18.01.2015 Views

onthaalbrochure - AZ Sint-Maarten

onthaalbrochure - AZ Sint-Maarten

onthaalbrochure - AZ Sint-Maarten

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Welkom in het <strong>AZ</strong> <strong>Sint</strong>-<strong>Maarten</strong>


Waar staat het <strong>AZ</strong> <strong>Sint</strong>-<strong>Maarten</strong> voor<br />

Onze slogan ‘Uw welzijn verdient onze beste zorg’ vat de essentie van het <strong>AZ</strong> <strong>Sint</strong>-<strong>Maarten</strong> samen.<br />

We willen een ziekenhuis zijn waar competente en enthousiaste mensen u de beste zorg en<br />

dienst verlenen. Daarbij staat u als patiënt centraal. U bent een partner in het zorgtraject waarbij<br />

warme en persoonlijke contacten met respect voor sociale, maatschappelijke en levensbeschouwelijke<br />

context belangrijk zijn.<br />

Wij staan open voor vernieuwing en delen onze kennis met interne en externe partners. Kwaliteit<br />

en patiëntveiligheid zijn dagdagelijkse aandachtspunten. Op deze manier kunnen we u een kwaliteitsvolle<br />

zorg aanbieden.<br />

Uw welzijn verdient<br />

onze SINT - MAARTEN beste zorg<br />

ALGEMEEN ZIEKENHUIS<br />

CMYK<br />

Grijs = 0 - 0 - 0 - 45<br />

Groen = 100 - 0 - 30 - 7<br />

CMYK<br />

Grijs = 0 - 0 - 0 - 45<br />

Groen = 100 - 0 - 30 - 7


Inhoud<br />

blz.<br />

Welkom 2<br />

1. Vóór uw opname<br />

1.1. Wat brengt u mee 4<br />

1.2. Wie verwittigt u van uw opname 4<br />

1.3. Wat laat u thuis 4<br />

1.4. Kamerkeuze 5<br />

1.5. Hospitalisatieverzekering 5<br />

2. Dag van opname<br />

2.1. Aanmelding 7<br />

3. Tijdens uw verblijf<br />

3.1. Zorg en behandeling 9<br />

3.2. Hygiëne 10<br />

3.3. Maaltijden 11<br />

3.4. Dienstverlening 12<br />

3.5. Bezoekregeling 13<br />

4. Uw ontslag<br />

4.1. Praktisch 15<br />

4.2. Financiële regeling 15<br />

5. Begeleidingsdiensten<br />

5.1. Sociale dienst 17<br />

5.2. PsychoSociaal Support Team 18<br />

5.3. Pastorale dienst 19<br />

5.4. Interculturele bemiddeling 19<br />

6. Kwaliteitsvolle zorg 21<br />

7. Uw rechten<br />

7.1. Ombudsdienst 23<br />

7.2. Privacy en beroepsgeheim 23<br />

8. Bouwen aan de toekomst 24


Welkom<br />

Beste patiënt,<br />

Alle medewerkers van het <strong>AZ</strong> <strong>Sint</strong>-<strong>Maarten</strong> heten u welkom.<br />

U mag erop vertrouwen dat wij alles in het werk stellen zodat uw verblijf zo aangenaam<br />

mogelijk verloopt.<br />

Via deze <strong>onthaalbrochure</strong> willen we u alvast wegwijs maken in ons ziekenhuis.<br />

Met uw vragen en wensen kan u ook terecht bij onze medewerkers. Zij helpen u graag<br />

verder. Neem ook een kijkje op onze website. U vindt er heel wat informatie over ons<br />

ziekenhuis en onze werking: www.azsintmaarten.be<br />

Wij danken u voor uw vertrouwen en wensen u een vlot en spoedig herstel.<br />

Namens alle ziekenhuismedewerkers<br />

Jan Ennekens<br />

algemeen directeur<br />

2<br />

CMYK<br />

Grijs = 0 - 0 - 0 - 45<br />

Groen = 100 - 0 - 30 - 7


1. Vóór uw opname<br />

3


Uw opname verloopt vlotter wanneer u zich goed voorbereidt.<br />

Hieronder vindt u een lijst met aandachtspunten.<br />

1.1. Wat brengt u mee<br />

Administratieve gegevens<br />

Identiteitskaart<br />

Opnamekaart (zie blz. 5)<br />

Mutualiteitsgegevens (indien geen elektronische identiteitskaart)<br />

Naam, adres en telefoonnummer van de persoon tot wie het ziekenhuis<br />

zich kan wenden tijdens uw verblijf<br />

Indien hospitalisatieverzekering: verzekeringskaart en/of formulier bestemd<br />

voor de verzekeringsmaatschappij<br />

Afdeling materniteit: trouwboekje<br />

Medische gegevens<br />

(Verwijs)brief van uw (huis)arts<br />

Geneesmiddelen die u neemt (bij voorkeur in de oorspronkelijke verpakking)<br />

Medische documenten (radiografieën, resultaten van vorige en van preoperatieve<br />

onderzoeken,..)<br />

Vooraf in te vullen vragenlijsten (indien van toepassing)<br />

Persoonlijke benodigdheden<br />

Toiletgerief (oa. handdoeken, washandjes)<br />

Aangepaste kledij (ondergoed, nachtkledij, pantoffels en kamerjas)<br />

Eventueel ontspanningsbenodigdheden (bv. lectuur,...)<br />

Afdeling pediatrie: speelgoed, knuffel<br />

Afdeling psychiatrie: voldoende dagkledij<br />

Afdeling geriatrie: voldoende dagkledij, schoeisel (gesloten en zonder hoge hakken)<br />

Bij arbeidsongeval<br />

Naam en adres van de werkgever<br />

Naam en adres van de verzekeringsmaatschappij van uw werkgever<br />

Polisnummer van deze verzekering<br />

Datum van het ongeval<br />

Formulieren van de werkgever die moeten ingevuld worden door de behandelende arts<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Geef diefstal geen kans!<br />

Laat grote geldsommen of waardevolle<br />

voorwerpen thuis. Indien u deze toch<br />

nodig hebt, berg ze dan veilig op of<br />

geef ze in bewaring. Het <strong>AZ</strong> <strong>Sint</strong>-<strong>Maarten</strong><br />

is niet verantwoordelijk voor verlies<br />

of diefstal.<br />

1.2. Wie verwittigt u van uw opname<br />

1.3. Wat laat u thuis<br />

• Uw verzekeringsmaatschappij bv. bij hospitalisatieverzekering<br />

• Uw huisarts<br />

• Uw werkgever<br />

• Uw ziekenfonds<br />

• Grote geldsommen<br />

• Waardevolle voorwerpen<br />

• Juwelen<br />

• Bederfbare voedingswaren<br />

4


1.4. Kamerkeuze<br />

Sta vooraf stil bij de keuze van het type kamer.<br />

Uw kamerkeuze beïnvloedt uw factuurbedrag.<br />

Welke kamer u ook kiest, de kwaliteit van de behandeling en de verzorging<br />

blijft dezelfde. Een duurdere kamer biedt enkel meer comfort<br />

en privacy.<br />

Voor het verblijf op een éénpersoonskamer rekent het ziekenhuis een<br />

kamersupplement aan per verpleegdag. Ook de geneesheer-specialisten<br />

kunnen een supplement op hun honoraria aanrekenen.<br />

Welke kamertypes vindt u bij ons<br />

• een gemeenschappelijke kamer<br />

• een tweepersoonskamer<br />

• een éénpersoonskamer<br />

Wat als uw voorkeurkamer niet beschikbaar is<br />

Het aantal éénpersoonskamers is beperkt. Wenst u een éénpersoonskamer<br />

en is deze niet meer vrij, dan krijgt u een bed in een<br />

gemeenschappelijke of tweepersoonskamer tot er opnieuw een éénpersoonskamer<br />

beschikbaar is.<br />

Wat wanneer de patiënt zelf zijn kamerkeuze niet kan ondertekenen<br />

Bij opname vraagt de onthaalbediende aan de patiënt om de kamerkeuze<br />

te ondertekenen. Wanneer de patiënt dit zelf niet kan, vraagt<br />

men aan de familie om dit in opdracht te doen. Enkel meerderjarigen<br />

kunnen een kamerkeuze ondertekenen.<br />

Belangrijk is dat dit gebeurt binnen de 24 uur na opname, nadien<br />

vervalt het voorkeursrecht op een éénpersoonskamer.<br />

1.5. Hospitalisatieverzekering<br />

Neem vóór uw opname in ons ziekenhuis uw hospitalisatieverzekeringspolis<br />

door of neem contact op<br />

met uw verzekeringsinstantie. Zo weet u tijdig in<br />

welke kosten uw verzekering precies tussenkomt.<br />

Breng bij uw opname de benodigde documenten (bevestigingsbrief,<br />

verzekeringkaart,…) mee. Als u aangesloten bent bij een verzekeringsmaatschappij<br />

die een akkoord heeft met het ziekenhuis en als<br />

alle formulieren in orde zijn maakt ons ziekenhuis uw oplegkosten<br />

rechtstreeks over aan de verzekeringsmaatschappij. In andere gevallen<br />

dient u zelf uw opname aan te geven en uw rekeningen over te<br />

maken aan uw verzekeringsmaatschappij.<br />

Maatschappijen die een akkoord hebben met het <strong>AZ</strong> <strong>Sint</strong>-<strong>Maarten</strong>:<br />

• Assurcard<br />

Doe aangifte van uw opname telefonisch of via de kiosk<br />

opgesteld in de inkomhal van het ziekenhuis.<br />

• DKV<br />

Geef uw verzekeringskaart af bij opname, de aangifte wordt<br />

bij uw inschrijving uitgevoerd.<br />

• Medi-Assistance of Medi-Link<br />

Breng uw verzekering vooraf tijdig op de hoogte van uw opname.<br />

Zij sturen u en het ziekenhuis een bevestigingsbrief.<br />

Vermeld uw aansluiting duidelijk bij de opname.<br />

Rooming-in<br />

Indien nodig kan een begeleidend persoon - mits betaling - bij een<br />

patiënt overnachten in het ziekenhuis.<br />

U kan dit bespreken met uw behandelende arts of de hoofdverpleegkundige<br />

van de afdeling.<br />

5


2. Dag van opname<br />

6


2.1. Aanmelding<br />

Patiëntidentificatiebandje<br />

De dag van opname neemt u een ticket aan de zuil in de inkomhal van het ziekenhuis. Op dit<br />

ticket staat uw volgnummer. Wanneer op de grote TV-schermen uw volgnummer verschijnt,<br />

is het uw beurt. De onthaalbediende overloopt met u de opname en vult de nodige administratieve<br />

gegevens in. Geef hier ook uw opnamekaart (*) af en de eventuele formulieren (*) die<br />

u meekreeg om vooraf in te vullen.<br />

Tijdens het opnamegesprek bevestigt u uw kamerkeuze door de opnameverklaring te ondertekenen.<br />

Wenst u telefoon op uw kamer, meldt dit dan tijdens het gesprek.<br />

Er wordt ook naar uw huisarts gevraagd. Wij brengen immers uw huisarts op de hoogte van<br />

uw opname en ontslag. Zo kan uw huisarts een optimale opvolging garanderen na uw ontslag<br />

uit het ziekenhuis. Wenst u dit niet dan kan u dat tijdens het opnamegesprek melden.<br />

Als het opnamegesprek is afgerond, mag u naar de verpleegafdeling. Een verpleegkundige<br />

neemt daar met u alle praktische afspraken door en zal u enkele inlichtingen vragen die belangrijk<br />

zijn voor uw verzorging: uw medicatiegebruik, een eventueel dieet, contactpersonen<br />

en andere aandachtspunten.<br />

Bij opname in het ziekenhuis ontvangt u<br />

van de onthaalbediende een patiëntidentificatiebandje.<br />

Kijk na of uw naam correct<br />

op het bandje staat.<br />

Dit identificatiebandje wordt rond uw pols<br />

bevestigd voor u naar de verpleegafdeling<br />

vertrekt. Iedere opgenomen patiënt<br />

draagt zo’n bandje. Gelieve het identificatiebandje<br />

tijdens uw verblijf in het ziekenhuis<br />

aan te houden. Dit garandeert uw<br />

veiligheid en laat medewerkers toe om u<br />

op elk moment correct te identificeren.<br />

(*) Opnamekaart en vooraf in te vullen formulieren<br />

Tijdens uw consultatie hebt u van<br />

uw arts een inschrijvingskaart<br />

ontvangen met daarop vermeld de<br />

datum en het uur van uw opname in<br />

het ziekenhuis.<br />

Voor een heelkundige ingreep<br />

ontvangt u geen inschrijvingskaart.<br />

U ontvangt in de plaats een<br />

opnamebundel met een aantal<br />

formulieren die u vooraf dient in te<br />

vullen.<br />

Geen bandje<br />

• Vraag dit dan zo snel mogelijk aan<br />

één van onze medewerkers.<br />

• Werd het bandje verwijderd, vraag<br />

dan onmiddellijk een nieuw bandje.<br />

7


3. Tijdens uw verblijf<br />

8


3.1. Zorg en behandeling<br />

Verpleegkundige verzorging<br />

U krijgt verzorging op verschillende tijdstippen van de dag. De verpleegkundigen zullen in de<br />

mate van het mogelijke alle verzorging afstemmen op uw behoeften en gewoonten. Zij hebben<br />

ook oog voor de mate waarin u uzelf kunt verzorgen. In onderling overleg kan u afspreken<br />

voor welke activiteiten u zelf wilt instaan.<br />

Uw behandelende arts<br />

Elke dag kan u als patiënt uw behandelende arts raadplegen tijdens de patiëntenronde. Indien<br />

uw familie de arts wenst te spreken kunnen zij steeds een afspraak maken via de hoofdverpleegkundige.<br />

Begeleidingsdiensten<br />

Tijdens uw verblijf kan u beroep doen op enkele begeleidingsdiensten zoals sociale dienst,<br />

psychosociaal support team, pastorale dienst en interculturele bemiddeling. Informatie en<br />

contactgegevens vindt u vanaf bladzijde 17.<br />

Enkele afspraken<br />

• U mag als patiënt enkel roken op de<br />

toegestane plaatsen.<br />

• Wanneer u de verpleegafdeling verlaat,<br />

verwittig dan een verpleegkundige.<br />

Draag hierbij ook steeds een<br />

kamerjas.<br />

• Respecteer de rust van uw medepatiënten.<br />

• Begeef u enkel op de afdeling waar<br />

u bent gehospitaliseerd of moet zijn<br />

voor onderzoek of behandeling.<br />

• Het ziekenhuis sorteert afval.<br />

Deponeer daarom uw afval steeds in<br />

de juiste afvalbak. Hou scherpe voorwerpen<br />

apart en bezorg ze aan de<br />

schoonmaakploeg of de verpleging.<br />

Pendelen tussen de drie campussen tijdens<br />

uw verblijf<br />

Het <strong>AZ</strong> <strong>Sint</strong>-<strong>Maarten</strong> overkoepelt drie campussen, één te Duffel en twee te Mechelen. Bepaalde<br />

disciplines zijn op één van deze campussen gecentraliseerd. Indien u tijdens uw opname<br />

een onderzoek of behandeling moet ondergaan op een andere campus, verzorgt het<br />

ziekenhuis uw vervoer via een pendeldienst. U betaalt hiervoor geen extra kost.<br />

9


3.2. Hygiëne<br />

Een goede handhygiëne vermijdt de overdracht van ziektekiemen<br />

Micro-organismen zijn microscopisch kleine organismen die vooral bij de mens terug te vinden<br />

zijn en die infectieziekten kunnen veroorzaken. Zij kunnen overgedragen worden van de<br />

ene naar de andere patiënt via de handen van medewerkers die rechtstreeks in contact komen<br />

met patiënten of met materiaal in de patiëntenkamer. Om dit te voorkomen gaat bijzonder<br />

veel aandacht uit naar een goede handhygiëne.<br />

Wat kan u als patiënt doen in het kader van infectiepreventie<br />

• Was uw handen na elk toiletbezoek, vóór het nuttigen van maaltijden en wanneer uw<br />

handen zichtbaar vuil zijn.<br />

• Verzorg uw nagels en houd deze kort.<br />

Naast handhygiëne zijn ook belangrijk:<br />

• Verzorg uw haren.<br />

• Wissel geregeld uw ondergoed en nachtkledij.<br />

• Gebruik bij voorkeur papieren wegwerpzakdoekjes.<br />

Onze medewerkers<br />

zetten zich dagelijks in:<br />

Ook bezoekers kunnen voorzorgen nemen:<br />

• Handen wassen na gebruik van het toilet en vóór elke handeling waarvoor zuivere<br />

handen nodig zijn.<br />

• Handen ontsmetten voordat de bezoeker eventueel deelneemt in de verzorging.<br />

• Zij volgen strikte procedures voor het<br />

hygiënisch verwijderen van afval en<br />

vuil linnen en voor een specifiek<br />

isolatiebeleid.<br />

• Zij hanteren strenge hygiënevoorschriften<br />

bij de voedselbereiding<br />

en –bedeling.<br />

• Zij poetsen uw kamer<br />

(uitgez. op zon- en feestdagen).<br />

Een propere kamer kan helpen uw verblijf<br />

in het ziekenhuis aangenamer te maken.<br />

Misschien heeft u al gemerkt dat er op<br />

een andere manier wordt schoongemaakt<br />

dan bij u thuis. Omdat voor een ziekenhuis<br />

andere normen gelden, is er samen<br />

met de ziekenhuishygiënisten een aangepast<br />

schoonmaakprogramma opgesteld.<br />

7<br />

1<br />

De vingertoppen van elke hand draaiend<br />

inwrijven in de palm van de andere hand<br />

6<br />

Neem een ruime hoeveelheid<br />

handalcohol en wrijf de handen in<br />

De duim van elke hand goed inwrijven<br />

met de palm van de andere hand<br />

2<br />

5<br />

Handpalm tegen handpalm<br />

3<br />

Achterkant van de vingers in de tegenovergestelde<br />

handpalm brengen en de vingers tegen deze<br />

handpalm heen en weer wrijven<br />

Rechter handpalm over linker handrug<br />

en linker handpalm over rechter handrug<br />

30 seconden<br />

4<br />

Handpalm tegen handpalm<br />

met de vingers van beide handen<br />

tussen elkaar<br />

10


3.3. Maaltijden<br />

Organisatie<br />

voedingsgebeuren<br />

binnen<br />

<strong>AZ</strong> <strong>Sint</strong>-<strong>Maarten</strong><br />

Gezonde, aangepaste en voedselveilige<br />

maaltijden zijn binnen ons ziekenhuis belangrijke<br />

aandachtspunten. Onze keuken<br />

kiest resoluut voor kwaliteit en de beste<br />

ingrediënten. De koks stellen de maaltijden<br />

op een verantwoorde manier samen,<br />

met aandacht voor gezonde vetten en<br />

een correct zoutgebruik.<br />

Maar uiteraard heeft iedereen een andere<br />

mening over wat lekker en gezond is.<br />

Bovendien verblijf je in een ziekenhuis uit<br />

noodzaak en is je ‘zin’ in eten anders dan<br />

in de thuissituatie.<br />

Daarnaast houden medewerkers die bij<br />

ons aan het fornuis staan, rekening met<br />

een combinatie van diëten, voedingstexturen,<br />

verdeelmomenten en heel wat<br />

wetten en regels. Het bereiden van een<br />

maaltijd voor een ziekenhuis is dan ook<br />

een complex en gespecialiseerd gebeuren.<br />

Het menu<br />

• Ontbijt tussen 7u45 en 8u30 bestaande uit brood, hartig en zoet beleg, koffie of thee.<br />

• Middagmaal tussen 11u30 en 12u30 bestaande uit soep, een gezonde warme maaltijd<br />

en een dessert.<br />

• Avondmaal tussen 16u30 en 17u30 bestaande uit een broodmaaltijd met zoet en hartig<br />

beleg, een dessert en nog een avondtussendoortje.<br />

Het menu is vast maar u kan wel kiezen uit:<br />

• Koffie, thee of melk<br />

• Plat of spuitwater<br />

• Wit of bruin brood<br />

• Avondtussendoortje (pudding, yoghurt of platte kaas)<br />

U krijgt uw maaltijd op de kamer op een individuele plateau. Op sommige afdelingen eet u in<br />

de eetzaal. De verpleging geeft u hierover de nodige inlichtingen.<br />

Aangepaste voeding<br />

Indien u een dieet volgt, allergisch bent voor bepaalde ingrediënten of aangepaste voeding<br />

nodig heeft, vragen wij u dit tijdig (liefst voor of bij uw opname) aan de verpleegkundige van<br />

uw afdeling te melden. Hier zal dan rekening mee gehouden worden.<br />

Dieetmaaltijden worden samengesteld volgens de richtlijnen van de arts. Wenst u meer informatie<br />

over uw voeding of dieet, dan kan u via de verpleegkundige een beroep doen op de<br />

diëtisten. Dit kan ook nog na uw ontslag. U kan hiervoor een afspraak maken via de afsprakencentrale.<br />

Maaltijd voor inslapende familieleden<br />

Bij de rooming-in formule is de maaltijd voor het inslapende familielid niet inbegrepen. Wenst<br />

u toch een extra maaltijd op de kamer, verwittig dan bij opname de verpleging. De kosten<br />

worden apart verrekend op uw patiëntenfactuur.<br />

Uw mening is belangrijk<br />

We staan open voor uw opmerkingen en tips. Op uw plateau vindt u een kaart<br />

waarop vermeld staat welke voeding u krijgt. Er is een plaats voorzien waarop u<br />

opmerkingen of tips voor de keuken kan noteren. U overhandigt de kaart aan het<br />

zorgpersoneel en zij geven uw opmerkingen door aan de keuken.<br />

11


3.4. Dienstverlening<br />

Cafetaria<br />

Op de drie campussen vindt u de cafetaria,<br />

uitgebaat door Sodexo, in de inkomhal<br />

ter hoogte van de receptie. Ze is toegankelijk<br />

voor patiënten, bezoekers en<br />

medewerkers. U kunt er terecht voor<br />

maaltijden, snacks en dranken. De warme<br />

dagschotel wordt enkel ‘s middags<br />

geserveerd.<br />

Openingsuren vindt u aan de ingang van<br />

de cafetaria.<br />

Automaten<br />

Op de drie campussen vindt u drank-,<br />

snoep- en broodautomaten:<br />

• Campus Rooienberg: in de inkomhal<br />

ter hoogte van het onthaal en aan<br />

de eerste bezoekerslift<br />

• Campus Zwartzustersvest: in de<br />

inkomhal ter hoogte van het onthaal<br />

• Campus Leopoldstraat: in de buurt<br />

van de uitgang naar de parking<br />

Kranten en tijdschriften<br />

Voor uw dagelijkse lectuur kan u terecht:<br />

• Campus Rooienberg: shop in de inkomhal<br />

• Campus Zwartzustersvest: automaat in de inkomhal<br />

• Campus Leopoldstraat: geen kranten/tijdschriften te koop<br />

Telefoon en gsm<br />

Wenst u telefoon op de kamer Geef dit dan aan in het opnamegesprek. U krijgt een specifiek<br />

codenummer mee dat u moet vormen voor het gewenste zone- en abonneenummer. Opgelet:<br />

de telefoonkosten in het ziekenhuis worden aangerekend aan hoteltarief.<br />

U vindt ook een publiek telefoontoestel in de inkomhal. U mag uw gsm beperkt gebruiken in<br />

het ziekenhuis. Waar het verboden is, wordt het aangegeven.<br />

Televisie en radio<br />

Alle kamers hebben televisie en radio. U kan hier gratis gebruik van maken. Op de PA<strong>AZ</strong>afdeling<br />

op campus Rooienberg en Zwartzustersvest is er geen televisie aanwezig op de<br />

kamer, maar staat er één in de dagzaal.<br />

Pedicure/Kapster<br />

Tijdens uw verblijf kan u op bepaalde dagen terecht bij een pedicure. Op campus Rooienberg<br />

kan u daarnaast ook terecht bij een kapster. U kunt bij de verpleegkundigen van uw afdeling<br />

terecht voor informatie en om een afspraak te maken. .<br />

Post<br />

Men bezorgt dagelijks uw post op uw kamer. Vraag de afzender om duidelijk uw naam en<br />

voornaam te vermelden, de afdeling waar u verblijft, het kamernummer en de juiste campus.<br />

Dit vergemakkelijkt de bedeling.<br />

Als u zelf iets wil verzenden, bezorgt u uw gefrankeerde post aan de verpleegkundigen van<br />

uw afdeling.<br />

Shops<br />

Op campus Zwartzustersvest vindt u in de cafetaria een minishop. Op campus Rooienberg<br />

bevindt zich een aparte shop in de inkomhal met een uitgebreid aanbod. De shops binnen het<br />

<strong>AZ</strong> <strong>Sint</strong>-<strong>Maarten</strong> worden uitgebaat door Sodexo.<br />

12


3.5. Bezoekregeling<br />

Uw bezoek is elke dag welkom van 14u tot 20u, met uitzondering van enkele afdelingen met<br />

specifieke bezoekuren. Om uw rust en verzorging zo goed mogelijk te laten verlopen, vragen<br />

we aan uw bezoekers om de bezoekregeling te respecteren.<br />

Campus Leopoldstraat<br />

De Mantel (palliatieve zorg)<br />

doorlopend<br />

Intensieve zorg<br />

15u tot 15u30 | 19u tot 19u30<br />

- Niet meer dan 3 personen tegelijk<br />

- Kinderen jonger dan 12 jaar eventueel toegelaten na overleg met de verpleegkundige<br />

Campus Rooienberg<br />

Intensieve zorg<br />

15u tot 15u30 | 18u30 tot 19u30<br />

- Niet meer dan 2 personen tegelijk<br />

- Kinderen jonger dan 12 jaar eventueel toegelaten na overleg met de verpleegkundige<br />

PA<strong>AZ</strong> - weekdagen<br />

18u tot 20u<br />

- woensdag, weekend en feestdagen 13u30 tot 16u | 18u tot 20u<br />

Materniteit<br />

partner doorlopend<br />

Campus Zwartzustersvest<br />

Medium care<br />

15u30 tot 16u | 19u tot 19u30<br />

- Niet meer dan 3 personen tegelijk<br />

- Kinderen jonger dan 12 jaar eventueel toegelaten na overleg met de verpleegkundige<br />

PA<strong>AZ</strong> - eenheid 1<br />

- maandag, woensdag, vrijdag<br />

13u tot 15u | 18u tot 20u<br />

- dinsdag, donderdag<br />

18u tot 20u<br />

- weekend en feestdagen<br />

13u tot 16u | 18u tot 20u<br />

PA<strong>AZ</strong> - eenheid 1<br />

- weekdagen<br />

18u tot 20u<br />

- woensdag<br />

14u tot 16u<br />

- weekend en feestdagen<br />

14u tot 16u | 18u tot 20u<br />

Enkele tips & afspraken<br />

voor uw bezoeker:<br />

• Voor bezoekers geldt een algemeen<br />

rookverbod.<br />

• Respecteer de bezoekuren.<br />

• Hou uw bezoek kort, dit is minder<br />

vermoeiend voor de patiënt.<br />

• Vermijd lawaai in de gangen en de<br />

kamers. Laat kinderen niet spelen in<br />

de gangen, in de liften of op de trappen.<br />

Het is gevaarlijk en storend voor<br />

de patiënten.<br />

• Begeef u enkel op de afdeling waar -<br />

voor u komt.<br />

13


4. Uw ontslag<br />

14


4.1. Praktisch<br />

4.2. Financiële regeling<br />

Uw behandelende arts bepaalt samen met u de datum en uur van uw<br />

ontslag uit het ziekenhuis. Hij maakt ook een ontslagbrief voor uw<br />

huisarts. Een verpleegkundige van uw afdeling informeert u over uw<br />

verdere verzorging.<br />

Controleer of u niets vergeet voor u het ziekenhuis verlaat. Dit controlelijstje<br />

kan u hierbij helpen!<br />

Controlelijst bij uw vertrek<br />

Verwittig de verpleging als u naar huis gaat.<br />

Check ook of u iedereen, waarvan u het nodig acht, verwittigd<br />

hebt van uw vertrek.<br />

<br />

<br />

Terugbetaling mutualiteit<br />

Als u in orde bent met uw ziekteverzekering, dan betaalt het ziekenfonds<br />

het grootste deel van uw ziekenhuisfactuur. Wij rekenen deze kosten ook<br />

rechtstreeks met hen af (= derdebetalerssysteem). U betaalt enkel het<br />

remgeld, niet-forfaitaire kosten (telefoon, pedicure,…) en - afhankelijk van<br />

uw kamerkeuze -, bijkomend kamer- en ereloonsupplementen. Hebt u een<br />

hospitalisatieverzekering dan zal uw polis bepalen hoeveel u uiteindelijk zelf<br />

nog oplegt.<br />

Bent u niet in regel met uw mutualiteit, dan worden alle hospitalisatiekosten<br />

aan u persoonlijk gefactureerd.<br />

Waardevolle zaken: als u iets waardevols in bewaring hebt<br />

gegeven, vergeet het niet terug op te halen.<br />

Thuishulp: als u thuis hulp nodig hebt bij de verzorging, verwittig<br />

dan tijdig de diensten voor thuishulp.<br />

Ziekenvervoer: als een ziekenwagen u naar huis dient te<br />

brengen, vraag dit dan aan de verpleegkundige.<br />

Gelieve dit minstens 24u voor het ontslag te regelen.<br />

Evaluatieformulier: op elke afdeling vindt u evaluatieformulieren<br />

betreffende uw verblijf in het ziekenhuis. Voor u vertrekt<br />

kan u het formulier invullen en bezorgen op de verpleegafdeling<br />

of achteraf per post opsturen.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Definitieve ziekenhuisfactuur<br />

De definitieve ziekenhuisfactuur ontvangt u 6 à 8 weken na uw ontslag.<br />

Deze factuur omvat 5 rubrieken: verblijfskosten, apotheek, medische en<br />

paramedische honoraria, andere leveringen en diverse kosten. Wij raden u<br />

aan de rekening onmiddellijk na ontvangst te betalen met het bijgevoegde<br />

betalingsformulier. Bij laattijdige betalingen rekent het <strong>AZ</strong> <strong>Sint</strong>-<strong>Maarten</strong> administratiekosten<br />

aan. Heeft u een hospitalisatieverzekering bij DKV, Medi-<br />

Assistance, Medi-Link of Assurcard dan ontvangen zij van ons dit definitieve<br />

ziekenhuisfactuur en rekenen zij met u de resterende kost af.<br />

Wij vinden het belangrijk dat u een correcte factuur van ons krijgt en<br />

zeker niet teveel betaalt. Laat daarom aan de verpleging weten<br />

wanneer u vertrekt. Dan kunnen zij het exacte vertrekuur doorgeven<br />

aan de facturatiedienst.<br />

Kosten bij arbeidsongeval<br />

Hospitalisaties ten gevolge van een arbeidsongeval worden vergoed door<br />

de verzekeringsmaatschappij van uw werkgever. Deze verzekeringen vergoeden<br />

hospitalisaties aan het tarief van een gemeenschappelijke kamer.<br />

Kamersupplementen (bij keuze van een één- of tweepersoonskamer), ereloonsupplementen<br />

(bij een éénpersoonskamer) en persoonlijke kosten vallen<br />

ten laste van de patiënt.<br />

Voor een gedetailleerde toelichting verwijzen we u naar de opnameverklaring<br />

die u ontvangt bij uw opname. Met vragen over uw ziekenhuisfactuur<br />

kan u ook terecht bij de facturatiedienst.<br />

Facturatiedienst 015 30 37 00<br />

Openingsuren kassa:<br />

Weekdagen van 9u tot 16u<br />

Weekend en feestdagen gesloten.<br />

15


5. Begeleidingsdiensten<br />

16


5.1. Sociale dienst<br />

Een team sociaal werkers bevordert het welzijn van de patiënt en zijn/haar omgeving.<br />

Zij staan voor u klaar zowel bij opname als raadpleging. Zij staan u bij als u het sociaal, psychologisch<br />

of relationeel moeilijk heeft als gevolg van:<br />

• het ziek zijn,<br />

• het ziekenhuisverblijf en de behandeling,<br />

• de nieuwe situatie die het ziek zijn met zich meebrengt.<br />

De sociale dienst werkt op basis van een vertrouwensrelatie en vertrekt vanuit een interdisciplinaire<br />

samenwerking met zowel hulpverleners van binnen als van buiten het ziekenhuis. Zo<br />

gaan ze samen met u op zoek naar zorg afgestemd op uw unieke en concrete situatie.<br />

Waarvoor kan u of uw familie beroep doen op de sociale dienst<br />

Contacteer de sociale dienst voor begeleiding of een ondersteunend gesprek in geval van<br />

angst, onzekerheid en verdriet. De sociaal werker informeert of adviseert u over tegemoetkomingen,<br />

uw rechten en vragen van administratieve, materiële of juridische aard.<br />

De sociaal werker kan ook bemiddelen tussen gezins- en familieleden bij conflicten.<br />

Tot slot vervult de sociale dienst een brugfunctie of bemiddelt bij de contacten met andere<br />

hulpverlenende diensten zoals thuishulp, om zo de zorgcontinuïteit te garanderen. Omdat de<br />

hulp- of opvangmogelijkheden schaars zijn, is het belangrijk dit tijdig aan te vragen.<br />

Hoe kan u de sociale dienst bereiken<br />

Vraag aan de verpleegkundige van uw afdeling wie van de sociale werkers u best aanspreekt.<br />

Als u vooraf een afspraak maakt, kunnen zij voldoende tijd voor u vrijmaken.<br />

Sociale dienst @<br />

Campus Leopoldstraat 015 40 95 11 sociale.dienst.mechelen@emmaus.be<br />

Campus Rooienberg 015 30 31 11 sociale.dienst.duffel@emmaus.be<br />

Campus Zwartzustersvest 015 29 66 66 sociale.dienst.mechelen@emmaus.be<br />

17


5.2. PSST -<br />

PsychoSociaal Support Team<br />

Het PsychoSociaal Support Team (PSST) ondersteunt zowel oncologische als palliatieve patiënten<br />

en hun familie bij hun psychosociaal welzijn. Patiënten kunnen terecht tijdens het hele<br />

zorgproces van aanmelding, diagnose, behandeling en nazorg.<br />

Het team bestaat uit artsen, verpleegkundigen, sociaal werkers, diëtisten, psychologen en<br />

pastorale werkers. Het werkt nauw samen met uw behandelende arts, het verpleegkundig<br />

team en andere zorgverstrekkers.<br />

Het PSST biedt binnen haar dienstverlening ook groepssessies en specifieke therapieën aan.<br />

Binnen het PSST team is er een borstteam actief. Dit team begeleidt patiënten met borstkanker/gynaecologische<br />

kanker en hun omgeving. Zij werken hiervoor nauw samen met de<br />

artsen-gynaecologen.<br />

Borstkankerpatiënten kunnen in het ziekenhuis terecht voor een revalidatieprogramma. Dit is<br />

een combinatie van psycho-educatie en conditietraining.<br />

Er is ook een samenwerking met de Vlaamse Liga tegen Kanker en de Stichting tegen Kanker.<br />

Zij helpen om binnen het ziekenhuis activiteiten voor patiënten te organiseren.<br />

PSST @<br />

Campus Leopoldstraat 015 40 95 11<br />

Campus Zwartzustersvest 015 29 66 66<br />

psst.mechelen@emmaus.be<br />

Campus Rooienberg 015 30 30 96 psst.duffel@emmaus.be<br />

PSST - Borstkliniek - gynaecologie<br />

Campus Leopoldstraat, Rooienberg<br />

& Zwartzustersvest<br />

<br />

015 30 42 57<br />

psst.mechelen@emmaus.be<br />

psst.duffel@emmaus.be<br />

18


5.3. Pastorale dienst<br />

5.4. Interculturele<br />

bemiddeling<br />

Een ziekenhuisopname kan u dieper raken dan verwacht. Vragen<br />

over het leven kunnen uw hart onrustig maken. Daarom zijn er in het<br />

ziekenhuis pastores aanwezig die opgeleid zijn om te luisteren naar<br />

wat u bezig houdt. Zo kunnen zij samen met u zoeken naar wat houvast,<br />

richting en zin geeft. Op uw vraag zorgen zij ook voor een bedienaar<br />

van een andere overtuiging.<br />

Hoe kan de pastorale dienst u helpen<br />

• U kunt een persoonlijk bezoek, gesprek, gebed of ritueel<br />

aanvragen. Dit kan via de verpleging, het onthaal, de pastorale<br />

dienst of het invulformulier (zie bijlage 1).<br />

• U kunt even tot rust komen in de kapel:<br />

- Campus Leopoldstraat: 4de verdieping<br />

- Campus Rooienberg: 1ste verdieping in blok B<br />

- Campus Zwartzustersvest: 2de verdieping<br />

• Zondagsviering/communie:<br />

- TV-mis om 10u op ‘Eén’<br />

- Mogelijkheid om de communie te ontvangen op de kamer<br />

- Campus Rooienberg: deelnemen aan de eucharistie of<br />

gebedsviering in de kapel of via de radio. (kanaal 4 om 10u15)<br />

Dit wordt op de kamer bevraagd.<br />

• U kunt een individuele ziekenzalving of ziekenzegening<br />

aanvragen. Ook kan u deelnemen aan de gemeenschappelijke<br />

vieringen.<br />

De interculturele bemiddelaars bevorderen de communicatie tussen<br />

de patiënt van allochtone afkomst, zijn familie en hulpverleners van<br />

binnen en buiten het ziekenhuis.<br />

Waarvoor kan u of uw familie beroep doen op de interculturele bemiddeling<br />

• Bemiddelen tussen patiënt, familie en hulpverleners bij<br />

moeilijkheden of conflicten<br />

• Duiden van sociaal-culturele verschillen, met aanbod van hulp<br />

en ondersteuning aan patiënt en familie<br />

• Tolken bij taalproblemen<br />

• Overleggen met hulpverleners<br />

• Meldpunt in geval van discriminatie<br />

• Voorlichting geven aan patiënt en familie<br />

Hoe kan u de interculturele bemiddelaar bereiken<br />

Contacteer de onthaalbediende. Deze kan u doorverwijzen naar de<br />

juiste interculturele bemiddelaar. Als u vooraf een afspraak maakt, kan<br />

de interculturele bemiddelaar voldoende tijd voor u vrijmaken.<br />

Pastorale dienst<br />

<br />

Campus Leopoldstraat 015 40 96 43<br />

Campus Rooienberg 015 30 30 96<br />

Campus Zwartzustersvest 015 29 62 15<br />

Interculturele bemiddeling<br />

<br />

Campus Leopoldstraat 015 40 95 11<br />

Campus Rooienberg 015 30 3111<br />

Campus Zwartzustersvest 015 29 66 66<br />

19


6. Kwaliteitsvolle zorg<br />

20


Kwaliteits- en<br />

patiëntveiligheidsbeleid<br />

Het <strong>AZ</strong> <strong>Sint</strong>-<strong>Maarten</strong> hecht veel belang aan kwaliteit en patiëntveiligheid. Om dit te realiseren<br />

zetten we verschillende kwaliteitsprojecten op en werken we mee aan het overheidscontract<br />

“kwaliteit en patiëntveiligheid” van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Het multidisciplinair<br />

comité ‘kwaliteit en patiëntveiligheid’ coördineert en ondersteunt deze projecten.<br />

Met diverse initiatieven in het kader van patiëntveiligheid willen we mogelijke schade aan de<br />

patiënt tijdens de opname voorkomen. Zo verwerven we inzichten in risicovolle processen om<br />

risico’s tot een minimum te herleiden. Verder melden en analyseren ziekenhuismedewerkers<br />

(bijna-) incidenten en nemen we zo nodig verbetermaatregelen.<br />

In het kader van patiëntveiligheid draagt ook iedere opgenomen patiënt een identificatiearmbandje.<br />

Dit laat ziekenhuismedewerkers toe een patiënt op elk moment correct te identificeren.<br />

Op deze manier werken we permanent aan een veilige zorgverlening.<br />

Kwaliteitsvolle zorg vraagt voortdurende opvolging. Dit realiseren we door middel van verschillende<br />

kwaliteitsmetingen zoals interne en externe audits, opvolging van kwaliteitsindicatoren,<br />

benchmarking, zelfevaluatie, enz. Verder is het <strong>AZ</strong> <strong>Sint</strong>-<strong>Maarten</strong> actief in verschillende externe<br />

overlegorganen. Op die manier wisselen we ervaring met andere ziekenhuizen uit en blijven<br />

we op de hoogte van de actuele evoluties binnen de gezondheidszorg.<br />

Ook uw mening telt<br />

Wie kwaliteit hoog in het vaandel draagt,<br />

dient zichzelf op regelmatige basis te<br />

evalueren. Ook uw mening is daarbij van<br />

belang. Elke afdeling beschikt over evaluatieformulieren<br />

waarop u de verschillende<br />

aspecten van uw verblijf in het<br />

ziekenhuis kan evalueren en eventuele<br />

bemerkingen kan noteren.<br />

Heeft u een klacht, dan kan u steeds terecht<br />

bij de ombudsdienst (zie blz. 23).<br />

21


7. Uw rechten<br />

22


7.1. Ombudsdienst<br />

7.2. Privacy<br />

en beroepsgeheim<br />

Klachtenbemiddeling<br />

en patiëntenrechten<br />

Het ziekenhuis streeft ernaar om u steeds de best mogelijke zorg<br />

te verlenen. Toch kan er gedurende uw verblijf iets niet naar wens<br />

verlopen. Indien u ontevreden bent over één of meerdere facetten<br />

tijdens uw verblijf in het ziekenhuis, adviseren we u om contact op<br />

te nemen met de rechtstreeks betrokkene, de hoofdverpleegkundige<br />

van de afdeling of met de behandelende arts.<br />

Wanneer u niet tevreden bent met de opvolging van uw melding of u<br />

meent dat uw rechten als patiënt geschonden zijn, dan kan u contact<br />

opnemen met de ombudsdienst. De dienst onderzoekt uw klacht op<br />

een neutrale, onafhankelijke en objectieve wijze. Via de gepaste kanalen<br />

belicht men de klacht van alle kanten en zet men de noodzakelijke<br />

stappen om duidelijkheid te scheppen. De wettelijke opdracht<br />

van de ombudsfunctionaris bestaat er ook in om u door te verwijzen<br />

naar andere instanties, indien u niet tevreden bent met het definitieve<br />

antwoord.<br />

U vindt een klachtenformulier als bijlage 2 bij deze brochure.<br />

Aansprakelijkheid<br />

De aansprakelijkheid voor tekortkomingen van werknemers binnen<br />

het ziekenhuis (verpleegkundigen, vroedkundigen, zorgkundigen,<br />

apothekers, kinesitherapeuten, paramedici,..) wordt gedekt door de<br />

verzekering van het ziekenhuis.<br />

Privacywet<br />

De privacywet van 8 december 1992 voor de bescherming van de<br />

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens,<br />

is ook van toepassing in het ziekenhuis. Persoonsgegevens<br />

van patiënten worden in het ziekenhuis verzameld en verwerkt<br />

op grond van wettelijke en reglementaire verplichtingen.<br />

De verwerking van persoonsgegevens van patiënten gebeurt in functie<br />

van:<br />

• Diagnose en behandeling<br />

• Opvolging van verblijf en behandeling met het oog op facturatie<br />

• Registratie van medische gegevens en verblijfsgegevens voor<br />

beheersdoeleinden<br />

De verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens is vzw<br />

Emmaüs met uitbatingszetel <strong>AZ</strong> <strong>Sint</strong>-<strong>Maarten</strong>, voor de campussen<br />

Leopoldstraat, Rooienberg en Zwartzustersvest. De medische gegevens<br />

worden beheerd door de behandelende artsen.<br />

De verwerking van persoonsgegevens werd ingeschreven in het<br />

openbaar register. Als u hierover meer inlichtingen wenst, kan u zich<br />

richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke<br />

levenssfeer, www.privacycommission.be/nl<br />

Indien u toegang wenst tot de gegevens die het ziekenhuis over u<br />

bezit, kan u zich wenden tot de directie van de campus waarop uw<br />

dossier betrekking heeft. U heeft, volgens de bepalingen betreffende<br />

de rechten van de patiënt, recht op inzage of een afschrift van uw<br />

patiëntendossier.<br />

De artsen, tandartsen en bepaalde kinesitherapeuten werken op zelfstandige<br />

basis in het ziekenhuis. Deze zelfstandige zorgverleners zijn<br />

zelf aansprakelijk als zij de rechten van de patiënt schenden. Het<br />

ziekenhuis kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor hun tekortkomingen.<br />

De zelfstandige zorgverlener beschikt over een eigen verzekering<br />

die zijn beroepsaansprakelijkheid dekt.<br />

Procedure patiëntendossier:<br />

directiesecretariaat<br />

Beroepsgeheim<br />

015 29 61 05<br />

Dit neemt niet weg dat u ook hier, in geval van een klacht, beroep<br />

kunt doen op de ombudsfunctionaris.<br />

Uw behandelende arts en alle ziekenhuismedewerkers zijn gebonden<br />

aan het beroepsgeheim. Zij behandelen de informatie die u geeft<br />

strikt vertrouwelijk.<br />

Ombudsfunctionaris 015 40 95 03<br />

23


Nieuwbouwziekenhuis<br />

<strong>AZ</strong> <strong>Sint</strong>-<strong>Maarten</strong><br />

<strong>AZ</strong> <strong>Sint</strong>-<strong>Maarten</strong> zal zijn huidige drie campussen (campus Rooienberg in Duffel en campussen<br />

Leopoldstraat en Zwartzustersvest in Mechelen) samenbrengen in één nieuw ziekenhuis in<br />

Mechelen-Noord, ter hoogte van de R6-Liersesteenweg.<br />

Met deze nieuwbouw legt het <strong>AZ</strong> <strong>Sint</strong>-<strong>Maarten</strong> de fundamenten om voor de komende decennia<br />

de best mogelijke zorg te bieden voor de Mechelse regio.<br />

Deze nieuwe omgeving en nieuwe infrastructuur geeft ons de kans onze patiënten nog meer<br />

comfort, privacy, veiligheid en hooggekwalificeerde zorg te bieden. Hierbij is de patiënt steeds<br />

partner in het zorgtraject binnen een sfeer van warme en persoonlijke contacten met respect<br />

voor sociale, maatschappelijke en levensbeschouwelijke context.<br />

We kunnen ook efficiënter werken door een nauwere samenwerking van de diverse zorgverstrekkers,<br />

grotere continuïteit, meer uniformiteit en betere inzet van middelen. Hierdoor kunnen<br />

we ons nog beter focussen op onze toegankelijkheid als ziekenhuis.<br />

De nieuwbouw laat ons toe om met de nieuwste hoogtechnologische infrastructuur onze<br />

competenties ten beste uit te voeren. In een open dialoog met onze interne en externe partners<br />

willen we daarbij steeds verder vernieuwen, onze kennis delen en samen een duurzame<br />

en succesvolle zorgverlening uitbouwen in het belang van onze patiënten.<br />

Kengetallen<br />

nieuwbouwziekenhuis<br />

• Terreinoppervlakte: ca 12 ha<br />

• Grondopp. ziekenhuis: 20 000 m 2<br />

• Bruto vloeropp. ziekenhuis: 100 000 m 2<br />

• Aantal bovengrondse verdiepingen:<br />

4 + technisch verdiep<br />

• Aantal parkeerplaatsen: 1600<br />

• Aantal bedden:<br />

654 bedden voor opname en<br />

96 plaatsen in dagziekenhuis<br />

• Bouwtijd: 5 jaar<br />

Voor meer info: www.azsintmaarten.be/nieuwbouw<br />

8. De toekomst<br />

24


Bereikbaarheid<br />

De campussen van het <strong>AZ</strong> <strong>Sint</strong>-<strong>Maarten</strong> zijn door hun centrale ligging makkelijk te bereiken.<br />

Met de trein<br />

Alle campussen van het <strong>AZ</strong> <strong>Sint</strong>-<strong>Maarten</strong> liggen op 5 à 10 min. wandelafstand van het station.<br />

U kunt deze bereiken via de L-treinen van de lijn Antwerpen-Mechelen-Brussel.<br />

• Campus Rooienberg via station Duffel<br />

• Campus Leopoldstraat via station Mechelen Centraal<br />

• Campus Zwartzustersvest via station Mechelen-Nekkerspoel<br />

Voor meer informatie: www.b-rail.be<br />

Met de bus<br />

• Campus Rooienberg:<br />

Halte Duffel <strong>AZ</strong> <strong>Sint</strong>-<strong>Maarten</strong> ter hoogte van de hoofdingang van het ziekenhuis<br />

• Campus Leopoldstraat:<br />

Halte Mechelen <strong>AZ</strong> <strong>Sint</strong>-<strong>Maarten</strong> ter hoogte van de hoofdingang<br />

• Campus Zwartzustersvest: Halte Veemarkt of halte Nekkerspoel<br />

Voor meer informatie: www.delijn.be<br />

Met de auto<br />

U kunt met uw auto terecht op de betaalparking van het ziekenhuis. U en uw familie hebben de<br />

mogelijkheid een 5-dagenkaart aan te kopen. Voor personen met een handicap zijn er speciale<br />

parkeerplaatsen aangelegd.<br />

Met de fiets<br />

U vindt een fietsenstalling aan de hoofdingang of binnenplaats.<br />

ALGEMEEN ZIEKENHUIS<br />

SINT - MA<br />

Campus Leopoldstraat<br />

Leopoldstraat 2<br />

2800 Mechelen<br />

Tel. 015 40 95 11<br />

CMYK Campus Rooienberg<br />

Grijs = 0 - Rooienberg 0 - 0 - 45 25<br />

Groen = 100 2570 - 0 Duffel - 30 - 7<br />

Tel. 015 30 31 11<br />

Campus Zwartzustersvest CMYK<br />

Zwartzustersvest 47 Grijs = 0 - 0 - 0 - 45<br />

2800 Mechelen Groen = 100 - 0 - 30 - 7<br />

Tel. 015 29 66 66<br />

Zwart = 0 - 0 - 0 - 100<br />

Het <strong>AZ</strong> <strong>Sint</strong>-<strong>Maarten</strong> maakt deel uit van de vzw Emmaüs.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!