong> <strong>de</strong> afgelop<strong>en</strong> jar<strong>en</strong> sterk gewijzigd.<br />

In hoofdstuk 2 passer<strong>en</strong> <strong>de</strong> verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> drijfver<strong>en</strong> zoals die <strong>de</strong> afgelop<strong>en</strong> 25 jaar hebb<strong>en</strong><br />

gespeeld <strong>de</strong> revue. Binn<strong>en</strong> die 25 jaar zijn drie perio<strong>de</strong>s te on<strong>de</strong>rscheid<strong>en</strong>, waarin <strong>de</strong><br />

drijfver<strong>en</strong> <strong>en</strong> ook <strong>de</strong> actor<strong>en</strong> verschild<strong>en</strong>. Het effect van <strong>de</strong> verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> drijfver<strong>en</strong> op <strong>de</strong><br />

inhoud van het beleid komt uitgebreid aan bod.<br />

In hoofdstuk 3 wordt e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>vatting van e<strong>en</strong> studie naar succes- <strong>en</strong> faalfactor<strong>en</strong> van<br />

agrificatie van Roekel <strong>en</strong> Koster (2000) gepres<strong>en</strong>teerd. De studie is <strong>de</strong>stijds uitgevoerd in<br />

sam<strong>en</strong>werking met e<strong>en</strong> aantal actor<strong>en</strong> die actief zijn geweest binn<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

agrificatietraject<strong>en</strong> of die als beleidsmakers <strong>bij</strong> het agrificatiebeleid betrokk<strong>en</strong> zijn geweest. Uit<br />

<strong>de</strong> studie kunn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> aantal algem<strong>en</strong>e less<strong>en</strong> word<strong>en</strong> getrokk<strong>en</strong> over factor<strong>en</strong> die van belang<br />

zijn <strong>bij</strong> het naar <strong>de</strong> markt br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van nieuwe product<strong>en</strong> uit gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong>. De less<strong>en</strong><br />

die hieruit getrokk<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geld<strong>en</strong> vandaag <strong>de</strong> dag nog steeds <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

behulpzaam zijn <strong>bij</strong> het ver<strong>de</strong>r br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van individuele traject<strong>en</strong>.<br />

In hoofdstuk 4 word<strong>en</strong> <strong>de</strong> ontwikkeling<strong>en</strong>, zowel rond het beleid als rond <strong>de</strong> technologie,<br />

geanalyseerd met behulp van het Strategic Niche Managem<strong>en</strong>t mo<strong>de</strong>l. Dit theoretische ka<strong>de</strong>r<br />

is gerelateerd aan <strong>de</strong> transitietheorie. De analyse geeft niet alle<strong>en</strong> meer inzicht in <strong>de</strong> kans op<br />

succes van nieuwe technologieën, maar geeft ook e<strong>en</strong> handvat voor beleidmaatregel<strong>en</strong> die<br />

kunn<strong>en</strong> help<strong>en</strong> <strong>de</strong> succeskans<strong>en</strong> van nieuwe duurzame technologie te vergrot<strong>en</strong>.<br />

7


8<br />

2. De drijfver<strong>en</strong> voor non-food toepassing van gro<strong>en</strong>e<br />

grondstoff<strong>en</strong><br />

<strong>Agrificatie</strong>, <strong>de</strong> eerste jar<strong>en</strong><br />

In <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> helft van <strong>de</strong> vorige eeuw leidd<strong>en</strong> innovaties op gebied<strong>en</strong> zoals teelt,<br />

gewasbescherming, bo<strong>de</strong>mvruchtbaarheid <strong>en</strong> bemesting tot e<strong>en</strong> grote <strong>en</strong> structurele to<strong>en</strong>ame<br />

in gewasproductiviteit per hectare. Het gevolg hiervan was e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orme to<strong>en</strong>ame van <strong>de</strong><br />

landbouwproductie in verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> Europese land<strong>en</strong>. Deze to<strong>en</strong>ame werd gestimuleerd door<br />

het Europese landbouwbeleid, dat volg<strong>en</strong>s het verdrag van Rome uit 1957 was ontworp<strong>en</strong> om<br />

<strong>de</strong> productie van voedsel te verhog<strong>en</strong>, t<strong>en</strong>ein<strong>de</strong> Europa zelfvoorzi<strong>en</strong><strong>en</strong>d te mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> te<br />

zorg<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> stabiele <strong>en</strong> florer<strong>en</strong><strong>de</strong> agrosector. Het instrum<strong>en</strong>t dat hiervoor werd gekoz<strong>en</strong>,<br />

prijsstabiliteit, vereiste dat overschott<strong>en</strong> uit <strong>de</strong> markt werd<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

gegaran<strong>de</strong>er<strong>de</strong> prijs. Op die manier werd <strong>de</strong> productie gestimuleerd <strong>en</strong> war<strong>en</strong> boer<strong>en</strong><br />

verzekerd van e<strong>en</strong> stabiel inkom<strong>en</strong>. De overschott<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> ofwel opgeslag<strong>en</strong>, ofwel<br />

geëxporteerd naar land<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> Europa met exportsubsidies. Begin tachtiger jar<strong>en</strong> was <strong>de</strong><br />

Europese landbouwproductie zo omvangrijk geword<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> groei<strong>en</strong>d overschot ontstond<br />

van verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> basisproduct<strong>en</strong> zoals suiker <strong>en</strong> graan (Europese Commissie, 2004). Omdat<br />

<strong>de</strong>ze overschott<strong>en</strong> uit <strong>de</strong> markt moest<strong>en</strong> word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> relatief hoge prijs, werd<br />

<strong>de</strong> EU landbouwpolitiek extreem duur <strong>en</strong> hierdoor ontstond <strong>de</strong> roep naar alternatieve<br />

toepassing<strong>en</strong> van landbouwproduct<strong>en</strong>, buit<strong>en</strong> <strong>de</strong> voeding. Ook piekte rond 1980 <strong>de</strong> olieprijs<br />

(WTRG Economics, 2005), waardoor vraag ontstond naar alternatiev<strong>en</strong> voor<br />

aardoliegebaseer<strong>de</strong> product<strong>en</strong>.<br />

In Ne<strong>de</strong>rland, <strong>en</strong> ook in an<strong>de</strong>re Europese land<strong>en</strong> had <strong>de</strong> schaalvergroting in <strong>de</strong> landbouw<br />

geleid tot e<strong>en</strong> smal <strong>en</strong> kwetsbaar bouwplan in <strong>de</strong> akkerbouw (van Roekel <strong>en</strong> Koster, 2000).<br />

<strong>Agrificatie</strong> is begonn<strong>en</strong> in Noord-Ne<strong>de</strong>rland. Bij <strong>de</strong> noor<strong>de</strong>lijke landbouworganisaties (on<strong>de</strong>r<br />

an<strong>de</strong>re <strong>de</strong> werkgroep Ve<strong>en</strong>koloniën, <strong>de</strong> ver<strong>en</strong>iging Dollardtarwe <strong>en</strong> <strong>de</strong> Karwij studieclub) <strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

noor<strong>de</strong>lijke provinciale overhed<strong>en</strong> (in eerste instantie provincies Groning<strong>en</strong> <strong>en</strong> Dr<strong>en</strong>te)<br />

ontstond<strong>en</strong> i<strong>de</strong>eën om e<strong>en</strong> vier<strong>de</strong> gewas te ontwikkel<strong>en</strong>, dat geroteerd zou kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

met <strong>de</strong> drie grootste gewass<strong>en</strong>, tarwe, suikerbiet <strong>en</strong> aardappel. Dit gewas zou dan<br />

logischerwijs vooral geschikt moet<strong>en</strong> zijn voor non-food toepassing<strong>en</strong>.


Vroeg in <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> tachtig ontstond in het publieke <strong>de</strong>bat <strong>de</strong> term agrificatie voor <strong>de</strong>ze<br />

ontwikkeling 1 . In <strong>de</strong> eerste jar<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> vooral rapport<strong>en</strong> geschrev<strong>en</strong> over <strong>de</strong> vele<br />

mogelijkhed<strong>en</strong> van het gebruik van gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong> in non-food toepassing<strong>en</strong>. De<br />

publicaties k<strong>en</strong>merkt<strong>en</strong> zich door e<strong>en</strong> groot optimisme over te behal<strong>en</strong> success<strong>en</strong> op<br />

afzi<strong>en</strong>bare termijn. Vanaf <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> helft van <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> ‘80 werd<strong>en</strong> on<strong>de</strong>rzoeksprogramma’s<br />

opgezet voor het daadwerkelijk ontwikkel<strong>en</strong> van nieuwe non-food toepassing<strong>en</strong> van<br />

Figuur 1. Isolatiematerial<strong>en</strong> uit vlasvezels, één van <strong>de</strong> eerste beoog<strong>de</strong> toepassing<strong>en</strong> van<br />

agrificatie, op <strong>de</strong> markt gezet door Isovlas Oisterwijk in 2002. (Foto: Isovlas Oisterwijk)<br />

landbouwgewass<strong>en</strong>. Sommige van <strong>de</strong>ze programma’s war<strong>en</strong> gericht op één gewas, zoals vlas<br />

(zie figuur 1), h<strong>en</strong>nep <strong>en</strong> karwij. Sommige war<strong>en</strong> gericht op e<strong>en</strong> ingrediënt, <strong>bij</strong>voorbeeld IOP 2<br />

koolhydrat<strong>en</strong>, IOP eiwitt<strong>en</strong> (sam<strong>en</strong> met het ministerie van EZ), <strong>en</strong> het olieprogramma. Aan het<br />

eind van <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> ’80 brak in Ne<strong>de</strong>rland e<strong>en</strong> landbouwcrisis uit door het verlag<strong>en</strong> van <strong>de</strong><br />

graanprijz<strong>en</strong> door <strong>de</strong> EU. Op het hoogtepunt van <strong>de</strong> crisis trokk<strong>en</strong> <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse boer<strong>en</strong><br />

1 <strong>Agrificatie</strong> was ook het on<strong>de</strong>rwerp van discussie <strong>bij</strong> <strong>de</strong> informele Ministersconfer<strong>en</strong>tie van <strong>de</strong> EU in 1991<br />

2 IOP, Innovatiegerichte On<strong>de</strong>rzoeksprogramma’s<br />

9


10<br />

Box 1.<br />

naar D<strong>en</strong> Haag in hun<br />

tractor<strong>en</strong>, naar het<br />

Karakteristiek<strong>en</strong> van agrificatie, in <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> ’80<br />

ministerie van Landbouw.<br />

Drijfver<strong>en</strong><br />

Dit leid<strong>de</strong> tot e<strong>en</strong><br />

• Zorg<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> stabiel inkom<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> boer<strong>en</strong><br />

int<strong>en</strong>sivering van het<br />

• Noodzaak van nieuwe afzet door landbouw-<br />

agrificatieon<strong>de</strong>rzoek.<br />

overschott<strong>en</strong> <strong>en</strong> dreiging van subidieafbouw<br />

Hiervoor werd<strong>en</strong> on<strong>de</strong>r<br />

• Uitbreiding van gewasrotatieschema (vier<strong>de</strong> gewas) an<strong>de</strong>re ook <strong>de</strong><br />

Focus<br />

herstructureringsgeld<strong>en</strong><br />

• Focus op substantieel landgebruik (bulkproductie) door LNV beschikbaar<br />

• Sterke focus op <strong>de</strong> agrosector<br />

gesteld voor het<br />

• Primaire sector is leid<strong>en</strong>d<br />

on<strong>de</strong>rzoek. De<br />

• Aanbodgedrev<strong>en</strong><br />

karakteristiek<strong>en</strong> van dit<br />

• Houdt ge<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>ing met marktvraag<br />

tijdperk van<br />

Leid<strong>en</strong><strong>de</strong> organisaties<br />

agrificatieon<strong>de</strong>rzoek<br />

• Ministerie van Landbouw is leid<strong>en</strong>d<br />

woord<strong>en</strong> weergegev<strong>en</strong> in<br />

• Overheid investeert in ontwikkelingsprogramma’s<br />

box 1. Deze ontwikkeling<br />

was zeker niet typisch<br />

Ne<strong>de</strong>rlands, tegelijkertijd<br />

werd<strong>en</strong> in an<strong>de</strong>re Europese land<strong>en</strong> <strong>en</strong> op EU niveau vergelijkbare on<strong>de</strong>rzoeksprogramma’s<br />

gestart (Entwistle et al. 2003).<br />

<strong>Agrificatie</strong> in <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> 90<br />

Begin jar<strong>en</strong> neg<strong>en</strong>tig draai<strong>de</strong> het agrificatieon<strong>de</strong>rzoek op volle toer<strong>en</strong>. Het probleem van<br />

landbouwoverschott<strong>en</strong> was echter zeker niet opgelost. In 1992 werd e<strong>en</strong> rapport<br />

gepubliceerd door <strong>de</strong> Wet<strong>en</strong>schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) waarin <strong>de</strong><br />

invloed van vier verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> ontwikkelingssc<strong>en</strong>ario’s op <strong>de</strong> structuur van <strong>de</strong> landbouw werd<br />

vergelek<strong>en</strong> (Rabbinge <strong>en</strong> van Latesteijn, 1992). Hoewel <strong>de</strong> uitkomst<strong>en</strong> van <strong>de</strong> verschill<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

sc<strong>en</strong>ario’s sterk verschild<strong>en</strong>, kwam uit elk van <strong>de</strong> sc<strong>en</strong>ario’s e<strong>en</strong> substantiële pot<strong>en</strong>tiële<br />

reductie in landgebruik naar vor<strong>en</strong>. Minimaal 40 miljo<strong>en</strong> van <strong>de</strong> 127 miljo<strong>en</strong> hectare<br />

landbouwgrond die in 1992 in gebruik was binn<strong>en</strong> <strong>de</strong> 12 land<strong>en</strong> van <strong>de</strong> EU voor<br />

voedselproductie, zou overbodig rak<strong>en</strong>. Doorgaan met tel<strong>en</strong> op alle landbouwgrond<strong>en</strong> zou<br />

volg<strong>en</strong>s alle vier sc<strong>en</strong>ario’s leid<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> grote overproductie.


Ondanks <strong>de</strong> ruime beschikbaarheid van gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong>, <strong>en</strong> <strong>de</strong> verwachte<br />

mogelijkhed<strong>en</strong> voor non-food applicaties, werd het in het midd<strong>en</strong> van <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> ’90 dui<strong>de</strong>lijk dat<br />

<strong>de</strong> weg naar <strong>de</strong> markt voor nieuwe non-food product<strong>en</strong> uit gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong> veel langer,<br />

langduriger <strong>en</strong> moeizamer was dan oorspronkelijk was gedacht. Ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele nieuwe<br />

ontwikkeling had op dat mom<strong>en</strong>t <strong>de</strong> markt bereikt. M<strong>en</strong> begon zich te realiser<strong>en</strong> dat, wild<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong>ze ontwikkeling<strong>en</strong> succesvol zijn, marktpartij<strong>en</strong> <strong>de</strong> trekk<strong>en</strong><strong>de</strong> rol op zich zoud<strong>en</strong> moet<strong>en</strong><br />

nem<strong>en</strong>. Het ministerie van EZ op<strong>en</strong><strong>de</strong> het subsidieprogramma PBTS 3 voor agrificatieproject<strong>en</strong>.<br />

De Minister van LNV schreef in 1996 (Ministerie van LNV, 1996) dat agrificatie zich<br />

marktconform moest ontwikkel<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> ontwikkeling<strong>en</strong> gericht moest<strong>en</strong> word<strong>en</strong> op gewass<strong>en</strong><br />

met hoge toegevoeg<strong>de</strong> waar<strong>de</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> zou <strong>de</strong> overheid alle<strong>en</strong> nog maar <strong>de</strong> fundam<strong>en</strong>tele<br />

k<strong>en</strong>nisopbouw on<strong>de</strong>rsteun<strong>en</strong>. Als gevolg hiervan nam<strong>en</strong> <strong>de</strong> financiële mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong> die door <strong>de</strong><br />

overheid rechtstreeks aan agrificatie werd<strong>en</strong> gesp<strong>en</strong><strong>de</strong>erd sterk af, maar <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rsteuning<br />

van sam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong> bedrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> k<strong>en</strong>nisinstelling<strong>en</strong> bleef bestaan. Deze laatste mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong><br />

werd<strong>en</strong> door <strong>de</strong> ministeries van EZ <strong>en</strong> LNV gezam<strong>en</strong>lijk gefourneerd 4 .<br />

Alle <strong>de</strong>stijds bestaan<strong>de</strong> grote Ne<strong>de</strong>rlandse koolhydraatverwerkers, AVEBE, Cosun, CSM,<br />

Cargill, National Starch, Cerestar <strong>en</strong> Nedalco hebb<strong>en</strong> zeer actief aan koolhydraatagrificatie<br />

gewerkt. Op het gebied van oliën, vetzur<strong>en</strong> <strong>en</strong> fijnchemicaliën zijn ontwikkeling<strong>en</strong> gedaan door<br />

on<strong>de</strong>r meer Cebeco, DSM, Akzo-Nobel, Unichema, Shell <strong>en</strong> Dow Chemicals <strong>en</strong> e<strong>en</strong> aantal<br />

chemische bedrijv<strong>en</strong> in het MKB. Op het gebied van vezels zijn on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re betrokk<strong>en</strong><br />

geweest: KNP, Kappa, SCA, Gel<strong>de</strong>rse Papier, Par<strong>en</strong>co, Berghuizer Papierfabriek, PGI<br />

Nonwov<strong>en</strong>s, Lantor <strong>en</strong> Trespa <strong>en</strong> <strong>de</strong> grote kunststofverwerkers Wavin, GE Plastics <strong>en</strong><br />

Polynorm. Op het gebied van industriële eiwitt<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re Lat<strong>en</strong>stein, Cerestar,<br />

CSK <strong>en</strong> Cargill activiteit<strong>en</strong> ontplooid (van Roekel <strong>en</strong> Koster, 2000). De meeste bedrijv<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> R&D af<strong>de</strong>ling<strong>en</strong> ingezet om ontwikkeling<strong>en</strong> in sam<strong>en</strong>werking met <strong>de</strong><br />

k<strong>en</strong>nisinfrastructuur uit te voer<strong>en</strong>, <strong>en</strong>kel<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> het on<strong>de</strong>rzoek geheel aan <strong>de</strong><br />

k<strong>en</strong>nisinfrastructuur uitbesteed. Hoewel agrificatie oorspronkelijk was ingezet vanuit <strong>de</strong><br />

akkerbouworganisaties, hebb<strong>en</strong> vooral <strong>de</strong> agrifoodbedrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> in min<strong>de</strong>re mate<br />

chemiebedrijv<strong>en</strong> in <strong>de</strong>ze jar<strong>en</strong> <strong>bij</strong>gedrag<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> ontwikkeling. Gezi<strong>en</strong> het industriële karakter<br />

van veel van <strong>de</strong> ontwikkeling<strong>en</strong> was dit ook logisch.<br />

3 “Programmatische Bedrijfsgerichte Technologiestimulering”, gericht op het stimuler<strong>en</strong> van sam<strong>en</strong>werking<br />

t<strong>en</strong> behoeve van technologische innovatie, tuss<strong>en</strong> bedrijv<strong>en</strong> on<strong>de</strong>rling <strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> bedrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

k<strong>en</strong>nisinstelling<strong>en</strong>.<br />

4 Persoonlijke communicatie met Geert West<strong>en</strong>brink, ministerie van LNV, 2003.<br />

11


12<br />

Figuur 2. De familie van <strong>de</strong> ftalaatweekmakers wordt in e<strong>en</strong> breed scala van product<strong>en</strong><br />

toegepast. E<strong>en</strong> aantal ftalat<strong>en</strong> is echter giftig, kankerverwekk<strong>en</strong>d of heeft e<strong>en</strong><br />

hormoonverstor<strong>en</strong><strong>de</strong> werking. De ontwikkeling van e<strong>en</strong> alternatieve familie weekmakers,<br />

gebaseerd op suikers, is e<strong>en</strong> typisch voorbeeld van <strong>de</strong> agrificatie-activiteit<strong>en</strong> ingezet in <strong>de</strong><br />

twee<strong>de</strong> helft van <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> ’90. Op dit mom<strong>en</strong>t wordt in <strong>de</strong> industrie gewerkt aan <strong>de</strong><br />

opschaling van het door Wag<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> UR ontwikkel<strong>de</strong> proces. (Foto: Bert Annevelink)<br />

Tijd<strong>en</strong>s <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> ’90 verschoof bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong>, on<strong>de</strong>r meer als e<strong>en</strong> gevolg van het publieke<br />

<strong>de</strong>bat, <strong>de</strong> focus van <strong>de</strong> ontwikkeling<strong>en</strong> naar <strong>de</strong> milieuvoor<strong>de</strong>l<strong>en</strong> van <strong>de</strong> mogelijke nieuwe<br />

product<strong>en</strong> (zie figuur 2). In e<strong>en</strong> rapport van <strong>de</strong> European R<strong>en</strong>ewable Resources and Materials<br />

Association (ERRMA), gepubliceerd begin 2002 (Ehr<strong>en</strong>berg, 2002) werd<strong>en</strong> <strong>de</strong> drijfver<strong>en</strong> voor<br />

<strong>de</strong> industrie om gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong> toe te pass<strong>en</strong> b<strong>en</strong>oemd als:


- Kost<strong>en</strong>: hoewel <strong>de</strong> prijs van aardolie rond <strong>de</strong> mill<strong>en</strong>niumwisseling laag was, was voor<br />

sommige toepassing<strong>en</strong> <strong>de</strong> prijs van gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong> competitief.<br />

- Functionaliteit: material<strong>en</strong> uit plant<strong>en</strong> bied<strong>en</strong> e<strong>en</strong> natuurlijke range aan inher<strong>en</strong>te<br />

functionaliteit, zoals bio<strong>de</strong>gra<strong>de</strong>erbaarheid, of specifieke chemische functionaliteit.<br />

- Maatschappelijke verantwoor<strong>de</strong>lijkheid: <strong>de</strong> industrie wil meer <strong>en</strong> meer zijn<br />

verantwoor<strong>de</strong>lijkheid jeg<strong>en</strong>s gezondheid <strong>en</strong> milieu zichtbaar mak<strong>en</strong>.<br />

- Duurzaamheid: <strong>de</strong> industrie is zich steeds meer bewust dat product<strong>en</strong> niet alle<strong>en</strong><br />

economisch haalbaar moet<strong>en</strong> zijn, maar ook moet<strong>en</strong> <strong>bij</strong>drag<strong>en</strong> aan sociale <strong>en</strong> milieu<br />

doel<strong>en</strong>.<br />

Twee van <strong>de</strong> vier<br />

drijfver<strong>en</strong> b<strong>en</strong>oemd door<br />

Box 2.<br />

ERRMA zijn dus dui<strong>de</strong>lijk<br />

Karakteristiek<strong>en</strong> van agrificatie, in <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> ’90<br />

gerelateerd aan milieu <strong>en</strong><br />

Drijfver<strong>en</strong><br />

duurzaamheid issues. De<br />

• Verbetering van milieu-impact van <strong>de</strong> landbouw<br />

karakteristiek<strong>en</strong> van<br />

• Milieu (vervuiling door huidige non-food product<strong>en</strong>,<br />

agrificatie in <strong>de</strong> jar<strong>en</strong><br />

uitputting van grondstoff<strong>en</strong>)<br />

neg<strong>en</strong>tig staan in box 2.<br />

• Veiligheid <strong>en</strong> gezondheid (veilige alternatiev<strong>en</strong> voor<br />

chemicaliën)<br />

Deze veran<strong>de</strong>ring in <strong>de</strong><br />

Focus<br />

focus van het beleid op<br />

• Ge<strong>en</strong> bulk, maar gewasdiversificatie <strong>en</strong> -specialisatie<br />

gebied van gro<strong>en</strong>e<br />

• Gewass<strong>en</strong> <strong>en</strong> gewascompon<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met hoge<br />

grondstoff<strong>en</strong> gedur<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

toegevoeg<strong>de</strong> waar<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> jar<strong>en</strong> ’90 vond niet<br />

• Ecologische b<strong>en</strong>a<strong>de</strong>ring, duurzaamheid<br />

alle<strong>en</strong> in Ne<strong>de</strong>rland plaats.<br />

• Marktpartij<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> ontwikkeling leid<strong>en</strong><br />

Entwistle et al. (2003)<br />

Leid<strong>en</strong><strong>de</strong> organisaties<br />

analyseerd<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

• Industrie participeert in project<strong>en</strong> <strong>en</strong> betaalt mee<br />

beleidsontwikkeling in e<strong>en</strong><br />

• Ministerie van LNV <strong>en</strong> EZ on<strong>de</strong>rsteun<strong>en</strong><br />

aantal Europese land<strong>en</strong>,<br />

• Overheid stimuleert ontwikkeling van basisk<strong>en</strong>nis<br />

waaron<strong>de</strong>r Duitsland,<br />

Ne<strong>de</strong>rland, Engeland <strong>en</strong><br />

Frankrijk, <strong>en</strong> zij<br />

conclu<strong>de</strong>erd<strong>en</strong> dat ook in an<strong>de</strong>re land<strong>en</strong> <strong>de</strong> push vanuit <strong>de</strong> primaire sector om nieuwe nonfood<br />

product<strong>en</strong> op <strong>de</strong> markt te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> had gefaald. Ook in <strong>de</strong>ze an<strong>de</strong>re land<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

ontwikkeling<strong>en</strong> later meer gericht op het behal<strong>en</strong> van milieuvoor<strong>de</strong>l<strong>en</strong> met <strong>de</strong> nieuwe<br />

13


14<br />

Figuur 3. Zetmeelplastics, één van <strong>de</strong> agrificatieproduct<strong>en</strong> die wél in <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> neg<strong>en</strong>tig<br />

<strong>de</strong> markt bereikt<strong>en</strong>. (Foto: Bert Annevelink)<br />

product<strong>en</strong>. Tijd<strong>en</strong>s <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> neg<strong>en</strong>tig werd<strong>en</strong> naast <strong>de</strong> ministeries van landbouw ook an<strong>de</strong>re<br />

<strong>de</strong>l<strong>en</strong> van <strong>de</strong> overheid, <strong>bij</strong>voorbeeld verantwoor<strong>de</strong>lijk voor <strong>en</strong>ergievoorzi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> milieu,<br />

betrokk<strong>en</strong> <strong>bij</strong> het beleid voor gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong>.<br />

Ondanks <strong>de</strong>ze wijziging in focus bleek rond <strong>de</strong> mill<strong>en</strong>niumwisseling dat pas e<strong>en</strong> handjevol<br />

nieuwe ontwikkeling<strong>en</strong> <strong>de</strong> markt bereikt hadd<strong>en</strong> (figuur 3). Gezi<strong>en</strong> <strong>de</strong> oorspronkelijk zo hoge<br />

verwachting<strong>en</strong> was <strong>de</strong> trage introductie van nieuwe product<strong>en</strong> zo teleurstell<strong>en</strong>d, dat binn<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

Ne<strong>de</strong>rlandse overheid het algem<strong>en</strong>e gevoel ontstond dat agrificatie één grote mislukking was,<br />

<strong>en</strong> dat het gebruik van gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong> voor non-food toepassing<strong>en</strong> nooit zou gaan<br />

werk<strong>en</strong>. An<strong>de</strong>re partij<strong>en</strong>, met name binn<strong>en</strong> <strong>de</strong> industrie <strong>en</strong> <strong>de</strong> k<strong>en</strong>nisinstelling<strong>en</strong> war<strong>en</strong> min<strong>de</strong>r<br />

negatief over <strong>de</strong> effect<strong>en</strong> van het agrificatiebeleid, zij zag<strong>en</strong> meer <strong>de</strong> nieuwe mogelijkhed<strong>en</strong><br />

die wel <strong>de</strong>gelijk war<strong>en</strong> gecreëerd door het agrificatieon<strong>de</strong>rzoek, <strong>en</strong> zij verwachtt<strong>en</strong> dat <strong>de</strong>ze<br />

op termijn tot nieuwe marktintroducties zoud<strong>en</strong> leid<strong>en</strong> (zie ook hoofdstuk 3).


Na agrificatie, <strong>de</strong> Biobased Economy<br />

Tijd<strong>en</strong>s <strong>de</strong> eerste jar<strong>en</strong> van <strong>de</strong> 21 e eeuw werd <strong>de</strong> Europese, <strong>en</strong> met name ook <strong>de</strong><br />

Ne<strong>de</strong>rlandse, landbouw ope<strong>en</strong>s opgeschrikt door e<strong>en</strong> aantal crises:<br />

- BSE, <strong>de</strong> gekke koei<strong>en</strong>ziekte, die werd veroorzaakt door vervuild voer.<br />

- Vervuiling van veevoer met dioxine, wat leid<strong>de</strong> tot hoge dioxine gehaltes in<br />

moe<strong>de</strong>rmelk.<br />

- Uitbrak<strong>en</strong> van vark<strong>en</strong>spest <strong>en</strong> mond- <strong>en</strong> klauwzeer.<br />

- De Europese mestwetgeving.<br />

- Discussies rondom dier<strong>en</strong>welzijn.<br />

Ne<strong>de</strong>rland k<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> zeer efficiënt systeem, waarbinn<strong>en</strong> <strong>bij</strong>product<strong>en</strong> uit <strong>de</strong> agrifood<br />

industrie word<strong>en</strong> ingezet als veevoer, d<strong>en</strong>k <strong>bij</strong>voorbeeld aan bierbostel <strong>en</strong> slachtafval<br />

(Rabobank, 2001). Door <strong>de</strong> crises werd het gebruik van e<strong>en</strong> aantal <strong>bij</strong>product<strong>en</strong> in veevoer<br />

echter verbod<strong>en</strong>. Daarnaast vermin<strong>de</strong>r<strong>de</strong> ook langzamerhand <strong>de</strong> veestapel, on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re<br />

door <strong>de</strong> mestwetgeving. Hierdoor kwam <strong>de</strong> afzet van <strong>de</strong> <strong>bij</strong>product<strong>en</strong> uit <strong>de</strong> agrifood industrie<br />

richting veevoer on<strong>de</strong>r druk te staan. Zo ontstond <strong>de</strong> behoefte aan an<strong>de</strong>re toepassing<strong>en</strong> voor<br />

e<strong>en</strong> aantal <strong>bij</strong>product<strong>en</strong> uit <strong>de</strong> agrifood industrie (Elbers<strong>en</strong> et al., 2002). Hieruit ontstond e<strong>en</strong><br />

nieuwe drijfveer voor het ontwikkel<strong>en</strong> van non-food toepassing<strong>en</strong> uit gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong>, in<br />

dit geval uit <strong>bij</strong>product<strong>en</strong>.<br />

Los van <strong>de</strong> ontwikkeling<strong>en</strong> in <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse landbouw, begonn<strong>en</strong> ook an<strong>de</strong>re nationale <strong>en</strong><br />

internationale ontwikkeling<strong>en</strong> <strong>de</strong> i<strong>de</strong>eën over het gebruik van gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong> in non-food<br />

toepassing<strong>en</strong> te beïnvloed<strong>en</strong>. Door <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rtek<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> het in werking tred<strong>en</strong> (in 2005) van<br />

het verdrag van Kyoto werd dui<strong>de</strong>lijk dat veel overhed<strong>en</strong> zich gecommitteerd hebb<strong>en</strong> om <strong>de</strong><br />

uitstoot van CO2 aan band<strong>en</strong> te legg<strong>en</strong>. Klimaatveran<strong>de</strong>ring was ook één van <strong>de</strong> belangrijkste<br />

drijfver<strong>en</strong> achter <strong>de</strong> EU richtlijn (2003/30/EC) voor het <strong>bij</strong>m<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van biobrandstoff<strong>en</strong> in<br />

transportbrandstoff<strong>en</strong>: start<strong>en</strong>d met 2% in 2005 <strong>en</strong> oplop<strong>en</strong>d tot 5.75% in 2010. De dynamiek<br />

rond <strong>de</strong> introductie van biobrandstoff<strong>en</strong> leid<strong>de</strong> ook tot spin-off in het gebruik van gro<strong>en</strong>e<br />

grondstoff<strong>en</strong> in an<strong>de</strong>re dan <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergie <strong>en</strong> voedingssector<strong>en</strong>.<br />

Geopolitieke red<strong>en</strong><strong>en</strong>, zoals <strong>de</strong> instabiliteit in het Midd<strong>en</strong>-Oost<strong>en</strong>, voedd<strong>en</strong> met name in <strong>de</strong><br />

USA <strong>de</strong> w<strong>en</strong>s om min<strong>de</strong>r afhankelijk te word<strong>en</strong> van an<strong>de</strong>re land<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergievoorzi<strong>en</strong>ing.<br />

Dit was voor <strong>de</strong> regering Clinton <strong>de</strong> red<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> roadmap te mak<strong>en</strong> voor biomassa<br />

technologieën, die uitein<strong>de</strong>lijk in 2002 werd gepubliceerd (Anoniem, 2002). De USA<br />

ontwikkel<strong>de</strong> beleid gericht op <strong>de</strong> productie van <strong>en</strong>ergie, chemicaliën <strong>en</strong> material<strong>en</strong> uit gro<strong>en</strong>e<br />

15


16<br />

grondstoff<strong>en</strong>. Dit beleid is in 2006 door <strong>de</strong> regering Bush nog ver<strong>de</strong>r versterkt. Het on<strong>de</strong>rzoek<br />

dat hierdoor is geïnitieerd heeft rec<strong>en</strong>t geleid tot <strong>de</strong> ontwikkeling van nieuwe goedkopere<br />

commerciële <strong>en</strong>zym<strong>en</strong>, die <strong>de</strong> omzetting van biomassa in chemicaliën veel r<strong>en</strong>dabeler mak<strong>en</strong>.<br />

In Ne<strong>de</strong>rland heeft <strong>de</strong> sam<strong>en</strong>werking van e<strong>en</strong> aantal grote chemische bedrijv<strong>en</strong>,<br />

universiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> on<strong>de</strong>rzoeksinstitut<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vergelijkbare ontwikkeling op gang gebracht: <strong>de</strong><br />

opkomst van <strong>de</strong> industriële of witte biotechnologie (figuur 4), waar<strong>bij</strong> biotechnologie<br />

(process<strong>en</strong> met behulp van schimmels, <strong>en</strong>zym<strong>en</strong>, <strong>en</strong>zovoort) wordt gebuikt in industriële<br />

process<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> productie van chemicaliën, vaak uit gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong>. Daarnaast geeft<br />

<strong>de</strong> VNCI (Ver<strong>en</strong>iging Ne<strong>de</strong>rlandse Chemische Industrie) aan te strev<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> substantiële<br />

verhoging van het gebruik van gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong> (VNCI, 2006).<br />

Door het Lissabon akkoord van <strong>de</strong> Europese Unie (2000), waarin <strong>de</strong> ambitie is neergelegd<br />

om van <strong>de</strong> Europese Unie in 2010 <strong>de</strong> wereldwijd leid<strong>en</strong><strong>de</strong> k<strong>en</strong>niseconomie te mak<strong>en</strong>, is e<strong>en</strong><br />

toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>en</strong> hernieuw<strong>de</strong> focus op innovatieve nieuwe technologieën ontstaan, waaron<strong>de</strong>r<br />

technologie voor <strong>de</strong> toepassing van gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong> in non-food product<strong>en</strong>.<br />

De gestage to<strong>en</strong>ame van <strong>de</strong> olieprijs sinds 2004, heeft e<strong>en</strong> nieuwe, an<strong>de</strong>re balans tuss<strong>en</strong><br />

Figuur 4. De toepassing van witte biotechnologie <strong>bij</strong> <strong>de</strong> pilotschaal productie van<br />

chemicaliën uit biomassa. (Foto Wag<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> UR)


<strong>de</strong> prijz<strong>en</strong> van<br />

grondstoff<strong>en</strong> uit aardolie<br />

Box 3.<br />

<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong><br />

Karakteristiek<strong>en</strong> van Biobased Economy, na 2000<br />

tot gevolg.<br />

Drijfver<strong>en</strong><br />

Al <strong>de</strong>ze ontwikkeling<strong>en</strong><br />

• Nieuwe afzetmogelijkhed<strong>en</strong> voor rest- <strong>en</strong><br />

sam<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> geleid tot<br />

nev<strong>en</strong>strom<strong>en</strong>, in plaats van veevoer<br />

<strong>de</strong> opkomst van e<strong>en</strong> nieuw<br />

• Klimaatveran<strong>de</strong>ring (Kyoto protocol)<br />

beleidsveld in Ne<strong>de</strong>rland,<br />

• Energieschaarste <strong>en</strong> leveringszekerheid vrag<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> “Biobased Economy”,<br />

an<strong>de</strong>re bronn<strong>en</strong><br />

gericht op <strong>de</strong> toepassing<br />

Focus<br />

van gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong><br />

• Hernieuwbare <strong>en</strong>ergie<br />

voor <strong>en</strong>ergie, chemicaliën<br />

• Vraag naar nieuwe product<strong>en</strong> <strong>en</strong> niet het aanbod van<br />

<strong>en</strong> material<strong>en</strong>. De<br />

gewass<strong>en</strong> is leid<strong>en</strong>d<br />

drijfver<strong>en</strong> voor het<br />

• Hoogwaardige eindproduct<strong>en</strong><br />

<strong>biobased</strong> <strong>economy</strong> beleid<br />

• Meer focus op rest- <strong>en</strong> nev<strong>en</strong>strom<strong>en</strong> dan op<br />

zijn echter sterk<br />

gewass<strong>en</strong><br />

verschill<strong>en</strong>d van <strong>de</strong><br />

• Verbind<strong>en</strong> van landbouw met an<strong>de</strong>re sector<strong>en</strong> (bv<br />

drijfver<strong>en</strong> voor het<br />

chemie <strong>en</strong> <strong>en</strong>ergie)<br />

agrificatiebeleid, zij zijn<br />

• Nieuwe technologieën: witte biotech, bioraffinage<br />

ook robuuster <strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

Leid<strong>en</strong><strong>de</strong> organisaties<br />

gedrag<strong>en</strong> door veel meer<br />

• Ministeries van LNV, EZ <strong>en</strong> VROM<br />

partij<strong>en</strong> (zie box 3). In<br />

• Chemische industrie<br />

eerste instantie werd het<br />

• Agrifood industrie<br />

beleid met name<br />

getrokk<strong>en</strong> door <strong>de</strong><br />

ministeries van EZ <strong>en</strong> VROM, als on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> “Transitie naar e<strong>en</strong> duurzame<br />

<strong>en</strong>ergiehuishouding”, <strong>en</strong> hield het ministerie van LNV zich <strong>en</strong>igszins afzijdig, door <strong>de</strong> slechte<br />

ervaring<strong>en</strong> met agrificatie. Sinds eind 2004 echter is ook het ministerie van LNV opnieuw<br />

actief op dit gebied. LNV is sinds 2007 overheidsbreed zelfs <strong>de</strong> eerste verantwoor<strong>de</strong>lijke voor<br />

het beleidsveld Biobased Economy. Vergelijkbare ontwikkeling<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gezi<strong>en</strong> in an<strong>de</strong>re<br />

land<strong>en</strong> (Entwistle et al., 2003).<br />

De grote vraag is nu of nieuwe verbinding<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> sector<strong>en</strong>, agrifood,<br />

<strong>en</strong>ergie <strong>en</strong> chemie, gelegd <strong>en</strong> versterkt kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>en</strong> of <strong>de</strong>ze daadwerkelijk zull<strong>en</strong> leid<strong>en</strong><br />

tot e<strong>en</strong> substantiële verschuiving in grondstofgebruik van aardolie naar gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong>.<br />

17


18<br />

3. E<strong>en</strong> studie naar succes- <strong>en</strong> faalfactor<strong>en</strong> van agrificatie<br />

in Ne<strong>de</strong>rland<br />

In 2000, aan het eind van het agrificatiebeleid is op verzoek van het ministerie van LNV e<strong>en</strong><br />

studie uitgevoerd door van Roekel <strong>en</strong> Koster (2000) naar succes- <strong>en</strong> faalfactor<strong>en</strong> voor<br />

agrificatie in Ne<strong>de</strong>rland. De studie was voor e<strong>en</strong> belangrijk <strong>de</strong>el ingegev<strong>en</strong> door <strong>de</strong><br />

teleurstelling over het uitblijv<strong>en</strong> van zichtbare effect<strong>en</strong> van het agrificatiebeleid. Doel van <strong>de</strong><br />

studie was e<strong>en</strong> beter zicht te krijg<strong>en</strong> op welke factor<strong>en</strong> van invloed zijn <strong>bij</strong> het ontwikkel<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

naar <strong>de</strong> markt br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van nieuwe non-food product<strong>en</strong> uit gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong>.<br />

De aanpak die werd gekoz<strong>en</strong> was om <strong>de</strong> analyse te richt<strong>en</strong> op alle bek<strong>en</strong><strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

agrificatietraject<strong>en</strong> (zie tabel 1). Gegev<strong>en</strong>s werd<strong>en</strong> verzameld door interviews te houd<strong>en</strong> met<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die direct of indirect betrokk<strong>en</strong> war<strong>en</strong> geweest <strong>bij</strong> het agrificatiebeleid of <strong>bij</strong> één of<br />

meer<strong>de</strong>re agrificatietraject<strong>en</strong>. De betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> kwam<strong>en</strong> vanuit vier verschill<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

achtergrond<strong>en</strong>: landbouw, industrie, overheid of k<strong>en</strong>nisinstelling<strong>en</strong>. In totaal werd<strong>en</strong><br />

neg<strong>en</strong><strong>en</strong>zev<strong>en</strong>tig m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> geïnterviewd. Aan <strong>de</strong> betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> werd gevraagd of e<strong>en</strong> h<strong>en</strong><br />

bek<strong>en</strong>d agrificatietraject succesvol was (geweest) of niet. Vervolg<strong>en</strong>s werd gevraagd welke<br />

factor<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s h<strong>en</strong> hadd<strong>en</strong> geleid tot het succes of het fal<strong>en</strong> van het traject. Criteria voor<br />

succes war<strong>en</strong> ge<strong>de</strong>finieerd als:<br />

- heeft het traject geleid tot e<strong>en</strong> nieuw product in <strong>de</strong> markt,<br />

- heeft het traject geleid tot extra hectares teelt in Ne<strong>de</strong>rland,<br />

- heeft het traject nieuwe relevante k<strong>en</strong>nis opgeleverd,<br />

- heeft het traject geleid tot nieuw beleid.<br />

Uit <strong>de</strong> reacties bleek dat <strong>de</strong> perceptie van betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> van verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> achtergrond<br />

(landbouw, industrie, overheid of k<strong>en</strong>nisinstelling<strong>en</strong>) over het succes of fal<strong>en</strong> van verschill<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

traject<strong>en</strong> sterk verschil<strong>de</strong>. (zie figuur 5). In het <strong>bij</strong>zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> uit <strong>de</strong> overheid war<strong>en</strong><br />

negatief, zij war<strong>en</strong> van m<strong>en</strong>ing dat slechts 1 van <strong>de</strong> 11 door h<strong>en</strong> beoor<strong>de</strong>el<strong>de</strong> traject<strong>en</strong><br />

succesvol was geweest. Betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> uit <strong>de</strong> landbouw beschouwd<strong>en</strong> circa 20% van <strong>de</strong><br />

traject<strong>en</strong> als succesvol, uit <strong>de</strong> industrie circa 30% <strong>en</strong> uit <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeksinstelling<strong>en</strong> circa 40%.<br />

Dit grote verschil kan wellicht verklaard word<strong>en</strong> uit het feit dat on<strong>de</strong>rzoek <strong>en</strong> industrie <strong>de</strong><br />

pot<strong>en</strong>tie zag<strong>en</strong> van <strong>de</strong> nieuw ontwikkel<strong>de</strong> technologische opties, <strong>en</strong> <strong>de</strong>ze ontwikkeling<strong>en</strong><br />

beschouwd<strong>en</strong> als relevante nieuwe k<strong>en</strong>nis, terwijl m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> uit <strong>de</strong> overheid <strong>en</strong> <strong>de</strong> landbouw, die<br />

min<strong>de</strong>r inzicht hadd<strong>en</strong> in <strong>de</strong> technologische k<strong>en</strong>nisopbouw, meer kek<strong>en</strong> naar het ontbrek<strong>en</strong><br />

van nieuwe product<strong>en</strong> of bebouw<strong>de</strong> hectares.


Tabel 1. E<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>vatt<strong>en</strong>d overzicht van <strong>de</strong> 58 agrificatie traject<strong>en</strong> uitgevoerd in<br />

Ne<strong>de</strong>rland tuss<strong>en</strong> 1980 <strong>en</strong> 2000.<br />

Product Toepassing Compon<strong>en</strong>t Gewas<br />

Lijm<strong>en</strong> Plastics, papier, hotmelts Glut<strong>en</strong>, zetmeel,<br />

Chemische<br />

additiev<strong>en</strong><br />

Crosslinkers (verf),<br />

weekmakers<br />

Coatings Papier, textiel, plastics,<br />

voedsel<br />

Composiet<strong>en</strong> Automobiel,<br />

bouwmaterial<strong>en</strong>,<br />

windturbines, vorm<strong>de</strong>l<strong>en</strong><br />

Vezels Papier, non-wov<strong>en</strong>s, textiel,<br />

geotextiel<strong>en</strong>,<br />

bouwmaterial<strong>en</strong>,<br />

isolatiematerial<strong>en</strong><br />

Films Verpakking<strong>en</strong>, land- <strong>en</strong><br />

tuinbouw<br />

Fijnchemicaliën Emulsifiers,<br />

smeermid<strong>de</strong>l<strong>en</strong>,<br />

complexant<strong>en</strong>, <strong>de</strong>terg<strong>en</strong>tia,<br />

kiemremmers, etc.<br />

Plastic <strong>en</strong><br />

rubber<br />

Verpakking<strong>en</strong>, vorm<strong>de</strong>l<strong>en</strong>,<br />

schuim<strong>en</strong>, etc.<br />

inuline<br />

Olie, vetzur<strong>en</strong>,<br />

glut<strong>en</strong>, zetmeel<br />

Zetmeel, bloem,<br />

glut<strong>en</strong>, vetzur<strong>en</strong><br />

Tarwe, aardappel,<br />

cichorei<br />

Olievlas, cal<strong>en</strong>dula,<br />

aardappel, tarwe<br />

Aardappel, tarwe,<br />

oliezad<strong>en</strong><br />

Vezels Vlas, h<strong>en</strong>nep, stro<br />

Vezels Vlas, h<strong>en</strong>nep,<br />

olifantsgras<br />

Zetmeel, glut<strong>en</strong>,<br />

keratine<br />

Olie, vetzur<strong>en</strong>,<br />

inuline, limone<strong>en</strong>,<br />

carvon<br />

Zetmeel, olie,<br />

melkzuur<br />

Aardappel, tarwe,<br />

kipp<strong>en</strong>ver<strong>en</strong><br />

19<br />

Oliezad<strong>en</strong>, cichorei,<br />

crambe, karwij<br />

Aardappel, olievlas,<br />

maïs


20<br />

Ondanks het feit dat het agrificatiebeleid <strong>de</strong> gestel<strong>de</strong> doel<strong>en</strong> niet heeft gehaald, blijkt <strong>de</strong><br />

technologie die is ontwikkeld on<strong>de</strong>r dit beleid wel <strong>de</strong>gelijk waar<strong>de</strong>vol, <strong>en</strong> word<strong>en</strong> er <strong>de</strong> laatste<br />

jar<strong>en</strong> steeds meer product<strong>en</strong> in <strong>de</strong> markt gezet die op <strong>de</strong>ze ontwikkeling<strong>en</strong> gebaseerd zijn,<br />

zoals in het volg<strong>en</strong><strong>de</strong> hoofdstuk wordt beschrev<strong>en</strong>.<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

Landbouwsector<br />

(18)<br />

Figuur 5. Perceptie van succes of fal<strong>en</strong> van agrificatieproject<strong>en</strong> van betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> uit <strong>de</strong><br />

vier betrokk<strong>en</strong> sector<strong>en</strong>, <strong>de</strong> getall<strong>en</strong> achter <strong>de</strong> sector<strong>en</strong> ton<strong>en</strong> het aantal reacties. (van<br />

Roekel <strong>en</strong> Koster, 2000)<br />

Industrie (57) K<strong>en</strong>nisinstitut<strong>en</strong><br />

(60)<br />

Overheid (11)<br />

Op basis van <strong>de</strong> antwoord<strong>en</strong> van <strong>de</strong> respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong> uit <strong>de</strong> studie van van Roekel <strong>en</strong> Koster<br />

(2000) is door Bos et al. (2008) e<strong>en</strong> aantal factor<strong>en</strong> ge<strong>de</strong>finieerd die belangrijk zijn voor het<br />

succes van innovatieve ontwikkeling<strong>en</strong> op basis van gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong>:<br />

% succesvol<br />

% mislukt<br />

- Cruciaal voor e<strong>en</strong> succesvol initiatief is het bestaan van e<strong>en</strong> specifieke marktvraag<br />

voor het nieuwe product. Maar e<strong>en</strong> markt ontwikkelt zich niet vanzelf, <strong>de</strong>ze moet<br />

gecreëerd word<strong>en</strong>. Daarom is het belangrijk dat e<strong>en</strong> bedrijf of e<strong>en</strong> on<strong>de</strong>rnemer die het<br />

nieuwe product in <strong>de</strong> markt wil zett<strong>en</strong> ook werkelijk het voortouw neemt als<br />

marktintroductie in zicht komt.


- De innovatieve ontwikkeling moet natuurlijk technologisch haalbaar zijn, maar e<strong>en</strong><br />

succesvolle nieuwe technologie is op zichzelf niet g<strong>en</strong>oeg om e<strong>en</strong> succesvolle<br />

marktintroductie te garan<strong>de</strong>r<strong>en</strong>, <strong>de</strong> marktvraag moet wel <strong>de</strong>gelijk ontwikkeld word<strong>en</strong>.<br />

- De beschikbaarheid van geschikte infrastructuur helpt <strong>bij</strong> het naar <strong>de</strong> markt br<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> nieuwe ontwikkeling, als e<strong>en</strong> grote investering in infrastructuur nodig is kan dit<br />

e<strong>en</strong> grote drempel vorm<strong>en</strong> voor nieuwe ontwikkeling<strong>en</strong>.<br />

- Veel succesvolle ontwikkeling<strong>en</strong> zijn spin-offs van bestaan<strong>de</strong> agrifood ket<strong>en</strong>s. Het<br />

opzett<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> compleet nieuwe ket<strong>en</strong> met nieuwe spelers is veel moeilijker <strong>en</strong><br />

kostbaar<strong>de</strong>r.<br />

- Milieuvoor<strong>de</strong>l<strong>en</strong> zoals bioafbreekbaarheid of hernieuwbaarheid, <strong>en</strong> duurzaamheid in het<br />

algeme<strong>en</strong>, zijn op zichzelf niet g<strong>en</strong>oeg om e<strong>en</strong> (<strong>biobased</strong>) product te verkop<strong>en</strong>, t<strong>en</strong>zij<br />

<strong>de</strong>ze eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> specifieke functionele voor<strong>de</strong>l<strong>en</strong> oplever<strong>en</strong> in <strong>de</strong> beoog<strong>de</strong><br />

toepassing.<br />

- Bestaan<strong>de</strong> regelgeving kan marktintroductie bemoeilijk<strong>en</strong>. Wet- <strong>en</strong> regelgeving <strong>en</strong><br />

standaard<strong>en</strong> zijn vaak afgestemd op <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> synthetische product<strong>en</strong> <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

introductie van nieuwe <strong>biobased</strong> alternatiev<strong>en</strong> bemoeilijk<strong>en</strong>. Nieuwe regelgeving die<br />

gebruik van bestaan<strong>de</strong> product<strong>en</strong> verbiedt of ontmoedigt, of <strong>biobased</strong> product<strong>en</strong><br />

bevoor<strong>de</strong>elt, is vaak noodzakelijk om e<strong>en</strong> impuls te gev<strong>en</strong> aan nieuwe <strong>biobased</strong><br />

product<strong>en</strong>.<br />

- De eindmarkt voor <strong>biobased</strong> product<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> grondstoff<strong>en</strong>markt verschill<strong>en</strong> sterk van<br />

elkaar. In Ne<strong>de</strong>rland, <strong>en</strong> in grote <strong>de</strong>l<strong>en</strong> van Europa, is <strong>de</strong> grondstofproductie vaak zo<br />

duur dat grondstoff<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geïmporteerd. Daarom betek<strong>en</strong>t <strong>de</strong> succesvolle<br />

introductie van e<strong>en</strong> nieuw product uit gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong> niet automatisch ook<br />

succes voor pot<strong>en</strong>tiële lokale produc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van <strong>de</strong> grondstoff<strong>en</strong>.<br />

De algem<strong>en</strong>e t<strong>en</strong>eur van <strong>de</strong>ze conclusies is dat aanbodgericht ontwikkel<strong>en</strong> van<br />

<strong>bij</strong>voorbeeld e<strong>en</strong> nieuw gewas, zon<strong>de</strong>r expliciet <strong>de</strong> applicatieontwikkeling t<strong>en</strong> behoeve van het<br />

beoog<strong>de</strong> eindproduct mee te nem<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> heilloze weg is die tot niets leidt.<br />

Deze conclusies zijn vooral belangrijk op het niveau van individuele traject<strong>en</strong> om <strong>de</strong> kans<strong>en</strong><br />

op succes te vergrot<strong>en</strong>.<br />

21


22<br />

4. Analyse van <strong>de</strong> drie perio<strong>de</strong>s aan <strong>de</strong> hand van het<br />

Strategic Niche Managem<strong>en</strong>t mo<strong>de</strong>l<br />

Analytisch ka<strong>de</strong>r<br />

Bij <strong>de</strong> studie van van Roekel <strong>en</strong> Koster (2000) lag <strong>de</strong> focus op <strong>de</strong> analyse van <strong>de</strong><br />

verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse agrificatietraject<strong>en</strong> zelf. Het is echter zeer verhel<strong>de</strong>r<strong>en</strong>d om <strong>de</strong> drie<br />

perio<strong>de</strong>s die in hoofdstuk 2 zijn ge<strong>de</strong>finieerd, <strong>de</strong> eerste jar<strong>en</strong> van het agrificatiebeleid, het<br />

agrificatiebeleid in <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> ‘90 <strong>en</strong> het <strong>biobased</strong> <strong>economy</strong> beleid, te analyser<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> bre<strong>de</strong>r<br />

ka<strong>de</strong>r. Hiervoor kan het Strategisch Niche Managem<strong>en</strong>t (SNM) mo<strong>de</strong>l word<strong>en</strong> gebruikt. In<br />

<strong>de</strong>ze paragraaf wordt e<strong>en</strong> meer theoretische inleiding gegev<strong>en</strong> van het SNM mo<strong>de</strong>l. In <strong>de</strong><br />

volg<strong>en</strong><strong>de</strong> paragraf<strong>en</strong> wordt e<strong>en</strong> analyse gemaakt van <strong>de</strong> ontwikkeling<strong>en</strong> <strong>en</strong> process<strong>en</strong> die <strong>de</strong><br />

afgelop<strong>en</strong> 25 jaar hebb<strong>en</strong> gespeeld binn<strong>en</strong> <strong>de</strong> verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> sector<strong>en</strong>.<br />

Het SNM mo<strong>de</strong>l geeft e<strong>en</strong> theoretisch ka<strong>de</strong>r om het ontstaan van radicale technologische<br />

innovaties te verklar<strong>en</strong>. SNM is oorspronkelijk opgezet om <strong>de</strong> introductie <strong>en</strong> verspreiding van<br />

nieuwe duurzame technologie te on<strong>de</strong>rsteun<strong>en</strong>. Naast <strong>de</strong>ze meer theoretische b<strong>en</strong>a<strong>de</strong>ring kan<br />

SNM ook gebruikt word<strong>en</strong> om innovatieprocess<strong>en</strong> te stur<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun kans op succes te<br />

vergrot<strong>en</strong>. SNM is ontwikkeld op basis van eer<strong>de</strong>re innovatietheorieën die technologische<br />

veran<strong>de</strong>ring beschrev<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> evolutionair proces, waar<strong>bij</strong> zak<strong>en</strong> als variatie (<strong>de</strong> ontwikkeling<br />

van verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> nieuwe technologische opties binn<strong>en</strong> <strong>de</strong> R&D wereld), selectie (selectie door<br />

<strong>de</strong> maatschappij van <strong>de</strong> meest nuttige technologische opties) <strong>en</strong> ret<strong>en</strong>tie (het mechanisme dat<br />

ervoor zorgt dat bestaan<strong>de</strong> technologie e<strong>en</strong> barrière vormt voor <strong>de</strong> introductie van nieuwe<br />

technologie) e<strong>en</strong> rol spel<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> aantal, voornamelijk Ne<strong>de</strong>rlandse, auteurs hebb<strong>en</strong> <strong>de</strong>ze<br />

inzicht<strong>en</strong> gecombineerd in e<strong>en</strong> mo<strong>de</strong>l met drie niveaus (zie figuur 6), het socio-technisch<br />

landschap niveau, het regime niveau <strong>en</strong> het niche niveau (Rip <strong>en</strong> Kemp, 1998; Geels, 2002).<br />

Het socio-technische landschap niveau refereert aan <strong>de</strong> relatief vastligg<strong>en</strong><strong>de</strong> materiële <strong>en</strong><br />

immateriële context van e<strong>en</strong> maatschappij: natuurlijke hulpbronn<strong>en</strong>, infrastructuur (gas- <strong>en</strong><br />

electriciteitsnet, weg<strong>en</strong>), politieke cultuur <strong>en</strong> coalities, macro-economische aspect<strong>en</strong> (olieprijs,<br />

recessies), <strong>de</strong>mografie, etcetera. Deze heterog<strong>en</strong>e set aan factor<strong>en</strong> limiteert het aantal<br />

mogelijke richting<strong>en</strong> waarin nieuwe technologie zich kan ontwikkel<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> voorbeeld is <strong>de</strong>


Socio-technisch<br />

landschap niveau<br />

Regime niveau<br />

Niche niveau<br />

Figuur 6. Mo<strong>de</strong>l van technologische veran<strong>de</strong>ring<strong>en</strong> met drie niveaus. Transitie wordt<br />

veroorzaakt door sam<strong>en</strong>voeging van veran<strong>de</strong>ring<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> lager niveau. (naar Geels 2002)<br />

overgang naar e<strong>en</strong> waterstof-economie, die on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re wordt bemoeilijkt door <strong>de</strong><br />

bestaan<strong>de</strong> infrastructuur van b<strong>en</strong>zinestations. Het socio-technische landschap vormt e<strong>en</strong><br />

externe structuur voor <strong>de</strong> invloedssfeer van individuele actor<strong>en</strong> waar ze rek<strong>en</strong>ing mee moet<strong>en</strong><br />

houd<strong>en</strong> <strong>en</strong> die ze niet zelf kunn<strong>en</strong> beïnvloed<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> transitie wordt ge<strong>de</strong>finieerd als e<strong>en</strong><br />

grootschalige veran<strong>de</strong>ring op het niveau van het socio-technische landschap. De overgang<br />

naar e<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong> economie, e<strong>en</strong> <strong>biobased</strong> <strong>economy</strong>, is dus e<strong>en</strong> transitie.<br />

Het regime niveau verwijst naar groep<strong>en</strong> van actor<strong>en</strong> rondom e<strong>en</strong> bepaald technologisch<br />

systeem <strong>en</strong> <strong>de</strong> afsprak<strong>en</strong> <strong>en</strong> gewoontes die in die groep<strong>en</strong> bestaan. Neem <strong>bij</strong>voorbeeld het<br />

agroregime: met consum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> retailers (hun voorkeur<strong>en</strong> voor product<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

productvorm<strong>en</strong>), <strong>de</strong> agrifoodbedrijv<strong>en</strong> (<strong>bij</strong>voorbeeld voorkeur<strong>en</strong> voor productie <strong>en</strong><br />

conserveringsmethod<strong>en</strong>), <strong>de</strong> primaire sector, <strong>en</strong> beleidsmakers <strong>en</strong> als sterk bepal<strong>en</strong><strong>de</strong> factor<br />

op EU niveau het GLB (Geme<strong>en</strong>schappelijk Landbouwbeleid). Verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> sector<strong>en</strong>, met<br />

afnemers <strong>en</strong> gerelateerd beleid <strong>en</strong> wetgeving, vorm<strong>en</strong> dus verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> regimes. Voor onze<br />

analyse kunn<strong>en</strong> we on<strong>de</strong>rscheid mak<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> het chemieregime, het agroregime <strong>en</strong> het<br />

<strong>en</strong>ergieregime.<br />

23


24<br />

Het niche niveau is het niveau waarop nieuwe technologie ontstaat. Niches vorm<strong>en</strong><br />

bescherm<strong>de</strong> “ruimtes” waar nieuwe technologie getest kan word<strong>en</strong> zon<strong>de</strong>r dat ze aan (alle)<br />

regels van het regime hoeft te voldo<strong>en</strong>, zoals prijs/kwaliteit verhouding, gebruikersvoorkeur<strong>en</strong><br />

of wettelijke eis<strong>en</strong>. Bescherming kan <strong>bij</strong>voorbeeld <strong>de</strong> vorm hebb<strong>en</strong> van subsidies, regelgeving<br />

of an<strong>de</strong>re bescherm<strong>en</strong><strong>de</strong> maatregel<strong>en</strong>. In <strong>de</strong> literatuur word<strong>en</strong> drie verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> soort<strong>en</strong><br />

niches on<strong>de</strong>rscheid<strong>en</strong>: markt niches, technologische niches <strong>en</strong> R&D niches.<br />

- E<strong>en</strong> markt niche is e<strong>en</strong> specifiek toepassingsdomein waar specifieke, lokale<br />

omstandighed<strong>en</strong> resulter<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> voorkeur voor e<strong>en</strong> nieuwe technologie bov<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

bestaan<strong>de</strong> technologie, dus zon<strong>de</strong>r extra b<strong>en</strong>odig<strong>de</strong> bescherming (Levinthal, 1998).<br />

- Technologische niches zijn speciale toepassingsdomein<strong>en</strong> die beschermd word<strong>en</strong><br />

teg<strong>en</strong> (sommige van) <strong>de</strong> regels van het regime. Door <strong>de</strong>ze bescherming word<strong>en</strong><br />

nieuwe (tij<strong>de</strong>lijke) markt<strong>en</strong> gecreëerd die het experim<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> nieuwe<br />

technologie mogelijk mak<strong>en</strong> (Schot <strong>en</strong> Rip, 1996).<br />

- E<strong>en</strong> R&D niche kan word<strong>en</strong> ge<strong>de</strong>finieerd als e<strong>en</strong> bescherm<strong>de</strong> ruimte binn<strong>en</strong> R&D<br />

activiteit<strong>en</strong>, gecreëerd op basis van verwachting<strong>en</strong>. Deze ruimte maakt het voor<br />

wet<strong>en</strong>schappers mogelijk om zich te richt<strong>en</strong> op <strong>de</strong> ontwikkeling van e<strong>en</strong> nieuwe<br />

technologie die e<strong>en</strong> pot<strong>en</strong>tiële radicale innovatie vormt, maar die ge<strong>en</strong> huidige<br />

marktwaar<strong>de</strong> heeft (naar Rav<strong>en</strong>, 2005). Eén of meer<strong>de</strong>re technologische<br />

ontwikkelingsproject<strong>en</strong>, gericht op e<strong>en</strong> specifieke nieuwe technologie <strong>en</strong> uitgevoerd<br />

door e<strong>en</strong> bedrijf of e<strong>en</strong> consortium van bedrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of R&D institut<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

R&D niche word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd.<br />

De SNM theorie gaat er vanuit dat technologische transitie op het socio-technische<br />

landschap niveau plaats vind<strong>en</strong> door ope<strong>en</strong>volg<strong>en</strong><strong>de</strong> clustering van technologische<br />

veran<strong>de</strong>ring<strong>en</strong> op <strong>de</strong> lagere niveau’s (zie figuur 6). De richting <strong>en</strong> <strong>de</strong> uitkomst van<br />

technologische veran<strong>de</strong>ring<strong>en</strong> niet het resultaat zijn van veran<strong>de</strong>ring<strong>en</strong> op één specifiek<br />

niveau, maar word<strong>en</strong> bepaald door <strong>de</strong> interactie tuss<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> niveaus (Rav<strong>en</strong>, 2005).<br />

Veran<strong>de</strong>ring<strong>en</strong> op het (socio-technische) landschap niveau, <strong>bij</strong>voorbeeld e<strong>en</strong> sterke verhoging<br />

van <strong>de</strong> wereldolieprijs, kan druk legg<strong>en</strong> op het chemie- of <strong>en</strong>ergieregime <strong>en</strong> resulter<strong>en</strong> in<br />

veran<strong>de</strong>ring<strong>en</strong> op regime niveau. Veran<strong>de</strong>r<strong>en</strong><strong>de</strong> regimes kunn<strong>en</strong> kans<strong>en</strong> creër<strong>en</strong> voor nieuwe<br />

technologieën (Rav<strong>en</strong>, 2004; Geels, 2002) <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> dus ruimte creër<strong>en</strong> voor ontwikkeling<strong>en</strong><br />

binn<strong>en</strong> <strong>de</strong> niches.


Rav<strong>en</strong> (2005) geeft op basis van het SNM mo<strong>de</strong>l e<strong>en</strong> handvat om <strong>de</strong> kans op succes van<br />

nieuwe technologieën te analyser<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> functie van twee factor<strong>en</strong>: <strong>de</strong> stabiliteit op regime<br />

niveau <strong>en</strong> <strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> process<strong>en</strong> die op niche niveau plaatsvind<strong>en</strong>. Rav<strong>en</strong> stelt dat <strong>bij</strong><br />

to<strong>en</strong>em<strong>en</strong><strong>de</strong> instabiliteit op regim<strong>en</strong>iveau nieuwe niches kunn<strong>en</strong> ontstaan <strong>en</strong> bestaan<strong>de</strong> kunn<strong>en</strong><br />

uitgroei<strong>en</strong>. Niches hebb<strong>en</strong> dan <strong>de</strong> mogelijkheid om uit te groei<strong>en</strong> van R&D niches tot ofwel<br />

technologische niches, waar grote schaal technologie-experim<strong>en</strong>t<strong>en</strong> word<strong>en</strong> uitgevoerd<br />

(Rav<strong>en</strong>, 2006), ofwel marktniches, waar echte product<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geproduceerd <strong>en</strong> verkocht.<br />

De kans dat dat gebeurt is me<strong>de</strong> afhankelijk van <strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> niches. De kwaliteit kan<br />

word<strong>en</strong> geanalyseerd door <strong>de</strong> interne process<strong>en</strong> van elke niche te bekijk<strong>en</strong>. Van <strong>de</strong>r Laak et<br />

al. (2007), gev<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ka<strong>de</strong>r om niches te analyser<strong>en</strong> op basis van drie verschill<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

process<strong>en</strong> die los van <strong>de</strong> technologieontwikkeling <strong>de</strong> kern vorm<strong>en</strong> van activiteit<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> niche.<br />

- Het eerste proces is het verwoord<strong>en</strong> <strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> van verwachting<strong>en</strong>, relevante actor<strong>en</strong><br />

do<strong>en</strong> mee in e<strong>en</strong> project op basis van verwachting<strong>en</strong>. Het proces van het verwoord<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> van verwachting<strong>en</strong> loopt goed volg<strong>en</strong>s van <strong>de</strong>r Laak et al. (2007) als a) e<strong>en</strong><br />

to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>d aantal <strong>de</strong>elnemers <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> verwachting<strong>en</strong> <strong>de</strong>elt (<strong>de</strong> verwachting<strong>en</strong><br />

converger<strong>en</strong>), <strong>en</strong> b) <strong>de</strong> verwachting<strong>en</strong> gebaseerd zijn op, <strong>en</strong> on<strong>de</strong>rsteund word<strong>en</strong><br />

door, tastbare resultat<strong>en</strong> uit experim<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

- Het twee<strong>de</strong> proces is het bouw<strong>en</strong> van sociale netwerk<strong>en</strong>. Het bouw<strong>en</strong> van sociale<br />

netwerk<strong>en</strong> gaat goed als a) het netwerk breed is, dus inclusief bedrijv<strong>en</strong>,<br />

beleidsmakers, wet<strong>en</strong>schappers <strong>en</strong> an<strong>de</strong>re relevante actor<strong>en</strong>, <strong>en</strong> als b) regelmatige<br />

interactie tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> actor<strong>en</strong> ervoor zorgt dat het netwerk op één lijn wordt gebracht<br />

<strong>en</strong> gehoud<strong>en</strong>.<br />

- Het <strong>de</strong>r<strong>de</strong> proces is het leerproces. E<strong>en</strong> goed leerproces binn<strong>en</strong> <strong>de</strong> niches wordt<br />

algeme<strong>en</strong> gezi<strong>en</strong> als cruciaal voor succesvolle innovatie. E<strong>en</strong> goed leerproces is a)<br />

breed, niet alle<strong>en</strong> gefocust op techno-economische optimalisatie maar ook op het in<br />

lijn br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van <strong>de</strong> technische aspect<strong>en</strong> (<strong>bij</strong>voorbeeld het technische ontwerp, <strong>de</strong><br />

infrastructuur) <strong>en</strong> <strong>de</strong> sociale aspect<strong>en</strong> (<strong>bij</strong>voorbeeld gebruikersvoorkeur<strong>en</strong>, regulering<br />

<strong>en</strong> culturele inbedding) <strong>en</strong> is b) reflectief, wat betek<strong>en</strong>t dat er aandacht is voor<br />

on<strong>de</strong>rligg<strong>en</strong><strong>de</strong> aannames zoals sociale waard<strong>en</strong> <strong>en</strong> ook <strong>de</strong> bereidheid om van koers te<br />

veran<strong>de</strong>r<strong>en</strong> als <strong>de</strong> technologie niet met <strong>de</strong>ze aannames overe<strong>en</strong>komt.<br />

Dit analytisch ka<strong>de</strong>r zal in <strong>de</strong> kom<strong>en</strong><strong>de</strong> paragraf<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gebruikt om <strong>de</strong> technologische<br />

ontwikkeling<strong>en</strong> op het gebied van gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong> in Ne<strong>de</strong>rland in <strong>de</strong> drie g<strong>en</strong>oem<strong>de</strong><br />

perio<strong>de</strong>s te analyser<strong>en</strong> <strong>en</strong> beoor<strong>de</strong>l<strong>en</strong>.<br />

25


26<br />

De ontwikkeling<strong>en</strong> op regime niveau<br />

Lat<strong>en</strong> we eerst kijk<strong>en</strong> naar <strong>de</strong> ontwikkeling<strong>en</strong> op regime niveau, <strong>en</strong> dan met name het<br />

agroregime, het chemieregime <strong>en</strong> het <strong>en</strong>ergieregime. Deze ontwikkeling<strong>en</strong> staan sterk on<strong>de</strong>r<br />

invloed van veran<strong>de</strong>ring<strong>en</strong> op socio-technisch landschap niveau. De spanning<strong>en</strong> op<br />

regim<strong>en</strong>iveau (<strong>en</strong> socio-technisch landschapniveau) zijn nauw gerelateerd aan <strong>de</strong> drijfver<strong>en</strong> die<br />

zijn g<strong>en</strong>oemd in <strong>de</strong> box<strong>en</strong> in hoofdstuk 2.<br />

De eerste jar<strong>en</strong> van agrificatie, <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> 80.<br />

In <strong>de</strong> eerste perio<strong>de</strong> van agrificatie (ruwweg <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> ’80) ontstond er instabiliteit in het<br />

agroregime. De landbouwoverschott<strong>en</strong> hadd<strong>en</strong> dui<strong>de</strong>lijk gemaakt dat het ruim 20 jaar ou<strong>de</strong><br />

systeem van <strong>de</strong> Europese landbouwpolitiek ingrijp<strong>en</strong>d veran<strong>de</strong>rd zou moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Dat dit<br />

consequ<strong>en</strong>ties voor <strong>de</strong> inkom<strong>en</strong>spositie van <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse boer<strong>en</strong> zou hebb<strong>en</strong> was<br />

overdui<strong>de</strong>lijk, <strong>en</strong> hoewel <strong>de</strong> afbouw van <strong>de</strong> garantieprijz<strong>en</strong> langzaam ging, nam <strong>de</strong> stabiliteit<br />

van het agroregime af door <strong>de</strong>ze vooruitzicht<strong>en</strong>. Dit initieer<strong>de</strong> <strong>en</strong> stimuleer<strong>de</strong> <strong>de</strong> discussie<br />

rond agrificatie. En hoewel er e<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong> i<strong>de</strong>e was dat <strong>de</strong> nieuw te ontwikkel<strong>en</strong> product<strong>en</strong><br />

hun plek moest<strong>en</strong> vind<strong>en</strong> in non-food toepassing<strong>en</strong>, was er niet één specifiek regime dat het<br />

doel was van <strong>de</strong> ontwikkeling<strong>en</strong>. Van sommige ontwikkeling<strong>en</strong> was <strong>de</strong> verwachting dat ze<br />

direct tot consum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>product<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> leid<strong>en</strong>, van an<strong>de</strong>re werd verwacht dat ze nieuwe<br />

chemische ingrediënt<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> lever<strong>en</strong>. Het chemieregime was in die jar<strong>en</strong> echter niet echt<br />

geïnteresseerd in gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong>: het chemieregime was in e<strong>en</strong> relatief stabiele toestand<br />

in die jar<strong>en</strong> <strong>en</strong> investeer<strong>de</strong> het meeste van haar R&D geld in ontwikkeling van product<strong>en</strong> uit<br />

petrochemische grondstoff<strong>en</strong>. Milieumaatregel<strong>en</strong> richtt<strong>en</strong> zich meer op <strong>de</strong> fabriek<strong>en</strong> dan op <strong>de</strong><br />

product<strong>en</strong>, <strong>bij</strong>voorbeeld via het afvang<strong>en</strong> van scha<strong>de</strong>lijke uitstoot. In het <strong>en</strong>ergieregime, dat in<br />

Ne<strong>de</strong>rland in die jar<strong>en</strong> werd gedomineerd door vier grote spelers, ontstond wat instabiliteit<br />

teg<strong>en</strong> het ein<strong>de</strong> van <strong>de</strong> eerste perio<strong>de</strong>, on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re door zorg<strong>en</strong> over <strong>de</strong> emissie van<br />

broeikasgass<strong>en</strong>. Zij koz<strong>en</strong> ervoor dit te lijf te gaan met e<strong>en</strong> to<strong>en</strong>em<strong>en</strong><strong>de</strong> inzet van (organisch)<br />

afval als grondstof (Rav<strong>en</strong>, 2006). Dit betek<strong>en</strong>t dat <strong>de</strong> oorspronkelijke agrificatieontwikkeling<br />

in het agroregime nogal geïsoleerd van an<strong>de</strong>re regimes plaatsvond.<br />

De twee<strong>de</strong> perio<strong>de</strong>, <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> ‘90.<br />

In <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> perio<strong>de</strong> (ruwweg <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> ’90), verschoof <strong>de</strong> focus van agrificatie naar<br />

duurzaamheid <strong>en</strong> product<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> hogere toegevoeg<strong>de</strong> waar<strong>de</strong>, <strong>en</strong> er kwam meer oog<br />

voor applicatietechnologieontwikkeling, zoals hoofdstuk 2 laat zi<strong>en</strong>. De instabiliteit in het


agroregime was in <strong>de</strong>ze jar<strong>en</strong> ver<strong>de</strong>r toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, doordat <strong>de</strong> effect<strong>en</strong> van <strong>de</strong> veran<strong>de</strong>ring<strong>en</strong><br />

van het GLB steeds sterker ging<strong>en</strong> doorwerk<strong>en</strong> <strong>en</strong> het economische perspectief steeds ver<strong>de</strong>r<br />

afnam, <strong>en</strong> door e<strong>en</strong> negatief milieu-imago van <strong>de</strong> agrosector in <strong>de</strong> maatschappij.<br />

De boodschap van duurzaamheid begon echter ook door te dring<strong>en</strong> tot an<strong>de</strong>re sector<strong>en</strong>,<br />

vooral in <strong>de</strong>l<strong>en</strong> van het <strong>en</strong>ergieregime, maar ook binn<strong>en</strong> het chemieregime. De verfindustrie,<br />

<strong>bij</strong>voorbeeld, kwam on<strong>de</strong>r vuur te ligg<strong>en</strong> door verscherpte wetgeving op het gebied van <strong>de</strong><br />

uitstoot van vluchtige organische oplosmid<strong>de</strong>l<strong>en</strong>, die kunn<strong>en</strong> leid<strong>en</strong> tot <strong>de</strong> schil<strong>de</strong>rsziekte, <strong>en</strong><br />

begon te zoek<strong>en</strong> naar an<strong>de</strong>re system<strong>en</strong> dan <strong>de</strong> standaard alkydhars<strong>en</strong>, die tot dan toe het<br />

leeuw<strong>en</strong><strong>de</strong>el van <strong>de</strong> verv<strong>en</strong> uitmaakte. Discussies over <strong>de</strong> negatieve gezondheidseffect<strong>en</strong> van<br />

ftalaatweekmakers leidd<strong>en</strong> ertoe dat industriële partij<strong>en</strong> op zoek ging<strong>en</strong> naar alternatiev<strong>en</strong> op<br />

hernieuwbare basis. Daarnaast zorgd<strong>en</strong> ook <strong>de</strong> steeds ver<strong>de</strong>r to<strong>en</strong>em<strong>en</strong><strong>de</strong> hoeveelhed<strong>en</strong><br />

verpakkingsafval voor e<strong>en</strong> publieke discussie over het gebruik van verpakkingsmaterial<strong>en</strong> in<br />

het algeme<strong>en</strong>, <strong>en</strong> <strong>de</strong> roep om bioafbreekbare verpakking<strong>en</strong> in het <strong>bij</strong>zon<strong>de</strong>r. Dit bracht<br />

<strong>bij</strong>voorbeeld <strong>de</strong> verpakkingsindustrie ertoe om e<strong>en</strong> verpakkingsconv<strong>en</strong>ant af te sluit<strong>en</strong> met als<br />

doel het terugdring<strong>en</strong> van <strong>de</strong> hoeveelheid gebruikt verpakkingsmateriaal.<br />

Uit <strong>de</strong>ze voorbeeld<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong> geconclu<strong>de</strong>erd dat het chemieregime, dat tot dan toe vrij<br />

stabiel was geweest, langzaam maar zeker on<strong>de</strong>r druk kwam te staan door <strong>de</strong> negatieve<br />

effect<strong>en</strong> van zijn product<strong>en</strong>, <strong>en</strong> daarom on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re <strong>de</strong> mogelijkhed<strong>en</strong> van gro<strong>en</strong>e<br />

grondstoff<strong>en</strong> begon te on<strong>de</strong>rzoek<strong>en</strong>. Dit wordt ook zichtbaar in het feit dat gedur<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong>ze<br />

jar<strong>en</strong> <strong>de</strong> sam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> industrie <strong>en</strong> <strong>de</strong> k<strong>en</strong>nisinstelling<strong>en</strong> op dit on<strong>de</strong>rwerp to<strong>en</strong>am,<br />

on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re met hulp van het eer<strong>de</strong>r g<strong>en</strong>oem<strong>de</strong> PBTS subsidie programma, <strong>en</strong> <strong>de</strong> Europese<br />

on<strong>de</strong>rzoeksprogramma’s. Maar met <strong>de</strong> lage <strong>en</strong>ergieprijz<strong>en</strong> van <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> ’90, werd al snel<br />

dui<strong>de</strong>lijk dat alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong> milieuvoor<strong>de</strong>el niet g<strong>en</strong>oeg was om e<strong>en</strong> nieuw product in <strong>de</strong> markt te<br />

zett<strong>en</strong>, zolang <strong>de</strong> prijs hoger was dan het alternatief uit aardolie <strong>en</strong> ook <strong>de</strong> prestaties van het<br />

product achter blev<strong>en</strong> <strong>bij</strong> het bestaan<strong>de</strong> alternatief (wat vaak het geval was).<br />

Toch werd<strong>en</strong> gedur<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong>ze perio<strong>de</strong> <strong>de</strong> eerste nieuwe product<strong>en</strong> in <strong>de</strong> markt<br />

geïntroduceerd: zetmeelplastics in e<strong>en</strong> aantal nichemarkt<strong>en</strong> (<strong>bij</strong>voorbeeld Mater-Bi TM van<br />

Novamont, Paragon van Avebe), agrovezelversterkte composietmaterial<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> aantal<br />

toepassing<strong>en</strong> in <strong>de</strong> automobielindustrie (Kaup et al., 2002) <strong>en</strong> polymelkzuur (PLA) plastic uit<br />

maïs (NatureWorksPLA <strong>en</strong> Ingeo van CargillDow) voor e<strong>en</strong> aantal nichemarkt<strong>en</strong> (zie figuur 7),<br />

om e<strong>en</strong> paar te noem<strong>en</strong>.<br />

27


28<br />

Figuur 7. Polymelkzuur, e<strong>en</strong> nieuw bio-afbreekbaar plastic, op <strong>de</strong> markt gebracht door<br />

NatureWorksPLA, oorspronkelijk e<strong>en</strong> joint v<strong>en</strong>ture van Cargill (agrifoodbedrijf) <strong>en</strong> Dow<br />

(chemiebedrijf). (Foto: Bert Annevelink)<br />

De <strong>de</strong>r<strong>de</strong> perio<strong>de</strong>, <strong>biobased</strong> <strong>economy</strong>.<br />

In <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> perio<strong>de</strong> (na <strong>de</strong> mill<strong>en</strong>niumwisseling), begonn<strong>en</strong> <strong>de</strong> zak<strong>en</strong> drastisch te<br />

veran<strong>de</strong>r<strong>en</strong>. Het agroregime was nog steeds in e<strong>en</strong> instabiele toestand. Dit gold zeker voor <strong>de</strong><br />

primaire sector, door het blijv<strong>en</strong>d afnem<strong>en</strong><strong>de</strong> economische perspectief <strong>en</strong> <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>re<br />

hervorming<strong>en</strong> van het geme<strong>en</strong>schappelijk landbouwbeleid. Deze hervorming<strong>en</strong> war<strong>en</strong><br />

geïnitieerd door Eurocommissaris Fischler (Europese geme<strong>en</strong>schap, 2004) <strong>en</strong> leidd<strong>en</strong> tot<br />

heftige discussies in <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> die volgd<strong>en</strong>. In <strong>de</strong>ze perio<strong>de</strong> nam echter ook <strong>de</strong> stabiliteit in <strong>de</strong><br />

agrifood industrie af door afnem<strong>en</strong><strong>de</strong> mogelijkhed<strong>en</strong> om hun reststrom<strong>en</strong> te verkop<strong>en</strong> voor<br />

e<strong>en</strong> acceptabele prijs zoals in hoofdstuk 2 wordt beschrev<strong>en</strong>. Ook het chemieregime <strong>en</strong> het<br />

<strong>en</strong>ergieregime kwam<strong>en</strong> in <strong>de</strong>ze perio<strong>de</strong> ver<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>r druk te staan door <strong>de</strong> wereldwij<strong>de</strong><br />

ontwikkeling<strong>en</strong>. In het chemieregime leid<strong>de</strong> dit <strong>bij</strong>voorbeeld tot <strong>de</strong> focus op <strong>de</strong> “witte-” of<br />

industriële biotechnologie <strong>en</strong> <strong>de</strong> ontwikkeling van nieuwe industriële <strong>en</strong>zym<strong>en</strong>, die kunn<strong>en</strong>


word<strong>en</strong> gebruikt <strong>bij</strong> chemische process<strong>en</strong> op gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong>. In het <strong>en</strong>ergieregime<br />

leid<strong>de</strong> <strong>de</strong>ze instabiliteit tot <strong>de</strong> ontwikkeling van technologie om biomassa te gebruik<strong>en</strong> voor <strong>de</strong><br />

productie van elektriciteit (Rav<strong>en</strong>, 2005) <strong>en</strong> tot <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>re ontwikkeling van warmte-kracht<br />

koppeling technologie (WKK). De huidige instabiliteit in al <strong>de</strong>ze regimes kan mogelijk leid<strong>en</strong> tot<br />

nieuwe gezam<strong>en</strong>lijke ontwikkeling<strong>en</strong>, die voor zowel het agroregime als het chemie- <strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>ergieregime gunstig zijn. Maar op dit mom<strong>en</strong>t is het nog absoluut niet zeker of dit ook gaat<br />

gebeur<strong>en</strong>. De chemische industrie, <strong>bij</strong>voorbeeld, gebruikt mom<strong>en</strong>teel vaak bestaan<strong>de</strong><br />

bulkproduct<strong>en</strong> uit <strong>de</strong> landbouw wanneer gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ingezet: witte<br />

biotechnologie ontwikkeling<strong>en</strong> zijn <strong>bij</strong> voorkeur gebaseerd op suiker (Nossin, 2005). Suiker<br />

kan gekocht word<strong>en</strong> op <strong>de</strong> wereldmarkt, <strong>en</strong> dit levert voor <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse agrosector dan<br />

weinig extra toegevoeg<strong>de</strong> waar<strong>de</strong>. Het chemieregime zoekt dus niet per se <strong>de</strong> verbinding met<br />

het agroregime. Voor <strong>de</strong> bedrijv<strong>en</strong> in <strong>de</strong> agrosector zou het aantrekkelijker zijn als <strong>de</strong><br />

chemische industrie iets ver<strong>de</strong>r bewerkte product<strong>en</strong> zou afnem<strong>en</strong>, zodat e<strong>en</strong> <strong>de</strong>el van <strong>de</strong><br />

toegevoeg<strong>de</strong> waar<strong>de</strong> van <strong>de</strong>ze product<strong>en</strong> in <strong>de</strong> agrosector wordt behaald. Op <strong>de</strong>ze manier<br />

kunn<strong>en</strong> nieuwe verbinding<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> mogelijke integratie ontstaan tuss<strong>en</strong> het agroregime <strong>en</strong><br />

het chemieregime. Het gezam<strong>en</strong>lijk oppakk<strong>en</strong> van bioraffinagepilots, waar<strong>bij</strong> gewass<strong>en</strong>,<br />

gewasrest<strong>en</strong> of reststrom<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gesplitst in interessante fracties, biedt hier <strong>bij</strong>voorbeeld<br />

ook kans<strong>en</strong>. De overheid kan hier e<strong>en</strong> rol spel<strong>en</strong> in het aanjag<strong>en</strong> van <strong>de</strong>rgelijke consortia. E<strong>en</strong><br />

voorbeeld waar gezam<strong>en</strong>lijke ontwikkeling wellicht tot we<strong>de</strong>rzijds voor<strong>de</strong>el kan leid<strong>en</strong> is <strong>de</strong><br />

geplan<strong>de</strong> (maar mom<strong>en</strong>teel uitgestel<strong>de</strong>) nieuwe productie site van <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse ethanol<br />

produc<strong>en</strong>t Nedalco, waar bioethanol voor biobrandstoff<strong>en</strong> zal word<strong>en</strong> gemaakt uit e<strong>en</strong><br />

reststroom van <strong>de</strong> na<strong>bij</strong>geleg<strong>en</strong> zetmeel produc<strong>en</strong>t Cerestar (Nedalco, 2004).<br />

In Ne<strong>de</strong>rland is e<strong>en</strong> nieuw Energietransitieprogramma gestart, waarin zes ministeries<br />

sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong> 5 . De transitie naar e<strong>en</strong> Biobased Economy, of e<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>e economie, is één van<br />

<strong>de</strong> hoofd transitiepad<strong>en</strong> in dit programma, <strong>en</strong> <strong>de</strong> ministeries van LNV, EZ, VROM <strong>en</strong> V&W<br />

werk<strong>en</strong> nauw sam<strong>en</strong> op dit transitiepad. Ook spelers uit <strong>de</strong> industrie <strong>en</strong> <strong>de</strong> k<strong>en</strong>nisinstelling<strong>en</strong><br />

spel<strong>en</strong> e<strong>en</strong> belangrijke rol in dit programma.<br />

Het ziet ernaar uit dat er nu meer mogelijkhed<strong>en</strong> zijn voor het daadwerkelijk gebruik<strong>en</strong> van<br />

gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong> in non-food toepassing<strong>en</strong>, veel meer dan e<strong>en</strong> aantal jaar geled<strong>en</strong>. Dit<br />

gaat zowel op voor <strong>de</strong> ontwikkeling van geheel nieuwe niches als voor <strong>de</strong> doorontwikkeling<br />

van technologische niches naar marktniches.<br />

5 Informatie op: www.<strong>en</strong>ergietransitie.nl<br />

29


30<br />

Ontwikkeling van e<strong>en</strong> technologie-expertiseveld.<br />

Veel ontwikkeling<strong>en</strong> uit <strong>de</strong> eerste twee agrificatieperio<strong>de</strong>s zijn (nog) nooit voor<strong>bij</strong> het niveau<br />

van technologische experim<strong>en</strong>t<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> <strong>de</strong> R&D niche gekom<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> aantal van <strong>de</strong><br />

ontwikkeling<strong>en</strong> is echter wel doorgegroeid naar het niveau van e<strong>en</strong> technologische niche. Eén<br />

van <strong>de</strong> ontwikkeling<strong>en</strong> die wel zijn doorgegroeid zijn agrovezelcomposiet<strong>en</strong> (kunststoff<strong>en</strong><br />

versterkt met agrovezels, figuur 8). Dit voorbeeld kan goed gebruikt word<strong>en</strong> om <strong>de</strong> process<strong>en</strong><br />

die spel<strong>en</strong> <strong>bij</strong> <strong>de</strong> ontwikkeling van e<strong>en</strong> nieuwe toepassing ver<strong>de</strong>r toe te licht<strong>en</strong>.<br />

Het vroege werk op het gebied van agrovezelcomposiet<strong>en</strong>, in <strong>bij</strong>voorbeeld het<br />

vlasprogramma (1991-1996), dat door <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse overheid werd betaald, was sterk<br />

gefocust op het nauwkeurig met<strong>en</strong> van die eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> van <strong>de</strong> vlasvezels, waarvan werd<br />

aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong> dat ze belangrijk zoud<strong>en</strong> zijn voor het toepass<strong>en</strong> van <strong>de</strong> vezels in<br />

composietmaterial<strong>en</strong> (<strong>bij</strong>voorbeeld van Haz<strong>en</strong>donk et al., 1993 <strong>en</strong> 1996). Naar <strong>de</strong><br />

eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> van <strong>de</strong> composietmaterial<strong>en</strong> zelf die met <strong>de</strong> vezels gemaakt moest<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

werd echter veel min<strong>de</strong>r gekek<strong>en</strong>. In 1996 werd e<strong>en</strong> zeer optimistisch eindrapport van het<br />

programma naar buit<strong>en</strong> gebracht, waar<strong>bij</strong> <strong>de</strong> mogelijkhed<strong>en</strong> van het gebruik van agrovezels <strong>en</strong><br />

agrovezelcomposiet<strong>en</strong> als bouwmaterial<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> geschetst van (van Kem<strong>en</strong>a<strong>de</strong> et al.,<br />

Figuur 8. Agrovezelcomposiet<strong>en</strong> in <strong>de</strong> Merce<strong>de</strong>s S-klasse. (Foto: DaimlerChrysler)


1996). Deze verwachting<strong>en</strong> war<strong>en</strong> echter voor e<strong>en</strong> groot <strong>de</strong>el gebaseerd op theoretische<br />

extrapolaties, zon<strong>de</strong>r dat er veel werkelijke experim<strong>en</strong>tele gegev<strong>en</strong>s over <strong>de</strong> eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong><br />

van <strong>de</strong>ze material<strong>en</strong> beschikbaar war<strong>en</strong>. De analyse was relatief smal <strong>en</strong> aanbodgedrev<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

er werd veel min<strong>de</strong>r gekek<strong>en</strong> naar <strong>de</strong> eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> uitein<strong>de</strong>lijke gebruiker van het<br />

composietmateriaal nodig zou hebb<strong>en</strong>. Nieuwe sam<strong>en</strong>werkingsproject<strong>en</strong> met <strong>de</strong> industrie, die<br />

na het vlas programma werd<strong>en</strong> gestart, leidd<strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s wel tot e<strong>en</strong> meer toegepaste focus<br />

in het on<strong>de</strong>rzoek (Bos, 2004).<br />

Dit verloop van het R&D proces was zeker niet alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong> Ne<strong>de</strong>rlands f<strong>en</strong>ome<strong>en</strong>, ook <strong>de</strong><br />

internationale wet<strong>en</strong>schappelijke literatuur op agrovezelcomposiet<strong>en</strong> laat e<strong>en</strong> <strong>de</strong>rgelijke tr<strong>en</strong>d<br />

zi<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> blik op alle eind 2003 beschikbare wet<strong>en</strong>schappelijke literatuur over<br />

agrovezelcomposiet<strong>en</strong> (Bos, 2004) laat zi<strong>en</strong> dat vroege publicaties uit <strong>de</strong> eerste helft van <strong>de</strong><br />

jar<strong>en</strong> ’90 geschrev<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> door on<strong>de</strong>rzoekers, veelal met band<strong>en</strong> met Merce<strong>de</strong>s (e<strong>en</strong> van<br />

<strong>de</strong> “early-adopters” van <strong>de</strong>ze material<strong>en</strong>, figuur 8), in semi-wet<strong>en</strong>schappelijke blad<strong>en</strong> zoals<br />

Kunststoffe (Fölster <strong>en</strong> Michaeli, 1993, Schlösser <strong>en</strong> Fölster, 1995). In <strong>de</strong>ze papers werd<strong>en</strong><br />

18<br />

16<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003<br />

materiaalkun<strong>de</strong> polymeertechnologie chemie textielkun<strong>de</strong><br />

werktuigbouwkun<strong>de</strong> agrotechnologie biomateriaalkun<strong>de</strong> bedrijv<strong>en</strong><br />

Figuur 9. Aantal publicaties per wet<strong>en</strong>schappelijke discipline (on<strong>de</strong>rzoeksgroep van <strong>de</strong><br />

schrijvers) op het gebied van agrovezelcomposiet<strong>en</strong>. Data uit het literatuuroverzicht uit het<br />

proefschrift van Bos (2004).<br />

31


32<br />

<strong>de</strong> mogelijke eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> geschetst van <strong>de</strong>ze material<strong>en</strong>, gebaseerd op theoretische<br />

voorspelling<strong>en</strong>. Wet<strong>en</strong>schappelijke literatuur, waarin eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong> van<br />

material<strong>en</strong> die op labschaal war<strong>en</strong> gemaakt versche<strong>en</strong> in <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> helft van <strong>de</strong> jar<strong>en</strong><br />

neg<strong>en</strong>tig. Aan het eind van <strong>de</strong> ’90-er jar<strong>en</strong> verleg<strong>de</strong> het on<strong>de</strong>rzoek <strong>de</strong> focus naar <strong>de</strong><br />

ontwikkeling van goe<strong>de</strong> grotere schaal productieprocess<strong>en</strong> (één van <strong>de</strong> factor<strong>en</strong> uit <strong>de</strong> less<strong>en</strong><br />

van agrificatie), <strong>en</strong> naar <strong>de</strong> optimalisatie van e<strong>en</strong> aantal specifieke materiaaleig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong><br />

nodig voor verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> toepassing<strong>en</strong>.<br />

Over <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> he<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> zo meer <strong>en</strong> meer aspect<strong>en</strong> van <strong>de</strong> nieuwe material<strong>en</strong><br />

ontwikkeld, on<strong>de</strong>rzocht <strong>en</strong> gepubliceerd in wet<strong>en</strong>schappelijke <strong>en</strong> semi-wet<strong>en</strong>schappelijke<br />

papers. Figuur 9 verdui<strong>de</strong>lijkt dit ver<strong>de</strong>r. Hierin wordt <strong>de</strong> verschuiving getoond in <strong>de</strong><br />

wet<strong>en</strong>schappelijke disciplines die werk<strong>en</strong> op het gebied van agrovezelcomposiet<strong>en</strong>.<br />

Oorspronkelijk werd het veld gedomineerd door agrotechnologische on<strong>de</strong>rzoekers,<br />

textielon<strong>de</strong>rzoekers <strong>en</strong> e<strong>en</strong> aantal werktuigbouwkundig<strong>en</strong>. Met het verstrijk<strong>en</strong> van <strong>de</strong> tijd<br />

raakt<strong>en</strong> meer <strong>en</strong> meer materiaalkundig<strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong> <strong>bij</strong> het on<strong>de</strong>rzoek, <strong>en</strong> ook<br />

polymeertechnolog<strong>en</strong> <strong>en</strong> chemici begonn<strong>en</strong> te publicer<strong>en</strong> over agrovezelcomposiet<strong>en</strong>. Daarna<br />

betrad<strong>en</strong> groep<strong>en</strong> gespecialiseerd in biomaterial<strong>en</strong> <strong>de</strong> ar<strong>en</strong>a. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> steeg het aantal<br />

papers van bedrijv<strong>en</strong> over <strong>de</strong> jar<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> an<strong>de</strong>r interessant feit is <strong>de</strong> sterke to<strong>en</strong>ame van het<br />

totaal aantal publicaties van 1993 tot <strong>en</strong> met 2003. Gecombineerd met <strong>de</strong> to<strong>en</strong>ame van het<br />

gebruik van agrovezels in on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re <strong>de</strong> Duitse automobielindustrie, van 4 kton in 1996 tot<br />

19 kton in 2003 (Karus et al., 2004) is zo te zi<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> R&D niche zich heeft ontwikkeld tot<br />

e<strong>en</strong> marktniche waarin meer toepassing<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ontwikkeld.<br />

De ontwikkeling van zetmeelplastics toont vergelijkbare karakteristiek<strong>en</strong>. Oorspronkelijk,<br />

vroeg in <strong>de</strong> neg<strong>en</strong>tiger jar<strong>en</strong>, was veel werk gefocust op <strong>de</strong> invloed van <strong>bij</strong>voorbeeld<br />

weekmakers of m<strong>en</strong>gsels met an<strong>de</strong>re polymer<strong>en</strong> op <strong>de</strong> treksterkte van het materiaal (één van<br />

<strong>de</strong> zwakke punt<strong>en</strong>). Pas rec<strong>en</strong>t is <strong>de</strong> k<strong>en</strong>nis over <strong>de</strong> verwerkingseig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> van <strong>de</strong>ze<br />

material<strong>en</strong> flink gesteg<strong>en</strong>, met name door sam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong> on<strong>de</strong>rzoekers <strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

plasticverwerk<strong>en</strong><strong>de</strong> industrie, waardoor <strong>de</strong> technologische niche <strong>en</strong> het mogelijke<br />

toepassingsgebied sterk werd verbreed. Dit heeft <strong>bij</strong>voorbeeld <strong>de</strong> weg geplaveid voor het nu<br />

sterk to<strong>en</strong>em<strong>en</strong><strong>de</strong> gebruik van zetmeelplastic folies in verpakkingsmaterial<strong>en</strong> (zie figuur 10). 6<br />

6 Persoonlijke communicatie met Frans Kapp<strong>en</strong>, februari 2006.


Figuur 10. Zetmeelplastics als nieuwe verpakkingsmaterial<strong>en</strong>. (Foto: Wag<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> UR)<br />

De process<strong>en</strong> op niche niveau<br />

Lat<strong>en</strong> we nu e<strong>en</strong>s kijk<strong>en</strong> naar <strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> niches waarbinn<strong>en</strong> <strong>de</strong> daadwerkelijke<br />

ontwikkeling<strong>en</strong> plaatsvind<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> ver<strong>de</strong>re analyse van <strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> niches kan word<strong>en</strong><br />

uitgevoerd aan <strong>de</strong> hand van <strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> drie process<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong> door van <strong>de</strong>r Laak<br />

et al. (2007): het verwoord<strong>en</strong> <strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> van verwachting<strong>en</strong>, het bouw<strong>en</strong> van sociale<br />

netwerk<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> leerprocess<strong>en</strong>. Deze analyse kan word<strong>en</strong> gemaakt voor elk van <strong>de</strong> drie<br />

perio<strong>de</strong>s die in hoofdstuk 2 beschrev<strong>en</strong> zijn. Het vorm<strong>en</strong> <strong>en</strong> verwoord<strong>en</strong> van verwachting<strong>en</strong> is<br />

hier<strong>bij</strong> sterk gerelateerd aan <strong>de</strong> focus zoals beschrev<strong>en</strong> in <strong>de</strong> box<strong>en</strong> in hoofdstuk 2, <strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

leid<strong>en</strong><strong>de</strong> organisaties zijn belangrijke spelers in <strong>de</strong> sociale netwerk<strong>en</strong>.<br />

De eerste jar<strong>en</strong> van agrificatie, <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> 80.<br />

In <strong>de</strong> eerste perio<strong>de</strong>, <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> ’80, werd het vorm<strong>en</strong> van <strong>de</strong> verwachting<strong>en</strong> geïnitieerd door<br />

<strong>de</strong> overproductie van <strong>de</strong> agrosector <strong>en</strong> <strong>de</strong> crisis in <strong>de</strong> primaire productie. Aangezi<strong>en</strong><br />

agrificatie e<strong>en</strong> licht<strong>en</strong>d perspectief bood om e<strong>en</strong> aantal van <strong>de</strong> problem<strong>en</strong> in <strong>de</strong> agrosector in<br />

één klap op te loss<strong>en</strong>, werd <strong>de</strong> ontwikkeling omarmd door spelers uit verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong>l<strong>en</strong> van<br />

<strong>de</strong> agrowereld: boer<strong>en</strong>, bedrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> on<strong>de</strong>rnemers, <strong>en</strong> ook lokale <strong>en</strong> nationale beleidsmakers.<br />

E<strong>en</strong> to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>d aantal m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>de</strong>el<strong>de</strong> <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> verwachting<strong>en</strong>, <strong>de</strong> verwachting<strong>en</strong><br />

33


34<br />

convergeerd<strong>en</strong> dus, één van <strong>de</strong> tek<strong>en</strong><strong>en</strong> van e<strong>en</strong> goed verlop<strong>en</strong>d proces. De sociale<br />

netwerk<strong>en</strong>, hoewel breed in professionele achtergrond van <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemers (van boer<strong>en</strong> tot<br />

beleidsmakers), blev<strong>en</strong> toch vooral beperkt tot spelers uit het agroregime, wat e<strong>en</strong> inher<strong>en</strong>te<br />

zwakte was. Aan <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re kant maakte het feit dat <strong>de</strong> meeste spelers uit het agroregime<br />

kwam<strong>en</strong> het makkelijker om het netwerk op één lijn te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, <strong>de</strong> actor<strong>en</strong> kwam<strong>en</strong><br />

regelmatig <strong>bij</strong>e<strong>en</strong> in <strong>bij</strong>e<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> rondom <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeks- <strong>en</strong> ontwikkelingsprogramma’s <strong>en</strong><br />

an<strong>de</strong>re workshops (van Roekel <strong>en</strong> Koster, 2000). Maar aangezi<strong>en</strong> het netwerk voornamelijk<br />

binn<strong>en</strong> het agroregime bleef, war<strong>en</strong> <strong>de</strong>ze <strong>bij</strong>e<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> min<strong>de</strong>r effectief dan ze hadd<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> zijn. Het leerproces binn<strong>en</strong> <strong>de</strong> programma’s was oorspronkelijk voornamelijk gefocust<br />

op techno-economische optimalisatie, <strong>en</strong> zelfs daarbinn<strong>en</strong> lag <strong>de</strong> focus op e<strong>en</strong> zeer smal<br />

gebiedje van <strong>de</strong> process<strong>en</strong>, zoals het voorbeeld van <strong>de</strong> agrovezelcomposiet<strong>en</strong> laat zi<strong>en</strong>.<br />

Het uitblijv<strong>en</strong> van tastbare resultat<strong>en</strong> zorg<strong>de</strong> er aan het eind van <strong>de</strong> eerste perio<strong>de</strong> voor dat<br />

binn<strong>en</strong> het netwerk <strong>de</strong> ontwikkeling<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> heroverwog<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat <strong>de</strong> focus werd verlegd<br />

zoals te zi<strong>en</strong> is in <strong>de</strong> vergelijking van box 1 <strong>en</strong> 2 uit hoofdstuk 2. Binn<strong>en</strong> <strong>de</strong> Di<strong>en</strong>st<br />

Landbouwkundig On<strong>de</strong>rzoek (DLO) werd het ATO opgericht, e<strong>en</strong> on<strong>de</strong>rzoeksinstituut dat als<br />

opdracht meekreeg zich te richt<strong>en</strong> op applicatietechnologieontwikkeling. Dit zijn voorbeeld<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> goed leerproces, dat mogelijk was door het bestaan van het sociale netwerk rondom<br />

<strong>de</strong> agrificatieontwikkeling. Het directe effect van het verlegg<strong>en</strong> van <strong>de</strong> focus was dat meer<br />

bedrijv<strong>en</strong> uit an<strong>de</strong>re regimes betrokk<strong>en</strong> raakt<strong>en</strong> <strong>bij</strong> <strong>de</strong> ontwikkeling<strong>en</strong> in <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> perio<strong>de</strong>. Dit<br />

werd me<strong>de</strong> mogelijk gemaakt door het op<strong>en</strong>stell<strong>en</strong> van <strong>de</strong> PBTS regeling (zie voetnoot 2,<br />

hoofdstuk 2) voor agrificatieproject<strong>en</strong><br />

De twee<strong>de</strong> perio<strong>de</strong>, <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> ‘90.<br />

Tijd<strong>en</strong>s <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> perio<strong>de</strong> (<strong>de</strong> jar<strong>en</strong> ’90), war<strong>en</strong> <strong>de</strong> verwachting<strong>en</strong> van <strong>de</strong> actor<strong>en</strong> die <strong>bij</strong> <strong>de</strong><br />

agrificatieontwikkeling<strong>en</strong> war<strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong> veran<strong>de</strong>rd, t<strong>en</strong> opzichte van <strong>de</strong> vorige perio<strong>de</strong>, <strong>en</strong><br />

ook war<strong>en</strong> <strong>de</strong> verwachting<strong>en</strong> wat meer gematigd geword<strong>en</strong>, vooral veroorzaakt door het<br />

uitblijv<strong>en</strong> van tastbare resultat<strong>en</strong> (nieuwe product<strong>en</strong> in <strong>de</strong> markt). Maar het effect hiervan was<br />

dat er min<strong>de</strong>r glans uitging van <strong>de</strong> agrificatieontwikkeling <strong>en</strong> dat het netwerk langzaam in<br />

grootte afnam. De interesse van <strong>de</strong> beleidsmakers van het ministerie van LNV verdwe<strong>en</strong><br />

grot<strong>en</strong><strong>de</strong>els 7 , maar op lokaal <strong>en</strong> regionaal niveau blev<strong>en</strong> <strong>de</strong> beleidsmakers wel <strong>de</strong>gelijk<br />

betrokk<strong>en</strong>. Aangezi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> belangrijk <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> ontwikkeling<strong>en</strong> nu werd uitgevoerd binn<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

industrie, werd het veld rond agrificatie min<strong>de</strong>r transparant. Terwijl het in <strong>de</strong> eerste perio<strong>de</strong><br />

7 Geert West<strong>en</strong>brink, persoonlijke communicatie 2004.


normaal was om <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeksresultat<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong> publiek te verspreid<strong>en</strong> (zie van Roekel <strong>en</strong><br />

Koster, 2000), werd <strong>de</strong> rapportage over <strong>de</strong> ontwikkeling<strong>en</strong> nu meer verspreid over<br />

verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> projectrapportages, wat het proces van het converger<strong>en</strong> van <strong>de</strong> verwachting<strong>en</strong><br />

bemoeilijkte. Ook hierdoor begon het netwerk ver<strong>de</strong>r te verzwakk<strong>en</strong>. De eerste daadwerkelijke<br />

resultat<strong>en</strong>, <strong>bij</strong>voorbeeld <strong>de</strong> eerste zetmeelplasticproduct<strong>en</strong> die <strong>de</strong> markt bereikt<strong>en</strong> 8 , of <strong>de</strong><br />

opkom<strong>en</strong><strong>de</strong> toepassing van agrovezelcomposiet<strong>en</strong> in <strong>de</strong> automobielindustrie 9 werd<strong>en</strong> hierdoor<br />

niet breed herk<strong>en</strong>d <strong>en</strong> b<strong>en</strong>oemd als resultat<strong>en</strong> uit het agrificatiebeleid. Er war<strong>en</strong> te weinig<br />

resultat<strong>en</strong> <strong>en</strong> ze war<strong>en</strong> te verspreid om nog <strong>de</strong> algem<strong>en</strong>e verwachting<strong>en</strong> t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van<br />

agrificatie <strong>en</strong> het sociale netwerk te versterk<strong>en</strong>. Dit is ook te zi<strong>en</strong> uit <strong>de</strong> resultat<strong>en</strong> van <strong>de</strong><br />

studie van van Roekel <strong>en</strong> Koster (2000) gepres<strong>en</strong>teerd in hoofdstuk 3. Het leerproces vond in<br />

<strong>de</strong> twee<strong>de</strong> perio<strong>de</strong> met name plaats op het niveau van <strong>de</strong> R&D- <strong>en</strong> technologische niches. In<br />

het <strong>bij</strong>zon<strong>de</strong>r binn<strong>en</strong> <strong>de</strong> technologische niches van <strong>de</strong> bioafbreekbare verpakkingsmaterial<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> van <strong>de</strong> agrovezelcomposiet<strong>en</strong>, ging<strong>en</strong> <strong>de</strong> ontwikkeling<strong>en</strong> door <strong>en</strong> <strong>de</strong>ze niches war<strong>en</strong> sterk<br />

g<strong>en</strong>oeg, ook om <strong>de</strong> algem<strong>en</strong>e verzwakking van het agrificatiebeleid te weerstaan. Rondom <strong>de</strong><br />

agrovezelcomposiet<strong>en</strong> ontstond e<strong>en</strong> internationaal netwerk in <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> helft van <strong>de</strong> jar<strong>en</strong><br />

’90, bestaan<strong>de</strong> uit industrie, k<strong>en</strong>nisinstelling<strong>en</strong> <strong>en</strong> overheid <strong>en</strong> met jaarlijkse confer<strong>en</strong>ties in<br />

Duitsland <strong>en</strong> <strong>de</strong> USA 10 . Dit leid<strong>de</strong> ook tot <strong>de</strong> ontwikkeling van verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> technologieën voor<br />

<strong>de</strong> productie <strong>en</strong> toepassing van agrovezelcomposiet<strong>en</strong> <strong>en</strong> marktintroductie (<strong>en</strong> daarmee <strong>de</strong><br />

vorming van e<strong>en</strong> marktniche) van verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> material<strong>en</strong> in <strong>de</strong> automobielindustrie. In <strong>de</strong><br />

technologische niche van <strong>de</strong> bioafbreekbare verpakkingsmaterial<strong>en</strong> was het leerproces niet<br />

alle<strong>en</strong> gefocust op technologische maar ook op sociale issues, zoals regulering <strong>en</strong><br />

gebruikersvoorkeur<strong>en</strong> (zie <strong>bij</strong>voorbeeld Bolck et al., 2003). In <strong>de</strong>ze niche raakt<strong>en</strong> uitein<strong>de</strong>lijk<br />

<strong>de</strong> retailers betrokk<strong>en</strong>, wat er toe leid<strong>de</strong> dat Albert Heijn zijn biologische product<strong>en</strong> in<br />

biologisch afbreekbare verpakking<strong>en</strong>, inclusief <strong>de</strong> nieuwe bioafbreekbare plastics, is gaan<br />

verpakk<strong>en</strong>, <strong>en</strong> zich hiermee e<strong>en</strong> marktniche heeft ontwikkeld. Ook <strong>de</strong> discussie over <strong>de</strong><br />

milieuaspect<strong>en</strong> van bioafbreekbare verpakking<strong>en</strong> kwam op. Dus, hoewel het leerproces op het<br />

niveau van <strong>de</strong> agrificatiebeleid zelf steeds ver<strong>de</strong>r afnam <strong>en</strong> uitein<strong>de</strong>lijk leid<strong>de</strong> tot het i<strong>de</strong>e dat<br />

8 Bijvoorbeeld e<strong>en</strong> bioafbreekbare vuilniszak van Proterra rond 1995, e<strong>en</strong> zetmeel slokdarmafsluiter voor <strong>de</strong><br />

slachtindustrie van Avebe in 1994.<br />

9 Het gebruik van agrovezelcomposiet<strong>en</strong> in geperste vorm<strong>de</strong>l<strong>en</strong> begon in 1996 in Duitsland (Kaup et al.,<br />

2003).<br />

10 De Wood and Natural Fibre Composites symposia in Kassel, Duitsland <strong>en</strong> <strong>de</strong> WPC confer<strong>en</strong>ties in Madison,<br />

USA.<br />

35


36<br />

agrificatie één grote mislukking was, was het leerproces binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> aantal niches, die zich<br />

van ee R&D tot e<strong>en</strong> technologische niche hadd<strong>en</strong> ontwikkeld, zowel breed als reflectief.<br />

De <strong>de</strong>r<strong>de</strong> perio<strong>de</strong>, <strong>biobased</strong> <strong>economy</strong>.<br />

In <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> perio<strong>de</strong> (ruwweg na 2000) is het verwoord<strong>en</strong> <strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> van verwachting<strong>en</strong><br />

niet langer gebaseerd op <strong>de</strong> verwachting<strong>en</strong> uit <strong>de</strong> agrificatieperio<strong>de</strong>, maar op nieuwe<br />

ontwikkeling<strong>en</strong> die op nationaal <strong>en</strong> internationaal niveau plaatsvind<strong>en</strong>. In Ne<strong>de</strong>rland wordt het<br />

proces opgepakt door on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re <strong>de</strong> “transitie naar e<strong>en</strong> duurzame <strong>en</strong>ergiehuishouding”. Het<br />

proces wordt versterkt door het feit dat nu e<strong>en</strong> aantal van <strong>de</strong> <strong>biobased</strong> product<strong>en</strong><br />

daadwerkelijk <strong>de</strong> markt hebb<strong>en</strong> bereikt. Het is nog wat vroeg om te reflecter<strong>en</strong> op <strong>de</strong> kwaliteit<br />

van het proces van het vorm<strong>en</strong> van verwachting<strong>en</strong>. Wat wel kan word<strong>en</strong> gezegd is dat het<br />

proces in elk geval niet beperkt is tot e<strong>en</strong> discussie on<strong>de</strong>r <strong>de</strong>skundig<strong>en</strong>. Ook in <strong>de</strong> nationale<br />

krant<strong>en</strong> word<strong>en</strong> discussies over <strong>de</strong> kans<strong>en</strong> <strong>en</strong> bedreiging<strong>en</strong> van <strong>de</strong> ontwikkeling naar e<strong>en</strong><br />

<strong>biobased</strong> <strong>economy</strong> gevoerd. Het netwerk is weer verbreed vergelek<strong>en</strong> met <strong>de</strong> vorige perio<strong>de</strong>.<br />

Niet alle<strong>en</strong> actor<strong>en</strong> uit <strong>de</strong> nationale overheid zijn opnieuw actief, ook <strong>de</strong> lokale <strong>en</strong> provinciale<br />

overhed<strong>en</strong> formuler<strong>en</strong> beleidsdoelstelling<strong>en</strong> op het gebied van <strong>de</strong> <strong>biobased</strong> <strong>economy</strong>.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> zijn nu zowel actor<strong>en</strong> uit <strong>de</strong> chemie- <strong>en</strong> <strong>en</strong>ergieregimes actief, als actor<strong>en</strong> uit <strong>de</strong><br />

agrifood industrie <strong>en</strong> uit <strong>de</strong> primaire sector. De verbinding binn<strong>en</strong> het netwerk wordt<br />

on<strong>de</strong>rsteund door workshops <strong>en</strong> confer<strong>en</strong>ties op nationaal niveau, maar ook binn<strong>en</strong> Europa.<br />

Het leerproces is gefocust op <strong>de</strong> technisch-economische optimalisatie, maar ook op<br />

regulering. Er is ook veel aandacht voor <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rligg<strong>en</strong><strong>de</strong> aannames, zoals <strong>de</strong> duurzaamheid<br />

van <strong>biobased</strong> technologie <strong>en</strong> het effect van <strong>de</strong> import van biomassa voor non-food<br />

toepassing<strong>en</strong>. De niche process<strong>en</strong> zijn daarom robuuster dan in <strong>de</strong> eerste twee perio<strong>de</strong>s van<br />

agrificatie.<br />

Het vorm<strong>en</strong> van verwachting<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> factor tijd<br />

E<strong>en</strong> van <strong>de</strong> aspect<strong>en</strong> die naar vor<strong>en</strong> komt in <strong>de</strong> analyse in <strong>de</strong> vorige paragraaf is <strong>de</strong><br />

mismatch tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> tijd die nodig is om technologische niches te ontwikkel<strong>en</strong> <strong>en</strong> tastbare<br />

resultat<strong>en</strong> te lever<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> vergankelijkheid van verwachting<strong>en</strong>.<br />

In al <strong>de</strong> technologieontwikkelingcases, moet het gat tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> initiële vaak meer algem<strong>en</strong>e<br />

ontwikkeling <strong>en</strong> <strong>de</strong> uitein<strong>de</strong>lijke gebruiker van het product word<strong>en</strong> overbrugd door specifieke<br />

toepassingsontwikkeling. Voordat e<strong>en</strong> investering in <strong>bij</strong>voorbeeld grotere schaal<br />

verwerkingsapparatuur gelegitimeerd is moet er veel k<strong>en</strong>nis over het proces aanwezig zijn. En


het kost relatief veel tijd om <strong>de</strong>ze k<strong>en</strong>nis te vergar<strong>en</strong>, <strong>en</strong> te <strong>de</strong>l<strong>en</strong> met alle betrokk<strong>en</strong> partij<strong>en</strong>,<br />

bedrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> k<strong>en</strong>nisinstelling<strong>en</strong>. Vaak volg<strong>en</strong> inzicht<strong>en</strong> noodzakelijkerwijs in <strong>de</strong> tijd op elkaar, of<br />

op werk van an<strong>de</strong>r<strong>en</strong> <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> ze niet tegelijkertijd word<strong>en</strong> verkreg<strong>en</strong>. Dit betek<strong>en</strong>t dat<br />

innovatieve ontwikkeling<strong>en</strong> e<strong>en</strong> flinke doorlooptijd kunn<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>. Sam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong> R&D<br />

(<strong>bij</strong> industrie <strong>en</strong> k<strong>en</strong>nisinstelling<strong>en</strong>) <strong>en</strong> marktpartij<strong>en</strong> is cruciaal in <strong>de</strong>rgelijke ontwikkeling<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> lange tijdshorizon ook.<br />

In <strong>de</strong> industrie is het algeme<strong>en</strong> geaccepteerd dat <strong>de</strong> ontwikkeling van <strong>bij</strong>voorbeeld e<strong>en</strong><br />

nieuw polymeer op zijn minst ti<strong>en</strong> jaar duurt, waar<strong>bij</strong> het on<strong>de</strong>rzoek langzamerhand verbreedt<br />

van <strong>de</strong> chemie (hoe maak je het) naar <strong>de</strong> fysische eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>, naar <strong>de</strong> mechanische<br />

eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> manier om het te verwerk<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> eindproduct <strong>en</strong> uitein<strong>de</strong>lijk naar<br />

toegepast on<strong>de</strong>rzoek om het precies te fine-tun<strong>en</strong> naar <strong>de</strong> w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> van <strong>de</strong> eindafnemer. Deze<br />

aspect<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> ook word<strong>en</strong> meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>bij</strong> het vorm<strong>en</strong> <strong>en</strong> verwoord<strong>en</strong> van <strong>de</strong><br />

verwachting<strong>en</strong> t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van <strong>de</strong> ontwikkeling <strong>en</strong> toepassing van nieuwe material<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

product<strong>en</strong> uit gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong>.<br />

Dit aspect van tijd <strong>en</strong> timing komt ook naar vor<strong>en</strong> als we kijk<strong>en</strong> naar <strong>de</strong> studie van van<br />

Roekel <strong>en</strong> Koster (2000). Volg<strong>en</strong>d op één van <strong>de</strong> project<strong>en</strong> die daarin staat aangemerkt als<br />

gefaald, agrovezelplasticcompounds, is in 2007 e<strong>en</strong> bedrijf opgezet om <strong>de</strong>ze material<strong>en</strong> te<br />

gaan producer<strong>en</strong> 11 , terwijl e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>r project dat werd aangemerkt als succesvol, <strong>de</strong> productie<br />

van e<strong>en</strong> natuurlijke kleurstof, zich op dat mom<strong>en</strong>t in e<strong>en</strong> vergelijkbaar stadium van<br />

ontwikkeling bevond 12 . Voor het eerste project was 2000 e<strong>en</strong>voudigweg te vroeg om te<br />

oor<strong>de</strong>l<strong>en</strong> over succes of fal<strong>en</strong>, omdat e<strong>en</strong> belangrijk <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> ontwikkeling<strong>en</strong> nog moest<br />

kom<strong>en</strong>.<br />

11 Martin Snij<strong>de</strong>r, persoonlijke communicatie, 2007<br />

12 Sietze Vellema, persoonlijke communicatie 2006<br />

37


38<br />

5. De rol van beleid in innovatie<br />

De analyse in <strong>de</strong>ze publicatie spitst zich toe op het veld van non-food toepassing<strong>en</strong> van<br />

gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong>. Eén van <strong>de</strong> aspect<strong>en</strong> van dit veld is dat het voornamelijk om e<strong>en</strong><br />

business-to-business markt gaat. Consum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> wet<strong>en</strong> over het algeme<strong>en</strong> niet of er e<strong>en</strong><br />

hernieuwbare grondstof in e<strong>en</strong> product zit, <strong>en</strong> produc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong> het over het algeme<strong>en</strong><br />

niet in hun marketing. De overheid heeft echter wel e<strong>en</strong> specifieke rol in dit veld. De overheid<br />

kan word<strong>en</strong> gezi<strong>en</strong> als één van <strong>de</strong> actor<strong>en</strong> op regim<strong>en</strong>iveau, <strong>en</strong> wordt beïnvloed door zowel<br />

ontwikkeling<strong>en</strong> op het socio-technische landschap niveau als door an<strong>de</strong>re actor<strong>en</strong> op regime<br />

niveau. Daarnaast kan <strong>de</strong> overheid ook zelf, door haar beleid, an<strong>de</strong>re actor<strong>en</strong> op het regime<br />

niveau beïnvloed<strong>en</strong>, <strong>en</strong> <strong>bij</strong>voorbeeld het verbind<strong>en</strong> van regimes stimuler<strong>en</strong>. De overheid kan<br />

ook haar beleid gebruik<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> goe<strong>de</strong> omgeving te creër<strong>en</strong> voor bepaal<strong>de</strong> niches.<br />

Als we kijk<strong>en</strong> naar <strong>de</strong> karakteristiek<strong>en</strong> van het beleid in <strong>de</strong> drie verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> perio<strong>de</strong>s,<br />

omschrev<strong>en</strong> in <strong>de</strong> drie box<strong>en</strong> in hoofdstuk 2, dan wordt <strong>de</strong>ze on<strong>de</strong>rlinge afhankelijkheid<br />

dui<strong>de</strong>lijk. Het initiële agrificatiebeleid van <strong>de</strong> overheid in <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> ’80 kwam voort uit <strong>de</strong><br />

instabiliteit die ontstond in het agroregime. De overheid hoopte met het beleid impliciet<br />

marktniches te creër<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> toepassing van nieuwe non-food product<strong>en</strong>, maar het beleid<br />

resulteer<strong>de</strong> vooral in <strong>de</strong> ontwikkeling van R&D niches, met <strong>de</strong> focus meer op on<strong>de</strong>rzoek dan<br />

op ontwikkeling. To<strong>en</strong> het in <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> neg<strong>en</strong>tig dui<strong>de</strong>lijk werd dat er nog steeds ge<strong>en</strong><br />

marktniches ontstond<strong>en</strong>, veran<strong>de</strong>r<strong>de</strong> <strong>de</strong> focus van het beleid, <strong>en</strong> marktpartij<strong>en</strong> kreg<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

meer promin<strong>en</strong>te rol in <strong>de</strong> beleidsimplem<strong>en</strong>tatie. Invloed<strong>en</strong> uit het socio-technische landschap,<br />

zoals <strong>de</strong> maatschappelijke zorg<strong>en</strong> over het milieu <strong>en</strong> gezondheid, hadd<strong>en</strong> ook hun invloed op<br />

het beleid. In <strong>de</strong>ze nieuwe context hoopte <strong>de</strong> overheid opnieuw dat ze e<strong>en</strong> markt kond<strong>en</strong><br />

creër<strong>en</strong> voor hernieuwbare non-food product<strong>en</strong>. Maar ook nu ontwikkeld<strong>en</strong> zich slechts e<strong>en</strong><br />

beperkt aantal R&D niches tot technologische- of marktniches. De overheid ontwikkel<strong>de</strong> ook<br />

ge<strong>en</strong> beleid om <strong>de</strong> introductie van <strong>de</strong> nieuwe product<strong>en</strong> in <strong>de</strong> markt te on<strong>de</strong>rsteun<strong>en</strong>, <strong>en</strong> dat<br />

terwijl er wel on<strong>de</strong>rsteuning kwam voor concurrer<strong>en</strong><strong>de</strong> toepassing<strong>en</strong> van gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong><br />

zoals voor gro<strong>en</strong>e stroom. In <strong>de</strong> laatste perio<strong>de</strong> (na 2000), leidd<strong>en</strong> <strong>de</strong> veran<strong>de</strong>ring<strong>en</strong> in het<br />

socio-technische landschap opnieuw tot her<strong>de</strong>finiëring van het beleid op dit gebied. Eén van <strong>de</strong><br />

ding<strong>en</strong> die <strong>de</strong> overheid nu heeft gedaan is het financieel on<strong>de</strong>rsteun<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> groot aantal<br />

PPS (publiek private sam<strong>en</strong>werking) programma’s, on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re op het gebied van <strong>de</strong><br />

industriële biotechnologie. Gezi<strong>en</strong> <strong>de</strong> stand van <strong>de</strong> ontwikkeling<strong>en</strong> zijn ook dit vooral R&D<br />

niches.


Hieruit kan word<strong>en</strong> geconclu<strong>de</strong>erd dat <strong>de</strong> overheid zeer effectief is geweest in het creër<strong>en</strong><br />

van nieuwe R&D niches, maar min<strong>de</strong>r effectief in het on<strong>de</strong>rsteun<strong>en</strong> van <strong>de</strong> ontwikkeling van<br />

nieuwe marktniches. Naast <strong>de</strong> beperking<strong>en</strong> die Europese regelgeving oplegt voor het<br />

on<strong>de</strong>rsteun<strong>en</strong> van marktniches, komt dit ook doordat het mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> marktrijp product<br />

e<strong>en</strong> lange a<strong>de</strong>m vergt. E<strong>en</strong> voorbeeld hiervan is <strong>de</strong> agrovezelcomposietcase: tijd<strong>en</strong>s <strong>de</strong> eerste<br />

ontwikkelingsperio<strong>de</strong> was <strong>de</strong> status te embryonaal om het tot e<strong>en</strong> daadwerkelijke applicatie te<br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>: <strong>de</strong> mechanische eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> war<strong>en</strong> niet goed g<strong>en</strong>oeg <strong>en</strong> <strong>de</strong> productietechnologie<br />

was niet klaar. Overhed<strong>en</strong> verwacht<strong>en</strong> vaak resultaat op korte termijn, of op zijn minst op e<strong>en</strong><br />

termijn die binn<strong>en</strong> <strong>de</strong> regeerperio<strong>de</strong> valt: vier jaar. Voor technologische ontwikkeling<strong>en</strong> is dit<br />

vaak ge<strong>en</strong> realistische verwachting, omdat, zoals we hebb<strong>en</strong> gezi<strong>en</strong>, niches tijd nodig hebb<strong>en</strong><br />

om zich te ontwikkel<strong>en</strong>. Maar het is wel zo dat het initiër<strong>en</strong> van <strong>de</strong> R&D niches door <strong>de</strong><br />

overheid, <strong>en</strong> hun ver<strong>de</strong>re verbreding <strong>en</strong> kwaliteitsverbetering, heel erg belangrijk is geweest<br />

voor <strong>de</strong> ontwikkeling van e<strong>en</strong> aantal nieuwe <strong>biobased</strong> material<strong>en</strong>. Zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> 20 jaar<br />

agrificatiebeleid, zoud<strong>en</strong> ze nu waarschijnlijk niet bestaan.<br />

Eén van <strong>de</strong> voorbeeld<strong>en</strong> waar het beleid mom<strong>en</strong>teel wel e<strong>en</strong> marktniche creëert is op het<br />

gebied van <strong>de</strong> biobrandstoff<strong>en</strong>. On<strong>de</strong>r invloed van <strong>de</strong> Europese biofuels directive, is door <strong>de</strong><br />

Ne<strong>de</strong>rlandse overheid e<strong>en</strong> <strong>bij</strong>m<strong>en</strong>gverplichting ingesteld die nu leidt tot <strong>de</strong> ontwikkeling van<br />

e<strong>en</strong> marktniche. Daar<strong>bij</strong> moet word<strong>en</strong> aangetek<strong>en</strong>d dat <strong>de</strong> zog<strong>en</strong>aam<strong>de</strong> eerste g<strong>en</strong>eratie<br />

biobrandstoff<strong>en</strong> geproduceerd kan word<strong>en</strong> met bestaan<strong>de</strong> technologie, hiervoor zijn ge<strong>en</strong><br />

innovatieve ontwikkeling<strong>en</strong> nodig. Voordat <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> g<strong>en</strong>eratie biobrandstoff<strong>en</strong> toegepast kan<br />

word<strong>en</strong> is nog wel ver<strong>de</strong>re technologische ontwikkeling nodig.<br />

Entwistle et al. (2003) gev<strong>en</strong> e<strong>en</strong> opsomming van verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> beleidsvorm<strong>en</strong> die kunn<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> gebruikt om <strong>de</strong> marktontwikkeling van non-food product<strong>en</strong> te on<strong>de</strong>rsteun<strong>en</strong>:<br />

- economisch beleid (<strong>bij</strong>voorbeeld beurz<strong>en</strong>, subsidies, markttoegang teg<strong>en</strong> lagere<br />

tariev<strong>en</strong>),<br />

- fiscaal beleid (<strong>bij</strong>voorbeeld accijnsverlaging om prijsverhouding te beïnvloed<strong>en</strong>),<br />

- vrijwillige programma’s (<strong>bij</strong>voorbeeld gedragsco<strong>de</strong>s),<br />

- wet- <strong>en</strong> regelgeving,<br />

- informatie <strong>en</strong> educatie programma’s,<br />

- R&D programma’s,<br />

- an<strong>de</strong>re programma’s.<br />

In Ne<strong>de</strong>rland is tot nu toe voornamelijk het instrum<strong>en</strong>t van <strong>de</strong> R&D programma’s gebruikt<br />

om <strong>de</strong> toepassing van gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong> te stimuler<strong>en</strong>.<br />

39


40<br />

Rav<strong>en</strong> (2005) stelt dat technologieontwikkeling het resultaat is van interactie tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> drie<br />

niveaus, het socio-technische landschap, het regim<strong>en</strong>iveau <strong>en</strong> het nich<strong>en</strong>iveau. Bov<strong>en</strong>staan<strong>de</strong><br />

analyse laat zi<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> overheid, beïnvloed door veran<strong>de</strong>ring<strong>en</strong> in het socio-technische<br />

landschap, e<strong>en</strong> specifieke <strong>en</strong> belangrijke rol kan hebb<strong>en</strong> in het creër<strong>en</strong> van <strong>de</strong> interacties<br />

tuss<strong>en</strong> het niche- <strong>en</strong> regim<strong>en</strong>iveau.


6. Conclusies<br />

Terugkijk<strong>en</strong>d naar 25 jaar beleid voor innovaties voor non-food toepassing<strong>en</strong> van gro<strong>en</strong>e<br />

grondstoff<strong>en</strong>, is één van <strong>de</strong> aspect<strong>en</strong> die opvalt <strong>de</strong> grote discrepantie tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> lange tijd die<br />

nodig is om nieuwe innovaties te ontwikkel<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> vergankelijkheid van verwachting<strong>en</strong>.<br />

Hoewel het agrificatiebeleid eind jar<strong>en</strong> ’90 werd afgedaan als één grote mislukking, blijkt het<br />

uitein<strong>de</strong>lijk toch e<strong>en</strong> aanjager geweest te zijn voor ontwikkeling<strong>en</strong> die zich vanaf <strong>de</strong><br />

mill<strong>en</strong>niumwisseling versterkt hebb<strong>en</strong> voortgezet. Zon<strong>de</strong>r het (internationale) agrificatiebeleid<br />

was e<strong>en</strong> aantal van <strong>de</strong> huidige nieuwe <strong>biobased</strong> product<strong>en</strong> zeker niet ontwikkeld.<br />

Verwachting<strong>en</strong> zijn noodzakelijk om innovatieve ontwikkeling<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> bepaal<strong>de</strong> richting te<br />

start<strong>en</strong>, maar aangezi<strong>en</strong> technologische ontwikkeling lang duurt, is het <strong>bij</strong>na onvermij<strong>de</strong>lijke<br />

dat na <strong>en</strong>ige tijd m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> teleurgesteld rak<strong>en</strong>. Dit is e<strong>en</strong> feit dat zowel door on<strong>de</strong>rzoekers als<br />

door beleidsmakers <strong>en</strong> bedrijv<strong>en</strong> moet word<strong>en</strong> on<strong>de</strong>rk<strong>en</strong>d. Beter begrip van <strong>en</strong> grip op dit<br />

mechanisme kan help<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> meer constant innovatiebeleid op te zett<strong>en</strong>. Dit kan help<strong>en</strong><br />

om innovatieprocess<strong>en</strong> over e<strong>en</strong> langere perio<strong>de</strong> beter te focuss<strong>en</strong> <strong>en</strong> daarmee te versnell<strong>en</strong>.<br />

Aan <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re kant bestaat er ook e<strong>en</strong> zekere koppigheid binn<strong>en</strong> het R&D veld. Zolang <strong>de</strong><br />

verwachting<strong>en</strong> van <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoekers <strong>en</strong> ontwikkelaars overeind blijv<strong>en</strong>, zull<strong>en</strong> zij prober<strong>en</strong> om<br />

fonds<strong>en</strong> te vind<strong>en</strong> voor het uitvoer<strong>en</strong> van het on<strong>de</strong>rzoek. Dit is zichtbaar in <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> perio<strong>de</strong><br />

waar <strong>de</strong> ontwikkeling<strong>en</strong> “on<strong>de</strong>rgronds” ging<strong>en</strong>. Hoewel veel min<strong>de</strong>r zichtbaar voor<br />

beleidsmakers <strong>en</strong> maatschappij werd<strong>en</strong> <strong>de</strong> meest veelbelov<strong>en</strong><strong>de</strong> ontwikkeling<strong>en</strong> voortgezet<br />

binn<strong>en</strong> smallere netwerk<strong>en</strong> van on<strong>de</strong>rzoekers <strong>en</strong> bedrijv<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> an<strong>de</strong>r feit dat naar vor<strong>en</strong> komt door vergelijking van <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> perio<strong>de</strong> met<br />

<strong>de</strong> eerste perio<strong>de</strong> is dat <strong>de</strong> focus van het beleid <strong>en</strong> <strong>de</strong> manier waarop <strong>de</strong> ontwikkeling<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> gesubsidieerd, me<strong>de</strong> <strong>de</strong> sam<strong>en</strong>werkingsvorm binn<strong>en</strong> <strong>de</strong> project<strong>en</strong> bepaalt. Vanaf <strong>de</strong><br />

twee<strong>de</strong> perio<strong>de</strong> werd publiek-private sam<strong>en</strong>werking gestimuleerd door programma’s als <strong>de</strong><br />

PBTS, <strong>en</strong> ook <strong>de</strong> Europese ka<strong>de</strong>rprogramma’s. Zoals uit dit boekje blijkt is nauwe<br />

sam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong> on<strong>de</strong>rzoekers <strong>en</strong> marktpartij<strong>en</strong> ess<strong>en</strong>tieel voor <strong>de</strong> ontwikkeling van<br />

marktwaardige product<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> an<strong>de</strong>re conclusie is dat hoewel <strong>de</strong> drijfver<strong>en</strong> voor het beleid voor non-food toepassing<br />

van gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong> sterk veran<strong>de</strong>rd zijn <strong>de</strong> afgelop<strong>en</strong> vijf<strong>en</strong>twintig jaar, <strong>de</strong> overheid tot<br />

nu toe vooral heeft ingezet op het stimuler<strong>en</strong> van <strong>de</strong> R&D op dit gebied. R&D is e<strong>en</strong><br />

belangrijke factor is voor innovatie, maar het is ge<strong>en</strong>szins <strong>de</strong> <strong>en</strong>ige voorwaar<strong>de</strong> voor het op <strong>de</strong><br />

markt kom<strong>en</strong> van nieuwe innovatieve product<strong>en</strong>. An<strong>de</strong>re beleidsmaatregel<strong>en</strong> die<br />

marktintroductie van gro<strong>en</strong>e grondstoff<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> stimuler<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> echter e<strong>en</strong> veel directere<br />

41


42<br />

invloed op <strong>de</strong> markt uitoef<strong>en</strong><strong>en</strong> dan R&D, <strong>en</strong> verg<strong>en</strong> daarom zwaar<strong>de</strong>re politieke beslissing<strong>en</strong>.<br />

Door met name te invester<strong>en</strong> in R&D programma’s <strong>en</strong> te verwacht<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> markt voor <strong>de</strong><br />

nieuwe ontwikkeling<strong>en</strong> wel vanzelf van <strong>de</strong> grond komt, versterkt <strong>de</strong> overheid <strong>de</strong> zog<strong>en</strong>aam<strong>de</strong><br />

innovatieparadox: <strong>de</strong> aanwezigheid van veel fundam<strong>en</strong>tele k<strong>en</strong>nis, maar slechts weinig<br />

concrete toepassing<strong>en</strong> in <strong>de</strong> markt.<br />

Niettemin laat <strong>de</strong> analyse van <strong>de</strong> process<strong>en</strong> op regime- <strong>en</strong> nich<strong>en</strong>iveau zi<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> tr<strong>en</strong>d<br />

naar e<strong>en</strong> <strong>biobased</strong> <strong>economy</strong> nu veel robuuster is dan in <strong>de</strong> voorgaan<strong>de</strong> eeuw. Daarom zijn er<br />

voor <strong>de</strong> overheid nu goe<strong>de</strong> mogelijkhed<strong>en</strong> om <strong>de</strong>ze tr<strong>en</strong>d te versterk<strong>en</strong>, waar<strong>bij</strong> <strong>de</strong> less<strong>en</strong> uit<br />

25 jaar agrificatiebeleid niet mog<strong>en</strong> word<strong>en</strong> verget<strong>en</strong>.


7. Refer<strong>en</strong>ties<br />

Anoniem, 2002. Roadmap for biomass technologies in the United States,<br />

www.biomass.govtools.us/pdfs/FinalBiomassRoadmap.pdf. Geraadpleegd 17 november<br />

2005<br />

Bolck, C., van Alst, M., Mol<strong>en</strong>veld, K., Sch<strong>en</strong>nink, G., van <strong>de</strong>r Zee, M., 2003. Nieuwe<br />

composteerbare verpakking<strong>en</strong> voor voedseltoepassing<strong>en</strong>. Wag<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> UR, Ne<strong>de</strong>rland.<br />

Beschikbaar op: www.gro<strong>en</strong>egrondstoff<strong>en</strong>.nl.<br />

Bos, H.L., 2004. The pot<strong>en</strong>tial of flax fibres as reinforcem<strong>en</strong>t for composite materials, PhD<br />

Thesis, TU Eindhov<strong>en</strong>, Ne<strong>de</strong>rland.<br />

Bos, H.L., Slingerland, M.A., Elbers<strong>en</strong>, H.W., Rabbinge, R., 2008. Beyond agrification: tw<strong>en</strong>ty<br />

five years of policy and innovation for non-food application of r<strong>en</strong>ewable resources in the<br />

Netherlands. Biofuels, Bioproducts and Biorefineries 2, 343.<br />

Ehr<strong>en</strong>berg, J. (ed.), 2002. Curr<strong>en</strong>t situation and future prospects of EU industry using<br />

r<strong>en</strong>ewable raw materials. European Commission, DG Enterprise, Brussels, February 2002.<br />

Elbers<strong>en</strong>, H.W., Kapp<strong>en</strong>, F., Hiddink, J., 2002. Quickscan hoogwaardige toepassing<strong>en</strong> voor<br />

rest- <strong>en</strong> nev<strong>en</strong>strom<strong>en</strong> uit <strong>de</strong> voedings- <strong>en</strong> g<strong>en</strong>otmid<strong>de</strong>l<strong>en</strong>industrie. E<strong>en</strong> rapport voor LNV-<br />

I&H. Wag<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> UR.<br />

Entwistle, G., Walker, K., Knight, B., Booth, E., Middleton, J., 2003. Analysis of Governm<strong>en</strong>t<br />

policies, public R&D programmes and private sector strategies to support the on-food use<br />

of crops. May 2003. Prepared for: Sci<strong>en</strong>ce Directorate Departm<strong>en</strong>t for Environm<strong>en</strong>t, Food<br />

& Rural Affairs (DEFRA). Project Co<strong>de</strong>: NF0515. Beschikbaar op:<br />

www2.<strong>de</strong>fra.gov.uk/sci<strong>en</strong>ce/project_data/Docum<strong>en</strong>tLibrary/NF0515/NF0515_1022_FRP.<br />

pdf. Geraadpleegd 20 september 2006.<br />

European Communities, 2004. The Common Agricultural Policy Explained, beschikbaar op<br />

http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/capexplained/cap_<strong>en</strong>.pdf. Geraadpleegd op<br />

22 februari 2006.<br />

EU Biofuels Directive (2003/30/EC).<br />

Fölster, Th., Michaeli, W., 1993. Kunststoffe 83, 687.<br />

Geels, F.W., 2002. Un<strong>de</strong>rstanding the dynamics of technological transitions, PhD Thesis,<br />

Universiteit Tw<strong>en</strong>te, Ensche<strong>de</strong>.<br />

Van Haz<strong>en</strong>donk, J.M., van <strong>de</strong>r Putt<strong>en</strong>, J.C., Keur<strong>en</strong>tjes, J.T.F., Prins, A., 1993. Coll. Sol. Surf.<br />

A. 81, 251.<br />

43


44<br />

Van Haz<strong>en</strong>donk, J.M., Reinerink, E.J.M., <strong>de</strong> Waard, P., van Dam, J.E.G., 1996. Carb. Res.<br />

291, 141.<br />

Karus, M., Ortmann, S., Vogt, G.D., 2004. Use of natural fibres in composites in the German<br />

automotive production 1996 to 2003, Nova Institut, Germany.<br />

Kaup, M., Karus, M., Ortmann, S., 2003. Naturfasereinsatz in Verbundwerkstoff<strong>en</strong> in <strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong>utsch<strong>en</strong> und österreichisch<strong>en</strong> Automobilindustrie - Status 2002, Analyse und Tr<strong>en</strong>ds,<br />

Nova Institut, Duitsland.<br />

Van Kem<strong>en</strong>a<strong>de</strong>, M.J.J.M., van Haz<strong>en</strong>donk, J.M., Mod<strong>de</strong>r, J.F., van Dam, J.E.G., 1996.<br />

Toepassing van Agrovezels in Bouw- <strong>en</strong> Composietmaterial<strong>en</strong>, ATO-DLO, Ne<strong>de</strong>rland.<br />

Van <strong>de</strong>r Laak, W.W.M., Rav<strong>en</strong>, R.P.J.M., Verbong, G.P.J., 2007. Strategic Niche Managem<strong>en</strong>t<br />

for Biofuels, Analysing past experim<strong>en</strong>ts for <strong>de</strong>veloping new regional policies. Energy<br />

Policy (submitted).<br />

Levinthal, D.A., 1998. The slow pace of rapid technological change: gradualism and<br />

punctuation in technological change. Industrial and Corporate Change 7: 217-247<br />

Ministerie van LNV, 1996. Brief over agrificatie.<br />

Nedalco, 2004. Press release: http://www.novem.nl/<strong>de</strong>fault.asp?docum<strong>en</strong>tId=115964.<br />

Geraadpleegd op 20 september 2008.<br />

Nossin, P.M.M., 2005. Sustainability at work within DSM, Technology and Innovation.<br />

Pres<strong>en</strong>ted at BioPerspectives 2005 BREW Symposium “White Biotechnology” May 11,<br />

Wiesbad<strong>en</strong>, Germany.<br />

Project groep “Duurzame productie van biomassa”, 2007. Toetsingska<strong>de</strong>r voor duurzame<br />

biomassa, final report, beschikbaar op http://www.vrom.nl/docs/20070427-<br />

toetsingska<strong>de</strong>r-duurzame-biomassa.pdf. Geraadpleegd 4 maart 2008.<br />

Rabbinge, R., van Latesteijn, H.C., 1992. Long-term options for land use in the European<br />

community. Agricultural Systems 40: 195-210.<br />

Rabobank International, 2001. De Ne<strong>de</strong>rlandse akkerbouwkolom. Het geheel is meer dan <strong>de</strong><br />

som <strong>de</strong>r <strong>de</strong>l<strong>en</strong>. Rabobank Food <strong>en</strong> Agribusiness Research. Utrecht, Ne<strong>de</strong>rland.<br />

Rav<strong>en</strong>, R.P.J.M., 2004. Implem<strong>en</strong>tation of manure digestion and co-combustion in the Dutch<br />

electricity regimel a multi-level analysis of market implem<strong>en</strong>tation in the Netherlands,<br />

Energy Policy (32) 29-39.<br />

Rav<strong>en</strong>, R.P.J.M., 2005. Strategic Niche Managem<strong>en</strong>t for Biomass, A comparative study on the<br />

experim<strong>en</strong>tal introduction of bio<strong>en</strong>ergy technologies in the Netherlands and D<strong>en</strong>mark, PhD<br />

Thesis, TU Eindhov<strong>en</strong>, Ne<strong>de</strong>rland.


Rav<strong>en</strong>, R.P.J.M., 2006. Towards alternative trajectories? Reconfigurations in the Dutch<br />

electricity regime, Research Policy (35).<br />

Rip, A., Kemp, R., 1998. Technological change, in: Rayner S. and Malone E.L. (eds) Human<br />

Choice and Climate change, Vol 2.: 327-399<br />

Van Roekel, G., Koster, R.A.C., 2000. Succes- <strong>en</strong> Faalfactor<strong>en</strong> van agrificatie in Ne<strong>de</strong>rland,<br />

ISBN 90-858-008-8, Wag<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> UR, Wag<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, Ne<strong>de</strong>rland.<br />

Schlösser, Th., Fölster, Th. (1995), Kunststoffe 85, 319.<br />

Schot, J.W. and Rip, A., 1996. The past and future of constructive technology assessm<strong>en</strong>t.<br />

Technology Forecasting and Social Change 54: 251-268.<br />

VNCI, 2006. Jaarverslag 2006 op www.VNCI.nl. Geraadpleegd juli 2007.<br />

WTRG Economics, 2005, Cru<strong>de</strong> Oil prices 1947-2004,<br />

http://www.wtrg.com/oil_graphs/oilprice1947.gif. Geraadpleegd 22 februari 2006.<br />

45


46<br />

Colofon<br />

<strong>Agrificatie</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> Biobased Economy<br />

Harriëtte Bos<br />

2008<br />

© Agrotechnology & Food Sci<strong>en</strong>ces Group, Wag<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

ISBN 978-90-8585-345-9<br />

Druk: Propress, Wag<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

Biobased Products<br />

Wag<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> University and Research C<strong>en</strong>tre<br />

Bornsesteeg 59<br />

Postbus 17<br />

6700 AA Wag<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

Internet: www.afsg.wur.nl<br />

E-mail: info.afsg@wur.nl<br />

Zijn er relaties die u met <strong>de</strong>ze publicatie e<strong>en</strong> plezier kunt do<strong>en</strong><br />

dan zoud<strong>en</strong> we dat graag van u vernem<strong>en</strong>.<br />

De publicatie is mogelijk gemaakt door het beleidson<strong>de</strong>rsteun<strong>en</strong>d<br />

on<strong>de</strong>rzoekscluster Economische Perspectiefvolle Agroket<strong>en</strong>s, thema Biobased<br />

Economy (BO-03-007), gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur <strong>en</strong><br />

Voedselkwaliteit. Het is <strong>de</strong> neg<strong>en</strong><strong>de</strong> in e<strong>en</strong> reeks publicaties over het gebruik van<br />

agrogrondstoff<strong>en</strong> <strong>en</strong> nev<strong>en</strong>strom<strong>en</strong> in veilige <strong>en</strong> gezon<strong>de</strong> product<strong>en</strong> voor<br />

consum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>- <strong>en</strong> industriële markt<strong>en</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!