19.03.2015 Views

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM | JAARVERSLAG 2009

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM | JAARVERSLAG 2009

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM | JAARVERSLAG 2009

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hogeschool van Amsterdam | jaarverslag <strong>2009</strong>


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Hogeschool van Amsterdam<br />

Jaarverslag <strong>2009</strong>


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Inhoudsopgave<br />

Voorwoord 5<br />

Bericht van de Raad van Toezicht 7<br />

Kerngegevens 8<br />

Algemeen 1. Onderwijs 10<br />

2. Kwaliteit en Accreditatie 14<br />

3. Internationalisering 17<br />

4. Technologie en Nieuwe Media 21<br />

5. Onderzoek 26<br />

6. Huisvesting 31<br />

7. Professionalisering medewerkers 36<br />

8. Bericht van de Centrale Medezeggenschapsraad 40<br />

9. Werving: koers op kwaliteit 41<br />

10. Corporate Governance 44<br />

11. Samenwerking UvA-HvA in de bedrijfsvoering 45<br />

Gegevens Sociaal Jaarverslag 1. Kerngegevens 50<br />

2. Samenstelling medewerkersbestand 54<br />

3. In- en uitstroom 56<br />

4. Interne mobiliteit 58<br />

5. Arbeidsvoorwaarden 59<br />

6. Ziekteverzuim 63<br />

7. Doelgroepenbeleid 64<br />

Bijlagen 1. Bestuurlijk en leidinggevend kader 68<br />

2. Locaties per 31 december <strong>2009</strong> 69<br />

3. Domeinen en afdelingen 70<br />

4. Diploma’s 71<br />

5. Aantallen studenten per vooropleiding 72<br />

6. Aantallen studenten naar voltijd, deeltijd en duaal 74<br />

7. Rendementen 75<br />

8. Partnerinstellingen 83<br />

9. Engelstalige minoren van de HvA 88<br />

10. Promotietrajecten Medewerkers 89<br />

11. Lectoren 90<br />

12. Afkortingen 92<br />

Financieel Jaarverslag Financiële verantwoording 94<br />

Geconsolideerde balans per 31 december <strong>2009</strong> 101<br />

Geconsolideerde staat van baten en lasten <strong>2009</strong> 102<br />

Geconsolideerd kasstroomoverzicht <strong>2009</strong> 103<br />

Accountantsverklaring 104


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Voorwoord<br />

De Hogeschool van Amsterdam is een<br />

echt Amsterdamse onderwijsinstelling,<br />

die kenmerkende eigenschappen als<br />

lef, handelsgeest, creativiteit en vernieuwingsdrang<br />

met de stad gemeen<br />

heeft. Het jaar <strong>2009</strong> stond voor de<br />

HvA in het teken van de bouw van de<br />

Amstelcampus: de beweging van de<br />

rand van de stad naar het centrum.<br />

Daarmee wordt de verankering van de<br />

Hogeschool van Amsterdam in de stad<br />

versterkt. Want de HvA is geen inwisselbare<br />

hogeschool, die toevallig in Amsterdam<br />

staat; de HvA is de Hogeschool vóór en<br />

mét Amsterdam. Dat komt – naast de<br />

keuze voor de nieuwe locatie – tot uiting<br />

in de betrokkenheid van de Amsterdamse<br />

overheid bij de HvA, in de vele samenwerkingsverbanden<br />

met Amsterdamse<br />

organisaties en het bedrijfsleven, én in<br />

de nauwe band met de Universiteit van<br />

Amsterdam.<br />

Bij de opening van het hogeschooljaar<br />

<strong>2009</strong>-2010 hield onderwijswethouder<br />

Lodewijk Asscher een bevlogen speech,<br />

waarin hij aangaf hoe belangrijk de HvA<br />

voor Amsterdam is. De emancipatoire<br />

functie van het hbo is in een multiculturele<br />

stad als deze van grote waarde en<br />

die rol vervullen wij steeds beter. Onze<br />

studenten komen voor een groot deel uit<br />

Amsterdam en de regio rondom de stad,<br />

en zullen na hun afstuderen veelal ook<br />

aan het werk gaan in deze omgeving.<br />

Met hun HvA-diploma komen zij in een<br />

dynamisch en veeleisend werkveld terecht.<br />

Wie bijvoorbeeld gaat werken in het<br />

basisonderwijs, krijgt te maken met een<br />

behoorlijk uitdagende praktijk. Om de<br />

studenten daarvoor goed toe te rusten<br />

biedt onze Amsterdamse Pabo dan ook<br />

iets extra’s. Bijvoorbeeld een intensieve<br />

samenwerking met de opleidingsscholen;<br />

een samenwerking die veel verder gaat<br />

dan het aanleveren van stagiairs. Maar<br />

ook een project als Springlevend Landlust,<br />

waar twintig excellente pabo-studenten<br />

de kans krijgen om zich gedurende een<br />

jaar in te zetten voor een school in een<br />

achterstandswijk – in ruil voor een woning<br />

vlakbij die school.<br />

Datzelfde geldt voor een opleiding als de<br />

ALO: docent Lichamelijke Opvoeding kun<br />

je overal zijn, maar wie van de HvA komt,<br />

kan dat óók in de meest complexe omgeving.<br />

Het domein Gezondheid van de<br />

HvA is actief in Amsterdam-Zuidoost,<br />

waar zeer veel nationaliteiten vertegenwoordigd<br />

zijn. Wie daar zijn of haar<br />

opleiding volgt, krijgt in het Amsterdamse<br />

werkveld te maken met een enorme<br />

diversiteit aan cases.<br />

De keerzijde van de dynamiek en de<br />

woeligheid van de metropool is dat<br />

Amsterdam veel afleiding biedt. Dat<br />

zorgt er mogelijk mede voor dat het<br />

uitvalspercentage, zoals in de gehele<br />

Randstad, nog steeds te hoog is. Zo zien<br />

we vaak dat het bedrijfsleven aan talent<br />

trekt, al vóór het afstuderen. Het tegengaan<br />

van studie-uitval vormt dus een<br />

belangrijke uitdaging voor de HvA,<br />

waaraan onder meer vorm wordt gegeven<br />

in het project Sturen op Studiesucces<br />

(SoS). Hieronder vallen veel opleidingsspecifieke<br />

initiatieven.<br />

In de interviews in dit jaarverslag zijn<br />

verschillende inspirerende voorbeelden<br />

te vinden van de band die de HvA met de<br />

stad heeft en de manier waarop we onze<br />

studenten vertrouwd maken met de stad.<br />

Amsterdam is een belangrijke biotoop, die<br />

een stempel op onze opleidingen zet.<br />

Daarvan worden zowel de stad als de<br />

opleidingen beter.<br />

Karel van der Toorn,<br />

voorzitter College van Bestuur<br />

5


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Bericht van<br />

de Raad van Toezicht<br />

In de samenstelling van de Raad van<br />

Toezicht (RvT) is in het verslagjaar geen<br />

verandering opgetreden. Wel heeft de<br />

RvT samen met het CvB in <strong>2009</strong> afscheid<br />

genomen van de Algemeen Directeur,<br />

de heer drs. J.Th.M. Knigge. Ook de RvT<br />

is hem veel dank verschuldigd voor datgene<br />

wat hij heeft gedaan voor de HvA<br />

en voor de RvT zelf.<br />

In het verslagjaar is de RvT vijfmaal bijeen<br />

geweest in aanwezigheid van het CvB en<br />

daarbij zijn de reguliere taken verricht,<br />

zoals het goedkeuren van de begroting<br />

2010, het jaarverslag en de jaarrekening<br />

<strong>2009</strong>. De accountantscontrole op deze<br />

jaarrekening was de eerste van PWC en<br />

de RvT heeft in dit verband met waardering<br />

kennis genomen van de door PWC<br />

gedane nulmeting bij de HvA. De conclusie<br />

dat de HvA financieel ’in control’<br />

is en dat er uiteraard in sommige administratieve<br />

processen verbetering mogelijk<br />

is, werd door de RvT onderschreven.<br />

De Raad kent drie commissies, die van<br />

belang zijn in het kader van de governance<br />

binnen de Raad en binnen de<br />

HvA. Het betreft de Auditcommittee, die<br />

zich in detail met de bedrijfsvoering van<br />

de hogeschool bezig houdt en in <strong>2009</strong><br />

vijf maal bijeenkwam; de remuneratiecommissie<br />

die zich onder meer heeft<br />

gebogen over de adviezen van de commissie<br />

Rechtspositie politieke ambtsdragers<br />

(commissie-Dijkstal) en die eenmaal<br />

vergaderde; en de benoemingscommissie<br />

ad hoc, die in het afgelopen jaar niet<br />

bijeenkwam. In een aparte vergadering,<br />

en buiten aanwezigheid van het College<br />

van Bestuur, werd aandacht besteed aan<br />

het eigen functioneren en aan dat van<br />

het College.<br />

Gezien de omvang van het project heeft<br />

de RvT in het verslagjaar veel aandacht<br />

besteed aan de Amstelcampus, het<br />

nieuwbouwproject op de Wibautas.<br />

Politieke en marktontwikkelingen in<br />

<strong>2009</strong> noodzaakten tot een duidelijke<br />

beleidslijn zowel voor wat betreft het<br />

bouwprogramma als voor wat betreft<br />

de hoogte van het budget. De RvT heeft<br />

aan het einde van het verslagjaar met<br />

instemming kunnen vaststellen dat het<br />

CvB hierin een goede inhoudelijke koers<br />

vaart en dat er adequate maatregelen<br />

zijn genomen om te zorgen dat het<br />

project binnen het door de RvT goedgekeurde<br />

budget blijft. Dit sluit aan bij de<br />

constatering in vorige jaarverslagen, dat<br />

de RvT goed geïnformeerd wordt door<br />

het CvB over de ontwikkelingen op dit<br />

voor de HvA gewichtige dossier.<br />

Een belangrijk thema blijft de samenwerking<br />

met de UvA. Jaarlijks maakt<br />

de RvT in overleg met het CvB de balans<br />

op. Het is en blijft voor de HvA-student<br />

winst dat de mogelijkheid van doorstroom<br />

naar de UvA vergemakkelijkt is.<br />

De RvT onderschrijft dan ook de benadering<br />

van het CvB waarbij decanen van<br />

de faculteiten bij de UvA en domeinvoorzitters<br />

bij de HvA aangezet worden<br />

om goede doorstroomprogramma’s op<br />

te stellen en dit lukt in toenemende<br />

mate. Daarnaast heeft de RvT de overtuiging<br />

dat juist ook in de samenwerking<br />

synergievoordelen bereikt kunnen<br />

worden in de ondersteuning van het<br />

primaire proces. Met het CvB is de RvT<br />

van mening dat dit een proces van lange<br />

adem is, waarbij het de kunst is het<br />

beste van beide organisaties te combineren.<br />

Juist die kwaliteitsslag zal het primaire<br />

proces ten goede komen en daar<br />

is het juist allemaal om te doen.<br />

Niet onvermeld mag blijven dat de RvT<br />

voorafgaand aan de vergaderingen regelmatig<br />

een domein bezoekt en daar inzicht<br />

krijgt in de dagelijkse gang van zaken.<br />

Met genoegen constateert de RvT telkens<br />

weer met welk een enthousiasme en deskundigheid<br />

bij de HvA invulling gegeven<br />

wordt aan het hoger onderwijs. Daarvoor<br />

is de RvT het CvB en alle medewerkers<br />

veel dank verschuldigd.<br />

Namens de Raad van Toezicht<br />

Prof. dr. N.A.M. Urbanus, voorzitter<br />

7


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Kerngegevens<br />

8 –––––––––––––––––– ––––––––––––– ––––––––––––– ––––––––––––– ––––––––––––– –––––––––––<br />

Medewerkers <strong>2009</strong> 2008 2007 2006 2005<br />

–––––––––––––––––– ––––––––––––– ––––––––––––– ––––––––––––– ––––––––––––– –––––––––––<br />

Mannen 1443 1299 1235 1198 1156<br />

Vrouwen 1658 1488 1369 1276 1149<br />

–––––––––––––––––– ––––––––––––– ––––––––––––– ––––––––––––– ––––––––––––– –––––––––––<br />

Totaal 3101 2787 2604 2474 2305<br />

–––––––––––––––––– ––––––––––––– ––––––––––––– ––––––––––––– ––––––––––––– –––––––––––<br />

Peildatum: 31 december <strong>2009</strong>


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Algemeen<br />

9


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

1. Onderwijs<br />

10 Studiesucces<br />

Studenten van de HvA verschillen naar<br />

vooropleiding, herkomst, leeftijd, werkervaring,<br />

ambities en talenten. De HvA<br />

biedt een grote diversiteit aan studenten<br />

de mogelijkheid zich maximaal te ontplooien.<br />

De HvA slaagt er steeds beter in<br />

om onderwijs te bieden waarin studenten<br />

hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.<br />

Een belangrijk speerpunt van de<br />

HvA is het verhogen van het studiesucces.<br />

De HvA kiest voor een integrale aanpak<br />

en streeft naar verbetering van het<br />

studiesucces van alle studenten, met bijzondere<br />

aandacht voor het studiesucces<br />

van allochtone studenten. De aanpak is<br />

onderwerp van een promotieonderzoek.<br />

Over de effectiviteit van interventies is<br />

nog relatief weinig bekend en de HvA<br />

draagt hiermee bij aan het vergroten<br />

van ‘evidence’ voor een optimale aanpak<br />

en inzet van mensen en middelen.<br />

De HvA heeft als doelstelling dat de<br />

studierendementen van alle opleidingen<br />

van de HvA het hoogst is in vergelijking<br />

met opleidingen in een soortgelijke<br />

(stedelijke) omgeving. Deze doelstelling<br />

is nog niet gehaald, wel is sprake van<br />

een zichtbare verbetering.<br />

In het kader van het project Sturen<br />

op Studiesucces (SoS) startten in <strong>2009</strong><br />

vijftien opleidingen met relatief veel<br />

allochtone studenten met de uitvoering<br />

van hun projectplan. In het domein<br />

Maatschappij en Recht doen alle opleidingen<br />

mee en is sprake van een aanpak<br />

op domeinniveau én op opleidingsniveau.<br />

Dit stimuleert de onderlinge afstemming<br />

en kennisdeling over studiesucces binnen<br />

het domein optimaal. Als eerste opleiding<br />

heeft de Pabo de resultaten van het SoSproject<br />

in de eigen opleiding gemeten.<br />

Deze tonen dat de studierendementen<br />

stijgen en dat de taalvaardigheid van<br />

met name niet-westerse allochtone<br />

studenten sterk verbetert. Bovendien<br />

blijkt dat op het terrein van studiesucces<br />

een nieuwe dynamiek is ontstaan die<br />

veel enthousiasme onder docenten,<br />

studenten en staf heeft bewerkstelligd.<br />

Tijdens HvA-brede SoS-Pitstops verzorgen<br />

experts op het gebied van studiesucces<br />

van binnen en buiten de HvA presentaties.<br />

Projectleiders, opleidingsmanagers,<br />

docenten en studenten gebruiken deze<br />

bijeenkomsten om kennis te delen, ervaringen<br />

uit te wisselen en te netwerken.<br />

In het Domein Media, Creatie en<br />

Informatie heeft de opleiding AMFI<br />

in <strong>2009</strong> van SURF foundation subsidie<br />

ontvangen voor het verbeteren van de<br />

intakeprocedure. De doelstelling is om<br />

studenten ‘voor de poort’ zodanig te<br />

informeren over de opleiding, het<br />

toekomstige beroep én de daarvoor<br />

benodigde talenten, dat zij een weloverwogen<br />

keuze kunnen maken voordat zij<br />

zich inschrijven. Op basis van ervaringen<br />

uit voorgaande jaren is voor de instroom<br />

<strong>2009</strong>-2010 een uitgebreidere, verbeterde<br />

en meer informatieve intakeprocedure<br />

opgezet, waarbij de zelfevaluerende rol<br />

van de kandidaat een groter gewicht<br />

krijgt.<br />

Excellentieprogramma’s<br />

De HvA streeft ernaar om excellente<br />

studenten een leeromgeving te bieden<br />

die hen extra uitdaagt. De toekenning<br />

in <strong>2009</strong> van subsidie in het kader van<br />

het Siriusprogramma is een extra impuls<br />

om binnen alle domeinen excellentieprogramma’s<br />

(verder) te ontwikkelen.<br />

Er worden drie aspecten van excellentie<br />

onderscheiden, die afzonderlijk of in<br />

combinatie de excellentieprogramma’s<br />

typeren:<br />

• excellentie ten aanzien van<br />

specifieke professionaliteit;<br />

• excellentie ten aanzien van<br />

generieke professionaliteit;<br />

• excellentie ten aanzien van<br />

kennisontwikkeling.<br />

Uitgangspunt bij de programmering van<br />

excellentie in curricula is ‘eerst talent<br />

spotten, dan talent ontwikkelen’. In het<br />

eerste en het tweede studiejaar kunnen<br />

alle studenten kiezen voor extra uitdaging<br />

door een Studium Excellentieprogramma<br />

te volgen naast het reguliere onderwijs.<br />

Deze programma’s prikkelen ‘latente<br />

talenten’ en laten hen doorgroeien tot<br />

‘erkende talenten’. Elk domein biedt vervolgens<br />

‘erkende talenten’ in het derde<br />

en vierde jaar van de hoofdfase één of<br />

meer honourstrajecten. Dit gebeurt in<br />

nauwe samenwerking met de lectoren<br />

en het werkveld, onder meer door extra<br />

uitdagende onderwijsprogramma’s,<br />

stageplaatsen en een prijs voor het<br />

beste honoursproject.<br />

Studenten uit diverse domeinen namen<br />

in <strong>2009</strong> deel aan pilots van het innovatieve<br />

honourstraject ‘Design in Society’.<br />

In dit traject werken studenten interdisciplinair<br />

samen met studenten uit andere<br />

domeinen en van de Rietveld Academie.<br />

Zij ontwikkelen een concrete en onorthodoxe<br />

oplossing voor een actueel<br />

Amsterdams vraagstuk. Daartoe hanteren<br />

ze een methode die onderzoek en ontwerp<br />

combineert.<br />

Leven Lang Leren<br />

De druk voor werkenden om (ook op<br />

latere leeftijd) te blijven leren en een<br />

erkend certificaat of diploma te behalen,<br />

wordt steeds groter. Dat een leven lang<br />

leren noodzaak is, wordt inmiddels<br />

onderschreven door overheid en werk-


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

gevers- en werknemersorganisaties.<br />

Toch blijkt dat het aantal studenten van<br />

30 jaar en ouder daalt. Dit is een landelijke<br />

tendens. De kernvraag is: hoe maak<br />

je het onderwijs aantrekkelijk voor werkenden,<br />

op zodanige wijze dat het hen<br />

stimuleert een opleiding te beginnen<br />

én af te maken, en vervolgens terug te<br />

komen voor meer? De domeinen hebben<br />

in <strong>2009</strong> in samenspraak met elkaar en<br />

het EVC-centrum, een visie ontwikkeld<br />

en een aanbod aan Leven Lang Leren<br />

diensten en -voorzieningen. In <strong>2009</strong><br />

heeft de HvA van SenterNovem subsidie<br />

ontvangen voor het verder ontwikkelen<br />

en aanbieden van deze diensten en<br />

voorzieningen.<br />

Onderwijsconferentie<br />

De HvA Onderwijsconferentie is een<br />

jaarlijks eendaags evenement voor alle<br />

HvA-medewerkers, waar actuele onderwijsontwikkelingen<br />

centraal staan. Het<br />

doel van de dag is elkaar te ontmoeten<br />

en te inspireren rond voorbeelden van<br />

samenwerking tussen onderwijs en<br />

onderzoek van de HvA en het werkveld<br />

in de stad Amsterdam. De onderwijsconferentie<br />

<strong>2009</strong> – in de Beurs van Berlage –<br />

stond in het teken van de HvA als<br />

Learning Community. De conferentie<br />

werd geopend door CvB-lid Dymph van<br />

den Boom. Vervolgens was het woord<br />

aan de twee keynotespeakers: Trude<br />

Maas en René Jansen. Daarna gingen<br />

zo’n 800 deelnemers met elkaar in<br />

gesprek. Tijdens ‘rondetafelgesprekken’<br />

werd intensief van gedachten gewisseld<br />

over actuele onderwerpen, zoals het<br />

inrichten van honourstrajecten, de<br />

positie van professionele masters in het<br />

hbo, studiesucces, ICT in het onderwijs,<br />

en de professionalisering van jonge<br />

docenten.<br />

Challenging Diversity Award<br />

Tijdens de ECHO Conferentie <strong>2009</strong> werd<br />

voor de eerste maal de Challenging<br />

Diversity Award uitgereikt. Deze prijs<br />

is ingesteld door Zestor, het arbeidsmarkt-<br />

en opleidingsfonds van hogescholen,<br />

en ECHO, Expertisecentrum<br />

Diversiteitsbeleid en wordt uitgereikt<br />

aan een professional die werkzaam is<br />

in het hbo en zich succesvol inzet voor<br />

diversiteit binnen zijn of haar hogeschool.<br />

Uit 13 voordrachten zijn door een deskundige<br />

jury vijf finalisten geselecteerd.<br />

Hieruit is de uiteindelijke winnaar<br />

gekozen: de heer Sharog Heshmat<br />

Manesh, docent van de HvA.<br />

Hogeschoolcommissie voor<br />

het Onderwijs (HCvO)<br />

De HCvO is een commissie die bestaat<br />

uit een opleidingsmanager vanuit elk<br />

van de zeven domeinen in de HvA.<br />

De HCvO adviseert het CvB over het<br />

onderwijsbeleid van de hogeschool.<br />

Op deze wijze worden de verantwoordelijken<br />

voor het primaire proces direct<br />

betrokken bij de beleidsontwikkeling.<br />

In <strong>2009</strong> heeft de commissie onder meer<br />

geadviseerd over ‘Toetsen en Beoordelen’,<br />

‘Studiesucces’ en het portfolio van de<br />

HvA.<br />

11


12<br />

Eric Petzinger is projectcoördinator en docent Commerciële Economie.


Hij zit al dertig jaar in het onderwijs, waarvan een jaar of twintig bij de HvA.<br />

“We kwamen met de hogeschool uit de binnenstad van Amsterdam.<br />

Zuidoost is dan niet echt een omgeving waar je je als docent thuis<br />

voelt. Gelukkig denk je als commercieel econoom in termen van<br />

opportunities. Zo vind ik ons gebouw echt een superaccommodatie,<br />

die heel goed in elkaar zit. En in Zuidoost zit een fiks aantal bedrijven<br />

waar we iets aan kunnen hebben en waarmee we tegelijkertijd een<br />

bijdrage leveren aan onze omgeving.<br />

Na al die jaren als docent word ik nog steeds erg blij van de leuke<br />

projecten die we hier doen. Die zijn goed voor ons, de bedrijven én de<br />

gemeente. Doordat studenten hun visie neerleggen bij de gemeente,<br />

kan die er draagvlak aan ontlenen.<br />

In <strong>2009</strong> zijn we door de Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) uitgenodigd<br />

om mee te doen aan een wedstrijd in het kader van de herstructurering<br />

van Amsterdam. De wedstrijd paste feilloos bij onze onderwijsdoelstellingen,<br />

namelijk strategisch leren denken en handelen,<br />

zodat je complexe (stedelijke) omgevingen kan analyseren. We hebben<br />

met twee groepen meegedaan. Een groep kwam met een concept<br />

voor de herinrichting van Amstel 3, een industriegebied met een eenzijdige<br />

(kantoren)functie. Volgens de moderne filosofie moet je werken,<br />

wonen en recreëren juist in één gebied onderbrengen. De studenten<br />

hebben hiervoor een aantal complexen ontwikkeld in de vorm<br />

van de drie kruizen van Amsterdam. Op een wereldbol, symbool voor<br />

de vele culturele groepen in Zuidoost. De tweede groep bestond uit<br />

studenten Sportmanagement. Zij zouden een concept voor<br />

Amsterdam als Olympische Stad 2028 bedenken. Al filosoferend ontstond<br />

het idee om Amsterdam als waterstad te profileren. Een mooi<br />

plan, waar ze veel lof mee hebben geoogst; echt een opsteker voor de<br />

studenten, en natuurlijk ook voor ons als opleiding. Beide groepen<br />

zaten uiteindelijk in de eindronde van de DRO-wedstrijd en konden<br />

door naar de finale.<br />

Voordat je met een project kunt beginnen, moet je eerst een basis<br />

hebben. Onze studenten krijgen dus eerst ondersteunende colleges:<br />

Strategische Marketing, Marktonderzoek en Stadssociologie. Dat zijn<br />

de pijlers waar de projecten op draaien. Ze doen ook cases en excursies<br />

om zich in te leven. Het gaat erom een concept te ontwikkelen<br />

dat je kunt vermarkten. Hoe kom je aan een concept? Voor het<br />

Olympische Spelen-project hebben we bijvoorbeeld associaties<br />

gemaakt van alles dat met water te maken heeft. Daarnaast zijn we<br />

naar het Amsterdams Historisch Museum geweest om meer gevoel<br />

te krijgen voor Amsterdam, de Amsterdammers en de rol van het<br />

water. We hebben ook een rondleiding gedaan door het Olympisch<br />

Stadion, om het Olympische gevoel te krijgen. En ze hebben veel<br />

foto’s gemaakt in de stad (fotosafari), om te kijken op welke locaties<br />

de Spelen eventueel zouden kunnen plaatsvinden. Je moet aan iets<br />

ruiken en erin knijpen, zeg ik altijd. Je kunt niet op abstract niveau<br />

werken.”<br />

Janneke van der Horst | vierdejaars student<br />

Sportmarketing<br />

“Als ik klaar ben met mijn studie wil ik de Olympische Spelen van<br />

2028 gaan organiseren. Heel ambitieus, maar dat is wel het hoogste<br />

dat ik wil. In het derde jaar hadden we een project met de vraag:<br />

schrijf een bidboek voor de Olympische Spelen van 2028. Dan moet je<br />

dus het thema en de locatie verzinnen en hoe je draagvlak ontwikkelt.<br />

We moesten een pitch houden in de klas, waarbij je je concept presenteert,<br />

een soort competitie. We werden tweede. Bij de eindpresentatie<br />

van school haalden we wel de eerste plaats en mochten we<br />

meedoen met de ontwerpwedstrijd van DRO. Daarna mochten we ons<br />

plan ook presenteren bij Carolien Gehrels, de wethouder van Cultuur,<br />

Sport en Bedrijven en zij vond het geweldig. Toen heb ik de stoute<br />

schoenen aangetrokken en gevraagd om een stageplek. Die kreeg ik,<br />

bij het project ‘Olympische Ambitie’ van de gemeente Amsterdam!<br />

Ons bidboek heeft de titel ‘The Dutch Watergames 2028’. Nederland<br />

is heel sterk op het gebied van watermanagement. Daarmee kunnen<br />

we de wereld duidelijk maken dat we zuinig moeten zijn met water:<br />

een heel belangrijk besef als we verder willen leven op deze planeet.<br />

In ons concept stellen we voor om een eiland te creëren in het<br />

IJmeer, precies in de vorm van Amsterdam-Centrum. De grachtengordel<br />

vormt het Olympisch dorp en op de plek van het Damrak komt<br />

het Olympisch stadion. En er moeten ook technologieën ontwikkeld<br />

worden om het water van het IJmeer te verschonen. Zo doen we iets<br />

goeds terug voor Nederland en het milieu.”<br />

Karlijn Gonggrijp | derdejaars student Commerciële<br />

Economie<br />

“Hoe maak je Zuidoost tot het tweede uitgaanscentrum van<br />

Amsterdam? Dat was onze opdracht. De klas was in vijf groepjes verdeeld<br />

en elke groep richtte zich op een gebied binnen het thema<br />

‘Music and Dance’. Het idee achter het project was om meer eenheid<br />

te creëren in Zuidoost, tussen de Amsterdamse Poort, de Arena en<br />

de kantoren. Ik zat in het groepje dat Zuidoost met behulp van podiumkunst<br />

aantrekkelijk moest maken als uitgaansgebied.<br />

We hebben eerst onderzoek gedaan, we zijn bijvoorbeeld naar de<br />

Heineken Music Hall en het Bijlmerparktheater geweest voor een<br />

tour. We hebben ook een fotocollage gemaakt en een film opgenomen,<br />

met interviews en beelden van het gebied tussen de Arena en<br />

het Bijlmerparktheater. Kortom, we hebben de mooie punten van<br />

Amsterdam Bijlmer belicht. Dat het goed bereikbaar is, voor zowel<br />

studenten als werkend publiek. Dat er heel veel kantoren gevestigd<br />

zijn, die vanaf de snelweg meteen bereikbaar zijn. En we hebben laten<br />

zien dat ook mensen van buiten de omgeving de Bijlmer echt niet zo<br />

saai en vergrijsd vinden als vaak wordt gedacht.<br />

We maken gebruik van bestaande ideeën, zoals de Heineken Music<br />

Hall. Dat kost weinig investering en tijd, en is dus heel realistisch. Je<br />

kunt wel een nieuw festival op gaan zetten, maar daar moet je ook<br />

mogelijkheden voor hebben. We hebben specifiek voor cabaret gekozen,<br />

omdat dat de trend is van nu. Het idee is om meer bekende cabaretiers<br />

naar Zuidoost te halen, een Jochem Myjer of Javier Guzman<br />

bijvoorbeeld. We willen dat mensen terugkomen, niet na een of een<br />

halfjaar, maar vaak. Zoals ze ook naar Paradiso of het Leidseplein<br />

gaan. En dat ze niet alleen voor een cabaretavond komen, maar hier<br />

ook een hapje gaan eten.”<br />

13


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

2. Kwaliteit en Accreditatie<br />

14 Zelfbewust<br />

Het kalenderjaar <strong>2009</strong> stond in het<br />

teken van voorbereidingen op de wetswijzigingen<br />

Accreditatie Hoger Onderwijs<br />

en Versterking Besturing. Daarom zijn<br />

onderwerpen als instellingsaudit, beperkte<br />

en uitgebreide opleidingsaccreditatie<br />

en de veranderende rol van examencommissies<br />

intensief onderwerp van gesprek<br />

geweest op zowel instellings-, domeinals<br />

opleidingsniveau.<br />

Een tiental HvA-opleidingen 1 heeft in<br />

<strong>2009</strong> de accreditatiecyclus van zes jaar<br />

rond gemaakt en ging zelfbewust een<br />

tweede ronde in. Met nieuwe wetgeving<br />

op komst werd in de accreditatietrajecten<br />

van die opleidingen nadrukkelijk aandacht<br />

besteed aan de verbetercapaciteit, de<br />

borging van het eindniveau en het<br />

(internationale) beroepsperspectief.<br />

Nadrukkelijker dan in voorgaande jaren<br />

werd ook de vervlechting van onderwijs<br />

en onderzoek en de betekenis daarvan<br />

voor de kwaliteit van het opleidingsprogramma<br />

onder de loep genomen.<br />

Herijking<br />

Niet alleen externe ontwikkelingen,<br />

ook interne vernieuwing noodzaakt<br />

tot herijking van de manier waarop de<br />

HvA vat houdt op de kwaliteit van haar<br />

opleidingen. Noemenswaardig is de<br />

vordering in het gebruik van kritische<br />

prestatie-indicatoren (KPI’s) bij kwaliteitsverbetering.<br />

Het accent is verschoven van<br />

het rapporteren over indicatorscores<br />

naar het analyseren en betekenis geven<br />

aan de informatie. In de dynamiek van<br />

veranderingen blijven de kenmerken van<br />

het kwaliteitszorgsysteem:<br />

• samenhang tussen elkaar ondersteunende<br />

cycli (managementinformatiecyclus,<br />

accreditatie en<br />

audit, tevredenheidonderzoeken);<br />

• afstemming tussen de activiteiten<br />

op de verschillende niveaus (docent,<br />

teamleider, opleidingsmanager,<br />

domeinvoorzitter, leden van College<br />

van Bestuur);<br />

• HvA-brede vergelijkbare informatie<br />

over kwaliteitsborging;<br />

• HvA-brede transparante communicatie<br />

aan de hand van overeengekomen<br />

indicatoren van kwaliteit;<br />

• ruimte voor profilering en autonomie<br />

van domeinen/opleidingen.<br />

Nieuw<br />

In de loop van kalenderjaar <strong>2009</strong> ontstond<br />

een nieuwe Nationale Studenten-<br />

Enquête (NSE) onder verantwoordelijkheid<br />

van Stichting Studiekeuze 123. Het<br />

landelijke monitorinstrument vergelijkt<br />

de studenttevredenheid bij instellingen<br />

voor hoger onderwijs in Nederland.<br />

Het toenemende belang van vergelijking<br />

van hogescholen wordt door de HvA<br />

onderkend. Eind <strong>2009</strong> werd besloten<br />

tot deelname aan de NSE 2010 door de<br />

gehele studentpopulatie van de HvA.<br />

Scenario’s voor de afstemming van het<br />

eigen monitor-instrumentarium en de<br />

NSE zijn in onderzoek genomen.<br />

Accreditatiekeurmerk<br />

In Nederland en Vlaanderen worden<br />

sinds de invoering van het accreditatiestelsel<br />

in 2002 de accreditatie-eisen<br />

gezien als formele standaarden voor<br />

basiskwaliteit. Opleidingen die deze<br />

basiskwaliteit aantonen krijgen het<br />

accreditatiekeurmerk. Onderstaande<br />

opleidingen hebben in kalenderjaar<br />

<strong>2009</strong> de definitieve bevestiging van een<br />

positief accreditatiebesluit ontvangen.<br />

Positieve trend<br />

Onder de noemer Onderzoekshuis beschikt<br />

de HvA over een instrumentarium<br />

waarmee de oordelen van studenten,<br />

alumni, medewerkers en werkveld in<br />

kaart worden gebracht. Het gaat hierbij<br />

zowel om oordelen over onderwerpen<br />

van het accreditatiekader als om specifieke<br />

HvA-eigen onderwerpen. De analyses<br />

van de Student TevredenheidsMonitor<br />

(STM), Exit TevredenheidsMonitor (ETM)<br />

en Alumni TevredenheidsMonitor (ATM),<br />

die in <strong>2009</strong> werden afgenomen, laten<br />

HvA-breed ten opzichte van 2008 een<br />

positieve trend zien.<br />

• Zowel het oordeel 3 over het niveau<br />

van de opleidingen als het rapportcijfer<br />

dat de studenten (volgens de STM)<br />

aan de opleidingen geven (6.8 vs. 6.9)<br />

is gestegen. De waardering van opleidingen<br />

door alumni (volgens de ATM)<br />

houdt gelijke tred met die van de<br />

zittende studenten. Ook hier is een<br />

stijging van het rapportcijfer van 6.8<br />

naar 6.9.<br />

• De waardering van de dienstverlening<br />

(STM) is verbeterd ten opzichte van<br />

2008 (3,4 vs 3,5).<br />

• Afgestudeerden geven een hogere<br />

waardering aan hun opleiding aan de<br />

HvA. Meer alumni (volgens de ATM)<br />

zouden achteraf kiezen voor dezelfde<br />

opleiding: van 64% in 2008 naar 69%<br />

in <strong>2009</strong>.<br />

• 94% van de afgestudeerden (ATM)<br />

heeft na de studie betaald werk verricht<br />

op het niveau van de opleiding,<br />

in 2008 was dit 93%.


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––<br />

Geaccrediteerd in <strong>2009</strong><br />

Opleidingen<br />

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––<br />

Domein Bewegen, Sport en Voeding Academie voor Lichamelijke Opvoeding voltijd (opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van<br />

de 1e graad in lichamelijke opvoeding)<br />

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––<br />

Domein Economie en Management<br />

Bedrijfseconomie voltijd, deeltijd, duaal<br />

Commerciële Economie voltijd, deeltijd, duaal<br />

- bijzonder kwaliteitskenmerk voor topsportgerichtheid Johan Cruyff University<br />

Financial Service Management voltijd en deeltijd<br />

Fiscale Economie voltijd<br />

International Business and Languages voltijd<br />

Trade Management Asia voltijd<br />

Master in Controlling deeltijd 2<br />

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––<br />

Domein Gezondheid -<br />

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––<br />

Domein Maatschappij en Recht<br />

HBO-Rechten voltijd en deeltijd<br />

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––<br />

Domein Media, Creatie en Informatie Fashion- Technische Commerciële Confectiekunde, inclusief Engelstalige variant, voltijd<br />

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––<br />

Domein Onderwijs en Opvoeding<br />

Pabo Amsterdam en Pabo Almere voltijd en deeltijd (opleiding tot leraar basisonderwijs)<br />

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––<br />

Domein Techniek<br />

Aviation Studies voltijd<br />

Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd en deeltijd<br />

E-technology (Elektrotechniek) voltijd<br />

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––<br />

15<br />

• De top drie van belangrijke competenties<br />

voor het uitoefenen van hun<br />

beroep wijkt in <strong>2009</strong> voor afgestudeerden<br />

niet af van de in 2008<br />

genoemde top drie. De opvattingen<br />

van alumni komen in essentie overeen<br />

met het pleidooi van de HBO-raad in<br />

het strategische document ‘Kwaliteit<br />

als opdracht’ (<strong>2009</strong>): nadruk leggen<br />

op kennis en op het kritisch kunnen<br />

toepassen van aangeleerde kennis en<br />

vaardigheden in de beroepspraktijk.<br />

• In de afgelopen jaren is gebleken dat<br />

de score voor toetsen en beoordelen<br />

(STM) ten opzichte van andere onderwerpen<br />

laag scoorde. In <strong>2009</strong> is de<br />

waardering van het onderwerp ‘Toetsen<br />

en beoordelen’ over de gehele linie<br />

verbeterd ten opzichte van vorig jaar<br />

(3,1 vs. 3,2).<br />

• Van de studenten die zijn gestopt<br />

met hun opleiding geeft 72% aan<br />

(ETM 2008-<strong>2009</strong>) zeer tevreden te zijn<br />

met de begeleiding tijdens hun studie<br />

(ETM 2007-2008: 67%).<br />

• Net als in 2008 geven de studenten<br />

aan tevreden te zijn over hun mentor/<br />

studieloopbaanbegeleider (3,4).<br />

Evenals in 2008 geven de studenten<br />

die vanuit het mbo instromen een<br />

hogere waardering aan de mentor<br />

c.q. studieloopbaanbegeleider dan<br />

de studenten die vanuit de havo (3,4)<br />

instromen (STM <strong>2009</strong>).<br />

• Hoewel de studenten aangeven per<br />

week gemiddeld dezelfde hoeveelheid<br />

tijd aan hun studie te besteden<br />

is de tevredenheid over het aantal<br />

contacturen met de docenten gestegen<br />

van 3,2 (STM 2008) naar 3,3<br />

(STM <strong>2009</strong>). De contacturen worden<br />

daarbij ook nog eens beter gewaardeerd.<br />

De waardering steeg van een 3,6<br />

(STM 2008) naar een 3,7 (STM <strong>2009</strong>).<br />

• Zowel de voltijd- als de deeltijdstudenten<br />

zijn in <strong>2009</strong> meer tevreden<br />

over de aansluiting tussen de stage/<br />

werkplek dan in 2008. De tevredenheid<br />

van de voltijdstudenten steeg<br />

van 3,3 naar 3,4. De tevredenheid van<br />

de deeltijdstudenten steeg van een<br />

3,4 naar een 3,5 (STM).


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

16 Verbeterfunctie<br />

Monitoring is natuurlijk geen doel op<br />

zich. De verzamelde gegevens worden<br />

benut om risico’s te signaleren, in kaart<br />

te brengen en te categoriseren.<br />

Daarnaast wordt aan de hand van de<br />

gegevens de realisatie van beleidsprioriteiten<br />

op de gebieden studiesucces,<br />

professionaliteit en kennisontwikkeling<br />

kritisch gevolgd.<br />

Als de signalen daartoe aanleiding<br />

geven, worden vanzelfsprekend maatregelen<br />

genomen. Naast docenten(teams)<br />

spelen studenten bij het bepalen en uitvoeren<br />

van concrete verbeteracties een<br />

belangrijke rol. Om hen goed toe te<br />

rusten voor het leveren van hun aandeel<br />

aan de onderwijskwaliteit kregen ook in<br />

<strong>2009</strong> studenten die nieuw zijn in opleidingscommissies<br />

de gelegenheid zich<br />

te bekwamen in aspecten van kwaliteit<br />

(-szorg). In de scholing wordt informatieoverdracht<br />

door interne en externe<br />

gastsprekers afgewisseld met op de<br />

eigen praktijk afgestemde opdrachten.<br />

Van de 40 ingeschreven studenten,<br />

afkomstig uit alle domeinen van de<br />

hogeschool, sloot 90% de scholing<br />

met succes af.<br />

–––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––<br />

ATM top drie, opgesteld door afgestudeerden<br />

–––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––<br />

<strong>2009</strong> Het vermogen om vakkennis toe te passen<br />

Het vermogen om creatief in te spelen op onverwachte situaties<br />

Het vermogen om nieuwe ideeën en oplossingen te bedenken<br />

–––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––<br />

2008 Het vermogen om vakkennis toe te passen<br />

Het vermogen om creatief in te spelen op onverwachte situaties<br />

Het vermogen om nieuwe ideeën en oplossingen te bedenken<br />

–––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––<br />

2007 Het vermogen om vakkennis toe te passen<br />

Het vermogen om met anderen professioneel samen te werken<br />

Het vermogen om nieuwe ideeën en oplossingen te bedenken<br />

–––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––<br />

1 Het gaat om de opleidingen Bestuurlijke Informatica, Bouwkunde, Civiele Techniek, Communicatie, Human<br />

Resource Management, Maritiem Officier, Oefentherapie Mensendieck, Media, Informatie en Communicatie,<br />

Maritiem Officier en Sociaal Pedagogische Hulpverlening.<br />

2 Deze master is organisatorisch ondergebracht bij het domein Economie en Management. De Toets Nieuwe<br />

Opleiding werd aangevraagd door HES Consultancy BV, een volledige dochtermaatschappij van de Stichting<br />

Hogeschool van Amsterdam.<br />

3 Oordelen worden gescoord op een schaal van 1 tot 5, met uitzondering van het rapportcijfer. Dat cijfer<br />

wordt gescoord op een schaal van 1 tot en met 10.


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

3. Internationalisering<br />

Interculturele en internationale gerichtheid kenmerken het onderzoek en het<br />

onderwijs van de HvA. Afgestudeerde HvA’ers zijn in staat vanuit een open,<br />

kosmopolitische houding internationale en interculturele ontwikkelingen te<br />

vertalen naar de beroepspraktijk.<br />

De domeinen hebben in <strong>2009</strong> hun beleid De stijgende belangstelling van studenten<br />

op het gebied van internationalisering voor het opdoen van internationale<br />

voortgezet. Studenten en docenten<br />

ervaring blijkt ook uit het toenemend<br />

worden gestimuleerd zich internationaal aantal studenten dat aan de jaarlijkse<br />

te oriënteren. Dit gebeurt zowel door buitenlandmanifestatie deelneemt. In<br />

internationalisering van het curriculum <strong>2009</strong> namen 2200 studenten deel aan<br />

als het stimuleren van studenten en deze manifestatie. In 2008 waren dit<br />

docenten om in het buitenland ervaring 2000 studenten.<br />

op te doen. Een voorbeeld van de beoogde<br />

toenemende internationalisering van In <strong>2009</strong> is een aantal meerjarige samenwerkingsovereenkomsten<br />

met interna-<br />

het curriculum is de uitbreiding van het<br />

aantal Engelstalige minoren: van 30 naar tionale partnerinstellingen afgesloten.<br />

37 minoren.<br />

Met Oslo University College uit Noorwegen<br />

is een HvA-brede samenwerkings-<br />

Het aantal studenten dat met behulp<br />

van beursprogramma’s zoals het Erasmusprogramma<br />

een deel van hun opleiding van deze overeenkomst is onder meer<br />

overeenkomst gesloten. In het kader<br />

in het buitenland volgt, is in <strong>2009</strong><br />

afgesproken jaarlijks een seminar te<br />

opnieuw gestegen: van 266 naar 313 organiseren, afwisselend in Oslo en<br />

studenten.<br />

Amsterdam. In <strong>2009</strong> vond het seminar<br />

In <strong>2009</strong> hebben voor het eerst twee studenten<br />

van de HvA een beurs ontvangen opleidingen, uit alle domeinen van de<br />

in Amsterdam plaats. Verschillende<br />

van het Huygens Scholarship Programma HvA, zijn in dit samenwerkingsverband<br />

(HSP). Dit prestigieuze programma van betrokken.<br />

het ministerie OCW is voor excellente<br />

studenten. Het aantal toegekende beurzen<br />

voor studenten die na hun studie de Kom Universiteit en het Instituut<br />

Met de Surinaamse instellingen Anton<br />

met een beurs van het VSB-fonds in het voor de Opleiding van Leraren is een<br />

buitenland gaan studeren of onderzoek ‘Memorandum of Understanding’<br />

doen is gestegen naar 8 (op een totaal afgesloten.<br />

van 24 aanvragen).<br />

Op Curaçao is een overeenkomst gesloten<br />

met de Universiteit van de Nederlandse<br />

Antillen (UNA). In samenwerking met de<br />

HvA is de UNA gestart met de opleiding<br />

Social Work. In <strong>2009</strong> is deze opleiding<br />

door de NVAO geaccrediteerd.<br />

Veel domeinen nemen deel aan internationale<br />

projecten. In <strong>2009</strong> zijn er<br />

meer dan tien nieuwe internationale<br />

projecten van start gegaan. Sommige<br />

zijn gericht op mobiliteit en kennis<br />

delen, andere op internationale samenwerking<br />

en onderzoek. In meer dan de<br />

helft van de internationale projecten<br />

participeren studenten. In het kader<br />

van het Programma Internationalisering<br />

Beroepsonderwijs (PIB) van het ministerie<br />

van Economische Zaken worden zeven<br />

internationale projecten medegefinancierd.<br />

17


18<br />

Peter de Bois is lector Meervoudig Intensief (duurzaam) Ruimtegebruik (MI(d)R)


“Een van mijn belangrijkste fascinaties is hoe je op een goede<br />

manier instrumenten kunt maken, die ons helpen om de stad en de<br />

manier van leven in steden beter te begrijpen. Zodat we beter in<br />

staat zijn om de fysieke structuur van steden aan te laten sluiten<br />

op de economische en sociale behoefte van de bewoners en<br />

gebruikers.<br />

Europese steden hebben zich waanzinnig ontwikkeld na de oorlog,<br />

zijn eigenlijk geëxplodeerd. We zijn rijker geworden, worden ouder<br />

en krijgen later kinderen, we zijn langer en vaker single, hebben<br />

een hogere mobiliteit en meer vrije tijd, en we stellen hogere eisen<br />

aan woningbouw. Dat heeft tot gevolg gehad dat de structuur van<br />

onze samenleving sociaaleconomisch, maar vooral ruimtelijk is<br />

gefragmenteerd. Het is een verzameling eilanden of artefacten<br />

geworden, die zijn samenhang heeft verloren. Overal, waar je ook<br />

komt, gaat het om het opnieuw definiëren, maken en onderzoeken<br />

van relaties en samenhang. Daar is een nieuw instrumentarium<br />

voor nodig, dat je duidelijk maakt wat van belang is voor wie en<br />

waar, hoe je moet kiezen en waarom. Dan pas kun je gaan ontwerpen,<br />

produceren en uitvoeren.<br />

Het doel hierbij is stedelijke vitaliteit. Vitaliteit is een soort kwaliteitskenmerk.<br />

Iemand wordt vitaal genoemd als hij zich ook vitaal kan<br />

gedragen, zich goed voelt en in staat is de dingen te doen die hij wil.<br />

Dat wij de term vitaliteit in deze context gebruiken, is nogal innovatief.<br />

Wij zien MI(d)R als een middel waarmee je vitaliteit kan genereren.<br />

Een vitale stad is een stad waarbij de relaties goed functioneren,<br />

zowel intern als extern. Een stad die in staat is zichzelf te handhaven<br />

en zich continu vernieuwt. Nieuwe steden zoals Zoetermeer en<br />

Almere hebben zich in de dertig jaar dat ze bestaan nauwelijks vernieuwd.<br />

Men denkt dat als iets nieuw is, het vanzelf goed blijft. Dat is<br />

niet waar: je moet er constant iets aan doen, want die samenleving<br />

blijft niet gelijk. Amsterdam is een redelijk vitale stad, althans in<br />

bepaalde gebieden. Maar voor sommige wijken geldt dat niet. En dat<br />

is eigenlijk een bewijs dat de stad niet vitaal genoeg is. De stedelijke<br />

structuur, met name het publieke domein en de economische en sociale<br />

structuur van de stad, vormt een soort drieluik, waarvan de<br />

onderdelen goed op elkaar ingespeeld moeten zijn. Er wordt vaak<br />

ontzettend veel geld besteed aan sociale en economische impulsen in<br />

slechte wijken. Maar de kans is vrij groot dat het weggegooid geld is,<br />

omdat er geen bewustzijn is over hoe die fysieke structuur in elkaar<br />

zit. Is de wijk wel goed verbonden met de rest van de stad, beschikt<br />

de wijk over vitale anchor points zoals een park, haven of plein waar<br />

mensen samenkomen? Is dat niet zo, dan gaat het fout, wat je er ook<br />

in stopt. Want hoe woon je in een wijk waarvan iedereen zegt ‘dat is<br />

een rotwijk, daar zou ik nog niet dood gevonden willen worden’? Deze<br />

wijken liggen vaak afgescheiden, aan de periferie van de stad. Ze<br />

worden er letterlijk niet bijgehouden, worden een soort afvoerputje.<br />

De rest van de stad lijkt dan wel lekker te functioneren en heeft zogenaamd<br />

geen last van de asocialen of de minder draagkrachtigen.<br />

Maar dat is niet een kenmerk van vitaliteit.<br />

Bij MI(d)R proberen we als het ware de stedelijke, fysiek-ruimtelijke<br />

statistiek zichtbaar te maken. Een belangrijk onderdeel daarin is het<br />

anchor point-onderzoek. Anchor points zoals het Vondelpark of de<br />

stadsmarkten vervullen een hele belangrijke rol in de stad, zowel in<br />

relatie tot vitaliteit als tot het echte gebruik van de stad. Wij onderzoeken<br />

hoe die bestemmingen functioneren, hoe je ze beter kunt<br />

maken en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Een voorbeeld: ouders<br />

van twee kinderen, een op de crèche, de ander op de basisschool,<br />

nemen ‘s morgens door wie vandaag wat doet. Dat noemen we het<br />

tijd-ruimtebudget. Dat tijd-ruimtebudget maakt gebruik van het netwerk<br />

van de stad en van de anchor points. Hoe beter dat kan in een<br />

stad – en in Amsterdam kan dat goed want er is een goed netwerk –<br />

des te gelukkiger worden de ouders en dat rendeert economisch en<br />

sociaal. De stad kan zichzelf goed onderhouden, vernieuwen en in<br />

stand houden. En is dus vitaal.<br />

Aan een onderzoek van de anchor points van Amsterdam hebben<br />

wel 280 van onze studenten meegewerkt. We hebben een compleet<br />

nieuwe onderzoeksmethode en software geïntroduceerd.<br />

Daarnaast hebben we het werken vanuit gerichte onderzoeksvragen<br />

versterkt en de studenten de resultaten daarvan laten presenteren<br />

en rapporteren. Over de anchor points in Amsterdam gaan we een<br />

eindrapport schrijven, en we hopen dat we dan samen met de stad<br />

hieraan kunnen werken.”<br />

19


20<br />

Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

4. Technologie en Nieuwe Media<br />

Het jaar 2008 was vooral een jaar van consolideren. In <strong>2009</strong> zijn belangrijke aanzetten gegeven tot het vernieuwen en<br />

21<br />

verbeteren van de informatiehuishouding van de hogeschool. Na een lange en gedegen voorbereiding is de inschrijfen<br />

betalingsfunctionaliteit van het nieuwe studenteninformatiesysteem (SIS) in gebruik genomen. Hiermee heeft de<br />

HvA een belangrijke stap gezet in het ‘huis op orde brengen’ van de basisadministraties. Een andere stap is het verwerken<br />

van de nieuwe domeinorganisatiestructuur in het gehele IT-landschap. Met deze twee mijlpalen is een stevig<br />

fundament gelegd voor verdere uitbouw en verbetering van de administratieve processen van de hogeschool.<br />

Tegelijkertijd is in <strong>2009</strong> gestart met het<br />

ontwikkelen van een nieuwe digitale<br />

leer- en werkomgeving (DLWO) die de<br />

komende jaren zal worden uitgebouwd<br />

tot een moderne leer- en werkomgeving.<br />

Het programma DLWO zal een belangrijke<br />

pijler worden onder de nieuwe informatiestrategie<br />

waarvan de ontwikkeling<br />

eind <strong>2009</strong> is gestart.<br />

Nadat de IT-afdelingen van de HvA eerder<br />

samen zijn gehuisvest op Rivierstaete<br />

met de IT-afdeling van de Universiteit<br />

van Amsterdam, zijn onder de noemer<br />

‘samen werken aan informatiebeleid’<br />

en ‘samen werken aan IT-uitvoering’<br />

concrete stappen gezet op het gebied<br />

van het samenwerken tussen de<br />

IT-afdelingen van de hogeschool en<br />

de universiteit.<br />

Organisatie<br />

Vorig jaar schreven we dat de domeinvorming<br />

en de aanpassing van de stafafdelingen<br />

en diensten op deze ontwikkeling<br />

gevolgen heeft gehad voor de<br />

organisatie van informatievoorziening.<br />

In februari is gestart met een nieuw<br />

platform voor informatiebeleid (IVBP),<br />

waarin medewerkers die verantwoordelijk<br />

zijn voor informatiebeleid vanuit<br />

domeinen en stafafdelingen en diensten<br />

met elkaar nadenken over de wijze<br />

waarop de informatievoorziening van<br />

de HvA kan worden vormgegeven. Het<br />

platform adviseert de bedrijfsvoerders,<br />

de domeinvoorzitters en het CvB over<br />

de noodzakelijke stappen op het gebied<br />

van informatiebeleid. Daarnaast heeft<br />

het IVBP diverse adviezen uitgebracht<br />

aan de programmagroep Amstelcampus<br />

op het gebied van audiovisuele dienstverlening<br />

en belangrijke ICT-vernieuwingen<br />

die als onderdeel van dit programma<br />

worden gerealiseerd.<br />

Naast dit platform zijn op diverse<br />

gebieden themagroepen gestart waarin<br />

docenten, ondersteuners en in toenemende<br />

mate studenten ideeën uitwisselen<br />

en richting geven aan de wijze waarop<br />

nieuwe media kan worden ingezet bij<br />

het leerproces. Met deze platforms probeert<br />

de hogeschool vanaf de werkvloer<br />

een continue voeding van het beleidsvoorbereidende<br />

proces te organiseren.<br />

Als onderdeel van de herinrichting van<br />

de organisatie van de informatievoorziening<br />

zijn de diverse domeinen hun informatiefunctie<br />

verder aan het versterken.<br />

Met name de rol van informatiemanager<br />

is versterkt en er is een eerste aanzet<br />

gegeven tot het inrichten van functioneel<br />

beheer. Bij de stafafdeling<br />

Strategische Informatievoorziening zijn<br />

de competenties op het gebied van<br />

beleidsvoorbereiding en beleidsmonitoring<br />

verder uitgebouwd.<br />

Herijking informatiestrategie<br />

Een belangrijk speerpunt voor het IVBP<br />

was het herijken van de informatiestrategie<br />

en het ontwikkelen van een nieuw<br />

meerjaren-projectenplan informatievoorziening<br />

<strong>2009</strong>-2012. De herijking<br />

van de informatievoorziening heeft<br />

het inzicht opgeleverd dat de HvA nog<br />

steeds aan de goede speerpunten werkt,<br />

zoals die zijn gedefinieerd in het projectplan<br />

informatievoorziening 2005-<br />

2008. Tegelijkertijd wordt geconstateerd<br />

dat aan drie gebieden een belangrijke<br />

impuls gegeven moet worden. Deze<br />

gebieden zijn: ‘de nieuwe digitale leeren<br />

werkomgeving’, ‘het vernieuwen<br />

van een aantal ICT-basisdiensten’ en<br />

‘investeren in ondersteuning van<br />

docenten’.


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

22<br />

De nieuwe digitale leer- en werkomgeving<br />

moet het leerproces beter ondersteunen<br />

met nieuwe media, waardoor<br />

interactie en communicatie beter aansluiten<br />

op de wijze waarop jongeren<br />

dat gewend zijn. Maar ook een leeromgeving<br />

die aansluit bij de nieuwe fysieke<br />

leeromgeving, die als onderdeel van<br />

de Amstelcampus wordt opgeleverd.<br />

De huidige basisdiensten zoals de<br />

werkplek, studentenmail en telefonie zijn<br />

aan het einde van hun technische levensduur<br />

en moeten worden vervangen.<br />

Tegelijkertijd zien we een ontwikkeling<br />

op juist deze diensten die een fundamenteel<br />

herontwerp noodzakelijk maken. De<br />

moderne student en medewerker is in<br />

toenemende mate ‘mobiel’ en verwacht<br />

overal en op ieder gewenst tijdstip toegang<br />

te hebben tot informatie.<br />

Docenten zijn een belangrijke sleutel om<br />

met behulp van nieuwe media tot verbetering<br />

van het onderwijs te komen. In<br />

<strong>2009</strong> is een aantal pilots uitgevoerd met<br />

een nieuwe DLWO bij deeltijdopleidingen<br />

van het domein Techniek. De eerste<br />

resultaten van deze pilots leveren het<br />

inzicht op dat docenten die goed worden<br />

ondersteund en voldoende tijd vrij<br />

kunnen maken, met de mogelijkheden<br />

van nieuwe media hun curriculum kunnen<br />

(her)ontwerpen en zo belangrijke<br />

veranderingen in gang kunnen zetten.<br />

Ook hebben de pilots inzicht opgeleverd<br />

in de wijze waarop de ondersteuning<br />

moet worden georganiseerd.<br />

Als ondersteuners van domein en<br />

stafafdelingen de handen ineen slaan en<br />

samen met de docententeams ontwerpen<br />

wordt eerder succes bereikt.<br />

Dit samen optrekken is ook weer gedaan<br />

in het kader van de jaarlijkse Online<br />

Educa Berlijn. In <strong>2009</strong> hebben ruim 30<br />

medewerkers van de hogeschool weer<br />

een driedaags bezoek gebracht aan deze<br />

grote internationale conferentie op het<br />

gebied van onderwijs en informatie- en<br />

communicatietechnologie (e-learning)<br />

van Europa.<br />

Ditmaal heeft de HvA ook een aantal<br />

presentaties verzorgd die gerelateerd<br />

waren aan de ontwikkeling van de<br />

digitale leer- en werkomgeving. Onder<br />

de HvA-deelnemers is een prijsvraag<br />

uitgeschreven voor de beste ‘flip’ van de<br />

conferentie. 15 deelnemers hebben een<br />

videoverslag van vier minuten gemaakt<br />

van hun deelname aan de conferentie.<br />

De wedstrijd is gewonnen door Gerlof<br />

Donga, docent bij het domein MCI.<br />

De videoverslagen zijn te zien op<br />

http://hvatv.nl/index.php/category/<br />

online-educa-berlijn-<strong>2009</strong>/.<br />

Uitbesteding<br />

De hogeschool heeft in <strong>2009</strong> opnieuw<br />

stappen gezet op het gebied van sourcing.<br />

De keuze voor ‘proven technology’<br />

en de schaalgrootte van de HvA leiden<br />

er in toenemende mate toe dat niet alles<br />

meer ‘in huis’ kan worden ontwikkeld<br />

en beheerd. Al eerder zijn de informatiesystemen<br />

die gebruikt worden op<br />

het gebied van bedrijfsvoering en<br />

onderwijslogistiek uitbesteed voor wat<br />

betreft het applicatie- en technisch<br />

beheer. In <strong>2009</strong> is een Europese aanbesteding<br />

afgerond die heeft geleid tot<br />

een nieuw uitbestedingscontract voor<br />

drie jaar van alle dienstverlening gericht<br />

op het informatiesysteem SAP.<br />

Eind <strong>2009</strong> zijn ook de voorbereidingen<br />

gestart voor het Europees aanbesteden<br />

van de integratie informatiesystemen<br />

en de digitale leer- en werkomgeving<br />

met als onderdeel het digitaal<br />

studentenportfolio.<br />

Met de afronding van deze aanbestedingen<br />

heeft de HvA voor minimaal drie<br />

jaar de kwaliteit en continuïteit geborgd<br />

van belangrijke informatiesystemen<br />

die de bedrijfsvoering en het onderwijs<br />

ondersteunen. De ervaringen die de<br />

HvA heeft opgedaan met uitbesteden<br />

zijn ook omgezet in een strategie sourcing,<br />

die begin 2010 wordt afgerond.<br />

Nieuwe technologie en media<br />

Het projectenplan informatievoorziening<br />

2005-2008 is nog steeds de basis<br />

die wordt gebruikt voor het verder uitbouwen<br />

van de informatiehuishouding<br />

van de hogeschool.<br />

Het project SiS-HvA heeft een belangrijke<br />

mijlpaal bereikt door het ‘live’ brengen<br />

van het inschrijf- en betalingsdeel<br />

van het nieuwe studenteninformatiesysteem.<br />

De inschrijfcyclus voor het studiejaar<br />

2010 is volledig met het nieuwe<br />

informatiesysteem ondersteund. Parallel<br />

is hard gewerkt aan een prototype voor<br />

het studievolgdeel. Aan het einde van<br />

het jaar was dit zover ontwikkeld dat<br />

gestart kon worden met de voorbereidingen<br />

van demosessies aan de domeinen.<br />

Hiermee kan aan de hand van een<br />

werkend systeem de domeinen duidelijk<br />

worden gemaakt wat de reikwijdte van<br />

het studievolgonderdeel is. Domeinen<br />

kunnen zich op basis van dit beeld goed<br />

voorbereiden op de geplande implementatie<br />

in 2011.


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

De webcolleges zijn in <strong>2009</strong> verder uitgebouwd.<br />

De pilot is omgezet in een<br />

dienst, die gestaag in gebruik groeit.<br />

Vrijwel alle domeinen maken gebruik<br />

van deze dienst in verschillende vormen<br />

en voor verschillende doelgroepen. De<br />

diversiteit aan opnamen is groot en<br />

loopt uiteen van complete hoorcolleges<br />

die worden opgenomen, specifieke leercontent<br />

die door docenten in studiesetting<br />

wordt opgenomen, tot studenten<br />

die de dienst gebruiken om opdrachten<br />

mee te maken. In 2010 wordt een roadmap<br />

ontwikkeld waarin de verdere uitbouw<br />

van de dienst beschreven wordt.<br />

Professionalisering<br />

basisschoolleraren<br />

via online videobegeleiding<br />

Pabo HvA en het Expertisecentrum<br />

Wetenschap & Techniek Noord-Holland<br />

verzorgen voor leraren basisonderwijs<br />

nascholing waarbij online videobegeleiding<br />

wordt toegepast in de digitale<br />

leeromgeving DiViDU. De Pabo verzorgt<br />

voor zo’n 350 leraren basisonderwijs professionaliseringstrajecten<br />

in Wetenschap<br />

en Techniek. Een deel daarvan is voor<br />

leraren van schoolbestuur STAIJ in<br />

Amsterdam (Zeeburg). Voor een groep<br />

van twintig leraren heeft de Pabo een<br />

speciaal online videobegeleidingstraject<br />

opgezet als onderdeel van het professionaliseringtraject<br />

W&T. Naast een serie<br />

trainingen maakt begeleiding in de<br />

eigen werksituatie deel uit van het professionaliseringstraject.<br />

De techniekcoördinator<br />

(een collega) filmt de leraren op<br />

school in hun lessen Wetenschap en<br />

Techniek. De techniekcoördinator en de<br />

leraren analyseren samen hun praktijk<br />

aan de hand van videobeelden.<br />

Vervolgens worden er didactische sleutelmomenten<br />

geselecteerd en gemonteerd<br />

tot een kort fragment wat in de<br />

online video-omgeving wordt geplaatst.<br />

Leraren gaan vervolgens met elkaar in<br />

discussie over hun eigen fragmenten en<br />

die van hun collega’s. Ook in de trainingsbijeenkomsten<br />

wordt teruggegrepen<br />

op de videobeelden.<br />

De video-omgeving is opgebouwd uit<br />

video’s uit de eigen praktijk en afkomstig<br />

van collega’s en leraren die zich elders in<br />

het land ook scholen in W&T-didactiek.<br />

De video-omgeving kenmerkt zich door<br />

een goede aansluiting tussen inhoud<br />

van de nascholing en de videocontent.<br />

Daarmee onderscheidt het zich van<br />

andere videowebsites. Bovendien is de<br />

omgeving geschikt voor online intervisieactiviteiten<br />

op basis van de videocontent,<br />

doordat de deelnemers in een<br />

afgesloten ruimte met elkaar beelden<br />

en commentaar delen.<br />

Voor meer informatie<br />

kunt u terecht bij Paul Ruis,<br />

projectmanager Expertisecentrum<br />

Wetenschap & Techniek,<br />

p.ruis@hva.nl, 020-599 5313.<br />

23


24<br />

Soemitro Poerbodipoero is docent, onderzoeker en hoofdfase-coördinator bij Ergotherapie.


Vanaf 1 april 2010 is hij ook programmamanager.<br />

“Ergotherapeuten richten zich op het dagelijks handelen van<br />

mensen op allerlei gebieden, zoals werk, huishouden, vrije tijd,<br />

onderwijs, et cetera. Zolang het goed gaat denk je niet echt na<br />

over de handelingen die je doet. Dat verandert als je bijvoorbeeld<br />

mobiliteitsproblemen krijgt doordat je ouder wordt, of als je na<br />

een ongeluk in een revalidatiecentrum terechtkomt. Maar ook<br />

kwetsbare groepen, zoals mensen met psychische problemen,<br />

kunnen veel handelingen vaak niet uitvoeren zoals ze zouden willen.<br />

Samen met een ergotherapeut kun je dan bekijken wat je nog<br />

wel zelf kunt doen. Mensen kunnen vaak meer handelingsmogelijkheden<br />

gebruiken dan ze in eerste instantie denken.<br />

Ergotherapie is een praktische opleiding en gaat bijvoorbeeld over<br />

hoe je met je rolstoel naar het toilet gaat, of hoe je in je woning<br />

aanpassingen kunt maken zodat je kunt strijken of jezelf kunt<br />

wassen. Hoe je mensen hierbij kunt adviseren en begeleiden is<br />

een belangrijk onderdeel van de opleiding. Dan moet je natuurlijk<br />

wel goed weten hoe het allemaal werkt. Dat leren studenten in<br />

de praktijkruimten op school en natuurlijk buiten school in de<br />

praktijk, tijdens stages en projecten.<br />

Momenteel is er een verschuiving in de zorg, waarbij er meer<br />

focus komt op de thuissituatie. Dat betekent bijvoorbeeld dat<br />

patiënten eerder ontslagen worden uit het ziekenhuis. Of dat ouderen<br />

langer zelfstandig thuis blijven wonen. Hierdoor zie je dat het<br />

werkveld ook verschuift van binnen de muren van een ziekenhuis<br />

of instelling naar buiten toe. Naar de mensen thuis en in de wijken.<br />

Die ontwikkeling zie je ook terug in het onderwijs, bijvoorbeeld aan<br />

de (afstudeer)projecten en stages die worden aangeboden.<br />

Een voorbeeld hiervan is een groot project binnen het AMC (onze<br />

buren), dat zich vooral op kwetsbare ouderen richt. Die komen in<br />

het ziekenhuis terecht doordat ze hun heup breken, of een infectie<br />

oplopen. Ze worden behandeld en daarna kunnen ze meestal vrij<br />

snel weer naar huis. Daar hoort transmurale ketenzorg bij, waarbij<br />

allerlei verschillende disciplines zijn betrokken – ergotherapie,<br />

verpleegkunde en geriatrie vanuit het ziekenhuis. Een belangrijk<br />

onderdeel van het project is onderzoek naar het optimaliseren van<br />

deze transmurale zorg. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het verbeteren<br />

van de interventies. Daar zijn wij vanuit Ergotherapie bij<br />

betrokken. Tegelijkertijd worden die interventies ook onderzocht,<br />

wordt er gekeken of ze werken.<br />

meer iets is voor het minorenonderwijs. Zo is er momenteel een<br />

samenwerkingsproject met Zorg Integratie Zuidoost, een koepelorganisatie<br />

van verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio. Zij willen<br />

weten hoe het met de mantelzorginitiatieven gaat in de instellingen.<br />

En ze willen advies over hoe de zorg eventueel kan worden<br />

verbeterd. Dat wordt nu vanuit ons lectoraat stap voor stap uitgewerkt<br />

in allerlei deelprojecten, waarbij studenten Ergotherapie<br />

het werkveld ingaan en interviews doen met cliënten, mantelzorgers<br />

en zorgprofessionals.<br />

Er zijn ook allerlei initiatieven vanuit de HvA om studenten meer<br />

aan het werk te zetten in de wijk. Bijvoorbeeld het project BOOT:<br />

een initiatief van Krachtwijken HvA, waarbij vragen uit de buurt<br />

terecht komen bij een centrum voor onderwijs, onderzoek en<br />

talentontwikkeling. Daar worden de vraagstukken verder uitgezet<br />

bij de HvA-opleidingen. Zo zijn er nu ook een aantal Ergotherapieprojecten,<br />

waarbij de studenten te maken hebben met echte problemen<br />

van mensen in de wijk. Een goede, realistische leersituatie<br />

die helemaal past binnen het competentiegericht onderwijs.<br />

Het is een hele dynamische periode voor onze opleiding. Enerzijds<br />

door die verandering in de zorgmarkt en de positie van de ergotherapeut<br />

in het werkveld. Anderzijds doordat je daar als opleiding op<br />

moet anticiperen. Dat betekent dat je je curriculum moet aanpassen<br />

en kijken op welke gebieden je je onderwijs wilt ontwikkelen.<br />

Tegelijkertijd wil je als hbo-instelling wetenschappelijk en praktijkgericht<br />

onderzoek doen, dat bijdraagt aan de ontwikkeling van<br />

het beroep van ergotherapeut. In mijn functie als programmamanager<br />

ontwerp ik samen met het team het onderwijs dat daarbij<br />

moet passen. Als onderzoeker ben ik bezig met de wetenschappelijke<br />

ontwikkeling van ergotherapie. Ik kan dus mijn vakkennis<br />

overdragen én ontwikkelen. Dat is een heel spannende combinatie.<br />

Wat dat betreft is dit mijn ideale werkplek.”<br />

25<br />

Het onderzoek van het AMC gaat over de mensen hier in de<br />

omgeving, in Zuidoost. Door dit soort samenwerkingsverbanden<br />

raken wij als opleiding meer betrokken bij de buurt. De tendens is<br />

sowieso al dat we steeds meer om ons heen kijken, naar strategische<br />

partners in de buurt. En dan zie je dat er legio kansen om de<br />

hoek liggen. De vragen van externe opdrachtgevers komen bij het<br />

expertise- en kenniscentrum terecht en daar wordt bekeken of het<br />

een propedeuse-opdracht of scriptie zou kunnen zijn, of dat het


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

5. Onderzoek<br />

26 Onderzoeksaudit<br />

De HvA is een kennisinstelling waar kwalitatief<br />

goed onderzoek wordt verricht<br />

dat een bijdrage levert aan de continue<br />

verbetering van het onderwijs. <strong>2009</strong><br />

stond in het teken van de onderzoeksaudit.<br />

Een auditcommissie, samengesteld<br />

uit externe deskundigen en belanghebbenden,<br />

beoordeelde alle onderzoeksprogramma’s<br />

van de domeinen. De<br />

onderzoeksaudit biedt inzicht in de<br />

stand van zaken van het onderzoek en<br />

geeft een sterke impuls aan de verdere<br />

ontwikkeling van de onderzoeksfunctie<br />

van de HvA.<br />

De onderzoeksaudit is onderdeel van<br />

het Kwaliteitszorgsysteem onderzoek<br />

HvA.<br />

Deze audit is ook een belangrijk element<br />

in de voorbereiding op het bezoek<br />

dat de Validatiecommissie Kwaliteitszorg<br />

Onderzoek (VKO) van de HBO-raad in<br />

2010 aan de HvA zal brengen. De VKO<br />

beoordeelt de mate waarin de hogeschool<br />

haar onderzoekskwaliteit, onder<br />

meer door middel van externe onderzoeksevaluaties,<br />

op overtuigende wijze<br />

bewaakt en verbetert.<br />

–––––––––––––– ––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––<br />

RAAK Domein Projectleider Titel<br />

–––––––––––––– ––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––<br />

RAAK-MKB DMCI Joost Kircz Amsterdam e-boeken stad<br />

–––––––––––––– ––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––<br />

RAAK-publiek DOO Ron Oostdam / Edith Hooge Samen werken aan leren<br />

DMCI Sabine Niederer/Geert Lovink Video vortex<br />

–––––––––––––– ––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––<br />

RAAK-pro DMCI Ben Kröse Smart systems for smart living<br />

–––––––––––––– ––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––<br />

Onderzoeksprogrammering<br />

Een van de belangrijkste aanbevelingen<br />

van de auditcommissie is om meer focus<br />

en massa aan te brengen in het onderzoek<br />

door middel van onderzoeksprogrammering.<br />

Een onderzoeksprogramma<br />

is een thematisch gebonden geheel<br />

van inhoudelijk of methodisch met<br />

elkaar samenhangende onderzoeksactiviteiten<br />

of -projecten. Een programma<br />

strekt zich uit over meerdere jaren, en<br />

heeft gewoonlijk een behoorlijke<br />

omvang. Alle domeinen zijn in <strong>2009</strong><br />

gestart met het in kaart brengen van de<br />

onderzoeksprogramma’s waar zij zich<br />

mee profileren. Criteria die hierbij worden<br />

gehanteerd: de relatie met het<br />

werkveld, de relatie met het onderwijs<br />

en, voor zover van toepassing, de onderzoeksprogrammering<br />

bij samenwerkingspartner<br />

UvA.<br />

Kennisontwikkeling<br />

in en met de praktijk<br />

In <strong>2009</strong> zijn er voor de diverse RAAK–<br />

regelingen aanvragen ingediend bij de<br />

Stichting Innovatie Alliantie (SIA). Alle<br />

aanvragen voor RAAK-MKB en RAAKpubliek<br />

zijn gehonoreerd.<br />

Nieuw is de regeling RAAK-pro waarin<br />

het onderzoeksprogramma centraal<br />

staat. In de eerste ronde RAAK-pro<br />

heeft de HvA vijf aanvragen ingediend<br />

waarvan er één gehonoreerd is. Dat is<br />

een mooi resultaat, aangezien er landelijk<br />

slechts acht RAAK-pro-projecten zijn<br />

gehonoreerd. Bovendien kregen drie<br />

van de andere RAAK-pro-projecten van<br />

de SIA de kwalificatie ‘zeer kansrijk’.<br />

Deze projecten zijn aangepast en ingediend<br />

voor de tweede ronde RAAK-pro,<br />

samen met nog twee nieuwe<br />

voorstellen.<br />

Gedragscode onderzoek<br />

Omdat onderzoeksactiviteiten zorgvuldig,<br />

betrouwbaar, controleerbaar,<br />

onpartijdig en onafhankelijk moeten<br />

worden uitgevoerd heeft het CvB in<br />

nauwe samenwerking met de Raad van<br />

Lectoren en de domeinen de<br />

Gedragscode Onderzoek van de<br />

HvA vastgesteld. Deze gedragscode is<br />

uitgewerkt in de curricula (onderwijs in<br />

onderzoek) en onderzoek in de verschillende<br />

domeinen.<br />

Raad van Lectoren<br />

De Raad van Lectoren (RvL) adviseert<br />

het CvB gevraagd en ongevraagd over<br />

zaken die het onderzoeksbeleid van de<br />

HvA aangaan. Voorbeelden hiervan zijn:<br />

aanvragen voor medefinanciering van<br />

promotietrajecten, de gedragscode voor<br />

onderzoek en de profilering van onderzoek<br />

via de HvA-website. De RvL is<br />

intensief betrokken bij de voorbereiding<br />

van de onderzoeksaudit en van de<br />

Validatie-commissie Kwaliteitszorg<br />

Onderzoek (VKO).


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Lectoraten en lectoren<br />

In <strong>2009</strong> heeft het College van<br />

Bestuur zes nieuwe lectoren benoemd:<br />

––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––<br />

Domein Lectoraat Lector<br />

––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––<br />

Bewegen, Sport en Voeding Sportbusiness Development Dr. J.W. (Jan) Janssens<br />

Gewichtsmanagement<br />

Dr. ir. P.J.M. (Peter) Weijs<br />

––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––<br />

Techniek Aviation Engineering Ir. R.J. (Robert Jan) de Boer<br />

Vastgoedeconomie<br />

Drs. W.C. (Willem) Verbaan<br />

––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––<br />

Economie en Management Internationalisering van het management<br />

en economie onderwijs Dr. J.W.M. (Hans) de Wit<br />

––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––<br />

Media, Creatie en Informatie E-Discovery Dr. ir. J. (Hans) Henseler<br />

––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––<br />

Eind <strong>2009</strong> heeft de HvA 29 lectoren, die<br />

allen een spilfunctie vervullen in de ontwikkeling<br />

van het onderzoek en het<br />

onderzoeksbeleid van de HvA. In de<br />

onderzoeksprogramma’s werken lectoren<br />

samen met docenten, studenten en<br />

werkveld aan onderzoek in het domein.<br />

De lectoren van de Hogeschool van<br />

Amsterdam presenteren zichzelf, hun<br />

discipline (werkveld) en hun activiteiten<br />

aan de hogeschoolgemeenschap en de<br />

buitenwereld in een Openbare Les, die<br />

toegankelijk is voor een breed publiek.<br />

In <strong>2009</strong> waren er zes Openbare Lessen:<br />

• Dr. Sandra Trienekens, lector<br />

Burgerschap en Culturele Dynamiek<br />

(DMR): Kunst in het hart van de<br />

samenleving (28 januari);<br />

• Ir. Inge Oskam, lector Technisch<br />

Innoveren en Ondernemen (DT):<br />

Op weg naar innovatiekracht<br />

(11 maart);<br />

• Dr. Wilma Scholte op Reimer, lector<br />

Evidence Based Nursing (DG):<br />

‘Van kijken naar zien’ en ‘van weten<br />

naar doen’ (24 juni);<br />

• Dr. Raoul Engelbert, lector Op maat<br />

gesneden diagnostiek en behandeling<br />

(DG): Zorg op maat (24 juni);<br />

• Dr. Jos van der Waals, lector VMBO<br />

(DOO): Het vmbo, een stille revolutie<br />

(11 november);<br />

• Dr. Ron Oostdam, lector Maatwerk<br />

Primair Pabo Almere (DOO)<br />

Tijd voor dikke leerkrachten<br />

(18 november).<br />

Docenten en onderzoek<br />

De participatie van docenten in kenniskringen<br />

van lectoren neemt jaarlijks toe.<br />

Naast het inhoudelijk (bij)scholen van<br />

docenten in praktijkgericht onderzoek,<br />

streeft de HvA ook naar een kwalificatieverhoging<br />

van haar docentencorps<br />

door docenten te stimuleren om een<br />

master- en een PhD-graad te behalen.<br />

Het promoveren van docenten wordt bij<br />

de HvA centraal gefaciliteerd door middel<br />

van spiegelfinanciering. Op 1 januari<br />

2010 zijn er in de HvA 44 docenten die<br />

gebruik maken of hebben gemaakt van<br />

deze regeling.<br />

In <strong>2009</strong> is één docent gepromoveerd:<br />

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––<br />

Victor van den Bersselaar<br />

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––<br />

Domein Maatschappij en Recht<br />

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––<br />

Bestaansethiek<br />

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––<br />

16.09.<strong>2009</strong><br />

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––<br />

27


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Wilfred Diekmann is portefeuillehouder kennisontwikkeling van het domein Maatschappij<br />

28


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

en Recht en hoofd van het onderzoeks- en praktijkcentrum De Karthuizer.<br />

“De Karthuizer is het onderzoeks- en praktijkcentrum van de<br />

sociaalagogische opleidingen. Het is ruim vier jaar geleden<br />

ontstaan vanuit de wens om van kennisontwikkeling een aparte<br />

organisatorische eenheid te maken. Dat gebeurde later ook bij<br />

de juridische opleidingen: daar startte vorig jaar het Juridisch<br />

Onderzoeks-centrum Amsterdam. En ook vanuit de opleidingen<br />

Toegepaste Psychologie en Bestuurskunde/Urban Management<br />

zullen soortgelijke initiatieven worden ontwikkeld.<br />

De Karthuizer is klein begonnen, met zes senior docenten als programmaleiders<br />

en een organisatieassistent. We hadden wel al vrij<br />

snel ongeveer negen hoio’s: hogeschoolonderzoekers in opleiding.<br />

Dat zijn afgestudeerde bachelors, die werken in de Karthuizer en<br />

tegelijkertijd een masteropleiding doen aan de UvA.<br />

De Karthuizer heeft zich inmiddels tot een breed kenniscentrum<br />

ontwikkeld. Er zijn bijvoorbeeld twee lectoraten bijgekomen:<br />

Community Care en Jeugdzorg. Daarmee hebben we vier lectoraten<br />

in de Karthuizer (en vijf in het domein). Maar ook de ondersteuning<br />

is flink uitgebreid; we hebben nu een secretaresse, projectmedewerker,<br />

controller en een communicatiemedewerker. Daarnaast<br />

hebben we momenteel ook iemand die scholing en advies gaat<br />

ontwikkelen. Dat leek aanvankelijk niet nodig en we willen ook<br />

geen cursusfabriek worden. Maar als je met kennisontwikkeling<br />

bezig bent, vloeit daar praktische kennis uit voort en het is al<br />

snel gebleken dat daar dan een grote vraag naar ontstaat.<br />

De centrale doelstelling van alles wat we doen is professionalisering:<br />

van studenten, docenten, beroepsbeoefenaren en van de sector als<br />

geheel. We richten ons dus op het onderwijs, de beroepspraktijk<br />

en de wetenschap; om die driehoek gaat het bij de kennisontwikkeling.<br />

Dat betekent dat we zoveel mogelijk studenten en docenten<br />

betrekken bij onderzoek, samen met de praktijk kennis ontwikkelen,<br />

dat resultaten terugstromen in het onderwijs en dat we wetenschappelijke<br />

kennis door middel van publicaties vastleggen.<br />

Afgelopen jaar hadden we de eerste promoties in De Karthuizer.<br />

Die dragen ook bij aan de ‘body of knowledge’ waar we aan<br />

bouwen.<br />

We richten ons bij De Karthuizer met name op de grootstedelijke<br />

problematiek in Amsterdam. Al worden we ook in toenemende<br />

mate gevraagd door partijen buiten de regio. Zo willen we bijvoorbeeld<br />

een project over zorgboerderijen uitvoeren samen met de<br />

Landbouwuniversiteit in Wageningen.<br />

Het uitgangspunt van De Karthuizer is het bevorderen van sociale<br />

cohesie en participatie en mensen in hun kracht zetten (empowerment).<br />

Een van onze onderzoeksprogramma’s omvat bijvoorbeeld<br />

het project ‘Er op af’. Dat gaat over mensen die door huurschulden<br />

uit huis worden gezet. Wij proberen dat te voorkomen door op<br />

problemen en signalen af te gaan, zodat er een oplossing in gang<br />

kan worden gezet. We werken hierbij samen met woningbouwverenigingen<br />

en instellingen voor maatschappelijke dienstverlening.<br />

En met de Stichting Eigen Kracht, die een succesvolle benadering<br />

heeft ontwikkeld waarmee je mensen helpt via hun netwerk van<br />

vrienden, familie en buren. We werken echt met de praktijk. We<br />

onderzoeken, beschrijven én proberen uit hoe het werkt; wat wel<br />

en niet kan. Dat is dat leren door doen.<br />

Een ander onderzoeksvoorbeeld is een project voor Mantelzorg:<br />

hoe ondersteun je mensen die moeten zorgen voor chronisch<br />

zieken of gehandicapten? Nog een voorbeeld is het project Youth<br />

Spot, waarbij we in een consortium zitten met een aantal instellingen<br />

voor jongerenwerk en twee Amsterdamse mbo-instellingen.<br />

Samen hebben we een klein praktijk- en onderzoekscentrum<br />

opgezet, specifiek voor jongeren en jongerenwerk. Daar doen<br />

we allerlei activiteiten op het gebied van kennisontwikkeling; van<br />

kennisateliers tot onderzoek over de positie en profilering van<br />

jongerenwerk. Ook hebben wij bijvoorbeeld een heel mooi project<br />

gedaan over hoe er met homoseksualiteit wordt omgegaan in<br />

jongerenwerk.<br />

Bijna alles wat we in de Karthuizer doen sluit aan bij de Wet maatschappelijke<br />

ondersteuning. Het gaat om de bevordering van de<br />

samenhang tussen mensen, ze te laten participeren en ze in hun<br />

eigen kracht te zetten. We hebben ook een zogenoemde Wmowerkplaats,<br />

waar allerlei partijen met elkaar proberen uit te<br />

zoeken hoe je de idealen van de Wmo het beste vorm kunt geven.<br />

Studenten zijn vaak betrokken bij De Karthuizer door het minorenonderwijs,<br />

bijvoorbeeld bij de minor jongerenwerk. Binnen de<br />

minoren zit een behoorlijk stuk praktijkonderzoek en dus kunnen<br />

de studenten meehelpen met de kennisontwikkeling binnen het<br />

programma. Een mooie koppeling. Daarnaast werken studenten<br />

ook mee in losse projecten en ook de doorstroomminor is regelmatig<br />

verbonden aan onze programma’s. In de toekomst willen<br />

we excellente studenten, als onderdeel van hun excellentietraject,<br />

in de gelegenheid stellen om net zoals hoio’s mee te werken aan<br />

onderzoeken. Nu gebeurt dat al op kleine schaal.<br />

Vorig jaar hebben we met de doorstroomminor Sociaalwetenschappelijk<br />

Onderzoek voor het eerst een heel schakeljaar<br />

gedraaid en via deze weg uitstroom gehad naar de UvA. De minor<br />

gaat vooral over onderzoeksmethodologie, over wat studenten<br />

nodig hebben om masteronderwijs te volgen aan de UvA. Die<br />

knowhow die je nodig hebt voor zo’n traject gebruik je ook weer<br />

bij onderzoek. De verbinding van kennisontwikkeling, masteronderwijs<br />

en de samenwerking met de universiteit zal steeds<br />

sterker worden. De eigen professionele master Social Work loopt<br />

nu voor het tweede jaar en is helemaal ingebed in de Karthuizer.<br />

Daarmee krijg je een hele sterke wisselwerking tussen het<br />

onderwijs en wat er hier gebeurt. Je hebt echt ‘state of the art’<br />

onderwijs.<br />

De Karthuizer zal op termijn opgaan in een domeinbreed kenniscentrum<br />

Maatschappij en Recht. Hier gaan vier kernthema’s onder<br />

vallen, die we voorlopig aanduiden als: Empowerment, Organization<br />

of Legal Services, Behavioural Change en Urban Management. Er<br />

zijn dus enorm veel ontwikkelingen gaande, er is veel dynamiek.<br />

Ontzettend leuk vind ik dat en daarom zit ik hier helemaal op mijn<br />

plek.”<br />

29


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

6. Huisvesting<br />

Locatie Tafelbergweg:<br />

klimaataanpassing<br />

In het voorjaar van <strong>2009</strong> is gestart met<br />

Locatie James Wattstraat:<br />

functionele aanpassingen<br />

Vanaf de zomer van <strong>2009</strong> werden op de<br />

Locatie Leeuwenburg:<br />

‘zomershuffle’<br />

In het (nu nog) grootste gebouw van<br />

31<br />

de uitvoering van het project klimaataanpassingen<br />

Tafelbergweg. De besluitvorming<br />

en de voorbereidingen van<br />

dit project waren in 2008 al afgerond.<br />

Op de Tafelberg weg zijn installatietechnische<br />

en bouwkundige aanpassingen<br />

verricht om het klimaatbeheer te verbeteren.<br />

Omdat in dit project een groot<br />

deel van het plafond vervangen moest<br />

worden, is al in de voorbereiding besloten<br />

de brandmeldcentrale te vervangen.<br />

Dit leverde schaalvoordelen in het<br />

project op. Separaat is aan de zuidkant<br />

van het gebouw zonwerende folie op<br />

de beglazing aangebracht, om de<br />

zomerwarmte maximaal te kunnen<br />

weren.<br />

James Wattstraat diverse functionele<br />

aanpassingen verricht. Zo zijn de trafo<br />

en laagspanningsverdeelinrichting vervangen.<br />

De aanwezige trafo was sterk<br />

verouderd en kon niet meer gereviseerd<br />

worden. Ook zijn de liftentableaus<br />

vervangen en is een luchtgordijn bij de<br />

entreezone aangebracht. Aan de zuidzijde<br />

van het gebouw zijn bedieningspanelen<br />

aangebracht zodat de zonweringen<br />

individueel bediend kunnen<br />

worden. De aanpassingen waren onderdeel<br />

van afspraken die zijn gemaakt<br />

ten behoeve van de verlenging van het<br />

huurcontract van de James Wattstraat.<br />

De aanpassingen zijn bekostigd door<br />

de eigenaar. De afdeling Huisvesting<br />

heeft op verzoek van de eigenaar het<br />

projectmanagement voor haar rekening<br />

genomen, omdat de projecten moesten<br />

worden uitgevoerd terwijl de HvA in<br />

bedrijf was.<br />

de HvA, de Leeuwenburg, zijn diverse<br />

domeinen gehuisvest. Om de groei in studentenaantallen<br />

ook in <strong>2009</strong> te kunnen<br />

opvangen heeft het project zomershuffle<br />

plaatsgevonden. Een jaarlijks onderdeel<br />

van de zomershuffle zijn installatietechnische<br />

en bouwkundige aanpassingen op<br />

locatie. In de zomer van <strong>2009</strong> heeft tevens<br />

de verhuizing van OrO naar locatie Rivierstaete<br />

aan de Amsteldijk plaatsgevonden.<br />

Ook is Havana verhuisd naar het Crea 2<br />

gebouw, waar ook de redactie van Folia<br />

gevestigd is.


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

32 Amstelcampus<br />

Het jaar <strong>2009</strong> was een enerverende fase<br />

in de ontwikkeling van de Amstelcampus.<br />

Nadat het contract met de projectontwikkelaar<br />

in februari werd opgezegd,<br />

ging Bureau Nieuwbouw een woelige<br />

periode tegemoet. Deze transitiefase<br />

eindigde in december <strong>2009</strong> met de<br />

vaststelling van het Programmaplan<br />

Amstelcampus door het CvB. Hierin is<br />

vastgelegd op welke wijze het programma<br />

verder moet worden opgepakt en welke<br />

uitgangspunten en speerpunten hier bijhoren.<br />

Bureau Nieuwbouw kan weer met<br />

volle kracht vooruit om de ontwikkeling<br />

van de Amstelcampus zo soepel mogelijk<br />

te laten verlopen. Daarnaast wordt veel<br />

tijd geïnvesteerd in de relatie met de stakeholders<br />

binnen de HvA en daarbuiten,<br />

zoals de gemeente, buurtbewoners en<br />

bewonersverenigingen.<br />

Samen werken aan een<br />

succesvolle Amstelcampus<br />

Amstelcampus is meer dan ‘stenen<br />

stapelen’. Om de Amstelcampus tot een<br />

succes te maken, zijn er drie hoofdtrajecten<br />

die vorm en inhoud moeten krijgen:<br />

• onderwijs (opleiding, student, docent<br />

en organisatie);<br />

• huisvesting en werk-/studieomgeving;<br />

• informatievoorziening en facilitaire<br />

dienstverlening.<br />

Een goede samenwerking met het onderwijs<br />

en de staven en diensten van de HvA,<br />

vooraf en tijdens de realisatie, is cruciaal<br />

om ervoor te zorgen dat de Amstelcampus<br />

straks aan ieders wensen voldoet.<br />

In <strong>2009</strong> is veel tijd en energie in deze<br />

samenwerking geïnvesteerd en verschillende<br />

werkgroepen hebben belangrijke<br />

uitgangspunten opgeleverd, zoals<br />

domeinwerkgroepen die samen met<br />

Bureau Nieuwbouw en de architecten<br />

de Programma’s van Eisen vaststellen,<br />

gebruikersgroepen die er voor zorgen dat<br />

de definitieve ontwerpen straks voldoen<br />

aan de wensen van gebruikers en beheerders.<br />

Ook zijn er werkgroepen die deeladviezen<br />

opleveren op het gebied van<br />

IT-bekabeling, Food & Beverage, Service<br />

Balies, Audiovisueel, Meubilair, Leercentra<br />

en Beveiliging & Veiligheid. Daarnaast<br />

is er de inzet van studenten, die de<br />

Amstelcampus als case study gebruiken.<br />

Om al deze inspanningen met elkaar te<br />

verbinden is er in <strong>2009</strong> veel geïnvesteerd<br />

in de communicatie rondom de Amstelcampus.<br />

Zo is in juni de Amstelcampusintranetsite<br />

gelanceerd en is er een digitale<br />

nieuwsbrief voor de verschillende<br />

werkgroepen ontwikkeld. Verder stond<br />

de opening van het hogeschooljaar in<br />

het teken van de Amstelcampus, wat een<br />

belangrijke bijdrage was aan de beeldvorming.<br />

Sinds december <strong>2009</strong> is er in de<br />

bouwkeet aan het Rhijnspoorplein een<br />

informatiecentrum. Buurtbewoners,<br />

medewerkers en studenten kunnen hier<br />

zonder afspraak terecht voor informatie.<br />

Vanuit het informatiecentrum worden<br />

ook rondleidingen voor medewerkers en<br />

studenten georganiseerd. Verder organiseert<br />

Bureau Nieuwbouw evenementen,<br />

levert daar materialen voor, of is met<br />

een informatiestand aanwezig op evenementen<br />

als de open dagen, het decanensymposium<br />

en de informatiemarkt voor<br />

werkgroepleden die in november <strong>2009</strong><br />

is gehouden.<br />

In het hart van de stad<br />

De Amstelcampus wordt een dynamische<br />

en gastvrije ontmoetingsplek voor<br />

studenten, medewerkers, alumni, het<br />

werkveld en de buurt. Door de interactie<br />

met buurtbewoners en de gemeente<br />

Amsterdam kunnen studenten nog beter<br />

opgeleid worden tot betrokken professionals.<br />

Die betrokkenheid van en bij de<br />

buurt is al tijdens de bouw belangrijk.<br />

Daarom zijn het Amstelcampus Buurtmagazine<br />

en de buurtberichten in <strong>2009</strong><br />

verder ontwikkeld en worden er in<br />

samenwerking met de gemeente regelmatig<br />

bewonersavonden in het informatiecentrum<br />

georganiseerd.<br />

De locatie Weesperplein wordt een<br />

belangrijk middelpunt, niet alleen voor<br />

de Amstelcampus, maar ook voor het<br />

Roeterseiland van de UvA. Circa 45.000<br />

studenten en medewerkers zorgen<br />

straks voor een enorme bedrijvigheid<br />

en kansen voor lokale ondernemers.<br />

De HvA en de UvA zetten zich er samen<br />

voor in om de herinrichting van het<br />

Weesperplein en de hierbij horende<br />

openbare ruimtes op de agenda van de<br />

gemeente te krijgen. De eerste belangrijke<br />

stap hierbij is het ontwikkelen van<br />

een gezamenlijke visie voor dit gebied.<br />

Toekomstgerichte<br />

voorzieningen<br />

De Amstelcampus wordt een katalysator<br />

voor het ontwikkelen van toekomstgerichte<br />

professionele onderwijs- en onderzoeksvoorzieningen.<br />

Bijvoorbeeld door<br />

het creëren van voorzieningen die redelijk<br />

snel aangepast kunnen worden bij<br />

veranderende studentenaantallen of<br />

gebruikerswensen, en door het gebruik<br />

van duurzame en energiebesparende<br />

materialen. Zo krijgt de Amstelcampus<br />

een warmte-koude-opslaginstallatie<br />

(WKO-installatie), waarmee tijdens de<br />

zomermaanden overtollige warmte diep<br />

in bronnen in de grond wordt opgeslagen.<br />

Tijdens de koudere wintermaanden<br />

wordt deze warmte opgepompt om de<br />

gebouwen te verwarmen. Op deze<br />

manier kan aanzienlijk op energiekosten<br />

worden bespaard.


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Voortgang in bouw<br />

Boerhaave- en<br />

Wibautgebouw<br />

In dit deelproject wordt huisvesting<br />

voor onderwijs, studentenwoningen<br />

en sportvoorzieningen gerealiseerd.<br />

In oktober <strong>2009</strong> zijn de sloopwerkzaamheden<br />

van het voormalige Wibauthuis<br />

herstart. Na uitharding van de ballastlaag<br />

in de kelder kan de huidige ruïne<br />

worden afgebroken. De bouwvergunningen<br />

voor het Boerhaavegebouw zijn<br />

eind februari afgegeven.<br />

Kohnstammhuis en<br />

Mauritsgebouw<br />

Het Kohnstammhuis is in <strong>2009</strong> als Rijksmonument<br />

gedefinieerd. Cascorenovatie<br />

heeft inmiddels plaatsgevonden en de<br />

interieurarchitect werkt aan het inbouwontwerp.<br />

De renovatie en de inbouw<br />

verlopen volgens schema en beide gebouwen<br />

worden april 2011 opgeleverd;<br />

onderwijs kan met ingang van studiejaar<br />

2011/2012 worden gegeven.<br />

Kohnstammhof<br />

In <strong>2009</strong> zijn plannen gemaakt om het<br />

Kohnstammhof gelijktijdig op te leveren<br />

met het Kohnstammhuis en Mauritsgebouw.<br />

Er komt veel groen en een<br />

paviljoen met ateliers. Onder het hof<br />

komt een garage. Een arcade op het<br />

hof zorgt voor een droge overloop van<br />

Kohnstammhuis naar Mauritsgebouw<br />

en absorbeert net als het paviljoen de<br />

pleingeluiden.<br />

Rhijnspoorlocatie<br />

De HvA had plannen om in het Leeuwenhoekgebouw<br />

onderwijs te realiseren.<br />

Op verzoek van gemeenten en omwonenden<br />

is er een plan ontwikkeld,<br />

waarbij in het Leeuwenhoekgebouw<br />

studentenwoningen komen en op de<br />

Rhijnspoorlocatie een onderwijsgebouw.<br />

In <strong>2009</strong> zijn belangrijke stappen gezet in<br />

de onderhandelingen met de gemeente<br />

hierover (Rhijnspoorlocatie is gemeentegrond<br />

en Leeuwenhoek is HvA-grond).<br />

Dr Meurerlaan/DBSV<br />

(ALO fase II)<br />

De uitbreiding voor het domein Sport,<br />

Bewegen en Voeding (DBSV) behoort<br />

niet tot de Amstelcampus, maar valt wel<br />

binnen de scope van Bureau Nieuwbouw.<br />

De nieuwbouw voor DBSV is gerealiseerd<br />

onder begeleiding van een projectleider<br />

van Bureau Nieuwbouw en is in april<br />

<strong>2009</strong> bouwkundig opgeleverd. Na de<br />

bouwkundige oplevering is een start<br />

gemaakt met de inrichtingszaken zoals<br />

lockers, meubilair, AV-middelen, waarna<br />

in mei de medewerkers zijn verhuisd naar<br />

het nieuwbouwgedeelte. Het project<br />

(ALO fase II) omvatte onder andere de<br />

realisatie van leslokalen, twee collegezalen,<br />

een sportzaal en verschillende<br />

overlegruimtes op de begane grond<br />

en de realisatie van nieuwe kantoren,<br />

projectruimtes en de mediatheek op<br />

de eerste etage. De formele overdracht<br />

aan de staande organisatie is gepland<br />

voor midden 2010.<br />

33


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Huub Toussaint (HT) is lector Bewegingswetenschappen bij de ALO.<br />

34


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Mirka Janssen (MJ) is promovendus aan de ALO (domein Bewegen Sport en Voeding).<br />

HT: Overgewicht bij kinderen is een groot maatschappelijk probleem.<br />

Er zijn tegenwoordig al kinderen van tien jaar met diabetes type 2<br />

– ook wel ouderdomsdiabetes genoemd – als gevolg van overgewicht.<br />

Denk alleen al aan de ziektekosten die dat met zich meebrengt!<br />

Maar ook de toekomst van die kinderen en hun quality of life zijn<br />

in gevaar. Te zware kinderen blijven vaak motorisch achter, ook<br />

doordat ze te weinig bewegen. Ze worden vaker gepest en doen<br />

minder mee aan sport en spel. Waardoor hun overgewicht natuurlijk<br />

alleen maar verergert. Dus je hebt het over een enorme economische<br />

depreciatie én grote sociale gevolgen voor die kinderen.<br />

De Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden<br />

(STWT) waaronder alle openbare basisscholen in Amsterdam<br />

Nieuw West vallen, heeft het domein Bewegen Sport en Voeding<br />

gevraagd om mee te helpen het overgewicht onder schoolkinderen<br />

aan te pakken. In Amsterdam-West is het percentage kinderen<br />

met overgewicht veel hoger dan het landelijk gemiddelde. Waar<br />

het landelijk om zo’n 16 procent van de kinderen gaat, zien we op<br />

basisscholen in de westelijke tuinsteden dat 30 tot 40 procent van<br />

de kinderen te zwaar is.<br />

MJ: In de wijken van Nieuw West vind je veel risicofactoren voor<br />

overgewicht. Er wonen veel allochtone families met een lage<br />

sociaaleconomische status. En je hebt te maken met cultuurverschillen;<br />

zo zullen Marokkaanse ouders minder snel erkennen dat<br />

hun kind overgewicht heeft. Ze ervaren het ook minder als een<br />

probleem.<br />

Wij bekijken hoe we kinderen meer kunnen laten bewegen. Daarbij<br />

streven we naar een integrale aanpak, waarbij school, buurt én<br />

gezin worden betrokken. Zo hebben we een (school)pleinonderzoek<br />

uitgevoerd. Daaruit komt naar voren dat de wijk niet uitnodigend is<br />

om buiten te spelen en te bewegen.<br />

Een schoolpleinprogramma kan een deel van de oplossing vormen.<br />

Hierdoor kan bewegen een belangrijker onderdeel van het lesprogramma<br />

worden. Ook bekijken we in hoeverre lichamelijke activiteit<br />

bijdraagt aan het concentratievermogen van kinderen in de klas.<br />

De LO-docent kan hierbij een sleutelrol vervullen.<br />

HT: We hebben bekeken hoe schoolpleinen beter gebruikt kunnen<br />

worden en hoe we ze geschikter maken voor bewegen. We hebben<br />

bijvoorbeeld pleinen in vakken verdeeld, zodat kinderen gelijktijdig<br />

verschillende spellen kunnen doen. De LO-leraren zijn hier ook bij<br />

betrokken, doordat de activiteiten die worden begeleid op het<br />

schoolplein gekoppeld zijn aan de inhoud van de gymles: knikkeren<br />

op het schoolplein nadat in de gymles het spelletje nog eens is<br />

uitgelegd. Of dit allemaal leidt tot meer lichamelijke activiteit bij<br />

de kinderen onderzoeken we door middel van beweegmeters, die<br />

de kinderen dragen. We werken zoveel mogelijk evidence based,<br />

dus de effectiviteit van wat we doen wordt voortdurend getoetst<br />

en gemeten.<br />

MJ: Lichamelijke activiteit zou een prominent onderdeel moeten<br />

zijn van de schooldag. We prikkelen de scholen op verschillende<br />

manieren om kinderen meer te laten bewegen. Daarin vervult de<br />

LO-docent een sleutelrol: hij of zij kan signaleren welke kinderen<br />

extra aandacht nodig hebben. En kan dus ook de aandacht intensiveren<br />

waar nodig.<br />

Het coachen en informeren van ouders is ook van groot belang.<br />

Zij hebben vaak geen idee dat het zo erg is dat hun kind te zwaar<br />

is. Ouders leren hoe ze hun kind gezonder laten eten en meer<br />

laten bewegen, ouders ‘nee’ leren zeggen tegen hun kind – dat is<br />

echt investeren.<br />

HT: Dankzij dit project zijn we steeds meer in aanraking gekomen<br />

met de buurt en de stad. We kunnen nu zelf zien hoe de pleintjes<br />

waar de buurtkinderen komen er uitzien. Zijn die schoon en licht,<br />

of juist vies en onaantrekkelijk? Het is heel verrijkend om niet<br />

alleen maar in je eigen opleiding te zitten, maar de buurt in te<br />

trekken. Dan kom je van alles tegen. Van hangjongeren tot eenzame<br />

ouderen. We zijn nu ook aan het bekijken in hoeverre sport een<br />

middel kan zijn tegen eenzaamheid en een rol kan spelen bij meer<br />

participatie aan de matschappij door bijvoorbeeld die hangjongeren.<br />

Of dit een typisch Amsterdamse samenwerking is? Het is vooral<br />

een grootstedelijk project; wat wij hier doen, gebeurt ook in een<br />

stad als Den Haag. Natuurlijk zijn er wel accentverschillen.<br />

MJ: We komen overal en gaan met iedereen in gesprek, dat is heel<br />

mooi aan dit project. Ikzelf ben bijna elke dag op de scholen, voor<br />

overleg, om resultaten te presenteren, om toe te zien op de<br />

onderzoeksprojecten.<br />

HT: Onderzoek doen aan een hogeschool was vroeger ondenkbaar.<br />

De laatste jaren is dat duidelijk veranderd en is er veel meer<br />

mogelijk. Er wordt niet meer vreemd tegenaan gekeken dat er<br />

vanuit hogescholen goed en serieus onderzoek wordt gedaan.<br />

Ook de koppeling met het onderwijs begint op gang te komen.<br />

Hier bij de HvA heb je de wind mee als lector.<br />

Dit onderzoek voeren we uit op verzoek van de STWT. Dat is een<br />

prettig uitgangspunt. En als blijkt dat wat wij voorstellen werkt,<br />

worden onze ideeën uitgevoerd. De samenwerking met de STWT<br />

gaat heel goed, daar zijn we blij mee.<br />

35


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

7. Professionalisering medewerkers<br />

36<br />

In het najaar van <strong>2009</strong> vond er een dialoogdag plaats in de HvA. Ruim tachtig medewerkers, met verschillende<br />

functies en achtergronden, voerden inspirerende gesprekken met elkaar over de vraag: Hoe kan ik mijn kwaliteiten<br />

en die van mijn collega’s optimaal benutten?<br />

Vanuit deze startvraag droegen deelnemers<br />

in de vorm van stellingen zelf<br />

alle gespreksonderwerpen aan. In het<br />

voorjaar van 2010 worden meerdere bijeenkomsten<br />

gehouden. De uitkomsten<br />

van de dialoogdagen worden gebruikt<br />

als input voor het nieuwe HR-beleid van<br />

de HvA, dat in 2010 wordt vastgesteld.<br />

De uitkomsten worden tevens meegenomen<br />

in de gesprekken in de hbo-sector<br />

over het vraagstuk: Wat is de professionele<br />

ruimte voor docenten? De medewerkers<br />

beschouwden de dialoogdag<br />

als een mooi voorbeeld van de nieuwe<br />

manier van omgaan met elkaar binnen<br />

de HvA; inspirerend, met ruimte voor<br />

ideeën en ontwikkelingsgericht.<br />

De onderwerpen van de stellingen waren:<br />

• kwaliteiten ontdekken en zichtbaar<br />

maken;<br />

• professionele ruimte;<br />

• autonomie in verbondenheid;<br />

• ‘kleine’ kwaliteit;<br />

• wie doet er mee?<br />

• randvoorwaarden voor het optimaal<br />

benutten van kwaliteiten;<br />

• samenwerken.<br />

In de gesprekken over deze onderwerpen<br />

werden onder meer de volgende ideeën<br />

naar voren gebracht die een rol kunnen<br />

spelen in het HR-beleid van de HvA.<br />

In dialoog blijven<br />

Deelnemers aan de dialoogdag willen<br />

bij de HvA samenwerken door een<br />

partnerschap met elkaar aan te gaan<br />

en elkaar niet als concurrenten te zien.<br />

Men wil constructieve en positieve<br />

feedback geven en samen kwaliteit<br />

definiëren; zich durven ontwikkelen en<br />

met elkaar in dialoog blijven over de<br />

vraag ‘doen we de juiste dingen, hoe<br />

komen we er verder mee’?<br />

Professionele ruimte<br />

De beelden over ‘professionele ruimte’<br />

en ‘autonomie in verbondenheid’<br />

verschillen van elkaar, maar de gemeenschappelijke<br />

noemer is te vinden in de<br />

meerwaarde die men ervaart om als professional<br />

samen te werken met andere<br />

professionals in de organisatie en daarbij<br />

resultaten te boeken die ertoe doen.<br />

Medewerkers vragen ruimte om talent te<br />

ontwikkelen, flexibiliteit in mogelijkheden<br />

en taken. Men gaf daarbij aan dat<br />

er geen vrijblijvendheid ten aanzien van<br />

de persoonlijke ontwikkeling kan zijn.<br />

Een ruime interpretatie van het begrip<br />

‘professie’ vraagt om commitment naar<br />

elkaar. Daarvoor zijn breed omlijnde<br />

kaders (missie en visie) nodig, waarbinnen<br />

men ruimte vindt. Op de dialoogdag<br />

kwam naar voren dat het organisatieprincipe<br />

‘klein binnen groot’ van de HvA<br />

ook geldt voor de professionele ruimte.<br />

Binnen de community en binnen ruime<br />

kaders kan elke medewerker en elk team<br />

een eigen invulling en betekenis geven<br />

aan de professie. Om verschillen tussen<br />

professionals te waarderen, zou men<br />

elkaar kunnen bevragen en aandacht<br />

geven aan waarden en overtuigingen<br />

waarmee een ieder invulling geeft aan<br />

de eigen professionele ruimte.<br />

Professionals willen eigenaar zijn en zelf<br />

richting kunnen geven aan activiteiten en<br />

te bereiken resultaten in hun werk.<br />

Voor nieuwe docenten ziet men de<br />

noodzaak om didactische begeleiding<br />

en praktische informatie te geven, om<br />

hen de gelegenheid te bieden hun professionele<br />

ruimte in te nemen. Voor<br />

ervaren docenten is zicht nodig op verschillende<br />

loopbaanmogelijkheden en<br />

kan gedacht worden aan maatregelen<br />

als rouleren van docentrollen en taken.<br />

Voor professionele ruimte zijn randvoorwaarden<br />

nodig, zoals veiligheid en informeel<br />

contact, vertrouwen en tijd.


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Kennis delen en netwerken<br />

Medewerkers willen kennis en mogelijkheden<br />

delen, binnen en tussen de<br />

domeinen, staven en diensten, om te<br />

voorkomen dat het wiel meermalen<br />

opnieuw wordt uitgevonden. Men wil<br />

zelf bijdragen aan autonomie in verbondenheid,<br />

door initiatieven te nemen om<br />

met collega’s en leidinggevende in<br />

gesprek te gaan over gezamenlijke doelen<br />

en aanpak. En men wil netwerken<br />

binnen en buiten de HvA, feedback<br />

geven aan collega’s en leidinggevenden<br />

en zelf ook om feedback vragen.<br />

Leiderschap en teams<br />

Het is belangrijk dat leidinggevenden<br />

een goede balans creëren tussen het<br />

geven van professionele ruimte en het<br />

geven van sturing. In een netwerkorganisatie<br />

is een bepaald soort leiderschap<br />

nodig, dat gericht is op het aansturen<br />

van professionals. Op de dialoogdag<br />

werd dienend leiderschap genoemd,<br />

aangevuld met termen als: situationeel<br />

leiderschap, “faciliterend” management,<br />

differentiëren in de mate van aansturing<br />

en zelfsturing, duurzaam management.<br />

Deelnemers gaven aan dat het van<br />

belang is dat een leidinggevende ervoor<br />

zorgt dat een team gezamenlijke verantwoordelijkheid<br />

draagt en dat er commitment<br />

ontstaat. De professionals in een<br />

team nemen en krijgen verantwoordelijkheid.<br />

Per team zullen doelen worden<br />

afgesproken en afspraken worden<br />

gemaakt over het monitoren van de<br />

realisatie. Transparantie in budget van<br />

het team en taakverdeling wordt daarbij<br />

gewaardeerd<br />

Van leidinggevenden wordt verwacht<br />

dat zij het uitwisselen van kennis en<br />

ervaring ondersteunen en medewerkers<br />

faciliteren en stimuleren om hun netwerk<br />

te gebruiken. Het zou bijvoorbeeld<br />

helpen als medewerkers en leidinggevenden<br />

afspraken maken over de mate<br />

waarin zij actief kunnen netwerken,<br />

als vanzelfsprekend onderdeel van de<br />

functie. Ook van leidinggevenden zelf<br />

wordt verwacht dat zij actief netwerken,<br />

bijvoorbeeld door actief te zijn in een<br />

netwerk van opleidingsmanagers.<br />

Sturen op kwaliteit<br />

Gesprekken over het functioneren<br />

maken een belangrijk onderdeel uit van<br />

de rol van leidinggevenden. Hierin vindt<br />

immers afstemming plaats van kwaliteit<br />

en behoeftes. Er moet regelmatig contact<br />

zijn tussen leidinggevende en medewerker,<br />

zodat sturing gegeven wordt aan de<br />

kwaliteit van resultaten. Het erkennen<br />

en delen van successen kan helpen om<br />

een gunstig leer- en werkklimaat te<br />

creëren.<br />

Docenten en ondersteunend<br />

personeel werken nauw<br />

samen<br />

De ‘kleine kwaliteit’ in het onderwijs<br />

heeft grote invloed op de beleving van<br />

de kwaliteit van het onderwijs. In de<br />

dialoogdag werd geconcludeerd dat<br />

het goed zou zijn om klein te beginnen:<br />

open te staan voor elkaar en de gelegenheid<br />

creëren om bij elkaar in de<br />

keuken te kijken.<br />

Er bleek behoefte te zijn aan meer<br />

samenhang tussen onderwijzend en<br />

ondersteunend personeel. Mensen die<br />

bezig zijn met het vormgeven van secundaire<br />

processen zouden vroegtijdig<br />

betrokken moeten zijn bij de organisatie<br />

van het primair proces. Bijvoorbeeld<br />

door teams van ondersteunend personeel<br />

te verbinden aan een opleidingsteam,<br />

zodat zij (her)kenbaar zijn voor<br />

elkaar.<br />

37


Chris Boven is sinds april <strong>2009</strong> programmamanager van het MediaLAB.<br />

38<br />

Chris Boven “Media an sich vind ik heel interessant. Net als<br />

werken met studenten en leuke projecten en toegepast onderzoek<br />

voor ze faciliteren. De combinatie van die dingen is de kern van<br />

mijn werk, daar sta ik ‘s ochtends voor op.<br />

Bij het MediaLAB pakken studenten vanuit verschillende invalshoeken<br />

en achtergronden samen een probleem aan. Juist door<br />

die verschillen zijn ze in staat om een product te leveren dat een<br />

niveau hoger is, dan wanneer ze dat zouden doen binnen een<br />

bekende setting met gelijkgestemden. En dat is nou precies het<br />

idee achter het multi- of interdisciplinair samenwerken.<br />

Natuurlijk doen we veel projecten in de stad Amsterdam. Dat volgt<br />

eigenlijk automatisch uit de doelstellingen van het MediaLAB;<br />

enerzijds willen we de HvA aan het regionale werkveld koppelen,<br />

zodat onze studenten zo goed mogelijk worden voorbereid op hun<br />

latere beroep. Anderzijds wil je ook aan kennisopbouw doen voor<br />

deze regio, zodat bedrijven kunnen blijven innoveren en studenten<br />

met een hoog niveau van de opleiding afkomen.<br />

Afgelopen semester hebben we een ‘wachtverzachter’ gemaakt voor<br />

de Museumnacht: een interactieve muziekinstallatie op het Trouwgebouw.<br />

Mensen die in de rij stonden konden via een touchscreen het<br />

gebouw tot leven wekken, door muziek te maken en animaties over<br />

het gebouw te laten gaan. Verder hebben we voor het Westerpark een<br />

tour ontwikkeld, waarmee mensen een soort verhalend spel op hun<br />

pda (palmtop) kunnen doen. Dit semester zijn we bezig om een reality<br />

tour voor het Stedelijk Museum te ontwikkelen.”<br />

Per 1 april gaat de vernieuwde website van MediaLAB in de lucht:<br />

www.medialab.hva.nl<br />

Ben Kröse “Mijn leeropdracht is ICT in de woon- en leefomgeving.<br />

Daar zit van oudsher een stuk domotica (huiselijke elektronica) in,<br />

zoals rolgordijnen of garagedeuren die automatisch opengaan. Nu<br />

gaat het meer om media en communicatie. Een belangrijk toepassingsgebied<br />

op dit moment is de zorg. De vraag vanuit zowel technologiebedrijven<br />

als zorginstellingen is wat je met ICT kunt doen om<br />

mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Bijvoorbeeld door<br />

gebruik van camerasystemen waarmee je met je familie kunt praten,<br />

of sensorsystemen die meten of iemand rustig slaapt.<br />

Een ander belangrijk aandachtspunt van ons lectoraat is ICT in de<br />

publieke en semipublieke ruimte. Daar komen ook veel vragen uit<br />

voort, zoals hoe je ICT kunt gebruiken om een winkelcentrum veiliger<br />

te maken. Zo houdt een van onze onderzoekers zich bezig met<br />

cameratechnologie. Voor beveiligingsdoeleinden, maar bijvoorbeeld<br />

ook om te kijken hoe we de interactie van bibliotheekbezoekers<br />

kunnen verbeteren.<br />

Een ander aandachtspunt is de overdracht van kennis. Ik zit ook bij<br />

de UvA en daar is veel kennis op het gebied van cameratechnologie.<br />

Hoe krijg je die technologie bij de betreffende bedrijven? Naast de<br />

onderzoeksprojecten organiseren we ook seminars, waar mensen uit<br />

kennisinstellingen vertellen wat de ‘state of the art’ is en bedrijven<br />

hun producten laten zien en vragen stellen aan de onderzoekers.<br />

Een van onze opdrachtgevers is de bibliotheek van Almere. Die had<br />

behoefte aan het binnenhouden van jongeren boven de 12 jaar. Hoe<br />

maak je de bieb aantrekkelijker voor die doelgroep? We hebben<br />

gamingapplicaties ontwikkeld en in de nieuwe bibliotheek komt er<br />

een project met grote schermen. Dat zit dicht aan tegen wat Chris<br />

doet en we zijn dan ook aan het kijken of we ook studenten van het<br />

MediaLAB daarvoor in kunnen zetten.” De meeste activiteiten van het<br />

lectoraat Digital Life zijn te vinden op www.digitallifecentre.nl<br />

Chris Boven en Ben Kröse over...<br />

... ICT en media, jongens en meisjes<br />

BK: “In deze regio zitten natuurlijk veel bedrijven in de creatieve<br />

sector. Die sector is dan ook de focus van ons onderzoek. Daarom<br />

is het belangrijk dat ICT en media bij elkaar blijven; dat is zo uniek<br />

van de HvA. Bij sommige hogescholen zit ICT in het techniekdomein.<br />

Maar alle media is digitaal, dus waarom zou je ICT niet langs de<br />

lijnen van media ontwikkelen? Dat gebeurt al met de opleidingen<br />

hier. Binnen ICT heb je nu bijvoorbeeld de specialisatie Gaming,<br />

die heel dicht tegen media aanzit. En ontzettend veel studenten<br />

trekt, met name jongens. Bij Chris zijn het vaak juist meisjes, toch?”<br />

CB: “Nou, het hangt er wel van af van welke richting binnen<br />

Interactieve Media we studenten krijgen. Over het algemeen<br />

hebben we bij MediaLAB wel veel meiden. Maar het zou heel<br />

interessant zijn om meer vrouwelijke studenten te trekken binnen<br />

ons domein. Meisjes laten zich nog steeds afschrikken door ICTonderzoek.<br />

In het MediaLAB zien ze dat het juist interessant,<br />

spetterend en spectaculair kan zijn en een enorme verrijking.”<br />

... het Kenniscentrum<br />

BK: “Wanneer we ons samen concentreren op een paar speerpunten,<br />

dan hebben we meer massa en kunnen we beter onderzoek<br />

doen en een betere opleiding aanbieden. Nu zijn de lectoraten nog<br />

te veel verschillende eilandjes.”<br />

CB: “Er zijn drie partijen waar je mee moet dealen en die je uiteindelijk<br />

samen moet brengen: de opleidingen, de lectoraten en het<br />

werkveld. De taak van het kenniscentrum is om voor die drie<br />

groepen vragen te formuleren waar je de komende jaren mee<br />

bezig kunt.”<br />

BK: “Door de projecten en de labs dichter tegen elkaar aan te<br />

zetten heb je meer kennis, je staat veel sterker en je kunt beter<br />

informatie uitwisselen.”<br />

CB: “Het is een soort vliegwiel: doordat je bij elkaar gaat zitten<br />

moet je samen het vliegwiel flink in beweging zetten en daardoor<br />

krijgt het een bepaalde aanzuigende werking.”<br />

... mkb in Amsterdam<br />

BK: “Er is een ‘mismatch’ tussen de praktische vraag vanuit<br />

bedrijven in Amsterdam en de fundamentele kennis die wordt<br />

ontwikkeld aan universiteiten. Dat soort onderzoek duurt ook te<br />

lang voor het mkb. Ik denk dat de HvA daar een belangrijke rol in<br />

kan spelen.”<br />

CB: “Op het hbo doen we toegepast onderzoek voor specifieke<br />

vragen van bedrijven. Een soort maatwerk, zou je kunnen zeggen.”<br />

BK: “Zonder dat we een consultancybureau zijn natuurlijk. Wat<br />

wij willen is dat het Kenniscentrum een brug vormt tussen de<br />

onderzoeksinstituten hier in de regio en de mkb’s. En Amsterdam<br />

is duidelijk anders dan Enschede, Eindhoven of Rotterdam. Hier<br />

zitten heel veel bedrijfjes op het gebied van nieuwe media en<br />

gaming. En dat zijn ook de bedrijven die we willen bereiken met<br />

het Kenniscentrum.”


Ben Kröse is lector Digital Life aan de HvA en universitair hoofddocent aan de UvA.<br />

39


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

8. Bericht van de Centrale<br />

Medezeggenschapsraad<br />

40 Verkiezingen <strong>2009</strong><br />

In <strong>2009</strong> waren er verkiezingen voor de<br />

studentengeledingen van de Centrale<br />

Medezeggenschapsraad (CMR) en deelraden.<br />

Op het gebied van communicatie<br />

ging de aandacht vooral uit naar het<br />

trekken van kandidaten en het verhogen<br />

van de opkomst bij de verkiezingen.<br />

Helaas was het aantal kandidaten voor<br />

de meeste deelraden beneden verwachting.<br />

Het aantal stemmers is wel gestegen,<br />

van 5,5% in 2007 naar 7% bij deze<br />

verkiezing. Het streefpercentage is 10%.<br />

In 2010 komen er weer verkiezingen<br />

voor de CMR en deelraden voor alle<br />

medewerkers en studenten van de HvA.<br />

Almere<br />

Het CvB heeft aangegeven de lesplaats<br />

Almere per 1 september 2010 over te<br />

dragen aan Hogeschool Windesheim.<br />

De verwachting is dat het voorgenomen<br />

besluit in maart 2010 wordt voorgelegd<br />

aan de CMR.<br />

Werkgroep OER<br />

De CMR heeft ingestemd met de format-<br />

OER <strong>2009</strong>-2010 onder de voorwaarde<br />

dat een aantal leden in de ontwikkelingsfase<br />

wordt betrokken bij de totstandkoming<br />

van de format-OER 2010-2011.<br />

Dit is door het CvB toegezegd. Het<br />

overleg met een delegatie van de CMR<br />

en Kees Koppenol over de format-OER<br />

is in september <strong>2009</strong> van start gegaan.<br />

Samenwerking HvA/UvA<br />

Het CvB ziet af van de ontwikkeling van<br />

een shared service centre voor UvA en<br />

HvA. In plaats daarvan zullen onderdelen<br />

van beide organisaties gaan samenwerken.<br />

Over deze voornemens wordt uiteraard<br />

overleg gevoerd met de CMR en de<br />

deelraad centrale stafdiensten.<br />

Organisatieaanpassing HvA<br />

De CMR heeft van het CvB de notitie<br />

organisatieaanpassing HvA ter informatie<br />

ontvangen. Hierin staat een aantal<br />

besluiten vermeld ten aanzien van de<br />

inrichting van de organisatie op stafniveau.<br />

Zoals eerder in de overlegvergadering<br />

van de CMR en het CvB al is aangegeven,<br />

is over deze besluiten gesproken.<br />

De besluiten zullen hun weerslag<br />

vinden in onder meer het bestuursreglement.<br />

De wijzigingen in het bestuursreglement<br />

worden ter instemming voorgelegd<br />

aan de CMR.<br />

Veranderingen CMR<br />

Door het vertrek van Algemeen Directeur<br />

Jeroen Knigge zijn er verschuivingen<br />

gekomen in de overlegsituatie van de<br />

CMR met het CvB. P&O-directeur Conny<br />

Vermolen is aangesteld als Secretaris ad<br />

interim. Verder is de CMR per 1 juli <strong>2009</strong><br />

verhuisd van de Leeuwenburg naar de<br />

locatie Rivierstaete.<br />

Sorbon<br />

De CMR heeft het CvB geadviseerd om<br />

het contract met Sorbon niet op ongewijzigde<br />

voorwaarden voort te zetten,<br />

met name omdat Sorbon niet in staat is<br />

gebleken aan de gestelde voorwaarden<br />

te voldoen. De CMR geeft nadrukkelijk<br />

aan toekomst te zien in een nieuw<br />

traject met Sorbon, omdat bij Sorbon<br />

de bereidheid bestaat om tegemoet<br />

te komen aan de wensen van de<br />

organisatie.<br />

Centrale scholing voor de<br />

CMR en deelraden<br />

Op 8 september <strong>2009</strong> organiseerde de<br />

CMR een centrale scholing voor alle<br />

nieuwe leden en voor alle deelraden.<br />

De scholingsdag vond net als vorige keer<br />

plaats in het Lloydhotel in Amsterdam.<br />

De trainers waren afkomstig van de LVSB<br />

en de CMR. Zestig medewerkers en studenten<br />

hebben zich ingeschreven voor<br />

een aantal workshops zoals communicatie<br />

met de achterban, basistraining medezeggenschap,<br />

debatteren, onderhandelen<br />

en het voorzitten van een onderwijs- of<br />

andere commissie.


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

9. Werving: koers op kwaliteit<br />

41<br />

Het begrip werving klinkt wellicht alsof het uitsluitend om grote aantallen gaat. En als we het hebben over studentenwerving<br />

bij de HvA zien we de massa’s aankomende studenten al voor ons. Het jaar <strong>2009</strong> laat een verschuiving zien<br />

in het wervingsbeleid van Marketing en Communicatie (M&C). In plaats van te focussen op kwantiteit – immers, als<br />

grote hogeschool in een stad als Amsterdam is de toestroom navenant groot – wordt er bij het aantrekken van nieuwe<br />

studenten veel meer gekeken naar de kwaliteit: ‘de juiste student op de juiste plaats’ is het motto. Daar hoort eerlijke<br />

voorlichting bij. Want als na een (half)jaar blijkt dat iemand de verkeerde studie heeft gekozen, is dat een strop voor<br />

zowel de student als de hogeschool. Studenten die om wat voor reden dan ook niet goed op hun plaats zijn bij een<br />

bepaalde opleiding, moeten dan bekijken of ze een opleiding vinden die wel goed bij ze past. Al dan niet bij de HvA.<br />

De ‘C’ (Communicatie) van M&C heeft<br />

een wijziging ondergaan. Er wordt<br />

vooral ingezet op het geven van directe<br />

voorlichting. Niet via grootschalige beurzen,<br />

waar de werving met name via het<br />

uitdelen van brochures gaat. Werving<br />

blijkt veel effectiever wanneer je<br />

mensen stimuleert om zichzelf actief<br />

te informeren. Bijvoorbeeld door ze uit<br />

te nodigen om naar de hogeschool te<br />

komen en zelf te kijken of de HvA een<br />

opleiding heeft die bij ze past. Maar<br />

daar houdt het niet op; bij goede communicatie<br />

hoort ook feedback van de<br />

doelgroep. Hoe weet je anders of je<br />

boodschap ook aankomt? Via allerlei<br />

interactieve instrumenten verzamelt<br />

en verwerkt M&C de wensen en commentaren<br />

van (aspirant-) studenten van<br />

de HvA. Zodat de kwalitatieve werving<br />

nog meer kan worden aangescherpt.<br />

Talentfinder<br />

De focus op kwaliteit komt ook tot uiting<br />

in de ontwikkeling van de Talentfinder,<br />

een project dat in <strong>2009</strong> van start is<br />

gegaan als opvolger van het eerdere<br />

studieloopbaaninstrument Spiegel.<br />

Talentfinder is een online studieloopbaantest<br />

voor HvA-studenten. De Talentfinder<br />

is bedoeld om aankomende studenten<br />

aan te zetten tot zelfreflectie.<br />

Hierbij wordt er in eerste instantie<br />

gekeken naar studieaanpak, leerstijl<br />

en motivatie. Als de studieloopbaanbegeleider<br />

hier reden toe ziet, wordt er<br />

ook een capaciteiten-, persoonlijkheidsen<br />

interessetest afgenomen. Aan de<br />

hand van de uitslag kunnen studenten<br />

zien of ze de juiste kwaliteiten hebben<br />

om de gekozen studierichting met succes<br />

af te ronden. Ze weten hierdoor al aan<br />

het begin van de studie wat hun sterke<br />

en zwakke punten zijn. Dat geeft ze de<br />

mogelijkheid om al vroeg aan eventuele<br />

deficiënties te werken of, in het uiterste<br />

geval, te veranderen van studie.<br />

Wall of Fame<br />

De Wall of Fame is een virtuele muur,<br />

waarop de ‘beste’ studentenprojecten<br />

van de HvA staan afgebeeld. Met behulp<br />

van de muis en pijltjestoetsen loop je<br />

langs de ‘posters’ van de verschillende<br />

projecten. Wanneer je op een project<br />

klikt krijg je daar meer informatie over.<br />

Deze innovatieve elektronische expositie<br />

van HvA-talent is gemaakt door studenten<br />

van de opleiding Interactieve Media<br />

van de HvA. Het meedenken over en<br />

ontwerpen van dit project werd in <strong>2009</strong><br />

opgenomen in het curriculum van de<br />

betreffende studenten. De Wall of Fame<br />

is een goed voorbeeld van ‘low profile’<br />

communicatie, gericht op verbetering<br />

van de kwaliteit van de instroom.<br />

En natuurlijk een mooie manier om<br />

studenten bij het onderwijs te betrekken<br />

en de ‘knowhow’ binnen de HvA meer<br />

te benutten.


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Wilfred Fischer is aanjager bij het domein Onderwijs en Opvoeding.<br />

42<br />

“De projecten die ik initieer komen meestal voort uit dromen. Over de<br />

vele maatschappelijke uitdagingen in Amsterdam en dat er 750.000<br />

inwoners en meer dan 100.000 studenten in het hoger onderwijs zijn.<br />

En over hoe geweldig het zou zijn als er een beweging kan ontstaan<br />

waarbij studenten zich inzetten voor de stad en daar tegelijkertijd iets<br />

van leren. Door echte projecten, met echte opdrachtgevers. Zo is de<br />

Academie van de Stad ontstaan.<br />

Voor het onderwijs is het vaak lastig en tijdrovend om een verbinding<br />

te leggen met de stad. De Academie van de Stad zorgt als procesregisseur<br />

voor een continue stroom van projecten door het creëren<br />

van robuuste allianties tussen de stad en het onderwijs. Hierdoor<br />

ontstaat er energie. Bij de studenten, die leren van een wijkproject;<br />

bij buurtbewoners, die een impuls en ondersteuning krijgen van studenten.<br />

Dat komt allemaal weer ten goede aan de leefbaarheid in de<br />

stad en de kwaliteit van het onderwijs. Voordat we een project starten<br />

kijken we eerst welke modules in de opleidingen aansluiten bij de<br />

vraag of behoefte uit de praktijk. En we zoeken docenten die het een<br />

leuk onderwerp vinden, er graag iets mee willen en die ook hun<br />

expertise daarvoor kunnen inzetten.<br />

De buurt is het vertrekpunt van onze opdrachten; de woningcorporaties,<br />

stadsdelen, buurt- en welzijnsorganisaties zijn momenteel onze<br />

partners. Zij vertegenwoordigen de buurt en weten wat er nodig is om<br />

die te helpen ontwikkelen. Binnenkort komt er waarschijnlijk nog een<br />

partij bij: de bewoners. Dat betekent dat een buurtbewoner met een<br />

goed idee met ondersteuning van de gemeente Amsterdam (die het<br />

financiert) een aanvraag kan indienen. Wij gaan vervolgens kijken of<br />

we met studenten dat initiatief een stap verder kunnen brengen.”<br />

Marijke van Zelst is docent bij de Pabo HvA en<br />

begeleider van het project Springlevend Landlust.<br />

“Springlevend Landlust is een project waaraan 20 studenten van de<br />

Pabo meewerken en dat loopt van 1 november <strong>2009</strong> tot 1 november<br />

2010. Dat betekent dat de studenten een commitment zijn aangegaan<br />

om een jaar lang microprojecten te doen voor basisschool Narcis<br />

Querido in de wijk Landlust in Bos en Lommer. In ruil daarvoor hebben<br />

ze voor die periode een woning gekregen van woningcorporatie<br />

Ymere. Ik begeleid de studenten vanuit de Pabo.<br />

Wilfred kwam zijn droom over Springlevend Landlust aanvankelijk<br />

aan mijn kamergenoot vertellen. Die was er niet, maar ik wilde het<br />

graag horen. Hij had het over het betrekken van studenten bij een<br />

Vogelaarwijk en een basisschool. Hoe leuk dat zou zijn. ‘Wauw’, dacht<br />

ik, zo kun je bij studenten de intrinsieke motivatie ontwikkelen om<br />

meer te weten over het kind, de basisschool, de buurt en de stad<br />

Amsterdam. Zo goed ook om die dingen met elkaar te verbinden. En<br />

die maatschappelijke betrokkenheid is heel belangrijk voor de Pabo<br />

van een grote stad. Ik was razend enthousiast en wilde graag<br />

meedoen.<br />

Als je leraar wordt in Amsterdam heb je te maken met diversiteit. Dat<br />

kun je wel leuk vertellen in de les, maar het krijgt pas echt betekenis<br />

op het moment dat studenten zo’n wijk zelf ervaren en er zelf voor<br />

kiezen om zich ervoor in te zetten. Dat heeft zo’n meerwaarde voor<br />

hun ontwikkeling.<br />

Het is helemaal mooi dat studenten van alle jaren eraan mee kunnen<br />

doen en niet alleen de vierdejaars. De studenten zijn echt een groep<br />

geworden. Ze wonen dicht bij elkaar en weten elkaar te vinden als ze<br />

hulp nodig hebben voor bijvoorbeeld de studie.”<br />

Wilfred Fischer en Marijke van Zelst over...<br />

...energie tussen studenten en de buurt<br />

MvZ: “Je hoort vaak dat ouders in bepaalde wijken moeilijk te bereiken<br />

zijn. Maar bij onze eerste bijeenkomst in Landlust zat de zaal<br />

bomvol, de ouders vonden het een eer om aan dit project mee te<br />

doen. De tweede bijeenkomst was ook vol en bij de derde bijeenkomst<br />

pasten de mensen niet meer in de zaal. Zoveel belangstelling was er.<br />

Dat voelde erg goed. Het project is echt gebouwd en niet ingevuld<br />

vanachter een bureau. We zijn naar de school gegaan en hebben de<br />

ouders gevraagd om aan te geven wat zij nodig hebben voor hun<br />

kinderen. We hebben de ouders aan de 20 studenten gekoppeld en<br />

daar zijn allerlei projecten uit ontstaan, zoals verschillende<br />

huiswerkprojecten.”<br />

WF: “De projecten ontstaan dus vanuit de energie die er is tussen<br />

de ouders, kinderen en studenten. En dat moet ook, wij kunnen niet<br />

zomaar bedenken wat goed is voor die wijk. De studenten hebben<br />

inmiddels zo veel contacten, dat er ook nieuwe projecten ontstaan.<br />

Bijvoorbeeld een markt met verschillende stands van bewoners en<br />

andere relevante partijen in de buurt.”<br />

MvZ: “Daarom is het zo essentieel dat de studenten ook in de wijk<br />

wonen. Ze voelen zich steeds meer verbonden met hun buurt en de<br />

bewoners zien ze als buurtbewoners. Hierdoor wordt de samenwerking<br />

nog gemakkelijker.”<br />

...de leerervaring<br />

MvZ: “Maar liefst 140 kinderen wilden graag huiswerkbegeleiding. Ze<br />

waren zo enthousiast dat ze zelfs op woensdagmiddag wilden komen.<br />

De studenten moeten heel goed kijken op welk niveau de kinderen<br />

zitten. Ze begeleiden ze niet alleen, maar geven ook instructie; ze helpen<br />

ze echt een stap verder. Als je stage loopt volg je een methode.<br />

Nu moeten ze leren op maat les te geven en dat is een hele mooie<br />

leerervaring.”<br />

WF: “En zo is er een aantal van die microprojecten. Een creativiteitsclub,<br />

een schoolmusical en conversatielessen voor ouders bijvoorbeeld,<br />

die – heel slim – tegelijkertijd met de huiswerkbegeleiding van<br />

de kinderen plaatsvinden.”<br />

...hun verwachtingen<br />

MvZ: “Ik hoop dat Springlevend Landlust zo’n impact op de buurt<br />

heeft, dat het ook voortgang kan vinden. Een huiswerkproject duurt<br />

bijvoorbeeld tien weken en het zou heel mooi zijn als dat straks door<br />

anderen kan worden voortgezet.”<br />

WF: “We hebben Springlevend Landlust als een experiment ingezet.<br />

De vraag was: kun je een project tot stand laten komen zonder dat je<br />

het van dag tot dag actief moet begeleiden. Het antwoord is: ja, dat<br />

kan. We zijn heel trots op zowel de bewoners als de studenten. Er<br />

was natuurlijk een opstartperiode, waarbij ze moesten wennen aan<br />

het feit dat ze zelf in de lead waren en zelf dingen moesten gaan starten.<br />

Maar nu raken ze eraan gewend en begint er van alles te ontstaan.<br />

De resultaten zijn goed en iedereen is enthousiast. Er wordt<br />

vaak gevraagd hoe we dat toch doen. Simpel: we geven studenten de<br />

ruimte en ondersteunen ze daarbij vanuit de Pabo en de Academie<br />

van de Stad. Zo blijven de kosten laag en daar wordt iedereen blij<br />

van.”


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Marijke van Zelst is docent bij de Pabo HvA en begeleider van project Springlevend Landlust.<br />

43


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

10. Corporate Governance<br />

44<br />

De Hogeschool van Amsterdam is een bijzondere instelling voor hoger onderwijs op algemene grondslag. De hogeschool<br />

wordt in stand gehouden door de stichting Hogeschool van Amsterdam. Het bestuur van de stichting berust bij het<br />

College van Bestuur (CvB) dat tevens het instellingsbestuur is van de hogeschool.<br />

Het toezicht op het College van Bestuur<br />

wordt uitgeoefend door de Raad van<br />

Toezicht (RvT). Deze raad benoemt en<br />

ontslaat tevens de leden van het CvB.<br />

De leden van de RvT worden benoemd<br />

en ontslagen door de leden van de RvT<br />

van de Universiteit van Amsterdam, die<br />

op hun beurt benoemd en ontslagen<br />

worden door de minister van Onderwijs,<br />

Cultuur en Wetenschap. Het CvB van<br />

de Hogeschool van Amsterdam vormt<br />

tevens het bestuur van de Universiteit<br />

van Amsterdam. Met deze bestuurlijke<br />

verbondenheid wordt enerzijds beoogd –<br />

op termijn – vanuit één entiteit studenten<br />

steeds het (type) onderwijs aan te<br />

bieden dat het beste bij hen past en<br />

anderzijds – op het terrein van bedrijfsvoering<br />

– efficiencyvoordelen te behalen.<br />

Auditcommissie<br />

De RvT kent een auditcommissie die<br />

besluitvorming van de raad op financieel<br />

terrein voorbereidt en in die hoedanigheid<br />

de vaste gesprekspartner is van de<br />

controlerend accountant.<br />

Remuneratiecommissie<br />

In het verslagjaar is de samenstelling van<br />

het CvB niet gewijzigd. Hierdoor bestond<br />

er geen aanleiding een remuneratiecommissie<br />

te vormen.<br />

College van Bestuur<br />

Het CvB maar ook de afzonderlijke leden<br />

zijn bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.<br />

Deze bevoegdheid is op grond van<br />

de wet onbeperkt en onvoorwaardelijk. In<br />

het bestuursreglement is de omvang van<br />

de vertegenwoordigingsbevoegdheid van<br />

de individuele leden van het CvB beperkt.<br />

Deze beperking heeft interne werking en<br />

bevordert dat belangrijke besluiten door<br />

het CvB worden genomen.<br />

In het bestuursreglement zijn taken van<br />

het CvB die betrekking hebben op het<br />

onderwijs en de onderwijs- en examenregeling<br />

overgedragen aan de<br />

domeinvoorzitters.<br />

Wet versterking besturing<br />

In het verslagjaar werd de verschijning<br />

van het wetsvoorstel versterking besturing<br />

aangegrepen om de bij de hogeschool<br />

geldende regels op het terrein van<br />

Corporate Governance kritisch te bezien.<br />

Geconcludeerd werd dat de regelgeving<br />

op onderdelen aan het wetsvoorstel<br />

diende te worden aangepast. Die aanpassingen<br />

zullen in 2010 worden doorgevoerd,<br />

nu na afloop van het verslagjaar<br />

<strong>2009</strong> is komen vast te staan dat het<br />

wetsvoorstel versterking besturing in<br />

2010 het Staatsblad zal halen.<br />

Bestuursreglement<br />

Door middel van de overdracht van<br />

bevoegdheden zijn in het bestuursreglement<br />

de domeinvoorzitters in een positie<br />

gebracht die nagenoeg identiek is aan<br />

die van de decaan van een faculteit.<br />

Hierdoor bezitten de domeinen een<br />

zekere mate van vrijheid – met name op<br />

het terrein van het onderwijs – eigen<br />

beleid te voeren; zij het met inachtneming<br />

van door het CvB gestelde kaders.<br />

Procuratieregeling<br />

In de procuratieregeling wordt voor een<br />

aantal functionarissen van de hogeschool<br />

de bevoegdheid geregeld om – onder<br />

voorwaarden – de instelling te mogen<br />

vertegenwoordigen, en tot welk bedrag<br />

en voor welke rechtshandelingen. Het is<br />

een praktische regeling die er op is gericht<br />

leidinggevenden in de organisatie te<br />

voorzien van adequate managementtools<br />

en die bijdraagt aan een transparante<br />

bevoegdhedenstructuur. Naast de algemene<br />

vertegenwoordigingsbevoegdheid<br />

wordt in sommige gevallen ook gebruik<br />

gemaakt van speciale volmachten en/of<br />

aanvullende richtlijnen.<br />

Klokkenluidersregeling<br />

De Klokkenluidersregeling van de Hogeschool<br />

van Amsterdam is identiek aan<br />

die van de Universiteit van Amsterdam.<br />

De regeling biedt rechtsbescherming<br />

aan medewerkers die een misstand bij<br />

de hogeschool willen aankaarten. Het<br />

College van Bestuur vindt het tekenend<br />

voor de open cultuur bij de Hogeschool<br />

en Universiteit van Amsterdam – en prijst<br />

zich daar gelukkig in – dat tot op heden<br />

nog nooit een medewerker van één van<br />

beide organisaties het noodzakelijk heeft<br />

gevonden zich op de regeling te<br />

beroepen.<br />

Marktactiviteiten<br />

De door de Hogeschool van Amsterdam<br />

verrichte marktactiviteiten worden veelal<br />

vanuit de domeinen georganiseerd en<br />

sluiten steeds aan bij het reguliere onderwijs.<br />

Met deze activiteiten wordt onder<br />

meer beoogd de kwaliteit van het onderwijs<br />

te verhogen, bij te dragen bij aan<br />

de kennisoverdracht aan de maatschappij<br />

en vastgestelde onderwijscurricula en<br />

onderzoekslijnen te ondersteunen.


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

11. Samenwerking UvA-HvA<br />

in de bedrijfsvoering<br />

Op diverse vlakken binnen de bedrijfsvoering heeft de samenwerking tussen HvA en UvA in de afgelopen jaren gestalte<br />

45<br />

gekregen. Bureau Kennis Transfer werkt voor beide instellingen, het Universitair Sport Centrum biedt faciliteiten aan<br />

zowel UvA als HvA en CREA is het culturele studentencentrum van zowel de HvA als de UvA. Ook de woordvoering<br />

en het veiligheidsbeleid worden voor beide instellingen reeds gezamenlijk georganiseerd.<br />

In de collegevergadering van 17 september<br />

<strong>2009</strong> heeft het CvB de notitie ‘Samen<br />

Werken aan de dienstverlening voor<br />

UvA & HvA’ vastgesteld. In deze notitie<br />

is de volgende passage opgenomen over<br />

de achtergrond van de samenwerking:<br />

De aanleiding voor het starten van de<br />

samenwerking tussen UvA en HvA was<br />

enerzijds de beoogde synergievoordelen<br />

en anderzijds de verwachte wetswijziging<br />

die fusies tussen hogescholen en universiteiten<br />

mogelijk zou maken. Inmiddels<br />

is duidelijk dat de wetswijziging niet op<br />

korte termijn te verwachten is, hetgeen<br />

voor het College van Bestuur van UvA<br />

en HvA reden was de samenwerking te<br />

bespreken. Dit gesprek vond plaats op<br />

9 juli <strong>2009</strong>. De uitkomst hiervan is dat,<br />

ondanks dat het niet mogelijk is beide<br />

instellingen te laten fuseren, het door<br />

goed samenwerken mogelijk moet zijn<br />

de beoogde synergievoordelen te<br />

realiseren.<br />

Met deze notitie werd herbevestigd dat<br />

verdere intensivering van de samenwerking<br />

tussen UvA en HvA een belangrijke<br />

strategische doelstelling is en dat deze<br />

samenwerking zowel op het gebied van<br />

onderwijs en onderzoek als ook op het<br />

terrein van de bedrijfsvoering moet<br />

plaatsvinden. Daarnaast stelde het<br />

College met deze notitie vast dat deze<br />

intensivering van de samenwerking niet<br />

altijd tot integratie van de diensten zal<br />

hoeven leiden: ‘Allereerst is het van<br />

belang ervoor te zorgen dat de dienstverlening<br />

aan de eigen afnemers verbeterd<br />

wordt terwijl ook de gewenste kostenbesparingen<br />

gerealiseerd worden’.<br />

Vanuit het oogpunt van beheersbaarheid<br />

is in eerste instantie gekozen om<br />

de samenwerking te richten op de uitvoeringsgebieden<br />

waar met beperkte<br />

inspanning resultaten kunnen worden<br />

geboekt. Het is op dit moment niet<br />

de ambitie om de samenwerking op de<br />

volledige ondersteuning te betrekken.<br />

Per uitvoeringsgebied, Facilitaire Dienstverlening,<br />

Administratie, Bibliotheek/<br />

Mediatheek, IT uitvoering, IT beleid,<br />

is in <strong>2009</strong> een samenwerkingsproject<br />

gestart. Deze samenwerkingsprojecten<br />

zijn praktisch aangepakt en binnen de<br />

lijnorganisatie als project per gelijksoortige<br />

dienst vorm gegeven. Deze projecten<br />

worden gezamenlijk vormgegeven door<br />

de directeuren van de diensten van zowel<br />

HvA als UvA. Hierbij is per samenwerkingsproject<br />

één directeur als projectleider<br />

benoemd die de uiteindelijke verantwoording<br />

draagt voor het welslagen<br />

van het samenwerkingsproject. Eind<br />

<strong>2009</strong> zijn de concept-projectplannen<br />

opgeleverd die in 2010 zullen worden<br />

uitgevoerd.<br />

Als doelstellingen van de samenwerkingsprojecten<br />

zijn enerzijds het behouden en<br />

vergroten van de kwaliteit van de<br />

dienstverlening (meerwaarde bieden<br />

voor studenten en docenten) benoemd<br />

en anderzijds grotere efficiëntie op<br />

langere termijn.<br />

De samenwerking is in <strong>2009</strong> als groeistrategie<br />

gepositioneerd. Dit betekent<br />

dat in eerste instantie quick wins worden<br />

geïdentificeerd en medewerkers van<br />

beide instellingen met vergelijkbare<br />

taken, daar waar dit passend te realiseren<br />

is, bij elkaar gehuisvest worden. De<br />

samenwerking is in eerste instantie<br />

voornamelijk gericht op het uitwisselen<br />

van kennis en kunde, zodat medewerkers<br />

over en weer expertise kunnen opvragen<br />

en inzetten, ook wordt ernaar gestreefd<br />

schaalvoordelen te realiseren op die vlakken<br />

waar dit wenselijk en noodzakelijk is.


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Dymph van den Boom is lid van het College van Bestuur UvA-HvA.<br />

46


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Onderzoek binnen de HvA is onderdeel van haar portefeuille.<br />

Dat de hbo’s een onderzoeksfunctie hebben is een betrekkelijk<br />

recente ontwikkeling. Rond 2002 kwam vanuit het ministerie van<br />

Onderwijs de opdracht om via onderzoek binnen het hbo het niveau<br />

en de kwaliteit van het hbo te versterken. In het hbo gaat het om<br />

praktijkgericht onderzoek, gebaseerd op vragen uit het werkveld.<br />

Zo komt er kennisdeling tot stand, die vervolgens leidt tot innovaties.<br />

Onderzoek en kennisdelen met de praktijk wordt weer vertaald in<br />

de curricula van de verschillende opleidingen aan de HvA.<br />

Omdat onderzoek een prominentere plaats krijgt binnen de HvA,<br />

maken steeds meer studenten hiermee kennis. Het betekent ook dat<br />

er andere eisen worden gesteld aan de docenten, die voor een deel<br />

een onderzoekstaak hebben. Dat proces wordt op verschillende<br />

manieren gefaciliteerd. Docenten die willen promoveren worden<br />

daarin gestimuleerd, door vrijstelling van taken waardoor de mogelijkheid<br />

ontstaat aan een proefschrift te werken. Via de lectoraten<br />

en de kenniscentra wordt een meer onderzoeksgerichte omgeving<br />

gecreëerd. Er lopen al redelijk wat promotietrajecten, maar het mag<br />

best nog meer worden. Anderzijds werven we ook gericht jonge<br />

docenten die al gepromoveerd zijn. Het blijkt in de praktijk nog vrij<br />

lastig om aan het streefpercentage van 20% gepromoveerde docenten<br />

te komen. Docenten die in een promotietraject zitten, ervaren dat<br />

nog vaak als een eenzaam avontuur. Onderzoek moet dus nog sterker<br />

worden ingebed in de organisatie.<br />

Na de interne audit zijn de uitkomsten HvA-breed besproken.<br />

Tijdens die bijeenkomst werd veel kennis en ervaring uitgewisseld.<br />

Op zo’n manier ontstaat domeinoverstijgend beleid. De Very Short<br />

Introductions, waar in 2010 mee wordt gestart, spelen daar ook<br />

een rol in – als een platform waar op een heel toegankelijke<br />

manier onderzoek wordt gepresenteerd. Aan de VSI is ook een wedstrijdelement<br />

verbonden: het beste onderzoek wint een prijs. Tijdens de<br />

Onderwijsconferentie 2010 wordt de winnaar bekend gemaakt.<br />

Al met al denk ik dat de HvA het goed doet. We kunnen de validatie<br />

met gerust hart tegemoet zien. De HvA heeft zich als een van de<br />

eersten opgegeven voor de validatie en wij hebben ook een heel<br />

systematische audit uitgevoerd in alle domeinen in de aanloop<br />

daarnaartoe. Ik zie zo’n audit of validatie ook niet als afrekening,<br />

maar als een verbeterkans voor de toekomst: waar kun je verbeteren,<br />

hoe kun je verder ontwikkelen.<br />

Het is erg leuk pionierswerk. Zelf hou ik erg van onderzoek doen.<br />

Ik heb dat veel gedaan en weet dus ook wat het betekent om kritiek<br />

te krijgen. Je kunt er je voordeel mee doen. Voor het hbo is het<br />

prachtig dat deze onderzoeksfunctie erbij is gekomen. Onderwijs<br />

blijft natuurlijk primair, maar onderzoek kan een enorme kwaliteitsimpuls<br />

geven aan onderwijs én praktijk.’<br />

47<br />

Oorspronkelijk werd het onderzoek bij de HvA vooral gedragen door<br />

de lectoren met de kenniskringen. De komende jaren verschuift dat<br />

naar onderzoeksprogramma’s, die minder aan de persoon van één<br />

lector gekoppeld zijn. In die programmatische opzet worden robuuste<br />

onderzoeksresultaten verkregen. Per domein maken we strategische<br />

keuzes voor onderzoeksprogramma’s, die zijn gekoppeld aan<br />

opleidingen én aan de arbeidsmarkt in de regio. Dit proces is in<br />

<strong>2009</strong> ingezet en wordt nu volop doorgezet.<br />

Ook is er in <strong>2009</strong> hard gewerkt aan de interne audit, in voorbereiding<br />

op de audit van de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek<br />

(VKO). De VKO beoordeelt de kwaliteitsbewaking van het onderzoek<br />

aan hogescholen en in 2010 wordt de HvA bezocht. Uit de interne<br />

audit kwam onder meer naar voren dat de manier waarop onderzoek<br />

de curricula voedt nog aandacht behoeft. De implementatie is<br />

nog erg divers; soms zijn studenten vooral bezig met het uitvoeren<br />

van onderzoek, soms gaat het om het verwerven van onderzoeksvaardigheden.<br />

Een andere interessante uitkomst vond ik dat de auditcommissie<br />

aangaf dat we als HvA misschien wel te veel bezig zijn met het<br />

definiëren van hbo-onderzoek. Eén ding is echt belangrijk en dat<br />

is de kwaliteit van het onderzoek.


48<br />

Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Gegevens Sociaal Jaarverslag<br />

49


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

1. Kerngegevens<br />

50<br />

________________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________<br />

Medewerkers <strong>2009</strong> 2008 2007 2006 2005<br />

________________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________<br />

Mannen 1443 1299 1235 1198 1156<br />

Vrouwen 1658 1488 1369 1276 1149<br />

Totaal 3101 2787 2604 2474 2305<br />

________________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________<br />

Peildatum: 31 december <strong>2009</strong><br />

Historische cijfers wijken enigszins af van cijfers vorige jaarverslag als gevolg van: opschoning van de HSA-gegevens voor de conversie naar SIS; uniformering van de<br />

organisatie-indeling; verwerkte correcties in de loop van het studiejaar 2008/<strong>2009</strong>.


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

___________________________________________ ______________________ ______________________<br />

Domeinen Medewerkers FTE<br />

___________________________________________ ______________________ ______________________<br />

Administratief Centrum 49 42,6<br />

Bedrijfsbureau IT&V 20 19,4<br />

CNA 74 50,2<br />

Domein Beweging Sport en Voeding 136 93,8<br />

Domein Economie en Management 741 578,8<br />

Domein Gezondheid 185 131,5<br />

Domein Maatschappij en Recht 381 278,8<br />

Domein Media Creatie en Informatie 416 325,3<br />

Domein Onderwijs en Opvoeding 334 242,2<br />

Domein Techniek 314 234,2<br />

Huisvesting 45 42,7<br />

HvA Algemene Zaken 29 25,0<br />

Instroom/Doorstroom 38 28,7<br />

IT-Services 56 53,0<br />

Klantenservice 72 63,8<br />

Leiding & Staf IT&V 12 10,7<br />

Marketing & Communicatie 22 19,2<br />

Mediatheek 47 37,2<br />

Mobiliteitscentrum 9 7,5<br />

Onderwijs & Onderzoek 29 23,7<br />

Overig Onderwijs 25 21,1<br />

Personeel & Organisatie 25 19,3<br />

Planning & Financiën 17 15,4<br />

Strategische Informatievoorziening 25 22,6<br />

___________________________________________ ______________________ ______________________<br />

Totaal 3101 2386,6<br />

___________________________________________ ______________________ ______________________<br />

51


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

52 Domein: man/vrouw verdeling, OP en OBP over aantallen<br />

______________________________________________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _______<br />

OP OBP Totaal<br />

Domeinen Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal #<br />

______________________________________________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _______<br />

Administratief Centrum 14 35 49 49<br />

Bedrijfsbureau IT&V 14 6 20 20<br />

CNA 12 41 53 5 16 21 74<br />

Domein Beweging Sport en Voeding 50 51 101 10 25 35 136<br />

Domein Economie en Management 329 232 561 49 131 180 741<br />

Domein Gezondheid 60 76 136 9 40 49 185<br />

Domein Maatschappij en Recht 118 180 298 16 67 83 381<br />

Domein Media Creatie en Informatie 151 151 302 32 82 114 416<br />

Domein Onderwijs en Opvoeding 111 124 235 28 71 99 334<br />

Domein Techniek 171 69 240 35 39 74 314<br />

Huisvesting 41 4 45 45<br />

HvA Algemene Zaken 13 16 29 29<br />

Instroom/Doorstroom 2 8 10 5 23 28 38<br />

IT-Services 47 9 56 56<br />

Klantenservice 41 31 72 72<br />

Leiding & Staf IT&V 7 5 12 12<br />

Marketing & Communicatie 8 14 22 22<br />

Mediatheek 17 30 47 47<br />

Mobiliteitscentrum 1 1 4 4 8 9<br />

Onderwijs & Onderzoek 7 22 29 29<br />

Overig Onderwijs 4 21 25 25<br />

Personeel & Organisatie 6 19 25 25<br />

Planning & Financiën 10 7 17 17<br />

Strategische Informatievoorziening 16 9 25 25<br />

______________________________________________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _______<br />

Totaal aantal 1005 932 1937 438 726 1164 3101<br />

______________________________________________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _______<br />

Peildatum: 31 december <strong>2009</strong>


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Domein: man/vrouw verdeling, OP en OBP over fte’s<br />

______________________________________________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _______<br />

OP OBP Totaal<br />

Domeinen Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal #<br />

______________________________________________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _______<br />

Administratief Centrum 13,6 29,1 42,6 42,6<br />

Bedrijfsbureau IT&V 13,8 5,6 19,4 19,4<br />

CNA 9,2 23,1 32,3 4,2 13,8 18,0 50,2<br />

Domein Beweging Sport en Voeding 33,7 33,1 66,8 8,2 18,7 27,0 93,8<br />

Domein Economie en Management 253,4 174,9 428,3 43,2 107,4 150,5 578,8<br />

Domein Gezondheid 42,6 52,0 94,7 8,0 28,9 36,9 131,5<br />

Domein Maatschappij en Recht 88,2 125,3 213,5 12,2 53,1 65,3 278,8<br />

Domein Media Creatie en Informatie 122,4 106,9 229,3 28,2 67,8 96,0 325,3<br />

Domein Onderwijs en Opvoeding 78,2 86,2 164,4 22,5 55,2 77,7 242,2<br />

Domein Techniek 128,6 48,5 177,1 26,4 30,7 57,1 234,2<br />

Huisvesting 39,0 3,7 42,7 42,7<br />

HvA Algemene Zaken 12,2 12,8 25,0 25,0<br />

Instroom/Doorstroom 1,6 5,5 7,1 3,6 18,1 21,6 28,7<br />

IT-Services 45,5 7,5 53,0 53,0<br />

Klantenservice 37,9 25,9 63,8 63,8<br />

Leiding & Staf IT&V 6,9 3,8 10,7 10,7<br />

Marketing & Communicatie 7,3 11,8 19,2 19,2<br />

Mediatheek 15,3 21,9 37,2 37,2<br />

Mobiliteitscentrum 1 1 3,4 3,1 6,5 7,5<br />

Onderwijs & Onderzoek 5,8 17,9 23,7 23,7<br />

Overig Onderwijs 3,9 17,2 21,1 21,1<br />

Personeel & Organisatie 4,2 15,1 19,3 19,3<br />

Planning & Financiën 9,8 5,7 15,4 15,4<br />

Strategische Informatievoorziening 15,4 7,2 22,6 22,6<br />

______________________________________________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _______<br />

Totaal aantal 758,9 655,5 1414,5 390,4 581,8 972,1 2386,6<br />

______________________________________________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _______<br />

Peildatum: 31 december <strong>2009</strong><br />

53


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

2. Samenstelling medewerkersbestand<br />

54 Verdeling OP en OBP over fte’s<br />

FTE totaal: aanstelling + uitbreidingen<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

<strong>2009</strong> 2008 2007 2006 2005<br />

# % # % # % # % # %<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

OP fte 1414,5 59% 1264,5 59% 1147,6 57% 1061,1 56% 963,6 55%<br />

OBP fte 972,1 41% 865,4 41% 849,8 43% 835,0 44% 794,2 45%<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Totaal fte 2386,6 100% 2129,9 100% 1997,4 100% 1896,1 100% 1757,8 100%<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Aantal medw 3101 2787 2604 2474 2305<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Verdeling mannen en vrouwen<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

<strong>2009</strong> 2008 2007 2006 2005<br />

# % # % # % # % # %<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Mannen 1443 47% 1299 47% 1235 47% 1198 48% 1156 50%<br />

Vrouwen 1658 53% 1488 53% 1369 53% 1276 52% 1149 50%<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Totaal 3101 100% 2787 100% 2604 100% 2474 100% 2305 100%<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Leeftijdsopbouw in aantallen<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

OP OBP Totaal<br />

Leeftijd Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal # %<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Leeftijdsopbouw in procenten<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Leeftijd <strong>2009</strong> 2008 2007 2006 2005<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

3. In- en uitstroom<br />

56 In- en uitstroom<br />

Periode 1/1/<strong>2009</strong> - 31/12/<strong>2009</strong><br />

Instroom per leeftijdsgroep in het jaar <strong>2009</strong><br />

Aanstelling of heraanstelling binnen het jaar<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

OP OBP Totaal<br />

Leeftijd Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal # %<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

15 5 20 0 2 2 22 3,8%<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Totaal # 182 166 348 80 158 238 586<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Totaal % 31,1% 28,3% 59,4% 13,7% 27,0% 40,6% 100,0%<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Uitstroom per leeftijdsgroep in het jaar <strong>2009</strong><br />

Datum uit dienst vanaf 1 januari <strong>2009</strong> t/m 31 december <strong>2009</strong><br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

OP OBP Totaal<br />

Leeftijd Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal # %<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

25 15 40 6 9 15 55 20,2%<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Totaal # 82 89 171 35 66 101 272<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Totaal % 30,1% 32,7% 62,9% 12,9% 24,3% 37,1% 100,0%<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Redenen beëindiging arbeidsovereenkomst in aantallen<br />

__________________________________________________________ _______ ________ ________ ________ ________<br />

<strong>2009</strong> 2008 2007 2006 2005<br />

__________________________________________________________ _______ ________ ________ ________ ________<br />

Beëindiging tijdelijk dienstverband 136 143 100 111 106<br />

Beëindiging op eigen verzoek 83 146 172 119 69<br />

WAO 6 4 2 3 6<br />

Overlijden 1 2 10 4 6<br />

Ontbinding arbeidsovereenkomst 12 10 4 11 5<br />

FPU / Pensioen 34 24 29 46 86<br />

w.v. FPU 30 20 25 43 82<br />

w.v. Pensioen 4 4 4 3 4<br />

__________________________________________________________ _______ ________ ________ ________ ________<br />

Totaal 272 329 317 294 278<br />

__________________________________________________________ _______ ________ ________ ________ ________<br />

57


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

4. Interne Mobiliteit<br />

58<br />

Doorstroom medewerkers<br />

Periode 1/1/2008 - 31/12/2008<br />

Verandering van functie van medewerkers met een D2 of D3 contract<br />

Percentages ten opzichte van het totaal aantal medewerkers met een D2 of D3 contract op het einde van het jaar<br />

_______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

<strong>2009</strong> 2008 2007 2006 2005<br />

# % # % # % # % # %<br />

_______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Doorstroom 193 8,5% 212 10,2% 213 10,8% 146 7,8% 79 4,4%<br />

_______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Aantal D2 of D3 medws op 31 dec <strong>2009</strong>: 2276<br />

Functiewijziging<br />

Periode 1/1/<strong>2009</strong> - 31/12/<strong>2009</strong><br />

Verandering van OP-functie van medewerkers met een D2 of D3 contract in een hogere OP-functie<br />

_________________________ ______ ________ ________<br />

Functie D2 D3 Totaal<br />

_________________________ ______ ________ ________<br />

Docent 1 39 39<br />

Docent 2 23 7 30<br />

Docent 3 3 3<br />

Hogeschool hoofddocent 3 3<br />

_________________________ ______ ________ ________<br />

Totaal 68 7 75<br />

_________________________ ______ ________ ________


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

5. Arbeidsvoorwaarden<br />

Verdeling over salarisschalen in aantallen<br />

Peildatum: 31 december <strong>2009</strong><br />

Percentages t.o.v. het aantal medewerkers op het einde van het jaar: 3101<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

OP OBP Totaal <strong>2009</strong><br />

Schaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal # %<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

02 1 1 2 2 0,1%<br />

03 1 1 2 2 0,1%<br />

04 26 8 34 34 1,1%<br />

05 22 19 41 41 1,3%<br />

06 39 141 180 180 5,8%<br />

07 30 126 156 156 5,0%<br />

08 12 25 37 46 102 148 185 6,0%<br />

09 11 11 22 36 64 100 122 3,9%<br />

10 81 157 238 45 73 118 356 11,5%<br />

11 410 433 843 40 63 103 946 30,5%<br />

12 458 297 755 67 65 132 887 28,6%<br />

13 15 4 19 61 43 104 123 4,0%<br />

14 11 13 24 24 0,8%<br />

15 10 3 13 5 3 8 21 0,7%<br />

16 8 2 10 7 4 11 21 0,7%<br />

18 1 1 1 0,0%<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Totaal 1005 932 1937 438 726 1164 3101 100,0%<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

59


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

60 Verdeling over salarisschalen in fte<br />

Peildatum: 31 december <strong>2009</strong><br />

Percentages t.o.v. het aantal medewerkers aan het einde van het jaar: 2386,6<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

OP OBP Totaal <strong>2009</strong><br />

Schaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal # %<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

02 1 1 2 2 0,1%<br />

03 1 0,4 1,4 1,4 0,1%<br />

04 23,7 6,4 30,1 30,1 1,3%<br />

05 20,8 15,2 36,0 36,0 1,5%<br />

06 26,1 102,2 128,3 128,3 5,4%<br />

07 26,1 99,3 125,4 125,4 5,3%<br />

08 8,6 17,9 26,5 40,7 81,3 122,0 148,5 6,2%<br />

09 7,9 6,8 14,7 32,4 50,9 83,3 97,9 4,1%<br />

10 54,3 101,1 155,4 40,2 58,6 98,8 254,2 10,7%<br />

11 294,7 298,2 592,9 37,1 49,7 86,8 679,7 28,5%<br />

12 369,5 224,0 593,5 60,2 55,9 116,1 709,5 29,7%<br />

13 13,5 3,6 17,1 57,2 41,1 98,4 115,4 4,8%<br />

14 10,9 12,7 23,6 23,6 1,0%<br />

15 5,6 2,4 8 5 3 8 16 0,7%<br />

16 4,9 1,6 6,5 7,0 4 11 17,5 0,7%<br />

18 1 1 1 0,0%<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Totaal 758,9 655,5 1414,5 390,4 581,8 972,1 2386,6 100,0%<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Aantal medewerkers die een periodiek in augustus hebben gehad<br />

Peildatum: 1 augustus <strong>2009</strong><br />

Percentages t.o.v. het aantal medewerkers op 1 augustus <strong>2009</strong><br />

____________________________ ______ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

<strong>2009</strong> 2008 2007 2006<br />

# % # % # % # %<br />

____________________________ ______ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Met salarisverhoging 1242 40,4% 1131 40,2% 1141 46,0% 1132 48,4%<br />

Zonder salarisverhoging 1718 55,9% 1559 55,5% 1257 50,7% 1114 47,6%<br />

Nieuw in dienst per 1 augustus 111 3,6% 121 4,3% 83 3,3% 92 3,9%<br />

____________________________ ______ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Totaal 3071 100,0% 2811 100,0% 2481 100,0% 2338 100,0%<br />

____________________________ ______ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Aantal medewerkers op de laatste trede van hun salarisschaal<br />

Peildatum: 1 augustus <strong>2009</strong><br />

______________________ ________ ________<br />

<strong>2009</strong><br />

# %<br />

______________________ ________ ________<br />

Eindschaal 1597 54,0%<br />

Overige 1363 46,0%<br />

______________________ ________ ________<br />

Totaal 2960 100,0%<br />

______________________ ________ ________<br />

61<br />

Aantal medewerkers op de laatste trede van hun salarisschaal<br />

Peildatum: 31 december <strong>2009</strong><br />

Percentages t.o.v. het aantal medewerkers aan einde van jaar<br />

_______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

<strong>2009</strong> 2008 2007 2006 2005<br />

# % # % # % # % # %<br />

_______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Eindschaal 1609 51,9% 1444 51,8% 1295 49,7% 1239 50,1% 1327 57,6%<br />

Overige 1492 48,1% 1343 48,2% 1309 50,3% 1235 49,9% 978 42,4%<br />

_______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Totaal 3101 100,0% 2787 100,0% 2604 100,0% 2474 100,0% 2305 100,0%<br />

_______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Salariëring na invoering van functieordening<br />

Aantal medewerkers met een garantie schaal<br />

Peildatum: 31 december <strong>2009</strong><br />

_______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

<strong>2009</strong> 2008 2007 2006<br />

# % # % # % # %<br />

_______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Schaal # % # % # % # %<br />

Met salarisgarantie 478 15,4% 523 18,8% 547 21,0% 575 23,2%<br />

Salaris conform functie 2623 84,6% 2264 81,2% 2057 79,0% 1899 76,8%<br />

_______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Totaal 3101 100,0% 2787 100,0% 2604 100,0% 2474 100,0%<br />

_______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

62 Arbeidsmarkttoelage<br />

Aantal medewerkers met een arbeidsmarkttoelage<br />

Peildatum: 31 december <strong>2009</strong><br />

______________________________________________ ________ ________<br />

<strong>2009</strong><br />

______________________________________________ ________ ________<br />

Aantal medewerkers met arbeidsmarkttoelage 100 3%<br />

______________________________________________ ________ ________<br />

waarvan:<br />

Met einddatum 41<br />

Zonder einddatum 59<br />

______________________________________________ ________ ________<br />

Totaal 100<br />

______________________________________________ ________ ________<br />

Spaarloonregeling<br />

Periode 1/1/<strong>2009</strong> - 31/12/<strong>2009</strong><br />

Percentages t.o.v. het aantal medewerkers ooit in dienst in <strong>2009</strong><br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

<strong>2009</strong> 2008 2007 2006 2005<br />

# % # % # % # % # %<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Aantal medewerkers 922 27,3% 952 29,7% 944 32,4% 1006 36,4% 944 41,0%<br />

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Levensloopregeling<br />

______________________ ________ ________ ________ ________<br />

<strong>2009</strong> 2008 2007 2006<br />

______________________ ________ ________ ________ ________<br />

Aantal medewerkers 84 77 78 68<br />

______________________ ________ ________ ________ ________


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

6. Ziekteverzuim<br />

Ziekteverzuim in procenten<br />

Periode 1/1/<strong>2009</strong> - 31/12/<strong>2009</strong><br />

SAP gegevens van 1 februari <strong>2009</strong><br />

___________________________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Gemiddeld verzuim <strong>2009</strong> 2008 2007 2006 2005<br />

___________________________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Middellang 2,25% 2,17% 2,50% 2,33% 2,54%<br />

Kort 1,48% 1,52% 1,52% 1,46% 1,56%<br />

___________________________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Totaal 3,73% 3,69% 4,02% 3,79% 4,10%<br />

___________________________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Middellang: 42-365 dagen<br />

Kort: minder dan 42 dagen<br />

___________________________________ ________ ________ ________ ________<br />

Lang verzuim 1,16% 1,42% 1,31% 1,41%<br />

___________________________________ ________ ________ ________ ________<br />

Lang: meer dan 365 dagen<br />

63


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

7. Doelgroepenbeleid<br />

64<br />

Ouderschapsverlof<br />

Periode 1/1/<strong>2009</strong> - 31/12/<strong>2009</strong><br />

Verlof lopend in <strong>2009</strong><br />

Percentages t.o.v. het aantal medewerkers ooit in dienst in 2008: 3374<br />

________________________ ______ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _______<br />

<strong>2009</strong> 2008 2007 2006 2005<br />

# % # % # % # % # %<br />

________________________ ______ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _______<br />

Aantal medewerkers 120 3,6% 105 3,4% 102 3,5% 83 3,0% 30 1,3%<br />

________________________ ______ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _______<br />

Seniorenregeling<br />

Periode 1/1/<strong>2009</strong> - 31/12/<strong>2009</strong><br />

Percentages t.o.v. het aantal medewerkers ooit in dienst in 2008: 3374<br />

________________________ ______ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _______<br />

<strong>2009</strong> 2008 2007 2006 2005<br />

# % # % # % # % # %<br />

________________________ ______ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _______<br />

Aantal medewerkers 194 5,7% 177 5,7% 155 5,3% 120 4,3% 105 4,6%<br />

________________________ ______ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _______<br />

Verdeling mannen en vrouwen op leidinggevende posities in procenten<br />

Leidinggevende functies: CvB, beleidsdirecteur, instituutsdirecteur, afdelingshoofd,<br />

directeur dienst, onderwijsmanager, lector kenniskring, bedrijfsvoerder domein<br />

______________________ _________ _________ _________ _________ _________ _________<br />

<strong>2009</strong> 2008 2007 2006 2005<br />

# % % % % %<br />

______________________ _________ _________ _________ _________ _________ _________<br />

Mannen 69 58% 56% 48% 52% 60%<br />

Vrouwen 50 42% 44% 52% 48% 40%<br />

______________________ _________ _________ _________ _________ _________ _________<br />

Totaal 119 100% 100% 100% 100% 100%<br />

______________________ _________ _________ _________ _________ _________ _________


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Leidinggevende functies (schaal 13 en hoger)<br />

______________________ _________ _________ _________<br />

Functie Man Vrouw Totaal<br />

______________________ _________ _________ _________<br />

Afdelingshoofd 1 4 3 7<br />

Bedrijfsvoerder domein 1 3 4<br />

Beleidsdirecteur 1 2 1 3<br />

Beleidsdirecteur 2 1 1<br />

Beleidsdirecteur 3 1 1 2<br />

College van Bestuur 1 1<br />

Directeur dienst 2 1 2 3<br />

Instituutsdirecteur 1 5 3 8<br />

Instituutsdirecteur 2 3 2 5<br />

Instituutsdirecteur 3 1 1 2<br />

Lector kenniskring 1 4 2 6<br />

Lector kenniskring 2 14 3 17<br />

Onderwijsmanager 1 3 3 6<br />

Onderwijsmanager 2 29 25 54<br />

Opleidingsmanager 1 3 3 6<br />

Opleidingsmanager 2 6 7 13<br />

______________________ _________ _________ _________<br />

Totaal 78 60 146<br />

______________________ _________ _________ _________<br />

Percentage 57 43 100<br />

______________________ _________ _________ _________<br />

65


66<br />

Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Bijlagen<br />

67


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

1. Bestuurlijk en leidinggevend kader<br />

68<br />

Peildatum: 31 december <strong>2009</strong><br />

Raad van Toezicht<br />

Dhr. prof. dr. N.A.M. Urbanus, voorzitter<br />

Dhr. ir. B. Bleker<br />

Mw. M.R. Milz mba<br />

College van Bestuur<br />

Dhr. dr. K. van der Toorn, voorzitter<br />

Dhr. drs. P.W. Doop, vice-voorzitter<br />

Mw. prof. dr. D.C. van den Boom<br />

Secretaris College van Bestuur<br />

Mw. drs. C.C. Vermolen, secretaris a.i.<br />

Domeinen<br />

Dhr. dr. C. Vervoorn<br />

Dhr. dr. R. de Vos<br />

Dhr. drs. G.R.M. van Haarlem<br />

Mw. M.J.W. Freriks<br />

Mw. drs. W.A.M. van der Linden<br />

Dhr. P.C. van Gorsel<br />

Dhr. drs. W.W. Baumfalk<br />

Staven en diensten<br />

Dhr. drs. W. Scholtens<br />

Dhr. drs. F.A.M. Malten<br />

Mw. drs. C.C. Vermolen<br />

Mw. J.C.W.M van Blanken-Hagemeijer BA<br />

Mw. drs. M.R. Peeters<br />

Dhr. drs. L.J. van der Pijl<br />

Dhr. C. Schut<br />

Dhr. mr. L.L.M. van Dee<br />

Dhr. mr. C.L. Koppenol<br />

Domein Bewegen, Sport en Voeding<br />

Domein Gezondheid<br />

Domein Techniek<br />

Domein Onderwijs en Opvoeding<br />

Domein Economie en Management<br />

Domein Media, Creatie en Informatie<br />

Domein Maatschappij en Recht<br />

Informatietechnologie en Voorzieningen<br />

Marketing en Communicatie<br />

Personeel en Organisatie<br />

Planning en Financiën (directeur a.i.)<br />

Onderwijs en Onderzoek<br />

Strategische Informatievoorziening<br />

Administratief Centrum<br />

Studentzaken<br />

Juridische Zaken<br />

Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)<br />

CMR personeelsgeleding<br />

Dhr. ir. M. Adhin<br />

Dhr. W. Brouwer<br />

Mw. C.F. Hinlopen<br />

Mw. A. de Jager<br />

Dhr. F. Kraal<br />

Dhr. R. Liesker<br />

Dhr. B. Pinkster<br />

Dhr. drs. C. Post<br />

Dhr. drs. P. Rijnierse<br />

Mw. drs. A. van Schendelen<br />

Dhr. drs. R. Stuive<br />

Dhr. J. Wind<br />

CMR studentengeleding<br />

Dhr. L. Sietses<br />

Dhr. J. Verweij<br />

Mw. M. Pladdet<br />

Dhr. H. Moes<br />

Mw M. Huinink<br />

Dhr R. Mohamed<br />

Dhr J. Lourens<br />

Mw N. Farah<br />

Dhr S. Vermaak<br />

Dhr. P. Mansveld Rotteveel<br />

Dhr. E. de Vries<br />

Dhr. D. van Schaik<br />

Domein Techniek<br />

Domein Media, Creatie en Informatie<br />

Domein Gezondheid<br />

Domein Economie en Management<br />

Domein Economie en Management<br />

Gemeenschappelijke Diensten<br />

Domein Media, Creatie en Informatie<br />

Domein Economie en Management<br />

Domein Media, Creatie en Informatie<br />

Domein Maatschappij en Recht<br />

Domein Techniek<br />

Domein Bewegen, Sport en Voeding<br />

Domein Media, Creatie en Informatie<br />

Domein Economie en Management<br />

Domein Economie en Management<br />

Domein Techniek<br />

Domein Media, Creatie en Informatie<br />

Domein Maatschappij en Recht<br />

Domein Maatschappij en Recht<br />

Domein Economie en Management<br />

Domein Media, Creatie en Informatie<br />

Domein Techniek<br />

Domein Maatschappij en Recht<br />

Domein Techniek


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

2. Locaties per 31 december <strong>2009</strong><br />

Amsterdam<br />

Algemeen<br />

Hogeschool van Amsterdam<br />

Studievoorlichting<br />

Binnengasthuisstraat 9<br />

1012 ZA Amsterdam<br />

Telefoon 020 - 525 67 77<br />

www.hva.nl<br />

1 Locatie Spui<br />

College van Bestuur, Juridische Zaken,<br />

Onderwijs en Onderzoek, Planning en<br />

Financiën, Marketing en Communicatie<br />

en Personeel en Organisatie<br />

Spui 21 en 25<br />

1012 WX Amsterdam<br />

Telefoon 020 - 525 61 91<br />

2 Locatie Rivierstaete<br />

Informatietechnologie en Voorzieningen<br />

4 Locatie Leeuwenburg<br />

Domein Economie en Management<br />

(Economische opleidingen en Human<br />

Resource Management)<br />

Domein Techniek<br />

Domein Media, Creatie en Informatie<br />

(Informaticaopleidingen)<br />

Weesperzijde 190<br />

1097 DZ Amsterdam<br />

Telefoon 020 - 595 11 11<br />

5 Locatie Singelgrachtgebouw<br />

Domein Media, Creatie en Informatie<br />

(Media, Informatie en Communicatie en<br />

Interactieve Media)<br />

Rhijnspoorplein 1<br />

1091 GC Amsterdam<br />

Telefoon 020 - 595 47 00<br />

6 Locatie Tafelbergweg<br />

Domein Gezondheid<br />

10 Locatie Kroonstate<br />

Domein Onderwijs en Opvoeding<br />

Centrum voor Nascholing Amsterdam<br />

(samen met de UvA)<br />

Studentzaken<br />

H.J.E. Wenkebachweg 144-148<br />

1096 AR Amsterdam<br />

Telefoon 020 - 599 55 55<br />

11 Locatie Fraijlemaborg<br />

Domein Economie en Management<br />

(Economische opleidingen)<br />

Fraijlemaborg 133<br />

1102 CV Amsterdam Zuidoost<br />

Telefoon 020 - 523 63 11<br />

12 Locatie Vendelstraat<br />

Hogeschoolkrant Havana<br />

Vendelstraat 2<br />

1012 XX Amsterdam<br />

020 - 595 3997<br />

69<br />

en Strategische Informatievoorziening<br />

Centrale Medezeggenschapsraad<br />

EVC Centrum (onderdeel van<br />

Studentzaken)<br />

Onderwijs en Onderzoek<br />

Amsteldijk 166<br />

1079 LH Amsterdam<br />

Telefoon 020 - 301 35 52<br />

3 Locatie Europahuis<br />

Domein Maatschappij en Recht<br />

(Juridische opleidingen)<br />

Informatietechnologie en Voorzieningen<br />

Administratief Centrum<br />

James Wattstraat 77-79<br />

1097 DL Amsterdam<br />

Telefoon 020 - 595 32 00<br />

Tafelbergweg 51<br />

1105 BD Amsterdam Zuidoost<br />

Telefoon 020 - 595 41 11<br />

7 Locatie Dr. Meurerlaan<br />

Domein Bewegen, Sport en Voeding<br />

Dr. Meurerlaan 8<br />

1067 SM Amsterdam<br />

Telefoon 020 - 595 34 00<br />

8 Locatie Amstelgebouw<br />

Domein Media, Creatie en Informatie<br />

(Fashion-opleidingen)<br />

Mauritskade 11<br />

1091 GC Amsterdam<br />

Telefoon 020 - 5952 45 55<br />

9 Locatie Jan Bommerhuis<br />

Domein Maatschappij en Recht (Sociale<br />

en Culturele opleidingen)<br />

Wibautstraat 80-86<br />

1091 GP Amsterdam<br />

Telefoon 020 - 548 81 00<br />

Almere<br />

13 Locatie WTC Het Alnovum<br />

Domein Media, Creatie en Informatie<br />

(Information Engineering)<br />

Domein Economie en Management<br />

(Small Business and Retail Management)<br />

P.J. Oudweg 25<br />

1314 CH Almere<br />

Telefoon 036 - 548 07 77<br />

14 Locatie De Aardbei<br />

Domein Onderwijs en Opvoeding –<br />

Pabo Almere (samen met de Ipabo)<br />

Domein Techniek (Ondernemen,<br />

Innovatie en Techniek)<br />

Landdroststraat 2<br />

1315 RG Almere<br />

Telefoon 036 - 548 83 55


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

3. Domeinen en afdelingen<br />

70<br />

Inschrijvingen<br />

________________________________________________ ______ ________ ________ ________ ________<br />

Domein Studiejaar 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10<br />

________________________________________________ ______ ________ ________ ________ ________<br />

DBSV 1636 1822 1851 2058 2082<br />

DEM 9980 10863 12012 12826 14105<br />

DG 2344 2350 2374 2646 2687<br />

DMCI 5323 5659 6306 6718 6644<br />

DMR 3864 4391 4858 5070 5886<br />

DOO 4862 4817 4842 4828 5122<br />

DT 3469 3918 4332 4715 5005<br />

________________________________________________ ______ ________ ________ ________ ________<br />

Eindtotaal 31478 33820 36575 38861 41531<br />

________________________________________________ ______ ________ ________ ________ ________<br />

Instroom HvA PaboAlm EFA hogHES<br />

________________________________________________ ______ ________ ________ ________ ________<br />

Domein Studiejaar 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10<br />

________________________________________________ ______ ________ ________ ________ ________<br />

DBSV 589 599 569 621 656<br />

DEM 2774 3300 3545 3561 3842<br />

DG 738 838 821 969 820<br />

DMCI 1660 1685 1976 1975 1807<br />

DMR 1398 1568 1613 1506 1910<br />

DOO 1623 1508 1396 1411 1616<br />

DT 1136 1297 1488 1525 1566<br />

________________________________________________ ______ ________ ________ ________ ________<br />

Eindtotaal 9918 10795 11408 11568 12217<br />

________________________________________________ ______ ________ ________ ________ ________<br />

Op 30 september van het betreffende studiejaar ingeschreven bij de combinatie HvA, Pabo Almere, EFA en<br />

Hogeschool HES en niet eerder een inschrijving gehad bij deze combinatie. EFA en Hogeschool HES komen<br />

alleen voor in voorgaande studiejaren. Deze controle gaat niet verder terug dan studiejaar 2000/2001<br />

Voorbeeld: iemand die is omgezwaaid van Pabo Almere naar HvA telt in het nieuwe studiejaar dus niet als<br />

instroom op de HvA (en ook niet als uitval op Pabo Almere) 2000.<br />

Dit is een andere definitie dan vorig jaar gehanteerd werd. Toen werd er gekeken wie er op 30 september<br />

bij een opleiding was ingeschreven en niet eerder bij diezelfde opleiding was ingeschreven.


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

4. Diploma’s<br />

Diploma’s behaald in een studiejaar<br />

(voor diploma’s loopt het studiejaar van 1 oktober jaar t-1 t/m 30 september jaar t)<br />

________________________________________________ ______ ________ ________ ________ ________<br />

Domein Studiejaar 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09<br />

________________________________________________ ______ ________ ________ ________ ________<br />

DBSV 144 188 270 265 357<br />

DEM 1510 1521 1385 1370 1342<br />

DG 539 544 486 398 422<br />

DMCI 505 680 783 859 928<br />

DMR 504 577 637 692 753<br />

DOO 539 820 760 741 735<br />

DT 487 438 514 565 591<br />

________________________________________________ ______ ________ ________ ________ ________<br />

Eindtotaal 4228 4768 4835 4890 5128<br />

________________________________________________ ______ ________ ________ ________ ________<br />

71


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

5. Aantallen studenten per vooropleiding<br />

72 Inschrijvingen<br />

Alle inschrijvingen op 30 september van het betreffende studiejaar<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Domein Vooropleiding 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

DBSV WO 9 7 8 11 9<br />

BUIT 23 18 18 20 14<br />

HAVO 925 1039 1044 1170 1068<br />

HBO 28 25 23 20 32<br />

MBO 310 344 374 423 382<br />

ONB 3 2 1 1 197<br />

OVG 33 31 29 32 35<br />

VWO 305 356 354 381 345<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Totaal DBSV 1636 1822 1851 2058 2082<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

DEM WO 44 47 37 39 49<br />

BUIT 602 502 453 428 408<br />

HAVO 4788 5749 6492 7067 7189<br />

HBO 313 311 338 310 614<br />

MBO 2251 2580 3068 3344 3293<br />

ONB 226 8 8 60 612<br />

OVG 623 600 527 514 1000<br />

VWO 1132 1066 1088 1064 940<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Totaal DEM 9980 10863 12012 12826 14105<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

DG WO 20 18 27 32 44<br />

BUIT 212 200 219 238 223<br />

HAVO 1161 1250 1310 1461 1370<br />

HBO 121 100 91 110 152<br />

MBO 439 382 327 331 350<br />

ONB 1 23 49<br />

OVG 28 53 37 45 93<br />

VWO 362 346 362 405 406<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Totaal DG 2344 2350 2374 2646 2687<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

DMCI WO 34 34 36 35 62<br />

BUIT 187 183 193 219 137<br />

HAVO 2670 2872 3302 3575 3296<br />

HBO 85 98 100 108 245<br />

MBO 1488 1603 1737 1815 1613<br />

ONB 1 6 199<br />

OVG 185 185 195 196 405<br />

VWO 674 684 742 764 687<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Totaal DMCI 5323 5659 6306 6718 6644<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Inschrijvingen<br />

Alle inschrijvingen op 30 september van het betreffende studiejaar<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Domein Vooropleiding 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

DMR WO 31 29 41 36 35<br />

BUIT 64 78 73 66 51<br />

HAVO 1758 1980 2218 2276 2561<br />

HBO 134 138 153 155 287<br />

MBO 1394 1628 1815 1997 1923<br />

ONB 2 3 7 8 379<br />

OVG 237 277 288 261 400<br />

VWO 242 256 263 271 250<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Totaal DMR 3864 4391 4858 5070 5886<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

DOO WO 183 170 158 146 165<br />

BUIT 268 227 211 182 109<br />

HAVO 1794 1913 1951 <strong>2009</strong> 1737<br />

HBO 744 661 670 664 1050<br />

MBO 1031 1011 1049 1043 892<br />

ONB 47 34 23 32 340<br />

OVG 389 396 382 340 524<br />

VWO 405 404 397 411 305<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Totaal DOO 4862 4817 4842 4828 5122<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

DT WO 16 19 20 17 16<br />

BUIT 107 111 98 94 80<br />

HAVO 1747 2032 2306 2624 2671<br />

HBO 68 68 77 76 146<br />

MBO 1026 1140 1205 1205 1206<br />

ONB 1 3 58<br />

OVG 92 105 124 125 277<br />

VWO 374 412 474 543 551<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Totaal DT 3469 3918 4332 4715 5005<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Eindtotaal 31478 33820 36575 38861 41531<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

73


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

6. Aantallen studenten naar voltijd,<br />

deeltijd en duaal<br />

74 Inschrijvingen<br />

Alle inschrijvingen op 30 september van het betreffende studiejaar<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Studiejaar<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Domein vorm 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

DBSV voltijd 1636 1822 1851 2058 2082<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Totaal DBSV 1636 1822 1851 2058 2082<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

DEM voltijd 6779 7905 9050 9905 10963<br />

duaal 1156 1144 1192 1172 1437<br />

deeltijd 2045 1814 1770 1749 1705<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Totaal DEM 9980 10863 12012 12826 14105<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

DG voltijd 2061 2139 2195 2447 2431<br />

duaal 144 158 177 199 256<br />

deeltijd 139 53 2<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Totaal DG 2344 2350 2374 2646 2687<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

DMCI voltijd 5000 5311 5929 6353 6262<br />

deeltijd 323 348 377 365 382<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Totaal DMCI 5323 5659 6306 6718 6644<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

DMR voltijd 3157 3649 3975 4127 4839<br />

duaal 84 88 126 150 168<br />

deeltijd 623 654 757 793 879<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Totaal DMR 3864 4391 4858 5070 5886<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

DOO voltijd 2583 2790 2847 2801 2909<br />

deeltijd 2279 2027 1995 2027 2213<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Totaal DOO 4862 4817 4842 4828 5122<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

DT voltijd 3225 3590 3984 4331 4653<br />

deeltijd 244 328 348 384 352<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Totaal DT 3469 3918 4332 4715 5005<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________<br />

Eindtotaal 31478 33820 36575 38861 41531<br />

______________________________________________ ___________________ ________ ________ ________ ________ ________


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

7. Rendementen<br />

Propedeuserendement na 2 jaar per domein 1<br />

In aantallen studenten en procenten 2<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ____________________ _______ _____________ _________<br />

Propedeusecohort 3 Gestart Propedeuse in 2 jaar Uitval na 2 jaar<br />

Propedeuse Behaald Max.haalbaar 4 MP 5 ZP 6 BAS 7<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ________________ _______ ________ _______<br />

2002<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ________________ _______ ________ _______<br />

ewegen, Sport en Voeding 365 50% 69% 2% 4% 27%<br />

Economie en Management 2003 56% 60% 6% 17% 23%<br />

Gezondheid 526 66% 70% 8% 8% 22%<br />

Maatschappij en Recht 704 66% 74% 14% 13% 13%<br />

Media, Creatie en Informatie 1207 63% 69% 7% 5% 26%<br />

Onderwijs en Opvoeding 712 52% 59% 13% 7% 34%<br />

Techniek 796 56% 72% 3% 9% 19%<br />

Totaal 6313 59% 66% 8% 11% 23%<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ________________ _______ ________ _______<br />

2003<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ________________ _______ ________ _______<br />

Bewegen, Sport en Voeding 434 51% 66% 3% 7% 27%<br />

Economie en Management 1956 57% 60% 6% 13% 27%<br />

Gezondheid 602 65% 69% 9% 11% 20%<br />

Maatschappij en Recht 1032 62% 69% 15% 11% 20%<br />

Media, Creatie en Informatie 1372 61% 66% 5% 4% 30%<br />

Onderwijs en Opvoeding 840 52% 60% 9% 5% 35%<br />

Techniek 974 53% 65% 4% 6% 29%<br />

Totaal 7210 58% 65% 7% 8% 27%<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ________________ _______ ________ _______<br />

2004<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ________________ _______ ________ _______<br />

Bewegen, Sport en Voeding 541 51% 62% 3% 5% 33%<br />

Economie en Management 2159 57% 62% 6% 13% 25%<br />

Gezondheid 602 60% 65% 7% 4% 31%<br />

Maatschappij en Recht 1266 54% 63% 10% 11% 26%<br />

Media, Creatie en Informatie 1715 59% 62% 4% 3% 35%<br />

Onderwijs en Opvoeding 937 52% 54% 11% 7% 39%<br />

Techniek 1102 48% 59% 2% 4% 37%<br />

Totaal 8322 55% 60% 6% 8% 32%<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ________________ _______ ________ _______<br />

2005<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ________________ _______ ________ _______<br />

Bewegen, Sport en Voeding 618 60% 64% 2% 9% 27%<br />

Economie en Management 2710 54% 58% 5% 15% 27%<br />

Gezondheid 653 55% 57% 6% 15% 28%<br />

Media, Creatie en Informatie 1305 61% 66% 12% 9% 25%<br />

Maatschappij en Recht 1663 59% 61% 4% 12% 27%<br />

Onderwijs en Opvoeding 1012 46% 50% 9% 11% 39%<br />

Techniek 1182 52% 58% 2% 9% 33%<br />

Totaal 9143 55% 59% 6% 12% 29%<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ________________ _______ ________ _______<br />

75


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

76<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ____________________ _______ _____________ _________<br />

Propedeusecohort 3 Gestart Propedeuse in 2 jaar Uitval na 2 jaar<br />

Propedeuse Behaald Max.haalbaar 4 MP 5 ZP 6 BAS 7<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ________________ _______ ________ _______<br />

2006<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ________________ _______ ________ _______<br />

Bewegen, Sport en Voeding 649 52% 58% 3% 13% 29%<br />

Economie en Management 3347 54% 57% 5% 17% 26%<br />

Gezondheid 789 55% 59% 7% 15% 26%<br />

Maatschappij en Recht 1482 60% 66% 10% 13% 21%<br />

Media, Creatie en Informatie 1728 61% 64% 4% 6% 30%<br />

Onderwijs en Opvoeding 1203 48% 52% 9% 9% 39%<br />

Techniek 1303 49% 55% 2% 12% 33%<br />

Totaal 10501 55% 59% 6% 13% 28%<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ________________ _______ ________ _______<br />

2007<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ________________ _______ ________ _______<br />

Bewegen, Sport en Voeding 603 61% 66% 5% 12% 22%<br />

Economie en Management 3646 50% 54% 5% 20% 26%<br />

Gezondheid 800 51% 55% 5% 20% 25%<br />

Maatschappij en Recht 1426 63% 65% 14% 17% 18%<br />

Media, Creatie en Informatie 2069 52% 60% 6% 16% 24%<br />

Onderwijs en Opvoeding 1108 46% 49% 11% 19% 32%<br />

Techniek 1541 49% 55% 2% 21% 24%<br />

Totaal 11193 52% 57% 7% 18% 25%<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ________________ _______ ________ _______<br />

1 In dit jaarverslag wordt apart gerapporteerd over de rendementen van de propedeusecohorten en de hoofdfasecohorten. De rapportage over de propedeusecohorten<br />

beperkt zich tot de eerste twee jaar.<br />

2 Deze en volgende tabellen: peildatum van de rendementen is 31-08-<strong>2009</strong>. De aantallen betreffen de voltijd en duale opleidingen. De indeling van opleidingen naar<br />

domein is als in de vorige tabellen (zie voetnoten aldaar). Het aantal studenten per domein is de som van de aantallen van de voltijd en duale opleidingen die tot het<br />

domein behoren. De percentages in de kolommen zijn berekend met peildatum 31-08-<strong>2009</strong> op basis van het aantal studenten in het propedeusecohort.<br />

3 Indeling in het propedeusecohort vindt plaats op basis van startdatum propedeuse, 1 september van het cohortjaar.<br />

NB Studenten met te veel vrijstellingen (meer dan 50%) en studenten die na 1 oktober worden toegelaten tot de propedeuse worden niet ingedeeld in een standaard<br />

propedeusecohort.<br />

Vergelijken met andere bronnen wordt bemoeilijkt door verschillen in definities. Bij een propedeusecohort wordt uitgegaan van de startdatum aan de propedeuse van<br />

de opleiding, onderscheiden naar voltijd/duaal en deeltijd, naar vier- en driejarige trajecten. In een bekostigingscohort telt de student als ‘instromer’ wanneer deze het<br />

jaar daarvoor niet was bekostigd, zonder onderscheid naar start propedeuse of start hoofdfase, of naar voltijd of deeltijd. De HBO-raad gaat in sommige overzichten<br />

uit van de startdatum hbo. Dit leidt uiteraard tot positieve of negatieve verschillen in de tellingen. Zo telt bij omzwaaien binnen de hogeschool de student in twee<br />

opleidingscohorten mee, bij het oude opleidingscohort als uitvaller en als instromer in het opleidingscohort bij de nieuwe opleiding. Eenmaal ingedeeld, blijft een<br />

student altijd in het opleidingscohort van de opleiding, ook na onderbreking. De uitzondering op deze regel is dat na het omzwaaien aan een gemeenschappelijke<br />

propedeuse, de student behoort tot het oude opleidingscohort van de nieuwe opleiding.<br />

4 Het maximaal haalbare propedeuserendement omvat de studenten die nog in opleiding zijn én de studenten die na het behalen van het propedeusediploma zijn<br />

uitgevallen.<br />

5 MP: uitval met propedeuse, dit aantal telt ook mee in de kolommen ‘Propedeuse behaald in’.<br />

6 ZP: uitval zonder propedeuse.<br />

7 BAS: Bindend Afwijzend Studieadvies (BAS). Na één jaar is de norm dat minimaal 40 studiepunten behaald moeten zijn, de studielast van een studiejaar bedraagt<br />

60 studiepunten. Na twee jaar is de norm dat het propedeusediploma behaald dient te zijn.


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Hoofdfaserendement per domein 1<br />

In aantallen studenten en procenten 2<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ ___________________ ___________________<br />

Hoofdfasecohort 3 Gestart Opleiding behaald in Maximaal haalbaar<br />

Hoofdfase ≤ 4 jaar ≥ 5 jaar 4 rendement 5<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ _______________ ___________________<br />

2000<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ _______________ ___________________<br />

Bewegen, Sport en Voeding 192 80% 90% 90%<br />

Economie en Management 1662 56% 67% 71%<br />

Gezondheid 409 79% 83% 83%<br />

Maatschappij en Recht 527 68% 74% 75%<br />

Media, Creatie en Informatie 744 60% 75% 75%<br />

Onderwijs en Opvoeding 413 62% 68% 69%<br />

Techniek 606 75% 82% 84%<br />

Totaal 4553 64% 74% 75%<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ _______________ ___________________<br />

2001<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ _______________ ___________________<br />

Bewegen, Sport en Voeding 203 78% 88% 88%<br />

Economie en Management 1563 58% 68% 72%<br />

Gezondheid 414 82% 86% 86%<br />

Maatschappij en Recht 446 70% 75% 75%<br />

Media, Creatie en Informatie 857 62% 77% 79%<br />

Onderwijs en Opvoeding 462 46% 55% 57%<br />

Techniek 607 70% 78% 80%<br />

Totaal 4552 63% 73% 75%<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ _______________ ___________________<br />

2002<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ _______________ ___________________<br />

Bewegen, Sport en Voeding 188 69% 86% 87%<br />

Economie en Management 1524 58% 68% 75%<br />

Gezondheid 392 78% 80% 80%<br />

Maatschappij en Recht 488 69% 76% 77%<br />

Media, Creatie en Informatie 816 61% 73% 75%<br />

Onderwijs en Opvoeding 373 58% 67% 68%<br />

Techniek 519 75% 82% 86%<br />

Totaal 4300 64% 73% 77%<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ _______________ ___________________<br />

77


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

78 In aantallen studenten en procenten 2<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ ___________________ ___________________<br />

Hoofdfasecohort 3 Gestart Opleiding behaald in Maximaal haalbaar<br />

Hoofdfase ≤ 4 jaar ≥ 5 jaar 4 rendement 5<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ _______________ ___________________<br />

2003<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ _______________ ___________________<br />

Bewegen, Sport en Voeding 286 68% 83% 85%<br />

Economie en Management 1477 58% 68% 75%<br />

Gezondheid 429 81% 83% 85%<br />

Maatschappij en Recht 572 67% 74% 75%<br />

Media, Creatie en Informatie 873 59% 71% 79%<br />

Onderwijs en Opvoeding 478 52% 58% 63%<br />

Techniek 634 65% 75% 80%<br />

Totaal 4749 62% 71% 77%<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ _______________ ___________________<br />

2004<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ _______________ ___________________<br />

Bewegen, Sport en Voeding 348 61% 70% 77%<br />

Economie en Management 1525 61% 66% 78%<br />

Gezondheid 472 79% 81% 82%<br />

Maatschappij en Recht 695 62% 65% 71%<br />

Media, Creatie en Informatie 987 65% 72% 84%<br />

Onderwijs en Opvoeding 543 54% 60% 68%<br />

Techniek 768 62% 68% 78%<br />

Totaal 5338 63% 68% 78%<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ _______________ ___________________<br />

2005<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ _______________ ___________________<br />

Bewegen, Sport en Voeding 376 61% 77%<br />

Economie en Management 1655 53% 79%<br />

Gezondheid 434 81% 87%<br />

Maatschappij en Recht 814 64% 77%<br />

Media, Creatie en Informatie 1116 66% 84%<br />

Onderwijs en Opvoeding 701 48% 63%<br />

Techniek 769 61% 78%<br />

Totaal 5865 60% 78%<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ _______________ ___________________<br />

1 In dit jaarverslag wordt apart gerapporteerd over de rendementen van de propedeusecohorten en de hoofdfasecohorten.<br />

2 Het aantal studenten per domein is de som van de aantallen van de voltijd en duale opleidingen die tot het domein behoren (zie in dit kader ook de voetnoten<br />

die zijn vermeld bij de tabel Propedeuserendement per domein). De percentages in de kolommen zijn berekend met peildatum 31-08-<strong>2009</strong> op basis van het<br />

aantal studenten in het hoofdfasecohort.<br />

3 Indeling in het hoofdfasecohort vindt plaats op basis van datum van toelating tot de hoofdfase, meestal 1 september van het cohortjaar.<br />

- Het propedeusediploma hoeft nog niet behaald te zijn en de student hoeft ook nog niet formeel ingeschreven te zijn in de hoofdfase.<br />

- Studenten die rechtstreeks tot de hoofdfase worden toegelaten worden ingedeeld in het hoofdfasecohort.<br />

- Studenten die na september worden toegelaten tot de hoofdfase tellen mee in het hoofdfasecohort van het daaropvolgende jaar<br />

- Studenten met te veel vrijstellingen (meer dan 50%) worden niet ingedeeld in een hoofdfasecohort.<br />

4 Het cumulatieve hoofdfaserendement na 5 of meer jaar omvat ook de studenten die in de kolom


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Propedeuserendement na 2 jaar per vooropleiding 1<br />

In aantallen studenten en procenten 2<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ____________________ _______ _____________ _________<br />

Propedeusecohort 3 Gestart Propedeuse in 2 jaar Uitval na 2 jaar<br />

Propedeuse Behaald Max.haalbaar 4 MP 5 ZP 6 BAS 7<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ________________ _______ ________ _______<br />

2002<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ________________ _______ ________ _______<br />

Havo 3632 57% 64% 9% 11% 25%<br />

Mbo 1394 58% 67% 5% 11% 22%<br />

Vwo 755 75% 80% 6% 8% 12%<br />

Overig 532 48% 55% 9% 13% 32%<br />

Totaal 6313 59% 66% 8% 11% 23%<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ________________ _______ ________ _______<br />

2003<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ________________ _______ ________ _______<br />

Havo 4190 55% 63% 8% 8% 29%<br />

Mbo 1717 58% 65% 5% 10% 25%<br />

Vwo 727 76% 80% 7% 6% 14%<br />

Overig 576 52% 57% 5% 9% 34%<br />

Totaal 7210 58% 65% 7% 8% 27%<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ________________ _______ ________ _______<br />

2004<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ________________ _______ ________ _______<br />

Havo 4754 54% 59% 7% 8% 33%<br />

Mbo 2177 52% 60% 4% 9% 31%<br />

Vwo 739 74% 78% 8% 4% 18%<br />

Overig 652 50% 56% 7% 8% 36%<br />

Totaal 8322 55% 60% 6% 8% 32%<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ________________ _______ ________ _______<br />

2005<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ________________ _______ ________ _______<br />

Havo 5236 54% 58% 6% 12% 30%<br />

Mbo 2481 54% 59% 4% 12% 29%<br />

Vwo 812 72% 75% 7% 8% 17%<br />

Overig 614 52% 57% 7% 14% 29%<br />

Totaal 9143 55% 59% 6% 12% 29%<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ________________ _______ ________ _______<br />

79


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

80<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ____________________ _______ _____________ _________<br />

Propedeusecohort 3 Gestart Propedeuse in 2 jaar Uitval na 2 jaar<br />

Propedeuse Behaald Max.haalbaar 4 MP 5 ZP 6 BAS 7<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ________________ _______ ________ _______<br />

2006<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ________________ _______ ________ _______<br />

Havo 6183 53% 57% 6% 13% 30%<br />

Mbo 2760 52% 57% 4% 14% 29%<br />

Vwo 939 74% 77% 7% 6% 17%<br />

Overig 619 54% 58% 9% 12% 30%<br />

Totaal 10501 55% 59% 6% 13% 28%<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ________________ _______ ________ _______<br />

2007<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ________________ _______ ________ _______<br />

Havo 6722 50% 55% 7% 19% 26%<br />

Mbo 2956 50% 55% 5% 21% 24%<br />

Vwo 962 70% 74% 8% 11% 15%<br />

Overig 553 52% 60% 9% 13% 27%<br />

Totaal 11193 52% 57% 7% 18% 25%<br />

____________________________________________ _________________ _______________ ________________ _______ ________ _______<br />

1 In dit jaarverslag wordt apart gerapporteerd over de rendementen van de propedeusecohorten en de hoofdfasecohorten. De cijfers over de propedeusecohorten<br />

zijn beperkt tot de eerste twee jaar.<br />

2 Peildatum van de rendementen is 31-08-<strong>2009</strong>. De indeling van opleidingen naar domein is als in de vorige tabellen (zie voetnoten aldaar). De percentages<br />

in de kolommen zijn berekend op basis van het aantal studenten in het propedeusecohort.<br />

3 Indeling in een propedeusecohort op basis van startdatum propedeuse.<br />

4 Het maximaal haalbare propedeuserendement omvat de studenten die nog in opleiding zijn én de studenten die na het behalen van het propedeusediploma<br />

zijn uitgevallen.<br />

5 MP: uitval met propedeuse, dit aantal telt ook mee in de kolommen ‘Propedeuse behaald in’.<br />

6 ZP: uitval zonder propedeuse.<br />

7 BAS: Bindend Afwijzend Studieadvies (BAS). Na één jaar is de norm dat minimaal 40 studiepunten behaald moeten zijn, de studielast van een studiejaar<br />

bedraagt 60 studiepunten. Na twee jaar is de norm dat het propedeusediploma behaald dient te zijn.<br />

8 Overig: 21+-toets, buitenlands diploma, hbo/wo en dergelijke.<br />

Zie ook noten op pagina’s 75 en 76.


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Hoofdfaserendement per vooropleiding 1<br />

In aantallen studenten en procenten 2<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ ___________________ ___________________<br />

Hoofdfasecohort 3 Gestart Opleiding behaald in Maximaal haalbaar<br />

Hoofdfase ≤ 4 jaar ≥ 5 jaar 4 rendement 5<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ _______________ ___________________<br />

2000<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ _______________ ___________________<br />

Havo 2259 62% 74% 75%<br />

Mbo 1128 65% 72% 73%<br />

Vwo 778 74% 82% 83%<br />

Overig 388 56% 64% 66%<br />

Totaal 4553 64% 74% 75%<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ _______________ ___________________<br />

2001<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ _______________ ___________________<br />

Havo 2357 61% 73% 75%<br />

Mbo 1065 65% 73% 75%<br />

Vwo 730 74% 81% 83%<br />

Overig 400 52% 61% 65%<br />

Totaal 4552 63% 73% 75%<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ _______________ ___________________<br />

2002<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ _______________ ___________________<br />

Havo 2154 61% 72% 76%<br />

Mbo 1053 65% 73% 75%<br />

Vwo 635 76% 82% 85%<br />

Overig 458 60% 68% 73%<br />

Totaal 4300 64% 73% 77%<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ _______________ ___________________<br />

2003<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ _______________ ___________________<br />

Havo 2406 61% 71% 77%<br />

Mbo 1152 65% 73% 77%<br />

Vwo 654 73% 80% 84%<br />

Overig 537 51% 59% 65%<br />

Totaal 4749 62% 71% 77%<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ _______________ ___________________<br />

81


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

82<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ ___________________ ___________________<br />

Hoofdfasecohort 3 Gestart Opleiding behaald in Maximaal haalbaar<br />

Hoofdfase ≤ 4 jaar ≥ 5 jaar 4 rendement 5<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ _______________ ___________________<br />

2004<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ _______________ ___________________<br />

Havo 2707 61% 68% 79%<br />

Mbo 1465 62% 66% 74%<br />

Vwo 629 74% 79% 85%<br />

Overig 537 58% 63% 73%<br />

Totaal 5338 63% 68% 78%<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ _______________ ___________________<br />

2005<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ _______________ ___________________<br />

Havo 2961 61% 80%<br />

Mbo 1687 59% 77%<br />

Vwo 612 68% 83%<br />

Overig 605 52% 68%<br />

Totaal 5865 60% 78%<br />

___________________________________________ ___________________ _______________ _______________ ___________________<br />

1 In dit jaarverslag wordt apart gerapporteerd over de rendementen van de propedeusecohorten en de hoofdfasecohorten.<br />

2 Het aantal studenten per domein is de som van de aantallen van de voltijd en duale opleidingen die tot het domein behoren (zie in dit kader ook de voetnoten<br />

die zijn vermeld bij de tabel Propedeuserendement per domein). De percentages in de kolommen zijn berekend met peildatum 31-08-<strong>2009</strong> op basis van het<br />

aantal studenten in het hoofdfasecohort.<br />

3 Hoofdfasecohort op basis van datum van toelating tot de hoofdfase.<br />

4 Het cumulatieve hoofdfaserendement na 5 jaar of meer omvat ook de studenten die in de kolom


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

8. Partnerinstellingen<br />

______________________________________________________________________________ ______________________________ ________ ________<br />

Partnerinstelling Land Uit In<br />

______________________________________________________________________________ ______________________________ ________ ________<br />

Universidad Argentina John F. Kennedy, Buenos Aires Argentinië 3 0<br />

Universidad del Salvador (USAL), Buenos Aires Argentinië 2 2<br />

Southern Cross University, Lismore Australië 2 0<br />

University of Southern Queensland, Toowoomba Australië 1 0<br />

Central Coast Football Australië 1 0<br />

Coogee Public School Australië 1 0<br />

Maroubra Junction Publicschool Australië 1 0<br />

Deakin University Australië 1 0<br />

Fachhochschule Voralberg Oostenrijk 3 0<br />

FH Studiengänge Burgenland GmbH Eisenstadt Oostenrijk 0 1<br />

Pädagogische Hochschule Wien Oostenrijk 1 0<br />

Snowports Racing BV Oostenrijk 1<br />

Board.at Oostenrijk 1 0<br />

Artevelde Hogeschool België 2<br />

Hogeschool - Universiteit Brussel (HUB) België 2 0<br />

HU Brussel België 2 0<br />

Hogeschool Gent België 2<br />

ICHEC Bruxelles België 1 0<br />

Katholieke Hogeschool Leuven België 6 0<br />

Katholieke Hogeschool Zuid West Vlaanderen, Kortrijk België 1 0<br />

ARCA Brazilië 2 0<br />

Ibmec Rio de Janeiro Brazilië 0 3<br />

TODOS Brazilië 1 0<br />

PUC Rio de Janeiro Brazilië 1 0<br />

Island Sport Trust Jamaica 1 0<br />

Olympic Oval Canada 2 0<br />

Bishop’s University Canada 2 0<br />

John Molson School of Business, University of Condordia, Montréal Canada 6 4<br />

McGill University, Montréal Canada 6 3<br />

Memorial University of Newfoundland Canada 0 1<br />

Saint Mary’s University Canada 1 1<br />

Université du Québec à Montréal (UQAM) Canada 2 2<br />

University of Manitoba, Canada Canada 2 2<br />

University of Ottawa Canada 5 4<br />

Charles University, Praag Tsjechië 1<br />

University of West-Bohemia Tsjechië 1 1<br />

Universidad de Santiago de Chile (USACH) Chili 4 0<br />

Universidad de Talca, Chile Chili 3 2<br />

Shanghai University of Finance & Economics (SHUFE) China 4 4<br />

Hong Kong Polytechnic University China 4 5<br />

Jiangxi University of Finance and Economics, Nanchang China 12 12<br />

Polytechnic University, Hong Kong China 1 2<br />

Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE) China 13 14<br />

University of Macau China 2 3<br />

Zhejiang University of Finance and Economics, Hangzhou China 5 6<br />

VNS Nutrition and Health Centre China 1 0<br />

______________________________________________________________________________ ______________________________ ________ ________<br />

83


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

84<br />

______________________________________________________________________________ ______________________________ ________ ________<br />

Partnerinstelling Land Uit In<br />

______________________________________________________________________________ ______________________________ ________ ________<br />

University of Hradec Kralove Tsjechië 2 4<br />

Sofia University St. Kliment Ohridski Bulgarije 0 2<br />

University of Southern Denmark Denemarken 0 1<br />

Metropolital University College Denemarken 2 4<br />

VIA University College Denemarken 0 1<br />

Universidad del Pacífico, Guayaquil Ecuador 0 1<br />

Abo Akademi University, Finland Finland 0 1<br />

University of Helsinki Finland 2 0<br />

University of Kuopio Finland 1 0<br />

TAMK University of Applied Sciences Finland 4 4<br />

Ecole Supérieure de Commerce La Rochelle, Double Degree Frankrijk 0 5<br />

Ecole Supérieure de Management Lille/ Espeme, Double Degree Frankrijk 0 1<br />

Ecole Supérieure de Management Lille/ Espeme Frankrijk 0 2<br />

Ecole Supérieure de Management Nice/ Espeme Frankrijk 1 2<br />

Ecole Supérieure de Management Nice/ Espeme, Double Degree Frankrijk 0 1<br />

EPSCI School of International Management, Cergy-Pontoise Frankrijk 5 11<br />

EPSCI School of International Management, Cergy-Pontoise, Double Degree Frankrijk 0 0<br />

ESCI Fontainebleau Frankrijk 0 1<br />

ESC Rennes Frankrijk 2 4<br />

ESCEM Tours-Poitiers Frankrijk 2 2<br />

Euromed Marseille Ecole de Management Frankrijk 3 4<br />

IDRAC Ecole Supérieure de Commerce, Lyon Frankrijk 5 5<br />

Université Charles de Gaulle Frankrijk 2 0<br />

Université Catholique de Lille - ESTICE Frankrijk 0 2<br />

INSEEC Paris Frankrijk 2 1<br />

Golf Chateaux de Barbet Frankrijk 1 0<br />

ENSAIT Frankrijk 1 2<br />

Praxis fur Ernahrungstherapie und Beratung Duitsland 1 0<br />

Fachhochschule Dortmund Duitsland 0 0<br />

Fachhochschule Dortmund Double Degree Duitsland 1 12<br />

Fachhochschule Düsseldorf Duitsland 3 1<br />

Fachhochschule für Wirtschaft, Berlin Duitsland 7 1<br />

EASM Duitsland 4 0<br />

Fachhochschule für Wirtschaft, Berlin, Double Degree Duitsland 5 0<br />

Technische Fachhochschule Berlin Duitsland 1 0<br />

University of Thessaloniki Griekenland 1 0<br />

Edukans India 2<br />

Pearl Academy India 2<br />

Universitas Pelita Harapan Indonesië 6 2<br />

Mchudi Botswana 2<br />

Princess Marina Hospital Botswana 2<br />

Momoyama Gakuin University, Osaka Japan 4 0<br />

Korea University Business School, Seoul Zuid-Korea 10 10<br />

Universiti Sains Malaysia Maleisië 3 0<br />

Kamuzu College of Nursing, Lilongwe Malawi 2 2<br />

______________________________________________________________________________ ______________________________ ________ ________


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

______________________________________________________________________________ ______________________________ ________ ________<br />

Partnerinstelling Land Uit In<br />

______________________________________________________________________________ ______________________________ ________ ________<br />

Instituto Tecnologico Autónomo de México (ITAM), San Angel Mexico 1 0<br />

TEC de Monterrey Campus Estado de México Mexico 8 6<br />

TEC de Monterrey Campus Guadalajara Mexico 2 0<br />

Universidad Iberoamericana, Santa Fé Ciudad de México Mexico 2 0<br />

La Ventana Mexico 1 0<br />

Canterbury Hockey Association Nieuw-Zeeland 1 0<br />

Momoyama Gakuin University, Osaka Japan 4 0<br />

Korea University Business School, Seoul Zuid-Korea 10 10<br />

Universiti Sains Malaysia Maleisië 3 0<br />

Kamuzu College of Nursing, Lilongwe Malawi 2 2<br />

Instituto Tecnologico Autónomo de México (ITAM), San Angel Mexico 1 0<br />

TEC de Monterrey Campus Estado de México Mexico 8 6<br />

TEC de Monterrey Campus Guadalajara Mexico 2 0<br />

Universidad Iberoamericana, Santa Fé Ciudad de México Mexico 2 0<br />

La Ventana Mexico 1 0<br />

Canterbury Hockey Association Nieuw-Zeeland 1 0<br />

New Zealand Institute of Sport Nieuw-Zeeland 1 0<br />

Oslo University College Noorwegen 5 0<br />

Universidad San Ignacio de Loyola (ISG) Peru 2 0<br />

Cedna Peru 1<br />

Universidade Nova de Lisboa Portugal 5 4<br />

Escola Superior de comunicacao Social, Lisboa Portugal 0 0<br />

University of Port-Faculty of Physical Educatio Portugal 2 0<br />

Escola Superior de Efnfermagem de Angra, Azoren Portugal 2 3<br />

Plekhanov Russian Academy of Economics, Moscow Rusland 3 5<br />

Nanyang Business School Singapore 5 11<br />

University of the Free State, Bloemfontein Zuid-Afrika 1 0<br />

SidG rule Primary School Zuid-Afrika 1 0<br />

Ajax Cape Town Zuid-Afrika 2<br />

Wanawa Kenia 2 0<br />

Stichting DIRnet Ethiopië 1 0<br />

Katholieke Hogeschool Kempen Ethiopië 1 0<br />

African Impact Zambia 2 0<br />

Go4Ghana Ghana 2 0<br />

Baja Bike Barcelona Spanje 2 0<br />

Fundación Estema Centro Universitario, Valencia Spanje 4 5<br />

Universidad de Barcelona, Escola Universitària d’Estudis Empresarials Spanje 6 6<br />

Universidad Complutense, Madrid Spanje 8 9<br />

Universidad de Cádiz Spanje 1 2<br />

Universidad de Cordoba Spanje 1 4<br />

Universidad Francisco Vittoria, Madrid Spanje 2<br />

Universidad de Las Palmas de Gran Canarias Spanje 2 3<br />

Universidad de Malaga Spanje 4 3<br />

Universidad Europea de Madrid Spanje 5 1<br />

Universidad San Pablo-CEU, Madrid Spanje 7 5<br />

______________________________________________________________________________ ______________________________ ________ ________<br />

85


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

86<br />

______________________________________________________________________________ ______________________________ ________ ________<br />

Partnerinstelling Land Uit In<br />

______________________________________________________________________________ ______________________________ ________ ________<br />

Universidad de Vic, Barcelona Spanje 1<br />

Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca Spanje 2<br />

Esquela Santa Marta Costa Rica 1 0<br />

ISOP Costa Rica 3 0<br />

Nederlandse Sport Alliantie Suriname 1 0<br />

Eigen Onderneming Starten Suriname 1 0<br />

Diakonessenhuis Suriname 3<br />

Akademisch Ziekenhuis Suriname 2<br />

YSCO youth Sailing Curacao Curaçao 1 0<br />

SDK Gymproject Curaçao 4 0<br />

Peter Stuyvesant College Curaçao 2 0<br />

Vespucci College Curaçao 1 0<br />

Windsurfing Curacao Curaçao 1 0<br />

Kelegio San Martin de Porres Curaçao 1 0<br />

Halmstad University Zweden 4 6<br />

Högskolan i Borås Zweden 1 2<br />

Karolinska Institutes, Stockholm Zweden 6 1<br />

Mid Sweden University Sundsvall Zweden 1 0<br />

Örebro University, Örebro Zweden 6 0<br />

Stockholm University Zweden 4 1<br />

University College of Health Sciences, Jonköping Zweden 1 2<br />

Sanatorium Davos Zwitserland 1<br />

National Sun Yat-Sen University Taiwan Taiwan 6 3<br />

Chulalongkorn University, Bangkok Thailand 11 10<br />

Stamford International University, Hua Hin Thailand 2 0<br />

Hacettepe University, Ankara Turkije 1<br />

Istanbul University Faculty of Business Administration Turkije 3 1<br />

HJ Holistics, Hazel Jackson Groot-Brittannië 1 0<br />

London Metropolitan University Groot-Brittannië 0 2<br />

Manchester Metropolitan University Groot-Brittannië 0 6<br />

University of Bedfordshire Groot-Brittannië 1 4<br />

University College for the Creative Arts Groot-Brittannië 3 2<br />

University of Brighton, Double Degree Groot-Brittannië 1 2<br />

University of Plymouth Groot-Brittannië 1 2<br />

University of Plymouth, Double Degree Groot-Brittannië 7 3<br />

University of Portsmouth Groot-Brittannië 4 2<br />

University of Wolverhampton Groot-Brittannië 46 19<br />

University of West of Scotland Groot-Brittannië 5 0<br />

Huddersfield University Groot-Brittannië 1<br />

Napier University Groot-Brittannië 4 2<br />

Ohio University Verenigde Staten 1 0<br />

California State University, San Marcos Verenigde Staten 0 5<br />

______________________________________________________________________________ ______________________________ ________ ________


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

______________________________________________________________________________ ______________________________ ________ ________<br />

Partnerinstelling Land Uit In<br />

______________________________________________________________________________ ______________________________ ________ ________<br />

Champlain College, Burlington, Vermont Verenigde Staten 1 0<br />

Fort Lewis College, Durango, Colorado Verenigde Staten 1 2<br />

Loyola College, Maryland, Baltimore Verenigde Staten 10 15<br />

Marist College, Poughkeepsie, New York State Verenigde Staten 1 0<br />

Southeast Missouri State University Verenigde Staten 3 0<br />

State University of New York at Buffalo Verenigde Staten 3 2<br />

University of Miami, Florida Verenigde Staten 2 2<br />

Birmingham Southern College Verenigde Staten 0 0<br />

California State University, Chico Verenigde Staten 1 1<br />

California State University, Fresno Verenigde Staten 2 0<br />

California State University, Long Beach Verenigde Staten 4 5<br />

University of Arkansas for Medical Sciences Verenigde Staten 2 0<br />

Soccer Centers Verenigde Staten 2 0<br />

______________________________________________________________________________ ______________________________ ________ ________<br />

Totaal 478 336<br />

______________________________________________________________________________ ______________________________ ________ ________<br />

87


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

9. Engelstalige minoren van de HvA<br />

88 Domein Bewegen, Sport en<br />

Voeding<br />

• Sport and Community Development<br />

• Minor Health and Active Lifestyle<br />

Domein Onderwijs en<br />

Opvoeding<br />

• Classroom with a View: International<br />

and bilingual education (parttime)<br />

• Internationalisering: Werken in het<br />

Engelse taalgebied in Europa<br />

Domein Economie en<br />

Management<br />

• Business Process Integration,<br />

variant Finance<br />

• Entrepreneurship<br />

• International Financial Management<br />

• International Marketing<br />

• Academic minor Business Studies<br />

• Business Process Integration,<br />

variant Management<br />

• Business Spanish<br />

• Latin American Business Studies<br />

• International HRM<br />

• Business Process Integration Extended<br />

• China: Fact-finding mission 2008<br />

• Business English<br />

Domein Media, Creatie en<br />

Informatie<br />

• Individuals<br />

• Make & Buy<br />

• Research Minor: Retail Marketing<br />

• Textile & Forecasting<br />

• Visual Culture<br />

• Design<br />

• Magazines<br />

• Production in China<br />

• Brands & Communication<br />

• Brands & Identity<br />

• ICT and Management<br />

• International Journalism; Global and<br />

Local<br />

• WEB 2.0/3.0 & Knowledge Sharing<br />

• Game Production<br />

Domein Techniek<br />

• Multimedia<br />

Domein Maatschappij en<br />

Recht<br />

• Working in an International Legal<br />

Environment<br />

• Civil Society and Human Rights<br />

Domein Gezondheid<br />

• Global Nursing<br />

• Multi-professional Health Care


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

10. Promotietrajecten Medewerkers<br />

Docenten die in <strong>2009</strong> aan het promoveren zijn en gebruik maken van de regeling<br />

Medefinanciering Promotietrajecten:<br />

89<br />

Dhr. V.J.P. van de Bersselaar<br />

Dhr. J.J.M. Krabbe<br />

Dhr. M. Heerink<br />

Dhr. A.H.J. Wilschut<br />

Mw. H.H.T. Bax<br />

Dhr. M.J.S. Spierts<br />

Dhr. J.T.P Dobber<br />

Dhr. D. Heinhuis<br />

Dhr. N.F.H. Bolte<br />

Mw. E. Hommel<br />

Dhr. M.R.H. Mossinkhof<br />

Dhr. J.H.G. Zinsmeister<br />

Dhr. F.R. van Luik<br />

Dhr. A.J.C. Bast<br />

Dhr. H. Hille<br />

Mw. R.L.A. Breuer<br />

Mw. F.A. van Nes<br />

Dhr. K.B. van der Hoek<br />

Dhr. M. Teitsma<br />

Dhr. A.H. den Boef<br />

Dhr. G.G.M. Boosten<br />

Mw. S.M.C. Niederer<br />

Dhr. H.D. Herweg<br />

Mw. S.A.M. Gaarthuis<br />

Mw. L.N.H. van der Valk<br />

Mw. A. Mol Lous<br />

Mw. N.M. de Leede<br />

Mw. C.S. Taylor<br />

Mw. B.M. Buurman-van Es<br />

Mw. A.M. van Bavel-Verreijen<br />

Dhr. S.M. Schroevers<br />

Dhr. A.H. Ballafkih<br />

Dhr. F. van Hartingsveld<br />

Mw. J.W. Zijlstra<br />

Mw. A.E.M. Warger<br />

Dhr. P. Blok<br />

Dhr. J.W. Landman<br />

Dhr. J. Dormans<br />

Mw. C. Phillips<br />

Dhr. M. Gerrebrands<br />

Dhr. M. Haring<br />

Dhr. A.M.W. Bosschaart


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

11. Lectoren<br />

90<br />

______________________________________ _________________________________________________ ________________________________________<br />

Domein (volgens HvA-indeling) Lectoraten Lector<br />

______________________________________ _________________________________________________ ________________________________________<br />

Bewegen, Sport en Voeding Bewegingswetenschappen Prof. dr. H.M. (Huub) Toussaint<br />

(per 1 januari 2003)<br />

Gewichtsmanagement<br />

Dr. ir. P.J.M. (Peter) Weijs<br />

(per 1 februari <strong>2009</strong>)<br />

Sportbusiness Development<br />

Dr. J.W. (Jan) Janssens<br />

(per 1 april <strong>2009</strong>)<br />

______________________________________ _________________________________________________ ________________________________________<br />

Economie en Management Gedifferentieerd Human Resource Management Dr. M.G.M. (Martha) Meerman<br />

(per 1 april 2004)<br />

Amsterdamse Kenniseconomie<br />

Dr. W. (Willem) van Winden<br />

(per 1 maart 2008)<br />

Internationalisering in het Economie en<br />

Management Onderwijs<br />

Dr. J.W.M. (Hans) de Wit<br />

(per 17 augustus <strong>2009</strong>)<br />

______________________________________ _________________________________________________ ________________________________________<br />

Gezondheid Evidence Based Practice Dr. R. (Rien) de Vos<br />

(per 1 maart 2004)<br />

Evidence Based Nursing<br />

Dr. W.J.M. (Wilma) Scholte op Reimer<br />

(per 1 juni 2007)<br />

Fysiotherapie<br />

Dr. R.H.H. (Raoul) Engelbert<br />

(per 1 januari 2008)<br />

______________________________________ _________________________________________________ ________________________________________<br />

Maatschappij en Recht Juridische Informatiekunde Dr. mr. C.N.J. (Kees) de Vey Mestdagh<br />

(per 1 september 2006)<br />

Vraaggerichte methodiekontwikkeling<br />

Prof. dr. L.W.C. (Louis) Tavecchio<br />

(per 1 februari 2007)<br />

Burgerschap en culturele dynamiek<br />

Dr. S.J. (Sandra) Trienekens<br />

(per 1 juli 2007)<br />

______________________________________ _________________________________________________ ________________________________________<br />

Media, Creatie en Informatie Netwerkcultuur Dr. G.W. (Geert) Lovink<br />

(per 1 januari 2004)<br />

Digital Life<br />

Dr. ir. B.J.A. (Ben) Kröse<br />

(per 1 februari 2004)<br />

Sourcing of IT<br />

Dr. G.P.A.J. (Guus) Delen<br />

(per 1 januari 2006)<br />

Softwarekwaliteit<br />

Dr. ir. J.J. (Jacob) Brunekreef<br />

(per 1 juni 2006)<br />

Elektronisch Uitgeven<br />

Dr. J.G. (Joost) Kircz<br />

(per 1 juli 2006)<br />

E-Discovery<br />

Dr. ir. J. (Hans) Henseler<br />

(per 1 juni <strong>2009</strong>)<br />

______________________________________ _________________________________________________ ________________________________________


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

______________________________________ _________________________________________________ ________________________________________<br />

Domein (volgens HvA-indeling) Lectoraten Lector<br />

______________________________________ _________________________________________________ ________________________________________<br />

Onderwijs en Opvoeding Leren en innoveren Drs. M. (Marco) Snoek<br />

(per 1 augustus 2003)<br />

School en omgeving in de grote stad<br />

Dr. E.H. (Edith) Hooge<br />

(per 1 oktober 2007)<br />

VMBO<br />

Dr. J. (Jos) van der Waals<br />

(per 1 februari 2008)<br />

Wetenschap en Techniek<br />

Dr. E. (Ed) van den Berg<br />

(per 1 augustus 2008)<br />

Maatwerk Primair<br />

Dr. R.J. (Ron) Oostdam<br />

(per 1 november 2008)<br />

______________________________________ _________________________________________________ ________________________________________<br />

Techniek Logistiek Dr. D.A. (Dick) van Damme<br />

(per 1 september 2003)<br />

Technisch Innoveren en Ondernemen<br />

Ir. I.F. (Inge) Oskam<br />

(per 1 februari 2007)<br />

Meervoudig Intensief Ruimtegebruik<br />

Ir. P.G. (Peter) de Bois<br />

(per 1 september 2008)<br />

Water in en om de Stad<br />

Dr. ir. J. (Jeroen) Kluck<br />

(per 1 november 2008)<br />

Aviation Engineering<br />

Ir. R.J. (Robert Jan) de Boer<br />

(per 1 september <strong>2009</strong>)<br />

Vastgoedeconomie<br />

Drs. W.C. (Willem) Verbaan<br />

(per 1 september <strong>2009</strong>)<br />

Forensisch Onderzoek<br />

Dr. C.J. (Christianne) Poot<br />

(per 1 februari 2010)<br />

______________________________________ _________________________________________________ ________________________________________<br />

91


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

12. Afkortingen<br />

92 AC Amstelcampus<br />

ALO Academie voor Lichamelijk Opvoeding<br />

AMC Academisch Medisch Centrum<br />

AMFI Amsterdam Fashion Institute<br />

AV audiovisueel<br />

BAS Bindend Afwijzend Studieadvies<br />

CAO Collectieve arbeidsovereenkomst<br />

CMR Centrale Medezeggenschapsraad<br />

CNA Centrum voor Nascholing Amsterdam<br />

CvB College van Bestuur<br />

DBSV Domein Bewegen, Sport en Voeding<br />

DELTA Dutch Education: Learning at Top Level Abroad<br />

DEM Domein Economie en Management<br />

DG Domein Gezondheid<br />

DMCI Domein Media, Creatie en Informatie<br />

DMR Domein Maatschappij en Recht<br />

DOO Domein Onderwijs en Opvoeding<br />

DT Domein Techniek<br />

EHvA Educatieve Hogeschool van Amsterdam<br />

ESP European School of Physiotherapy<br />

EVC erkennen van verworven competenties<br />

FG Functionaris Gegevensbescherming<br />

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst<br />

havo hoger algemeen voortgezet onderwijs<br />

HES HES Hogeschool voor Economische Studies<br />

hbo hoger beroepsonderwijs<br />

hoio hbo-onderzoeker in opleiding<br />

HOOP Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan<br />

HRM Human Resource Management<br />

HvA Hogeschool van Amsterdam<br />

ICT informatie- en communicatietechnologie<br />

ISEP International Students Exchange Programs<br />

IT&V Informatietechnologie en Voorzieningen<br />

JACO Jongeren Activiteiten Centrum Oost<br />

K&A Kwaliteit en Accreditatie<br />

LIO leerkrachten in opleiding<br />

M&C Marketing en Communicatie<br />

MBA Master of Business Administration<br />

mbo middelbaar beroepsonderwijs<br />

MKB midden- en kleinbedrijf<br />

NGQ Netherlands Quality Agency<br />

NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie<br />

OBP ondersteunend en beheerpersoneel<br />

OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap<br />

OER Onderwijs- en examenregeling<br />

OP<br />

OrO<br />

OSK<br />

P&F<br />

P&O<br />

pabo<br />

POP<br />

Prop.<br />

RAAK<br />

RvT<br />

SaNS<br />

SI<br />

SIS<br />

SM&O<br />

SMP<br />

SPH<br />

SPvE<br />

TSOC<br />

UU<br />

UvA<br />

VBI<br />

vo<br />

VU<br />

vwo<br />

WHW<br />

WMO<br />

wo<br />

Wopt<br />

onderwijzend personeel<br />

Onderwijsresearch en Ontwikkeling<br />

Onderwijs, Studentzaken en Kwaliteit<br />

Planning en Financiën<br />

Personeel en Organisatie<br />

pedagogische academie basisonderwijs<br />

persoonlijk ontwikkelplan<br />

propedeuse<br />

Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie<br />

Raad van Toezicht<br />

Samenwerking Nieuw SIS<br />

Strategische Informatievoorziening<br />

studenteninformatiesysteem<br />

Sport, Management en Ondernemen<br />

Studentmentorenproject<br />

Sociaal Pedagogische Hulpverlening<br />

Stedenbouwkundig Programma van Eisen<br />

Taal- en Schakelonderwijscentrum<br />

Universiteit Utrecht<br />

Universiteit van Amsterdam<br />

Visiterende en Beoordelende Instantie<br />

voortgezet onderwijs<br />

Vrije Universiteit<br />

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs<br />

Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk<br />

Onderzoek<br />

Wet maatschappelijke ondersteuning<br />

wetenschappelijk onderwijs<br />

Wet openbaarmaking uit publieke middelen<br />

gefinancierde topinkomens


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Financieel Jaarverslag<br />

93


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Financiële verantwoording<br />

94 Resultaat <strong>2009</strong><br />

Het boekjaar <strong>2009</strong> is afgesloten met<br />

een resultaat van € 13,2 miljoen positief,<br />

€ 9,6 miljoen meer dan begroot. In <strong>2009</strong><br />

hebben, ten opzichte van de begroting,<br />

de volgende belangrijkste ontwikkelingen<br />

voorgedaan die van invloed zijn geweest<br />

op het resultaat <strong>2009</strong>:<br />

• Het hoger uitvallen van de<br />

rijksbijdragen<br />

• Hogere inkomsten collegegelden<br />

in verband met hogere studentenaantallen<br />

• Hogere interestbaten in verband<br />

met de verbeterde liquiditeitspositie<br />

• Eenmalige baten, waaronder toegekende<br />

stimuleringsbijdragen en het<br />

vrijvallen van verplichtingen.<br />

Uit het resultaat <strong>2009</strong> zullen de vrijgevallen<br />

middelen voor versterking functiemix<br />

docenten ad € 1,4 miljoen, de geoogmerkte<br />

bijdragen in verband met verhogen<br />

studiestucces allochtone studenten<br />

Randstadhogescholen ad € 2,8 miljoen<br />

en de stimuleringsbijdragen voor het<br />

HBO-Sprintprogramma ad € 2,3 miljoen<br />

een specifieke bestemming krijgen<br />

binnen de Algemene Reserve van de<br />

Hogeschool.<br />

Ten opzichte van het nettoresultaat 2008<br />

is het nettoresultaat <strong>2009</strong> € 1,7 miljoen<br />

hoger uitgekomen. Het resultaat voor<br />

financiële baten en lasten is € 5,1 miljoen<br />

hoger. In relatie tot de baten ontwikkelen<br />

de lasten zich minder snel. Ten opzichte<br />

van 2008 zijn de baten met 12,4% en de<br />

lasten met 11,0% gestegen. Daarnaast<br />

zijn de financiële baten en lasten met<br />

€ 3,4 miljoen lager uitgekomen. Dit<br />

heeft enerzijds te maken met het lagere<br />

rendement op de uitstaande middelen<br />

en anderzijds door de hogere financieringslasten<br />

in verband met de Amstelcampus.<br />

In verkorte vorm kan de staat van baten<br />

en lasten als volgt worden gepresenteerd:<br />

_________________________________________________________________ ____________________ ___________________ _________________<br />

Realisatie <strong>2009</strong> Begroting <strong>2009</strong> Realisatie 2008<br />

_________________________________________________________________ ____________________ ___________________ _________________<br />

(in miljoenen euro’s)<br />

Baten 284,1 262,5 252,8<br />

Lasten 264,9 251,9 238,7<br />

Saldo baten en lasten 19,2 10,6 14,1<br />

Financiële baten en lasten (6,0) (7,0) (2,6)<br />

_________________________________________________________________ ____________________ ___________________ _________________<br />

Nettoresultaat 13,2 3,6 11,5<br />

_________________________________________________________________ ____________________ ___________________ _________________


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Baten<br />

95<br />

Rijksbijdragen<br />

De totale rijksbijdrage <strong>2009</strong> ten opzichte<br />

van de begroting en de realisatie 2008<br />

geeft het volgende beeld:<br />

___________________________________________________________________ ____________________ ___________________ __________________<br />

Realisatie <strong>2009</strong> Begroting <strong>2009</strong> Realisatie 2008<br />

___________________________________________________________________ ____________________ ___________________ __________________<br />

(in miljoenen euro’s)<br />

Rijksbijdrage 197,4 189,1 172,5<br />

Aantal bekostigde studenten 35.243 35.243 32.776<br />

Gemiddelde opbrengst per student e 5.601 5.366 5.263<br />

Gemiddelde opbrengst per student <strong>2009</strong> t.o.v 2008 6,42%<br />

Aantal bekostigde studenten <strong>2009</strong> t.o.v. 2008 7,53%<br />

___________________________________________________________________ ____________________ ___________________ __________________<br />

Naast de stijging van het aantal bekostigde<br />

studenten en ten gevolge<br />

van de loon- en prijscompensatie is<br />

de rijksbijdrage <strong>2009</strong> ten opzichte van<br />

2008 toegenomen in verband met:<br />

• Middelen voor verlaging uitval van<br />

studenten en verbetering kwaliteit<br />

van het onderwijs € 4,6 miljoen<br />

• Middelen voor versterking<br />

functiemix docenten € 1,4 miljoen<br />

• Middelen in verband met de structurele<br />

bekostiging van de ontwerpen<br />

ontwikkelfunctie € 4,9 miljoen<br />

• Specifieke toekenning voormalige<br />

archiefschool € 0,4 miljoen<br />

• Bijdragen ten behoeve van summercourses<br />

voor de lerarenopleidingen<br />

€ 0,1 miljoen<br />

• Geoogmerkte bijdragen in verband<br />

met verhogen studiesucces allochtone<br />

studenten Randstadhogescholen<br />

€ 2,8 miljoen.


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

96 Collegegelden studenten<br />

In verband met de hogere studentenaantallen<br />

zijn de inkomsten collegegelden<br />

€ 1,3 miljoen hoger uitgekomen<br />

dan begroot. De totale opbrengst<br />

collegegelden <strong>2009</strong> ten opzichte van<br />

de begroting en de realisatie 2008<br />

geeft het volgende beeld:<br />

___________________________________________________________________ ____________________ ___________________ __________________<br />

Realisatie <strong>2009</strong> Begroting <strong>2009</strong> Realisatie 2008<br />

___________________________________________________________________ ____________________ ___________________ __________________<br />

(in miljoenen euro’s)<br />

Collegegelden studenten 59,1 57,8 55,0<br />

Gemiddeld aantal studenten 39.818 38.600 37.434<br />

Gemiddelde opbrengst per student e 1.484 1.497 1.469<br />

Gemiddelde opbrengst per student <strong>2009</strong> t.o.v. 2008 1,02%<br />

Gemiddelde aantal studenten <strong>2009</strong> t.o.v. 2008 6,37%<br />

___________________________________________________________________ ____________________ ___________________ __________________<br />

Overige baten<br />

De overige baten bedragen in totaal<br />

€ 22,9 miljoen, ofwel € 13,8 miljoen<br />

(=151,7%) hoger dan begroot. Hiervan<br />

heeft ruim € 4,4 miljoen betrekking<br />

op niet in de begroting opgenomen<br />

projectsubsidies. Daarnaast zijn de<br />

inkomsten uit detacheringen en aanvullende<br />

bijdragen studenten per saldo<br />

€ 2,4 miljoen hoger dan begroot.<br />

Tenslotte worden de hogere overige<br />

baten mede veroorzaakt door baten<br />

uit hoofde van dienstverlening in het<br />

kader van samenwerkingstrajecten<br />

(€ 1,6 miljoen) en eenmalige baten in<br />

verband met toegekende stimuleringsbijdragen<br />

en het vrijvallen van verplichtingen<br />

(€ 3,8 miljoen).


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Lasten<br />

97<br />

Personele lasten<br />

De personele lasten zijn in <strong>2009</strong><br />

€ 11,5 miljoen, ofwel 6,6%, hoger<br />

uitgekomen dan de begroting <strong>2009</strong>.<br />

Ten opzichte van 2008 is sprake van een<br />

stijging van € 23,5 miljoen, ofwel een<br />

toename van ruim 14,0%. De personele<br />

lasten bestaan voornamelijk uit loonkosten<br />

en kosten werkzaamheden derden.<br />

De loonkosten <strong>2009</strong> ten opzichte van de<br />

begroting en de realisatie 2008 geeft<br />

het volgende beeld:<br />

___________________________________________________________________ ____________________ ___________________ __________________<br />

Realisatie <strong>2009</strong> Begroting <strong>2009</strong> Realisatie 2008<br />

___________________________________________________________________ ____________________ ___________________ __________________<br />

(in miljoenen euro’s)<br />

Loonkosten 156,0 156,8 139,0<br />

Aantal fte’s ultimo 2.387 2.405 2.130<br />

Loonkosten per fte e 65.365 65.198 65.260<br />

bruto jaarsalaris <strong>2009</strong> t.o.v. 2008 0,16%<br />

aantal fte’s ultimo <strong>2009</strong> t.o.v. 2008 12,05%<br />

___________________________________________________________________ ____________________ ___________________ __________________<br />

Binnen de personele lasten zijn de<br />

kosten werkzaamheden derden<br />

gestegen. In 2008 was er een stijging<br />

van € 13,8 miljoen naar € 16,8 miljoen.<br />

In <strong>2009</strong> zijn deze kosten gestegen naar<br />

een omvang van € 20,9 miljoen. Dit<br />

komt neer op 11,2% van de personele<br />

lasten. In de begroting <strong>2009</strong> was € 9,7<br />

miljoen voorzien voor werkzaamheden<br />

derden. Dit betekent dat kosten werkzaamheden<br />

derden € 11,2 miljoen,<br />

ofwel 115,4%, hoger zijn uitgevallen<br />

dan begroot.<br />

Overige lasten<br />

De overige lasten <strong>2009</strong> zijn in lijn<br />

met de begroting.<br />

Ten opzichte van 2008 vallen een<br />

tweetal posten op, te weten:<br />

• Hogere huurlasten voor de tijdelijke<br />

huisvesting van € 1,7 miljoen.<br />

• Het treffen van een aanvullende voorziening<br />

voor mogelijke oninbaarheid<br />

van collegegeld van € 1,2 miljoen. Met<br />

name het wegvallen van de garantie<br />

voor de incasso van de collegegelden<br />

door de banken heeft geleid tot het<br />

treffen van deze aanvullende<br />

voorziening.


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

98 Financiële baten en lasten<br />

In verband met de vertraging van de<br />

nieuwbouwactiviteiten met betrekking<br />

tot de Amstelcampus en de hogere rijksbijdragen<br />

is de liquiditeitspositie van de<br />

Hogeschool aanzienlijk verbeterd, waardoor<br />

de interest baten op de uitstaande<br />

middelen € 1,0 miljoen hoger zijn uitgevallen<br />

dan begroot. Op 21 september<br />

<strong>2009</strong> is bij het Ministerie van Financiën<br />

een deposito met een looptijd van 1 jaar<br />

uitgezet van € 75,0 miljoen tegen een<br />

rentepercentage van 1,25%.<br />

Financiële positie<br />

___________________________________________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ___________<br />

Ultimo <strong>2009</strong> 2008 2007 2006 2005<br />

___________________________________________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ___________<br />

(in miljoenen euro’s)<br />

Balanstotaal 373,1 307,9 244,1 230,3 253,3<br />

Totale baten 284,1 252,8 232,3 206,0 187,2<br />

Eigen vermogen 93,2 78,9 67,4 65,7 68,0<br />

Percentage van het balanstotaal 25,0% 25,6% 27,6% 28,5% 26,8%<br />

Percentage van de totale baten 32,8% 31,2% 29,0% 31,9% 36,3%<br />

Rentabiliteit eigen vermogen 14,2% 14,6% 2,7% -3,5% 23,7%<br />

Liquiditeit 1,7 1,3 0,8 0,9 1,4<br />

___________________________________________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ___________<br />

Treasurybeleid<br />

Door de Hogeschool is in het verslagjaar<br />

een zorgvuldig en behoedzaam treasurybeleid<br />

gevoerd binnen de door de instelling<br />

vastgestelde beleidsrichtlijnen<br />

hiervoor. Alle in dit kader verrichte<br />

transacties zijn te kwalificeren als binnen<br />

de door het Ministerie van OCW vastgestelde<br />

Regeling beleggen en belenen<br />

door instellingen voor onderwijs en<br />

onderzoek.


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Vooruitblik<br />

Als gevolg van het verslechteren van het<br />

economische klimaat zal de Hogeschool<br />

met een groot aantal onzekerheden<br />

worden geconfronteerd. Op dit moment<br />

is het prematuur om de gevolgen van de<br />

financiële crisis voor de Hogeschool te<br />

overzien. De huidige financiële positie<br />

van de Hogeschool is gezond en de<br />

doelstelling van het financiële beleid is<br />

het waarborgen van de continuïteit. Het<br />

voortbestaan vereist naast een sluitende<br />

exploitatie de vorming van een eigen<br />

vermogen en een solvabiliteit van<br />

minimaal 25%. Een redelijk eigen vermogen<br />

vormt enerzijds een buffer<br />

voor toekomstige financiële risico’s en<br />

anderzijds een financieel gezonde basis<br />

voor de gewenste en/of noodzakelijke<br />

investeringen.<br />

Voor de komende jaren staat de<br />

Hogeschool voor grote financiële uitdagingen.<br />

De groei van het studentenvolume<br />

en de hiermee samenhangende<br />

voorfinanciering, het nieuwe bekostigingsstelsel,<br />

de extra lasten voor tijdelijke<br />

huisvesting, evenals de financierings- en<br />

afschrijvingslasten voor de bouw van de<br />

Amstelcampus zijn van wezenlijk invloed<br />

op de exploitatie van de Hogeschool.<br />

De verwachting is dat het positieve<br />

resultaat van <strong>2009</strong> in 2010 zal worden<br />

gecontinueerd. Voor 2010 is wederom<br />

een begroting met een positief nettoresultaat<br />

gepresenteerd, die in grote<br />

lijnen er als volgt uit ziet:<br />

99<br />

begroting 2008<br />

(in miljoenen euro’s)<br />

Baten<br />

Rijksbijdragen 208,3<br />

Collegegelden studenten 64,5<br />

272,8<br />

Overige baten 14,7<br />

Lasten<br />

Personele lasten 198,7<br />

Huisvestingslasten 27,6<br />

Exploitatielasten 39,5<br />

Afschrijvingen 12,7<br />

287,5<br />

278,5<br />

Saldo baten en lasten 9,0<br />

Financiële baten en lasten (5,7)<br />

Nettoresultaat 3,3)


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

100 Afgelopen jaren heeft de solvabiliteit<br />

zich goed ontwikkeld. Als gevolg van<br />

de investeringen in de Amstelcampus en<br />

het aantrekken van additioneel vreemd<br />

vermogen is de verwachting dat de<br />

solvabiliteit zal dalen. Vanaf 2012 wordt<br />

een geleidelijk herstel van de verhouding<br />

tussen eigen vermogen en vreemd vermogen<br />

verwacht. De belangrijkste factoren<br />

van dit herstel zijn een reductie van<br />

de schuld door aflossingen en een geleidelijk<br />

herstel van het nettoresultaat<br />

door het verlaten van de tijdelijke<br />

huisvesting.<br />

De Amstelcampus biedt na gereedkomen<br />

maximale mogelijkheden voor onderwijs,<br />

onderzoek, studie, ontplooiing en kennisontwikkeling.<br />

Vanaf 2011 wordt de<br />

Amstelcampus aan de Wibautstraat dé<br />

ontmoetingsplek voor ruim 25.000 studenten,<br />

docenten, lectoren, medewerkers,<br />

alumni en bezoekers van de HvA.<br />

Met het project is een investering van<br />

€ 303 miljoen gemoeid.<br />

In de strategische agenda voor hoger<br />

onderwijs-, onderzoeks- en wetenschapsbeleid<br />

“Het hoogste goed” van<br />

23 november 2007 heeft de regering<br />

een voorstel gedaan voor een nieuw<br />

stelsel voor financiering van het hoger<br />

onderwijs. Het voorstel in de strategische<br />

agenda is om (inmiddels) vanaf het<br />

begrotingsjaar 2011 de bepalingen<br />

over de instellingsbekostiging in het<br />

Uitvoeringsbesluit WHW 2008 zo te<br />

wijzigen dat de rijksbijdrage die universiteiten<br />

én hogescholen ontvangen<br />

gebaseerd wordt op:<br />

• het aantal bekostigde studenten dat<br />

per jaar is ingeschreven bij geaccrediteerde<br />

bachelor- en masteropleidingen,<br />

• het aantal bachelor- en mastergraden<br />

dat aan bekostigde studenten is<br />

verleend, en<br />

• een instellingsspecifieke onderwijsopslag<br />

(w.o. stimuleringsbijdrage uitval<br />

en kwaliteit en functiemix leraren)<br />

De invoering van de nieuwe instellingsbekostiging<br />

vergt de nodige aanpassingen<br />

van regelgeving en systemen.<br />

De voorbereiding voor een nieuw<br />

studenten informatie systeem (SIS),<br />

dat in samenwerking met de UvA<br />

wordt ontwikkeld, en een landelijke<br />

afspie-geling kent binnen het project<br />

SANS, waaraan naast de HvA vier<br />

Universiteiten deelnemen, ontwikkelt<br />

gestaag. In april <strong>2009</strong> is het inschrijfdeel<br />

van SIS in gebruik genomen. Het deel<br />

met betrekking tot studievoortgang zal<br />

naar verwachting in het najaar van 2011<br />

in gebruik worden genomen. De nieuwe<br />

systemen impliceren een nieuwe wijze<br />

van werken waarmee de beoogde<br />

efficiëntie en de eerste stap naar<br />

operational excellence op dit gebied<br />

kan worden gerealiseerd.


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Geconsolideerde balans per<br />

31 december <strong>2009</strong><br />

(na bestemming van het resultaat)<br />

31 december <strong>2009</strong> 31 december 2008<br />

101<br />

(in miljoenen euro’s)<br />

Activa<br />

Vaste Activa<br />

Materiële vaste activa 215,2 192,6<br />

Financiële vaste activa 3,4 4,6<br />

218,6 197,2<br />

Vlottende Activa<br />

Vorderingen 33,8 32,6<br />

Liquide middelen 120,7 78,1<br />

154,5 110,7<br />

Passiva<br />

373,1 307,9<br />

Eigen vermogen 93,2 78,9<br />

Voorzieningen 7,7 7,3<br />

Langlopende schulden 181,6 138,1<br />

Kortlopende schulden 90,6 83,6<br />

373,1 307,9


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Geconsolideerde staat van baten<br />

en lasten <strong>2009</strong><br />

102<br />

<strong>2009</strong> begroting <strong>2009</strong> 2008<br />

(in miljoenen euro’s)<br />

Baten<br />

Rijksbijdragen 197,4) 189,1 172,5<br />

Collegegelden studenten 59,1 57,8 55,0<br />

256,5 246,9 227,5<br />

Contractactiviteiten 4,7 6,5 6,3<br />

Overige opbrengsten 22,9 9,1 19,0<br />

27,6 15,6 25,3<br />

Lasten<br />

284,1 262,5 252,8<br />

Personele lasten 186,9 175,4 163,4<br />

Huisvestingslasten 28,6 28,5 26,9<br />

Exploitatielasten 37,7 36,1 36,4<br />

Afschrijvingen 11,7 11,9 12,0<br />

264,9 251,9 238,7<br />

Saldo baten en lasten 19,2 10,6 14,1<br />

Financiële baten en lasten<br />

Interest baten 1,0 0,0 2,7<br />

Interest lasten (7,0) (7,0) (5,3)<br />

(6,0) (7,0) (2,6)<br />

Nettoresultaat 13,2 3,6 11,5)


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Geconsolideerd kasstroomoverzicht <strong>2009</strong><br />

<strong>2009</strong> 2008<br />

103<br />

(in miljoenen euro’s)<br />

Kasstroom uit operationele activiteiten<br />

Resultaat 13,2 11,5<br />

Mutatie eigen vermogen 1,1 0,0<br />

Afschrijvingen 11,7 12,0<br />

Mutatie werkkapitaal<br />

- vorderingen (1,2) (6,6)<br />

- kortlopende schulden 7,0 11,1<br />

Mutatie voorzieningen 0,4 2,4<br />

Kasstroom uit investeringsactiviteiten<br />

32,2 30,4<br />

Investeringen minus desinvesteringen<br />

materiële vaste activa (34,3) (25,7)<br />

Mutatie financiële vaste activa 1,2 1,2<br />

Kasstroom uit financieringsactiviteiten<br />

(33,1) (24,5)<br />

Mutatie bankkrediet (langlopend)<br />

- opgenomen leningen 45,0 40,0<br />

- afgelost c.q. naar kortlopende schulden (1,5) (1,2)<br />

43,5 38,8)<br />

Mutatie liquide middelen 42,6) 44,7<br />

Beginstand liquide middelen 78,1 33,4<br />

Mutatie liquide middelen 42,6 44,7<br />

Eindstand liquide middelen 120,7 78,1


Jaarverslag <strong>2009</strong> - Hogeschool van Amsterdam<br />

Accountantsverklaring<br />

104 Opdracht<br />

Wij hebben gecontroleerd of de in<br />

dit Jaarverslag opgenomen Financieel<br />

Jaarverslag van Stichting Hogeschool van<br />

Amsterdam te Amsterdam over <strong>2009</strong> op<br />

de juiste wijze is ontleend aan de door<br />

ons gecontroleerde jaarrekening <strong>2009</strong><br />

van Stichting Hogeschool van Amsterdam.<br />

Bij die jaarrekening hebben wij op<br />

22 juni 2010 een goedkeurende accountantsverklaring<br />

verstrekt. Het bestuur<br />

van de stichting is verantwoordelijk voor<br />

het opstellen van het Financieel Jaarverslag<br />

in overeenstemming met de grondslagen<br />

zoals gehanteerd in de jaarrekening <strong>2009</strong><br />

van Stichting Hogeschool van Amsterdam.<br />

Het is onze verantwoordelijkheid een<br />

accountantsverklaring inzake het<br />

Financieel Jaarverslag te verstrekken.<br />

Werkzaamheden<br />

Wij hebben onze controle verricht in<br />

overeenstemming met Nederlands recht.<br />

Dienovereenkomstig dienen wij onze<br />

controle zodanig te plannen en uit te<br />

voeren dat een redelijke mate van zekerheid<br />

wordt verkregen dat het Financieel<br />

Jaarverslag op de juiste wijze is ontleend<br />

aan de jaarrekening.<br />

Oordeel<br />

Naar ons oordeel is het Financieel<br />

Jaarverslag in alle van materieel belang<br />

zijnde aspecten op een juiste wijze<br />

ontleend aan de jaarrekening.<br />

Toelichting<br />

Wij vestigen er de aandacht op dat voor<br />

het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde<br />

oordeelsvorming omtrent de<br />

financiële positie en de resultaten van<br />

de entiteit en voor een toereikend inzicht<br />

in de reikwijdte van onze controle het<br />

Financieel Jaarverslag dient te worden<br />

gelezen in samenhang met de volledige<br />

jaarrekening, waaraan deze is ontleend,<br />

alsmede met de door ons daarbij op<br />

22 juni 2010 verstrekte goedkeurende<br />

accountantsverklaring. Deze toelichting<br />

doet geen afbreuk aan ons oordeel.<br />

Amsterdam, 29 juni 2010<br />

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.<br />

drs. R. Dekkers RA<br />

Wij zijn van mening dat de door ons<br />

verkregen controle-informatie voldoende<br />

en geschikt is als basis voor ons oordeel.


Colofon<br />

Dit is een publicatie van de<br />

Hogeschool van Amsterdam<br />

Projectcoördinatie<br />

Wouter Bouw<br />

Suzanne Okkes<br />

Interviews<br />

Saveeta Jainandunsing<br />

Suzanne Okkes<br />

Eindredactie<br />

Marja Dekker<br />

Saveeta Jainandunsing<br />

Suzanne Okkes<br />

Fotografie<br />

Liesbeth Dingemans (portretten)<br />

Beeldbank HvA (omslag)<br />

Ger de Gooijer (pagina 20)<br />

Vormgeving<br />

Crasborn Grafisch Ontwerpers bno<br />

www.crasborn.nl<br />

Juli 2010


Postadres<br />

Hogeschool van Amsterdam<br />

Postbus 1025<br />

1000 BA Amsterdam<br />

T 020 - 595 32 00<br />

F 020 - 595 32 40<br />

Bezoekadres<br />

Spui 21<br />

1012 WX Amsterdam<br />

Studievoorlichting<br />

Binnengasthuisstraat 9<br />

1012 ZA Amsterdam<br />

T 020 - 525 67 77<br />

studievoorlichting@hva.nl<br />

www.hva.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!