01.01.2015 Views

Rotodate 07_nl1-2-3-be_c3 - Roto Smeets

Rotodate 07_nl1-2-3-be_c3 - Roto Smeets

Rotodate 07_nl1-2-3-be_c3 - Roto Smeets

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ROTOdate<br />

VIERMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN ROTO SMEETS<br />

NR. 7 - DECEMBER 2005<br />

(Wist u dat…<br />

Drukwerk en verkeersborden<br />

worden steeds kleuriger.<br />

Voor één op de twaalf mannen<br />

is dat alleen maar verwarrend:<br />

zij zijn kleurenblind.”


2<br />

( FORMAAT )<br />

Elk nummer van deze nieuwsbrief ‘<strong><strong>Roto</strong>date</strong>’ wordt op een<br />

ander formaat gemaakt en zal telkens een voor<strong>be</strong>eld zijn van<br />

één of meerdere voordelen. Bewaar deze nieuwsbrieven daarom<br />

goed of geef ze aan uw creatieven. Zo kunt u al in de ontwerpfase<br />

van uw publicatie rekening houden met de voordelen van<br />

een papierformaat.<br />

Meet Slim Jim<br />

DEZE EDITIE VAN ROTODATE BETEKENT WELLICHT EEN<br />

EERSTE KENNISMAKING MET SLIM JIM.<br />

SLIM JIM STAAT VOOR EEN NETTO DRUKFORMAAT<br />

VAN 175 MM (b) MAAL 285 MM (h) NETTO EN IS HIER-<br />

DOOR AANTREKKELIJK EN VOORDELIG.<br />

Aantrekkelijk niet alleen door een identieke papieroppervlakte<br />

de vele vormtechnische<br />

op A4-formaat. Het<br />

mogelijkheden, maar ook tijdschrift, de folder of de<br />

omdat de drukpers een derde catalogus kent een handzaam,<br />

meer pagina’s drukt op in opvallend formaat en is<br />

totaal hetzelfde papieroppervlakte<br />

gemakkelijk op te <strong>be</strong>rgen.<br />

als het klassieke A4-for-<br />

maat.<br />

De drukkosten van een uitgave<br />

van 32-pagina’s Slim Jim<br />

“Slim Jim heeft zijn<br />

aantrekkingskracht in<br />

de praktijk ruimschoots<br />

<strong>be</strong>wezen bij tijdschriften,<br />

zijn identiek aan een A4 met<br />

catalogi en folders.”<br />

24-pagina’s. Er kan ook als<br />

een A4 gelijmd worden. Slim<br />

Jim is dus niet alleen aantrekkelijk,<br />

maar ook nog eens<br />

voordelig.<br />

Ook is het mogelijk om de<br />

standaardhoogte van netto<br />

285 mm te verkleinen naar<br />

een klassiekere verhouding<br />

tussen hoogte en breedte,<br />

Slim Jim kent al vele toepassingen.<br />

Catalogi bijvoor<strong>be</strong>eld<br />

met kleinere, maar meer pagina’s:<br />

gunstig voor de indeling<br />

en presentatie van verschillende<br />

thema’s of onderwerpen.<br />

Slim Jim heeft meer body dan<br />

zodat de regels van de gulden<br />

snede geen geweld worden<br />

aangedaan. En inserts vragen<br />

vaak kleinere afmetingen om<br />

in variërende formaten van<br />

diverse publicaties te worden<br />

meegehecht.<br />

Kleurrijk<br />

Beste lezers,<br />

De drukkerijwereld <strong>be</strong>kent<br />

steeds meer kleur. En dan<br />

refereer ik uiteraard vooral<br />

aan de geavanceerde<br />

manier waarop tegenwoordig<br />

kleurendruk tot stand<br />

komt. Vroeger klonk het<br />

simpel: ‘Doe er wat rood<br />

of zwart bij’. Nu hanteren<br />

we kleurrijke termen als<br />

CMYK, RGB, InDesign,<br />

CS2 en Rips.<br />

Een scepticus kan zeggen<br />

dat de branche daardoor<br />

juist kleurloos is geworden.<br />

Niets is minder waar.<br />

Want de bits en bytes<br />

maken een regenboog aan<br />

sprekende kleuren mogelijk<br />

die voorheen ondenkbaar<br />

was.<br />

De moderne apparatuur<br />

van <strong>Roto</strong> <strong>Smeets</strong> interpreteert<br />

een set bits en bytes<br />

maar op één manier. De<br />

drukpers meet vervolgens<br />

of er tijdens het proces<br />

afwijkingen zijn van de<br />

oorsprong en corrigeert<br />

dan zichzelf.<br />

En dat is nog maar één van<br />

de vele standaardcontroles<br />

van <strong>Roto</strong> <strong>Smeets</strong> die<br />

garanderen dat uw drukwerk<br />

perfect wordt uitgevoerd.<br />

Want we brengen<br />

graag kleur in uw drukwerk,<br />

maar we maken het<br />

niet té bont natuurlijk…<br />

ROTOdate<br />

is een uitgave van <strong>Roto</strong> <strong>Smeets</strong>, een onderdeel van RSDB<br />

Verantwoordelijke uitgever: Marketing en Business Development,<br />

Zeverijnstraat 6, 1216 GK Hilversum, Nederland<br />

Concept en realisatie: Media Partners België<br />

René van Werkhoven<br />

(Algemeen Directeur<br />

<strong>Roto</strong> <strong>Smeets</strong>)


( KLEUR )<br />

Is uw grafisch<br />

<strong>be</strong>stand gereed<br />

om gedrukt<br />

te worden<br />

BIJ HET AANLEVEREN VAN GRAFISCHE BESTANDEN MAAKT ROTO SMEETS ONDERSCHEID<br />

TUSSEN DRUKGEREDE EN NIET-DRUKGEREDE BESTANDEN. WIJ PREFEREREN BIJ HET<br />

AANLEVEREN DRUKGEREDE BESTANDEN. DEZE BESTANDEN KUNT U OP VERSCHILLENDE<br />

MANIEREN AANLEVEREN, MAAR DE VOORKEUR GAAT UIT NAAR CERTIFIED PDF.<br />

Methode<br />

Certified PDF is geen softwarepakket, maar een<br />

methode van aanleveren. Open <strong>be</strong>standen heb<strong>be</strong>n<br />

meer kans op fouten; daarom geven wij de<br />

voorkeur aan het PDF-formaat. Het is een<br />

gefixeerd <strong>be</strong>stand waaraan weinig kan worden<br />

veranderd. Aan het PDF-<strong>be</strong>stand worden enkele<br />

eisen gesteld. Het <strong>be</strong>stand moet gecertificeerd zijn<br />

voor een <strong>be</strong>paalde drukmethode, bijvoor<strong>be</strong>eld<br />

vellenoffset, rotatieoffset of rotatiediepdruk.<br />

Die eisen zijn vervat in PDF-profielen waarin bijvoor<strong>be</strong>eld<br />

de resolutie van <strong>be</strong>eld- en lijnwerk is<br />

gedefinieerd en waarin staat in welke kleurmodus<br />

u het <strong>be</strong>eldmateriaal moet aanleveren. U kunt uw<br />

grafische <strong>be</strong>standen zelf al testen met deze profielen.<br />

Daarbij gebruikt u softwarepakketten zoals<br />

Instant PDF of PitStop Professional of PitStop<br />

Server. De controleprofielen zijn natuurlijk afgestemd<br />

op de instellingen ofwel job settings waarmee<br />

u het PDF-<strong>be</strong>stand maakt, bijvoor<strong>be</strong>eld met<br />

<strong>be</strong>hulp van de Distiller van Ado<strong>be</strong> Acrobat. Alle<br />

<strong>be</strong>nodigde PDF-profielen en job settings vindt u<br />

op onze website.<br />

CMYK of toch liever RGB<br />

Sinds jaar en dag zijn we gewend in de drukproceskleuren<br />

CMYK aan te leveren. Maar door de<br />

opkomst van digitale fotografie, die in RGB<br />

werkt, ontstaat de <strong>be</strong>hoefte om ook in de vormgevingsfase<br />

in RGB te gaan werken en pas in een<br />

latere fase te converteren naar CMYK. Daarom<br />

denkt de Ghent PDF Workgroup (een internationale<br />

denktankcommissie over PDF waarin <strong>Roto</strong><br />

<strong>Smeets</strong> actief deelneemt) al een tijdje na over<br />

controleprofielen voor Certified PDF in een volledige<br />

RGB-workflow. Deze groep ontwikkelt profielen<br />

die ervan uitgaan dat in de toekomst het<br />

<strong>be</strong>eldmateriaal in grafische PDF-<strong>be</strong>standen ook in<br />

RGB aangeleverd kan worden. De reden ligt voor<br />

de hand.<br />

1A of 3<br />

Ten aanzien van PDF <strong>be</strong>staan er twee echte ISOnormen.<br />

Alle huidige controleprofielen gaan uit van<br />

PDF/X-1A, de ISO-norm voor een drukgerede<br />

PDF waarin alle <strong>be</strong>elden in CMYK moeten zijn<br />

gedefinieerd. Dat <strong>be</strong>tekent dat vroeg in de prepressfase<br />

<strong>be</strong>elden vanuit de RGB-kleurruimte<br />

naar CMYK moeten zijn omgezet. Ze zijn dan<br />

feitelijk al gedefinieerd voor één <strong>be</strong>paald drukprocédé<br />

en één omschreven papiersoort.<br />

De andere ISO-norm <strong>be</strong>treft PDF/X-3, waarin<br />

RGB-<strong>be</strong>eld wel mag voorkomen. De <strong>be</strong>elden in<br />

dit <strong>be</strong>stand worden in een latere fase in de Raster<br />

Image Processor (RIP) geconverteerd naar CMYK.<br />

Deze manier van werken <strong>be</strong>tekent dat PDF’s<br />

geheel in RGB kunnen worden voor<strong>be</strong>reid en dat<br />

pas op het laatste moment nog <strong>be</strong>paald kan worden<br />

in welke druktechniek en op welk papier er<br />

gedrukt gaat worden. Dezelfde PDF kan dan<br />

gebruikt worden voor verschillende druktechnieken<br />

en/of papiersoorten.<br />

3


( KLEUR )<br />

Als u regelmatig met kleur werkt, zorg er dan<br />

voor dat de condities in uw werkomgeving min of<br />

meer constant zijn. Ervaring is van groot <strong>be</strong>lang!<br />

4<br />

Emoties maken<br />

kleur levendig<br />

Als we kleuren <strong>be</strong>schrijven, gebruiken we<br />

vaak niet-kleurtechnische aanduidingen,<br />

maar emotionele <strong>be</strong>grippen als warm, koud,<br />

rustig, druk, agressief en koel. De emotie die<br />

een kleur oproept <strong>be</strong>rust op een psychologische<br />

werking. Deze is gedeeltelijk inherent<br />

aan de kleur, maar ook cultureel <strong>be</strong>paald.<br />

De emotie die een kleur <strong>be</strong>werkstelligt gaat<br />

verder dan de kleurcode, maar heeft daar wel<br />

mee te maken. Rood roept leven, viriliteit en<br />

hartstocht op, maar ook strijd, toorn en agressie.<br />

Er kan een negatieve en een positieve<br />

emotie mee verbonden zijn. Een roodgekleurde<br />

verpakking voor een wasmiddel kan<br />

de consument het idee geven dat het gaten<br />

in het wasgoed maakt. Het gebruik van een<br />

koele kleur blauwgroen voor dezelfde verpakking<br />

geeft het <strong>be</strong>eld van een fris product,<br />

dat effectief is en toch aangenaam.<br />

Kleurnuances <strong>be</strong>palen of we blauw als koel of<br />

hard ervaren.<br />

Reclamemakers en ontwerpers passen kleur<br />

<strong>be</strong>wust toe in logo's, advertenties en promotionele<br />

acties, met meer of minder succes.<br />

Want kleurgebruik blijft voor een deel cultureel<br />

<strong>be</strong>paald en tijdgebonden. 'Modern' en<br />

'jong' was twintig jaar geleden bruin en<br />

groen, tegenwoordig zijn paars en geel weer<br />

in zwang.<br />

Een voor<strong>be</strong>eld: Bij <strong>Roto</strong> <strong>Smeets</strong> en andere drukkerijen<br />

komt het voor dat grafische <strong>be</strong>standen eerst<br />

in een vooroplage in vellenoffset worden gedrukt<br />

en dat daarna de hoofdoplage volgt in rotatie.<br />

In de huidige situatie moet de prepressafdeling<br />

dan twee keer separeren, omdat vellenoffset en<br />

rotatiedruk ieder een eigen CMYK-kleurprofiel<br />

hanteren. Als dat niet ge<strong>be</strong>urt, zal er sprake zijn<br />

van kwaliteitsverschillen. In PDF/X-3 echter<br />

komen af<strong>be</strong>eldingen in de RGB-kleurruimte in de<br />

PDF te staan. Daarmee is het eenvoudiger om<br />

voor ieder drukprocédé en papiersoort een optimaal<br />

<strong>be</strong>stand te maken.<br />

Groter kleur<strong>be</strong>reik<br />

Het kleur<strong>be</strong>reik van RGB is groter dan dat van<br />

CMYK. In principe kan conversie van PDF/X-3 in<br />

de RIP dus voordelen opleveren omdat per druktechniek<br />

en papiersoort dan de meest optimale<br />

kleurconversie plaatsvindt. Er zijn echter op dit<br />

moment wel nog enkele haken en ogen. Klanten<br />

blijken het nog vaak lastig te vinden deze andere<br />

denkwijze te volgen en het ontbreekt nog aan<br />

heldere richtlijnen en PDF-profielen. Bovendien<br />

moeten de Raster Image Processors er geschikt<br />

voor zijn en op de juiste manier worden ingesteld.<br />

De verwachting is dat de Ghent PDF Workgroup<br />

over ca. één tot anderhalf jaar PDF-profielen,<br />

settings en richtlijnen zal publiceren voor<br />

PDF/X-3 workflows die in de praktijk bruikbaar<br />

zullen zijn. Tot die tijd blijven we dus werken met<br />

PDF’s in CMYK.


Directe PDF-export vanuit InDesign<br />

Hiervoor werden de voordelen <strong>be</strong>schreven om in<br />

de workflow langer in de RGB-kleurruimte te blijven<br />

werken. Dit kan echter nu ook al toegepast<br />

worden zonder de kleurconversie naar de RIP te<br />

verplaatsen. Een methode om alle <strong>be</strong>elden nog in<br />

RGB te laten staan, is bijvoor<strong>be</strong>eld om de RGB<strong>be</strong>elden,<br />

die dan voorzien moeten zijn van een<br />

ICC-bronprofiel, in hoge resolutie RGB op te<br />

nemen in de Ado<strong>be</strong> InDesign opmaak en vervolgens<br />

een CMYK PDF te produceren middels<br />

directe export vanuit Ado<strong>be</strong> InDesign.<br />

Terwijl deze methode in Ado<strong>be</strong> InDesign CS1 in<br />

principe probleemloos verloopt, kan zo’n werkwijze<br />

met Ado<strong>be</strong> InDesign CS2 helaas op dit<br />

moment nog fout gaan. Ado<strong>be</strong> heeft met CS2 de<br />

settings gecentraliseerd, waardoor de instelling<br />

die op dat moment in Ado<strong>be</strong> Acrobat actief is,<br />

wordt overgenomen.<br />

“De ICC kunnen ook gebruikt worden<br />

om al in de vormgevingsfase op het<br />

<strong>be</strong>eldscherm een voorspelling te krijgen<br />

van het te verwachten drukresultaat.”<br />

De Ghent PDF Workgroup heeft dit probleem<br />

onderkend. Binnenkort zal hiervoor een workaround<br />

gepubliceerd worden. Een veilige methode<br />

is om vanuit InDesign CS2 de PDF via Acrobat<br />

Distiller te maken. Zodra er een <strong>be</strong>trouwbare<br />

workaround <strong>be</strong>schikbaar is voor CS2 zal deze ook<br />

door ons gepubliceerd worden. Het is dus verstandig<br />

regelmatig naar onze site te surfen!<br />

Gecertificeerd drukken<br />

met ISO-profielen<br />

Op onze website zijn alle settings en kleurprofielen<br />

gepubliceerd voor de drie drukmethoden die<br />

<strong>Roto</strong> <strong>Smeets</strong> toepast: vellenoffset, rotatiediepdruk<br />

en rotatieoffset. Voorzover deze al <strong>be</strong>schikbaar<br />

zijn voor de verschillende papiersoorten conformeert<br />

<strong>Roto</strong> <strong>Smeets</strong> zich aan de ISO-kleurprofielen<br />

van ECI (European Colour Initiative). Dit<br />

instituut ontwikkelde samen met Fogra de praktische<br />

kleurprofielen op basis van de ISO-specificaties<br />

waarin nauwkeurig is vastgelegd waaraan<br />

drukresultaten en kleurproeven moeten voldoen.<br />

<strong>Roto</strong> <strong>Smeets</strong> participeert in de ECI-werkgroep<br />

voor rotatie en helpt zo mee om tot internationaal<br />

( KLEUR )<br />

geaccepteerde kleurprofielen voor diverse papiersoorten<br />

te komen.<br />

De ICC-profielen die vanaf de website zijn te<br />

downloaden kunnen in de voor<strong>be</strong>reidingsfase<br />

gebruikt worden voor kleurconversie en voor het<br />

maken van kleurproeven. Daarnaast kunnen deze<br />

profielen ook gebruikt worden om al in de vormgevingsfase<br />

op het <strong>be</strong>eldscherm een voorspelling<br />

te krijgen van het te verwachten drukresultaat.<br />

Dat vereist echter wel een goede kennis van<br />

kleurmanagement, goede <strong>be</strong>eldschermen en<br />

<strong>be</strong>eldschermcalibratie. Desgewenst kunnen onze<br />

specialisten u helpen om uw kleurmanagement<br />

op orde te stellen.<br />

Wij zijn momenteel ook druk <strong>be</strong>zig om de ISOstandaard<br />

in alle rotatieoffset-<strong>be</strong>drijven op alle<br />

rotatiepersen te implementeren. Dat is mogelijk<br />

doordat wij investeerden in ingebouwde meet- en<br />

regelsystemen die continu metingen verrichten in<br />

LAB-waarden. De resultaten worden daarbij direct<br />

afgezet tegen en aangepast aan de ISO-standaard.<br />

Daardoor is er sprake van continue proces<strong>be</strong>waking.<br />

En dat levert uiteindelijk een meer 5<br />

constante en <strong>be</strong>tere drukkwaliteit op!<br />

Verschillen in kleur<br />

Kleur is niet statisch, maar voortdurend aan<br />

veranderingen onderhevig. Draai in plaats<br />

van een halogeenlamp een TL-buis in het<br />

plafond en de kleuren op uw <strong>be</strong>eldscherm<br />

veranderen. Is de zon weg dan ziet u andere<br />

kleuren op de afdruk van uw printer. En vlak<br />

uzelf vooral niet uit! Een zware werkdag<br />

maakt u vermoeid. Een kleur die 's morgens<br />

dof lijkt, kan 's middags te helder overkomen.<br />

De softwareprogramma's waarmee u werkt<br />

stellen meestal niet op exact dezelfde wijze<br />

kleur op het <strong>be</strong>eldscherm samen. Dat merkt<br />

u bijvoor<strong>be</strong>eld als u een logo maakt in een<br />

tekenpakket en dat plaatst in een tekstverwerkings-<br />

of DTP-programma. De kleur op<br />

het scherm verandert vaak, terwijl de afdruk<br />

op een printer ook verschillend kan zijn.


Elk papier <strong>be</strong>leef je anders<br />

IN DE PAPIERINDUSTRIE BESTAAN VERSCHILLENDE TINTEN PAPIER, ELK MET HUN EIGEN<br />

BELEVING. OOK IS BEKEND DAT KLEURPROFIELEN ERVOOR ZORGEN DAT DE GEWENSTE<br />

KLEUREN OP EEN BEPAALDE TINT PAPIER GOED TOT UITING KOMEN. MAAR WEET U OOK<br />

6<br />

DAT ELKE TINT PAPIER VAAK WEER EEN EIGEN ‘SHADE’ HEEFT<br />

Bert van Drie, verantwoordelijk voor<br />

de inkoop van papier bij <strong>Roto</strong> <strong>Smeets</strong><br />

Hilversum zegt: “Neem een LWC<br />

gecoat papier en leg enkele van deze<br />

papieren uit enkele Europese regio’s<br />

naast elkaar. Je zult merken dat ze<br />

verschillen. De Zuid-Europese landen<br />

gebruiken LWC met een rode (reddish)<br />

shade, terwijl in landen als Oostenrijk<br />

en Duitsland een gele (yellowish)<br />

shade te <strong>be</strong>speuren valt. In de Noord-<br />

Europese landen treffen we vaak een<br />

blauwe (blueish) shade aan.”<br />

De witheid van papier wordt uitgedrukt<br />

met een ISO-genormeerde brightness<br />

van bijvoor<strong>be</strong>eld 85% (van de absolute<br />

witheid van 100%). Hoe hoger het<br />

percentage, hoe witter het papier.<br />

Krantenpapier heeft bijvoor<strong>be</strong>eld een<br />

ISO-brightness van 59%, terwijl houtvrije<br />

papiersoorten waarden heb<strong>be</strong>n<br />

tussen de 95 en 98%. Als enkele LWCpapiersoorten<br />

bijvoor<strong>be</strong>eld een ISObrightness<br />

<strong>be</strong>zitten van 82%, dan is dat<br />

wel hetzelfde papier, maar er kan een verschil zijn in shade,<br />

dus met een reddish, met een yellowish (men noemt dit ook<br />

wel creamy) en met een blueish shade. De shade <strong>be</strong>paalt<br />

mede hoe het menselijk oog het papier <strong>be</strong>leeft. Blueish<br />

geeft voor het oog de “witste” <strong>be</strong>leving.<br />

De ISO-brightness drukken papierdeskundigen uit in<br />

een percentage van 100% wit papier. De waarde wordt<br />

<strong>be</strong>paald door de LAB-waarde uit het Cie LAB-model van<br />

het kleur<strong>be</strong>reik, een wetenschappelijke norm. LAB en shade<br />

<strong>be</strong>palen tesamen hoe het menselijke oog het papier <strong>be</strong>leeft.<br />

Belangrijk Meestal levert deze wijsheid bij het drukken<br />

geen problemen op. “Maar,” zegt Van Drie: “wanneer<br />

grote postorder<strong>be</strong>drijven in een korte periode hun catalogi<br />

laten drukken in miljoenenoplagen, kan één drukkerij dat<br />

niet drukken. Ook kan één papierconcern dat papier niet<br />

leveren. Daar zijn meerdere drukkerijen en papierleveranciers<br />

bij <strong>be</strong>trokken. De kans dat hetzelde papier dan meerdere<br />

shades vertoont, is aanwezig. De klant mag echter<br />

geen verschillen zien. Het postorder<strong>be</strong>drijf wil papier met<br />

exact hetzelfde gramsgewicht, meestal van 48 tot 54 gram<br />

per vierkante meter, maar ook dezelfde shade. Planning<br />

vooraf is in dat geval erg <strong>be</strong>langrijk, alsmede uniformering<br />

van de shade bij de diverse papierleveranciers.”


Goud & glitters op de pers<br />

( CASE )<br />

REDACTIES ZOEKEN ALTIJD DE GRENS OP VAN DE<br />

DRUKTECHNISCHE MOGELIJKHEDEN. VOORAL VAN DE<br />

TIJDSCHRIFTEN DIE IN DE KERSTTIJD VERSCHIJNEN,<br />

SPAT DE KLEURENCREATIVITEIT AF.<br />

Sebastiaan Beterams ziet als<br />

medewerker Production &<br />

sales support prachtige ontwerpen<br />

langskomen. “We<br />

heb<strong>be</strong>n vele mogelijkheden<br />

om tijdschriften extra te laten<br />

opvallen. Met goud- of zilverinkten<br />

bijvoor<strong>be</strong>eld, met foliedruk,<br />

(spot)vernis of (spot)<br />

UV-lak.”<br />

Sommige <strong>be</strong>werkingen kunnen<br />

direct op een van de rotatiepersen<br />

in Weert plaatsvinden,<br />

zoals het drukken met<br />

goud-, zilver- of zelfs bronsinkten.<br />

Tegelijkertijd kan de gehele<br />

omslag voorzien worden van<br />

een vernis dat een chique uitstraling<br />

geeft en de speciale<br />

“Een andere mogelijkheid is<br />

foliedruk. Dit vergt een aparte<br />

<strong>be</strong>werking die niet in-line op<br />

een rotatiepers kan. De omslagen<br />

krijgen dan als losse vellen<br />

een speciale <strong>be</strong>werking, waarbij<br />

inkten <strong>be</strong>schermt tegen<br />

de titel bijvoor<strong>be</strong>eld in<br />

<strong>be</strong>schadiging.<br />

goudfolie wordt gedrukt. Erg<br />

mooi is bijvoor<strong>be</strong>eld ook een<br />

bordeauxrode glitterfolie.”<br />

Een derde (off-line) optie is het<br />

lakken met spot-UV. We kunnen<br />

aan de UV-lak glitters toevoegen<br />

voor een extra feestelijk<br />

effect. “Het lijkt dan of het<br />

<strong>be</strong>eld of de tekst bovenop de<br />

pagina ligt, alsof het drukwerk<br />

in drie dimensies verschijnt.”<br />

Extra tijd voor deze bijzondere<br />

producties is er zelden.<br />

“Redacties willen zo lang<br />

mogelijk wachten, om met een<br />

zo actueel mogelijke omslag te<br />

verschijnen. Overigens zien we<br />

deze veredeling niet alleen aan<br />

het eind van het jaar. Voor<br />

omroeporganisatie Veronica<br />

bijvoor<strong>be</strong>eld maakten we rotatief<br />

geproduceerde omslagen<br />

met een in goudinkt gedrukte<br />

goudstaaf op het omslag. Dat<br />

zag er zeer overtuigend uit.”<br />

7


COLUMN<br />

Kleur <strong>be</strong>kennen<br />

Kleuren. Het uitkiezen ervan kan flinke discussies opleveren.<br />

Neem nu de heerd in onze achttiende eeuwse boerderij.<br />

We wilden het bijzondere karakter van deze ruimte eer<br />

aan doen door er een oorspronkelijke verfkleur voor te kiezen.<br />

Nadat er heel wat water door de zee was gegaan trokken<br />

we een conclusie: ossenbloedrood moest het worden.<br />

Een duidelijke keuze, zo dachten we. Tot we bij de schilder<br />

kwamen en ter plekke bleek dat de verschillende verffabrikanten<br />

er zo hun eigen ideeën op na houden over hoe<br />

deze kleur eruit dient te zien. Over smaak valt dus kennelijk<br />

wel degelijk te twisten.<br />

Het wordt nog aardiger wanneer we in ons vak, de uitgeefen<br />

grafische sector, over kleuren discussiëren. Nog maar<br />

even geleden stonden we bij het drukken van een tijdschrift<br />

of special samen aan de pers. “Doe maar wat meer<br />

rood”, was dan een regelmatig gehoorde uitspraak. Het<br />

lijkt echter wel alsof we het over de grijze oudheid heb<strong>be</strong>n.<br />

We vinden dat kleur tegenwoordig moet kunnen worden<br />

gedefinieerd in bits en bytes. Heel zwart-wit eigenlijk,<br />

maar werkt dat wel CMYK, RGB, InDesign, CS2, Rips,<br />

ziet het u niet groen en geel voor de ogen Je zult maar<br />

vormgever zijn.<br />

Toch is er wel degelijk sprake van een goede ontwikkeling.<br />

Een set bits en bytes kan namelijk door de moderne apparatuur<br />

van <strong>Roto</strong> <strong>Smeets</strong> maar op één manier worden geïnterpreteerd.<br />

Tussen die data en de uiteindelijke drukplaat<br />

of -cilinder die ervan wordt vervaardigd zit geen licht. De<br />

drukpers meet vervolgens of er tijdens het proces afwijkingen<br />

zijn van de oorsprong en corrigeert zichzelf. Alles in<br />

orde zult u denken. Nou, zonder dat u er mij van <strong>be</strong>ticht<br />

een zwartkijker te zijn, bijna. Er zijn toch nog enkele witte<br />

plekken op de landkaart.<br />

De ontwikkeling van workflow-systemen en software gaat<br />

zo snel, dat sommige fabrikanten de rode draad uit het oog<br />

dreigen te verliezen. Al die setjes data die tegenwoordig<br />

over internet worden rondgepompt, worden ergens aangemaakt,<br />

gemanipuleerd en uiteindelijk verwerkt tot digitale<br />

of conventionele media. In verschillende systemen, met<br />

verschillende software. Laten nu enkele van die producenten<br />

heel slimme oplossingen heb<strong>be</strong>n <strong>be</strong>dacht, maar ze<br />

onvoldoende met elkaar heb<strong>be</strong>n gedeeld. Dan kan het zo<br />

maar ge<strong>be</strong>uren dat u een PDF op de mat van uw drukker<br />

laat vallen die leidt tot verrassende, maar on<strong>be</strong>doelde<br />

resultaten. Daarom is er ingangscontrole voordat wij het<br />

groene licht geven voor uw data. En daarom is <strong>Roto</strong><br />

<strong>Smeets</strong> een van de oprichters van de Ghent PDF<br />

Workgroup, een internationaal platform waarin softwarefabrikanten<br />

en grafische leveranciers zijn verenigd.<br />

ROTOdate<br />

<strong>Roto</strong> <strong>Smeets</strong><br />

Zeverijnstraat 6<br />

1216 GK Hilversum<br />

Tel. 035 625 89 11<br />

www.rotosmeets.nl<br />

Het is <strong>be</strong>langrijk dat wij onze inspanningen om nog <strong>be</strong>ter<br />

en efficiënter te gaan werken, op elkaar blijven afstemmen.<br />

Voor je het weet gaan al die bits en bytes een eigen<br />

leven leiden. Je zou er grijze haren van krijgen.<br />

Met een vriendelijke groet,<br />

Alec Bergsma<br />

Sales Director<br />

International Publishers

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!