28.09.2013 Views

Gebruikershandleiding Overheidsportaal Landelijk Register ... - KING

Gebruikershandleiding Overheidsportaal Landelijk Register ... - KING

Gebruikershandleiding Overheidsportaal Landelijk Register ... - KING

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Gebruikershandleiding</strong> <strong>Overheidsportaal</strong><br />

<strong>Landelijk</strong> <strong>Register</strong> Kinderopvang voor gemeenten<br />

en GGD'en<br />

release 6<br />

Impact op de gebruikershandleiding<br />

DUO/K&K/Instructie & Kwaliteit/ Robert Jonker<br />

versie: 1.0<br />

juli 2011<br />

1


Inhoud:<br />

Inleiding ...............................................................................................................................2<br />

1. Toevoegen kolom in GO overzicht + beperking zoekresultaten per pagina<br />

(handleiding 7.1.5) ................................................................................................................................2<br />

2. LRK pakt geen symbolen (probleemdiakriten) van buitenlandse namen ........................ 2<br />

3. In het LRK kan bij GOB het opvangadres worden opgevoerd. Een GOB heeft geen<br />

opvangadres (handleiding 10.1.3) ................................................................................................ 3<br />

4. Het kunnen zoeken op gemeente naast zoeken op plaatsnaam (handleiding 6.5 en<br />

7.1) ............................................................................................................................................................ 3<br />

5. Beperken aantal verschillende statusovergangen bij wijzigen status OKO<br />

(handleiding 8.2.4) ................................................................................................................................3<br />

6. Aanpassing veld ‘huisletter’ (handleiding diverse schermen)................................................ 4<br />

7. URL-pagina's gewijzigd………………………………………………………………………………………………….4<br />

Inleiding<br />

In dit document komen de items van release 6 die impact hebben op de<br />

gebruikershandleiding <strong>Overheidsportaal</strong> <strong>Landelijk</strong> <strong>Register</strong> Kinderopvang voor gemeenten<br />

en GGD'en aan de orde. Vooral door wijzigingsverzoeken van de gebruikers van GGD’en<br />

en Gemeenten, die in deze release zijn opgenomen, is de applicatie aangepast en<br />

gebruikersvriendelijker geworden. U treft de wijzigingen aan inclusief de vermelding van<br />

het betreffende hoofdstuk in de gebruikershandleiding.<br />

1. Toevoegen kolom in GO overzicht + beperking zoekresultaten per pagina<br />

(handleiding 7.1.5)<br />

In het scherm ’GO’s bemiddeld door ’ van een gastouderbureau is een<br />

kolom ‘Registratienummer’ toegevoegd.<br />

Als u via de zoekfunctie alle GO’s die bij een GOB horen, laat tonen, dan worden per<br />

pagina 15 zoekresultaten getoond, zodat de ‘laadtijd’ van de pagina minder tijd in beslag<br />

neemt.<br />

2. LRK pakt geen symbolen (probleemdiakriten) van buitenlandse namen<br />

Als u in het zoekscherm zocht op een naam met een buitenlandse diakriet, bijvoorbeeld<br />

‘ë’, Ç, dan werden geen zoekresultaten getoond. Dit probleem is opgelost. In de<br />

zoekresultaten wordt nu bij gebruik hiervan de namen met de betreffende diakriet, maar<br />

ook de gewone diakriet (bijvoorbeeld de ‘ë’ en de ‘e’) getoond.<br />

2


3. In het LRK kan bij GOB het opvangadres worden opgevoerd. Een GOB heeft<br />

geen opvangadres (handleiding 10.1.3)<br />

In het venster ‘Correspondentieadres’ (scherm Gegevens GOB) is de optie<br />

‘Opvangadres’ verwijderd en vervangen door ‘Vestigingsadres’.<br />

4. Het kunnen zoeken op gemeente naast zoeken op plaatsnaam<br />

(handleiding 6.5 en 7.1)<br />

U kunt nu via een dropdownlijst ook op ‘Verantwoordelijke gemeente’ zoeken.<br />

5. Beperken aantal verschillende statusovergangen bij wijzigen status OKO<br />

(handleiding 8.2.4)<br />

De statusovergangen zijn nu beperkt tot:<br />

● aangemeld -> geregistreerd<br />

● aangemeld -> afgewezen<br />

● aangemeld -> aangemeld<br />

3


● geregistreerd -> geregistreerd<br />

● geregistreerd -> niet meer geregistreerd<br />

Als u een ongeldige statusovergang selecteert, volgt een foutmelding.<br />

Uitzonderingen zijn statusovergangen van voor 1 januari 2011. De overgang aangemeld -<br />

> niet meer geregistreerd is bijvoorbeeld dan mogelijk. Er zal dan geen foutmelding<br />

worden getoond.<br />

NB: In het scherm ‘kerngegevens OKO’ wordt nu ook de toekomstige einddatum<br />

getoond.<br />

6. Aanpassing veld ‘huisletter’ (handleiding diverse schermen)<br />

Bij gebruik van het veld huisletter kunnen alleen nog maar letters worden ingevoerd. Bij<br />

gebruik van huisnummertoevoeging is het mogelijk om zowel letter(s) en cijfer(s) in te<br />

voeren.<br />

7. URL-pagina’s gewijzigd (handleiding 3.1)<br />

De contractgegevens van uw Regiocoach voor Gemeenten kunt u vinden op:<br />

www.operatiekinderopvang.nl (tabblad coach).<br />

De servicedesk uitvoering onderwijs (DUO) is te bereiken via<br />

helpdesk-kinderopvang@ocwduo.nl.<br />

Meer informatie over Kinderopvang in het algemeen is te vinden op<br />

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/<br />

4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!