24.09.2013 Views

Goed Bezig nr.1 - Stichting Ravelijn

Goed Bezig nr.1 - Stichting Ravelijn

Goed Bezig nr.1 - Stichting Ravelijn

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> <strong>nr.1</strong><br />

periodiek van <strong>Stichting</strong> <strong>Ravelijn</strong> • januari 2008<br />

In dit nummer o.a.<br />

Als vrijwilliger op weg naar ‘echt werk’ 6<br />

‘Doe iets waar je energie van krijgt’ 16<br />

Netwerk Mantelzorg van start 30<br />

<strong>Stichting</strong> <strong>Ravelijn</strong> • vrijwilligers • mantelzorg • maatschappelijk inzet<br />

<strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2010 1


Ruimte voor afscheid<br />

colofon<br />

Redactie Adriënne Nijssen, Irma Janssen, Jacqueline van Luit, Cecilia Arons, Natanja Vreugdenhil Eindredactie Natanja Vreugdenhil Ontwerp<br />

Concreet geeft vorm Drukwerk Drukkerij Van Beek Fotografie Hans Niezen, Wil Groenhuijsen, Robert Stokman, Jet Kraanen, <strong>Ravelijn</strong><br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de <strong>Stichting</strong> <strong>Ravelijn</strong> verveelvoudigd en/of openbaar worden<br />

gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt<br />

zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening,<br />

studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet<br />

in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.<br />

2 <strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2010<br />

Steeds meer mensen hebben de wens thuis te sterven.<br />

Zij willen de laatste levensfase doorbrengen in de<br />

eigen vertrouwde omgeving, omringd door dierbaren.<br />

Iemand die ongeneeslijk ziek is, heeft veel aandacht en<br />

verzorging nodig. Die zorg kan u als familie te zwaar<br />

worden. Vrijwilligers van <strong>Ravelijn</strong> kunnen die zorg een<br />

aantal dagdelen en nachten per week van u overnemen.<br />

Zo kunt u in alle rust en op uw eigen manier afscheid<br />

nemen van elkaar.<br />

U kunt hulp krijgen bij <strong>Ravelijn</strong><br />

telefoon 033-4613000<br />

e-mail vptz@ravelijn.nl<br />

internet www.ravelijn.nl


<strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> <strong>nr.1</strong><br />

periodiek van <strong>Stichting</strong> <strong>Ravelijn</strong> • februari 2010<br />

Van de redactie<br />

Alstublieft! Voor u ligt het eerste nummer van de nieuwe periodiek<br />

van <strong>Stichting</strong> <strong>Ravelijn</strong>, <strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong>! Met dit blad willen<br />

wij u op de hoogte brengen van nieuws en actualiteiten vanuit<br />

<strong>Ravelijn</strong>, hét Amersfoortse adres voor vraag en aanbod van<br />

vrijwilligerswerk en ondersteuning van mantelzorgers. Daarnaast<br />

willen wij onze lezers inspireren en enthousiasmeren om<br />

plezier te beleven in een vrijwillige functie. U vindt <strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong><br />

dan ook op diverse plekken in de stad waar mensen komen die<br />

mogelijk vrijwilliger willen worden. Of die wat extra hulp kunnen<br />

gebruiken. Als u werkt met vrijwilligers vindt u in dit blad tips<br />

om nieuwe vrijwilligers te vinden en binden.<br />

‘<strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong>’ is het onderschrift van het logo van <strong>Ravelijn</strong>. Het<br />

verwijst naar onze vrijwilligers en mantelzorgers, die zich belangeloos<br />

voor een naaste inzetten. Dat verdient een groot compliment!<br />

Zij maken tijd om iemand te bezoeken, om boodschappen<br />

te doen voor een ziek familielid, iets leuks te organiseren voor<br />

de stad, een muur te sauzen voor een kwetsbare oudere, een<br />

speeltuin te besturen, enzovoort. Zij voorzien onze samenleving<br />

van warmte en aandacht, van passie en plezier. Met de woorden<br />

‘<strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong>’ willen wij die inzet erkennen en waarderen!<br />

Wij wensen u heel veel leesplezier!<br />

Het redactieteam<br />

Inhoud<br />

<strong>Ravelijn</strong> bereidt zich voor op subsidie- 4<br />

vermindering<br />

Als vrijwilliger op weg naar ‘echt werk’ 6<br />

<strong>Ravelijn</strong> in beeld 8<br />

‘Als je twijfelt, gewoon doen’ 10<br />

Vrijwilligers binden, hoe doe je dat? 12<br />

‘Kleine succesjes geven mij veel 14<br />

voldoening’<br />

‘Doe iets waar je energie van krijgt’ 16<br />

Activiteitenkalender 18<br />

Boek over 45 jaar <strong>Ravelijn</strong> 21<br />

Na twintig jaar neemt Hanny de Hoog 22<br />

afscheid<br />

Vrijwilligerswerk, hoe houd je het vol? 24<br />

Nieuws 26<br />

Stoer 27<br />

Uitgelicht 28<br />

Netwerk Mantelzorg Amersfoort 30<br />

van start<br />

<strong>Ravelijn</strong>; alles op een rijtje 31<br />

<strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2010 3


Nieuws<br />

<strong>Ravelijn</strong> bereidt zich voor<br />

op subsidievermindering<br />

Directeur Sylvia Cox: ‘Kwetsbare groepen zoveel mogelijk ontzien’<br />

<strong>Ravelijn</strong> zoekt naar manieren om haar werk zo goed mogelijk voort te zetten. De komen-<br />

de jaren krijgt de vrijwilligersorganisatie te maken met een flinke vermindering van de<br />

gemeentelijke subsidie. De ondersteuning van kwetsbare mensen en de bemiddeling van<br />

vrijwilligers naar functies in de stad staan hierdoor onder druk.<br />

Directeur Sylvia Cox (links) probeert de gevolgen van de subsidievermindering<br />

voor de hulpvragers van <strong>Ravelijn</strong> zoveel mogelijk te beperken.<br />

Foto: Robert Stokman<br />

4 <strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2010<br />

Vrijwilligers van <strong>Ravelijn</strong> zetten zich onder meer in voor mensen die<br />

eenzaam zijn, voor een naaste zorgen of hulp nodig hebben bij klussen<br />

rondom het huis. Jaarlijks zet <strong>Ravelijn</strong> bijna 400 vrijwilligers in<br />

voor kwetsbare Amersfoorters. Daarnaast werft en bemiddelt <strong>Ravelijn</strong><br />

jaarlijks eveneens bijna 400 vrijwilligers voor maatschappelijke organisaties.<br />

“We doen er alles aan om de gevolgen van de subsidievermindering zo<br />

goed mogelijk op te vangen”, stelt directeur Sylvia Cox van <strong>Ravelijn</strong>.<br />

“Het raakt ons diep als kwetsbare mensen in de kou komen te staan.<br />

Ook weten we hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor onze stad. Bij het<br />

aanpassen van onze organisatie aan de verminderde subsidiestroom<br />

proberen we de ondersteuning van kwetsbare groepen en de vrijwilligersbemiddeling<br />

zoveel mogelijk te ontzien.”<br />

Als gevolg van de economische crisis moet de Gemeente Amersfoort<br />

bezuinigen. In november 2009 besliste de gemeenteraad over een<br />

begrotingsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders.<br />

Directeur Sylvia Cox: “De gemeenteraad stond voor bijzonder moeilijke<br />

keuzes. Wij hebben onze hulpvragers en vrijwilligers daarom opgeroepen<br />

aan de raad te laten weten wat <strong>Ravelijn</strong> voor hen betekent.”


Veel reacties<br />

De oproep leverde maar liefst 126 brieven met veelal aangrijpende<br />

persoonlijke verhalen op. “Als er geen vrijwilliger meer komt, betekent<br />

dit voor mij dat ik zeven dagen per week tussen vier muren gevangen<br />

zit, daar ik niet in staat ben om verder dan mijn brievenbus te lopen”,<br />

schrijft een hulpvrager. “<strong>Ravelijn</strong> zorgt momenteel voor het enige<br />

sociale contact dat ik heb met de buitenwereld, bijvoorbeeld door een<br />

koffie-uurtje en door regelmatige boswandelingen met een maatje”,<br />

meldt een andere hulpvrager.<br />

“Ik hoop dat u beseft wat het voor ons ouderen betekent, als er eens<br />

iemand komt voor een stekkertje, om een plafonnetje te witten of een<br />

lampje op te hangen”, schrijft een hulpvrager aan de gemeenteraad.<br />

“Het lijken niemendalletjes, maar als je de 80 nadert is het een hels<br />

karwei. En dan de liefde die je er gratis bij krijgt.”<br />

“Ik doe al vele jaren beroep op <strong>Ravelijn</strong>”, stelt een andere hulpvrager.<br />

“Ik zou echt niet weten bij wie ik anders terecht kan. Verleden jaar<br />

met kerst hebben ze een kerstboom in mijn huis neergezet, ik heb<br />

zitten huilen van blijdschap. Ik zat net erg in de put en wilde niets<br />

aan Kerstmis doen.” Een andere hulpvrager beschrijft hoe blij ze was<br />

dat de vrijwilligers haar huis kwamen sausen. “Ik kan nu weer zonder<br />

schaamte mijn deur open kan doen. Ik ben minder mobiel en daardoor<br />

veel aan huis gebonden.”<br />

“Het raakt ons diep als kwetsbare<br />

mensen in de kou komen te staan.<br />

Ook weten wij hoe belangrijk<br />

vrijwilligers zijn voor onze stad.”<br />

Ook de vrijwilligers zelf zouden het vrijwilligerswerk niet willen<br />

missen. In een brief aan de raadsleden schrijft een van hen: “Vrijwilligerswerk<br />

is voor mij heel belangrijk. Ik ben buiten mijn schuld om<br />

werkloos geworden en met dit werk heb ik het gevoel dat ik zeker de<br />

maatschappij kan dienen. De cliënten waarmee ik mijn werk elke week<br />

doe zijn heel erg blij met mensen zoals ik. Ze bloeien ervan op en<br />

verheugen zich op dat moment dat je er weer even voor ze bent.”<br />

“Bij het lezen van deze persoonlijke verhalen kreeg ik geregeld een<br />

brok in mijn keel”, zegt directeur Sylvia Cox. “Ook de leden van de<br />

gemeenteraad werden geraakt door de brieven. Tijdens de begrotingsbehandeling<br />

werd door verschillende politieke partijen benadrukt dat<br />

het belang van de vrijwilligers en de mantelzorgers niet kan worden<br />

overschat. De wethouder beloofde te zoeken naar mogelijkheden om<br />

de weggevallen subsidies voor <strong>Ravelijn</strong> gedeeltelijk te compenseren.<br />

De gesprekken hierover zijn nog niet afgerond.”<br />

Efficiëntieverbetering<br />

Intussen zoekt <strong>Ravelijn</strong> naar manieren om de gevolgen van de<br />

subsidievermindering voor haar dienstverlening zoveel mogelijk te<br />

beperken. Sylvia Cox: “We proberen onze efficiëntie te verbeteren.<br />

Daarnaast proberen we nieuwe financieringsbronnen aan te boren<br />

of projecten elders onder te brengen. Dat dit niet makkelijk is, is<br />

duidelijk. Maar we doen er alles aan om onze hulpvragers te blijven<br />

ondersteunen. Zodra bekend is hoe het financiële plaatje eruit gaat<br />

zien, kunnen we meer vertellen over de gevolgen voor onze dienstverlening.”<br />

Rie de Jager is de vrijwilligers die haar huis hebben gesausd enorm dankbaar.<br />

Foto: Natanja Vreugdenhil<br />

<strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2010 5


Als vrijwilliger op weg<br />

naar ‘echt werk’<br />

De vraag naar vrijwilligerswerk groeit sterk. Sommige onderzoeken wijzen op een ver-<br />

band tussen de economische crisis en de toename van het aantal meldingen voor vrijwil-<br />

ligerswerk. In Amersfoort is <strong>Ravelijn</strong> hét punt voor vraag en aanbod van vrijwilligers-<br />

werk. Annette Uiterdijk werkt als vrijwilliger twee dagdelen per week bij deze grote<br />

vrijwilligersorganisatie. “Als bemiddelaar naar vrijwilligerswerk heb ik iets te bieden en<br />

dat geeft veel energie.”<br />

Zeker 500 vacatures staan in de mappen van <strong>Stichting</strong> <strong>Ravelijn</strong>. Van<br />

heel eenvoudig werk tot werk voor hoger opgeleiden, vertelt Annette.<br />

“Laatst kwam er iemand binnen die zich wilde oriënteren op vrijwilligerswerk.<br />

Ik gaf toelichting en reikte wat ideeën aan. Dat bracht die<br />

mevrouw ertoe om in de mappen te gaan bladeren. ‘Dat was ik nog<br />

helemaal niet van plan’, zei ze later bij vertrek. Ze ging heel blij de<br />

deur uit. Dat gaf mij zoveel energie. Als vrijwilliger heb je echt iets te<br />

geven.”<br />

Zelf maakte Annette een veelzijdige loopbaanontwikkeling door, zoals<br />

dat heet. Van een opleiding aan de kunstacademie en muziektheater<br />

tot een baan in een verpleeghuis in de regio. “Als facilitair servicemedewerker<br />

had ik daar een enorm leuke baan. Maar op een gegeven<br />

moment was ik er klaar mee, omdat ik zoveel tijd achter de computer<br />

doorbracht. Ik wilde meer met mensen omgaan. Tenslotte ben ik een<br />

echt mensenmens.”<br />

Teleurstelling<br />

Een moeilijk jaar volgde, want een nieuwe uitdaging bleek op een teleurstelling<br />

uit te lopen. Annette werd coördinator van vrijwilligers in<br />

een verzorgingshuis in Amersfoort. “Ik was net veertiger en ik dacht<br />

te kunnen doorgroeien. Mijn wens was eraan bij te dragen dat mensen<br />

goed in hun vel zitten. Maar om verschillende redenen was dit niet<br />

wat ik wilde. Afgelopen april kwam het tot een wederzijdse opzegging<br />

en hoewel die organisatie meestal wel vacatures heeft, kwamen er<br />

door de crisis weinig nieuwe banen binnen. Zo belandde ik in de WW.”<br />

6 <strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2010<br />

Toch bleef Annette positief. “Mijn instelling is om, wat er ook<br />

gebeurt, het positieve eruit te halen. De eerste tijd na het ontslag<br />

moest ik uit de stress komen. Ik wandelde veel. Na de vervelende<br />

dingen die waren gebeurd, had ik ruimte nodig om mijzelf opnieuw te<br />

vinden.”<br />

Herkenning<br />

Per 1 juli ging Annette bij de <strong>Ravelijn</strong> aan het werk, een organisatie<br />

die zij al langer kende. “Het is een hele ervaring om te zeggen: ‘Ik ga<br />

weer naar mijn werk’. Vrijwilligerswerk is interessant en het levert een<br />

hele kring fijne collega’s om me heen op. <strong>Ravelijn</strong> heeft veel boeiende<br />

vacatures. Ik doe ervaring op als bemiddelaar tot vrijwilligerswerk.<br />

Vaak ervaar ik een stuk herkenning wanneer ik in gesprek kom met<br />

mensen die in dezelfde situatie zitten.”<br />

De vacatures van <strong>Ravelijn</strong> staan in vijftien mappen, geordend naar rubriek<br />

met een letter van het alfabet. De A bijvoorbeeld van Activiteiten,<br />

de B van bestuursfuncties en de H voor Hand- en Spandiensten.<br />

Soms willen de mensen zelf in de mappen bladeren, vertelt Annette.<br />

Soms blijft ze erbij om uitleg te geven. Wanneer de belangstelling<br />

voor vrijwilligerswerk is gewekt, gaan ze met drie vacatures op zak<br />

naar huis. Thuis nemen ze zelf contact op met de organisaties van hun<br />

keuze en bespreken ‘welke beren ze nog op de weg zien’. Vervolgens<br />

gaan zij enkele keren op proef meedraaien. Vanuit <strong>Ravelijn</strong> belt de<br />

bemiddelaar na twee tot drie weken op met de vraag hoe het werk<br />

bevalt.


Vrijwilligerswerk is leuk<br />

“Soms heb ik een dubbel gevoel”, erkent Annette. “Tenslotte is dit<br />

wel werk dat ik voorheen betaald deed. Maar vrijwilligerswerk is ook<br />

erg leuk en het helpt je om jezelf te ontdekken (Wat wil ik? Wat kan<br />

ik? Welke vacatures zijn er?). Ik ben ervan overtuigd dat ik door mijn<br />

ervaringen bij <strong>Ravelijn</strong> doorgroei naar een volgende betaalde baan.”<br />

Even binnenlopen bij <strong>Ravelijn</strong><br />

Vrijwilligerswerk is werk dat iemand regelmatig voor een organisatie<br />

doet zonder daarvoor betaling te ontvangen. Werkgevers vinden vrijwilligerswerk<br />

op een CV erg positief. Een vrijwilliger toont zijn inzet<br />

en vergroot zijn vaardigheden en inzicht. Vrijwilligerswerk is ook nuttig<br />

om uit te proberen welk werk bij je past en waar je talenten liggen.<br />

“Werken is leuk. Verantwoordelijkheden hebben is leuk”, besluit<br />

Annette. “Maar vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Er wordt op je<br />

gerekend. Dat houdt je ook in een werkritme, in een dagelijkse structuur.<br />

<strong>Ravelijn</strong> is echt een heel fijne organisatie. <strong>Ravelijn</strong> is werkervaring<br />

opdoen in een prettige werkomgeving. Iedereen kan hier zo maar<br />

binnenlopen. Even kennismaken en informeren naar mogelijkheden en<br />

kansen. En daarmee weer een stapje verder komen.”<br />

Annette Uiterdijk in gesprek met twee leerlingen die een werkstuk<br />

maken over vrijwilligerswerk. Foto: Natanja Vreugdenhil<br />

“Ik ben ervan overtuigd dat ik door<br />

mijn ervaringen bij <strong>Ravelijn</strong> doorgroei<br />

naar een volgende betaalde baan”<br />

Ook vrijwilliger worden?<br />

Kom dan gerust eens langs bij <strong>Stichting</strong> <strong>Ravelijn</strong>, vrijwilligers, mantelzorg,<br />

maatschappelijke inzet. <strong>Ravelijn</strong> is gevestigd aan de Bergstraat<br />

24-26 te Amersfoort. Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.<br />

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met <strong>Stichting</strong> <strong>Ravelijn</strong>, tel.<br />

033 461 3000, e-mail info@ravelijn.nl of op kijk op de website www.<br />

ravelijn.nl. <strong>Ravelijn</strong> presenteert zich op de Banenmarkt in april en<br />

oktober 2010.<br />

Tekst: Marian Vreugdenhil, artikel met toestemming overgenomen uit<br />

Amersfoort Nu (23 september 2009), pagina Werkplein UWV Werkbedrijf<br />

Amersfoort<br />

<strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2010 7


<strong>Ravelijn</strong> in beeld<br />

8 <strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2010<br />

<strong>Ravelijn</strong> geeft 250 kerstbomen weg<br />

Het project Doorgeven van <strong>Ravelijn</strong> bezorgde<br />

december 2009 maar liefst 250 kerstbomen bij<br />

mensen die het anders zonder zouden moeten stellen.<br />

Zonder een mooi versierde kerstboom is voor<br />

velen de decembermaand niet compleet. Als mensen<br />

vanwege de kosten of door een fysieke beperking<br />

besloten geen kerstboom in huis te halen, zorgde<br />

Doorgeven voor een extra stukje feestvreugde door<br />

een gratis boom te bezorgen, inclusief ballen en<br />

verlichting.<br />

Aan de kerstboomactie werken dit jaar 24 scholieren<br />

mee van praktijkschool de Borgwal en Accent Praktijkonderwijs.<br />

De kerstboomactie wordt gedragen<br />

door een brede groep sponsors, waaronder Provincie<br />

Utrecht, Amersfoort Vernieuwt, Intratuin, Snackbar<br />

Sjors, Hubo, BSO Vathorst, Winkeliersvereniging<br />

Vathorst en adopteereenkerstboom.nl.<br />

Foto: Jet Kraanen<br />

Markt levert zestig nieuwe vrijwilligers<br />

op<br />

Dierenliefhebbers, gezellige maatjes, computerdeskundigen,<br />

fotografen en collectanten; tijdens de<br />

vrijwilligersvacaturemarkt van <strong>Ravelijn</strong> in september<br />

was het aanbod aan vrijwillige functies zeer divers.<br />

Daardoor was de markt een uitgelezen kans voor<br />

mensen die zich wilden oriënteren op vrijwilligerswerk.<br />

Zij maakten kennis met meer dan dertig organisaties<br />

en hun vacatures. Vijfenveertig nieuwe<br />

vrijwilligers meldden zich aan bij de marktkramen.<br />

Wie op de vacaturemarkt geen passende functie<br />

vond, kon terecht aan de balie van <strong>Ravelijn</strong>. Daar<br />

waren extra bemiddelaars aanwezig om voor elke<br />

bezoeker een zinvolle, plezierige, uitdagende en<br />

gezellige vacature te vinden. Vijftien bezoekers<br />

meldden zich hier alsnog aan voor een op maat<br />

gesneden functie.<br />

Foto: Robert Stokman


Verwenmiddag voor mantelzorgers<br />

Sieraden maken, Wijn en Kaas proeven, Effectief<br />

ontspannen en Vogelhuisjes decoreren; mantelzorgers<br />

konden tijdens de Dag van de Mantelzorg in<br />

november kiezen uit vier gezellige workshops.<br />

Week in, week uit zorgen mantelzorgers voor<br />

iemand in hun directe omgeving. Een partner, kind,<br />

vader of moeder, broer of zus, buur, vriend(in) of<br />

kennis heeft hulp nodig en zij aarzelen niet om bij<br />

te springen. Zelf vinden ze het vaak vanzelfsprekend<br />

wat ze doen. Tijdens de Dag van de Mantelzorg<br />

wordt stilgestaan bij de ongeveer 3 miljoen<br />

Nederlanders die zorgen voor een chronisch zieke of<br />

gehandicapte naaste.<br />

Foto: Natanja Vreugdenhil<br />

<strong>Ravelijn</strong> start eetcafé<br />

“Het is gezellig om met elkaar te eten en heerlijk<br />

om eens niet zelf te hoeven te koken!” aldus een<br />

van de deelnemers van het eetcafé. “Daarom vind ik<br />

het leuk om er iets tegenover te zetten en help ik<br />

altijd opruimen en afwassen.”<br />

<strong>Ravelijn</strong> startte in februari 2009 met een eetcafé<br />

voor de deelnemers van het maatjesproject<br />

Stimulans. Dit project is bedoeld voor mensen die<br />

al langer psychische problemen hebben en moeite<br />

hebben om sociale contacten te leggen en vast te<br />

houden. Eens per maand genieten zij samen van<br />

een maaltijd in buurthuis De Roef, Neptunusplein<br />

66K. Het eetcafé start om 17.30 uur. De maaltijd<br />

kost 3,50 euro per persoon; het eerste drankje is<br />

gratis.<br />

Foto: Riët Postma<br />

Altijd een vriendelijke stem aan de<br />

lijn<br />

De vrijwilligers van het telefoonteam van <strong>Ravelijn</strong><br />

staan u met plezier te woord. Enthousiast en toegewijd<br />

zorgen ze ervoor dat u wordt doorverbonden<br />

met iemand die u verder kan helpen. Nieuwsgierig<br />

wat voor gezichten er bij die vriendelijke stemmen<br />

horen? Op deze foto ziet u ze allemaal!<br />

Foto: Hilda Mossink<br />

<strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2010 9


Achtergrond<br />

Maatjesproject Stimulans zoekt vrijwilligers<br />

‘Als je twijfelt,<br />

gewoon doen’<br />

Ellen Cramer (49) uit Soest komt sinds kort als vrijwilliger op bezoek bij plaats-<br />

genoot Lieneke Westerhoff (58). Door een visuele handicap en een psychiatrische<br />

achtergrond kan Lieneke er moeilijk alleen op uit. Het contact betekent dan ook<br />

veel voor haar. Via maatjesproject Stimulans van <strong>Stichting</strong> <strong>Ravelijn</strong> werden de<br />

dames aan elkaar gekoppeld.<br />

10 <strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2010<br />

Vrijwilliger Ellen Cramer (rechts) kan het iedereen aanraden om maatje te<br />

worden via <strong>Stichting</strong> <strong>Ravelijn</strong>. Foto: Natanja Vreugdenhil


Aanvankelijk twijfelde Ellen Cramer of ze vrijwilligerswerk zou gaan<br />

doen. “Ik werk fulltime en daarnaast is er het huishouden. Maar aan<br />

de andere kant, als je iemand met psychische problemen blij kunt<br />

maken, geeft dat een goed gevoel. Mijn moeder deed ook vrijwilligerswerk<br />

en dat vond ik mooi. Je betekent iets voor je naaste. En twee<br />

uurtjes per twee weken, dat valt toch eigenlijk ook wel mee?”<br />

Echt een voorstelling van hoe het maatjescontact zou zijn, had Ellen<br />

Cramer niet. “Ik ben er blanco in gestapt. De ene persoon met een<br />

psychiatrische achtergrond is de andere niet. De kennismaking met<br />

Lieneke ging heel goed. Ik had meteen een klik met haar. Ze is altijd<br />

vrolijk en gezellig.” Ook Lieneke Westerhoff is te spreken over haar<br />

maatje: “Ellen is een leuke vrouw, die bruist van spontaniteit.”<br />

Samen winkelen<br />

Bij maatjesproject Stimulans worden de deelnemers en vrijwilligers<br />

aan elkaar gekoppeld op basis van gelijkwaardigheid en gezamenlijke<br />

interesses. Zo zijn Ellen en Lieneke gek op hun hondjes. Ze hebben<br />

allebei een Jack Russel en daarnaast heeft Ellen ook nog een Chihuahua.<br />

Ellen Cramer: “We hebben al twee keer met de honden in de Soesterduinen<br />

gewandeld. Daarnaast houden we allebei van winkelen.”<br />

Voor Lieneke Westerhoff is het maatjescontact erg belangrijk. Zes jaar<br />

geleden werd ze opgenomen met een ernstige psychische ziekte. Vier<br />

jaar later kwam daarbij dat ze door een herseninfarct visueel gehandicapt<br />

raakte. Lieneke: “Ik zie geen diepte meer. Alle dingen die ik<br />

leuk vond om te doen, kan ik daardoor niet meer: lezen, schrijven,<br />

schilderen, fietsen. Ik heb een lieve, zorgzame man, maar ik wil ook<br />

wel eens zonder hem op pad.”<br />

Staan joelen<br />

Lieneke vervolgt: “Via <strong>Ravelijn</strong> kreeg ik mijn eerste maatje, met wie<br />

ik nog steeds zo nu en dan contact heb. Toen zij vanwege een nieuwe<br />

baan stopte met het vrijwilligerswerk, miste ik het contact enorm. Ik<br />

vind het belangrijk dat mijn man ook zijn eigen leven kan hebben.<br />

Juist daarom ben ik erg gesteld op het maatjescontact een keer per<br />

twee weken. Ik heb staan joelen toen er een nieuw maatje voor mij<br />

was gevonden.”<br />

Ellen Cramer vindt het contact met Lieneke Westerhoff plezierig. “Het<br />

is heel gezellig en je kunt van elkaar leren. Lieneke heeft veel meer<br />

“Het geeft je voldoening als je iets<br />

doet voor een ander. Je krijgt een<br />

kijkje in een wereld die je niet kent.<br />

Je kunt met de deelnemer activiteiten<br />

ondernemen die je zelf niet zo<br />

snel zou doen.”<br />

levenservaring dan ik.” Ellen Cramer kan het iedereen aanraden om<br />

ook maatje te worden. “De coördinator zoekt voor jou een deelnemer<br />

waar je een klik mee hebt. De begeleiding vanuit <strong>Ravelijn</strong> is goed en<br />

je hoort meteen bij de club. Als je nog twijfelt of je vrijwilliger wilt<br />

worden, dan gewoon doen.”<br />

Flexibele maatjes (m/v)<br />

Een uurtje bezoek van een maatje of een paar uur samen erop uit,<br />

voor mensen met een klein netwerk kan dat veel betekenen. Maatjesproject<br />

Stimulans zoekt vrijwilligers in Amersfoort en Soest die een<br />

keer per twee weken contact willen met iemand met een psychiatrische<br />

achtergrond. Voor de vrijwilliger is het een kleine moeite, voor de<br />

deelnemer maakt het groot verschil!<br />

“We zijn op zoek naar flexibele vrijwilligers, die kunnen omgaan met<br />

voor hen onverwachte situaties”, beschrijft coördinator Riët Postma<br />

van Stimulans. ,,Mensen kunnen door hun ziektebeeld soms anders<br />

reageren dan je verwacht. Daar moet je mee om kunnen gaan. Je hebt<br />

goede contactuele eigenschappen nodig. Je moet jezelf ook een spiegel<br />

voor kunnen houden en je bewust zijn van je eigen vooroordelen.”<br />

Hoewel het contact tussen de maatjes er in de eerste plaats is voor de<br />

deelnemer, levert het de vrijwilliger wel degelijk iets op. Riët Postma<br />

somt op: “Het geeft je voldoening als je iets doet voor een ander.<br />

Je krijgt een kijkje in een wereld die je niet kent. Je kunt met de<br />

deelnemer activiteiten ondernemen die je zelf niet zo snel zou doen.<br />

Verder staat vrijwilligerswerk goed op je CV, dat speelt tegenwoordig<br />

ook mee. Tenslotte krijg je een andere kijk op je eigen leven. Door het<br />

contact met je maatje komt je eigen manier van leven in een ander<br />

licht te staan.”<br />

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met <strong>Stichting</strong> <strong>Ravelijn</strong>,<br />

tel. 033-4613000, e-mail stimulans@ravelijn.nl of kijk op de website<br />

www.ravelijn.nl.<br />

<strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2010 11


Achtergrond<br />

Vrijwilligers vinden<br />

en binden, hoe doe<br />

je dat?<br />

Vrijwilligers voor het tuinonderhoud, bestuursvrijwilligers, gastheren en -vrouwen die zorgen<br />

voor een goede sfeer; bijna elke club, organisatie of vereniging heeft ze nodig. Maar hoe kom<br />

je aan vrijwilligers? En, nog belangrijker: hoe houd je ze? <strong>Ravelijn</strong> is al jaren hét Amersfoortse<br />

adres voor vraag en aanbod van vrijwilligerswerk en ondersteunt organisaties met haar expertise.<br />

“Bij veel organisaties gaat het werven van vrijwilligers niet op een efficiënte<br />

manier”, weet Jacqueline van Luit, coördinator van de vrijwilligersbemiddeling<br />

van <strong>Ravelijn</strong>. “Er vindt wat mond-tot-mondreclame<br />

plaats, er wordt een briefje opgehangen in de supermarkt, wellicht<br />

komt er een stukje in de krant. Maar er is geen tijd, aandacht en visie<br />

voor het maken van een vrijwilligersbeleid en een wervingsplan. Het<br />

effect? Je haalt de vrijwilligers wel binnen, maar die lopen al snel<br />

weer weg. Het binden van vrijwilligers aan je organisatie vraagt beleid<br />

en visie.”<br />

Als de vrijwilliger te lang moet ‘zwemmen’ houdt hij het voor gezien<br />

Bij veel organisaties die vrijwilligers zoeken, is er te weinig tijd om de<br />

juiste basisvoorwaarden te scheppen. Jacqueline van Luit: “De nieuwe<br />

vrijwilligers worden in het diepe gegooid. Ze hebben zich aangemeld,<br />

maar ze kunnen bij niemand terecht met hun vragen. Wat moet er<br />

precies gebeuren en wanneer? Waar en hoe wordt de vrijwilliger ingezet?<br />

Met wie gaat de vrijwilliger aan de slag? Waar gaat de organisatie<br />

naartoe? Als de vrijwilliger te lang moet ‘zwemmen’ houdt hij het<br />

vaak voor gezien. Al voor je gaat werven, moet je nadenken over de<br />

begeleiding van je vrijwilligers.”<br />

Deskundige begeleiding<br />

Organisaties die zich bij <strong>Ravelijn</strong> inschrijven, worden op deskundige<br />

wijze begeleid bij het vinden en binden van vrijwilligers. Een accountbeheerder<br />

bezoekt de organisatie om duidelijk te krijgen wat er<br />

12 <strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2010<br />

nu echt nodig is. “Soms hebben ze een vacature gemaakt, maar het<br />

blijken er eigenlijk drie te zijn”, vertelt Jacqueline van Luit. “Het is<br />

erg moeilijk om een vrijwilliger te vinden die bereid is klusjes te doen,<br />

zorgt voor het tuinonderhoud en ook nog het clubgebouw schildert.<br />

Wij gaan dan op zoek naar een klusjesman, een schilder en een tuinvrijwilliger.”<br />

De vacatures worden inhoudelijk aan een kritische blik onderworpen.<br />

Jacqueline van Luit: “Geregeld ontbreekt belangrijke informatie. Een<br />

natuurbeweging zoekt bijvoorbeeld iemand om wilgen te knotten.<br />

Voor de potentiële vrijwilliger is deze omschrijving niet genoeg. Die<br />

wil weten wanneer hij wordt ingezet, hoe hij op de locatie komt en<br />

of er voor gereedschap wordt gezorgd. Krijgt hij wat terug voor zijn<br />

inzet, materieel of immaterieel? Gaat hij genieten van een gezellige<br />

dag in een prachtig landschap? Worden hem soep met broodjes aangeboden<br />

of ontvangt hij een reiskostenvergoeding? Hoe meer informatie<br />

je biedt, hoe eerder je een vrijwilliger vindt. En als je goed voor deze<br />

vrijwilliger zorgt, komt hij niet alleen knotten, maar blijft hij daarna.”<br />

De juiste vrijwilliger<br />

De juiste vrijwilliger bij de juiste vacature, daarin is <strong>Ravelijn</strong> gespecialiseerd.<br />

Mensen die vrijwilligerswerk willen doen, kunnen zich<br />

met hun vaardigheden, talenten en kwaliteiten inschrijven. In deze<br />

vrijwilligerspool kan <strong>Ravelijn</strong> gericht zoeken naar een vrijwilliger<br />

die precies het juiste profiel heeft. “Van deze vrijwilligers weten we


welke interesses ze hebben”, vertelt Jacqueline van Luit. “We mogen<br />

hen benaderen met functies die hen op het lijf geschreven zijn. De<br />

organisatie treft zo niet meer de toevallige passant, maar precies de<br />

juiste vrijwilliger.”<br />

Vrijwilligers vinden een functie die bij hen past<br />

Steeds meer mensen zoeken thuis van achter hun pc naar een vrijwillige<br />

functie. Dé website waar ze meestal het eerst gaan kijken, is<br />

www.ravelijn.nl. <strong>Ravelijn</strong> heeft namelijk een vacaturebank waarin<br />

aankomende vrijwilligers kunnen zoeken naar een passende functie.<br />

“Vrijwilligers kunnen onder meer aanvinken wat voor werk ze graag<br />

doen, met welke doelgroep ze willen werken en hoeveel uur ze per<br />

Jacqueline van Luit (rechts) benadrukt het belang van het maken van een gedegen<br />

vrijwilligersbeleid en wervingsplan. Foto: Robert Stokman<br />

week beschikbaar zijn”, zegt Jacqueline van Luit. “Inmiddels reageert<br />

al meer dan 40% van de potentiële vrijwilligers via onze website op<br />

de vacatures. Dat percentage zal alleen maar groeien.” Verder wordt<br />

er vanuit <strong>Ravelijn</strong> wekelijks een persbericht met vrijwillige vacatures<br />

naar een lokaal nieuwsblad verstuurd.<br />

Advies op maat<br />

Naast de ondersteuning bij het werven, ondersteunt <strong>Ravelijn</strong> de organisaties<br />

ook bij het maken van een goed vrijwilligersbeleid. Zo biedt<br />

<strong>Ravelijn</strong> nuttige en leerzame workshops aan de organisaties. Bijvoorbeeld<br />

over het begeleiden van vrijwilligers, het werven en behouden<br />

van vrijwilligers en het schrijven van effectieve vacatureteksten.<br />

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met de Vrijwilligersbemiddeling<br />

van <strong>Stichting</strong> <strong>Ravelijn</strong> tel. 033-4613000, e-mail<br />

bemiddeling@ravelijn.nl of kijk op de website www.ravelijn.nl.<br />

<strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2009 2010 13


Achtergrond<br />

‘Kleine succesjes geven<br />

mij veel voldoening’<br />

Angelique helpt Gerard zijn netwerk uit te breiden<br />

“Ik word er heel enthousiast van”, stelt Angeli-<br />

que van Herwijnen over haar vrijwilligerswerk als<br />

netwerkcoach. Sinds maart ondersteunt zij Gerard<br />

van Alphen bij het vergroten van zijn sociale net-<br />

werk. “Ik geniet van de stapjes die hij zet. Die<br />

kleine succesjes geven mij heel veel voldoening.”<br />

De netwerkcoach brengt het netwerk van de hulpvrager overzichtelijk in<br />

kaart. Foto: Natanja Vreugdenhil<br />

14 <strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2010<br />

Gerard van Alphen heeft moeite met het opbouwen en in stand<br />

houden van een sociaal netwerk. Het leek erop dat hij zich aardig kon<br />

redden, tot er een zware periode voor hem aanbrak. “Mijn vader werd<br />

ernstig ziek en overleed. Daarnaast kreeg ik te horen dat ik door een<br />

reorganisatie op mijn werk op zoek moet naar een andere baan. Ik<br />

kwam erachter dat ik buiten de familie om geen sociaal netwerk had.”<br />

Meer vrije tijd<br />

Angelique van Herwijnen werkt drie dagen per week als HR-adviseur<br />

bij de Rabobank. “Mijn zoontje ging naar de basisschool, dus ik kreeg<br />

wat meer vrije tijd. Ik ging op zoek; wat vind ik leuk om te doen? De<br />

vacature voor netwerkcoach sprak mij meteen aan. Vanuit mijn werk<br />

heb ik met coaching te maken. Ik maakte kennis met de coördinatoren<br />

van <strong>Ravelijn</strong> en werd steeds enthousiaster.”<br />

Gerard hoorde via kennissen over <strong>Ravelijn</strong>. “Buiten mijn werk en familie<br />

om had ik weinig contacten. Ik kwam thuis uit het werk, kookte<br />

mijn potje, keek televisie, internette. Daarna ging ik slapen. Door de<br />

moeilijke periode die ik meemaakte, besefte ik dat ik op een eilandje<br />

zat. Je denkt dat je het wel redt, maar intussen redt je het niet. Het<br />

is belangrijk om, buiten de familie om, iemand te hebben waar je mee<br />

kunt praten.”<br />

Training<br />

Voordat Angelique daadwerkelijk als coach aan de slag ging, deed<br />

ze mee aan een training vanuit <strong>Ravelijn</strong>. “Je maakt kennis met de<br />

methodiek van Sterk Netwerk. In zes bijeenkomsten wordt deze manier<br />

besproken om mensen te coachen bij het uitbreiden van hun netwerk.<br />

Ik vond dit heel positief. Ook als je aan de slag gaat, zijn er intervisiebijeenkomsten.<br />

Het is prettig om ervaringen uit te wisselen.”<br />

Aan het eind van de training maakte Angelique kennis met Gerard onder<br />

begeleiding van de coördinator. “Ze hadden het goed uitgezocht,


Netwerkcoach m/v)<br />

Heeft u affiniteit met kwetsbare mensen? Bent u communicatief,<br />

flexibel en een aantal uren per week beschikbaar? Dan zou u<br />

netwerkcoach kunnen worden van iemand met een chronische<br />

ziekte, een psychiatrische achtergrond, een verstandelijke beperking<br />

of iemand die de zorg voor zijn naaste heeft. U coacht hen bij het<br />

opbouwen van een sociaal netwerk en ziet structurele resultaten<br />

van uw inzet.<br />

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met <strong>Stichting</strong> <strong>Ravelijn</strong>,<br />

tel. 033-4613000, e-mail hulpthuis@ravelijn.nl of kijk op de website<br />

www.ravelijn.nl.<br />

het klikte meteen”, vindt Gerard. Ook Angelique had er direct een<br />

goed gevoel bij. “Dus we zijn gewoon begonnen. Na een poosje heeft<br />

de coördinator met ons allebei apart contact opgenomen. Het bleek<br />

dat we het allebei zagen zitten om het traject samen te doorlopen.”<br />

Met behulp van de methodiek gingen Angelique en Gerard aan de<br />

slag. Angelique legt uit: “Eerst hebben we gekeken, wat wil Gerard nu<br />

precies? Wat heeft hij al voor een netwerk en waar zitten de hiaten?<br />

Vervolgens hebben we zijn mogelijkheden in kaart gebracht. Samen<br />

met zijn zussen hebben we gekeken naar zijn positieve eigenschappen.”<br />

Ook een collega van Gerard werd erbij betrokken.<br />

Actie<br />

“Nu is het tijd voor actie”, zegt Angelique. “Je kunt natuurlijk niet<br />

zomaar ergens aanbellen omdat je een maatje wilt. Daarvoor moet je<br />

activiteiten gaan doen. Samen hebben we al een buurthuis bezocht.<br />

Inmiddels zijn we in contact met een stichting die een kookavond<br />

organiseert voor mensen met een beperking. De eerste keer ga ik mee,<br />

daarna gaat Gerard er alleen naartoe.”<br />

Gerard is bijzonder te spreken over zijn coach Angelique. “Zij heeft<br />

veel geduld. Dit traject is heel nieuw voor mij. Met haar geduld schept<br />

zij een sfeer, waarin ik mijn zegje durf te doen. Het geeft een goed<br />

gevoel dat ik merk, dat wat ik belangrijk vind, bij Angelique overkomt.<br />

Voor haar lijkt het mij een lastige klus, zij kent mij immers niet. Je<br />

gaat als het ware een bepaald experiment aan met elkaar.”<br />

Voldoening<br />

Ook Angelique is positief: “Ik kan dit absoluut aan mensen aanraden.<br />

Het geeft je een positieve energie. Het is zinvol, nuttig, wat je betekent<br />

voor die ander. Het is concreet én het werkt. Iemand komt echt<br />

verder.” Zo stapte Gerard een hoge drempel over toen hij zijn collega<br />

opbelde. “Dat soort succesjes geeft voldoening”, stelt Angelique.<br />

Vrijwilligers bouwen aan ‘Sterk Netwerk’<br />

Een sociaal netwerk om je heen is niet voor iedereen vanzelfsprekend.<br />

Door een chronische ziekte, een psychiatrische achtergrond,<br />

een verstandelijke beperking of de zorg voor een naaste schiet het<br />

onderhouden van contacten er soms bij in. <strong>Stichting</strong> <strong>Ravelijn</strong> traint<br />

vrijwilligers, die mensen daarna coachen bij het opbouwen van een<br />

sociaal netwerk.<br />

<strong>Stichting</strong> <strong>Ravelijn</strong> zoekt nieuwe vrijwilligers, die de hulpvragers willen<br />

helpen bij het bouwen aan een ‘Sterk Netwerk’. ,,De coach onderneemt<br />

zelf geen activiteiten met de cliënt, maar stimuleert dat<br />

hij of zij zelf actie onderneemt”, zegt coördinator Hilda Mossink.<br />

Voordat zij bij de hulpvrager worden ingezet, volgen de coaches<br />

een training. Deze duurt zes dagdelen en wordt overdag gegeven.<br />

Coördinator Heleen Vonk: ,,Elk traject is maatwerk. Dit vraagt flexibiliteit<br />

en creativiteit van de coach.”<br />

De vrijwillige inzet levert niet alleen de hulpvrager iets op, maar<br />

ook de netwerkcoach. Hilda Mossink vertelt: ,,Als netwerkcoach<br />

oefen je je coachingsvaardigheden en leer je veel op communicatief<br />

vlak. Bovendien ontvangt je na het volgen van de training een<br />

certificaat. Verder kun je gerust op je Curriculum Vitae zetten dat<br />

je vrijwilligerswerk doet. Maar vooral is het heel mooi om te zien<br />

dat er structurele verandering komt bij de hulpvrager. Dat is heel<br />

dankbaar werk.”<br />

Angelique van Herwijnen (links) coacht Gerard van Alphen bij het uitbreiden<br />

van zijn netwerk. Foto: Natanja Vreugdenhil<br />

<strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2010 15


Achtergrond<br />

Floris Verhoef (links) volgt Giel van der Speld (rechts)<br />

op als workshopleider van de pensioenscursus van <strong>Ravelijn</strong>.<br />

Foto: Natanja Vreugdenhil<br />

‘Doe iets waar je<br />

energie van krijgt’<br />

Workshop zet gepensioneerden aan het denken<br />

Gepensioneerden die op zoek zijn naar een zinvolle invulling van hun<br />

nieuwe levensfase, kunnen met hun vragen terecht bij de workshop ‘Wat ga<br />

ik doen na mijn pensioen?’ georganiseerd door <strong>Stichting</strong> <strong>Ravelijn</strong>. Het drie-<br />

daagse programma wordt sinds kort gegeven door Floris Verhoef. Hij neemt<br />

het stokje over van cursusleider Giel van der Speld, die de workshop drie<br />

jaar geleden ontwikkelde.<br />

16 <strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2010


Je bent een jaar met pensioen. Je hebt een grote reis gemaakt, je<br />

lijst met klussen rondom het huis is flink geslonken, je hebt veel<br />

tijd in je hobby’s gestoken. Toch knaagt er iets aan je. “Heerlijk, die<br />

vrijheid”, denk je, “ik moet alleen nog leren om ervan te genieten.”<br />

Terwijl anderen je benijden omdat je zoveel vrije tijd hebt, voel jij je<br />

eigenlijk helemaal niet zo tevreden. Is dit nu wat je verwachtte van<br />

deze nieuwe levensfase?<br />

Een herkenbare situatie voor Giel van der Speld. “Ik ging met pensioen<br />

toen ik 58 was, dat zou ik niemand aanbevelen. Na een jaar kon<br />

ik een deel afvinken van de klussen die ik op mijn lijstjes had gezet.<br />

Maar tevreden voelde ik me allerminst. Wat nu?” In zijn omgeving<br />

vond Van der Speld weinig begrip. “Over het algemeen hadden mensen<br />

de overtuiging: ‘Werk is vreselijk, pensioen is geweldig.’ Maar wat doe<br />

je nu eigenlijk na je werkzame leven? Menigeen vindt het lastig om<br />

zijn tijd zinvol in te vullen.”<br />

Naar aanleiding van zijn eigen worsteling met zijn pensioen ontwikkelde<br />

voormalig adviseur personeel- en arbeidsvraagstukken Van der<br />

Speld de workshop ‘Wat ga ik doen na mijn pensioen?’ De workshop<br />

blijkt vaak naadloos aan te sluiten bij de vragen van gepensioneerden.<br />

“Deelnemers vinden herkenning bij elkaar. Je zou kunnen spreken van<br />

een lotgenotengevoel. Die herkenning geeft mensen de kracht om op<br />

zoek te gaan naar een levensinvulling die bij hen past. Je reikt de<br />

deelnemers geen oplossing aan. Nee, je geeft ze alle ruimte om op<br />

ontdekkingsreis te gaan.”<br />

Vrijblijvend keutelen<br />

Sinds jananuari 2010 geeft Floris Verhoef de pensioensworkshop.<br />

Ook hij worstelde met het vinden van een zinvolle invulling voor<br />

zijn pensioensleven. “Op mijn 62e ben ik gestopt met mijn werk als<br />

systeemtherapeut. Ik heb een jaar lang vrijblijvend gekeuteld: lezingen<br />

bezocht, heb vele pentekeningen gemaakt en had plannen voor<br />

een reis naar Santiago de Compostella. Ik begrijp niet hoe mensen<br />

daar tevreden mee kunnen zijn. Ik ben ontzettend gaan malen over<br />

de vraag ‘hoe kan ik weer van enig nut zijn?’ Ik wilde terug in het<br />

arbeidsproces.”<br />

Al malende vond Verhoef een invulling van zijn pensioensleven die bij<br />

hem past. “Ik werk nu freelance als therapeut, begeleidt maatschappelijke<br />

stages en investeer in mijn hobby als tennisinstructeur voor<br />

amateurs. Ook heb ik er veel zin in om de pensioensworkshop van<br />

<strong>Ravelijn</strong> te gaan leiden.” Als hij niet op deze ideeën was gekomen,<br />

“Mensen kiezen vaak het eerste de<br />

beste wat ze tegenkomen als invulling<br />

voor hun pensioensleven. Wij<br />

adviseren hen om iets te gaan doen<br />

wat ze echt leuk vinden. Doe iets<br />

waar je energie van krijgt!<br />

zou hij zeker hebben gezocht naar mogelijkheden om met anderen over<br />

zijn vragen te praten, stelt Floris Verhoef. “Waarschijnlijk was ik dan<br />

ook bij de workshop ‘Wat ga ik doen met mijn pensioen?’ van <strong>Ravelijn</strong><br />

uitgekomen.”<br />

Zinvol<br />

Tijdens de workshop volgen maximaal tien deelnemers een driedaags<br />

programma waarin elke dag een andere vraag centraal staat. Dag 1: Hoe<br />

is het met mij? Dag 2: Wat wil ik? Dag drie: Dit is mijn plan! Samen<br />

gaan de deelnemers op zoek naar een zinvolle invulling van hun nieuwe<br />

levensfase. Verhoef: “De workshop is bedoeld voor mensen die ontevreden<br />

zijn over het vrijblijvend keutelen en die daarvoor in zichzelf geen<br />

oplossing vinden. Voor mensen die willen meedoen in de maatschappij<br />

en daarin constructief willen zijn.”<br />

“Mensen kiezen vaak het eerste wat ze tegenkomen als invulling voor<br />

hun pensioensleven”, weet Giel van der Speld. “Wij adviseren hen om<br />

iets te gaan doen wat ze echt leuk vinden. Doe iets waar je energie van<br />

krijgt! De workshop is heel persoonlijk, individueel en gericht op actie.”<br />

Floris Verhoef belooft: “Door je drie dagen te verdiepen in je talenten<br />

en kwaliteiten borrelt er iets bij je op, er wordt iets geboren. Als je<br />

hiervoor durft te kiezen, geeft dit je een hoge mate van welbevinden.”<br />

Deelnemen aan deze workshop?<br />

De eerstvolgende workshop vindt plaats op dinsdag 9, 16 en 23 februari<br />

2010 tussen 10.00-16.00 uur in de Johanneskerk, Westsingel 30.<br />

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met <strong>Stichting</strong> <strong>Ravelijn</strong>,<br />

tel: 033 461 3000, e-mail nestor@ravelijn.nl of kijk op de website www.<br />

ravelijn.nl.<br />

<strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2010 17


Activiteitenkalender<br />

‘Geen gat op je CV door<br />

vrijwilligerswerk’<br />

<strong>Ravelijn</strong> bij scholings- en banenmarkt<br />

<strong>Ravelijn</strong>, hét Amersfoortse adres voor vrijwilligerswerk, is in april<br />

en oktober 2010 te vinden op de scholings- en banenmarkt in<br />

De Flint. Voor mensen die zich vrijblijvend willen oriënteren op<br />

vrijwilligerswerk is dit een uitgelezen kans. Want juist als je tussen<br />

twee banen in zit, is het leuk en slim om als vrijwilliger aan<br />

de slag te gaan.<br />

Carrière-switch?<br />

Hoe vervelend tijdelijk zonder werk zitten ook is, het biedt ook<br />

nieuwe kansen. “Bijvoorbeeld om op zoek te gaan naar werk dat écht<br />

bij je past.”, zegt coördinator Jacqueline van Luit van de Vrijwilligersbemiddeling<br />

van <strong>Ravelijn</strong>. “Vrijwilligerswerk kan je daarbij helpen. Je<br />

kunt iets heel anders gaan doen dan je tot op heden gedaan hebt. Zo<br />

ontdek je of je die carrièreswitch nu echt wilt maken, of toch kiest<br />

voor je oude vertrouwde beroep. Bovendien vergroot vrijwilligerswerk<br />

je kansen op een nieuwe baan. Je dicht het gat op je CV en laat<br />

potentiële werkgevers zien dat je van wanten weet. Werkgevers vinden<br />

dat een pre.”<br />

<strong>Ravelijn</strong> beschikt over een database met honderden vrijwillige vacatures<br />

in Amersfoort en omgeving. “Maatschappelijke organisaties zijn<br />

vaak enorm geholpen met een vrijwilliger die komt meehelpen,” stelt<br />

Van Luit. “Kom vrijblijvend kijken bij onze kraam op de banenmarkt of<br />

bezoek ons adres aan Bergstraat 24-26. De bemiddelaars van <strong>Ravelijn</strong><br />

nemen graag de tijd voor je. Wat voor vrijwilligerswerk je ook zoekt<br />

en wat voor achtergrond je ook hebt, we vinden bijna altijd wel een<br />

functie die bij je past.”<br />

“Vrijwilligerswerk vergroot je<br />

kansen op een nieuwe baan.<br />

Je dicht het gat op je CV en laat<br />

potentiële werkgevers zien dat je<br />

van wanten weet.”<br />

18 <strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2010<br />

Stimulans eetcafé in De Roef<br />

Elke eerste dinsdag van de maand (behalve in augustus) is er een<br />

gezellig eetcafé in buurthuis de Roef. Deelnemers en vrijwilligers van<br />

maatjesproject Stimulans eten samen een maaltijd. Daarbij zijn ook<br />

wijkbewoners van harte welkom.<br />

Maatjesproject Stimulans is bedoeld voor mensen die al langer psychische<br />

problemen hebben en moeite hebben om sociale contacten te<br />

leggen en vast te houden. Het eetcafé biedt hen een warme maaltijd<br />

én de mogelijkheid binnen een veilige setting de sociale vaardigheden<br />

te verbeteren. Het is een laagdrempelige manier om anderen te ontmoeten.<br />

En wellicht geeft deze activiteit een impuls om de weg naar<br />

andere activiteiten makkelijker te vinden.<br />

Het eetcafé start om 17.30 uur. De maaltijd kost 3,50 euro per<br />

persoon; het eerste drankje is gratis. Buurthuis De Roef vindt u op<br />

Neptunusplein 66K in Amersfoort. Voor meer informatie, neem contact<br />

op met <strong>Ravelijn</strong>: 033-4613000, stimulans@ravelijn.nl of kijk op de<br />

website www.ravelijn.nl.<br />

Mantelzorgers vinden luisterend<br />

oor tijdens lotgenotengroep<br />

De zorg voor een naaste is niet altijd makkelijk, ook al doe je<br />

het met veel liefde. Het kan erg opluchten om je ervaringen met<br />

andere mantelzorgers te delen. Daarom organiseert het Steunpunt<br />

Mantelzorg van <strong>Stichting</strong> <strong>Ravelijn</strong> een lotgenotengroep, waar mantelzorgers<br />

onderling tips uitwisselen en herkenning vinden.<br />

De lotgenotengroep wordt maandelijks gehouden op de tweede maandag<br />

van de maand (14.00-16.00 uur). Op de vierde donderdag van de<br />

maand (10.00-11.30 uur) is er een inloopochtend, zodat mantelzorgers<br />

er even tussenuit kunnen voor een ontmoeting onder het genot<br />

van een gratis kopje koffie of thee. Kijk op onze website voor een<br />

actuele agenda: www.ravelijn.nl.<br />

Op zoek naar ondersteuning?<br />

Informeer bij de coördinatoren Irma Janssen en Heleen Vonk van het<br />

Steunpunt Mantelzorg van <strong>Ravelijn</strong> naar de mogelijkheden. Aan de<br />

ondersteuning vanuit het Steunpunt zijn voor de mantelzorger geen<br />

kosten verbonden. Tel. 033 461 3000, e-mail mantelzorg@ravelijn.nl<br />

of kijk op de website www.ravelijn.nl.


Juist als je mantelzorger bent, moet je goed voor jezelf<br />

zorgen. Foto: Erik Kottier<br />

Vrijwilligersraad zoekt leden<br />

Heeft u hart voor <strong>Ravelijn</strong> en zou u graag willen meedenken en<br />

-praten over de gang van zaken binnen de organisatie? Heeft u<br />

er al eens aan gedacht om lid te worden van de Vrijwilligersraad?<br />

Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd advies. Op dit moment<br />

zoekt de Vrijwilligersraad nieuwe leden.<br />

De Vrijwilligersraad vergadert circa zes keer per jaar; vergaderingen<br />

duren twee uur. Er is een voorzitter en notulist. Alle afdelingen en<br />

projecten van <strong>Ravelijn</strong> zijn in de Vrijwilligersraad vertegenwoordigd.<br />

Bij de vergaderingen van de Vrijwilligersraad is een lid van het<br />

managementteam aanwezig om informatie te geven en te reageren op<br />

suggesties en vragen van de Vrijwilligersraad.<br />

De leden van de Vrijwilligersraad buigen zich over onderwerpen als:<br />

bijscholing, onkostenvergoedingen, waardering van vrijwilligers, bijeenkomsten<br />

en feesten. De Vrijwilligersraad krijgt informatie, discussieert<br />

hierover en koppelt dit terug naar de vrijwilligers.<br />

Meedenken en meepraten?<br />

Bijna vierhonderd vrijwilligers zijn de grote kracht achter <strong>Ravelijn</strong>. Het<br />

is belangrijk dat er een raad is die meedenkt over lopende kwesties en<br />

daarbij het belang van de vrijwilligers in het oog houdt! Overweegt u<br />

zich aan te melden als raadslid, maar wilt u eerst meer informatie? U<br />

kunt dan terecht bij de vrijwilligersraad via email vrijwilligersraad@<br />

ravelijn.nl of bel naar <strong>Ravelijn</strong>: 033-4613000.<br />

Mantelzorger?<br />

Zorg voor jezelf!<br />

Het Steunpunt Mantelzorg van <strong>Ravelijn</strong> en het Maatschappelijk Werk<br />

van Beweging 3.0 bieden samen een nieuwe vierdelige cursus aan<br />

voor mensen die Mantelzorg geven aan naasten die bijvoorbeeld ziek<br />

of gehandicapt zijn. Het maakt niet uit of u enkele uren per week of<br />

dagelijkse zorg biedt.<br />

In de cursus gaat het om u: “Wat weet ik”; “Wat wil en kan ik” en<br />

“Wat wil en kan ik niet”<br />

Situaties die kunnen spelen zijn bijvoorbeeld:<br />

- Wanneer en hoe vraag ik om hulp bij anderen/instanties en hoe<br />

zorg ik ervoor dat ik niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd.<br />

- Hoe breng ik mijn zorg over mijn moeder/vader/partner onder<br />

woorden bij de verpleegkundige, verzorgende of arts in het verpleeg-<br />

of verzorgingshuis.<br />

- Het is me te veel, ik wil een gesprek aangaan met familie om de<br />

zorg meer te verdelen.<br />

- Ik voel me vaak geclaimd door degene die ik verzorg. Hoe geef ik<br />

mijn grens aan en/of zeg ik op een goede manier “nee”<br />

- Wanneer bel ik het Steunpunt Mantelzorg?<br />

- Ik voel me zo moe, hoe kan ik zorgen dat ik meer energie heb?<br />

Eigen situaties kunnen ingebracht worden en daarnaast oefent men<br />

om met bovenstaande situaties om te gaan. Er wordt theorie meegegeven<br />

om thuis te lezen. De cursus vindt plaats bij het Steunpunt<br />

Mantelzorg van <strong>Ravelijn</strong>, Bergstraat 24-26 in Amersfoort. Het is de<br />

bedoeling dat u alle keren aanwezig bent.<br />

Voor de bijeenkomsten wordt een eigen bijdrage van € 25 gevraagd.<br />

Mocht dit een bezwaar zijn dan kunt u dit aangeven bij de begeleiders.<br />

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met het Steunpunt<br />

Mantelzorg van <strong>Stichting</strong> <strong>Ravelijn</strong>, tel. 033 461 30 00, e-mail steunpuntmantelzorg@ravelijn.nl<br />

of kijk op de website www.ravelijn.nl.<br />

<strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2010 19


Column<br />

De Regiotaxi<br />

Toen ik iets over zessen buiten kwam, zag ik haar staan. Klein, gezet,<br />

minstens zeventig, leunend op haar rollator. Mijn werk zat er op, de<br />

laatste crematie was om half vier geweest. Tegen vijven was iedereen<br />

vertrokken en nu alles opgeruimd was, kon ik ook gaan.<br />

Ik vroeg me af wat een vrouw van haar leeftijd hier nog zo laat te<br />

zoeken had, het was al behoorlijk schemerig, bussen reden er niet<br />

meer. Zou ze een dementerende zijn die de weg kwijt was? Of een<br />

verdrietige vrouw die nog even naar het graf van een geliefde wilde?<br />

Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen in de auto te stappen zonder<br />

haar even aan te spreken. Ik had alleen geen idee wat ik moest zeggen.<br />

Gelukkig was de dame in kwestie me een stap voor.<br />

‘Hallo mevrouw, mag ik u iets vragen?’<br />

‘Ja natuurlijk.’<br />

‘Weet u misschien hoe laat het is?’<br />

Ik keek op mijn horloge. ‘Tien over zes.’ Ze mompelde iets en rommelde<br />

in haar handtas. ‘Wat zegt u?’ vroeg ik haar.<br />

‘Dat hij er dan over twintig minuten toch echt moet zijn.’<br />

‘Oh, u wordt opgehaald,’ zei ik opgelucht.<br />

‘Als het meezit,’ was haar antwoord. ‘De laatste keer zou ik om drie uur<br />

opgehaald worden en dat werd uiteindelijk half acht. Vandaag zou hij<br />

er om half vijf zijn. Ik heb om half zes gebeld omdat hij er nog niet<br />

was. Toen zei dat meisje dat het zeker nog een uur zou duren voordat<br />

hij zou komen.’ Eerlijk gezegd begreep ik niet waar ze het over had,<br />

dus ik vroeg om wat uitleg.<br />

‘De regiotaxi mevrouw. Altijd ellende. Maar ja, iemand als ik is er van<br />

afhankelijk. De bushalte is te ver weg en als er niemand bij de bus<br />

staat die me met mijn rollator wil helpen, dan kom ik er niet eens in.<br />

Je wilt ook niet altijd je kinderen overal voor op laten draaien. Ik heb<br />

er maar een, dus die is altijd de pineut. Nee, ik vind dat ik zelfstandig<br />

moet blijven en de WMO helpt me daarbij.’<br />

Ze zweeg en ik wist ook niet goed wat te doen. Haar laatste zin had<br />

sarcastisch geklonken.<br />

‘Maar wat onbeleefd van me, laat ik me eerst eens even voorstellen. Ik<br />

ben mevrouw Kam – van de Laak en ik kom uit Aalsmeer. Ik had hier<br />

om half vier een crematie. Mijn beste vriendin is overleden. Meer dan<br />

vijftig jaar deelden we lief en leed. Dat valt niet mee hoor.’<br />

De crematie van half vier. In gedachten ging ik alle gasten na die als<br />

laatste koffie hadden gedronken, ik kon me haar niet herinneren. Er<br />

was niemand met een rollator geweest. Ik twijfelde aan haar verhaal.<br />

‘Er waren zoveel sprekers, de dienst duurde zo lang, dat ik niet eens<br />

meer in de aula ben geweest om te condoleren en afscheid te nemen<br />

van vrienden. Nee, ik ben rechtstreeks naar buiten gegaan. Want hij<br />

van de regiotaxi mag gruwelijk te laat zijn, maar als ik vijf minuten te<br />

20 <strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2010<br />

laat ben heeft hij het recht om weg te rijden.’<br />

Ze was duidelijk boos en dit keer geloofde ik haar wel. Schaamde me<br />

bijna dat ik aan haar getwijfeld had.<br />

‘Geluk bij een ongeluk dat ik op deze manier iedereen toch nog gedag<br />

heb kunnen zeggen, maar ondertussen heb ik het wel koud gekregen.’<br />

Ze rommelde weer in haar tasje en haalde een mobieltje tevoorschijn.<br />

‘Ah, het is half zeven, ik ga maar weer eens bellen.’<br />

Diep in mijn hart wilde ik naar huis, ik was moe, had honger. Anderzijds<br />

durfde ik mevrouw Kam niet alleen te laten.<br />

‘Nee meisje, ik ben niet boos op jou. Jij kunt er ook niets aan doen,’<br />

hoorde ik haar zeggen. Toen ze de verbinding verbroken had keek ik<br />

haar vragend aan. ‘Kan wel half acht worden,’ zei ze gelaten. ‘Als ik<br />

van u nog even naar het toilet mag, dan red ik het verder wel. Ik ben<br />

het gewend. De laatste keer heb ik van half drie tot zeven uur moeten<br />

wachten. Op de stoep, voor een supermarkt. Tegenover staat een<br />

Grieks restaurant, die hebben me om zes uur een maaltijd gebracht.<br />

Nooit Grieks gegeten, maar lekker joh.’<br />

Ik voelde dat ik iets moest doen en stelde haar voor dat ik haar naar<br />

huis zou brengen. Voor de vorm sputterde ze eerst wat tegen, daarna<br />

stemde ze in. In de auto werd ze nog spraakzamer dan ze al was.<br />

‘Ik ga de rit niet afbellen hoor, laat hem maar eens een keer flink in<br />

de rats zitten en de halve begraafplaats afzoeken,’ zei ze met pretoogjes.<br />

‘Dat is voor de drie keer dat hij me helemaal niet op is komen<br />

halen. Toen heb ik van armoe een echte taxi besteld, maar met mijn<br />

pensioentje kan je dat eigenlijk niet hebben.’<br />

En mevrouw vertelde nog meer. Dat ze gemiddeld vier van de vijf keer<br />

te laat op een afspraak komt bijvoorbeeld. ‘Kijk als ik naar familie ga<br />

is dat niet zo erg, maar als ik naar het ziekenhuis moet zijn ze daar<br />

niet blij met me. Terwijl ik er helemaal niets aan kan doen.’<br />

Ik had al vaker gehoord dat regiotaxi’s niet altijd doen wat ze beloven,<br />

maar dat het zo erg was, daar had ik geen vermoeden van. Ik<br />

nam me voor om daar eens onderzoek naar te doen.<br />

‘Kijk hier is het,’ zei ze ineens. ‘Kindje hoe kan ik je bedanken.’<br />

‘Niet,’ zei ik. ‘U was aangenaam gezelschap en het was echt maar<br />

een klein stukje om.’ Ze sjokte naar de deur terwijl ik de motor liet<br />

draaien. We zwaaiden nog even naar elkaar voor ik de donkere avond<br />

inreed.<br />

Na het eten speurde ik het Internet af naar berichten over de regiotaxi,<br />

er waren er genoeg. Na tien minuten hield ik het echter voor<br />

gezien. Toen had ik er al zoveel ellende over gelezen dat ik vol zat.<br />

Gelukkig ook berichten van politieke partijen die er iets aan wilden<br />

gaan doen. Terwijl ik de computer uitzette dacht ik terug aan haar<br />

laatste woorden. ‘WMO kindje, als het kan zorg er voor dat je er nooit<br />

iets mee te maken krijgt. De echte betekenis van de letters ben ik allang<br />

kwijt. Voor mij staat het voor: Wordt Moeizaam Oud.’


Boek over 45 jaar vrijwilligerswerk <strong>Ravelijn</strong><br />

‘hapklare brokken’<br />

Naast de vele boeken die in 2009 verschenen in<br />

het kader van Amersfoort 750, kwam een boek<br />

uit over 45 jaar <strong>Ravelijn</strong>, dé vrijwilligersorgani-<br />

satie in Amersfoort. Auteur Gerard Raven wijst op<br />

opmerkelijke ontwikkelingen.<br />

“Voor iedereen die zich Amersfoorter voelt, is dit een interessant<br />

boek, voorzien van veel foto’s. <strong>Ravelijn</strong> is in Amersfoort het cement in<br />

de samenleving, de olie in de machine”, aldus Raven. In ruim honderd<br />

pagina’s beschrijft hij het verhaal van <strong>Ravelijn</strong>, een naam die sinds<br />

2003 wordt gevoerd. Eerder, in 1992, fuseerden acht verschillende<br />

wijkhulpdiensten en de centrale Hulpdienst Amersfoort tot Vrijwillige<br />

Hulpdiensten Amersfoort (VHA). Nog enkele fusies zouden volgen.<br />

We schrijven 1964 voor het allereerste begin, toen genoemde Hulpdienst<br />

Amersfoort werd opgericht. Deze richtte zich vooral op de hulp<br />

bij mensen thuis, zoals het doen van boodschappen. Ten tijde van de<br />

vele stadsuitbreidingen in de jaren daarna, ontstonden de wijkhulpdiensten,<br />

die zich richtten op de wijken zelf.<br />

Sommige ontwikkelingen zie je terugkomen, vertelt Raven. “Zoals de<br />

vraag of de hulp op wijkniveau, dan wel op centraal niveau gegeven<br />

moet worden. Het is een soort mode. Daarbij pleit kleinschaligheid<br />

van hulp en het dichtbij de mensen staan, voor wijkgebonden hulp.<br />

Het pleidooi voor samenwerking, professionalisering en bundeling van<br />

krachten wordt gewoonlijk ingegeven door de wens tot bezuinigen.”<br />

Ook nu zie je die tegengestelde bewegingen. “<strong>Ravelijn</strong> is nadrukkelijk<br />

in de wijken bezig, in samenwerking met de partners van Amersfoort<br />

Vernieuwt. De dreigende sluiting van wijkcentra staat daar haaks op.”<br />

Verder in het boek negen portretten van sleutelfiguren uit de geschiedenis<br />

van <strong>Ravelijn</strong>. Daar tussen de telkens terugkerende discussies,<br />

bijvoorbeeld over de vraag wie de vrijwilliger eigenlijk is. Ook<br />

aandacht voor de gespecialiseerde projecten, zoals Terminale Zorg en<br />

De Klusserij, waarop men zich na de vele fusies richtte.<br />

“Veel is veranderd sinds die beginjaren. Tóen kwam op de vraag ‘wil je<br />

helpen?’, het antwoord: ‘waarom eigenlijk niet?’ Nu luidt het standaardantwoord<br />

‘nee’. Mensen zijn druk en overbelast. Ook in je werk word<br />

je continu overvallen door mensen die snel iets van je willen.” De<br />

netwerken zijn eveneens veranderd, vertelt Raven. “Vroeger woonden<br />

je kinderen om de hoek. Nu moet je al blij zijn wanneer ze niet in het<br />

buitenland wonen. De mensen in je straat ken je niet meer. Je rijdt<br />

intussen wel door de stad om je vroegere (maar intussen verhuisde)<br />

buren op te zoeken. De eerste bewoners van de nieuwbouwwijken hadden<br />

een hechte band vanuit de gedachte ‘we staan er samen voor’.”<br />

<strong>Ravelijn</strong> speelt volgens de auteur goed in op de ontwikkelingen. “Het<br />

is de kunst om telkens nieuwe projecten te bedenken. Van de huidige,<br />

vitale Vutgeneratie wil lang niet iedereen maatschappelijk werk doen.<br />

Mensen houden graag de regie over hun leven. Wat je van vrijwilligers<br />

vraagt, moet in projecten worden gegoten. De moderne vrijwilliger<br />

gaat voor hapklare brokken.”<br />

Tekst en foto: Marian Vreugdenhil, met toestemming overgenomen uit<br />

Amersfoort Nu (14 november 2009)<br />

Dit boek aanschaffen?<br />

<strong>Ravelijn</strong>, 45 jaar vrijwilligerswerk in Amersfoort en omgeving<br />

1964-2009, Gerard Raven. Verkrijgbaar bij <strong>Ravelijn</strong>,<br />

Bergstraat 24-26 (loop gerust even binnen) voor tien euro.<br />

ISBN 978 90 813732 1 0.<br />

<strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2010 21


Na twintig jaar neemt Hanny de Hoog afscheid<br />

‘Ik ben bij <strong>Ravelijn</strong><br />

gegroeid als mens’<br />

Hanny de Hoog: “Ik ben blij met alles wat ik bij <strong>Ravelijn</strong><br />

heb mogen leren” Foto: Bert Weggelaar<br />

22 <strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2010<br />

Een bedreiging met een mes, ontmoetingen met gepassioneerde<br />

vrijwilligers en drinken uit koffiekopjes waar je van griezelt. Hanny de<br />

Hoog maakte veel mee in de jaren dat ze administratief medewerkster<br />

was bij de Hulpdienst Amersfoort, later <strong>Ravelijn</strong>. Nu ze met pensioen gaat,<br />

blikt Hanny nog eenmaal terug. Een persoonlijk verhaal over twintig jaar<br />

vrijwilligerswerk in Amersfoort.


“Het lijntje is zo dun, ik had daar<br />

kunnen zitten in plaats van die<br />

persoon”<br />

“Ik begon bij de Hulpdienst als assistent van directeur Annie Baats.<br />

Ik heb veel geleerd door te luisteren hoe zij de telefoon aannam en<br />

de hulpvragers te woord stond. Dat bleek niet altijd eenvoudig te zijn.<br />

Er belden geregeld mensen op die over hun toeren waren. ‘Als u nu<br />

niet komt, spring ik van het balkon’, zeiden ze. Ik leerde van Annie<br />

om deze mensen niet tegen te houden, dat heeft geen zin. Je kunt ze<br />

alleen wijzen op hun eigen verantwoordelijkheden. En verder aanhoren<br />

en wachten tot ze bedaard zijn.<br />

Gemêleerd publiek<br />

Je had toen in elke wijk een vrijwillige coördinator die de vrijwilligers<br />

aanstuurde. Ik belde hen op en gaf de hulpvraag door. De wijkcoördinator<br />

zocht er dan een vrijwilliger bij. Verder zorgde ik voor de koffie<br />

en ontving ik een zeer gemêleerd publiek bij de Hulpdienst. Er waren<br />

vrijwilligers die elke morgen kwamen koffie drinken. Maar ook verslaafden<br />

en eenzamen liepen dagelijks binnen. Dat zorgde soms voor<br />

spannende momenten.<br />

Op een koude dag, het had gesneeuwd, zat ik alleen op kantoor. Het<br />

was bijna sluitingstijd, maar er zat een verslaafde meneer die niet weg<br />

wilde gaan. ‘Jij hebt een huis, maar wat moet ik?’ zei hij. Urenlang<br />

ben ik bezig geweest om onderdak voor deze meneer te vinden. Uiteindelijk<br />

heb ik een hotel gevonden waar hij terecht kon. Trots belde<br />

ik Annie Baats. Maar het verwachte complimentje bleef uit. Annie<br />

werd boos. ‘Wat denk je nu, hoe gaan we dat morgen doen?’ zei ze.<br />

Eigen verantwoordelijkheden<br />

Door dit voorval leerde ik een enorme les. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheden.<br />

Je kunt mensen wijzen op de mogelijkheden die<br />

ze hebben. Ik heb die meneer de volgende dag verteld, dat ik een fout<br />

had gemaakt. Hij begreep het en heeft niet meer geprobeerd gebruik<br />

van mij te maken. Na dit soort ervaringen was ik niet zo snel meer<br />

ondersteboven van een hulpvraag.<br />

Sommige cliënten staan nog op mijn netvlies. Zoals die mevrouw,<br />

die elke dag kwam. ‘Grumpie’ noemde ik haar. Ze wilde een geldprijs<br />

winnen en zocht een mooie man. Mopperend kwam ze en mopperend<br />

ging ze de deur weer uit. Maar dan wel lachend. Het was voor mij een<br />

succesje als ik haar een spiegel kon voorhouden. Ik bedacht mij elke<br />

keer: ‘het lijntje is zo dun, ik had daar kunnen zitten in plaats van die<br />

persoon’.<br />

Met mes bedreigd<br />

Ik ben ook eens met een mes bedreigd door een meneer die geld van<br />

mij wilde. Ik typte gewoon door en zei: ‘nee, ik heb geen geld bij me’.<br />

Daarop liep hij woedend weg. Ik stond op en deed de deur op slot.<br />

Toen voelde hij dat ik bang van hem was. Hij werd agressief en sloeg<br />

met zijn hand door de deur. Meteen kwam er een bestuurslid om mij<br />

op te vangen. Die man werd de toegang overigens niet geweigerd,<br />

er is wel met hem gesproken. Hij is na het incident nog twee keer<br />

gekomen.<br />

Er was ook een vrouw die elke dag belde. Ze was eenzaam en voelde<br />

zich altijd bedreigd. Haar katten waren haar kinderen, maar ze stikten<br />

van de vlooien. Deze dame zat vol angsten, maar was eigenlijk niet te<br />

helpen. Op een dag zei ze: ‘Je moet komen, Hanny’. Dus ik kwam. Het<br />

was afschuwelijk in haar huis, zo vies. ‘Wil je wat drinken?’ vroeg ze.<br />

Ik pakte zelf uit de koelkast een pak wat nog niet aangebroken was.<br />

Je deed toen dingen die totaal buiten je eigen wereld stonden.<br />

Vrijwilligers veranderen<br />

Dat miste ik later wel eens. De vragen die we twintig jaar terug kregen,<br />

waren urgenter. Nu zijn er veel meer hulpinstanties. En wat toen<br />

kon, kan nu niet meer. <strong>Ravelijn</strong> is professioneler en gespecialiseerder<br />

geworden en het vrijwilligersbestand is veranderd. Je had vrijwilligers,<br />

die deinsden nergens voor terug. Een man met een vervuild huis, die<br />

duiven hield op zijn kamer, dat soort hulpvragen. Die nemen we nu<br />

niet meer aan. We wijzen mensen op hun eigen verantwoordelijkheid.<br />

We willen dat vrijwilligers plezier hebben in hun werk.<br />

In de loop van de jaren veranderde er veel bij de Hulpdienst. De wijkcoördinatoren<br />

verdwenen en we gingen stadsbreed werken. Hulpvragen<br />

werden ondergebracht in verschillende projecten. Zo konden we<br />

meer specialistische vragen behandelen. Vrijwilligers gingen cursussen<br />

volgen om zich te verdiepen in hun doelgroep. Er volgde een aantal<br />

fusies en zo ontstond in 2002 <strong>Ravelijn</strong>. Ondanks alle veranderingen<br />

bleef altijd de goede sfeer.<br />

Pensioen<br />

Ik ben blij met alles wat ik bij <strong>Ravelijn</strong> heb mogen leren. Als ik terugkijk,<br />

zie ik dat ik in mijn werk heb mogen groeien. Ook als mens. Dat<br />

heeft me voldoening gegeven. En nu ga ik met pensioen. Vorig jaar<br />

keek ik er nog tegen aan als ‘dat afschuwelijke zwarte gat’, inmiddels<br />

ben ik aan het idee gewend. Ik ga eerst lekker freewheelen en<br />

genieten van mijn hobby’s, zoals werken met keramiek. En daarna ga<br />

ik zeker vrijwilligerswerk doen, maar niet bij <strong>Ravelijn</strong>. Deze periode<br />

sluit ik af, hoezeer het mijn hart ook heeft.”<br />

<strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2010 23


‘Het zijn de simpele dingen<br />

die zo waardevol zijn’<br />

Vrijwilligerswerk, hoe hou je het vol?<br />

Maar liefst vijftien jaar was Elly de Gans vrijwilliger bij hetzelfde<br />

gezin. Elke woensdagmiddag bezocht ze Floris en Vincent Boshuizen,<br />

een tweeling met een lichamelijke beperking. Ze hielp bij<br />

verzorging en speelde met ze. Nu de jongens pubers zijn is het<br />

tijd voor andere dingen, vindt Elly. Hoe heeft ze het vrijwilligerswerk<br />

zo lang volgehouden? Elly de Gans vertelt hoe vrijwilligerswerk<br />

leuk blijft.<br />

“Het leven lijkt soms alleen maar te bestaan uit werken. Mensen<br />

zijn prestatiegericht en leven langs elkaar heen. Dat is toch niet het<br />

doel van mijn leven”, bedacht Elly de Gans in 1994. Ze meldde zich<br />

als vrijwilliger aan bij (de voorloper van) <strong>Ravelijn</strong>. Al snel werd Elly<br />

voorgesteld aan een gezin dat alle hulp kon gebruiken. “Een tweeling,<br />

twee jongens, was te vroeg geboren. Beide baby’s kregen een<br />

hersenbloeding, waardoor ze ernstig lichamelijk beperkt raakten. Toen<br />

de tweelingkinderwagen plaats maakte voor twee rolstoeltjes kwam de<br />

moeder armen te kort. Ik hielp bij het badderen of ging mee naar de<br />

markt of de dierentuin.”<br />

“Nog nooit in die vijftien jaar heb ik een dag gehad dat ik het niet<br />

leuk vond om naar de tweeling te gaan”, zegt Elly. “Het zijn hele<br />

leuke, intelligente jongens. Zij zitten vol humor en dat maakt het<br />

leuk.” Elly heeft mooie herinneringen aan een reis naar Disneyland<br />

Parijs met de tweeling. “De jongens waren dertien. Na een bezoek<br />

aan het park kwamen we laat terug op de slaapkamer. ‘Wie lust er een<br />

gevulde koek?’ vroeg ik. De jongens lagen dubbel van het lachen. ‘Wie<br />

eet er nou om half twaalf ’s nachts een gevulde koek?’ Het zijn juist<br />

die simpele dingen die zo waardevol zijn.”<br />

Wel goed, maar niet gek<br />

Het geheim van plezier houden in vrijwilligerswerk is volgens Elly<br />

vooral het waarderen van het kleine. “Je bent geneigd om het in<br />

het extreme te zoeken. Maar je moet beseffen dat je maar een klein<br />

radertje bent in het grote geheel. Ik heb vrijwilligers ontmoet die ‘er<br />

echt voor gingen’. Zij wilden zo graag het gezin helpen, dat ze een te<br />

grote last op zich namen. Daar gaat het mis. Uiteindelijk ga je eraan<br />

24 <strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2010<br />

onderdoor. Ik heb dat vaak zien gebeuren. Mijn insteek is anders. Ik<br />

houd het contact iets zakelijk. Dat klinkt onaardig, maar als je wat<br />

afstand bewaard, kun je makkelijker je grenzen aangeven. Je kunt wel<br />

goed zijn voor de mensen, maar je moet niet gek zijn.”<br />

Wees duidelijk<br />

Ook het maken van duidelijke afspraken met het gezin waar je werkt,<br />

is heel belangrijk, zegt Elly de Gans. “De familie waar ik werk is heel<br />

open en duidelijk. Dat is prettig. Je moet het treffen, maar je kunt<br />

er ook zelf als vrijwilliger wat aan doen. Wees duidelijk in wat je wel<br />

doet en wat je niet doet. Dat voorkomt onrealistische verwachtingen.<br />

Zo blijft het leuk en houd je het langer vol.” Natuurlijk is ook Elly na<br />

vijftien jaar vrijwilligerswerk verweven geraakt het gezin dat zij ondersteunt.<br />

“Dat kan niet anders. Toch, ondanks het feit dat je elkaar goed<br />

kent, heb ik die duidelijke, ietwat zakelijke houding niet losgelaten.<br />

Die houdt het contact gezond.’<br />

Inmiddels komt Elly niet meer als vrijwilliger bij het gezin. “De jongens<br />

zijn nu 17, ze zitten er niet meer zo op te wachten om op hun<br />

vrije woensdagmiddag beziggehouden te worden. Het zijn pubers, ze<br />

kunnen het prima zelf. Ik heb het aan de familie uitgelegd, dat ik me<br />

niet meer zo nuttig voelde.” Toch ziet Elly de jongens nog twee keer<br />

per week. Betaald nu, via het Persoonsgebonden budget. “Ik vang ze<br />

op als ze uit school komen. We laten de hond uit of gaan naar de cdwinkel.<br />

Het voelt wel anders om ervoor betaald te worden. Aan vrijwilligerswerk<br />

zit geen enkele verplichting, dat maakt het verschil.”<br />

Elly de Gans denkt dat ze nog wel eens vrijwilligerswerk zal gaan<br />

doen. Op dit moment kan ze dat niet goed combineren met haar<br />

onregelmatige werktijden. Elly: “Ik kan het iedereen aanraden om zich<br />

vrijwillig in te zetten. Het is jammer dat vrijwilligerswerk zo’n ‘geitenwollen<br />

sokken’-imago heeft. Dat imago klopt niet. Vrijwilligerswerk is<br />

ontzettend leuk. Als ik een keer mijn dag niet had, en ik ging naar de<br />

tweeling, dan lukte het mij daarna weer om mijn zorgen te relativeren.<br />

Ik hoop nog lang contact met ze te houden. We hebben veel<br />

samen meegemaakt, het contact met hen is mij veel te dierbaar.”


Familie Boshuizen:<br />

‘Elly was er onvoorwaardelijk voor ons’<br />

“Wij vinden het leuk als Elly langskomt”, zeggen Floris en Vincent<br />

Boshuizen eensgezind. “Je kunt met haar lachen. Maar ook kun je met<br />

haar over serieuze dingen praten.”<br />

De tweeling maakte veel mee in de jaren dat Elly vrijwilliger bij hen<br />

was. “Als ik werd geopereerd, kwam Elly op bezoek”, vertelt Vincent.<br />

“Ik vond het soms moeilijk om mijn beperking te accepteren. Met Elly<br />

kon ik erover praten.” Floris vult aan: “Ga jij maar eens een poosje in<br />

een rolstoel zitten, dat valt niet mee.”<br />

Moeder Liesbeth Boshuizen: “Als Elly er was, kon ik zo weglopen. Zij<br />

was altijd heel goed voor de jongens. Ik heb heel veel bewondering<br />

voor de onvoorwaardelijkheid waarmee Elly er voor ons was. Ze belde<br />

bijna nooit af, dan moest er echt wat zijn. Ze heeft het vrijwilligerswerk<br />

altijd met veel betrokkenheid gedaan.”<br />

Ook vrijwilliger worden?<br />

Neem dan vrijblijvend contact op met <strong>Stichting</strong><br />

<strong>Ravelijn</strong>, tel. 033-4613000, e-mail hulpthuis@<br />

ravelijn.nl of kijk op de website www.ravelijn.nl.<br />

Dat Elly gestopt is met haar vrijwilligerswerk bij de tweeling, vinden<br />

de jongens ‘moeilijk en fijn.’ Vincent: “Ze komt al zo lang, dat je haar<br />

op woensdag nu niet meer ziet, is toch wel jammer.” Floris vult aan:<br />

“Aan de andere kant is het ook wel fijn om je eigen gang te gaan.<br />

Gewoon lekker thuis zijn en je eigen dingen doen.” Op dinsdag en<br />

vrijdag is Elly er ’s middags nog anderhalf uur om de jongens op te<br />

vangen uit school. Echt weg is ze dus niet.<br />

Heel gewoon<br />

Na de vraag of ze wel eens iets grappigs met Elly hebben meegemaakt,<br />

blijft het lang stil. Dan vertellen de jongens hoe Elly tijdens<br />

de reis naar Disneyland Parijs op haar bed ging springen. “Dat is wel<br />

gek”. Liesbeth vult aan: “Als Elly er was, dan was dat heel gewoon. Er<br />

gebeurt dan niet altijd iets geks. De tweeling is heel vertrouwd met<br />

haar. Juist daardoor kun je het contact heel lang volhouden.”<br />

Elly de Gans was maar liefst vijftien jaar vrjiwilliger<br />

bij dezelfde familie. Foto: Familie Boshuizen.<br />

<strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2009 2010 25


Nieuws<br />

‘Senioren waarderen dat vaste gezicht’<br />

Vrijwillige schauffeurs helpen isolement voorkomen<br />

Dankbare blikken en stevige handdrukken, een baan als vrijwillige<br />

chauffeur levert je veel voldoening op. Dat stelt coördinator Rachid<br />

Oahalou van <strong>Stichting</strong> <strong>Ravelijn</strong>. Voor uitbreiding van het project ‘Vervoer’<br />

zoekt hij nieuwe chauffeurs, die kwetsbare Amersfoorters van A<br />

naar B brengen en hen waar nodig ook ter plekke begeleiden.<br />

“De mensen waarvoor je je als vrijwillige chauffeur inzet, hebben het<br />

niet makkelijk”, zegt Rachid Oahalou. “Jouw hulp kan verrassend veel<br />

voor hen betekenen.” Door een hoge leeftijd, ziekte, handicap, door<br />

omstandigheden of te weinig financiële middelen kunnen kwetsbare<br />

mensen niet altijd met het Openbaar Vervoer, de taxi of de Regiotaxi<br />

reizen. Soms woont er ook geen familie in de buurt die even kan<br />

bijspringen. Voor deze mensen vormen de vrijwilligers van het project<br />

Vervoer een vangnet.“<br />

Twee horen meer dan een<br />

Vrijwillige chauffeurs brengen de hulpvrager bijvoorbeeld naar een<br />

afspraak in het ziekenhuis of bij de tandarts. Ze bieden een steunende<br />

arm aan een minder mobiele oudere, zoeken de weg in het gebouw en<br />

als dat nodig is, gaan ze zelfs mee de dokterskamer in. “Twee horen<br />

Met een autochtoon maatje op je vrijwilligerswerk is het makkelijker<br />

om je de Nederlandse taal eigen te maken. Dat is de<br />

gedachte achter het project Duizend-en-een-kracht van <strong>Stichting</strong><br />

<strong>Ravelijn</strong>, dat zomer 2009 van start ging. In nauwe samenwerking<br />

met het NVA, centrum voor duurzame inburgering, bemiddelt <strong>Ravelijn</strong><br />

jaarlijks 25 allochtone vrouwen naar vrijwilligerswerk.<br />

De vrouwen worden door het NVA bij <strong>Ravelijn</strong> aangemeld. <strong>Ravelijn</strong> begeleidt<br />

hen naar initiatieven en organisaties waar met name autochtonen<br />

werken. De nieuwe Nederlander wordt waar mogelijk gekoppeld<br />

aan een autochtone vrijwilliger van de organisatie zelf. De autochtone<br />

vrijwilliger fungeert als ‘coach on the job’ en helpt bij de taalverwerving<br />

van de allochtone vrijwilliger.<br />

26 <strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2010<br />

Door kwetsbare ouderen ergens te brengen, helpen de vrijwilligerchauffeurs<br />

van <strong>Ravelijn</strong> isolement voorkomen.<br />

nu eenmaal meer dan één”, stelt coördinator Oahalou.<br />

Ook brengen de vrijwilligers senioren van en naar de dagbesteding van<br />

het Pieters en Bloklands Gasthuis en (vanaf begin 2010) naar de Molendijkflat.<br />

“Instellingen krijgen slechts een gedeeltelijke vergoeding<br />

voor de vervoerskosten van deze cliënten”, zegt Rachid Oahalou. “Zij<br />

moeten daardoor beknibbelen op begeleiding die ze de ouderen bieden<br />

of kunnen geen warme maaltijd meer voor hen verzorgen. Wij vinden<br />

dat het vervoer niet ten koste mag gaan van andere aspecten van de<br />

dagbesteding en zetten daarom graag onze vrijwilligers in.”<br />

“De vrijwilliger heeft altijd tijd voor een praatje. Dit gezellige contact<br />

betekent veel voor kwetsbare ouderen”, vervolgt Oahalou. “Door hun<br />

gezondheidsproblemen dreigen zij vaak in een sociaal isolement te<br />

geraken. Als je minder mobiel bent, is het een hele toer om ergens<br />

naartoe te gaan. Wat is het dan fijn als er een vertrouwde vrijwilliger<br />

bij je aanbelt en je letterlijk en figuurlijk over de drempel helpt!”<br />

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met <strong>Stichting</strong> <strong>Ravelijn</strong>,<br />

tel. 033-4613000, e-mail vervoer@ravelijn.nl of kijk op de website<br />

www.ravelijn.nl.<br />

Duizend-en-een-kracht helpt vrouwen met inburgeren<br />

Coördinator Ria Stam licht toe: “Nieuw zijn in Nederland betekent<br />

voor deze vrouwen vaak niet alleen een nieuwe taal, maar ook dat een<br />

vrouw in Nederland soms een heel andere rol heeft dan in het land van<br />

herkomst. Met intensieve begeleiding op de werkvloer leren zij hun<br />

taallessen toepassen in de praktijk. Daarnaast kunnen zij wennen aan<br />

de normen en waarden in onze samenleving.”<br />

“1001 Kracht gaat uit van de kracht van vrouwen die bij hun komst<br />

naar Nederland vaak al heel veel hebben moeten doormaken”, zegt<br />

Ria Stam. “Dit maakt ze tot sterke vrouwen die soms niet of laag zijn<br />

opgeleid, maar hun levenservaring kunnen inzetten in een bijdrage<br />

aan onze samenleving.”


Achtergrond<br />

Stoer<br />

“Wat doe jij eigenlijk tegenwoordig?” Tijdens de laatste verjaardag<br />

van mijn drie jaar jongere zus zit ik in een kring rond<br />

de salontafel in haar woonkamer. Naast mij zit een kennis van<br />

mijn zus die ik al jaren niet heb gezien. “Ik werk als projectleider<br />

bij <strong>Ravelijn</strong>.” Hij kijkt mij aan alsof hij water ziet branden.<br />

Hij doet wel alsof het hem nog vreselijk interesseert. “Leuk,<br />

projectleider, bij <strong>Ravelijn</strong>?.” Mijn gesprekspartner kijkt met<br />

grote vragende ogen. “<strong>Ravelijn</strong> is de vrijwilligersorganisatie<br />

van Amersfoort.” Met de nadruk op “de”. Ik zeg dit met grote<br />

gepassioneerde trots.<br />

“Ben je dan vrijwilliger?” In de meeste gevallen is dat de vraag die<br />

volgt tijdens feesten en partijen. “Nee, ik heb een betaalde baan als<br />

projectleider.” Volgens mijn neefje van twaalf betekent dat, dat ik<br />

goed ben in opschrijven, telefoneren, nadenken en praten met andere<br />

mensen. “Wat voor soort projecten doe je dan?” Mijn hart maakt een<br />

sprongetje. Ik mag nog meer vertellen. Ik ben zo vreselijk gek op mijn<br />

werk. Ik vind het leuk om uit te leggen wat ik mag doen. Precies, mag<br />

doen. Mijn werk is zo leuk dat het in de buurt van een hobby komt.<br />

“Ik heb www.doorgeven.nl opgezet. Iets goed(s) doen voor een ander<br />

om vervolgens die ander weer te inspireren om weer iets goed(s) te<br />

doen voor weer drie anderen. Ik doe dit samen met mijn collega’s en<br />

vrijwilligers vooral samen met scholen. Om jongeren te interesseren<br />

voor vrijwillige inzet via maatschappelijke stages.” Ik heb het erg blij<br />

verteld en krijg de kans om nog dieper op het onderwerp in te gaan.<br />

“Vinden jongeren vrijwilligerswerk wel leuk dan?”<br />

Ik ga helemaal uit mijn dak. Natuurlijk vinden jongeren vrijwilligerswerk<br />

leuk, dûh. “Natuurlijk spreken we de jongeren op hun manier<br />

aan. We geven ze de ruimte om zelf te bedenken wat ze op hun<br />

Dat vrijwilligerswerk heel stoer kan zijn, bewijzen de<br />

jongeren van Doorgeven. Foto’s: Joris Steentjes, Jet Kraanen<br />

manier graag willen doen. Er is veel ruimte. Als ze maar Doorgeven<br />

op hun eigen manier. En ja, volstrekt vrijwillig natuurlijk. Er moet<br />

niets.” Mijn gesprekspartner zit op een volstrekt ander spoor. “Maar<br />

vrijwilligerswerk is toch vooral iets voor ouderen?” Ik word gek van<br />

deze vraag. Is hij nu helemaal besnuffeld. Ik ken de vooroordelen en<br />

meningen natuurlijk ook wel. Vrijwilligerswerk is suf. Vrijwilligerswerk<br />

wordt vooral gedaan door 50-plussers en andere bejaarden. Rolstoelduwen,<br />

voorlezen voor een slechtziende oudere, een boodschapje<br />

doen voor een chronisch zieke en als maatje een kopje koffie drinken<br />

met een psychiatrisch patiënt klinkt wel vreselijk nuttig maar niet erg<br />

sexy.<br />

Ik weet inmiddels dat jongeren vrijwillige inzet “chill”, “vet” en<br />

“geniaal” vinden. Evenementen in het kader van Amersfoort 750, de<br />

Eneco Tour, Kerstboom- en beschuitjesacties zorgen voor het onttrutten<br />

van de beeldvorming. De kernwoorden van <strong>Ravelijn</strong> zijn persoonlijk,<br />

betrokken, samen leven en samenwerken. Jongeren hebben daar<br />

een eigen mening over. Dat hoort zo. Achterop mijn visitekaartje staat<br />

ook zo’n kreet: Betrokken. Niet echt chill is mij door verschillende<br />

jongeren verteld. Nee, truttig, suf en vooral dom. “Je moet er iets<br />

anders op zetten jôh.” Ik heb daar even over nagedacht. <strong>Ravelijn</strong> is<br />

stoer. Vrijwilligerswerk is zeker zoals veel mensen denken. Niets mis<br />

mee en onmisbaar. Vrijwilligerswerk met jongeren is er ook. Ondeugend,<br />

creatief, verrassend, gedurfd, af en toe een tikkeltje stout en<br />

zeker ontzettend stoer. Kom maar op als je durft!<br />

Joris Steentjes, projectleider Doorgeven<br />

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met <strong>Stichting</strong> <strong>Ravelijn</strong>,<br />

tel. 033-4613000, e-mail info@doorgeven.nl of kijk op de website<br />

www.doorgeven.nl.<br />

<strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2010 27


Uitgelicht<br />

Wie op zoek is naar een vrijwillige functie die het leven verrijkt, is bij <strong>Ravelijn</strong> aan het juiste adres.<br />

<strong>Ravelijn</strong> heeft ruim 500 functies in haar database bij meer dan 250 maatschappelijke<br />

organisaties. Vrijwilligerswerk is er in alle soorten en maten. En of u er nu veel tijd of weinig tijd<br />

voor heeft, bij <strong>Ravelijn</strong> vindt u een passende vacature.<br />

Vrolijke gastheer/-vrouw (m/v)<br />

Bent u het vrolijke gezicht waar<br />

de twintig bezoekers van een<br />

seniorenrestaurant dagelijks<br />

naar uitkijken? Als vrijwillig<br />

gastheer/gastvrouw schenkt u<br />

koffie en thee, dekt de tafels,<br />

neemt bestellingen op, serveert<br />

maaltijden, bedient de kassa en<br />

ruimt af. U bent sociaal vaardig,<br />

klantgericht en kunt goed met<br />

ouderen overweg.<br />

Vacature 45, map G<br />

Enthousiaste museumgids<br />

(m/v)<br />

Spreekt u meerdere talen en<br />

bent u een liefhebber van kunst<br />

en cultuur? Als museumgids<br />

kunt u deze liefde overbrengen<br />

aan anderen door hen tijdens<br />

een rondleiding te boeien, te<br />

verwonderen en te enthousiasmeren.<br />

U leidt groepen kinderen en<br />

volwassenen rond. Deze organisatie<br />

geeft mensen die wat langer<br />

uit het arbeidsproces zijn graag<br />

een kans!<br />

Vacature 112, map O<br />

Dierverzorger (m/v)<br />

Kunt u goed observeren, bent u<br />

stressbestendig en bereid om te<br />

leren? Als dierverzorger maakt<br />

u de verblijven van honden<br />

en katten schoon en ontsmet<br />

deze. U observeert intussen de<br />

gezondheid van de aanwezige<br />

dieren. U wandelt met de honden<br />

28 <strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2010<br />

en verzorgt de vachten van de<br />

katten. U werkt met een gezellige<br />

club mensen en er worden er voor<br />

u geregeld cursussen, lezingen en<br />

workshops georganiseerd.<br />

Vacature 307, map N<br />

Sterke magazijnmedewerker<br />

(m/v)<br />

Bent u ordelijk, betrouwbaar en<br />

kunt u goed zelfstandig beslissingen<br />

nemen? Kunt u goed met<br />

anderen samenwerken en bent u<br />

in prima conditie? Als magazijnmedewerker<br />

zet u meubels in elkaar,<br />

zet ze in de verkoopruimtes,<br />

verwijdert afval en zet containers<br />

aan de straat. U werkt 4-8 uur<br />

op dinsdag, woensdag of vrijdag<br />

tussen 9.00-16.00 uur. U werkt<br />

bij een stichting die veel oog<br />

heeft voor de minder bedeelde<br />

medemens.<br />

Vacature 1225, map H<br />

Medewerker Dierenambulance<br />

(m/v)<br />

Bent u die redder in nood die<br />

zieke en gewonde dieren naar<br />

de dierenarts brengt? Heeft u<br />

affiniteit met dieren en kunt u<br />

ook goed met mensen overweg?<br />

Als vrijwilliger bij de Dierenambulance<br />

kunt u veel betekenen! U<br />

werkt samen met een collega en<br />

kunt terugvallen op een coördinator,<br />

die dag en nacht bereikbaar<br />

is. U bent minimaal twee<br />

dagen en een avond en nacht per<br />

maand beschikbaar.<br />

Vacature 440, map V2<br />

Gezellige marktbezoeker (m/v)<br />

Weet u een gezellig uitje te creeren<br />

voor de rolstoelafhankelijke<br />

bewoners van een verzorgingshuis?<br />

Als marktbezoeker haalt u<br />

de bewoners op en neemt ze in<br />

de rolstoel mee naar de markt. U<br />

werkt samen met andere vrijwilligers<br />

en bent fysiek in staat om<br />

een rolstoel te duwen. U bent<br />

sociaal, flexibel en kunt goed<br />

met de gevoelens van anderen<br />

omgaan.<br />

Vacature 596, map A<br />

Servicegerichte kassavrijwilliger<br />

(m/v)<br />

Bent u die servicegerichte kassamedewerker<br />

die zorgt voor een<br />

goed begin van een cultureel<br />

avondje uit? Als kassavrijwilliger<br />

bent u het eerste aanspreekpunt<br />

voor het publiek, u zorgt voor<br />

informatie, plaatsreserveringen<br />

en kaartverkoop. U heeft affiniteit<br />

met kunst, beschikt over een<br />

goed cijfermatig inzicht en heeft<br />

ervaring met MS Office. U werkt ’s<br />

avonds of in het weekend.<br />

Vacature 610, map V<br />

Taallesgeefster thuis (m/v)<br />

Er zijn mensen met een niet<br />

Nederlandse achtergrond, die<br />

graag hun Nederlands willen<br />

verbeteren maar door psychische<br />

en/of fysieke beperkingen niet<br />

in staat zijn taallessen te volgen<br />

in groepsverband. Als vrijwilliger<br />

bezoekt u zo iemand thuis en<br />

geeft u wekelijks een individuele<br />

taalles van een uur. U bereidt lessen<br />

op maat voor met behulp van<br />

een kant-en-klare methode.<br />

Vacature 719, map O<br />

Adviseurconsulent vluchtelingen<br />

(m/v)<br />

Raakt het u dat mensen zich genoodzaakt<br />

zien om te vluchten?<br />

Bent u goed in het begeleiden<br />

van gesprekken, spreekt u minstens<br />

één vreemde taal en heeft<br />

u enige kennis van de internationale<br />

politiek? Als adviseurconsulent<br />

begeleidt u vluchtelingen die<br />

door de UNHCR zijn uitgenodigd.<br />

U helpt hen bij het vertrek naar<br />

een eigen woning en assisteert<br />

bij gezinsherenigingsprocedures.<br />

Vacature 777, map B<br />

Accurate kantoormedewerker<br />

(v)<br />

Bent u die zelfstandige, representatieve<br />

en accurate kantoormedewerkster<br />

waar ze bij een<br />

inloophuis om staan te springen?<br />

Het inloophuis biedt een gezellige<br />

en veilige plek voor mensen<br />

die een luisterend oor willen. Als<br />

vrijwilliger houdt u de ledenadministratie<br />

bij, maakt u roosters,<br />

notuleert overlegmomenten, verzorgt<br />

de post, houdt een archief


‘Plezier in vrijwilligerswerk’<br />

bij en neemt de telefoon aan.<br />

Vacature 1180, map K<br />

Servicegerichte restaurantmedewerker<br />

(m/v)<br />

Kunt u goed met ouderen omgaan<br />

en bent u vriendelijk en geduldig?<br />

Een ouderensteunpunt zoekt<br />

een servicegerichte restaurantmedewerker<br />

die tussen 12.00-13.15<br />

de warme maaltijd helpt serveren<br />

aan tachtig ouderen. U neemt<br />

op wat de gasten willen eten,<br />

serveert de maaltijd en ruimt na<br />

afloop de tafels af. U werkt in<br />

een gezellig vrijwilligersteam.<br />

Vacature 1206, map G<br />

Deskundige chauffeur (m/v)<br />

Vindt u het leuk om met een<br />

vrachtwagen door Amersfoort te<br />

rijden en samen met een of twee<br />

bijrijders tweedehands goederen<br />

op te halen? Ook bezorgt u<br />

gekochte goederen. U rijdt veilig<br />

en deskundig, u bent communicatief<br />

en beleefd en u heeft een<br />

goede conditie. U werkt bij een<br />

stichting die een plek biedt aan<br />

mensen die door omstandigheden<br />

hun plek binnen de maatschappij<br />

zijn kwijtgeraakt.<br />

Vacature 1227, map V2<br />

Twee rechterhanden (m/v)<br />

Bent u ondernemend, zelfstandig<br />

en handig? Een manegebedrijf<br />

zoekt een vrijwilliger die kleine<br />

reparaties en onderhoud kan<br />

verzorgen. De werkzaamheden,<br />

waaronder het vervangen van verlichting,<br />

onderhoud in de stallen<br />

en schilderwerkzaamheden, verricht<br />

u in een gezellig team. De<br />

organisatie verzorgt paardrijlessen<br />

aan beginnende en gevorderde,<br />

jeugdige en volwassen ruiters<br />

uit Amersfoort en omgeving.<br />

Vacature 1486, map K2<br />

Enthousiast bestuurslid (m/v)<br />

Heeft u affiniteit met natuur<br />

en milieu? Lijkt het u leuk om<br />

educatieve activiteiten te organiseren?<br />

Een vereniging die mensen<br />

wil interesseren voor het behoud<br />

van natuur en milieu, is op zoek<br />

naar een enthousiast bestuurslid.<br />

U heeft geen specifieke taken,<br />

maar pakt in overleg op wat er<br />

gedaan moet worden en waar u<br />

affiniteit mee heeft. Eens per<br />

maand wordt er van 20.00-22.00<br />

uur vergaderd.<br />

Vacature 1508, map B<br />

Vriendelijke geluidstechnicus<br />

(m/v)<br />

Lijkt het u leuk om tijdens een<br />

radio-uitzending ‘achter de<br />

knoppen’ te zitten? Dat kan,<br />

als u vrijwilligergeluidstechnicus<br />

wordt. Heeft u respect voor<br />

andere levensovertuigingen, bent<br />

u serieus en vriendelijk en is uw<br />

concentratievermogen goed? Als<br />

vrijwilliger verzorgt u de opname<br />

van een radio-uitzending met een<br />

gast, een presentator en muziek.<br />

De opnames vinden plaats op<br />

vrijdag van 10.00-12.30 uur.<br />

Vacature 1570, map K2<br />

Aspirant-hondentrainer (m/v)<br />

Zijn honden uw lust en uw leven?<br />

Heeft u sterke communicatieve<br />

vaardigheden, doorzettingsvermogen<br />

en bent u bereid de hondentrainersopleiding<br />

te volgen?<br />

Als vrijwilliger helpt u elke zondag<br />

van 08.45-14.00 uur (in weer<br />

en wind) de samenwerking tussen<br />

baas en hond te verbeteren. Eens<br />

in de twee maanden wordt er vergaderd.<br />

De voorbereiding van de<br />

training en/of de opleiding kost<br />

u twee tot vier uur per week.<br />

Vacature 1582, map N<br />

Assistent-taaldocent (m/v)<br />

Is de Nederlandse taal ‘uw ding’?<br />

Bent u geduldig en kunt u goed<br />

omgaan met cultuurverschillen?<br />

Als assistent-taaldocent helpt<br />

u een beroepskracht bij het<br />

verzorgen van lessen Nederlands<br />

aan inburgeraars. Op termijn leidt<br />

u een á twee keer per week min<br />

of meer zelfstandig een klein<br />

groepje. De functie kan worden<br />

vervuld op ma-, di-, wo- of doochtend<br />

en op ma- of wo-avond.<br />

Vacature 1726, map O<br />

Begeleider dementerende<br />

oudere (m/v)<br />

Voor een dementerende ou-<br />

dere is het heerlijk om wat extra<br />

aandacht te krijgen van een<br />

vrijwilliger. Bent u graag buiten,<br />

in een moestuin of bij dieren te<br />

vinden? Als vrijwilligerbegeleider<br />

doet u samen met de senior gezellige<br />

activiteiten, zoals paarden<br />

borstelen, aardbeien plukken of<br />

de konijnen op schoot nemen.<br />

Uw aanwezigheid maakt veel<br />

verschil!<br />

Vacature 1825, map N<br />

Sociale chauffeurs (m/v)<br />

Kunt u zich goed in anderen<br />

inleven, bent u sociaal vaardig<br />

en heeft u een dienstverlenende<br />

instelling? Als chauffeur brengt<br />

u kwetsbare Amersfoorters in<br />

uw eigen auto van A naar B. Als<br />

dat nodig is, begeleidt u hen ter<br />

plekke. Dankbare blikken en stevige<br />

handdrukken, deze functie<br />

levert u veel voldoening op. U<br />

wordt in overleg ingezet en ontvangt<br />

een kilometervergoeding.<br />

Vacature 1959 en 1961<br />

Meer weten? Spreekt een van<br />

deze functies u aan? Dan maken<br />

wij graag kennis met u! Voor<br />

meer informatie over deze en<br />

circa 500 andere functies, kom<br />

naar <strong>Ravelijn</strong>, Bergstraat 24-26<br />

in Amersfoort. U kunt ook bellen:<br />

033 4613000. We helpen u graag<br />

verder! Ook kunt u een kijkje<br />

nemen in onze vacaturebank op<br />

de website www.ravelijn.nl.<br />

<strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2010 29


Laatste Nieuws<br />

Netwerk Mantelzorg Amersfoort van start<br />

Tijdens de feestelijke afsluiting van de mantel-<br />

zorgcampagne ‘In de watten… want mantelzor-<br />

gers verdienen het’ op donderdag 12 november<br />

2009 presenteerde wethouder Hans van Daalen<br />

het Netwerk Mantelzorg Amersfoort. In dit Net-<br />

werk zijn organisaties, instellingen, verenigingen<br />

en bedrijven vertegenwoordigd die aandacht heb-<br />

ben voor ‘hun’ mantelzorgers.<br />

Geweldig nieuws bij de presentatie van het Netwerk Mantelzorg:<br />

Burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper (rechts) wordt gedurende<br />

een jaar voorzitter! Foto: Wil Groenhuijsen<br />

30 <strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2010<br />

Tijdens de mantelzorgcampagne was er in Amersfoort een jaar lang<br />

aandacht voor het thema mantelzorg. Verenigingen, bedrijven, zorginstellingen,<br />

kerken en moskeeën, zij maakten mantelzorg bespreekbaar,<br />

organiseerden een ontmoetingsmoment voor mantelzorgers of gaven<br />

input aan het campagneteam. Hun betrokkenheid maakte de mantelzorgcampagne<br />

tot een groot succes!<br />

Aandacht voor mantelzorgers<br />

Maar ook nu de campagne is afgelopen, blijft aandacht voor de positie<br />

van mantelzorgers van groot belang. Zij vinden het vaak vanzelfsprekend<br />

wat ze doen en beseffen meestal ze niet dat ze mantelzorger<br />

zijn. Velen vragen niet om ondersteuning als de zorg hen (te) zwaar<br />

wordt. Juist daarom is het zo belangrijk dat mantelzorgers in de eigen<br />

omgeving worden herkend en gekend. Organisaties die hen willen blijven<br />

ondersteunen, nemen deel aan het Netwerk Mantelzorg Amersfoort<br />

van <strong>Ravelijn</strong>.<br />

De organisaties die deel uitmaken van het Netwerk Mantelzorg<br />

Amersfoort ondersteunen ‘hun’ mantelzorgers in eigen kring. De wijze<br />

waarop dit gebeurt, verschilt per organisatie. In een verzorgings- of<br />

verpleeghuis, kerk, moskee of vereniging kan het bijvoorbeeld gaan<br />

om een luisterend oor en concrete, vrijwillige hulp bij de mantelzorgtaak,<br />

of om respijtzorg. Bij een bedrijf kan het gaan om het tijdelijk<br />

afstemmen van de werkzaamheden op de zorgtaak van de werknemer.<br />

Wat biedt <strong>Ravelijn</strong> de leden van het Netwerk Mantelzorg?<br />

<strong>Ravelijn</strong> adviseert graag bij het vormgeven en uitvoeren van een<br />

eigen mantelzorgbeleid. <strong>Ravelijn</strong> traint medewerkers van de bij het<br />

Netwerk ingeschreven organisaties en voorziet hen van informatie. Zo<br />

kunnen zij zelf hun mantelzorgers optimaal ondersteunen. Viermaal<br />

per jaar verschijnt een digitale versie nieuwsbrief met daarin actuele<br />

ontwikkelingen op gebied van mantelzorg. De leden van het Netwerk<br />

Mantelzorg ontmoeten elkaar tweemaal per jaar tijdens een themabijeenkomst.<br />

Ook mantelzorgers ondersteunen?<br />

Neem dan vrijblijvend contact op met <strong>Stichting</strong> <strong>Ravelijn</strong>,<br />

tel. 033-4613000, e-mail netwerkmantelzorg@ravelijn.nl of<br />

kijk op de website www.ravelijn.nl.


<strong>Ravelijn</strong>; alles op een rijtje<br />

<strong>Stichting</strong> <strong>Ravelijn</strong> is hét Amersfoortse adres voor vraag en aanbod<br />

van vrijwilligerswerk. <strong>Ravelijn</strong> bemiddelt mensen naar vrijwilligerswerk<br />

waarin zij plezier beleven, ondersteunt kwetsbare mensen<br />

door vrijwilligers in te zetten en helpt mantelzorgers de zorg<br />

vol te houden. Met haar innovatieve projecten werkt <strong>Ravelijn</strong> aan<br />

een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Vrijwilliger,<br />

hulpvrager en mantelzorger, organisatie, school en bedrijf kunnen<br />

bij <strong>Ravelijn</strong> terecht.<br />

Doorgeven: jong en fris vrijwilligerswerk<br />

Droom jij ook van een betere wereld? Je kunt hier echt wat aan doen.<br />

Het is niet moeilijk en je bereikt er veel mee! Doe gewoon mee met<br />

Doorgeven! Kijk op www.doorgeven.nl, bel 06-16537325 of mail<br />

doorgeven@ravelijn.nl.<br />

Hulp Thuis: steun van vrijwilligers in de thuissituatie<br />

Hulp Thuis steunt chronisch zieken, mensen met een beperking,<br />

dementerenden en mantelzorgers. Vrijwilligers komen bijvoorbeeld op<br />

bezoek, maken samen met u een wandeling of nemen de zorg voor<br />

uw naaste enkele uren van u over. Kijk op www.ravelijn.nl, bel 033-<br />

4613000 of mail hulpthuis@ravelijn.nl.<br />

Klussendienst: veilig en leefbaar wonen voor iedereen<br />

Vrijwilligers zorgen ervoor dat ook mensen met een smalle beurs prettig,<br />

veilig en leefbaar wonen. De Klussendienst is actief in de wijken<br />

Liendert-Rustenburg, Randenbroek-Schuilenburg en Kruiskamp-Koppel.<br />

Kijk op www.ravelijn.nl, bel 033-4613000 of mail<br />

klusserij@ravelijn.nl.<br />

Nestor : uw kennis en ervaring inzetten<br />

Bent u een of twee jaar met pensioen? En bent u op zoek naar een<br />

zinvolle invulling van deze nieuwe levensfase? Neem dan eens contact<br />

op met het Nestorproject. Kijk op www.ravelijn.nl, bel 033-4613000 of<br />

mail nestor@ravelijn.nl.<br />

Sensor: weer onder de mensen<br />

Bent u steeds vaker alleen? Wilt u daarin zelf verandering brengen,<br />

maar weet u niet goed hoe? Vrijwilligers van Sensor kunnen u coachen<br />

om stappen te zetten naar nieuwe activiteiten en contacten.<br />

Kijk op www.ravelijn.nl, bel 033-4613000 of mail sensor@ravelijn.nl.<br />

Steunpunt Mantelzorg: voor wie zorgt u?<br />

Zorgt u voor uw partner, kind, ouder, goede buur, vriend(in) of andere<br />

naaste? Het Steunpunt Mantelzorg biedt praktische en emotionele<br />

ondersteuning, waardoor u de zorg langer volhoudt! Kijk op<br />

www.ravelijn.nl, bel 033-4613000 of mail<br />

steunpuntmantelzorg@ravelijn.nl.<br />

Stimulans: plezier beleven met een maatje<br />

Als u al langer psychische problemen heeft, kan het moeilijk zijn om<br />

contact met anderen te leggen. <strong>Ravelijn</strong> zoekt voor u een vrijwillig<br />

maatje, om mee te winkelen, koffie te drinken of gewoon voor een<br />

goed gesprek. Kijk op www.ravelijn.nl, bel 033-4613000 of mail<br />

stimulans@ravelijn.nl.<br />

Zorg in de laatste levensfase (VPTZ)<br />

Uw naaste heeft de wens om thuis te sterven, in de vertrouwde<br />

omgeving en omringd door dierbaren. Vrijwilligers kunnen meerdere<br />

dagdelen of nachten per week aanwezig zijn en bieden zo ruimte voor<br />

afscheid. Kijk op www.ravelijn.nl, bel 033-4613000 of mail<br />

vptz@ravelijn.nl.<br />

Vervoer: van A naar B met begeleiding ter plekke<br />

U moet ergens naartoe, maar u kunt geen gebruik maken van het<br />

openbaar vervoer, de taxi of regiotaxi? Of u heeft ter plekke begeleiding<br />

nodig? Vrijwilligers bieden uitkomst. Kijk op www.ravelijn.nl, bel<br />

033-4613000 of mail vervoer@ravelijn.nl.<br />

Vrijwilligerswerk: functies waarin u plezier beleeft<br />

Ervaring opdoen? Iets betekenen voor uw naaste? Een zinvolle invulling<br />

van uw vrije tijd? Gezelligheid en teamgevoel? <strong>Ravelijn</strong> heeft<br />

vrijwilligerswerk in alle soorten en maten. Of u nu veel tijd hebt of<br />

weinig, <strong>Ravelijn</strong> heeft voor u een functie waarin u plezier beleeft!<br />

Kom gerust eens langs op en informeer naar de mogelijkheden. Kijk op<br />

www.ravelijn.nl, bel 033-4613000 of mail bemiddeling@ravelijn.nl.<br />

<strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2010 31


Laatste Nieuws<br />

betrokken<br />

persoonlijk<br />

samen leven<br />

samen werken<br />

32 <strong>Goed</strong> <strong>Bezig</strong> nr. 1 2010<br />

<strong>Stichting</strong> <strong>Ravelijn</strong> • vrijwilligers • mantelzorg • maatschappelijke inzet<br />

Bergstraat 24-26 • 3811 NJ Amersfoort • t 033 461 30 00 • info@ravelijn.nl • www.ravelijn.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!