31.10.2014 Views

Vrijwilligerswerk in de zorg - Stichting Humanitas

Vrijwilligerswerk in de zorg - Stichting Humanitas

Vrijwilligerswerk in de zorg - Stichting Humanitas

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Vrijwilligerswerk</strong><br />

bij Sticht<strong>in</strong>g <strong>Humanitas</strong><br />

Alle<br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

voor u op<br />

een rijtje!


Inhoudsopgave<br />

<strong>Vrijwilligerswerk</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> 2<br />

<strong>Humanitas</strong> - Akropolis 3<br />

<strong>Humanitas</strong> – Alexan<strong>de</strong>r 3<br />

<strong>Humanitas</strong> - Bergweg 4<br />

<strong>Humanitas</strong> – Centrum 4<br />

<strong>Humanitas</strong> – Hoogvliet 4<br />

<strong>Humanitas</strong> – aan Zee 5<br />

<strong>Humanitas</strong> - Charlois 5<br />

<strong>Humanitas</strong> – IJsselmon<strong>de</strong> 6<br />

<strong>Humanitas</strong> – Feijenoord 6<br />

Vrijwilligersprojecten bij<br />

<strong>de</strong> Maatschappelijke<br />

Dienstverlen<strong>in</strong>g 7<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>rvakanties, Aktie Frisse Lucht 7<br />

Buddy<strong>zorg</strong> 7<br />

Opvoed<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g,<br />

Home Start 8<br />

Maatjesproject 9<br />

Maatjesproject PMW 9<br />

Samen Reïntegreren 10<br />

Sociaal Isolement 10<br />

Steun bij Verlies en Rouw 11<br />

Vrijwillige Thuisadm<strong>in</strong>istratie 11<br />

juni 2011 - versie 1


Fijn dat u geïnteresseerd bent <strong>in</strong> het vrijwilligerswerk<br />

van Sticht<strong>in</strong>g <strong>Humanitas</strong>!<br />

Wilt u als vrijwilliger aan <strong>de</strong> slag? Deze brochure geeft u een overzicht van het vrijwilligerswerk<br />

bij Sticht<strong>in</strong>g <strong>Humanitas</strong>. De keuze is groot en <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n uiteenlopend.<br />

We weten dat niet ie<strong>de</strong>re vrijwilliger hetzelf<strong>de</strong> zoekt en dat <strong>de</strong> motivatie van waaruit men vrijwilligerswerk<br />

wil verrichten sterk kan verschillen. Niet alleen voor een an<strong>de</strong>r willen <strong>zorg</strong>en kan <strong>de</strong><br />

drijfveer zijn, maar bijvoorbeeld ook aan <strong>de</strong> persoonlijke ontwikkel<strong>in</strong>g willen werken door werkervar<strong>in</strong>g<br />

op te doen kan het uitgangspunt zijn. Ons uitgangspunt is dan ook maatwerk, zowel<br />

voor <strong>de</strong> vrijwilliger als voor <strong>de</strong> cliënt.<br />

Vrijwilligers bij <strong>Humanitas</strong> verrichten hun taken bij <strong>in</strong>dividuele cliënten of groepen cliënten en<br />

valt <strong>in</strong> grote lijnen uiteen <strong>in</strong>:<br />

• vrijwilligerswerk dat verricht wordt <strong>in</strong> <strong>de</strong> vestig<strong>in</strong>gen van <strong>Humanitas</strong> (Ou<strong>de</strong>ren<strong>zorg</strong>)<br />

• vrijwilligerswerk bij specifieke projecten (Maatschappelijke Dienstverlen<strong>in</strong>g)<br />

1


<strong>Vrijwilligerswerk</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

Vrijwilligers kunnen bij <strong>Humanitas</strong> kiezen<br />

uit een gevarieerd aanbod van werkzaamhe<strong>de</strong>n.<br />

Sterker nog: we zoeken met u naar<br />

het werk dat bij u past.<br />

Wat doet <strong>Humanitas</strong> voor haar vrijwilligers<br />

op <strong>de</strong> locaties?<br />

We weten maar al te goed dat niet ie<strong>de</strong>re<br />

vrijwilliger hetzelf<strong>de</strong> zoekt. Ons uitgangspunt<br />

is dan ook maatwerk. We beg<strong>in</strong>nen<br />

niet met het ge<strong>de</strong>tailleerd uitwerken van<br />

een takenpakket, waarbij we vervolgens<br />

<strong>de</strong> passen<strong>de</strong> vrijwilligers zoeken. Ons<br />

vertrekpunt bent u, met uw capaciteiten,<br />

behoeften en motieven. We laten dus het<br />

werk aansluiten op wat u wilt en kunt. De<br />

een zoekt een z<strong>in</strong>volle bezigheid, <strong>de</strong> an<strong>de</strong>r<br />

heeft behoefte aan contacten, wil ergens<br />

bijhoren. Een volgen<strong>de</strong> is werkloos, zoekt<br />

naar een nieuwe baan en wil <strong>in</strong> <strong>de</strong> tussentijd<br />

zijn <strong>de</strong>skundighe<strong>de</strong>n op peil hou<strong>de</strong>n.<br />

Weer een an<strong>de</strong>r geeft het voldoen<strong>in</strong>g om<br />

te <strong>zorg</strong>en voor een prettige en gastvrije<br />

sfeer voor een groep ou<strong>de</strong>ren. Een vrijwilligersjob<br />

kan ook gebruikt wor<strong>de</strong>n als<br />

opstap naar een betaal<strong>de</strong> baan.<br />

Bij <strong>Humanitas</strong> Ou<strong>de</strong>ren<strong>zorg</strong> omvat het vrijwilligerswerk<br />

zoal:<br />

• bezoeken van bewoners<br />

• ver<strong>zorg</strong>en van uitstapjes<br />

• assisteren bij (creatieve) activiteiten<br />

• assisteren bij technische klussen<br />

• helpen achter <strong>de</strong> bar en <strong>in</strong> <strong>de</strong> restaurants<br />

• ver<strong>zorg</strong>en van rondleid<strong>in</strong>gen door <strong>de</strong><br />

her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gsmusea<br />

• <strong>de</strong> uitleen van knuffeldieren<br />

• het begelei<strong>de</strong>n van bewoners naar het<br />

ziekenhuis<br />

• beheer en uitlenen van bibliotheek-boeken<br />

• ver<strong>zorg</strong>en en on<strong>de</strong>rhoud van dierenwei<strong>de</strong><br />

en <strong>de</strong> dieren<br />

• werkzaamhe<strong>de</strong>n op een af<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g (<strong>in</strong><br />

groepsverband, sfeer en gezelligheid<br />

bie<strong>de</strong>n)<br />

• bewoners halen en brengen naar allerlei<br />

activiteiten zoals naar <strong>de</strong> kapper, <strong>de</strong> fysiotherapeut,<br />

naar activiteiten, etc.<br />

• bewoners behulpzaam zijn en wegwijs<br />

maken op <strong>de</strong> computer<br />

• helpen bij klusjes <strong>in</strong> <strong>de</strong> tu<strong>in</strong> of <strong>in</strong> <strong>de</strong> won<strong>in</strong>g.<br />

Wanneer u geïnteresseerd<br />

bent <strong>in</strong> een van<br />

<strong>de</strong>ze vormen van vrijwilligerswerk<br />

kunt u contact<br />

opnemen met een<br />

vrijwilligerscoörd<strong>in</strong>ator<br />

bij u <strong>in</strong> <strong>de</strong> buurt. De gegevens<br />

v<strong>in</strong>dt u hierna.<br />

2


<strong>Vrijwilligerswerk</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

<strong>Humanitas</strong>-Akropolis<br />

Achillesstraat 290<br />

3054 RL Rotterdam<br />

Telefoon: 010-461 51 00<br />

Vrijwilligers bie<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g bij <strong>de</strong><br />

volgen<strong>de</strong> activiteiten:<br />

• begelei<strong>de</strong>n van bewoners naar en van het<br />

ziekenhuis<br />

• on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g bie<strong>de</strong>n bij, ver<strong>zorg</strong>en en<br />

schoonhou<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> dierenwei<strong>de</strong><br />

• on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g bie<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> verpleegaf<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen<br />

(bijdragen aan huiselijke sfeer,<br />

helpen met eten, vaak <strong>in</strong> groepsverband)<br />

• bewoners halen en brengen naar allerlei<br />

activiteiten zoals <strong>de</strong> kapper, <strong>de</strong> fysiotherapie,<br />

activiteiten<br />

• bezoeken van bewoners <strong>in</strong>dividueel gericht<br />

(wan<strong>de</strong>len, boodschapje doen).<br />

• on<strong>de</strong>rsteunen bij tal van centrale activiteiten<br />

zoals: schil<strong>de</strong>ren, beautyactiviteiten (<strong>in</strong>dividueel),<br />

rolstoeldansen, koken en bakken, bewoners<br />

begelei<strong>de</strong>n bij <strong>de</strong> b<strong>in</strong>go en uitstapjes<br />

• <strong>in</strong>spr<strong>in</strong>gen bij grote, eenmalige activiteiten<br />

zoals rolstoelvierdaagse en grotere feestevenementen.<br />

Gerrit Spronkersflat<br />

(105 levensloopbestendige won<strong>in</strong>gen)<br />

<strong>Humanitas</strong>kl<strong>in</strong>iek<br />

(249 verpleeghuisplaatsen)<br />

Schiebroekse Parkflat<br />

(97 levensloopbestendige won<strong>in</strong>gen)<br />

Zilverl<strong>in</strong><strong>de</strong> (24 levensloopbestendige huur- en<br />

20 levensloopbestendige koopwon<strong>in</strong>gen)<br />

Vrijwilligerscoörd<strong>in</strong>ator:<br />

Paul<strong>in</strong>e van Wagen<strong>in</strong>gen.<br />

vanwagen<strong>in</strong>gen@humanitasmac.nl<br />

<strong>Humanitas</strong>-Alexan<strong>de</strong>r<br />

Thomas Mannplaats 150<br />

3069 NE Rotterdam<br />

Telefoon: 010-251 14 00<br />

Vrijwilligers bie<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g bij <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong><br />

activiteiten:<br />

• kle<strong>in</strong>schalig wonen begelei<strong>de</strong>n bij <strong>de</strong> maaltij<strong>de</strong>n<br />

en begelei<strong>de</strong>n van activiteiten op <strong>de</strong><br />

huiskamer. Wan<strong>de</strong>len met bewoners, boodschappen<br />

doen voor bewoners, on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g<br />

bij feesten/evenementen<br />

• dagver<strong>zorg</strong><strong>in</strong>g koffie/thee schenken, begelei<strong>de</strong>n<br />

van activiteiten, wan<strong>de</strong>len met bewoners,<br />

boodschappen doen voor bewoners, on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g<br />

bij feesten/evenementen<br />

• activiteiten zoals creatieve activiteit, zanggroep<br />

en wan<strong>de</strong>len en op <strong>de</strong> woonetages begelei<strong>de</strong>n<br />

bij <strong>de</strong> maaltij<strong>de</strong>n en <strong>in</strong>dividuele activiteiten<br />

• <strong>in</strong> restaurant en bar.<br />

Gerard Goosenflat<br />

(214 levensloopbestendige huur- en 40<br />

levensloopbestendige koopwon<strong>in</strong>gen. 20 appartementen<br />

kle<strong>in</strong>schalig wonen)<br />

Vrijwilligers bie<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g bij <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong><br />

activiteiten:<br />

Kristal<br />

(182 levensloopbestendige won<strong>in</strong>gen)<br />

De Evenaar (107 eenkamerappartementen<br />

en 8 tweekamerappartementen; 75 servicewon<strong>in</strong>gen<br />

en 12 eenkamerwon<strong>in</strong>gen voor<br />

jongeren)<br />

Oosterwiek (187 servicewon<strong>in</strong>gen) en Pr<strong>in</strong>senwiek<br />

(234 servicewon<strong>in</strong>gen)<br />

Vrijwilligerscoörd<strong>in</strong>ator:<br />

Lydia Molenaar.<br />

lmolenaar@sticht<strong>in</strong>ghumanitas.nl<br />

3


<strong>Vrijwilligerswerk</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

<strong>Humanitas</strong>-Bergweg<br />

Bergwegplantsoen 10<br />

3037 SK Rotterdam<br />

Telefoon: 010-443 61 00<br />

Activiteiten waarbij vrijwilligers assistentie<br />

verlenen:<br />

• beheer <strong>in</strong>ternetcentrum<br />

• sociaal contactbezoekjes bij bewoners<br />

• gastheer/gastvrouw <strong>in</strong> <strong>de</strong> huiskamers<br />

van <strong>de</strong> dagver<strong>zorg</strong><strong>in</strong>g<br />

• gastheer/gastvrouw <strong>in</strong> <strong>de</strong> huiskamers<br />

bij verpleegbehoeftige bewoners<br />

• planten ver<strong>zorg</strong>en<br />

• begeleid<strong>in</strong>g van bewoners naar ziekenhuis<br />

en <strong>de</strong>rgelijke<br />

• assisteren bij <strong>de</strong> beautysalon<br />

• assisteren bij <strong>de</strong> schil<strong>de</strong>rsclub<br />

• assisteren bij <strong>de</strong> Rommelmarkt organisatie.<br />

<strong>Humanitas</strong>-Bergweg<br />

(195 levensloopbestendige won<strong>in</strong>gen)<br />

Jan van <strong>de</strong>r Ploeg<br />

(79 huurwon<strong>in</strong>gen zelfstandig ver<strong>zorg</strong>d wonen)<br />

Vrijwilligerscoörd<strong>in</strong>ator:<br />

Rietje Koole<br />

rkoole@sticht<strong>in</strong>ghumanitas.nl<br />

<strong>Humanitas</strong>-Centrum<br />

West Kruiska<strong>de</strong> 54<br />

3014 AW Rotterdam<br />

Telefoon: 010-436 14 88<br />

Activiteiten waarbij vrijwilligers assistentie<br />

verlenen:<br />

• bezoeken van bewoners<br />

• ver<strong>zorg</strong>en van uitstapjes<br />

• assisteren bij (creatieve) activiteiten<br />

• assisteren bij technische klussen<br />

• helpen achter <strong>de</strong> bar en <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

restaurants<br />

De Leeuwenhoek<br />

(83 ver<strong>zorg</strong><strong>in</strong>gshuisplaatsen)<br />

<strong>Humanitas</strong>-Hoogvliet<br />

Marthalaan 2<br />

3194 EH Hoogvliet<br />

Telefoon: 010-295 96 34<br />

Activiteiten waarbij vrijwilligers on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g<br />

bie<strong>de</strong>n:<br />

• helpen bij <strong>de</strong> maaltij<strong>de</strong>n, koffie zetten en<br />

schenken<br />

• helpen bij activiteiten <strong>in</strong> <strong>de</strong> huiskamer.<br />

Avel<strong>in</strong>g<br />

(150 levensloopbestendige won<strong>in</strong>gen)<br />

Marthalaan<br />

(115 levensloopbestendige won<strong>in</strong>gen)<br />

Vrijwilligerscoörd<strong>in</strong>ator:<br />

R<strong>in</strong>i <strong>de</strong> Otter.<br />

r<strong>de</strong>otter@sticht<strong>in</strong>ghumanitas.nl<br />

Vrijwilligerscoörd<strong>in</strong>ator:<br />

Silvia Reek<br />

Fam.reek@onl<strong>in</strong>e.nl<br />

4


<strong>Vrijwilligerswerk</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

<strong>Humanitas</strong> aan Zee<br />

P/a Hoekse Br<strong>in</strong>k 219<br />

3151 GB Hoek van Holland<br />

Telefoon: 0174-31 56 00<br />

Activiteiten waarbij vrijwilligers on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g<br />

bie<strong>de</strong>n:<br />

• helpen <strong>in</strong> het Trefpunt bij <strong>de</strong> koffie<br />

• helpen bij <strong>de</strong> maaltij<strong>de</strong>n; zowel bij <strong>de</strong><br />

warme maaltij<strong>de</strong>n als <strong>de</strong><br />

broodmaaltij<strong>de</strong>n<br />

• rondbrengen van <strong>de</strong> maaltij<strong>de</strong>n<br />

• spelletjes doen met <strong>de</strong> bewoners<br />

• wan<strong>de</strong>len met <strong>de</strong> bewoners<br />

• begelei<strong>de</strong>n bij bezoek aan arts <strong>in</strong><br />

ziekenhuis<br />

• begelei<strong>de</strong>n bij uitstapjes.<br />

• begelei<strong>de</strong>n bij muziek<br />

• begelei<strong>de</strong>n bij (bar-)activiteiten<br />

• rolstoelon<strong>de</strong>rhoud.<br />

Br<strong>in</strong>ktoren<br />

(80 levensloopbestendige won<strong>in</strong>gen)<br />

Herman Visserhuis / Duynstaete<br />

(56 levensloopbestendige huurwon<strong>in</strong>gen en<br />

30 levensloopbestendige koopwon<strong>in</strong>gen)<br />

Bertus Bliekhuis<br />

(46 ver<strong>zorg</strong><strong>in</strong>gshuisplaatsen)<br />

Vrijwilligerscoörd<strong>in</strong>ator:<br />

Annemieke Ouwerkerk<br />

aouwerkerk@sticht<strong>in</strong>ghumanitas.nl<br />

<strong>Humanitas</strong>-Charlois<br />

Carnissedreef 280<br />

3084 NN Rotterdam<br />

Telefoon: 010-493 62 00<br />

Activiteiten waar vrijwilligers voor kunnen<br />

wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong>gezet hebben betrekk<strong>in</strong>g op:<br />

• het verenig<strong>in</strong>gsleven<br />

• het restaurant<br />

• cliënten bezoeken<br />

• on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> technische<br />

dienst<br />

• helpen <strong>in</strong> <strong>de</strong> tu<strong>in</strong><br />

• helpen bij <strong>de</strong> dierenver<strong>zorg</strong><strong>in</strong>g<br />

• begelei<strong>de</strong>n bij uitstapjes,<br />

• helpen bij <strong>de</strong> uitleen van boeken<br />

Verpleeghuis Hannie Dekhuijzen (154 verpleeghuisplaatsen)<br />

De Carnissedreef (105 servicewon<strong>in</strong>gen en 34<br />

plaatsen Ziekenhuis Verplaatste Zorg)<br />

Het Bourgondische Hof (127 levensloopbestendige<br />

won<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> voorbereid<strong>in</strong>g)<br />

Nancy Zeelenberg (130 won<strong>in</strong>gen met <strong>zorg</strong><br />

en dienstverlen<strong>in</strong>g)<br />

Vrijwilligerscoörd<strong>in</strong>ator:<br />

Astrid Langstraat<br />

alangstraat@sticht<strong>in</strong>ghumanitas.nl<br />

5


<strong>Vrijwilligerswerk</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

<strong>Humanitas</strong>-IJsselmon<strong>de</strong><br />

Van Langendonckstraat 51<br />

3076 SH Rotterdam<br />

Telefoon: 010-419 04 00<br />

Activiteiten waarbij vrijwilligers assistentie<br />

verlenen:<br />

• bezoeken van bewoners <strong>in</strong>dividueel<br />

gericht (wan<strong>de</strong>len, boodschapje doen,<br />

bezoek brengen aan <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rboer<strong>de</strong>rij)<br />

• on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g bie<strong>de</strong>n bij diverse activiteiten<br />

(bakactiviteit, crea-activiteit,<br />

beauty activiteit, bewegen buiten, hersengymnastiek,<br />

spelletjes activiteit.)<br />

• begelei<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> bewoners tij<strong>de</strong>ns het<br />

koffie-uurtje.<br />

• begelei<strong>de</strong>n van bewoners bij <strong>de</strong> b<strong>in</strong>go en<br />

busreizen<br />

• meewerken met diverse grote activiteiten<br />

en rolstoelvierdaagse.<br />

• begelei<strong>de</strong>n van bewoners van en naar het<br />

ziekenhuis.<br />

• begelei<strong>de</strong>n van bewoners bij <strong>de</strong> groenactiviteiten.<br />

• begelei<strong>de</strong>n van bezoekers en bewoners<br />

van ons her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gsmuseum Jan Meertensflat<br />

Jan Meertensflat (162 won<strong>in</strong>gen met <strong>zorg</strong> en<br />

dienstverlen<strong>in</strong>g)<br />

De Weter<strong>in</strong>g (76 ver<strong>zorg</strong><strong>in</strong>gshuisplaatsen)<br />

IJsselburgh (196 servicewon<strong>in</strong>gen)<br />

Vrijwilligerscoörd<strong>in</strong>ator:<br />

Marianne Verstralen<br />

mverstralen@sticht<strong>in</strong>ghumanitas.nl<br />

Terras van restaurant Jan Meertens<br />

<strong>Humanitas</strong>-Feijenoord<br />

Persoonshaven 650<br />

3071 CL Rotterdam<br />

Telefoon: 486 57 77<br />

Activiteiten waarbij vrijwilligers assistentie<br />

verlenen:<br />

• helpen <strong>in</strong> restaurant dagelijks tussen<br />

10.00 en 18.30 uur<br />

• hulp rondom <strong>de</strong> maaltij<strong>de</strong>n bij kle<strong>in</strong>schalig<br />

wonen<br />

• bewoners begelei<strong>de</strong>n naar arts <strong>in</strong> ziekenhuis<br />

• begeleid<strong>in</strong>g bij uitstapjes<br />

• begeleid<strong>in</strong>g op <strong>de</strong> af<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g kle<strong>in</strong>schalig<br />

wonen<br />

• begelei<strong>de</strong>n bij evenementen<br />

• bewoners een bezoekje brengen.<br />

Putselaan<br />

(58 levensloopbestendige won<strong>in</strong>gen)<br />

De Steenplaat<br />

(122 ver<strong>zorg</strong><strong>in</strong>gshuisplaatsen)<br />

Vrijwilligerscoörd<strong>in</strong>ator:<br />

Fatiha Benchallal<br />

fbenchallal@sticht<strong>in</strong>ghumanitas.nl<br />

6


Vrijwilligersprojecten bij <strong>de</strong><br />

maatschappelijke dienstverlen<strong>in</strong>g<br />

Aktie Frisse Lucht<br />

Pieter <strong>de</strong> Hoochweg 110<br />

3024 BH Rotterdam<br />

Telefoon: 010 – 425 01 18<br />

‘Aktie Frisse Lucht’ is een project van<br />

Sticht<strong>in</strong>g <strong>Humanitas</strong> dat zich richt op het<br />

organiseren van logeervakanties voor Rotterdamse<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong> sociaal-economisch<br />

moeilijke omstandighe<strong>de</strong>n. <strong>Humanitas</strong><br />

biedt <strong>de</strong>ze k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren een <strong>zorg</strong>eloze vakantie<br />

aan bij gastgez<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

prov<strong>in</strong>cies.<br />

Na aanmeld<strong>in</strong>g door een verwijzen<strong>de</strong><br />

<strong>in</strong>stantie neemt een vrijwilliger contact op<br />

met <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs/ver<strong>zorg</strong>ers en wordt het<br />

k<strong>in</strong>d thuis bezocht. De vrijwilliger <strong>in</strong>formeert<br />

<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs/ver<strong>zorg</strong>ers na<strong>de</strong>r over het<br />

project en neemt <strong>de</strong> gegevens van<br />

het k<strong>in</strong>d op.<br />

Vrijwilligerscoörd<strong>in</strong>ator:<br />

Jolanda Verschuren<br />

afl@sticht<strong>in</strong>ghumanitas.nl<br />

Buddy<strong>zorg</strong><br />

Pieter <strong>de</strong> Hoochweg 110<br />

3024 BH Rotterdam<br />

Telefoon: 010 – 425 01 15<br />

Buddy’s bie<strong>de</strong>n sociaal-emotionele on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g<br />

aan mensen met een ernstige<br />

chronische of levensbedreigen<strong>de</strong> ziekte.<br />

Buddy’s zijn vrijwilligers die geduren<strong>de</strong><br />

1 à 2 jaar een dag<strong>de</strong>el per week beschikbaar<br />

hebben. Zij staan mensen bij <strong>in</strong> hun<br />

ziekteproces door aandacht te hebben, te<br />

luisteren, mee te <strong>de</strong>nken en afleid<strong>in</strong>g te<br />

bie<strong>de</strong>n. Op basis van gelijkwaardigheid<br />

en we<strong>de</strong>rzijds respect ontwikkelt zich een<br />

vertrouwensrelatie van waaruit <strong>de</strong> buddy<br />

<strong>de</strong> persoon die ziek is kan bijstaan <strong>in</strong> zijn of<br />

haar dagelijkse leven.<br />

Vrijwilligerscoörd<strong>in</strong>ator:<br />

Elly Beks<br />

budddy<strong>zorg</strong>@sticht<strong>in</strong>ghumanitas.nl<br />

7


Vrijwilligersprojecten bij <strong>de</strong><br />

maatschappelijke dienstverlen<strong>in</strong>g<br />

Home-Start<br />

Rotterdam Noord<br />

Eudokiaple<strong>in</strong> 32<br />

3037 BT Rotterdam<br />

Telefoon: 010-265 39 30<br />

Rotterdam Zuid<br />

Maashaven OZ 218<br />

3072 HS Rotterdam<br />

Telefoon: 010-419 61 93<br />

Home-Start biedt een steuntje <strong>in</strong> <strong>de</strong> rug<br />

aan gez<strong>in</strong>nen met jonge k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren. De<br />

vrijwilligers van Home-Start hebben zelf<br />

ervar<strong>in</strong>g met opvoe<strong>de</strong>n en gaan één keer<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> week langs bij een vast gez<strong>in</strong>. Zij<br />

bie<strong>de</strong>n een luisterend oor, praktische hulp<br />

en vriendschap aan ou<strong>de</strong>rs met jonge<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren tot en met 6 jaar. De gez<strong>in</strong>nen<br />

geven zelf aan op welke gebie<strong>de</strong>n zij meer<br />

steun wensen: hun vragen staan centraal.<br />

Home- Start wil met het programma het<br />

zelfvertrouwen van ou<strong>de</strong>rs vergroten en<br />

hun sociale relaties versterken.<br />

home-start@sticht<strong>in</strong>ghumanitas.nl<br />

8


Vrijwilligersprojecten bij <strong>de</strong><br />

maatschappelijke dienstverlen<strong>in</strong>g<br />

Maatjesproject<br />

Pieter <strong>de</strong> Hoochweg 110<br />

3024 BH Rotterdam<br />

Telefoon: 010-425 01 04<br />

Vrijwilligers van het Maatjesproject bie<strong>de</strong>n<br />

kortduren<strong>de</strong>, praktische en sociale on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g<br />

aan mensen met een ernstig<br />

chronische of levensbedreigen<strong>de</strong> ziekte of<br />

aandoen<strong>in</strong>g.<br />

De <strong>de</strong>elnemers aan het project zijn mensen<br />

die niet of nauwelijks een beroep kunnen<br />

doen op familie en vrien<strong>de</strong>n.<br />

Het Maatjesproject koppelt een vrijwilliger<br />

aan een <strong>de</strong>elnemer en neemt daarbij ie<strong>de</strong>rs<br />

wensen als uitgangspunt. Het Maatjesproject<br />

biedt begeleid<strong>in</strong>g per activiteit. Bij<br />

maatjes staan menselijke kwaliteiten centraal.<br />

Ie<strong>de</strong>re twee maan<strong>de</strong>n is er een gezamenlijke<br />

bijeenkomst met an<strong>de</strong>re maatjes.<br />

Vrijwilligerscoörd<strong>in</strong>ator:<br />

Joke Veraart<br />

jveraart@sticht<strong>in</strong>ghumanitas.nl<br />

Maatjesproject PMW<br />

Pieter <strong>de</strong> Hoochweg 110<br />

3024 BH Rotterdam<br />

Telefoon: 010-221 17 15<br />

B<strong>in</strong>nen het maatjesproject van Prostitutie<br />

Maatschappelijk Werk (PMW) wor<strong>de</strong>n<br />

slachtoffers van mensenhan<strong>de</strong>l en prostituees<br />

die uit het vak willen stappen, gekoppeld<br />

aan een vrijwilliger.<br />

Verblijfsprocedures voor slachtoffers van<br />

mensenhan<strong>de</strong>l kunnen lang duren. Dit veroorzaakt<br />

onzekerheid en stress. De dagen<br />

duren lang. Een dagbested<strong>in</strong>g v<strong>in</strong><strong>de</strong>n of<br />

een nieuw sociaal netwerk opbouwen is<br />

niet altijd makkelijk. Ook voor uitstappen<strong>de</strong><br />

prostituees is het lastig om nieuwe contacten<br />

te leggen. Daarom kan een maatje veel<br />

betekenen voor <strong>de</strong> cliënten van PMW.<br />

Vrijwilligerscoörd<strong>in</strong>ator:<br />

Miranda van Prooijen<br />

mvanprooijen@sticht<strong>in</strong>ghumanitas.nl<br />

9


Vrijwilligersprojecten bij <strong>de</strong><br />

maatschappelijke dienstverlen<strong>in</strong>g<br />

Samen Reïntegreren<br />

Pieter <strong>de</strong> Hoochweg 110<br />

3024 BH Rotterdam<br />

Telefoon: 010-425 01 91<br />

Het project Samen Reïntegreren richt zich<br />

op een succesvolle terugkeer van ex-ge<strong>de</strong>t<strong>in</strong>eer<strong>de</strong>n<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> maatschappij. Vrijwilligers<br />

bezoeken ge<strong>de</strong>t<strong>in</strong>eer<strong>de</strong>n en begelei<strong>de</strong>n<br />

ex-ge<strong>de</strong>t<strong>in</strong>eer<strong>de</strong>n.<br />

Na hun perio<strong>de</strong> van <strong>de</strong>tentie, is het voor<br />

ex-ge<strong>de</strong>t<strong>in</strong>eer<strong>de</strong>n namelijk niet gemakkelijk<br />

terug te keren <strong>in</strong> <strong>de</strong> maatschappij.<br />

Vandaar dat veel ex-ge<strong>de</strong>t<strong>in</strong>eer<strong>de</strong>n uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk<br />

terugvallen <strong>in</strong> hun ou<strong>de</strong> patroon, om<br />

vervolgens weer met justitie <strong>in</strong> aanrak<strong>in</strong>g<br />

te komen. Om recidive gedrag tegen te<br />

gaan, probeert ‘Samen Reïntegreren’ <strong>de</strong><br />

overgang naar <strong>de</strong> samenlev<strong>in</strong>g soepeler te<br />

laten verlopen. De begeleid<strong>in</strong>g v<strong>in</strong>dt plaats<br />

zolang bei<strong>de</strong> partijen ((ex-)ge<strong>de</strong>t<strong>in</strong>eer<strong>de</strong> en<br />

vrijwilliger) dit nodig achten en bestaat uit<br />

mentale, maar vooral ook praktische begeleid<strong>in</strong>g.<br />

Vrijwilligerscoörd<strong>in</strong>ator:<br />

Rebecca Lei<strong>de</strong>lmeijer<br />

samenreïntegreren@sticht<strong>in</strong>ghumanitas.nl<br />

Sociaal isolement<br />

Pieter <strong>de</strong> Hoochweg 110<br />

3024 BH Rotterdam<br />

Telefoon: 010-425 01 24<br />

Het project richt zich op ou<strong>de</strong>ren <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

gemeente Rotterdam, die om welke re<strong>de</strong>n<br />

dan ook reeds <strong>in</strong> een sociaal isolement leven<br />

dan wel een verhoogd risico lopen om<br />

<strong>in</strong> een sociaal isolement te geraken, en die<br />

(weer) actief aan <strong>de</strong> samenlev<strong>in</strong>g willen (leren)<br />

<strong>de</strong>elnemen. Dit doen we door vrijwilligers<br />

<strong>in</strong> te zetten bij <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>ren thuis en<br />

activiteiten te organiseren op <strong>de</strong> Pieter <strong>de</strong><br />

Hoochweg. Tevens organiseren we lunches<br />

en gespreksgroepen <strong>in</strong> een aantal Huizen<br />

van <strong>Humanitas</strong> waarbij we vrijwilligers<br />

<strong>in</strong>zetten.<br />

Vrijwilligerscoörd<strong>in</strong>ator:<br />

Astrid Arts<br />

ou<strong>de</strong>renproject@sticht<strong>in</strong>ghumanitas.nl<br />

10


Vrijwilligersprojecten bij <strong>de</strong><br />

maatschappelijke dienstverlen<strong>in</strong>g<br />

Steun bij Verlies en Rouw<br />

Pieter <strong>de</strong> Hoochweg 110<br />

3024 BH Rotterdam<br />

Telefoon: 010-425 01 99<br />

Het project ‘Steun bij Verlies en Rouw’ is<br />

een project dat zich <strong>in</strong>zet om mensen die<br />

een dierbaar persoon hebben verloren<br />

te on<strong>de</strong>rsteunen bij <strong>de</strong> verwerk<strong>in</strong>g van<br />

het verlies. Mensen willen graag met een<br />

onafhankelijk persoon praten over hetgeen<br />

ze doormaken. Wij bie<strong>de</strong>n zowel <strong>in</strong>dividuele<br />

trajecten als groepsbijeenkomsten. De<br />

werkwijze is afhankelijk van <strong>de</strong> doelgroep.<br />

Bij k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren maken we veel<br />

gebruik van creatieve mid<strong>de</strong>len, bij volwassenen<br />

verloopt <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g meestal<br />

<strong>in</strong> gespreksvorm. Doelgroep: k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren,<br />

jongeren en volwassenen.<br />

Vrijwilligerscoörd<strong>in</strong>ator:<br />

Annette Hartlief<br />

sbvr@sticht<strong>in</strong>ghumanitas.nl<br />

Vrijwillige thuisadm<strong>in</strong>istratie<br />

p/a Pieter <strong>de</strong> Hoochweg 110<br />

3024 BH Rotterdam<br />

Telefoon: 010-211 02 33<br />

Het doel van Thuisadm<strong>in</strong>istratie is tij<strong>de</strong>lijke<br />

on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g bie<strong>de</strong>n aan cliënten<br />

die problemen hebben op het gebied van<br />

adm<strong>in</strong>istratie en f<strong>in</strong>anciën. De vrijwilliger<br />

on<strong>de</strong>rsteunt <strong>de</strong> cliënt thuis bij het or<strong>de</strong>nen<br />

en archiveren van papieren, het maken<br />

van een budgetplan, het aanvragen van<br />

toeslagen en voorzien<strong>in</strong>gen en het <strong>in</strong> kaart<br />

brengen van schul<strong>de</strong>n. Samen werken ze<br />

toe naar f<strong>in</strong>anciële zelfredzaamheid van <strong>de</strong><br />

cliënt. Vrijwilligers zijn een mooie aanvull<strong>in</strong>g<br />

op <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> hulpverlen<strong>in</strong>g omdat<br />

ze meer tijd beschikbaar hebben.<br />

Vrijwilligerscoörd<strong>in</strong>ator:<br />

Marieke Boeije<br />

thuisadm<strong>in</strong>istratie@humanitas-rotterdam.nl<br />

11


Sticht<strong>in</strong>g <strong>Humanitas</strong><br />

Postbus 37137<br />

3005 LC Rotterdam<br />

Meer <strong>in</strong>formatie v<strong>in</strong>dt u op<br />

www.sticht<strong>in</strong>ghumanitas.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!