18.09.2013 Views

06 Voorjaar 2006 - Buurtvereniging Nieuw Wassenaar

06 Voorjaar 2006 - Buurtvereniging Nieuw Wassenaar

06 Voorjaar 2006 - Buurtvereniging Nieuw Wassenaar

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Voorjaar</strong> 20<strong>06</strong><br />

BUURTBLAD VAN DE BUURTVERENIGING NIEUW WASSENAAR


‘t Zandje<br />

Verenigingsblad van de buurtvereniging <strong>Nieuw</strong> <strong>Wassenaar</strong>, opgericht op 14 november 1927.<br />

Jaargang 2, nummer 2, voorjaar 20<strong>06</strong><br />

Verschijnt 4x per kalenderjaar en wordt huis aan huis bezorgd in <strong>Nieuw</strong> <strong>Wassenaar</strong>.<br />

Oplage circa 500 exemplaren.<br />

Buurtgenoten<br />

Als Hans van der Drift (81) midden in de zomer geboren zou zijn, zou de geschiedenis van de<br />

buurtvereniging er misschien anders hebben uitgezien. Want het feit dat het zo pikdonker was<br />

op straat in de nacht van 5 oktober 1924, heeft er mede toe bijgedragen dat zijn vader zich<br />

aansloot bij een groepje initiatiefnemers dat ijverde voor straatverlichting, riolering en waterleiding<br />

in de buurt.<br />

De heer van der Drift heeft ons verteld over enkele successen van de buurtvereniging maar ook<br />

over de viering van Koninginnedag. Tijdens de oorlog was dit op last van de Duitsers verboden<br />

maar werd er op de dag vóór de verjaardag van koningin Wilhemina, een sportdag georganiseerd.<br />

Later was er binnen de buurtvereniging een kindercomité dat o.a. met Koninginnedag<br />

spelletjes organiseerde, het ene jaar in de Sparrelaan, het andere jaar in de Bloemcampschool.<br />

Wellicht dat deze verdeling ten grondslag ligt aan het huidige concept van de buurtvereniging<br />

om het ene jaar met zijn allen te gaan hockeyen en het andere jaar Koninginnedag te vieren<br />

op het Zandje. Dit jaar is het grote Koninginnefeest op het Zandje weer aan de beurt.<br />

Misschien bent u al gepolst om deel nemen als standbemanning, zo niet dan kunt u zich daarvoor<br />

nog opgeven als u dat wilt (zie pagina 15). Overigens viert heel Nederland dit jaar<br />

Koninginnedag op zaterdag 29 april omdat 30 april op een zondag valt.<br />

In de rubriek Wetenswaardigheden kunt u lezen over verkeerssituatie in de buurt, de plannen<br />

van de gemeente en de wensen van de onlangs opgerichte verkeerscommissie.<br />

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering zijn drie nieuwe bestuursleden aangetreden.<br />

Dit zijn Gorrit Jan Blonk, Jet Durksz en Pieter Visser. Op pagina 12 staat een foto van dit<br />

drietal zodat u de gezichten bij de namen kent.<br />

De redactie<br />

In dit nummer:<br />

De voorjaarsactiviteiten van de buurtvereniging 3<br />

Aantal leden buurtvereniging 5<br />

Uw buurtgenoot 6<br />

Wetenswaardigheden 8<br />

De buurtvergadering 10<br />

<strong>Nieuw</strong>e bestuursleden 11<br />

Ingezonden brieven en zandjes 12<br />

English summary 13<br />

Agenda en mededelingen 15<br />

Colofon 16<br />

1


(advertentie)<br />

2<br />

Feestlocatie<br />

Besloten lunches/diners<br />

20 hotelkamers<br />

Familieweekenden<br />

Conferentiehuis<br />

Taalinstituut<br />

Oud Clingendaal 7 <strong>Wassenaar</strong> Tel 070-512.12.00<br />

info@hagenhorst.nl www.hagenhorst.nl


De voorjaarsactiviteiten van de buurtvereniging<br />

<strong>Voorjaar</strong>!! Een heerlijke tijd. Het gras gaat weer groeien, de natuur schiet vol kleur en het<br />

frisse groen van jonge bladeren bevolkt de bomen. De zon staat weer voelbaar dichterbij<br />

en op een of de andere manier hebben we er met zijn allen weer meer zin in.<br />

Het voorjaar is ook de tijd voor de traditionele buurtactiviteiten. Lekker buiten met de<br />

kinderen, met elkaar. Wat staat er allemaal op het programma van onze buurtvereniging?<br />

Op zaterdag 8 april voor alle kinderen paaseieren zoeken in het bos van de Wittenburg.<br />

Op zaterdag 29 april weer de viering van Koninginnedag op het Zandje.<br />

Het grote kinderfeest met afsluitende borrel voor de hele buurt. En op zondag 21 mei de<br />

kennismakingsborrel voor alle nieuwe buurtbewoners. Vele mensen zijn achter de schermen<br />

hard aan het werk om van al deze festiviteiten weer een groot succes te maken. Succes<br />

dat natuurlijk mede afhankelijk is van uw komst. Het bestuur roept de hele buurt op om<br />

mee te doen. Laat uw gezicht zien. Wees erbij. U doet uw kinderen er in ieder geval een<br />

groot plezier mee.<br />

Zaterdag 8 april Paaseieren zoeken in de Wittenburg<br />

De paashaas zal op deze dag in het bos van de Wittenburg weer zijn gekleurde eieren<br />

verstoppen. Alle kinderen uit de buurt zijn welkom en worden in drie groepen naar leeftijd<br />

ingedeeld. Zij moeten zich verzamelen om 14.00 uur op ’t Zandje bij het Hogeplein.<br />

Het is een goed idee als ieder kind een mandje of een stevige plastic zak bij zich heeft<br />

om de gevonden eieren in te doen. Tijdens het eieren zoeken zal aan de ouders wat te<br />

drinken worden aangeboden.<br />

3


Zaterdag 29 april Koninginnedagviering op het het Zandje<br />

Het programma voor die dag luidt als volgt:<br />

09.00 uur Verzamelen bij de Bloemcampschool gevolgd door optocht met versierde fietsen<br />

achter drumband naar het Zandje.<br />

10.00 uur - 12.00 uur Kinderfeest met diverse spelletjes op het Zandje<br />

14.00 uur - 16.00 uur Vervolg kinderfeest<br />

16.00 uur - 18.00 uur Oranje borrel voor de hele buurt op het Zandje.<br />

Kom allemaal. Voorverkoop op dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 april tussen 08.15<br />

uur en 08.40 uur op het schoolplein van de Bloemcampschool of woensdag 26 april tussen<br />

16.00 uur en 18.00 uur bij Jet Durksz, Hogeweg 19. Kaarten voor de kinderen kosten € 7,50<br />

(in de voorverkoop) en € 9,- op de dag zelf. Inclusief frites, worst, popcorn, ijs, poffertjes etc.<br />

Zondag 21 mei Kennismakingsborrel voor alle nieuwe bewoners<br />

Jaarlijks bevolken weer vele nieuwe gezichten onze buurt. Het buurtbestuur nodigt alle<br />

nieuwe bewoners uit om op informele manier gezamenlijk wat te drinken. Dit zal plaatsvinden<br />

tussen 15.00 uur en 17.00 uur in het huis of de tuin van onze kersverse nieuwe<br />

voorzitter, de heer Gorrit Jan Blonk. Hij woont op de Groot Hoefijzerlaan 79. Kinderen zijn<br />

uiteraard ook van harte welkom.<br />

4


Aantal leden buurtvereniging<br />

In 2005 waren totaal 351 adressen lid van onze buurtvereniging. Dat is een dekkingsgraad<br />

van bijna 79% van onze totale buurt. Als we de woningen die tijdelijk leeg staan<br />

(vanwege bijvoorbeeld verhuismutaties) buiten beschouwing laten, dan is de dekkingsgraad<br />

eigenlijk nog hoger.<br />

Het aantal personen dat lid is, is uiteraard vele malen hoger aangezien er vaak meerdere<br />

personen op één adres wonen. De buurtvereniging registreert echter altijd één lid per adres.<br />

Wij hebben gekeken naar het aantal leden per straat in 2005.<br />

Hoeveel adressen zijn er per straat en hoeveel adressen zijn er daadwerkelijk lid van de<br />

buurtvereniging. Wij beschouwen een contributie betalend adres als één lid. Voor alle<br />

duidelijkheid dat kan dus één persoon of een hele familie zijn.<br />

Op een duidelijke eerste plaats staat de van Calcarlaan. Maar liefst 91% uit de van<br />

Calcarlaan is lid van de buurtvereniging. Op de voet gevolgd door de Groot<br />

Hoefijzerlaan (85%), de Bremhorstlaan (84%) en de Wittenburgerweg (83%).<br />

Onderaan in 2005 staat de Stoeplaan. De Stoeplaan telt echter slechts vier adressen<br />

waarvan er in 2005 twee lid waren. Inmiddels heeft een derde ‘Stoeplaner’ zich aangemeld<br />

zodat de Stoeplaan nu een dekkingsgraad heeft van 75 %.<br />

Op de leden vergadering werd ten onrechte genoemd dat de Bloemcamplaan een dekkingsgraad<br />

had van 64%. Dit blijkt 72%. Foutje waarvoor excuses.<br />

Bent u nog geen lid van de buurtvereniging meldt u zich dan aan via de secretaris van de<br />

buurtvereniging (zie pag. 15) en toon op die manier uw betrokkenheid bij het wel en wee<br />

van uw buurt.<br />

De € 3,- contributie per jaar per adres hoeft geen belemmering te zijn.<br />

Naam Totaal aantal Contributie betalende Percentage<br />

adressen adressen<br />

van Calcarlaan 45 41 91%<br />

Groot Hoefijzerlaan 73 62 85%<br />

Bremhorstlaan 31 26 84%<br />

Wittenburgerweg 99 82 83%<br />

Klein Hoefijzerlaan 5 4 80%<br />

Teylingerhorstlaan 35 27 77%<br />

Hogeweg 21 16 76%<br />

Bloemcamplaan 64 46 72%<br />

Kerkeboslaan 14 10 71%<br />

Beukenhorstlaan 12 8 67%<br />

Verlengde Kerkeboslaan 18 12 67%<br />

Zijdeweg 9 6 67%<br />

v.d. Oudermeulenlaan 16 9 56%<br />

Stoeplaan 4 2 50%<br />

Totaal 446 351 79%<br />

Frank Vintges (penningmeester)<br />

5


Uw buurtgenoot<br />

Velen die al lang in deze buurt wonen, kennen de heer Hans van der Drift (81). Als tweejarige<br />

is hij aan de Groot Hoefijzerlaan komen wonen en op een paar onderbrekingen na, heeft hij<br />

zijn hele leven in zijn ouderlijk huis gewoond. De heer van der Drift is getrouwd en heeft vier<br />

dochters. Hij is 28 jaar als neuroloog aan de Ursulakliniek verbonden geweest. Daarna heeft hij<br />

12 jaar als hoogleraar neurologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam college gegeven.<br />

Hij is aan het eind van de jaren 60 drie jaar voorzitter van de buurtvereniging geweest.<br />

De geboorte van een buurtvereniging<br />

In de nacht van 5 oktober 1924 neemt de oude heer van der Drift zijn Harley Davidson om de<br />

dokter op te halen bij de halte van de gele tram op de Zijdeweg. Zijn zoon Hans zal die nacht<br />

geboren worden. De straat en de halte zijn nog onverlicht en als er niet veel later een<br />

belangengroep wordt opgericht om straatverlichting en riolering voor de buurt te organiseren,<br />

sluit vader P.A. van der Drift zich direct aan.<br />

Twee jaar later is een groot aantal huizen in de buurt aangesloten op de waterleiding en weer<br />

een jaar later wordt de belangengroep opgeheven en de <strong>Buurtvereniging</strong> <strong>Nieuw</strong> <strong>Wassenaar</strong><br />

opgericht (1927).<br />

Een van de wapenfeiten uit die tijd is het tegenhouden van de annexering van <strong>Nieuw</strong>-<br />

<strong>Wassenaar</strong> door Den Haag. De nummering van de huizen aan onder andere de<br />

Wittenburgerweg geeft nog aan dat men er toen van uitging dat <strong>Nieuw</strong>-<strong>Wassenaar</strong><br />

'Haags' zou worden.<br />

In de tijd dat Hans van der Drift voorzitter was, had Rijkswaterstaat plannen om een 4 verdiepingen<br />

hoog viaduct te bouwen ter hoogte van het huidige restaurant De Bijhorst.<br />

De toenmalige loco-burgemeester van Den Haag werd als groot voorstander van dit plan,<br />

uitgenodigd door de buurtvereniging om in het hol van de leeuw zijn visie te geven op<br />

het plan. De toenmalige buurtbewoners zijn erin geslaagd om dit plan te ontkrachten en<br />

toen in 1970 het viaduct definitief van de baan was, heeft de heer van der Drift zijn voorzitterschap<br />

overgedragen.<br />

Tijdens de oorlogsjaren<br />

Toen Hans in 1930 naar school moest, ging hij hiervoor naar Marlot. De Bloemcampschool<br />

was er immers nog niet (die is 'pas' van 1931) en de school in Marlot stond zeer goed aangeschreven.<br />

Marlot had in die tijd sowieso een aantrekkingskracht op dit deel van <strong>Wassenaar</strong>.<br />

Na zijn eindexamen in '42 wilde hij medicijnen studeren. Dat kon toen nog in Utrecht, maar<br />

daarvoor moest je wel een loyaliteitsverklaring tekenen. Dat wilde Van der Drift niet en dat<br />

betekende dat hij moest onderduiken. Onderduiken betekende in '42 nog niet dat hij helemaal<br />

geen bewegingsvrijheid had: "Als je nou maar niet in de trein zat, dan viel het nog wel mee."<br />

Samen met zijn broer heeft hij een tijd ondergedoken gezeten in de kelder van een huis aan<br />

de overkant van de straat (Klein Hoefijzerlaan).<br />

In september '44 worden vanuit <strong>Wassenaar</strong> de eerste V2-bommen op Londen afgevuurd.<br />

Om de soldaten te huisvesten die deze V2-installaties moesten bedienen, werd een groot<br />

aantal huizen uit de buurt gevorderd door de Wehrmacht.<br />

6


Deze soldaten waren in tegenstelling tot de SD-ers en SS-ers die tot dan de dienst uitmaakten,<br />

eigenlijk gewone jongens die niet geïnteresseerd waren in de aanwezigheid van jonge<br />

Nederlandse mannen: "Ik ging zelfs nog wel eens een praatje maken met de soldaten van de<br />

Wehrmacht. Zolang je ze maar niet lastig viel, kon dat nog best. Eigenlijk moest je meer uitkijken<br />

voor de Engelse bommenwerpers die het op het V2 gebied hadden gemunt."<br />

In die jaren heeft Hans van der Drift overigens nog wel wat kunnen studeren. "Tentamens<br />

deden we bij de 'goede' hoogleraar thuis of in het ziekenhuis. Na de oorlog had ik binnen<br />

3 maanden mijn kandidaats en ook snel daarna mijn doctoraal".<br />

Toen op 4 mei 1945 het bericht kwam dat de Duitsers zouden gaan capituleren, is de jonge<br />

Hans van der Drift het huis uitgelopen en de laan opgegaan. Dat was de eerste keer dat hij<br />

weer buitenkwam zonder angst om opgepakt te worden.<br />

Elk jaar op 4 mei kunt u hem tegenkomen op de route die hij toen liep, want de wandeling die<br />

hij toen maakte, maakt hij nog elk jaar.<br />

Altijd in beweging<br />

Sport is altijd belangrijk geweest in het leven van Hans van der Drift. Als klein jongetje al voetbalde<br />

hij graag en hij denkt nog met plezier terug aan de wedstrijden die hij met de<br />

Marlotschool speelde tegen zijn broertje in het team van de Bloemcampschool. Hij voetbalde<br />

bij HVV, ("de hele schoolklas voetbalde bij HVV") totdat hij moest onderduiken.<br />

In 1939 maakte hij zelfs kans op een nominatie zwemmen voor de Olympische Spelen in<br />

Helsinki, maar ook hier gooide de oorlog roet in het eten. Deze droom zette hij in '41 en '42<br />

voort in de vorm van een Olympische Dag voor de buurt. Bij voorkeur organiseerde hij dit<br />

sportevenement op 30 augustus, niet in verenigingsverband want dat mocht niet van de<br />

Duitsers maar wèl de dag vóór Koninginnedag (koningin Wilhemina). Op die Olympische Dag<br />

liepen de deelnemers alle atletiekafstanden. Vooraf trainden zij dagelijks op het Sparrelaantje.<br />

In '42 liep Hans, toen 17 jaar oud, een officieus jeugdrecord op de 800 meter!<br />

Die snelheid is er nu een beetje uit maar Hans is een enthousiaste loper gebleven en wandelt<br />

nog steeds veel.<br />

Als je tachtig jaar in dezelfde buurt woont, ga je alles in een ander perspectief zien. Zo ook<br />

Hans van der Drift die over een van onze buurtgenoten zei: "ja, maar hij woont er nog niet zo<br />

lang, een jaar of 50 misschien."<br />

Carolien Lohmeijer<br />

Hans van der Drift: "ik loop nog elk jaar op<br />

4 mei de route die ik op 4 mei 1945 ook liep".<br />

7


Wetenswaardigheden<br />

Op 6 februari jl. is in een speciale raadsvergadering het Verkeersplan 2005 met de naam<br />

Afmaken en Doorpakken goedgekeurd. Dit verkeersplan is een revisie van het plan uit 2000;<br />

afgesproken is dat het verkeersplan iedere 2 jaar wordt geëvalueerd en eventueel aangepast.<br />

Hieronder volgen in het kort de doelstelling en uitgangspunten van het nieuwe verkeersplan.<br />

Tenslotte enkele opmerkingen wat een en ander voor onze buurt betekent.<br />

Leidraad in het Verkeersplan 2005 is: veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Bij ieder<br />

afzonderlijk project heeft verkeersveiligheid prioriteit boven leefbaarheid en leefbaarheid is<br />

belangrijker dan bereikbaarheid. In concreto: we willen dat onze kinderen veilig op straat kunnen<br />

spelen en alleen naar school of sportclub kunnen fietsen, we willen daarbij in onze buurt<br />

geen last hebben van sluipverkeer en na werk of winkelen snel naar huis.<br />

Van belang is in dit kader dat de overheid met overkoepelende organisaties zoals<br />

Rijkswaterstaat het convenant Duurzaam Veilig heeft opgesteld. In dit convenant worden<br />

wegen gecategoriseerd in erftoegangswegen, gebiedsontsluitingswegen, wijkontsluitingswegen<br />

en stroomwegen. Reeds in het verleden maar ook naar de toekomst toe, worden wegen<br />

in onze gemeente zodanig ingedeeld.<br />

In onze buurt zijn vrijwel alle wegen erftoegangswegen. Dit houdt in dat de maximum snelheid<br />

30 km/h is. De hoofdrijbaan van de Wittenburgerweg is een gebiedsontsluitingsweg met<br />

een maximum snelheid van 50 km/h. De Van der Oude Meulenlaan en de Stoeplaan zijn wijkontsluitingswegen<br />

met een maximum van 50 km/h. De Rijksstraatweg is een stroomweg met<br />

een maximum van 70 km/h.<br />

De gemeente is van mening dat, voor zover het binnen haar budgettaire mogelijkheden ligt,<br />

het meeste is gedaan met betrekking tot maatregelen welke deze categorisering invulling geven<br />

en als zodanig bijdragen tot de veiligheid, de leefbaarheid en de bereikbaarheid. Dat wil zeggen<br />

binnen onze buurt is op sobere manier aangegeven dat het een 30 km zone is. Dit zal verder<br />

niet worden uitgebreid. Rond de Bloemcampschool zijn reeds speciale maatregelen getroffen<br />

vanwege de uitzonderlijke situatie aldaar. Op de hoofdrijbaan van de Wittenburgerweg<br />

zullen geen snelheidsbeperkende maatregelen worden genomen, met name omdat deze weg<br />

voor hulpdiensten goed begaanbaar moet zijn.De gemeente zal stimuleren dat het doorgaande<br />

verkeer zoveel mogelijk de Rijksstraatweg gebruikt. Hiervoor wordt bijvoorbeeld de kruising<br />

bij de Rozelaan en bij den Deijl aangepakt. Op de Van der Oude Meulenlaan wordt een<br />

verbeterde oversteekplaats voor fietsers gemaakt en de zebra op de Stoeplaan wordt mogelijk<br />

verplaatst hoewel hier nog overleg plaatsvindt met direct omwonenden. De kruising van<br />

Zijdeweg, Landscheidingsweg en Wittenburgerweg is in potentie gevaarlijk voor de kinderen<br />

die op de fiets naar HGC gaan. Dit heeft de aandacht van de gemeente. Wellicht zal er een<br />

roodlicht flitskast geplaatst worden. Om de gemeente voortdurend op haar verantwoordelijkheden<br />

te wijzen en zo mogelijk de lokale politiek te beïnvloeden is door het buurtbestuur een<br />

verkeerscommissie in het leven geroepen bestaande uit Petra Slingenberg namens het bestuur,<br />

Mieke Hulshof en Henk Speelman. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich via e-mail tot hen<br />

richten: redactie@nieuw-wassenaar.nl<br />

Henk Speelman<br />

8


(advertentie)<br />

9


De buurtvergadering<br />

Op maandag 23 januari jl. vond in Kasteel De Wittenburg de jaarlijkse vergadering plaats<br />

van onze buurtvereniging.<br />

Hierna volgen een aantal punten die aan de orde kwamen en die op korte termijn van<br />

belang kunnen zijn:<br />

- De door de gemeente toegezegde drainage op de Bloemcamplaan en de Groot<br />

Hoefijzerlaan, ter verlichting van de wateroverlast in de buurt, wordt pas na april 20<strong>06</strong><br />

aangelegd. In plaats van de hydrologische zone op het weiland tegenover de<br />

Wittenburgerweg zal nu op de Wittenburgerweg zelf drainage worden aangelegd.<br />

- Op het stukje braakliggende grond aan de Bremhorstlaan, naast de Bloemcampschool,<br />

zal een woning worden gebouwd. De woning zal één woonlaag hebben en een dak<br />

waardoor de maximale hoogte niet meer dan 6 meter zal bedragen. Dit om tegemoet te<br />

komen aan de bezwaren van omwonenden.<br />

- <strong>Nieuw</strong>-<strong>Wassenaar</strong> wordt beschermd dorpsgezicht. Dit zal gevolgen hebben voor het<br />

vergunningenbeleid ten aanzien van uw eventuele bouwplannen.<br />

- Bepaalde huizen in <strong>Nieuw</strong>-<strong>Wassenaar</strong> zijn aangemerkt als MIP (monumenten<br />

inventarisatie programma). Een tekening hiervan ligt ter inzage bij de gemeente.<br />

- Er wordt een verkeerscommissie opgericht die de belangen van onze buurt zal behartigen<br />

bij de gemeente. De leden van de commissie zijn Mieke Hulshof, Petra Slingenberg en<br />

Henk Speelman.<br />

- Op zondag 21 mei a.s. wordt er weer een borrel georganiseerd waarvoor alle nieuwe<br />

buurtbewoners van harte zijn uitgenodigd. Deze borrel vindt plaats bij de nieuwe<br />

voorzitter, Gorrit Jan Blonk, Groot Hoefijzerlaan 79. Kinderen zijn ook van harte welkom.<br />

- Er vindt een bestuurswisseling plaats waarbij de bestuursleden Elsbeth Meeùs en<br />

Martijn Vogelzang worden opgevolgd door Jet Durksz en Pieter Visser,<br />

de voorzitter Ernst Kaars-Sijpesteijn wordt opgevolgd door Gorrit-Jan Blonk.<br />

- Buurtblad ’t Zandje is goed ontvangen door de buurtgenoten.<br />

- Na de pauze houdt buurtgenoot Alfred Levi, o.a.voorzitter van het NIMA (Nederlands<br />

Instituut voor Marketing), een verhaal over het effect en de toekomst van reclame.<br />

Wilt u nu al de beschikking hebben over de notulen van de vergadering, dan kunt u contact<br />

opnemen met de secretaris van de vereniging.<br />

Titia Speelman<br />

10


Ernst wordt bedankt voor zes jaar<br />

voorzitterschap<br />

Uw nieuwe bestuursleden. Van recht naar links:<br />

Gorrit Jan Blonk (voorzitter), Jet Durksz en Pieter Visser.<br />

11


Zandjes<br />

Wie komt helpen op Koninginnedag<br />

De organisatie van het grote feest op Koninginnedag is nog op zoek naar hulp. Wie helpt hen<br />

met de bemanning van een stand, wie helpt opbouwen, wie helpt achter de bar, wie helpt met<br />

koffie zetten, wie helpt met poffertjes bakken, wie helpt met de opbouw van de kabelbaan, wie<br />

helpt met de ehbo, wie helpt met . ……………….. ach er is zoveel te doen.<br />

Meldt u aan bij Jet Durksz 070-5170904 (Hogeweg 19).<br />

Oppas adressen:<br />

Rein Croll (14 jaar); 070-514<strong>06</strong>14.<br />

Hannah (15 years) and Rebecca (13 years) Stanley: 070-5178675.<br />

Lara Mitchell (17 years): 070 511 2827.<br />

Anouk van der Burg (16 jaar): 070-5144575.<br />

Josephine Uijlenhoed(17 jaar): <strong>06</strong>-146<strong>06</strong>032. 070-51787770.<br />

Babette Uijlenhoed (14 jaar): <strong>06</strong>-14761617. 070-5178770.<br />

Emma van Poelgeest (13 jaar) 070-5141838.<br />

Ingezonden brieven<br />

Op zaterdag 1 april organiseert de Kievietkerk van 11.00-17.00 uur een Lentebazaar.<br />

Doel: het uitbreiden en verfraaien van het liturgische centrum, financieren van het Hospice in<br />

<strong>Wassenaar</strong> en financieren van kerkelijk hulpcentrum de Bakkerij in Leiden. Voorts om een<br />

gezellig samenzijn te organiseren voor de PKN-ers uit de drie wijkgemeenten in <strong>Wassenaar</strong>.<br />

Op de bazaar worden creatieve artikelen in de breedste zin van het woord aangeboden (deze<br />

kunnen worden ingebracht, ook overtollig huisraad is welkom). Voor een natje en droogje<br />

wordt gezorgd en ook aan de kinderen is gedacht: grabbelton en Rad van Avontuur.<br />

Op zaterdag 27 mei wordt er een Evensong dag georganiseerd ook in de Kievietkerk.<br />

Een groep van 50 personen studeert overdag een muziekstuk in wat ’s avonds om 20.00 uur<br />

ten gehore wordt gebracht.<br />

Voor beide evenementen wordt u van harte uitgenodigd namens:<br />

Fiet Wielenga, oecumenische commissie, <strong>Wassenaar</strong> Zuid. E-mail: fietwiel@planet.nl<br />

12


English summary<br />

Neighbours<br />

In this issue an interview with neighbour Hans van der Drift, living in our neighbourhood since<br />

1924. He recounts about the fundaments of the neighbourhood association.<br />

This year we will celebrate the Queen’s birthday on April 29 with the familiar Queens day<br />

family get together on ‘t Zandje. Everyone is invited and we are looking for lots of<br />

volunteers to help out. So please sign up (see page 14)!<br />

In the last neighbourhood association general assembly 3 new members of the board were<br />

installed.<br />

In this issue<br />

Spring activities of the neighbourhood association 3<br />

Number of members of the neighbourhood association 5<br />

Interview 6<br />

Neighbourhood tidbits 8<br />

Editorial contributions and suggestions 10<br />

The neighbourhood general assembly 11<br />

English summary 13<br />

Agenda and announcements 15<br />

Spring activities of the neighbourhood association<br />

Spring!! Time for neighbourhood activities!!!<br />

Saturday April 8. Easter egg hunt<br />

The Easter Bunny will hide its eggs in the woods of The Wittenburg. All children are invited to<br />

come and search for the eggs. The children will be divided in three groups according to age.<br />

Meeting time: 2 p.m. on ‘t Zandje at the Hogeplein. Please provide your child with a basket or<br />

plastic bag for the eggs. The parents are offered a drink during the hunt.<br />

13


Saturday April 29. Queens day celebration on ‘t Zandje.<br />

Program of the day:<br />

9 a.m. Meet at the Bloemcampschool for a parade with decorated bicycles behind a<br />

street band to ‘t Zandje<br />

10 - 12 a.m. Childrens’ celebration with games on ‘t Zandje<br />

2 - 4 p.m. Childrens’ celebration continued<br />

4 - 6 p.m. Queens day celebration for the entire neighbourhood<br />

All are invited. Admission tickets for the children are € 7,50 when bought in advance and €<br />

9,- at the entrance of ‘t Zandje on the 29th April. These include all games, french fries, sausage,<br />

popcorn, ice cream, poffertjes etc.<br />

Sunday Mei 21. Welcome drink for all new neighbours.<br />

Welcome drinks for all new neighbours, including the children, from 3 – 5 p.m. at the house<br />

of the new president of the neighbourhood association. Address: Groot Hoefijzerlaan 79.<br />

Interview<br />

Neighbour Hans van der Drift has lived most of his life in his parental house on the Groot<br />

Hoefijzerlaan. As professor in Neurology he has worked and taught at the (former) Ursula<br />

Clinic in <strong>Wassenaar</strong> and the Free University in Amsterdam. The predecessor of the neighbourhood<br />

association was founded as a pressure group to organize street illumination and sewerage<br />

for the new neighbourhood in 1924. Three years later when this was realized the pressure<br />

group became the neighbourhood association. Hans van der Drift has been president of the<br />

neighbourhood association for three years at the end of the sixties.<br />

Neighbourhood tidbits<br />

The <strong>Wassenaar</strong> municipality as confirmed the neighbourhood traffic plan. All the alterations as<br />

mentioned in the plan have been carried out. That means that all roads within our neighbourhood<br />

have a speed limit of 30 km p/h , the Wittenburgerweg, the Stoeplaan and the Van der<br />

Oudermeulenlaan have a limit of 50 km p/h and the Rijksstraatweg has a limit of 70 km p/h.<br />

This does not take away the fact that there are still some potentially dangerous traffic areas in<br />

our neighbourhood. To keep the municipality on their toes, a committee has been installed<br />

consisting of Petra Slingenberg, Mieke Hulshof en Henk Speelman. For questions or remarks<br />

please refer to the committee via e-mail at: redactie@nieuw-wassenaar.nl.<br />

Announcements<br />

Volunteers needed at the childrens’ celebration of Queens day.<br />

Please refer to Jet Durksz at tel: 5170904.<br />

A Spring Bazar is being organized at the Kievit Church on Saturday April 1st<br />

from 11 a.m. to 5 p.m.<br />

On Saturday May 27th an Evensong will be organised at the Kievitskerk.<br />

For information on both activities, please contact mrs. Fiet Wielinga at e-mail:<br />

fietwiel@planet.nl.<br />

14


Agenda en mededelingen<br />

Lidmaatschap<br />

Jaarlijks komen vele nieuwe bewoners in onze buurt wonen die natuurlijk ook lid willen<br />

worden. U kunt zich aanmelden voor de buurtvereniging door een e-mail te sturen aan<br />

secretariaat@nieuw-wassenaar.nl of een briefje te sturen naar de secretaris: Mevrouw Hester<br />

Taverne-Strick van Linschoten, Wittenburgerweg 58, 2244 CC <strong>Wassenaar</strong>.<br />

Agenda<br />

Zaterdag 8 april: Paaseieren zoeken in het bos van de Wittenburg<br />

Verzamelen: 14.00 uur op het Zandje.<br />

Zaterdag 29 april: Viering Koninginnedag op het Zandje<br />

Voor programma zie pagina 3<br />

Zondag 21 mei: Kennismakingsborrel voor alle nieuwe buurtbewoners<br />

Tussen 15.00 en 17.00 uur bij de heer G.J. Blonk, Groot<br />

Hoefijzerlaan 79.<br />

De Bloemcampschool bestaat 75 jaar!<br />

Vanwege het 75 jarig bestaan van de Bloemcampschool wordt er op zaterdag 16 september<br />

20<strong>06</strong> voor oud leerlingen een reünie georganiseerd. Het programma bestaat onder andere uit<br />

een tentoonstelling over en demonstratie van lesgeven in de jaren 30. Voorts is er een receptie<br />

en een groot slotfeest. Om deze dag tot een succes te maken moeten er uiteraard zoveel mogelijk<br />

oud leerlingen komen.<br />

De lustrumorganisatie is daarom op zoek naar contactadressen van oud-Bloemcampers.<br />

Iedereen die dit leest en een oud leerling is of oud leerlingen kent, wordt opgeroepen het<br />

inschrijfformulier op de website van de school in te vullen:<br />

www. bloemcampschool.nl , lustrum-reünie.<br />

BIJDRAGEN VOOR EEN BIJZONDER DOEL<br />

Ter dekking van de kosten van dit blad nodigen wij ook particulieren uit een advertentiepagina<br />

te kopen. Niet voor u of uw bedrijf maar voor een bijzonder doel. Is er een goed doel<br />

dat u een warm hart toedraagt? Laat hen dan op uw kosten een advertentie plaatsen in ’t<br />

Zandje. U slaat twee vliegen in een klap: u steunt een bijzonder doel en u helpt ’t Zandje.<br />

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Frank Vintges: redactie@nieuw-wassenaar.nl<br />

15


Colofon<br />

Secretariaat redactie : Bloemcamplaan 49, 2244 EB <strong>Wassenaar</strong><br />

E-mail: redactie@nieuw-wassenaar.nl<br />

Redactie ‘t Zandje : Carolien Lohmeijer, Henk Speelman, Frank Vintges,<br />

Titia Speelman<br />

Drukkerij : Springer & Lippes drukkers, Velsen-Noord<br />

Verspreiding : Buurtgenoten<br />

Deadline volgende nummer : 1 juni 20<strong>06</strong><br />

Verschijning volgende nummer : Zomer 20<strong>06</strong><br />

Advertentietarieven : 1/1 pagina € 200,- 1/2 pagina € 100,-<br />

Zandjes € 10,- (maximaal 15 woorden)<br />

Doelstelling buurtvereniging<br />

De buurtvereniging is primair bedoeld om door middel van een aantal onder haar auspiciën<br />

te organiseren evenementen de onderlinge band tussen de buurtbewoners te bevorderen en te<br />

verstevigen. In voorkomende gevallen zal de buurtvereniging ook algemene belangen van de<br />

buurt behartigen. Denk hierbij aan de organisatie van buurtpreventie, het betrokken zijn bij de<br />

verkeersplannen, problematiek van de grondwateroverlast e.d.<br />

Daarbij zal overigens worden vermeden politiek stelling te nemen.<br />

Secretariaat buurtvereniging : Wittenburgerweg 58, 2244 CC <strong>Wassenaar</strong>.<br />

E-mail:secretariaat@nieuw-wassenaar.nl<br />

Internet: www.nieuw-wassenaar.nl<br />

Bestuur<br />

Voorzitter : Gorrit Jan Blonk<br />

Vice Voorzitter : Petra Slingenberg-Beishuizen<br />

Secretaris : Hester W. Taverne-Strick van Linschoten<br />

Penningmeester : Frank L. Vintges<br />

Commissarissen : Pieter Visser<br />

: Jet Durksz<br />

: Margo Vintges-de Boer<br />

Commissies<br />

H2Overlast commissie : Geert Ensing, Fred Brouwer, Jaap H. Hulshof, Els Vetter-<br />

Andringa, Reinier A. Steenbergh, Margaret E.R. de Vos<br />

van Steenwijk, Frans M. Zoetmulder,<br />

E-mail: water@nieuw-wassenaar.nl<br />

Kascommissie : Robbert D.G.M. Vriens, Pieter J. Berger<br />

Verkeerscommissie : Mieke Hulshof<br />

Petra Slingenberg<br />

Henk Speelman<br />

Politie <strong>Wassenaar</strong> : Telefoon: 070-4247316. Wijkagent Roel Oosterveer<br />

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!