14.11.2014 Views

download - Urban Unlimited

download - Urban Unlimited

download - Urban Unlimited

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Regionale luchthavens<br />

Masterclass Academie voor Bouwkunst Rotterdam 1<br />

De luchtvaart wereldwijd en in het bijzonder in Europa is constant aan<br />

verandering onderhevig. De veranderingen volgen elkaar sinds de<br />

liberalisatie van de luchtvaart eind jaren ’80 snel op.<br />

Een belangrijk gegeven daarbij is dat de markt steeds meer wordt<br />

opgesplitst in twee delen, die van de traditionele luchtvaartmaatschappijen<br />

(KLM/Air France) en die van de prijsvechters (Transavia, Ryanair, EasyJet).<br />

Voor de eerste categorie is concentratie op een of twee centrale<br />

luchthavens (Schiphol of Parijs Charles-De-Gaulle) steeds belangrijker.<br />

Vanuit deze “hubs” worden zowel intercontinentale als Europese vluchten<br />

uitgevoerd.<br />

Een deel van prijsvechters positioneert zich op regionale luchthavens<br />

(Londen Luton, Beauvais, Charleroi, Hahn) in de buurt van de grote<br />

luchthavens en bevolkingscentra. Het aanbod van en naar de regionale<br />

luchthavens is de laatste vijf jaar spectaculair toegenomen.<br />

1


Inleiding Schiphol<br />

Masterclass “De stad gaat altijd door”<br />

Academie voor Bouwkunst<br />

Stratagem Group<br />

Margreet Hak<br />

Stratagem is een onderzoeksbureau dat zich bezighoudt met complexe<br />

strategische kwesties, veelal in de luchtvaartwereld. De plaats van de<br />

luchthaven Schiphol op de economische kaart van Nederland is een veel<br />

onderzocht terrein. Stratagem is in 1994 opgericht, heeft van 1998-2004<br />

onder de vlag van RAND Europe geopereerd en sinds 1994 weer<br />

zelfstandig. Stratagem in de afgelopen jaren veel onderzoek verricht naar<br />

de rol van regionale luchthavens in Nederland en zijn we betrokken geweest<br />

bij een groot Europees onderzoek waarin luchthavens en luchthavenregio’s<br />

in West-Europa met elkaar raakvlakken onderzochten. Ook heeft<br />

Stratagem, samen met andere partijen uitgebreid onderzoek gedaan naar<br />

ontwikkelingsperspectieven voor Rotterdam Airport, in opdracht van de<br />

gemeente Rotterdam. Vestigingsklimaat en bereikbaarheid zijn telkens<br />

terugkerende kwesties in vraagstukken met betrekking tot de<br />

concurrentiekracht van Nederland.<br />

2


Van gras tot luchthaven tot hub<br />

• 1916:<br />

– Landing van drie Farmanvliegtuigen van de Nederlandse<br />

Luchtvaartafdeling op gras in Haarlemmermeer<br />

• 1930:<br />

– Drie keer per dag lijndienst naar Londen, Brussel, Parijs<br />

– Vierde luchthaven van Europa (na Parijs, Londen, Wenen)<br />

• 1937:<br />

– Luchthavenconcepten uit VS:<br />

• Vervanging gras door beton: vroegtijdig anticiperen op gebruik<br />

zwaardere vliegtuigen<br />

• Concept: driebanenstelsel (echter toen slechts één uitgevoerd)<br />

• 1949:<br />

– Plan Dellaert: uitbreiding Schiphol<br />

• 1967:<br />

– Het “nieuwe” Schiphol<br />

• 2000:<br />

– Mainport<br />

Masterclass Academie voor Bouwkunst Rotterdam 3<br />

Nederlands beleid na de Eerste Wereldoorlog was sterk gericht op<br />

verbetering van de infrastructuur. De oprichting van de KLM in 1919 en in<br />

hetzelfde jaar de Nederlandsche Vliegtuigenfabriek van Anthony Fokker,<br />

was voor de overheid een belangrijke stap in het verbeteren van de<br />

verbinding met de koloniën. Ook lokale overheden, de gemeenten Den<br />

Haag, Amsterdam en Rotterdam, deden er alles aan om luchtvaart naar<br />

zich toe te trekken. Poststukken, passagiers en vracht werden in de eerste<br />

vliegtuigen vervoerd. De prijs van een vliegticket voor een passagier lag niet<br />

ver boven het niveau van een eerste klasse trein- of bootticket.<br />

Na de tweede Wereldoorlog was het Europese luchtverkeer de eerste tak<br />

van internationaal vervoer die zich herstelde. De reparatie van startbanen<br />

en het inrichten van provisorische luchthavenfaciliteiten kostten minder tijd<br />

dan het herbouwen van bruggen, wegen en spoorlijnen. Verder zorgde het<br />

internationale verkeer voor stroom buitenlandse deviezen. Voor expansie<br />

was minder geld. Het luchtverkeer ontwikkelde zich sneller dan de daarvoor<br />

noodzakelijke luchthaveninfrastructuur.<br />

3


Netwerkontwikkeling na WOII<br />

• Londen meest aangevlogen bestemming binnen Europese<br />

netwerk<br />

• Overzeese gebiedsdelen: binnen een jaar diensten naar de<br />

koloniën<br />

• Berlijn niet langer verkeersknooppunt<br />

Masterclass Academie voor Bouwkunst Rotterdam 4<br />

De verwoesting Berlin Tempelhof en de vierdeling van de stad resulteerde<br />

in het einde van Berlijn als luchtverkeersknooppunt. Alle luchtverkeer op<br />

West-Berlijn was voorbouden aan Pan American, BEA en Air France.<br />

In 1950 was Amsterdam, na Londen en Parijs, ondanks het veel kleinere<br />

verzorgingsgebied, de meest aangevlogen luchthaven van Europa.<br />

Frankfurt verwierf pas in 1960 een vergelijkbare verkeersstroom.<br />

Daarnaast ontstond een seizoensgebonden netwerk van luchtverbindingen<br />

met chartervliegtuigen. De ongelijke economische ontwikkeling in NW en Z<br />

Europa zorgde ervoor dat Nederlanders meer uit gingen geven aan<br />

vakanties.<br />

Het ging hier niet om hoofdsteden maar om verbindingen met regionale<br />

bevolkingscentra in NW Europa en kleine vliegvelden, met name in Spanje.<br />

Het eerste levende bewijs van de luchtvaart als kracht in de economische<br />

ontwikkeling (betonnen badplaatsen ipv vissersdorpjes).<br />

4


Luchtvaart<br />

• De vraag naar luchttransport groeit jaarlijks wereldwijd met<br />

5 a 6 %.<br />

• De Nederlandse luchtvaartsector heeft een omzet van bijna<br />

EUR 10 miljard.<br />

• Werkgelegenheid in Nederland: 60.000 fte’s in zes<br />

segmenten:<br />

– Luchttransport van passagiers en vracht (luchthaven en<br />

verkeersleiding)<br />

– Defensie (Luchtmacht en Marine)<br />

– Maakindustrie (nieuwbouw van vliegtuigcomponenten en<br />

motoren, incl. ingenieursbureaus)<br />

– Ontwikkeling, aanleg, inrichting en uitrusting van vliegvelden<br />

– Kennisinstituten (onderwijs en onderzoek)<br />

Masterclass Academie voor Bouwkunst Rotterdam 5<br />

Hoewel Nederland niet meer beschikt over een eigen vliegtuigfabrikant,<br />

sinds het faillissement van Fokker in 1996, is er nog veel industrie, voor een<br />

deel voortgekomen uit Fokker.<br />

Ook beschikt Nederland over een uitgebreid kennisnetwerk op het gebied<br />

van vliegtuigindustrie en zijn ook op alle onderwijsniveaus vliegtuigbouw- en<br />

onderhoudsopleidingen.<br />

Stork Aerospace verricht belangrijke opdrachten voor grote buitenlandse<br />

spelers, zoals Airbus. Ook MKB’s in de vliegtuigindustrie hebben een goede<br />

naam in het buitenland.<br />

Een belangrijk deel van de werkzaamheden speelt zich af in Maintenance,<br />

Repair and Overhaul (MRO). Stork/Fokker Services en KLM E&M<br />

(Engineering and Maintenance) nemen zo’n 70 % van de omzet voor hun<br />

rekening en het midden- en kleinbedrijf de overige 30 %.<br />

5


• Luchthaven:<br />

– Een luchthaven is een geheel van een of meer startbanen met<br />

bijbehorende gebouwen waar afhandeling van vracht en<br />

passagiers plaats kan vinden (Rigas Doganis).<br />

• Noodzakelijk operationele diensten<br />

– (verkeersleiding, beveiliging)<br />

• Verkeersondersteunende diensten<br />

– a/c: schoonmaak, bevoorrading (brandstof, bagage,<br />

voeding)<br />

– passagiersafhandeling<br />

• Commerciële activiteiten<br />

Masterclass Academie voor Bouwkunst Rotterdam 6<br />

6


Mainport<br />

• Strategisch concept:<br />

– Vervoersknooppunt waar verschillende modaliteiten bij elkaar<br />

komen<br />

– Nationaal-economische uitstraling<br />

– Gunstig effect op werkgelegenheid<br />

– Versterking van de rol van logistiek centrum binnen één Europa<br />

– Knooppunt van stromen mensen, goederen, geld, informatie,<br />

kennis, cultuur<br />

• Rotterdam/Schiphol:<br />

– Speerpunt voor de Nederlandse economie<br />

Masterclass Academie voor Bouwkunst Rotterdam 7<br />

Het systeem van bilaterale verdragen moest plaatsmaken voor<br />

geliberaliseerde overeenkomsten waardoor het streven naar nieuwe<br />

expansiemogelijkheden werd gestimuleerd.<br />

Er ontstond een concentratietendens in de richting van megacarriers. Deze<br />

beconcurreerden elkaar met andere vervoerssystemen. Nieuw hierbij was<br />

dat luchthavens een actieve rol speelden.<br />

De organisatie van het luchtverkeer ontwikkelde zich steeds meer naar een<br />

situatie waarin slechts voor enkele Europese luchthavens een prominente<br />

rol zou zijn weggelegd en waarbij marktpositionering aan betekenis won.<br />

De luchthavens hadden er alle belang bij zich actief te profileren. Schiphol<br />

vertaalde dit naar het mainportconcept.<br />

7


Mainportstrategie<br />

• Gemeenschappelijk initiatief van de sector:<br />

– KLM/Air France<br />

– Schiphol<br />

– Luchtverkeersleiding Nederland<br />

• Rol voor regionale luchthavens bij uitplaatsing vluchten<br />

• Overheidsbeleid:<br />

– Nota Ruimte (VROM), Nota Mobiliteit (V&W)<br />

– Project Mainport Schiphol<br />

– Monitoring Evaluatie Implementatie Schipholbeleid<br />

– Privatiseringskwestie<br />

Masterclass Academie voor Bouwkunst Rotterdam 8<br />

De mainportontwikkelingsstrategie is een gezamenlijk intiatief van de sector<br />

om de luchthaven de ruimte te geven door te groeien naar 600.000 tot<br />

800.000 vliegtuigbewegingen. Bij het accommoderen van deze groei<br />

zouden regionale luchthavens (Lelystad, Rotterdam en Eindhoven) rond<br />

2010 een belangrijke rol kunnen spelen bij het uitplaatsen van vluchten van<br />

Schiphol omdat tegen die tijd, bij de huidige groeiverwachtingen, de fysieke<br />

capaciteit van Schiphol niet meer voldoende zal zijn.<br />

Bij het gedwongen uitplaatsen gaat het om vakantievluchten, vrachtvluchten<br />

en ad hoc charters.<br />

Voorwaarde voor de mainportstrategie is dat Schiphol een sterk Europees<br />

en intercontinentaal luchtvaartnetwerk moet hebben om de economische<br />

aantrekkelijkheid van de Randstad te kunnen waarborgen. Echter de<br />

thuismarkt van de Randstad is te klein om een concurrerend netwerk alleen<br />

op herkomst- en bestemmingsverkeer bedrijfseconomisch te<br />

rechtvaardigen. Om die reden is het Schipholnetwerk opgebouwd uit drie<br />

kritische componenten:<br />

-Herkomst/bestemmingspassagiers<br />

-Transferpassagiers<br />

-Luchtvracht<br />

Herkomst/bestemmingspassagiers, d.w.z. passagiers die niet overstappen<br />

naar een volgende bestemming, en in het bijzonder diegenen die een<br />

zakelijk reismotief hebben, vormen daarbij de basis van de<br />

mainportstrategie.<br />

8


Economische aspecten<br />

• Schiphol “banenmotor”<br />

– Luchthaven<br />

– Luchtvaartmaatschappijen<br />

– Toeleveranciers<br />

– Andere bedrijvigheid<br />

• Werkgelegenheid:<br />

– Direct<br />

– Indirect<br />

– Voorwaarts<br />

Masterclass Academie voor Bouwkunst Rotterdam 9<br />

De directe werkgelegenheid omvat de werkgelegenheid bij o.a. luchtvaartmaatschappijen,<br />

afhandelingbedrijven, douane, politie, schoonmaakbedrijven, horeca, beveiligingsbedrijven.<br />

We gaan uit van het verband tussen passagiersaantallen en directe werkgelegenheid,<br />

waarin een lineair patroon te zien is, nl. 1 arbeidsplaats voor 1.000 passagiers.<br />

De indirecte werkgelegenheid gaat over de toeleveranciers. We zijn voorzichtig met het<br />

geven van prognoses hierover; het meerekenen van werkgelegenheid van bijvoorbeeld de<br />

hotelbranche, wordt door veel partijen gedaan, waardoor er dubbelingen kunnen<br />

plaatsvinden en de uitkomsten oneigenlijk zijn uitvergroot.<br />

Voorwaartse werkgelegenheid is het gevolg van vestiging van nieuwe, nietluchtvaartgerelateerde<br />

bedrijven, voornamelijk als gevolg van het verbeteren van het<br />

vestigingsklimaat van de “catchment area” van de luchthaven.<br />

Onderzoek<br />

ACI/York (2004):<br />

950 directe FTE’s per mln passagiers, totaal (direct en indirect) factor 3<br />

RAND Europe/Stratagem (2004):<br />

Regionale luchthavens 750-1100 FTE per mln. passagiers, indirecte<br />

werkgelegenheid onduidelijk Regioplan gebruikt factor 2<br />

Schiphol 2003 (bijdrage BNP 2%, directe werkgelegenheid 57.000, indirect 63.000)<br />

9


Werkgelegenheid rond Europese luchthavens<br />

Relatie passagiersaantallen en werkgelegenheid:<br />

• Sommige regio’s (Beieren, Øresund) met kleine luchthavens zijn in staat<br />

om een hoger inkomen per hoofd van de bevolking te realiseren dan in de<br />

randstad.<br />

• Mainportparadox:<br />

– Mainportbeheerders zien mainports als mogelijkheid om opbrengsten te<br />

verhogen<br />

– Gebruikers streven naar kostenverlaging.<br />

Masterclass Academie voor Bouwkunst Rotterdam 10<br />

Is de mainport van werkelijk toegevoegde waarde voor een regio of ligt dit<br />

meer aan het feit dat er een luchthaven aanwezig is? De grafiek geeft een<br />

overzicht van een aantal Europese luchthavenregio’s die een luchthaven in<br />

hun gebied hebben.<br />

Mainports blijken gevangen in een paradox. Mainportbeheerders zien<br />

mainports als mogelijkheid om opbrengsten te verhogen. Dit kan door het<br />

ontwikkelen van een groot aantal activiteiten, zoals betaalde<br />

parkeervoorzieningen, het oprichten van winkelcentra, horeca en diverse<br />

ontspanningsactiviteiten, zoals casino’s dragen. Gebruikers streven naar<br />

kostenverlaging en zo min mogelijk oponthoud en zijn daardoor meer<br />

gebaat bij activiteiten van de luchthaven die ervoor zorgen dat vertragingen<br />

tot een minimum worden beperkt, dan dat de tijd die moet worden<br />

doorgebracht tijdens vertragingen, wordt veraangenaamd door<br />

winkelaanbod en ontspanningsactiviteiten.<br />

10


Europese luchthavens<br />

> 400.000 passagiers<br />

Masterclass Academie voor Bouwkunst Rotterdam 11<br />

11


Europese luchthavens<br />

< 400.000 passagiers<br />

Masterclass Academie voor Bouwkunst Rotterdam 12<br />

12


Ontwikkeling luchthavens<br />

Middelen<br />

Beheerder landingsbanen<br />

Exploitant luchthaven<br />

Exploitant luchtvaartterrein<br />

Vliegtuigen<br />

Lange termijn<br />

Schaal<br />

Tijd<br />

Masterclass Academie voor Bouwkunst Rotterdam 13<br />

13


Ontwikkeling luchthavens<br />

Middelen<br />

Klant centraal<br />

-Detailhandel<br />

-Verkoopkanalen<br />

Airport City Concept<br />

Beheerder<br />

Exploitant luchthaven<br />

Exploitant luchtvaartterrein<br />

Asset based<br />

-Groothandel<br />

-Schaalvoordelen<br />

Tijd voor organisatie<br />

Masterclass Academie voor Bouwkunst Rotterdam 14<br />

14


Eigendom<br />

• Eigendom en beheer door overheid<br />

• Nationale luchthavenautoriteit verantwoordelijk voor beheer<br />

• Nationale luchthavenautoriteit verantwoordelijk voor beheer<br />

luchthaven en burgerluchtvaart-infrastructuur (vb. Singapore)<br />

• Private onderneming met (beperkte) aansprakelijkheid (alle<br />

aandelen in handen van de overheid): UK, Ierland, Mexico,<br />

Thailand<br />

– Birmingham is in handen van 6 district councils<br />

– Basel/Mulhouse valt onder Franse en Zwitserse autoriteit<br />

– Schiphol: Nederland, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam,<br />

gemeente Rotterdam **<br />

• Private onderneming (BAA)<br />

Masterclass Academie voor Bouwkunst Rotterdam 15<br />

15


Ondernemingsstructuur Schiphol<br />

• Nieuw op te richten NV Nationale Luchthaven Schiphol<br />

moest (commerciële) belangen Rotterdam en Amsterdam<br />

behartigen<br />

• NV Schiphol in voorbereiding sinds 1938<br />

• Opgericht in 1958<br />

• Van overheidsbedrijf naar “zelfstandig” bedrijf<br />

• Schiphol naar de beurs: overheid als toezichthouder<br />

Masterclass Academie voor Bouwkunst Rotterdam 16<br />

16


Amsterdam - Rotterdam<br />

• Spelers beheerskwestie Schiphol:<br />

– Waterstaat<br />

– Gemeente Amsterdam<br />

– Ministerie van Oorlog<br />

• Ontwikkeling Waalhaven op initiatief van gemeente Rotterdam:<br />

– KLM landingsrechten en gebruik hangar<br />

– Directe subsidieverlening aan buitenlandse luchtvaartmaatschappijen<br />

• Schiphol in 1926 in eigendom van gemeente Amsterdam (dienst<br />

gemeentelijke handelsinrichtingen): commerciële belangen<br />

• Strijd wordt gewonnen door Schiphol vanwege slechte<br />

bereikbaarheid Waalhaven<br />

Masterclass Academie voor Bouwkunst Rotterdam 17<br />

Vliegveld Waalhaven, aangelegd door de gemeente Rotterdam (1921)<br />

maakte grote kans om nationale luchthaven te worden. Er was sprake van<br />

om alle KLM-activiteiten, tot dusver in de Haarlemmeer uitgevoerd, naar de<br />

Waalhaven te halen. Uiteindelijk zorgde met name de slechte<br />

bereikbaarheid van de luchthaven ervoor dat dit niet doorging.<br />

17


Amsterdam – Rotterdam (2)<br />

1930<br />

• Landzijdige bereikbaarheid Schiphol<br />

– Passagiers per KLM-bus van Leidseplein naar Schiphol<br />

2004<br />

• Landzijdige bereikbaarheid Rotterdam Airport<br />

– Passagiers per Transaviabus van Amsterdam CS naar<br />

Rotterdam Airport<br />

Masterclass Academie voor Bouwkunst Rotterdam 18<br />

18


Ruimtelijk perspectief<br />

• Schiphol heeft van oudsher<br />

een kleine eigen markt.<br />

• Locatie slechts ruimte voor<br />

een regionaal vliegveld<br />

– beperkt aantal Europese<br />

verbindingen.<br />

– terwijl juist de verbindingen<br />

het echte belang voor de regio<br />

vormen.<br />

– Mainport is hier heel<br />

bijzonder.<br />

Masterclass Academie voor Bouwkunst Rotterdam 19<br />

Londen versus Randstad:<br />

Bron: KLM, Wolkenridder, 1948<br />

19


Ruimtelijk perspectief<br />

De Randstad is als stedelijk gebied nog steeds relatief dunbevolkt<br />

Chicago O’Hare<br />

Schiphol<br />

1.000.000 vluchten 440.000 vluchten<br />

Bron: NAI, Rotterdam<br />

Masterclass Academie voor Bouwkunst Rotterdam 20<br />

20


Haalbaarheid Maintenance Boulevard<br />

• MKB’s in vliegtuigonderhoud.<br />

• Volop werkgelegenheid.<br />

• Weinig of geen samenwerking met collegabedrijven.<br />

• Klanten willen steeds meer naar een onestopshop.<br />

• Samenwerking:<br />

– Behoefte: uitbreiding scope<br />

– Noodzaak: alleen opdrachten als ook andere werkzaamheden worden<br />

uitgevoerd<br />

• Haalbaarheidsondezoek<br />

– Zijn er business cases die gemeenschappelijk kunnen worden opgepakt?<br />

– Is er een locatie waar de bedrijven zich gezamenlijk zouden kunnen vestigen?<br />

– Onderzoek september-november door 12 vliegtuigonderhoudsbedrijven en drie<br />

luchthavens (Maastricht, Eindhoven, Twente).<br />

• Uniek concept in Nederland<br />

• Ook overheidsinitiatieven tot stimulering van onderhoudsactiviteiten:<br />

Maintenance Valley, branche-overstijgend<br />

Masterclass Academie voor Bouwkunst Rotterdam 21<br />

Faillissement van Fokker leverde uiteindelijk een groot aantal kleine<br />

bedrijven op: in onderhoud- en maakindustrie.<br />

Een aantal bedrijven is (nog) gevestigd in voormalige Fokkergebouwen op<br />

Schiphol Oost.<br />

Weinig of geen samenwerking door onbekendheid en aard van de<br />

werkzaamheden.<br />

Najaar 2005: behoefte om te clusteren sterk neergezet door MKB’s.<br />

Voorjaar 2006: initiatieven om mogelijkheden tot samenwerking te<br />

onderzoeken “Maintenance Boulevard”:<br />

Zijn er business cases die gemeenschappelijk kunnen worden<br />

opgepakt?<br />

Is er een locatie waar de bedrijven zich gezamenlijk zouden kunnen<br />

vestigen?<br />

Haalbaarheidsonderzoek in september-november door 12<br />

vliegtuigonderhoudsbedrijven en drie luchthavens.<br />

Ambities Schiphol: bedrijvigheid naar zich toetrekken, echter, is hier wel<br />

plaats voor kleine onderhoudsbedrijven?<br />

Focus: logistieke bedrijvigheid<br />

Ondersteuning van luchtvrachtactiviteiten<br />

Twee deelnemende bedrijven: www.qaps.nl, www.jetsupport.nl<br />

21


En tenslotte<br />

• Een luchthaven is niet te verplaatsen<br />

• Een luchtvaartmaatschappij wel<br />

• Komt de stad naar de luchthaven of de luchthaven naar de<br />

stad?<br />

• Groei is nergens onbeperkt of zorg voor een goede conditie<br />

en stevige schoenen!<br />

Masterclass Academie voor Bouwkunst Rotterdam 22<br />

Binnen Nederland zijn in het verleden diverse andere locaties onderzocht,<br />

variërend van het bouwen op water (Markerwaard, Noordzee) tot het<br />

verplaatsen van de luchthaven op land (Haarlemmermeer,<br />

Rotterdam/Maasvlakte) in het verdere verleden. Het is niet de verwachting<br />

dat de komende 25 jaar de Schipholoperaties ergens anders in Nederland<br />

zullen worden voortgezet en uitgebreid.<br />

De samenwerking van KLM en Air France doet vrezen dat Nederland, net<br />

als België misschien over een aantal jaren geen “homecarrier” meer heeft.<br />

Dit zou grote gevolgen kunnen hebben voor het netwerk.<br />

De uitbreidingsambities van Schiphol bracht de luchthaven dichterbij de<br />

woonomgeving, terwijl ook de woonkernen om Schiphol heen zich<br />

uitbreidden en in een aantal gevallen richting de luchthaven. Het<br />

woongebied dat nu in de buurt van geluidsproducerende vliegtuigen zit, is<br />

daarmee substantieel uitgebreid.<br />

De ambities van iedere luchthaven hebben beperkingen. Wanneer een<br />

kritisch punt is bereikt, zal men over moeten gaan tot een nieuw systeem,<br />

soms is dat een extra terminal. Luchthavens als Frankfurt of Bangkok laten<br />

deze beperking zien door de lange afstanden die moeten worden afgelegd<br />

om van trein of parkeergarage bij de gate aan te komen.<br />

22


Luchthaven in zee<br />

Nederland<br />

• Markerwaard<br />

• Noordzee (Flyland)<br />

Hongkong<br />

Osaka<br />

Masterclass Academie voor Bouwkunst Rotterdam 23<br />

23


Stratagem Group<br />

Lange Voorhout 72<br />

2514 EH Den Haag<br />

www.stratagemgroup.nl<br />

hak@stratagemgroup.nl<br />

Tel.: 070 42 72 480<br />

Fax: 070 365 75 84<br />

Masterclass Academie voor Bouwkunst Rotterdam 24<br />

Bronnen<br />

Bouwens, Drs. A.M.C.M., Dierikx, dr. M.L.J., Tachtig jaar Schiphol, Op de<br />

drempel van de lucht, Den Haag, Sdu, 1996<br />

Van den Broek, L., Nabielek, K., Atlas of Airports in Northwest Europe,<br />

substudy of Project Regional Airports in NWE, Ruimtelijk Planbureau, Den<br />

Haag, januari 2005<br />

Doganis, Rigas, The Airport Business, Routledge, London, 1992<br />

Nyfer,<br />

Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart, diverse<br />

publicaties, 2005 - 2006<br />

Stratagem Strategic Research BV, Ontwikkelingsperspectieven Rotterdam<br />

Airport, september 2005<br />

Stratagem Strategic Research BV, diverse publicaties, 2003-2006<br />

24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!