27.09.2013 Views

Jaarverslag 2008 - Artsen zonder Grenzen

Jaarverslag 2008 - Artsen zonder Grenzen

Jaarverslag 2008 - Artsen zonder Grenzen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>2008</strong><br />

<strong>Jaarverslag</strong>


Inhoud<br />

Voorwoord Een jaar van crises 3<br />

1 <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> 5<br />

2 Onze hulp is niet vanzelfsprekend: 9<br />

2.1 Kwalitatieve zorg voor mensen in crisissituaties 13<br />

2.2 Logistiek en inkoop verder verbeterd 17<br />

2.3 Aantal hulpverleners in acute crisisgebieden<br />

verdubbeld 18<br />

2.4 Communicatie over ons werk 21<br />

2.5 Inkomsten uit fondsenwerving blijven groeien 22<br />

2.6 Risicomanagement 23<br />

3 Projecten 27<br />

4 Verantwoording van het bestuur 81<br />

5 Samenvatting financiële ontwikkelingen 93


Voorwoord Een jaar van crises<br />

Voor <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> was <strong>2008</strong> een bewogen jaar. We boden hulp<br />

in meer noodsituaties dan in veel andere jaren. Eén daarvan raakte ons<br />

wel heel direct. Op 28 januari <strong>2008</strong> werden drie van onze internationale<br />

hulpverleners gedood bij een laffe bomaanslag in de Somalische<br />

stad Kismaayo. Damien, Victor en Bidhaan waren ’s middags per auto<br />

onderweg van onze kliniek naar ons huis in de stad. De brute moord op<br />

onze drie collega’s schokte ons diep. Hun dood is een teken van de toenemende<br />

onveiligheid waarmee hulpverleners te maken krijgen. We<br />

doen ons uiterste best om te voorkomen dat onze medewerkers worden<br />

geconfronteerd met geweld, maar we realiseren we ons ook dat we niet<br />

alle risico’s kunnen uitsluiten. Dat geldt vooral in landen waar heel<br />

weinig respect en begrip is voor ons werk en regeringen en gewapende<br />

groepen medische zorg zien als ondergeschikt aan hun politieke of<br />

militaire agenda’s.<br />

Terecht dringt zich de vraag op of het risico op misbruik van onze<br />

hulp niet erg groot is, en of het niet te gevaarlijk is te blijven werken<br />

in vijandige omgevingen. Als organisatie nemen we deze vragen erg<br />

serieus en blijven we ze afwegen tegen de noodzaak om onze patiënten<br />

te behandelen. Soms moet dan de conclusie zijn dat we geen andere<br />

keuze hebben dan ons terug te trekken uit een gebied. Zo hebben we na<br />

de moorden besloten om Somalië te verlaten.<br />

In andere situaties blijven we juist wel, omdat we denken dat dit het<br />

beste is voor onze patiënten. In de Sudanese regio Darfur hebben we<br />

geprobeerd om zo lang mogelijk met onze activiteiten door te gaan,<br />

ondanks uitgebreide tegenwerking van de regering en een groot aantal<br />

roofovervallen. We waren woedend en ontzet toen het Sudanese regime<br />

in maart 2009 besloot om ons weg te sturen uit Darfur, waardoor we<br />

gedwongen werden onze patiënten achter te laten. In <strong>2008</strong> vond een<br />

groot aantal natuurrampen plaats. Eén van de grootste was orkaan<br />

Nargis, die op 3 mei over Myanmar raasde. Doordat we al een langlopende<br />

missie in het land hadden, konden we meteen een grootschalige<br />

noodhulpoperatie opzetten, vooral ook dank zij de geweldige inzet<br />

van onze Myanmarese medewerkers. Uiteindelijk bereikten we meer<br />

dan 250.000 mensen.<br />

Geweld en natuurrampen zijn onze voornaamste interventiecriteria.<br />

In <strong>2008</strong> zagen we de extreme gevolgen van geweld in de Democratische<br />

Republiek Congo (DRC) waar de bevolking klem kwam te zitten tussen<br />

het leger en rebellengroepen. Vergelijkbare problemen zagen we in Sri<br />

Lanka waar de mensen in het noorden van het land al jaren het slachtoffer<br />

zijn van gewapend conflict.<br />

In dit soort situaties is het belang van onafhankelijke hulp overduidelijk:<br />

alleen zo krijgt iedereen medische en andere hulp als dat nodig is,<br />

aan welke kant van het conflict iemand zich ook bevindt. Om dit principe<br />

te laten slagen is het nodig dat onze mensen veilig kunnen werken en<br />

mag hun bewegingsvrijheid en de toegang tot slachtoffers niet worden<br />

belemmerd. Voor succes bij ons werk zijn ook gezonde financiën nodig,<br />

iets dat met de wereldwijde kredietcrisis ineens in gevaar leek te kunnen<br />

komen. Gelukkig konden we bijtijds maatregelen nemen, zodat<br />

we in <strong>2008</strong> negatieve effecten konden voorkomen. Hoe de crisis zich in<br />

2009 zal ontwikkelen en wat de mogelijke effecten op <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong><br />

<strong>Grenzen</strong> zullen zijn, is uiteraard nog onzeker.<br />

Ook onduidelijk is welk effect de crisis zal hebben op de miljoenen<br />

kwetsbare mensen in de landen waar we actief zijn. Hopelijk is de onrust<br />

die ontstond door de die andere grote mondiale crisis van <strong>2008</strong>, de<br />

voedselcrisis, geen teken aan de wand.<br />

Uiteindelijk gaat het bij het werk wat we verzetten, de successen die we<br />

boeken, onze worstelingen met dilemma’s en onze pleitbezorging om de<br />

mensen die we dagelijks tegenkomen in onze programma’s en die voor<br />

hun overleving [vaak] afhankelijk zijn van onze medische hulp. Wat we<br />

daarbij in elk geval bieden is een vorm van medemenselijkheid in een<br />

vaak gewelddadige omgeving waar alle zekerheden zijn weggevallen.<br />

De vooruitzichten voor 2009 zijn voorlopig ook onzeker, met het<br />

voortdurende geweld in het hart van Afrika, in Afghanistan en in Irak,<br />

en onzekere tijden op de financiële markten. We blijven ons maximaal<br />

inzetten voor onze patiënten en we hopen dat u ons daarbij wilt steunen.<br />

Pim de Graaf, voorzitter <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong><br />

Hans van de Weerd, algemeen directeur <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong><br />

3


1 <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong><br />

Medische noodhulp<br />

Iedereen heeft recht op levensreddende medische zorg.<br />

Dat geldt ook voor mensen in oorlogs- en conflictgebieden.<br />

Maar in veel van deze gebieden zijn honderdduizenden<br />

mensen verstoken van elke vorm van medische zorg.<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> vindt dat onaanvaardbaar. Onze<br />

teams proberen overal ter wereld de meest kwetsbare<br />

en geïsoleerde slachtoffers van oorlogen, conflicten en<br />

natuurrampen te bereiken. Wij zijn toegerust om met<br />

noodhulpspecialisten, medicijnen en drinkwatervoorzieningen<br />

snelle medische noodhulp te bieden.<br />

pleitbezorging<br />

In veel gebieden waar <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> werkt,<br />

worden zelfs de meest elementaire mensenrechten op<br />

grote schaal met voeten getreden. Vluchtelingen of ontheemden<br />

staan bloot aan geweld of krijgen om politieke<br />

of andere redenen geen (medische) noodhulp.<br />

In dat soort gevallen is medische hulpverlening alleen<br />

niet voldoende. <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> doet in zulke<br />

gevallen een beroep op de machthebbers, zoals regeringen<br />

en internationale organisaties, en spreekt hen aan<br />

op de misstanden waarmee we tijdens ons werk worden<br />

geconfronteerd.<br />

onafhankelijk, onpartijdig,<br />

neutraal<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> is volledig onafhankelijk van<br />

welke politieke, religieuze of economische macht<br />

dan ook. Wij kiezen geen partij in een conflict, maar<br />

richten ons op de slachtoffers van geweld en crises. Om<br />

deze principes onder alle omstandigheden te kunnen<br />

handhaven, financiert <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> haar<br />

projecten hoofdzakelijk uit publieke donaties, waar-<br />

onder opbrengsten van de Nationale postcode loterij.<br />

Andere belangrijke inkomstenbronnen zijn bijdragen<br />

uit ons internationale netwerk en projectsubsidies van<br />

institutionele donoren.<br />

saMenwerking<br />

Waar mogelijk neemt <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> mensen<br />

uit het projectland in dienst. Deze nationale medewerkers<br />

fungeren als verbinding tussen onze internationale<br />

medewerkers in de projecten en de plaatselijke gemeenschappen.<br />

Onze nationale medewerkers spreken de taal<br />

en begrijpen de gewoonten en de cultuur van een bepaald<br />

land of een gebied. Zij versterken het team met hun eigen<br />

vaardigheden, bijvoorbeeld als arts, verpleegkundige,<br />

logistiek medewerker of tolk. Indien nodig leidt <strong>Artsen</strong><br />

<strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> de lokale medewerkers op, zodat zij het<br />

project zelfstandig kunnen voortzetten als de internationale<br />

medewerkers zich omwille van de veiligheid moeten<br />

terugtrekken of tijdelijk moeten worden geëvacueerd.<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> streeft er echter naar om in alle<br />

projectlocaties permanent met internationale medewerkers<br />

aanwezig te zijn. Om de kwaliteit van de hulp te kunnen<br />

waarborgen en verbeteren, hechten wij veel waarde<br />

aan rechtstreeks contact tussen onze veldmedewerkers<br />

en diegenen die van hen afhankelijk zijn. Bovendien zou<br />

het voor lokale medewerkers riskant kunnen zijn om<br />

betrokken te zijn bij het openlijk aan de kaak stellen van<br />

misstanden.<br />

hoe het begon<br />

In 1971 woedde in Nigeria een bloedige burgeroorlog.<br />

Het Rode Kruis was in het gebied aanwezig, maar mocht<br />

volgens zijn mandaat geen hulp verlenen <strong>zonder</strong> toe-<br />

stemming van de regering. Twee Franse artsen die voor<br />

het Rode Kruis werkten, Bernard Kouchner en Max Reclamier,<br />

konden zich niet verenigen met die werkwijze.<br />

Zij vonden dat álle slachtoffers medische zorg moesten<br />

krijgen, desnoods tegen de wil van de regering in. Bij hun<br />

terugkomst in Frankrijk besloten ze een nieuwe organisatie<br />

op te richten: Médecins Sans Frontières.<br />

In 1984 richtten onder anderen Jacques de Milliano<br />

en Roelf Padt de Nederlandse tak van Médecins Sans<br />

Frontières op: <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong>. In oktober van dat<br />

jaar werd de eerste vrijwilliger uitgezonden. In de jaren<br />

negentig groeide <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> uit tot een professionele<br />

organisatie die actief werd in meer dan dertig<br />

landen over de hele wereld. In <strong>2008</strong> waren dit er 25.<br />

In 1999 ontving <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> de Nobelprijs<br />

voor de Vrede voor de medische activiteiten en voor het<br />

optreden als pleitbezorger van bevolkingsgroepen in<br />

nood.<br />

Verdeling Van Verantwoordelijkheden<br />

Tegenwoordig is Médecins Sans Frontières een samenwerkingsverband<br />

van negentien landenorganisaties, die<br />

juridisch onafhankelijk van elkaar zijn. Oorspronkelijk<br />

waren er vijf landenorganisaties (waaronder <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong><br />

<strong>Grenzen</strong> Nederland) die rechtstreeks veldprojecten<br />

leidden, terwijl de overige veertien waren opgericht om<br />

fondsen en nieuwe veldmedewerkers te werven.<br />

Naarmate de beweging groeide, ontstond het gevoel dat<br />

deze verdeling van verantwoordelijkheden een negatieve<br />

uitwerking had: de meeste vestigingen van Médecins<br />

Sans Frontières waren niet direct betrokken bij het<br />

veldwerk. Om deze situatie recht te zetten, werden vijf<br />

5


groepen van nationale organisaties binnen Médecins<br />

Sans Frontières gevormd rond de oorspronkelijke vijf<br />

operationele landenorganisaties. Deze groepen worden<br />

Operationele Centra (OC’s) genoemd. In elk OC delen de<br />

aangesloten landen de verantwoordelijkheid voor het<br />

aansturen van een aantal projectlanden. Zie ook hoofdstuk<br />

4, pagina 81.<br />

Op 1 oktober 2006 startte <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> samen<br />

met de zusterorganisaties in Canada, Duitsland en het<br />

Verenigd Koninkrijk het Operationeel Centrum Amsterdam<br />

(OCA). <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> OCA heeft geen<br />

juridische grondslag, maar is een eenheid waarin de vier<br />

landenorganisaties op vrijwillige basis samenwerken.<br />

De juridische en financiële eindverantwoordelijkheid<br />

berust bij de Nederlandse Vereniging <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong><br />

<strong>Grenzen</strong>.<br />

Eind <strong>2008</strong> was het management van de projecten in<br />

Colombia, Haïti, Nigeria, Papoea-Nieuw-Guinea en<br />

Rusland gedelegeerd aan <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Canada.<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Duitsland beheerde projecten in<br />

de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Turkmenistan,<br />

Oezbekistan en Zimbabwe. <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong><br />

Verenigd Koninkrijk steunt het OCA met medische<br />

expertise en ondersteuning bij het opzetten van tuberculoseprojecten.<br />

Ons werk in Bangladesh, de Democratische<br />

Republiek Congo, Ethiopië, India, Irak (uitgevoerd<br />

vanuit Jordanië), Moldavië, Myanmar, Nepal, Sudan,<br />

Pakistan, Somalië, Sri Lanka en Uganda wordt geleid<br />

vanuit Amsterdam.<br />

6<br />

een Vereniging<br />

Zoals alle landenorganisaties van Médecins Sans<br />

Frontières is ook <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Nederland een<br />

vereniging. De leden zijn huidige en voormalige veld- en<br />

kantoormedewerkers, en mensen die op een of andere<br />

manier bij de organisatie betrokken zijn geweest.<br />

Op 31 december <strong>2008</strong> bedroeg het ledenaantal 844.<br />

Het verenigingsbestuur houdt toezicht op <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong><br />

<strong>Grenzen</strong> en controleert of het overeengekomen beleid<br />

naar behoren wordt toegepast. Het bestuur bewaakt de<br />

identiteit van de organisatie en fungeert als klankbord<br />

voor de algemeen directeur en de rest van het managementteam.<br />

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan<br />

van de Vereniging <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> en komt<br />

minimaal eenmaal per jaar bijeen. De leden nemen dan<br />

besluiten over zaken die de identiteit van de organisatie<br />

betreffen, geven hun oordeel over de prestaties van het<br />

bestuur gedurende het afgelopen jaar en keuren het<br />

jaarverslag en de jaarrekening goed.<br />

Samen met de verenigingsbesturen van de zusterorganisaties<br />

in Canada, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk<br />

houdt het bestuur toezicht op het OCA. Dit gebeurt in de<br />

OCA-raad, waarin elk bestuur met twee leden vertegenwoordigd<br />

is. De OCA-raad stelt de strategische plannen<br />

en jaarplannen voor operationele activiteiten vast en<br />

verschaft strategisch toezicht.<br />

Zie ook hoofdstuk 4, pagina 81.<br />

In dit jaarverslag wordt met ‘<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong>’,<br />

tenzij anders aangegeven, het werk van het Operationeel<br />

Centrum Amsterdam bedoeld.<br />

handVest artsen <strong>zonder</strong> grenzen<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> is een particuliere,<br />

internationale organisatie. Hierbij zijn voornamelijk<br />

artsen, verpleegkundigen en paramedici aangesloten,<br />

alsmede die beroepsgroepen die van<br />

nut zijn voor de taak die de organisatie zich heeft<br />

gesteld. Zij onderschrijven de volgende principes:<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> verleent hulp aan<br />

bevolkingsgroepen in nood, aan slachtoffers van<br />

natuurrampen, van rampen door de mens veroorzaakt<br />

en van oorlogen en burgeroorlogen. Zij doet<br />

dit <strong>zonder</strong> onderscheid te maken naar ras, religie,<br />

levensbeschouwing of politieke opvatting.<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> is volstrekt neutraal en<br />

onpartijdig. Op grond van de algemeen erkende<br />

medische ethiek en het recht op humanitaire hulp<br />

eist <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> algehele vrijheid in de<br />

uitoefening van haar taak.<br />

De medewerkers van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong><br />

respecteren de medische gedragscode en<br />

bewaren te allen tijde hun onafhankelijkheid ten<br />

opzichte van welke politieke, religieuze of economische<br />

macht dan ook.<br />

De medewerkers van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong><br />

beslissen uit eigen vrije wil of zij de gevaren en<br />

risico’s van het werk accepteren en eisen voor<br />

zichzelf of rechthebbenden geen enkele vergoeding,<br />

behalve die welke de organisatie hun kan<br />

verschaffen.


1 Bangladesh<br />

2 Centraal - Afrikaanse Republiek<br />

3 Colombia<br />

4 Democratische Republiek Congo<br />

5 Ethiopië<br />

6 Haïti<br />

7 India<br />

8 Irak<br />

9 Ivoorkust<br />

10 Moldavië<br />

11 Myanmar (Birma)<br />

12 N e p a l<br />

13 Nigeria<br />

14 Oezbekistan<br />

15 Pakistan<br />

16 Papoea-Nieuw-Guinea<br />

17 Republiek Congo<br />

18 Rusland/Noord-Kaukasus<br />

19 Somalië<br />

20 Sri Lanka<br />

21 Noord-Sudan (Darfur)<br />

22 Zuid-Sudan<br />

23 Tsjaad<br />

24 Turkmenistan<br />

25 Uganda<br />

2 6 Z i m b a b w e<br />

6<br />

3<br />

9<br />

10<br />

13<br />

17<br />

23<br />

2<br />

4<br />

21<br />

28<br />

22<br />

26<br />

10<br />

25<br />

5<br />

18<br />

8<br />

19<br />

24<br />

14<br />

15<br />

7<br />

20<br />

12<br />

1<br />

11<br />

7<br />

16


2 <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> in <strong>2008</strong><br />

Onze hulp is niet vanzelfsprekend<br />

<strong>2008</strong> was een jaar met veel grote humanitaire crises: gewelddadige conflicten in<br />

Somalië, Pakistan en uiteraard de Democratische Republiek Congo, epidemieën<br />

in Uganda, Zimbabwe en Nigeria, en natuurrampen in Myanmar (Birma) en<br />

Pakistan.<br />

Tijdens al deze crises deden onze teams wat ze konden om levensreddende<br />

medische hulp te bieden, trouw aan de principes van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong><br />

die ons in 2009, al 25 jaar lang inspireren. Waar nodig combineerden we onze<br />

medische werkzaamheden met de verspreiding van hulpgoederen en materiaal<br />

voor onderdak. Zo gaven we de getroffenen de middelen om zichzelf te helpen<br />

in de eerste weken en soms zelfs maanden van ontreddering, nadat hun levens<br />

grondig overhoop waren gehaald.<br />

Op de meeste plaatsen waar we ons werk wilden doen lukte dat ook – bijvoorbeeld<br />

in gewelddadige en ontwrichte regio’s als het oosten van Congo, de woestijnen<br />

van Darfur of in Myanmar. Onze activiteiten strekten zich ook uit tot in Irak,<br />

via de ondersteuning van vijf Irakese ziekenhuizen vanuit het buurland Jordanië.<br />

Dit betekent zeker niet dat onze hulp vanzelfsprekend is. Ons werk is soms net<br />

zo noodzakelijk als dat het gevaarlijk is. Een tragisch bewijs daarvan was de<br />

dood van drie collega’s in de Somalische stad Kismaayo op 28 januari <strong>2008</strong>. We<br />

hadden daar net een project opgezet voor spoedeisende chirurgie en verloskundige<br />

noodhulp voor meer dan 200.000 mensen, toen een bermbom een<br />

voortijdig einde maakte aan het leven van drie van onze teamleden. We hadden<br />

geen andere keuze dan het project te sluiten. Kismaayo viel terug in een situatie<br />

<strong>zonder</strong> medische zorg van betekenis, een situatie die vóór de komst van <strong>Artsen</strong><br />

<strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> al meer dan acht jaar had bestaan.<br />

Een vergelijkbaar incident in een project van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Nederland<br />

vond plaats in juni 2004, toen we vijf collega’s verloren tijdens een gerichte<br />

aanslag op een van onze voertuigen in de Afghaanse provincie Badghis. In juni<br />

2007 werd logistiek medewerker Elsa Serfass van onze Franse zuster organisatie<br />

in de Centraal-Afrikaanse Republiek doodgeschoten. Deze gebeurtenissen<br />

kunnen als zorgwekkende tekens van onze toenemende kwetsbaarheid worden<br />

beschouwd.<br />

In <strong>2008</strong> vonden er nog meer tragische voorvallen plaats: in de Centraal-Afrikaanse<br />

Republiek werd de moeder van een patiënt in een ambulance van <strong>Artsen</strong><br />

<strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> in koelen bloede doodgeschoten, en onze hulpoperaties in<br />

Tsjaad en Darfur werden getroffen door diverse gewelddadige roofovervallen.<br />

de realiteit Verandert<br />

De incidenten laten een werkelijkheid zien waarin het respect voor medische<br />

humanitaire hulp niet meer vanzelfsprekend is. De afgelopen jaren zijn in een<br />

aantal gevallen politieke en humanitaire belangen vermengd, waardoor de<br />

veiligheid van humanitaire hulpverleners ernstig in gevaar is gekomen. Een<br />

duidelijk voorbeeld hiervan is Pakistan, waar hulpverleners vaak als vertegenwoordigers<br />

van een politieke agenda worden gezien. In dit soort situaties<br />

betaalt de onschuldige bevolking het gelag: ze moet het doen <strong>zonder</strong> essentiële<br />

hulp of krijgt alleen hulp als ze in een bepaalde politiek-militaire strategie past.<br />

Helaas is dit vandaag de dag de realiteit waarin het humanitaire werk zich<br />

afspeelt. Dit zijn de uitdagingen die we het hoofd moeten bieden, zoals we in<br />

het verleden vaak uitdagingen zijn aangegaan. Niet door ons naïef op te stellen<br />

en er maar het beste van te hopen, maar door de ontwikkelingen om ons heen<br />

onder ogen te zien en ons tot het uiterste in te spannen om de juiste oplossing te<br />

vinden, met het belang van onze patiënten voor ogen.<br />

Wat betekent dat nu in de praktijk? Naast een uitgebreid onderzoek naar de<br />

gebeurtenissen van 28 januari en de achtergronden daarvan, hebben we de tijd<br />

genomen om de risico’s binnen onze missies te analyseren en met de hele orga-<br />

9


nistatie te bediscussiëren. Hieruit bleek dat de medewerkers van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong><br />

<strong>Grenzen</strong> zich onverminderd willen blijven inzetten om te werken op plaatsen<br />

waar onschuldige burgers het slachtoffer worden van conflicten. We weigeren<br />

ons door het geweld om ons heen te laten intimideren, ook als dat rechtstreeks<br />

tegen ons is gericht.<br />

Het onderzoek naar de moorden in Kismaayo heeft helaas weinig duidelijk<br />

gemaakt over wie er achter de aanslag zat. De onveiligheid in het land en het<br />

ingewikkelde Somalische clanlandschap maakten het onmogelijk om heldere<br />

conclusies te trekken. We hadden geen andere keus dan het Kismaayo-project<br />

te sluiten. We hebben ook onze internationale medewerkers teruggetrokken<br />

uit de andere projecten in Somalië. Dankzij de toewijding van onze Somalische<br />

medewerkers konden we veel projecten toch door laten lopen.<br />

We hebben ook een extern onderzoek naar ons veiligheidsbeleid in het algemeen<br />

laten doen. Dat bevestigde dat het risico van politiek gemotiveerd geweld<br />

is toegenomen en dat we door de grotere omvang van onze missies meer risico<br />

lopen het slachtoffer te worden van berovingen en andere vormen van criminaliteit.<br />

In het onderzoek werd ook vastgesteld dat we onze werkwijze beter<br />

moeten aanpassen aan de lokale omstandigheden door meer gebruik te maken<br />

Het onderscheid tussen hulpverleners<br />

en strijdende partijen moet helder blijven<br />

van de kennis en vaardigheden van onze medewerkers uit de projectlanden<br />

zelf. Dat doen we bijvoorbeeld al in de Kaukasus. Concreet betekent het dat bij<br />

missies met een hoog risico een jaarlijkse intensieve veiligheidscontrole wordt<br />

uitgevoerd en dat een medewerker uit het projectland zelf wordt aangewezen<br />

als assistent-landencoördinator voor deze missies. Daarnaast hebben we het<br />

veiligheidsbeleid aangepast en is in ons hoofdkantoor in Amsterdam een<br />

speciaal team geformeerd dat het lijnmanagement over veiligheidskwesties<br />

adviseert.<br />

10<br />

De onderzoekers waren terughoudend over het gebruik van gewapende<br />

bescherming. Dit bevestigt ons in de overtuiging dat het onderscheid tussen<br />

hulpverleners en strijdende partijen helder moet blijven.<br />

Alles bij elkaar worden ons huidige veiligheidsbeleid en de manier waarop we<br />

dat in de praktijk brengen, gezien de context waarin wij werken, als afdoende<br />

beschouwd. In het kader van dit beleid hebben medewerkers van de hoofdkantoren<br />

en in het veld relaties opgebouwd met lokale, nationale en internationale<br />

partijen in crisiszones, om zo tot een zo goed mogelijke inschatting van<br />

de veiligheidssituaties te komen. Internationale medewerkers worden voor<br />

vertrek getraind in het omgaan met veiligheid en ze krijgen een briefing over<br />

de specifieke omstandigheden in hun projectgebied. In het veld gelden strenge<br />

veiligheidsprocedures voor zowel internationale medewerkers als medewerkers<br />

uit het land zelf.<br />

De harde werkelijkheid blijft dat geen enkel beleid de veiligheid volledig kan<br />

garanderen. De veldmedewerkers van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> zijn zich bij hun<br />

werkzaamheden volledig bewust van deze akelige waarheid. De enige manier<br />

waarop we diegenen kunnen bereiken die onze hulp het meeste nodig hebben,<br />

is vaak door in onveilige gebieden te werken. In <strong>2008</strong> hebben we tienduizenden<br />

mensen op de meest onherbergzame plaatsen ter wereld geholpen. Deze mensen<br />

waren letterlijk van onze hulp afhankelijk om te kunnen overleven. In 2009<br />

en daarna zullen wij niet aarzelen om dit werk voort te zetten.<br />

uit<strong>zonder</strong>lijk Veel crises<br />

Ondanks de vele uitdagingen op het gebied van humanitaire hulpverlening<br />

zijn we in <strong>2008</strong> in uit<strong>zonder</strong>lijk veel grote humanitaire crises in actie gekomen.<br />

Het dichtst bij onze missie stonden de situaties waarin mensen te maken<br />

kregen met gruwelijke oorlogen en binnenlandse conflicten: naast Somalië in<br />

het bij<strong>zonder</strong> Darfur, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Pakistan, Sri<br />

Lanka en uiteraard de provincies Noord en Zuid-Kivu van de Democratische<br />

Republiek Congo.<br />

In <strong>2008</strong> hebben onze teams levensreddende medische zorg verleend, hulpgoederen<br />

als dekens, toiletartikelen en kookgerei verstrekt en psychosociale hulp<br />

geboden aan 1,7 miljoen slachtoffers van gewapende conflicten. Waar mogelijk<br />

en nodig deden we dit aan beide zijden van het front. Alleen in Sri Lanka werd<br />

ons categorisch de toegang ontzegd tot een bevolking in een uiterst gevaarlijke<br />

situatie: vanaf september weigerde de regering ons de toegang tot de noordelijke<br />

regio Vanni.


In <strong>2008</strong> vonden ook veel natuurrampen plaats, waarbij de meeste media-aandacht<br />

ging naar de ramp in Myanmar, waar de Irrawaddy-delta op 2 mei werd<br />

geteisterd door de cycloon Nargis. Doordat we in het land al een langdurige<br />

missie hadden lopen, waren we in staat om binnen 48 uur in actie te komen.<br />

Wekenlang liet Myanmar geen hulp van buiten toe. Dankzij de toewijding van<br />

onze Birmese medewerkers uit onze projecten in het hele land konden we naast<br />

medische zorg ook noodhulpgoederen als voedsel, materiaal voor onderdak,<br />

dekens en pakketten met toiletartikelen aanvoeren. In de periode mei-november<br />

hielpen 450 medewerkers meer dan 250.000 mensen. Tegen die tijd was in<br />

de eerste noden van de bevolking voorzien.<br />

Gedurende het jaar boden we ook hulp aan 100.000 slachtoffers van een overstroming<br />

van de Koshi rivier in Nepal en India, en meer dan 2.500 mensen die in<br />

het westen van Pakistan waren getroffen door een aardbeving.<br />

En dan waren er nog diverse medische noodsituaties waarin we levensreddende<br />

hulp verleenden. In Nigeria en de provincie Katanga van de DRC vaccineerden<br />

we bijna 160.000 mensen (vooral kinderen) tijdens grootschalige meningitis- en<br />

mazelenepidemieën. In Uganda zorgden we voor latrines en veilig drinkwater<br />

om een uitbraak van hepatitis E, een ongeneeslijke ziekte waartegen geen vaccin<br />

bestaat, in te dammen. Met succes bestreden we een uitbraak van malaria in<br />

Zuid-Sudan, net als een groot aantal kleinere medische noodsituaties, door het<br />

verzorgen van basisgezondheidszorg, voeding, water en hygiëne, vaccinaties<br />

en psychosociale en chirurgische zorg.<br />

In augustus werd de ineenstorting van Zimbabwe ook zichtbaar in de gezondheidssituatie<br />

van de bevolking. Het falen van riolering- en drinkwatersystemen<br />

leidde tot een enorme cholera-epidemie, die begon in de hoofdstad Harare en<br />

zich al snel over het hele land verspreidde. We waren vanaf het begin bij deze<br />

noodsituatie betrokken en hebben in Harare meer dan de helft van alle mensen<br />

met de symptomen van cholera behandeld.<br />

Voedseltekorten<br />

Tijdens een groot aantal hulpoperaties bonden we de strijd aan met ondervoeding.<br />

In de eerste helft van <strong>2008</strong> haalde de ‘voedselcrisis’ overal ter wereld<br />

de voorpagina’s. Deze crisis was een combinatie van slechte oogsten, hoog<br />

oplopende energiekosten en een toenemend gebruik van landbouwareaal voor<br />

biobrandstoffen. Daardoor stegen de voedselprijzen snel. De voedselcrisis maskeerde<br />

de chronische ondervoedingscrisis waar veel bevolkingen in gebieden<br />

waar <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> in <strong>2008</strong> actief was, onder lijden. Veel gemeen-<br />

schappen krijgen elk jaar te maken met voedseltekorten in de maanden voor de<br />

oogst. In die periode kunnen vele gezinnen zich niet de voeding veroorloven die<br />

voor de groei en ontwikkeling van hun kinderen nodig is. Maar al te vaak leidt<br />

dit tot acute ondervoeding en een verhoogd risico op infecties en sterfgevallen.<br />

Zelfs toen de energiekosten – en daardoor de voedselprijzen – in de laatste<br />

maanden van <strong>2008</strong> onder druk van de mondiale financiële crisis daalden, bleven<br />

deze kinderen de gevolgen van ondervoeding voelen.<br />

De combinatie met het chronische geweld<br />

in Somalië maakte een uitgebreid voedselprogramma<br />

noodzakelijk<br />

Een van de landen waar de jaarlijkse periode van voedseltekorten in <strong>2008</strong> groot<br />

effect had, was Somalië. De combinatie met het chronische geweld in het<br />

land maakte een uitgebreid voedselprogramma noodzakelijk, onze grootste<br />

hulpoperatie op het gebied van ondervoeding in <strong>2008</strong>. Onze Somalische teams<br />

behandelden ongeveer 10.000 ernstig ondervoede kinderen.<br />

In de provincie Noord-Kivu in de DRC namen 4.000 kinderen deel aan onze<br />

voedingsprogramma’s en in de regio Karamoja in het noordoosten van Uganda<br />

hebben we bijna 3.800 kinderen behandeld.<br />

Een voedselcrisis die veel media-aandacht kreeg, was die in Ethiopië, waar we<br />

samen met onze zusterorganisaties actief waren. Vooral het zuiden van het land<br />

werd hard getroffen. Daarnaast richtten we ons op de roerige Somali-regio waar<br />

regeringstroepen een rebellenbeweging bestrijden. Helaas werden we daarbij<br />

door de regionale autoriteiten zo gedwarsboomd, dat we onze hulp niet zo ver<br />

konden uitbreiden als we wilden.<br />

De Somali-regio in Ethiopië was een van die situaties waar we (deels) geblokkeerd<br />

werden door bureaucratische maatregelen, ondanks onze voortdurende<br />

lobbypogingen bij de betrokken autoriteiten. Andere schrijnende voorbeelden<br />

waren de weigering om <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> toe te laten tot het opstandige<br />

Vanni-gebied in Sri Lanka in september <strong>2008</strong> en de gedwongen beëindiging<br />

van ons programma voor psychosociale hulp in Darfur, Sudan. Deze hindernissen<br />

stelden ons voor grote dilemma’s. Ze trokken een zware wissel op het<br />

uitgangspunt dat wij onafhankelijk bepalen aan wie wij welke zorg leveren<br />

11


om de kwaliteit van ons werk te waarborgen. Zodra we met dit soort obstakels<br />

worden geconfronteerd, komt altijd de vraag op of we ons moeten aanpassen<br />

of dat we het crisisgebied helemaal moeten verlaten. Na zorgvuldige afweging<br />

van alle mogelijkheden trokken we in de genoemde gevallen de conclusie dat<br />

de zorg die we ondanks alles konden verlenen, de concessies rechtvaardigden<br />

die we noodgedwongen moesten maken. Intussen gingen we onvermoeibaar<br />

door met lobbyen bij de betrokken autoriteiten om hen bewust te maken van de<br />

medische noden die wij zagen. Hier zullen we in 2009 mee doorgaan.<br />

twijfels aan nut Van hulp<br />

<strong>2008</strong> was ook een jaar waarin de kritiek uit de Nederlandse samenleving op hulp<br />

in MeMoriaM<br />

Damien Lehalle, Victor Okumu en Mohamed Abdi Ali (Bidhaan)<br />

Op maandag 28 januari <strong>2008</strong> vond er in het Somalië-programma van <strong>Artsen</strong><br />

<strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> een verschrikkelijke gebeurtenis plaats: in de Somalische<br />

stad Kismaayo waren onze mensen betrokken bij een explosie.<br />

Het team in Kismaayo had een hectische maar productieve ochtend achter<br />

de rug – er waren spoedeisende operaties uitgevoerd in het ziekenhuis van<br />

Kismaayo – en was op weg om te gaan lunchen in het huis, toen de brute<br />

aanval plaatsvond. Een bermbom verwoestte het tweede voertuig van het<br />

konvooi. In de auto zaten drie internationale medewerkers van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong><br />

<strong>Grenzen</strong> en hun chauffeur. De ontploffing kostte het leven aan Damien<br />

Lehalle (een 27-jarige logistiek medewerker uit Frankrijk), Victor Okumu (onze<br />

51-jarige chirurg) en Mohamed Abdi Ali (de chauffeur, bij het team bekend<br />

als Bidhaan). Charles Macharia, de andere internationaal logistiek medewerker<br />

binnen het programma, zat ook in het voertuig. Charles overleefde het<br />

ongeluk maar liep ernstige verwondingen op. De andere vier leden van het<br />

team die op dat moment in Kismaayo waren, bleven ongedeerd.<br />

Victor en Damien waren nog niet zo lang werkzaam binnen het Kismaayoproject,<br />

maar werkten wel al eerder voor <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong>. Wij zullen<br />

ons Victor altijd blijven herinneren vanwege zijn integriteit, vriendelijkheid en<br />

toewijding aan zijn patiënten in Sierra Leone, Darfur en Zuid-Sudan, waar<br />

hij vele jaren werkte. Damien was het team eerder in <strong>2008</strong> komen verster-<br />

12<br />

aan en in ontwikkelingslanden toenam. Die kritiek spitste zich vooral toe op<br />

de ontwikkelingshulp op lange termijn, maar richtte zich in sommige gevallen<br />

ook op humanitaire noodhulp. Volgens sommige critici doen humanitaire organisaties<br />

niet genoeg om ervoor te zorgen dat de hulp de kwetsbaarste mensen<br />

bereikt en niet in handen van de strijdende partijen in een conflict belandt. Verder<br />

is de kritiek te horen dat humanitaire organisaties niet transparant genoeg<br />

zijn over de keuzes in hun werk.<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> verwelkomt het debat over haar activiteiten en is van<br />

mening dat kritisch maar fair commentaar op humanitaire hulp nuttig en<br />

nodig is. Er is veel discussie mogelijk over wat de beste manier is om mensen<br />

ken, nadat hij vorig jaar zijn eerste missie in de Democratische Republiek<br />

Congo had afgerond. In korte tijd werd hij een zeer gewaardeerd lid van het<br />

team door zijn inzet, zijn warme persoonlijkheid en sprekende blauwe ogen.<br />

Bidhaan was de Somalische chauffeur. Hij laat zijn vrouw en drie kinderen<br />

achter en hij zal herinnerd worden om zijn toewijding aan het werk van <strong>Artsen</strong><br />

<strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong>.<br />

Bij de explosie kwamen triest genoeg ook twee voorbijgangers om het leven.<br />

Hoewel deze verschrikkelijke gebeurtenis een verpletterende indruk maakte<br />

op de teamleden die niet bij de aanslag aanwezig waren, zorgden zij op<br />

een snelle en professionele manier binnen enkele uren voor evacuatie van<br />

de slachtoffers naar Nairobi. Damien is op 5 februari <strong>2008</strong> in het Franse<br />

Vandières begraven. Victor is op 9 februari <strong>2008</strong> te ruste gelegd in zijn geboortedorp<br />

Busia in Kenia. Bidhaan is volgens lokale gebruiken direct na het<br />

incident in Kismaayo begraven.<br />

We zijn allemaal geschokt door deze brute aanval. We zullen de toewijding<br />

van Damien, Victor en Bidhaan in ere houden door in Somalië zo goed mogelijk<br />

hulp te blijven bieden aan degenen die dat het meeste nodig hebben.<br />

Victor, Damien en Bidhaan worden erg gemist en we betuigen onze oprechte<br />

deelneming aan hun families en vrienden.


te helpen wier leven is verwoest door gewapende conflicten waar ze tegen hun<br />

wil bij betrokken zijn geraakt. In ons werk staat er veel op het spel: wij zijn vaak<br />

actief in omstandigheden waar de politieke druk enorm is, waar grote risico’s<br />

worden gelopen en waar veel factoren onzeker zijn. Ondanks onze uitgebreide<br />

ervaring met deze omstandigheden is het vrijwel onmogelijk om alles 100%<br />

nauwkeurig te doen. Maar ook aan de andere kant staat er veel op het spel: als<br />

onze teams een crisisgebied verlaten of er helemaal niet naartoe gaan, kan dat<br />

mensenlevens kosten. De ervaring leert ons dat er geen kant-en-klare oplossin-<br />

Een groot succes was de integratie van de<br />

behandeling met aidsremmers in onze<br />

projecten voor basisgezondheidszorg<br />

gen zijn voor de dilemma’s waar wij voor staan. Wij benaderen elke humanitaire<br />

crisis zorgvuldig en blijven alert op misbruik van onze hulp. Bovendien<br />

gaan we drastische beslissingen niet uit de weg in situaties waarin wij vinden<br />

dat onze onafhankelijkheid in het geding is.<br />

nieuwe uitdagingen<br />

Ondanks de lastige problemen waar wij ons wereldwijd voor gesteld zien, blijven<br />

wij zoeken naar mogelijkheden om ons werk te doen waar wij denken dat<br />

dat het hardst nodig is. Een treffend voorbeeld is Afghanistan, waar <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong><br />

<strong>Grenzen</strong> in 2009 opnieuw actief zal worden. Voor <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> is<br />

dit een uiterst belangrijke stap, omdat we hiermee een periode afsluiten waarin<br />

we hebben geprobeerd om duidelijkheid te krijgen over de gebeurtenissen van<br />

2 juni 2004, toen een team van vijf collega’s in de West-Afghaanse provincie<br />

Badghis om het leven werden gebracht. Hoewel diverse verdachten voor een<br />

Afghaanse rechtbank verschenen, werd niemand veroordeeld. In <strong>2008</strong> kwamen<br />

we tot de conclusie dat de verslechterende situatie in Afghanistan zelf belangrijker<br />

is dan onze frustratie dat de moordenaars niet zullen worden berecht.<br />

Daarom steunen wij de start van een nieuwe missie in Afghanistan in 2009 ten<br />

volle. Onze Belgische zusterorganisatie zal die missie leiden, met steun van<br />

het gehele internationale samenwerkingsverband van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong>.<br />

Het is een uitdrukking van onze blijvende solidariteit met de bevolking van<br />

Afghanistan, die wij ook hebben bijstonden tijdens de uiterst moeilijke jaren<br />

tussen 1980 en 2004.<br />

2.1. Kwalitatieve zorg voor mensen in<br />

crisissituaties<br />

In <strong>2008</strong> voerden onze teams 2,6 miljoen consulten uit, iets meer dan de 2,4 miljoen<br />

consulten van 2007. De belangrijkste ziekte die we behandelden bleef malaria,<br />

goed voor 17 procentvan alle poliklinische consulten. Myanmar (Birma) was<br />

wederom de grootste missie in dit opzicht: 43 procentvan alle malariaconsulten<br />

vonden daar plaats.<br />

Het totale aantal verpleegde patiënten binnen onze projecten nam met eenderde<br />

af, van bijna 95.000 tot bijna 62.000 patiënten. De belangrijkste reden<br />

daarvoor was dat we twee missies hebben afgesloten in gebieden waar het al<br />

weer langere tijd vrede was, en waar secundaire zorg een groot deel van het project<br />

uitmaakte. Het totale sterftecijfer onder onze patiënten bleef 3,5 procent,<br />

een cijfer dat we acceptabel vinden gezien de omstandigheden waarin <strong>Artsen</strong><br />

<strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> werkt.<br />

Een groot succes was de integratie van de behandeling met aidsremmers in<br />

onze projecten voor basisgezondheidszorg. Die integratie hebben we voltooid<br />

in alle projecten waar we hiv/aidspatiënten behandelen. Dit resultaat kwam<br />

voort uit ons streven te laten zien dat aidsremmende therapie niet alleen<br />

beperkt moet blijven tot rijke, stabiele landen. Het blijkt ook mogelijk te zijn<br />

hiv/aidspatiënten in crisisgebieden met aidsremmers te behandelen en die<br />

behandeling kan op een succesvolle manier in klinieken voor basisgezondheidszorg<br />

worden geïntegreerd.<br />

Dit jaar hebben we ook een van onze allereerste hiv-projecten overgedragen, het<br />

project in Bukavu, in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC).<br />

Dit project toonde aan dat hiv met goede resultaten behandeld kan worden in<br />

instabiele contexten. Ook het project in het Nigeriaanse Lagos, een van onze<br />

eerste hiv-projecten, droegen we in <strong>2008</strong> over. Zowel in Bukavu als in Lagos<br />

wordt ons werk door het ministerie van Volksgezondheid voortgezet, ondersteund<br />

door een internationale ontwikkelingsorganisatie. Beide voorbeelden<br />

laten het succes zien van onze strategie voor hiv/aids: verandering stimuleren<br />

door te bewijzen dat aidsremmende therapie in gebieden met weinig infrastructuur<br />

mogelijk is.<br />

Eind <strong>2008</strong> werden er in totaal 17.996 patiënten met aidsremmers behandeld in<br />

vijftien projecten van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong>, 8 procent meer dan in 2007.<br />

6.000 nieuwe patiënten startten met de behandeling met aidsremmers.<br />

13


Bijna 54.000 mensen kregen psychosociale bijstand, omdat ze ernstig leden<br />

onder de gevolgen van geweld, verdrijving van huis en haard of natuurrampen.<br />

Bij de cycloon Nargis in Myanmar en bij de aardbeving in Pakistan bestond een<br />

belangrijk deel van onze noodhulp uit psychosociale zorg. De succesvolle integratie<br />

van psychiatrische zorg in onze psychosociale zorgprojecten ging door.<br />

In totaal kon bij negen projecten psychiatrische noodhulp worden aangeboden<br />

als onderdeel van het basiszorgprogramma. Ons doel is om deze zorg in alle<br />

basisgezondheidsprogramma’s aan te bieden.<br />

De grootste hulpoperatie op het gebied van<br />

ondervoeding vond in <strong>2008</strong> plaats in Somalië,<br />

waar we meer dan 10.000 ernstig ondervoede<br />

kinderen hebben behandeld<br />

De laatste jaren hebben wij krachtig gelobbyd voor behandeling en medicatie<br />

voor patiënten die lijden aan ‘vergeten’ ziekten. De farmaceutische industrie<br />

heeft er weinig belang bij om nieuwe geneesmiddelen voor deze ziekten te ontwikkelen,<br />

omdat de getroffen mensen te arm zijn om ze te kopen. Slaapziekte<br />

en kala-azar zijn voorbeelden van deze ziekten. Voor veel van deze aandoeningen<br />

is er geen goede behandeling beschikbaar, zodat zij alleen al daardoor een<br />

crisis vormen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat er wereldwijd<br />

ieder jaar 500.000 nieuwe kala-azarpatiënten bijkomen en dat er tussen de<br />

50.000 en 70.000 mensen in Afrika aan slaapziekte lijden.<br />

In december <strong>2008</strong> publiceerden we de testresultaten van een nieuwe combinatietherapie<br />

tegen slaapziekte. De tests waren uitgevoerd in de Republiek Congo<br />

en de Democratische Republiek Congo. Het onderzoek werd uitgevoerd in<br />

samenwerking met Epicentre, een door <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> opgericht instituut,<br />

en het Drugs for Neglected Disease initiative (Initiatief voor medicijnen voor<br />

vergeten ziekten). De nieuwe combinatietherapie – met een korter en gemakkelijker<br />

behandeltraject – bleek effectief. Ons onderzoeksproject naar kala-azar<br />

in Ethiopië liep in <strong>2008</strong> door. Het onderzoek is vooral gericht op patiënten die<br />

geïnfecteerd zijn met zowel kala-azar als hiv.<br />

In <strong>2008</strong> publiceerden we negen artikelen over ons operationele onderzoek in<br />

gerenommeerde medische vakbladen. De artikelen behandelden onderwerpen<br />

variërend van psychosociale steun in conflictgebieden tot hiv/aidsprogramma’s<br />

in gebieden met nauwelijks (medische) infrastructuur.<br />

14<br />

zorg Voor onderVoede kinderen Verbeterd<br />

In <strong>2008</strong> werd in – op één na – alle missies de introductie van de nieuwe richtlijnen<br />

van de Wereldgezondheidsorganisatie voor het vaststellen van ondervoeding<br />

afgerond. In deze richtlijnen is de definitie van ernstige ondervoeding<br />

verruimd, zodat kinderen die ernstig ondervoed dreigen te raken, eerder<br />

behandeld worden.<br />

In <strong>2008</strong> hebben we 35.000 kinderen behandeld volgens de nieuwe richtlijnen.<br />

De kinderen kregen kant-en-klare voeding. Deze verrijkte therapeutische<br />

voeding hoeft niet meer klaargemaakt te worden en kan zo door de ouders thuis<br />

worden gegeven. Daardoor hoeven de ouders niet meer met hun kinderen naar<br />

een voedingscentrum om daar te wachten tot hun kinderen weer hersteld zijn,<br />

en hoeven ze niet weg van hun akkers of ander werk. De grootste hulpoperatie<br />

op het gebied van ondervoeding vond in <strong>2008</strong> plaats in Somalië, waar we meer<br />

dan 10.000 ernstig ondervoede kinderen hebben behandeld. Andere grote<br />

voedingsprogramma’s werden uitgevoerd in de provincie Noord-Kivu in de<br />

Democratische Republiek Congo, waar onze teams rond de 4.000 kinderen hebben<br />

behandeld, en in de regio Karamoja in het noordoosten van Uganda. Deze<br />

operatie startte in mei en liep door in 2009. Hierbij zijn bijna 3.800 kinderen<br />

behandeld. <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> voerde samen met andere zusterorganisaties<br />

een grote voedselhulpoperatie in Ethiopië uit.<br />

Ook voerden we samen met zusterorganisaties van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong><br />

actie voor het veel vaker toepassen van kant-en-klare voeding in de strijd tegen<br />

ernstige ondervoeding. Traditionele voedselhulp bestaat vaak uit niet meer dan<br />

pap van maïs of rijst, wat in voedingswaarde gelijk is aan brood en water.<br />

In 2009 zal <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> een onderzoek afronden waarbij zieke<br />

kinderen niet alleen medisch worden behandeld, maar tegelijk ook met kanten-klare<br />

voeding. Het onderzoek zal het effect van de verbeterde voeding op het<br />

genezingsproces van de zieke kinderen meten.<br />

Verbetering en uitbreiding VaccinatieprograMMa’s<br />

Vaccinatieprogramma’s zijn binnen de gezondheidszorg een van de meest<br />

kosteneffectieve maatregelen. Vaccinatie voorkomt ziekte bij mensen af<strong>zonder</strong>lijk,<br />

en als een groot aantal mensen in een gemeenschap is gevaccineerd, dan is<br />

de kans op grootschalige uitbraken van ziekten klein. Het routinematig vaccineren<br />

van alle jonge kinderen is een taak van overheden. Toch zijn veel kinderen<br />

in onze projectlanden niet beschermd tegen makkelijk te voorkomen ziekten.<br />

In <strong>2008</strong> hebben we niet alleen 20.000 kinderen voor mazelen behandeld, maar


we voerden ook verschillende noodvaccinatiecampagnes uit, waarbij we<br />

189.000 kinderen tegen deze veelvoorkomende ziekte hebben ingeënt. In het<br />

noorden van Nigeria vaccineerden we meer dan 70.000 mensen tegen meningitis<br />

tijdens een epidemie van deze ziekte. Ons doel is om in elk basisgezondheidszorgprogramma<br />

vrouwen in de vruchtbare leeftijd en kinderen onder<br />

de vijf te vaccineren. Daarnaast streven we naar de introductie van vaccins en<br />

vaccincombinaties die gebruikelijk zijn in de westerse wereld. We lobbyen bij<br />

de farmaceutische industrie voor goedkopere versies van deze vaccins. Deze<br />

nieuwe vaccins kunnen longontsteking en meningitis bij kinderen drastisch<br />

verminderen en ook bescherming bieden tegen chronische ziekten zoals<br />

hepatitis B.<br />

In <strong>2008</strong> werd in 63 procent van alle basisgezondheidsprogramma’s van <strong>Artsen</strong><br />

<strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> reguliere vaccinatie aangeboden. Zestien projecten hebben het<br />

nieuwe vaccin met een vijfvoudige werking geïntroduceerd, dat tegen difterie,<br />

tetanus, polio, haemophilus influenzae type b en hepatitis B beschermt. We<br />

zijn van plan om in 2009 het pneumokokkenvaccin in tenminste twee projecten<br />

te introduceren. Dit vaccin beschermt tegen de ziekten die kunnen ontstaan<br />

bij een verminderde weerstand door pneumokokken bij kinderen, namelijk<br />

longontsteking en meningitis.<br />

nieuwe agressieVe VorMen Van tbc<br />

In de westerse wereld komt tuberculose (tbc) bijna niet meer voor. Deze dodelijke<br />

ziekte gedijt in slechte hygiënische omstandigheden en overbevolkte<br />

gebieden en komt veel voor in de meeste landen waarin <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong><br />

actief is. Vanaf het moment dat we begonnen met de introductie van hiv/aidszorg,<br />

werden we steeds vaker met de gevaarlijke symbiose van hiv/aids en tbc<br />

geconfronteerd. Een patiënt met hiv/aids is tien keer vatbaarder voor tbc dan<br />

een gezond persoon. Tbc is de belangrijkste doodsoorzaak onder hiv/aidspatiënten.<br />

Deze dodelijke combinatie is nog gevaarlijker door het optreden van tbcvarianten<br />

die resistent zijn tegen de twee belangrijkste tbc-medicijnen, de<br />

zogenoemde meervoudig resistente tbc (MDR-TB).<br />

Bij conflicten gedijt deze vorm van tbc nog beter, omdat het geweld leidt tot<br />

verstoring van de normale gezondheidszorg en behandelingen worden onderbroken<br />

wanneer de bevolking op de vlucht moet slaan. Hoewel meervoudig<br />

resistente tbc behandeld kan worden, duurt de behandeling lang en is die duur<br />

en ingewikkeld, vooral voor ontwikkelingslanden. De kans op een inadequate<br />

behandeling is dan groot en dan kan er een onbehandelbare vorm van tbc<br />

ontstaan: extreem resistente tuberculose (XDR-TB). Tbc wordt gemakkelijk verspreid<br />

– door hoesten – en vormt daarom een steeds groter gezondheidsrisico.<br />

Om het aantal besmettingen met resistente vormen van tbc tegen te gaan en de<br />

medische gevolgen van deze ziekte te bestrijden, blijven we onze tbc-activiteiten<br />

uitbreiden. Belangrijk hierbij is de integratie van de behandeling van tbc en<br />

hiv/aids. In twee tbc-programma’s in Oezbekistan en Tsjetsjenië introduceerden<br />

we de mogelijkheid voor een vrijwillige aidstest. Op den duur willen we<br />

Een patiënt met hiv/aids is tien keer vatbaarder<br />

voor tbc dan een gezond persoon<br />

deze test aan alle tbc-patiënten kunnen aanbieden. In <strong>2008</strong> werd 51 procentvan<br />

alle tbc-patiënten op hiv/aids getest. Er is dus nog steeds ruimte voor verbetering<br />

op dit gebied.<br />

Veel ondervoede kinderen in onze voedingscentra lijden aan tbc en we proberen<br />

dit probleem aan te pakken, ondanks een tekort aan goede middelen om tbc bij<br />

kinderen vast te stellen. In <strong>2008</strong> zijn er in totaal 7.469 nieuwe tbc-patiënten met<br />

behandeling gestart. In ons zeer gespecialiseerde tbc-programma in Oezbekistan<br />

zijn 200 nieuwe MDR-TB-patiënten en 58 patiënten met een andere vorm<br />

van resistentie behandeld.<br />

In 2009 willen we een nieuw tbc-programma in Turkmenistan starten waar<br />

tbc-behandeling van hoge kwaliteit gegeven kan worden, naast behandelingen<br />

voor MDR en XDR-TB. In onze programma’s in India, Uganda, Zimbabwe en de<br />

Democratische Republiek Congo zullen we beginnen de diagnose en behandeling<br />

van resistente tbc in ons standaardzorgpakket beschikbaar te maken. Alle<br />

zusterorganisaties van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> zullen strengere maatregelen<br />

nemen om besmettingsgevaar maximaal te beperken. De medewerkers en de<br />

bevolking zullen meer voorlichting krijgen en in klinieken en laboratoria zullen<br />

er strengere maatregelen worden genomen om besmetting tegen te gaan.<br />

De inspanningen van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> worden sterk belemmerd door<br />

een tekort aan onderzoek en ontwikkeling van medicijnen en de beperkte middelen<br />

waarmee de diagnose ‘tbc’ gesteld kan worden. Via onze internationale<br />

15


campagne Campagne voor essentiële medicijnen blijven we bij de farmaceutische<br />

industrie en institutionele donateurs lobbyen voor de ontwikkeling van betere<br />

en geschiktere instrumenten om tbc te diagnosticeren en behandelen.<br />

spoedeisende chirurgie in alle grote crisiszones<br />

In <strong>2008</strong> voerde <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> spoedeisende chirurgie uit in alle belangrijke<br />

crisisgebieden waar we actief waren. In Somalië, Zuid-Sudan, Darfur,<br />

de Democratische Republiek Congo en Sri Lanka werden teams van chirurgen<br />

ingezet. In <strong>2008</strong> werden in totaal 8.200 spoedeisende operaties uitgevoerd. In<br />

712 gevallen ging het om patiënten met oorlogsverwondingen. Verder hebben<br />

we ziekenhuizen in Irak gesteund met medicijnen en medische voorraden<br />

waarmee meer dan 60.000 operaties zijn uitgevoerd.<br />

Het chirurgieproject in Kismaayo werd in april gesloten na de tragische dood<br />

van drie collega’s in deze stad op 28 januari <strong>2008</strong>. Dit project was voor de meer<br />

dan 200.000 inwoners van Kismaayo de enige bron van chirurgische zorg.<br />

In <strong>2008</strong> stelden we een noodchirurgieteam samen, bestaande uit chirurgen,<br />

anesthesisten en operatieassistenten, dat binnen 48 uur naar een crisisgebied gestuurd<br />

kan worden. Het team stond standby voor uitzending naar Zimbabwe en<br />

Zuid-Sudan, maar de chirurgen ter plekke konden de behoefte aan operaties aan.<br />

Omdat er voor ontheemde bevolkingsgroepen nauwelijks medische hulp of<br />

chirurgische zorg bij zwangerschapscomplicaties is, bestond veel van ons chirurgisch<br />

werk (60 procent van alle noodoperaties) ook in <strong>2008</strong> uit keizersneden<br />

(zie volgende paragraaf ).<br />

Ook in <strong>2008</strong> ging een speciaal team tijdens een twee maanden durende missie<br />

naar de Democratische Republiek Congo om vesicovaginale fistels te opereren.<br />

Een fistel is een onnatuurlijke doorgang tussen de blaas en de vagina, die kan<br />

ontstaan bij een langdurige bevalling. Dit komt vooral voor in situaties waarbij<br />

verloskundige hulp voor vrouwen niet beschikbaar is. De vrouwen worden incontinent<br />

en de geur van de lekkende urine heeft sociale uitsluiting tot gevolg.<br />

Met een chirurgische ingreep kunnen de meeste fistels worden hersteld. In<br />

totaal zijn er 48 vrouwen geopereerd.<br />

In <strong>2008</strong> werden in de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek<br />

Congo en Sri Lanka trainingen gehouden voor medewerkers uit de landen<br />

zelf. Soortgelijke activiteiten staan voor 2009 gepland.<br />

16<br />

zorg Voor Vrouwen: nadruk op Verloskundige zorg<br />

In crisisgebieden zijn vrouwen de meest kwetsbare groep, vooral wanneer ze<br />

zwanger zijn. We besteden daarom veel aandacht aan een goede beschikbaarheid<br />

van verloskundige zorg, vanwege de extra risico’s die bevallingen in crisissituaties<br />

met zich meebrengen. Ons doel is vrouwen aan te sporen te bevallen<br />

met hulp van een verloskundige die ook bij complicaties goede zorg kan bieden.<br />

Ook willen we keizersneden mogelijk maken binnen alle programma’s die zich<br />

bezighouden met reproductieve zorg.<br />

Onze teams hielpen bij 39.000 bevallingen. In 13 procent van de bevallingen<br />

was er sprake van een keizersnede. Het merendeel van deze operaties vond<br />

plaats in het Haïtiaanse Jude Anne-ziekenhuis in Port-au-Prince, waar in <strong>2008</strong><br />

maandelijks meer dan 1.000 bevallingen plaatsvonden en onze teams voortdurend<br />

bezig waren om in de overweldigende vraag naar zorg te voorzien. Er was<br />

minder belangstelling dan verwacht voor onze postnatale zorg en de mogelijkheden<br />

voor geboortebeperking die we aanboden, vanwege culturele factoren in<br />

de verschillende landen waarin we actief zijn.<br />

In 2009 zullen we verbeterde methoden toepassen om kraamvrouwensterfte en<br />

sterfte onder pasgeborenen te beperken. Ook zullen we nieuwe strategieën ontwikkelen<br />

met betrekking tot reproductieve gezondheidszorg voor adolescenten<br />

en ervoor zorgen dat die in onze programma’s worden opgenomen. Daarnaast<br />

willen we langwerkende anticonceptiemiddelen beter beschikbaar maken voor<br />

vrouwen, zodat zij meer controle hebben over de gezinsplanning.<br />

Vooral binnen onze projecten in acute crisissituaties proberen we ons met de gevolgen<br />

van seksueel geweld bezig te houden. Dat is een ingewikkelde kwestie aangezien<br />

vrouwen (en mannen) vaak niet willen toegeven dat ze verkracht zijn. Onze<br />

teams proberen discussies op gang te brengen om zodoende het vooroordeel<br />

rondom de kwestie te verkleinen en de drempel te verlagen om hulp te zoeken.<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> behandelt slachtoffers van verkrachting met medicijnen<br />

om hiv-infectie (en andere seksueel overdraagbare infecties) en zwangerschap te<br />

voorkomen. We bieden in veel projecten ook psychosociale hulp.<br />

In ons programma in Papoea-Nieuw-Guinea, gericht op het extreem hoge<br />

niveau van seksueel en huiselijk geweld in het land, bieden we medische en<br />

psychosociale zorg aan slachtoffers. In <strong>2008</strong> werden in het programma 307<br />

patiënten behandeld die het slachtoffer waren van seksueel geweld. Binnen het<br />

programma wordt nu voorlichting gegeven aan vrouwen binnen de gemeenschap.<br />

Ze worden aangespoord medische hulp te zoeken als ze seksueel zijn<br />

misbruikt.


In 2009 zullen we praktische voorlichting ontwikkelen over hulpverlening voor<br />

jeugdige slachtoffers van verkrachting. In regionale workshops zullen werknemers<br />

worden bijgeschoold in de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel<br />

misbruik.<br />

hygiëne en Veilig drinkwater in nood situaties<br />

Zorgen dat de omstandigheden binnen de gemeenschappen en voor de patiënten<br />

hygiënisch zijn, is een onmisbaar onderdeel bij het bieden van gezondheidszorg<br />

in crisissituaties. Hiertoe heeft <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> deskundigen<br />

op het gebied van water en sanitatie in dienst, die ervoor zorgen dat er goede<br />

latrines en drinkwatersystemen worden gebouwd en dat het in onze klinieken<br />

gebruikte water veilig is. Zij houden ook toezicht op de veilige afvoer van<br />

medisch afval.<br />

In <strong>2008</strong> waren activiteiten gericht op water en sanitaire voorzieningen een<br />

belangrijk onderdeel van de noodhulp van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong>. In het noorden<br />

van Uganda brak een hepatitis E-epidemie uit, waarbij duizenden mensen<br />

besmet raakten. Hepatitis E wordt verspreid via besmet water of voedsel of<br />

door direct contact tussen mensen. Water- en sanitatiespecialisten bouwden<br />

latrines, repareerden watertappunten en installeerden wasplaatsen. Ook gaven<br />

ze voorlichting over hygiëne om de verspreiding van de ziekte te beperken.<br />

In de Irrawaddy-delta in Myanmar (Birma) herstelden we de watervoorziening<br />

door opvangbekkens voor regenwater schoon te maken en te desinfecteren.<br />

Ook ondiepe putten werden gereinigd en gedesinfecteerd. De putten en<br />

reservoirs waren door cycloon Nargis vervuild met modder. Tijdens het geweld<br />

in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC) in de herfst, installeerden<br />

we waterzuiveringssystemen en latrines in de kampen.<br />

Een doorlopend project was de realisatie van drinkwaterpompen in de zuidoostelijke<br />

provincie Katanga in de DRC. Deze activiteit had een duidelijke positief<br />

effect op het aantal cholerabesmettingen in de regio.<br />

In <strong>2008</strong> steeg de kwaliteit van het werk door verbeterde training voor uitgezonden<br />

en lokale medewerkers. In 2009 zullen we meer speciale water- en sanitatiemedewerkers<br />

op de projecten inzetten, zodat dit essentiële, preventieve werk<br />

verder verbeterd kan word<br />

2.2. Logistiek en inkoop verder verbeterd<br />

Om met succes op noodsituaties te kunnen reageren en de lopende projecten zo<br />

goed mogelijk te kunnen uitvoeren, is het essentieel dat de juiste goederen op<br />

tijd worden aangevoerd. Dit is vooral belangrijk als het om medicijnen en medische<br />

materialen gaat. In de 25 jaar van ons bestaan hebben we uitgebreide ervaring<br />

opgedaan met het bereiken van de meest afgelegen plaatsen ter wereld. Een<br />

goed voorbeeld uit <strong>2008</strong> was de tijdige levering van € 160.000 aan medicijnen<br />

en medische materialen voor de bestrijding van epidemieën van meningitis en<br />

mazelen in Nigeria. Met deze voorraden konden onze teams de levens van een<br />

groot aantal kinderen redden.<br />

De totale waarde van de voorraden die in <strong>2008</strong> vanuit Amsterdam naar de<br />

projecten werden getransporteerd, is € 13,1 miljoen. De kosten voor het transport<br />

bedroegen € 3,3 miljoen.<br />

De laatste tien jaar wordt er een steeds groter beroep op ons bevoorradingssysteem<br />

gedaan, in lijn met onze ambities voor het bieden van kwalitatief goede<br />

zorg in noodsituaties en onze aandacht voor vergeten of moeilijk te behandelen<br />

ziekten in crisisgebieden. Ook zijn de interne verantwoordingseisen strenger<br />

geworden. Sinds 2006 zijn de processen en procedures ten aanzien van logistiek<br />

en inkoop grondig herzien, aangezien er bij verschillende missies sprake was<br />

van zowel overbevoorrading als tekorten aan medicijnen.<br />

Op 1 september <strong>2008</strong> ging het Procurement Improvement Plan (Inkoopverbeterplan)<br />

van start, nadat systemen en procedures in de jaren ervoor waren<br />

herzien. In dit plan zijn doelen opgesteld voor de verschillende onderdelen van<br />

het internationale bevoorradingssysteem: vanaf het moment dat de orders in<br />

Amsterdam worden geplaatst tot het moment dat de goederen bij de projecten<br />

aankomen. In december werden de eerste verbeteringen zichtbaar. Vóór<br />

1 september kwam 50 procent van alle bestellingen op tijd aan, in december<br />

was dit al 67 procent. In december 2009 moet dat 92 procent zijn.<br />

Alles bij elkaar is het toezicht op het bevoorradingssysteem flink verbeterd.<br />

Desondanks was er een medicijnenoverschot toen de missies in Ivoorkust en in<br />

de Republiek Congo werden gesloten. Van beide landen kon ongeveer € 750.000<br />

aan medicijnen aan andere hulpverleningsinstanties worden gedoneerd, maar<br />

toch moest € 100.000 aan medicijnen worden vernietigd.<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> werkt in lastig te voorspellen omstandigheden, zodat<br />

het niet eenvoudig is om de juiste beslissingen te nemen op het gebied van<br />

bevoorrading. Als we willen garanderen dat de behandeling van onze patiënten<br />

<strong>zonder</strong> onderbreking kan worden voortgezet, zullen we moeten accepteren dat<br />

17


de uiterste gebruiksdatum van medicijnen soms zal verlopen. Om te kunnen<br />

berekenen hoeveel medicijnen er nodig zijn moeten we rekening houden met<br />

het precaire evenwicht tussen de behoefte van de patiënten, de houdbaarheidsdatum<br />

van de medicijnen en de hoeveelheid verspilling die we acceptabel<br />

vinden – afhankelijk van de speciale omstandigheden in een crisisgebied. Aan<br />

de andere kant gaan niet alle medicijnen verloren die we niet gebruiken tijdens<br />

onze projecten. Het is ons beleid om medicijnen voor hun uiterste gebruikdatum<br />

te doneren aan andere hulporganisaties of ministeries van Volksgezondheid.<br />

In <strong>2008</strong> was de geschatte totale waarde van de afgeschreven medicijnen<br />

€ 675.000. Dit was 3,2 procent van de totale omzet aan medicijnen. Het doel<br />

is dit cijfer in 2009 zo mogelijk te verlagen naar 2 procent. We hebben met de<br />

International Dispensary Association, een van onze belangrijkste leveranciers van<br />

medische voorraden, een partnercontract afgesloten. In het contract zijn een<br />

betrouwbare levering en vaste prijzen vastgelegd, wat leidt tot een grotere betrouwbaarheid<br />

van ons bevoorradingssysteem. Met andere leveranciers hebben<br />

we vergelijkbare afspraken gemaakt.<br />

In 2009 zullen we onderzoeken hoe we minder afhankelijk kunnen worden<br />

van onze huidige leveranciers, zodat onze leveringen betrouwbaarder worden.<br />

Ook zullen we kijken of het mogelijk is meer samen te werken met de bevoorradingscentra<br />

van de zusterorganisaties van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong>.<br />

2.3. Aantal hulpverleners in acute crisisgebieden<br />

verdubbeld<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> was zeer actief in verschillende omvangrijke noodsituaties<br />

(Myanmar, Democratische Republiek Congo, Zimbabwe). Het aantal medewerkers<br />

dat in <strong>2008</strong> naar acute crisisgebieden werd uitgezonden, nam sterk<br />

toe. Er werden 102 internationale hulpverleners uitgezonden naar dit soort<br />

gebieden, 12 procent van het totale aantal van 821 uitgezonden internationale<br />

medewerkers. In 2007 was dat 5 procent. Het totale aantal uitgezonden hulpverleners<br />

was iets groter dan in 2007, toen 800 mensen werden uitgezonden. Het<br />

aantal hulpverleners in fte was 467. Dit is 13 procent minder dan in 2007.<br />

Onze medewerkers in de projecten krijgen steeds meer ervaring: in <strong>2008</strong> werkte<br />

14 procent van de uitgezonden medewerkers al meer dan drie jaar voor <strong>Artsen</strong><br />

<strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong>. In 2007 was dit 9 procent. Tegelijkertijd had 25 procent van<br />

18<br />

onze uitgezonden medewerkers nog nooit eerder voor <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong><br />

gewerkt. Dit percentage komt overeen met onze strategische doelstellingen.<br />

1 internationale VeldMedewerkers<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Aantal uitgezonden internationale<br />

veldmedewerkers 965 800 821<br />

Aantal contracten in fte 592 535 467<br />

2 uitgezonden internationale VeldMedewerkers per sector<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Medisch 250 212 201<br />

Als % van het totale aantal uitgezonden<br />

internationale veldmedewerkers 26% 27% 24%<br />

Paramedisch 273 210 213<br />

Als % van het totale aantal uitgezonden<br />

internationale veldmedewerkers 28% 26% 26%<br />

Overig 442 378 407<br />

Als % van het totale aantal uitgezonden<br />

internationale veldmedewerkers 46% 47% 50%<br />

3 geworVen uitgezonden internationale VeldMedewerkers<br />

Voor het oca*<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Nederland 263 250 241<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Canada 123 95 104<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Duitsland 135 94 96<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Verenigd<br />

Koninkrijk 166 109 110<br />

Overig<br />

Als % van het totale aantal uitgezon-<br />

278 252 270<br />

den internationale veldmedewerkers 46% 47% 50%<br />

*Medewerkers die voor de andere operationele centra van artsen <strong>zonder</strong> grenzen zijn<br />

geworven, worden hier niet vermeld.


Niet alleen <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Nederland, maar ook de OCA-partners<br />

Canada, Duitsland en Verenigd Koninkrijk hebben nieuwe veldmedewerkers<br />

geworven. In <strong>2008</strong> hebben de vier OCA-partners 67 procent van alle uitgezonden<br />

internationale veldmedewerkers geworven, tegen 69 procent in 2007.<br />

Dit betekent dat het aantal medewerkers dat is geworven via organisaties van<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> die geen deel uitmaken van het OCA, is gestegen. Vooral<br />

het aandeel van internationale veldmedewerkers van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> VS<br />

is gestegen.<br />

psychosociale ondersteuning Voor hulpVerleners<br />

Om hen te helpen met de mogelijke psychosociale impact van hun werk, houden<br />

specialisten van onze psychosociale zorgafdeling (Psychosocial Care Unit,<br />

PSCU) briefings en debriefings met onze medewerkers voor en na hun missies.<br />

In <strong>2008</strong> werd eenderde van alle veldmedewerkers gebrieft door de PSCU, vooral<br />

medewerkers met een coördinerende functie. 90 procent van alle veldmedewerkers<br />

werd gedebriefd. In tien gevallen bracht de PSCU een bezoek aan een<br />

Onze projecten zouden onmogelijk zijn<br />

<strong>zonder</strong> onze duizenden medewerkers uit<br />

de projectlanden zelf<br />

veldteam, om kort na traumatische gebeurtenissen ter plaatse steun te bieden.<br />

De PSCU houdt de ontwikkelingen rond haar werk bij. In <strong>2008</strong> bleef het stressniveau<br />

onder onze veldmedewerkers op hetzelfde aanvaardbare niveau als in<br />

2007.<br />

trainingsprograMMa uitgebreid<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> heeft een uitgebreid trainingsprogramma voor medewerkers<br />

met coördinerende functies en specialisten. Om de kwaliteit van onze<br />

medewerkers verder te verbeteren hebben we verschillende nieuwe modules<br />

opgezet en bestaande modules verder ontwikkeld, gericht op leiding geven en<br />

management. Op het gebied van volksgezondheidszorg volgden 20 mensen een<br />

training voor tropische kindergeneeskunde en 22 voor reproductieve gezondheidszorg.<br />

Er werd ook een cursus voor ervaren medewerkers op het gebied van<br />

water en sanitatie ontwikkeld en opgestart. In verschillende missies werd een<br />

training over voorraadbeheer van geneesmiddelen gegeven.<br />

De afdeling personeelszaken en de operationele afdelingen van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong><br />

<strong>Grenzen</strong> hebben samen uitgebreidere trainingen op het gebied van veiligheid<br />

ontwikkeld. Deze zullen in 2009 van start gaan.<br />

We hebben de aansluiting tussen vacatures in het veld en geschikte kandidaten<br />

verbeterd. Het resultaat hiervan was zichtbaar in het percentage van alle<br />

uitgezonden veldmedewerkers dat terugkeerde om redenen die hadden kunnen<br />

worden voorkomen. Dit percentage daalde van 10 in 2007 tot 8 in <strong>2008</strong>. Vooral<br />

in de zomer was er een tekort aan veldmedewerkers, vooral voor coördinerende<br />

functies. Tijdens de rest van het jaar bleef ongeveer 3 procent van alle vacatures<br />

onvervuld. Dit percentage viel binnen de marges van de strategische doelstelling.<br />

Er kwam verbetering in toen we gedurende <strong>2008</strong> een project introduceerden<br />

om getalenteerde coördinatoren te signaleren. Via dit project zijn er in de<br />

tweede helft van <strong>2008</strong> veel nieuwe coördinatoren uitgezonden.<br />

sociaal pakket Voor lokale Medewerkers<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> kan niet <strong>zonder</strong> internationale medewerkers, omdat zij<br />

neutrale buitenstaanders zijn in de vele conflictgebieden waar we werken. Toch<br />

zouden onze projecten onmogelijk zijn <strong>zonder</strong> onze duizenden medewerkers<br />

uit de projectlanden zelf. Zij zijn onmisbaar in allerlei functies, van artsen<br />

en chirurgen tot bewakers en magazijnmeesters. Ze vormen bovendien een<br />

waardevolle band met de samenlevingen waarin onze teams werken en bieden<br />

inzichten die we anders niet zouden hebben.<br />

Per 31 december <strong>2008</strong> waren bij de hulpprojecten van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong><br />

Nederland circa 6.200 medewerkers uit de projectlanden zelf actief, een stijging<br />

van 600 in vergelijking met 2007. Er zijn in <strong>2008</strong> verschillende stappen gezet<br />

naar meer erkenning voor de waarde van de ervaring en competenties van onze<br />

lokale medewerkers. Er is een functieschema goedgekeurd met alle functies van<br />

veldmedewerkers van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong>. Met behulp van dit instrument<br />

kan in een missie worden vastgesteld welke lokale medewerkers kunnen<br />

doorstromen naar coördinerende functies, een mogelijkheid die tot nu toe niet<br />

bestond binnen <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong>. Verder werden er tien managementcursussen<br />

in een aantal projectlanden gehouden, waardoor lokale medewerkers<br />

zich kunnen ontwikkelen en in de toekomst mogelijk coördinerende functies<br />

kunnen vervullen. Er hebben 160 medewerkers uit de projectlanden aan de<br />

cursussen deelgenomen.<br />

Ten derde is er een begin gemaakt met de invoering van de zogeheten Homèredatabase<br />

voor medewerkers uit de projectlanden. Door deze database kan de<br />

personeelsadministratie bij de verschillende missies nauwkeuriger worden en<br />

19


krijgt het hoofdkantoor meer inzicht in hoe het ervoor staat met de medewerkers<br />

uit de landen zelf.<br />

Ten slotte is er een basispakket secundaire arbeidsvoorwaarden ontwikkeld<br />

dat geldt voor alle medewerkers uit de projectlanden zelf. Hiermee wil <strong>Artsen</strong><br />

<strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> haar ambitie als verantwoordelijk werkgever waarmaken. In<br />

het pakket wordt voor alle missies een standaard vastgesteld op het gebied van<br />

arbeidsvoorwaarden: contracten, werkuren, ziektekostenverzekering etc. Het<br />

pakket biedt enige speelruimte voor aanpassing aan lokale wetten en omstandigheden.<br />

inkriMping kantoor aMsterdaM<br />

Eind <strong>2008</strong> bedroeg het totale aantal fte op de kantoren van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong><br />

<strong>Grenzen</strong> in Amsterdam, Berlijn, Londen en Toronto 305, net als in 2007.<br />

Dit was in overeenstemming met de afspraken binnen het hele netwerk van<br />

De medewerkers scoorden hoog op betrokkenheid<br />

bij, en toewijding aan <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong><br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> om de groei van de hoofdkantoren tot staan te brengen.<br />

Per 31 december 2007 was het aantal fte op het hoofdkantoor in Amsterdam 179<br />

en aan het einde van <strong>2008</strong> was dit 168. Deze inkrimping was het resultaat van<br />

een nieuw beleid waarbij vervanging en uitbreiding van personeel in Amsterdam<br />

werd beperkt.<br />

In <strong>2008</strong> werd er een medewerkerstevredenheidsonderzoek onder kantoormedewerkers<br />

in het kantoor in Amsterdam uitgevoerd. Hieruit bleek dat medewerkers<br />

over het algemeen tevreden zijn in hun werk voor <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong>.<br />

De medewerkers scoorden hoog op betrokkenheid bij, en toewijding aan <strong>Artsen</strong><br />

<strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong>. De kantoormedewerkers waarderen hun collega’s. Enkele<br />

aandachtspunten waren de tevredenheid met het MT/management, informatie<br />

over trainingen en ontwikkelingsmogelijkheden en de efficiëntie en samenwerking<br />

tussen afdelingen.<br />

De geplande revisie van het functiewaarderingssysteem van het kantoor in<br />

Amsterdam bleek complexer dan verwacht. Om de kwaliteit van het systeem<br />

20<br />

te garanderen en het proces voor onze medewerkers zo zorgvuldig mogelijk te<br />

laten verlopen, hebben we besloten om het systeem nog niet op 1 januari 2009<br />

te implementeren. Het nieuwe functiewaarderingssysteem zal in de loop van<br />

2009 in gebruik worden genomen.<br />

4 kantoorMedewerkers 2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Kantoorcontracten in fte* 179 179 168<br />

Kantoormedewerkers (per 31 december) 218 212 222<br />

Mannen 43% 44% 42%<br />

Vrouwen 57% 56% 58%<br />

Fulltime 62% 60% 58%<br />

Parttime 38% 40% 42%<br />

Nederlandse nationaliteit 75% 73% 67%<br />

Overige nationaliteiten 25% 27% 33%<br />

* exclusief externe medewerkers en projectondersteuning.<br />

ziekteVerzuiM bijna Met de helft gedaald<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> hanteert een helder beleid om de risico’s van ziekte en<br />

arbeidsongeschiktheid te verminderen. Voor alle medewerkers gelden beleidsregels<br />

en procedures ter voorkoming van ziekte. Op het kantoor in Amsterdam<br />

gelden de richtlijnen en bepalingen van de Arbowet en zijn een arbodienst en<br />

een bedrijfsarts beschikbaar. De begeleiding van zieke werknemers gebeurt op<br />

basis van het ‘Poortwachterprotocol’ in samenwerking met onze arbodienst.<br />

De betrokken managers en coördinatoren op het hoofdkantoor en in het veld<br />

worden opgeleid en ondersteund om risico’s met betrekking tot ziekte, veiligheid<br />

en welzijn van medewerkers te voorkomen en te beheersen. <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong><br />

<strong>Grenzen</strong> heeft een arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisicoverzekering<br />

met wereldwijde dekking voor haar internationale medewerkers.<br />

In <strong>2008</strong> hebben maatregelen om ziekteverzuim in het kantoor van Amsterdam<br />

terug te brengen effect gehad: het ziekteverzuim is gedaald tot een zeer acceptabel<br />

niveau van 2,6 procent (zie tabel 5) tegen 4,7 procent in 2007.


5 ziekteVerzuiM<br />

(alleen hoofdkantoor) 2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Inclusief arbeidsongeschiktheidsuitkeringen,<br />

exclusief zwangerschapsverlof<br />

3,6% 4,7% 2.6%<br />

onderneMingsraad<br />

In de ondernemingsraad van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> hebben kantoormedewerkers<br />

en veldmedewerkers zitting. In de regelmatige vergaderingen met het<br />

managementteam stelde de ondernemingsraad diverse onderwerpen aan de<br />

orde, waaronder de noodzaak om een uitgebreidere visie te ontwikkelen op het<br />

algemene personeelsbeleid en de tevredenheid van de medewerkers binnen<br />

het hoofdkantoor. De ondernemingsraad was betrokken bij het medewerkerstevredenheidsonderzoek.<br />

Verder hebben ze zich bezig gehouden met het<br />

opzetten van een privacybeleid en een klokkenluidersregeling. Beide werden<br />

goedgekeurd. In <strong>2008</strong> voerde de raad overleg over het nieuwe functiewaarderingssysteem.<br />

De ondernemingsraad heeft in goede samenwerking met het<br />

managementteam ingestemd met een beperkte indexatie van de salarissen voor<br />

2009, zodat de totale salariskosten beheersbaar kunnen blijven.<br />

2.4. Communicatie over ons werk<br />

Wij proberen met ons werk niet alleen mensen in crisisgebieden te bereiken,<br />

maar ook het publiek in welvarende landen te beïnvloeden. Het is onze missie<br />

om rechtstreekse levensreddende noodhulp te leveren, maar communicatie<br />

beschouwen we als wezenlijk deel van ons werk.<br />

in het nieuws<br />

Via de media proberen we aandacht te krijgen voor vergeten maar acute kwesties,<br />

die direct invloed hebben op de mensen die we bijstaan. Via speciale campagnes<br />

vragen we aandacht voor meer fundamentele zaken. Op deze manier<br />

proberen we bij te dragen aan blijvende verbeteringen.<br />

Onze hulpverlening in de noodtoestanden in Myanmar, de Democratische<br />

Republiek Congo en Zimbabwe kwam in <strong>2008</strong> uitgebreid in het nieuws. Ook<br />

was er veel aandacht voor ons werk in de door geweld geteisterde regio’s Tsjaad<br />

en Darfur. Op 30 november besteedde het half uur durende RTL 4-programma<br />

Kanjers van Goud aandacht aan dokter Silvia de Weerdt, een internationale medewerker<br />

in Papoea-Nieuw-Guinea. Via het programma konden wij ons werk<br />

voor slachtoffers van seksueel en ander geweld in Papoea-Nieuw-Guinea onder<br />

de aandacht brengen. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door de<br />

Nationale postcode loterij.<br />

Onze jaarlijks terugkerende lijst van vergeten humanitaire crises leidde tot een<br />

aantal radio-interviews en artikelen in kranten en tijdschriften.<br />

Wij proberen met ons werk niet alleen mensen in<br />

crisisgebieden te bereiken, maar ook het publiek in<br />

welvarende landen te beïnvloeden<br />

In <strong>2008</strong> was er een aantal keer kritiek op noodhulp en de bemoeienis van hulporganisaties<br />

met ontwikkelingslanden. <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> is een voorstander<br />

van kritische discussie over haar werk en over humanitaire hulpverlening<br />

in het algemeen. Daar waar ons werk niet correct werd weergegeven, hebben we<br />

gereageerd via ingezonden stukken en in openbare discussies.<br />

reizende fototentoonstelling oVer Vrouwen<br />

De moeilijke positie van vrouwen in de noodsituaties waarin wij werken, stond<br />

centraal in de reizende fototentoonstelling First Ladies. De tentoonstelling<br />

bestond uit 33 foto’s van vrouwen uit Nepal, Zuid-Sudan en de Democratische<br />

Republiek Congo. De foto’s waren door bekende fotografen genomen, die nog<br />

nooit in een conflictgebied waren geweest: portretfotograaf Corb!no, modefotograaf<br />

Venus Veldhoen en sportfotograaf Pim Ras. De tentoonstelling was te<br />

zien in elf steden en kreeg veel aandacht in de regionale pers. De tentoonstelling<br />

werd mede mogelijk gemaakt door de Nationale postcode loterij.<br />

caMpagne Voor Meer bekendheid<br />

In augustus en september hielden we een publiciteitscampagne met de naam<br />

Maak het verschil tussen leven en dood. In 2.590 abri’s hingen posters, op verschillende<br />

grote websites verschenen banners, er waren radiospotjes en in een aantal<br />

gedrukte media stonden gratis advertenties. Het doel van de campagne was<br />

om de kennis onder het publiek van de belangrijkste kenmerken van <strong>Artsen</strong><br />

<strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> te vergroten: actief in conflictgebieden, leveren van nood-<br />

21


hulp, en werken met eigen teams die deze hulp rechtstreeks verlenen. In <strong>2008</strong><br />

kreeg het publiek een beter beeld van wat <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> is en doet. In<br />

november <strong>2008</strong> kon, volgens de jaarlijkse opiniepeiling van onderzoeksbureau<br />

GFK, 84 procent van de ondervraagden <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> onderscheiden<br />

van andere hulporganisaties, tegen 79 procent in november 2007. Het is echter<br />

niet bekend in welke mate de publiciteitscampagne heeft bijgedragen aan deze<br />

stijging, daar dit niet specifiek is gemeten.<br />

Ons donateurmagazine Hulppost verscheen in <strong>2008</strong> vijf keer en bereikte 391.545<br />

donateurs. Onze maandelijkse digitale nieuwsbrief werd naar meer dan 61.400<br />

abonnees gestuurd, een stijging van 7.400 abonnees ten opzichte van 2007.<br />

Meer dan 317.000 mensen bezochten onze website: ongeveer 57.000 bezoekers<br />

meer dan in 2007.<br />

In 2009 wil <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Nederland in samenwerking met de<br />

Nationale postcode loterij een film maken over het werk van de organisatie.<br />

Deze film zal als miniserie op televisie worden uitgezonden.<br />

2.5. Inkomsten uit fondsenwerving blijven<br />

groeien<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> voelt zich vereerd en is dankbaar dat er zoveel Nederlanders<br />

zijn die de waarde van ons werk inzien en er direct aan willen bijdragen,<br />

via een eenmalige of een regelmatige donatie. De steun van onze donateurs is<br />

onmisbaar om onze levensreddende hulp voort te zetten, onafhankelijk van<br />

politieke of religieuze invloeden.<br />

fondsenwerVing in <strong>2008</strong><br />

In <strong>2008</strong> steeg het totaal aantal donateurs van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> ten<br />

opzichte van 2007. Onze inkomsten uit fondsenwerving stegen met 15,1 procent<br />

van 33,1 miljoen euro tot 38,1 miljoen euro. Samen met de jaarlijkse donatie van<br />

de Nationale postcode loterij van 15 miljoen euro en een extra bedrag van<br />

€ 883.369 voor een project samen met Oxfam Novib, was de totale opbrengst<br />

€ 54 miljoen. Dit resultaat lag ruim boven de beoogde jaarlijkse groei van<br />

10 procent. Verder heeft de Nationale postcode loterij een bedrag van<br />

€ 3 miljoen euro aan <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> toegewezen voor de productie<br />

van een film over ons werk. Het doel van de film is om het publiek te laten zien<br />

in welke bij<strong>zonder</strong>e omstandigheden medewerkers van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong><br />

hulp bieden. De Nationale postcode loterij levert een hooggewaardeerde<br />

22<br />

bijdrage aan de financiering van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong>. In november <strong>2008</strong><br />

bracht Boudewijn Poelmann, directeur van de Postcode Loterij, een bezoek<br />

aan ons project in de Indiase deelstaat Manipur, om een eigen indruk te krijgen<br />

van ons werk daar.<br />

De groei in ons inkomen werd volledig gerealiseerd door onze eigen inspanningen<br />

op het gebied van fondsenwerving. De inkomsten uit legaten en erfenissen<br />

bleven met € 8,1 miljoen precies gelijk ten opzichte van 2007. Een belangrijke<br />

oorzaak voor de toename was de hartverwarmende respons van onze donateurs<br />

op twee speciale acties tijdens de crisissituaties in Myanmar en in de Democratische<br />

Republiek Congo.<br />

Op 31 december <strong>2008</strong> bedroeg het aantal mensen dat ons in de 12 maanden<br />

ervoor financieel hadden gesteund 476.208, tegen 450.417 mensen aan het eind<br />

van 2007: een stijging van 5,7 procent.<br />

De meeste donaties werden geworven via automatische incasso. Ons doel is<br />

donateurs te motiveren ons te steunen via een automatische incasso.<br />

Per 31 december <strong>2008</strong> steunden 277.303 mensen ons via automatische incasso,<br />

een stijging van 9,9 procent ten opzichte van 2007, toen 252.417 mensen ons op<br />

die manier steunden.<br />

inVesteringen in <strong>2008</strong><br />

We hebben het investeringsprogramma voor de werving van particuliere<br />

donateurs, waarmee we in 2007 begonnen waren, voortgezet. Daarvoor hebben<br />

we verschillende kanalen gebruikt, vanwege teruglopende resultaten zijn we<br />

echter met telemarketing gestopt.<br />

Een investering die haar vruchten afwierp was onze nieuwe donateursdatabase,<br />

die in <strong>2008</strong> volledig was ingevoerd. De mogelijkheid om met op specifieke<br />

doelgroepen aangepaste mailings te werken, leidde tot meer donaties. Bij de<br />

crisis in Myanmar konden we dankzij onze eigen nieuwe database snel een actie<br />

opzetten, wat een goed resultaat opleverde.<br />

contact Met onze particuliere donateurs<br />

In onze contacten met particuliere donateurs streven we naar een zo hoog<br />

mogelijk serviceniveau. Elk klacht wordt serieus genomen en ingezet om onze<br />

processen te verbeteren. We houden een klachtenregister bij en hanteren een<br />

klachtenprocedure: in <strong>2008</strong> werd elke klacht binnen vijf werkdagen afgehandeld.<br />

We hebben in <strong>2008</strong> geen last gehad van de wereldwijde kredietcrisis, die<br />

in het laatste kwartaal toesloeg. Het effect van de crisis in 2009 kan nog niet


worden voorspeld. De communicatie met onze donateurs en de service zal op<br />

dezelfde manier worden gehandhaafd, om hen te motivateren ons te blijven<br />

steunen.<br />

institutionele donoren<br />

Een van de doelstellingen van het OCA voor de strategische planningsperiode<br />

2007-2010 was de donaties van institutionele donoren te beperken tot een<br />

maximum van 10 procent van de operationele begroting. In <strong>2008</strong> bleek echter<br />

dat dit doel niet haalbaar was, aangezien de kosten voor ons veldwerk stijgen en<br />

het nog onduidelijk is of de inkomsten uit particuliere donaties wel voldoende<br />

zullen toenemen. Voor <strong>2008</strong> (en voor 2009) heeft het OCA binnen het internationaal<br />

overeengekomen beleid zoveel mogelijk fondsen te werven van institutionele<br />

donateurs. Het OCA is begonnen de relaties met bepaalde belangrijke<br />

institutionele donoren opnieuw op te bouwen en de kennis over deze instanties<br />

te vergroten. In <strong>2008</strong> was 17 procent van ons budget afkomstig van institutionele<br />

donoren. Het OCA is van plan dit in 2009 te verhogen naar 19 procent.<br />

internationaal netwerk<br />

In <strong>2008</strong> was ook het resultaat van de fondsenwerving van verschillende zusterorganisaties<br />

van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> boven verwachting. Het resultaat<br />

was dat we extra bijdragen kregen van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Duitsland<br />

(€ 2,2 miljoen), Canada (€ 660.000) en Zweden (€ 390.000). Deze extra bedragen<br />

zullen rechtstreeks aan noodhulp worden besteed. In december 2007 werd<br />

door het internationale netwerk van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> besloten dat alle<br />

financiële middelen volgens vaste percentages worden verdeeld. Deze gestructureerde<br />

inkomstenverdeling wordt in april 2009 geëvalueerd, wat naar verwachting<br />

zal leiden tot een nieuwe verdeling van de onderlinge geldstromen.<br />

Het doel is om een constante geldstroom naar alle operationele activiteiten van<br />

de diverse zusterorganisaties van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> te garanderen.<br />

plannen Voor 2009<br />

In 2009 zullen we blijven investeren in onze fondsenwerving, omdat deze op<br />

bepaalde punten verder ontwikkeld moet worden. Daarbij gaat het onder meer<br />

om het terrein van grote donaties en erfenissen.<br />

Rondom de Tour for Life, een wielertour van Italië naar Nederland die in augustus/september<br />

gehouden zal worden, en de viering van het 25-jarige jubileum<br />

van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Nederland zullen grote wervingacties plaatsvinden.<br />

Voor 2009 houden we rekening met een beperkte invloed van de economische<br />

crisis. We gaan uit van een voorzichtige planning, vooral bij inkomsten uit<br />

erfenissen en legaten. Vanwege het strategische belang van fondsenwerving zal<br />

de coördinatie van en het toezicht op de activiteiten worden versterkt.<br />

2.6 Risicomanagement<br />

Als prominente medische noodhulporganisatie hebben we te maken met zeer<br />

uiteenlopende mogelijke risico’s. Om deze zoveel mogelijk te beperken, zijn er<br />

een aantal procedures en protocollen opgesteld voor alle aspecten van ons werk.<br />

Veiligheid in de projecten<br />

Om de mensen te bereiken die onze hulp het meest nodig hebben, moeten we<br />

vaak werken in instabiele regio’s. Hoewel we ons uiterste best doen om alle<br />

risico’s uit te sluiten, aanvaarden we dat een zeker risico onvermijdelijk is. De<br />

veiligheid van onze hulpverleners is de verantwoordelijkheid van de landencoördinatoren,<br />

die direct rapporteren aan de operationeel managers in de<br />

hoofdkantoren in Amsterdam, Berlijn en Toronto. Elke missie heeft gedetailleerde<br />

veiligheidsbepalingen en -plannen, waarin strategieën en specifieke<br />

maatregelen en verantwoordelijkheden worden beschreven.<br />

Voordat een nieuw project van start gaat, voeren we een grondige risicoanalyse<br />

uit. We zorgen ervoor dat we worden geaccepteerd door te onderhandelen<br />

met autoriteiten en andere relevante partijen en we nemen afdoende beveiligingsmaatregelen<br />

ter bescherming van onze medewerkers. Alle medewerkers<br />

worden grondig voorgelicht, waarna ieder van hen de keuze heeft om de risico’s<br />

al dan niet te aanvaarden en de missie te weigeren als hij of zij de risico’s te groot<br />

vindt. <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> accepteert ieders individuele keuze en maakt<br />

duidelijk dat die geen negatieve gevolgen zal hebben voor eventuele toekomstige<br />

samenwerking.<br />

De tragische dood van drie collega’s in Somalië heeft ertoe geleid dat wij ons<br />

veiligheidsbeleid hebben herzien en enkele aanpassingen hebben gedaan. Een<br />

extern onderzoek heeft bevestigd dat de dreiging van politiek gemotiveerde<br />

aanvallen is toegenomen. Onze missies zijn gegroeid en hierdoor bestaat er een<br />

groter gevaar om met misdaad te worden geconfronteerd. De onderzoekers adviseerden<br />

om voor het veiligheidsbeleid beter gebruik te maken van de kennis<br />

en competenties van de werknemers uit de projectlanden zelf.<br />

Vanaf januari 2009 zullen we in missies met hoge veiligheidsrisico’s jaarlijks<br />

23


een veiligheidsaudit houden. Om de kennis over lokale ontwikkelingen en de<br />

mogelijke bedreigingen te vergroten, zullen medewerkers uit de projectlanden<br />

zelf als assistent-landencoördinatoren worden aangewezen. Op het niveau van<br />

het hoofdkantoor in Amsterdam is een permanent team geformeerd dat het<br />

lijnmanagement adviseert over veiligheidskwesties.<br />

In geval van een ernstig veiligheidsincident wordt een crisisteam geformeerd.<br />

De samenstelling daarvan hangt af van de aard van het incident. In <strong>2008</strong> zijn<br />

de protocollen voor de afhandeling van veiligheidsincidenten uitgebreid en<br />

geactualiseerd.<br />

Wij zullen onze teams vanzelfsprekend nooit willens en wetens blootstellen aan<br />

gericht geweld. Als we bijvoorbeeld in een bepaald land een specifiek dreigement<br />

ontvangen, zullen we het betrokken team terugtrekken totdat de situatie<br />

is opgehelderd of de spanning is afgenomen. In enkele gevallen hebben we de<br />

activiteiten van een missie aangepast of zelfs helemaal opgeschort.<br />

In <strong>2008</strong> zagen we een duidelijke stijging van het aantal veiligheidsincidenten:<br />

79 incidenten tegen 60 in 2007. Vooral het aantal roofovervallen steeg: dit waren<br />

er 23 in <strong>2008</strong> tegen 13 in 2007. De meeste vonden plaats in Tsjaad (8) en in Darfur<br />

(5).<br />

Naast Mohamed Abdi Ali, Damien Lehalle en Victor Okumu, de medewerkers<br />

die werden gedood bij de bomaanslag in Kismaayo, verloren we ook chirurg Samuel<br />

Bamoueni, die op 1 september <strong>2008</strong> omkwam bij een vliegtuigcrash in de<br />

Democratische Republiek Congo. Twee medewerkers raakten ernstig gewond:<br />

één bij de bomaanslag in Kismaayo en één bij een incident in de Centraal-Afrikaanse<br />

Republiek. Veel geweldsincidenten hadden aanzienlijke psychologische<br />

gevolgen voor de betrokken medewerkers. In vrijwel alle gevallen ontvingen zij<br />

zorg van de psychosociale zorgafdeling (zie pagina 19).<br />

beproefd Medisch handelen<br />

Ons medisch handelen vindt plaats volgens een uitgebreide reeks richtlijnen<br />

en protocollen voor klinische verrichtingen en geneesmiddelengebruik. Deze<br />

zijn het resultaat van 25 jaar ervaring in medische noodhulp. De richtlijnen zijn<br />

gebaseerd op wetenschappelijk, klinisch onderzoek (evidence-based) en worden<br />

regelmatig herzien en geactualiseerd.<br />

De farmaceutische kwaliteit van de gebruikte geneesmiddelen wordt gegarandeerd<br />

door een zeer streng beleid van kwaliteitsbewaking. De leveranciers<br />

van de geneesmiddelen die door <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> worden ingekocht,<br />

moeten ter controle productdossiers kunnen overdragen. Samen met het<br />

internationale kantoor van het <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong>-netwerk controleren we<br />

24<br />

regelmatig producenten aan de hand van een risicoanalysemodel. Begin 2009<br />

gaf de uitkomst van een van deze controles aanleiding om een aantal medicijnen<br />

uit voorzorg in quarantaine te plaatsen. <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Nederland<br />

heeft procedures om eventueel producten terug te roepen en/of door een andere<br />

leverancier te laten leveren.<br />

Al onze medische medewerkers moeten bewijs van hun kwalificaties en werkervaring<br />

kunnen overleggen. Verder is er een klachtenprocedure voor medische<br />

fouten of nalatigheid. In <strong>2008</strong> is er een belangrijke stap gezet om het risico op<br />

vervolging voor medische delicten zo klein mogelijk te maken. Het internationale<br />

kantoor van het <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> heeft een verzekering afgesloten<br />

waar alle zusterorganisaties onder vallen. Daarbij is iedere medische medewerker<br />

van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> in elke zusterorganisatie wereldwijd gedekt.<br />

financiële risico’s en de econoMische crisis Van <strong>2008</strong><br />

Als financieel onafhankelijke internationale organisatie moet <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong><br />

<strong>Grenzen</strong> Nederland aanzienlijke financieringsstromen in goede banen leiden.<br />

Omdat een belangrijk deel van de inkomsten uit buitenlandse valuta bestaat<br />

en er uitgaven worden gedaan in soms zeer instabiele valuta (zoals de Zimbabwaanse<br />

dollar), is zorgvuldige valutarisicobeperking essentieel.<br />

Eind <strong>2008</strong> hebben we ons financieel beleid zodanig veranderd dat het mogelijk<br />

is geworden actiever gebruik te maken van beheerinstrumenten voor vreemde<br />

valuta, zoals termijncontracten, zodat we ons inkomen in euro’s beter kunnen<br />

voorspellen. Dit was nodig omdat de valutamarkten extreem instabiel werden,<br />

waardoor het moeilijk werd om financiële planningen te maken. Voorbeelden<br />

zijn de dalende koersen van het Britse pond en de Zweedse kroon ten opzichte<br />

van de Amerikaanse dollar en de euro. Met het oog op het gebruik van verschillende<br />

valuta in de projectlanden is besloten om een meer gecentraliseerd<br />

kas- en valutabeleid toe te passen. Dit leidt tot een efficiëntere cashflow en<br />

gunstigere wisselkoersen. Dit beleid is al geïmplementeerd voor Zimbabwe,<br />

dat door zijn hyperinflatie een speciaal geval is.<br />

Daarnaast zijn er financiële risico’s verbonden aan de tijdelijke geldreserves op<br />

bankrekeningen, die zorgvuldig moeten worden beheerd. In <strong>2008</strong> hebben het<br />

bestuur en het management in samenwerking met de bank er op proactieve<br />

wijze voor gezorgd dat <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Nederland geen directe financiële<br />

verliezen heeft geleden. Er wordt geen gebruik gemaakt van financiële<br />

instrumenten die een risico kunnen vormen voor onze reserves en er worden zo<br />

mogelijk alleen solide banken gebruikt. Hier zullen wij mee blijven doorgaan.<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Nederland kan zich niet losmaken van de huidige situ-


atie op de financiële markten. De belangrijkste reactie op de economische crisis<br />

is daarom om de financiële risico’s actiever te volgen en te beheren en om zo<br />

voorzichtig mogelijk op te treden.<br />

een realistisch beeld<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> is een bekende organisatie en heeft in Nederland een<br />

geloofwaardig imago. Deze vooraanstaande positie is van cruciaal belang voor<br />

het realiseren van onze doelen op het gebied van communicatie, fondsenwerving<br />

en het aantrekken van goede medewerkers. Schade aan onze reputatie kan<br />

daarom grote gevolgen hebben voor onze organisatie.<br />

Om het risico van schade tot een minimum te beperken trachten we transparant<br />

te zijn over alle aspecten van ons werk en een realistisch beeld over te bren-<br />

gen van wat <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> wel en niet kan doen, waar we succesvol<br />

zijn geweest en waar niet. Dit doen wij door openlijk en eerlijk te communiceren<br />

via onder meer onze website en ons donateurmagazine, en door intensieve,<br />

continue contacten met de media.<br />

Daarnaast hebben we heldere procedures voor als zich een calamiteit voordoet,<br />

zodat we zelfs in de zwaarste omstandigheden alle betrokkenen tijdig en correct<br />

kunnen informeren.<br />

25


3 Projecten<br />

In <strong>2008</strong> werkte <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> in 25 projectlanden. Twee projectlanden<br />

– Ivoorkust en de Republiek Congo – werden gesloten omdat de<br />

rol van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> hier door de toegenomen stabiliteit was<br />

uitgespeeld. In maart 2009 werd <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> door de regering<br />

van Sudan uitgewezen uit Darfur.<br />

Gebruikte afkortinGen<br />

AA Auswärtiges Amt (Duitsland)<br />

BuZa Ministerie van Buitenlandse Zaken<br />

CIDA Canadian International Development Agency<br />

DANIDA Danish International Development Assistance<br />

DFID Department for International Development (Groot-Brittannië)<br />

ECHO European Commission Humanitarian Aid Office<br />

EU European Union<br />

Ireland Aid (DCI) Development Cooperation Ireland - Ireland Aid<br />

NORAD Norwegian Agency for Development Cooperation<br />

NRMFA Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs<br />

PSI Population Services International<br />

SDC Swiss Agency for Development and Cooperation<br />

Sida Swedish International Development Cooperation Agency<br />

UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS<br />

UNFPA United Nations Population Fund<br />

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees<br />

UNICEF United Nations Children’s Fund<br />

WFP United Nations World Food Program<br />

MSF-A Médecins Sans Frontières Austria (Oostenrijk)<br />

MSF-B Médecins Sans Frontières België<br />

MSF-C Médecins Sans Frontières Canada<br />

MSF-G Médecins Sans Frontières Germany (Duitsland)<br />

MSF-HK Médecins Sans Frontières Hong Kong<br />

MSF-IO Médecins Sans Frontières International Office<br />

MSF-I Médecins Sans Frontières Italië<br />

MSF-J Médecins Sans Frontières Japan<br />

MSF-Lux Médecins Sans Frontières Luxemburg<br />

MSF-S Médecins Sans Frontières Sweden<br />

MSF-SP Médecins Sans Frontières Spanje<br />

MSF-N Médecins Sans Frontières Noorwegen<br />

MSF-UK Médecins Sans Frontières United Kingdom (Verenigd Koninkrijk)<br />

MSF-USA Médecins Sans Frontières United States of America<br />

(Verenigde Staten)<br />

27


Bangladesh<br />

Nationale medewerkers in fte’s: 139<br />

Internationale medewerkers in fte’s: 11<br />

Projectkosten <strong>2008</strong> in euro’s: 1.472.981<br />

Gefinancierd door: publieksdonaties, Nationale<br />

Postcode Loterij, ECHO, MSF-A, MSF-G, MSF-HK,<br />

MSF-L, MSF-UK, MSF-USA, MSF-SP<br />

Geïmproviseerd vluchtelingenkamp Talwaar Rohingya’s zich<br />

hebben verzameld.<br />

© Johannes Abeling<br />

28<br />

Afrika


Armoede is wijdverbreid in Bangladesh. Door jaren van conflicten,<br />

discriminatie en marginalisatie is het voor de bevolking in de afgelegen<br />

districten van de Chittagong Hill Tracts steeds moeilijker geworden<br />

om voldoende zorg te krijgen. Ondertussen proberen aan de grens met<br />

buurland Myanmar (Birma) duizenden gevluchte moslims uit de deelstaat<br />

Rakhine in Myanmar te overleven. Zij zijn gevlucht uit angst voor<br />

vervolging, maar hun levensomstandigheden zijn nu erg slecht. Het<br />

ontbreekt hen in Bangladesh aan gezondheidszorg en veiligheid.<br />

Hulp aan geïsoleerde<br />

bevolking in onveilig gebied<br />

PleitbezorGinG<br />

In <strong>2008</strong> ging <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> door met het bieden van medische<br />

hulp aan meer dan 7.500 moslims uit Rakhine, die in het geïmproviseerde<br />

(1) vluchtelingenkamp Tal wonen, en aan de naburige gemeenschap. Het<br />

kamp, dat ingeklemd lag tussen overstroomd gebied en een gevaarlijke weg,<br />

was enorm overbevolkt en de hygiëne was er zeer slecht. In de kliniek van<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> behandelden we mensen met diarree, huidinfecties<br />

en luchtweginfecties. Ook hebben we een voedingsprogramma voor ondervoede<br />

kinderen opgezet, boden we psychosociale zorg en zorgden we voor<br />

drinkwater en sanitaire voorzieningen. Nadat we maandenlang intensief<br />

lobbyden voor betere leefomstandigheden in het kamp, werd het verplaatst<br />

naar een nieuwe locatie. Daarna hebben we onze activiteiten overgedragen<br />

aan andere organisaties.<br />

rattenPlaaG<br />

In <strong>2008</strong> had de bevolking van de (2) Chittagong Hill Tracts te maken met<br />

een gebrek aan voedsel. De situatie verslechterde toen de rijstvoorraad<br />

drastisch afnam door een rattenplaag. Rijst is het voornaamste voedsel voor<br />

de bevolking van het gebied. De ratten waren een probleem, maar er was<br />

Dhaka<br />

meer aan de hand. Etnische spanningen leidden tot geweldsuitbarstingen<br />

tussen burgers en tot discriminatie en ontheemding op beperkte schaal.<br />

Als gevolg daarvan bleef een van de meest belangrijke markten van de regio<br />

voor een groot deel van het jaar leeg.<br />

alarmerende ondervoedinG<br />

Als reactie op de voedselschaarste hebben we een kliniek en acht gezondheidsposten<br />

opgezet, waar we hulp bij ondervoeding met thuisbehandeling<br />

en basisgezondheidszorg boden. We hebben naar schatting ook aan 28.000<br />

mensen basisvoedsel uitgedeeld. Hoewel de voedingssituatie verbeterde,<br />

zijn we doorgegaan met de behandeling van een aanzienlijk aantal patiënten<br />

in de klinieken, voornamelijk patiënten met diarree, luchtweginfecties<br />

en malaria. In 2009 zal het vanwege etnische spanningen moeilijk blijven<br />

voor de mensen in de Chittagong Hill Tracts om gezondheidszorg te krijgen.<br />

We willen daarom een programma voor basisgezondheidszorg in de<br />

regio opzetten.<br />

29<br />

2<br />

1<br />

Bangladesh


Centraal-Afrikaanse Republiek<br />

Nationale medewerkers in fte’s: 291<br />

Internationale medewerkers in fte’s: 26<br />

Projectkosten <strong>2008</strong> in euro’s: 4.438.652<br />

Gefinancierd door: publieksdonaties,<br />

Nationale Postcode Loterij, AA, CIDA, DFID, ECHO,<br />

MSF-A, MSF-B, MSF-C, MSF-G, MSF-UK<br />

Medewerkers van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> brengen een vrouw met<br />

hondsdolheid en malaria naar een kliniek in Kabo.<br />

© Spencer Platt<br />

30


Na meer dan tweeëneenhalf jaar strijd tussen regeringstroepen en rebellengroepen<br />

in de Centraal-Afrikaanse Republiek werd er halverwege <strong>2008</strong> een<br />

vredesverdrag gesloten tussen de betrokken partijen. Omdat dit verdrag nog<br />

niet van kracht is, blijft de situatie in het land onveilig. Voor de bevolking is de<br />

situatie niet verbeterd. Mensen zijn vanwege het geweld en het voortdurende<br />

banditisme bang om naar hun dorpen terug te keren, en blijven dus ontheemd.<br />

Voorzieningen – zoals gezondheidszorg – zijn er voor deze mensen nauwelijks.<br />

De meerderheid van de bevolking schuilt nog steeds in het oerwoud. Zolang<br />

de veiligheidssituatie onzeker blijft, worden de dorpen niet herbouwd.<br />

Vanwege deze slechte leefomstandigheden is de bevolking erg gevoelig voor<br />

ziekten zoals malaria, diarree en luchtwegontstekingen. Deze ziekten zijn<br />

goed te behandelen, maar bij gebrek aan medische voorzieningen kunnen<br />

ze levensbedreigend zijn.<br />

bePerkte beweGinGsvrijheid<br />

In <strong>2008</strong> bood <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> primaire en secundaire gezondheidszorg<br />

in het land en voerden we bijna 147.300 consulten uit. In meer dan<br />

58.100 van de gevallen ging het daarbij om malaria, een van de belangrijkste<br />

medische problemen in het noorden van de Centraal-Afrikaanse Republiek.<br />

Een erg tragisch incident vond plaats op 10 maart, toen de moeder van een<br />

patiëntje die onderweg was in een ambulance van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong><br />

werd doodgeschoten door een onbekende man. Na deze en enkele andere<br />

ernstige incidenten met de mobiele hulpposten zijn deze omgezet in vaste<br />

gezondheidsposten, ondersteund door <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong>. In de<br />

(1) provincie Vakaga wordt kwaliteitszorg geboden in (2) Birao, (3) Gordil en<br />

nog veertien gezondheidsposten. In het ziekenhuis in (4) Boguila leverde<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> geïntegreerde gezondheidszorg, in de vorm van<br />

4<br />

5<br />

Bangui<br />

Voortdurend vergeten…<br />

operaties, de behandeling van tuberculose- en hiv/aidspatiënten en<br />

psychosociale zorg. Het team in (5) Markounda ondersteunde negen lokale<br />

gezondheidsposten, waarbij primaire en secundaire gezondheidszorg werd<br />

geboden en waar tevens patiënten voor slaapziekte werden behandeld. Op<br />

alle projectlocaties werd de opleiding van lokaal medisch personeel uitgebreid<br />

en verbeterd.<br />

toeGanG tot GezondheidszorG Garanderen<br />

Door de strategische beslissing om in plaats van mobiele hulpposten vaste<br />

gezondheidsposten te ondersteunen, heeft de bevolking in <strong>2008</strong> meer toegang<br />

tot basisgezondheidszorg gekregen. Dit geldt ook voor behandelingen<br />

voor malaria. Het doel voor 2009 is het vergroten van de behandelcapaciteit<br />

voor slaapziektepatiënten. Ook zullen we de regering nadrukkelijker wijzen<br />

op haar verantwoordelijkheid voor het bieden van gezondheidszorg. We<br />

maken ook plannen om onze voorbereiding op noodsituaties te verbeteren,<br />

vooral in de Obo-regio, waar de Ugandese rebellenbeweging ‘het Verzetsleger<br />

van de Heer’ in <strong>2008</strong> een aantal aanvallen uitvoerde.<br />

3<br />

2<br />

1<br />

31<br />

Centraal-Afrikaanse Republiek


Colombia<br />

Nationale medewerkers in fte’s: 59<br />

Internationale medewerkers in fte’s: 20<br />

Projectkosten <strong>2008</strong> in euro’s: 2.767.518<br />

Gefinancierd door: publieksdonaties, Nationale<br />

Postcode Loterij, MSF-A, MSF-C, MSF-G, MSF-HK,<br />

MSF-UK<br />

32<br />

© Clement Saccomani


Colombia is het toneel van complexe conflicten. Verschillende gewapende<br />

groeperingen vechten om de macht over de drugshandel en andere zaken,<br />

zoals de controle over natuurlijke hulpbronnen. Hoewel het leger successen<br />

boekt in de strijd tegen gewapende groeperingen, blijven de burgers het kind<br />

van de rekening. In <strong>2008</strong> steeg het aantal binnenlandse vluchtelingen het<br />

snelst sinds 1985. Dit probleem speelde in alle regio’s.<br />

Humanitaire crisis<br />

nog lang niet opgelost<br />

Deze grootschalige ontheemding geeft aan dat Colombia te maken heeft<br />

met een zorgwekkende humanitaire crisis die nog lang niet is opgelost.<br />

Vooral in de departementen waar wordt gevochten is er weinig hulp, waaronder<br />

gezondheidszorg voor de ontheemden. Hierdoor blijven mensen in<br />

conflictgebieden of achtergebleven stedelijke gebieden last houden van<br />

gezondheidsproblemen en ziekten die normaal gesproken gemakkelijk<br />

te voorkomen en te genezen zouden zijn. Er blijft in het hele land grote<br />

behoefte aan psychosociale gezondheidszorg voor geweldsslachtoffers.<br />

Geïsoleerde GemeenschaPPen<br />

Via mobiele hulpposten voorzagen we in de landelijke gebieden in de omgeving<br />

van Saiza en Ríosucio in de (1) regio Urabá de mensen van medische<br />

hulp. Deze gebieden waren door de conflicten van voorzieningen afgesneden.<br />

In Ríosucio steunden we ziekenhuizen, de reproductieve gezondheidszorg<br />

en psychosociale zorg, waarbij we meer dan 14.700 consulten<br />

uitvoerden. In het gebied (2) Catatumbo (departement Norte de Santander)<br />

boden onze teams gezondheidszorg aan gemeenschappen die geïsoleerd<br />

zijn geraakt door het conflict. We verzorgden 8.500 consulten voor mensen<br />

uit de kwetsbaarste groepen: inwoners van het platteland die geen beroep<br />

kunnen doen op gezondheidszorg, ontheemden, vrouwelijke slachtoffers<br />

1<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

2<br />

3<br />

4<br />

Bogota<br />

van geweld, prostituees en kinderen. De klinieken in (3) La Gabarra en (4) El<br />

Tarra boden psychosociale hulp en reproductieve gezondheidszorg. In alle<br />

projecten is de mogelijkheid voor counseling voor seropositieve patiënten<br />

beschikbaar gemaakt. In de departementen (5) Sucre en (6) Bolívar hebben we<br />

vastere voet aan de grond gekregen in de onrustige regio (7) Montes de Maria.<br />

Hier boden we basiszorg via mobiele hulpposten, met meer dan 10.500 consulten.<br />

In (8) Sincelejo verzorgden onze teams basisgezondheidszorg voor<br />

de ontheemde bevolking, zoals reproductieve gezondheidszorg, opvang<br />

voor slachtoffers van seksueel geweld, hiv-tests en psychosociale begeleiding<br />

van mensen die seropositief blijken te zijn. In 2009 zal <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong><br />

<strong>Grenzen</strong> lobbyen voor een betere gezondheidszorg voor slachtoffers van<br />

seksueel geweld. De teams zullen zich blijven richten op een snelle respons<br />

op uitbraken van ziekten en bij conflicten.<br />

33<br />

Colombia


Democratische Republiek Congo<br />

Nationale medewerkers in fte’s: 547<br />

Internationale medewerkers in fte’s: 63<br />

Projectkosten <strong>2008</strong> in euro’s: 11.769.482<br />

Gefinancierd door: publieksdonaties, Nationale<br />

Postcode Loterij, AA, ECHO, Sida, MSF-B, MSF-C,<br />

MSF-G, MSF-S, MSF-UK, MSF-USA<br />

Het vluchtelingenkamp Kibati iets ten noorden van Goma<br />

© Sven Torfinn<br />

34


<strong>2008</strong> was voor het oosten van de Democratische Republiek Congo een jaar van<br />

geweld en grootschalige ontheemding. Een in januari getekend staakt-hetvuren<br />

werd verbroken en ondanks de aanwezigheid van VN-vredesmacht<br />

MONUC laaide het geweld tussen verschillende gewapende groepen eind<br />

augustus opnieuw op, vooral in de provincie Noord-Kivu.<br />

Werken in de frontlinie<br />

Honderdduizenden mensen moesten vluchten. In sommige dorpen vertrokken<br />

alle inwoners binnen een dag. De mensen verstopten zich in het<br />

oerwoud en doordat de frontlinies zich steeds verplaatsten, werd gezondheidszorg<br />

onbereikbaar. Deze mensen bleven zeer vatbaar voor malaria,<br />

mazelen, longontsteking, ondervoeding en de vrouwen voor verloskundige<br />

complicaties. Als gevolg van het oorlogsgeweld was er een grote behoefte<br />

aan medische zorg.<br />

naar conflictGebied<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> werkte in Noord-Kivu in ziekenhuizen in<br />

(1) Kitchanga en (2) Mweso en ondersteunde acht gezondheidscentra. Ook<br />

gingen er wekelijks twee mobiele hulpposten naar (3) Malemo en (4) Busiye. In<br />

<strong>2008</strong> hebben we in alle door ons gesteunde gezondheidsposten ondervoede<br />

kinderen behandeld en hebben we 80.000 kinderen ingeënt tegen mazelen.<br />

We hebben onze werkzaamheden uitgebreid om mensen in de door conflicten<br />

getroffen districten van (5) Masisi te kunnen bereiken. In het ziekenhuis<br />

van Mweso, waar <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> in april actief werd, voerden onze<br />

teams 557 operaties uit, waaronder 451 spoedoperaties. In 120 gevallen ging<br />

het om oorlogsgerelateerde verwondingen.<br />

overbelast Gezondheidsstelsel<br />

In Zuid-Kivu verbeterde de veiligheidssituatie in <strong>2008</strong>, maar ze bleef kwetsbaar.<br />

Het toch al zwakke gezondheidsstelsel werd nog meer belast door<br />

grote groepen Congolese vluchtelingen die vanuit kampen in Tanzania en<br />

Burundi terugkeerden naar de Democratische Republiek Congo. In (6) Baraka<br />

(in de Fizi-regio) ondersteunden we een ziekenhuis en een cholerabehandelcentrum.<br />

We speelden ook een essentiële rol bij het opstarten van behan-<br />

Kinshasa<br />

delingen met aidsremmers in (7) Bukavu. Sinds het begin van het project in<br />

2002 is de levenskwaliteit van 3.400 mensen met hiv/aids hier aanzienlijk<br />

verbeterd. In de loop van <strong>2008</strong> hebben wij dit project overgedragen aan de<br />

Duitse ontwikkelingsorganisatie GTZ en lokale gezondheidsautoriteiten.<br />

moeders Gered<br />

Hoewel het conflict in Katanga in 2006 eindigde, bleef de medische situatie<br />

ook in <strong>2008</strong> precair. <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> had twee drukbezochte<br />

ziekenhuizen en een permanent noodhulpteam in de regio. We boden<br />

verloskundige noodhulp in twee ziekenhuizen en basisgezondheidszorg en<br />

reproductieve gezondheidszorg in dertien gezondheidscentra. In oktober<br />

opereerden we gedurende een week vrouwen met vesicovaginale fistels.<br />

Bij 48 vrouwen met deze slopende aandoening (een onnatuurlijke opening<br />

tussen blaas en vagina) werd de fistel hersteld. De oorlog heeft voor veel<br />

mensen ingrijpende psychologische gevolgen gehad. <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong><br />

verleent daarom psychosociale zorg in (8) Shamwana en (9) Dubie. In april<br />

zijn er bovendien 70.000 kinderen in Katanga ingeënt tegen mazelen.<br />

flexibel reaGeren<br />

Wij willen in 2009 de capaciteit voor noodhulp in Noord-Kivu vergroten en<br />

bestaande programma’s consolideren. Op deze manier kunnen onze teams<br />

flexibel blijven werken en zich concentreren op de mensen die het meest te<br />

lijden hebben onder het gewapend conflict. In Zuid-Kivu en Katanga zullen<br />

wij lokale gezondheidsautoriteiten blijven ondersteunen bij het verlenen<br />

van noodhulp.<br />

35<br />

8<br />

2/3/4<br />

5 1<br />

9<br />

7<br />

6<br />

Democratische Republiek Congo


Ethiopië<br />

Nationale medewerkers in fte’s: 263<br />

Internationale medewerkers in fte’s: 27<br />

Projectkosten <strong>2008</strong> in euro’s: 4.279.004<br />

Gefinancierd door: publieksdonaties, Nationale<br />

Postcode Loterij, DFID, SDC, MSF-B, MSF-G, MSF-S,<br />

MSF-UK<br />

Een patiënt wordt naar een kliniek van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong><br />

in Duna gedragen<br />

© Robin Utrecht<br />

36


Ethiopië is een van de dichtstbevolkte en meest verarmde landen in Afrika.<br />

De meerderheid van de bevolking leeft in afgelegen gebieden en heeft geen<br />

goede gezondheidszorg. De voornaamste gezondheidsproblemen zijn<br />

malaria, hiv/aids, tuberculose en ondervoeding. Ziekten als kala-azar, waar<br />

geen goede behandeling voor is, komen in het land regelmatig voor.<br />

Essentiële medische hulp<br />

ondanks grote uitdagingen<br />

In de Somali-regio hebben aanhoudend geweld en droogte een zware tol<br />

geëist van de bevolking. In dit door conflicten geteisterde Ethiopische gebied<br />

is overleven een voortdurende strijd. In en bij de stad (1) Wardher bood<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> hulp aan de degenen die er het ergst aan toe zijn.<br />

Dit ondanks aanzienlijke hindernissen die de autoriteiten in het gebied<br />

opwierpen, zoals een maand huisarrest voor medewerkers. In oktober kwamen<br />

duizenden nomaden naar de buitenwijken van de stad, op zoek naar<br />

voedsel en drinkwater. Het aantal ondervoede kinderen in ons voedingsprogramma<br />

steeg drastisch. We behandelden aandoeningen als diarree,<br />

urinewegontstekingen en oogklachten.<br />

alarmerende voedselschaarste<br />

Nadat een alarmerende voedselschaarste grote delen van het zuiden in zijn<br />

greep kreeg, startten we daar in de zomer een noodhulpoperatie. De situatie<br />

was het meest kritisch in de regio’s (2) Oromiya en de (3) SNNPR-regio<br />

(Southern Nations Nationalities and Peoples Region). In de periode van mei tot<br />

december hebben we meer dan 1.600 zwaar ondervoede kinderen behandeld<br />

in ons voedingsprogramma.<br />

verwaarloosde ziekte<br />

In het noorden – in de steden (4) Humera in de regio Tigray en in (5) Abdurafi<br />

in de regio Amhara – gingen we door met de verzorging en behandeling<br />

4<br />

5<br />

2<br />

3<br />

6<br />

Addis Ababa<br />

van patiënten met kala-azar. Tegelijkertijd hebben we er bij de autoriteiten<br />

op aangedrongen te zorgen voor een betere behandeling van deze verwaarloosde<br />

ziekte. De ziekte kala-azar, die door zandvliegen wordt verspreid, is<br />

<strong>zonder</strong> behandeling vrijwel altijd dodelijk. Met de juiste zorg bedraagt het<br />

genezingspercentage echter meer dan 90 procent van de primaire gevallen.<br />

In Abdurafi hebben we ook hiv/aidspatiënten behandeld.<br />

vooruitGanG Geboekt<br />

In <strong>2008</strong> waren er aanzienlijke problemen bij onze werkzaamheden in<br />

Ethiopië. Zo kregen we pas na lang wachten werkvergunningen voor onze<br />

medewerkers. Desondanks lukte het in het hele land doeltreffende projecten<br />

op te zetten en zijn de overheidsprogramma’s tegen kala-azar verbeterd,<br />

iets waar we ons jarenlang sterk voor hadden gemaakt. Om die reden zullen<br />

wij in 2009 het project in Humera overdragen aan de lokale gezondheidsautoriteiten.<br />

Vooral in de (6) Somali-regio blijft het essentieel dat <strong>Artsen</strong><br />

<strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> en andere hulporganisaties kwetsbare groepen beter kunnen<br />

bereiken. Deze regio is namelijk nog steeds instabiel en er is nauwelijks<br />

humanitaire hulp.<br />

37<br />

1<br />

Ethiopië


Haïti<br />

Nationale medewerkers in fte’s: 254<br />

Internationale medewerkers in fte’s: 14<br />

Projectkosten <strong>2008</strong> in euro’s: 3.951.404<br />

Gefinancierd door: publieksdonaties,<br />

Nationale Postcode Loterij, ECHO, Sida, UNFPA,<br />

MSF-A, MSF-C, MSF-G, MSF-HK, MSF-UK<br />

Ziekenhuis van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> in Gonaïves.<br />

© Klavs Bo Christensen<br />

38


Haïti is nog steeds het armste land van Noord- en Zuid-Amerika en heeft<br />

de hoogste kraamvrouwensterfte (ongeveer 630 sterfgevallen op 100.000<br />

geboorten) van het westelijk halfrond. Het ministerie van Volksgezondheid<br />

kreeg in februari <strong>2008</strong> internationale financiële steun om de verloskundige<br />

zorg in het land gratis te maken. Desondanks betalen vrouwen nog steeds<br />

een patiëntbijdrage, zodat de zorg voor de meesten van hen onbetaalbaar is.<br />

Verloskundige zorg<br />

dringend noodzakelijk<br />

Door een serie stakingen van personeel van staatsziekenhuizen in de hoofdstad<br />

Port-au-Prince werd het tekort aan verloskundige hulp nog groter. De<br />

laatste staking duurde vier weken: van midden oktober tot midden november<br />

<strong>2008</strong>. In april <strong>2008</strong> braken rellen uit nadat de kosten van levensonderhoud<br />

– in het bij<strong>zonder</strong> de voedselprijzen – sterk waren gestegen.<br />

stormen en orkanen<br />

In augustus en september lieten vier opeenvolgende tropische stormen en<br />

orkanen een spoor van verwoesting achter in Haïti. <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong><br />

lanceerde daarop een noodhulpoperatie in de stad (1) Gonaïves in het noorden<br />

van het land. Onze medische teams bekeken verder op verschillende<br />

plaatsen in het land of er sprake was van ondervoeding. Uit de onderzoeken<br />

bleek dat in bepaalde regio’s kinderen chronisch ondervoed waren, maar<br />

dat die situatie niet erger was dan voor de orkanen.<br />

In geen van de getroffen gebieden was er zoveel ondervoeding dat we onze<br />

bestaande voedingsprogramma’s sterk moesten uitbreiden.<br />

1<br />

Port-au-Prince<br />

1.600 vrouwen Per maand<br />

In <strong>2008</strong> verzorgden we voor het derde jaar spoedeisende verloskundige<br />

hulp in Port-au-Prince. Gemiddeld boden we aan 1.000 vrouwen per maand<br />

prenatale en postnatale zorg in het Jude Anne ziekenhuis (met 65 bedden)<br />

en in drie hulpposten in de sloppenwijken van de stad. Dit aantal steeg naar<br />

meer dan 1.600 vrouwen tijdens de ziekenhuisstakingen. Eind <strong>2008</strong> had<br />

Jude Anne, dat we in maart 2006 openden, al aan meer dan 30.000 vrouwen<br />

zorg geboden.<br />

nieuwe locatie<br />

In 2009 zal het Jude Anne ziekenhuis verhuizen naar een nieuwe en grotere<br />

locatie in Port-au-Prince. Het nieuwe gebouw zal ruimte bieden voor verbetering<br />

van de zorg voor duizenden zwangere vrouwen die spoedeisende<br />

hulp nodig hebben. <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> zal ook bij het ministerie van<br />

Volksgezondheid blijven aandringen op het nakomen van de belofte een<br />

gratis programma voor verloskundige zorg op te zetten.<br />

39<br />

Haïti


India<br />

Nationale medewerkers in fte’s: 203<br />

Internationale medewerkers in fte’s: 23<br />

Projectkosten <strong>2008</strong> in euro’s: 3.096.913<br />

Gefinancierd door: publieksdonaties,<br />

Nationale Postcode Loterij, ECHO, MSF-A,<br />

MSF-G, MSF-HK, MSF-UK<br />

40<br />

© Jean-Marc Giboux/ GettyImages


India is een land van tegenstellingen. Met meer dan één miljard inwoners<br />

is India de grootste democratie ter wereld en een invloedrijke speler op het<br />

wereldtoneel. Toch leeft meer dan de helft van alle Indiërs nog steeds in<br />

armoede. Voor miljoenen Indiërs is er zelfs nauwelijks basisgezondheidszorg.<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> werkt in conflictgebieden waar gezondheidszorg<br />

vanwege de onveilige situatie niet of nauwelijks toegankelijk is.<br />

Medische zorg<br />

in verwaarloosde gebieden<br />

De inwoners van Kasjmir hebben al 20 jaar te lijden onder geweld en instabiliteit.<br />

Dat veroorzaakt veel chronische psychische problemen. In het<br />

programma voor psychosociale hulp van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> zijn in<br />

<strong>2008</strong> ruim 6.300 patiënten in de (1) Kasjmirvallei behandeld. Onze psychosociale<br />

hulpverleners proberen de nood te verlichten door middel van counseling,<br />

voorlichting en bewustmakingscampagnes, onder andere via een<br />

radioprogramma op Radio Kasjmir. In het (2) district Kupwara, waar geen<br />

gezondheidszorg is, bieden we basisgezondheidsdiensten aan, met daarbij<br />

vaccinatieprogramma’s.<br />

tussen twee vuren<br />

In (3) Chhattisgarh in Centraal-India zitten ruim 50.000 inwoners klem<br />

tussen staatstroepen en maoïstische rebellen. Onze teams bieden basisgezondheidszorg,<br />

bijvoorbeeld zorg voor zwangere vrouwen, aan plaatselijke<br />

gemeenschappen die door het conflict geïsoleerd zijn geraakt. In <strong>2008</strong><br />

behandelden we meer dan 3.300 malariapatiënten.<br />

hiv/aids<br />

In het oostelijke (4) Manipur is de medische nood immens, terwijl er weinig<br />

gezondheidszorg is. Voor de mensen op het platteland zijn de gevolgen van<br />

het gebruik van injecteerbare drugs en hiv/aids groot. Daarbij komen nog<br />

hoge tuberculosecijfers. <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> heeft meer dan 50.000<br />

consulten verzorgd. Bij 781 seropositieve patiënten zijn we een behandeling<br />

met aidsremmers gestart, van wie ongeveer een kwart is overgenomen<br />

2<br />

1<br />

New Delhi<br />

door het overheidsprogramma. Daardoor konden wij ons vooral richten op<br />

patiënten die immuun zijn geworden tegen standaard aidsremmers. We<br />

hebben meer dan 3.500 kinderen ingeënt tegen hepatitis B en andere ziekten<br />

die voorkomen kunnen worden.<br />

betere malariabehandelinG<br />

In <strong>2008</strong> heeft <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> de invoering van artemisinine-combinatietherapie<br />

(ACT) tegen malaria begeleid en ondersteund in de gebieden<br />

waar we werkzaam zijn. ACT is de beste malariabehandeling die<br />

er dit moment is, maar de behandeling is duur. We blijven lobbyen voor<br />

meer overheidssteun hiervoor. In augustus <strong>2008</strong> boden teams hulp aan<br />

50.000 slachtoffers van een overstroming van de Koshi rivier in de deelstaat<br />

(5) Bihar. We zetten mobiele hulpposten in, voerden een vaccinatieprogramma<br />

uit en distribueerden noodhulpgoederen.<br />

nieuwe activiteiten<br />

In 2009 gaan we ons inzetten om onze basisgezondheidszorg in het district<br />

Chandel in Manipur uit te breiden. Verder willen we een behandelprogramma<br />

starten voor multiresistente tuberculose, in overeenstemming met<br />

onze medische prioriteiten.<br />

In het district Bijapur in Chhattisgarh zetten we tweedelijns gezondheidszorg<br />

op. Ook bekijken we of we voldoende in staat zijn om te reageren op<br />

natuurrampen en uitbarstingen van geweld en ziekten in het land.<br />

3<br />

5<br />

41<br />

4<br />

India


Irak<br />

42<br />

Nationale medewerkers in fte’s: 9<br />

Internationale medewerkers in fte’s: 4<br />

Projectkosten <strong>2008</strong> in euro’s: 2.223.740<br />

Gefinancierd door: publieksdonaties,<br />

Nationale Postcode Loterij, MSF-G, MSF-HK,<br />

MSF-S, MSF-UK, MSF-G, MSF-HK, MSF-S, MSF-UK<br />

Röntgenfoto’s van de linkervoet van Abdullah, 11. Hij was op de markt in<br />

Bagdad toen een autobom explodeerde. Een deel van zijn rechterbeen<br />

en arm werden geamputeerd.<br />

© Jiro Ose


In Irak is het bereiken van de burgers die gevangen zitten in het conflict een<br />

grote uitdaging voor onafhankelijke humanitaire hulpverleners. Verschillende<br />

militaire en politieke spelers zijn er voor een deel in geslaagd humanitaire<br />

hulp te gebruiken of te misbruiken voor politieke doeleinden. Daardoor zijn<br />

hulpverleners doelwit van geweld geworden. Dit maakt het moeilijker voor<br />

neutrale hulporganisaties om aan de basisbehoeften van burgers te voldoen.<br />

Behoefte aan hulp<br />

blijft groot<br />

In <strong>2008</strong> verbeterde de veiligheidssituatie in Irak licht. Over de hele linie<br />

nam het geweld af. Ondanks deze verandering bleef de situatie in Irak onzeker.<br />

Voor veel mensen is het geweld nooit ver weg.<br />

Grote hiaten<br />

Het Irakese gezondheidsstelsel heeft niet alleen moeite om spoedeisende<br />

hulp te bieden aan gewonden, maar heeft ook te weinig capaciteit voor algemene<br />

gezondheidszorg. Ondanks grotere inspanningen van de overheid om<br />

medische voorzieningen verder te ontwikkelen, zijn er grote hiaten. Voor<br />

duizenden Irakezen is er te weinig of geen medische zorg. De situatie wordt<br />

verergerd door het feit dat veel medisch personeel het land heeft verlaten<br />

omdat ze direct bedreigd werden met geweld.<br />

werken vanuit jordanië<br />

In <strong>2008</strong> ondersteunde <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> vijf Irakese ziekenhuizen<br />

die ernstig door het geweld waren getroffen. We zorgden voor essentiële<br />

medicijnen, psychosociale ondersteuning en gaven ook gespecialiseerde<br />

medische training. Via posters en flyers in de ziekenhuizen legden we de bevolking<br />

uit hoe je bij een aanslag eerste hulp moet verlenen en hoe je ernstig<br />

Amman<br />

Bagdad<br />

gewonde mensen veilig kunt vervoeren. De ziekenhuizen werden ondersteund<br />

door een team van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> in de Jordaanse hoofdstad<br />

Amman, omdat het door de onveilige situatie voor de internationale<br />

medewerkers onmogelijk was om permanent in het land zelf te verblijven.<br />

Deze hulp bereikte echter maar een zeer klein deel van de mensen in nood.<br />

De complexiteit van de behandelde verwondingen en het aantal gevallen<br />

van meervoudig resistente bacteriële infecties gaf wel inzicht in de ernst<br />

van de humanitaire crisis waarin het land zich bevindt. Het programma<br />

bewijst ook dat <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> nauwe relaties met Irakese partners<br />

kan opbouwen.<br />

oPbouwen van relaties<br />

In 2009 zal het team doorgaan met de ondersteuning van de vijf ziekenhuizen<br />

en met het opbouwen van relaties met het personeel dat we via het<br />

programma bereiken. Ook gaan we onderzoeken of het mogelijk is om<br />

internationale medewerkers van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> permanent in Irak<br />

te laten verblijven. Mogelijk biedt de recente afname van geweld in Irak ons<br />

nieuwe kansen om in het land zelf te werken.<br />

43<br />

Irak


Ivoorkust (project beëindigd)<br />

Nationale medewerkers in fte’s: 58<br />

Internationale medewerkers in fte’s: 4<br />

Projectkosten <strong>2008</strong> in euro’s: 1.108.959<br />

Gefinancierd door: publieksdonaties,<br />

Nationale Postcode Loterij, CIDA, ECHO, Sida,<br />

MSF-G, MSF-S, MSF-UK<br />

44


In <strong>2008</strong> bleef het rustig in Ivoorkust. In 2007 werd een vredesverdrag<br />

gesloten tussen de regering, die het zuidelijke deel van het land in handen<br />

had, en het noorden, waar de rebellen heer en meester waren.<br />

Projecten<br />

overgedragen<br />

Nadat er een regering van nationale eenheid was gevormd, werd in september<br />

2007 de Zone de Confiance ontmanteld, een bufferzone die de strijdende<br />

partijen van elkaar scheidde. De situatie werd weer normaal en ambtenaren<br />

en gezondheidswerkers van de overheid keerden terug naar het noorden en<br />

westen, waarna <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> haar projecten kon overdragen aan<br />

de autoriteiten.<br />

ministerie neemt over<br />

De door <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> ondersteunde medische voorzieningen begonnen<br />

weer te functioneren. Het ministerie van Volksgezondheid gaf aan<br />

bereid te zijn om de verantwoordelijkheid voor de gezondheidszorg weer op<br />

zich te nemen. Als gevolg hiervan zijn we in 2007 waar mogelijk begonnen<br />

met het overdragen van projecten aan de autoriteiten.<br />

1<br />

Yamoussoukro<br />

overdracht<br />

In de westelijke regio (1) Danané, grenzend aan Liberia, droeg <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong><br />

<strong>Grenzen</strong> in maart <strong>2008</strong> haar laatste project over aan het ministerie van<br />

Volksgezondheid. Dit programma voor ondersteuning van ziekenhuizen<br />

bestond uit verpleging, behandeling van ondervoeding, medische zorg<br />

voor kinderen, verloskundige hulp en een hiv-programma. In het westelijk<br />

deel van het land hadden we ook mobiele hulpposten en een voedingsprogramma<br />

met thuisbehandeling. Ook deze activiteiten hebben we in maart<br />

<strong>2008</strong> overgedragen aan het ministerie. Tot onze terugtrekking uit Danané<br />

in juni <strong>2008</strong> zijn we de ondervoeding in dat gebied blijven volgen.<br />

45<br />

Ivoorkust (project beëindigd)


Moldavië<br />

Nationale medewerkers in fte’s: 27<br />

Internationale medewerkers in fte’s: 6<br />

Projectkosten <strong>2008</strong> in euro’s: 696.843<br />

Gefinancierd door: publieksdonaties,<br />

Nationale Postcode Loterij, MSF-G, MSF-UK<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> behandelt hiv/aidspatiënten in Trans-Dnjestrië<br />

waaronder in de gevangenissen.<br />

©Alexander Gyadyelov<br />

46


De regio Trans-Dnjestrië scheidde zich begin jaren negentig na een bloedig<br />

conflict af van Moldavië. Het is nu nog steeds een niet-erkende republiek<br />

waar Russische troepen de patstelling bewaken die na het conflict is<br />

ontstaan. Moldavië ontving tientallen miljoenen dollars aan internationale<br />

steun voor medische programma’s, maar de bevolking van Trans-Dnjestrië<br />

merkte daar weinig van.<br />

Zorg en behandeling van<br />

hiv/aids toegankelijk gemaakt<br />

Voor veel mensen in Trans-Dnjestrië met hiv/aids was de toestand kritiek.<br />

De regio herbergt maar 15 procent van de Moldavische bevolking, maar van<br />

alle hiv-/aidspatiënten in het land woont 30 procent in dit gebied. De Moldavische<br />

autoriteiten gebruikten de cijfers van het hele land bij de aanvragen<br />

voor hulpgelden voor de bestrijding van hiv/aids, maar van dat geld ging<br />

niets naar Trans-Dnjestrië. <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> startte naar aanleiding<br />

daarvan in Trans-Dnjestrië een programma voor gratis zorg en behandeling<br />

voor hiv/aidsslachtoffers, voor verbetering van het begeleidings- en<br />

testsysteem en voor samenwerking met andere groepen die hiv/aidszorg in<br />

het gebied bieden.<br />

uitbreidinG van ondersteuninG<br />

In <strong>2008</strong> zijn we doorgegaan met onze steun aan de poliklinische afdeling<br />

van het belangrijkste ziekenhuis van de Trans-Dnjestrische hoofdstad<br />

Tiraspol en met de verdere ontwikkeling ervan. We hebben het laboratorium<br />

gerenoveerd en een modern medisch afvalverwerkingsysteem opgezet,<br />

en we zijn doorgegaan met de opleiding van personeel. In de noordelijke<br />

stad Ribnitza werd als dependance van dit ziekenhuis een behandelkliniek<br />

geopend en de diensten werden ook uitgebreid naar het Republikeinse<br />

Tuberculose-ziekenhuis in (1) Bender.<br />

vooruitGanG<br />

We boden ook hiv/aidszorg aan gedetineerden in verschillende gevangenissen.<br />

In dit werk boekten we aanzienlijke vooruitgang dankzij de<br />

ondertekening van een overeenkomst tussen <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> en de<br />

autoriteiten. Beide partijen verplichtten zich daarin het hiv/aidsprogramma<br />

in gevangenissen verder te ontwikkelen. Vanaf november bestreek ons<br />

programma van begeleiding, tests, zorg en behandeling voor hiv/aids het<br />

gehele gevangenissysteem.<br />

overdracht<br />

Tegen het einde van het jaar waren we in de laatste fasen van deze succesvolle<br />

missie beland. Op dat moment waren er ruim 740 patiënten in het<br />

programma opgenomen. Dat was meer dan de helft van alle mensen met<br />

hiv/aids in Trans-Dnjestrië. In december werden de laatste onderdelen van<br />

het programma overgedragen aan het ministerie van Volksgezondheid, dat<br />

achttien maanden nauw samenwerkte met <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> bij het<br />

opzetten van hoogwaardige hiv/aidszorg. Het belangrijkste resultaat in<br />

<strong>2008</strong> was dat we hebben bijgedragen aan de verzelfstandiging van het hiv/<br />

aidsprogramma in Trans-Dnjestrië. Door onze lobby bij de Moldavische<br />

autoriteiten en internationale donoren stromen de middelen voor hiv/aidszorg<br />

nu Trans-Dnjestrië binnen.<br />

1<br />

47<br />

Tiraspol<br />

Moldavië


Myanmar (Birma)<br />

Nationale medewerkers in fte’s: 1.104<br />

Internationale medewerkers in fte’s: 26<br />

Projectkosten <strong>2008</strong> in euro’s: 11.022.958<br />

Gefinancierd door: publieksdonaties, Nationale Postcode<br />

Loterij, AA, CIDA, DFID, 3 Diseases Fund, ECHO, EU,<br />

NRMFA, UN, MSF-A, MSF-G, MSF-HK, MSF-I, MSF-S,<br />

MSF-SP, MSF-UK, MSF-USA<br />

Labutta, mei <strong>2008</strong>. Cycloon Nargis trekt een spoor van vernieling door<br />

het land. Naar schatting waren er 130.000 doden en vermisten.<br />

© <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong><br />

48


In mei <strong>2008</strong> trok cycloon Nargis een spoor van vernieling door de Irrawaddy-delta.<br />

Hierbij kwamen naar schatting 130.000 mensen om het leven of raakten vermist. De<br />

ramp betekende de zoveelste klap voor een volk dat al tientallen jaren het slachtoffer<br />

is van onderdrukking en voortslepende conflicten. De gezondheidszorg in het<br />

land lijdt nog steeds onder een chronisch gebrek aan middelen. De overheid geeft<br />

slechts 0,3 procent van het bruto nationaal product aan gezondheidszorg uit. Dat<br />

percentage is het laagste ter wereld. Bovendien ontvangt Myanmar per hoofd van de<br />

bevolking het kleinste bedrag aan ontwikkelingshulp.<br />

Gezondheidszorg<br />

nog steeds ontoereikend<br />

Het aantal hiv/aidspatiënten werd in <strong>2008</strong> geschat op 240.000, van wie<br />

76.000 mensen dringend aidsremmers nodig hadden. Minder dan twintig<br />

procent kreeg die medicijnen ook. Het merendeel van de behandelingen<br />

met aidsremmers werd door <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> verzorgd. Aan het<br />

einde van <strong>2008</strong> waren meer dan 11.000 patiënten opgenomen in ons hiv/<br />

aidsprogramma. In <strong>2008</strong> bood <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> in de voormalige<br />

hoofdstad Yangon en in de staten (1) Shan, (2) Kachin en (3) Rakhine uitgebreide<br />

zorg aan 16.000 hiv/aidspatiënten. 11.000 patiënten kregen aidsremmers.<br />

De aandacht ging vooral uit naar risicogroepen als prostituees, verslaafden<br />

die injecteerbare drugs gebruikten en arbeidsmigranten. Voorlichting en<br />

gezondheidsonderwijs waren ook onderdeel van het programma.<br />

raPPort<br />

In december publiceerden we het rapport A preventable fate: the failure of<br />

ART scale-up in Myanmar (Een omkeerbaar noodlot: meer aidszorg nodig in<br />

Myanmar). De aanleiding was dat onze capaciteit voor de behandeling met<br />

aidsremmers maximaal was opgerekt en er vrijwel geen hulp kwam van<br />

andere zorgverleners. In het rapport deden we een dringend beroep op de<br />

Myanmarese regering en de internationale gemeenschap om hiv/aidszorg,<br />

en vooral de behandeling met aidsremmers, snel uit te breiden.<br />

3<br />

4<br />

49<br />

2<br />

1<br />

Pyinmana<br />

narGis<br />

Dankzij de geweldige inzet van onze Myanmarese medewerkers konden we<br />

binnen 48 uur nadat cycloon Nargis de (4) Irrawaddy-delta trof, beginnen<br />

met een noodhulpoperatie. Tijdens de kritieke periode waarin de regering<br />

slechts beperkt hulp van buiten toeliet, waren we in staat om voor voedsel,<br />

onderdak, drinkwater, gezondheidszorg en essentiële noodhulpgoederen<br />

te zorgen. Nadat er meer hulpdiensten toegelaten werden, boden we ook<br />

psychosociale hulp. In de periode mei tot en met november verleenden 450<br />

medewerkers hulp aan meer dan 250.000 mensen.<br />

ondersteuninG van de meest kwetsbaren<br />

Op andere plekken in het land bleven we gezondheidszorg bieden aan de<br />

meest kwetsbare inwoners van Myanmar. De moslims van de staat Rakhine<br />

mogen geen staatsburger worden. Discriminerende maatregelen hebben er<br />

een grote invloed op de gezondheid en het welzijn van deze groep. In Rakhine<br />

behandelden we ongeveer 200.000 malariapatiënten. Verder zorgden<br />

we voor basisgezondheidszorg, behandelingen voor tuberculose, geslachtsziekten<br />

en hiv/aids.<br />

Myanmar (Birma)


Nepal<br />

Nationale medewerkers in fte’s: 100<br />

Internationale medewerkers in fte’s: 14<br />

Projectkosten <strong>2008</strong> in euro’s: 1.780.508<br />

Gefinancierd door: publieksdonaties, Nationale<br />

Postcode Loterij, ECHO, MSF-G, MSF-HK, MSF-S,<br />

MSF-UK<br />

Terrein en kliniek van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> in Kalikot.<br />

© Corb!no<br />

50


De verkiezingen in Nepal van april <strong>2008</strong> leken een grote stap vooruit in het<br />

vredesproces van het land. Er kwam een coalitie onder leiding van de<br />

maoïsten aan de macht met een mandaat voor vrede en verandering. Het<br />

land kwam in <strong>2008</strong> in een moeilijke overgangsfase. De sociaal-economische<br />

situatie bleef kritiek en vooral in het zuiden van de instabiele regio Terai<br />

was geweld aan de orde van de dag.<br />

Gezondheidszorg<br />

uitgebreid ondanks problemen<br />

Tientallen jaren van verwaarlozing staan de verbetering en ontwikkeling<br />

van de gezondheidszorg in Nepal in de weg. De lokale medische voorzieningen<br />

zijn slecht uitgerust en onderbezet. <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> werkt sinds<br />

2005 in het bergachtige district (1) Kalikot. In dit gebied is de voormalige<br />

lokale gezondheidspost omgebouwd tot districtsziekenhuis waar eerste- en<br />

tweedelijns gezondheidszorg wordt geboden.<br />

Gratis medische zorG<br />

In <strong>2008</strong> hebben we in het midden van de door geweld geteisterde regio<br />

(2) Terai een nieuw project opgezet. Via de mobiele hulpposten verleenden<br />

we gratis gezondheidszorg aan ongeveer 12.000 patiënten. Aan het eind<br />

van het jaar boden we in het kader van dit project ook ondersteuning aan<br />

het districtsziekenhuis, waarbij de nadruk lag op moeder- en-kindzorg en<br />

spoedeisende chirurgie.<br />

ondervoedinG en cholera<br />

In Nepal is ondervoeding een groot probleem en <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong><br />

heeft via mobiele voedingshulpposten duizenden kinderen behandeld. We<br />

hebben op een extreem afgelegen locatie, die alleen te voet bereikbaar is na<br />

1<br />

51<br />

Kathmandu<br />

2 3<br />

een tocht van twee dagen over steile bergpaden, een kliniek geopend voor<br />

seizoensgebonden aandoeningen. Onze teams hebben verder een preventief<br />

project opgezet tegen cholera, in een gebied waar door watergebrek,<br />

ontoereikende sanitaire voorzieningen en een slechte hygiëne de ziekte<br />

makkelijk kan uitbreken. In het gebied zijn meer dan 2.200 consulten uitgevoerd<br />

en 456 kinderen in ons voedingsprogramma opgenomen.<br />

overstrominGen van de rivier de koshi<br />

Op 18 augustus trad de rivier de Koshi buiten zijn oevers. Dit had gevolgen<br />

voor ongeveer twee miljoen mensen in Nepal en India. De overstroming<br />

trof 50.000 mensen aan de Nepalese kant van de grens direct. Een noodhulpteam<br />

van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> bood twee maanden lang medische<br />

noodhulp en nam maatregelen om een mogelijke uitbraak van cholera te<br />

voorkomen. In 2009 zullen we ons project in Kalikot overdragen aan het<br />

Nepalese ministerie van Volksgezondheid en Bevolking. We zullen in Terai<br />

aanwezig blijven, zodat we snel op noodsituaties kunnen reageren.<br />

Nepal


Nigeria<br />

Nationale medewerkers in fte’s: 58<br />

Internationale medewerkers in fte’s: 12<br />

Projectkosten <strong>2008</strong> in euro’s: 2.526.611<br />

Gefinancierd door: publieksdonaties, Nationale Postcode<br />

Loterij, AA, ECHO, MSF-G, MSF-HK, MSF-UK<br />

In het ziekenhuis op het Lagos-eiland geeft <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong><br />

meer dan 1.000 aidspatiënten een behandeling met aidsremmers.<br />

© Ton Koene<br />

52


Nigeria is een land van extremen. Het land heeft het hoogste bevolkingsaantal<br />

van Afrika (bij de volkstelling van 2006 ongeveer 140 miljoen) en<br />

hoewel Nigeria de op zes na grootste olieproducent ter wereld is, leeft de<br />

meerderheid van de inwoners (66 procent) in extreme armoede. In <strong>2008</strong><br />

kwamen er in het gehele land regelmatig epidemieën van cholera,<br />

hersenvliesontsteking, mazelen, lassakoorts en gele koorts voor.<br />

Nieuw programma voor<br />

moeder- en-kindzorg<br />

Sterfte door ziekte, complicaties, ondervoeding en slechte bereikbaarheid<br />

van gezondheidszorg komt het vaakst voor bij vrouwen en kinderen. Het<br />

kraamvrouwensterftecijfer in Nigeria is een van de hoogste ter wereld: per<br />

100.000 bevallingen overlijden ongeveer 1.100 vrouwen in het kraambed.<br />

Deze medisch-humanitaire crisis is het resultaat van gewelddadige confrontaties<br />

tussen verschillende economische, religieuze en etnische groeperingen,<br />

waarbij sinds 1999 in het gehele land 11.000 mensen omkwamen<br />

en 800.000 mensen ontheemd raakten.<br />

meer dan 1.600 Patiënten behandeld<br />

In september <strong>2008</strong> droeg <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> de behandeling van hiv/<br />

aidspatiënten in Lagos over aan het algemene ziekenhuis in Lagos en het<br />

Global HIV/AIDS Initiative Nigeria (GHAIN). Dit programma liep vijf jaar<br />

en in die tijd kregen meer dan 1.600 patiënten een aidsremmende behandeling.<br />

nieuw ProGramma voor moeder-en-kindzorG<br />

In <strong>2008</strong> zijn in de noordelijke staat (1) Sokoto verschillende vaccinatiecampagnes<br />

gestart om de uitbraak van ziekten tegen te gaan. We hebben in vier<br />

Lagos<br />

noordelijke staten meer dan 70.000 mensen ingeënt tegen hersenvliesontsteking.<br />

In december hebben we in de kliniek in Goronyo een programma<br />

gestart voor moeder-en-kindzorg, in samenwerking met het ministerie van<br />

Volksgezondheid. Het kraamvrouwensterftecijfer ligt in de noordelijke<br />

staten ver boven het landelijk gemiddelde: hier overleven 2.000 vrouwen op<br />

elke 100.000 vrouwen de bevalling niet.<br />

sPeciale aandacht voor vrouwen en kinderen<br />

Het is dramatisch slecht gesteld met de gezondheid van vrouwen en kinderen<br />

in Noord-Nigeria. In 2009 zal <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> daarom trachten<br />

de beschikbaarheid van goede reproductieve gezondheidszorg en zorg voor<br />

kinderen onder de vijf jaar te verbeteren. Tevens zullen we ons vaccinatieprogramma<br />

uitbreiden en ervoor zorgen dat meer mensen zich kunnen<br />

laten inenten tegen veel voorkomende ziekten. <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> zal<br />

uitbraken van infectieziekten nauwlettend in de gaten blijven houden en<br />

noodhulp blijven verzorgen.<br />

1<br />

53<br />

Nigeria


Oezbekistan<br />

Nationale medewerkers in fte’s: 85<br />

Internationale medewerkers in fte’s: 11<br />

Projectkosten <strong>2008</strong> in euro’s: 2.045.813<br />

Gefinancierd door: publieksdonaties, Nationale Postcode<br />

Loterij, MSF-G, MSF-HK, MSF-S, MSF-UK<br />

Kliniek in Nukus, Oezbekistan. Veel patiënten brengen tijd door in de<br />

buitenlucht aangezien tbc-bacillen niet goed gedijen in zonlicht en<br />

buitenlucht. © Donald Weber<br />

54


Oezbekistan is nog steeds een van de grootste exportlanden van katoen.<br />

De prijs voor die status is echter zeer hoog. Door de Centraal-Aziatische<br />

katoenteelt is het Aralmeer vrijwel verdwenen. De consequenties zijn<br />

catastrofaal voor het milieu en de volksgezondheid.<br />

De strijd tegen<br />

resistente tuberculose<br />

Tuberculose (tbc) komt erg veel voor in Oezbekistan. In de autonome regio<br />

(1) Karakalpakstan zijn bij<strong>zonder</strong> veel gevallen van meervoudig resistente<br />

tuberculose, een variant die resistent is tegen de meest krachtige tuberculosemedicijnen.<br />

13 procent van de patiënten bij wie nu tbc wordt vastgesteld,<br />

heeft meervoudig resistente tuberculose, en dit geldt ook voor<br />

40 procent van alle tbc-patiënten die al onder behandeling zijn.<br />

resistentie<br />

De situatie wordt nog verder gecompliceerd doordat er een extreem resistente<br />

vorm van tuberculose is opgedoken (XDR-TB), waarbij de bacteriën<br />

die de tbc veroorzaken zelfs resistent zijn voor tweedelijns medicijnen. De<br />

tbc-variant XDR-TB is ontstaan als gevolg van slechte infectiebeheersing<br />

en omdat er vaak onzorgvuldig met de medicijnen voor tuberculose wordt<br />

omgegaan. Hierdoor bestaat de angst voor een toekomstige tbc-epidemie,<br />

waarvoor de behandelmogelijkheden beperkt zijn. In <strong>2008</strong> zijn we bij<br />

58 XDR-TB-patiënten de behandeling begonnen.<br />

kennis versPreiden<br />

In <strong>2008</strong> hebben we het aantal behandelde tbc-patiënten aanzienlijk verhoogd.<br />

Aan het eind van het jaar waren er in totaal 820 patiënten in het programma<br />

opgenomen, van wie 336 ook daadwerkelijk aan hun behandeling<br />

waren begonnen. In het hele land is het aantal patiënten in vergelijking met<br />

1<br />

Tashkent<br />

2007 met 42 procent gestegen. Voor de strijd tegen tbc is het zeer belangrijk<br />

dat de kennis van de bevolking over de ziekte wordt vergroot. In <strong>2008</strong> zijn we<br />

in Karakalpakstan een omvangrijke campagne gestart om het voorkomen<br />

van de ziekte onder de aandacht te brengen, de vooroordelen over tbc te bestrijden<br />

en mensen te doordringen van het gevaar van bepaalde praktijken,<br />

zoals zelf dokteren bij deze ziekte.<br />

streven naar de best moGelijke zorG<br />

In 2009 zullen we de ambulante zorg in de regio verder versterken met<br />

medisch personeel dat huisbezoeken gaat afleggen bij patiënten die niet in<br />

staat zijn zelf naar de kliniek te komen. Ook zullen we kleine zorgafdelingen<br />

openen binnen bestaande poliklinische afdelingen. Hier zullen patiënten<br />

met meervoudig resistente tuberculose verdere medicatie en psychosociale<br />

hulp ontvangen nadat ze uit het ziekenhuis zijn ontslagen.<br />

overdraGen<br />

In <strong>2008</strong> zijn we begonnen met het overdragen van het behandelprogramma<br />

voor patiënten met meervoudig resistente tbc aan het ministerie van<br />

Volksgezondheid in Karakalpakstan, een proces dat tot 2010 zal duren. Dit<br />

programma wordt gesteund door het Global Fund. We blijven ijveren voor<br />

de best mogelijke patiëntenzorg en goede behandelresultaten, omdat tbcbestrijding<br />

een van onze prioriteiten is.<br />

55<br />

Oezbekistan


Pakistan<br />

Nationale medewerkers in fte’s: 195<br />

Internationale medewerkers in fte’s: 15<br />

Projectkosten <strong>2008</strong> in euro’s: 2.153.636<br />

Gefinancierd door: publieksdonaties, Nationale<br />

Postcode Loterij, MSF-A, MSF-C, MSF-G, MSF-UK<br />

MSF-A, MSF-C, MSF-G, MSF-UK<br />

Een door <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> geleid centrum voor moeder-enkindzorg<br />

in Kuchlak.<br />

© Vali<br />

56


Het conflict in Afghanistan is overgeslagen naar het westen van<br />

Pakistan. In <strong>2008</strong> leidde dit tot meer gevechten tussen Pakistaanse<br />

troepen en gewapende oppositiegroepen, waarbij er vaak burgerslachtoffers<br />

vielen.<br />

Geweld belemmert<br />

toegang gezondheidszorg<br />

Pakistan heeft een van de hoogste cijfers voor kraamvrouwen- en kindersterfte<br />

in de regio. Het meest kwetsbaar zijn vrouwen en kinderen die op het<br />

platteland van de (1) Noordwestelijke Grensprovincie, de (2) Federale Administratieve<br />

Tribale Gebieden en (3) Beloetsjistan wonen. Er is een tekort aan<br />

medische voorzieningen, betaalbare zorg en (vooral vrouwelijk) medisch<br />

personeel. In gebieden die getroffen zijn door het conflict, is de gezondheidstoestand<br />

van de bevolking door het geweld nog verslechterd en is het<br />

bovendien moeilijker voor ze om hulp te krijgen. Door het geweld wordt het<br />

voor <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> ook steeds moeilijker om humanitaire hulp te<br />

bieden.<br />

te Gevaarlijk om te reizen<br />

In het gebied Kurram, in de Federale Administratieve Tribale Gebieden,<br />

zijn de programma’s van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> gericht op zorg voor kinderen,<br />

reproductieve zorg en zorg voor pasgeborenen. Door het voortdurende<br />

geweld en de onveilige situatie trad er sinds eind 2007 een scherpe daling op<br />

in het aantal patiënten dat onze klinieken wist te bereiken. Het aantal consulten<br />

daalde naar minder dan 600 per maand in <strong>2008</strong> tegenover 1.800 per<br />

maand in 2007. In augustus boden onze teams hulp bij een plotselinge overstroming<br />

vlak bij de provinciehoofdstad Peshawar, waarbij zo’n 200.000<br />

mensen werden getroffen. Bij de slachtoffers van deze ramp kwamen nog de<br />

mensen die op de vlucht waren geslagen voor het geweld in het noordwesten.<br />

We stuurden een mobiel medisch team naar het verwoeste dorp (4) Kan-<br />

der Kheil en het ontheemdenkamp in (5) Mardan en zetten er behandelcentra<br />

voor waterige diarree op. Ook zorgden we voor toiletartikelen en onderdak.<br />

nieuw Project<br />

In de provincie Beloetsjistan zorgde <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> in de nederzetting<br />

(6) Kuchlak en in de grensstad (7) Chaman voor moeder-en- kindzorg:<br />

verloskundige noodhulp, zorg voor pasgeborenen en voedselhulp. In<br />

Kuchlak verblijven vooral Afghaanse vluchtelingen. Onze medische prioriteiten<br />

volgend zijn we in september <strong>2008</strong> een nieuw project begonnen in de<br />

oostelijke districten (8) Jafarabad en (9) Nasirabad, nadat we daar verontrustend<br />

veel gevallen van ondervoeding hadden aangetroffen. Tegen het einde<br />

van <strong>2008</strong> waren er 1.300 kinderen opgenomen in het voedingsprogramma.<br />

Het project wordt in 2009 uitgebreid met moeder-en-kindzorg.<br />

hulP aan aardbevinGsslachtoffers<br />

Eind oktober werd het district (10) Ziarat, ten oosten van Quetta, getroffen<br />

door een aardbeving met een kracht van 6,4 op de schaal van Richter.<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> voorzag mensen in geïsoleerde gemeenschappen<br />

van onderdak en toiletartikelen, bood medische zorg in mobiele hulpposten<br />

en zette vaste klinieken op en verzorgde counselingsessies voor<br />

mensen die getraumatiseerd waren door de aardbeving en de naschokken.<br />

In 2009 blijven we proberen om vastere voet aan de grond te krijgen in de<br />

meest afgelegen en door conflicten verscheurde gebieden van het land.<br />

10<br />

7<br />

3<br />

6<br />

9<br />

8<br />

2<br />

57<br />

1 5<br />

Islamabad<br />

Pakistan


Papoea-Nieuw-Guinea<br />

Nationale medewerkers in fte’s: 23<br />

Internationale medewerkers in fte’s: 9<br />

Projectkosten <strong>2008</strong> in euro’s: 1.160.358<br />

Gefinancierd door: publieksdonaties, Nationale Postcode Loterij,<br />

MSF-A, MSF-C, MSF-G, MSF-UK<br />

58<br />

© <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong>


Papoea-Nieuw-Guinea beslaat het oostelijke deel van het eiland Nieuw-<br />

Guinea. Het land werd in 1975 onafhankelijk van Australië. De bevolking van<br />

ongeveer zes miljoen mensen bestaat uit honderden stammen die samen<br />

ongeveer 860 talen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat<br />

veertig procent van de bevolking in armoede leeft.<br />

Medische zorg<br />

te midden van geweld<br />

De gezondheidsstatistieken voor Papoea-Nieuw-Guinea behoren tot de<br />

slechtste in in de regio rondom de Stille Oceaan. Het geweld, waarvan de<br />

oorzaken complex zijn, dringt in alle lagen van de maatschappij door en<br />

heeft een grote invloed op de volksgezondheid. In een recent Australisch<br />

overheidsonderzoek staat dat twee op de drie vrouwen slachtoffer zijn van<br />

huiselijk geweld en vijftig procent van de vrouwen te maken heeft gehad<br />

met gedwongen seks: via verkrachting, groepsverkrachting of verkrachting<br />

gerelateerd aan stammenoorlogen.<br />

nauwe samenwerkinG<br />

In <strong>2008</strong> ondersteunde <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> een kliniek in de oostelijke<br />

kustplaats (1) Lae, de op een–na-grootste stad van Papoea-Nieuw-Guinea.<br />

In het Women and Children’s Support Centre (ondersteuningscentrum voor<br />

vrouwen en kinderen) boden we medische en psychosociale zorg aan slachtoffers<br />

van seksueel en huiselijk geweld. Het team werkte samen met het ziekenhuispersoneel<br />

om ervoor te zorgen dat slachtoffers van seksueel geweld<br />

werden doorverwezen naar de kliniek en dat het team op de hoogte werd<br />

2<br />

1<br />

Port Moresby<br />

gebracht als slachtoffers van seksueel geweld in het ziekenhuis werden<br />

opgenomen. Begin juli, slechts zes maanden nadat de kliniek was geopend,<br />

had het team al duizend patiënten behandeld.<br />

chirurGische zorG<br />

In september <strong>2008</strong> begonnen we met het bieden van chirurgische zorg in<br />

een ziekenhuis in (2) Tari, een stad in het westen van het land. We opereren<br />

hier geweldsslachtoffers en bieden verloskundige en andere noodhulp. De<br />

inbreng van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> was dringend nodig: het ziekenhuis<br />

had tien jaar lang leeggestaan vanwege de onveiligheid.<br />

zorGmodel<br />

In 2009 zullen we doorgaan met de zorg voor geweldsslachtoffers en op<br />

nationaal niveau de medische gevolgen van het geweld onder de aandacht<br />

blijven brengen. We werken aan de ontwikkeling van een zorgmodel dat als<br />

voorbeeld kan dienen voor het ministerie van Volksgezondheid en andere<br />

partijen die bij de gezondheidszorg betrokken zijn.<br />

59<br />

Papoea-Nieuw-Guinea


Republiek Congo (project beëindigd)<br />

Nationale medewerkers in fte’s: 48<br />

Internationale medewerkers in fte’s: 6<br />

Projectkosten <strong>2008</strong> in euro’s: 1.017.484<br />

Gefinancierd door: publieksdonaties,<br />

Nationale Postcode Loterij, Irish government,<br />

MSF-A, MSF-G, MSF-UK<br />

60<br />

© Jiro Ose


In <strong>2008</strong> heerste er voor het vijfde jaar op rij vrede in de Republiek<br />

Congo. In de regio Pool is het rustig en is de economie weer op<br />

gang gekomen, zodat de autoriteiten de medische zorg weer op zich<br />

konden nemen. <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> was sinds het einde van het<br />

conflict actief in de regio.<br />

Na vijf jaar vertrek<br />

uit regio Pool<br />

In <strong>2008</strong> hebben we ons medisch werk in ziekenhuizen in (1) Mindouli en<br />

(2) Kindamba in de regio Pool geleidelijk afgerond. In de ziekenhuizen boden<br />

we allerlei vormen van medische hulp, variërend van poliklinische zorg<br />

en kraamzorg tot behandeling van patiënten met infectieziekten zoals<br />

tuberculose en hiv/aids, psychosociale ondersteuning en spoedeisende<br />

chirurgie. Met mobiele hulpposten bezochten we diverse gemeenschappen<br />

rondom Mindouli en Kindamba. Deze activiteiten werden allemaal overgedragen<br />

aan het ministerie van Volksgezondheid en lokale partners zoals<br />

Global Outreach Mission en Psys d’Afrique.<br />

1<br />

2<br />

Brazzaville<br />

slaaPziekte<br />

Ondanks de beëindiging van alle activiteiten in juni <strong>2008</strong> had <strong>Artsen</strong><br />

<strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> toegezegd in de tweede helft van <strong>2008</strong> voor een periode van<br />

drie maanden terug te keren om mensen te testen op slaapziekte (een wijdverspreide<br />

ziekte in het land) en zo nodig te behandelen. Van oktober tot<br />

december onderzochten we 2.500 mensen en behandelden we 21 patiënten<br />

met deze dodelijke ziekte. In december <strong>2008</strong> hebben we al onze activiteiten<br />

afgerond.<br />

61<br />

Republiek Congo (project beëindigd)


Rusland/Noord-Kaukasus<br />

Nationale medewerkers in fte’s: 143<br />

Internationale medewerkers in fte’s: 4<br />

Projectkosten <strong>2008</strong> in euro’s: 3.839.532<br />

Gefinancierd door: publieksdonaties, Nationale Postcode<br />

Loterij, MSF-A, MSF-C, MSF-G, MSF-HK, MSF-UK<br />

Tuberculoseziekenhuis in de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny.<br />

© Misha Friedman<br />

62


Na twee oorlogen en meer dan 15 jaar instabiliteit stortte het gezondheidsysteem<br />

van Tsjetsjenië in. Onder meer de behandeling van tuberculose<br />

(tbc) kwam tot stilstand. Daarom besloot <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> een<br />

project te starten om kwalitatieve zorg voor tbc te herstellen. Door de<br />

oorlog hebben veel mensen psychosomatische klachten. Vaak komen zij<br />

naar <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> voor psychosociale hulp. Afgelopen jaar is<br />

Tsjetsjenië stabieler en veiliger geworden, terwijl de situatie in de buurrepublieken<br />

Ingoesjetië en Dagestan door het toenemende geweld steeds<br />

onveiliger en gewelddadiger werd.<br />

In het algemeen zijn onze mogelijkheden in de Kaukasus zeer beperkt.<br />

Vanwege het gevaar van ontvoering voor internationale hulpverleners<br />

bestaan de teams van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> voornamelijk uit Tsjetsjenen<br />

en Ingoesjetiërs.<br />

betere beschikbaarheid<br />

Door de grote inzet van onze Tsjetsjeense medewerkers is de hoeveelheid<br />

chirurgische zorg uitgebreid en is er meer basisgezondheidszorg beschikbaar<br />

in bepaalde gebieden en in de tijdelijke opvangcentra voor ontheemden<br />

in Tsjetsjenië. <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> ondersteunde in <strong>2008</strong> de afdeling<br />

chirurgie van Hospitaal Nr. 9 in Grozny met laboratoriumbenodigdheden<br />

en materialen voor alle chirurgische ingrepen. Een team bestaande uit een<br />

therapeut, een gynaecoloog, een kinderarts en een psycholoog bood hulp<br />

aan de bewoners van zes opvangcentra. Via vier hulpposten zorgden we in<br />

vijf districten voor behandeling van tbc en waren we op 24 plekken aanwezig<br />

om de patiënten onder toezicht hun medicijnen te laten innemen. Dat<br />

is noodzakelijk omdat tbc snel resistent wordt tegen bepaalde geneesmid-<br />

1<br />

Nazran<br />

Meer tuberculosebehandelingen<br />

en psychosociale hulpverlening<br />

Grozny<br />

delen als die niet trouw worden genomen, wat het moeilijker te behandelen<br />

maakt. We ondersteunden ook vier tbc-ziekenhuizen die zorg bieden aan<br />

een gebied met ongeveer 300.000 inwoners en boden in de loop van het jaar<br />

psychosociale hulp aan 4.584 mensen.<br />

nieuwe activiteiten<br />

In de buurrepubliek Ingoesjetië verzorgde <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> medische<br />

en psychosociale zorg voor ontheemden uit Tsjetsjenië en andere<br />

regio’s van Ingoesjetië. In <strong>2008</strong> hield ons psychosociale team 4.887 sessies in<br />

vijf nieuwe kampen ten zuiden van de hoofdstad Nazran. Daarnaast runden<br />

we in een nabijgelegen kamp een kliniek voor basisgezondheidszorg.<br />

strateGie voor 2009<br />

Vanwege de instabiele politieke toestand wil <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> in 2009<br />

haar activiteiten uitbreiden naar de regio (1) Malgobek in Ingoesjetië.<br />

Mogelijk gaan we ook in de Russische Kaukasusrepubliek Dagestan projecten<br />

opzetten.<br />

63<br />

Rusland/Noord-Kaukasus


Somalië<br />

Nationale medewerkers in fte’s: 206<br />

Internationale medewerkers in fte’s: 15<br />

Projectkosten <strong>2008</strong> in euro’s: 5.793.172<br />

Gefinancierd door: publieksdonaties, Nationale<br />

Postcode Loterij, Irish Aid, MSF-C, MSF-G, MSF-UK,<br />

MSF-USA<br />

Een moeder rust uit onder een muskietennet en bereidt zich voor op<br />

het geven van borstvoeding aan haar pasgeboren kind in de tuin van<br />

het ziekenhuis in Kismaayo.<br />

© Alixandra Fazzina<br />

64


Sinds de beslissing van de internationale gemeenschap om de Federale<br />

Overgangsregering (TFG) te steunen in haar strijd tegen oppositiegroeperingen<br />

is de humanitaire situatie in Somalië steeds rampzaliger geworden. De<br />

medische zorg is ingestort en hulporganisaties zijn steeds meer het doelwit<br />

van het geweld. Daardoor wordt het steeds moeilijker om hulp te verlenen.<br />

Humanitaire<br />

catastrofe<br />

Ook <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> zelf werd op dramatische wijze geconfronteerd<br />

met het geweld dat de Somalische bevolking dagelijks in zijn greep houdt:<br />

in januari <strong>2008</strong> kwamen drie medewerkers in de zuidelijke stad<br />

(1) Kismaayo om het leven door een bermbom. Door deze tragische gebeurtenis<br />

hadden we geen andere keus dan het project te beëindigen. In Kismaayo<br />

verzorgden we spoedeisende chirurgie en verloskunde voor een bevolking<br />

van meer dan 200.000 mensen.<br />

slachtoffers van Geweld en ondervoedinG<br />

In het district Wardigley/Hodan in de door oorlog verscheurde hoofdstad<br />

Mogadishu werden de veiligheidsrisico’s voor patiënten en medewerkers te<br />

groot. Helaas moesten we daardoor onze gezondheidszorg voor kinderen<br />

onder de twaalf en voor zwangere vrouwen beëindigen. De kliniek verzorgde<br />

vóór de sluiting gemiddeld 300 consulten per dag en er werden op de<br />

verpleegafdeling dagelijks ongeveer 35 patiënten behandeld.<br />

ondervoedinG in het noorden<br />

Ons team in de noordelijke stad (2) Galkayo behandelde in de loop van het<br />

jaar meer dan 500 geweldsslachtoffers. Dit project was een van de weinige<br />

chirurgische programma’s in het midden en zuiden van Somalië. In een<br />

therapeutisch voedingsprogramma behandelden we in de stad een schrikbarend<br />

aantal ernstig ondervoede kinderen: 700 alleen al in december.<br />

3 1<br />

Mogadishu<br />

Ook werden in <strong>2008</strong> door ons team 950 tuberculosepatiënten geholpen. In<br />

een ziekenhuis in het zuiden van Galkayo hielden onze medewerkers elke<br />

maand gemiddeld meer dan 3.600 consulten. Er werden elke maand 80<br />

baby’s geboren en 1.500 kinderen ingeënt.<br />

oorloGsslachtoffers<br />

In het dorpje (3) Marere in Zuid-Somalië opereerde een chirurg in het ziekenhuis<br />

van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> een groot aantal oorlogsslachtoffers<br />

uit Kismaayo. In <strong>2008</strong> behandelden we ook 4.000 ondervoede kinderen in<br />

een therapeutisch voedingsprogramma. Maandelijks kwamen er gemiddeld<br />

2.600 patiënten voor poliklinische ingrepen en werden er 130 patiënten<br />

opgenomen.<br />

de ambitie om teruG te keren<br />

Vanwege de verslechterde veiligheidssituatie hebben we helaas alle internationale<br />

medewerkers uit Somalië terug moeten trekken, maar dankzij de<br />

inzet van onze Somalische staf zullen onze medische programma’s in 2009<br />

doorlopen. Zodra de veiligheidssituatie het toestaat willen we terugkeren<br />

met onze internationale medewerkers.<br />

2<br />

65<br />

Somalië


Sri Lanka<br />

Nationale medewerkers in fte’s: 46<br />

Internationale medewerkers in fte’s: 10<br />

Projectkosten <strong>2008</strong> in euro’s: 787.039<br />

Gefinancierd door: publieksdonaties, Nationale<br />

Postcode Loterij, CIDA, MSF-A, MSF-HK, MSF-UK<br />

CIDA, MSF-A, MSF-HK, MSF-UK<br />

Het vluchtelingenkamp Pmpaimadu in Vavuniya. <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong><br />

werkte in alle kampen rond de stad Vavuniya. Hier verblijven ongeveer<br />

30.000 mensen die het geweld in Noord-SriLanka zijn ontvlucht.<br />

© <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> / Voitek Asztabski<br />

66


Het gewapende conflict tussen de Srilankaanse overheidstroepen en de<br />

Tamiltijgers (LTTE) duurt al 25 jaar. In <strong>2008</strong> verbrak de regering officieel een<br />

staakt-het-vuren uit 2002 en in september moesten alle hulporganisaties de<br />

regio Vanni in het noordoosten van het land verlaten. Het leger lanceerde in<br />

de laatste maanden van <strong>2008</strong> een offensief, waardoor de Tamil Tijgers in het<br />

nauw werden gedreven. Hierdoor moesten steeds meer burgers hun huizen<br />

ontvluchten. In december zaten in de Vanni-regio rond de 200.000 mensen<br />

vast in een gebied van 300 vierkante kilometer.<br />

meer dan 1.200 bevallinGen<br />

In <strong>2008</strong> werkten medische specialisten van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> in twee<br />

ziekenhuizen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Tot september<br />

boden we kindergeneeskunde en verloskundige zorg en ondersteuning aan<br />

het laboratorium in het ziekenhuis van de stad (1) Kilinochchi, in Tamiltijger-gebied.<br />

De medische staf verpleegde meer dan 1.300 patiënten, en 1.200<br />

vrouwen bevielen op de verloskundige afdeling. Ons team verbeterde de<br />

kwaliteit van de zorg en opleidingen, en voerde nieuwe labtesten en kwaliteitsbewaking<br />

in.<br />

chirurGische ondersteuninG<br />

Tot april <strong>2008</strong> gingen we door met onze chirurgische hulp in het ziekenhuis<br />

in (2) Vavuniya, in regeringsgebied. In de tweede helft van het jaar ondersteunden<br />

we het laboratorium. Eind <strong>2008</strong> startten we een voedingsprogramma<br />

in Vavuniya, waarbij we 152 kinderen behandelden. We hebben ons<br />

1<br />

2<br />

Colombo<br />

Hulpverlening<br />

in de Vanni-regio onmogelijk gemaakt<br />

ook weer op psychosociale activiteiten gericht, met de ondersteuning van<br />

een lokale hulporganisatie in Vavuniya. Deze ondersteuning bestond uit<br />

trainingen, klinische supervisie en verbetering van de zorgkwaliteit.<br />

voorbereidinG oP toestroom Gewonden<br />

Aan het einde van <strong>2008</strong> werd de situatie in de Vanni-regio steeds slechter<br />

en werd onze bezorgdheid over de 200.000 ingesloten burgers in het gebied<br />

steeds groter. Omdat ze groot risico liepen gewond te raken door bombardementen<br />

en er niet genoeg medische zorg in het gebied was, bereidden we<br />

ons voor op de opvang van een mogelijke toestroom van gewonden en ontheemden<br />

naar Vavuniya. Ook onze bestaande medische en psychosociale<br />

activiteiten in Vavuniya zullen in 2009 doorlopen. Verder proberen we met<br />

lobbyen op diverse niveaus de overheid zover te krijgen dat we terug mogen<br />

keren naar de Vanni-regio.<br />

67<br />

Sri Lanka


Sudan-Noord/Darfur<br />

Nationale medewerkers in fte’s: 514<br />

Internationale medewerkers in fte’s: 27<br />

Projectkosten <strong>2008</strong> in euro’s: 5.464.227<br />

Gefinancierd door: publieksdonaties, Nationale Postcode<br />

Loterij, ECHO, Sida, MSF-C, MSF-G, MSF-S, MSF-UK,<br />

MSF-USA<br />

Medewerkers van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> helpen bij een bevalling in<br />

Kamp Kalma, Darfur.<br />

© <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong>/Avril Benoit<br />

68


Darfur was in <strong>2008</strong> nog steeds het toneel van de grootste humanitaire hulpverleningsoperatie<br />

ter wereld. Meer dan 80 hulporganisaties en 15.000 hulpverleners<br />

zijn actief in een regio waar een derde van de bevolking ontheemd<br />

is geraakt door conflicten. De mensen die een van de overvolle kampen<br />

kunnen bereiken, krijgen alleen met grote moeite toegang tot de beperkte<br />

medische zorg, en ook voedsel, water en onderdak zijn schaars.<br />

Einde geweld en leed<br />

nog niet in zicht<br />

Op veel plaatsen in Darfur is er als gevolg van de onveilige situatie het afgelopen<br />

jaar minder humanitaire hulp geboden. Klinieken zijn er alleen in de<br />

grote steden en in de overvolle vluchtelingenkampen.<br />

zorG voor tienduizenden<br />

In en rond (1) Muhajariya, een grote stad in het zuiden van Darfur, bood<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> in <strong>2008</strong> medische zorg aan ongeveer 70.000 mensen.<br />

In april heropenden we in de nabijgelegen gebieden (2) Labado en (3) Um<br />

Shegeira onze mobiele hulpposten. Het aantal poliklinische patiënten was<br />

30 procent hoger dan in 2007, onder meer vanwege een grote stijging in het<br />

aantal malariapatiënten.<br />

In het oostelijk gelegen gebied (4) Jebel Marra startte <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong><br />

een kleine kliniek, die het voornaamste centrum voor medische zorg werd<br />

voor de lokale bevolking en voor de duizenden ontheemden in het berggebied.<br />

In Feina en via onze mobiele hulppost in Gulombei behandelden we<br />

ongeveer 3.000 patiënten per maand.<br />

kamP kalma<br />

Sinds mei 2004 boden we medische zorg in (5) Kamp Kalma in Zuid-Darfur,<br />

waar meer dan 90.000 ontheemden wonen. Het is een van de grootste<br />

4<br />

Nyala<br />

kampen van het land. Het aantal patiënten in de kliniek van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong><br />

<strong>Grenzen</strong> verdubbelde in <strong>2008</strong>, onder meer doordat enkele medische<br />

hulporganisaties stopten met hun werkzaamheden in het kamp. Toen er<br />

eind augustus vijandigheden uitbarstten, werden meer dan 65 gewonden<br />

in de kliniek opgenomen en werden er 52 ernstig gewonden naar Nyala<br />

gebracht. Meer dan de helft van deze geweldsslachtoffers waren vrouwen<br />

en kinderen. In begin november werden we door de Sudanese autoriteiten<br />

gedwongen te stoppen met onze psychosociale hulpverlening in Zuid-<br />

Darfur. We betreuren het zeer dat we niet in staat waren de autoriteiten te<br />

overtuigen van de medische noodzaak van dit werk. In <strong>2008</strong> gaf 84 procent<br />

van de psychosociale patiënten aan dat ze na beëindiging van de behandeling<br />

verbetering merkten of zich genezen voelden.<br />

Op 4 maart 2009 werd de Nederlandse tak van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> door de regering van<br />

Sudan uitgewezen uit Darfur. <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> reageerde woedend op deze beslissing:<br />

van de ene op de andere dag raakten 200.000 patiënten hun medische zorg kwijt. De uitwijzing<br />

vond plaats net na een uitbraak van meningitis (hersenvliesontsteking) in Kamp Kalma,<br />

waar 90.000 vluchtelingen wonen. De autoriteiten namen ook al onze bezittingen in Darfur en<br />

de Sudanese hoofdstad Khartoem in beslag.<br />

69<br />

5<br />

1/2/3<br />

Sudan-Noord/Darfur


Sudan-Zuid<br />

Lokale medewerkers in fte’s: 470<br />

Internationale medewerkers in fte’s: 44<br />

Projectkosten in <strong>2008</strong> in euro’s: 7.125.557<br />

Gefinancierd door: publieke donaties, Nationale<br />

Postcode Loterij, AA, CIDA, DANIDA, ECHO, Sida,<br />

MSF-G, MSF-S, MSF-UKUKSA<br />

Nasir, Zuid-Sudan.<br />

© Venus Veldhoen<br />

70


De VN schat dat er 1,2 miljoen mensen naar Zuid-Sudan zijn teruggekeerd<br />

na 20 jaar burgeroorlog. Ondanks een vredesverdrag waren er in <strong>2008</strong><br />

regionale spanningen tussen noordelijke en zuidelijke legers. Zeer hevige<br />

gevechten in de buurt van de stad Abyei hadden tot gevolg dat tienduizenden<br />

mensen hun huizen ontvluchtten. Spanningen tussen stammen en clans<br />

leidden ook tot gewelddadige confrontaties.<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> is een van de weinige medische noodhulporganisaties<br />

die in Zuid-Sudan actief is. In het gebied is er een gebrek aan medisch<br />

personeel, infrastructuur, wegen, transport, andere hulporganisaties en<br />

in veel regio’s wordt er weinig in gezondheidszorg geïnvesteerd. Mensen<br />

overlijden nog steeds aan ziekten die voorkomen of genezen kunnen worden.<br />

Ziekten zoals tuberculose en malaria zijn de belangrijkste dodelijke<br />

aandoeningen en meningitis, mazelen en cholera blijven wijdverspreid.<br />

sPeciale aandacht voor vrouwen<br />

Onze teams werken in de deelstaten (1) Jonglei, (2) Boven-Nijl en (3) Unity waar<br />

we hulp bieden die varieert van basisgezondheidszorg tot de behandeling<br />

van ziekten die mogelijk een epidemie kunnen veroorzaken. Gezondheidszorg<br />

gericht op vrouwen is van zeer groot belang aangezien Zuid-Sudan tot<br />

de gebieden met de hoogste kraamsterfte behoort. In de regio Boven-Nijl<br />

namen we vanaf januari <strong>2008</strong> meer dan 12.500 vrouwen in zwangerschaps-<br />

en kraamzorgprogramma’s op. In <strong>2008</strong> behandelden we in gezondheidscentra<br />

en ziekenhuizen meer dan 215.000 patiënten poliklinisch, namen<br />

Khartoum<br />

Dringende medische<br />

behoeften ondanks fragiele vrede<br />

we 6.800 patiënten op en voerden we 534 grote chirurgische ingrepen uit.<br />

De bevolking van Zuid-Sudan leed in <strong>2008</strong> zwaar onder malaria. Alleen al<br />

op onze projectlocatie in Leer behandelden we 26.000 malariapatiënten.<br />

Toen er geweld uitbrak in (4) Abyei hebben we binnen twaalf uur een team<br />

gestuurd om noodhulp te verlenen.<br />

aantal Projectlocaties verminderen<br />

De teams van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> in de regio zijn overbelast door de hoeveelheid<br />

basis- en secundaire gezondheidszorg die nodig is en het aantal<br />

noodsituaties waar ze op moeten reageren. Daarom zullen we in 2009 het<br />

aantal projectlocaties proberen terug te dringen door sommige activiteiten<br />

aan andere internationale hulporganisaties over te dragen. Zo kunnen onze<br />

teams zich op secundaire gezondheidszorg richten, speciale behandelprogramma’s<br />

starten voor ziekten als malaria en zich voorbereiden op het snel<br />

reageren bij uitbraken van ziekten.<br />

4<br />

2<br />

3<br />

1<br />

71<br />

Sudan-Zuid


Tsjaad<br />

Nationale medewerkers in fte’s: 195<br />

Internationale medewerkers in fte’s: 30<br />

Projectkosten <strong>2008</strong> in euro’s: 4.901.661<br />

Gefinancierd door: publieksdonaties, Nationale<br />

Postcode Loterij, AA, CIDA, Sida, UNHCR, MSF-B,<br />

MSF-G, MSF-HK, MSF-UK, MSF-USA<br />

72<br />

© Hu O‘ Reilly


Vanwege etnische spanningen en invallen vanuit Darfur kunnen Tsjadische<br />

ontheemden en Darfurese vluchtelingen geen kant op. Alleen al in het<br />

oosten van Tsjaad hebben 700.000 mensen humanitaire hulp nodig. Velen<br />

zijn al ondergebracht in vluchtelingenkampen, maar hun situatie blijft kritiek.<br />

De bevolking lijdt onder conflicten tussen regeringstroepen en rebellengroepen,<br />

toenemende wetteloosheid en banditisme.<br />

Geweld<br />

aan de orde van de dag<br />

De slachtoffers van het slepende conflict in Tsjaad zijn slecht gehuisvest,<br />

hebben een groot gebrek aan voedsel en schoon water en kunnen maar<br />

beperkt over gezondheidszorg beschikken. In <strong>2008</strong> is de gezondheidssituatie<br />

van de getroffen bevolking in Tsjaad langzaam verbeterd, maar ze blijft<br />

kwetsbaar.<br />

zorGen voor basisbehoeften<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> verleende hulp aan 25.000 ontheemden in de omgeving<br />

van (1) Arkoum en aan 55.000 ontheemden in de dorpen (2) Goz-Beïda,<br />

(3) Kerfi en (4) Adé. Het ging daarbij om basisgezondheidszorg en doorverwijzingen<br />

naar ziekenhuizen. Op alle locaties hebben we kraamafdelingen<br />

opgezet en zijn we doorgegaan met de behandeling van ernstig ondervoede<br />

kinderen. In een maand werden als gevolg van de voedselschaarste in de<br />

plaats Kerfi, die in de lente het ernstigst was, meer dan 200 ondervoede<br />

kinderen opgenomen. In Adé verslechterde de waterkwaliteit en sanitaire<br />

situatie drastisch. Uiteindelijk was er minder dan vier liter drinkwater per<br />

persoon per dag beschikbaar. Dit is minder dan de vijf liter per persoon per<br />

dag die door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt aanbevolen voor de<br />

eerste dagen van een noodsituatie. In overeenstemming met onze eigen<br />

richtlijnen voor lange-termijn kampen, slaagden we erin de capaciteit van<br />

de drinkwatervoorziening te verhogen naar 20 liter per persoon per dag.<br />

Daarnaast hebben we honderden latrines gebouwd. De mobiele hulppos-<br />

4 1<br />

N’Djamena 2<br />

3<br />

ten in Kerfi en Adé zijn omgevormd tot permanente voorzieningen met<br />

verpleegafdelingen en in Adé werd er een nieuwe operatiekamer geopend.<br />

Tijdens en na een couppoging door rebellen in de hoofdstad Ndjamena<br />

in februari boden verschillende teams noodhulp aan de bevolking. Ook<br />

tijdens de gewelddadige confrontaties tussen rebellen en overheidstroepen<br />

in Adé en Goz-Beïda in april en juni hebben we teams ingezet om slachtoffers<br />

te helpen.<br />

staP voor staP<br />

In <strong>2008</strong> slaagden we erin de gezondheidszorg voor de 70.000 Darfurese<br />

vluchtelingen uit de vluchtelingenkampen in Farchana en Bredjing over<br />

te dragen aan andere hulporganisaties. Na de moord op twee medewerkers<br />

van de vervangende organisatie in Bredjing besloten we onze werkzaamheden<br />

daar tijdelijk weer op te pakken. Nu de situatie in het Gassire-kamp in<br />

Goz-Beïda ook weer stabiel is, zullen wij de kampkliniek in 2009 overdragen<br />

aan een andere partner, zodat we onze aandacht op andere noodsituaties<br />

kunnen richten.<br />

73<br />

Tsjaad


Turkmenistan<br />

Nationale medewerkers in fte’s: 57<br />

Internationale medewerkers in fte’s: 8<br />

Projectkosten <strong>2008</strong> in euro’s: 920.247<br />

Gefinancierd door: publieksdonaties,<br />

Nationale Postcode Loterij, MSF-G, MSF-UK<br />

74<br />

© MSF


Turkmenistan heeft grote olie- en gasvoorraden en investeert nog steeds<br />

een aanzienlijk gedeelte van de exportinkomsten in prestigieuze bouwprojecten.<br />

Tegelijkertijd heeft een groot deel van de ongeveer vijf miljoen<br />

inwoners nog steeds geen goede basisgezondheidszorg. <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong><br />

<strong>Grenzen</strong> is een van de weinige internationale organisaties die in het<br />

Centraal-Aziatische land buiten de hoofdstad Asjchabad mag werken.<br />

Tegelijkertijd zijn er ook veel beperkingen aan de dagelijkse activiteiten<br />

die onze teams mogen uitvoeren.<br />

Asjchabad<br />

Toenemende bezorgdheid<br />

over de volksgezondheid<br />

De toename van besmettelijke ziekten zoals tuberculose en seksueel overdraagbare<br />

aandoeningen (soa’s) is zeer zorgwekkend, vooral doordat hiv/<br />

aids in Turkmenistan officieel wordt ontkend. De overheid stimuleert het<br />

respecteren van internationale gezondheidszorgstandaarden om een schijn<br />

van voorspoed op te houden. Maar zolang de werkelijke medische problemen<br />

in het land niet worden onderkend, kunnen medische instanties niet<br />

de zorg bieden die nodig is.<br />

Geven en nemen<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> heeft de afgelopen vijf jaar in het districtsziekenhuis<br />

in Magdanly gewerkt om de kindergeneeskunde en reproductieve<br />

gezondheidszorg te ondersteunen. In <strong>2008</strong> hebben we bij de behandeling<br />

van meer dan 2.700 opgenomen kinderen geholpen en hebben we bij 1.500<br />

bevallingen geassisteerd. Onze inspanningen om de beschikbaarheid van<br />

hiv-testen voor bloeddonoren te stimuleren hadden weinig resultaat. Onze<br />

medewerkers bleven beperkt in hun mogelijkheden om veranderingen te<br />

stimuleren, omdat de overheid ons beperkingen oplegde met betrekking<br />

tot het bieden van directe zorg voor patiënten en de invoering van onze<br />

protocollen.<br />

Pleiten voor tuberculosebehandelinG<br />

Ter voorbereiding op ons vertrek uit (1) Magdanly, eind 2009, willen we de<br />

basiskennis van het medisch personeel en de bevolking vergroten, vooral<br />

op het gebied van preventie en omgaan met gangbare besmettelijke ziekten.<br />

Met de start van een nieuw project in de stad (2) Turkmenabad begin 2009,<br />

verwachten we met een unieke gelegenheid te krijgen te kunnen pleiten<br />

voor geïntegreerde zorg voor patiënten met zowel tuberculose als hiv/aids.<br />

75<br />

2<br />

1<br />

Turkmenistan


Uganda<br />

Nationale medewerkers in fte’s: 193<br />

Internationale medewerkers in fte’s: 14<br />

Projectkosten <strong>2008</strong> in euro’s: 2.229.818<br />

Gefinancierd door: publieksdonaties, Nationale<br />

Postcode Loterij, BuZa, ECHO, Irish government,<br />

UNICEF, MSF-D, MSF-UK<br />

De 24-jarige Pascale Abur begon zich twee weken geleden ziek te<br />

voelen. Ze kwam met haar vier maanden oude baby op de fiets naar<br />

het gezondheidscentrum Madi Opei.<br />

© Julie Rémy<br />

76


Het gezondheidsstelsel in Uganda is goed ontwikkeld en wordt gesteund<br />

met internationaal hulpgeld. In sommige regio’s blijft de gezondheidszorg<br />

ontoereikend vanwege personeeltekorten en de onregelmatige<br />

toevoer van medicijnen. Uitbraken van ziekten komen vaak voor en<br />

hiv/aids blijft een groot probleem.<br />

Medische en<br />

humanitaire hulp<br />

nog steeds vereist<br />

Sinds het ‘Verzetsleger van de Heer’ (Lord’s Resistance Army, LRA) Noord-<br />

Uganda in 2006 heeft verlaten, staan de mensen in de vluchtelingenkampen<br />

voor een dilemma. In het kamp blijven betekent leven in armoedige omstandigheden,<br />

maar mét beperkte hulp en medische zorg. Wie het armoedige<br />

kampleven achter zich laat en naar huis terugkeert, moet leven met de<br />

onzekerheid over een mogelijke terugkeer van het geweld en verwoesting<br />

van de LRA.<br />

hiv/aidszorG<br />

In het Noord-Ugandese district (1) Kitgum gaan mensen desondanks terug<br />

naar hun dorpen. <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> is gestopt met de hulpverlening in<br />

de kampen en heeft zich gericht op het bieden van gezondheidszorg via de<br />

officiële medische voorzieningen. Volgens schattingen is 8 procent van de<br />

Ugandese bevolking besmet met hiv, maar in de stad Madi Opei en omgeving<br />

krijgt slechts 10 procent van alle seropositieve patiënten aidsremmers<br />

van de overheid. In <strong>2008</strong> zijn we begonnen met het bieden van zorg aan<br />

patiënten met hiv/aids of tuberculose in het gezondheidscentrum van<br />

(2) Madi Opei. In totaal zijn er 371 mensen in het hiv/aidsprogramma opgenomen<br />

en sinds december behandelen we 88 patiënten met aidsremmers.<br />

2<br />

1 3<br />

4<br />

77<br />

Kampala<br />

uitbraak van hePatitis e<br />

In november 2007 was er een uitbraak van hepatitis E in het district Kitgum.<br />

Hepatitis E is een virale ontsteking die via besmet water of voedsel wordt<br />

overgebracht. De ziekte is ongeneeslijk en er bestaat ook geen preventief<br />

vaccin. Zwangere vrouwen zijn het meest vatbaar voor de ziekte. Onze<br />

teams hebben zich geconcentreerd op de behandeling van patiënten en het<br />

bestrijden van de epidemie. Eind <strong>2008</strong> hadden we meer dan 1.500 patiënten<br />

behandeld, onder wie 256 op de verpleegafdeling. Ook in het buurdistrict (3)<br />

Pader werden er besmettingen met hepatitis E geconstateerd. Daarop hebben<br />

wij activiteiten uitgevoerd om verspreiding van de ziekte te voorkomen.<br />

In zeven vluchtelingenkampen hebben we hepatitis E-patiënten behandeld .<br />

behandelinG bij ondervoedinG<br />

In de noordoostelijke regio (4) Karamoja is ondervoeding seizoensgebonden.<br />

Na de droogte van 2007 regende het in <strong>2008</strong> pas heel laat, waardoor voedselprijzen<br />

stegen en de veestapel werd gedecimeerd. Vanaf juni hebben we<br />

meer dan 28.000 ondervoede kinderen onderzocht en hebben we er bijna<br />

3.800 opgenomen voor verdere behandeling. Het programma zal in 2009<br />

blijven doorlopen. We zullen ook de bevolking van Kitgum blijven steunen<br />

en de zorg voor hiv/aids- en tuberculosepatiënten uitbreiden. Tevens blijven<br />

de teams klaar staan om snel te reageren op noodsituaties.<br />

Uganda


Zimbabwe<br />

Nationale medewerkers in fte’s: 132<br />

Internationale medewerkers in fte’s: 21<br />

Projectkosten <strong>2008</strong> in euro’s: 5.423.066<br />

Gefinancierd door: publieksdonaties, Nationale Postcode<br />

Loterij, AA, ECHO, NRMFA, MSF-A, MSF-G, MSF-UK,<br />

MSF-USA<br />

Een arts van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> behandelt een cholerapatiënt in<br />

het district Mudzi. De cholera-uitbraak is de ergste uitbraak die Zimbabwe<br />

sinds vele jaren heeft geteisterd.<br />

© <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong><br />

78


Eind <strong>2008</strong> werd de internationale gemeenschap opgeschrikt door een omvangrijke<br />

cholera-uitbraak in Zimbabwe. In januari 2009 rapporteerde de VN<br />

meer dan 50.000 mogelijke gevallen van cholera en bijna 2.800 sterfgevallen<br />

als gevolg van de ziekte. <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> heeft meer dan vijftig<br />

procent van de patiënten behandeld en een groot aantal behandelcentra in<br />

het gehele land gesteund. Naast deze grote cholera-uitbraak is de ernstige<br />

humanitaire crisis in dit land nog in verschillende andere vormen zichtbaar.<br />

De Zimbabwanen worden op dit moment geconfronteerd met politiek geweld,<br />

grootschalige ontheemding, hyperinflatie, voedselschaarste en sterk<br />

stijgende hiv/aidscijfers.<br />

Gezondheidszorg<br />

ingestort<br />

Als gevolg van de voortdurende politieke crisis en de steeds rampzaligere<br />

economische toestand is de gezondheidszorg ingestort. Er is een tekort aan<br />

basismedicijnen en voorraden, en medisch personeel staakt voor betere<br />

werkomstandigheden of zoekt elders zijn heil. Het gevolg hiervan is dat de<br />

meeste ziekenhuizen moesten sluiten of met minimale capaciteit moesten<br />

werken. De meeste Zimbabwanen hebben geen toegang tot primaire of<br />

secundaire gezondheidszorg. Dit is zeer verontrustend nu cholera toeslaat<br />

en het land met een van de hoogste percentages hiv/aidsbesmettingen ter<br />

wereld kampt.<br />

hulP bij hiv-besmettinGen en noodGevallen<br />

In reactie op de landelijke hiv/aidsepidemie heeft <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong><br />

twee projecten opgezet: één in [1] Epworth, een arme voorstad van<br />

Harare, en één in het meer landelijke gebied bij [2] Gweru. In beide projecten<br />

bieden we een uitgebreid pakket hiv/aidszorg, waaronder een kliniek voor<br />

opportunistische infecties: infecties die door hiv/aids een kans krijgen.<br />

Hier worden 14.500 patiënten behandeld, van wie 3.800 met aidsremmers.<br />

Harare<br />

Door ons ondersteunde klinieken bieden een behandeling die moeder-opkindbesmettingen<br />

voorkomen, begeleiding van patiënten met hiv/aids<br />

en tuberculose en medische voorlichting. In het land is nu een noodhulpcoördinator<br />

actief waardoor we adequater kunnen reageren op de helaas<br />

te verwachten noodsituaties: epidemieën (zoals cholera), slechte voedsel-,<br />

water-, en sanitaire voorzieningen, geweld en ontheemding.<br />

katalysator van initiatieven<br />

In 2009 zullen we onze hiv/aidsprojecten richten op decentralisatie van<br />

de activiteiten, waarmee we de medische zorg dichter bij de patiënten<br />

brengen. Tevens zullen we Zimbabwaanse gezondheidsdiensten en internationale<br />

organisaties zoals Global Fund blijven aansporen een grotere<br />

verantwoordelijkheid te nemen bij de zorg voor stabiele seropositieve<br />

patiënten. Op deze manier kunnen er meer patiënten met aidsremmers<br />

worden behandeld.<br />

2<br />

1<br />

79<br />

Zimbabwe


4 Verantwoording van het bestuur<br />

De verantwoordingsverklaring van het bestuur van de Vereniging<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> belicht de belangrijkste zaken met betrekking<br />

tot bestuursbeleid, risicobeheer en managementcontrolemaatregelen<br />

in relatie tot de doelstellingen van de vereniging. Omdat <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong><br />

<strong>Grenzen</strong> Nederland wettelijk verantwoordelijk is voor de activiteiten<br />

van het OCA heeft deze verantwoordelijkheidsverklaring betrekking<br />

op alle operationele activiteiten zoals die worden uitgevoerd in<br />

het OCA­partnerschap. De verantwoordelijkheidsverklaring moet<br />

worden gelezen als integraal onderdeel van het gehele jaarverslag van<br />

bestuur en management.<br />

Sinds 2007 worden alle projectactiviteiten die voorheen werden uitgevoerd<br />

door <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Nederland geleid door het partnerschap van het<br />

Operationeel Centrum Amsterdam (OCA, zie hoofdstuk 1, pagina 6). Omdat dit<br />

partnerschap echter geen juridische status heeft, is de vereniging <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong><br />

<strong>Grenzen</strong> als rechtspersoon verantwoordelijk voor de activiteiten die onder de<br />

vlag van het OCA plaatsvinden. In 2009 is een onderzoek gestart naar de vraag of<br />

en hoe een juridische structuur voor het OCA moet worden opgebouwd.<br />

Het OCA-partnerschap is op vier niveaus zichtbaar:<br />

• De OCA-raad, die is samengesteld uit twee gekozen leden van elk van de vier<br />

landenorganisaties, onder wie de bestuursvoorzitter van elke organisatie.<br />

Momenteel is <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Nederland voorzitter van de raad.<br />

• De algemeen directeuren van de drie voornoemde zusterorganisaties<br />

participeren actief in het managementteam van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> wat<br />

betreft het management van noodhulpprojecten en de bijbehorende indirecte<br />

ondersteuning.<br />

• Sinds 2004 worden voor een aantal landen de projecten aangestuurd door<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Duitsland. Op dezelfde wijze zijn in 2007 de dagelijkse<br />

leiding en de ondersteuning van sommige projecten verplaatst naar<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Canada (zie hoofdstuk 1, pagina 6).<br />

• <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Verenigd Koninkrijk steunt het OCA met medische<br />

expertise en uitvoeringscapaciteit.<br />

Het operationele partnerschap stelt zich ten doel:<br />

• Gezamenlijk doeltreffende kwalitatief hoogstaande hulpoperaties uit te<br />

voeren voor mensen in nood.<br />

• Ervoor zorg te dragen dat er voldoende en geschikte middelen en materialen<br />

beschikbaar zijn voor hulpoperaties. Alle vier organisaties dragen financiële<br />

middelen bij en werven veldmedewerkers.<br />

• De interne en externe verantwoording en de transparantie te vergroten (ten<br />

opzichte van begunstigden, donateurs, de samenleving in het land van de<br />

zusterorganisatie, enz.).<br />

• Te bevorderen dat operationele verantwoordelijkheid wordt gedeeld.<br />

• De groei van de organisatie op samenhangende wijze te managen.<br />

Het OCA functioneert in overeenstemming met het Strategisch Plan 2007-2010,<br />

dat door alle deelnemende landenorganisaties is aanvaard en door de OCA-raad<br />

is aangenomen op 12 december 2006. In het plan zijn richtingen, streefcijfers en<br />

doelstellingen overeengekomen voor de medisch-operationele kernactiviteiten<br />

en de ondersteunende operaties.<br />

goVernance<br />

Het bestuur van de Vereniging <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> (hierna te noemen<br />

‘het bestuur’) heeft de dagelijkse leiding van de operationele zaken en van het<br />

ondersteunende bureau gedelegeerd aan de algemeen directeur van <strong>Artsen</strong><br />

<strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> en de door de algemeen directeur benoemde leden van het<br />

managementteam. Het bestuur behoudt de volledige verantwoordelijkheid. De<br />

bestuursbeginselen waarvan <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> uitgaat, zijn geformuleerd<br />

in drie documenten: de statuten, het huishoudelijk reglement en het managementstatuut.<br />

Deze zijn te vinden op de website van de organisatie. Het bestuur<br />

vertrouwt erop dat de in deze documenten overeengekomen en beschreven<br />

beginselen, de door de organisatie onderschreven principes van goed bestuur<br />

weerspiegelen. Belangrijker nog, het bestuur vertrouwt erop dat deze bestuursbeginselen<br />

relevant zijn en de feitelijke praktijk weerspiegelen.<br />

In <strong>2008</strong> heeft de Algemene Ledenvergadering de wijzigingen van de statuten en<br />

het huishoudelijk reglement aangenomen. Ook heeft het bestuur de definitieve<br />

versie van het managementstatuut goedgekeurd. Op basis van die essentiële<br />

81


estuursdocumenten is de delegatie van bevoegdheden aan het uitvoerend<br />

management nader omschreven. Bovendien is delegatie van bevoegdheden<br />

aan de landencoördinatoren geactualiseerd en in overeenstemming gebracht<br />

met de huidige noodzaak en praktijk. Hiermee is de herziening van het interne<br />

juridische kader van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> voltooid.<br />

toegenoMen internationale saMenwerking<br />

Binnen <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> is de toezichthoudende functie van het bestuur<br />

duidelijk gescheiden van de uitvoerende functie. Toch erkent het bestuur dat de<br />

gewenste scheiding soms onder druk staat door de actieve rol die bestuursleden<br />

spelen in de steeds grotere samenwerking binnen de internationale organisatie<br />

Médecins Sans Frontières (zie hoofdstuk 1). Het bestuur streeft ernaar een<br />

faciliterende en begeleidende functie te vervullen, maar kan in de praktijk niet<br />

altijd vermijden dat het meer direct betrokken raakt bij het werk met betrekking<br />

tot de (toekomstige) bestuursvorm, het opkomen voor de belangen van<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> in het internationale netwerk en processen van wederzijdse<br />

transparantie en verantwoording binnen de organisatie. Het bestuur en<br />

In <strong>2008</strong> zijn beleidsmaatregelen goedgekeurd<br />

ter verbetering van het management<br />

van de medewerkers uit de landen zelf<br />

het management zijn zich bewust van deze uitdagingen en communiceren hier<br />

openlijk over. Dit blijkt ook uit de belangrijkste onderwerpen die het bestuur in<br />

<strong>2008</strong> bezighielden (zie ‘Bestuur’, pagina 87).<br />

Nu de belangen binnen het Médecins Sans Frontières samenwerkingsverband<br />

meer en meer verstrengeld raken, is dit ook zichtbaar gemaakt in de financiële<br />

jaarrekening, namelijk in de paragraaf ‘verbonden partijen’ (zie jaarrekening.<br />

pagina 49).<br />

beleid en procedures<br />

In mei <strong>2008</strong> heeft <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> het vrijwilligersbeleid goedgekeurd.<br />

Later in het jaar werd ook het definitieve communicatiebeleid goedgekeurd.<br />

In dit beleid is een analyse van alle betrokken partijen (stakeholder analysis)<br />

opgenomen. Naast de (ethische) beginselen die onze wijze van communiceren<br />

bepalen, zijn ook de middelen en kanalen vastgelegd die we benutten om onze<br />

82<br />

boodschap schriftelijk of visueel uit te dragen. In <strong>2008</strong> is ook het fondsenwervingsbeleid<br />

van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> geactualiseerd en goedgekeurd. In het<br />

fondsenwervingsbeleid is een gedragscode voor fondsenwervingsactiviteiten<br />

en een verbeterde klachtenprocedure voor alle externe belanghebbenden bij<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> opgenomen. Nu deze drie beleidsstukken zijn afgerond<br />

en geïmplementeerd, voldoet <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> aan de Nederlandse Code<br />

Goed Bestuur voor Goede Doelen.<br />

Wat betreft de operationele resultaten is in <strong>2008</strong> grote vooruitgang geboekt bij<br />

de verbetering van de processen en procedures voor de inkoop en doorvoer van<br />

medische en logistieke voorraden door het hoofdkantoor. Dit is in overstemming<br />

met de logistieke doelstellingen in het Strategisch Plan 2007-2010. De<br />

verbeteringen hadden betrekking op de verwerkingstijd (van bestelling tot<br />

levering) en een rationalisering van het voor de projecten beschikbare aanbod<br />

van standaard medische voorraden.<br />

Binnen de managementcontrole blijft het beheer van de voorraden in de projecten<br />

een punt van zorg. Rekening houdend met operationele belemmeringen<br />

zoals invoerbeperkingen en gebrek aan medewerking van autoriteiten, heeft<br />

het management zich ten doel gesteld voorraadverliezen te verminderen en de<br />

hoeveelheid donaties aan derden te beperken. De kwestie van de voorraadverliezen<br />

is ook aan de orde geweest tijdens de vergaderingen van de auditcommissie<br />

in <strong>2008</strong>.<br />

In <strong>2008</strong> zijn beleidsmaatregelen goedgekeurd ter verbetering van het management<br />

van de medewerkers uit de landen zelf. Een standaardpakket sociale<br />

arbeidsvoorwaarden en een standaard functieschema zijn overeengekomen,<br />

die overal in de organisatie moeten worden toegepast. Wanneer deze pakketten<br />

worden toegepast in combinatie met de verbeterde delegatie van bevoegdheden<br />

aan de landencoördinatoren, zal naar verwachting niet alleen de algehele<br />

managementcontrole over de kosten van nationale medewerkers, maar ook het<br />

personeelsmanagement in bredere zin verbeteren.<br />

planning en controle<br />

Het bestuur heeft in overeenstemming met het huishoudelijk reglement van de<br />

vereniging het jaarplan voor <strong>2008</strong> goedgekeurd, dat is afgestemd op het Strategisch<br />

Plan 2007- 2010 van het OCA. Het bestuur wordt regelmatig geïnformeerd<br />

over de realisering van doelstellingen, de programma’s en de activiteiten die<br />

zijn gebaseerd op het jaarplan. <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> kent een planning- en<br />

controlecyclus van vier maanden die bondige rapporten met managementinformatie<br />

oplevert over uitgevoerde projecten, de medische kwaliteit en het


aantal aangeboden diensten, maar ook over de inkomsten (fondsenwerving)<br />

en uitgaven (HRM, financiën, inkoop). Daarnaast is er een systeem voor maandelijkse<br />

administratieve verslaglegging, waardoor de regelmatige beschikbaarheid<br />

van hoogwaardige managementinformatie verzekerd is. Het bestuur<br />

is ervan overtuigd dat deze systemen toereikend en relevant zijn, en de huidige<br />

behoeften van de organisatie weerspiegelen.<br />

Tijdens de vaststelling van het jaarplan 2009 zijn bestuur en management<br />

overeengekomen een overhead value analysis te maken van de organisatie op het<br />

hoofdkantoor. Doel van deze analyse is optimalisering van onze ondersteunende<br />

processen en de interne rapportage, en vermindering van de totale<br />

administratieve inspanning ten gunste van de doeleinden van de sociale<br />

missie.<br />

Met ingang van 2009 zal bij missies<br />

met een hoog risico een jaarlijkse<br />

veiligheidscontrole worden uitgevoerd<br />

risicobeperking<br />

De samenvoeging van de risicocommissie met de auditcommissie, waartoe<br />

eind 2007 werd besloten, bleek geen optimaal effect te hebben. Daarom<br />

is besloten de verantwoordelijkheid voor de medische en operationele<br />

(veiligheids)risico’s toe te wijzen aan het uitvoerend comité van het bestuur en<br />

de auditcommissie te belasten met de financiële/organisatorische risico’s.<br />

De auditcommissie voert regelmatig overleg met de algemeen directeur, de<br />

directeur resources, de controller en de externe accountant. In <strong>2008</strong> zijn het<br />

kader en de normen voor het uitvoeren van interne audits verder uitgewerkt.<br />

In <strong>2008</strong> heeft de externe accountant, KPMG Accountants N.V., de jaarlijkse<br />

controle van systemen en procedures en de wettelijke controle van de jaarrekening<br />

uitgevoerd, inclusief een controle ter plekke in Myanmar.<br />

Het bestuur heeft in <strong>2008</strong> de relatie met de externe accountant geëvalueerd.<br />

Een van de belangrijkste conclusies van deze evaluatie was dat, gezien de<br />

kwaliteit van de financiële verslaglegging bij <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong>, het<br />

controleproces moet worden aangepast. Bovendien zal met de accountant naar<br />

een innovatieve werkwijze worden gestreefd om de toegevoegde waarde van<br />

het werk van de accountant te verhogen.<br />

In 2009 wordt het in <strong>2008</strong> herziene veiligheidsbeleid en -management aan een<br />

externe audit onderworpen.<br />

Na de moord op drie van onze collega’s in Kismaayo (Somalië) hebben we ons<br />

veiligheidsbeleid tegen het licht gehouden en op enkele punten gewijzigd.<br />

Een extern onderzoek heeft bevestigd dat het risico van politiek gemotiveerd<br />

geweld is toegenomen en dat de grotere omvang van onze missies tot meer<br />

kans op beroving en andere criminaliteit leidt. In het onderzoek werd ook<br />

vastgesteld dat we onze werkwijze beter moesten aanpassen aan de lokale<br />

omstandigheden door meer gebruik te maken van de kennis en vaardigheden<br />

van onze lokale medewerkers.<br />

Met ingang van 2009 zal bij missies met een hoog risico een jaarlijkse veiligheidscontrole<br />

worden uitgevoerd. In deze missies zal een lokale medewerker<br />

worden benoemd tot assistent-landencoördinator om onze kennis van lokale<br />

ontwikkelingen en mogelijke veiligheidsrisico’s te vergroten. Op het hoofdkantoor<br />

in Amsterdam is een permanent team geformeerd dat het lijnmanagement<br />

adviseert over veiligheidszaken.<br />

In geval van een acuut veiligheidsincident wordt een crisisteam geformeerd.<br />

De samenstelling daarvan hangt af van de aard van het incident. In <strong>2008</strong> zijn<br />

de protocollen voor de afhandeling van veiligheidsincidenten uitgebreid en<br />

geactualiseerd.<br />

In <strong>2008</strong> is het management begonnen met een algemene herziening van het<br />

risicoregister en de structuur van risicobeperking. De herziening is gericht<br />

op een betere afstemming van het risicoregister op de operationele doelen<br />

en op verbetering van het register als praktisch en relevant hulpmiddel bij de<br />

besluitvorming.<br />

In <strong>2008</strong> hebben <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> en het OCA ook de gevolgen moeten<br />

opvangen van de crisis op de financiële markten die in het derde kwartaal<br />

uitbrak. Door de gebeurtenissen nauwgezet te volgen, verstandig te beleggen<br />

(zie hoofdstuk 5, pagina 99) en de risico’s goed te spreiden heeft <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong><br />

<strong>Grenzen</strong> directe financiële verliezen geheel kunnen voorkomen. De nieuwe<br />

realiteit en de toegenomen volatiliteit op de financiële markten hebben genoopt<br />

tot een wijziging van het financieel beleid (zie ook pagina’s 24 en 99).<br />

83


audits en eValuaties<br />

In <strong>2008</strong> werden interne audits uitgevoerd en/of afgerond van onze programma’s<br />

in Haïti en Myanmar. De EU heeft een uitgebreide externe controle van tien<br />

projectfinancieringsovereenkomsten uitgevoerd, inclusief een algehele managementaudit.<br />

De uitvoering van aanbevelingen die uit de audits voortkomen<br />

worden systematisch opgevolgd. Er zijn op dit moment geen kwesties die nog<br />

moeten worden opgevolgd. De uitkomsten van de audits lopen sterk uiteen. In<br />

Haïti werd geconstateerd dat de snelle groei van het ziekenhuisprogramma had<br />

geleid tot het achterblijven van procedures, vooral bij het beheer van farmaceutische<br />

voorraden. In Myanmar werd het innovatieve model van de medische<br />

leiding in en van de projecten positief gewaardeerd. Ook werd opgemerkt dat in<br />

grote projecten, met de huidige beschikbare automatiseringsmogelijkheden,<br />

het twee keer invoeren van dezelfde gegevens een probleem is en dat rapportage<br />

van gegevens over toelevering, financiën en medische informatie erg lastig, of<br />

zelfs bijna onuitvoerbaar is. Daarbij komt nog dat er niet zomaar een oplossing<br />

beschikbaar is. Over de hele linie zien we dat lokale inkoop steeds belangrijker<br />

wordt. In <strong>2008</strong> zijn de bevoorradingsprocedures aangepast maar de implementatie<br />

en uitvoering van lokale inkoopprocedures blijven een punt van aandacht.<br />

Om de kwaliteit van ons (medische) werk te waarborgen en lessen te leren voor<br />

de toekomst, evalueert <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> regelmatig intern haar programma’s.<br />

In <strong>2008</strong> liet het OCA vier evaluaties uitvoeren: van de programma’s voor<br />

geestelijke gezondheidszorg in Tsjaad en Kasjmir, van de veiligheid in Pakistan<br />

en van onze reactie op de uitbraak van meningitis in Nigeria. Bovendien is een<br />

internationale evaluatie uitgevoerd van alle activiteiten van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong><br />

<strong>Grenzen</strong> en haar zusterorganisaties in Myanmar.<br />

In <strong>2008</strong> zijn de evaluaties van Pakistan en Myanmar besproken door het management<br />

en zijn de bijbehorende aanbevelingen uitgevoerd. Over de programma’s<br />

voor geestelijke gezondheidszorg en de uitbraakrespons in Nigeria vinden<br />

de laatste discussies plaats in de eerste maanden van 2009.<br />

horizontaal toezicht<br />

Sinds november <strong>2008</strong> overlegt <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> met de Nederlandse<br />

belastingdienst over de mogelijkheid om een convenant af te sluiten. In dit<br />

convenant zal de fiscale verhouding tussen beide partijen worden geregeld,<br />

inclusief afspraken over toezicht en onderhoud. De overeenkomst zal zijn<br />

gebaseerd op de bewezen transparantie van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong>, wederzijds<br />

vertrouwen en begrip.<br />

84<br />

coMMunicatie<br />

Voor <strong>2008</strong> heeft het bestuur vastgesteld dat alle relevante betrokkenen bij<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Nederland (leden, donateurs, medewerkers, begunstigden)<br />

zijn geïnformeerd volgens de juiste procedures en in overeenstemming<br />

met het goedgekeurde communicatiebeleid (zie ook pagina 22 ‘Contact met<br />

donateurs’).<br />

Verantwoording<br />

Naar de mening van het bestuur geeft de jaarrekening, opgesteld door het management<br />

voor het jaar dat is geëindigd op 31 december <strong>2008</strong>, een getrouw beeld<br />

van de financiële positie en mutaties van de Vereniging <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong>.<br />

Het gehele jaarverslag van <strong>2008</strong> geeft een getrouw beeld van de programma’s,<br />

activiteiten en behaalde resultaten in <strong>2008</strong> in relatie tot het overeengekomen<br />

jaarplan voor <strong>2008</strong>. Alle leden van het bestuur aanvaarden verantwoordelijkheid<br />

voor de jaarrekening van het management en het jaarverslag van het<br />

bestuur. Het bestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het interne<br />

controlesysteem dat is ingericht en onderhouden door het management en dat<br />

is ontworpen om een redelijke mate van zekerheid te verschaffen over de integriteit<br />

en betrouwbaarheid van de financiële verslaglegging in de organisatie<br />

en het bereiken van de doelstellingen van de organisatie.<br />

bestuur en lidMaatschap<br />

Statutair is het bestuur van de Vereniging <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> samengesteld<br />

uit minimaal tien en maximaal dertien leden. Op 31 december <strong>2008</strong> telde het<br />

bestuur van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> acht leden (zie de namenlijst op pagina 90),<br />

onder wie zeven gekozen leden en één extern gecoöpteerd lid. In de loop van<br />

<strong>2008</strong> is in overleg met de primaire partnersecties besloten omwille van tijd- en<br />

kostenbesparing niet langer wederzijds bestuursleden te coöpteren. Het gevolg<br />

is dat <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> structureel drie bestuursleden minder telt. In de<br />

tweede helft van het jaar zijn pogingen ondernomen om extern bestuursleden<br />

te coöpteren, maar er zijn geen beschikbare kandidaten met het juiste profiel<br />

gevonden. Eind <strong>2008</strong> was het bestuur, na een oproep aan de leden, bezig aanvullende<br />

leden van de vereniging te coöpteren om het aantal bestuursleden op het<br />

vereiste minimum van tien te brengen.<br />

Het bestuur kiest jaarlijks zijn voorzitter uit de door de Algemene Ledenvergadering<br />

(ALV) gekozen bestuursleden.<br />

In <strong>2008</strong> vonden negen reguliere bestuursvergaderingen plaats. Een gedeelte van<br />

deze vergaderingen is toegankelijk voor alle leden van de vereniging. Als het<br />

nodig is vergadert het bestuur in de tussenliggende periodes via een teleconfe-


entie. In <strong>2008</strong> zijn acht van dergelijke teleconferenties gehouden. Op verzoek<br />

van het bestuur worden de algemeen directeur, het managementteam en de<br />

controller voor de vergaderingen uitgenodigd. Naast de bestuursvergaderingen<br />

overlegt het bestuur of een delegatie daarvan eenmaal per maand met het<br />

managementteam. De vergaderingen worden gehouden in een coöperatieve,<br />

positieve sfeer met een open uitwisseling van informatie.<br />

Tenminste één keer per jaar roept het bestuur de ALV, het hoogste orgaan van<br />

de vereniging, bijeen. De statutaire ALV werd gehouden op 24 en 25 mei <strong>2008</strong>.<br />

Op deze vergadering keurden de leden de herziening van de statuten en het<br />

huishoudelijk reglement goed.<br />

Meer informatie, inclusief statuten, huishoudelijk reglement, managementstatuut<br />

en dergelijke, vindt u op www.artsen<strong>zonder</strong>grenzen.nl.<br />

Het bestuur wordt ondersteund door het verenigingsteam. Het bestuur kent<br />

een aantal commissies. In juli <strong>2008</strong> heeft elke commissie een beknopt activiteitenplan<br />

gepresenteerd voor het verenigingsjaar van juli <strong>2008</strong> tot mei 2009.<br />

Bestuurthema’s<br />

coMMissie saMenleVing en Vereniging<br />

Deze commissie is op 4 juli <strong>2008</strong> opgericht als samenvoeging van de bestuurscommissie<br />

samenleving en de werkgroep Vereniging/Samenleving. De werkgroep<br />

Lidmaatschap is opgeheven omdat haar taak met betrekking tot<br />

de lidmaatschapscriteria was voltooid (zie hieronder).<br />

De bestuurscommissie samenleving en vereniging bestaat momenteel uit drie<br />

leden. Een belangrijke taak van de commissie was, in samenwerking met het<br />

verenigingsteam, het maken van een voorstel voor een jaarplan 2009 voor de<br />

vereniging op basis van het Strategisch Plan voor de Nederlandse samenleving.<br />

De commissie is het aanspreekpunt van het bestuur (samen met de voorzitter)<br />

en het verenigingsteam voor de ALV, voor de evaluatie en de lessen van de ALV<br />

<strong>2008</strong> en de voorbereiding van de volgende ALV.<br />

Actieve samenwerking en de band met de Nederlandse samenleving<br />

In februari <strong>2008</strong> heeft het verenigingsteam een enquête onder de leden gehouden<br />

om meer inzicht te krijgen of en hoe zij zouden willen deelnemen aan<br />

het Nederlandse humanitaire debat. De enquête onderzocht ook hoe de leden<br />

actiever bij de vereniging betrokken zouden kunnen worden. 216 leden vulden<br />

de vragenlijst in, een respons van meer dan 30 procent.<br />

We kunnen uit de enquête concluderen dat veel leden van de vereniging actiever<br />

willen zijn en de richting van de organisatie willen beïnvloeden, ook buiten de<br />

ALV’s om. Daarnaast vervult de vereniging een belangrijke sociale functie. Voor<br />

veel mensen die niet in de gelegenheid zijn zelf actief te zijn, is het lidmaatschap<br />

van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> een uitdrukking van hun sympathie en steun<br />

voor het werk van de organisatie en alles waar <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> voor<br />

staat.<br />

Tijdens de ALV in 2007 werd een motie aangenomen waarin werd verzocht de<br />

uitwisseling en samenwerking met erkende, eersterangs medische instellingen<br />

uit te breiden. Dit heeft geleid tot het organiseren van het symposium<br />

Health Care in Conflict: the Boundaries of Health Interventions (Gezondheidszorg in<br />

conflicten: de grenzen van medische hulp), een gezamenlijk project van <strong>Artsen</strong><br />

<strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> en de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en<br />

Internationale Gezondheidszorg (NVTG). Op 22 oktober <strong>2008</strong> discussieerden de<br />

sprekers en meer dan 200 deelnemers aan het symposium over het verlenen van<br />

gezondheidszorg in conflictgebieden.<br />

huManitair debat<br />

De ALV van juni 2007 verzocht het bestuur tevens ervoor te zorgen dat <strong>Artsen</strong><br />

<strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> actief betrokken bij en beter zichtbaar in het Nederlandse<br />

maatschappelijke debat over humanitaire hulp zou zijn, door de verantwoordelijkheid<br />

voor pleitbezorging in Nederland neer te leggen bij specifieke medewerkers<br />

binnen de organisatie.<br />

Voor verenigingsleden en medewerkers van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> zijn drie interne<br />

debatten georganiseerd. De eerste ging over de relatie met de Nederlandse<br />

samenleving, de tweede over de relatie <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Nederland met<br />

het OCA en de derde over de omstreden documentaire Episode 3: Enjoy poverty<br />

(waarin kritiek wordt geuit op de vermeende exploitatie van de armoede door<br />

hulporganisaties, waaronder <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong>, in de Democratische Republiek<br />

Congo). De film werd vertoond aan verenigingsleden en medewerkers<br />

van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong>.<br />

Verenigingslidmaatschap<br />

In reactie op een motie die tijdens de ALV van 2007 werd aangenomen, stelde<br />

het bestuur een werkgroep in die met voorstellen moest komen voor gelijke<br />

lidmaatschapsvoorwaarden, gewogen stemmen en zinvol lidmaatschap. De<br />

voorstellen van de werkgroep werden tijdens de ALV in <strong>2008</strong> gepresenteerd en<br />

goedgekeurd in de vorm van een statutenwijziging waarmee gelijke lidmaatschapsvoorwaarden<br />

worden gecreëerd voor alle verenigingsleden: veldmedewerkers,<br />

medewerkers uit de projectlanden zelf en kantoormedewerkers.<br />

85


Daarnaast werd ook een statutenwijziging aangenomen over de weging van de<br />

stemmen van verenigingsleden, waarmee het gewogen aantal stemmen van<br />

leden met een arbeidsovereenkomst met <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> wordt beperkt<br />

tot ten hoogste 49 procent van alle stemmen.<br />

Op 31 december <strong>2008</strong> telde de vereniging 844 leden, van wie bijna 50 procentniet-Nederlander<br />

was en meer dan 50 procent in het buitenland woonde. De<br />

leden van de vereniging <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> zijn mensen die in het veld of<br />

op kantoor werken (of hebben gewerkt), of de organisatie op een andere manier<br />

van dienst zijn geweest. Eind <strong>2008</strong> werd nog gewerkt aan een opschoning van<br />

het ledenbestand, die begin 2009 waarschijnlijk zal leiden tot een aanzienlijke<br />

daling van het ledental.<br />

Bestuur en medewerkers<br />

In overeenstemming met het huishoudelijk reglement heeft het bestuur twee<br />

bijeenkomsten met de ondernemingsraad gehad. Tijdens deze vergaderingen<br />

bespraken het bestuur en de ondernemingsraad zaken als de geplande herziening<br />

van het functiewaarderingssysteem (FuWa), de uitkomsten en opvolging<br />

van de enquête naar de tevredenheid van medewerkers, het e-mailbeleid en de<br />

ontwikkeling van het OCA in relatie met de werknemersparticipatie.<br />

De taak van het bestuur ten aanzien van<br />

essentiële veiligheidsbeslissingen is de<br />

bekrachtiging en jaarlijkse herziening van<br />

het veiligheidsbeleid<br />

auditcoMMissie<br />

De auditcommissie van het bestuur kwam in <strong>2008</strong> drie keer bijeen. Op 9 april<br />

werden het financiële jaarverslag, de interne accountantsrapporten en de<br />

planningcontrole besproken. Op 22 augustus kwam de commissie terug op de<br />

planningcontrole en werd ook gekeken naar interne en externe audits, claims,<br />

rechtszaken en financieel beleid. Tijdens de derde vergadering op 22 december<br />

stonden de managementbrief van de accountant, de interne evaluatie van het<br />

controleproces, het financieel risicobeheer en het financieel beleid als onderwerpen<br />

op de agenda.<br />

86<br />

goVernancecoMMissie<br />

Een uit drie leden bestaande governancecommissie is belast met het toezicht<br />

op de naleving van de formele regels en bepalingen, zoals de statuten,<br />

het huishoudelijk reglement en het managementstatuut, en wordt daarbij<br />

ondersteund door de controller. De commissie bereidt ook beslissingen van<br />

het bestuur voor over de benodigde aanvullingen van de bezetting van het<br />

bestuur. Zij zoekt bijvoorbeeld naar kandidaat-bestuursleden, stelt profielen<br />

op en bereidt de verkiezingen van bestuursleden tijdens de ALV voor.<br />

Veiligheid en de rol Van het bestuur<br />

Op 28 januari werd onze organisatie opgeschrikt door een dodelijke aanslag<br />

in de Somalische stad Kismaayo. Deze tweede gerichte moordaanslag op<br />

medewerkers van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> in relatief korte tijd – het vorige<br />

dodelijke incident was in 2004 in Afghanistan – dwong ons na te denken<br />

over de aanvaardbaarheid en de beheersbaarheid van de risico’s en gevolgen.<br />

Naast de evaluatie van het incident in Kismaayo heeft het management zich<br />

in <strong>2008</strong> beziggehouden met de herziening van het algemeen veiligheidsbeleid<br />

en een kader voor het veiligheidsbeleid ontwikkeld. Een uitvoerige externe<br />

beoordeling van mogelijke toekomstige kwesties op het gebied van wettelijke<br />

aansprakelijkheid heeft deel uitgemaakt van het herzieningsproces. De hieruit<br />

voortgekomen aanbevelingen zijn waar mogelijk uitgevoerd. De taak van het<br />

bestuur ten aanzien van essentiële veiligheidsbeslissingen is de bekrachtiging<br />

en jaarlijkse herziening van het veiligheidsbeleid. In geval van incidenten<br />

(ongevallen, terugkeer naar bepaalde gevaarlijke omstandigheden) wordt de<br />

voorzitter geïnformeerd volgens standaardprocedures.<br />

bezoldigingscoMMissie<br />

Met uit<strong>zonder</strong>ing van de voorzitter ontvangen de leden van het bestuur van<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> geen vergoeding of honorarium, in overeenstemming<br />

met de statuten en de code van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).<br />

In het verleden heeft het bestuur besloten dat de voorzitter een gedeeltelijke<br />

vergoeding diende te ontvangen voor de daadwerkelijk aan verenigingstaken<br />

bestede tijd. In september 2007 besloot het bestuur de maximale vergoeding<br />

tijdelijk te verruimen van twee naar vier dagen per week in verband met de grote<br />

werklast voortkomend uit de OCA en het internationale samenwerkingsverband<br />

van Médecins Sans Frontières (zie hieronder).<br />

De ALV was in <strong>2008</strong> kritisch over de bezoldiging van bestuursleden en verzocht<br />

het bestuur zich actief in te zetten voor een vermindering van de aan verenigingsactiviteiten<br />

bestede tijd, vooral door de voorzitter. De bezoldigingscommissie<br />

heeft de activiteiten en de door de huidige voorzitter bestede tijd<br />

bijgehouden en zal daarover in 2009 rapporteren aan de ALV.


In <strong>2008</strong> werd in totaal een vergoeding van € 65.268 (2007: € 48.650) uitgekeerd<br />

aan de voorzitters, Albertien van der Veen (€ 26.950 van januari tot mei) en<br />

Pim de Graaf (€ 38.318 van juni tot december).<br />

zelfreflectie Van het bestuur<br />

De ALV heeft in mei <strong>2008</strong> twee moties aangenomen met het verzoek de rol en<br />

werklast van het bestuur, en in het bij<strong>zonder</strong> de bestuursvoorzitter, onder de<br />

loep te nemen en daarover in 2009 verslag uit te brengen. In een van de moties<br />

werd gevraagd de tijdbesteding en de vergoeding van de voorzitter te beperken.<br />

Om die reden, en ook in het kader van de reguliere (zelf )evaluatie, heeft het bestuur<br />

gesproken over zijn rol en functioneren. Zaken als efficiency, werklast en<br />

het gebruik van bestuurscommissies, aansprakelijkheid en de samenwerking<br />

tussen bestuur en management zijn aan de orde geweest en zullen ook in 2009<br />

aan de orde blijven.<br />

saMenwerking binnen het oca<br />

Het OCA, het samenwerkingsproject van de zusterorganisaties in Nederland,<br />

Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Canada, wordt als een succes beschouwd<br />

omdat het mogelijkheden heeft geboden om de continuïteit van activiteiten te<br />

waarborgen. Toch voldoet het partnerschap niet meer aan de oorspronkelijke<br />

opzet uit 2006, zoals is gebleken uit twee verschillende beoordelingen in <strong>2008</strong>.<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Nederland maakt zich zorgen over de inefficiëntie als<br />

gevolg van dubbele of complexe werkprocessen in de vier kantoren van het OCA<br />

en over ontoereikende management- en bestuursstructuren. Eind <strong>2008</strong> waren<br />

de vier partners het erover eens dat de structuur vernieuwd moest worden op<br />

basis van beter gedeelde waarden en een gemeenschappelijk begrippenkader.<br />

Er zijn voorbereidingen getroffen om begin 2009 tot een volgende stap in de<br />

samenwerking te komen.<br />

Het bestuur heeft twee leden afgevaardigd naar de OCA-raad, die vier keer per<br />

jaar in persoon bijeenkomt en daarnaast ook nog teleconferenties houdt.<br />

In haar verslagen voor individuele donateurs houdt <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> zich<br />

in Nederland aan de principes en richtlijnen die zijn geformuleerd door het CBF<br />

en de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI).<br />

Hoewel goed bestuur zijn prijs heeft, zowel in geld als in de uren die er door<br />

vrijwilligers en medewerkers aan besteed worden, mag het geen onnodige druk<br />

leggen op een kantoor dat gericht is op hulpverleningsoperaties . Dat kantoor<br />

mag niet onnodig groeien, en moet flexibel en doortastend kunnen werken om<br />

te kunnen voorzien in de behoeften van mensen in noodsituaties en te voldoen<br />

aan de verwachtingen van de donateurs. Bovendien veroorzaakt het specifieke<br />

verenigingskarakter van zowel <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Nederland als de achttien<br />

zusterorganisaties een unieke dynamiek die het soms nodig maakt om af te<br />

wijken van de CBF/VFI-code. <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> is van plan over deze zaken<br />

in nauw contact te blijven met het CBF.<br />

In vergelijking met 2007 voldeed <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> beter aan de Code<br />

Goed Bestuur op het gebied van communicatie, fondsenwerving en beleid voor<br />

veldmedewerkers. Het beleid werd in <strong>2008</strong> op al deze terreinen herzien, gecompleteerd<br />

en geïmplementeerd. Belanghebbenden zijn in kaart gebracht. Erkend<br />

wordt dat de communicatie met de groepen mensen aan wie we hulp bieden<br />

nog verder kan worden verbeterd. Op het gebied van toezicht houden blijft de<br />

bestuurlijke ontwikkeling van het OCA-partnerschap achter op de geplande<br />

voortgang op dit gebied.<br />

Verantwoording afleggen<br />

Toezicht<br />

Functioneren organisatie<br />

Doelstelling/Sociale Missie<br />

100<br />

Communicatie met de betrokkenen<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

Beleid voor veldmedewerkers<br />

Financiële verslaglegging<br />

Fondsenwerving<br />

87


Médecins sans frontières<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> maakt deel uit van het internationale netwerk Médecins<br />

Sans Frontières (MSF), waarin negentien nationale organisaties – verenigingen<br />

– en een aantal geassocieerde instellingen actief zijn. Het netwerk wint aan<br />

belang, niet het minst doordat de wederzijdse (financiële) steun en verantwoording<br />

toenemen. Het hoogste bestuursorgaan van MSF, de Internationale Raad<br />

(International Council, IC), bestaat uit de voorzitters van de negentien zusterorganisaties<br />

plus een IC-voorzitter. De IC komt tweemaal per jaar gedurende twee<br />

organisatie structuur Msf oca<br />

Bestuur<br />

Verenigd Koninkrijk<br />

HS HS OCA HS<br />

OCA HS OCA HS<br />

OCA<br />

88<br />

Bestuur<br />

Canada<br />

Bestuur<br />

Duitsland<br />

dagen bijeen. De IC heeft een bestuur (het ICB) van acht leden, onder wie – met<br />

stemrecht – de voorzitter van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Nederland. Het ICB komt<br />

vier keer per jaar bijeen, en vaker indien nodig. De hoofdtaak van de IC en het<br />

ICB is het bewaken van de identiteit en prestaties van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> –<br />

onder meer door het uitvoerende deel van het netwerk te stimuleren in termen<br />

van operationele en medische prioriteiten en kwaliteit en in termen van onderlinge<br />

samenwerking – en van richtinggever voor de verdere ontwikkeling van<br />

de organisatie. De druk op de organisatie om verder te groeien en de verande-<br />

Bestuur<br />

Holland<br />

AD AD<br />

AD AD<br />

MT<br />

Verenigd Koninkrijk MT Canada MT Duitsland MT Holland<br />

OCA<br />

OCA Raad<br />

OCA MT<br />

AD algemeen directeur<br />

MT managementteam<br />

HS Home Society (samenleving)


ende contexten waarin MSF opereert, hebben geleid tot een permanent proces<br />

van reflectie op de toekomstige structuur en de doelen van de organisatie. Er<br />

loopt een aantal gemeenschappelijke internationale projecten die informatie<br />

moeten opleveren voor toekomstige richtingen en besluiten.<br />

Op uitvoerend niveau zijn de tegenhangers van de IC en het ICB de vergadering<br />

van de negentien algemeen directeuren (Executive Directors, ExDir) en die van<br />

de vijf algemeen directeuren van de vijf operationele centra (ExCom).<br />

Om deze verschillende groepen te ondersteunen en internationaal overeengekomen<br />

gemeenschappelijke projecten uit te voeren heeft de organisatie een<br />

internationaal kantoor in Genève, Zwitserland.<br />

internationale organisatiestructuur<br />

Operationeel Centrum Parijs<br />

Operationeel Centrum Brussel<br />

Italië Noorwegen Denemarken<br />

België /<br />

Luxemburg<br />

Operationeel Centrum Barcelona Internationaal<br />

Kantoor<br />

Griekenland Spanje<br />

Frankrijk<br />

Verenigde Staten Australië Japan<br />

Internationale<br />

Raad<br />

In december 2007 besloot de Internationale Raad, tot de instelling van een<br />

financieel solidariteitsmechanisme. In de loop van <strong>2008</strong> is het functioneren<br />

van dit mechanisme onderzocht en is ook gedebatteerd over (indicatoren van)<br />

verantwoording voor de prestaties van de operationele centra. In <strong>2008</strong> heeft het<br />

OCA profijt gehad van het solidariteitsmechanisme: het ontving een subsidie<br />

van €4 miljoen van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> België.<br />

(Zie voor meer informatie jaarrekening, pagina 49 en hoofdstuk 1).<br />

Holland<br />

Verenigd<br />

Koninkrijk<br />

Zweden Hong Kong<br />

Operationeel Centrum Genève<br />

Zwitserland Oostenrijk<br />

Operationeel Centrum Amsterdam<br />

Canada Duitsland<br />

89


saMenstelling Van het bestuur Van artsen <strong>zonder</strong><br />

grenzen op 31 deceMber <strong>2008</strong><br />

Jonathan Fisher<br />

Bestuurslid sinds 2005, herkozen in <strong>2008</strong>, einde zittingstermijn: mei 2010<br />

Lid governancecommissie<br />

Internationale activiteiten voor <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong>: gecoöpteerd lid voor<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Nederland in het bestuur van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong><br />

Verenigde Staten en gecoöpteerd waarnemer in het bestuur van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong><br />

<strong>Grenzen</strong> Duitsland<br />

Beroep: arts<br />

Jaap Gelderloos RA (penningmeester)<br />

Gecoöpteerd bestuurslid sinds september 2006, einde zittingstermijn:<br />

september 2009<br />

Voorzitter auditcommissie<br />

Beroep: registeraccountant<br />

Werkzaam als/andere activiteiten: directeur vastgoedbedrijf Astoria<br />

Pim de Graaf (voorzitter sinds mei <strong>2008</strong>)<br />

Bestuurslid sinds 2005, herkozen in <strong>2008</strong>, einde zittingstermijn: mei 2010<br />

Lid auditcommissie, uitvoerend comité (BodEx), governancecommissie<br />

Voorzitter van de OCA-raad<br />

Internationale activiteiten voor <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong>: lid van de Internationale<br />

Raad (IC) en het bestuur van de Internationale Raad (ICB) van de vereniging<br />

‘MSF International’<br />

Beroep: arts<br />

Werkzaam als/andere activiteiten: freelance consultant, Nederland<br />

90<br />

Anita Janssen<br />

Bestuurslid sinds juni 2006, einde zittingstermijn: juni 2009<br />

Portefeuille personeelszaken, vertegenwoordigt <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Nederland<br />

in de OCA-raad<br />

Werkzaam als/andere activiteiten: hoofd afdeling personeelszaken Geestelijke<br />

Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen, Nederland<br />

Ton Koene<br />

Bestuurslid sinds mei <strong>2008</strong>, einde zittingstermijn: mei 2011<br />

Portefeuille operaties, BodEx<br />

Beroep: zelfstandig fotojournalist<br />

Hanna Nolan-Kolff<br />

Bestuurslid sinds juni 2006, einde zittingstermijn: juni 2009<br />

Portefeuille mensenrechtenzaken, lid bestuurscommissie Samenleving en<br />

Vereniging<br />

Internationale activiteiten voor <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong>: gecoöpteerd waarnemer<br />

voor <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Nederland in het bestuur van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong><br />

<strong>Grenzen</strong> Verenigd Koninkrijk<br />

Beroep: advocaat, gespecialiseerd in internationaal humanitair recht<br />

Corien Swaan (vicevoorzitter sinds juli <strong>2008</strong>)<br />

Bestuurslid sinds mei <strong>2008</strong>, einde zittingstermijn: mei 2011<br />

Lid bestuurscommissie Samenleving en Vereniging, BodEx<br />

Beroep: arts (infectieziektenbestrijding)<br />

Albertien van der Veen<br />

Bestuurslid sinds 2001, herkozen in 2004 en 2007, voorzitter van juni 2005 tot<br />

mei <strong>2008</strong>, einde zittingstermijn: juni 2010<br />

Portefeuille medische zaken, lid bestuurscommissie Samenleving en Vereniging<br />

Internationale activiteiten voor <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong>: gecoöpteerd waarnemer<br />

voor <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Nederland in het bestuur van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong><br />

<strong>Grenzen</strong> Canada<br />

Beroep: epidemioloog, voedingsdeskundige<br />

Werkzaam als/andere activiteiten: freelance consultant, Nederland


organisatiestructuur<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> heeft een afdelingsstructuur die onder leiding staat van<br />

een vierhoofdig managementteam. De algemeen directeur vormt samen met<br />

de operationeel directeur, de medisch directeur en de directeur resources het<br />

managementteam.<br />

Hans van de Weerd algemeen directeur sinds 01-10-<strong>2008</strong><br />

Arjan Hehenkamp operationeel directeur sinds 01-10-2006<br />

Leslie Shanks medisch directeur sinds 20-10-<strong>2008</strong><br />

Michel Farkas directeur resources sinds 01-10-2006<br />

artsen <strong>zonder</strong> grenzen nederland<br />

MANAGEMENT TEAM<br />

Ondernemingsraad<br />

Evaluaties<br />

Afdeling communicatie &<br />

fondsenwerving<br />

Afdeling personeelszaken<br />

Financiële & ICT afdeling<br />

Logistieke afdeling<br />

In december 2007 benoemde het bestuur een nieuwe algemeen directeur, Hans<br />

van de Weerd, die in oktober <strong>2008</strong> aantrad. Van maart tot oktober <strong>2008</strong> was<br />

Wouter Kok waarnemend algemeen directeur. Wouter Kok was bestuurslid<br />

van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Nederland sinds 2005; in februari <strong>2008</strong> gaf hij zijn<br />

bestuursfunctie op om waarnemend algemeen directeur te worden. Na afloop<br />

van zijn waarnemerschap is hij niet in het bestuur teruggekeerd.<br />

De dagelijkse leiding van de hulpoperaties is in handen van het operationele<br />

platform. Leden van het platform zijn de operationeel directeur, de hoofden<br />

van de medische afdeling en humanitiare zaken afdeling, het hoofd van de<br />

medische unit van MSF-UK (Mansion Unit), het hoofd van de noodhulpafdeling<br />

(Emergency Support Desk, ESD) en de vijf operationele managers, die<br />

direct verantwoordelijk zijn voor de veldoperaties. Drie van hen werken vanuit<br />

Amsterdam, één vanuit Toronto (Canada) en één vanuit Berlijn (Duitsland).<br />

Het hoofd van de ESD zit het platform voor.<br />

Algemene ledenvergadering<br />

Bestuur van de vereniging<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong><br />

Operationeel<br />

managers<br />

Algemeen directeur<br />

Directeur resources Directeur operaties<br />

Medisch directeur<br />

Landencoördinatoren<br />

Managementteams veld<br />

- Medisch coördinator<br />

- Financieel coördinator<br />

- Logistiek coördinator<br />

Projectcoördinatoren<br />

Noodhulp<br />

team<br />

Control<br />

Medische afdeling<br />

Afdeling humanitaire zaken<br />

Veldmedewerkers<br />

Nationaal Internationaal<br />

91


5 Samenvatting financiële<br />

ontwikkelingen<br />

Het operationele partnerschap van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Canada,<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Duitsland, <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Nederland<br />

en <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Verenigd Koninkrijk (‘Operationeel<br />

Centrum Amsterdam’, ook wel MSF OCA) heeft geen juridische<br />

status. De vereniging <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> is als rechtspersoon<br />

verantwoordelijk voor de activiteiten die onder de vlag van MSF OCA<br />

plaatsvinden. In deze samenvatting worden de financiële ontwikkelingen<br />

daarom in juridische zin beschreven, dat wil zeggen vanuit het<br />

perspectief van de vereniging <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Nederland.<br />

Zoals gesteld in het Strategisch Plan 2007-2010 voor het OCA, dat door het<br />

bestuur van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> in 2006 is aangenomen, beschouwt <strong>Artsen</strong><br />

<strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> groei niet als een doel op zich. Het openen en sluiten van<br />

projecten is in de allereerste plaats het gevolg van bestaande medische en/of<br />

humanitaire nood. Daardoor zal de totale financiële omvang van de organisatie<br />

altijd dienovereenkomstig fluctueren. Het Strategisch Plan is gebaseerd op de<br />

aanname dat <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> in 25-35 landen werkt, met een jaarbegroting<br />

van € 80 tot € 120 miljoen en jaarlijks circa 600 uitgezonden medewerkers<br />

in het veld.<br />

In <strong>2008</strong> werd een gematigde en geplande groei van de uitgaven gerealiseerd<br />

na de afname in het voorgaande jaar. Het totaal van de bestedingen aan onze<br />

doelstelling steeg in <strong>2008</strong> tot € 111,0 miljoen. Ten opzichte van 2007 stegen de<br />

totale bestedingen met € 4,5 miljoen. In dit bedrag zit een toename van<br />

€ 2,6 miljoen aan bestedingen aan noodhulp. Verder namen de bestedingen van<br />

het hoofdkantoor in Amsterdam af met € 1,5 miljoen en was er een toename van<br />

€ 3,4 miljoen bij door derden uitgevoerde activiteiten, inclusief de productie<br />

van een film over het werk van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong>, die in <strong>2008</strong> is uitbesteed<br />

en waarvoor <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> van de Nationale postcode loterij een<br />

specifieke bijdrage van € 3,0 miljoen heeft ontvangen.<br />

In <strong>2008</strong> stegen de totale inkomsten meer dan verwacht, van € 120,5 miljoen<br />

naar € 130,4 miljoen. De inkomsten uit eigen fondsenwerving stegen met<br />

€ 5,0 miljoen, maar de projectsubsidies van zusterorganisaties namen af met<br />

€ 3,0 miljoen. In <strong>2008</strong> stegen de inkomsten uit projectsubsidies ontvangen van<br />

institutionele donoren met € 4,1 miljoen. De doelstelling om het percentage<br />

subsidies van institutionele donoren terug te brengen tot ongeveer 10% hebben<br />

we losgelaten en de in 2006 en 2007 gerealiseerde daling is omgezet in een<br />

stijging. De begrote institutionele financiering van € 16,0 miljoen is gerealiseerd.<br />

Aangezien <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Nederland het moeilijke besluit heeft<br />

genomen geen subsidies van institutionele donoren te aanvaarden voor werk<br />

in Sudan, in de Democratische Republiek Congo (DRC) en op andere plaatsen,<br />

bleef het een uitdaging om een goed evenwicht te bereiken tussen de verschillende<br />

financieringsbronnen voor de projecten.<br />

Het jaar <strong>2008</strong> werd afgesloten met een overschot van € 7,8 miljoen, voornamelijk<br />

vanwege onverwacht hogere inkomsten uit eigen fondsenwerving en een<br />

extra projectsubsidie van de Nationale postcode loterij. Verwacht was dat de<br />

groeiende inkomsten uit eigen fondsenwerving nodig waren ter compensatie<br />

van de afname van subsidies van zusterorganisaties die begin <strong>2008</strong> te zien was.<br />

Aan het eind van het jaar konden zusterorganisaties echter toch een extra<br />

bedrag van € 2,8 miljoen verstrekken. Het resultaat uit de operationele activiteiten<br />

lag met € 9,5 miljoen aan het eind van het jaar nog hoger. Door de instabiliteit<br />

op de financiële markten in <strong>2008</strong> waren er echter meer koersverliezen<br />

– in totaal € 1,7 miljoen – waardoor het totale overschot lager uitkwam. In <strong>2008</strong><br />

waren de bestedingen aan noodhulp volgens planning. In de meeste projecten<br />

zijn extra activiteiten gestart en <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> kwam in actie bij grote<br />

natuurrampen en crisissituaties, zoals de cycloon in Myanmar, de geweldsuitbarsting<br />

in de Democratische Republiek Congo en de cholera-epidemie in<br />

Zimbabwe. Het overschot van <strong>2008</strong> is toegewezen aan hulpprojecten voor 2009.<br />

93


Ontwikkelingen in de bestedingen<br />

noodhulp<br />

De directe kosten voor noodhulp stegen met € 2,6 miljoen van € 92,1 miljoen<br />

in 2007 naar € 94,7 miljoen in <strong>2008</strong>. In <strong>2008</strong> hebben we onze hulpprojecten in<br />

Ivoorkust en de Republiek Congo (Congo-Brazzaville) overgedragen, terwijl<br />

we in de meeste andere projectlanden onze activiteiten hebben uitgebreid. We<br />

hebben noodhulpprojecten gestart na de cycloon Nargis in Myanmar, en in<br />

Zimbabwe als reactie op de toenemende instabiliteit, die eind <strong>2008</strong> tot voedseltekorten<br />

en een grote cholera-epidemie leidde. In de Democratische Republiek<br />

Congo reageerden we op de geweldsuitbarsting in de provincie Kivu en we hebben<br />

de hulpprojecten in Ethiopië en Haïti uitgebreid. De projecten in Somalië<br />

zijn teruggebracht nadat drie medewerkers van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> bij een<br />

incident om het leven kwamen.<br />

In het Strategisch Plan 2007-2010 is duidelijk vastgelegd dat <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong><br />

<strong>Grenzen</strong> zich ten doel stelt hulp te bieden aan slachtoffers van conflicten en in<br />

conflictgebieden. In de volgende tabellen is te zien hoe deze doelstelling zich<br />

vertaalde in de bestedingen in <strong>2008</strong>, in vergelijking met 2007 (de binnenste<br />

cirkels):<br />

noodhulp in conflictgebieden in <strong>2008</strong> en 2007<br />

Gewapend conflict<br />

Binnenlandse instabiliteit<br />

Na-oorlogse gebieden<br />

Politiek instabiele landen<br />

94<br />

11%<br />

10%<br />

37%<br />

28%<br />

14%<br />

23%<br />

35%<br />

2007<br />

42%<br />

<strong>2008</strong><br />

Voorlichting en pleitbezorging<br />

In <strong>2008</strong> bedroegen de kosten voor voorlichting en pleitbezorging € 2,1 miljoen,<br />

hetzelfde bedrag dat in 2007 werd uitgegeven. Als gevolg van lagere bestedingen<br />

aan eenmalige evenementen en lagere personeelskosten voor deze activiteiten<br />

werd de begroting van € 2,5 miljoen niet gehaald.<br />

Bovendien heeft <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> van de Nationale postcode loterij<br />

een bij<strong>zonder</strong>e bijdrage van € 3,0 miljoen ontvangen, die specifiek bedoeld is<br />

voor de productie van een film over het werk van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong>. Deze<br />

productie is in <strong>2008</strong> uitbesteed. Het bedrag is ondergebracht bij ‘door derden<br />

uitgevoerde activiteiten’.<br />

kosten fondsenwerVing<br />

Aangezien <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> haar onafhankelijkheid wilde vergroten en<br />

daarom minder subsidies wenste te ontvangen van institutionele donoren, was<br />

besloten in 2006 en vervolgens ook in 2007 te investeren in fondsenwerving. De<br />

kosten van fondsenwerving stegen in die periode. In <strong>2008</strong> kwamen de kosten<br />

van fondsenwerving weer op een lager niveau uit. In <strong>2008</strong> bedroegen de kosten<br />

voor fondsenwerving in totaal € 6,3 miljoen, een daling van € 0,8 miljoen ten<br />

opzichte van 2007. De kosten voor telemarketing daalden volgens planning.<br />

Aangezien telemarketing minder opleverde dan verwacht, zijn deze activiteiten<br />

vervangen door face-to-facewerving.<br />

noodhulp aan slachtoffers Van conflicten in <strong>2008</strong> en 2007<br />

5%<br />

19%<br />

17%<br />

Slachtoffers van gewapend conflict<br />

Slachtoffers van sociaal conflict<br />

13%<br />

Slachtoffers van endemische en epidemische ziekten<br />

Slachtoffers van natuurrampen<br />

19%<br />

0%<br />

15%<br />

17%<br />

49%<br />

Medische en logistieke coordinatie van de projecten<br />

2007<br />

46%<br />

<strong>2008</strong>


Hoewel de kosten van fondsenwerving volgens planning daalden tot<br />

16,5 % van de inkomsten uit deze activiteiten (in 2007: 21,3 %), bleven de<br />

gemiddelde kosten van fondsenwerving over de jaren 2006 tot en met <strong>2008</strong><br />

met 19,8 % net binnen de grens die door het bestuur is vastgesteld (niet meer<br />

dan 20 % van de inkomsten uit eigen fondsenwerving). Door het Centraal<br />

Bureau voor Fondsenwerving (CBF) wordt als norm gesteld dat een organisatie<br />

met CBF-keurmerk over een periode van drie jaar niet meer dan 25% van de<br />

eigen inkomsten mag uitgeven aan fondsenwerving. <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong><br />

voldoet ruimschoots aan deze norm. Naar verwachting zal het driejaarlijks<br />

gemiddelde in 2009 weer dalen.<br />

De investeringen in fondsenwerving in <strong>2008</strong> hebben niet alleen bijgedragen aan<br />

€ 5,0 miljoen meer inkomsten uit eigen fondsenwerving, maar hebben ook een<br />

groot aantal nieuwe donateurs opgeleverd. Daarnaast leverde het streven naar<br />

meer donateurs die geld overmaken door middel van automatische incasso, opnieuw<br />

een positief resultaat op. Hun aantal steeg van 252.417 in 2007 tot 277.303<br />

in <strong>2008</strong>. De ontwikkeling van het totaal aantal donateurs is als volgt:<br />

<strong>2008</strong> 2007 2006<br />

Aantal donateurs* op 1 januari 450.417 412.000 377.000<br />

Nieuwe donateurs 67.221 84.621 67.700<br />

Actieve opzeggingen 4288 4.509 6.250<br />

Verloop 37.142 41.981 26.450<br />

Aantal donateurs op 31 december 476.208 450.417 412.000<br />

* als donateur wordt aangemerkt iemand die tenminste één keer in het jaar heeft gedoneerd.<br />

De omvang van de gemiddelde gift aan <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> nam in <strong>2008</strong> iets<br />

af. Het aantal donerende bedrijven nam in <strong>2008</strong> toe.<br />

De kosten van fondsenwerving waren in <strong>2008</strong> als volgt verdeeld:<br />

kosten fondsenwerVing<br />

30%<br />

1% 2%0%2%<br />

Direct mail (incl Hulppost)<br />

Telemarketingactiviteiten<br />

Face-to-face werving<br />

Internet<br />

Corporate fundraising<br />

Nalatenschappen<br />

Overige<br />

Toegerekende kosten<br />

10%<br />

27%<br />

28%<br />

95


estuur en adMinistratie<br />

De kosten van bestuur en administratie stegen in <strong>2008</strong> tot € 3,5 miljoen,<br />

€ 0,2 miljoen meer dan in 2007. In <strong>2008</strong> bedroeg het aandeel van de kosten van<br />

bestuur en administratie in de totale kosten 3,0 %. Dit percentage is de afgelopen<br />

vier jaar constant gebleven.<br />

In het financieel jaarverslag worden de kosten van ‘overhead’ toegerekend aan<br />

andere bestedingscategorieën. De verdeelsleutel voor de toerekening is gebaseerd<br />

op het aantal fulltime-equivalents (fte) van het personeel. <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong><br />

<strong>Grenzen</strong> hecht eraan de totale kosten voor bestuur en administratie en voor<br />

overhead nader toe te lichten. Samen kwamen deze kosten in <strong>2008</strong> uit op<br />

€ 6,7 miljoen. Dit is 5,5% van de totale bestedingen. Zowel in absolute bedragen<br />

als in verhouding tot de totale bestedingen bleven zij daarmee sinds 2005 nagenoeg<br />

op hetzelfde peil.<br />

oVerhead, beheer en adMinistratie als percentage<br />

Van totale kosten<br />

7,0%<br />

6,0%<br />

5,0%<br />

4,0%<br />

3,0%<br />

2,0%<br />

1,0%<br />

0,0%<br />

2005 2006 2007 <strong>2008</strong> 2009<br />

In het internationale samenwerkingsverband van Médecins Sans Frontières<br />

wordt als norm aangehouden dat 80% van de kosten in een jaar aan de verenigingsdoelstellingen<br />

moet worden besteed, de zogenoemde ‘doelstellingsnorm’.<br />

Dit houdt in dat de kosten van fondsenwerving en van ‘Bestuur, algemeen en<br />

administratie’ na toerekening van de overhead niet meer mogen bedragen dan<br />

20% van de totale bestedingen. In <strong>2008</strong> bedroeg het percentage 8,2% (in 2007<br />

was dat 9,1%).<br />

96<br />

Verdeling Van de bestedingen in <strong>2008</strong><br />

Noodhulp<br />

9%<br />

4%<br />

5% 3%<br />

Voorbereiding en coördinatie<br />

Voorlichting<br />

Fondsenwerving<br />

Beheer en administratie<br />

Het aandeel van de kosten voor fondsenwerving in de totale bestedingen bedroeg<br />

5% (in 2007 was dat 6%); 79,5% werd besteed aan noodhulp, tegen 81% in<br />

2007. Deze lichte daling is veroorzaakt door uit<strong>zonder</strong>lijke kosten voor bewustmaking<br />

en voorlichting, ondergebracht bij ‘subsidies aan derden’ in <strong>2008</strong>.<br />

Afgezet tegen de inkomsten werd 85% van de verworven inkomsten besteed<br />

aan de verenigingsdoelstelling in <strong>2008</strong>. In 2007 was dat 86%. Aangezien de<br />

inkomsten in december <strong>2008</strong> meer waren gestegen dan verwacht, daalde het<br />

percentage licht. De extra fondsen die eind <strong>2008</strong> zijn geworven, zijn allemaal<br />

toegewezen aan noodhulpprojecten in 2009.<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> hanteert in Nederland een stringente norm voor<br />

de totale bestedingen voor het kantoor in Amsterdam. De totale kosten<br />

van het hoofdkantoor bedroegen € 22,3 miljoen in <strong>2008</strong> (in 2007 was dit<br />

€ 23,9 miljoen). Dat is 18,9% (in 2007 bedroeg dit 20,5%) van de totale uitgaven.<br />

De daling werd voornamelijk veroorzaakt door de verlaagde investeringen<br />

in onze eigen fondsenwerving en een vermindering van het aantal fte’s voor<br />

programmaondersteuning op het hoofdkantoor. In de periode 2002-<strong>2008</strong> is<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> erin geslaagd het percentage kosten voor het hoofdkantoor<br />

ten opzichte van de totale uitgaven terug te brengen van bijna 29% in<br />

79%


2002 tot de huidige 18,9%. De hulpverleningsactiviteiten zijn in deze periode<br />

sterk toegenomen terwijl de kosten van het kantoor goed werden beheerst en op<br />

hetzelfde niveau bleven.<br />

Door beide bovengenoemde normen naast elkaar te hanteren, denkt het<br />

bestuur de uitgaven en de groei van hoofdkantoor in balans te houden en de<br />

(ondersteunings)kosten van dat kantoor in de gewenste verhouding met de<br />

uitgaven voor noodhulp te houden.<br />

ONTWIKKELINGEN IN DE INKOMSTEN<br />

De inkomsten uit eigen fondsenwerving stegen met € 5,0 miljoen van<br />

€ 33,1 miljoen in 2007 naar € 38,1 miljoen in <strong>2008</strong>. In de begroting werd uitgegaan<br />

van een stijging naar € 33,7 miljoen, net als in 2007, dus de gerealiseerde<br />

groei is aanzienlijk. De opbrengsten uit privédonaties stegen met € 3,4 miljoen<br />

en bedrijven gaven € 1,1 miljoen meer. In <strong>2008</strong> stabiliseerden de inkomsten uit<br />

mailingacties en het gewenste rendement op de bestedingen aan direct mail<br />

werd gerealiseerd. De respons op telemarketing nam af. Geplande investeringen<br />

in deze activiteit zijn gebruikt voor andere fondsenwervingskanalen,<br />

zoals face-to-facewerving. Tussen 2006 en <strong>2008</strong> stegen de inkomsten uit eigen<br />

fondsenwerving van € 28,0 miljoen naar € 38,1 miljoen.<br />

De inkomsten uit acties van derden betreffen de bijdrage van de Nationale<br />

postcode loterij. In <strong>2008</strong> ontving <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> € 18,9 miljoen uit de<br />

opbrengsten van de Nationale postcode loterij. Naast de reguliere opbrengsten<br />

van € 15,0 miljoen kende de Nationale postcode loterij <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong><br />

een extra bedrag van € 883.369 toe uit de extra trekking voor het voorstel<br />

voor een project in Baraka in de Democratische Republiek Congo, dat samen<br />

met Oxfam Novib was ingediend. Verder heeft <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> van de<br />

Nationale postcode loterij een bedrag van € 3,0 miljoen ontvangen voor de<br />

productie van een film over het werk van MSF. De productie van de film is in<br />

<strong>2008</strong> uitbesteed.<br />

De bijdragen van zusterorganisaties daalden met € 3,0 miljoen ten opzichte van<br />

2007 tot € 55,8 miljoen in <strong>2008</strong>. Eind 2007 werd deze daling al zichtbaar toen<br />

inkomsten uit fondsenwerving afnamen bij verschillende zusterorganisaties,<br />

vooral die in Duitsland. In <strong>2008</strong> was de daling echter minder dan verwacht,<br />

doordat er meer inkomsten binnenkwamen voor noodhulp na de cycloon in<br />

inkoMsten uit eigen fondsenwerVing<br />

Donaties en giften<br />

Nalatenschappen<br />

Bedrijven<br />

Direct mail (ook Hulppost)<br />

Telemarketing<br />

Face-to-face werving<br />

Internetwerving<br />

Private Fondsen, lagere<br />

Ledencontributie<br />

38%<br />

7% 22%<br />

Myanmar en <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> België extra gelden verstrekte. In <strong>2008</strong><br />

hadden de inkomsten van onze zusterorganisaties in met name het Verenigd<br />

Koninkrijk, en in mindere mate Zweden, te lijden onder koersverliezen van de<br />

desbetreffende valuta ten opzichte van de euro.<br />

Het totaal aan ontvangen projectsubsidies van institutionele donoren nam in<br />

<strong>2008</strong> toe met € 4,2 miljoen van € 12,1 miljoen naar € 16,3 miljoen. De doelstelling<br />

om het percentage subsidies van institutionele donoren te verminderen<br />

hebben we losgelaten en aan de in 2006 en 2007 gerealiseerde daling is een halt<br />

toegeroepen. De begrote institutionele financiering van € 16,0 miljoen is gerealiseerd.<br />

De bijdragen van het EU-kantoor voor humanitaire hulp (ECHO) en<br />

de Duitse regering namen toe met respectievelijk € 3,5 miljoen en € 1,1 miljoen.<br />

De bijdrage van het ministerie van Buitenlandse Zaken nam verder af met<br />

€ 1,2 miljoen. De bedoeling is dat de bijdrage van de Nederlandse overheid weer<br />

stijgt vanaf medio 2009.<br />

Het aandeel van projectsubsidies van institutionele donoren in de totale<br />

inkomsten steeg van 10,1% in 2007 naar 17,2% in <strong>2008</strong>. In het Strategisch Plan<br />

2007-2010 was de doelstelling vastgelegd om het percentage subsidies van in-<br />

21%<br />

4%<br />

1%<br />

3%<br />

0%<br />

4%<br />

97


stitutionele donoren terug te brengen tot ongeveer 10% van de bestedingen aan<br />

hulpverleningsprojecten. In <strong>2008</strong> werd vastgesteld dat deze doelstelling niet<br />

haalbaar is en dat een hoger niveau van institutionele financieringen nog steeds<br />

nodig is om onze hulpprojecten te kunnen financieren.<br />

ontwikkeling Van de inkoMsten<br />

x duizend euro<br />

140.000<br />

120.000<br />

100.000<br />

80.000<br />

60.000<br />

40.000<br />

20.000<br />

0<br />

98<br />

2003<br />

2004<br />

Eigen fondsenwerving<br />

Nationale Postcode Loterij<br />

2005<br />

Projectsubsidies MSF-secties<br />

2006<br />

2007<br />

<strong>2008</strong><br />

Projectsubsidies institutionele donoren<br />

Overige inkomsten<br />

De financiële positie<br />

saldo Van inkoMsten en bestedingen<br />

Het jaar <strong>2008</strong> werd afgesloten met een batig saldo over de hele linie van<br />

€ 7,8 miljoen in plaats van het begrote batig saldo van € 0,9 miljoen. Er zijn drie<br />

redenen aan te wijzen waarom het begrote batig saldo hoger is uitgekomen. Ten<br />

eerste zijn de kosten van het hoofdkantoor verminderd met € 1,5 miljoen. Ten<br />

tweede hebben de investeringen in onze eigen fondsenwerving in <strong>2008</strong> en de<br />

jaren daarvoor tot een beter resultaat geleid en ten derde zijn er extra inkomsten<br />

binnengekomen van de Nationale postcode loterij.<br />

reserVes<br />

De financiële reserves van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> bestaan uit drie onderdelen:<br />

de continuïteitsreserve, het vastgelegd vermogen en de overige vrije reserve.<br />

In 1999 heeft het bestuur de gewenste continuïteitsreserve bepaald op het – over<br />

drie jaren gemiddelde – bedrag dat nodig is om de projecten en de bijbehorende<br />

ondersteunende activiteiten gedurende zes maanden ongehinderd voort te<br />

zetten. De continuïteitsreserve is gevormd om verschillende financiële risico’s<br />

(tijdelijk) te kunnen ondervangen. Tegelijkertijd is door het vaststellen van de<br />

gewenste hoogte ook een bovengrens aan de reserves gesteld. <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong><br />

<strong>Grenzen</strong> streeft ernaar de continuïteitsreserve zoveel mogelijk in liquiditeit aan<br />

te houden. Daardoor heeft de continuïteitsreserve ook een belangrijke functie<br />

als financieringsinstrument. De belangrijkste redenen voor het aanhouden van<br />

een continuïteitsreserve zijn:<br />

• de financiering van hulpverleningsprojecten vooruitlopend op financiering<br />

door donateurs of institutionele donoren (zoals in <strong>2008</strong>);<br />

• de beschikbaarheid van financiële middelen wanneer de uitgaven sneller toenemen<br />

dan de inkomsten (zoals in 2004 en 2005 en naar verwachting in 2009);<br />

• de beschikbaarheid van financiële middelen wanneer de inkomsten (tijdelijk)<br />

tegenvallen (2006, 2007);<br />

• de mogelijkheid om hulpverleningsactiviteiten te starten die staan of vallen<br />

met de onafhankelijkheid en neutraliteit van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong>. <strong>Artsen</strong><br />

<strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> vindt het van groot belang dat zij ook kan werken in gebieden<br />

waar de nood hoog is maar waarvoor nauwelijks of geen fondsen beschikbaar<br />

zijn (Colombia, Rusland/Tsjetsjenië), of wanneer wordt besloten dat institutionele<br />

financiering in strijd is met de principes van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong><br />

(zoals in 2006 en 2007 gold voor financiering in Sudan en de DRC).<br />

Het bestuur besloot de continuïteitsreserve te handhaven op € 59,0 miljoen.


Dit is in overeenstemming met de financiële omvang van de activiteiten gedurende<br />

de afgelopen drie jaar. Deze omvang is bepaald op basis van de gerealiseerde<br />

uitgaven in de jaren 2007 en <strong>2008</strong> en de begrote uitgaven voor 2009.<br />

De omvang van de continuïteitsreserve is ruim binnen de norm die wordt voorgeschreven<br />

in het Reglement CBF-Keur, die bepaalt dat de continuïteitsreserve<br />

maximaal 1,5 maal (18 maanden) de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie<br />

mag bedragen. <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> rekent de bestedingen aan de projecten<br />

en de bijbehorende ondersteunende activiteiten tot de kosten van de werkorganisatie.<br />

De kosten van afschrijvingen en eenmalige kosten worden hierbij<br />

buiten beschouwing gelaten. In de jaarrekening (noot 3.8) is een berekening van<br />

de continuïteitsreserve opgenomen.<br />

Door het gerealiseerde batig saldo van € 7,8 miljoen in <strong>2008</strong> zijn de vrije reserves<br />

gestegen tot € 6,4 miljoen. Het bestuur heeft besloten dat het batig saldo in de<br />

vrije reserves in 2009 aan projecten zal worden besteed.<br />

Het vastgelegd vermogen daalde van € 2,8 miljoen in 2007 tot € 2,2 miljoen in<br />

<strong>2008</strong>. Deze afname kan worden verklaard uit een afname van de goederenvoorraden<br />

die beschikbaar waren voor hulpverleningsprojecten en door uitgestelde<br />

investeringen in vaste activa, terwijl afschrijvingen zijn voltooid. In <strong>2008</strong> zijn<br />

er geen nieuwe investeringen gedaan, maar voor 2009 zijn er wel investeringen<br />

gepland en wordt er een toevoeging aan het vastgelegd vermogen verwacht.<br />

Als gevolg van voornoemde ontwikkelingen namen de totale beschikbare reserves<br />

toe van € 57,8 miljoen eind 2007 tot € 65,4 miljoen.<br />

Liquiditeit en Kasstroom<br />

Het saldo van de in totaal beschikbare liquide middelen per 31 december steeg<br />

met € 7,4 miljoen van € 53,0 miljoen in 2007 naar € 60,4 miljoen in <strong>2008</strong>.<br />

Gelden die niet onmiddellijk nodig zijn voor de reguliere bedrijfsvoering,<br />

worden op direct opvraagbare spaarrekeningen en kortlopende deposito’s<br />

geplaatst. Spaartegoeden moeten altijd opvraagbaar zijn voor de voorfinanciering<br />

of financiering van hulpverleningsprojecten. Op 31 december <strong>2008</strong> bedroegen<br />

deze spaartegoeden – onderdeel van de totale liquide activa – in totaal € 48,9<br />

miljoen, tegenover € 32,6 miljoen ultimo 2007. <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> heeft<br />

momenteel deposito’s met een looptijd van één, drie en zes maanden, die zijn verdeeld<br />

over drie banken: Fortis Bank (NL), ABN AMRO en Van Lanschot Bankiers.<br />

treasury­ en beleggingsbeleid<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> belegt haar middelen niet in aandelen, obligaties of andere<br />

risicodragende financiële instrumenten. De nominale waarde van onze kasmiddelen<br />

moet veiliggesteld worden en rente op kortlopende tegoeden dient op verantwoordelijke<br />

wijze te worden gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken wordt elke vier<br />

maanden een liquiditeitsprognose gemaakt en worden de maandelijkse betalingen<br />

aan de projectlanden zorgvuldig beoordeeld. Banksaldi in projectlanden worden,<br />

afhankelijk van de operationele behoefte, zo laag mogelijk gehouden.<br />

De inkomstenstroom is niet evenredig over het jaar verspreid. De meeste gelden<br />

worden ontvangen aan het einde van het jaar, waardoor de hoeveelheid kasgeld op<br />

de bank in december het grootst is. Tijdens het jaar is die hoeveelheid meestal minder<br />

dan de helft van de hoeveelheid in december. De beschikbare liquide middelen<br />

worden beschouwd in relatie tot de totale bestedingen. Volgens het beleid van<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> dient tijdens het jaar een bedrag ter grootte van de operationele<br />

bestedingen voor drie maanden (circa € 30 miljoen) als kasgeld beschikbaar<br />

te zijn. Deze doelstelling is tot heden niet gerealiseerd.<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> ontvangt gelden in vreemde valuta uit Canada, Zweden,<br />

het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In veel van onze projectlanden<br />

is de Amerikaanse dollar de gangbare valuta. De uitgaven in dollars overstijgen<br />

de inkomsten in dollars. Ontvangen gelden in andere valuta (Canadese dollars,<br />

Zweedse kronen en Britse ponden) worden zoveel mogelijk omgewisseld in Amerikaanse<br />

dollars. In <strong>2008</strong> maakte <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> geen gebruik van complexe<br />

financiële of valuta-instrumenten (derivaten). Zoals gepland hebben we ons in <strong>2008</strong><br />

gebogen over de optimalisatie van het beheer van wisselkoersrisico’s. In <strong>2008</strong><br />

hebben we gebruikgemaakt van geldmarktdeposito’s en hebben we instrumenten<br />

voor de indekking tegen valutarisico’s onderzocht. Voor het gebruik van dergelijke<br />

instrumenten hebben we besloten dat het hoofdsomrisico nihil moet zijn en er geen<br />

of voorspelbare kosten mogen zijn. Begin 2009 zijn we voor Britse ponden gestart<br />

met een zogenaamde Window Conditional Forward-constructie. Bovendien gaan<br />

we vanaf 2009 de aankoop van vreemde valuta’s verder centraliseren, zodat we<br />

gunstiger wisselkoersen kunnen realiseren en de kassaldi in de projectlanden kunnen<br />

verminderen.<br />

Eind <strong>2008</strong> is het liquiditeits- en valutabeleid beoordeeld, mede vanwege de veranderde<br />

toestand op de financiële markten.<br />

99


Met de huidige samenstelling van de projecten vindt ongeveer de helft van<br />

de uitgaven voor de projecten plaats in de landen of regio’s waar deze worden<br />

uitgevoerd. In <strong>2008</strong> betekende dat een uitgaande kasstroom van € 48,2 miljoen.<br />

In 2007 werd € 51,3 miljoen uitgegeven in de projectlanden. Ongeveer de helft<br />

van de uitgaven in <strong>2008</strong> betreft betalingen aan lokale medewerkers. De kosten<br />

gemaakt in de projectlanden worden maandelijks aan het hoofdkantoor in<br />

Amsterdam gerapporteerd. Ook de budgetbewaking vindt op maandelijkse<br />

basis plaats. De liquiditeit (banken en kas) in de projecten bedroeg met<br />

€ 5,0 miljoen ongeveer eentiende van de jaarlijkse kasstroom in de projecten.<br />

In <strong>2008</strong> hebben we beleid opgesteld om de liquiditeitsposities in het veld te<br />

verlagen en zo de bijbehorende (valuta)risico’s te verminderen. Dit beleid wordt<br />

in 2009 geïmplementeerd.<br />

De ontvangsten uit het samenwerkingsverband Médecins Sans Frontières<br />

zijn vrijwel gelijk aan de door de MSF-secties toegezegde projectsubsidies. De<br />

kasstroom binnen het samenwerkingsverband wordt regelmatig afgestemd.<br />

Desondanks ligt het zwaartepunt van de ontvangsten in het laatste kwartaal.<br />

In <strong>2008</strong> werd in totaal € 53,6 miljoen uit het samenwerkingsverband ontvangen<br />

terwijl € 11,6 miljoen aan betalingen werd gedaan. De ontvangsten uit<br />

het samenwerkingsverband betroffen vooral projectsubsidies. De betalingen<br />

hadden merendeels betrekking op de kosten van ingeleende medewerkers van<br />

zusterorganisaties van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Nederland en de inkoop van<br />

medicijnen en hulpgoederen via de logistieke centra van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong><br />

<strong>Grenzen</strong> Frankrijk en België. In een aantal landen maken de zusterorganisaties<br />

vooral van elkaar gebruik om de toestroom van gelden naar projecten te<br />

garanderen. Hierdoor nemen de kasstromen (en de saldoposities) binnen het<br />

internationale netwerk van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> toe. De positieve kasstroom<br />

uit operationele activiteiten voor het jaar (€ 7,4 miljoen) is bijna even groot als<br />

het batig saldo van € 7,8 miljoen waarmee het jaar werd afgesloten. Dit kan worden<br />

verklaard doordat de vorderingen met € 1,0 miljoen meer toenamen dan de<br />

schulden en door een afname in vaste activa en voorraden in <strong>2008</strong>.<br />

Zoals verwacht verschoven in <strong>2008</strong> de ontvangsten uit het internationale<br />

samenwerkingsverband verder naar het einde van het jaar. Met de kasreserves<br />

aan het einde van het jaar en de opbrengsten van de eigen fondsenwerving bleef<br />

de kasstroom uit operationele activiteiten in balans.<br />

100<br />

Begroting 2009<br />

In de begroting 2009 is een stijging van € 9,3 miljoen aan directe bestedingen<br />

aan hulpverleningsprojecten voorzien. De bestedingen aan noodhulp<br />

nemen daarmee toe van € 94,7 miljoen naar € 104,0 miljoen. In de begroting<br />

is uitgegaan van handhaving van de kosten van fondsenwerving op het niveau<br />

van <strong>2008</strong>. Om ook in de toekomst de hulpverleningsprojecten te kunnen blijven<br />

uitvoeren, is behoud en uitbreiding van het aantal donateurs noodzakelijk.<br />

De bijdrage van de Nationale postcode loterij is begroot op € 15,0 miljoen.<br />

Ten gevolge van een wijziging in de financiële reglementen van de loterij zal na<br />

2009 de bijdrage waarschijnlijk worden teruggebracht tot € 13,5 miljoen per<br />

jaar.<br />

In 2009 zullen de projectsubsidies van institutionele donoren met € 3,7 miljoen<br />

stijgen tot € 20 miljoen. Realisering van deze doelstelling zal een hele opgave<br />

zijn gezien het feit dat <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> – om haar onafhankelijkheid en<br />

neutraliteit te handhaven – voor enkele grotere noodhulpverleningsprojecten<br />

slechts op beperkte schaal institutionele bijdragen accepteert. Bovendien is het<br />

mogelijk dat privédonaties als gevolg van de economische recessie teruglopen<br />

en regeringen de voor noodhulp beschikbare gelden verminderen. In dat geval<br />

zal de concurrentie tussen hulporganisaties op het gebied van institutionele<br />

financiering toenemen. <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Nederland heeft haar financieringsbronnen<br />

verder gespreid om het gevaar van wegvallende financiering te<br />

verminderen.<br />

De projectsubsidies die <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Nederland van de andere MSFsecties<br />

ontvangt, zullen in 2009 naar verwachting met € 6,6 miljoen dalen.<br />

Door lagere valutakoersen voor een deel van de inkomsten zal er waarschijnlijk<br />

een verdere afname optreden. Om de verwachte afname van de inkomsten in<br />

2009 te compenseren, is er al een bedrag van € 4,7 miljoen uit het batig saldo<br />

<strong>2008</strong>, beschikbaar in de overige vrije reserves, toegewezen aan hulpprojecten in<br />

2009.<br />

Het bestuur van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> zal de inkomsten nader bekijken<br />

tijdens de eerste begrotingsherziening in mei 2009. Op basis van de door het<br />

bestuur vereiste planningsalternatieven en geconsolideerde maandrapporten<br />

kan de organisatie snel reageren wanneer de inkomsten onverwacht zouden<br />

achterblijven.


De voor het jaar 2009 vastgestelde begroting voorziet in een tekort van<br />

€ 4,7 miljoen. Zoals hierboven vermeld, zal het tekort worden gedekt door<br />

de gelden die beschikbaar zijn in de vrije reserves van eind <strong>2008</strong>.<br />

Naast de exploitatiebegroting zijn in 2009 investeringen voorzien. Op het<br />

hoofdkantoor in Amsterdam wordt computerapparatuur vervangen en er<br />

wordt gewerkt aan internetverbindingen met de projectkantoren en de integratie<br />

van de administratie van de projectkantoren met die van het hoofdkantoor.<br />

Deze investeringen waren gepland voor <strong>2008</strong>, maar zijn uitgesteld om kosten<br />

te besparen en doordat er vertraging is opgetreden bij het opstellen van een<br />

business case en de voorbereidingen voor het besluitvormingsproces. Voor dit<br />

werk is nog geen formele begroting goedgekeurd.<br />

gebeurtenissen na de balansdatuM<br />

Op 4 maart 2009 heeft de regering van Sudan <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> gesommeerd<br />

haar hulpverleningsactiviteiten in Darfur met onmiddellijke ingang te<br />

beëindigen. Alle uitgezonden medewerkers zijn uitgewezen en alle eigendommen<br />

van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> zijn door de Sudanese overheid in beslag<br />

genomen. <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> is meer dan 20 jaar actief geweest in Sudan.<br />

In 2003 was <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> een van de eerste organisaties die de humanitaire<br />

crisis in Darfur onderkende en noodhulp op gang bracht. In 2004 en<br />

2005 breidden de activiteiten zich sterk uit. In de periode 2004-<strong>2008</strong> besteedde<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Nederland € 47.865.724 aan (medische) noodhulp voor<br />

de bevolking van Darfur. De verbanning uit Darfur kon niet worden voorzien.<br />

De gebeurtenissen na de balansdatum hebben geen effect op de balans voor<br />

<strong>2008</strong>. De voorraden en materiële vaste activa worden op het moment van<br />

verzending naar de projecten als kosten verantwoord. Desondanks gaat met<br />

de inbeslagname door de Sudanese overheid naar nu kan worden ingeschat<br />

een bedrag van € 1.500.000 tot € 2.000.000 aan activa verloren dat anders aan<br />

noodhulp zou zijn besteed. Bankrekeningen van de vereniging in de Sudanese<br />

steden Khartoem en Nyala zijn bevroren. Op dat moment bedroegen de saldi<br />

€ 283.500. De huidige status van de bankrekeningen is niet duidelijk.<br />

De gebeurtenissen na de balansdatum hebben tot aanmerkelijke verplichtingen<br />

geleid. Volgens de uitzettingsorder is <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> gehouden alle<br />

financiële verplichtingen na te komen, inclusief de verplichtingen die voortvloeien<br />

uit de arbeidswetgeving. Hieruit volgt de verplichting contracten van<br />

lokale medewerkers te beëindigen. De financiële verplichtingen zijn geschat op<br />

een bedrag tussen € 800.000 en € 1.500.000. Deze kosten zullen in de lopende<br />

begroting de voor het jaar 2009 al geplande uitgaven voor Darfur vervangen.<br />

Bezoldiging van de directie<br />

In <strong>2008</strong> werd <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> geleid door een titulair algemeen directeur,<br />

ondersteund door een collegiaal managementteam bestaande uit drie directeuren:<br />

de operationeel directeur, de medisch directeur en de directeur resources.<br />

In oktober <strong>2008</strong> begon Hans van de Weerd, de nieuwe algemeen directeur, met<br />

zijn werkzaamheden. Zijn voorganger was in maart vertrokken en het bestuur<br />

heeft een waarnemend algemeen directeur benoemd om de periode tussen<br />

maart en oktober te overbruggen.<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> heeft in <strong>2008</strong> de functiezwaarte van de directie opnieuw<br />

beoordeeld in het kader van de ‘Adviesregeling beloning directeuren van goede<br />

doelen’, zoals in 2005 vastgesteld door de brancheorganisatie VFI. Op basis van<br />

deze regeling heeft <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> haar algemeen directeur ingedeeld<br />

in functiegroep I, met een maximaal jaarinkomen van € 117.294 (niveau <strong>2008</strong>). In<br />

overeenstemming met de adviesregeling zijn de overige directieleden die deel<br />

uitmaken van het managementteam ingedeeld in functiegroep H met een maximaal<br />

jaarinkomen van € 103,431. De huidige salariëring ligt daar ruim onder. De<br />

in de adviesregeling genoemde jaarinkomens zijn exclusief pensioenpremies<br />

en werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid. De herbeoordeling van de<br />

functiezwaarte en de classificering door het bestuur werd bevestigd door het<br />

oordeel van een extern deskundige.<br />

In 2007 is <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> gestart met een herziening van de salarisstructuur.<br />

De afronding van dit project is uitgesteld tot juli 2009. De salarissen van<br />

de algemeen directeur en de leden van het managementteam kunnen worden<br />

herzien binnen de beperkingen van de adviesregeling en de interne salarisstructuur.<br />

Het bestuur heeft bepaald dat een correctie met terugwerkende kracht zal<br />

plaatsvinden vanaf oktober 2006, toen de directiefuncties werden gecreëerd.<br />

Net als in 2007 is een voorziening voor de retrospectieve kosten getroffen en<br />

bekendgemaakt. De salarissen van de directie zijn in overeenstemming met de<br />

adviesregeling.<br />

Twee directeuren bekleden nevenfuncties. Dhr. M. Farkas is bestuurslid van<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Zweden (met ingang van mei <strong>2008</strong>), lid van het college<br />

van bestuur van Integrand Nederland (vanaf april <strong>2008</strong>), adviseur van de<br />

Stichting Veritas Beheer en bestuurslid van Stichting Veritas Eigen Huis.<br />

Mevr. L. Shanks is bestuurslid van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Noorwegen<br />

(vanaf mei <strong>2008</strong>). Deze activiteiten zijn onbezoldigd en in overeenstemming<br />

met het beleid van <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Nederland. Er zijn aan de leden van de<br />

directie geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.<br />

101


102<br />

Algemeen directeur Managementteam<br />

H. van de Weerd W. Kok G. Prescott A. Hehenkamp L. Shanks C. Mills M. Farkas<br />

operationeel<br />

directeur<br />

medisch<br />

directeur<br />

medisch<br />

directeur<br />

directeur<br />

resources<br />

Vanaf 01/10/<strong>2008</strong> 01/03/<strong>2008</strong> tot<br />

31/10/<strong>2008</strong><br />

Tot 31/3/<strong>2008</strong> <strong>2008</strong> Vanaf 20/10/<strong>2008</strong> Tot 31/10/<strong>2008</strong> <strong>2008</strong><br />

Bezoldiging<br />

Brutosalaris inclusief vakantietoeslag 23 75 39 79 14 68 76<br />

Overige belaste vergoedingen 0 0 0 0 0 0 0<br />

Bijdrage ziektekostenverzekering 1 2 1 2 1 2 2<br />

Subtotaal 24 77 40 81 15 70 78<br />

Pensioenpremie 4 10 6 12 2 7 13<br />

Sociale verzekeringen 1 2 3 5 1 4 5<br />

Totale bezoldigingskosten 29 89 49 98 18 81 96<br />

Voorziening voor overeengekomen<br />

salariscorrectie<br />

15 0 12 15


Colofon<br />

uitgaVe<br />

<strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong><br />

Plantage Middenlaan 14<br />

Postbus 10014, 1001 EA Amsterdam<br />

t 020 520 87 00<br />

f 020 620 51 70<br />

e info@artsen<strong>zonder</strong>grenzen.nl<br />

w www.artsen<strong>zonder</strong>grenzen.nl<br />

coördinatie<br />

Celine The<br />

teksten<br />

Bas Tielens<br />

redactie<br />

Lisa Hayes, Lucia Thie<br />

fotoredactie<br />

Olga Overbeek<br />

ontwerp<br />

Colombo, Amsterdam.<br />

Vertaling<br />

UvA Vertalers, Amsterdam<br />

Het jaarverslag <strong>2008</strong> is ook gepubliceerd in het Engels.<br />

The Annual Report <strong>2008</strong> is also published in English.<br />

@ <strong>Artsen</strong> <strong>zonder</strong> <strong>Grenzen</strong> Nederland, maart 2009

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!