09.01.2014 Views

Power-pro magazine 1

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

POWER<br />

Hét vakblad voor de energie<strong>pro</strong>fessional<br />

Bijna<br />

energieneutrale<br />

gebouwen: de<br />

basisprincipes<br />

Sociale woonwijk<br />

Venning te Kortrijk<br />

wordt CO 2<br />

-neutraal<br />

De uitdaging is<br />

om tegen 2021 alle<br />

<strong>pro</strong>fessionals mee te<br />

krijgen<br />

Duurzame keuzes voor<br />

BEN-gebouwen<br />

POWER #1<br />

driemaandelijks<br />

januari - februari - maart 2014<br />

ISSN 2295-3264<br />

© December 2013


Meest complete assortiment<br />

op de markt<br />

Systeem D, balansventilatie met warmteterugwinning<br />

TAURAN 300<br />

HRU OROKO 325 NANAKIA 450 PAKARI 500<br />

Codumé biedt het meest complete<br />

assortiment van gecentraliseerde<br />

ventilatiegroepen met warmteterugwinning<br />

aan. Deze groepen zijn tevens conform aan<br />

de EPB-norm (EN308).<br />

Download gratis<br />

onze App<br />

en ontdek<br />

onze nieuwe <strong>pro</strong>ducten<br />

en prijslijst<br />

Meer informatie op<br />

www.codume.eu<br />

Google Apps<br />

IOS Apps


INHOUD<br />

VOORWOORD<br />

4<br />

8<br />

12<br />

14<br />

16<br />

19<br />

22<br />

24<br />

26<br />

28<br />

31<br />

Bijna energieneutrale gebouwen:<br />

de basisprincipes<br />

De uitdaging is om tegen<br />

2021 alle <strong>pro</strong>fessionals mee te<br />

krijgen<br />

Voordelen van PV-installaties<br />

met batterijsysteem<br />

Voorstelling CeDuBo vzw<br />

Zonnepanelen en nieuwbouw<br />

Sociale woonwijk Venning te<br />

Kortrijk wordt CO 2<br />

-neutraal<br />

Meer dan 20% van de elektriciteit<br />

in Vlaanderen duurzaam<br />

opgewekt via WKK<br />

Voorstelling Passiefhuis-<br />

Platform<br />

Duurzame keuzes voor BENgebouwen<br />

Tijden veranderen,<br />

technologieën ook<br />

Korte berichten<br />

Welkom bij <strong>Power</strong>-Pro, het nieuwe vakblad van en voor de energie<strong>pro</strong>fessional.<br />

<strong>Power</strong>-Pro is een samenwerking tussen 6 sectorverenigingen, elk met 100%<br />

focus op de energiesector. Deze verenigingen zullen zich stelselmatig aan u voorstellen<br />

en de unieke content vanuit hun werking met u delen.<br />

In het eerste nummer staat de evolutie naar BEN-gebouwen centraal. Afgelopen<br />

zomer heeft de Vlaamse Regering de definitie vastgelegd. Centraal staat de E30<br />

norm waar alle nieuwe gebouwen vanaf 2021 moeten aan voldoen. Het uitgangspunt<br />

is dat deze norm flexibel kan ingevuld worden, bijvoorbeeld door te focussen<br />

op hernieuwbare energie. In dit besluit werd ook een tijdspad vastgelegd<br />

richting 2021. Met ingang van 1/1/2014 zal het E-peil tweejaarlijks tien punten<br />

zakken, binnenkort wordt de norm voor nieuwe woningen verder verstrengd<br />

naar E60.<br />

In dit nummer geven de verschillende beroepsverenigingen toelichting bij en<br />

hun visie op de realisatie van BEN-gebouwen. Ze bekeken de evolutie naar het<br />

BEN-niveau elk vanuit hun eigen invalshoek. We blijven ook niet in eigen land,<br />

de redactie zoekt steeds goede voorbeelden in binnen- en buitenland. Op basis<br />

van de uitgangspunten zochten we ook contact met Minister van Energie, Freya<br />

Van den Bossche, om meer achtergrond te vragen bij de lange termijn doelstellingen<br />

van de nieuwe regelgeving.<br />

Jochen De Smet,<br />

Hoofdredacteur <strong>Power</strong>-Pro<br />

PARTNERS<br />

COLOFON<br />

<strong>Power</strong>-Pro <strong>magazine</strong><br />

nummer 2014-1<br />

januari - februari - maart 2014<br />

<strong>Power</strong>-Pro verschijnt 4 keer per jaar<br />

en is een initiatief van 2Mpact nv -<br />

www.2mpact.be<br />

Oplage 2500 exemplaren<br />

ISSN 2295-3264<br />

Hoofdredactie: Jochen De Smet<br />

Eindredactie: Josefien D’Haene en Nathanëlla Monsaert<br />

Redactieraad: Heidi Lenaerts (SGF), Bart Bode (ODE), To Simons (Cedubo),<br />

Eline D’Hooge (OVED), Peter Dellaert (PHP), Jorg Baeten (Cogen Vlaanderen)<br />

Grafische vormgeving: 2Mpact nv<br />

Coverfoto: Passiefhuis-Platform<br />

Advertentieregie: Tenacs OHP bvba - Roger Casteleyn - 09 225 82 04 of roger@tenacs.be<br />

Verantwoordelijke uitgever: Marc Mestdagh, Kortrijksesteenweg 1007 – 9000 Gent - 09 233 48 33<br />

Abonnement : 100 euro – gratis voor leden van de partners<br />

3


ARTIKEL<br />

Bijnaenergieneutrale<br />

gebouwen:<br />

de basisprincipes<br />

Volgens de Europese richtlijn ‘Energieprestatie van<br />

gebouwen’ moeten alle nieuwe gebouwen in de Europese<br />

lidstaten tegen 2021 bijna-energieneutraal zijn. Voor<br />

overheidsgebouwen geldt deze verplichting al vanaf<br />

2019. Maar hoe pakt Vlaanderen deze richtlijn aan? Op<br />

19 juli 2013 legde de Vlaamse Regering in een principiële<br />

goedkeuring vast welk E-peil woningen in 2021 moeten<br />

halen, om te beantwoorden aan het ‘BEN-niveau’. De<br />

definitie van een BEN-woning zal pas vastliggen bij de<br />

definitieve goedkeuring die eind 2013 wordt verwacht.<br />

De definitie is van toepassing op nieuwe en herbouwde<br />

woningen (bouwaanvraag 2013, 2014). Het eisenpakket<br />

geldt per EPB-eenheid (dus per eengezinswoning, per<br />

appartement).<br />

4


ARTIKEL<br />

De Vlaamse Regering moet elke twee jaar het eisenpakket evalueren. De volgende<br />

evaluatie is gepland in 2015. Als naar aanleiding van die evaluatie het eisenpakket<br />

wordt aangepast, wordt de definitie van een BEN-gebouw mee verfijnd.<br />

Eisenpakket van een ‘BEN-woning’ en ‘BEN-appartement’*<br />

a) De energieprestatie<br />

Een BEN-wooneenheid heeft een E-peil dat lager is dan of gelijk is aan E30.<br />

b) De thermische isolatie (U max<br />

)<br />

De constructiedelen van een BEN-wooneenheid moeten voldoen aan volgende<br />

Umax-eisen.<br />

Constructiedeel<br />

Umax (W/m²K)<br />

Daken en plafonds 0,24 (idem EPB-eisen vanaf 2014)<br />

Buitenmuren 0,24 (idem EPB-eisen vanaf 2014)<br />

Vloeren 0,24 (strenger dan EPB-eisen vanaf 2014 : 0,30)<br />

Vensters (raam<strong>pro</strong>fiel + beglazing) 1,50 (strenger dan EPB-eisen vanaf 2014: 1,8)<br />

Beglazing 1,10 (idem EPB-eisen vanaf 2014)<br />

Deuren en poorten 2,00 (idem EPB-eisen vanaf 2014)<br />

Volledige lijst met Umax waarden op www.energiesparen.be/BEN<br />

c) De thermische isolatie (K-peil)<br />

Een BEN-woning heeft een K-peil dat lager is dan of gelijk is aan K40. Een<br />

BEN-appartement is gelegen in een gebouw waarvan het K-peil lager is dan of<br />

gelijk is aan K40.<br />

d) De netto-energiebehoefte voor verwarming<br />

De netto-energiebehoefte voor verwarming van de BEN-wooneenheid is gelijk<br />

aan of kleiner dan 70 kWh/m².<br />

e) Risico op oververhitting<br />

In de BEN-wooneenheid is het risico op oververhitting beperkt.<br />

In BEN-wooneenheden waarvoor de vergunning werd aangevraagd voor<br />

1/1/2014, is de oververhittingsindicator van elke energiesector Ioverh,sec i<br />

kleiner dan de maximaal toegelaten waarde van 17500 Kh.<br />

In BEN-wooneenheden waarvan de vergunning aangevraagd wordt vanaf<br />

1/1/2014, bedraagt de oververhittingsindicator per EPW-eenheid Ioverh,<br />

EPR niet meer dan 6500 Kh.<br />

f) Ventilatie-eisen<br />

bijlage IX van het Energiebesluit van 19<br />

november 2010.<br />

g) Minimumaandeel hernieuwbare<br />

energie<br />

De BEN-woning beschikt over een van<br />

de hernieuwbare energiesystemen zoals<br />

opgenomen in artikel 9.1.12/2 van het<br />

Energiebesluit van 19 november 2010.<br />

Dit betekent dat één van de volgende zes<br />

maatregelen moet toegepast worden in<br />

de woning:<br />

• Een zonneboiler met een collector<br />

waarvan de apertuuroppervlakte<br />

minstens 0,02 m² per m² bruikbare<br />

vloeroppervlakte van de woning is,<br />

tussen oost en west georiënteerd is<br />

en in een helling tussen 0 en 70° ligt.<br />

• Een PV-installatie die minstens 7<br />

kWh per m² bruikbare vloeroppervlakte<br />

van de woning <strong>pro</strong>duceert,<br />

tussen oost en west georiënteerd is<br />

en in een helling tussen 0 en 70° ligt.<br />

• Een warmtepomp die wordt toegepast<br />

als hoofdverwarming en waarvan<br />

de seizoensprestatiefactor minstens<br />

4 bedraagt.<br />

• Een biomassa-installatie met een<br />

rendement van minstens 85%, die<br />

bepaalde emissieniveaus van CO en<br />

fijn stof niet overschrijdt en wordt<br />

toegepast als hoofdverwarming.<br />

• Een aansluiting op een net voor<br />

stadsverwarming of –koeling, die<br />

voor minstens 45% uit hernieuwbare<br />

energiebronnen wordt ge<strong>pro</strong>duceerd.<br />

• Een participatie in een hernieuwbaar<br />

energie<strong>pro</strong>ject binnen uw <strong>pro</strong>vincie<br />

(minstens 20 euro per m² bruikbare<br />

vloeroppervlakte van de woning).<br />

De BEN-wooneenheid beschikt over ventilatievoorzieningen als vermeld in<br />

6


Aanpak in Vlaanderen<br />

Tussen Europese richtlijn en Vlaams<br />

beleidskader zit een bouwmarkt die een<br />

behoorlijke weg moet afleggen. Daarom<br />

stelde Vlaanderen in 2010 en 2011<br />

een actieplan op. Om zo snel mogelijk<br />

een aanzienlijke toename van het aantal<br />

bijna-energieneutrale gebouwen te<br />

realiseren zijn immers heel wat acties<br />

en maatregelen nodig, zowel voor nieuwe<br />

als bestaande gebouwen. Deze overgang<br />

naar (een draagvlak voor) een<br />

beleidskader dat bijna-energieneutrale<br />

gebouwen als eis vooropstelt, is een grote<br />

maatschappelijke en politieke uitdaging.<br />

Onze overheden kunnen en moeten<br />

een beleid realiseren via ondersteuning,<br />

informatieverspreiding (sensibilisatie)<br />

en het opleggen van wetgeving.<br />

Het Vlaams Energieagentschap (VEA)<br />

is de stuwende kracht om een en ander gerealiseerd te krijgen. Op de website<br />

www.energiesparen.be/BEN worden een aantal van de maatregelen voorgesteld<br />

die gericht zijn op bouwheren, met bijzondere aandacht voor ondersteuning van<br />

voorlopers. Voorlopers creëren een dynamiek die het pad effent voor beleidsvoering.<br />

Omgekeerd hebben voorlopers nood aan ondersteuning vanuit het beleid<br />

om deze rol te kunnen opnemen. Door het vergroten van het aandeel van gebouwen<br />

dat beter presteert qua energie dan de huidige EPB-eisen, kan de energieprestatieregelgeving<br />

voor gebouwen stapsgewijs verstrengd worden. Deze verstrenging<br />

is als beleidsdoelstelling opgenomen in het Vlaams regeerakkoord.<br />

De evolutie naar bijna-energieneutrale gebouwen zal hoe dan ook een belangrijke<br />

impact hebben. De bouwsector, die vaak al moeite had om de afgelopen jaren de<br />

steeds strenger wordende vereisten te verwerken, zal in 2014 voor een nog grotere<br />

uitdaging komen te staan. Alle stakeholders zullen blijven inzetten op opleiding<br />

en bijscholing, maar dat de actuele evolutie stevige gevolgen zal hebben voor<br />

een sector die gevraagd wordt zich steeds sneller aan te passen, staat buiten kijf.<br />

Michaël Herremans, Cedubo<br />

*Informatie van het Vlaams Energieagentschap, september 2013, onder voorbehoud van definitieve<br />

goedkeuring door Vlaamse Regering. Meer info over BEN-woningen: www.energiesparen.be/BEN<br />

7


INTERVIEW<br />

De uitdaging<br />

is om tegen<br />

2021 alle<br />

<strong>pro</strong>fessionals<br />

mee te<br />

krijgen<br />

We vroegen Minister van Energie, Freya Van den Bossche,<br />

wat meer achtergrond bij de lange termijn doelstellingen<br />

van de nieuwe BEN-regelgeving.<br />

Tegen 2021 moet alle nieuwbouw de BEN-eisen volgen. Welke gevolgen heeft<br />

die evolutie volgens u voor architecten, energiebedrijven, energiedeskundigen,<br />

aannemers,…?<br />

“De evolutie naar steeds zuiniger nieuwbouw is natuurlijk al een tijd geleden<br />

ingezet. Logisch, want de gebouwen die we nu bouwen moeten nog decennia<br />

mee en kunnen maar beter zo weinig mogelijk energie nodig hebben. Het ultieme<br />

doel is de BEN-woning: een woning die nauwelijks nog energie verbruikt<br />

en die behoefte bijna volledig invult met eigen, hernieuwbare opwekking. Door<br />

de energienormen heel geleidelijk op te schuiven, hebben de meeste bouwbedrijven<br />

en architecten de voorbije jaren ervaring opgedaan met energiezuinig<br />

bouwen. Veel van hen hebben inmiddels bewezen dat ze ook BEN-woningen<br />

kunnen bouwen. De uitdaging is om tegen 2021 àlle betrokken bouwactoren,<br />

zowel architecten, energiedeskundigen, <strong>pro</strong>ducenten en leveranciers van bouw<strong>pro</strong>ducten<br />

en -installaties en bouwondernemingen mee te krijgen. In het actie-<br />

8


plan bijna-energieneutrale gebouwen van de Vlaamse regering heb ik een resem<br />

maatregelen voorgesteld die hen daarbij kunnen helpen.”<br />

De evolutie naar BEN vraagt van de actoren veel kennis, vooral over nieuwe<br />

technologieën, materialen en innovatieve technieken. Wilt u werken aan een<br />

gericht beleid dat bijdraagt aan de opbouw van die kennis?<br />

“Het actieplan bevat maatregelen op vijf domeinen: innovatie, kwaliteit, communicatie,<br />

financiering en energiebeleid. De pijler ‘kwaliteit’ draait in essentie<br />

over de vraag hoe de kennis in de bouwsector kan worden versterkt en worden<br />

verspreid. Alle doelgroepen komen daarbij aan bod: aannemers, architecten,<br />

energiedeskundigen, verscheidene bouw<strong>pro</strong>fessionelen en de vastgoedsector. Al<br />

die acties worden samen met de sector uitgewerkt om een zo groot mogelijk<br />

draagvlak te bekomen. Die aanpak werkt, want de sector heeft zelf al belangrijke<br />

stappen gezet. Zo hebben Bouwunie en de Vlaamse Confederatie Bouw<br />

specifieke opleidingen voorzien voor hun leden. Het Passiefhuisplatform heeft<br />

een opleidingsaanbod ‘energieneutraal bouwen’ uitgewerkt en de VDAB bouwt<br />

in Hamme het opleidingscentrum ‘duurzaam bouwen’ uit waar bouw<strong>pro</strong>fessionelen<br />

kwaliteitsvol leren isoleren, luchtdicht leren bouwen, enzovoort. Ook<br />

fabrikanten en invoerders voorzien meer en meer eigen opleidingen. Ook door<br />

kwaliteitsvereisten uit te werken helpt de overheid om kennis te verspreiden in<br />

de sector. Zo kunnen premies voor spouwmuurisolatie enkel worden toegekend<br />

als de isolatie is uitgevoerd door een aannemer die daar specifiek is voor opgeleid<br />

en die dus zeker kwalitatief werk levert. In 2014 zullen gelijkaardige kwaliteitskaders<br />

voor onder meer hernieuwbare energiesystemen, buitenmuurisolatie en<br />

ventilatie worden gelanceerd.”<br />

Europa vraagt dat alle bestaande gebouwen BEN zijn tegen 2050. Wat is uw<br />

mening over de BEN-doelstellingen voor renovatie? Hoe denkt u dat wij die<br />

doelstelling kunnen bereiken, rekening houdend met de capaciteit van de<br />

bouwsector (circa 40 000 eenheden/jaar in Vlaanderen, terwijl er meer dan<br />

3 miljoen te renoveren woningen zijn). Hoe wilt u deze keuze onderbouwen?<br />

“De huidige vernieuwingsgraad van ongeveer 1% per jaar is inderdaad te laag<br />

om deze ambitieuze doelstelling te kunnen waarmaken. De grondige renovatie<br />

van het bestaande gebouwenpark is dan ook een van de voornaamste beleidsopdrachten<br />

voor het Vlaamse energiebeleid voor de komende decennia. Studies<br />

wijzen immers uit dat energie besparen via renovatie van bestaande gebouwen<br />

het meest kostenefficiënt en het snelst haalbaar is en bovendien een grote stimulans<br />

is voor de realisatie van werkgelegenheid en economisch herstel.”<br />

“Voor renovatie is het natuurlijk veel moeilijker om regels op te leggen dan voor<br />

nieuwbouw. Ik denk dat we in elk geval veel meer dan vandaag het geval is zullen<br />

moeten inzetten op zogenaamde vernieuwbouw, waarbij gebouwen die in zo’n<br />

slechte staat zijn dat ze nog heel moeilijk zuinig te maken zijn, volledig afbreken<br />

en heropbouwen. In het kader van het Vlaams Klimaatbeleidsplan heb ik het<br />

voorstel gelanceerd om een sloopfonds op te richten. Daarmee kan je oude<br />

gebouwen heropbouwen, verkopen en met de opbrengst opnieuw met een ander<br />

gebouw aan de slag gaan. Ik geloof echt in zo’n instrument.”<br />

Foto : Sander de Wilde<br />

9


INTERVIEW<br />

Te vaak zien we dat particulieren bijvoorbeeld hun dak herstellen op een<br />

manier waardoor het onmogelijk is om in de toekomst het dak te renoveren<br />

zodat het voldoet aan de BEN-regelgeving. In het voorbeeld wordt een<br />

nieuw beter geïsoleerd dak gelegd dat aansluit op de bestaande muren. Er<br />

wordt geen rekening mee gehouden dat een degelijk isolatiepakket later op<br />

de gevels gepland een verder overstekend dak nodig heeft. De huidige aanpak<br />

lijkt te gefragmenteerd. Welke beleidsmaatregelen gaat u nemen om eigenaars<br />

te motiveren het hele plaatje te bekijken. Welke organisaties kunnen<br />

daarbij als partner optreden?<br />

“Niet iedereen kan zijn woning meteen volledig renoveren. De meeste mensen<br />

hebben daar niet het geld voor. Daarom renoveren ze in fasen. Ik denk dat je<br />

zo’n aanpak niet kan vermijden. Wat je wel kan vermijden, is dat door een foute<br />

volgorde van renovaties of door ondoordachte ingrepen verdere energiebesparende<br />

maatregelen bemoeilijkt worden. Ik denk dat goed advies van architecten<br />

en bouwondernemingen op dat vlak van cruciaal belang is.”<br />

In Vlaanderen wordt ieder huis apart gerenoveerd waarbij ingrepen gespreid<br />

worden over meerdere jaren. In Nederland, Duitsland en Scandinavië zetten<br />

de gemeentebesturen net collectieve renovatieplannen op. Zou het beleid<br />

zo’n initiatief niet kunnen opzetten in Vlaanderen waarbij de gemeentebesturen<br />

eigenaars motiveren om in hun buurt samen te werken, plannen op te<br />

maken, samen aan te kopen,…?<br />

“Je kan Vlaanderen op dat vlak niet vergelijken met Nederland, Duitsland of<br />

Scandinavië. Het is een huizenhoog cliché dat de Vlaming met een baksteen in<br />

de maag wordt geboren, maar het klopt wel dat we daardoor een bouwpraktijk<br />

hebben die in essentie individueel bepaald is. De landen die je noemt hebben<br />

een lange traditie van collectieve bouw. Dan is het makkelijker om groepen van<br />

identieke woningen in één keer te renoveren. Bij ons bestaat dat nauwelijks. Ik<br />

geloof niet dat je die realiteit kan negeren. We moeten onze renovatie-aanpak<br />

daar dus op afstemmen. Trouwens, ook in Nederland stelt men meer en meer<br />

vast dat standaardisatie in renovatie dikwijls niet de verhoopte resultaten oplevert.<br />

Al zijn de te renoveren woningen zo goed als identiek, de renovatie-aanpak<br />

blijft vaak maatwerk vragen. Maar dat sluit niet uit dat je, naar het voorbeeld van<br />

een aantal stadsbesturen in Vlaanderen, werk kan maken van een wijkgerichte<br />

aanpak. De ervaringen die in die steden worden opgedaan, zullen we zeker<br />

gebruiken en verder verspreiden.”<br />

Het aantal bouwvergunningen daalt drastisch en de prijzen van bestaande<br />

woningen schieten de lucht in zodat ook kopers geen of nauwelijks budget<br />

hebben voor renovatiewerken. Hoe denkt u om op dit <strong>pro</strong>bleem in te spelen?<br />

Hoe ziet u het <strong>pro</strong>bleem van de groeiende financierbaarheid van woningen?<br />

“De betaalbaarheid van een woning kent twee aspecten: de aankoopprijs of de<br />

bouwprijs van de woning, en de maandelijkse energiekost eens je er woont. Een<br />

woning kan in aanbouw misschien duurder zijn, als je daarna voor de rest van je<br />

leven een fors lagere energiefactuur hebt, maak je winst. Van die idee moeten we<br />

in de eerste plaats de banken overtuigen, want zij zijn het die mensen leningen<br />

toekennen en dus indirect bepalen of het<br />

energiezuinig maken van een nieuwe of<br />

een bestaande woning financieel haalbaar<br />

is. Wie zuiniger bouwt of renoveert,<br />

bespaart op zijn energiefactuur en kan<br />

dus een hogere afbetaling aan. Tot nog<br />

toe heb ik al twee banken meegekregen<br />

in dat verhaal: Belfius en Triodos Bank.<br />

Met hen heb ik een energiebeleidsovereenkomst<br />

gesloten, zodat zij bij het<br />

toekennen van een lening een voordeel<br />

geven aan mensen die heel zuinig bouwen.<br />

Ik zal mijn best blijven doen om<br />

ook andere banken te overtuigen. Daarnaast<br />

hebben we natuurlijk de voordelige<br />

leningen die de overheid toekent<br />

voor energierenovaties via het Fonds ter<br />

Reductie van de Globale Energiekost, het<br />

FRGE.”<br />

Er zijn heel wat technologische evoluties<br />

(smart grids, zelfvoorzienende<br />

wijken, nieuwe technologieën …). Hoe<br />

wilt u deze snelle evoluties ondersteunen?<br />

Bovendien moeten deze technieken<br />

ingepast worden in de huidige (3<br />

gewesten) EPB-software. Zal dit sneller<br />

gaan dan de afgelopen jaren?<br />

“De drie gewesten trokken recent extra<br />

middelen uit om de ontwikkeling van de<br />

EPB-berekeningsmethode en de software<br />

te versnellen. De ondersteuning<br />

voor het verder ontwikkelen van de<br />

EPB-berekeningsmethode zal vanaf 2014<br />

fors toenemen. De berekeningsmethode<br />

zal sneller worden aangepast om de<br />

steeds energiezuinigere gebouwen verfijnder<br />

door te rekenen en nieuwe technieken<br />

sneller in rekening te brengen.<br />

Wanneer de technologie opgenomen is<br />

in de berekeningsmethode kan een aanpassing<br />

van de EPB-software van de drie<br />

gewesten volgen.”<br />

10


PUBLIREPORTAGE<br />

Recticel Insulation ontving als eerste<br />

isolatiefabrikant het ‘Ik BEN mee’<br />

uithangbord uit handen van het<br />

Vlaams Energieagentschap (VEA).<br />

BEN staat voor bijna-energieneutraal. Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf<br />

2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en ook de rest van Europa.<br />

Het bijzondere aan BEN-woningen is dat ze weinig energie verbruiken voor verwarming,<br />

ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, wordt uit groene<br />

energiebronnen gehaald.<br />

Recticel Insulation engageert zich al jaren als ambassadeur van het energiezuinig<br />

bouwen en verbouwen in Vlaanderen. De hoogkwalitatieve isolatie<strong>pro</strong>ducten van<br />

Recticel Insulation garanderen een uitstekende isolatiewaarde en hoge duurzaamheid.<br />

De (ver)bouwer moet zo maar 1 keer isoleren. Bovendien beperkt de goede isolatie de<br />

CO 2<br />

-uitstoot en verhoogt het wooncomfort.<br />

www.energiesparen.be/BEN<br />

Maarten De Groote, beleidsmedewerker<br />

Vlaams Energieagentschap, overhandigt het ‘Ik<br />

BEN mee’ uithangbord aan Thomas Isebaert,<br />

Product Manager Buitengevelisolatie van<br />

Recticel Insulation.


ARTIKEL<br />

Voordelen<br />

van PVinstallaties<br />

met batterijsysteem<br />

Met het <strong>pro</strong>ject Smart Home wil Tecnolec de elektrosector<br />

klaarstomen voor de technologische veranderingen<br />

die zich aandienen. Kris van Daele, voorzitter Smart<br />

Grids Flanders: “Kijken we naar bedrijven die nu al met<br />

Grid bezig zijn, dan zit het goed. Dat zijn dan facilitaire<br />

bedrijven of grotere bouwondernemingen. Bij elektro-installateurs<br />

is het bewustzijn daarentegen nog niet helemaal<br />

doorgedrongen.” Smart Home werkt hieraan door<br />

opleidingen op maat van de elektro-installateur aan te<br />

bieden. Daarnaast biedt Smart Home ook informatie via<br />

een nieuwsbrief, bijvoorbeeld over het combineren van<br />

een PV-installatie met een batterijsysteem.<br />

Foto : Creative Commons Flickr @pv411<br />

12


Batterijsystemen die met een PV-installatie gecombineerd kunnen worden, ze<br />

komen steeds meer op de markt. Duitsland heeft zelfs al een subsidieregeling<br />

aangekondigd voor zo’n systemen. Smart Home hoopt dat deze evolutie ook de<br />

interesse in Vlaanderen zal opwekken. Kris van Daele, voorzitter Smart Grids<br />

Flanders: “Doordat meer gebruik zal worden gemaakt van hernieuwbare energie,<br />

bijvoorbeeld met zonnepanelen, wordt het reguleren van de manier waarop<br />

deze stroom op het net terecht komt steeds belangrijker. Op bepaalde momenten<br />

zal er een overaanbod zijn, waardoor een blackout dreigt. Dit moet natuurlijk<br />

ten allen prijze voorkomen worden. Maar de piek (overaanbod)- en dus automatisch<br />

ook dalmomenten zullen ook voor een variabele prijs zorgen. Je zou kunnen<br />

zeggen dat op het ogenblik dat iedereen zijn avondmaal begint te bereiden,<br />

stroom duurder zal zijn. Dit raakt ook de relatie tussen <strong>pro</strong>ducent en net. Waar<br />

de energie die particulieren of bedrijven vandaag zelf genereren sowieso via het<br />

net loopt, kan men die in de toekomst beter zelf aanwenden zonder die tussenschakel.”<br />

Men kan die gebruiken door bijvoorbeeld de vraag naar elektriciteit te<br />

verschuiven of te investeren in opslag, zoals hierna beschreven wordt.<br />

Voordelen PV-installatie met batterijsysteem<br />

Het gebruik van het batterijsysteem met een PV-installatie levert heel wat voordelen<br />

op voor de gebruiker. Het Smart Home-nieuwsbriefartikel “Batterijen voor<br />

een PV-installatie” somt ze voor je op:<br />

1. De verbruiker wordt minder afhankelijk van de stijgende energieprijzen. Een<br />

studie voor het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen), uitgevoerd<br />

door Boston Consulting Group, gaf aan dat de elektriciteitsprijs in België zou<br />

stijgen met 40% in 2030 ten opzichte van 2012. Dat rijmt met andere studies<br />

waar men uitgaat van een toename van ongeveer 2 <strong>pro</strong>cent per jaar bovenop<br />

de inflatie.<br />

2. De verbruiker weet dat de stroom die hij verbruikt overwegend groen zal<br />

zijn.<br />

3. De kostenbesparing door deze maatregel voor actoren zoals de netbeheerder,<br />

zal uiteindelijk de kost die doorgerekend wordt aan de eindverbruiker verminderen.<br />

4. Een PV-installatie wordt automatisch uitgeschakeld wanneer er zich bijvoorbeeld<br />

een te hoge spanning voordoet. Een stabieler net zal ervoor zorgen<br />

dat PV-installaties minder afgeschakeld worden. Op die manier zal hun<br />

opbrengst ook stijgen.<br />

5. Indien een vergoeding voor het gebruik van het net wordt aangerekend gebaseerd<br />

op de werkelijke afname en injectie van energie, dan zal die met een<br />

batterij dalen, aangezien beide hoeveelheden dalen.<br />

injecteren wanneer de vergoeding<br />

het hoogst is.<br />

Intelligent batterijbeheer<br />

Bij de batterij voor de PV-installatie<br />

hoort een intelligent beheersysteem. Wat<br />

men best niet doet, is de batterij ’s morgens<br />

zo snel mogelijk laden. Het is beter<br />

om de batterij rond de middag te laden,<br />

zodat ze ook op het ogenblik van maximale<br />

<strong>pro</strong>ductie nog stroom kan opnemen.<br />

Subsidie stimuleert eigenverbruik<br />

De elektriciteit geleverd door een huishoudelijke<br />

PV-installatie wordt deels<br />

onmiddellijk verbruikt door de toestellen<br />

in huis. De rest gaat naar het distributienet.<br />

Het deel dat naar de toestellen<br />

in huis gaat noemt men de zelfconsumptie<br />

of het eigenverbruik. Met de subsidie<br />

in Duitsland wil men de zelfconsumptie<br />

vergroten, waardoor de injectie en afname<br />

fel zou verminderen (tot -60%). Zonder<br />

het batterijsysteem komt men tot een<br />

vermindering van 30%.<br />

“Op zich heeft de Duitse subsidieregeling<br />

geen impact op België. Ze zal er wel<br />

voor zorgen dat de interesse in batterijsystemen<br />

stijgt. De afzet van zo’n<br />

systemen zal toenemen en dankzij het<br />

schaaleffect leiden tot dalende effecten.<br />

Nieuwe investeringen zullen gebeuren<br />

en de technologische vooruitgang van<br />

batterijsystemen ondersteunen”, aldus<br />

het Smart Home-nieuwsbriefartikel.<br />

Bron: Dominic Ectors (EnergyVille).<br />

6. Deze systemen zullen in de toekomst, in combinatie met actieve vraagsturing<br />

en/of dynamische tarieven, ook gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld<br />

elektriciteit van het net te verbruiken wanneer die het goedkoopst is en te<br />

13


Centrum Duurzaam<br />

Bouwen vzw<br />

Wie <strong>pro</strong>fessioneel bezig is met duurzaam bouwen<br />

kent ongetwijfeld Centrum Duurzaam Bouwen.<br />

Het Centrum bestaat ondertussen al meer dan tien<br />

jaar. Al die tijd ijverde het – niet verbazend – om<br />

de verschillende aspecten van duurzaam bouwen<br />

in het zonnetje te zetten. Vanuit de voormalige<br />

mijnsite in Heusden-Zolder ontplooit CeDuBo,<br />

zoals het in het wereldje gekend is, een gevarieerd<br />

aanbod van activiteiten. Het beschikt over verschillende<br />

ruime zalen, waaronder een compleet<br />

uitgerust auditorium voor 180 personen. Die<br />

infrastructuur gebruikt het om informatiedagen<br />

CeDuBo vzw<br />

Marktplein 7 bus 1<br />

B-3550 Heusden-Zolder<br />

Tel. 011/79 97 51<br />

info@centrumduurzaambouwen.be<br />

100 leden<br />

250 contacten<br />

5000 bezoekers op<br />

Energie & Bouw weekend<br />

1500 <strong>pro</strong>fessionals<br />

opgeleid per jaar<br />

40 000 bezoekers per jaar aan<br />

de tentoonstelling<br />

te organiseren voor aannemers, architecten, dakleggers,<br />

gemeenteambtenaren, installateurs van<br />

sanitair en verluchting, studiebureaus, enzovoort.<br />

Bovendien is het jaarlijks Energieweekend stilaan<br />

uitgegroeid tot een echte traditie die jaarlijks duizenden<br />

mensen op de been brengt.<br />

Op de benedenverdieping van het Centrum is een uitgebreide en laagdrempelige<br />

permanente tentoonstelling waar de verschillende aspecten<br />

van duurzaam bouwen en verbouwen worden verhelderd en waar<br />

bouwers uit de regio inspiratie komen opdoen. Maar de werking van<br />

CeDuBo richt zich niet specifiek op Limburg. Om de regio in zijn<br />

geheel te kunnen bestrijken, organiseert het samen met verschillende<br />

partners evenementen in heel Vlaanderen. Een bekend voorbeeld is<br />

I Am Architect, dat al succesvolle edities kende in Heusden-Zolder,<br />

Gent en Ranst.<br />

14


Een ander onderdeel van de activiteiten<br />

is het beleidsondersteunend werk<br />

dat de stafmedewerkers van CeDuBo<br />

verrichten. Zo coördineren ze <strong>pro</strong>jecten<br />

voor onder meer de Diensten van<br />

het Algemeen Regeringsbeleid van de<br />

Vlaamse overheid, voor de OVAM, het<br />

Vlaamse ministerie van Onderwijs, het<br />

Vlaams Energieagentschap, Federplast,<br />

enz. Vlaggenschip is het transitie<strong>pro</strong>ject<br />

DuWoBo (Duurzaam Wonen en Bouwen),<br />

dat als doel heeft alle belanghebbenden<br />

bij elkaar te brengen, verbanden<br />

te leggen, nieuwe <strong>pro</strong>jecten op te zetten,<br />

enzovoort.<br />

“Sinds het prille begin zijn enkele partners<br />

erg belangrijk voor ons geweest:<br />

onze moedermaatschappij WTCB en<br />

de gemeente Heusden-Zolder in eerste<br />

instantie, maar ook OVAM, Infrax en de<br />

Watergroep. Hun steun heeft ons o.a. toegelaten<br />

om de infrastructuur in gebruik<br />

te nemen die ons in staat stelt zoveel<br />

mensen te bereiken”, aldus To Simons,<br />

directeur van Centrum Duurzaam Bouwen.<br />

“We hebben de afgelopen tien jaar<br />

veel zien veranderen. In het begin riepen<br />

we nog min of meer in de woestijn. Maar<br />

geleidelijk aan is daar verandering in gekomen. De <strong>pro</strong>vincie Limburg en de<br />

Vlaamse overheid waren daarbij belangrijke voortrekkers. Zij hebben voluit de<br />

kaart van energiezuinig bouwen en duurzaam materiaalgebruik getrokken. Ook<br />

onze bouwbedrijven en <strong>pro</strong>ducenten hebben enorme stappen vooruit gezet.”<br />

“De uitdagingen voor de komende jaren zijn groot. De economie doet het niet<br />

schitterend en de bouwsector is daar jammer genoeg geen uitzondering op. Toch<br />

blijven er perspectieven. Om duurzaam wonen en bouwen te blijven <strong>pro</strong>moten<br />

en om tegemoet te komen aan de ambitieuze Europese richtlijnen, zullen<br />

we ongetwijfeld gaan in de richting van meer collectieve oplossingen, coöperatieve<br />

systemen en slimme netwerken. Ook het verouderde patrimonium zal<br />

op een bepaald moment versneld aangepakt moeten worden. Deze en andere<br />

zaken moeten ervoor zorgen dat onze bouwbedrijven aan de slag blijven en dat<br />

de Vlaming kan blijven genieten van een aangename, gezonde en comfortabele<br />

woonomgeving”, besluit To Simons.<br />

Over de vereniging<br />

De vzw Centrum Duurzaam Bouwen (kortweg CeDuBo) is een informatie-<br />

en coördinatiecentrum gelegen in de voormalige badzaal op de mijnsite<br />

te Heusden-Zolder. Vanuit deze unieke locatie wenst CeDuBo het<br />

duurzaam bouwen op grote schaal te <strong>pro</strong>moten en in praktijk te brengen.<br />

www.cedubo.be<br />

15


ARTIKEL<br />

Zonne-<br />

panelen en<br />

nieuwbouw:<br />

Verplicht aandeel hernieuwbare energie<br />

Vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning, nieuw<br />

kantoor en nieuwe school in Vlaanderen een minimum<br />

hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen.<br />

Dat aandeel kan je bereiken door zonnepanelen, een zonneboiler,<br />

warmtepomp of pelletkachel, een aansluiting op<br />

een warmtenet (indien aanwezig) of een participatie in<br />

een groter lokaal <strong>pro</strong>ject met hernieuwbare energie.<br />

Deze verplichting is gekoppeld aan de bouwvergunning<br />

of de melding van bouwwerken. Ze is ook van toepassing<br />

op alle bouwwerken waarvoor een bepaald E-peil geëist<br />

wordt, bijvoorbeeld een ingrijpende verbouwing. Uiterlijk<br />

zes maanden na de ingebruikname van het bouw<strong>pro</strong>ject<br />

rapporteert de verslaggever in de EPB-aangifte<br />

welke hernieuwbare energiesystemen in het bouw<strong>pro</strong>ject<br />

gebruikt zijn.<br />

16


ARTIKEL<br />

Welke verplichting?<br />

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen eengezinswoningen, woongebouwen<br />

met meer dan één wooneenheid en kantoren en scholen (zie figuur, bron: VEA).<br />

Minimum <strong>pro</strong>ductie primaire energie per jaar per m 2 7 kWh/jaar per m 2<br />

Bruto vloeroppervlakte van voorbeeldwoning 150 m 2<br />

Totale minimum primaire energie<strong>pro</strong>ductie per jaar<br />

1050 kWh/jaar<br />

Jaarlijkse zonnestroom<strong>pro</strong>ductie nodig voor verplichting<br />

420 kWh/jaar*<br />

Nodig piekvermogen aan zonnepanelen<br />

0,470 kWp<br />

Aantal zonnepanelen voor 0,470 kWp 2<br />

*Rekenregel: elke kWh zonnestroom bespaart 2,5 kWh primaire energie in klassieke centrales<br />

• eengezinswoningen: om aan de nieuwe EPB-eis te voldoen, moet je één van<br />

de zes maatregelen uit de figuur toepassen in het bouw<strong>pro</strong>ject. Elke maatregel<br />

moet een voldoende hoeveelheid hernieuwbare energie <strong>pro</strong>duceren.<br />

• kantoren en scholen kunnen de maatregelen combineren om in totaal minstens<br />

10 kWh primaire energie per jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte<br />

uit hernieuwbare energiebronnen te halen.<br />

• woongebouwen met meer dan één wooneenheid kunnen kiezen tussen de<br />

eisen voor eengezinswoningen of voor kantoren en scholen.<br />

Minimum verplichting voor zonnepanelen<br />

Voor zonnepanelen is de verplichting berekend in verhouding tot de bruto vloeroppervlakte,<br />

met een minimum van 7 kWh/m² jaarlijkse <strong>pro</strong>ductie van primaire<br />

energie uit zonnestroom. Dat betekent voor een woning van 150 m 2 oppervlakte<br />

ongeveer 0,5 kWp of 2 zonnepanelen.<br />

Doe maar wat meer...<br />

In praktijk is het natuurlijk zinvoller om wat meer te installeren dan 2 zonnepanelen,<br />

aan een relatief lagere prijs voor een grotere installatie. Want voor een<br />

kleine installatie liggen de vaste kosten van dakwerken, bekabeling en omvormer<br />

hoog.<br />

Een installatie van 4 kWp kan jaarlijks bijna 3600 kWh <strong>pro</strong>duceren,<br />

dat is zowat het gemiddelde elektriciteitsverbruik van een gezin.<br />

Op het dak heb je daarvoor een oppervlakte van ongeveer 28 m 2 nodig.<br />

En de prijs? Die is intussen gezakt tot ongeveer 2250 euro/kWp (incl. 21% BTW,<br />

bron: VEA). Voor 9000 euro heb je dus een PV-installatie die 3600 kWh zonnestroom<br />

per jaar levert, en dat gedurende minstens 25 jaar. In totaal <strong>pro</strong>duceren<br />

je zonnepanelen dus 90 000 kWh aan een kostprijs van 10 cent/kWh – dat is<br />

minder dan de helft van het huidige elektriciteitstarief voor huishoudens. En dat<br />

tarief zal in de toekomst zeker stijgen.<br />

Welke voorwaarden voor<br />

zonnepanelen?<br />

Voor elke maatregel gelden ook een<br />

aantal voorwaarden om te garanderen<br />

dat het systeem efficiënt genoeg<br />

hernieuwbare energie <strong>pro</strong>duceert.<br />

Voor zonnepanelen moet de oriëntatie<br />

tussen oost en west (over het zuiden) liggen<br />

en de hellingshoek tussen 0 graden<br />

(horizontaal) en 70 graden.<br />

Wel terugdraaiende teller,<br />

geen groenestroomcertificaten<br />

Zonnepanelen die vanaf 2014 op nieuwbouw<br />

worden geïnstalleerd krijgen geen<br />

groenestroomcertificaten meer, omdat<br />

een wettelijke verplichting niet financieel<br />

ondersteund wordt. Maar de besparing<br />

via de terugdraaiende teller is tien keer<br />

groter dan de steun uit groenestroomcertificaten:<br />

3600 kWh zonnestroom per<br />

jaar levert aan 22 cent/kWh stroomtarief<br />

jaarlijks 792 euro op. De investering van<br />

9000 euro is daarmee op 10 tot 12 jaar<br />

terugverdiend, afhankelijk van de stijging<br />

van de stroomprijzen.<br />

En als het bouw<strong>pro</strong>ject<br />

deze verplichting niet<br />

haalt?<br />

Voor een bouw<strong>pro</strong>ject dat geen enkel<br />

systeem van hernieuwbare energie aantoont<br />

of waarbij het systeem niet aan de<br />

voorwaarden voldoet, zal het vereiste<br />

E-peil 10% strenger zijn: dus niet E60 als<br />

norm, maar E54.<br />

Regelgeving<br />

De verplichting staat in de Europese<br />

Richtlijn Hernieuwbare Energie en is<br />

via een wijziging van het Energiebesluit<br />

opgenomen in de Vlaamse energieprestatieregelgeving.<br />

18


ARTIKEL<br />

Sociale<br />

woonwijk<br />

Venning<br />

te Kortrijk<br />

wordt<br />

CO -neutraal<br />

2<br />

Sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope<br />

Woning gaat voor duurzaamheid<br />

De Kortrijkse sociale huisvestingsmaatschappij CVBA<br />

Goedkope Woning bouwt een CO 2<br />

-neutrale sociale<br />

woonwijk. De bestaande sociale woonwijk Venning, met<br />

163 woningen, was in een povere staat en dringend toe<br />

aan vernieuwing. Er werd ervoor gekozen om een deel<br />

van de bestaande tuinwijk te renoveren, een deel te slopen<br />

en te vervangen door nieuwe woningen en een deel<br />

te vervangen door nieuwe appartementen. Door de tijdelijke<br />

verhuis van de bewoners werd deze uitdaging in drie<br />

fasen aangepakt.<br />

Foto : Passiefhuisplatform<br />

19


Fase 1 werd onlangs afgewerkt en de bewoners namen de 82 nieuwbouw passieve<br />

appartementen in gebruik. Op een ruimte waar voordien 34 kleine woningen<br />

stonden werden vier appartementsblokken van 3 tot 4 verdiepingen hoog<br />

gebouwd. Momenteel is Fase 2 al van start gegaan, die bestaat uit 64 nieuwe<br />

gezinswoningen met laag energieverbruik. Ook fase 3 is al aangevat. In deze fase<br />

worden 50 bestaande woningen ontmanteld en grondig gerenoveerd tot lage<br />

energiewoningen. Zo wordt de voorheen verpauperde wijk getransformeerd tot<br />

een hedendaagse passieve wijk met 196 moderne, comfortabele wooneenheden.<br />

Kers op de taart is het eigen warmtenet dat werkt op biomassa.<br />

Het wijkverwarmingsnet is aangesloten op een centrale stookplaats. De ketel<br />

werkt op houtschilfers en <strong>pro</strong>duceert warm water voor de hele wijk. De appartementen<br />

maken voor hun verwarming gebruik van passieve zonnewarmte en een<br />

naverwarmingsbatterij op de ventilatielucht. Indien nodig is er ook nog de radiator<br />

in de living en de badkamer die kunnen verwarmd worden via het warmtenet<br />

van de wijk.<br />

Op het gelijkvloers van het appartementsblok aan het kanaal is 900 m² voorzien<br />

om te verhuren aan initiatiefnemers voor nieuwe collectieve voorzieningen. Dat<br />

kan o.a. een wassalon, een kinderopvang of een eco-café worden.<br />

De architectuur wil sociale interactie bevorderen. De lift geeft uit op een open<br />

galerij met toegang tot de voordeuren, die de functie van een straat overneemt.<br />

Die is ongeveer 2 m breed, voldoende om het sociale contact dat sterk leeft in de<br />

wijk in stand te houden. Per galerij zijn er 8 tot 10 appartementen. Elk appartement<br />

loopt door tot de zuidgevel, waar de private zonneterrassen voorzien zijn.<br />

Die terrassen fungeren in de zomer tegelijkertijd als zonnewering voor de verdieping<br />

eronder.<br />

In fase 3 wordt een deel van de bestaande huizen grondig gerenoveerd. Hier<br />

worden de woningen dubbel zo energiezuinig als de heersende EPB-regelgeving<br />

oplegt. De nieuwbouw gezinswoningen in fase 2 hebben verschillende types ventilatiesystemen<br />

en hebben ook zonnepanelen op het dak.<br />

Gediversifieerd aanbod van woonvormen<br />

Herman Jult van BUROII & ARCHI+I en Ilse Piers van Goedkope Woning zien<br />

een duurzame wijk ook als een wijk waar je levenslang kan wonen. De aangename<br />

woonomgeving waarin je je als bewoner thuis voelt, zorgt ervoor dat je<br />

hier wil blijven wonen los van je leeftijd of inkomen. Er is dus nood aan een<br />

gediversifieerd aanbod van woonvormen. Niet alleen traditionele gezinswoningen<br />

of appartementen voor ouderen of voor kleine gezinnen, maar ook voorzieningen<br />

voor rolstoelgebruikers, studenten of zorgbehoevenden komen hieraan<br />

tegemoet, poneert Herman.<br />

Ilse Piers , directeur van de sociale huisvestingmaatschappij, zegt dat het beheer<br />

en het onderhoud van hun huidige gebouwenbestand een te zwaar kostenpakket<br />

vormt. We willen het patrimonium dan ook omvormen tot een kwaliteitsvol en<br />

duurzaam geheel, wellicht mits hogere bouwkosten, maar op termijn met veel<br />

lagere onderhouds- en herstellingskosten<br />

en veel meer comfort voor de huurders.<br />

We willen ook het voorbijgestreefde<br />

grondgebonden huisje met tuintje loslaten<br />

en op eenzelfde oppervlakte meer<br />

bouwen en verdichten om zo veel meer<br />

collectieve groene buitenruimte vrij te<br />

maken. Meer concentratie is ook bevorderlijk<br />

voor een goed functionerend<br />

openbaar vervoer. Minder afhankelijkheid<br />

van de auto betekent ook minder<br />

parkings, meer fiets- en wandelwegen en<br />

een groenere omgeving.<br />

Concerto-subsidies<br />

Het ECO-Life<strong>pro</strong>ject Venning werd net<br />

als het <strong>pro</strong>ject aan de Pottenbakkershoek<br />

geselecteerd door Europa om in<br />

aanmerking te komen voor de belangrijke<br />

Concerto-subsidies. Het is de eerste<br />

keer dat België die eer te beurt valt.<br />

De initiatiefnemers hebben een contract<br />

getekend met Europa voor het<br />

ontwikkelen en bouwen van CO 2<br />

-neutrale<br />

piloot<strong>pro</strong>jecten in de sociale huisvesting.<br />

De belangrijkste partners zijn<br />

Goedkope Woning (bouwheer), BURO<br />

II &ARCHI+I (architectuur en technieken),<br />

de universiteit Gent (monitoring),<br />

EVR-architecten (duurzaamheidsmeter<br />

en masterplan), E-ster (energieontwerp)<br />

en de stad Kortrijk. De vakgroep Architectuur<br />

en stedenbouw van de universiteit<br />

Gent zal de monitoring verzorgen,<br />

d.w.z. zorgvuldig nameten of de beloofde<br />

resultaten gehaald worden en maatregelen<br />

voorstellen voor een energiezuiniger<br />

attitude bij de bewoners.<br />

Hoe betaal je een sociaal bouw<strong>pro</strong>ject<br />

van deze omvang? Ilse Piers zucht.<br />

Bij VMSW (Vlaamse Maatschappij voor<br />

Sociaal Wonen) doen we beroep op een<br />

renteloze lening over 30 jaar. Dit bedrag<br />

was gelimiteerd en berekend op het bou-<br />

20


wen van een standaard<strong>pro</strong>ject. Indien<br />

er hogere kwaliteitsambities zijn en dus<br />

hogere bouwkosten, voorziet de Vlaamse<br />

overheid vanaf 2013 een extra budget.<br />

We gebruiken o.a. de subsidies van Europa<br />

en van Eandis om deze hogere kost te<br />

financieren. Mocht dit nog niet voldoende<br />

zijn, dan kunnen we desnoods een<br />

bijkomende lening afsluiten bij de bank.<br />

Maar voorlopig ziet het er niet naar uit<br />

dat dit nodig zal zijn.<br />

ficiënte en zuinige technieken en de toepassing van hernieuwbare energie. Ook<br />

de optimistische uitstraling van het geheel is nieuw in de aanpak van een sociale<br />

huurwijk. Het vakantiegevoel is nooit veraf.<br />

Peter Dellaert, Passiefhuis-Platform vzw<br />

Het boeiende aan deze wijk is dat het<br />

begrip duurzaamheid niet alleen slaat op<br />

de energiezuinigheid en de milieuvriendelijkheid,<br />

maar ook op het sociaal functioneren<br />

van de buurt. De aandacht van<br />

de architectuur voor de sociale cohesie,<br />

zowel in het gebruik van de gebouwen<br />

als in de buitenruimte, gaat hier volledig<br />

samen met de uitwerking van energie-ef-<br />

Perfect geïsoleerd<br />

van onder tot boven<br />

De perfecte isolatie voor de zorgsector.<br />

Voor gebouwen in de zorgsector is het comfort van de bewoner of<br />

patiënt van groot belang. De keuze voor een optimale isolatie is hierbij<br />

cruciaal. Recticel Insulation biedt kwaliteitsvolle isolatie<strong>pro</strong>ducten<br />

en -oplossingen aan met een uiterst hoge isolatiewaarde.<br />

Bovendien is Recticel Insulation de enige fabrikant van harde isolatieplaten<br />

in polyurethaan met een door CEN erkend en onafhankelijk<br />

Keymark kwaliteitslabel. U bent dus zeker van de hoge kwaliteit.<br />

Ontdek<br />

Recticel Insulation<br />

in de<br />

‘Zorgwoning<br />

van de<br />

Toekomst’<br />

www.carehomeofthefuture.com<br />

Recticel Insulation - T +32(0)56 43 89 43 - recticelinsulation@recticel.com - www.recticelinsulation.be<br />

21


ARTIKEL<br />

Meer dan<br />

20% van de<br />

elektriciteit<br />

in Vlaanderen<br />

duurzaam<br />

opgewekt<br />

via WKK<br />

De publicatie van de jaarlijkse WKK-inventaris is een ideale<br />

gelegenheid om even de -niet geringe- rol te verduidelijken<br />

die warmte-krachtkoppeling speelt in de Vlaamse<br />

energiemix.<br />

WKK was in 2012 verantwoordelijk voor<br />

maar liefst 21,9% van het bruto Vlaamse<br />

elektriciteitsverbruik. Ondanks het feit<br />

dat WKK niet echt bekend is bij het grote<br />

publiek leveren de WKK-installaties<br />

wel meer dan een vijfde van de Vlaamse<br />

elektriciteit, op een duurzame en efficiënte<br />

manier.<br />

Elektriciteits<strong>pro</strong>ductie via WKK was<br />

gemiddeld goed voor een primaire energiebesparing<br />

van 16,6 %, wat wil zeggen<br />

dat zonder WKK, Vlaanderen 16,6 %<br />

meer brandstof zou hebben verbruikt<br />

om in dezelfde energiebehoefte te voorzien,<br />

met alle negatieve gevolgen van<br />

dien voor de maatschappij en het milieu.<br />

WKK levert zo een belangrijke bijdrage<br />

tot het halen van de Europese doelstellingen.<br />

Opvallend is dat de verkoop van<br />

micro-WKK’s in de lift zit, maar liefst 55<br />

nieuwe micro-WKK-motoren werden<br />

22


aangemeld bij de VREG. In economisch<br />

moeilijke tijden is dit niet vanzelfsprekend,<br />

en het toont aan dat WKK niet<br />

alleen goed is voor het milieu en binnen<br />

een beleid van verantwoord ondernemerschap<br />

past, maar dat het ook financieel<br />

verantwoord is. De warmtekrachtbesparing<br />

vertaalt zich immers ook naar<br />

een besparing op de energiefactuur. In<br />

de grote, industriële vermogens merken<br />

we een beperktere groei, maar het totaal opgesteld vermogen is wel gestegen. De<br />

grootste (absolute) vermogenstoenames merken we in de tertiaire sector en in<br />

de landbouwsector.<br />

De WKK-inventaris, die deel uitmaakt van de ‘Inventaris Duurzame Energie in<br />

Vlaanderen’, kan op de website van EMIS geraadpleegd worden (link: www.emis.<br />

vito.be/node/161)<br />

Figuur 1: Steekkaart WKK in Vlaanderen – 2012 (bron: WKK-inventaris, p. 3)<br />

Motoren<br />

Gas<br />

turbines<br />

STEG’s<br />

Netgekoppeld<br />

Stoomturbines<br />

Directe<br />

aandrijving<br />

TOTAAL Totaal 2011<br />

Vermogen elektrisch [MW] 503,7 526,2 804,9 200,7 131,3 2.166,8 2.126,0<br />

waarvan certificaatgerechtigd (*) 506,0 459,6 550,4 84,7 1.600,7 1.546,7<br />

Vermogen thermisch [MW] 632,0 674,2 583,2 811,9 910,9 3.612,3 3.585,3<br />

Totale <strong>pro</strong>ductie kracht [PJ] 8,8 13,3 18,7 4,3 3,9 48,9 45,4<br />

Totale <strong>pro</strong>ductie kracht [GWh] 2.438,1 3.688,7 5.192,9 1.186,4 1.089,1 13.595,2 12606,2<br />

waarvan elektriciteit [GWh] % WKK elektriciteit<br />

tov bruto binnenlands elektriciteitsverbruik (**)<br />

2.436,6 3.688,7 5.192,9 1.186,4 0,0<br />

12.504,6<br />

21,9%<br />

Totale <strong>pro</strong>ductie warmte [PJ] 11,7 20,7 13,1 15,4 22,6 83,5 78,9<br />

11621,7<br />

20,3%<br />

Totale <strong>pro</strong>ductie warmte [GWh] 3.260,8 5.757,5 3.625,8 4.286,7 6.277,1 23.207,9 21916,0<br />

Rendement elektrisch [%] 41,2% 31,9% 43,2% 17,3% 10,8% 29,3% 29,1%<br />

Rendement thermisch [%] 55,2% 49,8% 30,2% 62,4% 62,3% 50,0% 50,5%<br />

Rendement totaal [%] 96,4% 81,7% 73,3% 79,7% 73,2% 79,3% 79,6%<br />

Gemiddelde vollasttijd [h/a] 5.014,7 7.064,8 6.451,9 5.910,8 8.294,2 6.328,0 5.900,0<br />

Warmtekrachtbesparing [PJ] (***) 10,5 8,7 9,2 4,3 -0,3 32,4 31,1<br />

Warmtekrachtbesparing [GWh] 2.916,1 2.404,3 2.554,4 1.187,6 -70,0 8.992,5 8.627,5<br />

Rel. prim. Energiebesp. [%] (***) 32,2% 17,2% 17,5% 11,2% -0,6% 16,6% 17,1%<br />

*** Op basis van cijfers VREG 4 juni 2013<br />

*** berekend als: eigenverbruik in de centrales + netverliezen +eindverbruik (inclusief eigenverbruik cokesfabrieken en raffinaderijen en<br />

andere transformatie) + bruto zelf<strong>pro</strong>ductie<br />

*** berekend op basis van Europese referentierendementen<br />

23


Passiefhuis-Platform<br />

vzw<br />

Het Passiefhuis-Platform vzw (PHP) stelt zich tot<br />

doel de bouw van energiezuinige gebouwen te stimuleren.<br />

We adviseren over Passieve, nulenergie<br />

en E+ gebouwen bij nieuwbouw en over doorgedreven<br />

renovatie. De 370 leden van de organisatie<br />

zijn bedrijven en instellingen uit de bouwsector.<br />

Producenten, aannemers en architecten worden<br />

lid om te genieten van de kennis en kunde die de<br />

medewerkers van PHP delen. De leden kunnen<br />

gebruik maken van onze expertise bij het verbeteren<br />

van <strong>pro</strong>ducten, ontwerpen van gebouwen,…<br />

Passiefhuis-Platform vzw<br />

Gitschotellei 138<br />

2600 Berchem<br />

Tel. 03/235 02 81<br />

info@passiefhuisplatform.be<br />

www.passiefhuisplatform.be<br />

370 leden<br />

350 deelnemers aan NZEB<br />

Symposium, Passive and<br />

Beyond<br />

135 beursstands en 6000<br />

bezoekers op onze Passive<br />

House Beurs<br />

Ze volgen onze opleidingen, nemen deel aan de beurs en ontmoeten<br />

elkaar op ons NZEB Symposium, Passive and Beyond. Daarnaast willen<br />

we de bouwheer verder helpen in zijn zoektocht naar hoog comfort,<br />

lage gebruikskosten en gezond wonen. De beurs Passive House<br />

met 135 standhouders, die we elk jaar in september in Brussel organiseren,<br />

trekt 6000 geïnteresseerde bouwheren. Daarnaast kan wie wil<br />

bouwen gebruik maken van ons planadvies en onze begeleide bezoeken<br />

aan passieve gebouwen.<br />

24


Passiefhuis Platform geniet nationaal<br />

en internationaal faam met het onderzoekswerk<br />

dat ze verricht. Opdrachten<br />

van Intelligent Energy Europe, het IWT<br />

en de Vlaamse overheid volgen elkaar<br />

op. De met partners opgebouwde kennis<br />

wordt binnen de bouwsector verspreid.<br />

PHP richt zich tot alle partijen die bij<br />

een bouw<strong>pro</strong>ces betrokken zijn. We zijn<br />

de vraagbaak voor particuliere bouwheren,<br />

voor architecten of bedrijven met<br />

concrete <strong>pro</strong>jecten. Wie nood heeft aan<br />

ondersteuning of begeleiding en een<br />

duurzaam, energiezuinig gebouw als<br />

doelstelling heeft doet beroep op ons.<br />

Naast particuliere bouwheren en bedrijven<br />

kloppen steeds vaker steden en<br />

gemeenten aan onze deur voor een trajectbegeleiding<br />

voor wijkontwikkeling,<br />

het opstellen van wedstrijdcriteria,...<br />

Onze adviesverlening is onder andere gespecialiseerd in:<br />

• Tertiaire <strong>pro</strong>jecten (cf LESS en School Vent Cool)<br />

• Schoolgebouwen (certificering voor Agion)<br />

• Kantoorgebouw<br />

• Kinderopvang<br />

• Wijkontwikkeling<br />

• Collectieve woongebouwen, woongebouwen<br />

• Renovaties<br />

• PHPP-advies<br />

• Advies bij het uitrekenen van bouwknopen via Therm<br />

We helpen u graag verder en kijken ernaar uit u te ontmoeten.<br />

Over de vereniging<br />

Passiefhuis Platform brengt alle stakeholders samen die de gedachte<br />

van energiezuinig bouwen, op basis van een passiefhuis standaard,<br />

genegen zijn. Binnen dit forum wordt er gewerkt aan opleidingen,<br />

kennisuitwisseling en een breed netwerk rond energiezuinig bouwen.<br />

www.passiefhuisplatform.be<br />

25


ARTIKEL<br />

Duurzame<br />

keuzes<br />

voor BENgebouwen<br />

De Europese BEN-definitie luidt als volgt: “De dichtbij<br />

nul liggende of zeer lage hoeveelheid energie die is vereist,<br />

moet in zeer aanzienlijke mate geleverd worden uit<br />

hernieuwbare bronnen, en moet energie ter plaatse of<br />

dichtbij uit hernieuwbare bronnen ge<strong>pro</strong>duceerd bevatten.”<br />

Dat is de Europese context waarbinnen Vlaanderen een definitie heeft uitgewerkt<br />

voor bijna energieneutrale gebouwen (BEN-gebouwen). OVED, het overlegplatform<br />

voor energiedeskundigen, heeft een eerste onderzoek gedaan naar<br />

de duurzame onderbouw van de E30 norm. De nieuwe visie werd vergeleken met<br />

de nieuwe invulling van de BEN-norm op Vlaams niveau.<br />

Passiefhuis<br />

vloer 20cm Kinspan U 0.09<br />

muur 30cm isocell U 0.12<br />

dak plat 30cm isocell +12cm PUR U 0.09<br />

dak schuin 40cm isocell U 0.12 € 12.711,03<br />

vensters 3G U 0.76 € 28.566,68<br />

luchtdichtheid 0.29 m 3/ hm 2 € 4.417,56<br />

CV + SWW gascondensatie 109% met boiler, dichtbij badkamer € 6.381,00<br />

Ventilatie in balans, wtw 89%, volledige bypass € 5.982,33<br />

Zonneboiler 5,50m 2 € 2.973,24<br />

rest: € 188.968,16<br />

--> E28 - K14 - 9,05 kWh/m 2 - 8941Kh totaal: € 250.000,00<br />

behoefte aan energie: 9,05kWh/m 2<br />

26


De referentiewoning is een recent gebouwde passiefwoning. De totale kostprijs<br />

van de woning is 250.000 euro exclusief de aankoop van de gronden. Deze<br />

woning haalt een E-peil van E28 en heeft een K-waarde van 14. In tabel 1 vindt<br />

u de specifieke isolatiediktes en het bijhorende kostenplaatje. Deze woning werd<br />

in 2013 opgeleverd en heeft berekende netto-energiebehoefte van 9,05 kWh/m².<br />

Deze woning is tevens in regel met het besluit “Minimum aandeel Hernieuwbare<br />

Energie” door het opnemen van zonneboiler met 5,5 m² zonnepanelen.<br />

Case 1<br />

vloer 10cm Kinspan U 0.18<br />

muur 15cm isocell U 0.24<br />

dak plat 15cm isocell +6cm PUR U 0.18 t.o.v. originele woning<br />

dak schuin 20cm isocell U 0.24 € 8.262,17 x 0,65<br />

vensters 2G U 1.52 € 14.283,34 x 0,50<br />

luchtdichtheid forfait x 0,00<br />

CV + SWW<br />

Ventilatie<br />

gascondensatie 109% met boiler, dichtbij<br />

badkamer<br />

in balans, wtw 89%, volledige<br />

bypass<br />

€ 7.976,25 x 1,25<br />

€ 5.982,33 x 1,00<br />

Zonneboiler 5,50m 2 € 2.973,24 x 1,00<br />

rest: € 188.968,16 x 1,00<br />

--> E52 - K26 - 44,21kWh/m 2 - 6939Kh € 228.445,49<br />

PV-panelen 22x235W € 10.340,00<br />

--> E28 - K26 - 44,21kWh/m 2 - 6939Kh totaal: € 238.785,49 slechts 4% goedkoper<br />

behoefte aan energie: 44,21 kWh/m 2<br />

In deze case wordt de isolatiedikte gehalveerd en werd er ook gekozen voor standaard<br />

schrijnwerk met een isolatiewaarde van 1,1 (dubbel glas). Dit schrijnwerk<br />

is wel 50% goedkoper dan passief driedubbel gelaagd glas. Om de warmteverliezen<br />

te compenseren werd ook gekozen voor een verwarmingsketel met een<br />

hoger vermogen, de kostprijs voor een dergelijke installatie kost wel 25% meer.<br />

Om het E-peil verder naar beneden te brengen werd een bijkomende aankoop<br />

van zonnepanelen gedaan. Twintig zonnepanelen van elk 235 kw werden toegevoegd<br />

aan het gebouw, waardoor het E-peil terug zakt naar 28. De aankoop van<br />

de zonnepanelen kost wel meer dan 10.000 euro. Maar het valt vooral op dat de<br />

netto-energiebehoefte stijgt tot 44 kWh/m².<br />

Conclusie<br />

De netto-energiebehoefte is een onlosmakelijk deel voor een duurzame invulling<br />

van de BEN-norm (E30). Uit het voorbeeld blijkt dat het verschil in kostprijs<br />

tijdens de bouwfase slechts 4% verschil bedraagt, maar de kostprijs voor de<br />

energiebehoefte stijgt met 488%! De bewoners betalen dus minimaal een factor<br />

5 meer voor het energieverbruik. Bovendien zorgt de overcompensatie door het<br />

inwerken van 20 zonnepanelen voor extra piekbelastingen op het net, wanneer<br />

de <strong>pro</strong>ductie van de zonnepanelen het verbruik van de woning overstijgt. De<br />

keuze voor de invulling van de BEN-eisen wordt dus cruciaal voor een duurzame<br />

invulling van de Europese verplichting tot bijna energieneutrale gebouwen.<br />

Jochen De Smet, secretaris OVED, Annemie De Kooning, Xenadvies<br />

27


ARTIKEL<br />

Tijden<br />

veranderen,<br />

technologieën<br />

ook…<br />

WKK of warme-krachtkoppeling is al jarenlang bekend<br />

als een energie-efficiënte manier om voor warmte en elektriciteit<br />

te zorgen. Maar de traditionele WKK-oplossing<br />

is voor lage energiewoningen of passiefwoningen minder<br />

interessant. Nu is er echter een nieuwe WKK-technologie<br />

op de Europese markt, de brandstofcel-gebaseerde micro-<br />

WKK of BC-µWKK.<br />

Warmte-krachtkoppeling bewijst al decennialang haar verdienste op vlak van<br />

energie-efficiëntie in tal van sectoren. De laatste jaren - met de opkomst van de<br />

micro-WKK (< 50kWe) - zien wij ook een toename van WKK-toepassingen voor<br />

verwarming en warm water, zoals bijvoorbeeld in rust- en verzorgingstehuizen,<br />

welnesscentra, maar ook in eengezinswoningen en kantoor- en appartementsgebouwen.<br />

Het principe is dat wanneer er een voldoende grote basiswarmtevraag<br />

is, met behulp van een WKK op een efficiënte wijze brandstof wordt omgezet in<br />

warmte en elektriciteit. Tegen 2020 zullen, mede onder impuls van de Europese<br />

richtlijn rond energieprestatie van gebouwen, steeds meer gebouwen lage energie-<br />

of passiefwoningen zijn. Een andere trend die plaatsvindt en zich ook in de<br />

toekomst zal doorzetten is een toenemende elektriciteitsvraag. Het zwaartepunt<br />

van het energieverbruikspatroon in gebouwen verschuift dus van warmte- naar<br />

elektriciteitsvraag. Deze evolutie zorgt ervoor dat een traditionele WKK-oplossing<br />

voor toepassing in deze nieuwe gebouwen minder interessant wordt. Recentelijk<br />

is er echter een WKK-technologie beschikbaar op de Europese markt die<br />

beter aansluit bij deze verhouding tussen warmte- en elektriciteitsvraag, namelijk<br />

de brandstofcel-gebaseerde micro-WKK of BC-µWKK. In plaats van zui-<br />

28


vere verbranding van een energierijke brandstof, het klassieke WKK-principe,<br />

werken brandstofcellen via een chemische reactie (zonder vlam) en daar waar<br />

de opgewekte energie bij een klassieke WKK aanvankelijk vrijkomt als warmte,<br />

komt ze bij een brandstofcel voor een deel onmiddellijk vrij als elektriciteit.<br />

BC-µWKK hebben een hoger elektrisch rendement en een lager thermisch dan<br />

een klassieke WKK-installatie. Deze techniek is bijgevolg uiterst geschikt voor<br />

woningen of gebouwen met een beperktere warmte- en een hogere elektriciteitsvraag.<br />

Brandstofcel, een be<strong>pro</strong>efde technologie<br />

De BC-µWKK’s is in Europa nog een vrij recente technologie, maar in Azië hebben<br />

reeds vele tienduizenden installaties hun rendabiliteit en efficiëntie bewezen.<br />

Sinds medio dit jaar is het zelf zo dat er op wereldschaal meer BC-µWKK’s<br />

verkocht worden dan micro-WKK’s met een interne verbrandingsmotor of stirlingmotor<br />

(figuur 1). Deze groei wordt grotendeels gedreven door Japan, en in<br />

kleinere mate door Duitsland. Samen zijn deze twee landen goed voor 90 % van<br />

de totale verkoopcijfers.<br />

Figuur 1: Globale verkoop micro-WKK (motor vs. brandstofcel)<br />

Zoals bij alle nieuwe technologieën is het natuurlijk wel belangrijk dat deze in<br />

eerste instantie op een steuntje in de rug kunnen rekenen vanuit de overheid. Zo<br />

heeft het Japanse ENE-farm <strong>pro</strong>gramma er mee toe bijgedragen dat er sinds 2009<br />

meer dan 45.000 installaties werden verkocht en dat de gemiddelde prijs voor<br />

een toestel er gedaald is van 20.000 EUR naar 14.000 EUR.<br />

Momenteel is er in Europa ook een soortgelijk <strong>pro</strong>gramma opgestart, het ENEfield<br />

<strong>pro</strong>ject. De opzet van dit, door de Europese Commissie gesteunde, <strong>pro</strong>ject is<br />

de installatie van een 1000-tal brandstofcel WKK’s verspreid over 12 EU-landen,<br />

tegen eind 2014. Het ENE-field <strong>pro</strong>gramma voorziet in een financiële ondersteuning<br />

om zo marktrijpe BC-µWKK’s (die de testfase achter de rug hebben) te<br />

helpen introduceren in de Europese markt. COGEN Vlaanderen coördineert dit<br />

<strong>pro</strong>ject voor België.<br />

Voor- en nadelen van de brandstofcel-WKK’s<br />

Warmte-krachtkoppeling heeft een aantal belangrijke voordelen. In vergelijking<br />

met de gescheiden opwekking van elektriciteit en warmte is er voor de gelijktijdige<br />

energieopwekkingsmethode die WKK’s hanteren minder primaire energie<br />

(brandstof) nodig. De primaire energie wordt immers veel efficiënter benut.<br />

29


ARTIKEL<br />

De brandstofbesparing die hieruit resulteert, kan – mits een goede dimensionering<br />

en exploitatie van de WKK-installatie – oplopen tot meer dan twintig<br />

<strong>pro</strong>cent. Waar er bij de klassieke grootschalige elektriciteitsopwekkingsmethode<br />

een groot deel van de gebruikte energie verloren gaat als afvalwarmte, en in een<br />

aparte verwarmingsketel niet efficiënt wordt omges<strong>pro</strong>ngen met hoogwaardige<br />

(kwaliteitsvolle) energie, is dit bij WKK niet het geval. Doordat je de elektriciteit<br />

decentraal <strong>pro</strong>duceert, zijn er bovendien minder transportverliezen op het elektriciteitsnet.<br />

Dit alles maakt dat WKK een efficiënte methode is die kan leiden<br />

tot minder energieverliezen, lagere energiefacturen en een gereduceerde emissie<br />

van CO2 of andere schadelijke stoffen. Deze voordelen van klassieke WKK zijn<br />

ook van toepassing op de brandstofcel-WKK’s, met het reeds aangehaalde significante<br />

verschil in het elektrisch en thermisch rendement.<br />

Net als een klassieke WKK, een BC-µWKK ook het voordeel dat het toestel<br />

gemakkelijk geïnstalleerd kan worden in bestaande gebouwen. De BC- µWKK<br />

is niet veel groter dan een wasmachine en kan eenvoudigweg via de bestaande<br />

boiler aangesloten worden op de centrale verwarming. De BC-µWKK heeft wel<br />

het bijkomende voordeel dat er geen bewegende delen in het toestel zitten en het<br />

bijgevolg geruisloos werkt.<br />

Daarnaast zorgt de wisselwerking tussen warmte en elektriciteit bij WKK ervoor<br />

dat er voornamelijk elektriciteit wordt opgewekt op het moment dat de vraag aan<br />

warmte het hoogst is en dit is vooral in de wintermaanden, wat ervoor zorgt dat<br />

de BC-µWKK’s complementair zijn met PV, die in deze periode van het jaar een<br />

lager rendement kennen.<br />

De nadelen waar de brandstofcel technologie tegenwoordig nog mee kampt is<br />

enerzijds de hoge kostprijs als gevolg van het gebruik van platina. Deze schaarse<br />

en bijgevolg erg dure grondstof was lange tijd een rem op zowel de commercialisering<br />

als de massa<strong>pro</strong>ductie van brandstofcellen. Ondertussen zijn er ook<br />

brandstofcellen ontwikkeld met veel kleinere hoeveelheden platina, wat uiteraard<br />

de kostprijs drastisch verlaagt. Anderzijds is er de beperkte levensduur<br />

van de brandstofcel “stacks”. De toestellen zouden volgens de <strong>pro</strong>ducenten<br />

een levensduur hebben van een 15-tal jaar, de brandstof stacks dienen echter<br />

na enkele jaren vervangen te worden, deze kost wordt vaak geïntegreerd in het<br />

onderhoudscontract.<br />

Niet zomaar toekomstmuziek<br />

Steeds meer fabrikanten (waaronder ook grote ketelfabrikanten als Baxi, Viessmann,<br />

Bosch,..) hebben vandaag reeds BC-µWKK-toestellen op de markt of<br />

investeren in de ontwikkeling ervan. Dit duidt toch op een duidelijk geloof in<br />

het potentieel van BC- µWKK op korte of middellange termijn. De bovenstaande<br />

troeven leren ons waarom…<br />

30


KORTE BERICHTEN<br />

Strategisch plan voor<br />

Smart Cities gepubliceerd<br />

Op 14 oktober 2013 publiceerde de High Level groep het<br />

Europese Innovatie Partnerschap een strategisch implementatieplan<br />

om de Europese steden sneller te laten ontwikkelen<br />

tot “Slimme Steden”.<br />

Het partnerschap heeft tot doel om de blokkades weg te werken die een ‘smartening’<br />

van Europa’s steden in de weg staan.<br />

Naast innovatieve oplossingen zal het strategisch uitvoeringsplan ook meerwaarde<br />

voor Europa creëren door het helpen bij het afstemmen van bestaande initiatieven<br />

in verschillende steden, het faciliteren van schaalvergroting en het efficiënter uitwisselen<br />

van kennis.<br />

Het Plan heeft als doel om strategische partnerschappen op te zetten tussen de<br />

industrie, innovatieve KMO’s , Europese steden en andere belanghebbenden op<br />

lokaal niveau en over de grenzen van Europa.<br />

Tot de grote uitdagingen behoren het opzetten van een sectoroverschrijdende aanpak,<br />

en het maken van noodzakelijke veranderingen in de bestaande financiële<br />

modellen, aanbestedingregimes , het regelgevende kader en de kennisbasis.<br />

Het partnerschap heeft ingestemd met dit strategisch uitvoeringsplan, dat<br />

een resultaat is van het werk van een High-Level groep, een ondersteunende<br />

Sherpa -groep en bijdragen van de Smart Cities stakeholders Platform 3.<br />

Het plan concentreert zich op drie specifieke<br />

gebieden:<br />

• Duurzame stedelijke mobiliteit -<br />

Alternatieve energie, openbaar vervoer,<br />

efficiënte logistiek, planning;<br />

• Duurzame wijken - verbetering van<br />

de energie-efficiëntie van gebouwen<br />

en districten, het verhogen van het<br />

aandeel van hernieuwbare energiebronnen<br />

die gebruikt worden ten<br />

behoeve van de leefbaarheid van<br />

onze gemeenschappen;<br />

• Geïntegreerde infrastructuren en<br />

<strong>pro</strong>cessen in Energie, ICT en Transport<br />

- aansluiten infrastructuur om<br />

de efficiëntie en duurzaamheid van<br />

steden te verbeteren<br />

Auteur: Simon Vandecasteele<br />

www.vleva.eu<br />

31


KORTE BERICHTEN<br />

Nieuw Belgisch record<br />

windstroom<br />

Op 23 oktober werd een nieuw Belgisch<br />

record aan windstroom gevestigd.<br />

Netbeheerder ELIA registreerde<br />

een windstroom<strong>pro</strong>ductie van 1.200<br />

MW. Met een afname van 9.900 MW<br />

was stroom uit windenergie op de<br />

middag goed voor 13% van het Belgisch<br />

elektriciteitsverbruik. Gemiddeld<br />

leverde windenergie op 23 oktober<br />

10 % van het verbruik. Op zondag<br />

27 oktober werd dit nieuwe record<br />

alweer gebroken: tussen 7u15 en<br />

7u30 was er een <strong>pro</strong>ductie van 1346<br />

MW windenergie, met een afname<br />

van 6731MW. Wind leverde dus even<br />

20% van de elektriciteit! In België is<br />

momenteel 1549,5 MW windenergie<br />

geïnstalleerd: 491 MW in de Belgische<br />

Noordzee, 456 MW in Vlaanderen en<br />

602,5 MW in Wallonië.<br />

Het groeiende aandeel in de elektriciteits<strong>pro</strong>ductie<br />

toont aan dat windenergie op<br />

topwinddagen een significante bijdrage<br />

kan leveren in de elektriciteitsmix en dat<br />

dit geen <strong>pro</strong>bleem vormt voor het elektriciteitsnet.<br />

Passiefkantoor<br />

voor PHP<br />

PHP verhuist! Over een paar jaar dan toch… Samen met<br />

verschillende Antwerpse vernieuwingsgezinde organisaties<br />

zal PHP op termijn zijn intrek nemen in een gecertificeerd<br />

bio-ecologisch passiefkantoor in hartje Borgerhout,<br />

vlak naast het Ecohuis. Opdrachtgever is Ethical Property<br />

Europe, bekend van de gelijkaardige <strong>pro</strong>jecten Mundo B<br />

in Brussel en Mundo Namur. Het gebouw, minstens 2.000<br />

m² in oppervlakte, moet kantoren, vergaderzalen, een<br />

kantine, receptie, fietsenstallingen en een kinderdagverblijf<br />

bevatten. Momenteel loopt er een architectuurwedstrijd<br />

om de ontwerper aan te duiden.<br />

www.passiefhuisplatform.be<br />

Minimumaandeel hernieuwbare<br />

energie in<br />

nieuwbouw & strengere<br />

EPB-eisen vanaf 2014<br />

Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2014 moet elke<br />

nieuwe woning, elk nieuw kantoor en nieuwe school in<br />

Vlaanderen een minimum hoeveelheid energie halen uit<br />

hernieuwbare bronnen. Die verplichting is geïntegreerd<br />

in de energieprestatieregelgeving (EPB). Daarnaast wordt<br />

ook het E-peil strenger vanaf 2014. Nieuwe gebouwen<br />

mogen dan maximaal een E-peil van E60 behalen, in<br />

plaats van E70. Vanaf 2014 worden ook de isolatie-eisen<br />

voor de verschillende constructiedelen, zoals buitenmuren,<br />

daken, vensters, vloeren … aangescherpt.<br />

www.energiesparen.be/epb/groeneenergie<br />

32


RenoFase: Stappenplan<br />

voor een kwaliteitsvolle,<br />

efficiënte renovatie<br />

Het <strong>pro</strong>ject RenoFase wil aannemers, architecten en materiaal<strong>pro</strong>ducenten<br />

ondersteunen om woningrenovatie<strong>pro</strong>jecten<br />

efficiënt en kwaliteitsvol te realiseren.<br />

Waarom RenoFase?<br />

De Vlaamse bouwsector staat voor de grote uitdaging om de bestaande woningen<br />

doordacht energetisch te renoveren. Hierbij worden aannemer en architect vaak<br />

geconfronteerd met een aantal concrete uitdagingen en vragen:<br />

• Hoe krijg ik een correct beeld van de bestaande toestand van de woning?<br />

• Hoe een renovatie<strong>pro</strong>ject plannen? Welk ambitieniveau, welke maatregelen stel<br />

ik voor als architect? Kan er in stappen worden gewerkt? Wat betekent dit voor<br />

de kostprijs?<br />

• Welke renovatietechniek kan ik als aannemer toepassen, met welke zekerheid?<br />

Vooral bij na-isolatie van gevels zijn nog heel wat vragen.<br />

• Hoe moet ik als aannemer het uitvoerings<strong>pro</strong>ces stroomlijnen, hoe worden de<br />

maatregelen op elkaar afgestemd? Op welke manier kan de kwaliteit worden<br />

gegarandeerd?<br />

• Hoe kan ik als aannemer of architect de klant het best informeren, adviseren en<br />

overtuigen?<br />

• Welke innovatieve oplossingen bestaan er? Zijn deze al gevalideerd en toegepast?<br />

Hoe kunnen nieuwe materialen en systemen door de <strong>pro</strong>ducenten worden<br />

ontwikkeld?<br />

Om op deze vragen het antwoord te bieden, hebben WTCB, VCB, Bouwunie, NAV,<br />

Passiefhuisplatform, KULeuven, UGent en ThomasMore de handen in elkaar geslagen<br />

om - met steun van IWT - het RenoFase-<strong>pro</strong>ject op te starten.<br />

Hoe?<br />

RenoFase wil het doorgedreven, stapsgewijze energetisch renoveren van woningen<br />

op een gestructureerde manier aanpakken, om zo tot een kwaliteitsvol en gestroomlijnd<br />

renovatie<strong>pro</strong>ject te komen. De genoemde <strong>pro</strong>blemen en uitdagingen worden<br />

via een integrale benadering aangepakt, waarbij de verschillende fasen in een renovatie<strong>pro</strong>ces<br />

worden gevolgd. Er wordt concreet gewerkt op Diagnose, Ontwerp, Uitvoering<br />

en het Advies aan de klant. Dit<br />

gebeurt via 3 grote pijlers:<br />

Ontwikkelen van praktische tools en<br />

richtlijnen<br />

Er worden tools uitgewerkt voor gebouwdiagnose<br />

en ontwerp om de keuzes en<br />

de kosten/baten bij de opmaak van een<br />

renovatie-masterplan te ondersteunen.<br />

Innovatieve materialen en systemen<br />

Innovatieve materialen worden getest en<br />

toegepast, om zo makkelijker ingang te<br />

vinden in de renovatiemarkt. Een Technologie-Innovatie-Platform<br />

wordt opgestart.<br />

Implementatie met case study’s, demo’s<br />

en bezoeken<br />

Een belangrijk element is het verspreiden<br />

van de kennis, via case study’s, werfbezoeken,<br />

studiedagen, publicaties, …<br />

zodat de hele doelgroep van de resultaten<br />

gebruik kan maken. Ook het individueel<br />

ondersteunen van bedrijven via<br />

adviesverlening maakt hier een belangrijk<br />

onderdeel van uit.<br />

Resultaat<br />

Een belangrijke doelstelling is om de<br />

bestaande kennis en de nieuwe inzichten<br />

te vertalen zodat ze door de aannemer<br />

en de architect zelf kunnen<br />

worden toegepast. Op die manier wil<br />

RenoFase bij de doelgroep concrete<br />

veranderingen teweeg brengen, zodat<br />

renovatie<strong>pro</strong>jecten gestructureerd<br />

en doordacht worden aangepakt. Zo<br />

kunnen kwaliteit, efficiëntie en meerwaardecreatie<br />

de klant overtuigen.<br />

bezoek www.renofase.be. Voor bijkomende<br />

inlichtingen over het <strong>pro</strong>ject,<br />

of om lid te worden van de gebruikersgroep,<br />

kunt u ook contact opnemen met<br />

Wouter.Hilderson@passiefhuisplatform.<br />

be<br />

33


KORTE BERICHTEN<br />

COGEN Vlaanderen<br />

anno 2014<br />

Het zijn belangrijke tijden in de energiesector, dat zal niemand<br />

ontgaan zijn. Om onze rol als belangenorganisatie<br />

voor WKK te bestendigen, werd sinds kort het COGEN<br />

Team ook uitgebreid.<br />

PassiveHouse<br />

Beurs 2014 van<br />

12 tot 14<br />

september<br />

De PassiveHouse Beurs wordt in 2014<br />

voor de 13de keer georganiseerd door<br />

Passiefhuis Platform. De nadruk van<br />

de 135 standhouders ligt op duurzame,<br />

energiezuinige gebouwen met hoog<br />

comfort. Het speciale aan deze beurs<br />

is de nadruk op onafhankelijke korte<br />

<strong>pro</strong>gramma’s gratis aangeboden door<br />

de lesgevers van Passiefhuis Platform.<br />

Op zaterdag is het thema renovatie. Op<br />

zondag spitst PassiveHouse zich toe op<br />

nieuwbouw en stelt ze een <strong>pro</strong>gramma<br />

voor met cohousing, ecowijken, …<br />

Speciaal voor de bouw<strong>pro</strong>fessional<br />

wordt op vrijdag 12 september in samenwerking<br />

met OVED en ODE Vlaanderen<br />

een lezingen<strong>pro</strong>gramma aangeboden<br />

rond integratie van hernieuwbare energie<br />

in gebouwen en wijken met een kwalitatief<br />

hoogstaande gebouwschil.<br />

Zet deze data nu alvast in je agenda!<br />

www.passivehouse.be<br />

Daan Curvers, van 2010 tot en met 2012 aan de slag bij COGEN Vlaanderen als<br />

technisch wetenschappelijk medewerker en daarna anderhalf jaar als ingenieur<br />

bij het Vlaams Energieagentschap, is sinds september 2013 actief als directeur<br />

van onze organisatie. Hij zal onze afgevaardigd bestuurder Jean Pierre Boydens<br />

aldus bijstaan in de dagelijkse leiding van het team. Ook in de raad van bestuur is<br />

er een aflossing van de wacht. Na maar liefst 12 jaar als voorzitter vond Professor<br />

William D’haeseleer (K.U. Leuven) dat de tijd gekomen was om het roer door<br />

te geven aan een opvolger. Deze werd gevonden in de persoon van Ronald Ansoms,<br />

die 20 jaar lang CEO van de Indaver-groep was. Vanuit deze functie was<br />

hij uiteraard ook erg betrokken in de energiesector in binnen- en buitenland.<br />

Naast een nieuwe voorzitter werden er ook een aantal bestuurders vervangen.<br />

Het is met deze raad van bestuur en dit team dat COGEN Vlaanderen zich volop<br />

zal blijven inzetten voor meer warmte-krachtbesparing in een steeds evoluerend<br />

energielandschap.<br />

V.l.n.r. Jean Pierre Boydens, huidige afgevaardigd bestuurder - Prof. William<br />

D’haeseleer, 12 jaar lang voorzitter en Michel Raskin, oprichter en bezieler van<br />

COGEN Vlaanderen<br />

www.cogen.be<br />

34


PUBLIREPORTAGE<br />

SMART & SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE<br />

EFFICIËNT VERWARMEN EN KOELEN VANUIT DE BODEM<br />

‘‘BOORGAT ENERGIE OPSLAG’’<br />

Technum staat voor haalbaarheid, een kwalitatief ontwerp, monitoring van technieken die<br />

focussen op hernieuwbare energie en garandeert een optimale integratie voor elk <strong>pro</strong>ject.<br />

WAT IS BOORGAT ENERGIE<br />

OPSLAG (BEO)?<br />

Boorgat energie opslag is een techniek om efficiënt warmte en koude te<br />

<strong>pro</strong>duceren voor een gebouw. Het is een toepassing van ondiepe geothermie<br />

(50 tot 150 meter diepte), waarbij men in de zomer en in de<br />

tussenseizoenen in staat is om de koellast van een gebouw (de warmte van<br />

zon, apparatuur, personen, …) op te slaan in de bodem, in plaats van dat<br />

deze verspild wordt. Deze techniek zorgt er ook voor dat het gebouw met<br />

een zeer beperkte inzet van mechanische koeling, op kamer-<br />

temperatuur blijft tijdens de zomer. In de winter kan men de opgeslagen<br />

warmte die in de bodem zit opnieuw onttrekken. Met behulp van een<br />

warmtepomp kan het gebouw dan verwarmd worden tot 21 °C. De<br />

BEO-techniek zorgt ervoor dat 75% van die warmte uit de bodem komt en<br />

aangevuld wordt met slechts 25% elektriciteit.<br />

WAT ZIJN DE VOORDELEN?<br />

De toepasbaarheid van boorgat energie opslag in België is veel uitgebreider<br />

dan een open geothermischsysteem (waarbij grondwater uit de bodem<br />

wordt opgepompt.) De BEO-techniek is een gesloten geothermisch<br />

systeem, er is dus geen circulatie van<br />

grondwater nodig. Het systeem laat ook<br />

toe om de boringen te voorzien onder de<br />

footprint van een nieuwbouw, zelfs in dichtbevolkte<br />

steden. Deze techniek is voor alle<br />

types gebouwen mogelijk, zolang de<br />

temperaturen liggen tussen 15°C (koeling)<br />

en 50°C (verwarming).<br />

De warmte- en koudevraag van het nieuwe hoofdkantoor van<br />

GDF SUEZ ligt laag door de verbeterde lucht-dichtheid en de<br />

driedubbele beglazing met zonwerende prestaties. Er staan<br />

189 geothermische boorgaten in voor 50% van de totale<br />

warmte- en koudevraag van de twee torens. Deze hernieuwbare<br />

energie<strong>pro</strong>ductie zal het primaire energieverbruik van<br />

het volledige gebouw met 22% doen dalen, alsook de CO2-<br />

uitstoot met 27% verlagen. De investering zal binnen de 12<br />

jaar worden terugverdiend. Dit resulteert in een primair<br />

energieverbruik van 95 kWh/m2/jaar, een nieuwe referentie in<br />

België, zeker voor een gebouw van deze schaal.<br />

Doorgaans staan verwarming en koeling in<br />

voor meer dan 50% van de gebouwgebonden<br />

energievraag. De BEO-techniek is<br />

een zeer energie efficiënte methode om<br />

deze warmte en koude te <strong>pro</strong>duceren.<br />

Daarmee gaat gepaard dat de energiekosten drastisch dalen, weliswaar<br />

moet er extra aandacht gegeven worden aan de monitoring en sturing van<br />

het BEO systeem.<br />

CONTACT<br />

Technum Maatschappelijke zetel<br />

Arianelaan 7 - 1200 Brussel T +32 2 773 78 70<br />

www.technum.be<br />

Kantoren in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Namen, Oostende.<br />

35


Driefasig energie opslagsysteem<br />

SUNSYS ESI<br />

Driefasig energie opslagsysteem<br />

MODULEERBARE OPLOSSING<br />

HOOG RENDEMENT<br />

HOT SWAP OPLOSSING<br />

SUNSYS ESI is een vernieuwende oplossing voor<br />

opbrengstmaximalisatie van hernieuwbare energiesystemen die<br />

eenvoudig kan worden geïntegreerd in bestaande electriciteitsnetten<br />

en in de toekomstige generatie PV micro-netten.<br />

UPS / <strong>Power</strong> Control & Energy Efficiency / Solar<br />

Paepsem Business Park - Paepsemlaan 18E - 1070 Brussel<br />

Tel. 02 340 02 30 - Fax 02 346 28 99 - info@socomec.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!