27.09.2013 Views

Tussen Onderzoek en Samenleving (PDF). - De Jonge Akademie

Tussen Onderzoek en Samenleving (PDF). - De Jonge Akademie

Tussen Onderzoek en Samenleving (PDF). - De Jonge Akademie

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

d e j o n g e a k a d e m i e<br />

tuss<strong>en</strong> onderzoek <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>leving<br />

aanbeveling<strong>en</strong> voor optimale<br />

wet<strong>en</strong>schapscommunicatie<br />

advies


tuss<strong>en</strong> onderzoek <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>leving<br />

voetregel<br />

1


2012 <strong>De</strong> <strong>Jonge</strong> <strong>Akademie</strong><br />

© Sommige recht<strong>en</strong> zijn voorbehoud<strong>en</strong> / Some rights reserved<br />

Voor deze uitgave zijn gebruiksrecht<strong>en</strong> van toepassing zoals vastgelegd in de<br />

Creative Commons lic<strong>en</strong>tie. [Naamsvermelding 3.0 Nederland]. Voor de volledige<br />

tekst van deze lic<strong>en</strong>tie zie http://www.creativecommons.org/lic<strong>en</strong>ses/by/3.0/nl/<br />

de jonge akademie<br />

Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam<br />

T 020 551 0702<br />

F 020 620 4941<br />

E dja@bureau.knaw.nl<br />

www.dejongeakademie.nl<br />

<strong>De</strong> <strong>Jonge</strong> <strong>Akademie</strong> is e<strong>en</strong> zelfstandig onderdeel van de Koninklijke Nederlandse<br />

<strong>Akademie</strong> van Wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong><br />

pdf beschikbaar op www.dejongeakademie.nl<br />

Tekst: Maart<strong>en</strong> Kleinhans, Peter-Paul Verbeek, Marja van der Putt<strong>en</strong><br />

Foto omslag: Shutterstock<br />

isbn 978-90-6984-643-9<br />

Het papier van deze uitgave voldoet aan ∞ iso-norm 9706 (1994) voor<br />

perman<strong>en</strong>t houdbaar papier.<br />

Dit advies is gemaakt van FSC-papier <strong>en</strong> gecertificeerd onder nummer<br />

CU-COC-804134-N.<br />

r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t van tal<strong>en</strong>t


tuss<strong>en</strong> onderzoek<br />

<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>leving<br />

aanbeveling<strong>en</strong> voor optimale<br />

wet<strong>en</strong>schapscommunicatie<br />

<strong>De</strong> <strong>Jonge</strong> <strong>Akademie</strong><br />

maart 2012<br />

voetregel


sam<strong>en</strong>vatting 7<br />

inhoudsopgave<br />

1. wet<strong>en</strong>schap: overal <strong>en</strong> voor iedere<strong>en</strong> 11<br />

2. wet<strong>en</strong>schapscommunicatie 13<br />

2.1 Meer aandacht voor het proces 13<br />

2.2 Werking <strong>en</strong> waarde van wet<strong>en</strong>schap 15<br />

2.3 Wet<strong>en</strong>schapscommunicatie: wie doet wat 17<br />

3. optimaliser<strong>en</strong> van wet<strong>en</strong>schapscommunicatie 19<br />

3.1 Aanbeveling<strong>en</strong> – wet<strong>en</strong>schappers 19<br />

3.2 Aanbeveling<strong>en</strong> – wet<strong>en</strong>schapsbestuurders 20<br />

3.3 Aanbeveling<strong>en</strong> – journalistiek <strong>en</strong> communicatie 22<br />

3.4 Aanbeveling<strong>en</strong> – primair <strong>en</strong> voortgezet onderwijs 23<br />

bijlage 1: <strong>De</strong> <strong>Jonge</strong> <strong>Akademie</strong> 27<br />

inhoudsopgave<br />

5


sam<strong>en</strong>vatting<br />

Wet<strong>en</strong>schap maakt integraal deel uit van de maatschappij. <strong>De</strong> wijdverbreide toepassing<br />

van wet<strong>en</strong>schappelijke k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> haar rol in politiek <strong>en</strong> beleid maakt het<br />

noodzakelijk dat iedere<strong>en</strong> op de hoogte is van wet<strong>en</strong>schappelijke resultat<strong>en</strong> <strong>en</strong> zich<br />

e<strong>en</strong> gefundeerde m<strong>en</strong>ing kan vorm<strong>en</strong> over de invloed van wet<strong>en</strong>schap in het persoonlijke<br />

lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> de sam<strong>en</strong>leving als geheel.<br />

Wet<strong>en</strong>schapscommunicatie is daarom van groot belang. Ge<strong>en</strong> e<strong>en</strong>voudige taak: wet<strong>en</strong>schappelijk<br />

k<strong>en</strong>nis is vaak complex, nooit ‘af’ <strong>en</strong> vaak onderwerp van onderlinge<br />

discussie. Dit is inher<strong>en</strong>t aan het wet<strong>en</strong>schappelijke proces <strong>en</strong> draagt bij aan de<br />

kwaliteit. Om de verschill<strong>en</strong>de argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> op waarde te kunn<strong>en</strong> schatt<strong>en</strong> is echter<br />

<strong>en</strong>ige k<strong>en</strong>nis nodig van de method<strong>en</strong> die tot bepaalde resultat<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> geleid.<br />

Juist aan deze k<strong>en</strong>nis ontbreekt het vaak.<br />

Wet<strong>en</strong>schappers, wet<strong>en</strong>schapsbestuurders, de media <strong>en</strong> communicatieafdeling<strong>en</strong>,<br />

maar ook het funder<strong>en</strong>d onderwijs spel<strong>en</strong> elk e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> rol in wet<strong>en</strong>schapscommunicatie.<br />

<strong>De</strong> <strong>Jonge</strong> <strong>Akademie</strong> werkt in dit advies uit hoe deze partij<strong>en</strong> hun bijdrage<br />

aan wet<strong>en</strong>schapscommunicatie zoud<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> optimaliser<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> belangrijk aandachtspunt voor alle betrokk<strong>en</strong> actor<strong>en</strong> is dat meer aandacht<br />

nodig is voor het wet<strong>en</strong>schappelijk proces in plaats van, zoals nu gebruikelijk, het<br />

e<strong>en</strong>zijdig belicht<strong>en</strong> van wet<strong>en</strong>schappelijke resultat<strong>en</strong>. Behalve voor e<strong>en</strong> beter begrip<br />

bij e<strong>en</strong> breed publiek zou dat ook kunn<strong>en</strong> help<strong>en</strong> bij het naar waarde schatt<strong>en</strong><br />

van wet<strong>en</strong>schappelijke k<strong>en</strong>nis in politieke besluitvorming. Op het terrein van het<br />

wet<strong>en</strong>schapsbeleid zou meer k<strong>en</strong>nis van het wet<strong>en</strong>schappelijke proces ertoe kunn<strong>en</strong><br />

leid<strong>en</strong> dat dit beleid beter aansluit op de praktijk van het wet<strong>en</strong>schappelijk<br />

onderzoek. In het onderwijs kan aandacht voor wet<strong>en</strong>schappelijk d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> <strong>en</strong> do<strong>en</strong><br />

jonger<strong>en</strong> stimuler<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> kritische, onderzoek<strong>en</strong>de houding, terwijl het ook bijdraagt<br />

aan e<strong>en</strong> realistischer beeldvorming over wet<strong>en</strong>schap als loopbaan.<br />

sam<strong>en</strong>vatting<br />

7


Wie wil communicer<strong>en</strong> over de werking <strong>en</strong> waarde van wet<strong>en</strong>schap di<strong>en</strong>t zich rek<strong>en</strong>schap<br />

te gev<strong>en</strong> van de wez<strong>en</strong>sk<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van wet<strong>en</strong>schap: wet<strong>en</strong>schap ontwikkelt<br />

zich door het stell<strong>en</strong> van vrag<strong>en</strong>, wet<strong>en</strong>schap is veelvormig <strong>en</strong> steeds vaker<br />

interdisciplinair, wet<strong>en</strong>schap wordt uitgeoef<strong>en</strong>d in e<strong>en</strong> team, gedrev<strong>en</strong> door fascinatie<br />

<strong>en</strong> is niet onfeilbaar maar heeft meestal wel zelfreinig<strong>en</strong>d vermog<strong>en</strong>. Tot<br />

slot is wet<strong>en</strong>schap in verschill<strong>en</strong>de opzicht<strong>en</strong>, meer dan alle<strong>en</strong> in economische zin,<br />

waardevol voor m<strong>en</strong>s <strong>en</strong> maatschappij.<br />

Beeldvorming van wet<strong>en</strong>schap vindt plaats via zowel wet<strong>en</strong>schapscommunicatie<br />

als wet<strong>en</strong>schapseducatie. Onder wet<strong>en</strong>schapscommunicatie verstaan wij ‘het vertal<strong>en</strong><br />

van wet<strong>en</strong>schappelijke inzicht<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>en</strong>thousiasme voor wet<strong>en</strong>schap naar e<strong>en</strong><br />

breder publiek’. Wet<strong>en</strong>schapseducatie, ‘het vertrouwd mak<strong>en</strong> met het wet<strong>en</strong>schappelijk<br />

d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> <strong>en</strong> do<strong>en</strong>’, moet plaatsvind<strong>en</strong> in de hele ket<strong>en</strong> van onderwijs <strong>en</strong> de opleidingstraject<strong>en</strong><br />

van lerar<strong>en</strong>. Gezam<strong>en</strong>lijk drag<strong>en</strong> zij bij aan ‘wet<strong>en</strong>schapsbewustwording’:<br />

wat is wet<strong>en</strong>schap, hoe gaan wet<strong>en</strong>schappers te werk <strong>en</strong> welke rol speelt<br />

wet<strong>en</strong>schap in de sam<strong>en</strong>leving.<br />

<strong>De</strong> <strong>Jonge</strong> <strong>Akademie</strong> schetst in dit advies de rol van verschill<strong>en</strong>de partij<strong>en</strong> in wet<strong>en</strong>schapscommunicatie<br />

<strong>en</strong> -educatie, b<strong>en</strong>oemt knelpunt<strong>en</strong> <strong>en</strong> doet aanbeveling<strong>en</strong><br />

voor verbetering.<br />

Wet<strong>en</strong>schappers di<strong>en</strong><strong>en</strong> op<strong>en</strong> te staan voor interactie met de sam<strong>en</strong>leving. Zij zoud<strong>en</strong><br />

deel moet<strong>en</strong> nem<strong>en</strong> aan training<strong>en</strong> waarin verschill<strong>en</strong>de vorm<strong>en</strong> van wet<strong>en</strong>schapscommunicatie<br />

aan bod kom<strong>en</strong>. Zij di<strong>en</strong><strong>en</strong> kritisch <strong>en</strong> weloverwog<strong>en</strong> om te<br />

gaan met mediaverzoek<strong>en</strong> <strong>en</strong> ge<strong>en</strong> uitsprak<strong>en</strong> te do<strong>en</strong> die hun expertise te bov<strong>en</strong><br />

gaan.<br />

Meer onderzoek naar effectieve vorm<strong>en</strong> van wet<strong>en</strong>schapscommunicatie <strong>en</strong> -educatie<br />

is onontbeerlijk, ev<strong>en</strong>als het onderling uitwissel<strong>en</strong> van best practises op dit<br />

gebied.<br />

Wet<strong>en</strong>schapsbestuurders zoud<strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong> op het gebied van wet<strong>en</strong>schapscommunicatie<br />

<strong>en</strong> -educatie moet<strong>en</strong> erk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> belangrijke vorm van k<strong>en</strong>nisvalorisatie<br />

<strong>en</strong> expliciet moet<strong>en</strong> lat<strong>en</strong> meetell<strong>en</strong> in onderzoeksvisitaties <strong>en</strong> andere<br />

evaluaties. Inspanning<strong>en</strong> voor wet<strong>en</strong>schapscommunicatie <strong>en</strong> -educatie moet<strong>en</strong><br />

onlosmakelijk onderdeel word<strong>en</strong> van beoordelings- <strong>en</strong> bevorderingscriteria van<br />

wet<strong>en</strong>schappelijke staf. Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> promov<strong>en</strong>di kunn<strong>en</strong> meer betrokk<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

bij communicatieproject<strong>en</strong>. Wet<strong>en</strong>schapsknooppunt<strong>en</strong> voor het primair onderwijs<br />

di<strong>en</strong><strong>en</strong> stevig verankerd te word<strong>en</strong> in het universitaire bedrijf.<br />

8 tuss<strong>en</strong> onderzoek <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>leving


Bij toek<strong>en</strong>ning van (NWO-)subsidies voor wet<strong>en</strong>schappelijk onderzoek di<strong>en</strong>t e<strong>en</strong><br />

bijdrage aan wet<strong>en</strong>schapscommunicatie of -educatie als verplichting te word<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

In opleiding<strong>en</strong> Journalistiek <strong>en</strong> Communicatie di<strong>en</strong>t de werking <strong>en</strong> waarde van<br />

wet<strong>en</strong>schap aan bod te kom<strong>en</strong>. K<strong>en</strong>nis van zak<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> randvoorwaarde om wet<strong>en</strong>schap<br />

adequaat te kunn<strong>en</strong> vertal<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> breed publiek. Controle van bronn<strong>en</strong><br />

is e<strong>en</strong> eerste vereiste voor verantwoordelijke berichtgeving over wet<strong>en</strong>schap. Het<br />

publiek is gebaat bij e<strong>en</strong> heldere, g<strong>en</strong>uanceerde pres<strong>en</strong>tatie van wet<strong>en</strong>schappelijke<br />

resultat<strong>en</strong>.<br />

Om werk te kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> betere bewustwording <strong>en</strong> beeldvorming van<br />

wet<strong>en</strong>schap is het noodzakelijk daarmee te start<strong>en</strong> in het Primair onderwijs <strong>en</strong><br />

dit door te zett<strong>en</strong> in het Voortgezet onderwijs. Direct contact met gedrev<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappers<br />

zal bij leerling<strong>en</strong> leid<strong>en</strong> tot meer begrip van <strong>en</strong> <strong>en</strong>thousiasme voor<br />

de wereld die wet<strong>en</strong>schap heet. E<strong>en</strong> randvoorwaarde is basisschoolleerkracht<strong>en</strong> al<br />

vanaf de pabo vertrouwd te mak<strong>en</strong> met ‘hoe wet<strong>en</strong>schap werkt’. Universiteit<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

dergelijke training<strong>en</strong> (lat<strong>en</strong>) ontwikkel<strong>en</strong>. Daarnaast zijn zowel in lesmethod<strong>en</strong><br />

als bijscholing<strong>en</strong> voor doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> verbetering<strong>en</strong> aan te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> die werkelijk ‘onderzoek<strong>en</strong>d<br />

ler<strong>en</strong>’ mogelijk mak<strong>en</strong>, ook in kernvakk<strong>en</strong> als taal <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

Peter-Paul Verbeek Maart<strong>en</strong> Kleinhans<br />

voorzitter <strong>De</strong> <strong>Jonge</strong> <strong>Akademie</strong> bestuurslid <strong>De</strong> <strong>Jonge</strong> <strong>Akademie</strong><br />

Marja van der Putt<strong>en</strong>, communicatieadviseur<br />

sam<strong>en</strong>vatting<br />

9


1. wet<strong>en</strong>schap:<br />

overal <strong>en</strong> voor iedere<strong>en</strong><br />

Wet<strong>en</strong>schap maakt integraal deel uit van de maatschappij. Ze ligt t<strong>en</strong> grondslag aan<br />

alledaagse zak<strong>en</strong> zoals kunststof kleding <strong>en</strong> smartphones <strong>en</strong> draagt bijvoorbeeld bij<br />

aan het ontwikkel<strong>en</strong> van veilige voeding, het verbeter<strong>en</strong> van de gezondheidszorg <strong>en</strong><br />

het stimuler<strong>en</strong> van taalontwikkeling bij kleuters. Wet<strong>en</strong>schap zorgt ervoor dat we<br />

onderwerp<strong>en</strong> die elke dag in het nieuws zijn beter begrijp<strong>en</strong>: conflict<strong>en</strong> <strong>en</strong> terrorisme,<br />

epidemieën, economische crises, maar ook kunstvorm<strong>en</strong> <strong>en</strong> de weersvoorspelling.<br />

Wet<strong>en</strong>schap maakt deel uit van onze cultuur <strong>en</strong> reikt ons in de zoektocht naar<br />

k<strong>en</strong>nis nieuwe begripp<strong>en</strong>kaders aan. Ook vorm<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappelijke gegev<strong>en</strong>s e<strong>en</strong><br />

basis voor politieke besluitvorming, bijvoorbeeld op het terrein van klimaatverandering,<br />

milieuvervuiling, de gew<strong>en</strong>ste groei van de economie <strong>en</strong> het terugdring<strong>en</strong><br />

van filevorming.<br />

<strong>De</strong> wijdverbreide toepassing van wet<strong>en</strong>schappelijke k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> haar rol in politiek<br />

<strong>en</strong> beleid maakt het belangrijk dat iedere<strong>en</strong> op de hoogte is van <strong>en</strong> zich e<strong>en</strong> gefundeerde<br />

m<strong>en</strong>ing kan vorm<strong>en</strong> over de invloed van wet<strong>en</strong>schap in de sam<strong>en</strong>leving<br />

<strong>en</strong> het persoonlijke lev<strong>en</strong>. Maar dat is niet e<strong>en</strong>voudig. Wet<strong>en</strong>schappelijke k<strong>en</strong>nis<br />

is vaak complex, niet volledig <strong>en</strong> soms omstred<strong>en</strong>. Wet<strong>en</strong>schappers zijn het niet<br />

altijd met elkaar e<strong>en</strong>s <strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappelijke theorieën staan soms haaks op elkaar.<br />

Onderlinge kritiek hoort bij het karakter van wet<strong>en</strong>schappelijk werk <strong>en</strong> maakt het<br />

vaak kwalitatief beter. Maar zonder inzicht in de method<strong>en</strong> die tot bepaalde resultat<strong>en</strong><br />

of uitsprak<strong>en</strong> leid<strong>en</strong>, zal het voor e<strong>en</strong> breder publiek moeilijk zijn om de verschill<strong>en</strong>de<br />

argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> op waarde te schatt<strong>en</strong>.<br />

Om al deze red<strong>en</strong><strong>en</strong> is wet<strong>en</strong>schapscommunicatie van ess<strong>en</strong>tieel belang. Daarin<br />

spel<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappers, wet<strong>en</strong>schapsbestuurders, de media <strong>en</strong> communicatieafdeling<strong>en</strong>,<br />

maar ook het primair <strong>en</strong> voortgezet onderwijs elk e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> rol. In dit advies<br />

werkt <strong>De</strong> <strong>Jonge</strong> <strong>Akademie</strong> uit hoe wet<strong>en</strong>schapscommunicatie door deze partij<strong>en</strong><br />

geoptimaliseerd zou kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Allereerst lat<strong>en</strong> wij zi<strong>en</strong> dat er e<strong>en</strong> bijstelling<br />

in focus nodig is. In plaats van uitsluit<strong>en</strong>d aandacht te vestig<strong>en</strong> op de eindresultat<strong>en</strong><br />

wet<strong>en</strong>schap: overal <strong>en</strong> voor iedere<strong>en</strong><br />

11


van wet<strong>en</strong>schappelijk onderzoek, zou er ook aandacht moet<strong>en</strong> zijn voor het proces<br />

van wet<strong>en</strong>schapsbeoef<strong>en</strong>ing, zodat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> begrijp<strong>en</strong> hoe wet<strong>en</strong>schappelijke k<strong>en</strong>nis<br />

tot stand komt. Vervolg<strong>en</strong>s belicht<strong>en</strong> we wat ‘k<strong>en</strong>nis van wet<strong>en</strong>schap’ inhoudt<br />

<strong>en</strong> gaan we in op de relatie tuss<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schapscommunicatie <strong>en</strong> -educatie, beide<br />

gericht op ‘wet<strong>en</strong>schapsbewustwording’. Tot slot beschrijv<strong>en</strong> we hoe de verschill<strong>en</strong>de<br />

g<strong>en</strong>oemde partij<strong>en</strong> e<strong>en</strong> rol spel<strong>en</strong> in wet<strong>en</strong>schapscommunicatie <strong>en</strong> -educatie<br />

<strong>en</strong> formuler<strong>en</strong> we adviez<strong>en</strong> aan elk van deze actor<strong>en</strong>.<br />

12 tuss<strong>en</strong> onderzoek <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>leving


2. wet<strong>en</strong>schapscommunicatie<br />

2.1 Meer aandacht voor het proces<br />

Voor e<strong>en</strong> vruchtbare wisselwerking tuss<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schap <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>leving zijn communicatie<br />

<strong>en</strong> wederzijds begrip ess<strong>en</strong>tieel. Behalve de resultat<strong>en</strong> van wet<strong>en</strong>schap<br />

zou daarom ook het proces van wet<strong>en</strong>schapsontwikkeling zichtbaar gemaakt di<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

te word<strong>en</strong>. Enerzijds omdat dit proces resulteert in toetsbare nieuwe k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong><br />

inzicht<strong>en</strong>, <strong>en</strong> in nieuwe onderzoeksvrag<strong>en</strong>. Door niet alle<strong>en</strong> uitkomst<strong>en</strong> te pres<strong>en</strong>ter<strong>en</strong>,<br />

maar ook het onderzoek daarachter inzichtelijk te mak<strong>en</strong>, ontstaat ruimte<br />

om e<strong>en</strong> breder publiek daadwerkelijk geëngageerd <strong>en</strong> kritisch te betrekk<strong>en</strong> bij<br />

de uitdaging<strong>en</strong>, mogelijkhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> beperking<strong>en</strong> van wet<strong>en</strong>schappelijk onderzoek.<br />

In het onderwijs zou aandacht voor het proces van wet<strong>en</strong>schapsbeoef<strong>en</strong>ing – hoe<br />

gaan wet<strong>en</strong>schappers te werk – kunn<strong>en</strong> bijdrag<strong>en</strong> aan het ontwikkel<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> zowel<br />

nieuwsgierige als kritische houding van jonger<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> instelling die bijzonder<br />

bruikbaar in het dagelijks lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> bij het verantwoord omgaan met wet<strong>en</strong>schappelijke<br />

k<strong>en</strong>nis.<br />

Betrokk<strong>en</strong>heid<br />

In de huidige situatie richt de berichtgeving in de media zich primair op de resultat<strong>en</strong><br />

van wet<strong>en</strong>schappelijk onderzoek. Als er al over het achterligg<strong>en</strong>de proces<br />

wordt gerapporteerd, dan is dat vanuit het persoonlijk perspectief van e<strong>en</strong> individuele<br />

wet<strong>en</strong>schapper. Gebrek aan begrip van de manier waarop wet<strong>en</strong>schappelijke<br />

k<strong>en</strong>nis tot stand komt, maakt het m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> moeilijk zich e<strong>en</strong> m<strong>en</strong>ing te vorm<strong>en</strong> over<br />

wet<strong>en</strong>schappelijke controverses. Om m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> te lat<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> hoe onderzoek werkt<br />

<strong>en</strong> h<strong>en</strong> de geleg<strong>en</strong>heid te bied<strong>en</strong> met wet<strong>en</strong>schappers in discussie te gaan is meer<br />

directe interactie nodig. Wet<strong>en</strong>schap richt zich op zak<strong>en</strong> die we nog niet wet<strong>en</strong> of<br />

met meer zekerheid will<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>. Zo'n zoektocht heeft zeker ook mediawaarde. <strong>De</strong><br />

andere kant van de medaille is dat die onzekerheid ook bepal<strong>en</strong>d is voor de manier<br />

waarop wet<strong>en</strong>schappers over hun werk sprek<strong>en</strong>. Meer de komma <strong>en</strong> het vraagtek<strong>en</strong><br />

wet<strong>en</strong>schapscommunicatie<br />

13


dan het uitroeptek<strong>en</strong> of de punt. Het zou goed zijn als duidelijk wordt gemaakt waar<br />

het wet<strong>en</strong>schappelijk proces nog in volle gang is, met grote onzekerhed<strong>en</strong> rond de<br />

uitkomst<strong>en</strong>, <strong>en</strong> waar wet<strong>en</strong>schappelijke k<strong>en</strong>nis met meer zekerheid gebruikt kan<br />

word<strong>en</strong>.<br />

Betrouwbaarheid<br />

Het beter zichtbaar mak<strong>en</strong> van het proces van wet<strong>en</strong>schappelijk onderzoek zou ook<br />

positieve effect<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> in politiek <strong>en</strong> beleid – zowel waar het gaat om de<br />

rol die wet<strong>en</strong>schappelijke k<strong>en</strong>nis speelt bij politieke besluit<strong>en</strong> (sci<strong>en</strong>ce for policy) als<br />

in het wet<strong>en</strong>schapsbeleid zelf (policy for sci<strong>en</strong>ce).<br />

Wet<strong>en</strong>schap is op e<strong>en</strong> meer ev<strong>en</strong>wichtige manier in politieke besluitvorming te<br />

betrekk<strong>en</strong> als duidelijk is hoe de betreff<strong>en</strong>de k<strong>en</strong>nis tot stand gekom<strong>en</strong> is: vanuit<br />

welke vraagstelling, b<strong>en</strong>aderingswijze <strong>en</strong> financieringsbronn<strong>en</strong>. Wie e<strong>en</strong>maal zicht<br />

heeft op het tot stand kom<strong>en</strong> van wet<strong>en</strong>schappelijke k<strong>en</strong>nis, zal ‘de wet<strong>en</strong>schap’<br />

nooit meer inroep<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> simpele feit<strong>en</strong>machine ter fundering van beleid. Er is<br />

immers altijd sprake van debat, kritiek <strong>en</strong> nieuwe ontwikkeling<strong>en</strong>. Dat betek<strong>en</strong>t<br />

niet dat wet<strong>en</strong>schap ‘dus’ ge<strong>en</strong> zinvolle rol kan spel<strong>en</strong> in politieke besluit<strong>en</strong>. Integ<strong>en</strong>deel:<br />

de kwaliteit van e<strong>en</strong> politiek debat kan alle<strong>en</strong> maar to<strong>en</strong>em<strong>en</strong> als de feit<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> inzicht<strong>en</strong> op basis waarvan besluit<strong>en</strong> word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> ook expliciet in het debat<br />

word<strong>en</strong> meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Dit ging bijvoorbeeld niet zo goed in de ophef rond de dodelijke<br />

EHEC bacterie in 2011. Ongefundeerde conclusies over de oorzaak van de uitbraak<br />

richtt<strong>en</strong> flinke schade aan in de tuinbouwsector. Het zal beleidsmakers, maar<br />

vaak ook de media, duidelijk(er) moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gemaakt dat er e<strong>en</strong> verschil is<br />

tuss<strong>en</strong> speculaties, hypothes<strong>en</strong> <strong>en</strong> gevalideerde hypothes<strong>en</strong>. Vervolg<strong>en</strong>s is het e<strong>en</strong><br />

politieke kwestie om te bepal<strong>en</strong> hoeveel zekerheid er nodig is om e<strong>en</strong> besluit op te<br />

baser<strong>en</strong>. In sommige gevall<strong>en</strong> zal beleid alle<strong>en</strong> gebaseerd word<strong>en</strong> op gevalideerde<br />

hypothes<strong>en</strong> (bijvoorbeeld t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van het effect van boetes), terwijl in andere<br />

gevall<strong>en</strong> uit voorzorg ook rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> wordt met nog niet gevalideerde hypothes<strong>en</strong><br />

(bijvoorbeeld om milieuramp<strong>en</strong> te voorkom<strong>en</strong>).<br />

Bek<strong>en</strong>dheid<br />

Op het terrein van wet<strong>en</strong>schapsbeleid zou meer k<strong>en</strong>nis van het wet<strong>en</strong>schappelijke<br />

proces ertoe bijdrag<strong>en</strong> dat dit beleid beter aansluit op de praktijk van het wet<strong>en</strong>schappelijk<br />

onderzoek. Persoonlijk contact van politici, bedrijfslev<strong>en</strong> <strong>en</strong> maatschappelijke<br />

instelling<strong>en</strong> met de wet<strong>en</strong>schapspraktijk kan verhelder<strong>en</strong> hoe belangrijk het<br />

is om ruimte te gev<strong>en</strong> aan ontwikkeling<strong>en</strong> op de werkvloer van de wet<strong>en</strong>schap, ook<br />

als die op korte termijn ge<strong>en</strong> direct economisch belang lijk<strong>en</strong> te hebb<strong>en</strong>. <strong>De</strong> innovatiekracht<br />

van ons land wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van het<br />

14 tuss<strong>en</strong> onderzoek <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>leving


onderwijs in de volle breedte <strong>en</strong> de dynamiek die nieuwe inzicht<strong>en</strong> <strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis vanuit<br />

de wet<strong>en</strong>schap teweegbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Beeldvorming<br />

Ook de beeldvorming over wet<strong>en</strong>schap als e<strong>en</strong> uitdag<strong>en</strong>d werkveld is gebaat bij<br />

e<strong>en</strong> duidelijker zichtbaarheid van het wet<strong>en</strong>schappelijke proces. Loopban<strong>en</strong> in onderzoek<br />

<strong>en</strong> R&D zoud<strong>en</strong> aan populariteit kunn<strong>en</strong> winn<strong>en</strong> als leerling<strong>en</strong> e<strong>en</strong> realistisch<br />

beeld krijg<strong>en</strong> van wat wet<strong>en</strong>schap is <strong>en</strong> wat wet<strong>en</strong>schappers do<strong>en</strong>. Middelbare<br />

scholier<strong>en</strong>, van vmbo tot vwo, schets<strong>en</strong> al te vaak e<strong>en</strong> beeld van de wet<strong>en</strong>schapper<br />

als e<strong>en</strong> oudere man met sprietig grijs haar in e<strong>en</strong> witte laboratoriumjas, die in e<strong>en</strong><br />

laboratorium ontploffing<strong>en</strong> veroorzaakt. <strong>De</strong>ze op zich onschadelijke karikatuur is<br />

lang geled<strong>en</strong> ontstaan in stripverhal<strong>en</strong> <strong>en</strong> tek<strong>en</strong>films, maar het is tek<strong>en</strong><strong>en</strong>d dat dit<br />

beeld zo hardnekkig is. Ook in speelfilms word<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappers vaak afgeschilderd<br />

als <strong>en</strong>igszins wazig, licht gestoord of zelfs gevaarlijk. Op zijn best zit e<strong>en</strong> professor<br />

in e<strong>en</strong> stoffige studeerkamer tuss<strong>en</strong> stapels boek<strong>en</strong> e<strong>en</strong> pijp te rok<strong>en</strong>. <strong>De</strong>ze<br />

beeldvorming kan op zijn minst ev<strong>en</strong>wichtiger: wet<strong>en</strong>schap is uitdag<strong>en</strong>d m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>werk.<br />

Randvoorwaard<strong>en</strong><br />

Om e<strong>en</strong> breed publiek te lat<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> wat de werking <strong>en</strong> de waarde van wet<strong>en</strong>schap<br />

is, moet aan e<strong>en</strong> aantal vereist<strong>en</strong> word<strong>en</strong> voldaan. Zo is het nodig dat wet<strong>en</strong>schappers<br />

<strong>en</strong> andere actor<strong>en</strong> in de wet<strong>en</strong>schapscommunicatie <strong>en</strong> -educatie de<br />

werking <strong>en</strong> waarde van wet<strong>en</strong>schap uitlegg<strong>en</strong> in begrijpelijke taal. Bij uitleg over<br />

eig<strong>en</strong> werk di<strong>en</strong><strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappers zich ervan bewust te zijn dat ze ook e<strong>en</strong> beeld<br />

gev<strong>en</strong> van ‘de wet<strong>en</strong>schap’. Ook is het nodig dat inspanning<strong>en</strong> op het terrein van<br />

wet<strong>en</strong>schapscommunicatie <strong>en</strong> -educatie e<strong>en</strong> volwaardige plaats krijg<strong>en</strong> in het tak<strong>en</strong>pakket<br />

van wet<strong>en</strong>schappers. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> is sam<strong>en</strong>spraak nodig met onderzoekers<br />

op het gebied van wet<strong>en</strong>schapseducatie <strong>en</strong> -communicatie: welke vorm<strong>en</strong> van<br />

communicatie <strong>en</strong> educatie ‘werk<strong>en</strong>’ om de boodschap over te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>?<br />

2.2 Werking <strong>en</strong> waarde van wet<strong>en</strong>schap<br />

Wat is wet<strong>en</strong>schap, wat do<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappers? Wet<strong>en</strong>schap is complex. <strong>De</strong> e<strong>en</strong>voudige<br />

red<strong>en</strong> daarvoor is dat de m<strong>en</strong>s <strong>en</strong> de wereld nou e<strong>en</strong>maal niet zo e<strong>en</strong> twee drie<br />

te begrijp<strong>en</strong> zijn. <strong>De</strong> werking <strong>en</strong> de waarde van wet<strong>en</strong>schap zijn niet voor niets ook<br />

zelf onderwerp van onderzoek in disciplines als wet<strong>en</strong>schapsfilosofie, techniekfilosofie<br />

<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schapssociologie. In lek<strong>en</strong>taal uitlegg<strong>en</strong> hoe wet<strong>en</strong>schap werkt is<br />

daarom niet altijd e<strong>en</strong>voudig. Het is in elk geval van belang om de volg<strong>en</strong>de vier<br />

punt<strong>en</strong> e<strong>en</strong> c<strong>en</strong>trale plaats te gev<strong>en</strong> in de communicatie over wet<strong>en</strong>schap?<br />

wet<strong>en</strong>schapscommunicatie<br />

15


1. Wet<strong>en</strong>schap ontwikkelt zich door het stell<strong>en</strong> van vrag<strong>en</strong><br />

Wet<strong>en</strong>schappers stell<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong>, stell<strong>en</strong> hypotheses op, onderzoek<strong>en</strong> deze kritisch,<br />

trekk<strong>en</strong> voorlopige conclusies. Ze stell<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong> bij de concept<strong>en</strong> van hun<br />

d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> <strong>en</strong> zoek<strong>en</strong> naar nieuwe concept<strong>en</strong> <strong>en</strong> verband<strong>en</strong>. Maar e<strong>en</strong> vast recept<br />

voor het beoef<strong>en</strong><strong>en</strong> van wet<strong>en</strong>schap is er niet. Bewijsvoering <strong>en</strong> argum<strong>en</strong>tatie<br />

zijn ess<strong>en</strong>tieel, maar creativiteit <strong>en</strong> e<strong>en</strong> kritische houding spel<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong> belangrijke<br />

rol. Wet<strong>en</strong>schap is niet alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong> antwoord<strong>en</strong>fabriek, maar vooral ook<br />

e<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong>machine: elk wet<strong>en</strong>schappelijk onderzoek levert nieuwe vrag<strong>en</strong> op,<br />

<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappelijke k<strong>en</strong>nis ontwikkelt zich door het stell<strong>en</strong> van goede, nieuwe<br />

vrag<strong>en</strong>. Bij het beantwoord<strong>en</strong> van die vrag<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappers fout<strong>en</strong><br />

mak<strong>en</strong>. Door de ingebouwde controlemechanism<strong>en</strong> word<strong>en</strong> die na <strong>en</strong>ige tijd<br />

doorgaans gecorrigeerd. Of er ontstaan nieuwe d<strong>en</strong>kkaders, waardoor eerdere<br />

vrag<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> ander licht kom<strong>en</strong> te staan. Op deze manier groeit de hoeveelheid<br />

verifieerbare k<strong>en</strong>nis waarop we kunn<strong>en</strong> vertrouw<strong>en</strong>, getuige het succes van wet<strong>en</strong>schappelijke<br />

beschrijving, duiding <strong>en</strong> voorspelling van vele f<strong>en</strong>om<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

toepasbaarheid van opgedane k<strong>en</strong>nis op velerlei terrein.<br />

Verder vernieuw<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> zich steeds door de grondslag<strong>en</strong> van vakgebied<strong>en</strong><br />

kritisch te bevrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> interpretatiekaders te verander<strong>en</strong>. Zo kunn<strong>en</strong><br />

nieuwe vakgebied<strong>en</strong> ontstaan <strong>en</strong> nieuwe sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong> aan het licht kom<strong>en</strong>.<br />

2. Wet<strong>en</strong>schap is veelvormig<br />

Wet<strong>en</strong>schap is e<strong>en</strong> verzamelnaam voor vele vakgebied<strong>en</strong>, die elk andere aspect<strong>en</strong><br />

van onze wereld bestuder<strong>en</strong>. In de beeldvorming zijn de natuurwet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong><br />

vaak dominant, wat ge<strong>en</strong> recht doet aan de vele wet<strong>en</strong>schappers in de geesteswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> in de sociale wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>. Al deze disciplines hebb<strong>en</strong><br />

eig<strong>en</strong> b<strong>en</strong>aderingswijz<strong>en</strong>, vraagstelling<strong>en</strong> <strong>en</strong> onderzoeksdomein<strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong><br />

ontwikkelt de wet<strong>en</strong>schap zich steeds verder richting interdisciplinariteit: onderzoekers<br />

in soms heel verschill<strong>en</strong>de vakgebied<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> steeds int<strong>en</strong>siever<br />

sam<strong>en</strong>. Sommige vorm<strong>en</strong> van onderzoek lat<strong>en</strong> zich niet e<strong>en</strong>s meer vang<strong>en</strong> in<br />

disciplinaire kaders. <strong>De</strong>ze veelvormigheid van wet<strong>en</strong>schap di<strong>en</strong>t, meer dan mom<strong>en</strong>teel<br />

het geval is, zichtbaar gemaakt te word<strong>en</strong> in wet<strong>en</strong>schapscommunicatie.<br />

3. Wet<strong>en</strong>schap is m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>werk<br />

Wet<strong>en</strong>schap wordt beoef<strong>en</strong>d door m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die met hun nieuwsgierigheid, creativiteit<br />

<strong>en</strong> kritische blik e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> stempel drukk<strong>en</strong> op hun werk. Wet<strong>en</strong>schap<br />

is bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> e<strong>en</strong> sociaal proces: hoewel individuele ‘held<strong>en</strong>’ zeker e<strong>en</strong> belangrijke<br />

rol spel<strong>en</strong>, ontwikkelt k<strong>en</strong>nis zich in e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schap van onderzoekers.<br />

Binn<strong>en</strong> zo’n geme<strong>en</strong>schap, <strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappelijke groep<strong>en</strong> onderling,<br />

is communicatie ess<strong>en</strong>tieel. Dat gebeurt dan ook doorlop<strong>en</strong>d <strong>en</strong> massaal in<br />

de vorm van wet<strong>en</strong>schappelijke publicaties, congress<strong>en</strong>, lezing<strong>en</strong> <strong>en</strong>zovoort.<br />

16 tuss<strong>en</strong> onderzoek <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>leving


Wet<strong>en</strong>schappers wissel<strong>en</strong> daarbij niet alle<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis uit, maar bouw<strong>en</strong> ook voort<br />

op elkaars werk, corriger<strong>en</strong> elkaar <strong>en</strong> inspirer<strong>en</strong> elkaar tot nieuwe ideeën. Omdat<br />

wet<strong>en</strong>schap m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>werk is, is ze niet onfeilbaar. Wel heeft wet<strong>en</strong>schap e<strong>en</strong><br />

ingebouwd controlemechanisme: wet<strong>en</strong>schappers beoordel<strong>en</strong> <strong>en</strong> corriger<strong>en</strong><br />

elkaars werk voortdur<strong>en</strong>d. Dat gebeurt voorafgaand aan de publicatie van resultat<strong>en</strong><br />

door peer review, maar ook lange tijd na verschijning van de publicatie<br />

door debat, het reproducer<strong>en</strong> van resultat<strong>en</strong> <strong>en</strong> correctie.<br />

4. Wet<strong>en</strong>schap is op vele manier<strong>en</strong> waardevol<br />

Wet<strong>en</strong>schap is als krachtige bron van k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> inzicht e<strong>en</strong> onlosmakelijk onderdeel<br />

van de sam<strong>en</strong>leving. Wet<strong>en</strong>schap heeft economische waarde: er zijn<br />

vele verbinding<strong>en</strong> mogelijk met het bedrijfslev<strong>en</strong>, waardoor wet<strong>en</strong>schappelijk<br />

onderzoek e<strong>en</strong> belangrijke rol kan spel<strong>en</strong> in innovatie. Wet<strong>en</strong>schap vormt de basis<br />

van wet<strong>en</strong>schappelijk onderwijs, niet alle<strong>en</strong> omdat er nieuwe k<strong>en</strong>nis wordt<br />

ontwikkeld, maar ook door de kritische, onafhankelijke d<strong>en</strong>kwijze die erbij<br />

hoort. Wet<strong>en</strong>schap helpt ons om politieke discussies beter te voer<strong>en</strong>. En om bij<br />

te drag<strong>en</strong> aan de oplossing van maatschappelijke problem<strong>en</strong> zoals ziekt<strong>en</strong>, de<br />

gevolg<strong>en</strong> van klimaatverandering, of de vrag<strong>en</strong> die de multiculturele sam<strong>en</strong>leving<br />

oproept (zie ook ‘<strong>De</strong> waard<strong>en</strong> van de wet<strong>en</strong>schap’, Ingrid Robeyns, 2010, op<br />

www.dejongeakademie.nl). Iedere<strong>en</strong> moet daarom k<strong>en</strong>nis kunn<strong>en</strong> nem<strong>en</strong> van<br />

wet<strong>en</strong>schappelijke <strong>en</strong> technologische ontwikkeling<strong>en</strong> die ingrijp<strong>en</strong> in ons dagelijks<br />

lev<strong>en</strong>, om ze beter te begrijp<strong>en</strong> <strong>en</strong> zich e<strong>en</strong> m<strong>en</strong>ing te kunn<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong>.<br />

2.3 Wet<strong>en</strong>schapscommunicatie – wie doet wat?<br />

Beeldvorming van wet<strong>en</strong>schap vindt in het algeme<strong>en</strong> plaats op verschill<strong>en</strong>de manier<strong>en</strong>,<br />

vaak sam<strong>en</strong>gevat als wet<strong>en</strong>schapseducatie of wet<strong>en</strong>schapscommunicatie.<br />

<strong>De</strong>ze vakgebied<strong>en</strong> zijn volop in ontwikkeling, maar de al ontwikkelde k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong><br />

inzicht<strong>en</strong> zijn veelal nog onbek<strong>en</strong>d bij wet<strong>en</strong>schappers <strong>en</strong> andere betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> bij<br />

wet<strong>en</strong>schapeducatie <strong>en</strong> -communicatie.<br />

Wet<strong>en</strong>schapseducatie, het ‘vertrouwd mak<strong>en</strong> met wet<strong>en</strong>schappelijk d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

do<strong>en</strong>’, zou moet<strong>en</strong> plaatsvind<strong>en</strong> in de hele ket<strong>en</strong> van onderwijs, waaronder het primair<br />

<strong>en</strong> voortgezet onderwijs <strong>en</strong> de opleidingstraject<strong>en</strong> voor lerar<strong>en</strong>. Buit<strong>en</strong> het<br />

onderwijs is sprake van wet<strong>en</strong>schapseducatie via educatieve media, games, sci<strong>en</strong>ce<br />

c<strong>en</strong>ters <strong>en</strong> dergelijke. We sprek<strong>en</strong> over wet<strong>en</strong>schapscommunicatie als het gaat om<br />

‘het vertal<strong>en</strong> van wet<strong>en</strong>schappelijke inzicht<strong>en</strong> <strong>en</strong> het overdrag<strong>en</strong> van <strong>en</strong>thousiasme<br />

voor wet<strong>en</strong>schap <strong>en</strong> het wet<strong>en</strong>schapsbedrijf naar e<strong>en</strong> breder publiek’. Wet<strong>en</strong>schapseducatie<br />

<strong>en</strong> -communicatie ligg<strong>en</strong> in elkaars verl<strong>en</strong>gde. Ze drag<strong>en</strong> gezam<strong>en</strong>lijk<br />

bij aan wat ‘wet<strong>en</strong>schapsbewustwording’ of ‘bewustwording van onderzoek<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> ontwerp<strong>en</strong>’ wordt g<strong>en</strong>oemd. Het gaat daarbij <strong>en</strong>erzijds om de bewustwording<br />

wet<strong>en</strong>schapscommunicatie<br />

17


van wat wet<strong>en</strong>schap is <strong>en</strong> hoe het werkt, anderzijds om de rol die wet<strong>en</strong>schap in de<br />

sam<strong>en</strong>leving heeft <strong>en</strong> de manier waarop het publiek die rol ervaart. Bij deze ervaring<br />

spel<strong>en</strong> emoties e<strong>en</strong> rol, zoals fascinatie of ongerustheid, maar ook begrip van<br />

de materie, herk<strong>en</strong>ning in het eig<strong>en</strong> d<strong>en</strong>kkader <strong>en</strong> het gevoel er controle op te kunn<strong>en</strong><br />

uitoef<strong>en</strong><strong>en</strong> of er zelf iets mee te kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong>.<br />

Er zijn verschill<strong>en</strong>de partij<strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong> bij ‘wet<strong>en</strong>schapsbewustwording’: leerkracht<strong>en</strong><br />

in het primair <strong>en</strong> voortgezet onderwijs, journalist<strong>en</strong>, communicatiemedewerkers,<br />

wet<strong>en</strong>schappers zelf, <strong>en</strong> indirect, wet<strong>en</strong>schapsbestuurders. <strong>De</strong>ze partij<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong><br />

niet alle<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de expertises maar ook uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de belang<strong>en</strong>. <strong>De</strong> mate<br />

<strong>en</strong> manier waarop de verschill<strong>en</strong>de partij<strong>en</strong> profijt hebb<strong>en</strong> van wet<strong>en</strong>schap bepaalt<br />

in hoge mate hoe wet<strong>en</strong>schapscommunicatie gestalte krijgt <strong>en</strong> hoeveel tijd er aan<br />

besteed kan word<strong>en</strong>. Het verbeter<strong>en</strong> van het maatschappelijk bewustzijn van de<br />

werking <strong>en</strong> waarde van wet<strong>en</strong>schap vergt verandering<strong>en</strong> van attitude <strong>en</strong> beleid van<br />

alle betrokk<strong>en</strong> partij<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> uitwisseling van expertise. Wij zull<strong>en</strong> in afzonderlijke<br />

aanbeveling<strong>en</strong> uitwerk<strong>en</strong> welke verandering<strong>en</strong> ons inzi<strong>en</strong>s nodig zijn.<br />

18 tuss<strong>en</strong> onderzoek <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>leving


3. optimaliser<strong>en</strong> van<br />

wet<strong>en</strong>schapscommunicatie<br />

3.1 Aanbeveling<strong>en</strong> – wet<strong>en</strong>schappers<br />

<strong>De</strong> meeste wet<strong>en</strong>schappers zijn ge<strong>en</strong> experts in het uitlegg<strong>en</strong> van de inhoud van<br />

hun werk of de aard van hun vakgebied aan e<strong>en</strong> breed publiek. Maar publieke aandacht<br />

voor het werk van wet<strong>en</strong>schappers kan leid<strong>en</strong> tot grotere waardering voor<br />

hun werk <strong>en</strong> help<strong>en</strong> bij het vermarkt<strong>en</strong> van hun k<strong>en</strong>nis. Ook universitaire opleiding<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> direct belang bij naamsbek<strong>en</strong>dheid, onder meer voor de werving<br />

van stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. <strong>De</strong>ze belang<strong>en</strong> beïnvloed<strong>en</strong> in sterke mate de huidige vorm van wet<strong>en</strong>schapscommunicatie.<br />

<strong>De</strong> nadruk ligt op publiciteit rond mediag<strong>en</strong>ieke ontdekking<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> onderzoek dat aanhaakt bij de actualiteit, e<strong>en</strong> werkwijze die inspeelt op<br />

de w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> belang<strong>en</strong> van de media. In het onderwijs is de doelgroep van wet<strong>en</strong>schapsvoorlichting<br />

vaak de bov<strong>en</strong>bouw van het vwo: uit die groep moet<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> geworv<strong>en</strong>. <strong>De</strong> onderbouw wordt hooguit b<strong>en</strong>aderd met het oogmerk<br />

om meer leerling<strong>en</strong> ‘exact’ te lat<strong>en</strong> kiez<strong>en</strong>; de basisschool is bij veel universiteit<strong>en</strong><br />

nauwelijks in beeld, ook al is er met de komst van de Wet<strong>en</strong>schapsknooppunt<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

bemoedig<strong>en</strong>d begin voor sam<strong>en</strong>werking gemaakt.<br />

Al met al is dit ge<strong>en</strong> optimale basis voor e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>wichtige beeldvorming rond wet<strong>en</strong>schap.<br />

E<strong>en</strong> groot aantal wet<strong>en</strong>schappers heeft pot<strong>en</strong>tieel tal<strong>en</strong>t voor het uitlegg<strong>en</strong><br />

van hun vak aan lek<strong>en</strong>. Wat ontbreekt is ervaring in wet<strong>en</strong>schapseducatie <strong>en</strong><br />

-communicatie om e<strong>en</strong> werkelijk effectieve bijdrage te kunn<strong>en</strong> lever<strong>en</strong> aan wet<strong>en</strong>schapsbewustwording.<br />

<strong>De</strong> norm zou moet<strong>en</strong> zijn dat wet<strong>en</strong>schapscommunicatie integraal deel uitmaakt<br />

van het wet<strong>en</strong>schappelijke werk. Hoewel niet van iedere individuele wet<strong>en</strong>schapper<br />

kan word<strong>en</strong> verwacht dat hij zich met het brede publiek bezighoudt, is het wel<br />

noodzakelijk om deze doelstelling te formuler<strong>en</strong> op het niveau van onderzoeksgroep<strong>en</strong>,<br />

afdeling<strong>en</strong> of institut<strong>en</strong>. In algem<strong>en</strong>e zin hor<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappers zich verantwoordelijk<br />

te voel<strong>en</strong> om hun werk voor het publiek toegankelijk te mak<strong>en</strong>. Het<br />

optimaliser<strong>en</strong> van wet<strong>en</strong>schapscommunicatie<br />

19


is immers diezelfde sam<strong>en</strong>leving die dit onderzoek mede mogelijk maakt <strong>en</strong> er de<br />

gevolg<strong>en</strong> van ondervindt.<br />

Wet<strong>en</strong>schappers hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> verantwoordelijkheid in het toelicht<strong>en</strong> van hun werk<br />

voor e<strong>en</strong> groot publiek <strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> zich op<strong>en</strong> te stell<strong>en</strong> voor contact met de sam<strong>en</strong>leving.<br />

Concreet stell<strong>en</strong> wij de volg<strong>en</strong>de acties voor:<br />

• Wet<strong>en</strong>schappers di<strong>en</strong><strong>en</strong> deel te nem<strong>en</strong> aan training<strong>en</strong> voor wet<strong>en</strong>schapsbewustwording<br />

(zie ook punt 3.2 advies wet<strong>en</strong>schapsbestuurders).<br />

• Belangrijke aspect<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> dergelijke cursus zijn aandacht voor het overdrag<strong>en</strong><br />

van de werking <strong>en</strong> waarde van wet<strong>en</strong>schap (zie 2.2), training in het omgaan<br />

met de media, maar ook in het b<strong>en</strong>utt<strong>en</strong> van andere kanal<strong>en</strong>, zoals k<strong>en</strong>niscafés,<br />

sociale media als twitter <strong>en</strong> het bijhoud<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> website of weblog. Op die<br />

manier kunn<strong>en</strong> meer m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> rechtstreeks voeling krijg<strong>en</strong> met de praktijk van<br />

het wet<strong>en</strong>schappelijk bedrijf.<br />

• Wet<strong>en</strong>schappers di<strong>en</strong><strong>en</strong> kritisch <strong>en</strong> weloverwog<strong>en</strong> om te gaan met mediaverzoek<strong>en</strong>.<br />

Ze vermijd<strong>en</strong> het om als wet<strong>en</strong>schapper uitsprak<strong>en</strong> te do<strong>en</strong> die expertise<br />

vereist die ze niet bezitt<strong>en</strong>.<br />

• Stimuleer wet<strong>en</strong>schappelijk onderzoek naar <strong>en</strong> k<strong>en</strong>nisdeling van effectieve vorm<strong>en</strong><br />

van wet<strong>en</strong>schapscommunicatie <strong>en</strong> -educatie. Maak best practises toegankelijk<br />

voor andere wet<strong>en</strong>schappers.<br />

3.2 Aanbeveling<strong>en</strong> – wet<strong>en</strong>schapsbestuurders<br />

Optimale wet<strong>en</strong>schapscommunicatie vereist aanscherping van het beleid van universiteit<strong>en</strong>,<br />

zowel voor de prioriteit<strong>en</strong> in marketing <strong>en</strong> communicatie als in de beoordeling<br />

<strong>en</strong> waardering van activiteit<strong>en</strong> van wet<strong>en</strong>schappers op het gebied van<br />

wet<strong>en</strong>schapsbewustwording. Sinds vele jar<strong>en</strong> conc<strong>en</strong>trer<strong>en</strong> universiteit<strong>en</strong> zich in<br />

hun communicatie, onder to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>de financiële druk, op stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>werving <strong>en</strong><br />

mediag<strong>en</strong>ieke publiciteit. Dit draagt niet altijd in positieve zin bij aan het bewustzijn<br />

van de rol van wet<strong>en</strong>schap in de maatschappij. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> is er weinig waardering<br />

noch <strong>en</strong>igerlei comp<strong>en</strong>satie voor onderzoeksgroep<strong>en</strong> <strong>en</strong> individuele wet<strong>en</strong>schappers<br />

die hun werk toelicht<strong>en</strong> in de media, laat staan voor minder in het oog<br />

spring<strong>en</strong>de bijdrag<strong>en</strong> als gastless<strong>en</strong> op schol<strong>en</strong>, bijdrag<strong>en</strong> aan lerar<strong>en</strong>opleiding<strong>en</strong> of<br />

publiekslezing<strong>en</strong>. <strong>De</strong>ze inspanning<strong>en</strong> kost<strong>en</strong> weliswaar tijd, maar hebb<strong>en</strong> ook e<strong>en</strong><br />

20 tuss<strong>en</strong> onderzoek <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>leving


grote opbr<strong>en</strong>gst. Persoonlijk contact met e<strong>en</strong> gedrev<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schapper kan zeer stimuler<strong>en</strong>d<br />

<strong>en</strong> verhelder<strong>en</strong>d werk<strong>en</strong>, <strong>en</strong> inzicht in de praktijk van het wet<strong>en</strong>schapsbedrijf<br />

stelt m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> beter in staat zich er mondig <strong>en</strong> kritisch toe te verhoud<strong>en</strong>.<br />

Bijzondere aandacht verdi<strong>en</strong>t de wet<strong>en</strong>schapseducatie in het primair onderwijs <strong>en</strong><br />

de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Op deze leeftijd beginn<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong><br />

zich e<strong>en</strong> toekomstperspectief te vorm<strong>en</strong> <strong>en</strong> sluit<strong>en</strong> ze soms al loopban<strong>en</strong> uit omdat<br />

die niet aantrekkelijk g<strong>en</strong>oeg lijk<strong>en</strong>. Interactie van onderzoekers met ontvankelijke<br />

<strong>en</strong> nieuwsgierige jonger<strong>en</strong> draagt bij aan e<strong>en</strong> realistischer beeld van wet<strong>en</strong>schappelijk<br />

werk. Leerling<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> zo meer kijk op de fascinatie van wet<strong>en</strong>schappers voor<br />

vraag <strong>en</strong> antwoord, maar ook op de mogelijkhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> beperking<strong>en</strong> van wet<strong>en</strong>schap,<br />

de maatschappelijke opbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong> <strong>en</strong> bedreiging<strong>en</strong>. Veel wet<strong>en</strong>schappers zijn op die<br />

manier voor het eerst geïnteresseerd geraakt in e<strong>en</strong> loopbaan in de wet<strong>en</strong>schap.<br />

Vooral op basisschol<strong>en</strong> strekt het bereik van dit type activiteit<strong>en</strong> zich bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong><br />

uit tot de omgeving van het kind, de ouders voorop. Meewerk<strong>en</strong> aan het vergrot<strong>en</strong><br />

van k<strong>en</strong>nis over wet<strong>en</strong>schap <strong>en</strong> onderzoek<strong>en</strong>d ler<strong>en</strong> in lerar<strong>en</strong>opleiding<strong>en</strong> werkt op<br />

termijn positief uit voor grote aantall<strong>en</strong> leerling<strong>en</strong>. Met het oog op het belang van<br />

wet<strong>en</strong>schapseducatie in het primair <strong>en</strong> voortgezet onderwijs zoud<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schapsbestuurders<br />

activiteit<strong>en</strong> op dit terrein moet<strong>en</strong> faciliter<strong>en</strong> <strong>en</strong> stimuler<strong>en</strong>.<br />

Concreet stell<strong>en</strong> wij de volg<strong>en</strong>de acties voor:<br />

• Activiteit<strong>en</strong> op het gebied van wet<strong>en</strong>schapscommunicatie <strong>en</strong> -educatie krijg<strong>en</strong><br />

expliciet e<strong>en</strong> plaats in de onderzoeksvisitaties <strong>en</strong> in de evaluaties van onderzoeksfinancier<strong>en</strong>de<br />

instelling<strong>en</strong> zoals NWO. <strong>De</strong>ze activiteit<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> erk<strong>en</strong>d te<br />

word<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> belangrijke vorm van k<strong>en</strong>nisvalorisatie. In het verl<strong>en</strong>gde hiervan<br />

word<strong>en</strong> de beoordelingscriteria <strong>en</strong> bevorderingscriteria voor wet<strong>en</strong>schappelijke<br />

staf uitgebreid met activiteit<strong>en</strong> in wet<strong>en</strong>schapseducatie <strong>en</strong> -communicatie.<br />

<strong>De</strong>ze activiteit<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> deels in de plaats kom<strong>en</strong> van andere tak<strong>en</strong> als managem<strong>en</strong>t<br />

of onderwijs.<br />

• <strong>De</strong> Wet<strong>en</strong>schapsknooppunt<strong>en</strong> word<strong>en</strong> stevig ingebed in de universiteit. Financiering<br />

wordt veiliggesteld zodat vakkundige medewerkers met e<strong>en</strong> goed perspectief<br />

kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aangetrokk<strong>en</strong>. (Het belang van Wet<strong>en</strong>schapsknooppunt<strong>en</strong><br />

is uitgewerkt in de KNAW beleidsag<strong>en</strong>da ‘Enthousiasmer<strong>en</strong> van leerling<strong>en</strong> in<br />

het primair <strong>en</strong> voortgezet onderwijs voor wet<strong>en</strong>schappelijk onderzoek, 2011’).<br />

• In opdracht van universiteit<strong>en</strong> ontwikkel<strong>en</strong> deskundig<strong>en</strong> op dit terrein training<strong>en</strong><br />

voor wet<strong>en</strong>schappers over wet<strong>en</strong>schapsbewustwording. Communicatieafdeling<strong>en</strong><br />

van universiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> onderzoeksinstitut<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> hiervoor als organisatorische<br />

basis di<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

optimaliser<strong>en</strong> van wet<strong>en</strong>schapscommunicatie<br />

21


• <strong>De</strong> mogelijkhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> effect<strong>en</strong> van de inzet van stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> promov<strong>en</strong>di bij wet<strong>en</strong>schapseducatie<br />

<strong>en</strong> -communicatie wordt onderzocht <strong>en</strong> zo mogelijk uitgebreid.<br />

Het communicer<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> breder publiek is e<strong>en</strong> ess<strong>en</strong>tiële, maar ondergewaardeerde<br />

academische vaardigheid, die zou moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> beloond met<br />

studiepunt<strong>en</strong>. Het is van belang om stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> promov<strong>en</strong>di te betrekk<strong>en</strong> bij<br />

project<strong>en</strong> waarbij ervar<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappers e<strong>en</strong> voorbeeldrol hebb<strong>en</strong>.<br />

• Aan de toek<strong>en</strong>ning van wet<strong>en</strong>schappelijke subsidies wordt e<strong>en</strong> plicht tot wet<strong>en</strong>schapscommunicatie<br />

gekoppeld.<br />

• Wet<strong>en</strong>schappers di<strong>en</strong><strong>en</strong> uitgedaagd te word<strong>en</strong> zich actief te <strong>en</strong>gager<strong>en</strong> in wet<strong>en</strong>schapscommunicatie,<br />

bijvoorbeeld door aan te hak<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> aantal bestaande<br />

best practices, zoals de programma’s van de diverse sci<strong>en</strong>ce cafés in het land, het<br />

opzett<strong>en</strong> <strong>en</strong> bijhoud<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> website of weblog, <strong>en</strong> bijdrag<strong>en</strong> aan maatschappelijke<br />

discussie via opiniepagina’s, radio <strong>en</strong> televisie.<br />

• Wet<strong>en</strong>schappers reserver<strong>en</strong> één proc<strong>en</strong>t van hun (NWO-)subsidies voor wet<strong>en</strong>schapseducatie<br />

of -communicatie. Zij kunn<strong>en</strong> die activiteit zo nodig uitbested<strong>en</strong><br />

aan collega's of ander<strong>en</strong> die daar meer bedrev<strong>en</strong> in zijn.<br />

3.3 Aanbeveling<strong>en</strong> – journalistiek <strong>en</strong> communicatie<br />

Wet<strong>en</strong>schapsjournalist<strong>en</strong> <strong>en</strong> -voorlichters zijn experts in het wekk<strong>en</strong> van belangstelling,<br />

het snel <strong>en</strong> helder uitlegg<strong>en</strong> van ingewikkelde materie <strong>en</strong> het aanjag<strong>en</strong> van<br />

kritische discussies.<br />

Wet<strong>en</strong>schapsvoorlichters van universiteit<strong>en</strong> richt<strong>en</strong> zich over het algeme<strong>en</strong> meer<br />

op mediag<strong>en</strong>ieke uitkomst<strong>en</strong> van wet<strong>en</strong>schappelijk onderzoek dan op het proces<br />

van wet<strong>en</strong>schap zelf. Zo daar wel al aandacht voor is, dan is die doorgaans – de<br />

interesse van de massamedia volg<strong>en</strong>d – gericht op de persoon van de onderzoeker<br />

<strong>en</strong> niet zozeer op het onderzoeksteam, de waarde van het werk van voorgangers, de<br />

gevolgde method<strong>en</strong>, de financiering, de rol van peer review <strong>en</strong> andere aspect<strong>en</strong> van<br />

de wet<strong>en</strong>schappelijke praktijk. Daarmee kan e<strong>en</strong> onvolledig beeld van wet<strong>en</strong>schap<br />

ontstaan.<br />

Wet<strong>en</strong>schapsjournalist<strong>en</strong> op hun beurt hebb<strong>en</strong> niet altijd de ruimte <strong>en</strong> de tijd om<br />

zich grondig in e<strong>en</strong> onderwerp te verdiep<strong>en</strong> <strong>en</strong> hoor <strong>en</strong> wederhoor toe te pass<strong>en</strong>.<br />

Gewone verslaggevers staan onder nog grotere tijdsdruk, maar moet<strong>en</strong> toch vaak<br />

bericht<strong>en</strong> over complexe onderwerp<strong>en</strong> waarmee ze niet vertrouwd zijn. Dit werkt<br />

22 tuss<strong>en</strong> onderzoek <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>leving


fout<strong>en</strong> in de hand. Het zou e<strong>en</strong> belangrijke stap in de goede richting zijn als opleiding<strong>en</strong><br />

journalistiek <strong>en</strong> communicatie expliciet aandacht zoud<strong>en</strong> gaan bested<strong>en</strong> aan<br />

de werking van het wet<strong>en</strong>schappelijk bedrijf <strong>en</strong> aan de maatschappelijke functies<br />

die wet<strong>en</strong>schap vervult.<br />

Concreet stell<strong>en</strong> wij de volg<strong>en</strong>de acties voor:<br />

• <strong>De</strong> werking <strong>en</strong> waarde van wet<strong>en</strong>schap zou in opleiding<strong>en</strong> journalistiek <strong>en</strong> communicatie<br />

aan bod moet<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>. <strong>De</strong> universiteit<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> hiervoor gastdoc<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

aanbied<strong>en</strong>. Ook zijn meeloopstages te organiser<strong>en</strong>, waarbij stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

journalistiek <strong>en</strong> communicatie e<strong>en</strong> inkijkje in de wet<strong>en</strong>schapspraktijk krijg<strong>en</strong>.<br />

Daarnaast kunn<strong>en</strong> meer netwerkdag<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappers <strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schapsjournalist<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> georganiseerd, naar analogie van NWO Bess<strong>en</strong>sap.<br />

• E<strong>en</strong> belangrijk aspect van verantwoordelijke journalistiek is de controle van<br />

bronn<strong>en</strong>. Dit is vergelijkbaar met het peer review proces <strong>en</strong> het strev<strong>en</strong> naar herhaalbaarheid<br />

van resultat<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de wet<strong>en</strong>schap. Nagaan of er e<strong>en</strong> peer reviewed<br />

publicatie t<strong>en</strong> grondslag ligt aan e<strong>en</strong> persbericht over e<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappelijk<br />

onderwerp is e<strong>en</strong> basisvoorwaarde om te controler<strong>en</strong> of e<strong>en</strong> bericht betrouwbaar<br />

is. Roept e<strong>en</strong> bepaalde stelling of vondst bijvoorbeeld vrag<strong>en</strong> op, of e<strong>en</strong><br />

grote belofte voor de toekomst, dan getuigt het van zorgvuldigheid om navraag<br />

te do<strong>en</strong> bij andere onderzoekers in betreff<strong>en</strong>de vakgebied. Voor alles is het publiek<br />

gebaat bij e<strong>en</strong> heldere, g<strong>en</strong>uanceerde pres<strong>en</strong>tatie van wet<strong>en</strong>schappelijke<br />

resultat<strong>en</strong> die s<strong>en</strong>satie vermijdt.<br />

3.4 Aanbeveling<strong>en</strong> – primair <strong>en</strong> voortgezet onderwijs<br />

Er zijn twee belangrijke argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> om kinder<strong>en</strong> van jongs af aan vertrouwd te<br />

mak<strong>en</strong> met wet<strong>en</strong>schappelijk d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> <strong>en</strong> do<strong>en</strong>. Tal<strong>en</strong>t moet tijdig word<strong>en</strong> onderk<strong>en</strong>d<br />

<strong>en</strong> de b<strong>en</strong>odigde ruimte krijg<strong>en</strong> om te kunn<strong>en</strong> groei<strong>en</strong>. <strong>De</strong> vrucht<strong>en</strong> van wet<strong>en</strong>schappelijk<br />

onderzoek nem<strong>en</strong>, gevraagd <strong>en</strong> ongevraagd, e<strong>en</strong> steeds promin<strong>en</strong>tere<br />

plaats in ieders lev<strong>en</strong> in. Fundam<strong>en</strong>teel <strong>en</strong> toegepast wet<strong>en</strong>schappelijk onderzoek<br />

moet<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> op spelers <strong>en</strong> op fans: appreciatie <strong>en</strong> draagvlak zijn <strong>en</strong> blijv<strong>en</strong><br />

belangrijk.<br />

Om werk te kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> betere bewustwording <strong>en</strong> beeldvorming van<br />

wet<strong>en</strong>schap is het noodzakelijk zo vroeg mogelijk in de schoolcarrière te beginn<strong>en</strong>:<br />

in het basisonderwijs. Om inspanning<strong>en</strong> daar kans van slag<strong>en</strong> te gev<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> leerkracht<strong>en</strong><br />

in het primair onderwijs <strong>en</strong> in de onderbouw van het voortgezet onderwijs<br />

vertrouwd(er) word<strong>en</strong> gemaakt met wet<strong>en</strong>schappelijk onderzoek <strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappelijk<br />

d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>.<br />

optimaliser<strong>en</strong> van wet<strong>en</strong>schapscommunicatie<br />

23


Leerkracht<strong>en</strong> zijn experts in het opbouw<strong>en</strong> van k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> begrip van e<strong>en</strong> grote hoeveelheid<br />

stof op e<strong>en</strong> pass<strong>en</strong>d niveau. Lerar<strong>en</strong> in het voortgezet onderwijs (VO) zijn<br />

vaak opgeleid in e<strong>en</strong> specifiek vak. Zij kunn<strong>en</strong> hun inhoudelijke k<strong>en</strong>nis middels nascholing<br />

bijhoud<strong>en</strong>. Leerkracht<strong>en</strong> in het basisonderwijs (PO) zijn algeme<strong>en</strong> opgeleid<br />

met veel aandacht voor didactische vaardighed<strong>en</strong>. Zij kom<strong>en</strong> maar zeer beperkt<br />

in aanraking met wet<strong>en</strong>schap <strong>en</strong> techniek. Daarbij komt dat veel leerkracht<strong>en</strong> in het<br />

primair onderwijs van nature e<strong>en</strong> zekere huiver hebb<strong>en</strong> voor wet<strong>en</strong>schap die zij als<br />

‘moeilijk’ <strong>en</strong> daarmee als moeilijk overdraagbaar ervar<strong>en</strong>.<br />

Het lesprogramma van het primair onderwijs biedt nauwelijks ruimte voor wet<strong>en</strong>schapsbewustwording<br />

of onderzoek<strong>en</strong>d ler<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> van de oorzak<strong>en</strong> is dat schol<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> afgerek<strong>en</strong>d op meetbare prestaties, af te lez<strong>en</strong> aan de Cito-scores. Het vak<br />

wereldoriëntatie, waarin wet<strong>en</strong>schap <strong>en</strong> techniek e<strong>en</strong> rol van belang spel<strong>en</strong>, wordt<br />

daarin wel getoetst maar niet meegerek<strong>en</strong>d.<br />

Lesmethod<strong>en</strong> <strong>en</strong> wettelijk voorgeschrev<strong>en</strong> kerndoel<strong>en</strong> <strong>en</strong> leerlijn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> dat lerar<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> leerkracht<strong>en</strong> vooral bezig zijn verplichte stof af te handel<strong>en</strong>, waarbij zij<br />

noodgedwong<strong>en</strong> vooral de method<strong>en</strong> van educatieve uitgeverij<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>. Zowel in<br />

deze lesmethod<strong>en</strong> als in nascholing van lerar<strong>en</strong> zijn verbetering<strong>en</strong> mogelijk. Zo zou<br />

vermed<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> dat de nadruk ligt op 'weetjes' <strong>en</strong> op techniek. In plaats<br />

van bijvoorbeeld e<strong>en</strong>voudige proefjes voor te schrijv<strong>en</strong> waarvan het antwoord tevor<strong>en</strong><br />

al vaststaat (zodat het antwoord van e<strong>en</strong> leerling ‘goed’ of ‘fout’ is) is het beter<br />

om aan te sluit<strong>en</strong> bij de onderzoek<strong>en</strong>de houding die kinder<strong>en</strong> van jongs af aan hebb<strong>en</strong>.<br />

Dit ‘onderzoek<strong>en</strong>d <strong>en</strong> ontwerp<strong>en</strong>d ler<strong>en</strong>’ is ook in te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> bij taal <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

Net als in de wet<strong>en</strong>schap zelf is de kern daarvan het stell<strong>en</strong> van vrag<strong>en</strong> – door<br />

leerkracht<strong>en</strong> <strong>en</strong> leerling<strong>en</strong>.<br />

Bij het ontwikkel<strong>en</strong> van project<strong>en</strong> voor basisschoolleerling<strong>en</strong> is het van belang e<strong>en</strong><br />

brug te slaan tuss<strong>en</strong> formeel (binn<strong>en</strong>schools) <strong>en</strong> informeel (buit<strong>en</strong>schools) ler<strong>en</strong>,<br />

bijvoorbeeld via scouting, sport, tv <strong>en</strong> games. Idealiter ontstaat e<strong>en</strong> vanzelfsprek<strong>en</strong>de<br />

lijn die van de basisschool doorloopt in het voorgezet onderwijs.<br />

Er bestaat e<strong>en</strong> onoverzichtelijk woud van websites, programma’s <strong>en</strong> lesmaterial<strong>en</strong><br />

gericht op wet<strong>en</strong>schap <strong>en</strong> techniek. Om deze op waarde te beoordel<strong>en</strong> is moeilijk.<br />

<strong>De</strong>rgelijke material<strong>en</strong> zijn bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> vaak gericht op wet<strong>en</strong>schappelijke feit<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

niet of nauwelijks op hoe wet<strong>en</strong>schap in zijn werk gaat. Als er al sprake is van het<br />

stimuler<strong>en</strong> van eig<strong>en</strong> onderzoek door leerling<strong>en</strong>, dan is dat veelal inflexibel <strong>en</strong> receptmatig.<br />

Op langere termijn is e<strong>en</strong> belangrijke verbetering te boek<strong>en</strong> door meer<br />

academici voor de klas te krijg<strong>en</strong> <strong>en</strong> ruimte te schepp<strong>en</strong> voor wet<strong>en</strong>schappelijke<br />

vorming op pabo's <strong>en</strong> in de lerar<strong>en</strong>opleiding<strong>en</strong>. Op korte termijn is het haalbaar<br />

24 tuss<strong>en</strong> onderzoek <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>leving


om leerkracht<strong>en</strong> nascholing <strong>en</strong> professionaliseringstraject<strong>en</strong> aan te bied<strong>en</strong> <strong>en</strong> om<br />

leerling<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis te lat<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> met wet<strong>en</strong>schappers. E<strong>en</strong> eerste punt van zorg<br />

daarbij is dat er slechts e<strong>en</strong> klein aantal wet<strong>en</strong>schappers actief kan zijn in het PO <strong>en</strong><br />

VO terwijl het aantal leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong> schol<strong>en</strong> zeer groot is. E<strong>en</strong> tweede punt van zorg<br />

is dat er vaak maar beperkte tijd is voor nascholing, <strong>en</strong> doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> dan vaak (moet<strong>en</strong>)<br />

kiez<strong>en</strong> voor taal <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> omdat deze prestaties ‘tell<strong>en</strong>’ in de Cito.<br />

Concreet stell<strong>en</strong> wij de volg<strong>en</strong>de acties voor:<br />

• Onder landelijke regie, bijvoorbeeld van de KNAW, ontwikkel<strong>en</strong> de universiteit<strong>en</strong><br />

cursuss<strong>en</strong> rond wet<strong>en</strong>schappelijke attitude <strong>en</strong> vorming voor de pabo's. Ook<br />

kunn<strong>en</strong> meeloopstages word<strong>en</strong> georganiseerd waarbij e<strong>en</strong> kijkje in de wet<strong>en</strong>schapspraktijk<br />

wordt gebod<strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> ontmoetingsdag<strong>en</strong> of netwerkdag<strong>en</strong><br />

tuss<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappers <strong>en</strong> leerkracht<strong>en</strong> word<strong>en</strong> georganiseerd.<br />

• <strong>De</strong> regionale Wet<strong>en</strong>schapsknooppunt<strong>en</strong> <strong>en</strong> NLT-steunpunt<strong>en</strong> (voor het vak Natuur,<br />

Lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> Technologie) bij de universiteit<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> zich verder te ontwikkel<strong>en</strong>.<br />

Zij moet<strong>en</strong> inhoudelijke programma’s kunn<strong>en</strong> bied<strong>en</strong> aan schol<strong>en</strong> in de<br />

omgeving. Dit vraagt om het ontwikkel<strong>en</strong> van visie op het tot stand br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van<br />

wet<strong>en</strong>schapsbewustwording bij zowel leerling<strong>en</strong> (<strong>en</strong> indirect hun ouders) als de<br />

leerkracht<strong>en</strong> in het primair onderwijs <strong>en</strong> voortgezet onderwijs.<br />

• Pabo’s gaan onderzoek<strong>en</strong>d <strong>en</strong> ontwerp<strong>en</strong>d ler<strong>en</strong> invlecht<strong>en</strong> in het curriculum.<br />

Doel daarvan is doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> aan de pabo – <strong>en</strong> via h<strong>en</strong> op termijn de<br />

leerling<strong>en</strong> in het primair onderwijs – vertrouwd te mak<strong>en</strong> met ler<strong>en</strong> via het stell<strong>en</strong><br />

van vrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> het zoek<strong>en</strong> naar antwoord<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s de onderzoekscyclus van<br />

de wet<strong>en</strong>schap. Het versterk<strong>en</strong> van de onderzoek<strong>en</strong>de houding zal aankom<strong>en</strong>de<br />

leerkracht<strong>en</strong> e<strong>en</strong> beter beeld gev<strong>en</strong> van wet<strong>en</strong>schap <strong>en</strong> vaardighed<strong>en</strong> aanreik<strong>en</strong><br />

om hiermee aan de slag te gaan met hun leerling<strong>en</strong>. <strong>Onderzoek</strong><strong>en</strong>d ler<strong>en</strong> komt<br />

niet in plaats van, maar is in te wev<strong>en</strong> in verplichte vakk<strong>en</strong>, waaronder taal <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

<strong>De</strong> <strong>Jonge</strong> <strong>Akademie</strong> start e<strong>en</strong> pilot om k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> kunde in onderzoek<strong>en</strong>d<br />

ler<strong>en</strong> <strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schapseducatie te ontwikkel<strong>en</strong> <strong>en</strong> aan te bied<strong>en</strong> aan (academische)<br />

pabo’s, om daarmee e<strong>en</strong> bijdrage te lever<strong>en</strong> aan het professionaliser<strong>en</strong> van<br />

leerkracht<strong>en</strong> primair onderwijs op dit terrein.<br />

optimaliser<strong>en</strong> van wet<strong>en</strong>schapscommunicatie<br />

25


ijlage 1<br />

de jonge akademie<br />

<strong>De</strong> Koninklijke Nederlandse <strong>Akademie</strong> van Wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> (KNAW) besloot in<br />

2005 tot oprichting van <strong>De</strong> <strong>Jonge</strong> <strong>Akademie</strong>, e<strong>en</strong> zelfstandig platform van jonge<br />

wet<strong>en</strong>schappers die internationaal tot de top van hun vakgebied behor<strong>en</strong>. Led<strong>en</strong><br />

van <strong>De</strong> <strong>Jonge</strong> <strong>Akademie</strong> zijn tuss<strong>en</strong> de 25 <strong>en</strong> 45 jaar oud <strong>en</strong> op het mom<strong>en</strong>t van hun<br />

b<strong>en</strong>oeming minder dan ti<strong>en</strong> jaar geled<strong>en</strong> gepromoveerd. Ze verteg<strong>en</strong>woordig<strong>en</strong> sam<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> breed spectrum van wet<strong>en</strong>schappelijke disciplines <strong>en</strong> zijn werkzaam bij<br />

Nederlandse universiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> groot aantal onderzoeksinstitut<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> b<strong>en</strong>oeming<br />

is voor vijf jaar. In het voorjaar van 2010, to<strong>en</strong> <strong>De</strong> <strong>Jonge</strong> <strong>Akademie</strong> haar eerste<br />

lustrum vierde, heeft de eerste lichting van veertig led<strong>en</strong> afscheid g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. <strong>De</strong><br />

<strong>Jonge</strong> <strong>Akademie</strong> telt nu vijftig led<strong>en</strong>. Elk jaar strom<strong>en</strong> ti<strong>en</strong> led<strong>en</strong> in <strong>en</strong> uit.<br />

Lidmaatschap<br />

Om voor het lidmaatschap van <strong>De</strong> <strong>Jonge</strong> <strong>Akademie</strong> in aanmerking te kom<strong>en</strong>, moet<strong>en</strong><br />

jonge onderzoekers zich nadrukkelijk wet<strong>en</strong>schappelijk hebb<strong>en</strong> onderscheid<strong>en</strong>.<br />

Daarnaast is e<strong>en</strong> brede belangstelling voor wet<strong>en</strong>schap, voor de rol van wet<strong>en</strong>schap<br />

in de sam<strong>en</strong>leving <strong>en</strong> voor wet<strong>en</strong>schapsbeleid van ess<strong>en</strong>tieel belang. E<strong>en</strong> commissie<br />

van led<strong>en</strong> van <strong>De</strong> <strong>Jonge</strong> <strong>Akademie</strong> <strong>en</strong> de KNAW selecteert jaarlijks ti<strong>en</strong> nieuwe<br />

led<strong>en</strong> uit voordracht<strong>en</strong> van rectores magnifici van de universiteit<strong>en</strong>, directeur<strong>en</strong><br />

van onderzoekschol<strong>en</strong>, directeur<strong>en</strong> van niet-universitaire onderzoekinstitut<strong>en</strong>,<br />

voorzitters van NWO-Gebiedsbestur<strong>en</strong>, voorzitters van KNAW-Secties, de led<strong>en</strong> van<br />

<strong>De</strong> <strong>Jonge</strong> <strong>Akademie</strong> <strong>en</strong> de voorzitter van de Stichting Landelijk Netwerk Vrouwelijke<br />

Hooglerar<strong>en</strong>.<br />

bijlage<br />

27


Doelstelling<strong>en</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Jonge</strong> <strong>Akademie</strong> functioneert als zelfstandig onderdeel van de KNAW, met e<strong>en</strong><br />

eig<strong>en</strong> werkplan <strong>en</strong> verantwoordelijkheid voor haar activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> standpunt<strong>en</strong>. <strong>De</strong><br />

gebied<strong>en</strong> waarop zij actief is zijn interdisciplinariteit binn<strong>en</strong> de wet<strong>en</strong>schap, wet<strong>en</strong>schapsbeleid<br />

<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schap <strong>en</strong> maatschappij.<br />

<strong>De</strong> <strong>Jonge</strong> <strong>Akademie</strong>:<br />

• br<strong>en</strong>gt onderzoekers actief in aanraking met vakgebied<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> het eig<strong>en</strong> specialisme,<br />

<strong>en</strong> stimuleert op deze manier interdisciplinair onderzoek.<br />

• vraagt led<strong>en</strong> actief bij te drag<strong>en</strong> aan de toekomst van het eig<strong>en</strong> vakgebied <strong>en</strong><br />

aangr<strong>en</strong>z<strong>en</strong>de vakgebied<strong>en</strong> <strong>en</strong> visie te ontwikkel<strong>en</strong> op het te voer<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schapsbeleid.<br />

• overlegt met <strong>en</strong> geeft advies op het gebied van wet<strong>en</strong>schapsbeleid aan wet<strong>en</strong>schappelijke<br />

organisaties <strong>en</strong> ministeries.<br />

• draagt fascinatie voor wet<strong>en</strong>schap <strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappelijke inzicht<strong>en</strong> uit naar sam<strong>en</strong>leving<br />

<strong>en</strong> onderwijs, <strong>en</strong> heeft aandacht voor valorisatie in de breedste zin<br />

van het woord.<br />

Sam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong> <strong>De</strong> <strong>Jonge</strong> <strong>Akademie</strong> <strong>en</strong> de ‘klassieke’ <strong>Akademie</strong> krijgt voornamelijk<br />

gestalte op het gebied van advisering <strong>en</strong> gezam<strong>en</strong>lijke project<strong>en</strong>.<br />

28 tuss<strong>en</strong> onderzoek <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>leving


<strong>De</strong> <strong>Jonge</strong> <strong>Akademie</strong> is e<strong>en</strong> zelfstandig onderdeel<br />

van de Koninklijke Nederlandse <strong>Akademie</strong> van Wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!